Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě
Číslo 6 (No.6)
Červen 2012 (June 2012)
Čeští a slovenští spisovatelé Egon Bondy, vlastním
jménem Zbyněk Fišer,
(20. ledna 1930, Praha –
9. dubna 2007, Bratislava)
byl český básník, prozaik
a
filosof,
výrazný
inspirátor
českého
undergroundu.
Život
Jeho otec byl plukovníkem československé armády. V roce
1947 Zbyněk Fišer, budoucí Egon Bondy, přerušil studium na
gymnáziu a vydal se na cestu bohémského života bez stálého
pracovního poměru. Jak napsal ve vzpomínkové knize
Prvních deset let (rukopis 1981, vydáno 2003), žil počátkem
50. let „zjevně jako individuum práce se štítící, kriminální
živel a sanktusák – po několik dlouhých let. Byl jsem za tu
dobu zase i párkrát v blázinci, ale nepomohlo to. Pro pivo
jsem byl schopen všeho“ (s.61). Stálý pracovní poměr neměl,
„živil“ se i žebrotou a drobnými krádežemi.
Koncem 40. let se ovšem znal s Karlem Teigem a Závišem
Kalandrou a navázal přátelství s básníkem Ivo Vodseďálkem,
nonkonformní literátkou Honzou Krejcarovou, později s
výtvarníkem Vladimírem Boudníkem a spisovatelem
Bohumilem Hrabalem. S Honzou Krejcarovou navázal též
intimní vztah a v roce 1949 s ní připravil surrealistický
sborník Židovská jména, který obsahoval 15 textů. Každý z
přispívajících si zvolil židovský pseudonym, též na protest
proti antisemitskému zabarvení vykonstruovaných procesů v
Sovětském svazu i v Československu. Od tohoto okamžiku
Zbyněk Fišer užívá jména Egon Bondy. V následujících
letech nadále píše básně, sní o světové revoluci i o snadném
zbohatnutí a žije na hraně zákona.
Ve svém životě na okraji společnosti se dostává nakrátko
dokonce do vězení a během svérázného výletu (či pokusu o
emigraci) do Rakouska zažije kuriózní dobrodružství s
francouzskou tajnou službou, které nabízí provedení atentátu
na sovětské vedení. „Věc je jednoduchá jak slunce.
Potřebujeme dvě krabičky od sirek s blechami – ty jsem byl
dokonce ochoten dodat gratis – naočkovanými všemi
prevítskými mory světa… a moji agenti z lásky vypustí ty
blechy při manifestaci 7. listopadu pod tribunou na Rudém
náměstí. Vznikne sice nějaký ten počet epidemií, ale blechy
přeskáčou samozřejmě zaručeně i na tribunu a skočí i na
maršála Stalina, na maršála Vorošilova, na soudruha Beriju
Ročník 23 (Vol. 23)
Egon Bondy
i na soudruha Molotova a další.“. Z pokusu samozřejmě
sešlo, ale Bondy alespoň vyinkasoval nějaké peníze.
Zájem o filozofii, především marxistickou, čínskou a
indickou ho přiměl k návratu ke studiu. V roce 1957
odmaturoval, téhož roku se dostal na dálkové studium
filozofie a psychologie na FF Univerzity Karlovy, přestože
nepodal včas přihlášku. „Šel jsem rovnou za děkanem. Ten
tam samozřejmě nebyl, ale byl tam jeho tajemník Salač. Byl
to alkoholik. Jak jsme na sebe dýchli, tak jsme poznali bratry
v triku. Salač mne okamžitě, jakožto dělnického kádra, vzal
ke zkušební komisi, že naposled mají ještě přezkoušet mne. A
tím to ovšem bylo hotovo…“ .
Studium absolvoval v roce 1961, v letech 1957–1962 navíc
pracoval jako noční hlídač v Národním muzeu. 1962–1967
byl zaměstnán v bibliografickém oddělení Státní knihovny
ČSSR. V té době začíná publikovat ve vědeckých časopisech
(Dějiny a současnost, Filozofický časopis aj.). V roce 1967
mu vychází pod vlastním jménem první kniha – Otázky bytí a
existence, v roce 1967 získal titul doktora – kandidáta věd.
Od stejného roku je v invalidním důchodu.
V 70. letech se seznámil s Ivanem Martinem Jirousem,
manažerem hudební skupiny Plastic People of the Universe,
která zhudebnila část jeho textů. V 80. letech ovlivňil ranou
tvorbu Jáchyma Topola nebo J. H. Krchovského.
Bondy se ve svých textech nikdy neztotožnil s podobou
poúnorového režimu a stal se jeho vytrvalým kritikem.
Současně však v letech 1952-1955, 1961-1968 (krycí jméno
„Klíma“), 1973-1977 (krycí jméno „Mao“) a 1985-1989
(krycí jméno „Oskar“) spolupracoval se Státní bezpečností..
Velké výhrady měl k politické situaci po roce 1989.
Angažoval se v ultalevicových politických formacích (strana
Levý blok, příspěvky do Haló novin aj.), psal politologické
eseje. Hlásil se svého času k trockismu, později k maoismu,
blízko měl i k anarchismu.
V roce 1981 obdržel cenu Egona Hostovského.
V roce 1989 se přestěhoval do Telče, odkud v devadesátých
letech přesídlil do Bratislavy, kde vyučoval 1993–1995 na
tamější univerzitě filozofii. Překvapivě působil v poslední
době také jako zpěvák ve skupině Požoň sentimental, hrající
hospodské folklórní písně.
Z manželství s Jaroslavou Krčmaříkovou má Bondy syna
Zbyňka Fišera ml. (narozen 1959), příležitostného básníka
(sbírka Lesbický sen (1993)). Životní družkou se mu ale stala
až v roce 1963 Julie Nováková (1920–1994).
V roce 1981 napsal Bondy paměti Prvních deset let,
zachycující jeho bouřlivé období přibližně v období 1947–
1957. Původně měly vyjít padesát let po autorově smrti,
nakonec vyšly již v roce 2003. Do obecnějšího povědomí
veřejnosti vešel však nejvíce díky knihám Bohumil Hrabala
Morytáty a legendy, Něžný barbar (zfilmováno v roce 1989)
a některým dalším.
Zemřel v pondělí 9. dubna 2007 v Bratislavě ve věku 77 let
na následky popálenin třetího stupně, které utrpěl po
vzplanutí pyžama od vlastní cigarety.
Údolí (1998). Novelu Epizóda 96 (1997) napsal slovensky.
Celkem čítá Bondyho bibliografie asi dvacítku próz.
Kromě již zmiňované Ministryně výživy je Bondy autorem
několika (12-14) dalších her. Projevil se rovněž jako
překladatel, nejznámější je asi překlad Šibeničních písní od
Christiana Morgensterna. Dále Bondy přeložil některé texty
filozofické, v rukopise dosud zůstává do češtiny přebásněná
poezie Mao Ce-tunga.
Básnické dílo
Dílo filozofické
Básnické dílo Egona Bondyho čítá na 40 sbírek. Poezii psal
od dětství, nejstarší zachované práce pocházejí z přelomu 40.
a 50. let. S Ivo Vodseďálkem spoluzaložil samizdatovou
edici Půlnoc (asi 1950-1953/1955) , v níž pro pár přátel oba
prezentovali své texty. (Celkem zde sice publikovalo 11
autorů, většina ovšem jen sporadicky). Název Bondyho
raného díla – Totální realismus 1950, dal název celému jeho
tvůrčímu stylu, který znamenal odklon od dosud
vyznávaného surrealismu. Poezie reaguje na neradostnou
současnost, kdy budovatelské fráze jsou v rozporu s
prožívanou skutečností. Lidovým, někdy až záměrně
neumělým jazykem a užíváním argotu mají výrazný ironický
nádech. V některých básních je zřejmé ovlivnění Christanem
Morgensternem.
Většina básnických sbírek není rozsahem velká, teprve
později jsou koncipovány větší celky (Deník dívky, která
hledá Egona Bondyho, 1971). Básně jsou často politicky
angažované, nezřídka se i v pozdější tvorbě objevují
expresivní výrazy. Motiv odmítání reálného socialismu
vystřídal po roce 1989 motiv odmítání konzumní společnosti.
Po smrti své družky Julie v roce 1994 poezii psát přestal.
Nakladatelství Pražská imaginace vydalo v letech 1989–1993
soubor jeho básnického díla z let 1950–1987. Řadu básní
zhudebnila skupina Plastic People of the Universe.
Bondy je jedním z nejoriginálnějších, ovšem také
nejkontroverznějších českých filozofů. Vědecké články
publikoval od 60. let, první knihy vyšly rovněž díky přičinění
filozofa Milana Machovce, s nímž ho pojilo dlouholeté
přátelství. Jeho syn Martin Machovec se stal později editorem
Bondyho díla.
Nejvýznamnějším filozofickým dílem je Útěcha z ontologie
(1968), kde se autor vyrovnává s různými modely bytí a
dospívá k modelu ateistickému – nesubstančnímu. Předkládá
zde mnoho nových názorů. Uveďme například, že se
vznikem světa se vyrovnává tezí o samovzniku bytí v absenci
bytí, přičemž samovzniku nemůže předcházet ani jeho
možnost, neboť i posibilita je „něco“, která by vyžadovala
vysvětlení svého vlastního vzniku. Bondy zavedl dále
kategorii
„ontologického
pole“,
které
umožňuje
plnohodnotnou existenci informací v realitě, v knize se
setkáme s otázkami po smyslu lidské existence, Bondy
dokazuje, že k uchopení ontologické reality není třeba boha,
protože touto kategorií se vysvětlování univerza vůbec
nezjednodušuje.
V 70. letech rozpracoval etickou analýzu smyslu lidské
existence v souvislosti s možným vytvořením artificiálních a
na biotické existenci nezávislých bytostí (Juliiny otázky,
1971; populárně pak próza Nepovídka, 1983).
V 70. a 80. letech významně přispívá k dialogu mezi
marxismem a křesťanstvím. Původcem celého projektu byl
Milan Machovec, mezi účastníky nalezneme např. Milana
Balabána.
Zájem o orientální filozofii a vědomí dobových nedostatků ve
zpracování tématu u nás ho přivedly k sepsání dějin filozofie.
Na třinácti samizdatových svazcích pracoval v letech 1977–
1989. Poznámky k dějinám filozofie vyšly později v šesti
svazcích. Zůstaly ovšem torzem a zejména oddíl o antice
zaznamenal z vědeckých kruhů nepříznivou kritiku. Více
ceněny jsou oddíly o orientální filosofii indické, čínské,
arabské a židovské. V roce 1993 připravil s Marií
Čarnogurskou překlad Tao te ťingu.
Bondy nadále píše filozofické eseje, ve kterých rozpracovává
myšlenky nesubstanční ontologie a provádí syntézu
„západních“, buddhistických a taoistických přístupů k
základní struktuře skutečnosti. Souhrn těchto dosud
nevydaných poznámek a esejů nese provizorní název „Příběh
o příběhu“.
Byl autorem románové triloogie, která je zařazena i mezi díla
sci-fi literatury - Invalidní sourozenci, Afghanistan a
Bezejmenná.
V letech normalizace i po roce 1989 se věnoval také
politologickým analýzám, v nichž vždy zůstával věrný svému
nedogmaticky marxistickému světonázoru.
Dílo prozaické, dramatické a překladatelské
Po pokusech z počátku 50. let (např. román 2000 z r.1950)
začíná Bondy s prózou až počátkem 70. let. Prvním dílem je
Sklepní práce (samizdat 1973, knižně Toronto 1988,
Olomouc 1997), v němž se prolíná rovina groteskní
současnosti s linií filozofických úvah a nadpřirozena.
Následuje celá řada dalších próz, v níž dává autor najevo
znechucení reálným socialismem, ať už v podobě anti-utopie
Invalidní sourozenci (psáno 1974), nebo epicky zpracovaná
Cesta Českem našich otců (1983). Oblibu si získaly
historické jinotajné povídky Mníšek (1975) a Šaman (1976),
originální téma představuje satirická sci-fi z daleké
budoucnosti, Nepovídka (1983), kde jsou artificiální
inteligentní bytosti konfrontované s primitivností lidstva,
žijícího v rezervaci. Nepovídka je už zrcadlem nikoliv jen
reálného socialismu, ale celého moderního lidstva. Podobné
teze najdeme též v divadelní hře Ministryně výživy 1970.
V dílech nezřídka vystupují reálné postavy, nepřímo velmi
často Bondy a jeho družka Julie, někdy ale celá řada dalších
osobností – nejzřetelněji v hravé próze 677 (1977), kde čtenář
narazí na jména, občas mírně pozměněná, jako Petr Uhl,
Václav Havel nebo Karel Kosík.
Po roce 1989 se jeho próza staví jednoznačně kriticky k
současné situaci. Bondy píše cyberpunkový román
Cybercomics (1997), některé další texty mají meditativní
charakter, jsou plné skepse: Hatto (1994), Severin (1996),
Převzato z Internetu
2
Měsíc ve zprávách
sm turistů z ČR zemřelo
cestou k Jadranu, ranění se
vracejí domů
Praha - Domů se dnes vrátila část
cestujících z českého autobusu, který v
sobotu brzy ráno havaroval na dálnici
A1 ve střední části země. Zájezd na
Makarskou riviéru skončil smrtí pro
osm z 51 lidí ve vozidle, více než čtyři
desítky jich utrpěly zranění. Armádní
speciál dnes večer přivezl z
Chorvatska do ČR 24 zraněných z
havarovaného autobusu.
ČTK 25.06.2012
Začátek prázdnin přinese tropy,
rtuť vyšplhá na 34 stupňů
Praha - Koncem příštího týdne přijdou
do Česka tropy, teploty vyšplhají až na
34 stupňů Celsia. První prázdninové
dny ale přinesou také bouřky s
přívalovými srážkami a kroupami.
Vyplývá to z předpovědi Českého
hydrometeorologického
ústavu
(ČHMÚ).
ČTK 24.06.2012
Desítky lidí uctily památku
komunisty popravené Horákové
Dlouhý by chtěl jako prezident dělat
nestranickou politiku
Praha - Nabídnout nestranickou
politiku na prezidentském postu navíc
nezasaženou divokým politickým
děním posledních let chce bývalý
ministr průmyslu a obchodu Vladimír
Dlouhý. Uvedl to v prohlášení, které
ČTK poskytl jeho mediální zástupce
Jan Piskáček. Rozhodnutí zapojit se do
boje o nástupnictví Václava Klause na
Pražském hradě exministr a nynější
člen Národní ekonomické rady vlády
Dlouhý oznámil tento pátek. Dlouhý
od
roku
1997
pracuje
jako
mezinárodní poradce investiční banky
Goldman Sachs.
ČTK 23.06.2012
Hrad musí zveřejnit platy a odměny
svých zaměstnanců
Praha - Kancelář prezidenta republiky
musí zveřejnit platy a odměny svých
zaměstnanců. Rozhodl o tom v pátek
Městský soud v Praze, píší v dnešním
vydání Lidové noviny (LN). Právě LN
se téměř rok domáhaly odtajnění
platových podmínek prezidentova
tajemníka
Ladislava
Jakla
a
vicekancléře Petra Hájka. Prezidentská
kancelář však argumentovala tím, že jí
to nedovoluje zákon.
ČTK 23.06.2012
a Morava rozjel nevídaný teror,
kterému padli za oběť nejen
jednotlivci, ale i celé vesnice.
Desátého června 1942 byly nacisty z
mapy vymazány Lidice a přesně o dva
týdny později, 24. června 1942, potkal
podobný osud i malou vesničku
Ležáky na Chrudimsku. Gestapo
odhalilo,
že
parašutisté
odtud
udržovali vysílačkou spojení mezi
domácím a zahraničním odbojem.
ČTK 23.06.2012
Snížíme počet mrtvých na silnicích
do roku 2020 o 60 %, plánuje MD
Praha - Česká republika by měla snížit
počet usmrcených při dopravních
nehodách do roku 2020 o 60 procent
proti roku 2009 a dostat se tak na
evropský průměr. Za devět let by mělo
připadat na jeden milion obyvatel 35
usmrcených. Uvedl to ministr dopravy
Pavel Dobeš na dnešní tiskové
konferenci.
ČTK 22.06.2012
Muž se policistům přiznal k 16 let
staré vraždě v Mohelnici
Olomouc - K téměř 16 let staré vraždě
ženy z Mohelnice na Šumpersku se
přiznal šestatřicetiletý muž. Přišel na
policejní stanici a policistům řekl, že
ženu zavraždil. Muži hrozí až 15 let
vězení. Novinářům to dnes řekl
náměstek
krajského
policejního
ředitele Karel Kadlec.
ČTK 22.06.2012
V ČR je čtyřikrát víc obézních dětí
než před 15 lety
Vesničku Ležáky stihl před 70 lety
osud podobný Lidicím
Praha - Několik desítek lidí uctilo
památku
národně
socialistické
političky Milady Horákové u pomníku
v parku před pankráckou věznicí, na
jejímž dvoře byla komunistickým
režimem před dvaašedesáti lety
popravena. "Horáková se do dějin
našich zemí zapsala jako statečná
žena, která bojovala proti dvěma
totalitám," řekl v krátkém projevu
předseda strany Národní socialisté levice 21. století Jiří Paroubek.
ČTK 23.06.2012
Praha - Po atentátu na zastupujícího
říšského
protektora
Reinharda
Heydricha,
provedeném
československými výsadkáři na konci
května 1942, se v Protektorátu Čechy
3
Praha - V Česku je podle nejnovější
zprávy statistiků čtyřikrát víc obézních
dětí
a
pětkrát
víc
obézních
dospívajících než před 15 lety. V
přepočtu na 1000 registrovaných
pacientů v ordinacích praktických
lékařů stouply počty obézních dětí z
5,5 v roce 1996 na 20,5 vloni, ve
skupině od 15 do 18 let pak z 8,8 na
47.
ČTK 22.06.2012
Zeman má zřejmě jako jediný
prezidentský kandidát 50.000
podpisů
Praha - Bývalý předseda vlády a
ČSSD, nyní čestný předseda Strany
práv občanů zemanovci (SPOZ) Miloš
Zeman je zřejmě jediný prezidentský
kandidát, který už má potřebné
podpisy občanů. Bývalý předseda
úřednické vlády Jan Fischer ani
místopředseda ČSSD a senátor Jiří
Dienstbier se sběrem podpisů ještě ani
nezačali.
Konečné
rozhodnutí
kandidovat Zeman vyhlásí příští úterý
na tiskové konferenci SPOZ, kde
zemanovci rovněž oznámí, kolik
podpisů už pro Zemana získali.
ČTK 21.06.2012
V Podolí budou operovat plody s
vadami už v těle matky
Praha - V Česku i ve střední Evropě
první vysoce specializované Centrum
fetální medicíny otevřel dnes Ústav
pro péči o4 matku a dítě (ÚPMD) v
Podolí. Operovat zde budou ještě
nenarozené děti s poruchami vývoje a
vrozenými vadami v těle matky.
Vedoucí centra Zbyněk Straňák ČTK
řekl, že se zaměří hlavně na poruchy
vývoje plic, nejčastější příčinou je
brániční kýla, a na operace vad u
dvojčat. Ročně je potřebuje 15 až 20
plodů. Přijímat budou pacienty z celé
ČR.
ČTK 21.06.2012
Policisté odhalili největší pěstírnu
marihuany, zabavili ji půl tuny
Praha
Policisté
odhalili
v
Karlovarském kraji dosud největší
pěstírnu marihuany v Česku. Pátrání
trvalo několik měsíců a kriminalisté
koncem května zadrželi 13 lidí, kteří
drogu pěstovali pomocí elektřiny z
naftových agregátů. Zabavili 5600
rostlin konopí, ze kterého by podle
policie bylo možné získat minimálně
500 kilogramů marihuany v ceně
zhruba 40 milionů korun. ČTK o tom
informoval
mluvčí
Národní
protidrogové centrály (NPC) Michal
Hammer.
ČTK 21.06.2012
upozornění na odborném serveru
Lupa.cz správci obsah znepřístupnili.
Sněmovna ale v tiskovém prohlášení
popřela, že by měla na webu
pornografii. Chce posílit ochranu
stránek.
ČTK 19.06.2012
Muž v Brně přepadl spořitelnu, pak
ztratil většinu lupu i granát
Ve věku 87 let zemřela herečka
Jaroslava Adamová
Brno - Kriminalisté pátrají po muži,
který v pátek v brněnské Křídlovické
ulici přepadl Českou spořitelnu. Při
útěku si ale počínal tak roztržitě a
neopatrně, že poztrácel většinu lupu i
nefunkční granát, jimž ohrožoval
pokladní. Škoda se proto odhaduje na
30.000 korun. ČTK to dnes řekla
mluvčí policie Andrea Straková. Muži
hrozí až 12 let vězení.
ČTK 20.06.2012
Praha - Ve věku 87 let zemřela dnes
ráno divadelní, televizní a filmová
herečka Jaroslava Adamová. ČTK o
tom informovala rodina zesnulé.
Adamová za více než 60 let na scéně
ztvárnila třeba Annu Kareninovou,
Hedu Gablerovou a Marii Stuartovnu.
Nezapomenutelný je její společný
herecký koncert s Janem Werichem v
televizním filmu Kočár nejsvětější
svátosti. V roce 2003 hrála ve filmu
Želary.
ČTK 16.06.2012
Klaus se z Hradu odstěhuje na
Hanspaulský zámeček
Na Šumpersku bylo zemětřesení,
vnímali ho i někteří lidé
Praha - Finančník Petr Kellner
pronajal pro Institut Václava Klause
pražský Hanspaulský zámeček. Klaus
zde začne působit hned po odchodu z
Hradu, do svého prvního civilního
zaměstnání od revoluce v roce 1989
sem zamíří v pátek 8. března 2013,
napsaly dnes Lidové noviny (LN). V
sídle už začala rekonstrukce, kterou
Kellnerova společnost PPF financuje
stejně jako provoz barokní budovy na
několik desítek let.
ČTK 20.06.2012
Na novém webu PSP se objevily
erotické fotky a soukromé soubory
Praha - Na nových stránkách
Poslanecké sněmovny se objevily
erotické fotografie, videa a osobní
soubory. Během dopoledne bylo
možné
soubory
na
stránkách
www.psp.cz volně procházet, po
4
Loučná nad Desnou (Šumpersko) Obyvatelé části Jeseníků mohli v noci
na dnešek pocítit zemětřesení.
Seismologové ho zaznamenali ve
22:38 o síle 2,3 stupně Richterovy
škály. Ohnisko mělo mezi obcemi
Loučná nad Desnou a Malá Morávka v
místě, kde stávala Alfrédova chata,
řekl dnes ČTK ředitel Ústavu fyziky
Země
Přírodovědecké
fakulty
Masarykovy univerzity v Brně Jan
Švancara.
ČTK 15.06.2012
V Česku je 844 stoletých a starších
lidí - 716 žen a 128 mužů
Praha - V Česku žije přes osm stovek
stoletých a ještě starších lidí. Je jich
tak zhruba o pětinu víc než před
dvěma lety. Česká správa sociálního
zabezpečení (ČSSZ) teď v červnu
vyplácela důchod 716 ženám a 128
mužům, kterým je sto a více let. ČTK
to sdělila mluvčí ČSSZ Jana
Buraňová. Podle ní se nejstarší žena
Česka narodila v roce 1904, nejstarší
muž o rok později.
ČTK 14.06.2012
Zemřel generál Matula, výsadkář a
bojovník proti nacismu
Soud nechal Ratha ve vazbě ze všech
tří důvodů
Delfín. Pilot zahynul na místě.
Cestující podlehla zraněním v
nemocnici. Bývalý armádní letoun s
registrací OK-ATS patřil společnosti
Aviation Technologies and Services,
která ho využívala pro předváděcí a
cvičné lety. Letoun sice byl vybavený
vystřelovacími sedačkami, měl je ale
deaktivované, zřejmě kvůli předpisům.
Podle jednoho z majitelů letounu
Aloise Häckela byla žena zřejmě
známou pilota. Podle médií dostala let
jako dárek k třicetinám.
ČTK 10.06.2012
Nečas: Vypálení Lidic znamenalo
zlom v boji proti nacismu
Praha - Krajský soud v Ústí nad
Labem ponechal obviněného poslance
a bývalého hejtmana Davida Ratha ve
vazbě ze všech tří možných důvodů
vazebního stíhání - kvůli obavě z
ovlivňování svědků, z pokračování v
trestné činnosti i z možného útěku.
ČTK to dnes sdělil jeho advokát
Roman
Jelínek.
Ve
vazebních
věznicích podle dřívějšího vyjádření
mluvčí vězeňské služby Markéty
Prunerové zatím zůstává i dalších
sedm Rathových spoluobviněných.
ČTK 14.06.2012
Praha - V Kanadě ve středu zemřel
generál Robert Matula, který byl
jedním ze dvou posledních žijících
výsadkářů v protektorátu v letech 1941
až 1942. Oznámil to dnes v Senátu
ministr obrany Alexandr Vondra.
Senátoři v pietě věnované bojovníkovi
proti nacismu drželi minutu ticha.
Matula byl členem parašutistické
skupiny Wolfram, která za druhé
světové války působila v Beskydech a
na Brněnsku.
ČTK 13.06.2012
Obyvatel ČR mírně přibylo díky
migraci, je jich 10,507 mil.
Vláda schválila předdůchody, čerpat
je bude možné od ledna
Praha - Vláda dnes schválila pravidla
pro
vyplácení
takzvaných
předdůchodů. Pokud návrh schválí i
sněmovna a Senát, bude je možné
čerpat od ledna příštího roku. Lidem,
kteří se rozhodnou odejít do důchodu
dřív s využitím předdůchodu, bude
zdravotní pojištění platit stát. Nebudou
mít také snížený starobní důchod.
Žádost budou moct zájemci podat
nejdříve pět let před nárokem na
odchod do starobního důchodu, k tomu
budou muset mít naspořeno v
doplňkovém spořícím systému.
ČTK 13.06.2012
Lidice (Kladensko) - Vypálení Lidic a
vyvraždění jejich obyvatel znamenalo
podle premiéra Petra Nečase (ODS)
zlom v boji proti nacismu. Otevřelo
tehdy
totiž
mezinárodnímu
společenství oči, a to dlouho předtím,
než se dozvědělo o nacistických
vyhlazovacích táborech. Předseda
vlády to řekl v Lidicích na dnešním
vzpomínkovém aktu k 70. výročí
zničení této obce nacisty.
ČTK 10.06.2012
Na ruzyňském letišti shořelo večer v
jednom z hangárů letadlo
Praha - Počet obyvatel v Česku v
letošním prvním čtvrtletí stoupl o
2100. V republice tak na konci března
žilo na 10,507 milionu lidí. O přírůstek
se ale zasloužila jen zahraniční
migrace. Opět se totiž narodilo méně
dětí než loni ve stejném období, méně
lidí i zemřelo, uvedl dnes Český
statistický úřad (ČSÚ). Podle něj
ubylo i sňatků, rozvodů a potratů.
ČTK 12.06.2012
Nehoda letounu L-29 u Žatce si
vyžádala dvě oběti
Čeradice (Lounsko) - Na jihozápadním
okraji Žatce dnes odpoledne havaroval
cvičný proudový letoun typu L-29
5
Praha - Na pražském ruzyňském letišti
večer shořelo letadlo v jednom z
hangárů. Stroj byl požárem zcela
zničen. Jeden člověk byl zraněn. ČTK
to řekla mluvčí pražských hasičů
Pavlína Adamcová. Provoz letiště byl
zhruba ve 21:30 asi na deset minut
přerušen.
ČTK 09.06.2012
MfD: Unikátní operace v pražském
IKEM, srdce nahradili čerpadlem
Praha - Světově ojedinělý zákrok
provedli lékaři z pražského Institutu
klinické a experimentální medicíny
(IKEM). Mladému muži nahradili
srdce, které napadl zhoubný nádor,
dvěma mechanickými čerpadly, píše
dnešní Mladá fronta Dnes. Stejnou
operaci provedli na světě zatím jen
kardiochirurgové v americkém Texasu,
ale na rozdíl od týmu profesora Jana
Pirka neúspěšně.
ČTK 09.06.2012
Praha - V přímé volbě prezidenta by
nyní měli největší šanci postoupit do
druhého kola boje o Hrad bývalý
premiér Jan Fischer a někdejší
předseda vlády Miloš Zeman. Ten
poprvé předstihl ekonoma Jana
Švejnara, který je těsně třetí. Fischera
by podpořilo 36 procent voličů,
Zemana 12,5 procenta a Švejnara o
procento méně. Vyplývá to z
průzkumu agentury Median, do něhož
se v květnu zapojilo 956 lidí nad 18
let. K volebním urnám by šlo 60,5
procenta voličů, o 10,5 procentního
bodu méně než v dubnu.
ČTK 06.06.2012
Sněmovna potvrdila stíhání Ratha
pro podezření z korupce
Sněmovna možná legalizuje
používání konopí k léčbě
Praha - Používání konopí k léčebným
účelům možná bude legální, bude-li
pořízeno na lékařský předpis. Konopí
by měli dodávat do lékáren
licencovaní výrobci a pěstitelé. Počítá
s tím poslanecká novela zákona o
léčivech, kterou dnes sněmovna v
prvním kole podpořila. Předlohu před
dalším schvalováním projedná mimo
jiné sněmovní zdravotnický výbor,
proti čemuž žádný s poslanců nebyl.
ČTK 08.06.2012
změněno. První verzi Prague Airport Vaclav Havel odborníci kritizovali
kvůli špatnému slovosledu.
ČTK 04.06.2012
Chilský prezident dostal náhradu za
Klausem odnesené pero
Praha - Chilský prezident Sebastián
Pinero dostal náhradu za protokolární
pero, které si osobitým způsobem
přisvojil při loňské návštěvě země
prezident Václav Klaus. Nové mu
poslal europoslanec ODS Edvard
Kožušník. Záznam, na kterém je
zachyceno, jak si Klaus psací potřebu
ponechal, byl dlouho jedním z hitů
nejen na internetu.
ČTK 01.06.2012
Policie obvinila exministra Chmiela
kvůli zakázkám ambasády
Praha - Poslanec David Rath (dříve
ČSSD) může být dál stíhán pro
podezření z korupce související s
opravou
buštěhradského
zámku.
Potvrdila to dnes podle očekávání
sněmovna. Pro potvrzení stíhání
hlasovalo 183 přítomných poslanců,
dva byli proti. Rath, kterého na jednání
dovezla policejní eskorta z vazby v
Litoměřicích, hovořil před poslanci asi
tři čtvrtě hodiny. Mluvil o politickém
procesu. Kauza se projednávala
přibližně dvě hodiny.
ČTK 05.06.2012
Anglický název pražského letiště
bude Václav Havel Airport Prague
Median: Prezidentem by se stal
Fischer, druhý už je Zeman
Praha - Pražské ruzyňské letiště, které
bude pojmenováno po zesnulém
prezidentovi Václavu Havlovi, už zná
svůj budoucí anglický název. Bude to
Václav Havel Airport Prague, uvedla
dnes na dotaz ČTK mluvčí pražského
letiště Eva Krejčí. Anglické jméno
bylo oproti původnímu návrhu
6
Praha - Protikorupční policie obvinila
bývalého velvyslance v Austrálii a
někdejšího ministra úřednické vlády
Juraje Chmiela (ODS) kvůli údajnému
porušení
zákona
o
veřejných
zakázkách. Podle kriminalistů se u
jednoho
projektu
ministerstva
zahraničí vyhnul výběrovému řízení a
také nechal vypracovat studie, které
nesouvisely se zadáním. Škoda je
odhadnuta na 1,5 milionu korun, hrozí
mu až deset let vězení, informovala
policie na svém webu.
ČTK 01.06.2012
Sportovní události
Šebrle po ztrátě rekordu
necítil lítost, spíš nostalgii
Praha - Desetibojař Roman Šebrle
ocenil kvalitu nového světového
rekordu Ashtona Eatona, který při
americké olympijské kvalifikaci v
Eugene nasbíral 9039 bodů. Český
atlet přišel o první místo v
historických tabulkách po jedenácti
letech, Eaton jeho výkon z Götzisu
překonal o 13 bodů. Šebrle ale necítil
lítost, spíš nostalgii.
ČTK 24.06.2012
Experti: Portugalsko bylo lepší, ale
Češi nezklamali
Praha - Fotbalisté Portugalska byli
jasně lepší, ale český tým na
mistrovství Evropy nezklamal. Tak po
prohře 0:1 ve čtvrtečním čtvrtfinále
hodnotí vystoupení reprezentace na
šampionátu experti oslovení ČTK.
ČTK 22.06.2012
V olympijské nominaci je 113
sportovců, mohou ale přibýt další
Praha - Ke dni uzávěrky nominací má
česká olympijská výprava pro Londýn
113 sportovců, ale ani toto číslo ještě
nemusí být konečné. Kvalifikace ještě
čeká basketbalistky, atleti mohou dál
plnit limity a přibýt ještě může i jedna
tenisová dvojice do mužské dvouhry.
ČTK 21.06.2012
Na londýnském písku budou tři
české dvojice, všechny poprvé na
OH
Lausanne - Po osmileté přestávce bude
mít český beachvolejbal zastoupení na
olympijských hrách a na londýnském
písku čeká všechny tři dvojice
premiéra pod pěti kruhy. Díky
výsledkům ve Světovém okruhu za
poslední rok a půl si přímou nominaci
vybojovali Přemysl Kubala s Petrem
Benešem, Kristýna Kolocová s
Markétou
Slukovou
a
Lenka
Háječková s Hanou Klapalovou.
ČTK 18.06.2012
Češi jako první v historii ME
vyhráli skupinu s pasivním skóre
Vratislav (Polsko) - Čeští fotbalisté se
v sobotu po výhře 1:0 nad Polskem v
posledním zápase skupiny A také
zapsali do historických statistik
evropského šampionátu. Jako první
tým za 52 let existence Eura totiž
dokázali vyhrát skupinu s pasivním
skóre.
ČTK 17.06.2012
Hokejista Novák přivezl domů
ukázat Gagarinův pohár vítěze
KHL
České Budějovice - Hokejový obránce
Filip
Novák
představil
dnes
tuzemským fanouškům jako první z
českých hráčů Gagarinův pohár. Do
Českých Budějovic, kde se před třiceti
lety narodil, mohl vzít cennou trofej
určenou vítězi Kontinentální ligy
jakožto člen kádru vítězného Dynama
Moskva.
ČTK 16.06.2012
Na olympijské hry pojedou tři
moderní pětibojaři, přibyl Polívka
Praha - Moderní pětibojař Ondřej
Polívka
bude
startovat
na
olympijských
hrách.
Český
reprezentant se na základě světového
žebříčku vešel jako poslední do
redukovaného pořadí 36 účastníků her
7
a v Londýně doplní Davida Svobodu a
svou přítelkyni Natálii Dianovou.
Český svaz o tom informovala
Mezinárodní federace moderního
pětiboje.
ČTK 16.06.2012
PwC "spočítala" Čechům šest
olympijských medailí
Londýn - Čeští sportovci získají na
olympijských hrách v Londýně šest
medailí, tedy stejně jako před čtyřmi
lety v Pekingu. K tomuto závěru
dospěla ve své studii poradenská
společnost
PricewaterhouseCoopers
(PwC), která už tradičně předpovídá
výsledky
her
se
zohledněním
ekonomických a politických faktorů. V
minulých letech však české sportovce
ve svých odhadech poněkud přecenila.
ČTK 14.06.2012
Konečný by měl s Bajsangurovem
boxovat 27. října v Kyjevě
Moskva - Nejlepší český profesionální
boxer současnosti Lukáš Konečný
bude bojovat o titul mistra světa
organizace WBO v lehké střední váze
se Zaurbekem Bajsangurovem z Ruska
27. října v Kyjevě. S odkazem na
informace promotérské stáje K2, která
Bajsangurova zastupuje, o tom
informoval ruský web gazeta.ru.
ČTK 14.06.2012
Češi porazili po skvělém úvodu
Řecko 2:1, Rosický zraněn
Vratislav (Polsko) - Čeští fotbaloví
reprezentanti ve druhém utkání na
mistrovství Evropy porazili Řecko 2:1.
Když v sobotu uhrají s domácím
Polskem alespoň remízu a Řecko
neporazí Rusko, zahrají si čtvrtfinále.
Češi za dnešní výhru vděčí výbornému
vstupu do utkání, když už v šesté
minutě vedli 2:0 po trefách Petra
Jiráčka a Václava Pilaře. Po změně
stran snížil Fanis Gekas.
ČTK 12.06.2012
Čtyři tenistky pro dvouhru na OH
jsou jasné, čtyřhra se řeší
Londýn - Tenistky Petra Kvitová,
Lucie Šafářová, Petra Cetkovská a
jako čtvrtá Klára Zakopalová si
zajistily na základě dnešního žebříčku
WTA
účast
ve
dvouhře
na
olympijských hrách v Londýně.
Kritéria mezinárodní federace ITF pro
čtyřhru splnila Květa Peschkeová, ale
složení párů není jasné.
ČTK 11.06.2012
Volejbalisté si na OH nezahrají,
postoupili Němci
Berlín - Čeští volejbalisté si na
olympijských hrách v Londýně
nezahrají. O zbytky naděje je připravili
na čtyřčlenném kvalifikačním turnaji v
Berlíně Kubánci výhrou 3:0 nad Indií.
Na olympiádu postoupilo domácí
Německo, které v závěrečném utkání
porazilo český tým 3:1 a vyhrálo
skupinu bez porážky.
ČTK 10.06.2012
Kreuziger je po druhé etapě Kolem
Švýcarska na třetím místě
Verbier (Švýcarsko) - Cyklista Roman
Kreuziger dojel ve druhé etapě závodu
Kolem Švýcarska desátý a posunul se
na průběžnou třetí příčku. Vedení v
podniku WorldTour se ujal Portugalec
Rui Costa, který dnes zaútočil v
závěru stoupání do Verbier a vyhrál o
čtyři sekundy před Lucemburčanem
Fränkem Schleckem. Kreuziger ztratil
v cíli 218 km dlouhé etapy na jezdce
stáje Movistar 22 sekund.
ČTK 10.06.2012
Řecko dnes v prvním utkání
remizovalo s domácím Polskem 1:1.
ČTK 09.06.2012
Veselý vyhrál v Oslu nejdelším
hodem roku 88,11
Špotáková se zlepšila na 68,73, ale
podlehla Viljoenové
New York - Oštěpařka Barbora
Špotáková vylepšila v New Yorku své
letošní maximum až na 68,73 metru,
tentokrát to ale světové rekordmance k
vítězství na mítinku Diamantové ligy
nestačilo.
Přehodila
ji
totiž
Jihoafričanka Sunette Viljoenová, jež
téměř o metr posunula africký rekord
na 69,35. Šestá v závodě skončila
Jarmila Klimešová (56,38).
ČTK 09.06.2012
Čechům vstup do Eura nevyšel, s
Ruskem prohráli vysoko 1:4
Oslo - Český oštěpař Vítězslav Veselý
napodobuje tréninkovou kolegyni
Barboru Špotákovou a zatím kraluje
olympijské sezoně. Na dnešním
mítinku Diamantové ligy v Oslu ve
třetím pokusu hodil 88,11 metru a
předvedl nejlepší světový výkon roku.
Vlastní dva roky starý osobní rekord z
Olomouce si vylepšil o 166
centimetrů. Závod na 100 metrů vyhrál
Jamajčan Usain Bolt časem 9,79
sekundy.
ČTK 08.06.2012
Češi si v pořadí FIFA před Eurem o
místo pohoršili
Curych - Čeští fotbalisté si v
červnovém vydání žebříčku FIFA o
jednu příčku pohoršili. Výběr trenéra
Michala Bílka tak do Eura vstoupí
jako 27. tým pořadí. V čele jsou nadále
úřadující mistři světa a Evropy
Španělé.
ČTK 06.06.2012
Jaroš zřejmě přijde o dva prsty,
přesto chce na K2
Vratislav
(Polsko)
Českým
fotbalistům vstup do mistrovství
Evropy nevyšel, když podlehli Rusku
jednoznačně 1:4. O jediný český gól v
polské Vratislavi se postaral Václav
Pilař, který ve druhém poločase snížil
na 1:2. Hlavní hvězdou zápasu byl
Alan Dzagojev, autor dvou branek.
Jednou se trefili Roman Širokov a
Roman Pavljučenko. Svěřenci kouče
Michala Bílka jsou před úterním
zápasem s Řeckem (18:00) postaveni
před nutnost bodovat, pokud chtějí
pomýšlet na postup do čtvrtfinále.
8
Praha - Horolezec Radek Jaroš zaplatí
za zdolání Annapurny podle všeho
amputací dvou prstů na levé noze, od
dalších plánů ho to ale neodradí. V
polovině příštího roku se chce vydat
na K2, což je poslední osmitisícovka,
na kterou ještě nevylezl. Momentálně
se soustředí na to, aby se dal zdravotně
do pořádku po květnovém výstupu na
nebezpečný himálajský vrchol.
ČTK 31.05.2012
Správy zo Slovenska a o Slovensku
Na Kalvárii v Nitre bude rozhľadňa s ďalekohľadom
Autor: SITA, 27. mája 2012 19:25
Obyčajní ľudia chcú viac platných referend
Autor: SITA, 31. mája 2012 16:02
BRATISLAVA 31. mája (WEBNOVINY) – Návrh Obyčajných
ľudí a nezávislých osobností, ktorí chcú zrušiť 50-percentné
kvórum oprávnených voličov na platnosť referenda ústavným
zákonom, považuje predseda NR SR Pavol Paška za legitímny
postoj zákonodarnej iniciatívy poslanca.
Ako povedal dnes pre agentúru SITA jeho hovorca Pavol
Chovanec, zmeny v Ústave SR môžu podľa Pašku nastať len na
základe širokej politickej dohody, tak ako to máme možnosť
sledovať v súčasnosti pri zrušení trestnoprávnej imunity
poslancov.
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti predložia dnes do
parlamentu návrh ústavného zákona, ktorým chcú zrušiť 50percentné kvórum oprávnených voličov na platnosť referenda.
NR SR by sa návrhom mala zaoberať na schôdzi, ktorá sa začne
19. júna.
Mesto NitraArchívne foto: SITA/Mária Pietová
NITRA 27. mája (WEBNOVINY) – Na Kalvárii v Nitre
vznikne rozhľadňa. Mesto Nitra chce jej vybudovaním spojiť
príjemné s užitočným.
Pôvodne sem totiž chcelo osadiť len zábradlie pre väčšiu
bezpečnosť návštevníkov tohto vrchu, z ktorého vedie strmý
zráz. Nakoniec sa sem rozhodlo okrem zábradlia umiestniť aj
ďalekohľad. Nitra tak bude mať svoju prvú rozhľadňu, ktorú
budú môcť využívať turisti aj Nitrania na pozorovanie mesta.
Ministerstvo zahraničia bude mať nový názov a viac
právomocí
Autor: SITA, 31. mája 2012 20:25
Niektoré krajiny uznajú zápis dieťaťa v pase rodiča
Autor: SITA, 29. mája 2012 10:53
Do platnosti vstupuje nariadenie Európskej únie, ktoré
členským štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy už iba
ako individuálne cestovné doklady.
BRATISLAVA 29. mája (WEBNOVINY) - Francúzsko,
Bulharsko a Rakúsko budú akceptovať zápis dieťaťa v pase
rodiča aj po 26. júni, keď do platnosti vstupuje nariadenie
Európskej únie, ktoré členským štátom ukladá povinnosť
vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné
doklady.
Na druhej strane, niektoré členské štáty EÚ už informovali, že
nebudú uznávať dovtedy vykonané zápisy detí do piatich rokov
veku v cestovnom doklade rodiča a budú vyžadovať samostatný
cestovný doklad aj pre dieťa. "Dosiaľ máme takéto informácie z
Českej republiky, Talianska, Holandska a Litvy," informoval
tlačový odbor rezortu diplomacie. Ministerstvo zahraničných
vecí však rodičom odporúča, aby deťom vlastné pasy
zabezpečili.
Miroslav LajčákFoto: SITA/Jozef Jakubčo
BRATISLAVA 31. mája (WEBNOVINY) – Právomoci
ministerstva zahraničných vecí budú významne posilnené,
rezort diplomacie sa navyše premenuje na Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej
republiky. Vyplýva to z kompetenčného zákona, ktorý dnes
schválila vláda.
Ministerstvo bude koordinovať presadzovanie obchodnoekonomických záujmov Slovenska v zahraničí a tiež bude
zodpovedné za jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí.
Slovensko patrí medzi krajiny, kde sa najmenej fajčí
Autor: SITA, 31. mája 2012 5:02
BRATISLAVA 31. mája (WEBNOVINY) - Slovensko
spoločne s Portugalskom sa delí o druhé miesto v rebríčku
krajín EÚ s najnižším počtom fajčiarov.
Agentúru SITA o tom informovala Ingrid Ludviková z
tlačového odboru Zastúpenia Európskej Komisie na Slovensku.
Ludviková poznamenala, že v súvislosti so Svetovým dňom bez
tabaku, ktorý si pripomenieme vo štvrtok 31. mája, Európska
komisia pripravila štúdiu o názoroch na tabak.
Splnomocnencom pre menšiny by mal byť exposlanec
László Nagy
Autor: SITA, 6. júna 2012 14:58, aktualizované 6. júna 17:11
BRATISLAVA 6. júna (WEBNOVINY) – Vláda schváli štatút
splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny budúci týždeň v
stredu.
Zároveň vymenuje po dohode so stranou Most-Híd
splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny. Agentúru SITA
o tom informoval hovorca predsedu SR vlády Erik Tomáš.
9
Rodičia bojujúci za dobré školy sa už obrátili na premiéra
Autor: SITA, 6. júna 2012 17:08
BRATISLAVA 6. júna (WEBNOVINY) - Iniciatíva rodičov za
dobré školy sa obracia listom na premiéra Roberta Fica, aby
stiahol z rokovania vlády návrhy zákonov o odbornom
vzdelávaní a tiež o financovaní škôl a školských zariadení.
Znepokojuje ich, že minister školstva Dušan Čaplovič
presadzuje zásadné zmeny bez predošlej diskusie s tými,
ktorých sa majú týkať.
na jar 2013," informoval za spoločnosť HB Reavis Group
Roman Karabelli.
Harabinove sudkyne budú v Európskom súde pre ľudské
práva
BRATISLAVA 13. júna (WEBNOVINY) – Slovensko bude
mať v Európskom súde pre ľudské práva sudcov ad hoc, o
ktorých štrasburský súd žiadal už v apríli 2010.
Vláda v stredu odobrila trojicu sudkýň - Eva Styková, Jana
Baricová a Jana Zemková.
Rovnaké mená navrhovala súdna rada už za bývalej vlády, ale
vtedy predseda rady Štefan Harabin s návrhom nepochodil. V
septembri 2010 vláda návrh neodsúhlasila, zablokoval ho
vtedajší minister vnútra Daniel Lipšic. Argumentoval tým, že
navrhované kandidátky podali tzv. diskriminačné žaloby.
Ad hoc sudca je akoby náhradníkom za slovenského sudcu
štrasburského súdu, v súčasnosti ich nemáme. Nahradil by ho
vtedy, ak by sa sudca napríklad nemohol zúčastniť na
prerokúvaní prípadu súvisiaceho so SR, alebo by sa z neho
vylúčil pre zaujatosť - platilo by to len pre daný konkrétny
prípad.
Mária Kráľovičová dostala k jubileu štátne vyznamenanie
Autor: SITA, 7. júna 2012 16:45
Ústavný súd rozhodol o emisnej dani, zákon pozastavil
Autor: SITA, 13. júna 2012 18:37
KOŠICE 13. júna (WEBNOVINY) – Účinnosť ustanovení
zákona, ktorým sa mala zaviesť tzv. emisná daň, Ústavný súd
SR na dnešnom neverejnom zasadaní dočasne pozastavil, kým
nerozhodne vo veci samej.
Navrhnutú kontroverznú až 80-percentnú daň za ušetrené emisie
preveruje nielen ústavný súd, ale aj európske inštitúcie.
Prezident SR Ivan Gašparovič a herečka Mária Kráľovičová
počas prijatia u prezidenta SR pri príležitosti jej životného
jubilea. Bratislava, 7. jún 2012.Foto: SITA/Diana Černáková
BRATISLAVA 7. júna (WEBNOVINY) - Kyticu kvetov a aj
štátne vyznamenanie - Medailu prezidenta Slovenskej republiky
odovzdal vo štvrtok prezident SR Ivan Gašparovič herečke
Márii Kráľovičovej pri príležitosti jej významného životného
jubilea.
Ako ďalej informovala Kancelária prezidenta SR na webstránke
prezidenta, medailu prezidenta SR získala Mária Kráľovičová
"za významné zásluhy o rozvoj slovenskej kultúry".
Dunaj po úniku nafty znečistený nie je, situácia sa zlepšila
Autor: SITA, 13. júna 2012 8:55, aktualizované 13. júna 16:06
Kniha o Gorile by mala byť do mesiaca, súd povolil vydanie
Autor: Webnoviny.sk, SITA, 11. júna 2012 13:02,
aktualizované 11. júna 14:55
BRATISLAVA 11. júna (WEBNOVINY) - Kanadskoslovenský investigatívny novinár Tom Nicholson môže vydať
knihu o údajnom spise Gorila.
Predbežné opatrenie, ktorým sudca okresného súdu zakázal
vydať knihu novinára Nicholsona, už neplatí.
"Odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa mení tak, že návrh
na nariadenie predbežného opatrenia a zabezpečenie dôkazu
zamieta", informoval agentúru SITA hovorca bratislavského
krajského súdu Pavol Adamčiak.
Toma Nicholsona potešilo rozhodnutie krajského súdu.
V bratislavskom Zimnom prístave unikli v utorok do Dunaja
litre nafty.Foto: SITA/Marián Peiger
BRATISLAVA 13. júna (WEBNOVINY) – Pracovná skupina
zriadená Slovenskou inšpekciou životného prostredia, ktorá od
utorka pravidelne monitoruje situáciu na Dunaji, skonštatovala,
že v Dunaji nie je žiadne znečistenie, ktoré by pochádzalo z
utorkovej ekologickej havárie.
Uvádza to Ministerstvo životného prostredia na svojej
internetovej stránke. Vychádzala pritom z výsledkov rozboru
vzoriek vody z hlavného toku Dunaja. Ani znečistenie z bazéna
prístavu Pálenisko sa už nešíri ďalej. To je základom ďalšieho
Twin City sa možno bude stavať už na jar 2013, investor
čaká
Autor: SITA, 12. júna 2012 14:03, aktualizované 12. júna 15:20
BRATISLAVA 12. júna (WEBNOVINY) - Stavebné povolenie
na multifunkčný komplex Twin City na Mlynských nivách v
Bratislave za približne 600 mil. eur by investor rád získal do
konca tohto roka.
"Ak by sa to podarilo, sme pripravení začať s výstavbou hneď
10
zlepšovania celkového stavu, uvádza sa na stránke MŽP.
Situácia na mieste znečistenia sa počas dnešného dňa citeľne
zlepšila. Zatiaľ čo ráno bolo olejovým filmom pokrytých
približne 60 percent plochy bazéna prístavu Pálenisko, v ktorom
došlo v utorok k úniku nafty, popoludní to bolo už iba 10 až 15
percent plochy.
Monika Fašungová si splnila sen, cestuje na olympiádu
Autor: SITA, 4. júna 2012 12:27
SPORT
Dubnická štafeta prekonala 30 rokov starý slovenský rekord
Autor: SITA, 28. mája 2012 21:28
DUBNICA NAD VÁHOM 28. mája (WEBNOVINY) - Okrem
vyrovnania slovenského rekordu v skoku o žrdi 410 cm, o ktoré
sa postarala Slavomíra Sľúková, sa v nedeľu v B-kategórii
Európskeho pohára klubov v Dubnici zrodil aj ďalší slovenský
rekord.
O historické maximum v oddielovej štafete na 4 x 400 m sa
postaralo víťazné kvarteto dubnického Spartaka v zložení Lucia
Mokrášová, Andrea Holleyová, Barbora Plešavská, Lucia
Slaničková časom 3:45,51 min.
Doterajší 30-rokov starý rekord z 10. júla 1982 v Prahe štvorice
Slávie UK Bratislava (Řeháková, Buzinkaiová, Poludvorná,
Grajciarová) zlepšili o 4 desatiny.
Absolútny rekord SR na 4 x 400 m patrí reprezentačnej štafete
časom 3:38,12 z roku 2003.
Monika Fašungová Foto: facebook.com
BRATISLAVA 4. júna (WEBNOVINY) - Slovenský
bedminton bude mať zásluhou 24-ročnej Moniky Fašungovej
zastúpenie na olympijských hrách v Londýne.
Ako agentúra SITA už začiatkom mája informovala, jej účasť
bola po skončení kvalifikačného procesu vysoko
pravdepodobná, čakalo sa ešte na definitívne potvrdenie práva
štartu pre hráčku CEVA Trenčín. To prišlo zo strany Svetovej
bedmintonovej federácie v piatok.
Hokejistov Prešova povedie tréner Jozef Čontofalský
Autor: SITA, 7. júna 2012 8:58
PREŠOV 7. júna (WEBNOVINY) - Hokejistov HC Prešov 07
povedie v novej sezóne Jozef Čontofalský. Tréner víťaza I. ligy
z Bardejova sa v metropole Šariša dohodol na ročnej zmluve s
opciou.
Vo funkcii nahradí Petra Křemena, ktorý odišiel robiť asistenta
Jánovi Vodilovi do GKS Tychy.
Košice si zahrajú Corgoň ligu, dostali licenciu
Autor: SITA, 29. mája 2012 19:31
BRATISLAVA 29. mája (WEBNOVINY) - Slovenský
futbalový klub MFK Košice dostal licenciu pre štart v Corgoň
lige na nastávajúci súťažný ročník 2012/2013.
Prípadom tímu z východu Slovenska sa zaoberal v utorok 29.
mája Odvolací orgán licenčného konania.
Prvostupňový orgán licenčného konania (POLK) z
corgoňligových účastníkov hrajúcich v uplynulom ročníku v
najvyššej domácej súťaži, neudelil na svojom zasadnutí 2. mája
potrebnú licenciu iba košickému klubu. Dôvodom bolo
nesplnenie infraštruktúrnych a finančných kritérií.
Slováci majú nové dvojboby na olympiádu do Soči
Autor: SITA, 7. júna 2012 12:14
Dominika Cibulková vyradila svetovú jednotku Azarenkovú
Autor: SITA, 3. júna 2012 11:40, aktualizované 3. júna 18:00
PARÍŽ 3. júna (WEBNOVINY) - Slovenská tenistka Dominika
Cibulková zvíťazila v nedeľňajšom osemfinále na Roland
Garros v Paríž nad bieloruskou líderkou svetového rebríčka
WTA Viktoriou Azarenkovou za 107 minút 6:2, 7:6 (4).
Svojím výkonom vyrazila Cibulková dych celému svetu. Na
tomto podujatí ešte nestratila ani set.
Na svojom obľúbenom dvorci Suzanne Lenglenovej Cibulková
prehrávala 0:1 s brejkom po vstupnej hre s deviatimi zhodami,
ale okamžite dosiahla rebrejk a od stavu 2:2 až do konca tohto
dejstva si gemy pripisovala už len ona.
Ilustračné foto: SITA/AP
BRATISLAVA 7. júna (WEBNOVINY) - Zimné športy v
súčasnosti "spia" letným spánkom, ale slovenskí bobisti sa aj v
tomto medzisezónnom období môžu pochváliť novým úlovkom.
"Pre našu posádku sú vyrobené nové dvojboby, na ktorých by
sme mali štartovať v ZOH 2014 Soči. Ich dvojička jazdí v USA s
americkým pilotom Stevenom Holcombom, olympijským
víťazom a majstrom sveta," prezradil agentúre SITA Milan
Jagnešák, pilot slovenských posádok a zároveň šéf Slovenského
zväzu bobistov (SZB).
11
Michal Martikán si vypádloval olympijskú miestenku
Autor: SITA, 9. júna 2012 11:45
Peter Sagan zvíťazil vo Švajčiarsku aj v šiestej etape
Autor: SITA, včera 18:02, aktualizované včera 21:28
BISCHOFSZELL 14. júna (WEBNOVINY) - Slovenský
cyklista Peter Sagan zvíťazil v štvrtkovej 6. etape Okolo
Švajčiarska, ktorá viedla z Wittnau do Bischofszellu merala
198,5 km.
Dvadsaťdvaročný Žilinčan sa presadil v špurte pelotónu pred
Britom Benom Swiftom, tretí skončil Austrálčan Allan Davis. V
celkovej klasifikácii je lídrom aj naďalej Rui Alberto Faria Da
Costa z Portugalska pred Fränkom Schleckom z Luxemburska,
tretí je Čech Roman Kreuziger.
Michal MartikánFoto: SITA/Nina Jelenc
CARDIFF 9. júna (WEBNOVINY) - Slovenský reprezentant vo
vodnom slalome Alexander Slafkovský obsadil vo finále C1
mužov na pretekoch Svetového pohára vo waleskom Cardiffe 3.
miesto a získal bronzovú medailu.
O najjagavejší kov ho pripravili dva nedovolené dotyky bránok.
Predviedol totiž vo finále absolútne najrýchlejšiu jazdu, ale štyri
trestné sekundy, ktoré mu rozhodcovia pripočítali podľa
pravidiel k času za "ťuky", ho odsunuli až na bronzový
stupienok. Z víťazstva sa tešil Brit David Florence, ktorý
predtým triumfoval už aj v semifinále.
Dominik Graňák priniesol Gagarinov pohár, ukáže ho
Trenčínu
Autor: SITA, včera 20:52
Hokejista klubu KHL Dinamo Moskva Dominik Graňák počas
TB, kde informoval novinárov o príchode Gagarinovho pohára
prvýkrát na Slovensko. Trenčín, 14. jún 2012.Foto:
SITA/Tomáš Somr
TRENČÍN 14. júna (WEBNOVINY) - Hokejový Gagarinov
pohár vo štvrtok popoludní zavítal na Slovensko.
Cennú trofej si triumfom vo finále play-off Kontinentálnej
hokejovej ligy (KHL) OHK Dinamo Moskva vybojoval obranca
Dominik Graňák.
Stal sa tak už tretím Slovákom, ktorý v krátkej histórii
nadnárodnej súťaže zvíťazil vo vyraďovacej časti KHL. Pred
ním sa to podarilo útočníkovi Romanovi Kukumbergovi aj
obrancovi Tomášovi Starostovi, no spomenutá dvojica nemala
možnosť oslavovať s pohárom v domácom prostredí.
Slovenskí volejbalisti zdolali Dánsko 3:0
Autor: SITA, 9. júna 2012 19:49
RAANANA 9. júna (WEBNOVINY) - Slovenskí volejbaloví
reprezentanti zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na treťom
turnaji A-skupiny základnej fázy prestížnej Európskej ligy 2012
v izraelskom meste Raanana, keď v sobotu za 90 minút zdolali
Dánov presvedčivo 3:0 (24, 21, 22).
Výrazne si tak upevnili svoju druhú pozíciu v tabuľke Askupiny a urobili významný krok k naplneniu svojho cieľa,
ktorým je postup na záverečný turnaj určený štyrom najlepším
tímom.
Lukáš Lacko mal tento rok jediný cieľ a tým bola
olympiáda
Autor: SITA, včera 23:49
HALLE 14. júna (WEBNOVINY) - Uzávierka v súvislosti s
tenisovými súťažami na OH 2012 v Londýne bola v pondelok
11. júna po parížskom Roland Garros.
Lukáš Lacko sa zmestil nad "čiaru" napriek tomu, že 11. júnom
sa skončila hlavná antuková časť sezóny a 24-ročný piešťanský
rodák nezvykne zbierať úspechy práve na tomto povrchu.
Chodec Tóth prekonal rekord legendárneho Jozefa
Pribilinca
Autor: SITA, 9. júna 2012 19:26
BORSKÝ MIKULÁŠ 9. júna (WEBNOVINY) - Víťazom 43.
ročníka medzinárodných chodeckých pretekov Záhorácka
dvadsiatka v Borskom Mikuláši sa stal Matej Tóth z
banskobystrickej Dukly časom 1:27:54 h.
Dvadsaťdeväťročný odchovanec nitrianskej chôdze si vybojoval
zároveň svoj siedmy titul majstra Slovenska na tejto trati (2005
až 2009, 2011, 2012) a v počte prvenstiev na „Búroch“
vyrovnal rekord legendárneho Jozefa Pribilinca. Obaja majú na
konte už po sedem víťazstiev.
Lucia Klocová vyhrala beh na 1500 metrov v Slovinsku
Autor: SITA, včera 23:28
VELENJE 14. júna (WEBNOVINY) - Slovenská
reprezentantka Lucia Klocová (AK ZTS Martin) zvíťazila na
štvrtkovom 17. ročníku medzinárodného atletického mítingu v
slovinskom Velenje v behu na 1500 m časom 4:14,45 min. V
ôsmej tisícpäťstovke v kariére dosiahla svoj tretí najlepší čas rýchlejšia bola iba pri dvoch slovenských rekordoch: 4:08,86
min v auguste 2010 na Atletickom moste v Dubnici a minulý
štvrtok na mítingu Diamantovej ligy IAAF v Osle.
Vo Velenje zvíťazila zverenkyňa trénera Pavla Slouku o 56
stotín pred Maročankou Siham Hilaliovou (4:15,01), tretia
finišovala vo vyrovnaných pretekoch Krisztina Pappová z
Maďarska (4:15,36) a pod 4:16 sa dostali ešte aj Talianky
Berlandová (4:15,54) a Romagnolová (4:15,57). Až ôsma
skončila olympijská šampiónka na 1500 m Nancy Langatová z
Kene (4:18,00).
Peter Sagan je vo svetovom rebríčku na šiestom mieste
Autor: SITA, 11. júna 2012 11:14
AIGLE 11. júna (WEBNOVINY) - Slovenský cyklista Peter
Sagan je v najnovšom vydaní svetového rebríčka UCI na 6.
mieste. Oproti predchádzajúcemu vydaniu spred Critérium du
Dauphiné, na ktorom neštartoval, si jazdec tímu LiquigasCannondale pohoršil o jednu priečku.
12
Trochu Humoru
☺
uhlobaron Petschek - který moc rád četl jeho práce a
byl jeho příznivcem. Bez okolků to proto na něj
vybalil: "Podívaj se, pane barone, ja jich tu mám na
prvním místě, že by mi určitě půjčili tisíc korun."
Petschek mu říká: "No, tisíc vám nepůjčím, ale že jste
to vy, tak pět set ano" - a podává mu bankovku.
Žurnalista ji tak převrací v ruce, podrbe se na hlavě a
pak povídá: "Tak to fakt nevím - dlužej teď pětset voni
mně, nebo já jim?"
Psychiatr vede hovor s pacientem v blázinci:
„Tak vy často mluvíte s Marťany?“ „Ano,
každý den.“
„A je možno Marťany vidět?“ „Ne.“ „Proč?“
„Oni se nemůžou moc ukazovat.“ „Proč?“
„Oni nemají občanské průkazy.“
☺
Dva policisté jsou na pochůzce a najednou říká
jeden druhému: "Podívej, zdechlý holub!"
Druhý obrátí pohled k obloze a ptá se: "Kde?"
☺
Baví se dva policajti: „Nechal jsem si včera
udělat ten test na IQ.“
„Opravdu? A jaký máš výsledek?“
„Chvála-Bohu negativní.“
☺
Tři se takhle hádají, kdo má lacinější výrobu
zbraní. Američan: "My umíme vyrobit tank za
2000 dolarů." Němec: "Náš tank stojí jen 2000 marek."
Čechoslovák: "A nám stačí říct 2000 slov, a máme
tanků plnou republiku."
☺
Z ústavu jsou propuštěni dva blázni. Jak tak
jdou ulicí, jeden se sehne k zemi a volá: „Jejda,
podívej, našel jsem stokorunu!“ Druhý ji vezme do
rukou, prohlédne bankovku z obou stran a roztrhne ji
se slovy: „Pitomče, už jsi někdy viděl stokorunu se
třemi nulami?“
☺
Novinářka šla takhle po předměstí a všimla si
jednoho malého staříka, jak se v houpacím
křesle vyvaluje ve slunečních paprscích. Dostala
nápad a jde k němu: "Dobrý den, pane. Nemohla jsem
si nevšimnout, jak vypadáte spokojeně. Mohl byste mi
pro naše noviny prozradit recept na spokojený dlouhý
život?"
"Kouřím denně tri dvacky cigaret, za týden vypiji
bednu whisky, jím tučná jídla a zásadně necvičím."
"To zní opravdu zajímavě. A kolik vám je let?"
"Jedenatřicet."
☺
Američtí archeologové nalezli v Nevadské
poušti v hloubce 10 metrů měděný drát
odpovídající stáří 15 000 let, z čehož usoudili, že již
tehdy byl v Americe zaveden telefon. Jejich ruští
kolegové kopali u Moskvy v hloubce 20 metrů, která
odpovídá stáří 30 000 let a nenašli vůbec nic. A tak
došli k závěru, že již před 30 000 lety existovalo v
Rusku bezdrátové spojení.
☺
Na
policejní
strážnici
zvoní
telefon.
Službukonající strážmistr ho zvedne a ze
sluchátka se ozve zoufalý hlas: "Před chvílí nám utekl
slon!"
"Uklidněte se, pane, už to bude v pořádku… a
nadiktujte mi popis hledaného..."
☺
☺
Sousedka povídá sousedce: „To je hanba, že váš
muž chodí stále bez peněz.“ „Proč, chtěl si od
vás půjčit?“ „On ne, já od něho!“
Do Prahy přijel jeden žurnalista, který byl věčně
švorc. V kapse žmoulal dlouhý seznam svých
známých, které hodlal pumpnout. Na prvním místě byl
13
Klubovní zprávy, Zajímavosti a Dopisy
Výroční schůze
Máme za sebou 35. Výroční schůzi našeho spolku, jako obvykle jsme
se sešli v Polském domě. Velmi rádi jsme opět viděla starší členy,
kteří už tak moc na akce nechodí a o to víc nás jejich účast potěšila.
Odstupující výbor zhodnotit činnost za uplynulý rok, hodně času se
věnovalo dětské sekci a rozjezdu projektu Naše děti mluví česky,
řešila se současnou finanční situace klubu a kterým směrem by se měl
klub v budoucnu rozvíjet.
Potom výbor odstoupil a přistoupilo se k volbě nového výboru, který
byl nakonec zvolen v této podobě – Michal Šolc jako prezident a další
členové výboru jsou Jana Babor, Lidka Hamilton, Šárka Schumann,
Jana Šolc a Lenka Dowdell.
Rádi bychom poděkovali především Evě Kissové za poslední dva
roky, kdy klub vedla a pod jejímž vedením se uskutečnila spousta akcí. Díky i její rodině, která se vždy
na připravě podílela. Zároveň jim přejem mnoho štastných zážitků v Aucklandu, kam se stěhují.
Uskutečnéné akce za minulý rok:
o Vánoce v zimě
o Výroční oběd ve Valentines
o Návštěva cestovatele Kele
o Mikulášská besídka
o Pečení perníčků
o Novoroční piknik, následovaný promítáním filmu o Václavu Havlovi
o Návštěva českého velvyslance p. Kmoníčka a slovenské velvyslankyne p.
Ponomarenkové
o Návštěva cestovatele Marco Nannini
o Velikonoční besídka
Díky všem, kteří pomohli tyto setkání zorganizovat a těm, kteří se jich zúčastnili
a také všem, kteří uvařili a upekli dobroty, které se konzumovali po skončení oficiální akce, gulášem,
chlebem ani tlačenkou se nikdy nic nepokazí, k tomu pár různých buchet na závěr a všichni jsou
spokojeni. V příštím roce se budeme snažit aktivity zopakovat a těšíme se na vás na všechny.
________________________________________________________________________________
Členství a platba za Střípky/Čriepky
Na výroční schůzi se schválilo mírné navýšení příspěvků a to sice členství v klubu bude stát $40 pro
rodinu, $30 pro jednotlivce, $20 pro rodinu důchodců či nezaměstnaných a $10 pro důchodce či
nezaměstnaného. Pokud to toto navýšení bude činit komukoliv finanční obtíž, prosím kontaktujte koholiv
z výboru a něco vymyslíme.
Částka za Střípky/Čriepky zůstáva nezměněna.
14
Zároveň jsme se dohodli, že platba za členství i za Střípky se bude platit vždycky začátkem klubového
finančního roku, který je 1. dubna az 31.března. Čím dřív nám příspěvky pošlete nebo přinesete, tím
jednodušší je pro vedení klubu plánovat akce na příští rok.
________________________________________________________________________________
Naše děti mluví česky
S radostí oznamujeme, že máme za sebou první dvě setkání českých a slovenských dětí, které mají zájem
více porozumět a naučit se jazyku jejich rodičů či prarodičů.
V rámci projektu „Naše děti mluví česky“ budeme v dětech rozvíjet český a slovenský jazyk, budeme se
snažit nejen o to, aby děti rozuměli, ale aby byli hlavně schopné komunikovat s příbuznými, známymi
či okolím.
Setkáváme se každé pondělí (kromě školních prázdnin a svátků) v Aro Valley Community Centre,
v 15:30, kdy začneme malou svačinoua a pak se rozjede program her a písniček. Končíme před 17h.
Všichni jsou vítaní.
Narodili se...
ᵜ Sasha Hana Barrett, 3. Září 2011, rodičům Janě a Dan Barrett a sourozencům Otíkovi a Nele,
ᵜ Maia Julie Milada Smith, 22. Sprna 2011, rodičům Olince a Bevan Smith a bráchovi
Adámkovi
ᵜ Joshua McGee, 16. Listopadu 2011 rodičům Magdaléně a Steve McGee a sestřičce Haničce
ᵜ Sara Benc, prosinec 2011 rodičům Aničce a Járovi Bencovým
A nejnovější přírustkem je Anja Mila Jennings. Narozena 4. května 2012 mamince Romaně a
tátovi Alanovi. Anja už má brášku Thea a sestřičku Stellu.
15
Opustili nás...
Jana Bares, 23. cervna 2011 v Melbourne, bylo ji 81 let. Na Novy Zeland priplula v roce 1951, se svym
manzelem Jaroslavem a vetsinu zivota prozili ve Wanganui. Oba byli cleny naseho klubu a pokud mohli,
dojizdeli na nase schuzky i zabavy. Par let po smrti sveho manzela se Jana odstehovala do Australie, kde
zije jeden ze synu, druhy syn a dve dcery ziji stale zde na Novem Zelandu.
Frank Hanzal zemrel v polovine brezna roku 2012, kratce pred svymi narozeninami, bylo by mu 93 let.
Na Novem Zelandu, prevazne ve Wellingtonu, zil od roku 1951.
Vilma Worth (Kudlova) zemrela 15. kvetna letosniho roku ve veku 93 let......clanek byl ve Stripkach od
pani Zdrahalove
Milos Josef Cenek zemrel 21. kvetna 2012, ve veku 84 let po delsi nemoci. Byl clenem klubu, casto
chodil na nase stredecni schuzky a s manzelkou byli nekolikrat na pikniku v Belmont.
Další akce:
Vánoce v zimě
V sobotu 11. srpna odpoledne a večer si
připomeneme opět kouzlo vánoc se stromečkem,
smaženou rybou, bramborovým salátem, rybí
polévkou a domácím vánočním cukrovím, možná
bude nějaká pohádka nebo nás překvapí něco
jiného...
Dejte nám vědět, co byste rádi dělali, jaký program
by vás potěšil.
Stejně tak budeme potřebovat pomoc s prvotní
organizací, s přípravou polévky, salátu, ryb, což
budem připravovat den předem a potom také
uvítáme pomoc v den akce.
Místo a začátek akce bude upřesněn v příštím čísle, pro tuto chvíli si poznamenejte do kalendáře datum
a dejte nám vědět, jestli přijdete a kolik vás bude a jestli jste schopni a ochotni pomoci jakýmkoliv
způsobem s přípravou akce a jak byste se chtěli zapojit. Pište na email: jana @ uuholo.net
Zároveň zkouším jestli někdo máte známé, kamarády atd, kteří mají catering business nebo restauraci,
cafe a byli by nám na ten večer byli schopni zapůjčit velký hrnec (cca 20 – 30 litrů) a polévkové misky
(cca 50-100 kusů). Pomohlo by to udržet nižší náklady na akci. Díky
Jana Šolc
16
Zajímovasti o zdraví – Vysoký a nízký tlak
(občasná rubrika od našeho stálého dopisovatele)
Vysoký krevní tlak
Hypertenze neboli vysoký krevní tlak je choroba, která postihuje 15-20 procent populace. Týká se
dvakrát častěji mužů než žen.
Krevní tlak zajišťuje, že krev v tepenném řečišti obíhá naším tělem. Tlak naměřený v okamžiku stahu se nazývá
systolický, tlak naměřený v okamžiku relaxace se nazývá diastolický. Tyto dvě hodnoty společně tvoří hodnotu
krevního tlaku, která by za normálních okolností měla být 120/80 mmHg. O vysokém krevním tlaku hovoříme od
hodnot 140/90 mmHg a více.
Vysoký krevní tlak zpočátku nepůsobí potíže. Nebezpečný je v tom, že se začne projevovat až když je
pozdě. Větší riziko hypertenze je u lidí s nadváhou, při vysokém užívání soli, u alkoholiků, při užívání
hormonální antikoncepce, zneužívání léků a drog. Riziko se také zvyšuje při nadměrné konzumaci kávy a
čaje a u lidí trpících chronickým stresem.
Jaké jsou příznaky hypertenze?
Zpočátku nemusí být žádné. Bolest hlavy - především v oblasti čela a spodiny lebeční, bušení srdce, rychlý srdeční
tep, nadměrné pocení, poruchy vidění, šumění v uších, únava, nespavost, krvácení z nosu, závratě a poruchy
vědomí.
Hypertenze může také vyvolávat otoky kotníků a zhoršené dýchání. Příznakem neléčené hypertenze může být
infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda. Vysoký krevní tlak může zvýšit riziko onemocnění srdce, ledvin,
očí a riziko mozkové mrtvice.
Koho se tato nemoc týká?
Muži jsou k hypertenzi dvakrát více náchylní než ženy.
Prevence a léčba:
Prevence je stejná jako u obdobných onemocnění – zdravý životní styl a vyhýbání se stresu. V případě, že máte
podezření na vysoký krevní tlak snažte se snížit příjem soli, přestat kouřit, omezte alkohol a zvyšte tělesnou
aktivitu. Omezit také konzumaci sladkých a moučných jídel a uzenin. Do svého jídelníčku zařaďte bílé maso, ryby,
zeleninu, ovoce, tmavý chléb a pečivo, česnek.
Lékaři také doporučují minimalizovat stres, někdy se předepisují uklidňující léky. Další tarmaky pak
nastupují, v případě že jsou hypertenzí ohroženy ledviny nebo jiné důležité orgány.
Nízký krevní tlak
Nízký tlak obvykle není třeba léčit. Pokud vám způsobuje problémy, zkuste kávu nebo malé množství alkoholu.
Tlak, pokud je vysoký, výrazně přispívá k závažným onemocněním srdce a cév. Naopak ti, co jej mají nízký, se
mohou radovat, protože mají mnohem menší riziko, že budou mít infarkt nebo mozkovou mrtvici.
Hypotenze, jak lékaři nízkému krevnímu tlaku říkají, však může komplikovat život, lidé se cítí malátní nebo mohou
i omdlít.
Žádná norma, jaký tlak se považuje za nízký, neexistuje. Každému totiž může dělat problémy jiná hodnota. Obecně
lze říci, že pokud je horní hodnota pod 110, lze hovořit o nízkém. Může způsobit zdánlivě nevysvětlitelné kolapsy,
vrávorání, studené nohy, ospalost a zívání, slabou koncentraci, únavu, potíže při náhlých změnách pozice, závratě
či zatmění před očima obvykle při prudkém zvednutí se z postele.
Jezte pravidelně, hlavně ovoce a zeleninu!
Vybráno z Webové stránky časopisu iDnes.cz
Velký domácí lékař na internetu!
http://ona.idnes.cz/nemoci.asp
Na této lince se dozvíte, jak se jednotlivé choroby projevují, koho se týkají, ale i jak je léčit nebo jim předcházet.
Slovník nemocí též najdete na této lince.
17
Tajenka z minulého měsíce: Čím větší muž, tím hlubší je jeho láska
Vyřešení křížovky pošlete co nejdříve na adresu redakce stripky @ csclubnz . org
Prvního správného řešitele a řešení křížovky bude uvedeno příští měsíc.
Pozor!
Nezapomeňte na klubovní schůzi
která se bude konat u Jany Baborové
k výročí jejích velice kulatých narozenin
ve středu 1.srpna 2012 už od 16:00 hodin
(pracující můžou přijít až skončí v práci)
na adrese 26 Kerkwall Drive, Naenae, Lower Hutt - ph (04) 976 0510
Recept na tento měsíc:Zapékaná brokolice
Ingredience: Brokolice 1 ks, Zakysaná smetana 1 kelímek, Vejce 4 ks, Strouhaný sýr 200 g, Párky nebo kousek jakékoli
uzeniny 2 ks, Sůl 1 špetka, Pepř 1 špetka, Tuk na vymazání zapékací misky
Postup přípravy receptu: Brokolici rozebereme na růžičky a v mírně osolené vodě povaříme asi 3 minuty. Rozmícháme
1 zakysanou smetanu s 4 vejci, osolíme, opepříme. Na vymaštěnou zapékací misku rozložíme brokolici, přidáme párky
nakrájené na kousky a zalejeme vajíčky se zakysanou smetanou. Posypeme strouhaným sýrem a dáme do trouby zapéct
(160 °C - asi 20 minut).
Když dospod pekáčku vložíte uvařené brambory nakrájené na plátky, osolené, pokmínované, tak máte jídlo hotovo
najednou i s přílohou.
Převzato z Internetu
Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (Inc.) Adresa redakce: PO. Box 27 332, Wellington, NZ
Tel: +64 (0)4 9388559, email: csclubnz @ seznam . cz , webová stránka: http://www.csclubnz.org
Předplatné pro členy klubu $15.00, pro nečleny $30.00, plus poštovné mimo N.Z.
Šeky pište na: Czech and Slovak Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma.
Redaktoři: Michal Šolc, Gustav Knotek, Katarina Cattermole, Jana Šolc
Otištěné články označené jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.
Download

PDF verze ke stažení