Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě
Číslo 2 (No.2)
Únor 2012 (February 2012)
Ročník 23 (Vol. 23)
Čeští a slovenští spisovatelé – Jaroslav Foglar
Jaroslav Foglar (6. července 1907, Praha – 23. ledna
1999, Praha) byl významný český spisovatel literatury
pro mládež, redaktor několika
dětských časopisů a zážitkový
pedagog. Pod svou skautskou
přezdívkou Jestřáb vedl po
značnou část svého života
chlapecký (zpočátku klasický
skautský)
oddíl,
Pražskou
Dvojku. Jako autor je nejvíce
znám příběhy chlapeckého
klubu Rychlé šípy, knihami
Hoši od Bobří řeky, Přístav
volá, Chata v Jezerní kotlině,
Záhada hlavolamu a jinými.
Dětství
Foglar se narodil na Novém Městě pražském, v
Benátské ulici číslo 3. Rodina se však krátce poté
přestěhovala do Předlic (Ústí nad Labem) a následně do
Poděbrad. Když byly Foglarovi 4 roky, 17. července
1911 zemřel na srdeční nemoc jeho otec Jindřich (v
Poděbradech, kam se celá rodina přestěhovala kvůli
léčbě) ve věku 39 let. Od té doby žil Jaroslav Foglar
pouze s matkou a starším bratrem Zdeňkem.
V roce 1914 se ovdovělá paní Foglarová se svými
dvěma syny přestěhovala zpět do Prahy, na Vinohrady
do Korunní třídy. Někdy na přelomu let 1919/1920
Foglar na výzvu svého kamaráda poprvé navštívil
skautský oddíl, protože se mylně domnívali, že s ním
mohou zdarma cestovat do Anglie. Zjistili, že cesta
zdarma není, přesto dostali pozvání do oddílu.
Navštívili tedy ještě několik schůzek a výprav za město.
Při jedné z dalších akcí, kdy v ulicích Prahy prodávali
losy Skautské loterie. Jaroslav Foglar se tehdy nachladil
a matka mu proto další skautování zakázala.
V roce 1923 byl Jaroslav svým bratrem Zdeňkem přijat
do 48. klub oldskautů Jestřábi, podle kterého později
dostal
i
svoji
přezdívku
Jestřáb.
Jaroslav tehdy sice
nesplňoval věk pro
oldskauty. Byl však
přijat do jisté míry z
nouze, aby měl klub
dostatečný
počet
členů pro schválení v
rámci
skautské
organizace.
Trampské toulání s
oldskauty
však
Jaroslava nezaujalo.
Jako téměř dospělý nakonec přijal v roce 1924 nabídku
vstoupit do 34. pražského oddílu Ohnivci, čehož využil.
Ohnivci byli o rok později sloučeni s legendárním
druhým pražským oddílem (tzv. Dvojka).
Počátky dospělosti
V roce 1924 skončil obchodní školu a krátce pracoval v
informační kanceláři firmy Wys Muller & Co. Poté na
třináct let přešel k firmě Oskar Stein, velkoobchod
papírem, u níž pracoval jako fakturant.
O prázdninách roku 1925 vedl Foglar skautský tábor,
při němž poprvé zavítal do Sluneční zátoky na řece
Sázavě. Po návratu z tábora se z rozhodnutí rady Junáka
34. pražský oddíl sloučil se slavnou Dvojkou a Jestřáb
přešel do jeho vedení jako rádce, aby se po dvou letech
stal vůdcem oddílu. V této pozici vydržel plných
šedesát let. V roce 1987 po 60 letech nepřetržitého
vedení předal oddíl svému nástupci, čímž se zařadil
mezi nejstarší oddílové vedoucí na světě.
První publikační úspěchy
Dvě desítky let tradovanou legendu, že třináctiletý
Foglar v novinách publikoval báseň Měsíční noci dnes
již badatelé odmítají. Rukopis ani dobový výtisk novin
totiž doposud nikdo nedoložil, takže se patrně jedná o
několik desetiletí starý bibliografický omyl. V roce
2010 bylo osvětleno i pozadí popěvku Biograf, jehož
rukopis některé badatele mátl. Jak ukázala odborná
rešerše agentury abcRedakce.cz, říkačka Biograf se
později objevovala například i v repertoáru
Osvobozeného divadla. První, skutečně doloženou
Foglarovou publikací je tedy povídka Vítězství z roku
1923. Od začátku svého působení mezi skauty pociťuje
zároveň touhu napsat nějakou jasnou a čtivou knihu,
která by Skauting propagovala. Podaří se mu ji však
napsat až ve druhé polovině třicátých let. Mezitím
získával vůdcovské i textařské zkušenosti.
vydávaného Kuratoriem pro výchovu mládeže v
Čechách a na Moravě. Na jeho stránkách vycházel
Foglarův komiks Svorní gambusíni.
V roce 1934 se Foglar zúčastnil s knihou Modrý život
Jiřího Dražana soutěže o nejlepší knihu pro mládež,
vyhlášenou nakladatelstvím Melantrich. Spolu s dalšími
dvěma autory Foglar získal první místo. Součástí
vítězství bylo i vydání knihy. Pod novým názvem
Přístav volá tak vyšla jeho první kniha. Foglar v té době
stále působil jako úředník. V roce 1935 přesvědčil
nakladatelství Melantrich o koncepci nového časopisu
pro mládež, a tak v červnu téhož roku vyšlo nulté číslo
časopisu Malý hlasatel s odpovědným redaktorem Dr.
Mencákem. Název byl brzy změněn na Mladý hlasatel.
Foglar s časopisem začal spolupracovat jako externí
redaktor.
Foglarovy potíže v období komunistických vlád
Protože byl díky značným honorářům za knihy a
redakční nápady velice dobře finančně zaopatřen, chtěl
po roce 1948 chtěl zůstat na volné noze. Na nátlak
komunistické kontrarozvědky byl však nucen na
několik let přijmout místo vychovatele učňovské
mládeže. Díky tomuto přizpůsobení, a také díky
vytěžování ze strany StB, mohl Foglar dál vést svůj
oddíl, byť pod hlavičkou turistického oddílu (skauting
byl opět rozpuštěn).
Během válečných let také působil na pozici technického
redaktora v Melantrichu. Bez přerušení pokračoval ve
vedení svého oddílu, byť kvůli nacistickému zákazu
Skauta už chlapci například nesměli nosit skautské
stejnokroje.
Těsně po válce redigoval Foglar krátkou dobu časopis
Junák. Pro názorové neshody však odtud brzy odešel do
neskautského, obecně mládežnického časopisu Vpřed.
První „foglarovské“ číslo časopisu Vpřed (č. 18) vyšlo
9. dubna 1946 s legendární kresbou Rychlých šípů na
titulní straně (autor Bohumil Konečný – Bimba). Tento
časopis ukončil svoji činnost v roce 1948.
Prvnímu výslechu ze strany Státní bezpečnosti byl
Foglar podroben v létě roku 1954 . Na podzim 1955 s
StB podepsal „vázací akt“ spolupráce. Byl veden pod
krycím jménem „Šípek“ a registračním číslem 2299 na
II. správě MV - kontrarozvědky u KS SNB Praha (se
vzájemným využitím informací s III. správou MV vnitřním zpravodajstvím). V rámci tohoto uvázání se
podal Foglar několik písemných hlášení, jimiž se snažil
nikomu neublížit. V březnu 1956 napsal „řídícímu
důstojníkovi“ dopis, v němž zoufale psal, že na tuto
spolupráci časově ani nervově nestačí, načež StB
překvapivě Foglarův spis skutečně uzavřela a odložila.
V roce 1937 se Foglar zřejmě poprvé podílel na výrobě
filmového díla a to jako autor libreta k propagačnímu
skautskému filmu Pojď s námi! V roce 1938 zřejmě
poprvé hovořil v rozhlase a to ve svém samostatném
pořadu Zkušenosti skautského vůdce.
Období Foglarova redaktorského působení v
Melantrichu přišlo v roce 1938, kdy zde začal působit
jako pracovník propagačního oddělení. 8. května 1937
vyšla v Mladém hlasateli na Foglarův popud výzva k
zakládání čtenářských klubů Mladého hlasatele a v létě
téhož roku vyšlo první vydání knihy Hoši od Bobří řeky
s ilustracemi Zdeňka Buriana. Od listopadu 1938 se ve
vedení redakce objevil Jaroslav Foglar spolu s Karlem
Burešem a od 17. prosince začal vycházet na
pokračování dnes již legendární seriál – komiks Rychlé
šípy, kreslený JUDr. Janem Fischerem. Rozborem
Foglarových předválečných inspiračních zdrojů se
zřejmě nejvýrazněji zabývala kniha Miloše Dvorského
Mýtus zvaný Stínadla, vydaná roku 2010 (druhé,
rozšířené vydání 2011).
Vyjma jedné krátké epizody z roku 1957 nebyl Foglar v
letech 1948–1962 publikačně nijak činný. Až začátkem
šedesátých let začal spolupracovat s pionýrským
časopisem ABC mladých techniků a přírodovědců,
jehož redakci vedl vstřícný Vlastislav Toman. V letech
1963–1966 pro tento časopis vytvářel komiks Kulišáci
kreslený Jiřím Kráslem a redigoval rubriku Kompas.. K
dalšímu vývoji došlo poté, kdy se spisovatelovým
souhlasem rozvířil v roce 1964 veřejnou diskuzi nad
foglarovkami Petr Sadecký. Foglar začal znovu
publikovat a stal se spisovatelem na volné noze. Po
delší odmlce se v roce 1965 na trhu objevil román
Tajemná Řásnovka, který Foglar začal psát už za
protektorátu. V Ostravském kulturním zpravodaji
začaly vycházet Rychlé šípy i s novými příběhy,
kreslenými Marko Čermákem.
Protektorát a Třetí republika
Roku 1941 byl Mladý hlasatel zastaven nacisty. Po
zastavení Hlasatele Foglar krátce působil jako externí
spolupracovník protektorátního časopisu Správný kluk
2
Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy a
nastolení socialistické normalizace však znamenaly pro
Foglara nové umlčení jeho veřejné činnosti. V
sedmdesátých letech se proto věnoval převážně práci s
oddílem, publikoval příležitostně a pouze časopisecky.
Situace se začala pozvolna měnit až koncem
osmdesátých let. Výraznou byla jeho spolupráce s
výtvarníkem Karlem Saudkem na komiksových
seriálech pro Českou speleologickou společnost Modrá
rokle, Ztracený kamarád a Jeskyně Saturn.
pamětním listem. V listopadu roku 1998 vyšlo v
nakladatelství Olympia 1. kompletní knižní vydání
Rychlých šípů se všemi dosud vydanými příběhy.
Zároveň však bylo poznamenáno mediálně stále více
sledovaným hašteřením různých skupin jeho příznivců,
které měly diametrálně odlišný názor na využití
Foglarova odkazu a především jeho finanční
pozůstalosti.
Spisovatel Jaroslav Foglar zemřel 23. ledna 1999 v
pražské Thomayerově nemocnici ve věku 91 let. Je
pochován na Vinohradském hřbitově v Praze.
Po roce 1989
Po revoluci roku 1989 měl Foglar plně otevřenu cestu
ke čtenářské veřejnosti. V nakladatelství Olympia vydal
stínadelskou trilogii
Dobrodružství
v
temných
uličkách
(Záhada hlavolamu,
Stínadla se bouří,
Tajemství Velkého
Vonta), ve velkých
nákladech
začaly
vycházet i jeho další
knihy.
Hned
v
několika časopisech
se začal objevovat
seriál Rychlé šípy.
Bezprostřední
porevoluční
atmosféra
tak
představovala nejen
oživení zájmu o jeho
dílo, ale i jistou
občanskou satisfakci.
Ohlasy na dílo Jaroslava Foglara
Dílo
Jaroslava
Foglara
ovlivnilo
významnou část
populace
Československa
a dalo vzniknout
určité
subkultuře. Za
všech
politických
režimů
měl
Foglar
mnoho
příznivců
a
přátel, ale také
mnoho kritiků
nebo
dokonce
nepřátel.
Zároveň
měl
mnoho
napodobitelů i několik epigonů. Svým celoživotním
zaměřením na zážitkovou výchovu mladých pro řadu
lidí velkým inspirátorem.
Současně byl Foglar konfrontován s drsnou realitou
zhoršující se celospolečenské situace. 18. listopadu
1992 byl spisovatel přepaden dvěma učni, kteří ho
chtěli okrást o peníze. Dovolal se však pomoci sousedů.
Sdružení přátel Jaroslava Foglara na to tehdy
zareagovalo seminářem Hledáme lék na dětskou
kriminalitu, v jehož rámci byly v následujících letech
konány přednáškové cykly, natáčeny filmy a vydávány
sborníky přednášek. Sama skutečnost, že dva mladí
chlapci jsou násilně přepadnout starého spisovatele,
který výchově mládeže věnoval celý život, působila
jako šok. Další šok přišel v roce 1995. Od jara byl
Foglar dlouhodobě hospitalizován, ale podle možností
dál vyjížděl na besedy se čtenáři. K devadesátinám
Jaroslava Foglara a nedožitým devadesátinám dr. Jana
Fischera uspořádalo Muzeum hlavního města Prahy
rozsáhlou výstavu s názvem Po stopách Rychlých šípů.
Neznámí zloději však na této výstavě ukradli Foglarův
první deník a jednoho z kovových ježků v kleci.
Na dílo, zejména stínadelskou trilogii o Rychlých
šípech, navazuje řada dalších autorů - například
Svatopluk Hrnčíř s několika pokračování knihy Ostrov
Uctívačů ginga či Jaroslav Velinský (Kapitán Kid) s
dílem Poslední tajemství Jana T.
Už v 60. vznikl v okruhu sběratelů Klub přátel
Jaroslava Foglara, po sametové revoluci pak na něj
navázalo Sdružení přátel Jaroslava Foglara, fungující s
různými potížemi dodnes. Původně sběratelský kroužek
se dnes snaží propagovat Foglarovo dílo mezi
současnou mládeží. Podle možností se snaží navázat i
na myšlenku dětských čtenářských klubů, kterou v
šedesátých letech 20. století rozvíjel i časopis ABC
mladých techniků a přírodovědců, byť Miloš Dvorský
na přehledné analýze statistik ukazuje, že to není nijak
snadné.
Samotný závěr spisovatelova života byl na jednu stranu
spojen s horečnými aktivitami některých jeho příznivců.
Vyšlo jubilejní 15. vydání knihy Hoši od Bobří řeky s
Převzato z Internetu
3
Měsíc ve zprávách
Duka: Cesta papeže do ČR
dosud nepotvrzena; na
Slovensko ano
Praha - Návštěva papeže v
Česku příští rok stále není
potvrzena, kardinál Dominik
Duka ale doufá, že hlava
katolické církve na Velehrad
přijede. Podle Duky se zatím
připravuje cesta Benedikta XVI.
na Slovensko, přičemž Vatikán
již ladí body programu v
sousední zemi. O cestě papeže
do států bývalé federace se
začalo hovořit v souvislosti s
blížícími se oslavami 1150.
výročí příchodu věrozvěstů
Cyrila a Metoděje.
ČTK 21.02.2012
Policie prověřila 2500
nákladních aut, pětina ve
špatném stavu
Klaus:Jmenování Duky
kardinálem potvrzuje význam
českých katolíků
Praha - Jmenování pražského
arcibiskupa Dominika Duky
kardinálem potvrzuje význam
českých katolíků a jejich přínos
pro úsilí církve o hájení
křesťanských hodnot. Prezident
Václav Klaus to uvedl v dopise,
kterým Dukovi blahopřál ke
jmenování do nové církevní
funkce.
ČTK 21.02.2012
Týden.cz: Policie prověřuje
dvě udání ohledně Klausovy
milosti
Prezident Klaus dnes
podepsal nový občanský
zákoník
Praha - Prezident Václav Klaus
dnes podepsal nový občanský
zákoník,
informoval
jeho
mluvčí Radim Ochvat. Obsáhlý
kodex, který má platit od roku
2014, upravuje mimo jiné
rodinné a dědické právo.
Prezident podepsal i nový zákon
o obchodních korporacích, který
spolu s občanským zákoníkem
tvoří novou úpravu soukromého
práva. Občanské právo se dosud
řídí normou ze šedesátých let,
která byla od té doby jen
novelizována.
ČTK 20.02.2012
Armáda nabízí k prodeji sedm
vrtulníků Mi-24 Hind
Praha - Policie při únorových
kontrolách více než 2500
nákladních automobilů v Česku
zjistila, že zhruba pětina z nich
byla ve špatném technickém
stavu. Ve 40 případech byly
závady dokonce tak zásadní, že
auto muselo být odstaveno. A
více než dvě stovky řidičů
nedodržely sociální předpisy,
nejčastěji
dobu
řízení
a
odpočinku či bezpečnostní
přestávky. Na policejním webu
o tom dnes informovala mluvčí
policejního prezidia Veronika
Hodačová.
ČTK 21.02.2012
Praha - Detektivové z Útvaru
pro odhalování korupce a
finanční kriminality prověřují
dvě udání na to, že za
stamilionovou
zpronevěru
odsouzený podnikatel Tomáš
Malina dostal od prezidenta
Václava Klause odklad nástupu
do vězení za velmi podivných
okolností.
Blízký
přítel
zavražděného kontroverzního
podnikatele Františka Mrázka si
pardon údajně nechal zařídit,
uvedl server Týden.cz.
ČTK 21.02.2012
4
Praha - Česká armáda nabízí k
prodeji sedm vrtulníků Mi-24
Hind. Kupec se stále hledá,
prodej by se přesto mohl podle
dnešních Lidových novin (LN)
uskutečnit už na jaře. Cena, za
kterou armáda stroje nabídne,
zatím není známa.
ČTK 18.02.2012
V Jeseníkách vzrostla hrozba
pádu lavin na čtvrtý stupeň
Jeseník
(Olomoucko)
Lavinové
nebezpečí
v
Jeseníkách dnes po silném
sněžení v minulých dnech
stouplo na čtvrtý stupeň z
pětibodové škály. Jde o vysoký
stupeň nebezpečí, túry již
vyžadují expertní posouzení a
možnosti jednotlivých túr jsou
velmi omezené, řekl ČTK šéf
jesenické horské služby Michal
Klimeš.
ČTK 18.02.2012
Prezident podepsal zákon,
který zavede přímou volbu
jeho nástupce
Praha - Prezident Václav Klaus
dnes podepsal ústavní zákon,
kterým se zavádí přímá volba
hlavy státu. ČTK to oznámil
jeho mluvčí Radim Ochvat.
Klausova nástupce tak příští rok
zvolí
občané.
Vládou
předložená
změna
ústavy
nabude účinnosti k 1. říjnu.
Současný prezident před časem
zavedení přímé volby označil za
fatální chybu, nemohl s tím ale
sám nic dělat. Ústavní zákon na
rozdíl od jiných zákonů vetovat
nemůže.
ČTK 17.02.2012
Stav důchodového účtu byl
loni v největším propadu od
roku 2003
Praha - Na penze se loni vydalo
o 39,5 miliardy korun více, než
se vybralo. Je to největší propad
důchodového účtu minimálně
od roku 2003. V minusu je
přitom již třetí rok po sobě.
Příjmy
z
nemocenského
pojištění převýšily dávky, které
se z nich vyplácejí, o 3,2
miliardy korun. ČTK o tom
informovala Jana Buraňová z
tiskového odboru České správy
sociálního zabezpečení (ČSSZ).
ČTK 17.02.2012
jeho zdravotní indispozici byli k
přistání letadla v pražské
Ruzyni přivoláni lékaři, kterým
se už ale pětapadesátiletého
pilota nepodařilo zachránit.
ČTK to sdělila mluvčí Českých
aerolinií Hana Hejsková a
doplnila, že cestující ohroženi
nebyli, protože s letadlem bez
problémů přistál druhý pilot.
ČTK 15.02.2012
Výzvu pojmenovat letiště po
Havlovi podporují světové
osobnosti
Žalobci poslali před soud
fotbalistu Skuhravého
Praha - Státní zastupitelství
poslalo k soudu bývalého
fotbalového
reprezentanta
Tomáše
Skuhravého.
Obžalovalo ho ze zpronevěry,
řekla dnes ČTK obvodní státní
zástupkyně pro Prahu 4 Blanka
Valsamisová.
V
případě
odsouzení hrozí podle ní muži
až osmileté vězení. Případ
fotbalisty souvisí s loňským
rozbitím gangu, který podle
policie obchodoval s kradenými
luxusními auty.
ČTK 16.02.2012
Pilot ČSA zemřel při letu z
Varšavy do Prahy, přistával
druhý pilot
Praha - Kapitán dnešního letu z
Varšavy do Prahy zemřel. Kvůli
5
Praha - Výzvu pojmenovat
pražské letiště v Ruzyni po
zesnulém prezidentovi Václavu
Havlovi podpořila na internetu
řada zahraničních osobností.
Své podpisy připojili například
slavný polský režisér Andrzej
Wajda,
členové
britské
komediální skupiny Monty
Python
či
spoludržitelka
Nobelovy ceny za mír Armenia
Oliveirová. Dohromady petici
podepsalo již více než 82.000
lidí, sdělil dnes ČTK její autor,
režisér a producent Fero Fenič.
ČTK 15.02.2012
Drábek: Předdůchody by
mohla čerpat až třetina lidí
Praha - Takzvané předdůchody,
které mají umožnit odchod do
předčasné penze za lepších
podmínek než nyní, by mohla
pobírat v budoucnu až třetina
lidí. Zavedeny by mohly být již
příští rok, stát i penzijní fondy
se na to stačí včas připravit. V
rozhovoru s ČTK to řekl ministr
práce a sociálních věcí Jaromír
Drábek (TOP 09). Mimo jiné
také odmítl možnost posunout
zavedení
nového,
druhého
spořicího
pilíře
penzijního
systému na pozdější dobu.
ČTK 15.02.2012
Osobnosti podepsaly výzvu,
aby se vláda připojila k
fiskální unii
Praha - Přes tři stovky osobností
českého
veřejného
života
podpořily výzvu vládě a
premiérovi Petru Nečasovi
(ODS) ke změně stanoviska k
evropské smlouvě o rozpočtové
unii.
ČTK 13.02.2012
propagovat
Národní
týden
manželství, který dnes začal a
potrvá do 19. února. V ČR se
tato akce koná od roku 2007.
ČTK 13.02.2012
Plastika ze svíček pro Havla
stojí u Národního divadla
Praha - Na piazzetě u
Národního divadla si mohou
ode dneška lidé prohlédnout
veliké srdce vytvořené ze svíček
zapálených za Václava Havla.
Umělci svíčky, které lidé na
počest zesnulého prezidenta
zapalovali
na
náměstích,
sesbírali a roztavenou hmotu
použili na dvoumetrovou sochu.
ČTK 10.02.2012
Přímou volbu prezidenta by
nyní vyhrál Jan Fischer
V noci na neděli bude
nejmrazivější noc zimy, až
minus 40
Praha - Nejmrazivější noc
letošní zimy bude ze soboty na
neděli, na horách může rtuť
klesnout pod 40 stupňů. Mráz
ale udeří i v nižších polohách,
například v Praze může být v
neděli ráno až minus 25 stupňů
Celsia. Uvedl to mluvčí
Českého
hydrometeorologického ústavu
(ČHMÚ) Petr Dvořák s tím, že
v mrazových kotlinách by
mohlo být překonáno i absolutní
české
naměřené
minimum
minus 42,2 stupně. Kruté mrazy
trápí Česko druhým týdnem, od
pondělí by se mělo začít
oteplovat až nad nulu.
ČTK 09.02.2012
Poslanci schválili novelu
legalizující vozíky k jízdním
kolům
V ČR přibývá nemanželských
dětí, tvoří dvě pětiny
narozených
Praha - V Česku přibývá dětí,
které se rodí mimo manželství.
Zatímco před deseti lety takto
přišla na svět zhruba pětina
chlapců a děvčat, nyní jsou to
už víc než dvě pětiny. Vyplývá
to
ze
statistik
Českého
statistického úřadu. Oficiální
soužití
dvojic
se
snaží
Senát, poprvé by se měla
uskutečnit příští rok.
ČTK 10.02.2012
Praha - V přímé volbě
prezidenta by nyní nejvíc hlasů
získal
bývalý
předseda
úřednické vlády Jan Fischer.
Vyplývá to z bleskového
průzkumu společnosti Median,
jehož
výsledky
zveřejnila
dnešní Mladá fronta dnes
(MfD). Z lidí, kteří nevyloučili,
že k volbám půjdou, by Fischera
volila třetina, šestina by dala
hlas ekonomu Janu Švejnarovi,
desetinu by dostal podnikatel
Tomio Okamura. Přímou volbu
hlavy státu ve středu schválil
6
Praha - Poslanci dnes schválili
novelu, podle níž by cyklisté s
přídavnými dětskými vozíky
mohli jezdit po silnicích.
Předloha, která míří do Senátu,
by také legalizovala tažení
dítěte na jeho kole připojeném
spojovací tyčí.
ČTK 08.02.2012
Praha získala stříbrný poklad,
který se našel na Smíchově
Vykázání za domácí násilí
bylo loni 1430, o třetinu jich
přibylo
stavu do konce května, od
smlouvy na jejich nákup
odstoupí.
ČTK 02.02.2012
Ekonom: Češi vylepšují pro
americké námořnictvo
jaderné reaktory
Praha - Praha získala stříbrný
poklad, který se našel v
listopadu roku 2008 při opravě
domu na Smíchově. Součástí
jsou předměty a mince o
celkové váze 493 kilogramů.
ČTK to řekli zástupci Muzea
hlavního města Prahy, které
bude nyní poklad spravovat.
Radní hlavního města dnes
rozhodli, že tři nálezce pokladu,
kterými byli ukrajinští dělníci,
odmění. Každý z nich dostane
200.000 korun.
ČTK 07.02.2012
Vláda pozastaví ratifikační
proces protipadělatelské
dohody ACTA
Praha - Vykázání z domova
kvůli domácímu násilí postupně
přibývá. Loni policie k tomuto
kroku přistoupila ve 1430
případech. Bylo jich tak zhruba
o třetinu víc než v roce 2010.
Tehdy
policisté
odebrali
agresivním lidem klíče od bytu
1058krát, aby před jejich
případným výpadem ochránili
jejich blízké. Vyplývá to ze
statistik Bílého kruhu bezpečí.
Za pět let, co je možné v Česku
vykázání využívat, se jich
odehrálo celkem 4807.
ČTK 04.02.2012
Armádní dopravní letouny
CASA se vracejí do vzduchu
Praha - Čeští vědci pomáhají
americkému
námořnictvu
vylepšit jaderné reaktory. Fyzici
pracují na výpočtech, které mají
zvýšit výkon reaktorů, snížit
spotřebu paliva a omezit
produkci radiace. Píše to v
dnešním
vydání
týdeník
Ekonom. Vědci připouštějí, že
nabídka spolupráce souvisí s
tím, že se americká firma
Westinghouse uchází o zakázku
na dostavbu české jaderné
elektrárny Temelín.
ČTK 02.02.2012
Poslanci schválili zákon o
zásluhách exprezidenta Havla
Praha - Vláda pozastaví
ratifikační proces Obchodní
dohody
proti
padělatelství
ACTA, řekl dnes premiér Petr
Nečas. Otázku chce kabinet
ještě
analyzovat.
Proti
mezinárodní dohodě se ve světě
i v Česku vzedmula vlna
odporu, její součástí jsou i
hackerské útoky.
ČTK 06.02.2012
Praha - Armádní dopravní
letouny CASA se vracejí do
vzduchu. Náčelník generálního
štábu Vlastimil Picek dnes
povolil jejich kontrolní lety,
sdělila ČTK mluvčí štábu Jana
Růžičková. Stroje nesměly létat
od konce října, kdy měl jeden z
nich poruchu. Od té doby
výrobce pracoval na odstranění
závad. Poruchy těchto strojů,
jejichž
nákup
provázely
kontroverze, se objevily i v
minulosti. Loni byl jejich
provoz pozastaven celkem
třikrát. Ministerstvo obrany už v
minulosti uvedlo, že když
nebudou letouny v bezvadném
7
Praha - Poslanci schválili dnes
zrychleně už v prvním čtení
zvláštní zákon o zásluhách
zesnulého prezidenta Václava
Havla. Předloha, která míří do
Senátu, je stručná. Konstatuje
pouze, že "Václav Havel se
zasloužil
o
svobodu
a
demokracii". Havel zemřel v
prosinci ve věku 75 let.
ČTK 01.02.2012
Správy zo Slovenska a o Slovensku
Jeden z najväčších drevených obrazov
Európy na Slovensku
Člen medzinárodnej agentúry pre atómovú
energiu navštívil SR
BRATISLAVA 27. januára (WEBNOVINY) - Generálneho
riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu
(MAAE) Mohamada Dauda prijal štátny tajomník ministerstva
školstva Jaroslav Ivančo.
Rokujú o posilnení spolupráce v oblasti jadrovej fyziky a
vzdelávania, ako aj o moţnosti zabezpečenia študijných
pobytov a stáţí.
BRATISLAVA 31. januára (WBN/PR) - V týchto dňoch bol
dokončený a odovzdaný jeden z najväčších drevených
obrazov v Európe. Slovenskí umeleckí rezbári pracovali na
ňom takmer 3 roky. Motívom obrazu sú obyvatelia severného
Spiša v malebnej obci Hniezdne, ktorá bola v minulosti
najmenším kráľovským mestom Uhorska. Veľkolepý drevený
obraz vykresľuje tradičný spôsob ţivota obyvateľov
Hniezdneho, ktorí sa od 12. storočia venovali najmä
obrábaniu pôdy a pestovaniu poľnohospodárskych plodín.
SDKÚ chce bojovať proti byrokracii
dočasnou funkciou kata
BRATISLAVA 28. januára (WEBNOVINY) – SDKÚ-DS chce
na štyri roky vytvoriť dočasnú pozíciu verejného ochrancu
proti byrokracii - BytoKata.
Ako uviedol dnes na tlačovej besede poslanec NR SR za
SDKÚ-DS Ivan Štefanec, bude môcť navrhovať vláde, aby
rušila a menila zákony, ktoré zbytočne, či neprimerane
obmedzujú tvorbu pracovných miest. ByroKat bude tieţ
posudzovať nové návrhy, či nezvyšujú byrokraciu.
„Drevo, do ktorého sme vyryli náš príbeh, je z 80-ročnej lipy
spod Tatier. Rám obrazu zas pochádza zo 100-ročného
smreku a má dĺžku 615 centimetrov a šírku 215 centimetrov.
Na obraze pracovalo 3 roky 7 rezbárov a dielo váži viac ako
1 tonu,“ povedal hlavný rezbár Matúš Gurega. Dodáva:
„Všetci pochádzame z obce Hniezdne. Preto sme si vybrali
ako hlavný motív našu obec. Ak sa na obraz pozriete bližšie,
môžete v ňom vidieť dokonca niekoľko príbehov, ktoré spája
život bežného človeka v tejto obci, tak ako ho poznáme z
rozprávania našich starých mám, ktoré to poznali zas od
svojich starých mám...“
Ulicami Bratislavy sa ozývalo: Dosť bolo
Goríl!
Od júla budú mať nové občianske
preukazy čipy
BRATISLAVA 31. januára (WEBNOVINY) - Slovensko bude
od júla vydávať občianske preukazy so zabudovaným
elektronickým čipom.
Vyplýva to z novely zákona o občianskych preukazoch, ktorú
dnes schválili poslanci parlamentu. Čip na novom
občianskom preukaze bude obsahovať údaje, ktoré sa v
súčasnosti zapisujú, resp. môţu zapísať do občianskeho
preukazu - meno, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia,
ale aj údaje o krvnej skupine či získanom vzdelaní.
Údaje z občianskeho preukazu bude technicky moţné
prečítať len so súhlasom občana, zadaním bezpečnostného
osobného kódu a priloţením preukazu k čítaciemu zariadeniu
kariet. Údaje z dokladu budú môcť prečítať iba oprávnení
poskytovatelia sluţieb. Ich rozsah určí a zabezpečí príslušný
certifikát.
BRATISLAVA 27. januára (WEBNOVINY) - Stovky ľudí, ktorí
sa zúčastnili na protestnej akcii Gorila, prekonali pripravené
zátarasy pred Národnou radnou SR v Bratislave a dostali sa
aţ k vchodu do budovy parlamentu. Ten chránili desiatky
policajtov a ťaţkoodencov.
Protestujúci budovu národnej rady obhádzali banánmi a
vajíčkami, objavili sa aj výbuchy pyrotechniky. Polícia však
nezasiahla. Na volania demonštrujúcich "poďte von" a
"máme toho dosť" však nik z Národnej rady SR nereagoval.
8
verejné výberové konania na sudcov a podrobnejšie
majetkové priznania pre sudcov," uvádza sa v tlačovej
správe, o ktorej agentúru SITA informovali z TIS.
Tesne na druhom mieste sa umiestnilo povinné
zverejňovanie zmlúv na internete, na treťom novela o
sudcoch a prísediacich, ktorá zavádza pravidelné päťročné
hodnotenie činnosti sudcov a na internete zverejňovanie
výkazov o práci sudcov. Všetky tri opatrenia vypracovalo
ministerstvo spravodlivosti.
Slováci si o mesiac zvolia nový parlament
BRATISLAVA 10. februára (WEBNOVINY) - Presne o
mesiac, v sobotu 10. marca, sa uskutočnia predčasné
parlamentné voľby.
V histórii samostatnej SR to budú uţ šieste v poradí. Prvýkrát
sa uskutočnili v roku 1994. Pôjde zároveň o ôsme
parlamentné voľby od roku 1989. Prípravy na voľby do
Národnej rady SR sú i napriek nepriaznivému počasiu
plynulé, informovala agentúru SITA riaditeľka odboru volieb a
referenda sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR a
zapisovateľka Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Lívia
Škultétyová.
SPORT
Ján Filc chce kandidovať na prezidenta
olympijského výboru
Slovensko opustil popredný literárny
vedec Andrej Červeňák
BRATISLAVA 12. februára (WEBNOVINY) - V sobotu zomrel
popredný literárny vedec Andrej Červeňák.
Bol rusistom, komparatistom, semiotikom, či autorom a
editorom mnohých odborných publikácií. Organizoval rôzne
slovenské i medzinárodné kultúrne podujatia a bol členom
predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov. Bol aj
drţiteľom Pocty Alexandra Matušku, ktorú mu udelil minister
kultúry Slovenskej republiky v roku 1997, Radu Alexandra
Sergejeviča Puškina, ktorým ho vyznamenal prezident
Ruskej federácie v roku 2000, a Radu Ľudovíta Štúra, ktorým
ho dekoroval prezident Slovenskej republiky v roku 2002.
BRATISLAVA 25. januára (WEBNOVINY) - Tréner
hokejových majstrov sveta z Göteborgu 2002 Ján Filc by
mohol nahradiť Františka Chmelára na pozícii prezidenta
Slovenského olympijského výboru (SOV).
Filc pre denník SME potvrdil, ţe sa chystá kandidovať.
Funkčné obdobie súčasného prvého muţa SOV Chmelára
vyprší po olympijských hrách 2012 v Londýne. Chmelár do
funkcie nastúpil 20. novembra 1999.
"Od hokeja si chcem oddýchnuť. Dám sa zdravotne do
poriadku a chystám sa kandidovať za šéfa Slovenského
olympijského výboru," povedal v rozhovore pre denník SME
Ján Filc.
Novela o sudcoch bola najlepším
protikorupčným zákonom
Zrakovo postihnutá Farkašová zvíťazila v
obrovskom slalome
Zľava: Predsedníčka vlády SR Iveta Radičová a ministerka
spravodlivosti SR Lucia Ţitňanská.Archívne foto SITA/Jozef
Jakubčo
BRATISLAVA 14. februára (WEBNOVINY) - Najlepším
krokom vlády proti korupcii bolo otvorenie súdnictva a
zverejňovanie zmlúv.
V parlamente boli v boji proti korupcii najaktívnejší Miroslav
Beblavý a poslanci KDH, vyplýva to z rebríčka Transparency
International Slovensko (TIS) na základe názoru trinástich
pozvaných expertov, ktorí posudzovali dvadsať
protikorupčných zákonov predloţených do parlamentu v
tomto volebnom období.
"Najlepším zákonom v boji proti korupcii počas vlády Ivety
Radičovej sa stala novela zákona o sudcoch a prísediacich,
ktorá zaviedla zverejňovanie rozhodnutí súdov na internete,
Zrakovo postihnutá Henrieta Farkašová (vpravo) so svojou
navádzačkou Natáliou Šubrtovou (vľavo)Archívne foto SITA
ARTA TERME 26. januára (WEBNOVINY) - Slovenskí
zdravotne postihnutí lyţiari-zjazdári naďalej zbierajú úspechy
na medzinárodnej scéne.
V pretekoch v obrovskom slalome v rámci Svetového pohára
v talianskom stredisku Arta Terme zvíťazila v kategórii
zrakovo postihnutých ţien Henrieta Farkašová s
navádzačkou Natáliou Šubrtovou, medzi muţmi zrakovo
postihnutý Miroslav Haraus s navádzačkou Máriou
Zlatovičovou skončili na striebornej priečke.
9
Dvadsaťdeväťročný Pezinčan sa vo finále ako jediný dostal
pod jednu minútu. Polc o viac ako dve sekundy predstihol
druhého domáceho pretekára Walacea Mirandu, tretí skončil
Cédric Gracia z Francúzska.
Veronika Zuzulová skončila opäť na stupni
víťazov
Mladí slovenskí karatisti získali na ME v
Baku tri medaily
BAKU 10. februára (WEBNOVINY) - Mladým slovenským
reprezentantom v karate vyšiel vstup do súťaţí na 39.
majstrovstvách Európy juniorov a kadetov a zároveň 4. ME
starších juniorov (do 21 rokov) v Baku (10. - 12. 2.), keď
počas piatkového úvodného dňa získali aţ tri medaily
(bilancia: 1 - 0 - 2). Talentovaná Alţbeta Ovečková si v
kategórii kadetiek vybojovala najcennejší kov v súbornom
cvičení kata, dva bronzy do slovenskej zbierky pridali
Katarína Liptáková v kata starších junioriek a kadetka
Alexandra Chovancová v športovom zápase kumite do 47 kg.
Veronika ZuzulováFoto: SITA/AP
MELCHSEE FRUTT 27. januára (WEBNOVINY) - Slovenská
reprezentantka Veronika Zuzulová obsadila v piatkovom
nočnom slalome v pretekoch Európskeho pohára alpských
lyţiarov vo švajčiarskom stredisku Melchsee Frutt druhé
miesto.
Dvadsaťsedemročná Bratislavčanka za víťaznou Švédkou
Therese Borssenovou zaostala o 13 stotín sekundy
Slovenskí hokejisti vyhrali v Minsku nad
Švajčiarmi 3:1
MINSK 10. februára (WEBNOVINY) - Slovenská hokejová
reprezentácie zvíťazila v piatkovom zápase nad
Švajčiarskom 3:1 a v sobotu sa na medzinárodnom turnaji
štyroch krajín BelSwissBank v bieloruskom Minsku predstaví
v súboji o 1. miesto proti Bielorusku.
Dobrých Anjelov čaká play-off
s Jekaterinburgom
Skvelá Hantuchová obhájila triumf v
Pattayi
BRNO 1. februára (WEBNOVINY) - Basketbalistky
slovenského majstra Good Angels Košice zvíťazili v
stredajšom stretnutí záverečného 14. kola v základnej Cskupine Euroligy 2011/2012 na ihrisku beznádejne
posledného českého tímu Frisco Brno 79:57 (36:25).
Basketbalistky slovenského majstrovského tímu Good Angels
Košice nastúpia v play-off Európskej ligy 2011/2012 podľa
očakávania proti ruskému druţstvu UMMC Jekaterinburg. V
play-off sa hrá na dva víťazné duely, úspešnejší z dvojice
postúpi na záverečný turnaj Final Eight do Istanbulu.
Slovenský futbalový zväz a UFA sa
dohodli mimo súdu
Autor: SITA, 3. februára 2012 16:21
BRATISLAVA 3. februára (WEBNOVINY) - Slovenský
futbalový zväz (SFZ) a jeho marketingový partner UFA
Sports sa dohodli na mimosúdnom vyrovnaní vo výške 4,9
milióna eur, pričom prvý milión z tejto sumy bol vyplatený uţ
v decembri 2011.
Finále:
Daniela Hantuchová (SR-3) - Maria Kirilenková (Rus.-4)
6:7 (4), 6:3, 6:3 za 195 minút (73, 55, 67)
Cesta Hantuchovej za titulom:
Hantuchová v utorok v 1. kole čelila "len" domácej drţiteľke
voľnej karty Nungnadde Wannasukovej (437.). Vo štvrtok si v
osemfinále poradila s Poľkou Urszulou Radwanskou (85.), v
piatok vo štvrťfinále prekonala Američanku Vaniu Kingovú
(59.), pričom v prvej časti mala manko 1:4 s dvojitým brejkom
a v neskoršom tajbrejku odvrátila ako podávajúca jeden
setbal. V sobotňajšom semifinále prekonala taiwanskú
kvalifikantku Chsieh Su-wej presvedčivo 6:4, 6:1.
Cyklista Filip Polc bodoval v mestskom
zjazde v Brazílii
SANTOS 6. februára (WEBNOVINY) - Slovenský
reprezentant v horskej cyklistike Filip Polc sa stal víťazom
mestského zjazdu v brazílskom Santose.
10
Sportovní události
Vícebojař Šebrle potvrdil
účast na HMS v Istanbulu
Praha - Vícebojař Roman Šebrle
bude poosmé za sebou startovat
na halovém mistrovství světa.
Na březnový šampionát v
Istanbulu dostal sedmatřicetiletý
atlet pozvánku od mezinárodní
federace IAAF na základě
umístění v letošních světových
tabulkách.
ČTK 21.02.2012
Rajtoral: Od únavového
syndromu přes titul a LM k
reprezentaci
Plzeň - Kdyţ před necelými
čtyřmi lety bojoval František
Rajtoral
s
únavovým
syndromem a jeho slibně rozjetá
fotbalová kariéra visela na
vlásku, myslel jen na své úplné
uzdravení. Talentovaný obránce
se ale vzepřel osudu a poté, co
loni s Plzní získal titul a na
podzim si zahrál i věhlasnou
Ligu mistrů, se dnes také poprvé
v kariéře objevil v nominaci
reprezentace před přípravným
utkáním v Irsku. Rajtoralovi to
navíc dává šanci bojovat o
červnové Euro.
ČTK 21.02.2012
Sáblíková získala na
vícebojařském MS stříbro
Moskva - Rychlobruslařka
Martina Sáblíková získala na
vícebojařském mistrovství světa
v Moskvě stříbrnou medaili.
Šampionka z let 2009 a 2010 po
výborném výkonu v závěrečné
pětce nestačila pouze na Ireen
Wüstovou z Nizozemska, která
tak obhájila triumf z loňského
roku. Bronz získala Kanaďanka
Christine Nesbittová, která před
poslední disciplínou vedla.
ČTK 19.02.2012
sportovců na paralympiádě v
Londýně.
ČTK 17.02.2012
Kvitová se Štěpánkem budou
na OH hrát smíšenou čtyřhru
Puškařka Emmons získala
stříbro na mistrovství Evropy
Vierumäki (Finsko) - Česká
puškařka Kateřina Emmons
získala stříbrnou medaili na
mistrovství Evropy ve střelbě ze
vzduchových zbraní. Drţitelka
kompletní sady olympijských
medailí dnes nestačila ve
finském Vierumäki pouze na
Němku Sonju Pfeilschifterovou.
ČTK 18.02.2012
Spor v českém
paralympijském hnutí je
zřejmě ukončen
Praha - Vleklý spor v českém
paralympijském hnutí je zřejmě
po osmi letech zaţehnán.
Handicapovaní sportovci v
tomto
týdnu
podepsali
společnou dohodu, díky níţ by
se Český paralympijský výbor
(ČPV)
měl
opět
stát
právoplatným
členem
Mezinárodního paralympijského
výboru (IPC). ČPV o tom dnes
informoval v tiskové zprávě.
Neměla by tak být ohroţena
účast
českých
postiţených
11
Prostějov - Českou medailovou
nadějí na olympijských hrách v
Londýně bude v tenisovém
turnaji nově sestavená dvojice
ve smíšené čtyřhře Radek
Štěpánek,
Petra
Kvitová.
Deblový vítěz Australian Open
Štěpánek si mix zahraje vůbec
poprvé,
wimbledonská
šampionka ve dvouhře Kvitová
hrála ve smíšené čtyřhře na
oficiálních turnajích tři zápasy.
ČTK 17.02.2012
Davisův pohár bude v Praze,
Fed Cup v Ostravě
Prostějov - Dějištěm dubnového
čtvrtfinále tenisového Davisova
poháru Česko - Srbsko bude od
6. do 8. dubna O2 arena v Praze.
Semifinálové utkání Fed Cupu
mezi českými obhájkyněmi
titulu a Itálií se bude hrát 21. a
22. dubna v Ostravě. Dějiště
obou
zápasů
oznámili
pořadatelé z České sportovní na
dnešní tiskové konferenci v
Prostějově.
ČTK 17.02.2012
Ježek a Bouška mají stříbra z
dráhového MS
handicapovaných
Šebrle vyhrál mistrovství ČR
v sedmiboji a je třetí na světě
Podle bookmakerů je jasným
favoritem na fotbalový titul
Sparta
Praha - Fotbalovou ligu vyhraje
Sparta a do druhé ligy sestoupí
Ţiţkov a Ostrava. Takový je
názor sázkových kanceláří. Na
titul Sparty vypsaly kurz 1,05:1
aţ 1,08:1, zatímco na Liberec,
který je po podzimu druhý, kurz
10:1. Stejným favoritem na
sestup je Ţiţkov, na který je
vypsán rovněţ kurz 1,05:1. Na
Ostravu pak 2:1.
ČTK 16.02.2012
Los Angeles - Dvě stříbrné
medaile
získali
čeští
handicapovaní
cyklisté
na
mistrovství světa na dráze v Los
Angeles. Jiří Jeţek skončil
druhý ve stíhacím závodu na
4000 metrů a Jiří Bouška ho
napodobil v závodu na jeden
kilometr s pevným startem.
ČTK 13.02.2012
Skokan Koudelka byl druhý
ve Willingenu, nejlépe v
kariéře
Praha - Roman Šebrle obhájil
titul
mistra
republiky
v
sedmiboji. V praţské atletické
hale ve Stromovce zvítězil
výkonem 6105 bodů, zařadil se
na
třetí
místo
letošních
světových tabulek a přiblíţil si
start na březnovém mistrovství
světa v Istanbulu.
ČTK 12.02.2012
Debakl 0:7 se těžko hodnotí,
přiznal Rolinek
Basketbalistky čeká v
kvalifikaci o OH Argentina a
Nový Zéland
Ankara - Soupeřkami českých
basketbalistek v olympijské
kvalifikaci v Ankaře budou ve
skupině B Argentina a Nový
Zéland. Z dvanácti týmů ve čtyř
tříčlenných skupinách postoupí
na hry do Londýna pět
nejlepších. Kvalifikace se bude
hrát od 25. června do 1.
července.
ČTK 15.02.2012
Willingen (Německo) - Český
skokan na lyţích Roman
Koudelka obsadil druhé místo v
závodu Světového poháru ve
Willingenu
a
zaznamenal
nejlepší výsledek v kariéře.
Dvaadvacetiletý reprezentant,
jenţ se dostal na stupně vítězů
poprvé v sezoně a podruhé v
ţivotě, nestačil v Německu
pouze na Nora Anderse Bardala.
ČTK 12.02.2012
12
Stockholm
Potupným
debaklem 0:7 skončilo pro
české
hokejisty
druhé
vystoupení
na
Švédských
hokejových hrách. Podobně
špatný zápas, v němţ na soupeře
absolutně nestačil, tým v sezoně
ještě neodehrál. Byla z toho
nakonec i rekordní poráţka v
historii samostatné republiky.
Napravit reputaci si chce výběr
kouče Aloise Hadamczika v
nedělním duelu proti Rusku.
ČTK 11.02.2012
Golfistka Kordová napodobila
otce Petra, vyhrála Australian
Open
Melbourne - Americká golfistka
Jessica Kordová vyhrála v
Melbourne svůj první turnaj na
profesionálním okruhu LPGA.
Osmnáctiletá hráčka vítězstvím
na Australian Open napodobila
otce Petra, jenţ ve stejném
městě v roce 1998 získal
tenisový grandslamový titul.
ČTK 12.02.2012
IFFHS: Čech je třetím
nejlepším brankářem století
Wiesbaden (Německo) - Petr
Čech je podle Mezinárodní
federace fotbalových historiků a
statistiků
(IFFHS)
třetím
nejlepším brankářem 21. století.
Během uplynulých jedenácti let
byli lépe hodnoceni pouze
Španěl Iker Casillas a lídr
pořadí Gianluigi Buffon z Itálie.
ČTK 07.02.2012
Kvitová sportovního
"Oscara" nezískala
Londýn
Wimbledonská
vítězka
Petra
Kvitová
sportovního "Oscara" nezískala.
Česká tenistka aspirovala v
prestiţní anketě Laureus na
ocenění pro sportovkyni a
průlom roku, ale ani v jedné
kategorii neuspěla. Sportovkyní
roku se na slavnostním večeru v
Londýně stala keňská běţkyně
Vivian Cheruiyotová a golfista
Rory McIlroy dostal cenu za
průlom
roku.
Nejlepším
sportovcem se podle očekávání
stal loňský suverén tenisových
kurtů a světová jednička Novak
Djokovič ze Srbska.
ČTK 06.02.2012
Kožíšek a Chrástková obhájili
domácí tituly ve sprintu na
lyžích
Nové Město na Moravě
(Ţďársko) - Lyţařské tituly
mistrů republiky ve sprintu
volnou
technikou
obhájili
Dušan Koţíšek z Dukly Liberec
a Martina Chrástková z
pořádajícího SK Nové Město na
Moravě. Domácí šampionát byl
současně
mezinárodním
závodem FIS Slavic Cup, který
13
se stal rovněţ kořistí Koţíška.
Sprint ţen vyhrála Polka
Agnieszka
Szymanczaková,
Chrástková skončila druhá.
ČTK 04.02.2012
Čechokanaďan Hudec vyhrál
sjezd Světového poháru v
Chamonix
Chamonix (Francie) - Kanaďan
s českými kořeny Jan Hudec
vyhrál
dnešní
sjezd
ve
francouzském Chamonix a z
vítězství ve Světovém poháru se
radoval poprvé od roku 2007.
Letošní lídr sjezdařského pořadí
Švýcar Didier Cuche byl sedmý.
ČTK 04.02.2012
Jágr je druhý mezi Čechy s
nejvíce starty v NHL
Filadelfie (USA) - Útočník
Jaromír Jágr z Philadelphie
přestihl Roberta Holíka na
druhém místě v historické
tabulce českých hokejistů s
nejvyšším počtem odehraných
zápasů NHL. Ve čtvrtek proti
Nashvillu
odehrála
bývalá
hvězda
Pittsburghu,
Washingtonu a New Yorku
Rangers 1315. zápas v základní
části slavné soutěţe. Holík,
který v roce 2009 ukončil
kariéru, má na kontě v dresech
Hartfordu, New Jersey, New
York Rangers a Atlanty o jeden
duel méně.
ČTK 03.02.2012
Trochu Humoru
☺
Pan Veselý se vrací domů ze Silvestrovské
zábavy ve značně podroušeném stavu. Na
náměstí se zastaví u fontány, kterou tvoří krásná žena,
z jejichž úst stříká voda. Pan Veselý poplácá sochu
pěkně po zadečku a povídá: „Vidíš, vidíš, nemáš tolik
chlastat, když to nesneseš!“
☺
☺
☺
Přijde turista v Japonsku do baru a žádá: „Dejte
mi nějakého ostrého panáka.“ Když ho vypije,
povídá: „To je ale slabota, nalijte mi něco silnějšího!“
Nalijí mu. Po prvním hltu mu vypadne sklínka z ruky,
hlava se mu zatočí, nohy se mu rozjedou. „To je ono!
Jak se to jmenuje?“ „Zemětřesení!“ povídá barman.
"Venku je tak krásně," povídá muž manželce, "a
ty se dřeš s parketami! Měla bys jít raději na
vzduch a umýt mi auto."
Cikán vyhraje ve sportce a koupí si Mercedes.
Jede po dálnici a najednou píchne kolo. Zastaví,
zvedne auto na hever a začne ho měnit. Okolo jede
druhý cikán v žigulíku. Zastaví, vezme tyč, rozmlátí
okno mercedesu a zakřičí: "Ty dodělej kola a já beru
rádio !"
☺
Dva policajti jsou na obchůzce. Po několika
hodinách chození povídá jeden druhému: „Já
necítím nohy!“
Druhý na to: „Tak si čuchni k mým!“
☺
Policajti provádějí zásah v pochybném nočním
podniku. Několik výstřelů, dýmovnice, strašný
zmatek a rozčílený velitel povídá strážníkovi: „Neříkal
jsem vám, že máte hlídat všechny vchody?“
„Vždyť jsme je, náčelníku, hlídali, ale ti lumpové
museli zdrhnout východem!“
☺
Muž se ženou jedou tábořit. Postaví stan a večer
se uloží ke spánku. Po nějaké době se muž
vzbudí, probudí manželku a říká: "Podívej se na nebe a
řekni mi, co vidíš?"
Žena: "Vidím miliony hvězd."
Muž: "A co na to říkáš?"
Žena chvíli přemýšlí a pak řekne: "Viděno z hlediska
astronomie, jsou to miliony galaxií a biliony možných
planet. Astrologie mi říká, že Saturn leží v konjunkci
se Lvem. Co se času týče, usuzuji, že máme 3 hodiny a
pár minut. Teologicky, že náš Pán je všemohoucí a my
všichni jsme jen nicotně malí. Meteorologicky mi to
říká, že budeme mít zítra krásný den.
No a co to říká tobě?" zeptá se ona.
Muž: "Viděno prakticky, někdo nám ukradl stan."
☺
„Chtěl bych,“ povídá manžel po svatební noci
své manželce, „abychom měli dvě děti…“
„Neboj se miláčku, zítra je přivezu od babičky!“
☺
Sestra v nemocnici říká pacientovi, kterého
přivezli z rentgenu hlavy: „Můžete být bez
obav, nic tam nemáte!“
☺
Skot sedí na lavičce v parku a hltá jednu
tabletku za druhou. Okolo jde přítel a ptá se:
„Jsi nemocný?“
„Ale ne! Já jenom, že těm tabletkám dnes končí
expirační doba.“
14
Deset účinných způsobů, jak se rychle zbavit stresu
Stres je přirozenou reakcí našeho těla na nepříjemné situace,
dlouhodobý stres však nadměrně zatěžuje organismus, a
proto je potřeba se ho vyvarovat. Odborníci radí vyzkoušet
třeba úklid, procházku, sekání trávy, ale třeba i sex.
Vyberte si z účinných metod boje se stresem tu pravou pro
vás. Nabízíme vám jich rovnou deset:
Samozřejmě účinný je nejen pomerančový džus, ale všechny
potraviny bohaté na vitamin C, jako jsou třeba jahody a
červené papriky, které navíc pomáhají zlepšovat imunitní
systém.
Zazpívejte si
I když se třeba nepovažujete za dobrého zpěváka a tóny,
které vyloudíte, znějí více než falešně, přesto vám zpívání
může významně zlepšit náladu. Při studii, která zkoumala
účinky zpěvu na náladu, členové hudebního sboru uvedli, že
se po zpěvu cítili méně stresovaní a měli lepší náladu.
Zatočte s nepořádkem
Obklopovat se hromadou věcí a nepořádkem přispívá ke
zvyšování stresu. Podle pravidel Feng Shui vám čistý,
uklizený a světlý domov nebo i kancelář pomůže zbavit se
stresu a zlepší vaši náladu. Úzkost totiž způsobuje i věčné
hledání klíčů nebo peněženky.
Zpívání je dobré i pro správné dýchání a dokonce posiluje
srdce a imunitní systém. Tak si zkuste zazpívat spolu s
rádiem v autě nebo třeba ráno ve sprše.
Pusťte se tedy do vyklizení přeplněných zásuvek a poliček,
pokliďte a uspořádejte si věci na pracovním stole. Navíc
takový jarní úklid může fungovat i jako dobré cvičení, při
němž spálíte značné množství kalorií.
Vyražte na procházku
Provětrejte si hlavu a jděte se projít nejlépe do přírody. Při
svižnější procházce se v těle uvolňují endorfiny:
neuropřenašeče ve vašem mozku, které způsobují dobrou
náladu a duševní pohodu.
Smějte se z plných plic
"LOL" neboli Laugh Out Loud je známá zkratka, která
znamená hlasitě se smát. Tuto zkratku mějte na paměti,
pokud cítíte, jak s vámi stres lomcuje. Je obtížné rozesmát
se, když nejste psychicky v pohodě, ale odborníci
doporučují alespoň se o to pokusit. Pusťte si třeba vaši
oblíbenou komedii, nebo podnikněte něco zábavného s
přáteli.
Procházka nebo jiné cvičení vás také nutí soustředit se na
fyzickou aktivitu a pomáhá tak zapomenout, co způsobilo
vaši úzkost. Třicetiminutovou procházkou ve svižném
tempu navíc dosáhnete doporučené denní dávky pohybu.
Žvýkejte žvýkačku
Zní to možná trochu komicky, ale vězte, ze žvýkačka
dokáže víc, než jen osvěžit váš dech. Podle vědců žvýkání
také dokáže snižovat stres a úzkost a rovněž pomáhá zlepšit
mentální výkon při plnění různých úkolů.
Pokaždé, když se rozesmějete, zvýší se přísun kyslíku do
vašich orgánů, zrychlí se tok krve a stres se pomalu vytratí.
Dokonce i vzpomínka na situaci, při níž jste se hodně
nasmáli, dokáže snížit hladiny stresového hormonu.
V jedné studii dobrovolníci po žvýkání žvýkačky nahlásili
snížení stresu a nepříjemných úzkostných pocitů. Snížením
stresu také dosáhnete snížení vysokého krevního tlaku a
hladin cholesterolu.
Posekejte trávník
"Dělání, dělání, všechny smutky zahání..." Tato slova platí
dvojnásobně při sekání trávy. Vědci totiž zjistili, že vůně
čerstvě posekané trávy vám může pomoci celkově se uvolnit
a zbavit se stresu.
Zhluboka se nadechněte
Aromaterapii se nemusíte věnovat jen v lázních.
Vdechování vůně levandule nebo rozmarýny vás může
přivést do lepší pohody, ať už ho provádíte kdekoli. Inhalace
těchto aromat pomáhá totiž snižovat hodnoty stresového
hormonu kortizolu.
Odborníci tento jev přičítají chemikáliím, které se uvolňují z
posekané trávy a které pomáhají blokovat uvolňování
stresových hormonů v mozku. Při sekání trávy je však dobré
nosit ucpávky do ucha nebo sluchátka, protože příliš hluku
ze sekačky může naopak stres zase zvyšovat.
Ale i samotné dýchání hezky zhluboka dokáže účinně
bojovat se stresem díky přílivu kyslíku do vašeho krevního
řečiště. Výsledkem je zklidnění mysli i celého těla.
Pomazlete se se svým psem
Zvířecí terapie se často používá k posílení duševní síly
člověka a má blahodárné účinky na celkové zklidnění
organismu. Studie dokazují, že už po pár minutách mazlení
se psem nebo s kočkou uvolňuje vaše tělo hormony dobré
nálady, jako jsou serotonin, prolaktin a oxytocin.
Věnujte se milování
Když jste ve stresu, postelové hrátky jsou pravděpodobně
tou poslední věcí, která by vám přišla na mysl. Není ale od
věci tuto metodu vyzkoušet, podle odborníků totiž sex nejen
snižuje krevní tlak, zlepšuje sebevědomí a zvyšuje pocity
intimity s vaším partnerem, ale také dokáže ulevit od napětí
a zmírnit stres.
Mazlení se zvířetem rovněž snižuje množství stresových
hormonů, což ve výsledku znamená nižší krevní tlak, méně
úzkosti a také povzbuzení imunitního systému.
Pijte pomerančový džus
Je pro vás každodenní sklenice pomerančového džusu po
ránu běžnou rutinou? Pak možná nevědomky pomáháte
svému tělu zbavovat se stresu. Vědecké studie totiž ukazují,
že vitamín C obsažený ve velké míře právě v
pomerančovém džusu dokáže snižovat hladiny stresových
hormonů jako je kortizol a tím zmírňovat stres.
Nezanedbatelnou výhodou je rovněž snadnější usínání po
sexu a vy tak nemusíte trávit další noc beze spánku v
důsledku stresu.
Vybráno z internetové verze Mladá fronta Dnes
15
Klubovní zprávy, Zajímavosti a Dopisy
Marco Nannini vo Wellingtone
Wellington, 7.02.2011 - Druhou zastávkou Marca Nannini počas jeho niekoľkomesačnej plavby okolo sveta bolo
hlavné mesto Nového Zélandu -Wellington. Plavba z Kapského Mesta trvala viac ako 30 dní a bola to naozaj veľmi
ťažká etapa pretekov Global Ocean Race . Napriek mnohým ťažkostiam priplával Marco do Wellingtonu v
predpokladanom čase a predstavitelia slovenskej komunity sa s ním stretli niekoľko dní po príchode.
Komunita Slovákov vo Wellingtone je pomerne malá, ale pevne zlúčená v klube, ktorý vznikol už v roku 1978 ako
spoločný Český a slovenský klub na Novom Zélande. Niekoľko generácií Cechov a Slovákov sa pravidelne
stretáva na spoločných akciách organizovaných výborom klubu, kde si pripomínajú české a slovenské tradície,
ľudové zvyklosti, jazyk a jedlo, samozrejme. Hneď prvou akciou, ktorej sa Marco zúčastnil, bol tradičný piknik
klubu v Belmont Domain, neďaleko od Wellingtonu. Tu sa stal stredom záujmu najmä mladých ľudí, ktorí sa
chceli dozvedieť o jeho zážitkoch z cesty okolo sveta v závodoch Global Ocean Race. Marco všetkých prekvapil
svojou výbornou slovenčinou a bolo to naozaj
veľmi príjemné stretnutie.
Marco si spolu s nami uctil spomienku na Václava
Havla, prvého prezidenta Československej
republiky po politických zmenách v roku 1989,
ktorý podľahol ťažkej chorobe pred Vianocami
2011 a ktorému sme na pikniku venovali minútu
ticha.
Hlavné stretnutie sa konalo 24. januára 2012 v
budove Waterfront Project Information Centre,
v priestoroch vedenia pretekov GOR, práve neďaleko súťažných lodí kotviacich v prístave(na fotografii).
Recepcia začala o šiestej hodine večer. Okrem členov Slovenskej sekcie klubu sa jej na Marcovo pozvanie
zúčastnilo aj vedenie pretekov, riaditeľ GOR pán Josh Hall a tiež skipperi z ostatných súťažiacich jácht.
Všetkých privítala prezidentka klubu pani Eva Kissová, ktorá v prvom rade odovzdala prítomným pozdravy od Jej
Excelencie veľvyslankyne Slovenskej republiky pre Austráliu a Nový Zéland, pani Evy Ponomarenkovej, ktorá
má sídlo v Canberre v Austrálii. Ďalej vyzdvihla význam Marcovej cesty okolo sveta, keďže ide o prvého občana
Slovenskej republiky v histórii, ktorý obopláva zemeguľu na lodi. Jeho cesta je zároveň aj symbolickým spojením
medzi Slovákmi, žijúcimi na rôznych miestach sveta, keďže Marco sa na každej zastávke stretáva s krajanmi, aby
im odovzdal dary od Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Vo Wellingtone sa dary stretli s veľkym záujmom,
najmä učebnice, detské knižky, tričká a šiltovky. Viceprezidentka klubu pani Jana Babor udelila Marcovi čestné
členstvo v Českom a Slovenskom klube na
Novom Zélande, ktoré klub udeľuje občanom
Slovenska a Česka počas ich návštevy na Novom
Zélande za mimoriadne zásluhy a reprezentáciu
krajiny. Potom sa krajanom prihovoril Marco,
predstavil riaditeľstvo GOR a stručne nám
porozprával o svojej plavbe okolo sveta. Požiadal
tiež riaditeľa pretekov pána Josha Hall o príhovor
a premietnutie krátkych dokumentov o plavbe
lodi v tohtoročnom GOR. Po programe nám
všetkým veľmi dobre padlo občerstvenie,
pripravené ochotnými dobrovoľníkmi klubu a
vychladené muškátové víno.
16
Zúčastnení sa podpísali na slovenskú vlajku, ktorú klub daroval Marcovi. Recepciu ukončila prezidentka klubu
pozvaním zúčastnených na prehliadku lode Finančná kríza, kde nám Marco vysvetlil určité technické zaujímavosti
ohľadom vedenia lode.
Dňa 29.januára 2012 Marco vyštartoval z Wellingtonu na ďalšiu pretekov, tentokrát sa plaví popod Južnú Ameriku
do Uruguaja. Vo wellingtonskom prístave Queen's Wharf sa s ním prišlo rozlúčiť niekoľko krajanov, ktorí ho
potom sprevádzali na lodi Dominion Post až po oficiálne odštartovanie ďalšej etapy pretekov. Všetci sme mu
zapriali veľa šťastia a s napätím sledujeme jeho plavbu cez Pacific Ocean.
Navsteva slovenskej velvyslankyne a ceskeho velvyslanca s krajanmi
V ramci oslav Waitangi
Day, 6.2.2012 sme mali
moznost stretnut sa s
oficialnymi zastupcami
Slovenskej republiky a
Ceskej republiky pre
Australiu a Novy
Zeland.
Stretnutie sa
uskutocnilo v
neskorsich vecernych
hodinach v kniznici
Polskeho domu v
Newtowne, Wellington.
Obidvaja velvyslanci - pani Eva Ponomarenkova a pan Hynek Kmonicek sa zucastnili oslav Waitangi Day na
pozvanie vlady Noveho Zelandu a taktiez sa zucastnili Zahradnej slavnosti generalneho guvernera NZ v
Governement House.
Vecer bol naozaj velmi prijemny, padlo vela otazok a obaja velvyslanci sa s nami podelili o svoje postrehy a
zazitky z ich diplomatickej praxe. Vela clenov klubu malo aj konkretne otazky, napriklad o moznosti dvojiteho
obcianstva a riesenia tejto situacie, o vyhotovovani nahradnych cestovnych dokladov, ci zjednoduseni vybavovani
vodicskych preukazov pre obcanov Ciech a Slovenska, zijucich na Novom Zelande.
Srdecne dakujeme
vsetkych, ktorym sa
nelenilo a upiekli a
priniesli rozne dobroty a
opat sme preukazali svoju
pohostinnost - a to zvlast
pred takymito vzacnymi
hostami.
Dakujeme aj obom
velvyslancom a ich
partnerom, ze po
celodennom namahavom
kulturnom a oficialnom
programe prisli k nam do
klubu a stravili s nami
velmi prijemny a vesely
vecer.
Navsteva slovenskej velvyslankyne pani Evy Ponomarenkovej a jej manzela pana
Igora Ponomarenka u keramikara Mirka Smiska vo Waikanae
Vybor klubu
17
Tajenka z minulého měsíce: ženu zemřít, než s ní žít
Vyřešení křížovky poslete co nejdříve na adresu redakce stripky @ csclubnz . org
Prvního správného řešitele a řešení křížovky bude uvedeno příští měsíc.
Pozor! Nezapomeňte na klubovní schůzi
která se bude konat v Polském domě
ve středu 4.dubna 2012 od 19:30 hodin
na adrese 257 Riddiford Street, Newtown, Wellington
Recept na tento měsíc: Bramborové taštičky
Ingredience: 600g brambor ,200g mouky,150 g krupice (semolina), 1 vejce, 100g švestkových povidel (můžete použít i
jinou marmeládu/džem), 30ml vody na rozředění povidel , 2l vody na vaření taštiček, 100g strouhanky, 100g
moučkového cukru,150g másla, sůl
Popis přípravy: Oloupané a uvařené brambory po zchlazení jemně nastrouháme, přidáme k nim sůl, krupici, prosetou
hrubou mouku a vypracujeme těsto. Část hrubé mouky si ponecháme na podsypání. Těsto vyválíme na tenčí plát, ze
kterého vypícháme kolečka o průměru asi 6 cm, na jejich střed naneseme povidla, vložíme do tvořítka a překlopíme.
Nemáme-li k dispozici tvořítko, kolečko v polovině přeložíme, okraje pečlivě stiskneme (nebo těsto nakrájíme na
čtverečky a překládáme po naplnění protilehlé cípy a tvoříme šátečky). Taštičky vkládáme do vařící mírně osolené vody
a zvolna vaříme, lehce zamícháme, aby se nepřichytily u dna. Uvařené a okapané taštičky prosypeme nasucho
osmahnutou strouhankou, posypeme moučkovým cukrem a přelijeme přepuštěným máslem.
Recept převzat z Internetu
Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (Inc.) Adresa redakce: PO. Box 27 332, Wellington, NZ
Tel: +64 (0)4 9388559, email: csclubnz @ seznam . cz , webová stránka: http://www.csclubnz.org
Předplatné pro členy klubu $15.00, pro nečleny $30.00, plus poštovné mimo N.Z.
Šeky pište na: Czech and Slovak Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma.
Redaktoři: Michal Šolc, Gustav Knotek, Katarina Cattermole, Jana Šolc
Otištěné články označené jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.
Download

PDF verze ke stažení