Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Jana Motyková
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Téma: Prídavné mená
Ročník: šiesty
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
-
stanovenie témy vyučovacej hodiny a zakreslenie základného pojmu, centra v MM – prídavné
mená,
vyšpecifikovanie hlavných pojmov súvisiacich s témou a školským vzdelávacím programov
podľa ISCED2, ktoré už poznáme,
zakreslenie pojmov pomocou farebných vetiev, farebne sa líšia významové celky učiva,
rozvíjanie daných vetiev pojmami, ktoré už poznáme,
zakresľovanie nových pojmov do MM, ktoré chceme naučiť žiakov (vzory - otcov, matkin,
páví, vetnočlenská platnosť – podmet, menný prísudok),
názorné rozanalyzovanie učiva jednoduchou formou – od podstatného k menej
podstatnému, od známeho k neznámemu (od naučených poznatkov k novým).
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Cieľom myšlienkovej mapy „Prídavné mená“ je realizovať netradičnou formou výkladu učiva
o uvedených slovných druhoch tak, že učiteľ vtiahne do vysvetľovania aj žiakov, spolu s nimi spája
dôležité pojmy a ďalej ich rozvíja. Žiaci z predchádzajúceho ročníka poznajú vzory a cudzí. Na
myšlienkovej mape dopĺňame nové poznatky vzory – otcov a matkin.
Tvorenie MM začína pojmami, ktoré žiaci poznajú. Súčasne tým upevňujú už nadobudnuté
vedomosti. Postupne názorným, hravým a tvorivým spôsobom prezentujeme nové učivo,
zakresľujeme ho do MM.
Myšlienkovú mapu „Prípadné mená“ môžu vytvárať aj žiaci samostatne v rámci fixačnej hodiny ako
kreatívne upevňovanie vedomostí zážitkovou formou. Tu zistíme, ktoré pojmy žiaci zvládli a ktoré je
nutné opäť zopakovať.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Klaudia Szitáriová
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Téma: Podstatné mená
Ročník: VI.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 25 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
zaznamenanie témy vyučovacej hodiny – vytvorenie centra MM, z ktorého spolu so žiakmi
postupne vyvodzujeme jednotlivé vetvy – každá vetva je farebne odlíšená v závislosti od
významových súvislostí preberaného učiva;
- pojmy už osvojené – zamerané na opakovanie a systematizáciu vedomostí o podstatných
menách - uvádzame stručne bez ďalšieho rozvádzania alebo príkladov;
- nové pojmy - heslovite rozvetvujeme ďalej za „výdatnej pomoci“ obrázkov slúžiacich na
názorné demonštrovanie rozdielu medzi pojmami: „konkrétne – abstraktné“;
- obrázky a piktogramy využívame aj v rámci opakovania – pri vybavovaní si už osvojených
pojmov;
- postupnosť – od dôležitých pojmov k menej dôležitým, od známych pojmov k neznámym
(t. z. od osvojeného učiva k novému);
- primeranosť obsahu učiva v závislosti od školského vzdelávacieho programu
korešpondujúceho so štátnym vzdelávacím programom ISCED 2 pre predmet slovenský jazyk
a literatúra daného ročníka.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
MM PODSTATNÉ MENÁ je určená na súhrnné opakovanie učiva o podstatných menách – sumarizuje
poznatky nadobudnuté počas predchádzajúcich vyučovacích hodín i v minulých ročníkoch;
s následným vyvodením nového učiva, ktorým je delenie podstatných mien na konkrétne
a abstraktné. Tieto dva nové pojmy sú bližšie vysvetlené krátkymi heslami na samostatnej snímke,
pričom podstata výkladu spočíva v analýze obrázkov, ktoré názorným spôsobom vedú žiakov
k pochopeniu základného rozdielu medzi nimi.
Vytváranie MM pretavuje klasický spôsob vyučovania do netradičnej, zábavnej a hravej formy, pri
ktorej je vo veľkej miere zapojená pozornosť, aktivita, ako aj obrazotvornosť žiakov.
Okrem vyvodenia nového učiva ponúka táto MM učiteľovi priestor aj na spontánne preverenie
aktuálnej úrovne vedomostí žiakov o podstatných menách podávajúc mu signál, nakoľko žiaci dané
učivo ovládajú a čomu bude ešte potrebné sa v rámci tejto problematiky v budúcnosti venovať.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Klaudia Búzová
Vyučovací predmet: Anglický jazyk
Téma: Ročné obdobia
Ročník: siedmy
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Zásadná tvorba myšlienkovej mapy spočívala v ústrednej myšlienkovej téme Season /ročné obdobia/.
Ústredná myšlienková téma sa rozširuje na štyri hlavné vetvy: Winter, Spring, Summer, Autumn.
Tieto hlavné vetvy sa ďalej vetvia ako podvetia na jednotlivé mesiace ku každému ročnému obdobiu.
Ďalšie vetvy sa vetvia od jednotlivých mesiacov napr. december - Vianoce – darčeky – hračky....
Takto bola vypracovaná celá myšlienková mapa na jednotlivé mesiace. V myšlienkovej mape boli
použité štyri farby, prislúchajúce ročným obdobiam napr. zima – modrá. Pri každej vetve boli
zaradených mnoho obrázkov a symbolov, prislúchajúcich k danému názvu. Myšlienková mapa sa
skladá z piatich podúrovní.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienková mapa vo výučbe anglického jazyka bola zvolená pre opakovanie slovnej zásoby v danom
jazyku. Téma ročné obdobia / Season/ je rozvíjanie a opakovanie nielen ročných období, ale žiak si
rozvíja slovnú zásobu na tému: mesiace, sviatky, a symboly pre prislúchajúce obdobie v roku.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Ladislav Babík
Vyučovací predmet: Geografia
Téma: Austrália
Ročník: 6. ročník
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Čistý papier po šírke, začíname v strede , vetvenie v rôznych farbách, podvetvy – menšie písmo.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Túto myšlienkovú mapu budem používať pri opakovaní prebratého učiva v jednotlivých svetadieloch.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: PaedDr. Katarína Bieľaková
Vyučovací predmet: Literárny seminár, slovenský jazyk a literatúra
Téma: Slovenská medzivojnová literatúra
Ročník: IV.A (III.A, septima)
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 – 20 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: ImindMap5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
-
-
Ústredná téma (myšlienka) sa nachádza v strede papiera, ktorý je orientovaný na šírku. To
umožňuje nášmu mozgu slobodne a prirodzene myslieť a vyjadrovať sa.
Ústredná myšlienka je vyjadrená obrázkom.
Základné vetvy sú označené rozličnými farbami. Každá vetva inou. Použili sme tieto vetvy:
- charakteristika literatúry
- spisovatelia
- umelecké metódy
- čítanie s porozumením – D. Chrobák: Drak sa vracia
Členenie základných vetiev na podvetvy a podvetiev na menšie časti.
Podporenie verbálneho kanálu vizuálnym – mapu dopĺňajú portréty spisovateľov alebo
literárnych diel.
Použitie kľúčových slov.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienkovú mapu použijeme pri výklade novej látky a pri opakovaní vedomostí na literárnom
seminári vo IV. ročníku gymnázia a v oktáve. Tiež sa dá použiť v III. ročníku v tematickom celku: Veľká
epická próza, Krátka epická próza. V septime (študenti sa učia po starom) sa preberá celok: Slovenská
medzivojnová literatúra.
Postup pri výklade s použitím MM:
1. Charakteristika obdobia.
2. Spisovatelia – rozdelenie generácií.
3. Umelecká metóda – realizmus – realistické tendencie a lyrizačné tendencie so zameraním na
naturizmus. Predstavitelia prózy naturizmu, diela, znaky prózy naturizmu.
4. Čítanie s porozumením – D. Chrobák: Drak sa vracia – krátka ukážka, s ktorou pracujú
študenti. Zaoberajú sa postavami, konfliktom, témou, časom, miestom.
Zhrnutie – fixácia vedomostí o medzivojnovej slovenskej literatúre. Vetvy MM zostanú zbalené.
Učiteľ dáva žiakom otázky a aj žiaci si navzájom dávajú otázky, ktorými zisťujeme, čo si z výkladu
zapamätali.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Pri opakovaní postupne vetvy rozbalíme a kontrolujeme správnosť odpovedí.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Margita Čačíková
Vyučovací predmet: Geografia
Téma: Čína – prírodné a socioekonomické pomery
Ročník: III. A
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- Ústredná myšlienka je umiestnená v strede papiera, ktorý je orientovaný na šírku. Umožňuje
to nášmu mozgu slobodne a prirodzene myslieť.
Ústredná myšlienka je vyjadrená obrázkom.
- K centrálnemu obrázku pripájam hlavné vetvy: poloha a veľkosť, prírodné pomery,
socioekonomické pomery, zaujímavosti a mestá Číny.
- Hlavné vetvy sú rozdelené na vetvy druhej a potom tretej úrovne.
- Každá vetva je znázornená inou farbou - mapa je živšia a podnetná ako názorné zobrazenie
- Vetvy sú zakreslené ako krivky, čo je pre mozog viac atraktívne.
- Pre každú vetvu používam jedno kľúčové slovo alebo slovné spojenie, používam aj obrázky,
čím sa zvyšuje účinnosť myšlienkovej mapy, podnecuje predstavivosť, nové myšlienky a žiak
si učivo lepšie osvojí.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienkovú mapu použijem pri výklade uvedenej témy a pri zisťovaní, čo si žiaci zapamätali
z výkladu v III. ročníku gymnázia a pri opakovaní učiva aj na seminári z geografie vo IV. ročníku
a v oktáve.
Postup pri výklade témy Čína s použitím myšlienkovej mapy:
1.Základné geografické údaje - poloha štátu, rozloha a počet obyvateľov.
2. Charakteristika prírodných pomerov so zameraním na povrch, podnebie a vodstvo.
3. Charakteristika socioekonomických pomerov – aktuálne informácie o obyvateľstve a hospodárstve
Číny, populačné opatrenia, problémy životného prostredia.
4. Najväčšie mestá a NAJ... Číny.
Geografické názvy uvedené v myšlienkovej mape žiaci počas výkladu určujú na mape.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Zhrnutie –fixácia vedomosti: vetvy druhej , tretej úrovne a ďalších úrovní MM sú zbalené. Žiakom
dávam otázky a aj žiaci si navzájom kladú otázky, ktorými zisťujeme, čo si z výkladu zapamätali.
Opakovanie témy – vetvy ostávajú zbalené, pri odpovediach žiakov ich postupne rozbalíme
a kontrolujeme správnosť odpovedí.
Cieľom je rozvíjať schopnosť žiakov komunikovať, lepšie sa koncentrovať, jasne zachytávať
podrobnosti ako aj celok témy, viac si zapamätať, učiť sa rýchlejšie a efektívnejšie.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Daniel Kostka
Vyučovací predmet: nemecký jazyk
Téma: Bývanie
Ročník: prvý (skupina pokročilých na gymnáziu)
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Pri tvorbe mapy som vychádzal z ústrednej témy, ktorú som situoval do stredu a doplnil ju obrázkom.
Tému som rozdelil na nasledovné 4 vetvy, ktoré som farebne odlíšil:
1. Bývanie v rodinnom dome
2. Bývanie v bytovom dome
3. Bývanie na dedine
4. Bývanie v meste
Každá z týchto vetiev obsahuje vlastné podvetvy, ktoré bližšie špecifikujú jednotlivé druhy bývania,
výhody a nevýhody mesta a dediny, jednotlivé izby a možnosti bývania v rodinnom, či bytovom
dome.
Pri spracovávaní mapy som sa zameral na kľúčové pojmy, ktoré som vhodne doplnil obrázkami.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Cieľom vyučovacej hodiny, na ktorej chcem použiť túto myšlienkovú mapu, je spracovanie témy
Bývanie v rámci vyučovania nemeckého jazyka. Žiaci si prostredníctvom tém prezentovaných
pomocou MM zopakujú prebraté učivo o možnostiach a podmienkach bývania v rodinnom
a bytovom dome a doplnia ho o nové učivo týkajúce sa možností, výhod a nevýhod bývania v meste
a na dedine. Cieľom je, aby žiaci pomocou MM dokázali viesť súvislý monológ na tému Bývanie.
Táto vyučovacia hodina je zároveň aj prípravou na ústnu časť maturitnej skúšky, keďže Bývanie je
jedným z maturitných tematických okruhov.
Opakovanie učiva (vetva 1 a 2) zaberie cca. 10 minút z úvodnej časti hodiny. Nasleduje prezentácia
nového učiva (vetva 3 a 4) – cca. 15-20 min. Opakovanie, ako aj prezentáciu novej látky chcem
zrealizovať formou hry, v rámci ktorej budú môcť žiaci za správne vyslovené hypotézy dostať
bonusové body za aktivitu (bližšie vysvetlím na skúške.)
Žiaci v záverečnej časti hodiny vlastnými slovami pomocou MM zhrnú práve prebraté učivo svojimi
slovami. Za domácu úlohu si spracujú vlastnú MM na tému „Môj dom“, resp. „Môj byt“.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Mária Kovalčíková
Vyučovací predmet: Vlastiveda
Téma: Poľnohospodárstvo Slovenskej republiky
Ročník: 4. ročník ZŠ
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Po prvé som si stanovila cieľ, ktorý chcem pri použití myšlienkovej mapy sledovať. Zvolila som si
predmet a hlavnú tému myšlienkovej mapy.
Myšlienkovú mapu som vytvárala v programe iMindMap5.
Hlavnú tému som umiestnila do stredu papiera. Hlavné vetvy som odlíšila rôznou farbou. Z hlavných
vetiev som ďalej rozvíjala menšie podvetvy, v ktorých bol pojem zapísaný menším písmom.
Na podporenie vizualizácie som myšlienkovú mapu doplnila o obrázky z ponuky images v programe
iMindMap 5 a obrázky sťahované z internetu.
Následne som svoju myšlienkovú mapu mohla použiť pri preverovaní poznatkov žiakov na hodine
Vlastivedy vo svojej triede.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienková mapa bola použitá pri preverovaní vedomostí žiakov v úvodnej časti vyučovacej hodiny.
Cieľom bolo preveriť a zhodnotiť už vopred nadobudnuté vedomosti u žiakov z učiva –
Poľnohospodárstvo SR.
Myšlienková mapa bola zobrazená vo forme prezentácie, ktorú som riadila ja. Žiaci odpovedali na
moje otázky. Správnosť ich odpovede bola kontrolovaná rozbalením hlavnej vetvy stlačením tlačidla
+ a následným rozbalením podvetiev.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Daniela Krajgerová
Vyučovací predmet: Konverzácia v anglickom jazyku
Téma: Masmédiá
Ročník: 4./Oktáva
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: IMindMap 5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- centrálna myšlienka je uvedená v strede papiera
- od centrálnej myšlienky tvoríme jednotlivé organické vetvy, v ktorých rozpracúvame naše myšlienky
- pri rozpracovávaní MM postupujeme z pravého horného rohu v smere hodinových ručičiek
- každá vetva má odlišnú farbu
- pojmy priradené k jednotlivým vetvám sú jednoslovné alebo dvojslovné
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienkovú mapu, vytvorenú v programe IMindMap 5, využijem pri výklade témy Masmédiá.
Budem pri tom využívať dataprojekciu. Navyše žiakom rozdám kópie myšlienkovej mapy, s ktorou
budeme pracovať. Zámerne sú v tejto mape niektoré vetvy zbalené. Doplniť požadované chýbajúce
informácie bude úlohou žiakov. Formou výkladu, rozhovoru a otázkovej metódy budeme postupne
prechádzať jednotlivými vetvami. Po výklade každej vetvy, čo je vlastne jeden masovokomunikačný
prostriedok, budú mať žiaci priestor na doplnenie informácií do máp, ktoré budú mať pred sebou.
V tejto fáze budú pracovať v skupinách a diskutovať o výhodách a nevýhodách masmédií. Cieľom
vyučovacej hodiny je oboznámiť žiakov s jednotlivými masovokomunikačnými prostriedkami. Žiak
bude poznať ich špecifiká, vedieť vymenovať konkrétne príklady komerčných televízií, bulvárnych
novín, televíznych programov atď. a poznať výhody a nevýhody každého z médií. Žiak bude mať
kompletný prehľad o danej problematike.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Anna Kromková
Vyučovací predmet: Tvorivé písanie
Téma: Rýmovať či nerýmovať
Ročník: piaty
Predpokladaná dĺţka ukáţky: cca 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Pouţitý software: iMindMap 5
Zásady tvorby myšlienkových máp pouţité pri myšlienkovej mape:
- ústrednú myšlienku si umiestnime uprostred papiera orientovaného na šírku, tým
môţe náš mozog slobodne myslieť a vyjadrovať sa, tvoriť
- ústredná myšlienka je vyjadrená obrázkom
- postupujeme z pravého horného rohu v smere hodinových ručičiek
- najprv si vytvoríme jednu vetvu, ktorú rozvíjame čiastočne lineárne a ďalej stromovo
- vyuţili sme farebnosť, kaţdá vetva jedna farba
- aj keď pri tvorbe MM by sa mali vyuţívať jednoslovné pomenovania, pri tvorbe tejto
mapy, keďţe ide o špecifický predmet, sme vyuţili slovné aj spojenia, ktoré potom
ţiaci vyuţijú pri tvorbe básne
- potom sme vyuţili širšie rozvíjanie jednej vetvy
- verbálny kanál sme podporili vizuálnym – mapu dopĺňajú obrázky, niektoré slová sú
nahradené obrázkom
Časti vyučovacej hodiny, kde bude pouţitá myšlienková mapa
- myšlienková mapa bude vyuţívaná aj v úvode hodiny, kde si zopakujeme základné
zásady tvory básne – rýmovanej/ nerýmovanej - nadviaţeme na učivo, ktoré uţ ţiaci
vedia z literárnej výchovy,
- neskôr vyuţijeme jednu vetvu, podľa výberu ţiakov a budeme ďalej rozvíjať myšlienku
- nakoniec budú ţiaci sami spájať , dopĺňať rýmy aţ vznikne báseň
- cieľom tejto časti je podnietiť ţiakov k tvorivosti, vytvárať rýmy, naučiť ţiakov
rýmovať
- tým, ţe si najprv vyberajú slová, rýmy k danej téme, ľahšie sa im spracuje myšlienka
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Marta Mareková
Vyučovací predmet: slovenský jazyk a literatúra, občianska výchova
Téma: Podstatné mená
Ročník: deviaty
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Začať vţdy uprostred šikmo poloţeného čistého papiera.
Základná myšlienka je obrázok, ktorý má aktivovať predstavivosť.
K obrázku pripájam farebné vetvy, najprv hlavné, potom podvetvy, pri kaţdej vetve iná farba.
K vetvám, na aktiváciu mozgu, pridávam obrázky.
Vetvy zakresľujem ako krivky.
Pouţívam kľúčové slová a slovné spojenia.
Obrázky pouţívam v priestore celej mapy, nejde len o estetiku, ale o hodnotu obrázkov, ktoré
aktivujú tisícky slov.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienková mapa poslúţi na opakovanie podstatných mien v 9. ročníkoch. Ţiaci zhodnotia svoje
vedomosti a doplnia si vedomosti, ktoré zabudli, prípadne rýchlo zistia cez postupný náhľad na
pojmovú mapu, kde sú ich rezervy a čo je potrebné ešte prebrať z podstatných mien. Mapa má slúţiť
aj na kontrolu ţiackych vedomostí, keď ţiaci v prezentácii pri rozbaľovaní vetiev budú aktívne
zasahovať do mapy správnymi odpoveďami a kontrola prebehne v podobe vyobrazenia vetvy a
podvetvy. Bude to rýchla spätná väzba, aké vedomosti ţiaci aktuálne majú a ku ktorej problematike
(vetve) sa treba vrátiť a rozoberať učivo dôslednejšie, moţno v podobe čiastkovej myšlienkovej
mapy. Určite bude vyuţitá prezentácia, 3-D, obrázky a sprievodné texty.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Helena Marhefková
Vyučovací predmet: Dejepis
Téma: Veľká francúzska revolúcia
Ročník: VII.OG (1.A, 2.A )
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 – 20 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
-ústredná téma (myšlienka) sa nachádza v strede papiera, ktorý je orientovaný na šírku
-je vyjadrená farebným obrázkom
- vetvy sú zakreslené ako krivky (vetvy stromu)
- hlavné vetvy sú farebne rozlíšené, členia sa na podvetvy a tie na menšie časti
- postupujeme z „ pravého horného rohu“ v smere hodinových ručičiek
- na spresňovanie ústrednej témy používame iba najdôležitejšie pojmy, slovné spojenia
-myšlienkovú mapu dopĺňajú vhodné obrázky (portréty historických osobností, symboly, pamätné
miesta)
Použité vetvy: - Francúzsko 18. storočia
- príčiny revolúcie
- priebeh revolúcie
- význam revolúcie
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienkovú mapu použijeme pri výklade novej látky v VII. OG a v I. ročníku štvorročného gymnázia,
ako aj pri opakovaní učiva v II. ročníku.
Postup pri výklade s použitím MM:
1.Francúzsko 18. storočia – situácia vo Francúzsku
2.Príčiny revolúcie
3.Priebeh revolúcie – etapy
4.Význam revolúcie
Na podporu uvažovania žiakov pri práci s MM bude použitá aj práca s historickými prameňmi
( dobová karikatúra, písomné pramene )
Zhrnutie učiva – fixácia vedomostí. Vetvy MM sú zbalené, žiakom sú kladené otázky, čím zisťujeme,
čo si z výkladu zapamätali.
Pri opakovaní postupne vetvy rozbalíme a kontrolujeme správnosť odpovedí.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Marta Ovcarčíková
Vyučovací predmet: Vlastiveda
Téma: Slovensko v súčasnosti
Ročník: tretí
Predpokladaná dĺžka ukážky: asi 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- ústredná téma je umiestnená v strede mapy
- pri zápise som postupovala z pravého horného rohu v smere hodinových ručičiek
- myšlienky sú členené okolo stredu do vrstiev a vrstvy sú ďalej rozvíjané spresňovaním témy
- zapísané sú iba najdôležitejšie pojmy
- vzťahy sú vyznačené farebne rozlíšenými vetvami a obrázkami
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienková mapa Slovensko v súčasnosti bude použitá pri vysvetľovaní novej látky, pri zhrnutí
učiva v závere hodiny, pri opakovaní učiva na nasledujúcej hodine a pri tematickom opakovaní.
Cieľom je použitie doterajších vedomostí žiakov pred preberaním novej látky, získanie nových
vedomostí o téme, zapojenie žiakov do aktívnej komunikácie a zisťovanie čo si žiaci z výkladu
preberanej témy zapamätali.
Na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy budú použité tieto nástroje:
- text v učebnici Vlastiveda
- hľadanie informácií v encyklopédii a na internete
- informácie získané sledovaním televízie, čítaním novín , časopisov a z počutia
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Maya Howard
Vyučovací predmet: Anglický jazyk
Téma: Jednoduchý minulý čas
Ročník: šiesty
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: i mind map 5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Názov témy som umiestnila do stredu myšlienkovej mapy, začala som ju vytvárať v pravom hornom
rohu a postupovala som v smere hodinových ručičiek. Snažila som sa používať len pojmy a vzťahy
medzi nimi, nie celé vety, ale používala som aj príklady viet pre lepšie pochopenie gramatických
javov, keďže vedieť použiť gramatický jav vo vete je pri učení sa cudzieho jazyka dôležité . Keďže
program sám vytvára farebné vetvy, veľkosť vetiev a veľkosť písma, rozhodla som sa len jemne
pozmeniť hrúbku písma na hlavných vetvách, pre väčšie zvýraznenie. Použila som aj obrázky pre
lepšie zapamätanie si príkladov.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Moja myšlienková mapa bude použitá na zopakovanie si vedomostí o jednoduchom minulom čase,
na upevnenie si vedomostí a zhrnutie všetkých aspektov tohto gramatického času. Žiaci si zopakujú
tvorbu kladnej vety, zápornej vety a otázky, taktiež foriem slovesa „byť“ v jednotnom a množnom
čísle v jednoduchom minulom čase. Zopakujeme si aj, čo tento čas vyjadruje, kedy sa používa, aké
slová a slovné spojenia sa v tomto čase používajú.
Cieľom hodiny je zhrnutie a zopakovanie si učiva a upevnenie si vedomostí o jednoduchom minulom
čase, o ktorom sme sa učili na predošlých vyučovacích hodinách a z ktorého je plánované na budúcej
hodine písomné skúšanie.
Na podporu tvorby myšlienkovej mapy si pripravím príbeh v jednoduchom minulom čase a vytvorím
si aj hlavnú postavu, o ktorej budú aj príklady ku každému aspektu tohto času. Taktiež použijem aj
obrázky pre lepšiu vizualizáciu a zapamätanie si týchto aspektov.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Anna Skotzke
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Téma: Realizmus v slovenskej literatúre
Ročník: sexta
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMind Map Trial
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
1. List papiera sme orientovali na šírku
2. Do stredu sme umiestnili rámček, do neho vpísali ústrednú myšlienku
3. Centrálnu myšlienku sme rozvíjali spôsobom vetiev od stredu týmito vetvami:
-spoločensko-historické pomery
-charakteristika realistickej literatúry
- prvá vlna realizmu
- druhá vlna realizmu
-čítanie s porozumením
4. Každú vetvu sme ďalej rozvíjali na podvetvy a ďalšie fakty od podstatnejších pojmov k menej
podstatným
5. Mapu sme oživili portrétmi spisovateľov
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu
- opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienková mapa bude použitá pri výklade novej látky. Učivo bude vysvetľované problémovou
metódou, takže študenti budú zapojení do tvorenia MM tak, že známe fakty vysvetlia sami, ostatné
na doplnenie vysvetlí vyučujúca. MM sa môže použiť aj pri opakovaní učiva, resp. overovaní
vedomostí. Učivo obsiahnuté v MM je zaradené pre študentov sexty, prípadne na literárny seminár.
Postup pri výklade s MM.
1.Charakteristika spoločensko-historických pomerov
2. Rozdelenie slovenskej literatúry na 2 vlny
3. Znaky prvej vlny realizmu
4. Predstavitelia 1. vlny realizmu
5. Znaky 2. vlny realizmu
6. Predstavitelia 2. vlny realizmu
7. Čítanie s porozumením - Ežo Vlkolinský - charakterizovať konflikt medzi matkou a Ežom, vymedziť
príčinu problémov, postavenie zemianstva v tomto období,
9. Zhrnutie učiva – zbaliť MM a postupne rozbaľovať podvetvy a vetvy.
Kľúčové slová : realizmus – opisný a kritický, poézia, próza, román, poviedka, dráma, lyricko-epická
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
skladba
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Ľudmila Valkovská
Vyučovací predmet: Dejepis
Téma: Bratislava – metropola Slovenska
Ročník: deviaty
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Výklad učiva - postup od známeho učiva k novému učivu, nadväzujeme na učivo o histórii Bratislavy,
ktoré už žiaci poznajú zo siedmeho a ôsmeho ročníka. Logické vyvodenie nového učiva – najväčšie
mesto, najviac inštitúcií. Spory o hlavné mesto: Bratislava – Martin.
Rozvetvovanie učiva – od podstatného k menej podstatnému učivu, členenie celku na časti.
Na jednej vetve je použitá jedna farba – rozvíjanie jednej hlavnej myšlienky.
Použitá literatúra:
PhDr. Pavel Dvořák a kol. : Slovensko v stredoveku a na začiatku novoveku, Bratislava, 1997
PhDr. Dušan Kováč, DrSc a kol. : Slovensko na prahu nového veku, Bratislava, 1994
PhDr. Dušan Kováč, DrSc a kol.: Slovensko v novom storočí, Bratislava,1997
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Táto myšlienková mapa bude použitá pri výklade nového učiva, nadviažeme na učivo, ktoré už žiaci
vedia z predchádzajúcich ročníkov. Postupne ju môžeme otvárať aj pri fixácii učiva na konci hodiny.
Použijeme ju aj pri opakovaní tematického celku.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Helena Výrosteková
Vyučovací predmet: Fyzika
Téma: Sila
Ročník: 8. ročník ZŠ
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- zvolila som si ústrednú tému, zistila som obsah a hĺbku danej témy v učive ZŠ
- analyzovala som vedomosti, ktoré o danej téme môžu vedieť zo skúseností
- pristúpila som k tvorbe myšlienkovej mapy v programe iMindMap 5:
- na čistý papier, na šírku, formát A4
- v strede ústredná téma, podporiť obrázkom, farbou (odlíšiť jednotlivé vetvy), tvarom
- používať krátke pojmy, nie celé vety
- obrázky som využívala z ponuky images v pracovnom programe, ale aj z internetu, pretože
neovládam anglický jazyk
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
-
môže sa použiť v úvode tem. celku pri zisťovaní známych pojmov o sile, druhoch síl, opise sily,
porovnávaní síl (automobilizmus, zápasníctvo,...) – motivácia učiva
-
poslúži po prebratí určitej témy a aj tem. celku – súčasť spätnej väzby
-
pri skúšaní – ústnom ( individuálnom) aj písomnom ako súčasť testu, pričom môže byť
použitá len určitá vetva, kde sa môžu dopĺňať vynechané pojmy
-
nástroje: 3-D prezentácia, postupné rozbaľovanie vetiev, prípadne ich dotváranie, obrázky
ako oživenie, motivácia a spätosť s praxou
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mária Dudinská
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Téma: Literatúra pre deti a jej autori
Ročník: 3.ročník
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap Trial
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- centrálna myšlienka v strede s hl. témou: Literatúra pre deti
- čítanie mapy v smere hodinových ručičiek
- farebné rozlíšenie jednotlivých vetiev
- vetvy sú usporiadané od najhrubšej po najtenšiu
- prepojenie niektorých vetiev, úrovní
- využitie obrázkov
- využitie hesiel, krátkych pojmov
- použité hypertextové odkazy a postupné rozbaľovanie jednotlivých vetiev
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
- Téma: Literatúra pre deti a jej autori
- Cieľ - Vedieť, čo je to literatúra pre deti
- Rozšírenie slovnej zásoby a poznávanie tvorby jednotlivých autorov detskej literatúry
- Typ vyučovacej hodiny: Vysvetľovanie nového učiva;
učiteľ využije MM na objasnenie a vyvodenie nového učiva, novej témy kvôli lepšiemu zapamätaniu
si preberanej látky a súvislostí spojené s danou témou
- Časti vyučovacej hodiny a využitie MM - ÚVOD vyučovacej hodiny, vysvetľovanie nového učiva
- ZÁVER vyučovacej hodiny, zhrnutie nového učiva
- Prezentovanie MM pomocou dataprojektora a spestrenie vyučovacej hodiny netradičnou formou
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Adriana Horkayová
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Odpad
Ročník: Prvý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software:
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Hlavnou úlohou vyučovacej hodiny je stanovenie témy v myšlienkovej mape.
Téma je zakreslená ako nadpis základného pojmu strede stránky. Jednotlivé myšlienky žiaci členili
okolo stredu do farebných odlišných vetiev a ďalej na vetvičky, ktoré upresňujú myšlienku. Žiaci
zakresľovali a hľadali vzťahy medzi prvkami vyznačené pomocou čiar a symbolov. Hľadali odpovede
prečo je dobré triediť odpad a aké sú dôsledky netriedenia odpadu pre spoločnosti. Postupovali sme
v smere hodinových ručičiek, analyzovaním učiva – od dôležitých pojmov, od známych pojmov k
neznámym. Pri vetvách žiaci použili farebné obrázky a piktogramy v prezentovaní danej úlohy.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Téma umoţňuje rozvíjať pozitívny vzťah k prírode a k ţivotnému prostrediu. V motivačnej
fáze vyučovacej hodiny ţiaci v myšlienkovej mape zopakujú si ako vedia si triediť odpad v
ich v praktickom ţivote. Učiteľ postupne do druhej fázy vtiahne ţiakov do vysvetľovania.
Spájajú dôleţité vzťahy medzi prvkami a spoločne rozvíjajú vetvičky, ktoré upresňujú tému.
Aplikačnými úlohami prezentujú výberovú úlohu a vzájomné riešenia. Postupne názorným
spôsobom a obrázkami prezentujú učivo a zakresľujú do myšlienkovej mapy..
Myšlienkovú mapu „ Odpad“ ţiaci môţu vo fixačnej fázy hodiny samostatne dotvárať –
hľadaním vzťahov medzi prvkami vyznačených pomocou čiar. Učiteľ môţe preveriť úroveň
osvojeného učiva k danej téme , čo ţiaci pochopili a zvládli a čo je potrebné zopakovať si.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Viera Britaňáková
Vyučovací predmet: Hudobná výchova
Téma: Hudobné nástroje
Ročník: 5. ročník
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
V mojej myšlienkovej mape motto/problém/ je v strede mapy, ktorý postupne rozvetvujem podľa
druhov hudobných nástrojov, ktoré naďalej rozvetvujem do konkrétnych informácií – hudobné
nástroje.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Moju Hierarchickú myšlienkovú mapu by som využila v hlavnej časti vyučovacej hodiny ako výklad
o rozdelení hudobných nástrojov podľa druhu. V myšlienkovej mape využívam najmä kľúčové slová,
obrazy, farebne odlíšenú skupinu problémov a zakresľujem aj ich vzájomné prepojenie.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Mária Ofčáková
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Ovocie
Ročník: druhý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Téma zaradená v prostriedku myšlienkovej mapy, ktorá je rozvetvená do jednotlivých vetiev podľa
prirodzeného podnebia, ktoré som ďalej rozvetvila do konkrétnych informácií – druhy ovocia podľa
podnebného pásma.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Túto myšlienkovú mapu by som použila v úvodnej časti vyučovacej hodiny ako motiváciu, ktorou by
som vyvolala diskusiu medzi žiakmi. Postupne by sme spoločne dopĺňali myšlienkovú mapu
a poznatky žiakov.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Miriama Časnohová
Vyučovací predmet:
Téma: Ročné obdobia
Ročník: 3-6 ročne deti materskej školy
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: i MindMap5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Tematický okruh : PRÍRODA
Obsahový štandard: Ročné obdobia
Výkonový štandard: Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
V moje myšlienkovej mape sa budem zameriavať na ročné obdobia, kde ich budem rozširovať do
viacerých vrstiev/ príroda v ročnom období, športy v ročnom obdobi atd../.. Ku každému ročnému
obdobiu bude pridelený obrázok. Moju myšlienkovú mapu budem využívať aj v mojej práci s deťmi.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Anna Fabianová
Vyučovací predmet: Tematický okruh: Ja som, Vzdelávacia oblasť: Kognitívna, Výkonový štandard:
určiť na základe viaczmyslového vnímania časti ľudského tela a jednoduchým spôsobom opísať ich
funkciu
Téma: Ľudské telo
Ročník: 5 – 6 ročné deti
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Myšlienková mapa je tvorená v softvéry iMindMap 5. Ústredná myšlienka (pojem) je umiestnený
v strede, je vyjadrená obrázkom aj písaným textom. Od centrálneho obrázku vedú hlavné vetvy, ktoré
sa ďalej rozvetvujú. Myšlienkovú mapu tvorí písaný text (pojmy) umiestnený na jednotlivých vetvách
doplnený obrázkami. Vetvy sú farebne rozlíšené, k hlavným vetvám sú pripojené vetvy druhej a tretej
úrovne.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Nakoľko je myšlienková mapa vytvorená pre vekovú skupinu 5 – 6 ročných detí, môže byť využitá pri
edukačnej aktivite – rozširovanie vedomostí detí o ľudskom tele. Taktiež ju môžeme využiť na záver
edukačnej aktivity – získanie spätnej väzby - zisťovanie, poprípade upevňovanie nadobudnutých
vedomostí. Ak budú mať deti jednotlivé obrázky vytlačené, môžu ich nalepovať na pripravenú
myšlienkovú mapu – práca v skupinách – upevňovanie získaných vedomostí.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Kocúreková
Vyučovací predmet: Anglický jazyk
Téma: Svet - World
Ročník: piaty, šiesty
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
1. Problém – umiestnený v strede mapy
2. Postupnosť – rozvetvovanie problému – hlavné myšlienky, ktoré som postupne rozvíjala do
konkrétnych informácií jednotlivých tém každej vetvy
3. Doplnenie informácií obrázkami
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Hlavná časť vyučovacej hodiny, kde sa sústredime na jeden kontinent, ktorý budeme rozoberať.
Ukážka mojej myšlienkovej mapy s informáciámi, ktoré som v nej umiestnila, kde žiaci majú možnosť
rozoberať danú tému a postupne ju dopĺňať o vlastné poznatky, ktoré majú - DISKUSIA. V druhej časti
vyučovacej hodiny, by som dala priestor na samostatnú prácu žiakov, kde by mali možnosť doplniť
moju mapu o informácie, ktoré ešte nie sú uvedené a znázornené na myšlienkovej mape - Využitie
vlastných poznatkov, zručnosť vytvárať samostatne myšlienkovú mapu pomocou softvéru iMindMap
5.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko:
Mgr. Elena Malinová
Vyučovací predmet:
Rozvíjanie poznania
Téma:
Ročné obdobie - Jar
Ročník:
deti vo veku 4 rokov
Predpokladaná dĺţka ukáţky: 20 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Pouţitý software: iMind Map 5
Základné zásady tvorby myšlienkových máp pouţité pri mojej myšlienkovej mape:
-
kaţdé dieťa vyjadrí vlastnú myšlienku, pričom dieťa musí cítiť, ţe môţe slobodne
samo za seba sa vyjadriť
-
východiskové vedomosti dieťa vyuţíva z vlastných vedomosti, vyvolaných v pamäti z
prechádzok, osobných skúseností
-
ak sa objaví nová vedomosť u detí, rozviniem myšlienkovú mapu, prizvem deti na
ďalšiu spoluprácu
-
deti uznajú existenciu viacerých riešení teda aj protiargumentov
-
učia sa na základe kooperácie, tolerancie
-
vychádzajú z reálneho ţivota
Cieľom edukačnej aktivity je rozvíjať kľúčové kompetencie detí, chápané ako všeobecnú
schopnosť, ktorej podstatou sú vedomosti, skúsenosti, hodnoty a dispozície dieťaťa
pretransformované pomocou myšlienkovej mapy do nového pojmu - Jar.
Tento pojem je centrálnym pojmom myšlienkovej mapy. Deti sa majú prostredníctvom
oblasti Počasie, Mláďatá, Oblečenie, Citové stavy, Športy a Kvety majú dopracovať
k spoločnému vytvoreniu myšlienkovej mapy. Na podporu uvaţovania a tvorby myšlienkovej
mapy budú pouţité rôzne metódy a spôsoby práce. Deti pri tvorbe pojmovej myšlienkovej
mapy vystrihujú, dolepujú, dokresľujú, pouţívajú prvky tvorivej dramatiky, prípadne
pouţívajú odtlačky pečiatok.
Cieľom obsahového celku je nájsť a určiť niektoré pozorovateľné spojitosti medzi rastlinnou
a ţivočíšnou ríšou a spoločenským ţivotom. Vnímať prichádzajúcu jar, cez zmeny v prírode,
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
typické činnosti a citové preţívanie. Spoznávať prvé jarné rastliny a uvedomovať si ich
znaky typické pre rastlinnú ríšu (kvet, listy, statické umiestnenie). Poznať, rozlíšiť a určiť na
základe priameho alebo sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce zvieratá, aplikovať
poznatky o zvieratách a ich mláďatách. Obohacovať svoj slovník o ďalšie slovné druhy,
výtvarne zobrazovať zvieraciu postavu a rastliny.
Táto myšlienková mapa je východisková, pracuje sa s ňou počas nasledujúcich aktivít.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Marek Kuruc
Vyučovací predmet: Telesná a športová výchova
Téma: Olympizmus
Ročník: ôsmy ročník
Predpokladaná dĺžka ukážky: 20min
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
1. Ústrednú predstavu uložíme uprostred
2. Využijeme farebnú škálu
3. Vytvárame hlavné vetvy, vetvy druhej úrovne, tretej, štvrtej atď.
4. Vetvy zakreslíme ako krivky
5. Využívame obrázky
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienkovú mapu použijem vo fixačnej fáze – ako prvotné opakovanie a utvrdzovanie učiva.
Myšlienkovú mapu budú vytvárať žiaci na základe predchádzajúceho výkladu a vlastných poznatkov.
Práca bude mať formu skupinovú. Myšlienková mapa žiakov poskytne vyučujúcemu spätnú väzbu.
Ako nástroj môžu žiaci využiť aj internet, rozhovor, otázky či literatúru.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Vavrinec Tkačik
Vyučovací predmet: Záujmová činnosť
Téma: Jar
Ročník: 3. a 4. ročník
Predpokladaná dĺžka ukážky: 20min
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Postupnosť, primeranosť, aktivita, systematickosť
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienkovú mapu som použil aj ako výklad pojmu JAR a všetkých pojmov a vzťahov súvisiacich
navzájom. Keďže žiaci nepracovali s myšlienkovými mapami, tak som zvolil túto formu. Zároveň som
ju použil aj ako opakovanie, kedy mali žiaci možnosti si overiť svoju vlastnú myšlienkovú mapu s tou,
ktorú som vytvoril v programe.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mariana Mešárová
Vyučovací predmet: Rozvíjanie komunikačných schopností
Téma: Jarné oblečenie
Ročník: 0.A
Predpokladaná dĺžka ukážky: 20min
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Postupnosť, primeranosť, aktivity, systematickosť
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienková mapa slúži na výklad nového učiva, ale zároveň aj na opakovanie prebraného učiva
o ročných obdobiach. Cieľom hodiny je, aby žiaci si osvojili nové poznatky o obliekaní v danom
ročnom období.
Na tvorbu myšlienkových máp sme využili časopisy, z ktorých sme vystrihli obrázky a lepili na výkres
v jednotlivých odvetviach k príslušným rozdeleniam. Myšlienková mapa slúži nie len na rozvoj
poznatkov, ale aj na rozvoj motoriky, ktorú sme využili počas strihania a lepenia
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Miloslav Cisko
Vyučovací predmet: matematika
Téma: Vzájomné polohy priamok a rovín
Ročník: 3.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
1.
2.
3.
4.
5.
Začal som uprostred na šírku položeného papiera.
Ústrednú tému som vyjadril obrázkom.
Pri pripájaní vetiev jednotlivých úrovní som používal farby a vetvy zakresľoval ako krivky.
Používal som kľúčové slová a snažil som sa o krátkosť pojmov.
Používal som obrázky po celej ploche mapy.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Túto myšlienkovú mapu použijem pri výklade nového učiva a opakovane pri zhrnutí a fixácii
vedomostí.
Pri výklade vysvetľujem jednotlivé vetvy, ich vznik, rozlíšenie, rozdiely. Žiaci musia správne pochopiť
jednotlivé druhy vzájomných polôh priamok a rovín a rovine i priestore, vidieť súvis medzi
vzájomnými polohami a prienikmi priamok a rovín.
Pri fixácii vedomostí žiaci samostatne dopĺňajú požadované pojmy, dokážu určovať vzájomné polohy
a prieniky priamok a rovín.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Ján Džunko
Vyučovací predmet: Fyzika
Téma:
Sú EMV častice alebo vlny? (Svetelné kvantá alebo svetelné vlny?)
Ročník: Oktáva, 3.A
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15. minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
1. Ústredný pojem opakovania učiva v kvantovej fyzike je EMV a atóm. Zvolil som si EMV.
2. Vytvoril som úpravou obrázok EMV podľa J. C. Maxwella. Položil som si otázku – či žiak môže
cez javy popisujúce vlnenie a mikrosvet si vytvoriť jasnú predstavu o „svetle“.
3. Modrú farbu som volil pre zvýraznenie vlnových vlastnosti, zelenú pre zvýraznenie
časticových vlastnosti.
4. Vetvami som vyznačil významné javy popisujúce EMV ako vlny a častice. Tie som rozvinul do
úrovne nákresov, obrázkov a vzťahov, ktoré žiak získal ako ústredne pri preberaní danej
podtémy.
5. Rozvinutie som rozvetvoval stromovite – ukázať tak následnosť a štruktúru oporných
vzťahov.
6. Pre jednoduchosť som používal kľúčové slova, obrázky a schémy pre zvýšenie flexibility
myšlienkových náväznosti.
7. Pre správnosť vyjadrovania sa používania slov „častícové – či vlnové“ som doplnil MM
obrázkom popisujúcim tieto vlastnosti v závislosti od vlnovej dĺžky.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Pri fotoelektrickom jave sa svetlo správa ako súbor svetelných kvánt – fotónov. Pre rovinnú vlnu s
frekvenciou f a vlnovou dĺţkou  majú fotóny energiu hf, veľkosť hybnosti p 
hf h
 a pohybujú sa v
c 
smere šírenia vlny.
Prirodzene vzniká otázka: Ak je ţiarenie prúdom fotónov, ako potom moţno vysvetliť interferenčné
javy, ktoré sú experimentálnym dôkazom vlnových vlastností ţiarenia?
1. MM použijem v časti opakovania a zhrnutia poznatkov geometrickej optiky , vlnovej optiky
a kvantovej fyziky pre podporu správnych predstav o objektoch skúmania, ktoré učiteľ nikdy
nevidel a má vytvoriť u žiakov určité predstavy. Ich tvorba je možná len cez pozorované javy.
2. MM a doplňujúci obrázok umožní žiakovi nájsť vzájomnú súvislosť medzi javmi, ktoré sa naučil.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Pomôže žiakovi sa naučiť, kedy použije vo vyjadrení vlna a kedy fotón – častica (žiarenie častíc – alebo
- šírenie vĺn).
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Ján Gemza
Vyučovací predmet: Anglický Jazyk
Téma: Present Simple –prítomný čas - jednoduchý
Ročník: 5.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 5,
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
V strede bola vytvorená ústredná myšlienka – v našom prípade názov témy „Present Simple“ .
Ústredná myšlienka bola rozdelená do vedľajších myšlienok ktoré ju konkrétnejšie charakterizovali.
Vedľajšie myšlienky sme postupne rozvíjali. Písali sme len najdôležitejšie pojmy v tvare jednoslovných
pomenovaní prípadne v tvare krátkych fráz. Príklady využitia Present Simple v hovorovej reči sme
udávali ako ucelené vety. Vzťahy medzi myšlienkami sme prepájali čiarami, ktoré sú rozlíšené rôznou
hrúbkou a farebným odtieňom. Vedľajšie myšlienky sme vizuálne podporili obrázkom alebo odkazom
na internetovú stránku.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Pojmová mapa bola použitá pri opakovaní odučeného tematického celku „Present simple“. Žiaci mali
za úlohu vytvoriť myšlienkovú mapu podľa zadanej témy. Pri tvorbe využívali vedomosti, ktoré sa
naučili počas predchádzajúcich hodín.
Cieľom bolo systematizovať a upevniť si nadobudnuté vedomosti z vybranej oblasti anglickej
gramatiky.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko:
Ľudmila Harabinová Mgr.
Vyučovací predmet: Matematika
Téma: Štvoruholníky
Ročník: 8.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
-zvolila som si tému, obsah témy a v ktorom ročníku ZŠ to môžem použiť,
-analyzovala som vedomosti žiakov,
-tvorba myšlienkovej mapy v programe iMindMap 5 :
-čistý papier , na šírku, formát A4
-ústredná téma v strede strany, podporiť obrázkom, farbou, tvarom,
-vetvenie vychádza zo stredu,
-vetvy kresliť ako krivky, postupovať z pravého horného rohu proti smeru hodinových
ručičiek,
-každá vetva jednofarebná,
-používať pojmy, nie vety
-použiť obrázky
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
-myšlienkovú mapu použijem v časti opakovanie
-cieľom tejto časti je , aby žiaci mali prehľad o rozdelení štvoruholníkov a ich spoločných
vlastnostiach
-pri tvorbe mapy som použila nástroje programu iMindMap5, obrázky jednotlivých útvarov ,
- využijem postupne rozbaľovanie vetiev
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko:
Mgr. Anna Kafková
Vyučovací predmet:
Matematika
Téma:
Uhly
Ročník:
6. ročník ZŠ
Predpokladaná dĺžka ukážky:
+– 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri mojej myšlienkovej mape:
- zvolila som si základnú tému
-naštudovala som si obsah a rozsah témy v učive ZŠ
- vytvorila som si myšlienkovú mapu v programe iMindMap 5:
- na čistý papier, na šírku, formát A4
- v strede ústredná téma
- k centrálnemu obrázku sa pripájajú vetvy ďalších úrovní
- vetvenie je pre lepšiu názornosť farebné
- vhodné sú obrázky na zlepšenie predstavivosti
- používajú sa krátke, pokiaľ možno jednoslovné pojmy
- do mojej myšlienkovej mapy som použila iba obrázky z internetu
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Takto zostavená myšlienková mapa na tému uhly môže byť použitá:
1. v úvode tematického celku na globálne oboznámenie sa s témou a jej časťami,
2. skôr si predstavujem jej použitie pri záverečnom zhrnutí učiva, kde je možné jednotlivé
vetvy mapy rozdiskutovať do väčších podrobností,
3. prípadne využiť vetvenie v mape v prezentačnom prevedení na skúšanie.
Pri využití mapy na opakovanie učiva je hlavným cieľom jej použitia upevnenie pojmov, učiva,
pochopenie súvislostí a praktické použitie.
Použité nástroje: prezentácia, postupné rozbaľovanie vetiev, obrázky
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Martina Kostková
Vyučovací predmet: nemecký jazyk
Téma: Šport
Ročník: piaty (skupina pokročilých v osemročnom gymnáziu)
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Pri tvorbe mapy som vychádzala z ústrednej témy, ktorú som umiestnila do stredu a doplnila ju
obrázkom. Tému som rozdelila na ďalších 6 vetiev, ktoré som farebne odlíšila:
1. História olympiády
2. Druhy športov
3. Športové podujatia
4. Negatívne javy v športe
5. Rozvoj osobnosti pomocou športu
6. Zdravie a šport
Každá z týchto vetiev obsahuje vlastné subvetvy, ktoré bližšie špecifikujú jednotlivé čiastkové témy.
Pri spracovávaní mapy som sa zamerala na kľúčové pojmy, ktoré som vhodne doplnila obrázkami
a pár hypertextovými odkazmi.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Cieľom vyučovacej hodiny, na ktorej chcem použiť túto myšlienkovú mapu, je spracovanie témy
„Šport“ v rámci vyučovania nemeckého jazyka. Žiaci si prostredníctvom tém prezentovaných
pomocou MM zopakujú prebraté učivo o vývoji, histórii olympiády, upevnia si slovnú zásobu na tému
športové podujatia, negatívne javy v športe, športové osobnosti a rozvoj vlastnej osobnosti pomocou
športu, druhy športov a vplyv športu na zdravie človeka . Cieľom vyučovacej hodiny je, aby žiaci
pomocou MM dokázali viesť súvislý monológ na tému „Šport“.
Konverzačné hodiny sú zároveň prípravou na ústnu časť maturitnej skúšky, keďže aj téma „Šport“ je
predmetom maturitných tematických okruhov.
Opakovanie učiva (vetva 1 a 2) zaberie cca. 10 minút z úvodnej časti hodiny, druhá časť je prezentácia
nového učiva (vetva 3 a 4) – cca. 15-20 min. Opakovanie, ako aj prezentácia novej látky bud
zrealizovaná formou hry, v rámci ktorej budú môcť žiaci za správne vyslovené hypotézy dostať
bonusové body za aktivitu.
Žiaci v záverečnej časti hodiny vlastnými slovami pomocou MM zhrnú práve prebraté učivo svojimi
slovami. Za domácu úlohu si spracujú vlastnú MM na tému „Ja a šport“.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Ján Stanko
Vyučovací predmet: Telesná výchova
Téma: Futbal
Ročník: 8.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap Trial
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Centrálna myšlienka je v strede strany, podporená obrázkom s témou futbalu. Z ústrednej témy vedú
vrstvy – témy. Prvá je vedená vpravo hore , je modrej farby – história futbalu ; ďalšia je posunutá
v smere hodinových ručičiek, je zelená a nesie tému –pravidlá hry. Tretia je oranžová a nesie tému
súťaže, štvrtá je ružová – osobnosti. Každá je posunutá v smere hodinových ručičiek okolo hlavnej
témy. Informácie sú doplnené obrázkami. Každá vrstva sa ďalej rozvetvuje, základné informácie sú
ďalej doplnené a spresnené novými stručnými pojmami a obrázkami.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienková mapa bude použitá v úvodnej časti hodiny, kde sa žiaci v krátkosti oboznámia s históriou
futbalu, vznikom prvých futbalových zväzov, pravidiel, vznikom FIFA, UEFA – vrcholných
medzinárodných futbalových organizácii. V krátkosti sa oboznámia s históriou majstrovstiev sveta,
pripomenieme si účinkovanie našich futbalistov na tomto podujatí a s podujatiami, ktoré organizujú
FIFA a UEFA. Spolu so žiakmi si pripomenieme najlepších futbalistov vo svete a u nás.
Myšlienková mapa žiakom pomôže pri triedení myšlienok a upevní im vedomosti, s ktorými boli
oboznámení na začiatku hodiny. Podporuje ich kreativitu a kritické myslenie, tým aj efektívnejšie
učenie sa.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Viera Stanková
Vyučovací predmet: VLASTIVEDA
Téma: Svet okolo nás – Prírodniny a ľudské výtvory
Ročník: druhý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap Trial
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Ústredná téma – „Svet okolo nás“ je v strede strany, vychádzajú z nej dve základné vetvy : modrá –
prírodniny, ktorá smeruje do pravého horného rohu. Táto vetva sa ďalej člení na dve podvetvy , ktoré
sa ešte ďalej rozvetvujú. Pre lepšiu názornosť sú informácie doplnené obrázkami.
Druhá vetva- červená- je posunutá v smere hodinových ručičiek (vľavo dole), má názov – ľudské
výtvory. Aj táto vetva sa ďalej člení na podvetvy, kde sú informácie doplnené obrázkami (pre lepšiu
názornosť).
Vetvy sú farebne odlíšené, základné informácie sú vyjadrené stručnými pojmami, ďalej sú ale
spresňované doplňujúcimi pojmami a obrázkami. Vzťahy sú vyznačené čiarami.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienková mapa bude použitá po úvodnom motivačnom rozhovore o prírode a svete, ktorý nás
obklopuje a po vyvodení nového učiva.
Žiaci budú spolupracovať pri jej tvorbe – budú dopĺňať a vymýšľať pojmy na pomenovanie vetiev
a podvetiev a pri výbere obrázkov na doplnenie textu.
Mapu budú tvoriť spoločne na magnetickej tabuli, vetvy budú kresliť fixkami, obrazový materiál,
z ktorého môžu vyberať vhodné obrázky im poskytne vyučujúca.
Cieľom je naučiť žiakov rozoznávať prírodniny a ľudské výtvory a naučiť ich vizualizovať svoje
myšlienky v myšlienkovej mape, ktorú budú spoločne tvoriť a ktorá im pomôže usporiadať svoje
vedomosti do jednoduchého systému. Myšlienková mapa im zároveň pomôže súvisle sa vyjadrovať
na danú tému; porozprávať podľa mapy o svete okolo nás. Ústne odpovede žiakov budú plynulejšie
a presnejšie a vedomosti žiakov budú utriedené a dlhodobé. Je to efektívny spôsob učenia, rozvíja
kreativitu a logické myslenie žiakov.
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko:
Mgr. Zuzana Vnenčáková
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Vyučovací predmet:
Dejepis
Téma:
Zapísaná myšlienka sa uchovala
Ročník:
piaty
Predpokladaná dĺžka ukážky:
25 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software:
imindmap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- hlavný pojem uprostred
- obrázky k vetvám
- organické vetvy
- farebne odlíšené vetvy
- jednoslovné až dvojslovné pojmy
- obrázok k centrálnemu pojmu
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Expozícia – v rámci výkladu tvoríme so žiakmi hlavné vetvy, pomáhame si textom v učebnici,
vedľajšie vetvy dotvoria žiaci samostatne za pomoci učiteľových konkrétnych otázok
Fixácia – v závislosti od času môžu byť vedľajšie vetvy dotvorené v rámci fixácie, prípadne
dvaja až traja žiaci prezentujú svoju prácu
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: PaedDr. Anna Kaletová
Vyučovací predmet: integrácia vlastivedy a hudobnej výchovy
Téma: Folklórne festivaly
Ročník: 4. ročník
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: IMINDMAP
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Pri vytváraní myšlienkovej mapy sme tieto zásady:





Ústredná téma je v strede strany.
Pri zápise sme postupovali „z pravého horného rohu“ v smere hodinových ručičiek.
Myšlienky sme členili okolo stredu do vrstiev.
Písali sme iba najdôležitejšie pojmy.
Vzťahy sme vyznačovali čiarami a symbolmi, použili sme i farebné rozlíšenie.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Záverečná práca prezentuje možnosti využitia MM v interaktívnej výučbe. Cieľom práce bolo
aktivizovať myslenie žiakov formou brainstormingu (so zámerom zistiť, čo môžu žiaci vedieť o
novej téme), naučiť žiakov vytvárať poznámky formou MM a kultivovať sekvenčne zmysluplný
prejav žiakov na základe zmapovaných vedomostí.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Drienovská
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Mravec
Ročník: 4.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15min
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: IMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
-
hlavná téma je v strede
začína z pravého horného rohu
pokračuje v smere hodinových ručičiek
najdôležitejšie pojmy
vzťahy sú vyznačené čiarami, symbolmi, farebné rozlíšenie
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Mapa bude využitá v hlavnej časti vyučovacej hodiny. Slúži na výklad nového učiva, popr. Na
zopakovanie. Mapa má tri úrovne. Je doplnená obrázkami, odkazmi na konkrétne www stránky.
-na osvojenie si nového učiva a zapamätanie si
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Róbert Drienovský
Vyučovací predmet: Informatika
Téma: Hardvér - technické vybavenie
Ročník: 9.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15min
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: IMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
-
hlavná téma je v strede
začína z pravého horného rohu
pokračuje v smere hodinových ručičiek
najdôležitejšie pojmy
vzťahy sú vyznačené čiarami, symbolmi, farebné rozlíšenie
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Mapa bude využitá v hlavnej časti vyučovacej hodiny. Slúži na výklad nového učiva, popr. na
zopakovanie. Mapa má tri úrovne. Je doplnená obrázkami, odkazmi na konkrétne www stránky.
-na osvojenie si nového učiva a zapamätanie si
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Anna Furcoňová
Vyučovací predmet: Vlastiveda
Téma: Domov
Ročník: 2.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- hlavná téma je v strede strany
- začíname z pravého horného rohu
- pokračujeme v smere hodinových ručičiek
- najdôležitejšie pojmy sa sústreďujú okolo stredu
- vzťahy sú vyznačené oblými čiarami
- tému rozvíjame do 2.a 3. úrovne
- používame obrázky, symboly, farebne rozlíšené čiary
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Mapu použijem ako motiváciu na úvod hodiny a zároveň s ňou budeme pracovať v hlavnej časti
vyučovacej hodiny. Cieľom je vzbudiť záujem , vyvolať diskusiu a získať poznatky z danej témy.
Mapu budem prezentovať cez počítač, použijem obrázky a odkazy na internet.stránky.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Anna Kalafutová
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Ročné obdobia
Ročník: 1.roč.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Ústredná téma Ročné obdobie je osadená v strede papiera.
Pri zápise som postupovala z pravého horného rohu a pokračovala som v smere hodinových ručičiekJar,Leto, Jeseň,Zima.
Myšlienky som členila do vrstiev okolo stredu a ďalej rozvíjala.
Vetvy som farebne rozlišovala.
Mapu som spestrila aj vhodnými obrázkami k príslušnej téme.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Táto myšlienková mapa bude využitá na opakovanie a upevňovanie novej látky.
Cieľom tejto časti bude upevniť hlavné a podstatné znaky všetkých štyroch ročných období.
Pri opakovaní využijem obrázkový materiál .Deti vytvoria myšlienkovú mapu, pričom ju budú tvoriť
formou skupiniek.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Bohuš Veselovský
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk
Téma: Slovesá
Ročník: šiesty
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: imindmap 5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- vychádzanie z ústredného pojmu, ktorým sú v tomto prípade slovesá
- rozvetvovanie centrálneho pojmu na 5 základných vetiev zachytávajúcich základné chápanie slovies
(definícia) až po konkrétne vedomosti o slovesách získané v 6. ročníku (slovesné tvary)
- prideľovanie rozličných farieb jednotlivým vetvám
- dopĺňanie textu o obrázky slúžiace na ilustráciu konkrétnych príkladov slovies
- hypertextové prepojenie na jednotlivé typy cvičení na internete prehlbujúce konkrétne poznatky o
slovesách
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Táto myšlienková mapa slúži na opakovanie po prebratí tematického celku o slovesách v 6. ročníku
v úvodnej časti hodiny, po ktorej by mali nasledovať konkrétne typy cvičení zamerané na aplikáciu
daných poznatkov v praxi. Takýmto spôsobom by sa mali učiteľ spolu so žiakmi podieľať na vytváraní
tejto myšlienkovej mapy s tým, že učiteľ aj takýmto spôsobom vo forme spätnej väzby zisťuje úroveň
žiackych vedomostí o slovesách
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Zuzana Benediková
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Zmysly
Ročník: Tretí
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
-ústredná téma je v strede strany
- pri zápise postupujeme z pravého horného rohu v smere hodinových ručičiek- myšlienky členíme
okolo stredu do vetiev a ďalej vetvy rozvíjame
-spresňujeme tému
-píšeme iba najdôležitejšie pojmy
-vzťahy vyznačujeme čiarami a symbolmi, používame farebné rozlíšenie
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Mapa je využitá v hlavnej časti hodiny pri preberaní nového učiva ( opakovaní učiva ). Slúži na
vysvetlenie novej látky Zmysly. Obsahuje popis a názor jednotlivých zmyslových orgánov. Hovorí
o funkcii zmyslov. Hodina je následne doplnená o pokusy a pozorovania. Príklad- zmysel chuť. 6iak tu
určuje chute kyslé, slané, sladké, pritom nevyužíva ďalší zmysel a to zrak ( oči má zakryté ). Hlavná
myšlienka sa delí na päť vetiev, z ktorých každá z nich hovorí o danom zmysle. V tejto prezentácií
budú použité aj ukážky z danej témy.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Renáta Grajcárová Mgr.
Vyučovací predmet: Edukačná aktivita
Téma: „Ľudské telo – moja skladačka“
Ročník: veková skupina 4 - 5. ročné deti
Predpokladaná dĺžka ukážky: 20-25 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:

Tvorbu myšlienkovej mapy s názvom „Ľudské telo - moja skladačka“ som začala centrálnym
pojmom, ktorý som umiestnila do stredu papiera a postupovala od pravého horného rohu
v smere hodinových ručičiek.

Od centrálneho pojmu - obrázok „chlapčeka “ sa ďalej odvíjajú jednotlivé vetvy.

Jednotlivé vetvy som vyznačila farebne.

K centrálnemu pojmu som pripojila 4 hlavné vetvy

 hlava
 trup
 výživa
 hygiena
Vetvy jednotlivých úrovni som zakreslila pomocou kriviek, pojmy sú vyjadrené pomocou
obrázkov

Obrázok je vyjadrením jedného slova, alebo slovného spojenia.

Obrázky som rozmiestnila po celej ploche.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
V edukačnej aktivite „Ľudské telo- moja skladačka“ použijem vytvorenú myšlienkovú mapu na
rozvoj kognitívnych kompetencií detí zameraných na poznatky o vonkajších častiach ľudského tela,
na starostlivosť a hygienu. Pomenovaním a rozlišovaním jednotlivých častí sa deti na elementárnej
úrovni pokúsia o vyjadrenie ich funkcie. Poznatky si deti budú upevňovať využitím týchto stratégií :






myšlienková mapa,
zážitkové učenie,
hra
jednoduchá dramatizácia pohybov,
spev piesni
recitácia básni a riekaniek
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Dagmar Janoková
Vyučovací predmet: edukačná aktivita
Téma: JAR
Ročník: predprimárne vzdelávanie -6 rokov
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Postupovala som podľa zásad tvorby myšlienkovej mapy – začala som centrálnym pojmom
a obrázkom, ktorý motivuje mozog k činnosti a je zaujímavejší. K centrálnemu obrázku (pojmu) som
pripájala hlavné vetvy,( ktoré som farebne odlíšila) a k nim vetvy ďalšej úrovne. Vetvy som zakreslila
ako krivky nie rovné čiary, kde som pridala jeden kľúčový pojem a obrázok.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Mojim cieľom bola podpora tvorivej činnosti, využitie netradičných metód, aplikácia teoretických
vedomostí a komunikačných zručností, zodpovedajúca schopnostiam detí predprimárneho
vzdelávania. Metódou brainstormingu deti vytvárali slovno-fantázijné predstavy k zvolenej téme.
Myšlienkovu mapu som využila v závere edukačnej aktivity na utvrdenie nadobudnutých poznatkov
a vizualizáciu porozumenia štruktúram učiva
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Miciková Lucia
Vyučovací predmet: Edukačná aktivita- Rozvíjanie kognitívnej oblasti, tematický okruh ĽUDIA
Téma: DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY
Ročník: deti predškolského veku, 5- 6. rokov
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15. minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
V úvode sme použili zásadu primeranosti. V štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 pre
predprimárne vzdelávanie sme si vyhľadali tematický okruh- ĽUDIA a oblasť KOGNITÍVNU, ktorú
obsahový štandard DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV rozvíja.
Z výkonového štandardu- špecifického cieľa: – poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné prostriedky
podľa miesta pohybu (zem, voda, vzduch), sme si operacionalizovali výchovno- vzdelávacií cieľ:
Opísať a triediť dopravné prostriedky podľa miesta pohybu (cestná, lodná, vzdušná, železničná
doprava).
V úvode tvorby sme centrálny pojem ZEM umiestnili do stredu strany A4. Od tohto
centrálneho pojmu sme vetvili a jednotlivé hlavné zakrivené vetvy farebne odlíšili pojmy označujúce
miesto pohybu dopravných prostriedkov. K týmto pojmom sme v googli vyhľadali obrázky miesta
pohybu (cesta, vzdušný priestor, železnice, voda)
Využitím zásady postupnosti sme nadväzovali a vetvili následne zakrivené vetvy druhej
úrovne obrázkami symbolizujúcimi dopravné prostriedky prislúchajúcim ku konkrétnemu miestu
pohybu (cesta- auto, bicykel..atď) Vetvy miesta pohybu nesú farbu vetvy dopravných prostriedkov.
Na ne nadväzujú obrázky tretej vetvy, ktoré sú potrebné alebo ktoré súvisia s konkrétnym
dopravným prostriedkom (auto- autosedačka, reflexná vesta, vodičský preukaz.. atď), nesúce
rovnakú farbu.
Nami vytvorená myšlienková mapa je určená pre deti predprimárneho vzdelávania, deti
predškolského veku, je farebná (názorná, živšia, zábavnejšia).
Dodržaním zásady primeranosti a rešpektovania vekových osobitostí detí predškolského
veku sme v myšlienkovej mape využili obrázky bez pojmov.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa, čo je cieľom tejto časti, aké nástroje
budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienkovú mapu využijeme v závere edukačnej aktivity na overenie a zopakovanie
určovania, pomenúvania dopravných prostriedkov a ich triedenia k miestu pohybu..
Cieľom tejto časti je utriedenie súvislostí a nadväznosti samotných pojmov, ľahšie
zapamätanie a pomoc pre mozog pri spracovaní a zorganizovaní si myšlienok.
K tvorbe myšlienkovej mapy pomôžu pripravené obrázky, ktoré deti opisujú a triedia v úvode
a hádanky na tému DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV. Pripravené obrázky Dopravných prostriedkov
umožňujú deťom ich vymaľovať a vytvoriť si z nich vlastnú myšlienkovú mapu v úvode edukačnej
aktivity.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko:
PaedDr. Viktor Baláž
Vyučovací predmet:
Spoločenská komunikácia
Téma:
Spoločenské podujatia
Ročník:
druhý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 20 min
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software:
Visual Under standing Environment (VUE)
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
-
myšlienková mapa je grafický nástroj zobrazenia – sprístupnenia učiva žiakom
základné učivo je v strede mapy
využívanie kľúčových slov, obrazov
vzájomne farebne odlíšená skupiny problémov,
zakreslenie ich vzájomné prepojenie
spojenie tvorivého myslenia, riešenia problémov
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
-
opakovania učiva Pozvánky na spoločenské podujatia - žiak zopakuje učivo prostredníctvom
zakreslenej podmapy a interaktívneho cvičenia,
-
výklad nového učiva v hlavnej časti hodiny – rozdelenie a charakteristika jednotlivých
spoločenských podujatí s videoukážkami , prepojením na powerpointové prezentácie
-
utvrdenie učiva – odkazy na pracovné listy
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Júlia Kotrusová
Vyučovací predmet: Fyzika
Téma: Ťažisko telesa
Ročník: 8. ZŠ
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- zvolenie ústrednej témy, zistenie rozsahu a hĺbky témy v učive ZŠ, analýza vedomostí žiakov k danej
téme
- ústredná téma v strede poľa, doplnenie obrázkom, členenie myšlienok okolo stredu do vetiev
a ďalšie rozvíjanie, spresňovanie témy
- používať rôzne farby – dodávajú energiu mozgu
- po celej ploche mapy používať obrázky – 1 obrázok je viac ako 1000 slov
- pred každú vetu použiť vhodné slovo – flexibilita myslenia
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myšlienkovú
mapu – opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, či môžu vedieť na novú tému a pod.),
čo je cieľom tejto časti, aké nástroje budú použití na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej
mapy:
- v úvode tematického celku (odhalenie prehľadu a nadhľadu žiakov k novej téme)
- pri výklade učiva (efektívna metóda pre lepšie osvojenie si učiva)
- po výklade témy (odhadnutie pozornosti, záujmu, spätnej väzby žiakov)
- po prebratí tematického celku (opakovanie učiva)
- pri klasifikácii žiakov
- pri klasifikácii (ústne či písomné hodnotenie vedomostí)
- nástroje: postupné rozbaľovanie vetiev, obrázky
Mapa bola použitá pri výklade učiva po motivácii, vzbudení záujmu o nové učivo.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Mária Bednárová
Vyučovací predmet: Vlastiveda
Téma: Spoznávame dejiny- Osídľovanie a spôsob života
Ročník: Tretí
Predpokladaná dĺžka ukážky: asi 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- centrálna myšlienka v strede - hlavná téma: Osídľovanie a spôsob života
- pri zápise som postupovala z pravého horného rohu v smere hodinových ručičiek
- vetvy sú usporiadané od najhrubšej po najtenšiu
- využila som obrázky
- zapísané sú najdôležitejšie pojmy
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu
– opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo
je cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej
mapy.
Myšlienkovú mapu som použila pri vysvetľovaní novej látky, pri zhrnutí učiva v závere hodiny. Cieľom
bolo použitie doterajších vedomostí žiakov pred preberaním novej látky. Žiaci v rámci projektového
vyučovania boli rozdelení do 5 skupín, celý týždeň pracovali s internetom, encyklopédiami. Na
vyučovacej hodine prezentovali svoje projekty pomocou myšlienkovej mapy.
Spoločnej sme si na záver učivo zhrnuli.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Daniel
Vyučovací predmet: Anglický jazyk
Téma: Minulý čas jednoduchý
Ročník: Šiesty
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Názov témy som umiestnil do stredu myšlienkovej mapy, začal som ju vytvárať v pravom hornom
rohu a postupoval som v smere hodinových ručičiek. Snažil som sa používať len pojmy a vzťahy medzi
nimi, nie celé vety. Keďže program sám vytvára farebné vetvy, veľkosť vetiev a veľkosť písma,
rozhodol som sa len jemne pozmeniť hrúbku písma na hlavných vetvách, pre lepšie zvýraznenie.
Použil som aj obrázky pre lepšie zapamätanie si príkladov.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu
– opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo
je cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej
mapy.
Moja myšlienková mapa bude použitá na zopakovanie si vedomostí o minulom čase jednoduchom,
na upevnenie si vedomostí a zhrnutie všetkých aspektov tohto gramatického čau. Bude zopakovaná
tvorba kladnej vety, zápornej vety, krátkej odpovede a otázky. Ďalej foriem slovesa „byť“.
Zopakujeme si čo tento gramatický čas vyjadruje, kedy sa používa.
Cieľom hodiny je zhrnutie a zopakovanie učiva a upevnenie si vedomostí o gramatickom čase,
z ktorého je plánované na ďalšej hodine písomné preskúšanie.
Na podporu myšlienkovej mapy si pripravím príbeh v minulom čase jednoduchom. Taktiež použijem
aj obrázky na lepšiu vizualizáciu a zapamätanie.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Jana Géciová
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk
Téma: Podstatné mená
Ročník: štvrtý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- použitie počítačového programu
- v strede umiestnená ústredná myšlienka
- ústredná myšlienka rozvíjaná v podtémach - využitie organických vetiev
- vetvy 1. úrovne rozvíjané do vetiev 2.,3.,4. ... úrovne
- vetvy -držanie sa farebnej línie
- využitie obrázkov na odkazov
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu
– opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo
je cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej
mapy.
Vyučovacia hodina je zameraná na opakovanie učiva o podstatných menách.
Najprv žiaci na výzvu učiteľa zhotovia vlastné myšlienkové mapy z poznatkov, ktoré už získali (cca 5-8
min.).
Potom spolu s učiteľom si zopakujú tieto poznatky- učiteľ využíva interaktívnu tabuľu - myšlienkovú
mapu.
Po tomto zopakovaní si žiaci doplnia svoje myšlienkové mapy o chýbajúce údaje. Takto zhotovené
myšlienkové mapy potom môžu žiaci využívať pri opätovnom opakovaní a príprave na vyučovanie.
Žiaci so ŠVVP ich využívajú ako učebnú (kompenzačnú ) pomôcku.
Nasleduje časť vyučovacej hodiny, v ktorej si žiaci budú precvičovať jednotlivé gramatické javy
podstatných mien.
Cieľom vyuč. hodiny bolo zopakovanie a utvrdenie si poznatkov z učiva o podstatných menách.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Bc. Tibor Hancko
Vyučovací predmet: Prírodovedno-environmentálna oblasť
Téma: Jednoduchý potravný reťazec živočíchov
Ročník: Štvrtý
Predpokladaná dĺžka ukážky: približne 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Začiatok uprostred šikmo položeného papiera.
Ústredná predstava vyjadrená obrázkom.
Používanie rôznych farieb.
K centrálnemu obrázku pripojené hlavné vetvy, k ním vetvy druhej úrovne, potom tretej.
Vetvy zakreslené ako krivky.
Pre každú linku použité oba jedno kľúčové slovo, alebo slovné spojenie.
Obrázky použité po celej ploche mapy.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu
– opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo
je cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej
mapy.
Myšlienková mapa použitá v hlavnej časti prírodovedno-environmentálnej oblasti. Zisťovať sa bude
použitím myšlienkovej mapy to, čo deti už vedia na danú tému. Cieľom bude využitie myšlienkových
máp vo vyučovacom procese.
Použité nástroje na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy
- názorná ukážka
- vysvetlenie nakreslenia myšlienkovej mapy po jednotlivých bodoch motivácii na činnosť
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Anna Kmeťová
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Téma: Povesti
Ročník: Piaty
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- stanovenie témy a nakreslenie zákl. pojmu Povesti
- k pojmu pripájam 3 farebné vetvy - druhy povestí
- k druhom pripájam vetvy s ukážkami povestí z učebnice literatúry - 5. roč.
- ku každému názvu dám symbol k názvu povesti.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu
– opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo
je cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej
mapy.
Táto myšlienková mapa slúži na vyvodenie poučky na rozdelenie povestí a na opakovanie učiva.
Obrázky majú u žiakov dotvárať predstavu k názvom povestí a tým si ich žiaci skôr zapamätajú.
Spätnou väzbou na základe MM zisťujem úroveň žiackych vedomostí o povestiach.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Gabriela Kováčová
Vyučovací predmet: Matematika
Téma: Geometrické útvary
Ročník: 8.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
1. Centrum mapy je vždy v strede.
2. Centrum mapy je vhodné podložiť obrázkom.
3. Používať rôzne farby.
4. Používať vetvy 1. úrovne, 2. úrovne, 3. úrovne - asociácia.
5. Na vetvy používať oblúky.
6. Po celej ploche mapy používať obrázky.
7. Pre každú vetvu používať vhodné slová, spojenia.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu –
opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy.
Mapa bude využitá na zhrnutie, opakovanie a upevnenie učiva.
Mapa je využitá v rámci expozičnej a fixačnej zložky vyučovacej hodiny.
Cieľom vyučovacej hodiny bude, aby žiaci získali celkový prehľad rozdelenia geometrických útvarov
podľa rôznych kritérií.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Nikmonová
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Téma: Mária Ďuríčková
Ročník: IV.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- základná myšlienka - ústredný bod
- okolo ústredného bodu sa myšlienková mapa točí
- rozvetvovanie, hrubé vetvy, postupne tenšie vetvy, vetvy kľukaté-pre upútanie pozornosti
zaujímavejšie
- obrázky
- jedna vetva=jedna farba
- jednoduché kľúčové slová=jednoslovné výrazy
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu
– opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo
je cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej
mapy.
Myšlienkovú mapu použijem:
- na začiatku hodiny pri opakovaní predchádzajúceho učiva- zopakujeme si čo vieme o slovenských
spisovateľoch, obrázky a text
- posledné hodiny venované Márii Ďuríčkovej, z toho dôvodu sme o nej tvorili myšlienkovú mapu
- skupinová forma práce - žiaci tvoria samostatne a dopĺňajú svoje vedomosti do mapy
- prezentácia
- vytvorenie jednej centrálnej mapy, v ktorej použijeme všetko dôležité z vytvorených máp
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Monika Petrivaldská
Vyučovací predmet: Dejepis
Téma: I. svetová vojna
Ročník: 8.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Centrálna myšlienka je v strede mapy, vetvenie je farebné, využívala som stručné pojmy, obrázky
rozložené po celej ploche, mapa robená počítačovým programom.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu
– opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo
je cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej
mapy.
Opakovanie predchádzajúcej témy
Výklad nového učiva
Čítanie s porozumením - dopĺňanie do mapy
Priraďovanie obrázkov k správnej vetve
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Martina Podobová
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Téma: Povesti
Ročník: Piaty
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
1. Vychádzame z ústredného pojmu, ktorý je umiestnený v strede papiera -POVESŤ.
2. Základná myšlienka je obrázok, ktorý aktivizuje predstavivosť.
3. Rozvetvovanie centrálneho pojmu.
4. K vetvám pridávame obrázky.
5. Vetvy zakresľujeme ako krivky.
6. Od dôlež. pojmov prechádzame k menej dôlež. - kľúčové slová.
7. Obrázky využívam v priestore celej mapy.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu
– opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo
je cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej
mapy.
Myšlienková mapa slúži na zopakovanie vedomostí, ktoré žiaci o povestiach vedia a zároveň na
osvojenie a fixáciu nových vedomostí a povesti. Prostredníctvom mapy si teda žiaci zopakujú
vedomosti o povesti, prostredníctvom postupného rozbaľovania vetiev a doplnia si nové učivo.
V závere vyučovacej hodiny si spolu so žiakmi prejdeme celé učivo o povesti, čiže ho upevníme.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Jana Studená
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Ročné obdobia
Ročník: Druhý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
1. v strede - centrálna myšlienka
2. centrálna myšlienka môže byť podporená obrázkom
3. vetvenie v rôznych úrovniach
4. použitie farieb na jednotlivé vetvy
5. používala som krivky, nie rovné čiary, kt. „nudia“ mozog
6. použitie kľúčových slov
7. vloženie obrázkov k jednotlivým vetvám
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu
– opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo
je cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej
mapy.
Vychádzam z toho, že žiaci už poznajú ročné obdobia a vedia vymenovať znaky jednotlivých ročných
období. V úvode - v rámci opakovania žiaci vytvoria myšlienkovú mapu s využitím predchádzajúcich
vedomostí.
- potom nadviažem na túto MM novým učivom a tým je priradenie mesiacov k jednotlivým ročným
obdobiam, mesiace šk. a kalendárneho roka tiež vedia vymenovať za sebou
- vytvorenie myšlienkovej mapy už aj s novými pojmami (konkrétnymi mesiacmi prislúchajúcimi
jednotl. ročným obdobiam).
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Ivona Šebeštínová
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Zmysly
Ročník: III.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- centrálna myšlienka
- organické vetvy, vetvy 1.,2., Úrovne - krivky
- farby
- obrázky
- pre každú linku /vetvu/ som použila iba jedno jednoduché kľúčové slovo
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu
– opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo
je cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej
mapy.
Myšlienkovú mapu použijem:
- na začiatku hodiny pri opakovaní predchádzajúceho učiva, žiaci budú dopĺňať myšlienkovú mapu
„Zrodenie človeka
- na túto myšlienkovú mapu nadviažem novým učivom - „Zmysly“
- V hlavnej časti hodiny použijem myšlienkovú mapu „Zmysly“, ktorá slúži na vysvetlenie na utvrdenie
nového učiva.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: PhDr. Andrea Zeleňanská
Vyučovací predmet: Geografia
Téma: Vodstvo Ázie
Ročník: VII.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
-
-
predstavivosť, cieľ
centrálna myšlienka uprostred papiera /myšl.mapy/ - hlavný pojem /téma/ + obrázok
k centrálnej myšlienke som pripojila farebné vetvy, pri každej vetve som použila kľúčové slovo
/názov učiva/
k hlavným vetvám som pripojila vetvy druhej, tretej... úrovne /učivo/
každej linke som priradila pojem /slovné spojenie/, niektorým i obrázok
myšl. mapu som vytvorila v poč. programe po celej ploche.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu
– opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo
je cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej
mapy.
Opakovanie- reprodukcia min. učiva, odpovede na otázky atď. na základe už vytvorenej MM (počas
minulých hodín)
Výklad - dotváranie myšlienkovej mapy - vytvorenie novej vetvy z centrálneho pojmu pomocou
výkladu, práce s atlasom, učebnicou... /rozvíjanie aj čitateľskej gramotnosti/
Zhrnutie-sumarizácia učiva na základe vytvorenej MM
Cieľ: - rýchlejšie a efektívnejšie naučiť deti učivo, rozvíjať schopnosť komunikácie, lepšie sa
koncentrovať na preberané učivo, rozvíjať aktivitu u žiakov, viac zapamätať ...
- na jednom papieri majú žiaci veľké množstvo údajov /učivo aj TC/
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Oľga Kroupová
Vyučovací predmet: Biológia
Téma: Vznik hornín
Ročník: 8.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- vychádzala som z hlavnej myšlienky v strede papiera
- hlavná myšlienka - vetvenie - 1., 2., 3., ... úrovne
- využitie farebných obrázkov
- používanie obrázkov po celej ploche
- každá vetva vhodný pojem
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu
– opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo
je cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej
mapy.
Jedna časť mapy slúži na zopakovanie prebraného učiva.
Žiaci majú dopĺnať pojmy, podľa obrázkov určovať horniny.
Druhá časť mapy slúži na vysvetlenie nového učiva.
Žiaci majú získať celkový pohľad na vznik hornín ich delenie stavbu hornín a utvoriť si celkový pohľad
na vznik hornín.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Gustáv Micheľ
Vyučovací predmet: Hudobná výchova
Téma: Hudobné nástroje
Ročník: piaty
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
1. Začíname uprostred čistého papiera
2. V strede je ústredný pojem – Hudobné nástroje, ktorý má aktivovať predstavivosť žiakov
3. K centrálnemu obrázku sa pripája 5 základných farebných vetiev, ktoré predstavujú rozdelenie
hudobných nástrojov do nástrojových skupín
4. K centrálnemu pojmu pripojíme najprv hlavné vetvy, potom vetvy 2. a 3. úrovne, žiaci si tak učivo
ľahšie zapamätajú a fixujú
5. Vetvy zakresľujeme ako krivky
6. Pre každú vetvu používame kľúčové slová
7. Po celej ploche mapy používame obrázky, pre ich vysokú výpovednú hodnotu
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu
– opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo
je cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej
mapy.
Myšlienková mapa hudobné nástroje je určená na súhrnné opakovanie učiva o hudobných nástrojoch
a fixácii poznatkov, podporená hudobnými ukážkami jednotlivých nástrojových skupín, ako aj
samostatných hudobných nástrojov. Žiaci najskôr v skupinách vytvárajú myšlienkové mapy a pokúsia
sa na základe hudobnej ukážky samostatne zadeliť hudobný nástroj do skupiny a pomenovať ho. Po
prezentácii skupín si vytvoria spoločnú mapu a zhrnú vedomosti o hudobných nástrojoch, ktoré
doposiaľ nadobudli.
Myšlienkové mapy prinášajú do vzdelávania nové netradičné formy, ktoré aktivizujú predstavivosť
a pozornosť žiakov a zároveň poskytujú vyučujúcemu dostatočnú spätnú väzbu.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Jarmila Mišíková
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Téma: Rozprávky
Ročník: Piaty
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
1. Začať uprostred čistého papiera podľa témy vyučovacej hodiny.
2. V strede je ústredný pojem – Rozprávky, ktorý má aktivovať predstavivosť žiakov.
3. K centrálnemu obrázku sa pripája sedem základných farebných vetiev zachytávajúcich
rozdelenie rozprávok z rôznych hľadísk, hlavné znaky rozprávok a zberateľov podľa učebných
osnov a tematických výchovno-vzdelávacích plánov pre ISCED 2.
4. K centrálnemu obrázku pripojíme najprv hlavné vetvy, potom vetvy 2. a 3. úrovne, žiaci si
učivo ľahšie zapamätajú, porozumejú mu a fixujú.
5. Vetvy zakresľujeme ako krivky – vetvy stromu.
6. Pre každú vetvu používame kľúčové slová, prípadne slovné spojenia.
7. Obrázky používame po celej ploche mapy, pretože majú hodnotu tisíc slov.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu
– opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo
je cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej
mapy.
Myšlienková mapa Rozprávky je určená na súhrnné opakovanie učiva o rozprávkach – založená je na
sumarizácii a fixácii poznatkov, ktoré žiaci získali počas vyučovacích hodín i pri čítaní mimočítankovej
literatúry.
V úvodnej časti hodiny po oznámení cieľa vyučovacej hodiny a motivácii žiakov, budú žiaci
individuálne tvoriť myšlienkové mapy – rozprávky, potom formou skupinovej práce vytvoria spoločné
myšlienkové mapy jednotlivých skupín, pri prezentácii skupín vyučujúci zistí, ako zvládli učivo
a v závere hodiny prostredníctvom spoločnej mapy si zhrnú vedomosti o rozprávkach, prípadne si
žiaci zakreslia do svojich myšlienkových máp pojmy - vetvy, ktoré v mape neuviedli.
Vytváranie myšlienkových máp mení klasický spôsob výučby na netradičnú, zábavnú, hravú formu
vyučovania, kde je v značnej miere zapojená pozornosť, aktivita a predstavivosť žiakov. Okrem fixácii
vedomostí ponúka myšlienková mapa priestor na preverenie aktuálnej úrovne vedomostí žiakov,
dáva vyučujúcemu priestor a spätnú väzbu, ku ktorým problémom – témam je potrebné vrátiť sa
a precvičiť ich. Zároveň môže slúžiť myšlienková mapa i na kontrolu žiackych vedomostí, žiaci pri
zobrazení jednotlivých vetiev budú aktívne dopĺňať vetvy 2. a 3. úrovne.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Jana Mojžišová
Vyučovací predmet: Vlastiveda
Téma: Milan Rastislav Štefánik
Ročník: 3. ročník
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri myšlienkovej mape:
- stanovila som si cieľ, ktorý chcem pri použití myšlienkovej mapy sledovať
- centrálna myšlienka je umiestnená v strede mapy, je podchytená obrázkom, téma: M. R.
Štefánik
- pri tvorbe vetvy a zápise som postupovala z pravého horného rohu smerom hodinových
ručičiek
- vetvy sú farebne odlíšené, sú usporiadané v danej hierarchii od hlavnej vetvy cez 2.úroveň, 3.
úroveň, 4. úroveň
- k jednotlitým vetvám som priradila najdôležitejšie pojmy
- prepojila som potrebné vetvy
- celú mapu som dotvorila obrázkami, aby bola pre žiakov zaujímavejšia, pre lepšiu názornú
predstavivosť
- mapu som použila v hlavnej časti hodiny pri vysvetľovaní nového učiva, v záverečnej časti
hodiny preverovaní poznatkov žiakov
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. Mapu –
opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
V úvodnej časti vyučovacej hodiny si zopakujeme pomocou myšlienkovej mapy, ktorú sme tvorili
predchádzajúcu hodinu, predchádzajúce učivo – Mária Terézia.
Myšlienkovú mapu Milan Rastislav Štefánik použijem pri vysvetľovaní novej látky v hlavnej časti
hodiny, pri zhrnutí učiva v záverečnej časti hodiny a pri opakovaní učiva na ďalšej hodine.
Cieľom tejto hodiny je poznať, získať a vedieť nové vedomosti o M. R. Štefánikovi.
Myšlienková mapa bola zobrazená vo forme prezentácie, pomocou dataprojektora na spestrenie
vyučovacej hodiny netradičnou formou.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Mária Motková
Vyučovací predmet: ŠKD-Prírodovedno-environmentálna oblasť
Téma: Ochrana prírody - motýle
Ročník: Štvrtý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Centrálna myšlienka
Hlavná podtéma
Jednoslovný pojem
Organické vetvy
Vetvy I.úrovne prechádzajú do vetiev II. úrovne atď.
Vetvy ztenšujúci tvar
Farebná línia vetvy
Obrázky, krivky
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu
– opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo
je cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej
mapy.
1. Na začiatku použijem MM pri opakovaní už nadobudnutých vedomostí.
2. MM použijem pri motivácii k tvorivému a slobodnému prístupu k životu.
„Dieťa nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.“
Prostredníctvom MM im ukážem na príkladoch zo života ako sa dá inšpirovať svetom motýľov.
3. Vzbudiť záujem o daný problém „ochrany motýľov“ aj prostredníctvom zapojenia sa do
celoslovenského mapovania motýľov.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko:
RNDr. Peter Jacečko
Vyučovací predmet: Chémia
Téma: Chemické názvoslovie
Ročník: 1. ročník
Predpokladaná dĺžka ukážky: 20 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Organické vetvy, farebné rozlíšenie vetiev, odkaz na odborný text
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Urobiť stručný prehľad a naučiť pravidlá pre tvorbu chemického názvoslovia vzorcov
anorganických zlúčenín, príklady na vzorce anorganických zlúčenín, zhrnutie učiva tvorby názvoslovia
anorganických zlúčenín.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Nadežda Machejová
Vyučovací predmet: Biológia
Téma: Bunka
Ročník: 2. ročník
Predpokladaná dĺžka ukážky: 20 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Organické vetvy, farebné rozlíšenie vetiev, odkaz na odborný text
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Urobiť prehľad štruktúry, chemického zloženia a delenia bunky, zhrnutie učiva o bunke.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko : Mgr. Miroslav Murko
Vyučovací predmet : Telesná výchova
Téma : Olympijské hry
Ročník : ôsmy
Predpokladaná dĺžka ukážky 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software : iMindMap
Zásady tvorby myšlienkovej mapy použité v práci
- stanovenie témy vyučovacej hodiny, zakreslenie základného pojmu
- vyšpecifikovanie hlavných pojmov súvisiacich s témou
- zakreslenie pojmov pomocou farebných vetiev
- rozvíjanie daných vetiev pojmami
- zakreslenie nových pojmov
Časti vyučovacej hodiny : - motivačný rozhovor /otvorené otázky/
- výklad nového učiva
- zhrnutie
Cieľom myšlienkovej mapy je realizovať netradičnou formou výklad učiva o OH tak, že učiteľ
vtiahne do vysvetľovania aj žiakov, spolu s nimi spája dôležité pojmy a ďalej ich rozvíja.
Tvorenie MM začína pojmami, ktoré už žiaci poznajú, súčasne si tým upevňujú
už nadobudnuté vedomosti.
Postupne názorným, hravým a tvorivým spôsobom prezentuje nové učivo, zakresľuje ho do
MM.
Zásadná tvorba MM spočíva v ústrednej myšlienkovej téme OH. Je umiestnená v strede
papiera, umožňuje to nášmu mozgu slobodne a prirodzene myslieť.
Ústredná myšlienka je vyjadrená symbolom OH. /kruhmi /
Vetvy sú zakreslené do krivky, čo je pre náš mozog viac atraktívne. Pre každú vetvu
používam kľúčové slovo aj obrázky, čím sa zvyšuje účinnosť MM.
Zhrnutie : pomocou symbolu OH zopakovať 5 kontinentov, aktuálnosť OH,
účasť SR na OH, olympijská hymna
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Marta Baňkosová
Vyučovací predmet: Vlastiveda
Téma: Tatranské plesá
Ročník: štvrtý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: i Mind Map
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Počítačový program, papier, farbičky ( min. 3 farby ), obrázky, organické vetvy, symboly.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
- Na začiatku vyučovacej hodiny ( čo vedeli doteraz )
V hlavnej časti hodiny (získavanie a prezentácia nových poznatkov )
Záver : čo nové som sa dozvedel a zapamätal si
Cieľ: na základe doterajších vedomostí ( z prírodovedy v nižších ročníkoch) získať nové poznatky
o tatranských útvaroch - plesách, ich poznávanie a ochrana ) .
Nástroje na podporu uvažovania a myslenia :
- precvičovanie už nadobudnutých vedomostí : zmyslová pamäť (zrak)
- na základe vzájomných súvislostí spájajú slová a obrázky do kompaktného celku
- kreativita a tvorivosť učiteľa a žiaka
- využitie medzipredmetových vzťahov
- otvorené otázky, gestá, pochvala, povzbudenie
- očný kontakt so žiakmi
- poznávanie , triedenie, rozlišovanie, motivovanie
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Ľubomíra Plučinská
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Jar
Ročník: prvý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: i Mind Map
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Počítačový program, papier, farbičky ( min. 3 farby ), obrázky, organické vetvy, symboly.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
- úvodná časť, hlavná časť, záver vyučovacej hodiny.
Cieľ: Zopakovať poznatky o ročnom období JAR. Poznať znaky jarnej krajiny, zmeny ktoré
nastávajú v prírode, vedieť ktoré sviatky sa spájajú s jarou a vedieť o nich porozprávať.
Nástroje na podporu uvažovania a myslenia :
- precvičovanie už nadobudnutých vedomostí : zmyslová pamäť (zrak)
- na základe vzájomných súvislostí spájajú slová a obrázky do kompaktného celku
- kreativita a tvorivosť učiteľa a žiaka
- využitie medzipredmetových vzťahov
- otvorené otázky, gestá, pochvala, povzbudenie
- očný kontakt so žiakmi
- poznávanie , triedenie, rozlišovanie, motivovanie.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Anna Jágerská
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Príroda
Ročník: tretí
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: i Mind Map
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Počítačový program, papier, farbičky ( min. 3 farby ), obrázky, organické vetvy, symboly.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
- Na začiatku vyučovacej hodiny ( čo vedeli doteraz )
V hlavnej časti hodiny (získavanie a prezentácia nových poznatkov )
Záver : čo nové som sa dozvedel a zapamätal si
Cieľ: na základe doterajších vedomostí ( z prírodovedy v nižších ročníkoch) získať nové poznatky
o prírode a jej praktické poznávanie, triedenie .
Nástroje na podporu uvažovania a myslenia :
- precvičovanie už nadobudnutých vedomostí : zmyslová pamäť (zrak)
- na základe vzájomných súvislostí spájajú slová a obrázky do kompaktného celku
- kreativita a tvorivosť učiteľa a žiaka
- využitie medzipredmetových vzťahov
- otvorené otázky, gestá, pochvala, povzbudenie
- očný kontakt so žiakmi
- poznávanie , triedenie, rozlišovanie, motivovanie.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Ing. Peter Hanigovský
Vyučovací predmet: Geografia
Téma: Aké bude počasie ?
Ročník: 5
Predpokladaná dĺžka ukážky: 20 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape: Vychádzal som zo
základného pojmu t. j. centrálnej myšlienky „Aké bude počasie?“, na ktorý som naviazal ďalšie
dôležité pojmy priamo súvisiace s centrálnou myšlienkou a to meteorológia, teplota vzduchu, vietor a
zrážky. Vytvára sa priamy vzťah a logická súvislosť medzi týmito geografickými pojmami. Na tieto
súvisiace geografické pojmy som naviazal ďalšie logicky súvisiace a priamo prepojené na
predchádzajúce, napr. na pojem meteorologické stanice, smer vetra, meteorologická družica , atď.
Tým, že všetko je postupne zakresľované a zapisované využije sa zásada postupnosti, názornosti,
konkrétnosti a logických súvislosti.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš.
mapu - opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.),
čo je cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej
mapy.
Myšlienková mapa „Aké bude počasie?“ bude využitá v hlavnej časti vyučovacej hodiny, t.j. pri
expozícií nového učiva. Žiaci využijú pri jej tvorbe predchádzajúce poznatky z vlastivedy, prírodovedy
a geografie, ako aj prácu s atlasom a nástennou mapou. Cieľom tejto myšlienkovej mapy je naučiť
žiakov orientovať sa v problematike počasia tak, aby na základe postupnosti, názornosti a logických
súvislosti tieto poznatky sa stáli trvalými a žiaci ich vedeli aplikovať hocikedy v budúcnosti. Žiaci pri
tejto myšlienkovej mapy použijú také nástroje, ako grafické prvky, farebné odlíšenia, čím dochádza aj
k vizualizácií ich myšlienok.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: PhDr. Janka Hanigovská
Vyučovací predmet: Dejepis
Téma: Staroveké štáty
Ročník: šiesty
Predpokladaná dĺžka ukážky: 20 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: i Mind Map
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- počítačový program, ústredná myšlienka, organické vetvy rozlíšené farbami a doplnené
jednoslovným, najviac dvojslovným pojmom,
- niektoré pojmy sú doplnené aj obrázkami.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa
V hlavnej časti vyučovacej hodiny zameranej na opakovanie a zhrnutie tematického celku.
Žiaci vytvárajú myšlienkovú mapu a prezentujú svoje vedomosti o najstarších starovekých štátoch –
Egypt, Mazopotámia, India, Čína.
Brainstorming: /aký prínos majú objavy v oblasti vedných odborov a vynálezy pre nasledujúce
generácie/
Záver : Čo nové som sa dozvedel a zapamätal si.
Cieľ:
na základe doterajších poznatkov upevniť a preveriť vedomosti o starovekých štátoch . Poukázať
na ich prínos v oblasti techniky, lekárstva, matematiky, astronómie a veľkoleposť ich architektúry.
Nástroje na podporu uvažovania a myslenia :
- precvičovanie už nadobudnutých vedomostí : zmyslová pamäť (zrak)
- na základe vzájomných súvislostí spájajú slová a obrázky do kompaktného celku
- kreativita a tvorivosť učiteľa a žiaka
- využitie medzipredmetových vzťahov
- otvorené otázky, gestá, pochvala, povzbudenie
- očný kontakt so žiakmi
- poznávanie , triedenie, rozlišovanie, motivovanie
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Ing. Alena Mlynarčíková
Vyučovací predmet: Fyzika
Téma: Meteorologické prvky
Ročník: siedmy
Predpokladaná dĺžka ukážky: 20 min
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp pri Vašej myšlienkovej mape:
- v strede stránky je ústredná myšlienka – problém
- pri zázname postupujem z pravého horného rohu dole , v smere hodinových ručičiek
- jednotlivé myšlienky člením okolo stredu do vetiev a ďalej na vetvičky, ktoré
spresňujú myšlienku
- píšem len to najdôležitejšie, hlavnú kostru
- vzťahy medzi prvkami vyznačujem pomocou čiar od najhrubšej po najtenšiu
s farebným odlíšením
- pridala som 3 obrázky meracích prístrojov
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa :
Expozičná časť: Motivačná hodina( organizačná časť, motivácia, skupinová práca, tvorba
myšlienkovej mapy, vyhodnotenie ).
Žiaci budú vytvárať myšlienkovú mapu tému Meteorológia, budú tvoriť mapu na rozvinutie
hlavných meteorologických prvkov, ich meradiel. Reprezentujú znalosti, myšlienky ,nápady.
Využila som : symboly, obrázky meradiel, rôzne veľkosti písma, rôzne farby na lepšiu fixáciu
a rozlíšenie.
Nástroje: kreativita a tvorivosť, otvorené otázky, gestá, pochvala ,povzbudenie,
poznávanie, rozlišovanie, triedenie, očný kontakt, spájanie súvislosti do celku
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. František Chovanec
Vyučovací predmet: Geografia
Téma: Vodstvo Európy
Ročník: 8
Predpokladaná dĺžka ukážky: 20 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape: Vychádzal som zo
základného pojmu t. j. centrálnej myšlienky Vodstvo Európy na ktorý som naviazal ďalšie dôležité
pojmy priamo súvisiace s centrálnou myšlienkou a to rieky, jazerá, vodné nádrže a podzemné vody.
Vytvára sa priamy vzťah a logická súvislosť medzi týmito geografickými pojmami. Na tieto súvisiace
geografické pojmy som naviazal ďalšie logicky súvisiace a priamo prepojené na predchádzajúce, napr.
na pojem jazero, pojmy ľadovcové a tektonické atď. Tým, že všetko je postupne zakresľované
a zapisované využije sa zásada postupnosti, názornosti, konkrétnosti a logických súvislosti.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienková mapa Vodstvo Európy bude využitá v hlavnej časti vyučovacej hodiny, t.j. pri expozícií
nového učiva.
Žiaci využijú pri jej tvorbe predchádzajúce poznatky z vlastivedy, prírodovedy a geografie, ako aj
prácu s atlasom a nástennou mapou. Cieľom tejto myšlienkovej mapy je naučiť žiakov orientovať sa
v problematike Vodstvo Európy tak, aby na základe postupnosti, názornosti a logických súvislosti
tieto poznatky sa stáli trvalými a žiaci ich vedeli aplikovať hocikedy v budúcnosti. Žiaci pri tejto
myšlienkovej mapy použijú také nástroje, ako grafické prvky, farebné odlíšenia, čím dochádza aj
k vizualizácií ich myšlienok.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Michaela Fudalyová
Vyučovací predmet: Dejepis
Téma: Album historických prameňov
Ročník: piaty
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: i Mind Map
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Počítačový program, papier, farbičky ( min. 3 farby ), obrázky, organické vetvy, symboly
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
- Na začiatku vyučovacej hodiny ( čo už vieme )
V hlavnej časti hodiny (získavanie a prezentácia nových poznatkov )
Záver : čo nové som sa dozvedel a zapamätal si
Cieľ: na základe doterajších vedomostí získať nové poznatky o historických prameňoch, ich
význam z hľadiska histórie pre ľudstvo, delenie .
Nástroje na podporu uvažovania a myslenia :
- precvičovanie už nadobudnutých vedomostí : zmyslová pamäť (zrak)
- na základe vzájomných súvislostí spájajú slová a obrázky do kompaktného celku
- kreativita a tvorivosť učiteľa a žiaka
- využitie medzipredmetových vzťahov
- otvorené otázky, gestá, pochvala, povzbudenie
- očný kontakt so žiakmi
- poznávanie , triedenie, rozlišovanie, motivovanie
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Ingrid Gurková
Vyučovací predmet: Vlastiveda
Téma: Ľudová kultúra
Ročník: štvrtý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 20 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: i Mind Map
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri myšlienkovej mape:
Počítačový program, papier, obrázky, organické vetvy, symboly.
Časť vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa :
Hlavná časť vyučovacej hodiny (získavanie a prezentácia nových poznatkov )
Brainstorming: /čo vedia žiaci z vlastnej skúsenosti, čo zistili od starých rodičov , aké informácie
zhromaždili /
Záver : Čo nové som sa dozvedel a zapamätal si
Cieľ:
Priblížiť žiakom život v minulosti, zoznámiť ich so zvykmi a tradíciami ľudí v minulosti a dnes.
Oboznámiť sa s ľudovou kultúrou Slovenska, remeslami, ľudovými súbormi, tradičnými jedlami,
nárečiami, ľudovými rozprávačmi.
Nástroje na podporu uvažovania a myslenia :
- vyhľadávanie informácii o ľudovej kultúre na internete
- zhromažďovanie informácii od starých ľudí
- zbieranie fotografii zo života ľudí v minulosti
- získavanie informácii z kroník
- kreativita a tvorivosť učiteľa a žiaka
- porovnať dnešný život so životom ľudí v minulosti
- využitie medzipredmetových vzťahov
- otvorené otázky, gestá, pochvala, povzbudenie
- očný kontakt so žiakmi
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Marcela Horanská
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Živočíchy
Ročník: štvrtý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: i Mind Map
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Počítačový program, papier, farbičky ( min. 3 farby ), obrázky, organické vetvy, symboly.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
- Na začiatku vyučovacej hodiny ( čo vedeli doteraz )
V hlavnej časti hodiny (získavanie a prezentácia nových poznatkov )
Záver : čo nové som sa dozvedel a zapamätal si
Cieľ: na základe doterajších vedomostí ( z prírodovedy v nižších ročníkoch) získať nové poznatky
o živote živočíchov, ich praktické poznávanie, triedenie .
Nástroje na podporu uvažovania a myslenia :
- precvičovanie už nadobudnutých vedomostí : zmyslová pamäť (zrak)
- na základe vzájomných súvislostí spájajú slová a obrázky do kompaktného celku
- kreativita a tvorivosť učiteľa a žiaka
- využitie medzipredmetových vzťahov
- otvorené otázky, gestá, pochvala, povzbudenie
- očný kontakt so žiakmi
- poznávanie , triedenie, rozlišovanie, motivovanie.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Ing. Terézia Hudáčeková
Vyučovací predmet: Biológia
Téma: Stavovce
Ročník: šiesty
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: i Mind Map
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Počítačový program, papier, farbičky ( min. 3 farby ), obrázky, organické vetvy, symboly.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
- Na začiatku vyučovacej hodiny ( čo vedeli doteraz )
V hlavnej časti hodiny (získavanie a prezentácia nových poznatkov )
Záver : čo nové som sa dozvedel a zapamätal si
Cieľ: na základe doterajších vedomostí ( z prírodovedy v nižších ročníkoch) získať nové poznatky
o živote stavovcov, ich praktické poznávanie triedenie a ochrana ) .
Nástroje na podporu uvažovania a myslenia :
- precvičovanie už nadobudnutých vedomostí : zmyslová pamäť (zrak)
- na základe vzájomných súvislostí spájajú slová a obrázky do kompaktného celku
- kreativita a tvorivosť učiteľa a žiaka
- využitie medzipredmetových vzťahov
- otvorené otázky, gestá, pochvala, povzbudenie
- očný kontakt so žiakmi
- poznávanie , triedenie, rozlišovanie, motivovanie
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Ivo Imrich
Vyučovací predmet: Vlastiveda
Téma: ročné obdobie -Jeseň
Ročník: štvrtý – šzš A variant
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: i Mind Map5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Počítačový program, papier, farbičky ( min. 3 farby ), obrázky, organické vetvy.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Na začiatku vyučovacej hodiny brainstorming ( čo vedia o ročnom období - jeseň).
V hlavnej časti hodiny (získavanie nových vedomostí o danom ročnom období).
Záver : čo nové sa žiaci dozvedeli, čo si zapamätali.
Cieľ: na základe doterajších vedomostí , získať nové poznatky o ročnom období -jeseň
Nástroje na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
- precvičovanie už nadobudnutých vedomostí : zmyslová pamäť (zrak),
- kreativita a tvorivosť učiteľa a žiaka,
- využitie medzipredmetových vzťahov,
- otvorené otázky, gestá, pochvala, povzbudenie,
- očný kontakt so žiakmi,
- poznávanie , triedenie, rozlišovanie, motivovanie,
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Mária Marhefková
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Ročné obdobia
Ročník: druhý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: i Mind Map
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Počítačový program, papier, farbičky ( min. 3 farby ), obrázky, organické vetvy, symboly.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
- úvodná časť, hlavná časť, záver vyučovacej hodiny.
Cieľ: Zopakovať poznatky o štyroch ročných obdobiach. Vedieť aké zmeny nastávajú v prírode
počas roka, ako sa príroda mení.
Nástroje na podporu uvažovania a myslenia :
- precvičovanie už nadobudnutých vedomostí : zmyslová pamäť (zrak)
- na základe vzájomných súvislostí spájajú slová a obrázky do kompaktného celku
- kreativita a tvorivosť učiteľa a žiaka
- využitie medzipredmetových vzťahov
- otvorené otázky, gestá, pochvala, povzbudenie
- očný kontakt so žiakmi
- poznávanie , triedenie, rozlišovanie, motivovanie.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Sylvia Rusnáková
Vyučovací predmet: Vlastiveda
Téma: ročné obdobie - Leto
Ročník: štvrtý – šzš A variant
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: i Mind Map5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Počítačový program, papier, farbičky ( min. 3 farby ), obrázky, organické vetvy.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Na začiatku vyučovacej hodiny brainstorming ( čo vedia o ročnom období - leto).
V hlavnej časti hodiny (získavanie nových vedomostí o danom ročnom období).
Záver : čo nové sa žiaci dozvedeli, čo si zapamätali.
Cieľ: na základe doterajších vedomostí , získať nové poznatky o ročnom období - leto
Nástroje na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
- precvičovanie už nadobudnutých vedomostí : zmyslová pamäť (zrak),
- kreativita a tvorivosť učiteľa a žiaka,
- využitie medzipredmetových vzťahov,
- otvorené otázky, gestá, pochvala, povzbudenie,
- očný kontakt so žiakmi,
- poznávanie , triedenie, rozlišovanie, motivovanie,
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Zlata Scholtzová
Vyučovací predmet: Nemecký jazyk
Téma: Die Jahreszeiten /Ročné obdobia/
Ročník: piaty
Predpokladaná dĺžka ukážky: 20 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: i Mind Map
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Počítačový program, papier, farbičky ( min. 3 farby ), obrázky, organické vetvy, symboly.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
- Na začiatku vyučovacej hodiny ( čo vedeli doteraz )
V hlavnej časti hodiny (získavanie a prezentácia nových poznatkov ) – vymenovanie ročných
období, priradenie mesiacov k ročným obdobiam, rozvoj komunikačných zručností – pomenovanie
činnosti od januára do decembra, správny slovosled v oznamovacej vete –priamy aj nepriamy
Záver : čo nové som sa dozvedel a zapamätal si
Cieľ: Naučiť žiakov vymenovať 4 ročné obdobia a priradiť k ním mesiace a zároveň pomenovať
činnosti od januára do decembra
Nástroje na podporu uvažovania a myslenia :
- precvičovanie už nadobudnutých vedomostí : zmyslová pamäť (zrak) – názvy 12 mesiacov
- na základe vzájomných súvislostí spájajú slová a obrázky do kompaktného celku
- kreativita a tvorivosť učiteľa a žiaka
- využitie medzipredmetových vzťahov /geografia, biológia/
- otvorené otázky, gestá, pochvala, povzbudenie
- očný kontakt so žiakmi
- poznávanie , triedenie, rozlišovanie, motivovanie.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Ing. Ján Šuľa
Vyučovací predmet: Telesná výchova
Téma: Atletika
Ročník: siedmy
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: i Mind Map5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Počítačový program, papier, farbičky ( min. 3 farby ), obrázky, organické vetvy.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Na začiatku vyučovacej hodiny brainstorming ( čo vedia doteraz o atletike).
V hlavnej časti hodiny (získavanie nových vedomostí, delenie atletiky, jej disciplíny ).
Záver : čo nové sa žiaci dozvedeli, čo si zapamätali.
Cieľ: na základe doterajších vedomostí , získať nové poznatky o atletike, jej delenie na jednotlivé
disciplíny.
Nástroje na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
- precvičovanie už nadobudnutých vedomostí : zmyslová pamäť (zrak),
- na základe delenia disciplín žiaci spájajú disciplíny s obrázkami,
- kreativita a tvorivosť učiteľa a žiaka,
- využitie medzipredmetových vzťahov,
- otvorené otázky, gestá, pochvala, povzbudenie,
- očný kontakt so žiakmi,
- poznávanie , triedenie, rozlišovanie, motivovanie,
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Natália Štoffanová Telepčáková
Vyučovací predmet: biológia
Téma: obilniny
Ročník: šiesty
Predpokladaná dĺţka ukáţky: 15 min
Myšlienkové mapy vo výučbe
Pouţitý software: i Mind Map 5
Zásady tvorby myšlienkových máp pouţité pri Vašej myšlienkovej mape:
- papier na šírku
- centrálny pojem je napísaný do stredu papiera, vloţený do obrázka
- organické vetvenie
- jednotlivé vetvy sú farebne odlíšené
- pouţila som tieto vetvy
druhy obilnín,
význam obilnín
výţiva,
systém rastlín ,
anatómia obilia
- vetvy sa postupne zuţujú aj text na jednotlivých úrovniach vetiev sa zmenšuje
- text je heslovitý a dopĺňaný obrázkami na podporu vizuálneho kanálu
- k textu sú pouţité aj pamäťové háčiky
- metlina – obrázok metly,
- siláţ – obrázok kyslej kapusty ,
- podstielka - obrázok vankúša a kravičky
Myšlienkovú mapu pouţijem na výklad nového učiva v expozičnej časti . Neskôr si ju budú ţiaci
tvoriť pri opakovaní učiva vo fixačnej časti . Vetvy druhej a tretej úrovne nebudú rozbalené a ţiaci ich
za pomoci otázok budú formovať.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Viera Ďurašová
Vyučovací predmet: Náboženská výchova
Téma: LITURGICKÝ ROK
Ročník: ôsmy
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tvorba mapy na PC
Umiestnenie – horizontálne
Centrovanie hlavného pojmu – názvu témy
Využitie viacúrovňového vetvenia
Farebné rozlíšenie vetiev a podvetiev
Využitie rôznej hrúbky a typov vetiev
Organické vetvenie
Využitie pojmov a krátkych viet
Využitie obrázkov, videa, kreslenia a písania do mapy, ikon, mikrofónu
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
1. Hlavná časť hodiny
-
Učiteľ: - podklady pre žiakov, vysvetľovanie
-
Žiak: - Poznámkovanie
-
Cieľ: definovať pojem „Liturgický rok“, jeho obdobia, prikázané sviatky a používanie
liturgických farieb
-
Nástroje: program iMindMap – farebné vetvy, obrázky, videá, kľúčové slová, hierarchia,
mikrofón, písanie a kreslenie do mapy
2. Záver – zhrnutie hodiny
-
Žiak: Príprava na odpoveď – opakovanie
-
Cieľ: zistiť úroveň zapamätania si prebraného učiva
-
Nástroje: postupné otváranie ukrytých vetiev
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Anna Muľová
Vyučovací predmet: Biológia
Téma: Lesné spoločenstvo
Ročník:7. ročník
Predpokladaná dĺžka ukážky: 18 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software:i MINmap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Znázorňuje pojmy a vzťahy medzi pojmami.
Reprezentuje myšlienky, nápady, znalosti.
Využíva kľúčové slová, obrázky, symboly, farby, priestor- polohu- veľkosť- vzdialenosť.
Využíva čistý papier- otočený horizontálne.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienkovú mapu som využila jednak na svoju samotnú prípravu na vyučovanie, ale aj ako
vysvetľovanie nového učiva žiakom. Pri opakovaní učiva na konci vyučovacej hodine som zistila, že
žiaci si oveľa viac zapamätali, hodina ich viac zaujala .
Vedeli si naplánovať a organizovať samotnú prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu. Samotné
vyjadrenie žiakov- uľahčilo im orientovať sa lepšie v téme a skôr vyriešiť domácu úlohu.
Cieľom prezentácie MP bolo uľahčiť, organizovať žiakom predstavivosť, vnímať vzťahy a pojmy medzi
učivom.
Nástroje, ktoré som použila: myšlienky, nápady, pojmy, kľ. Slová, obrázky, farby, priestor, pojmy
a vzťahy medzi pojmami.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Mária Ontková
Vyučovací predmet: Anglický jazyk
Téma: Present Perfect
Ročník: siedmy
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
1. ústredná téma vyučovacej hodiny umiestnená v strede, na šírku obráteného, papiera
myšlienkovej mapy
2. tvorba farebne odlíšených vetiev a podvetiev
3. použitie obrázkov pre lepšiu demonštráciu
4. vpisovanie do mapy
5. vloženie ikôn
6. použitie filtra v rámci opakovania
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienková mapa bude používaná počas preberania tematického celku, v ktorom si žiaci majú
osvojiť formu a spôsob používania jednoduchého predprítomného času v anglickom jazyku.
Zároveň bude táto myšlienková mapa, tentokrát len s hlavnými vetvami, použitá v rámci
opakovania. Úlohou žiakov bude túto myšlienkovú mapa vyplniť s použitím vlastných príkladových
viet.
Žiaci sa v priebehu celkovej práce s myšlienkovou mapou naučia a zopakujú si všetky aspekty tohto
gramatického času- formu, použitie, tvorbu kladných viet, záporných viet, otázok, krátkych odpovedí
a používanie slov a slovných spojení typických pre daný čas- ever, never, just...
Cieľom je prebratie tematického celku a jeho následné systematické zhrnutie a zopakovanie.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Martina Kokavcová
Vyučovací predmet: Vecné učenie
Téma: Ročné obdobia
Ročník: druhý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
-
zaznamenanie témy celku, vytvorenie centra myšlienkovej mapy,
postupné vyvodzovanie vetiev, ich farebné odlíšenie v závislosti od významových súvislostí
preberaného učiva,
poznané pojmy – ich kategorizácia a systematizácia,
dotváranie myšlienkovej mapy spoločne so žiakmi,
možnosť využitia filtra pri konkrétnom učive,
časť motivácie, úloh, aplikácie učiva s využitím prepojenia na www odkazy,
postupnosť – od všeobecných pojmov ku konkretizácii.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
MM slúži ako:
- vstup do tematického celku,
- motivačný a aplikačný činiteľ,
- expozícia nového učiva.
Cieľom je zistiť aktuálnu úroveň poznatkov žiakov o problematike, na tomto základe stavať a ďalej
rozvíjať a konkretizovať. Súčasne sa žiaci v priebehu vyučovacích hodín venovaných téme majú sami
podieľať na dotváraní mapy na základe vlastnej skúsenosti a poznatkov a hravým spôsobom si
vedomosti fixujú.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Ingrid Pavlinská
Vyučovací predmet: OBN
Téma: Moja rodina
Ročník: 5.ročník
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software:
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
1. Začínam na čistý papier A4
2. V strede umiestnenie centrálnej myšlienky
3. Vytvoriť organické vetvy
4. Rozvetvenie do troch, štyroch línii
5. Prvú líniu začať vpravo a pokračuje v smere hodinových ručičiek
6. Vetvy kreslíme farebné, čiary ťaháme organicky
7. Uprednostňujeme jednoslovné pojmy, prípadne krátke slovné spojenia
8. Vzdialenosťou od centrálneho miesta sa čiary stenšujú a písmo zmenšuje
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
- myšlienková mapa bude využitá na hodine občianskej náuky
- pri opakovaní učiva tematického celku Moja rodina v 5. ročníku
- vychádzať budem z predchádzajúcich vedomostí žiakov, ktorí si priniesli vhodné obrázky,
prezentácie, budú sa vyjadrovať, dopĺňať za pomoci myš. Mapy
- domáca úloha -vytvor myš. mapu na jednu z tém ,tematického celku Moja rodina
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Adriana Leinsteinová
Vyučovací predmet: Fyzika
Téma: Oko a chyby oka
Ročník: ôsmy
Predpokladaná dĺžka ukážky: 25 min
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
1. Začiatok na čistom papieri
2. Centrálna myšlienka v strede
3. Organické vetvy
4. Rozvetvenie vetiev do 3-4 línií
5. Prvá línia zviera s vodorovnou osou uhol cca 60°, ostatné vetvy sú v smere hodinových
ručičiek
6. Hrúbka a veľkosť písma klesá so vzdialenosťou od centrálnej myšlienky
7. Snaha o jednoslovné, resp. dvojslovné pojmy
8. Nahrádzanie niektorých pojmov obrázkom, symbolom, piktogramom
9. Odkazy na link z internetu (operácie, chyby očí, anatómia oka) na
prezentáciu(zobrazovanie spojnou šošovkou), poznámky (
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Mapa bola použitá na hodine fyziky v rámci spätnej väzby ,na zistenie pochopenia učiva, zhrnutia
pojmov, prepojenia s prechádzajúcim učivom (zobrazovanie šošovkami) , vizualizáciu učiva ako
celku a aj rozšírenie na základe skúseností žiakov.
Na podporu uvažovania žiakov počas vyučovacej hodiny boli použité vedomosti, skúsenosti žiakov,
školský laser, spojné a rozptylné šošovky, obrázok oka, prezentácia v Power Pointe.
V prípade, ak by bolo času viac, sú v mape aj linky na anatómiu oka, podrobnejší popis chýb oka,
na možnosti liečby, operácií ...
Myšlienková mapa sa žiakom veľmi páčila a nakoľko sa blíži koniec tematického celku a s ním aj
kontrola vedomostí písomnou formou, na domácu úlohu dostali na A3 spracovať základné pojmy,
zobrazenia a využitie geometrickej optiky.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Gabriela Maľová
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk - literatúra
Téma: Ľudovít Štúr
Ročník: 7.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindlMap 6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Začnem písať na čistý papier A4
Umiestniť centrálnu myšlienku do stredu
Vytvoriť organické vetvy
Rozvetvovanie do troch, štyroch línií
1. Líniu začať vpravo a pokračuje v smere hodinových ručičiek
Vetvy kreslíme farebne, čiary ťaháme organicky
Uprednostňujeme jednoslovné pojmy, prípadne krátke slovné spojenia, piktogramy, obrázky.
Vzdialenosťou od centrálneho miesta sa čiary stenšujú a písmo zmenšuje.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienková mapa bude využitá na ZŠ na hod. SJL – literatúre po výklade nového učiva o Ľ. Štúrovi.
Učivo, jeho úroveň pochopenia zo strany žiakov si preverím opakovaní m a tvorbou MM. Zadám
žiakom úlohu vypracovať myšlienkovú mapu na hodine na papieri a potom im odprezentujem svoju
MM a niektoré údaje spolu doplníme, upravíme.
Použila som vedomosti žiakov vo forme referátov, obrázkov, prezentácie žiakov.
Pri opakovaní učiva obdobia romantizmu môžu na d.ú. pripraviť MM aj žiaci.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Ing. Jana Takáčová
Vyučovací predmet: Informatika
Téma: Počítač
Ročník: 5.ročník
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- Mapu som začala tvoriť na čistý papier
- hlavnú myšlienku som umiestnila do stredu
- vetvy sú organické
- rozvetvovanie do 3-4 úrovní
- tvorba prvej vetvy začína vpravo a pokračuje v smere hodinových ručičiek
- vetvy sú každá inej farby
- uprednostňujeme jednoslovné pojmy, prípadne krátke jednoslovné spojenia
- uprednostňujeme obrázky pred textom
- čiary sa od centrálnej myšlienky stenšujú a písmo zmenšuje
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienkovú mapu som vytvorila na jeden tematický celok, t.j. na niekoľko vyučovacích hodín. Ako
centrálnu myšlienku som použila „Počítač“, z ktorej na jednotlivých vetvách som urobila delenie
jednotlivých kapitol, ako história, základná zostava, typy počítačov, pamäťové médiá, hardvér,
softvér. Každá vetva má inú farbu a jednotlivé úrovne sú v počte od 2 do 4. V mape som ďalej použila
obrázky, resp. fotky, odkazy na stránky, odkaz na video, poznámky, odkazy na prezentácie, obrázky.
Prezentácia mapy je vyčlenená ne 1-2 vyučovacie hodiny, kde sa žiaci oboznámia s hardvérom
a softvérom, ich členením. Na podporu uvažovania som použila veľké množstvo fotiek, aby žiaci mali
aj konkrétnu predstavu a jednotlivých typoch zariadení. Pri téme softvér žiaci uvádzali svoje
skúsenosti s jednotlivými programami, ktoré si rozčlenia do jednotlivých skupín.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Marcela Szathmáryová
Vyučovací predmet: slovenský jazyk a literatúra, časť gramatika
Téma: Podstatné mená
Ročník: piaty
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: i Mind Mape
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
začíname pracovať na čistý papier , uprostred, vpravo
pokračujeme v smere hodinových ručičiek
centrálna myšlienka je v strede
používame organické vetvy, obrázky, internetové prepojenia...
rozvetvenie vetiev do 3-4 línií
hrúbka a veľkosť písma klesá so zmenšujúcou sa vzdialenosťou od centrálnej myšlienky
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Mapa bola použitá na hodine slovenského jazyka. Na podporu použitia tvorby mapy boli použité už
získané vedomosti žiakov z predchádzajúcich hodín vo forme referátov, obrázkov , prezentácií
a cvičení. Za DÚ mali vytvoriť mapu na inú gramatickú tému.
Práca s mapou sa im páčila.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Jana Nagyová
Vyučovací predmet: Občianska výchova
Téma: Rodina
Ročník: 5. ročník
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- požitie čistého papiera na ležato
- umiestnenie centrálne myšlienky do stredu
- tvorba organických vetviev
- rozvetvovanie do troch , štyroch línii
- tvorba prvej línie začína vpravo a pokračuje v smere hodinových ručičiek
- vetvy kreslíme farebne
- úprednostňujeme jednoslovné pojmy prípadne krátke slovné spojenia, slová nahradzujeme
obrázkami
- čiary sa od centrálnej myšlienky stenšujú a písmo zmenšuje
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
 mapa bude použitá na hodine Občianskej výchovy
 mapa bude použitá na podporu uvažovania žiakov
 žiaci si prinesú fotografie rodiny
 na podporu tvorby žiakov boli použité skúsennosti, poznatky žiakov
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Gabriela Hrabčáková
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Ľudské telo
Ročník: prvý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape: myšlienková mapa má byť
jednoduchá, prehľadná (pri tvorbe pomocou počítačového softvéru aj ručne) a farebným
vyhotovením je vhodným prostriedkom výučby vo všetkých etapách vyučovacieho procesu.
V motivačnej, výkladovej, fixačnej, ale aj v diagnostickej etape.
Začala som písať do prostriedku čistého bieleho papiera, ktorý bol orientovaný na šírku.
Mozgu som dala dosť slobody pôsobiť všetkými smermi a vyjadrovať sa čo najprirodzenejšie.
Ústrednú myšlienku, pojem, tému celej mapy, som doplnila obrázkom, ktorý mi pomohol
využívať moju predstavivosť a nahradil mnoho slov. Motivovalo to môj mozog k činnosti a
udržovalo to moju sústredenosť. Veľmi dôležité je využívať rôzne farby. Farba je silným
podnetom pre mozog. Je inšpiratívna, zábavná a dodáva ďalšiu energiu. K centrálnemu
obrázku a myšlienke som pripájala hlavné vetvy. K nim vetvy druhej úrovne. Na ne som
pridružila vetvy tretej úrovne a tak ďalej. Išlo o tvorbu asociácií, ktoré som vyjadrila stručným
opisom. Týmto spôsobom si veci lepšie zapamätáme a hlbšie ich pochopia žiaci. Pojmy,
udalosti, zážitky, ktoré sú v našej mysli osamotené, oveľa rýchlejšie zabudneme. Jednotlivé
vetvy majú mať podobu krivky, a nie priamky, aby to bolo zaujímavejšie a pútavejšie. Ku
každej vetve som pričlenila len jedno kľúčové slovo. Tu sa žiadalo používať vo veľkej miere
obrázky, symboly, vyobrazenia, smailíkov, body dôležitostí, celú farebnú škálu ale i
prepojenie vzdialených odkazov. Tak som urobila našu mapu prehľadnejšiu a flexibilnejšiu.
Táto forma zobrazovania má mohutnú protiváhu k písanému slovu.
Myšlienková mapa má uľahčiť žiakom: pochopenie učiva, prekódovanie učiva do formy,
ktorá sa lepšie pamätá, rýchle vybavovanie učiva, rekonštruovanie učiva, ak pribúdajú nové
vedomosti.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
bude to využité na upevnenie učiva v 1. ročníku v predmete Prírodoveda z tematického okruhu
Ľudské telo. Cieľom je upevniť, utvrdiť a preopakovať učivo. Využijem MM spracovanú v softvéri
iMaindMap6 a formou projekcie na plátne. Použijem zbaľovacie (-) a rozbaľovacie(+) pole. Žiaci si
mali možnosť hromadnou formou zopakovať učivo a následe sa prezentovať formou svojich ručne
vypracovaných MM.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Radoslav Brecelj
Vyučovací predmet: Informatická výchova
Téma: Zásady kompozície
Ročník: 4.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software:
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
-ústredná myšlienka je v strede
-vetvy sú farebne rozlíšené
-použitie obrázkov
-logické usporiadanie
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienková mapa bude použitá v úvode hodiny na vysvetlenie nového učiva. Cieľom hodiny je, aby
žiak získal základné informácie o tvorbe obrazu z hľadiska kompozície. Vetvy sú farebne rozlíšené. V
myšlienkovej mape je názorné použitie obrázkov na ktorých stojí pochopenie problematiky.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Róbert Vadaš
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Ľudské telo
Ročník: 1.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
-
centrálna myšlienka
farebné vetvy
obrázky
heslá
kľúčové slová
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:

výklad nového učiva

hlavná časť hodiny
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Lenka Lissiouid
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Zmysly
Ročník: tretí
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: IMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Používanie farieb, centrálna myšlienka v strede, používanie pojmov, podtém a vzťahov medzi nimi,
používanie obrázkov.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Prvá časť myšlienkovej mapy bude použitá v úvode vyučovacej hodiny na motiváciu žiakov, zisťovanie
doterajších poznatkov žiakov k danej téme – zmysly - pomocou brainstormingu. Žiaci dopisujú
k hlavným vetvám poznatky, ktoré o danej téme majú.
Cieľom hodiny je, aby žiak dokázal pomenovať 5 zmyslov človeka, priradiť k nim správny zmyslový
orgán a určiť jeho základnú funkciu.
Taktiež určiť niektoré činnosti pri ktorých používame zmysly a vysvetliť, prečo je používanie zmyslov
v živote človeka nevyhnutné.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Ľuboš Kažimír
Vyučovací predmet: Vlastiveda
Téma: Vznik miest
Ročník: 3. roč.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindmap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- dodržanie farebnosti jednotlivých vetiev
- centrálna idea v strede
- veľkosť písma sa zmenšuje od centrálnej idey smerom do vetiev
- používanie obrázkov, hypertex. odkazov, poznámok pre lepšiu názornosť
- používať len kľúčové pojmy, nie vety
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Mapa použitá v hlavnej časti vyuč. hodiny, pri výklade novej témy. Cieľom tejto časti je osvojenie si
nového učiva. Použité budú kľúčové slová, obrázky, symboly, farby, hierarchia, postupnosť a správne
využitie priestoru.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Juliána Sedláková
Vyučovací predmet: Obohatenie, Prírodoveda
Téma: Les
Ročník: 2.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Používanie farieb, centrálna myšlienka v strede, používanie pojmov, podtém, vzťahov medzi nimi,
používanie obrázkov.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Úvodná časť myšlienkovej mapy /prvá/ je použitá v úvode vyučovacej hodiny v rámci témy les, resp.
zisťujú sa už osvojené poznatky žiakov k danej téme. Žiaci vhodným spôsobom dopĺňajú údaje v tzv.
základných vetvách myšlienkovej mapy, tz. rozširujú informácie
Cieľom hodiny je, aby žiak získal základné informácie o lese, jeho význame, funkcii a základné pojmy.
Zároveň dopĺňajú ďalšie informácie o živočíchoch žijúcich v lese a rastlinách, hubách rastúcich v lese,
hodnotia význam, funkciu lesa, obohacujú svoje vedomosti.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Martina Kovalčíková
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Zmysly
Ročník: tretí
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
-
centrálna myšlienka je v strede
delenie na vetvy farebne odlíšené podľa pojmov
vzťahy medzi pojmami
využitie kľúčových slov, symbolov, obrázkov
odkaz na webovú stránku
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienkovú mapu využijem v hlavnej časti hodiny pri vysvetľovaní nového učiva. Žiaci dopisujú k
hlavným vetvám poznatky, ktoré o danej téme majú. Cieľom hodiny je, aby žiak dokázal pomenovať 5
hlavných zmyslov človeka, priradiť k nim správny zmyslový orgán a určiť jeho základnú funkciu.
Zároveň by mali určiť niektoré činnosti pri ktorých používame zmysly a vysvetliť, prečo je používanie
zmyslov v živote človeka nevyhnutné.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Adriana TOMIČOVÁ
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Ročné obdobia
Ročník: druhý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:

centrálna myšlienka v strede

rozvetvovanie

farebnosť jednotlivých vetiev
_
pojmy a vzťahy medzi pojmami

odkaz na webovú stránku
-
child map
-
kľúčové slová, symboly, obrázky
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienkovú mapu použijem v hlavnej časti hodiny. Jednotlivé ročné obdobia budem rozbaľovať
postupne pri výklade učiva. Na pochopenie jednotlivých pojmov mám priložené obrázky. Pri ročných
obdobiach použijem child map a budem ich vysvetľovať na štyroch hodinách. Na piatej opakovacej
spojím všetka roč.obdobia formou prezentácie.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Slávka Gáliková
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Stavovce
Ročník: 3.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: imindmap 6.0
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- ústredná myšlienka je v strede
- vetvy sú farebne rozlíšené
- logické usporiadanie myšlienok
- použitie obrázkov a ikon
- možnosť použitia odkazov na internet
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Táto myšlienková mapa sa bude používať na hodine opakovania .
Žiaci postupne budú rozprávať , pričom učiteľ bude postupne odhaľovať jednotlivé vetvy.
Vrámci jednotlivých vetiev môžeme použiť aj odkazy na internet, ak chcem prehĺbiť určité vedomosti.
Pri výtvarne nadaných žiakov môžem použiť aj ich výtvarné zobrazenie, čo môže byť zaujímavé aj pre
ostatných žiakov, ktorí majú radi kreativitu a sebavyjadrenie.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Martina Policianová
Vyučovací predmet: 1.- 4. roč.
Téma: Voda
Ročník: 3.roč.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- pojem, myšlienka do stredu papiera
- pojmy – jednoslovné
- vetvy – odlíšené farebne , úrovne vetiev
- vetvy - vlnité
- rozvíjať vetvy- tém
- typ písma- zmenšený pri vzdialenejšej vetve
- použitie – obrázkov, symbolov, náčrtkov
- použitie prepojenia na internet. stránku alebo na animáciu uloženú v počítači
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Vytvorenú myšlienkovú mapu by som použila pri opakovaní aj pri vysvetľovaní nového učiva. Po
úvodnej motivácii by som predviedla ukážku so zatvorenými hlavnými vetvami a zopakovali by sme
učivo a následne by sme cez rozbaľovacie pole +.- zobrazila celú vetvu. Potom by som prešla novú
ďalšiu vetvu s novým učivom, kde by som spustila prepojenie na animáciu obeh vody a vysvetlila
tému. Priradili by sme výrazy z podvetvy k obehu vody a zopakovali by sme vysvetlené. Na záver by
sme zatvorili všetky vetvy a zopakovali prípadne doplnili nové podnety od žiakov.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Ľuboš Lukáč
Vyučovací predmet: Obohatenie
Téma: Krajiny Európskej únie: Švédsko
Ročník: IV.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Používanie farieb, centrálna myšlienka v strede, používanie pojmov, podtém, vzťahov medzi nimi,
používanie obrázkov.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Úvodná časť myšlienkovej mapy /prvá/ je použitá v úvode vyučovacej hodiny v rámci predstavenia
krajiny EÚ, príp. Zisťovania doterajších poznatkov žiakov k danej téme. Žiaci okrem pozorovania môžu
vhodným spôsobom dopĺňať údaje v tzv. základných vetvách myšlienkovej mapy.
Cieľom hodiny je, aby žiak získal základné informácie o vzťahu Švédska a Európskej únie. Zároveň aj v
stručnosti získajú žiaci základný prehľad o danej krajine /v rámci geografie, histórie, hlavného mesta,
priemyslu a dopravy, školstva, športu, .../.
V rámci celku témy Krajiny EÚ tak žiaci spoznajú všetky členské krajiny EÚ.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Martina Doubravová
Vyučovací predmet: Vlastiveda
Téma: Mária Terézia
Ročník: tretí
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- centrálna idea v strede
- dodržiavanie farebnosti vetiev
- dôležité pojmy, kľúčové slová
- používanie obrázkov, piktogramov - lepšie vizuálne vnemy
- zmenšovanie veľkosti písma od hlavnej myšlienky k vedľajším vetvám
- odkaz na webovú stránku, poznámky
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienková mapa bude použitá v hlavnej časti hodiny pri výklade nového učiva. Cieľom tejto časti je
osvojenie si nového učiva, pochopenie základných pojmov, vedieť, čo je dôležité. Použité budú
kľúčové slová, obrázky, symboly, farby, hierarchia, ale aj správne využitie priestoru (poloha, veľkosť).
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Viera Valičková
Vyučovací predmet: Dejepis
Téma: Napoleon Bonaparte
Ročník: ôsmy
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
 tému hodiny zapíšem do prostriedku strany
 využívam farby na vyznačenie hlavných vetiev
 farebne vyznačím vetvy 2. úrovne
 využijem piktogramy a obrázky
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
-
-
-
Motivácia – brainstorming - známi vojenskí vojvodcovia v dejinách – žiaci písala na tabuľu
mená, s ktorými sa doteraz v dejepise stretli. Ktorí na nich zapôsobili. Z odpovedí vyplynulo
meno Napoleon Bonaparte.
Vlastná časť – žiak zapísal do prostriedka tabule tému hodiny Napoleon Bonaparte
hodinu vopred dostali jednotliví žiaci zadanie, aby na internete vyhľadali informácie o
Napoleonovi Bonapartem
na tabuli som vyznačila hlavné vetvy : Pôvod
Vzdelanie
Vojnové úspechy
Cisár
Ženy
Dobývačné vojny
Vyhnanstvo
Viedenský kongres
žiak prezentoval zo svojej prípravy o rodine Napoleona a zapísal na tabuľu
ďalší porozprával o miestach , kde získal vzdelanie, ďalší o výbojoch pre Francúzsko, ako sa
stal cisárom, jeho ženy a postupne podľa vetiev.
Utvrdenie – mapa stiahnutá a postupne podľa otázok sa vetvy odkrývajú.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Melánia Grocká
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk
Téma: Ján Smrek
Ročník: 8.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 17 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
•
výkres na šírku
•
ústredný pojem v prostriedku
•
farebné vetvy + vetvy 2. a 3. úrovne
•
zaradenie pojmov k vetvám
•
kreslenie obrázkov, piktogramov, značiek
•
vetvy sú organického tvaru
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
--
metóda brainstorming využitá ako motivácia- žiaci píšu na lepiace papiere pojmy, ktoré
súvisia s autorom J. Smrek a lepia ich na keramickú tabuľu
–
centrálny pojem JÁN SMREK sa nachádza v prostriedku tabule
–
podľa pojmov si vytvoríme 2 vetvy- Smrek-autor a Smrek-drevina
–
zatriedenie pojmov k jednotlivým vetvám s príslušným komentárom a vysvetlením a tým
aj preopakovanie vedomostí o danom autorovi
medzipredmetový vzťah- prepojenie s botanikou
--
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Juliana Homolová
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Téma: Rozprávky /opakovanie/
Ročník: piaty
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
-
tému napíšeme do prostriedku,
využívame farby
k centrálnej téme pripojíme hlavné vetvy,
vytvoríme vetvy druhej a tretej vetvy,
každá vetva – kľúčové slovo,
využívanie obrázkov, symbolov, ikoniek ...
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:

motivácia – brainstorming na tému Rozprávky /na tabuľu žiaci píšu rôzne pojmy, slová, ktoré
súvisia s danou témou a ktoré sme prebrali na predchádzajúcich vyučovacích hodinách –
tieto pojmy sa pokúsime spolu roztriediť do hlavných vetiev

ústredný pojem Rozprávky napíšeme do prostriedku tabule – 4 hlavné vetvy:




Definícia
Rozdelenie
Pojmy
Autori
- hlavné vetvy rozvádzame do ďalších vetiev a vytvárame MM spolu s obrázkami, symbolmi... hotová MM – vznikne nám ucelený prehľad danej témy.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko:
RNDr. Mária Semančíková
Vyučovací predmet:
Chémia
Téma:
Periodická sústava prvkov (PSP)
Ročník:
Prvý
Predpokladaná dĺžka ukážky:
15-20 min
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri myšlienkovej mape:

centrálny pojem formou obrázka v strede mapy

organické farebne a hrúbkou odlíšené vetvy

členenie myšlienok do úrovní

prepájanie myšlienok

doplnenia pojmov obrázkom
Tvorba myšlienkovej mapy bude použitá v expozičnej a fixačnej fáze vyučovacej hodiny. Cieľom tejto
časti je zorganizovať vedomosti o PSP do štruktúry s dôrazom na vzájomné súvislosti medzi
jednotlivými pojmami a prepojenia medzi nimi. V motivačnej časti metódou brainstormingu získame
pojmy, ktoré si žiaci pamätajú v súvislosti s PSP. Všetky nápady sú napísané na tabuli. Vhodnými
otvorenými otázkami organizujeme spolu so žiakmi jednotlivé pojmy priamo do myšlienkovej mapy.
Nástroje použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:

brainstorming

kladenie otvorených otázok

očný kontakt so žiakmi

povzbudzovanie a pochvala
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Tkačiková Anna
Vyučovací predmet: Slovenský Jazyk
Téma: Slovné druhy
Ročník: štvrtý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMIND MAP 6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- Zadaná téma – najväčšie približne v strede
- Tvorby vetiev- delenie podľa farby
- Delenie podľa hrúbky od najhrubšieho po najtenšie
- Zásada postupnosti, primeranosti, názornosti
- Farebnosť, využitie analýzy a syntézy
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienková mapa použitá pri výklade nového učiva (,môže sa používať aj pri opakovaní, pri
upevňovaní ale aj pri hodnotení žiakov)
Cieľom bolo vysvetlenie nového učiva na tému „Slovné druhy“. Myšlienková mapa sa môže využiť aj
v iných vyučovacích predmetoch, na medzipredmetové vzťahy. Na podporu uvažovania a tvorby
mapy boli využité: interaktívna tabuľa, obrázky, papiere, pastelky., práca s IKT, prenášanie obrázkov,
zmenšovanie , zväčšovanie, písanie a pod...
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Ján FIOLEK
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Veci delíme na
Ročník: 3.ročník
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: Imindmap 6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
-
Postupnosť
primeranosť
názornosť
praktická ukážka,
širokospektrálne využitie vo všetkých ročníkoch
farebnosť
analýza
syntéza
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
-
Myšlienková mapa použitá pri výklade nového učiva
Zároveň využitie pri opakovaní.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Miroslava Valenčíková
Vyučovací predmet: Rozvíjanie komunikačných schopností
Téma: Živočíchy – „DOMÁCE ZVIERATÁ“
Ročník: nultý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Vychádzala som z centrálneho pojmu, ktorým boli ŽIVOČÍCHY.
Ďalšie, vedľajšie pojmy úzko súvisia s témou a sú vzájomne prepojené.
Množstvo vetiev a celkovú náročnosť myšlienkovej mapy som prispôsobila veku a schopnostiam
žiakov.
Okrem hlavnej témy – „DOMÁCE ZVIERATÁ“ myšlienková mapa v sebe okrajovo zobrazuje aj
opakovanie – „VOĽNE ŽIJÚCE ZVIERATÁ.“
Použila som obrazový materiál keďže žiaci nultého ročníka ešte nevedia písať.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienkovú mapu použijem v hlavnej časti vyučovacej hodiny.
Ľavú stranu MM zostavia žiaci samostatne, keďže pôjde o opakovanie. Z ponúkaných obrázkov, na
ktorých budú zobrazené všetky zvieratá spolu, aj „DOMÁCE“ aj „VOĽNE ŽIJÚCE“ vyberú iba tie
„VOĽNE ŽIJÚCE“ . Pravú stranu budeme robiť spoločne, keďže pôjde o novú učebnú látku.
Cieľom tejto časti bude získanie nových poznatkov z témy ŽIVODÍCHY, konkrétne „DOMÁCE
ZVIERATÁ.“
Pri vytváraní MM bude použitý obrazový materiál, farbičky a lepidlo.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Pompová Iveta
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Ovocia a zelenina
Ročník: druhý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Postupnosti, primeranosti, názornosti, praktickej ukážky, systematickosti, zásada tvorby.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienková mapa „ Ovocie a zelenina“ sa môže využiť pri výklade nového učiva. Ale je možné využiť
aj pri opakovaní a utvrdzovaní učiva na všetkých vyučovacích predmetoch.
Na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy boli využité interaktívnu tabuľu, obrázky,
pastelky, papier.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Svetlana Dodiková
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Stavba domu
Ročník: druhý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Postupnosti, primeranosti, farebnosť, názornosti, praktickej ukážky.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienkovú mapu Stavba domu použijem pri výklade nového učiva a pri opakovaní.
Na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy budú použite: čistý papier, farebné pastelky,
obrázky, interaktívna tabuľa.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Beáta Romanová
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk
Téma: Hlásky a písmená
Ročník: druhý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: i Mind Map
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
-
použitý počítačový program
v strede stránky umiestnená ústredná myšlienka
ústredná myšlienka rozvinutá do vetiev a ďalej do vetvičiek, ktoré spresňujú myšlienku
držanie sa farebnej línie
použitie obrázkov
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienková mapa je zameraná na opakovanie učiva: „Hlásky a písmená“ . Slúži na kontrolu žiackych
vedomostí, na zisťovanie, čo si žiaci zapamätali, čo zabudli. Myšlienkovú mapu zhotovujú žiaci spolu
s učiteľkou pomocou správnych odpovedí a kreslenia na papier.
Cieľ: Zopakovať a utvrdiť poznatky z učiva: „Hlásky a samohlásky“.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Jana Lesná
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Voda a jej význam
Ročník: 2. ročník
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
-postupnosti, analýza, syntéza, primeranosť, zásady tvorby – farebnosť, praktická ukážka
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Túto myšlienkovú mapu je vhodné použiť na hodine prírodovedy ako motivácia - aký je význam
využitie vody a následné postupné rozoberanie jednotlivých druhov vôd pri vysvetľovaní, ale aj pri
upevňovaní a opakovaní učiva. Túto myšlienkovú mapu je vhodné použiť v akejkoľvek časti
vyučovacej hodiny.
Cieľom tejto práce je uvedomiť si ako je možné vodu využiť a aký má význam pre život.
Použité nástroje: pero- dopisovanie, popisovanie, guma, zvýrazňovač, nástroje, prepojenie
s Wordom, presúvanie – šípka, rozstrihaný obrázok, zosvetľovanie, farby, zvuk, pozadie
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Iveta Kudláčová
Vyučovací predmet: Vlastiveda
Téma: Spoznávame Bratislavu
Ročník: štvrtý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
-použitie kontrastnej farby písma a pozadia, vkladanie obrázkov vhodných k danej téme, jednoduché
pozadie, použitie animácie, efektov, obrázkový materiál-kniha o Slovensku
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienkovú mapu použijem v závere vyučovacej hodiny na zisťovanie aké vedomosti si žiaci
zapamätali z výkladu.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Terézia Dejčíková
Vyučovací predmet: Vlastiveda
Téma: Veci okolo nás
Ročník: druhý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 20 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Zadanie ústrednej témy – kľúčového slova „ VECI „.
Farebné odlíšenie jednotlivých vetví.
Vetvy predstavujú základné triedenie vecí, ktoré nás obklopujú.
Použité sú nosné pojmy pre tému a podporný obrazový materiál.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Žiaci tvoria myšlienkovú mapu na základe triedenia predmetov okolo nás a obrázkového materiálu.
Hľadajú spoločné pomenovanie pre skupinu vecí so spoločnými znakmi, tým si rozvíjajú analytickosyntetické myslenie a slovnú zásobu.
Forma vyučovacej hodiny:
Myšlienková mapa je vyvodením nového učiva. Žiaci pracujú frontálne pod vedením učiteľky, ktorá
nápady žiakov usmerňuje a koordinuje. MM kreslia žiaci na vlastný výkres, súbežne učiteľka na
tabuľu, pričom majú žiaci možnosť vlastnej formy vyjadrenia / smer, farba, tvar vetvy, rôznorodosť
obrázkov /.
MM žiaci využijú pri domácej príprave, na nasledujúcich hodinách na opakovanie, pri ústnej
odpovedi.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Jana Bzdilíková
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Téma: Slovné druhy
Ročník: štvrtý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 10 – 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Farebne odlíšené vetvy mapy predstavujú jednotlivé učivá jedného tematického celku.
Použité sú nosné pojmy k jednotlivým častiam učiva doplnené názorným obrazovým materiálom.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Žiaci si budú prostredníctvom mapy opakovať nadobudnuté vedomosti, môže im slúžiať ako prehľad.
Zároveň si plynulým rozprávaním za použitia mapy rozvíjajú rečový prejav.
Forma vyučovacej hodiny: Myšlienková mapa je zaradená na opakovaciu hodinu. Žiaci pracujú
v skupinách. Každá skupina dostala za úlohu zhromaždiť rôzne informácie k danej časti tematického
celku. Pri otváraní jednotlivých vetiev žiaci prezentujú svoje vedomosti, čo si zapamätali z výkladu
a dopĺňajú to informáciami.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Anna Bugalová
Vyučovací predmet: Vlastiveda
Téma: Objavujeme Slovensko
Ročník: tretí
Predpokladaná dĺžka ukážky: 20 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Farebne odlíšené vetvy mapy predstavujú jednotlivé učivá jedného tematického celku.
Použité sú nosné pojmy k jednotlivým častiam učiva doplnené názorným obrazovým materiálom.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Žiaci si budú prostredníctvom mapy opakovať nadobudnuté vedomosti z tematického celku.
Zároveň si plynulým rozprávaním za použitia mapy rozvíjajú rečový prejav.
Forma vyučovacej hodiny: Myšlienková mapa je zaradená na opakovaciu hodinu. Žiaci pracujú
v skupinách. Každá skupina dostala za úlohu zhromaždiť rôzne informácie k danej časti tematického
celku. Pri otváraní jednotlivých vetiev žiaci prezentujú svoje vedomosti, čo si zapamätali z výkladu
a dopĺňajú to informáciami, ktoré si vyhľadali či už na internete alebo v encyklopédiách. Žiaci potom
pracujú v skupinách na projektovej práci, v ktorej využívajú odprezentované informácie.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Miriam Maslíková
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk
Téma: Vybrané slová
Ročník: štvrtý
Žiaci: Individuálne začlenení a žiaci so špecif.vývin.poruchami učenia
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: imindmap 5
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
 vychádzanie z ústredného pojmu, ktorým sú v tomto prípade obojaké spoluhlásky
B,M,P,R,S,V,Z a vybrané slová , ktoré sa po týchto spoluhláskach píšu
 rozvetvovanie centrálneho pojmu na 7 základných vetiev s obojakou spoluhláskou a následne
vetvených na jednotlivé vybrané slová
 prideľovanie rozličných farieb jednotlivým vetvám
 dopĺňanie vybraných slov o obrázky slúžiace na ilustráciu konkrétnych príkladov slov
 priložené PL pre jednotlivé typy cvičení na danej spoluhlásky , prehlbujúce konkrétne
poznatky o vybraných a odvodených slovách danej spoluhlásky
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú si môcť vytvárať
vlastnú myš. mapu - opakovanie, fixovanie a tvorba myšlienkovej mapy,jako kompenzačnej
pomôcky,ktorú môžu využívať vo VVP. Takýmto spôsobom by sa mohli učiteľ spolu s intaktnými
žiakmi podieľať na vytváraní tejto myšlienkovej mapy s tým, že učiteľ aj takýmto spôsobom vo forme
spätnej väzby zisťuje úroveň žiackych vedomostí o vybraných slovách.
Táto myšlienková mapa môže slúžiť na vysvetlenie, vyvodenie učiva ale i na opakovanie po prebratí
tematického celku o vybraných slovách v 4. ročníku v úvodnej časti hodiny, po ktorej by mali
nasledovať konkrétne typy cvičení podľa priložených PL zamerané na aplikáciu daných poznatkov v
praxi.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Erika Novotná
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Ja a veci okolo mňa
Ročník: druhý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 20 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Vysvetlenie a zadanie žiakom hlavnej témy pojem “dom“.
Farebné odlíšenie jednotlivých vetví. Jednotlivé vetvy znázorňujú vzťahy, ktoré
súvisia s pojmom dom. Použitý je obrázkový materiál a základné pojmy ( už
osvojené).
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienková mapa bude použitá na opakovanie učiva z daného tematického
celku(Ja a veci okolo mňa).Žiaci pracujú v skupinách. Každá skupina vytvorí
a zakreslí jednu vetvu. Učiteľka prácu žiakov usmerňuje a koordinuje.
Myšlienkové mapy kreslia žiaci na spoločný výkres v danej skupine. Skupiny sa
dohodnú a vyberú si spoločnú farbu, smer, tvar vetvy a vhodné obrázky .Každá
skupina prezentuje svoju myš. mapu. Na záver učiteľka spoločne so žiakmi
vytvorí jednu spoločnú myš. mapu na interaktívnej tabuli(alebo na papier) na
upevnenie získaných vedomostí.
Myšlienkové mapy žiaci využijú pri ústnej odpovedi v škole, pri opakovaní na
hodinách a v príprave na vyučovanie doma.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko:
Mgr. Šušková Viera
Vyučovací predmet:
Prírodoveda
Téma:
OVOCNÉ STROMY A KRÍKY
Ročník:
2. ročník
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: MindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Myšlienková mapa je orientovaná pre primárne vzdelávanie ZŠ.
1. v strede - centrálna myšlienka
2. centrálna myšlienka môže byť podporená obrázkom
3. vetvenie v rôznych úrovniach
4. použitie farieb na jednotlivé vetvy
5. používala som krivky, nie rovné čiary, kt. „nudia“ mozog
6. použitie kľúčových slov
7. vloženie obrázkov k jednotlivým vetvám
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu –
opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy.
Túto myšlienkovú mapu by som použila v záverečnej časti vyučovacej hodiny ako upevňovanie
získaných vedomostí, ktorými by som vyvolala diskusiu medzi žiakmi a získala spätnú väzbu.
Postupne by sme spoločne dopĺňali myšlienkovú mapu o poznatky žiakov.
Ak budú mať deti jednotlivé obrázky vytlačené, môžu ich nalepovať na pripravenú myšlienkovú
mapu – práca v daltonskom bloku - upevňovanie získaných vedomostí.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Janka Ihelková
Vyučovací predmet: Matematika
Téma: Objem
Ročník: Siedmy
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
-
stanovenie témy vyučovacej hodiny a zakreslenie základného pojmu – objem
špedcifikácia hlavných pojmov ktoré s témou súvisia v súlade s ŠkVP podľa ISCED2
ústredná téma sa rozlišuje na 4 hlavné vetvy – definícia objemu, jednotky objemu, vzťahy
medzi jednotkami objemu, výpočet objemu
každá vetva obsahuje vlastné podvetvy s množstvom obrázkov slúžiacich k lepšej názornosti
učiva
zakresľovanie nových pojmov do MM, ktoré cheme naučiť žiakov
názorná analýza učiva
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Výklad nového učiva netradičnou formou, pomocou ktorej sa aktívne zapájajú žiaci.
Upevňovanie učiva – MM si môžu žiaci vytvárať samostatne v rámci fixačnej časti hodiny.
Overovanie učiva – zhrnutie vedomosti – zistíme ktoré pojmy žiaci zvládli a ktoré treba ešte
zopakovať.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Jana Pijáková
Vyučovací predmet: Geografia
Téma: Povrch – nížiny, kotliny a pohoria
Ročník: deviaty
Predpokladaná dĺžka ukážky: 25 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- ústredná myšlienka je umiestnená v strede papiera orientovaného na šírku
- ústredná myšlienka je doplnená všeobecne geografickou mapou Slovenska
- k ústrednej myšlienke pripájam 4 hlavné vetvy: vznik , geomorfologické celky, geologická stavba
a premeny povrchu
- hlavné vetvy sú rozdelené na vetvy druhej, tretej a štvrtej úrovne
- každá vetva je znázornená inou farbou - mapa je prehľadnejšia, viac aktivizuje žiakov
- vetvy sú zakreslené v podobe kriviek, čo je pre mozog viac podnetné
- pri každej vetve používam jedno kľúčové slovo alebo slovné spojenie, ktoré dopĺňam o obrázky,
čím sa zvyšuje účinnosť myšlienkovej mapy, podnecuje predstavivosť žiaka, hlavné myšlienky
v učive si tak lepšie osvojí.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienkovú mapu použijem pri výklade uvedenej témy a pri zisťovaní, čo si žiaci zapamätali z
výkladu pri opakovaní učiva tematického celku príroda Slovenska v 9. ročníku.
Budem pri tom využívať projekciu na interaktívnej tabuli. Vetvy v tejto mape sú pri výklade
zbalené a formou riadeného rozhovoru so žiakmi budeme rozvíjať hlavné poznatky
o povrchu Slovenska a postupne prechádzať jednotlivé vetvy.
Cieľom vyučovacej hodiny je využitie doterajších vedomostí žiakov z geografie 5. ročníka
a biológie 8. ročníka , získanie nových vedomostí o téme, zapojenie žiakov do aktívnej komunikácie a
zisťovanie čo si žiaci z výkladu preberanej témy zapamätali.
Na podporu uvažovania budú použité obrázky a text v učebnici geografie a mapy v atlase
Slovenska .
Na záver žiakom rozdám kópie myšlienkovej mapy, zopakujeme si s ich pomocou ťažiskové
pojmy a budú ich používať pri domácej príprave na vyučovanie.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Alena Čimborová
Vyučovací predmet: Svet práce - technika
Téma: Elektroinštalačný materiál
Ročník: 8.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: ImindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
-zvolila som ústrednú tému a zistila som obsah a hĺbku danej témy
- na počítači v programe ImindMap6 som vytvorila pojmovú mapu s farebnými vetvami z pravého
horného rohu v smere hodinových ručičiek
-ku každej vetve som priradila pojmy
-ku každému pojmu som z internetu stiahla obrázok (vizualizácia pojmov)
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Táto myšlienková mapa má slúžiť na osvojenie a zapamätanie si nového učiva. Vytvorí ju učiteľ
a žiaci ďalej rozvádzajú jednotlivé pojmy vo vetvách na základe názorných obrázkov v úvodnej časti
hodiny.
V hlavnej časti budú žiaci rozdelení do skupín a na počítači si vytvoria určené vetvy (rozdelí učiteľ)
s pojmami a k ním priraďujú obrázky ( hľadajú na internete iné, ďalšie).
Na záver hodiny prezentujú skupiny svoje práce.
Žiaci sa oboznámia s novými pojmami, ktoré si budú vedieť predstaviť na základe obrázkov. Na
základe dopĺňania ďalších obrázkov rozmýšľajú nad danými pojmami, vyberajú správne obrázky . Je
to zábavná forma a spätosť s praxou.
Použité nástroje : prezentácia učiteľa, postupné rozbaľovanie vetiev, hľadanie a priraďovanie
obrázkov, prezentácie žiakov.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Marta Mackovčáková
Vyučovací predmet: Tvorba životného prostredia
Téma: Obilniny
Ročník: šiesty
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: imidmap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape
Určila som si cieľ vyučovacej hodiny. Pripravila som si podklady na tematický celok Obilniny . Obsah
učiva som zosúladila so štátnym vzdelávacím programom a školským vzdelávacím programom. Ako
východiskovú literatúru som použila učebnicu pre 6. ročník ZŠ a internet.
Ako centrálnu myšlienku som zvolila názov tematického celku. Jednotlivé vetvy farebne odlišujú
skúmané javy , čo umožňuje žiakom dobrú orientáciu v probléme. Javy, ktoré so sebou súvisia som
spojila čiarkovanou čiarou. Aby som podporila vizuálny kanál pamäte žiaka, myšlienkovú mapu som
doplnila obrazovým materiálom, ktorý ilustruje javy a pomáha splniť cieľ.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienkovú mapu použijem pri vysvestľovaní nového učiva. Frontálnou formou vytvoríme so žiakmi
myšlienkovú mapu, jednotlivé vetvy znázorňujúce dané učivo. Na podporu uvažovania a hľadania
súvislostí v oblasti ekológie hľadáme pozitívne a negatívne vplyvy.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Zdenka Maslíková
Vyučovací predmet: Občianská náuka
Téma: Štát
Ročník: Siedmy
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
-
stanovenie témy vyučovacej hodiny a zakreslenie základného pojmu štát
špedcifikácia hlavných pojmov ktoré s témou súvisia v súlade s ŠkVP podľa ISCED2
zakreslenie pojmov farebnými vetvami
rozvíjanie daných vetiev novými pojmami a ich zakresľovanie
názorná analýza učiva
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
-
výklad učiva – ako netradičná forma výkladu učiva s možnosťou zapojenia žiakov s ich
vedomosťami o daných pojmoch
-
opakovanie učiva – zhrnutie vedomostí, zisťovanie vedomostí, ktoré si žiaci zapamätali
a vytváranie vlastnej myšlienkovej mapy k danej téme
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Jana Jurgová
Vyučovací predmet: slovenský jazyk a literatúra
Téma: ústna ľudová slovesnosť
Ročník: šiesty
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
V centre mapy je ústredný pojem. Vychádzajú z neho viaceré farebne odlíšené vetvy s výrazmi, ktoré
súvisia s témou myšlienkovej mapy.
Cieľ vytvorenia myšlienkovej mapy: žiaci si prostredníctvom myšlienkovej mapy zopakujú a upevnia
vedomosti týkajúci sa ústnej ľudovej slovesnosti.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Na začiatku hodiny vediem so žiakmi motivačný rozhovor. Následne si napíšeme na tabuľu základné
pojmy súvisiace s ústnou ľudovou slovesnosťou. Potom si učivo zopakujeme ešte raz
prostredníctvom myšlienkovej mapy. Na konci hodiny bude práca s myšlienkovou mapou
ohodnotená samotnými žiakmi.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Ján Czán
Vyučovací predmet: Informatika
Téma: Ako funguje počítač
Ročník: piaty
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Vysvetlenie a zadanie žiakom hlavnej témy “počítač“.
Farebné odlíšenie jednotlivých vetví. Jednotlivé vetvy znázorňujú vzťahy, ktoré súvisia
s pojmom počítač. Účelom je na prirovnaní stavby a funkcie človeka vysveliť fungovanie
počítača.
Žiaci si prostredníctvom mapy vytvoria predstavu o fungovaní počítača ako celku.
Forma vyučovacej hodiny: Myšlienková mapa je zaradená na opakovaciu hodinu. Žiaci formou
spájania dvojíc výrazov majú pochopiť význam jednotlivých častí počítača. Časti počítača porovnávajú
s časťami ľudského tela a hľadajú podobnosti vo fungovaní počítača a človeka. Okrem výhod, ktoré
poskytuje myšlienková mapa: farby vetvy, obrázky..., si žiaci uvedomia podobnosť k vlastnému telu a
pochopia rozdiel medzi výrazmi ako: hardvér - softvér, vstupné - výstupné, mikrofón - reproduktory...
Nasleduje práca v skupinách a na základe obrázku človeka (pripravený na pracovnom liste) si vytvoria
mapu počítača.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko:Mgr.Yvonne Marjaková
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Téma: Podstatné mená
Ročník: šiesty
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Zadáme si tému vyučovacej hodiny.Vytvoríme centrum myšlienkovej mapy- z neho postupne
vyvodzujeme jednotlivé farebné vetvy- každá vetva je farebne iná, podľa toho,ako súvisia spolu
jednotlivé prebraté učivá.Osvojené pojmy , zamerané na systematizáciu a opakovanie učiva
o podstatných menách,zaznamenávame do MM.Nové pojmy zaznamenávame do MM aj pomocou
výstižných obrázkov,slúžiacich na názorné demonštrovanie rozdielu medzi pojmami všeobecnévlastné, konkrétne-abstraktné.
Postupujeme od osvojeného učiva k novému /ešte neznámemu/učivu,od dôležitých pojmov k menej
neznámemu učivu.
Učivo je v súlade so školským aj štátnym vzdelávacím programom ISCED2,pre predmet SJL.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
MM o podstatných menách je určená nielen na opakovanie už prebratého učiva, ale aj na vyvodenie
nového/ešte nepoznaného/, neprebratého učiva.Nové pojmy sú konkrétne a abstraktné podstatné
mená, všeobecné a vlastné podstatné mená.
Pri týchto nových pojmoch sú obrázky,aby si žiaci ľahšie zapamätali tieto nové slová a pochopili ich
význam.Následne obrázky ich vedú názorným spôsobom k pochopeniu základného rozdielu.MM sú
veľmi cennou pomôckou nielen pre učiteľov ale aj pre žiakov.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Lenka Gottvaldová
Vyučovací predmet: Nemecký jazyk
Téma: Freizeit
Ročník: ôsmy
Predpokladaná dĺžka ukážky: 25 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Farebné odlíšenie jednotlivých vetví, vetvy predstavujú možnosti trávenia voľného času.
V myšlienkovej mape sú v nemeckom jazyku uvedené pojmy, ktoré žiaci už poznali a tie, s ktorými sa
v danej lekcii stretli po prvýkrát.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Cieľ vytvorenia myšlienkovej mapy: žiaci si prostredníctvom myšlienkovej mapy upevnia vedomosti,
ktoré získali pri preberaní nového učiva v danej lekcii.
Štruktúra vyučovacej hodiny: hodina začne motivačným rozhovorom k téme voľný čas. Následne
bude myšlienková mapa načrtnutá na tabuľu- len jej základné pojmy. V rozširovaní jednotlivých
farebne odlíšených vetiev budeme so žiakmi pokračovať v programe iMindMap6. Uvedieme v nej to,
čo nám k danej téme napadne. Mnohé vetvy by bolo možné naďalej rozširovať. Na konci hodiny bude
práca s myšlienkovou mapou ohodnotená samotnými žiakmi.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Marcela Pišková
Vyučovací predmet: nemecký jazyk
Téma: Bývanie
Ročník: VIII.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 25 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Pri tvorbe mapy som vychádzala z ústrednej témy Bývanie, ktorú som situovala do stredu.
Tému som rozdelila na 5 farebne odlíšených vetiev:
1. Kde bývame?
2. Typ bývania
3. Priestory v byte/dome
4. Moja izba
5. Pomoc v domácnosti
Každá z týchto vetiev obsahuje vlastné podvetvy, ktoré bližšie špecifikujú bývanie v meste, na dedine,
vidieku, typ bytového domu, jednotlivé priestory, pomoc v domácnosti, vlastnú izbu a činnosti v nej.
Pri spracovávaní mapy som sa zamerala na kľúčové pojmy, ktoré som vhodne doplnila obrázkami.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Cieľom vyučovacej hodiny, na ktorej chcem použiť túto myšlienkovú mapu, je vedieť rozprávať
o pomoci v domácnosti. Žiaci si prostredníctvom MM zopakujú prebraté učivo o bývaní. Vedia
pomocou nej rozprávať, kde bývajú, špecifikujú typ bývania, vedia rozprávať o priestoroch v dome,
byte, o vybavení vlastnej izby.
Dôležité je, že žiaci pomocou MM dokážu viesť súvislý monológ na tému Bývanie.
Opakovanie učiva (vetva 1,2, 3,4) zaberie cca. 15 minút z úvodnej časti hodiny. Nasleduje prezentácia
nového učiva (vetva 5) – cca. 10 min.
Žiaci v záverečnej časti hodiny vedia rozprávať o svojej pomoci v domácnosti
Za domácu úlohu si spracujú vlastnú MM na tému „Môj dom“, resp. „Môj byt“.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Stanislava Lipková
Vyučovací predmet: Dejepis
Téma: Staroveké Grécko – opakovanie tematického celku
Ročník: šiesty
Predpokladaná dĺžka ukážky: 20 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Farebné odlíšenie jednotlivých vetví, vetvy predstavujú chronologický prehľad dejinami starovekého
Grécka. Použité sú nosné pojmy pre tému a názorný obrazový materiál
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Žiaci budú prostredníctvom mapy upevňovať svoje nadobudnuté vedomosti z tematického celku
a zároveň sa plynulým rozprávaním za použitia mapy buduje ich rečový prejav.
Forma vyučovacej hodiny: štruktúra vyučovacej hodiny: úvodná časť bude predstavená vo forme
náčrtu myšlienkovej mapy na tabuľu pri brainstormingu na úlohu – čo ich napadne k téme „staroveké
Grécko“, po úvodnej časti bude nasledovať riadený rozhovor za podpory využitia myšlienkovej mapy
k téme, vytvorenej v programe iMindMap6 a záverečné zhodnotenie hodiny – získaná vedomostná
úroveň a ohodnotenie práce s myšlienkovou mapou žiakmi .
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko:
Mgr. Miloš Harmady
Vyučovací predmet:
Geografia
Téma:
Vybrané jazykové rodiny Európy
Ročník:
druhý GYM
Predpokladaná dĺžka ukážky: 25 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- stanovenie témy vyučovacej hodiny a zakreslenie základného pojmu (Vybrané jazykové rodiny
Európy) – centra v myšlienkovej mape (papier je orientovaný na šírku);
- k centrálnemu obrázku pripájam hlavné vetvy: členenie (podľa podskupín), rozdelenie , jazykové
skupiny;
- hlavné vetvy sú rozvetvené na vetvy druhej úrovne; vetvy sú zakrivené a každá je inej farby;
- používam rámčeky – symbolizujú jazyky, ktoré sú už mŕtve, nepoužívajú sa
- zachovávam postupnosť – od dôležitých pojmov k menej dôležitým, od známych pojmov k menej
známym;
- zachovávam primeranosť obsahu učiva v závislosti od školského vzdelávacieho programu, ktorý je
v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 3A v predmete Geografia pre 2. Ročník GYM.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myšlienkovú
mapu – iné geografické témy, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú
tému a pod.), čo je cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby
myšlienkovej mapy:
Mapa bude využitá pri opakovaní tematického celku: Štruktúra obyvateľstva sveta. Najskôr
odkryjem hlavné vetvy, pričom žiaci budú frontálne odpovedať na otázky a ja budem postupne
odkrývať vetvy druhej a tretej úrovne – žiaci budú konfrontovať svoje odpovede.
Mapu môžu žiaci vytvárať aj samostatne, v rámci fixačnej hodiny, ako kreatívne upevňovanie
vedomostí zážitkovou formou. Tu zistíme ako žiaci tému zvládli.
Na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy bude použitý materiál z internetu, učebnica
Geografie.
Cieľom je rozvíjať schopnosť žiakov komunikovať, lepšie sa koncentrovať, jasne zachytávať
podrobnosti ako aj celok témy, viac si zapamätať.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Viera Kováčiková
Vyučovací predmet: Telesná výchova a šport
Téma: Olympijské Hry
Ročník: 8. ročník
Predpokladaná dĺžka ukážky: 20 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- stanovenie témy vyučovacej hodiny a kreslenie základného pojmu – centra v myšlienkovej mape
(papier je orientovaný na šírku),
-k centrálnemu obrázku pripájam hlavné vetvy: delenie OH, disciplíny, športovci, zakladateľ myšlienky
- hlavné vetvy sú rozvetvené na vetvy druhej a tretej úrovne, vetvy sú zakrivené a každá je inej farby,
- používam kľúčové slová alebo slovné spojenia a obrázky,
- zachovávam postupnosť – od dôležitých pojmov k menej dôležitým, od známych pojmov k menej
známym,
Zachovávam primeranosť obsahu učiva v závislosti od školského vzdelávacieho programu, ktorý je
v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 2 v predmete telesná výchova pre 8. ročník.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Mapa bude použitá pri opakovaní tematického celku: OH. Najskôr odkryjem hlavné vetvy, pričom
žiaci budú frontálne odpovedať na otázky a ja budem postupne odkrývať vetvy druhej a tretej úrovne
– žiaci budú konfrontovať svoje odpovede.
Mapu môžu žiaci vytvárať aj samostatne, v rámci fixačnej hodiny ako kreatívne upevňovanie
vedomostí zážitkovou formou. Tu zistíme, ako žiaci tému zvládli.
Cieľom je rozvíjať schopnosť žiakov komunikovať, lepšie sa koncentrovať, jasne zachytávať
podrobnosti ako aj celok témy, viacej si zapamätať.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Beata Slušná
Vyučovací predmet: Svet práce
Téma: Hydroponické pestovanie rastlín
Ročník: siedmy
Predpokladaná dĺžka ukážky: 20 min
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap Trial
Myšlienkovú mapu som využila vo vyučovacom predmete Svet práce, VII. ročník. Téma
MM bola Hydroponické pestovanie rastlín, nová učebná látka. MM som nahrádzala klasický
výklad učiva. Pri tvorbe MM som sa pridŕžala siedmich krokov:
1. Začala som uprostred šikmo položeného čistého papiera.
2. Ústrednú predstavu som vyjadrila obrázkom.
3. Používala som rôzne farby.
4. K centrálnemu obrázku som pripojila hlavné vetvy.
5. Vetvy som zakresľovala ako krivky.
6. Pre každú linku som použila jedno kľúčové slovo, alebo slovné spojenie.
7. Obrázky som používala po celej ploche mapy.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš.
mapu -opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému
a pod.), čo je cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby
myšlienkovej mapy:
Žiaci VII. ročníka po mojej ukážke MM dostali príležitosť vyskúšať si to sami. Tému si zvolili
ľubovoľne podľa ich záujmu a vedomostí. Tým bola navodená nielen motivačná úloha, ale
dokázala žiakov zapojiť do aktívnej komunikácie. Cieľom tejto časti bolo zistiť, aké témy
žiakov zaujímajú a v akých súvislostiach danú tému vnímajú. Žiaci dostali príležitosť vysvetliť,
prečo zvolili dané pojmy a tým rozviesť svoju osobnú skúsenosť.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Denisa Mumperová
Vyučovací predmet: Edukačná aktivita
Téma: Vianoce
Ročník: 4.ročné deti
Predpokladaná dĺžka ukážky:15-20 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Postupovala som podľa zásad tvorenia myšlienkovej mapy- začala som centrálnym pojmom
s obrázkom , ktorý motivuje mozog k činnosti a je zaujímavejší.
K centrálnemu obrázku (pojmu) som pripájala hlavné vetvy,(farebne odlíšené) a k nim vetvy ďalšej
úrovne. Vetvy som zakreslila ako krivky , nie rovné čiary , kde som pridala jeden kľúčový pojem
a obrázok.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
V mojej myšlienkovej mape sa budem zameriavať na tému Vianoce, ktorú budem rozširovať do
viacerých vrstiev (prípravy na Vianoce , symboly Vianoc , vianočné piesne a koledy , sviatky ,
rozprávky). Ku každej vetve bude pripravený aj obrázok.
Myšlienkovú mapu budem využívať aj pri práci s deťmi.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Erika Pachingerová
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Veci okolo nás – Prečo sa veci líšia
Ročník: tretí
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.- 20.min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Vychádzala som z vedomostí , ktoré už žiaci nadobudli v predošlých ročníkoch. Cieľom je efektívny
a postupný rozvoj myslenia ,rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodovedy. Jednalo sa
o opakovanie učiva z druhého ročníka. Pri opakovaní som používala zásadu postupnosti
a primeranosti . Ďalšie metódy: motivačné, expozičné, fixačné .Ďalej som používala živé rozprávanie,
opis spojený s pozorovaním.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Moja myšlienková mapa bude slúžiť ako pomôcka pri opakovaní tematického celku. Žiaci
budú postupne a primerane získavať ďalšie informácie na tému – Prečo sa veci líšia.
Mapa v základnej vetve sa bude vyučovať v 2. ročníku, v 3. ročníku sa bude dopĺňať vetva
delenia - prírodniny - sa pridajú aj členenia na určovanie živé a neživé a žiaci budú rozlišovať, ktoré sú
živé a ktoré neživé. Žiaci budú rozprávať o tom, čo všetko človek potrebuje z prírody pre svoj život.
Budú postupne na I. stupni ZŠ dopĺňať osvojené informácie, prípadne môže slúžiť aj ako výborná
učebná pomôcka na upevnenie a opakovanie prebratého učiva.
Cieľom myšlienkovej mapy bude :ľahšie a efektívnejšie rozvíjanie poznania dieťaťa
a spoznávanie prírodného prostredia, schopnosť orientovať sa v informáciách a vedieť s nimi
pracovať, lepšia motivácia a práca s novými poznatkami, farebnosťou a obrázkami udržiavať
pozornosť žiakov.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Bc. Renáta Ižoldová
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Veci okolo nás
Ročník: tretí
Predpokladaná dĺžka ukážky : 16 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap 6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Pri tvorbe myšlienkovej mapy som si vybrala typ hierarchickej (stromovej) mapy.
Centrálny uzol uprostred čistej plochy tvorí pojem VEC , ktorý sa ďalej vetví na pojmy ĽUDSKÉ
VÝTVORY a PRÍRODNINY.
Jednotlivé vetvy sú zakreslené ako krivky rôznofarebne rozlíšené. Pojmy tvoria jednoduché kľúčové
slová na zvýšenie účinnosti a flexibility.
Celá myšlienková mapa je farebná doplnená obrázkami po celej ploche. Pre názorné zobrazenia a na
využitie predstavivosti žiakov. Každý obrázok motivuje mozog k činnosti.
Táto myšlienková mapa je vhodná na vysvetlenie učiva, prípadne do fixačnej fázy vyučovacej hodiny
na spojenie prvkov učiva do logickej štruktúry a na vytvorenie si celkového obrazu o danom učive.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Renáta Harmadyová
Vyučovací predmet: Anglický jazyk
Téma: Clothes
Ročník: 2. ročník
Predpokladaná dĺžka ukážky: asi 20 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri myšlienkovej mape:
- ústredná téma je umiestnená v strede mapy
- myšlienky sú členené okolo stredu do vetiev a vetvy sú ďalej rozvíjané spresňovaním témy
- zapísané sú iba najdôležitejšie pojmy – slovná zásoba
- vzťahy sú vyznačené farebne rozlíšenými vetvami, obrázkami
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (žiaci budú vytvárať myšlienkovú mapu
- opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy.
Myšlienková mapa Clothes bude použitá pri vysvetľovaní novej látky, pri zhrnutí učiva v závere
hodiny, pri opakovaní učiva na nasledujúcej hodine a pri tematickom opakovaní.
Cieľom je použitie doterajších vedomostí žiakov pred preberaním novej látky, získanie nových
vedomostí o téme, zapojenie žiakov do aktívnej komunikácie a zisťovanie čo si žiaci z výkladu
preberanej témy zapamätali.
Na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy budú použité tieto nástroje:
- text v učebnici First Friends 2
-práca so slovníkom, hľadanie informácií na internete
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Renata Trungelová
Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo
Téma: Boh hovorí k človeku – Sväté Písmo
Ročník: piaty
Predpokladaná dĺžka ukážky: 25 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- stanovenie témy vyučovacej hodiny a zakreslenie základného pojmu (Sväté Písmo) – centra
v myšlienkovej mape (papier je orientovaný na šírku);
- k centrálnemu obrázku pripájam hlavné vetvy: definícia, členenie (podľa kníh), rozdelenie (štýl
písania), orientácia vo Svätom Písme, jazyk, význam;
- hlavné vetvy sú rozvetvené na vetvy druhej a tretej úrovne; vetvy sú zakrivené a každá je inej
farby;
- používam kľúčové slová alebo slovné spojenia a obrázky, symboly;
- zachovávam postupnosť – od dôležitých pojmov k menej dôležitým, od známych pojmov k menej
známym;
- zachovávam primeranosť obsahu učiva v závislosti od školského vzdelávacieho programu, ktorý je
v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 2 v predmete katolícke náboženstvo pre 5.
ročník.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Mapa bude využitá pri opakovaní tematického celku: Boh hovorí k človeku. Najskôr odkryjem
hlavné vetvy, pričom žiaci budú frontálne odpovedať na otázky a ja budem postupne odkrývať
vetvy druhej a tretej úrovne – žiaci budú konfrontovať svoje odpovede.
Mapu môžu žiaci vytvárať aj samostatne, v rámci fixačnej hodiny, ako kreatívne upevňovanie
vedomostí zážitkovou formou. Tu zistíme ako žiaci tému zvládli.
Na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy bude použitý materiál z internetu, metodická
príručka.
Cieľom je rozvíjať schopnosť žiakov komunikovať, lepšie sa koncentrovať, jasne zachytávať
podrobnosti ako aj celok témy, viac si zapamätať.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Erika Frtúsová
Vyučovací predmet: Vlastiveda
Téma: Spoločenstvo vody
Ročník: tretí
Predpokladaná dĺžka ukážky: asi 20 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri myšlienkovej mape:
- ústredná téma je umiestnená v strede mapy
- myšlienky sú členené okolo stredu do vetiev a vetvy sú ďalej rozvíjané spresňovaním témy
- zapísané sú iba najdôležitejšie pojmy, známe poznatky a získané informácie
- vzťahy sú vyznačené farebne rozlíšenými vetvami
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (žiaci budú vytvárať myšlienkovú mapu
- opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienková mapa Spoločenstvo vody bude použitá pri vysvetľovaní novej látky, pri zhrnutí učiva
v závere hodiny, pri opakovaní učiva na nasledujúcej hodine a pri tematickom opakovaní.
Cieľom je použitie doterajších vedomostí žiakov pred preberaním novej látky, získanie nových
vedomostí o téme, zapojenie žiakov do aktívnej komunikácie a zisťovanie čo si žiaci z výkladu
preberanej témy zapamätali.
Na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy budú použité tieto nástroje:
- text v učebnici Vlastiveda
-práca s mapou Slovenska, hľadanie informácií na internete, v encyklopédii
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Božena Dudášová
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk
Téma: Ohybné slovné druhy
Ročník: štvrtý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 17 min
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Stredom myšlienkovej mapy bude pojem OHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY .
Hlavné vetvy budú názvy jednotlivých slovných.
Vedľajšie vetvy budú gramatické kategórie, ktoré určujeme pri týchto slovných druhoch.
Všetky, vetvy, pojmy a definície budú farebne rozlíšené.
Podvetvy budú zakreslené ako krivky
a každá bude farebne zodpovedať svojej vetve.
Myšlienková mapa na tému OHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY bude použitá na výklad a opakovanie učiva.
Následne poslúži ako pomôcka na hodine SJL pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
CIEĽOM POUŽITIA MYŠLIENKOVEJ MAPY JE:
-
ľahšie a efektívnejšie zapamätávanie si nového učiva
-
ľahšie a rýchlejšie vybavenie si pojmov a definícii
-
umožniť žiakom so ŠVVP pracovať na hodinách súčasne so spolužiakmi a zároveň vlastným
tempom
-
lepšie sústredenie sa na činnosť
-
farebnosťou a nápaditosťou udržať pozornosť žiakov čo najdlhšie
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Karin Šabíková
Vyučovací predmet: Vlastiveda
Téma: Lesy- naše pľúca
Ročník: III.
Predpokladaná dĺžka ukážky: 20 minút
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindmap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Myšlienkovú mapu vytváram pomocou počítača v softvéri iMindMap.
V strede je ústredný pojem- Lesy, z ktorého idú hlavné vetvy, ktoré rozdeľujú lesy podľa toho, aké sa
na Slovensku vyskytujú.
Každá vetva je inej farby, ďalej sa rozvetvujú pojmami a obrázkami konkrétnych stromov rastúcich
v týchto typoch lesov a živočíchmi v nich žijúcimi.
Po celej ploche mapy som použila obrázky.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Myšlienkovú mapu použijem na výklad nového učiva a prípadne aj na zhrnutie učiva, žiaci môžu
s ňou pracovať pri opakovaní témy.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Štefan Čunderlík
Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo
Téma: Božie zjavenie a viera
Ročník: prvý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 25 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- stanovenie témy vyučovacej hodiny a zakreslenie základného pojmu – centra v myšlienkovej
mape (papier je orientovaný na šírku);
- k centrálnemu obrázku pripájam hlavné vetvy: definícia, členenie , rozdelenie , orientácia
- hlavné vetvy sú rozvetvené na vetvy druhej a tretej úrovne; vetvy sú zakrivené a každá je inej
farby;
- používam kľúčové slová alebo slovné spojenia a obrázky;
- zachovávam postupnosť – od dôležitých pojmov k menej dôležitým, od známych pojmov k menej
známym;
- zachovávam primeranosť obsahu učiva v závislosti od školského vzdelávacieho programu, ktorý je
v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 3A v predmete katolícke náboženstvo pre 1.
ročník.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Mapa bude využitá pri tvorbe maturitnej otázky: Božie zjavenie a viera. Najskôr odkryjem hlavné
vetvy, pričom študenti budú frontálne odpovedať na otázky a ja budem postupne odkrývať vetvy
druhej a tretej úrovne – študenti budú konfrontovať svoje odpovede.
Cieľom je rozvíjať schopnosť žiakov komunikovať, lepšie sa koncentrovať, jasne zachytávať
podrobnosti ako aj celok témy, viac si zapamätať.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Beáta Borošová
Vyučovací predmet: Prírodoveda
Téma: Ja a moje zdravie
Ročník: prvý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 25 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software:
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- stanovenie témy vyučovacej hodiny a zakreslenie základného pojmu(centra myšlienkovej
mapy),papier je orientovaný na šírku.
- k centrálnemu obrázku pripájam postupne hlavné vetvy :definícia, rozdelenie, význam
- hlavné vetvy sú rozvetvené na vetvy vedľajšie, ktoré sú zakrivené a každá má inú farbu.
- používam kľúčové slová, alebo slovné spojenia a obrázky.
-zachovávam postupnosť t.j. od dôležitých pojmov k menej dôležitým, od známeho k menej
známemu.
- zachovávam primeranosť obsahu učiva v závislosti od školského vzdelávacieho programu, ktorý je
v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 1 v predmete prírodoveda pre 1. ročník Z Š.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Mapa bude slúžiť pri utvrdzovaní a opakovaní učiva tematického celku: Osobná hygiena
a psychohygiena. Myšlienkovú mapu budem tvoriť spolu so žiakmi . Použijem pritom nasledovné
pedagogické stratégie: motivačný rozhovor ,rozprávanie, prácu s pracovným listom .
Cieľom je rozvíjať u žiakov schopnosť vedieť samostatne popísať , identifikovať a zovšeobecniť
spoločné znaky danej témy. Vedieť lepšie komunikovať, rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením
a kritické myslenie.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Branislav Bányi
Vyučovací predmet: Geografia
Téma: Slovensko - opakovanie
Ročník: 9. ročník
Predpokladaná dĺžka ukážky: využitie počas celej hodiny
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
-stanovenie témy vyučovacej hodiny a kreslenie základného pojmu – centra v myšlienkovej mape
(papier je orientovaný na šírku),
-k centrálnemu obrázku pripájam hlavné vetvy: kategórie, členenie (podľa učebnice), rozdelenie (štýl
písania), základné poznatky o Slovensku
- hlavné vetvy sú rozvetvené na vetvy druhej a tretej úrovne, vetvy sú zakrivené a každá je inej farby,
- používam kľúčové slová alebo slovné spojenia a obrázky,
- zachovávam postupnosť – od všeobecnejších pojmov ku konkrétnejším,
Zachovávam primeranosť obsahu učiva v závislosti od školského vzdelávacieho programu, ktorý je
v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 2 v predmete geografia pre 9. ročník.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Mapa bude použitá pri opakovaní tematického celku: Slovensko. Najskôr odkryjem hlavné vetvy,
pričom žiaci budú frontálne odpovedať na otázky a ja budem postupne odkrývať vetvy druhej a tretej
úrovne – žiaci budú konfrontovať svoje odpovede.
Mapu môžu žiaci vytvárať aj samostatne, v rámci fixačnej hodiny ako kreatívne upevňovanie
vedomostí zážitkovou formou. Tu zistíme, ako žiaci tému zvládli.
Cieľom je rozvíjať schopnosť žiakov komunikovať, lepšie sa koncentrovať, jasne zachytávať
podrobnosti ako aj celok témy, viacej si zapamätať. Úlohou žiakov bude aj dopĺňať, rozširovať už
navrhnutú mapu, preto neobsahuje všetky možnosti.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Andrea Repiská
Vyučovací predmet: Nemecký jazyk
Téma: Predložky
Ročník: 8. ročník
Predpokladaná dĺžka ukážky: 20 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
-stanovenie témy vyučovacej hodiny a kreslenie základného pojmu – centra v myšlienkovej mape
(papier je orientovaný na šírku),
-k centrálnemu obrázku pripájam hlavné vetvy: definícia, členenie (podľa kníh), rozdelenie (štýl
písania), orientácia nemeckej gramatike, jazyk a význam,
- hlavné vetvy sú rozvetvené na vetvy druhej a tretej úrovne, vetvy sú zakrivené a každá je inej farby,
- používam kľúčové slová alebo slovné spojenia a obrázky,
- zachovávam postupnosť – od dôležitých pojmov k menej dôležitým, od známych pojmov k menej
známym,
Zachovávam primeranosť obsahu učiva v závislosti od školského vzdelávacieho programu, ktorý je
v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 2 v predmete nemecký jazyk pre 8. ročník.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Mapa bude použitá pri opakovaní tematického celku: Predložky. Najskôr odkryjem hlavné vetvy,
pričom žiaci budú frontálne odpovedať na otázky a ja budem postupne odkrývať vetvy druhej a tretej
úrovne – žiaci budú konfrontovať svoje odpovede.
Mapu môžu žiaci vytvárať aj samostatne, v rámci fixačnej hodiny ako kreatívne upevňovanie
vedomostí zážitkovou formou. Tu zistíme, ako žiaci tému zvládli.
Cieľom je rozvíjať schopnosť žiakov komunikovať, lepšie sa koncentrovať, jasne zachytávať
podrobnosti ako aj celok témy, viacej si zapamätať.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Ing. Beata Škorníková
Vyučovací predmet: Fyzika
Téma: Sila
Ročník: I. ročník
Predpokladaná dĺžka ukážky: 20 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
- stanovenie témy vyučovacej hodiny a kreslenie základného pojmu – centra v myšlienkovej mape
(papier je orientovaný na šírku),
-k centrálnemu obrázku pripájam hlavné vetvy: skladanie síl, rozklad síl, dvojica síl.
- hlavné vetvy sú rozvetvené na vetvy druhej a tretej úrovne, vetvy sú zakrivené a každá je inej farby,
- používam kľúčové slová alebo slovné spojenia a obrázky,
- zachovávam postupnosť – od dôležitých pojmov k menej dôležitým, od známych pojmov k menej
známym,
Zachovávam primeranosť obsahu učiva v závislosti od školského vzdelávacieho programu, ktorý je
v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 3A v predmete fyzika pre 1. ročník SŠ.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Mapa bude použitá pri opakovaní tematického celku: Sila a pohyb. Najskôr odkryjem hlavné vetvy,
pričom žiaci budú frontálne odpovedať na otázky a ja budem postupne odkrývať vetvy druhej a tretej
úrovne – žiaci budú konfrontovať svoje odpovede.
Mapu môžu žiaci vytvárať aj samostatne, v rámci fixačnej hodiny ako kreatívne upevňovanie
vedomostí zážitkovou formou. Tu zistíme, ako žiaci tému zvládli.
Cieľom je rozvíjať schopnosť žiakov komunikovať, lepšie sa koncentrovať, jasne zachytávať
podrobnosti ako aj celok témy, viacej si zapamätať.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Bronislava Mihálková
Vyučovací predmet: Biológia
Téma: Systém ríše rastlín
Ročník: 1. GYM
Predpokladaná dĺžka ukážky: 35 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
-stanovenie témy vyučovacej hodiny a kreslenie základného pojmu – centra v myšlienkovej mape
(papier je orientovaný na šírku)
-k centrálnemu obrázku pripájam hlavné vetvy: členenie na taxonomické jednotky – podríše
oddelenie, kmeň, trieda, čeľaď
- hlavné vetvy sú rozvetvené na vetvy druhej až šiestej úrovne: členenie na taxonomické jednotky –
oddelenia, kmene, triedy a čeľade; vetvy sú zakrivené
- používam kľúčové slová – pomenovania jednotlivých taxonomických jednotiek, obrázky a odkazy
- zachovávam postupnosť – od vyšších taxonomických jednotiek k nižším
Zachovávam primeranosť obsahu učiva v závislosti od školského vzdelávacieho programu, ktorý je
v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 3 v predmete biológia pre 1. ročník.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Mapa bude použitá pri výklade tematického celku: Systém rastlín. Najskôr odkryjem hlavné vetvy,
pričom žiaci budú frontálne odpovedať na otázky a ja budem postupne odkrývať vetvy druhej
až šiestej úrovne.
Mapu môžu žiaci vytvárať aj samostatne, v rámci fixačnej hodiny ako kreatívne upevňovanie
vedomostí zážitkovou formou. Tu zistíme, ako žiaci tému zvládli.
Cieľom je rozvíjať schopnosť žiakov komunikovať, lepšie sa koncentrovať, jasne zachytávať
podrobnosti ako aj celok témy, viacej si zapamätať.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mária Farkašová
Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Téma: Slovné druhy – podstatné mená
Ročník: štvrtý
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15-25 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
Vychádzala som z vedomostí , ktoré už žiaci nadobudli v predošlých ročníkoch a chronologicky som
ich spojila s novými poznatkami. Jednalo sa o postupné dopĺňanie vedomostí.
Pri tvorbe som dodržala zásadu postupnosti a primeranosti pre žiakov I. stupňa ZŠ. Vedľajšie vetvy
budú zamerané na delenie podstatných mien a na určovanie gramatických kategórii.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Moja myšlienková mapa bude slúžiť ako pomôcka pri vysvetľovaní, ale aj pri opakovaní
tematického celku. Žiaci budú systematicky získavať informácie o slovnom druhu – podstatných
menách .
Mapa v základnej vetve sa bude vyučovať v 2. ročníku, v 3. ročníku sa bude dopĺňať vetva
delenia podstatných mien v 4. ročníku sa pridajú aj členenia na určovanie gramatických kategórii.
Žiaci budú postupne na I. stupni ZŠ dopĺňať osvojené informácie, prípadne môže slúžiť aj ako výborná
učebná pomôcka na upevnenie a opakovanie prebratého učiva. Zároveň je vhodnou učebnou
pomôckou pre žiakov so špeciálno-výchovno vzdelávacími potrebami.
Cieľom myšlienkovej mapy bude : ľahšie a efektívnejšie použitie podstatných mien, vyvodenie
definícii, lepšiu motiváciu a prácu s novými poznatkami, farebnosťou a obrázkami udržiavať
pozornosť žiakov.
Anotácie záverečných prác absolventov kontinuálneho vzdelávania
Program: Myšlienkové mapy vo výučbe
Anotácia záverečnej práce
Meno a priezvisko: Mgr. Júlia Švecová
Vyučovací predmet: dejepis
Téma: Napoleon
Ročník: 2. ročník
Predpokladaná dĺžka ukážky: 15 min.
Myšlienkové mapy vo výučbe
Použitý software: iMindMap6
Zásady tvorby myšlienkových máp použité pri Vašej myšlienkovej mape:
-stanovenie témy vyučovacej hodiny a kreslenie základného pojmu – centra v myšlienkovej mape
(papier je orientovaný na šírku),
-k centrálnemu obrázku pripájam hlavné vetvy: definícia, členenie (podľa kníh), rozdelenie (štýl
písania), orientácia v téme Veľká francúzska revolúcia a Napoleon,
- hlavné vetvy sú rozvetvené na vetvy druhej a tretej úrovne, vetvy sú zakrivené a každá je inej farby,
- používam kľúčové slová alebo slovné spojenia a obrázky,
- zachovávam postupnosť – od dôležitých pojmov k menej dôležitým, od známych pojmov k menej
známym,
Zachovávam primeranosť obsahu učiva v závislosti od školského vzdelávacieho programu, ktorý je
v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED 3 v predmete dejepis pre 2. ročník.
Časti vyučovacej hodiny, kde bude použitá myšlienková mapa (buď žiaci budú vytvárať myš. mapu opakovanie, zisťovanie čo si žiaci zapamätali z výkladu, čo môžu vedieť na novú tému a pod.), čo je
cieľom tejto časti, aké nástroje budú použité na podporu uvažovania a tvorby myšlienkovej mapy:
Mapa bude použitá pri opakovaní tematického celku: Veľká francúzska revolúcia. Najskôr odkryjem
hlavné vetvy, pričom žiaci budú frontálne odpovedať na otázky a ja budem postupne odkrývať vetvy
druhej a tretej úrovne – žiaci budú konfrontovať svoje odpovede.
Mapu môžu žiaci vytvárať aj samostatne, v rámci fixačnej hodiny ako kreatívne upevňovanie
vedomostí zážitkovou formou. Tu zistíme, ako žiaci tému zvládli.
Cieľom je rozvíjať schopnosť žiakov komunikovať, lepšie sa koncentrovať, jasne zachytávať
podrobnosti ako aj celok témy, viacej si zapamätať.
Download

Anotácia záverečnej práce