SPRÁVA
o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013
Športové gymnázium, Staničná 6, 911 05 Trenčín
Predkladá:
Mgr. Jozef Pšenka
riaditeľ školy
Prerokované v pedagogickej rade školy
dňa 9.10.2013,
Prerokované Rade školy
dňa 10.10.2013
Vyjadrenie rady školy
Rada školy odporúča zriaďovateľovi
Trenčianskemu samosprávnemu kraju
schváliť
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2012 / 2013
Anna B a r t o š o v á
predseda Rady školy pri ŠG v Trenčíne
Stanovisko zriaďovateľa
Trenčiansky samosprávny kraj
s ch v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2012/2013
................................................................
za zriaďovateľa
Vypracovali:
Mgr. Jozef Pšenka
RNDr. Eva Turoňová
Peter Hirjak
Ing. Svetozár Sapák
Soňa Šimková
kolektív pedagogických zamestnancov školy
VÝCHODISKÁ A PODKLADY
Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškami a metodickými usmerneniami,
vychádza z uvedených dokumentov:
1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení.
2. Metodické usmernenie
z 25.mája 2006
MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške
MŠ SR č. 10/2006–R
3. Vzdelávací program školy ISCED 2 a ISCED 3A.
4. Plán práce školy ŠG Trenčín na školský rok 2012 / 2013
5. Vyhodnotenie plnenia plánov
a jednotlivých športových odvetví.
práce
jednotlivých
predmetových
6. Informácia o činnosti Rady školy pri ŠG Trenčín
7. Ďalšie podklady:
Závery z pedagogickej porady za druhý polrok školského roka 2012/2013
Výkazy o prospechu a dochádzke žiakov gymnázií
Výkazy o vyučovaní voliteľných predmetov
Materiály o prijímacích skúškach
Katalógy jednotlivých tried
Triedne knihy a klasifikačné záznamy jednotlivých tried a jednotlivých športov
Odpočet úloh koordinátora protidrogovej a protispoločenskej činnosti
Výkaz o výsledku maturitných skúšok
Výkaz o činnosti výchovného poradcu
Výkaz o integrovaných žiakoch
Plány a vyhodnotenia športovej prípravy
Výkaz o športovej škole
Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou
Výkazy o kvalifikovanosti pedagogických pracovníkov
Výkazy o výsledkoch športovej činnosti
Výkaz o hospodárení za rok 2012
komisií
SPRÁVA
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2012/2013
Športové gymnázium, Staničná 6, 911 015 Trenčín
I. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
1. Názov školy:
2. Adresa školy:
3. Telefónne číslo:
Faxové číslo:
4. Internetová adresa:
E-mailová adresa:
5. Súčasti školy:
6. Zriaďovateľ:
Športové gymnázium
Staničná 6, 911 05 Trenčín
032/ 6528275,74,73; 032/6510813, 14
032/6510855, 032/ 6528275
www.sportgymtn.sk
[email protected], [email protected]
[email protected], [email protected]
[email protected]
Školský internát
Školská jedáleň
Výdajná školská jedáleň, Veľkomoravská 14
Výdajná školská jedáleň, M. Rázusa 1
Trenčiansky samosprávny kraj
II. ÚDAJE O VEDÚCICH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
Meno a priezvisko
Mgr. Jozef Pšenka
RNDr. Eva Turoňová
Peter Hirjak
Ing. Svetozár Sapák
Ing. Marián Gašparovič
Soňa Šimková
Ing. Emília Olejárová
Funkcie
riaditeľ školy
zástupca riaditeľa školy pre vyučovanie
zástupca riaditeľa školy pre šport
vedúci vychovávateľ
vedúci technického úseku
vedúca ekonomického úseku
vedúca školskej jedálne
III. ÚDAJE O RADE ŠKOLY
Rada školy pri Športovom gymnáziu v Trenčíne bola ustanovená v zmysle § 24
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
P.č. Meno a priezvisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Anna Bartošová
Mgr. Tatiana Dúcka
Viera Urbanová
MUDr. Roman Samek
Ing. Beáta Dzurošková
Ľubor Cmarko
Laura Svatíková
Ing. Milan Berec
Ing. Jozef Habánik
JUDr. Ján Kanaba
Ing. Ján Krátky
Funkcia
Zvolený /delegovaný/ za
predseda
podpredseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
pedagogický zamestnanec – ŠG Trenčín
pedagogický zamestnanec - ŠG Trenčín
nepedagogický zamestnanec - ŠG Trenčín
rodič – RR RZ
rodič - RR RZ
rodič - RR RZ
študentka - študentská rada – ŠG Trenčín
poslanec - TSK
poslanec - TSK
poslanec - TSK
poslanec - TSK
Dátum posledného ustanovujúceho
školskej samosprávy:
zasadnutia
orgánu
21. júna 2012
Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2012/2013
Rada školy zasadala počas minulého školského roku dvakrát. Na zasadnutiach sa
vyjadrovala k nasledovným témam:
1. Školský vzdelávací program 2012/2013
2. Plán práce školy 2012/2013
3. Plán výkonov pre školský rok 2012/20013
4. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za rok 2011/12
5. Schválenie plánu výkonov na školský rok 2014/2015
Na uvedených zasadnutiach sa zaoberala nasledovnými činnosťami:
- prerokovanie a schválenie výročnej správy za školský rok 2011/2012
- prerokovanie a schválenie plánu práce na školský rok 2012/2013
- schválenie Vnútorného školského poriadku a Vnútorného klasifikačného poriadku
- prerokovanie a schválenie správy o použití finančných prostriedkov za rok 2011/2012
- prerokovanie podporného stanoviska k žiadosti o zmene rozhodnutia o počte žiakov
prvého ročníka pre prijímacie konanie v školskom roku 2013/2014 z počtu jedna
trieda s počtom žiakov na 2 triedy s počtom 25 žiakov
- schválenie návrhu plánu výkonov na školský rok 2014/2015
- informácie z činnosti školy, úspešnosť žiakov na vedomostných a športových
súťažiach.
IV. INÉ PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY
A. Porada vedenia školy
Zasadá podľa plánu raz za dva týždne. Zúčastňujú sa jej riaditeľ a jeho zástupcovia,
vedúci ekonomického a technického úseku, vedúca školskej jedálne. Prerokúvajú plán práce
na najbližšie dva týždne a hodnotia činnosť školy za uplynulé obdobie. Rokujú
o problémových úlohách školy. Riaditeľ školy poverí úlohami svojich zástupcov na
nasledujúce obdobie. Oboznámi ich s činnosťou v budúcich týždňoch, úlohami a pokynmi zo
školení riaditeľov škôl, jednaní so zástupcami zriaďovateľa a kontrolných orgánov.
Zástupcovia oboznamujú ostatných členov s riešenými úlohami za posledné dva týždne
a predkladajú plán činnosti, prípadne požiadavky na najbližšie obdobie.
B. Pedagogická rada školy
Zasadá priemerne raz za dva mesiace. Zvoláva a vedie ju riaditeľ školy. Zúčastňujú
sa jej zástupcovia riaditeľa, vyučujúci a tréneri. Počas svojich zasadnutí PR prerokovala
základné otázky výchovy a vzdelávania, pedagogickej koncepcie školy, spôsobu hodnotenia
a overovania vedomostí a športových výsledkov žiakov. Zaoberala sa bezpečnostnými
predpismi, ochranou zdravia žiakov aj zamestnancov, požiarne - poplachovými smernicami.
Na začiatku školského roka sa všetci jej členovia podrobne oboznámili
s pedagogicko-organizačnými pokynmi na nový školský rok, ich požiadavky zapracovali do
svojich časovo - tematických plánov, tréningových plánov a schválili vnútorný poriadok
školy a vnútorný klasifikačný poriadok, školský vzdelávací program a integráciu žiakov
s ŠVVP.
V rámci svojej činnosti PR podrobne preberala vyučovací proces z metodickej aj
vzdelávacej stránky. Podrobne rozoberala prípravu na maturitnú skúšku – riadny termín EČ
a PFIČ, náhradný termín EČ a PFIČ, riadny termín ÚFIČ, jej priebeh, nároky na žiakov
a spôsoby hodnotenia v jednotlivých vyučovacích predmetoch. Odporučila predmetovým
komisiám vypracovať zadania v súlade s požiadavkami na maturitnú skúšku podľa Zákona č.
245/2008 Z.z. a podľa Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2012/ 2013
v súlade s Katalógovými cieľovými požiadavkami z jednotlivých predmetov.
Osobitnú kapitolu tvorili predklasifikačné a klasifikačné porady. Počas nich triedni
učitelia informovali o správaní a prospechu žiakov v jednotlivých triedach, navrhovali im
pochvaly, pri priestupkoch proti vnútornému poriadku školy prijímali opatrenia vo výchove
a odôvodnili svoje návrhy. Tréneri hodnotili športové výkony svojich zverencov, posudzovali
ich dôslednosť prípravy, zodpovedný prístup k tréningom a dosiahnuté výsledky na
národných a medzinárodných súťažiach. Navrhovali pochvaly a pokarhania, v mimoriadnych
prípadoch aj upozornenie na nedostatočnú športovú výkonnosť s následnou možnosťou
vyradenia zo športovej prípravy.
Jedna z PR bola venovaná koncepcii získavania žiakov do osemročnej a štvorročnej
formy štúdia. RŠ konštatoval, že posnažiť a zapojiť sa musia všetci – tréneri aj učitelia.
Veľkým prínosom boli najmä osobné návštevy trénerov na školách v rámci kraja, aktívne
zapojenie do výstavy stredných škôl „Stredoškolák“ a s veľkým úspechom sa stretol aj Deň
otvorených dverí. Po analýze koncepcie bolo zdôraznené, že treba pokračovať v nastolenej
ceste, jedna z nových úloh budúceho roka bude vylepšenie webovej stránky školy.
Aj v minulom školskom roku zodpovedal každý vyučujúci za prípravu učebne na
vyučovací proces, jej zameranie a výzdobu ku jednotlivým predmetom tak, aby podporovali
vnímavosť a pozornosť žiakov. Učebne sú vďaka prostriedkom získaným od rodičov podľa
finančných možností RZ pri ŠG postupne vybavované IKT technikou, exponátmi, boli
zakúpené aj nové pomôcky do kabinetov jednotlivých predmetov podľa požiadaviek vedúcich
PK. Žiak zároveň mení prostredie triedy, čo ho núti byť aktívnym. Zaradenie IKT do
vyučovacieho procesu podporilo záujem a vnímavosť žiakov na vyučovacej hodine.
Osobitná pozornosť bola venovaná príprave slávnostnej akadémie venovanej oslave
30. výročia založenia školy (apríl 2013). Zapojili sa všetci zamestnanci a žiaci školy. Účasť
bývalých absolventov, bývalých aj súčasných pedagogických pracovníkov, významných
hostí a žiakov na slávnostnom programe, ktorý bol spojený s vyhodnotením najlepších
športovcov školy za rok 2012 a za 30 – ročnú históriu školy napomohlo dostať našu školu do
podvedomia verejnosti.
V júni na PR riaditeľ školy zhodnotil výsledky I. a II. kola talentových skúšok žiakov
do prvého ročníka štvorročného a osemročného štúdia. Pedagogická rada schválila Plán
výkonov pre školský rok 2014/2015 – návrh je otvoriť 3 triedy v počte žiakov (osemročné
štúdium – 1 trieda - 18 žiakov; štvorročné štúdium – 2 triedy –25 a 25 žiakov). Podrobnej
analýze boli podrobené dosiahnuté výsledky žiakov školy v EČ a PFIČ v porovnaní
s ostatnými gymnáziami na Slovensku, hodnotené boli aj výsledky ÚFIČ maturitnej skúšky,
vyplynuli úlohy pre prípravu maturantov pre budúci školský rok.
Na poslednej PR triedni učitelia oboznámili s celkovými študijnými výsledkami
vzdelávania a dochádzkou vo všetkých ročníkoch a predmetoch našej školy. RŠ na návrh
učiteľov a trénerov udelil pochvaly za vynikajúcu reprezentáciu školy a SR na
medzinárodných športových podujatiach a za výborný prospech.
C. Predmetové komisie
Predmetová komisia: JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Tatiana Dúcka
Zloženie predmetovej komisie
PK mala 11 členov.
Slovenský jazyk a literatúra
Mgr. Alena Čejková
Mgr. Tatiana Dúcka
Mgr. Erika Habánková
PaedDr. Zdenka Husárová
Anglický jazyk
Ing. Mgr. Mária Judinyová
Ing. Ivica Orolínová
Mgr. Mária Zelenková
Nemecký jazyk
Mgr. Zuzana Šmehylová
Mgr. Jana Sekerková
PhDr. Jana Gašparovičová
Ruský jazyk
Mgr. Alena Kravcová
PK zasadala počas roka 4-krát.
Náplň práce na zasadnutiach PK:
-
vypracovanie a schválenie plánu práce a exkurzií
úväzky jednotlivých vyučujúcich
vypracovanie nových časovo- tematických plánov pre triedy - IV.B, IV.C – Dúcka
úprava časovo – tematických plánov pre triedy – príma A, tercia A, kvintu A, I.B, II.B,
II.C, III.B, III.C – súlad s novými učebnicami (Dúcka)
schválenie časovo-tematických plánov
používanie učebníc, zošitov, pomôcok
objednávanie pomôcok do jednotlivých kabinetov, vyraďovanie – inventarizácia
hodnotenie predpísaných písomných prác
účasť na odborných seminároch a školeniach o nových osnovách, učebniciach a MS
(SJL- Mgr. Dúcka; ANJ - Ing. Orolínová, Mgr. Zelenková)
informácie pre ostatných kolegov zo školení a seminárov
-
práca so žiakmi, ktorí majú ŠVVP
práca so žiakmi, ktorí majú IUP
práca v krúžkoch SJL v maturitných ročníkoch
príprava maturantov na MS - opakovanie a práca s maturitnými testami
vypracovanie nových zadaní na MS - IV.B,C a schválenie MZ - oktáva A pre školský
rok 2012/2013 - 14.február 2013 (Dúcka, Husárová)
oprava PFIČ - SJL, ANJ, NEJ
účasť členov PK na MS ako predsedov PMK (SJL - Čejková, Dúcka, Habánková,
Husárová)
využívanie učebne IVT, internetu, interaktívnej tabule, dataprojektorov, notebookov,
CD prehrávačov na hodinách a pri príprave na vyučovacie hodiny
využívanie virtuálnej knižnice pri tvorbe pracovných listov, diktátov, cvičení,
prezentácií, ktorými sa veľakrát nahrádzajú nekvalitné alebo chýbajúce učebnice,
cvičebnice
Súťaže
SJL - „ Vráťme knihy do škôl “ - Mgr. Čejková (získala cenu „Knižný anjel“; aktívne
zapojenie študentov tried sexta A a III.B - do II. ročníka literárnej súťaže. Svojimi esejami o
prečítaných knihách súťažili o atraktívne ceny a prezentovali, že čas na čítanie kníh sa dá
nájsť aj pri športovaní.
„ Literárny Kežmarok" - študentky triedy sexta A - Priecelová, Mokrá a Sameková
sa vlastnou tvorbou v kategórii poézia a próza zapojili aktívne do literárnej súťaže (Mgr.
Čejková)
ANJ – „ EXPERT geniality show“ – 35 žiakov všetkých ročníkov – Mgr. Zelenková, Ing.
Mgr. Judyniová
Naši najlepší:
Šimon Šulek – trieda IV.C – E1 (Do you speak English) – 100. miesto
E2 (Spoločnosť kedysi a dnes) – 32. miesto
TOP – celkové poradie – 80. miesto
Šimon Krajčovič – trieda II.B – E2 (Tajomstvá prírody) – 29. miesto
Ján Tarabus – trieda II. B – E2 ( Svetobežník) – 91. miesto
Adrián Kromka – kvinta A - E2 ( Svetobežník) – 67. miesto
- „ Ako môže angličtina pomôcť splniť moje sny” – 3 žiaci (Kubica IV.B, Mečiar
I.B, Bednárik II.C) – súťaž , ktorú vyhlásila Kanadská jazyková škola o najlepšiu esej. Esej F.
Kubicu sa umiestnila medzi 6 najlepšími v rámci Slovenska.
Beseda
Krajská knižnica M. Rešetku so spisovateľkou Monikou Kompaníkovou – 7.12. 2012 (Mgr.
Habánková, septima A)
Maturitné skúšky
SJL – PFIČ a EČ sa zúčastnilo v riadnom termíne 45 žiakov a v náhradnom termíne 1 žiak –
všetci úspešne.
- ÚFIČ sa zúčastnilo 38 – všetci úspešne s priemerom:
Oktáva A -2,58
IV.B – 2,54
IV.C – 2,33
ANJ – PFIČ a EČ sa zúčastnilo 40 žiakov v riadnom termíne, 1 žiak v náhradnom termíne,
i žiak uznaná náhrada, úroveň B2.
Neprospeli: 2 žiaci - EČ – Milanová, Straková; 2 žiaci - PFIČ – Bagin, Chalás; 1 žiak - EČ
a PFIČ - Gladiš.
- ÚFIČ sa zúčastnilo 34 študentov, z toho 1 žiak neprospel: Šamko a 1 žiak – dostatočný
(neúspešný pri EČ a PFIČ) - Gladiš (žiak požiadal o opravný termín EČ a PFIČ
v septembri).
NEJ – PFIČ a EČ sa zúčastnili v úrovni B2 4 študenti.
Neprospeli: 4 žiaci v EČ – Kováčik, Zaťko, Mičatková, Starčevič; 1žiak v PFIČ – Kováčik.
- ÚFIČ sa zúčastnili 3 študenti, všetci prospeli.
Predmetová komisia: ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Alena Čejková
Zloženie predmetovej komisie
PK mala 5 členov.
Dejepis
Mgr. Erika Habánková
Mgr. Alena Čejková
Náuka o spoločnosti / Občianska náuka
PaedDr. Zdenka Husárová
Geografia
Mgr. Elena Klemanová
Mgr. Alena Kravcová
PK zasadala počas roka 4-krát.
Zameranie zasadnutí PK
- schválenie plánu práce PK pre školský rok 2012/2013
- schválenie a úprava časovo-tematických plánov
- plánovanie besied a exkurzií
- priebežné plnenie časovo-tematických plánov
- odovzdávanie informácií z odborných seminárov
- schvaľovanie maturitných zadaní z DEJ, NAS/OBN a GEG
- zaradenie environmentálnej výchovy vo vyučovaní
- hodnotenie študijných výsledkov
- individuálny prístup k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
a žiakom s individuálnym študijným plánom
- využívanie IKT v predmetoch DEJ, GEG, NAS/OBN
- návrh na vypracovanie nových časovo-tematických plánov pre III.B a III.C z dejepisu
- príprava exkurzie na upevnenie vedomostí z regionálnych dejín v predmetoch dejepis
a poznatkov o miestnej krajine z geografie
- aktualizačné a inovačné vzdelávanie – poskytovanie informácií
Vyhodnotenie maturitnej skúšky z DEJ, NAS/OBN a GEG
DEJ – prihlásených 5 žiakov, maturovali 4 študenti, priemerná známka - 2,50.
Známky:
1 – jeden žiak
2 – jeden žiak
3 - jeden žiak
4 - jeden žiak
5 – 0 žiakov
Žiak Zifčák Peter (IV.C) neprospel zo SJL, a preto bude maturovať v septembri. Výsledky
maturitnej skúšky zodpovedali dosahovaným výsledkom počas štúdia.
NAS / OBN – maturovalo 15 žiakov. Nepripustení k MS – Bagin, Kováčik (oktáva A), Zifčák
(IV.C), IUP - predĺženie klasifikačného obdobia – Mokrášová (oktáva A).
Priemerná známka z MS - 2,20
Oktáva A – 6 žiakov – priemer 2,50
IV. B – 1 žiačka – priemer 3,00
- C – 8 žiakov – priemer 1,87
Známky:
1 – 5 žiakov
2 – 4 žiaci
3 – 4 žiaci
4 – 2 žiaci
5 – 0 žiakov
GEG – maturovalo 18 žiakov. Priemerná známka - 2,55.
Známky:
1 – 3 žiaci
2 – 3 žiaci
3 – 11 žiakov
4 – 1 žiak
5 – 0 žiakov
Najväčší rozdiel v študijnom výsledku a maturitnej skúšky: Plešavská (oktáva A) - štúdium
známka 2 a MS – známka 4.
Súťaže
-
Olympiáda ľudských práv – 1 žiačka – Sekerková (septima A), krajské kolo – nieslo
sa pod heslom Ľudské práva a rodová rovnosť, získanie skúseností v danej oblasti.
Európa v škole – 1 žiačka – Provazníková (septima A), krajské kolo
Exkurzie
Cieľom uskutočnených exkurzií bolo prehlbovanie národného povedomia s dôrazom na
regionálne dejiny:
- návšteva archívu v Trenčíne
- exkurzia so zameraním na ochranu a tvorbu životného prostredia v miestnej krajine,
-
návšteva súdneho pojednávania s cieľom zvyšovať právne povedomie študentov spojená
s besedou s predsedníčkou okresného súdu – 3. ročníky, oktáva A
návšteva knižnice – oboznámenie s knihami z histórie trenčianskeho regiónu.
Besedy
-
problémy drog a šikanovania,
holokaust ako memento pre dnešnú dobu,
hospodárske problémy Európskej únie a štáty EÚ
beseda o vierozvestcoch Cyrilovi a Metodovi – 1150. výročie príchodu na Veľkú
Moravu – zakladatelia písomníctva a vzdelanosti u nás.
Hlavné ciele jednotlivých predmetov
Náuka o spoločnosti / Občianska výchova – oboznámiť študentov so základmi vybraných
spoločenských vied, ktoré sú dôležité pre ich orientáciu v psychologických, sociálnoprávnych,
ekonomických, politických a filozofických otázkach. Viesť k poznávaniu seba a druhých,
k chápaniu vzťahov v duchu demokracie a slobody. Dôraz klásť na práva dieťaťa, boj proti
šikanovaniu a drogám.
Dejepis – vytvárať a formovať kritické historické myslenie žiakov, na základe ktorého by boli
žiaci schopní pochopiť minulosť a prítomnosť krajiny v ktorej žijú, situáciu SR, ako aj jej
postavenie v Európe a zároveň si uvedomovať potrebu mierového spolunažívania všetkých
národov. Cieľom vyučovania dejepisu je uvedomiť si nerovnomernosť historického vývoja,
vedieť porovnávať, pochopiť príčiny a následky historických udalostí, analyzovať historický
materiál.
Geografia- rozvíjať záujem žiakov o rôzne regióny sveta, orientovať sa na mape sveta,
pochopiť globálne trendy vývoja spoločnosti na Zemi a využiť tieto poznatky pri profesijných
aktivitách, poznať vhodné oblasti na cestovných ruch, posilňovať národné a celoeurópske
povedomie.
Predmetová komisia: ČLOVEK A HODNOTY, UMENIE A KULTÚRA
Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Alena Kravcová
Zloženie predmetovej komisie
PK mala 7 členov.
Etická výchova
PaedDr. Zdenka Husárová
Mgr. Viera Zelenáková
Mgr. Alena Kravcová
Mgr. Alena Čejková
Umenie a kultúra
Mgr. Dúcka Tatiana
Náboženská výchova
Ing. Mgr. Anna Šupáková
Mgr. Ondrej Kovaľ
Výchova umením
Mgr. Alena Kravcová
Hudobná výchova
Mgr. Viera Zelenáková
Výtvarná výchova
Mgr. Alena Kravcová
PK počas roka zasadala 4-krát.
Na zasadnutiach boli prerokované:
-
Plán práce PK, zloženie PK, úväzky vyučujúcich.
Tvorba, úprava, schválenie časovo-tematických plánov podľa plánov ŠkVP.
Plán a zameranie exkurzií.
Priebežné informácie o práci žiakov na predmetoch hudobná a výtvarná výchova,
výchova umením, umenie a kultúra.
Postupné zavádzanie moderných vyučovacích metód s cieľom zvyšovania motivácie
vo výchovných predmetoch, využitie IKT.
Zaradenie environmentálnej výchovy do časovo-tematických plánov.
Uskutočnenie triedneho kola speváckej súťaže Trenčianske hodiny v ročníku príma.
V rámci hodín výtvarnej výchovy a výchovy umením tvorba prác s témou ochrana
životného prostredia, boj proti závislostiam.
Umenie a kultúra – tvorba videoklipov, komiksov, reklamy.
Rozvoj schopnosti vnímať rôzne vyjadrovacie prostriedky v hudbe, v umení a kultúre
vôbec.
Rozvoj kreatívneho vyjadrovania myšlienok, emócií.
Výchova k hrdosti na vlastný národ ,kultúru a tradícií
Snaha o rozvoj sociálno-afektívnych schopností žiaka, jeho postojov, hodnotových
orientácií, vnímanie kultúry
Rozvoj schopnosti vnímať rôzne vyjadrovacie prostriedky, ktoré v kultúre a umeniach
existujú.
Rozvoj kultivovanej vizuálnej, sluchovej a pohybovej aktivity.
Rozvoj schopnosti kreatívneho vyjadrovania myšlienok, emócií.
Výchova k hrdosti na vlastný národ, kultúru a tradície, medziľudské vzťahy.
Aktivity:
-
Počúvanie vážnej hudby na hodinách hudobnej výchovy, VÝU, umenie a kultúra
Tvorba výrobkov s vianočnou a veľkonočnou tematikou na hodinách výtvarnej
výchovy
Návšteva vianočných trhov Trenčíne
Návšteva múzea, galérie, hradu
Prezentácie o najzaujímavejších maliaroch, hudobníkoch, sochároch, tanečníkoch..
Predmetová komisia: ČLOVEK A PRÍRODA, ČLOVEK A SVET PRÁCE
Vedúca predmetovej komisie: RNDr. Lýdia Habániková
Zloženie predmetovej komisie
PK mala 9 členov.
Biológia
RNDr. Habániková Lýdia
RNDr. Turoňová Eva
Mgr. Kravcová Alena
Chémia
RNDr. Habániková Lýdia
RNDr. Turoňová Eva
Fyzika
Mgr. Blšták Ján
Ing. Rarigová Miluška
Mgr. Sekerková Janka
Základy športovej prípravy
Mgr. Klemanová Elena
Mgr. Pšenka Jozef
Technika
Mgr. Zelenáková Viera
Seminár z biológie
RNDr. Turoňová Eva
Komisia zasadala počas roka 3 krát, zároveň sa pridržiavala navrhnutého celoročného plánu.
Náplň práce na zasadnutiach PK:
-
-
-
-
-
-
Plán práce PK; zloženie PK; úväzky jednotlivých vyučujúcich; plánovanie súťaží
a exkurzií.
Prerokovanie, úprava a schválenie časovo tematických plánov pre jednotlivé predmety a
ročníky pre školský rok 2012/2013.Vyučujúci pripravili pre jednotlivé predmety a ročníky
časovo – tematické plány a ŠkVP, vymieňali si skúsenosti pri metodickej príprave na
vyučovanie.
Analýza priebežného plnenia časovo - tematických plánov; výmena skúseností pri
metodickej
príprave na vyučovanie, návrhy úpravy realizácie učebného procesu,
oboznámenie sa s novinkami z odborných školení.
Priebežné informácie o prospechu žiakov; porovnávanie výsledkov za jednotlivé klasifikačné
obdobia; priebežné zapisovanie študijných výsledkov do elektronickej žiackej knižky
vyučujúcimi jednotlivých predmetov.
Zapojenie do projektu „ Program podpory digitalizácie škôl“ (všetci učitelia).
Účasť na odborných seminároch, školeniach a rôznych formách vzdelávania,
overovanie
kompetencií – kreditové vzdelávanie v rôznych oblastiach napr. „
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese“ apod.
Pri výučbe učitelia využívali nové metódy a prostriedky IKT v jednotlivých
predmetoch.
Využívali multimediálnu učebňu na 5. poschodí vo vyučovacom procese a učebňu
informatiky.
Vyučujúci sa v rámci celoživotného vzdelávania a kreditného vzdelávania začlenili do
projektu ,,Modernizácia vyučovacieho procesu“ – pričom sa zvýšilo využívanie IKT
vo vyučovacom procese.
Používali pri výučbe dostupné programy a softvéry zakúpené školou, webové stránky,
digitálnu učebnicu Planéta vedomostí, výukové programy pre jednotlivé predmety.
Realizovali úlohy v súlade s Koncepciou prevencie drogových závislostí vymedzením
opatrení proti legálnemu i nelegálnemu šíreniu drog v škole, besedami a dialógmi so
žiakmi.
-
-
-
Venovala sa pozornosť ochrane detí pred sociálne – patologickými javmi, ako
šikanovanie, týranie detí, obchodovanie so ženami.
Plnili sa úlohy vyplývajúce z koncepcie environmentálnej výchovy v rámci učebných
osnov a tematických plánov jednotlivých predmetov.
Pozornosť sa venovala vo vyučovacom procese problematike šírenie rasizmu,
xenofóbie a diskriminácie.
Zapojili sme sa do projektu „S Tebou, o Tebe“ a už siedmy rok sme sa aktívne
zapojili do projektu ,,Deň narcisov“ v rámci Ligy proti rakovine.
V rámci jednotlivých predmetov sme rozvíjali výchovu k manželstvu a rodičovstvu,
vlastenectvu, úctu ku generácii seniorov.
Vyučujúci individuálne pristupovali k žiakom s ŠVVP – pričom využívali primerané
metódy zodpovedajúce vývojovým poruchám.
Do kabinetov sa postupne dopĺňali učebné pomôcky.
Priebežné plnenie úloh vyplývajúcich z koncepcie environmentálnej výchovy v rámci
učebných osnov jednotlivých predmetov:
 biológia – zameranie na ekológiu rastlín, živočíchov a človeka; globálne
zmeny; vplyv človeka na životné prostredie
 chémia – zamerané na spracovanie odpadov a ich recykláciu; vplyv
chemického priemyslu na životné prostredie; skleníkový efekt; globálne
zmeny
 fyzika – zamerané na jadrovú energiu, jej význam a prínos; vplyv na
prírodu
 ZŠP - zamerané na ekológiu človeka a zdravú výživu športovca.
Prehľad dosiahnutých
študijných výsledkov v jednotlivých predmetoch
a vyhodnotenie ústnych MS v školskom roku 2012/2013
Zvýšenie starostlivosti a pozornosti žiakom s IŠP; žiakom zaradeným do reprezentácie
SR; žiakom so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami – spolupráca s VP,
KPPP a CPPPaP v Trenčíne.
Výchovno-vzdelávacie besedy boli zakomponované v plánoch práce triednych
učiteľov a v časovo - tematických plánoch pre jednotlivé predmety.
Návrh, úprava ŠkVP a časovo - tematických plánov pre jednotlivé predmety
a ročníky pre školský rok 2013/2014 (všetky ročníky; členovia PK).
Besedy:
Drogy a trestno-právna zodpovednosť mládeže
Násilie v rodine, šikanovanie
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Diskriminácia a rasizmus
Násilie - obchodovanie s bielim mäsom, týranie žien detí .....
Prevencia pred AIDS
,Kyberšikana“ v gymnaziálnych ročníkoch
V gymnaziálnych ročníkoch: seminárne práce z biológie, chémie, ZŠP, ročníkové
projekty z chémie, biológie, fyziky, referáty a prezentácie PowerPoint pre jednotlivé
predmety. Podľa aktuálnej ponuky sme navštívili 2 hudobno motivačné predstavenia
„Bezsvedomie“, „Ako formuje škola“.
-
Exkurzie
- Výstava The Human Body – 11.12.2012 – Bratislava (Ing. Ľubica Pšenková)
Vyhodnotenie ÚFIČ:
Biológia - maturovalo spolu 12 žiakov; priemerná známka: 2,25
Hodnotenie:
1 - 3
2 - 4
3 - 4
4 - 1
5 - 0
Chémia – maturovali 2 žiaci; priemerná známka: 1,50
Hodnotenie:
1 - 1
2 - 1
ZŠP - maturovalo spolu 17 žiakov; priemerná známka: 2,06
Hodnotenie:
1 - 5
2 - 6
3 - 6
- 2 žiaci konali dobrovoľnú maturitnú skúšku
1 - 1
3 - 1
Priemerná známka: 2,00
Predmetová komisia: MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIÁMI
Vedúci predmetovej komisie: Mgr. Ján Blšták
Zloženie predmetovej komisie
PK mala 5 členov.
Matematika
Informatika
Mgr. Ján Blšták
Mgr. Janka Sekerková
Mgr. Viera Zelenáková
Ing. Rarigová Miluška
Mgr. Ján Blšták
Ekonomika
Ing. Ľubica Pšenková
Počas roka zasadala 5 krát.
Na zasadnutiach riešila nasledovné otázky:
- Plán práce PK, zloženie PK, úväzky jednotlivých vyučujúcich, prerokovanie a
schválenie časovo tematických plánov, plánovanie súťaží a exkurzií.
:
-
Prepracovanie učebných plánov z matematiky pre prvý ročník 4-ročného štúdia, prvý
ročník osemročného štúdia a piaty ročník osemročného štúdia.
Priebežné informácie o prospechu žiakov, porovnávanie výsledkov za jednotlivé
klasifikačné obdobia
Zhodnotenie písomných prác (štvrťročné, polročné, vstupné a záverečné)
Objednávanie učebníc do kabinetu matematiky a pre všetky predmety nové pomôcky
Prepracovanie maturitných zadaní
Príprava maturantov na maturitné skúšky
Vyhodnotenie MS a pripomienkovanie k MS
Zvýšenie starostlivosti a pozornosti žiakom s individuálnym učebným plánom a
žiakom zaradeným do reprezentácie SR
Práca so študentami so ŠVVP
Využitie IKT učebne učiteľmi a žiakmi, využitie možnosti pracovať na internete
Využitie www stránky Infoveku a iných stránok učiteľmi i žiakmi pravidelne pri
príprave na vyučovanie, www.zborovna.sk , www.naucteviac.sk, www.datakabinet.sk
Zaradenie enviromentálnej výchovy v jednotlivých predmetoch:
MAT – v slovných úlohách (úmera, rovnice, slovné úlohy s využitím
trigonometrie, percentá)
INF – vyhľadávanie www stránok s ekologickou tematikou (greenpeace)
Súťaže:
-
-
Zapojenie sa do medzinárodnej matematickej súťaže „ Klokan“ - zúčastnilo sa 20
žiakov a študentov, 9 bolo interne úspešných riešiteľov( nad 50 % úspešnosť).
Zúčastnili sa žiaci a študenti v kategóriách: Školák - 2, Benjamín - 1, Kadet G12- 11,
Junior G34 - 6, najúspešnejší študent Marek Mečiar z 1.B mal 78,3%.
Zapojenie sa do matematickej súťaže „ Pytagoriáda“ – zúčastnilo sa spolu 16 žiakov
a to z tried príma A, tercia A.
Maturitná skúška
MAT – EČ – 8 žiakov, 1 nespravil; priemer školy 47,9.
- ÚFIČ – maturovalo spolu 7 žiakov, 1 nebol pripustený - k MS – Štrenger (IV.B)
- Priemerná známka: 2,43
D. Výbor rodičovského združenia
Je najvyšším orgánom Občianskeho združenia Rodičovské združenie (RZ) pri OŠG,
Kožušnícka 2, 911 01 Trenčín. Schádza sa podľa vlastného programu, spravidla pred a po
zasadnutiach združenia rodičov a podľa potreby. Je iniciatívnym orgánom rodičov žiakov
školy. Členmi výboru sú zástupcovia rodičov každej triedy, rada si volí predsedu,
podpredsedu, zapisovateľa. Funkciu účtovníka vykonáva p. Šimková – vedúca ekonomického
úseku.
Cieľom výboru je v spolupráci s pedagogickými zamestnancami, orgánmi štátnej
správy a samosprávy zabezpečovať kvalitnú výchovu a vzdelávanie žiakov. Výbor RZ rieši
všetky zásadné otázky spolupráce rodiny a školy, vyjadruje a k školskému vzdelávaciemu
programu, schvaľuje štatút a rozpočet organizácie a rozhoduje o jeho koncepčnom využití,
schvaľuje použitie finančných prostriedkov organizácie – v spolupráci s vedením školy rieši
pripomienky a návrhy rodičov a rozhoduje o zásadných opatreniach pomoci škole a vyjadruje
sa k opatreniam orgánov nadriadených vedeniu školy ako právnickej osobe v oblasti
vzdelávania a výchovy žiakov školy.
E. Žiacka školská rada
Je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení neskorších zákonov. Žiacka školská rada je
iniciátorom a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a
vzdelávania. Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci
školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva
návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje. Delegovaný je
zástupca každej triedy. Funkciu predsedníčky ŠR vykonávala Laura Svatíková (oktáva A).
Koordinátorom pre prácu ŠR je Mgr. Mária Zelenková.
Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje
žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá svoje stanoviská a návrhy,
zastupuje žiakov aj navonok, prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov
školy. Iniciuje školskú záujmovú činnosti. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a
dodržiavaní školského poriadku, volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.
F. Športová rada pri ŠG
Odborný poradný orgán riaditeľa športovej školy, zasadá raz mesačne, podľa potreby
aj častejšie. Zvoláva a vedie ju zástupca riaditeľa školy pre šport. Členmi športovej rady sú:
metodik pre šport, externý psychológ, tréneri športových sekcií a podľa potreby aj lekár.
Počas svojich zasadnutí RŠ prerokovala bezpečnostné predpisy pre žiakov počas tréningov,
pretekov a sústredení, zabezpečenie tréningového procesu pre športovú prípravu všetkých
sekcií, vyhodnotenie plánov za uplynulú sezónu a prípravu plánov na novú sezónu. Zároveň
prejednala organizáciu domácich a medzinárodných pretekov a športových akcií, pomoc pri
organizácii športových súťaži poriadaných mestom Trenčín, SAŠŠ a inými organizáciami.
V. ÚDAJE O ŽIAKOCH ŠKOLY
V.A Gymnázium – osemročné štúdium
Stav k 15. 9. 2012
Stav k 31. 8. 2013
Ročník Počet
Počet
Z
toho Počet
Počet
Z toho
tried
žiakov integrov.
tried
žiakov
integrov.
1.
1
8
0
1
7
0
2.
0
0
0
0
0
0
3
1
8
2
1
9
2
4.
0
0
0
0
0
0
5.
1
19
1
1
14
0
6.
1
11
0
1
7
0
7.
1
17
0
1
16
0
8.
1
18
1
1
17
1
Spolu
6
81
4
6
70
3
V.B Gymnázium – štvorročné štúdium
Ročník
Stav k 15. 9. 2012
Počet
Počet
Z toho
tried
žiakov integrov.
Stav k 31. 8. 2013
Počet
Počet
Z toho
tried
žiakov integrov.
1.
1
26
2
1
25
2
2.
2
35
0
2
34
0
3
2
32
0
2
32
0
4.
2
35
0
2
34
0
Spolu
7
128
2
7
125
2
V školskom roku 2012/13 sme v druhom a štvrtom ročníku osemročného štúdia
nevyučovali, nakoľko v predchádzajúcich rokoch sme neotvorili ročníky pre nízky počet
prihlásených žiakov.
VI. ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ NA ŠTÚDIUM
Do ročníka
1.roč.
osemročného
štúdia
1.roč.
štvorročného
štúdia
Počet
prihlásených
žiakov
Počet
žiakov, ktorí
konali
prijímaciu
skúšku
Počet
úspešných
žiakov
v prijímacom
konaní
Počet
prijatých
žiakov
Z toho bez
prijímacej
skúšky
15
12
11
11
0
121
91
63
63
0
Žiaci prijatí do vyšších ročníkov
Ročník
Počet
prijatých
žiakov
III. roč. 8-roč
V. roč. 8-roč.štúdia
VI. roč. 8-roč. štúdia
I. roč. 4-roč. štúdia
1
3
2
6
II. roč. 4-roč. štúdia
III. roč. 4-roč. štúdia
4
4
Z ktorej školy
1- ŠG TT,
1-SOŠ TN,1-SOŠ TN,1- G TN
1- G Prievidza,1- ŠG Nitra,
2-SOŠ Revúca, 1-HA Piešťany,1- ŠG Trnava,1- G
Nitra,1- SOŠ TN,
1- USA, 1- SPŠ D.nV, 1-G Nitra,1-G Levice,
1- USA,1- G Lučenec, 1-GĹŠ TN,1-G Malacky,
Iné skutočnosti, vysvetlivky
Do športového gymnázia boli prijatí žiaci s prospechom vyhovujúcim štúdiu na
strednej škole. Podľa kritérií na prijatie na štúdium je potrebné:
- úspešné vykonanie špeciálneho a všeobecného pohybového testu;
- primeraný prospech zodpovedajúci gymnaziálnemu štúdiu;
- bezchybný zdravotný stav doložený požadovanými lekárskymi potvrdeniami;
- úspešné absolvovanie psychologických testov.
Na prospech žiakov v prvých ročníkoch vplýva mnoho faktorov. Medzi faktory, ktoré
najviac vplývajú na žiakov začínajúcich štúdium na našej škole patrí najmä zmena prostredia,
zmena systému vyučovania, športová záťaž a prechod na internátne ubytovanie. Prejaví sa to
u mnohých zhoršeným prospechom, prejaví sa túžba po domove, ojedinele sa prejaví túžba po
pohodlnom živote bez zodpovednosti a tvrdej práce na vzdelávacom a športovom potenciáli.
Po počiatočnej eufórii a voľnosti však u mnohých prevládne ochota pracovať na sebe. Prejaví
sa to zvlášť v športovej oblasti, kde chcú dosiahnuť úspechy na národnej a medzinárodnej
športovej scéne. Žiakov sa snažíme zároveň motivovať záujmom o pokračovanie v štúdiu na
vysokej škole a tým žiaka zároveň motivujeme dosahovať aj požadovaný prospech.
VII. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV
PRÍLOHA č.1
Priemerný prospech jednotlivých tried strednej školy koncoročnej klasifikácie
PRÍLOHA č.2
Dochádzka a výchovné opatrenia v triedach ku koncoročnej klasifikácií
VII. ÚDAJE O UKONČENÍ ŠTÚDIA
A. Mimoriadny termín MS – september 2012
Počet žiakov
Náhradná MS
Opravná MS
1
7
Vykonalo
úspešne
1
5
Vykonalo
neúspešne
0
2
Povolená
opravná
0
2
Vykonalo
neúspešne
1
1
Povolená
opravná
1
1
B. Mimoriadny termín – február 2013
Počet žiakov
Náhradná MS
Opravná MS
3
3
Vykonalo
úspešne
2
2
*1 žiak musí do 3. rokov požiadať o vykonanie celej MS
C. Riadny termín – máj 2013
Počet žiakov prihlásených na MS
Počet žiakov, ktorí neukončili
posledný ročník
Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ
Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili
MS
Počet žiakov, ktorí mali povolené
opravné skúšky - september
Náhradný termín MS - september
Počet žiakov, ktorí majú povolené
opravné skúšky - február
Počet žiakov, ktorí majú povolenú
celú MS v mimoriadnom termíne
(reprobovaní)
Priemer triedy na ÚFIČ
oktáva A
16
Trieda
IV. B
Spolu
IV. C
13
17
46
1
1
0
2
12
11
15
38
12
10
15
37
0
1
0
1
3
0
2
5
1
0
1
2
0
0
0
0
2,38
2,48
2,20
2,35
D. Externá časť maturitnej skúšky 2013
Predmet
slovenský jazyk
a literatúra
anglický jazyk
(B2)*
nemecký jazyk
(B2)
matematika
Počet žiakov
prihlásených
na MS
Písalo EČ
MS
v riadnom
termíne
Ø
žiakov
v ŠG
Ø
žiakov
v SR v
%
46
45
57,4
61,8
1
46,9
41
40
55,9
63,2
1
48,3
4
4
24,8
44,5
0
0
8
8
47,9
50,9
0
0
Písalo EČ
Ø
MS v
žiakov
náhradnom
v ŠG
termíne
* 1 žiak (Markovic – IV.C) - uznaná náhrada z cudzieho jazyka (ANJ B2)
Predmet
SJL
ANJ (B2)
NEJ (B2)
MAT
Predmet
SJL
ANJ (B2)
NEJ (B2)
MAT
Počet žiakov, ktorí
spravili
EČ a PFIČ
46
38
0
7
Počet žiakov, ktorí nespravili
EČ
0
3
4
1
PFIČ
0
1
1
-
EČ a PFIČ
0
1
1
-
Počet žiakov, ktorí majú povolenú Počet žiakov, ktorí majú povolenú
opravu - september
opravu - marec
EČ
PFIČ
EČ a PFIČ
EČ
PFIČ
EČ a PFIČ
-
-
1
-
-
-
1
-
VIII. ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ
Športové gymnázium je škola, ktorá poskytuje vzdelávanie žiakom so športovým
nadaním.
V školskom roku 2012/2013 sa na škole vyučovalo v odbore 79025 gymnázium so
zameraním 77 šport v osemročnom štúdiu v triedach tercia A, vo štvorročnom štúdiu
v triedach II. B, II.C a III.B, III.C. V zameraní 76 telesná výchova sa vyučuje v osemročnom
štúdiu v triedach kvinta A, sexta A, septima A, oktáva A, IV.B, IV.C. V študijnom odbore
7902 J so zameraním 77 šport v triedach príma A, I.B.
Škola vzdeláva žiakov podľa platných učebných osnov a učebných plánov. V ročníku
septima A, oktáva A sa vyučovalo podľa Učebných plánov číslo CD- 2008 – 13851/322732:912 schválených MŠ SR 5.8.2008 s účinnosťou od 1. 9. 2008 pod číslom 2413/91 - 26.
V triedach príma A, tercia A sa vyučuje podľa Rámcových učebných plánov pre gymnáziá
s osemročným štúdiom s vyučovacím jazykom slovenským v rámci programu ISCED 2,
ktoré schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája
2011 pod číslom 2011-7915/18754:2-922 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre vyššie
sekundárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011.
Triedy kvinta A, I.B, sexta A, II.B, II.C, III.B, III.C, IV. B a IV. C sa vyučujú podľa
Rámcových učebných plánov pre gymnáziá so štvorročným a osemročným štúdiom
s vyučovacím jazykom slovenským v rámci programu ISCED 3A, ktoré schválilo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 20117915/18752:1-922 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre vyššie sekundárne
vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011.
A. Študijný odbor, zameranie tried gymnázia
Trieda
príma A
tercia A
kvinta A
sexta A
septima A
oktáva A
I.B
II.B
II.C
III.B
III.C
IV.B
IV.C
Študijný odbor, zameranie
7902 J 77 - gymnázium, šport
7902 5 77 - gymnázium, šport
7902 5 76 - gymnázium, telesná výchova
7902 5 76 - gymnázium, telesná výchova
7902 5 76 - gymnázium, telesná výchova
7902 5 76 - gymnázium, telesná výchova
7902 J 77 - gymnázium, šport
7902 5 77 - gymnázium, šport
7902 5 77 - gymnázium, šport
7902 5 77 - gymnázium, šport
7902 5 77 - gymnázium, šport
7902 5 76 - gymnázium, telesná výchova
7902 5 76 - gymnázium, telesná výchova
B. Neaktívne – nemáme
C. Experimentálne overovanie – nemáme
IX. ÚDAJE O POČTE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOCH ŠKOLY
A. Zoznam učiteľov a ich aprobácia
Por.
Meno
č.
1
Mgr. Ján Blšták
2
Mgr. Alena Čejková
Aprobácia
matematika, fyzika
slovenský jazyk, dejepis
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mgr. Tatiana Dúcka
PhDr. Jana Gašparovičová
RNDr. Lýdia Habániková
Mgr. Erika Habánková
PaedDr. Zdenka Husárová
Ing. Mgr. Mária Judinyová
Mgr. Elena Klemanová
Mgr. Alena Kravcová
Ing. Ivica Orolínová
Mgr. Jozef Pšenka
Ing. Miluška Rarigová
Mgr. Janka Sekerková
Mgr. Zuzana Šmehylová
RNDr. Eva Turoňová
17
18.
Mgr. Viera Zelenáková
Mgr. Mária Zelenková
slovenský jazyk, výtvarná výchova
nemecký jazyk
biológia, chémia
slovenský jazyk, dejepis
slovenský jazyk, občianska náuka
anglický jazyk
geografia, telesná výchova – výchovný poradca
ruský jazyk, geografia
anglický jazyk
základy športovej prípravy – riaditeľ školy
informatika
matematika, fyzika
nemecký jazyk, biológia
biológia, chémia – zástupca RŠ pre vzdelávanie,
koordinátor prevencie
matematika, branná výchova
anglický jazyk, európske štúdiá
B. Externí učitelia
Por.č.
Meno
1
Ing. Mgr. Anna Šupáková
2
Mgr. Ondrej Kovaľ
3
Ing. Ľubica Pšenková
Aprobácia
náboženská výchova
náboženská výchova
ekonomika
C. Zoznam trénerov (najvyššie vzdelanie, šport a trénerska trieda)
P.č. Meno
Škola, šport
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
FTVŠ
FTVŠ
SŠ
VSE
SŠ
FTVŠ
VŠE
FTVŠ
FTVŠ
VS
VŠE
FTVŠ
FTVŠ
FTVŠ
FTVŠ
SŠ
VŠ
Peter Hirjak
Mgr. Jozef Socha
Miroslav Palgut
Ing. Erik Gábor
Bc. Vladimír Hnáth
Mgr. Ivan Peťovský
Ing. Eva Mešťanková
PaedDr. Milan Sulety
Mgr. Karol Moravčík
Ing. Zdena Rajnohová
Ing. Ľubica Pšenková
Mgr. Jaroslav Zigo
Mgr. Daniela Mrvová
Mgr. Soňa Klimáčková
Mgr. Ján Blaháč
Luboš Nosický
Mgr. Viliam Čacho
VŠP
volejbal
volejbal
volejbal
cyklistika
atletika
atletika
atletika
triatlon
hádzaná
Plávanie
kanoistika
kanoistika
atletika/metodik
futbal
futbal
hokej
Trénerská
licencia
5. stupeň
4. stupeň
3. stupeň
4. stupeň
4. stupeň
5. stupeň
4. stupeň
5. stupeň
4. stupeň
4. stupeň
4. stupeň
5. stupeň
5. stupeň
5. stupeň
5. stupeň
3. stupeň
5. stupeň
Poznámka
zást. pre šport
D. Údaje o fyzickom počte zamestnancov
zamestnanci celkom
Z toho PZ
- učitelia
- tréneri
- vychovávatelia
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
Z toho NZ
- upratovačky
- sklad
- vodiči - údržbár
- vrátnici
- kuriči
- masér
- THP
- údržba
- školská jedáleň
Počet
108
57
18
17
22
57
57
0
51
10
1
3
6
4
0
6
2
19
Vysvetlivky: PZ – pedagogickí zamestnanci, NZ – nepedagogickí zamestnanci
X. ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
ŠKOLY
Pedagogický
zamestnanec
Učitelia
Forma
vzdelávania
funkčné
aktualizačné
inovačné
kvalifikačné
odborný seminár
metodický seminár
grantový program
funkčné
Tréneri
aktualizačné
inovačné
kvalifikačné
Vychovávatelia funkčné
aktualizačné
inovačné
kvalifikačné
SPOLU
Plán KV
2012/2013
1
4
0
0
0
0
0
1
12
3
1
1
0
58
13
94
Priebeh vzdelávania/počet
ukončilo
pokračuje
začalo
1
10
2
7
1
1
6
3
1
1
32
26
58
1
59
26
64
XI. ODBORNOSŤ VYUČOVANIA PODĽA JEDNOTLIVÝCH VYUČOVACÍCH
PREDMETOV
Skratka
SJL
ANJ
NEJ
RUJ
DEJ
OBN
NAS
GEG
ETV
NBV
UMK
VUM
VYV
HUV
MAT
INF
FYZ
THD
CHE
BIO
ZŠP
EKO
KAJ
KNJ
SEG
SEB
SNS
SED
CVM
ESI
Názov predmetu
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Ruský jazyk
Dejepis
Občianska náuka
Náuka o spoločnosti
Geografia
Etická výchova
Náboženská výchova
Umenie a kultúra
Výchova umením
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Matematika
Informatika
Fyzika
Technika
Chémia
Biológia
Základy športovej prípravy
Ekonomika
Konverzácia v anglickom jazyku
Konverzácia v nemeckom jazyku
Seminár z geografie
Seminár z biológie
Seminár z náuky o spoločnosti
Seminár z dejepisu
Cvičenia z matematiky
Seminár zo slovenského jazyka a
literatúry
Odborné
vyučovanie
42
56
24
10
18
7
3
17
0
4
9
0
0
0
38
23
17
0
16
15
12
1
12
4
2
2
2
2
2
4
Neodborné
vyučovanie
0
0
6
0
0
0
0
0
6
0
0
0,5
1
1
0
1
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
342
18,5
XII. ÚDAJE O VÝCHOVNOM PORADENSTVE A PREVENCII
A. KOORDINÁTOR PREVENCIE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ
A INÝCH SOCIÁLNE - PATOLOGICKÝCH JAVOV
Koordinátor prevencie (ďalej KP): RNDr. Eva Turoňová
Prevencia drogových závislostí je súčasťou školského výchovne - vzdelávacieho plánu
práce školy a plánu práce predmetových komisií. Vychádza z nasledujúcich dokumentov:
















Akčný plán EÚ na boj proti drogám na obdobie rokov 2009 – 2012
Metodické usmernenie č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu
šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach
Národná protidrogová stratégia na roky 2009 – 2012
Národný program duševného zdravia na roky 2011 – 2013
Národný program prevencie HIV/AIDS na roky 2009 – 2012
Národný akčný plán pre deti na roky 2009 – 2012
Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na
ženách na roky 2009 – 2012
Národný akčný plán pre deti na roky 2009 – 2012
Stratégie prevencie kriminality v SR na 2012 – 2015
Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2011 – 2014
Dohovor o právach dieťaťa
Národný plán výchovy k ľudským právam na roky 2005 – 2014
Národný program duševného zdravia
Odporúčanie Rady Európy č. 16/2001 o ochrane detí pre sexuálnym
zneužívaním
Plán výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005 – 2014
Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu,
xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov
2009 – 2011
Detailnejšie bola rozpracovaná v plánoch práce triednych učiteľov a koordinátora
prevencie (RNDr. Eva Turoňová). Zamerali sme sa na nasledujúce priority:
-
zlepšenie koordinácie, spolupráce a zvyšovania povedomia verejnosti
zvýšenie celkového porozumenia problému
zvyšovanie informovanosti verejnosti
monitoring
odborné vzdelávanie.
Práca bola zameraná na nasledujúce úlohy:
 Plniť úlohy školského poradenstva v otázkach prevencie drogových a iných závislostí.
 Zvyšovať odolnosť žiakov voči sociálne - patologickým javom.
 Výchovno - vzdelávací proces zamerať na podporu kvality života, prosociálnu
orientáciu jednotlivca a zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a význam
prevencie vlastného zdravia.
 Spolupracovať s vedením školy, triednymi profesormi, VP, ŠP a ostatnými
pedagógmi.
 Iniciovať preventívne aktivity a v rámci prevencie poskytovať preventívno-výchovné
konzultácie žiakom a ich rodinným zástupcom.
 Monitorovať aktuálny stav zneužívania návykových látok a priebežne informovať
žiakov, ich rodičov, prípadne zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách školy,
o možnostiach spolupráce s poradenskými a preventívnymi odbornými zariadeniami
v prípade pomoci ohrozeným deťom.
 Zvýrazniť význam výchovy vo voľnom čase ako výraznú preventívnu alternatívu
k drogám. Umožniť tvorivé a zmysluplné využívanie voľného času a podporovať ich
v tejto oblasti.
 Zvýšiť informovanosť mladých ľudí o nebezpečenstve a rizikách užívania drog
a účinkoch sociálneho vylúčenia jednotlivca.
 Zdôrazniť význam užívania legálnych a nelegálnych drog.
 Vzdelávať sa v oblasti prevencie závislostí a iných sociálne - patologických javov.
V zmysle stanovených indikátorov sa nám podarilo zrealizovať tieto aktivity:
1: Zlepšenie preventívnych opatrení a zefektívnenie realizácie preventívnych školských
programov
 Depistážny dotazník – jeho realizácia a následné spracovanie výsledkov; zameraný
bol na aktuálnu úroveň návykových látok, šikanu, týranie blízkej osoby a násilie
v rodine. Dotazník vypracovali žiaci v prvých ročníkoch gymnázia. Výsledky boli
spracované a využité v ďalšej práci koordinátora prevencie (Turoňová).
 Vyplnenie on-line dotazníka na tému šikany, kyberšikany, oblasť prevencie sociálnepatologických javov.
 Odpočet úloh koordinátora prevencie za rok 2012 – pre KŠÚ.
 V školskom roku 2012 / 2013 škola realizovala osvedčený výchovný preventívny
program boja proti zlu, násiliu, závislostiam, predsudkom, rasizmu a neproduktívnemu
spôsobu života nazvaný „ Vieme, že.....“. Tento doplnkový preventívny program
sa realizoval v triede príma a tercia, niektoré vybrané kapitoly vo vyšších ročníkoch
gymnázia v predmete etická výchova – 1. A 2. ročník. Zodpovední za realizáciu: Mgr.
A. Kravcová, Mgr. A. Čejková, Mgr. E. Klemanová PaedDr. Z. Husárová, Mgr. V.
Zelenáková a RNDr. E. Turoňová.
 V rámci výchovy k právnemu vedomiu žiakov boli uskutočnené vo spolupráci s MP
Trenčín (Ing. A. Zámečník) besedy pre žiakov na tému „ Trestno – právna
zodpovednosť mládeže “, „Práca mestskej polície “ (I. a II. ročník štvorročného
štúdia; príma- tercia; Mgr. Zámečník)
 Beseda s príslušníkom MP Trenčín zameraná na problematiku „ Násilie, šikanovanie,
trestno- právna zodpovednosť mládeže. Kyberšikana“ – príma - tercia; Ing. A.
Zámečník)
 Beseda s príslušníkom MP – „ Násilie - obchodovanie s bielim mäsom, týranie žien
detí ...“ ( 2. a 3. ročníky; Ing. A. Zámečník)
 Implementácia „Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím“ – diskusie
o problematike na vyučovacích hodinách etickej výchovy, občianskej výchovy;
vyplnenie dotazníka o uvedenej problematike na škole pre KŠÚ ( Turoňová) .
2:
Podpora prevencie drogových závislostí ako integrálnej súčasti výchovne
vzdelávacieho procesu
 Spolupráca s KPPP, CPPPaP a príslušníkom MP pri zabezpečovaní preventívneho
programu(Ing. A. Zámečník).
 Zabezpečenie materiálov v zmysle Akčného plánu predchádzania všetkým formám
diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
a zákona č. 365/2004 Z. z..
(antidiskriminačný zákon) - literatúra, CD,
videokazety - zapojenie do projektu „Človek v ohrození“ (Šmehylová).
 Primárna prevencia drogovej závislosti bola realizovaná vo vyučovacích predmetoch
etická výchova, náboženská výchova, občianska náuka, náuka o spoločnosti,
slovenský jazyk a literatúra, prírodopis, biológia, chémia, geografia a športová
príprava, informatika, výtvarná výchova.



Besedy na triednických hodinách v jednotlivých triedach – 30 besied s drogovou a
protidrogovou prevenciou a prevenciou sociálne - patologických javov ( TU; všetky
ročníky).
Konzultácie koordinátora s TU, rodičmi, VP.
Aktuálne a operatívne riešenie vzniknutých problémov s vedením školy - všetky
ročníky.
3: Podpora vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov rezortu
školstva
 Aktívna práca s webovými stránkami – TU, tréneri, verejnosť ( www.zodpovedne.sk,
www.ovce.sk,
www.bezpecnenainternete.sk,www.drogy.cz,
www.prevenciasikanovania.sk,
www.drogy.sk,
www.stopline.sk,
www.pomoc.sk, www.bepecnaskola.sk).
 „Kyberšikana“–
beseda
pre
žiakov,
práca
s webovými
stránkami
(www.ovce.sk,www.bezpecnenainternete.sk,www.zodpovedne.sk,www.stopline.sk,
www.pomoc.sk) – vyučujúci predmetu informatika, etická výchova
 Spolupráca trénerov, pedagogických pracovníkov a vedenia školy s psychologičkou zo
Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a psychológie
v Prievidzi zameraná na zvládanie stresu žiakmi, komunikáciu, zvládanie učiva,
zvládanie športovej záťaže, začlenenie žiakov do triedneho kolektívu. Dohodnutá bola
pravidelná spolupráca a pravidelné odborné poradenstvo pedagógom, trénerom
a žiakom v problémových oblastiach, následne boli rozdiskutované výsledky
dotazníka a individuálnych pohovorov so žiakmi (Mgr. Benkovičová).
 Účasť na seminároch „ Výchova k partnerstvu, manželstvu a rodičovstvu “ –
CPPPaP v Trenčíne – Mgr. L. Čopíková. Semináre k tejto téme budú pokračovať aj
v budúcom školskom roku. (Turoňová)
 Účasť na odbornom seminári „Drogové závislosti u detí a mládeže: Možnosti
prevencie a intervencie zážitkovou formou“ v CPPPaP Trenčín – prednášajúca Mgr.
L. Svetlíková (RNDr. Habániková)
 Účasť na odbornom seminári „Cesta labyrintom mesta – prezentácia modernej
interaktívnej hry v rámci primárnej prevencie rizikového správania u detí
a adolescentov“ – prednášajúci
J. Šalamoun (Mgr. A. Kravcová)
 Účasť na konferencii „Prevencia patologických javov“ – GĽŠ Trenčín (PaedDr. Z.
Husárová, Dennis Filípek – tercia)
 Vzdelávanie v oblasti fenoménu elektronickej šikany - zamerané na oboznámenie sa
a aktívne
využívanie
webových
stránok
www.bezpecnenainternete.sk
www.zodpovedne.sk, študentmi a pedagogickými pracovníkmi vo vyučovacom
procese.
4: Realizácia účinných opatrení škôl a školských zariadení v zmysle aktívnej ochrany
detí
 Besedy so žiakmi boli realizované na triednických hodinách respektíve v rámci hodín
etickej výchovy, chémie a biológie – spolu 30 besied:
-
-
Príma A - „ Riziká pre mladých ľudí – drogy, obchod s bielym mäsom “, „ Drogy,
prevencia a liečba závislostí “, „ Šikanovanie“, „ Závislosť od internetu“
(Čejková)
Tercia A – „ Drogy známe – neznáme“, „ Šikanovanie “ – beseda (Klemanová)
Kvinta A – „ Rasizmus a xenofóbia“, „ Drogy a mladí ľudia “, (Blšták)
-
I.B - „ Mladí ľudia a závislosť “, „ Alkohol, fajčenie alebo šport “, „ Rasizmus
a xenofóbia“ (Dúcka)
Sexta A – „ Závislosť na drogách a poškodzovanie“, „ Alkohol a fajčenie“ (
Kravcová)
II.B – „ Závislosti“, „Doping“ (Judinyová)
II.C – „ Drogová prevencia – drogy, alkohol, fajčenie“, „Šikana“, „ Diskriminácia
a rasizmus“ (Zelenková)
Septima A – „ Drogová prevencia“, „ Šikanovanie“ (Habánková)
III.B – „ Negatívne javy spoločnosti – predchádzanie rasizmu a rasovej
diskriminácii“, „ Drogová prevencia“ (Sekerková)
III.C - „ Závislosti - drogy, alkohol, fajčenie, závislosti na hracích automatoch“,
„Rasová diskriminácia, rasizmus“ (Rarigová)
Oktáva A – „ Drogy, závislosti a prevencia“ – (Habániková)
IV. B – „ Drogy“, „ Doping v športe“, „ Obchodovanie a týranie zverenej osoby“
(Orolínová)
IV.C - „Riziká pre dnešných mladých ľudí – drogy, obchod s bielym mäsom“, „
Schopnosť empatie, ľudská tolerancia“ ( Zelenáková)
5: Zabezpečenie školskej, mimoškolskej a záujmovej činnosti na zlepšenie situácie
 Kultúrno-spoločenská činnosť
- Videá a filmy, využívané ako motivácia k diskusiám a besedám so žiakmi na hodinách
etickej výchovy, biológie a chémie, triednických hodinách k problematike a prevencii
drogových závislostí - „ Na ceste“ , „ AIDS“, „Výpoveď 17 ročného toxikomana“,
„ Život narkomanky Katky“, „Drogy – prevencia“, „ Alkoholizmus“, „
Odvykacia kúra“, „ Koľko stoja drogy?“ „ Fajčenie“ (všetky ročníky) .
– DVD, využívané na motiváciu k problematike rasizmu a xenofóbie, obchodovania
s ľuďmi a emigrácie - „Obchodovanie s ľuďmi „biele mäso“, „ Emigrácia –
svetový problém - utečenci“, „Rómovia“, „ Santova dielňa“, „Rasizmus
a xenofóbia“, „ Červená stuha okolo môjho domu“, ..... (všetky ročníky).
– „ Bezsvedomie “ - multimediálny hudobno-motivačný koncert (LETart produktion).
Program je zameraný na pálčivé témy intolerancie, šikanovania a narastajúceho
chladu v medziľudských vzťahoch. Úcta človeka k človeku sa stáva pojmom, ktorý v
dnešnej mladej generácií evokuje iba prežitok a niečo nemoderné. Program rieši aj
agresivitu tínedžerov k okoliu ale aj k vyučujúcim, vyvolanú médiami, negatívnymi
správami a násilím vo vysielaní, poukazuje na agresivitu virtuálneho anonymného
sveta dnešnej doby apod..
- Hudobno – motivačný program „ Ako formuje škola ...“ – zameraný na každodenné
problémy a nástrahy školskej dochádzky, na problémy mladých ľudí – drogy, šikana,
intolerancia apod.. (gymnaziálne ročníky).
- Účasť na súdnom pojednávaní, spojenému s prednáškou a následnou besedou so
sudkyňou (všetky 3. ročníky; NAS/OBN; PaedDr. Z. Husárová).

-
Protidrogové aktivity a práce
Zapojili sme sa do projektu „ Človek v ohrození “. Cieľom projektu bolo aktívnou
a pre žiakov atraktívnou formou diskutovať o dôležitých globálnych témach dneška.
Súčasťou projektu boli dokumentárne filmy, ktoré sa venovali aktuálnym témam:
drogy, rasizmus, obchod s bielym mäsom, problému utečencov. Prostredníctvom
týchto materiálov sledoval projekt uvedomenie si previazanosti globálnych tém
s naším životom a podporenie aktívneho konania smerujúceho ku zmenám súčasného
stavu (vyššie ročníky gymnázia; Šmehylová a učitelia ETV).
-
-
-
-
-
-
-
Tvorba Power Pointových prezentácií na rôzne témy napr. „ Drogy “; „ Drogy
a drogová závislosť “, „ Alkohol a mladí ľudia “ , „ Doping v športe“, „ Lieky“,
„ Návykové látky “,
„ Alkaloidy“, „ Zdravá výživa“. Prezentácie podnietili
zaujímavé diskusie v školskom kolektíve (3. ročníky; CHE a BIO; Turoňová,
Habániková).
Aktívna účasť na okresnom kole „Olympiáda ľudských práv“ ( 1žiak, PaedDr. Z.
Husárová)
Besedy - „ Drogy – veľký problém Afriky “; „ AIDS a Afrika“, „ Andské štáty
a ich problém s drogami “, „ Fajčenie, drogy a obchodovanie s drogami“ ( všetky
ročníky; GEO; Klemanová, Kravcová ).
Názorná propagácia – nástenka na 3. poschodí – téma školského roku 2012 / 2013 „
Elektronická šikana“ (Turoňová).
Práce SOČ zo slovenského jazyka a literatúry s protidrogovou výchovou (3. ročník;
Mgr. Habánková, Mgr. Čejková, Mgr. Dúcka ).
Vyhľadávanie informácií o danej problematike v predmetoch biológia a chémia
prostredníctvom internetových prehliadačov a webových stránok napr. www.drogy.cz,
www.google.sk, www.infodrogy.sk, www.infovek.sk (Turoňová).
Vzdelávanie v oblasti elektronickej šikany – aktívna práca s webovými stránkami:
www.zodpovedne.sk, www.bezpecnenainternete.sk a motivačným programom
„OVCE“ (nižšie gymnaziálne ročníky; INF; Rarigová)
Práce na rôzne témy z oblasti drogovej prevencie, dopingu v športe, závislostí –
mobily, počítačové hry, práca s portálom www.zodpovedne.sk (všetky ročníky; INF;
Rarigová)
Cudzie jazyky - konverzačná téma „Prečo mladí ľudia siahajú po drogách “, „
Cena za popularitu – drogy v živote celebrít“ v predmete nemecký jazyk
a konverzácia v nemeckom jazyku (Gašparovičová, Šmehylová); v predmete anglický
jazyk a konverzácia v anglickom jazyku (Orolínová, Judyniová, Zelenková) – 3. a 4.
ročník gymnázia.
Aktívna účasť na športových podujatiach „ Svetového týždňa boja proti drogám -„ Droga je
lož, športom proti drogám “.
B. VÝCHOVNÝ A KARIÉROVÝ PORADCA
Výchovný a kariérový poradca: Mgr. Elena Klemanová
Funkciu výchovného a kariérneho poradcu vykonáva 16 rokov. V rámci náplne
výchovného poradcu uskutočnila nasledovné činnosti:
1. Besedy
-
V školskom roku
2012/2013 boli v rámci výchovného poradenstva
uskutočnené nasledovné besedy.
Oktáva A, IV.B, IV.C - beseda o ďalšom štúdiu na VŠ
Beseda so žiakmi príma a tercia – téma ,,Drogy a ich dôsledky“
Beseda so žiakmi tercia – téma, kriminalita mládeže a šikana
Beseda so žiakmi príma , tercia – téma ,,Športovci a alkohol“
Beseda so žiakmi kvinty – téma ,,Športovci a drogy“
Besedy v triedach III.A, III.B,III.C a oktáva A, IV.B, IV.C so zástupcami
vysokých škôl o možnosti štúdia, oboznámenie so študijnými programami:
-
Trenčianska univerzita,
Trnavská univerzita.
2. Počas celého školského roku sa uskutočňovali individuálne pohovory s problémovými
žiakmi.
3. V školskom roku 2012/2013 bolo na škole integrovaných v rámci ŠVVP spolu 6
žiakov s diagnózami - dyslexia, dysgrafia, dysortografia (A); percepčná porucha
sluchu (B) k 15.9. 2013. Vyučujúci jednotlivých predmetov vytvorili integrovaným
žiakom podmienky na štúdium, žiaci boli vzdelávaní podľa IVP, individuálne
pristupovali a hodnotili výsledky týchto žiakov v súlade so zákonom.
4. Počet žiakov prihlásených / prijatých žiakov na VŠ – trieda – oktáva A, IV.B, IV.C
Oktáva A: prihlásených – 9 / prijatých - 8
IV.B: prihlásených - 7 / prijatých - 7
IV.C: prihlásených - 4 / prijatých - 2
5. Najúspešnejšie odbory štúdia našich žiakov na VŠ:
Lekárska fakulta – 2
Trenčianska univerzita – fyzioterapeut – 5
Fakulta telesnej výchovy a športu - 2
Výchovný poradca uskutočňoval počas školského roku nasledovné činnosti:
-
vypracovanie plánu na školský rok 2013/2014,
vypracovanie podkladov pre správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský
rok 2012/2013,
informácie pre pedagogických pracovníkov o výsledkoch prijatia žiakov na VŠ,
organizovanie besied pre žiakov 3. a 4. ročníkov o voľbe povolania,
beseda so žiakmi vo štvrtých ročníkoch o možnosti štúdia na vysokých školách,
pomaturitnom štúdiu, druhy a podmienky prijatia,
zabezpečovanie informačných materiálov pre žiakov a učiteľov pre pokračovanie
v štúdiu, zamestnaní, pomaturitnom štúdiu,
zabezpečovanie materiálov o žiakoch ŠVVP,
informácia pre rodičov na RZ o možnosti uplatnenia absolventov našej školy
v ďalšom živote,
individuálne poradenstvo pre žiakov a rodičov, respektíve pedagogických
pracovníkov,
konzultácia s psychológom, beseda o prejave porúch a práci učiteľa pri žiakoch so
ŠVVP,
individuálne konzultácie pre žiakov k vyplňovaniu prihlášok na vysoké školy a
pomaturitné štúdium,
evidencia žiakov a záujem o ďalšie štúdium.
XIII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY
Údaje o aktivitách, do ktorých sa škola
zapojila
Organizácia letného tábora – 2 turnusy
Veľtrh stredných škôl
Stredoškolák
Slávnostná akadémia ku 30. výročiu Chalange Day
založenia školy
Beh Olympijského dňa
Organizácia
okresných,
krajských Športové súťaže organizované jednotlivými
a republikových pretekov v plávaní, atletike, športovými zväzmi – dlhodobé, celoročné
cyklistike, triatlone, kanoistike, volejbale a súťaže – 8 súťaži , cca 370 zápasov
hádzanej.
- jednotlivé preteky od
okresných, krajských, celoslovenských až po
medzinárodné – cca 280
Trenčianska kanoistická regata
Spoluúčasť na športovo – kultúrnych akciách
organizovaných mestom Trenčín – 1.Máj.
Slávnostné ukončenie školského roka Organizačné zabezpečenie pri športových
organizované v prírode - športové aktivity
súťažiach poriadaných mestom Trenčín a
SAŠŠ
Cyklistické preteky
Atletika hrou.
Spoluúčasť na športovo – kultúrnych akciách
organizovaných mestom Trenčín – projekt
Zapojenie do projektu „ E-testovanie žiakov“
Zapojenie do projektu „ Webnode pre školy“webová stránka pre komunikáciu učiteľ - žiak
Údaje o aktivitách organizovaných školou
A. Účasť žiakov v súťažiach a v predmetových olympiádach, dosiahnuté výsledky
Názov súťaže, olympiády
Umiestnenie, dosiahnuté
výsledky
reg.
kolo
kraj.
kolo
celoslovenské
kolo
„Vráťme knihy do škôl“
10 žiakov +
Mgr.Čejkovácena „Knižný
anjel“
„Literárny Kežmarok"
3 žiačky
Umiestnenie
v medzinárodných súťažiach
názov súťaže
počet žiakov
„EXPERT
geniality show“
3 žiaci
Kubica (IV.B;
6.miesto)
„ Ako môže angličtina pomôcť
splniť moje sny ”
Olympiáda ľudských práv
1
žiačka
1
žiačka
Európa v škole
20
žiakov
(z toho
9
úspešných
riešiteľov)
Matematický klokan
„ Pytagoriáda“
35 žiakov
Šulek (TOP
expert)
Krajčovič,
Tarabus,
Kromka
(úspešný
riešiteľ)
16
žiakov
B. Dosiahnuté športové výsledky žiakov školy:
Šport
Atletika
M a j s t r o v s t v á S l o v en s k e j r e p u b l i k y
M-SR v hale:
1.miesta : Ernest guľa juniorov, Mokrášová
200m, 60m prek, diaľka juniorov,Ostrožlílová
60m, 5-boj dorast
2.miesto:Bolech 200m dorast, Ostrožlíková
diaľka dorast
3.miesta: Bolech 200m muži
M-SR (letná sezóna):
1.miesta: Talán Matúš 400m dorast, Mokrášová
100m, diaľka,juniorov,100m prek ženy
2.miesta: Ostrožlíková 100m dorast, , Ernest
disk juniorov, Mokrášová guľa juniorov, ,
Mašlaňová 400m prek ženy,
3.miesta: Ostrožlíková 100m ženy,100m,200m
juniorov
Daniš guľa muži
Cyklistika
Majtrovstvá SR
1.miesta: Holomek šprint,
Ganc ,Holomek, Mičuda OH šprint
družstiev,
M e d z i n á r o d n é sú ťa ž e
ME juniorov 19:
5.miesto: Mokrášová 7-boj,
EYOF -Utrecht
27.miesto:Sameková 400m prek
18.miesto:Talán Matúš 800m
MS do 17 rokov
17.miesto Talán Matúš 800m
27.miesto Sameková 400m prek
MS stredných škôl Humberto:
Talán Matúš
Ostrožlíková
Majstrovstvá Európy – U-23
51.miesto: Daško časovka
53.miesto: Daško pretek jednotl.
2.miesta:Holomek 1km
3.miesta: Ganc šprint, 1km,stíh.pretek,
Holomek – časovka
Jancura,Gavenda,Oros – OH šprint
družstiev
Majstrovstvá Európy- Juniori
68.miesto: Holomek časovka
nedokončili :Holomek,Mičuda
jednotlivci
Karpatskí kuriéri:
Daško prológ a celkove 10.
miesto
Kanoistika
M-SR:
Medzinárodná regata juniorov
Piešťany
1.miesta: Forgách – Fraňa K2 200m,K4 200m
kadeti,
Líška C2 200m juniori,
Mikuš K4 200m juniori
2.miesto: Líška C2 1000m juniori
Mrvová C1 500m kadetky
Líška C2 500m juniori
Filípek C2 500m žiaci
Forgách, Fraňa K4 1000m kadeti
Forgách, Fraňa K2 500m kadeti
Forgách K1 200m kadeti
Mrvová C1 200m kadetky
Líška C2 5000m juniori
Mikuš K4 1000m juniori
Mrvová K4 500m kadetky
3.miesta:Líška C1 1000m juniori
Líška C1 500m juniori
Fraňa K1 200m kadeti
Mrvová K1 200m kadeti
Líška C1 5000m juniori
Špániková K4 500m žiačky
Majerová K2 500m juniori
Triatlon
3.miesto: Forgách FraňaK2 200m
4.miesto:Forgách FraňaK4
1000m
6.miesto:Forgách FraňaK2
1000m
7.miesto:Forgách FraňaK2 500m
8.miesto:Mikuš K2 1000m
9.miesto:Forgách K1 200m
Semifinále: Mrvová,
Straňáková,Majerová,Líška
EYOF Račice
5.miesto K1 200m Forgách
6.miesto K1 200m Fraňa
6.miesto C1 500m Lutáš
8.miesto C1 200m Lutáš
9.miesto C1 1000m Líška
11.miesto K2 200m Forgách Fraňa
17.miesto K2 2500m Forgách Fraňa
Majstrovstvá-SR Triatlon, duatlon, aquatlon,
crosstriatlon
1.miesto: Šteuček- akvatlon
Bako – duatlon
Šteuček – zimný triatlon
2.miesta: Bako- duatlon
Šteuček – cross triatlon
3.miesta: Cmarková 400m v.s.
Šteuček – 7.miesto
Plávanie
Majstrovstvá-SR
1.miesta: štafeta 4x50 k ženy
štafeta 4x50m pp ženy
2.miesta: Gojakovičová 50k ženy
3.miesta: Šedivý 100z juniori
Šedivý 100p juniori
Šebíková 100p ženy
Šedivý 100z juniori
Šebíková 50p ženy
Šebíková 100p ženy
Hádzaná
Majstrovstvá SR v hádzanej
ME Dánsko juniorky 16.miesto
ME Poľsko kadetky 16.miesto
Majstrovstvá SR stredných škôl 2.miesto
Majstrovstvá SR
1.miesto: M-SR kadeti
2.miesto: M-SR juniori
M-SR stredných škôl
ME do 19 rokov - BEACH
24.miesto: Mečiar
Majstrovstvá SR
Majstrovstvá sveta ženy
1.miesto: Bobotová
10. miesto: Bobotová
Hokej
Majstrovstvá SR
Semifinále play-off: muži( Kováč, Tybor,
Trefný, Filo, Daňo)
1.miesto po zákl. časti: juniori (Nagy,
Daňo,Gál,Mravík,Markovič,Holenda)
8.miesto:dorast(Holenda, Plško, Kompas,
Briestenský,Forgách, Ondris)
Majstrovstvá sveta do 20 rokov
8.miesto: Čerešňák, Daňo,
Zápasenie
M-SR juniorov
3.miesto Bagin
Volejbal
Florbal
Kvalifikácia MSJ 4.miesto,
Srbsko
Kvalifikácia ME kadetov
3.miesto, Slovensko
,
Futbal
Majstrovstvá SR
8.miesto: 19 roční
3.miesto: 18 roční
8.miesto: 16 roční
Vzpieranie
Majtrovstvá SR
1.miesta: Ostrovský (dorast, juniori)
Bodorík Matúš (dorast, juniori, muži)
Bodorík Michal (dorast, juniori)
Majstrovstvá Európy 17-roč.
Bodorík Michal 6.miesto nadhod
7.miesto dvojboj
7.miesto trh
2.miesto: Poláček (juniori)
Majstrovstvá sveta 17-roč.
Bodorík Michal
Bodorík Matúš
Ostrovský Viktor
Reprezentovali SR v školskom roku 2012/2013:
Atletika:
Cyklistika:
1.Holomek Milan
2. Mičuda Simon
3. Daško Mário
4. Gavenda Miroslav
Kanoistika 1. Forgách Michal
2.Líška Peter
3. Fraňa Michal
4.Jakub Lutáš
Triatlon:
1. Števček Martin
Volejbal:
Hádaná:
1 .Kvasnicová Anna - jun
2. Žitňanová Veronika kad
Hokej:
Plávanie:
1. Čerešňák Peter
2. Daňo Marko
3. Holenda Matúš
4.Kompas Erik
5. Briestenský Dominik
6. Ondris Nino
1. Šedivý Kristián - Juraj
Florbal:
1. Bobotová Viktória
Futbal:
1. Bolech
2. Mašlaňová Eliška
3. Mokrášová Lucia
4. Ernest Filip
5. Baginová Erika
6. Sameková Martina
7 .Talán Michal
8. Talán Matúš
9.Ostrožlíková Natália
10. Daniš David
1. Gavenda
2. Vašek
3. Karczub
4. Petráš
5. Krajčovič
6. Tarabus
7. Mečiar
8. Ondrovič
9. Nemec
10. Stratený
11. Frajt
1. Richtárech David
Vzpieranie 1.Ostrovský Viktor
2.Poláček Peter
3.Bodorík Matúš
4. Bodorík Michal
Spolu reprezentovalo SR: 45 žiakov
XIV. ÚDAJE O PROJEKTOCH /GRANTOCH PODANÝCH V ŠKOLSKOM ROKU
2012/2013
Názov projektu
Centrum
olympijskej
prípravy
Termín začatie
realizácie projektu
2009
Projekt Pohyb nás 2010
spája II v rámci
cezhraničnej
spolupráce ČR - SR
Modernizácia
2013
vyučovacieho
procesu
–
Etestovanie
Projekt digitalizácie 2012
školstva
Comeniusďalšie
vzdelávanie
ped.
prac.(SAAIC)
–
Pilgrims Language
Cources
(Canterbury)
Termín ukončenia
realizácie projektu
31.12. 2012
Výsledky
Účasť:
83 osôb, t.j.
58 žiakov
25 zamestnancov
2013
trvá
trvá
4.8.-17.8.2013
Certifikát – 1 učiteľ
ANJ
XV. ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU
ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU
V školskom roku 2012/2013 na škole nebola vykonaná žiadna inšpekčná činnosť
Štátnou školskou inšpekciou.
XVI. ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO – TECHNICKÝCH
PODMIENKACH ŠKOLY
Škola je umiestnená v budove patriacej mestu Trenčín, ktorú má vo výpožičke na 20
rokov. Vyučovanie prebiehalo v 24 učebniach, z ktorých sú 2 odborné (IKT). Materiálne
podmienky na zabezpečenie vyučovacieho procesu sú priemerné. Učebne slúžia na výučbu
odborných predmetov. Žiaci nemajú kmeňové učebne, sťahujú sa za vyučujúcim.
Priestorové podmienky pre šport – nový 300 m atletický tartanový štadión, 3
posilňovne, ihrisko na beach volejbal, regeneračná linka sú v areáli školy. Pre tréningový
proces využívame športové objekty iných organizácií – 4 školské telocvične, mestská
športová hala, 2 plavárne, zimný štadión, futbalové plochy. Materiálne podmienky –
dopravné prostriedky pre zabezpečenie tréningového procesu a súťaží, bicykle, lode,
posilňovacie zostavy, motorový čln, kanoistické mólo, lopty, plné lopty, gymnastické náradie,
lyže zjazdové a bežecké a pod sú na požadovanej úrovni a v dostatočnom množstve. Škole
chýba vlastná telocvičňa pre zabezpečenie športovej prípravy, hlavne v zimných mesiacoch.
XVII. CIEĽ KONCEPČNÉHO ZÁMERU ROZVOJA ŠKOLY
Hlavné úlohy a ciele školy – oblasť výchovy a vzdelávania v školskom roku 2012/2013
Vychádzajú z obsahu Zákona o výchove a vzdelávaní, Školského vzdelávacieho
programu, koncepcie rozvoja školy, pedagogicko-organizačných pokynov vydaných MŠ SR pre
školský rok 2012/13 a záverečných správ predmetových komisií.
Ako hlavný cieľ si škola určila:
-
zabezpečiť zodpovedajúci štandard vzdelávania
zosúladiť nároky na vzdelanie s nárokmi na športovú prípravu
vynikajúcim športovcom umožniť študovať podľa individuálneho učebného plánu
venovať zvýšenú pozornosť ochrane práv detí
zabezpečiť výchovu k štátnosti
zvýšiť environmentálne vedomosti žiakov
venovať pozornosť protidrogovej tematike
viesť žiakov k zdravej výžive a k ochrane zdravia
implementovať prvky finančnej gramotnosti do jednotlivých predmetov
implementovať dopravnú výchovu do jednotlivých predmetov
zaradiť učivo „ Ochrana života a zdravia“ do jednotlivých predmetov
zabezpečiť účelové cvičenie a kurz KOŽaZ
venovať zvýšenú pozornosť žiakom so ŠVVP
spolupracovať s Radou školy, rodičovským združením a TJ Slávia ŠG
v jednotlivých predmetoch realizovať učivo o ochrane človeka a prírody
zabezpečiť znalosť a dodržiavanie mravných zásad
umožniť pracovníkom zúčastňovať sa ďalšieho vzdelávania
motivovať žiakov k štúdiu a dosahovaniu dobrých športových výsledkov
zabezpečiť využívanie technicko - informačných prostriedkov vo vyučovacom
procese
zvýšiť zručnosť zamestnancov v oblasti IKT
zabezpečiť materiálno technické vybavenie pre vyučovanie a pre všetky druhy športu
doplniť jednotlivé športové sekcie o nové športové nádeje a tak rozšíriť členskú
základňu
organizovať a zúčastňovať sa dôležitých športových podujatí aj s medzinárodnou
účasťou
pokračovať v začatých družobných vzťahoch a prípadne rozšíriť o ďalšie družobné
vzťahy s inými školami
zvýšiť výkonnosť vo všetkých tréningových skupinách
pripraviť čo najviac pretekárov do reprezentácií Slovenska s účasťou na
najdôležitejších medzinárodných podujatiach – MEJ a MSJ.
Z uvedených cieľov sa nám nepodarilo v plnej miere splniť:
- zabezpečiť materiálno technické vybavenie učební pre cudzie jazyky, modernizovať
učebňu informatiky a fyziky, zriadiť odborné laboratórium pre chémiu, biológiu
a fyziku.
XVIII. SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY
 vysoká odbornosť pedagogických
zamestnancov
 stabilizovaný káder zamestnancov
 možnosť štúdia podľa individuálneho
učebného plánu pre najlepších
športovcov
 individuálne doučovanie žiakov –
reprezentantov
 individuálna integrácia žiakov so
ŠVVP
 dobrá
dostupnosť
MHD
a prímestských spojov
 vlastná doprava na športoviská
a športové súťaže
 vlastná regeneračná linka
 posilňovňa v priestoroch školy
 spolupráca s telovýchovným lekárom
 spolupráca so školským psychológom
 súčasťou školy je školský internát
a školská jedáleň
 podpora rodičov
 vysoká športová výkonnosť našich
žiakov – medzinárodná úroveň
 vysoké uplatnenie našich absolventov
v ďalšej športovej činnosti
 pre športovcov kmeňových športov
poskytujeme kompletné zabezpečenie
tréningového procesu
 pre športovcov ostatných športov
poskytujeme všestrannú športovú
prípravu
 vysoká úroveň pridanej hodnoty
v športovej príprave
 zosúladenie
športovej
prípravy
a vzdelávania
 spolupráca so športovými klubmi a
športovými zväzmi
 nový školský atletický štadión
v areáli školy
 účasť na verejných športových
podujatiach
SLABÉ STRÁNKY
 nedostatočné
ohodnotenie
pedagogických
a nepedagogických
zamestnancov
 chýbajúca vlastná telocvičňa
 zle stanovený finančný normatív na
žiaka ŠG
 nedostatočné zásobovanie učebnicami
zo strany MŠ SR pre reformné ročníky
 chýba odborné laboratórium pre
chémiu, fyziku a biológiu
PRÍLEŽITOSTI
 dobré podmienky pre vzdelávanie
žiakov
 dobré
využívanie
informačnokomunikačných
technológií
zamestnancami a žiakmi školy
 široká ponuka výberu voliteľných
predmetov
 reprezentácia školy v
SR a
v zahraničí
 prostredníctvom eurofondov zaviesť
do vyučovania praktické poznatky zo
športu
RIZIKÁ
 nepriaznivý demografický vývoj
 pohodlnosť detí a mládeže
 neochota základných škôl preradiť
športovo talentovaných žiakov do ŠG
 vysoká finančná náročnosť prípravy
žiaka ŠG
XIX. VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA
A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU
V uplynulom školskom roku ukončilo štúdium maturitnou skúškou 44 absolventov.
Prihlášku na VŠ podalo 9 – oktáva A, 7- IV.B, 4 – IV.C. Prijatých bolo 8 – oktáva A, 7- IV.B,
2 – IV.C.
Ostatní absolventi pokračujú v športovej príprave. Naši absolventi sú zvyknutí na
činnosť, vysoké pracovné zaťaženie a zdravý spôsob života, čo sa prejaví aj v tom, že väčšina
z nich je v študijnom alebo pracovnom pomere hneď po skončení štúdia na našej škole.
XX. SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI. POSKYTOVANIE SLUŽIEB DEŤOM,
ŽIAKOM A RODIČOM
Spoluprácu s rodičmi zabezpečujeme
pravidelnými rodičovskými združeniami
dvakrát počas školského roku – po 1. a 3. štvrťroku. Pred vianočnými prázdninami
posielame rodičom problémových žiakov upozornenia na nedostatky vo vzdelávaní, aby
počas voľných dní mohli výchovne pôsobiť na svoje dieťa. Škola má zriadenú elektronickú
žiacku knižku. Každý rodič dostane kód svojho dieťaťa a priebežne môže kontrolovať
výsledky jeho práce v škole. Ďalej môže rodič komunikovať s triednym učiteľom alebo
učiteľom vyučujúcim ľubovoľný predmet telefonicky v zborovni. Žiaci, ktorí študujú podľa
individuálneho učebného plánu, majú možnosti konzultácií s vyučujúcimi jednotlivých
predmetov. Okrem vzdelávania škola zabezpečuje aj športovú prípravu žiakov – poskytuje im
športovisko, trénera a podľa možností aj športový materiál. Škola ponúka svoje priestory aj
rodičom na ich voľno-časové aktivity. Problémom zostávajú sústredenia, ktoré musí rodič
finančne zabezpečiť. Sú mnohí žiaci, u ktorých finančná situácia rodiny nedovoľuje
zúčastniť sa požadovaného množstva sústredení počas roka.
Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými
osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú
Úzku spoluprácu má škola so svojou TJ Slávia športové gymnázium. Väčšina našich
žiakov je členom TJ Slávia ŠG. Prostredníctvom TJ sa pravidelne naši žiaci zúčastňujú
domácich a medzinárodných pretekov. Veľmi dobrá spolupráca je aj s ostatnými TJ, oddielmi
a klubmi na území mesta Trenčín - VŠC Dukla Banská Bystrica – pracovisko Trenčín, AS
Trenčín, HK Dukla Trenčín, karate kluby, Tanečná škola Paškovcov, fitnes Gabrhel, fitnes
Jarábek, tenisové, badmintonové oddiely a pod. Na pôde školy vykonávajú činnosť
študentská rada – pôsobí vo sfére spolupráce školy a žiakov a rodičovské združenie – pôsobí
vo sfére spolupráce školy a rodičov.
XXI. ÚDAJE O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH ŠKOLY
Záujmová činnosť:
- prehľad útvarov záujmového vzdelávania a ich zamerania v školskom roku 2012/2013:
Zaradenie
Názov krúžku
geografický
biologický
geografický
Spoločensko - vedné
informatika
matematika
SJ a literatúra
turistický
turistický
turistický
turistický
turistický
turistický
Športové
turistický
turistický
turistický
cyklo -turistický
vodácko-turistický
Počet žiakov
8
8
8
8
10
9
8
7
11
12
6
5
21
13
29
7
26
Vedúci krúžku
(meno a priezvisko)
Mgr. Alena Kravcová
RNDr. Lýdia Habániková
Mgr. Elena Klemanová
Mgr. Miluška Rarigová
Mgr. Ján Blšták
Mgr. Erika Habánková
Mgr. Zdena Rajnohová
Simona Benková
Mgr. Soňa Klimáčková
Mgr. Ivan Peťovský
Ing. Ľubica Pšenková
Mgr. Karol Moravčík
Mgr. Jozef Socha
Mgr. Viliam Čacho
Norbert Guľa
Bc. Vladimír Hnáth
Mgr. Jaroslav Zigo
PRÍLOHA č.3
Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy.
Správa o hospodárení za rok 2012
Správa o činnosti ŠI za školský rok 2012/2013
Úvod
Školský internát ako súčasť Športového gymnázia ( ďalej len ŠI ) je mimoškolské
výchovné zariadenie, ktoré zabezpečuje ubytovaným žiakom denného štúdia stredných
a základných škôl výchovnú starostlivosť, ubytovanie a stravovanie.
Kapacita školského internátu je 692 lôžok . V školskom roku 2012/2013 boli ubytovaní v ŠI
aj študenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Výchovnú prácu v ŠI zabezpečovalo 22 pedagogických zamestnancov, z toho 21
vychovávateľov. Každý vychovávateľ mal svoju výchovnú skupinu žiakov.
Činnosť ŠI sa riadila podľa plánu práce, ktorý obsahoval základné ciele o činnosti
jednotlivých úsekov s hlavným zameraním na pedagogickú činnosť.
Práca vychovávateľov sa niesla v duchu humanizmu, vzdelávania v oblasti ľudských
práv a individuálneho prístupu ku každému ubytovanému žiakovi.
Výchovná činnosť bola uskutočnená na základe princípu dobrovoľnosti so širokou
ponukou výberu najrozmanitejších vzdelávacích, záujmových a rekreačných činností.
1. Riadiaca práca
Základom riadiacej práce bolo dodržiavanie plánu práce ŠI, ktorý bol schválený na
pedagogickej rade dňa 27. 9. 2012.
Zasadnutia pedagogickej rady sa konali na konci každého mesiaca, kde sa
vyhodnocovalo plnenie naplánovaných stálych celointernátnych a mesačných akcií.
Vychovávatelia pracovali podľa rozpisu služieb, ktorý bol vypracovaný od 1. septembra 2012.
Priebeh dňa na jednotlivých poschodiach bol zaznamenávaný do knihy Denného hlásenia
vychovávateľom, ktorý mal hlavnú službu. Kontrolu denného hlásenia vykonával zástupca
riaditeľa pre VMV.
V kontrolnej a hospitačnej činnosti sme sa zamerali na plnenie naplánovaných
činností, využívanie pracovného času, výchovné pôsobenie pedagogického pracovníka na
žiakov so zameraním najmä na etickú výchovu. Sledovali sme dodržiavanie termínov
jednotlivých úloh vyplývajúcich z plánu práce školského internátu a nadriadených orgánov.
2. Spoločensko – výchovná oblasť
Táto oblasť bola zameraná na súťaže, kvízy, besedy, prednášky, stretnutia
s významnými osobnosťami, návštevy na kultúrnych podujatiach v rámci mesta Trenčín.
Nechýbali ani diskotéky organizované v priestoroch školského internátu. Konali sa pri
príležitosti rôznych sviatkov a iných podujatí. Žiaci mali k dispozícii priestory, odbornú
pomoc vychovávateľov. Všetky akcie boli zdokumentované na fotografiách a CD žiačkami
fotografického krúžku a p. vychovávateľkou Vránovou.
Prvou veľkou akciou ŠI bola zoznamovacia diskotéka. Ďalšími veľkými akciami ŠI,
na ktorých žiaci prezentovali svoju šikovnosť, umenie, schopnosti, zručnosť, odvahu,
kreativitu boli:
a) Podujatia charitatívneho charakteru
- vianočné trhy – aranžérske, keramické predmety, medovníky, vianočné pozdravy
- v domove dôchodcov a v MŠ spevácky krúžok svojim vystúpením potešil tak starších
občanov ako i malých škôlkárov,
- bezdomovcom v Trenčíne spríjemnili život naše žiačky prípravou balíčkou a teplého
oblečenia,
- Valentínska a Regrutačná kvapka krvi, Deň narcisov a Biela pastelka sa už natrvalo
zapísali do mysle našich žiakov
b) Zoznamovacie a rozlúčkové podujatia
- diskotéky
- imatrikulácia
- táborák pri Váhu
- tekvicové párty
- fašiangové veselenie
- rozlúčka s maturantami
c) Propagačná činnosť
- celoročná výzdoba vestibulu a spoločenskej miestnosti (ďalej len SM)
- tvorba a výzdoba násteniek na poschodiach a medziposchodiach
- výstavy výtvarných prác „Farebná jeseň“
- výstavy maturitných prác žiačok SUŠ
d) Športová činnosť
- plávanie v SOŠs
- Zumba v SM
- športové hry, štadion DA, telocvičňa SUŠ
- futbalové, minifutbalové, stolnotenisové a šachové turnaje
- turnaj v stolnom futbale
Pedagogické a psychologické služby poskytoval našim žiakom RsDr. Mgr. František
Hál. Spolupracoval s vychovávateľmi a žiakmi formou besied a osobných pohovorov.
Vychovávatelia uskutočňovali so žiakmi rôzne vychádzky do mesta Trenčín i do
okolia Trenčína, navštívili so žiakmi historické centrum mesta, Trenčiansky hrad, kostoly,
Mierové námestie, Štúrovo námestie, Námestie svätej Anny, Prima banku, polikliniku,
Fakultnú nemocnicu, Verejnú knižnicu M. Rešetku a pod.
Zúčastňovali sa aj na filmových predstaveniach v kine Max a v kine Metro.
Zúčastňovali sa aj na športových podujatiach, najmä na futbalových a hokejových.
V osobnom voľne žiaci sledovali televízne programy, športové prenosy, filmy, seriály, DVD
filmy a rôzne programy podľa osobného výberu.
V ŠI pracovalo niekoľko záujmových krúžkov, ktoré ponúkali žiakom možnosti, ako
využiť svoj voľný čas.
Spevácky krúžok
Spevácky krúžok pracoval pod vedením pani
Mgr. Dudáčkovej a pani
vychovávateľky Bartošovej v počte 17 žiačok.
Stretnutia členov krúžku sa uskutočňovali 2x za mesiac.Repertoár pozostával najmä
z ľudových piesní z rôznych regiónov a populárnej hudby. Žiačky spievali jednohlasné
i dvojhlasné piesne so sprievodom harmoniky a gitary .
Počas školského roka vystúpili členky speváckeho krúžku na viacerých podujatiach:
- mikulášske koledovanie v ŠI
- mikulášske vystúpenie pre deti v súkromnej MŠ v Záblatí
- mikulášske vystúpenie pre deti v súkromnej MŠ J. Kráľa v TN
- mikulášske vystúpenie pre deti v MŠ J. Halašu v TN
- v kultúrnom dome Záblatie
Cieľom tejto činnosti je pestovať u žiakov vzťah k ľudovej hudbe, k ľudovým
tradíciám a zvykom, ako aj k umeniu vôbec.
Krúžok nemeckého jazyka
Krúžok nemeckého jazyka viedla pani vychovávateľka Mgr. Nagyová a p. Mgr.
Mašková, ktoré sa zamerali na pomoc študentom pri ťažkostiach a nejasnostiach v oblasti NJ,
ako aj na prípravu žiakov 4.ročníka na maturitné skúšky. Jej cieľom bolo dosiahnuť u žiakov
pravidelnú a systematickú prípravu na vyučovanie. Vychovávateľky sa stretávali so žiakmi
podľa individuálnych potrieb žiakov a vzájomnej dohody.
Pri svojej práci využili tieto formy:
-vysvetľovanie, precvičovanie, utvrdzovanie gramatických javov
-kontrola a pomoc pri domácich úlohách
-prekladové cvičenia
-precvičovanie ustálených slovných spojení
-pomoc so slohovými prácami
-príprava maturantov ku skúškam
-konverzačné hodiny
-jazykové testy
-práca so slovníkom a s príručkami a internetom
Keramický krúžok
Tento krúžok pracoval pod vedením pani vychovávateľky Mgr. Karkoškovej.
Krúžková činnosť prebiehala podľa potreby. Žiačky vyrobili darčeky pre dôchodcov, darčeky
na vianočné trhy, misky a upomienkové darčeky. Dievčatá pri práci využívali svoju kreativitu,
obrazotvornosť, predstavivosť, vkus a estetické cítenie.
Modelovaním a glazovaním z hliny vyrábali gombíky, ozdoby, vázy, anjelov. Pri
vypaľovaní výrobkov využívali služby Kultúrneho centra aktivity.
Klub dievčat
Jeho činnosť sa zameriavala predovšetkým na prípravu a realizáciu vianočných
pozdravov a na vyhotovenie ozdobných predmetov na vianočné trhy a rôzne ručné práce.
Cvičenie dievčat
Záujmový krúžok pracoval pod vedením p. Ďurdíkovej ( externá pracovníčka ) každý
pondelok od 19,00 hod. do 20,00 hod..
Cviky boli zamerané na precvičenie všetkých svalových skupín s dôrazom na podporu
správneho držania tela. Krúžok prispel k zmene postoja k vlastnému zdraviu a životnému
štýlu.
Zumba
Záujmový krúžok zumba pracoval pod vedením p. Krištofovej (externá pracovníčka).
Každý utorok a štvrtok od 18,00 do 19,30 hod. Krúžok sa tešil veľmi veľkému záujmu
dievčat, žiaľ pred koncom školského roku krúžok zanikol.
Fotografický krúžok
Tento krúžok viedla pani vychovávateľka Vránová počas celého školského roka.
Cieľom bolo zdokumentovať akcie ŠI. Spolupracovala so žiačkami, ktoré študujú odbor
fotografia. Fotodokumentáciu evidovali v počítači, napálili na DVD, najlepšie zábery vybrali,
dali urobiť fotografie a vystavili na nástenke. Časť fotografií sa použila aj do kroniky a
do albumov. K svoje práci by potrebovali počítač a privítali by realizáciu jeho nákupu.
Krúžok varenia a pečenia
Krúžok pracoval nepravidelne pod vedením Mgr. Dudáčkovej a Mgr. Karkoškovej.
Pre svoju činnosť využívali kuchynku na 3. poschodí.
Stolnotenisový krúžok
Stolnotenisový krúžok viedol pán vychovávateľ Mgr. Manina a pani vychovávateľka
Chrastinová. Žiaci sa naučili základné stolnotenisové údery.
Žiaci začiatočníci aj pokročilí pochopili problematiku stolného tenisu. Výkonnosť
a zlepšenie bolo vidieť najmä u začiatočníkov. Zohrali sa vzájomné zápasy začiatočníkov,
zoznámili sa s pravidlami stolnotenisového zápasu a rozhodovania. Pokročilí skvalitňovali
jednotlivé techniky úderov: forhend, bekhend a rôzne druhy servov.
Plávanie
Plávanie využívali žiaci na plavárni SOŠ stavebnej každú stredu od 18,30 hod. do
19,30 hod. pod dozorom vychovávateľov, najmä pani Ochotníckej, ktorá pravidelne
zakupovala permanentky pre žiakov v SOŠ stavebnej. Plávať chodievali chlapci aj dievčatá,
niektorí pravidelne, iní sporadicky. Využívali svoj voľný čas na zregenerovanie svojho tela.
Plávanie sa u žiakov tešilo veľkému záujmu a obľube.
Posilňovňa
Žiaci pravidelne navštevovali posilňovňu, o ktorú prejavovali veľký záujem najmä
chlapci zo športového gymnázia, ktorí si v rámci tréningov zvyšovali v posilňovni kondíciu
a silu.
Posilňovali aj nešportovci, ktorých cieľom bolo formovanie postavy a zvýšenie svojej
sily. Krúžok viedol pán vychovávateľ Mgr. Vaculík podľa záujmu žiakov.
V budúcnosti bude potrebné vyriešiť problém dozorov v posilňovni a kontrolu
funkčnosti náradia a náčinia.
Ďalšie športové aktivity
Ubytovaným žiakom v ŠI bola k dispozícii aj telocvičňa strednej umeleckej školy,
ktorú mohli navštevovať každý pondelok a stredu od 18,00 hod. do 19,00 hod. pod vedením
pána vychovávateľa Mgr.Dzurusa. Stolnotenisovú miestnosť v ŠI navštevovali a využívali
pravidelne chlapci i dievčatá, ktoré sa pripravovali na súťaž v stolnom tenise v mesiaci
február.
Umelú trávu Dopravnej akadémie žiaci využívali na minifutbal a florbal. Tento sa stal
obľúbenou športovou aktivitou. Do budúcnosti bude potrebné vyriešiť financovanie tohto
športu, nakoľko je finančne nákladnejší (hokejky, loptičky, výstroje pre brankára atď).
V jarných a letných mesiacoch hrávali žiaci plážový volejbal a využívali basketbalové
koše, ktoré sú v blízkosti ŠI.
Dostupný pre žiakov bol aj futbalový štadión s atletickou dráhou, ktorú využívali žiaci
na večerné behy zdravia. V tomto školskom roku bol na štadióne položený tartanový koberec.
Vedúci krúžkov viedli žiakov k zdravej výžive, k dodržiavaniu životosprávy, k upevňovaniu
hygienických návykov.
Do vnútorných športových aktivít patrí aj stolný futbal. Biliard a šach. Mnohí
pravidelní hráči sa zapojili do turnajov aj v týchto športoch.
3 . Starostlivosť o zdravie žiakov
Vedenie ŠI spolupracovalo so školskou lekárkou MUDr. Androvičovou, ktorá mala
ordináciu v priestoroch Trenčianskej univerzity.
V ŠI pracoval aj školský psychológ Dr. Hál, ktorý úzko spolupracoval
s vychovávateľmi pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠI. Školský
psychológ sa priamo zúčastňoval na práci v ŠI a poskytoval odbornú psychologickú pomoc
žiakom, rodičom a vychovávateľom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov.
Aktívne prispieval k riešeniu problémov ŠI, zúčastňoval sa na rozvíjaní a inováciách výchovy
a vzdelávania, vždy mal však na zreteli žiaka a jeho optimálny vývin a psychické zdravie.
Spolupracoval s jednotlivými vychovávateľmi, kolektívom žiakov, jednotlivými žiakmi,
niektorými rodičmi, zamestnancami a trénermi zo športového gymnázia. Zúčastňoval sa na
besedách, podieľal sa i na riešení niektorých udalostí, napr. krádeže, podozrenie z požívania
drog ( marihuana ), riešenie výchovných problémov študentov – záškoláctvo, alkohol, riešenie
nevhodného správania sa žiakov voči rodičom a vychovávateľom.
Pracoval dva dni v týždni ( utorok a streda ) od 15,00 – 20,00 hod., čo umožňovalo
žiakom osobne ho navštíviť v jeho pracovni. Služby školského psychológa počas školského
roka využili 36-krát vychovávatelia, či už individuálnou alebo skupinovou formou pri riešení
rôznych výchovno-vzdelávacích alebo osobných problémov žiakov. Individuálne využilo
poradňu 71 žiakov zo ŠI. Poradňu využili aj 8 vysokoškoláci (pomoc pri spracovaní
bakalárskych a diplomových prác, riešenie partnerských vzťahov, riešenie stresových
situácií). Výchovné problémy boli riešené i za aktívnej spolupráce s 18 rodičmi.
Oproti minulému školskému roku stúpol zo strany vychovávateľov záujem o prednášky
spojené s besedami v spolupráci s pani vychovávateľkou Malecovou, Gondekovou,
Karkoškovou.
- Psychohygiena všedného dňa
- Aj učiť sa je treba
- Disciplína a dodržiavanie denného poriadku
- Športová a výchovná príprava žiakov
So žiakmi sa rozoberali otázky, ako pokračovať v ďalšom štúdiu na VŠ, voľba ďalšieho
povolania, ako povedať nie závislostiam ( alkohol, fajčenie, drogy, gemblérstvo ),
spolunažívanie na izbách a pod.
Školský psychológ na pracovisku Centra poradenských služieb ŠI poskytoval
predovšetkým konzultácie, servisné individuálne alebo skupinové poradenské služby tým,
ktorí sú nositeľmi výchovného procesu a tým, ktorí sa obrátili o radu so žiadosťou poskytnúť
odbornú pomoc.
Podieľal sa na riešení niektorých závažnejších udalostí ako napr.:
- hyperaktivita v správaní žiakov,
- adaptácia na nové podmienky v živote žiaka
- individuálna príprava študentov
- riešenie rodinných problémov spojených s nezamestnanosťou rodičov
- riešenie prípadov drobných krádeží
Poslaním psychológa je najmä hľadanie dobra v človeku, hľadanie jeho možností,
potencialít a ich odkrývanie, ukazovanie cesty, ako ich možno premeniť na skutočné,
duchovné bohatstvo.
4. Spolupráca so školami a rodičmi ubytovaných žiakov v ŠI
Na začiatku školského roka ( v deň nástupu do ŠI ) sa uskutočnilo stretnutie riaditeľa
ŠI, a vychovávateľov s rodičmi žiakov všetkých ročníkov. Rodičia boli oboznámení s
školským poriadkom ŠI, právami a povinnosťami žiakov, zoznámili sa s ubytovacími
priestormi svojich detí a stretli sa s vychovávateľmi, ktorí boli pridelení k jednotlivým
žiakom.
Vychovávatelia spolupracovali s triednymi učiteľmi, s trénermi žiakov, spoločne sa
podieľali na riešení problémov, ktoré sa týkali ubytovaných žiakov.
Podmienečné vylúčenie a vylúčenie žiaka zo ŠI ohlasovalo vedenie školského
internátu príslušnej škole.
Osobný kontakt s rodičmi vychovávatelia najčastejšie riešili telefonicky. V
nevyhnutných prípadoch pozývali vychovávatelia rodičov na osobný pohovor do ŠI.
5.
Záver
V závere možno konštatovať, že naplánované akcie a úlohy na šk. rok 2012/2013 boli
takmer všetky splnené, dodržiavaný bol aj plán práce.
Bolo zabezpečené zaradenie vychovávateľov ŠI na kontinuálne vzdelávanie v ktorom
budú pokračovať aj v ďalšom školskom roku.
PRÍLOHA č.1
Prehľad študijných výsledkov za I. a II. polrok školského roku 2012/2013
PRÍLOHA č.2
Prehľad prospechu, dochádzky a správania za I. a II. polrok školského roku 2012/2013
Download

V Z O R - Športové gymnázium Trenčín