ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BISKUPA P. JANTAUSCHA,
Kalinčiakova 24, 917 01 Trnava
Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2013/2014
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2013/2014
Obsah
Základné identifikačné údaje ............................................................................................................. 3
Vedúci zamestnanci školy................................................................................................................... 3
Rada školy........................................................................................................................................... 3
Informácie o činnosti Rady školy ........................................................................................................ 3
Poradné orgány školy ......................................................................................................................... 4
Údaje o počte žiakov .......................................................................................................................... 5
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ ............................................................................... 5
Klasifikácia tried ................................................................................................................................. 6
Dochádzka žiakov ............................................................................................................................... 9
Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky ........................................................................ 9
Odbory a učebné plány .................................................................................................................... 10
Zamestnanci ..................................................................................................................................... 11
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov .................................................................................... 11
Vzdelávanie zamestnancov .............................................................................................................. 12
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád ............................................................................................... 13
Aktivity zamerané na rozvoj duchovného života ............................................................................ 14
Aktivity organizované školou ........................................................................................................... 15
Aktivity so sociálnym rozmerom, do ktorých sa škola zapojila ........................................................ 16
Projekty ............................................................................................................................................ 16
Výsledky inšpekčnej činnosti ............................................................................................................ 17
Materiálno-technické podmienky .................................................................................................... 17
Finančné a hmotné zabezpečenie .................................................................................................... 18
Plnenie stanoveného cieľa ............................................................................................................... 18
Úspechy a nedostatky ...................................................................................................................... 19
Uplatnenie žiakov ............................................................................................................................. 20
Psychohygienické podmienky .......................................................................................................... 20
Voľnočasové aktivity ........................................................................................................................ 20
Spolupráca školy s rodičmi ............................................................................................................... 21
Spolupráca školy a verejnosti ........................................................................................................... 21
Záver ................................................................................................................................................. 22
Východiská a podklady ..................................................................................................................... 23
Vyjadrenie rady školy ....................................................................................................................... 24
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2013/2014
Základné identifikačné údaje
Názov školy
Adresa školy
Telefón
E-mail
WWW stránka
Zriaďovateľ
Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha
Kalinčiakova 24, 917 01 Trnava
033 593 68 71
[email protected]
agy.edupage.org
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, J. Hollého 10, 917 01 Trnava
Vedúci zamestnanci školy
Funkcia
Riaditeľ
Zástupca
riaditeľa
Meno
PhDr. Mária Marková, PhD. do 30. 6. 2014
PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan od 1. 7. 2014
Telefón
033 554 59 32
E-mail
[email protected]
Mgr. Katarína Přidalová do 31. 12. 2013
PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan
od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014
Rada školy
Rada školy pri Arcibiskupskom gymnáziu biskupa P. Jantauscha v Trnave bola ustanovená v zmysle
§ 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Funkcia
Predseda
Pedagogickí zamestnanci
Ostatní zamestnanci
Zástupcovia rodičov
Zástupcovia zriaďovateľa
Zástupcovia žiakov
Meno
MUDr. Milada Lančaričová
Mgr. Marcela Lančaričová
Magdaléna Ondrejková
doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.
PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan
PhDr. Beáta Ščipáková
Tomáš Stanislavský
Informácia o činnosti Rady školy
Rada školy je poradným orgánom školy, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy rodičov, pedagogických
a nepedagogických zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Zaujíma stanovisko
ku všetkým závažným skutočnostiam týkajúcich sa rozvoja školy.
3
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2013/2014
Poradné orgány školy
V škole okrem rady školy pracujú ako poradné orgány predmetové komisie a pedagogická rada.
Riaditeľ školy je prizývaný na zasadnutia poradných orgánov, kde je podrobne informovaný o plnení
úloh a riešení aktuálnych problémov.
Predmetové komisie
Činnosť PK je zameraná na zvyšovanie odbornej úrovne a kvality výchovy a vzdelávania v
jednotlivých predmetoch alebo skupiny predmetov. Metodické komisie sa zriaďujú za účelom
zlepšenia vzájomnej spolupráce medzi pedagogickými zamestnancami. Ich hlavnou obsahovou
náplňou je riešenie otázok výchovno-vzdelávacieho procesu, spracovanie základnej pedagogickej
dokumentácie, inovácia obsahu, foriem a metód vyučovania, priebežné využitie a dopĺňanie
učebných pomôcok a technického vybavenia, príprava a účasť na súťažiach, charitatívnych
podujatiach, hodnotenie práce členov PK a iné aktuálne otázky.
Prácu PK riadi predseda predmetovej komisie (predsedu PK vymenúva riaditeľ školy), ktorý je
zároveň povinný viesť aktuálnu agendu PK, záznamy z vykonaných hospitácií, resp. iné materiály. V
priebehu školského roka realizujú PK činnosť na základe plánu práce predmetovej komisie.
Názov PK
Vedúci
Mgr. Ľuboš Martinák
PK
spoločensko vedných
predmetov
Členovia PK
Vyučuje
ANJ,NEJ,KAJ
PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan KNB, BIT, FKZ, SQN
Mgr. Miriam Karasová
SJL, DEJ, UMK
Mgr. Marcela Lančaričová ANJ, KAJ
PhDr. Mária Marková, PhD. PYE
Mgr. Zdenka Mešťanková UMK
PhDr. Peter Mikula
KNB, BIT
Mgr. Naďa Mruškovičová NEJ
Mgr. Lukáš Piňák
OBN, DEJ, SEY
PhDr. Patrícia Rogulski
NEJ, TSV
Mgr. Jana Šmičková
SJL, NEJ
Mgr. Monika Zemková
RNDr. Dagmar Gašparíková, PhD.
PK
prírodovedných
predmetov
FIG, LAT, SJL
MAT, SEF
Mgr. Daniel Čálik
TSV
Mgr. Jana Čambálová
BIO, INF, SEB
RNDr. Jana Gregušová
MAT, GEG,SEG
Ing. Viera Horváthová, PhD. CHE
Mgr. Katarína Přidalová
MAT, BIO
Mgr. Ľuboš Sorát
FYZ
Mgr. Katarína Zajacová
SEN
4
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2013/2014
Pedagogická rada
V školskom roku 2013/2014 pedagogickú radu tvorilo 22 pedagogických zamestnancov. Vykonávala
odbornú činnosť v zhode s úlohami Plánu práce školy. Na pravidelných zasadnutiach, ktoré sa konali
jeden krát za mesiac sa venovala rozboru výchovno-vzdelávacej činnosti a riešeniu problémov
týkajúcich sa žiakov a školy ako organizácie.
Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy k 15. 9. 2013: 121
z toho v ÚVTOS:
41
Počet tried: 8
Počet žiakov školy k 30. 6. 2014: 119
z toho v ÚVTOS:
40
Počet tried: 8
Podrobnejšie informácie:
I. AG
Počet
žiakov
9
I. BG
18
0
II. AG
19
2
II. BG
9
0
III. AG
20
1
III. BG
9
0
IV. AG
32
1
IV. BG
5
0
Trieda
z toho
ŠVVP
1
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
Žiaci
Z toho
dievčatá
Spolu
Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky
Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky
Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacej skúšky
Počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2013
Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 9. 2013
5
31
0
29
26
26
5
0
5
4
4
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2013/2014
Klasifikácia tried
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov za 1. polrok
Predmet
I. AG
I. BG
II. AG
II. BG
III. AG
III. BG
IV. AG
IV. BG
Slovenský jazyk a literatúra
3,63
2,33
2,60
2,22
3,05
2,33
3,03
2,20
Anglický jazyk
2,63
2,06
3,00
1,89
3,20
1,89
3,00
2,20
Nemecký jazyk
2,50
2,22
3,00
1,56
3,25
1,67
3,03
2,20
Fyzika
3,13
2,06
2,35
2,44
2,65
2,00
-
-
Chémia
2,63
2,61
3,40
2,56
3,65
2,56
-
-
Biológia
2,38
2,22
2,35
1,44
2,95
1,56
-
-
Dejepis
2,25
1,94
2,20
1,44
2,80
1,67
-
-
Geografia
2,13
2,94
2,85
1,89
2,65
2,56
-
-
-
-
-
-
2,65
1,67
2,58
1,40
Katolícke náboženstvo
2,00
1,67
2,10
1,56
2,55
1,22
2,10
1,00
Bioetika
1,88
1,25
-
-
-
-
-
-
Filozofia kresťanského života
-
-
1,30
1,00
-
-
-
-
Psychosociálny tréning
-
-
-
-
-
-
1,48
1,00
Matematika
3,13
2,39
3,15
2,22
3,40
2,33
2,97
1,60
Informatika
2,00
1,89
1,95
1,33
2,65
1,22
-
-
Umenie a kultúra
2,00
1,00
2,05
1,00
1,80
1,33
1,58
1,0
Telesná a športová výchova
1,00
1,00
1,21
1,00
1,00
1,11
1,00
1,00
Seminár zo slovenského jazyka
a literatúry
-
-
-
-
-
-
3,19
2,00
Konverzácia v anglickom jazyku
-
-
-
-
2,7
-
3,29
2,20
Konverzácia v nemeckom
jazyku
-
-
-
-
-
1,22
-
-
Seminár z biológie
-
-
-
-
-
-
2,67
-
Seminár z dejepisu
-
-
-
-
-
-
1,33
-
Seminár z geografie
-
-
-
-
-
-
3,56
-
Seminár z občianskej náuky
-
-
-
-
-
-
2,37
1,80
Seminár z katolíckeho
náboženstva
-
-
-
-
-
-
2,30
1,60
Seminár z informatiky
-
-
-
-
-
-
2,33
-
Finančná gramotnosť
-
-
1,00
1,00
1,20
1,00
-
-
Latinský jazyk
-
-
1,25
1,00
1,65
1,22
-
-
Občianska náuka
6
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2013/2014
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov za 2. polrok
Predmet
I. AG
I. BG
II. AG
II. BG
III. AG
III. BG
IV. AG
IV. BG
Slovenský jazyk a literatúra
3,00
1,94
2,68
2,00
3,48
1,75
3,37
2,20
Anglický jazyk
2,33
2,00
3,00
2,22
3,40
1,50
3,10
2,40
Nemecký jazyk
2,00
2,13
2,58
1,44
3,00
1,75
3,03
2,20
Fyzika
2,56
1,69
2,68
2,44
2,80
2,13
-
-
Chémia
2,78
2,38
3,11
2,56
3,30
2,38
-
-
Biológia
2,00
1,81
2,63
1,67
3,00
1,25
-
-
Dejepis
1,89
1,63
2,00
1,56
2,95
1,75
-
-
Geografia
2,11
2,44
2,32
1,67
2,20
2,13
-
-
-
-
-
-
2,65
1,38
3,17
2,20
Katolícke náboženstvo
1,89
1,63
2,32
1,00
2,62
1,00
2,40
1,40
Bioetika
1,33
1,13
-
-
-
-
-
-
Filozofia kresťanského života
-
-
1,21
1,00
-
-
-
-
Psychosociálny tréning
-
-
-
-
-
-
1,77
1,00
Matematika
2,78
1,75
3,05
1,56
3,50
1,63
3,17
1,80
Informatika
1,22
1,44
1,53
1,33
1,90
1,00
-
-
Umenie a kultúra
1,78
1,25
1,63
1,00
1,85
1,00
1,67
1,00
Telesná a športová výchova
1,00
1,00
1,15
1,00
1,22
1,00
1,30
1,00
Seminár zo slovenského jazyka
a literatúry
-
-
-
-
-
-
3,53
2,40
Konverzácia v anglickom jazyku
-
-
-
-
2,60
-
3,47
2,40
Konverzácia v nemeckom
jazyku
-
-
-
-
-
1,25
-
-
Seminár z biológie
-
-
-
-
-
-
2,40
-
Seminár z dejepisu
-
-
-
-
-
-
2,57
-
Seminár z geografie
-
-
-
-
-
-
3,44
-
Seminár z občianskej náuky
-
-
-
-
-
-
2,56
2,20
Seminár z katolíckeho
náboženstva
-
-
-
-
-
-
2,11
1,60
Seminár z informatiky
-
-
-
-
-
-
2,00
-
Finančná gramotnosť
-
-
1,00
1,00
1,35
1,00
-
-
Latinský jazyk
-
-
1,68
1,00
1,60
1,00
-
-
Občianska náuka
7
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2013/2014
Priemerný prospech tried
Priemerný prospech
Trieda
I. AG
I. BG
II. AG
II. BG
III. AG
III. BG
IV. AG IV. BG
1. polrok
2,38
1,99
2,42
1,69
2,75
1,76
2,49
1,63
2. polrok
2,05
1,74
2,31
1,61
2,71
1,52
2,71
1,83
Prospech žiakov za 1. polrok
Priemerný prospech
Trieda
I. AG
I. BG
II. AG
II. BG
III. AG
III. BG
IV. AG
IV. BG
Prospeli s vyznamenaním
0
5
4
1
2
5
2
2
Prospeli veľmi dobre
2
7
2
6
2
1
3
2
Prospeli
5
2
9
2
7
2
20
1
Neprospeli
1
4
5
0
9
1
6
0
Neklasifikovaní
0
0
0
0
0
0
1
0
Správanie – 2. stupeň
0
0
2
0
0
0
3
0
Správanie – 3. stupeň
0
0
0
0
0
0
0
0
Správanie – 4. stupeň
0
0
0
0
0
0
0
0
Počet
8
18
20
9
20
9
32
5
Prospech žiakov za 2. polrok
Priemerný prospech
Trieda
I. AG
I. BG
II. AG
II. BG
III. AG
III. BG
IV. AG
IV. BG
Prospeli s vyznamenaním
1
7
2
3
2
5
2
2
Prospeli veľmi dobre
2
4
4
4
1
1
3
0
Prospeli
6
3
13
2
13
2
21
3
Neprospeli
0
1
0
0
4
0
4
0
Neklasifikovaní
0
2
0
0
0
1
1
0
Správanie – 2. stupeň
0
0
1
0
2
0
3
0
Správanie – 3. stupeň
0
0
0
0
0
0
0
0
Správanie – 4. stupeň
0
0
0
0
0
0
0
0
Počet
9
17
19
9
20
9
31
5
8
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2013/2014
Dochádzka žiakov
Trieda
Zameškané
hodiny
Priemer na
žiaka
Ospravedlnené
hodiny
Priemer na
žiaka
Neospravedlnené hodiny
Priemer na
žiaka
I. AG
I. BG
II. AG
II. BG
1 250
2 129
3 292
872
138,89
118,28
173,26
96,89
1 250
2 129
3 261
872
138,89
118,28
171,63
96,89
0
0
31
0
0,00
0,00
1,63
0,00
III. AG
3 330
166,50
3 264
163,20
66
3,30
III. BG
2 234
248,22
2 234
248,22
0
0,00
IV. AG
4 604
143,88
4 520
141,25
84
2,63
IV. BG
554
110,80
554
110,80
0
0,00
V tabuľke sú uvedené údaj za obidva polroky spolu.
Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky
Počet žiakov prihlásených na maturitnú skúšku
36
Počet žiakov, ktorí konali PFEČ a PFIČ MS
35
Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ MS v riadnom termíne
28
Počet žiakov, ktorí mali povolenú opravnú maturitnú skúšku
1
Počet žiakov, ktorí konali maturitnú skúšku v mimoriadnom termíne
3
PFEČ
PFIČ
ÚFIČ
Počet
Muži/
Ženy
%
počet
%
počet
1
2
3
4
5
Ústna
priemer
Ústna
počet
SJL
35
24/11
61,36
34
68,97
34
5
6
11
8
-
2,73
30
ANJ – B2
33
22/11
42,97
32
57,03
32
7
5
14
2
-
2,39
28
NEJ – B2
2
2/0
39,20
1
70,00
1
-
-
1
1
-
3,5
2
NEJ – B1
2
2/0
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1,00
1
FYZ
3
3/0
-
-
-
-
1
-
2
-
-
2,33
3
CHE
1
0/1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BIO
6
2/4
-
-
-
-
1
2
1
-
-
2,00
4
DEJ
9
7/2
-
-
-
-
1
2
4
1
-
2,63
8
GEG
4
3/1
-
-
-
-
-
1
2
1
-
3,00
4
OBN
21
14/7
-
-
-
-
5
8
5
1
-
2,11
19
KNB
22
15/7
-
-
-
-
14
4
-
-
-
1,22
18
MAT
1
1/0
60
1
-
-
1
-
-
-
-
1,00
1
INF
3
3/0
-
-
-
-
-
1
1
1
-
3,00
3
Predmet
9
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2013/2014
Odbory a učebné plány
Študijný odbor
Trieda
7902 J gymnázium
I. AG
7902 J gymnázium
I. BG
7902 J gymnázium
II. AG
7902 J gymnázium
II. BG
7902 5 gymnázium
III. AG
7902 5 gymnázium
III. BG
7902 5 gymnázium
IV. AG
7902 5 gymnázium
IV. BG
ISCED
Učebný plán
Školský vzdelávací program
3A
„ Škola pre život – byť svetlom sveta a soľou zeme“
Nepovinné predmety
Trieda
I. AG, I. BG
Počet hodín
týždenne
-
II. AG, II. BG
III. AG, III. BG
VI.AG, IV.BG
Nepovinný predmet
Poznámka
-
-
1
Latinský jazyk
všetci žiaci
1
Finančná gramotnosť
všetci žiaci
1
Latinský jazyk
všetci žiaci
1
-
Finančná gramotnosť
-
všetci žiaci
-
Rozširujúce hodiny
Učebný variant
7902 J gymnázium
7902 J gymnázium
7902 5 gymnázium
Trieda
Predmet
I. AG Bioetika
II. AG Filozofia kresťanského života
III. AG Konverzácia v anglickom jazyku
Seminár zo slovenského jazyka a
literatúry
Konverzácia v anglickom jazyku
7902 5 gymnázium
Seminár z biológie
IV. AG Seminár z dejepisu
Seminár z geografie
Seminár z občianskej náuky
Seminár z katolíckeho náboženstva
Seminár z informatiky
Psychosociálny tréning
10
Počet hodín v
týždni
1
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
1
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2013/2014
Učebný variant
Trieda
7902 J gymnázium
7902 J gymnázium
7902 5 gymnázium
7902 5 gymnázium
Počet hodín
v týždni
Predmet
I. BG Bioetika
II. BG Filozofia kresťanského života
III. BG Konverzácia v nemeckom jazyku
Seminár zo slovenského jazyka a
literatúry
IV. BG Konverzácia v anglickom jazyku
Seminár z občianskej náuky
Seminár z katolíckeho náboženstva
Psychosociálny tréning
1
1
2
3
3
3
3
1
Zamestnanci
Počet
pedagogických
pracovníkov
Počet
nepedagogický
pracovníkov
Počet odborných
pracovníkov
Trvalý pracovný pomer
10
3
0
Dočasný pracovný pomer
9
0
0
Znížený úväzok
12
0
0
ZPS
0
0
0
Na dohodu
3
2
0
Pracovný pomer
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
Zamestnanci školy
Počet
z toho
nekvalifikovaní
kvalifikovaní
pedagogický zamestnanci
22
0
22
odborní zamestnanci
0
0
0
spolu
22
0
22
11
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2013/2014
Predmety vyučované nekvalifikovane
Trieda
Predmet
Počet hodín
týždenne
I.AG
Umenie a kultúra
1
I.BG
Umenie a kultúra
1
Umenie a kultúra
1
Latinský jazyk
1
Umenie a kultúra
1
Latinský jazyk
1
Umenie a kultúra
1
Latinský jazyk
1
III.BG
Umenie a kultúra
1
IV.AG
Latinský jazyk
Umenie a kultúra
1
1
IV.BG
Umenie a kultúra
1
II.AG
II.BG
III.AG
Vzdelávanie zamestnancov
Druh vzdelávania
adaptačné
aktualizačné
kvalifikačné
funkčné
špecializačné
1. atestačná skúška
2. atestačná skúška
Počet
Počet
absolventov študujúcich
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Riaditeľ školy má záujem o prehlbovanie kvalifikácie svojich zamestnancov, podporuje ich v
kontinuálnom vzdelávaní, ktoré ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických
a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s
cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon
pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na poslanie katolíckej školy.
12
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2013/2014
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád
NÁZOV SÚŤAŽE
Expert geniality show
Školské kolo olympiády v anglickom
jazyku
Cena Andreja Chudobu –
celoslovenská literárna súťaž
Futbalový turnaj žiakov stredných škôl
Armwrestling – Silná ruka
stredoškolákov, celoslovenské kolo
Okresné kolo olympiády v anglickom
jazyku
Nebuď otrok drog – súťaž TASR
zameraná na prevenciu drogovej
závislosti
TERMÍN
POČET
4. december 2013
10
12. december 2013
8
november 2013
1
19. november 2013
1 tím
30. november 2013
1
16. január 2014
1
marec 2014
2
14. február 2014
4
6. marec 2014
6
24. marec 2014
9
Celoštátna prehliadka záujmových
činností katolíckych škôl v Košiciach
24. - 25. marec 2014
3
Biblická olympiáda –dekanátne kolo
27. marec 2014
3
Buzalkova Trnava
Silový 5 boj – školské kolo
Matematický klokan
13
UMIESTNENIE
V rámci školy sa najlepšie
umiestnil
Tomáš Stanislavský – III. AG
28. miesto v celkovom poradí
(859 súťažiacich)
1. miesto
Tomáš Stanislavský - III. AG
1. miesto
Marián. Peciar IV. BG
3. miesto
1. miesto
Andrea Vančová - IV. AG
2. miesto
Tomáš Stanislavský –III. AG
reprezentácia školy
Patrik Pilo I. BG
Ladislav Horváth IV.BG
2. miesto
Dominik Sekera - II. AG
mimoriadne ocenenie
Patrik Pilo – I. BG,
Rudolf Režňák – III. BG
Jaroslav Knut – III. BG
Filip Vadrna – III. AG
Ferdinand Ušák – IV. AG
Martin Strnát – II. AG
V rámci našej školy sa najlepšie
umiestnili :
Michal Švorc - I. AG
úspešnosť 66,7%
Barbora Bartovičová - II. AG
úspešnosť 64,2%
Ján Lančarič - III.AG
úspešnosť 51,%
Čestné uznanie poroty
v hudobnej kategórii
Tadeáš Mazúr, Ján Vaško,
Maroš Vaško
reprezentácia školy
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2013/2014
Aktivity zamerané na rozvoj duchovného života školy
AKTIVITA
TERMÍN
Slávnostná sv. omša - VENI SANCTE
2. september 2013
Sv. omša pri príležitosti stužkovej slávnosti triedy 4. AG
18. október 2013
Sv. omša pri príležitosti stužkovej slávnosti triedy 4. BG v ÚVTOS
Hrnčiarovce nad Parnou
23. október 2013
Sv. spoveď pre študentov a pedagógov školy k sviatku Všetkých Svätých
a Dušičiek
30. október 2012
Sviečka za nenarodené deti – aktivity na hodinách BIT a FKZ
Získanie odpustkov za duše v očistci – návšteva Krypty pod Bazilikou sv.
Mikuláša v Trnave
2. november 2013
1. – 8. november 2013
Trnavská novéna s témou “Lumen fidei: Viera a hľadanie Boha“– účasť
študentov a pedagógov na sv. omši.
19. november 2013
Vianočná sv. spoveď pre študentov a pedagógov školy
18. december 2013
Vianočná duchovná obnova - sv. omša a koncert vianočných
duchovných piesní
19. december 2013
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
18. – 25. január 2014
Duchovná obnova – Rok sedembolestnej Panny Márie
-spoločné zamyslenia študentov a pedagógov
Popolcová streda- začiatok pôstneho obdobia
Svätá omša spojená s duchovnou obnovou pre študentov a pedagógov
školy
február 2014
5. marec 2014
Púť učiteľov katolíckych škôl do Národnej baziliky Sedembolestnej
Panny Márie v Šaštíne
4. apríl 2014
Sv. omša – sviatok patróna katolíckych škôl sv. Jána de La Salle
7. apríl 2014
Veľkonočná sv. spoveď študentov a pedagógov školy
16. apríl 2014
Krížová cesta na Trnavskej kalvárií -študenti a pedagógovia školy
16. apríl 2014
Sv. omša pri príležitosti odovzdávania maturitných vysvedčení triedam
IV. AG a IV. BG v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
23. máj 2014
Sv. omša na sviatok Nanebovstúpenie Pána
29. máj 2014
Duchovná obnova žiakov III. AG v centre sv. Norberta vo Vrbovom
Sv. omša obetovaná za obete tragickej havárie Športového gymnázia
Jozefa Herdu v Trnave
2. - 4. jún 2014
9. jún 2014
Sv. omša na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
19. jún 2014
Ďakovná sv. omša - TE DEUM
26. jún 2014
14
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2013/2014
Aktivity organizované školou
Exkurzie
AKTIVITA
TERMÍN
CHKO Malé Karpaty a jaskyňa Driny
23. október 2013
Týždeň vedy na Fakulte prírodných vied
12. november 2013
Rím – Assisi – Orvieto – pútnický zájazd
8. – 12. december 2013
Predvianočná Viedeň - jazykovo-historická exkurzia
Bratislava – historické a moderné skvosty, Zoologická záhrada
16. december 2013
19. jún 2014
Kultúrne podujatia a iné aktivity výchovno-vzdelávacieho charakteru
AKTIVITA
TERMÍN
Európsky deň jazykov – hravé formy štúdia jazykov
26. september 2013
Adaptačný kurz pre prvákov
19. september 2013
Deň otvorených dverí
18. november 2013
Imatrikulácia žiakov 1. ročníka
15. november 2013
Godzone Tour 2013: Armáda Kráľa – evanjelizačný program pre
študentov
15. november 2013
Trestnoprávna kauza na Okresnom súde v Trnave – účasť na verejnom
pojednávaní s cieľom rozšíriť si poznatky v oblasti trestného a civilného
práva
28. november 2013
Adventný koncert v ÚVTOS
4. december 2013
Vianočný koncert v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
19. december 2013
Sloboda bez hraníc – výchovný koncert
19. máj 2014
Vydávanie školského časopisu
3 krát ročne
15
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2013/2014
Aktivity so sociálnym rozmerom, do ktorých sa škola zapojila
AKTIVITA
ZAMERANIE
Biela pastelka
verejná zbierka organizovaná úniou
nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Týždeň proti rakovine – Deň jabĺk
Ide to aj bez modrín – Svetový deň
prevencie týrania detí
Deň narcisov
aktivity na prevenciu a podporu
zdravia
verejná zbierka na pomoc týraným
a zneužívaným deťom
verejná zbierka organizovaná Ligou
proti rakovine
verejná zbierka zameraná na pomoc
ľuďom so svalovou dystrofiou
Deň belasého motýľa
TERMÍN
25. 9. 2013
25. 10. 2013
19. november 2013
11. apríl 2014
30. máj 2014
Celoročná spolupráca školy s ÚVTOS v Hrnčiarovciach nad Parnou
Elokované pracovisko Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha v ÚVTOS
v Hrnčiarovciach nad Parnou poskytuje odsúdeným možnosť získať stredoškolské vzdelanie
ukončené maturitnou skúškou.
AKTIVITA
TERMÍN
Sv. omša pri príležitosti stužkovej slávnosti triedy 4. BG v ÚVTOS
Hrnčiarovce nad Parnou
Adventný koncert pre študentov v ÚVTOS
28. október 2013
4. december 2013
Turnaj vo florbale v ÚVTOS (medzi žiakmi AG a BG)
29. január 2014
Sv. omša pri príležitosti odovzdávania maturitných vysvedčení triedam
IV. AG a IV.BG v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
23. máj 2014
Projekty
V školskom roku 2013/2014 škola pokračovala v realizácii Národného projektu Modernizácia
vzdelávacieho procesu na stredných školách. Cieľom projektu je dosiahnuť zmenu formy výučby
na školách, ktorá povedie k modernizácii zapojením moderných technológií do vyučovania,
a zároveň pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy prispôsobením vzdelávacieho
systému potrebám vedomostnej spoločnosti.
16
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2013/2014
Výsledky inšpekčnej činnosti
V školskom roku 2013/2014 neprebehla inšpekčná činnosť vykonávaná Štátnou školskou
inšpekciou.
Materiálno-technické podmienky
Škola mám k dispozícii 4 kmeňové učebne s potrebným vybavením, ktoré slúžia aj ako odborné
učebne na vyučovanie fyziky, chémie, biológie a pre praktické cvičenia z biológie a fyziky.
Praktické cvičenia pre predmet chémia boli realizované v priestoroch chemických laboratórií
Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. Ďalšie priestory, ktoré môžeme využívať sú učebne
Pedagogickej a sociálnej akadémie bl. Laury, predovšetkým pri delení tried na skupiny v cudzích
jazykoch a seminároch. Ako informačno-komunikačné centrum slúžia priestory dvoch
počítačových učební s prístupom na internet - na vyučovanie predmetu informatika a iných
predmetov.
Pre uskladnenie učebníc a doplnkovej literatúry máme k dispozícii skladovacie priestory.
Súčasťou školy je kaplnka, kde býva v priebehu roka niekoľkokrát slúžená sv. omša pre žiakov
a a učiteľov. Učitelia majú k dispozícii kabinet vybavený počítačmi a tlačiarňou s možnosťou
bezdrôtového pripojenia na internet. Pre zasadnutia PK, porady, školenia, prednášky slúži
zborovňa zariadená účelným nábytkom a technikou.
Na vyučovanie telesnej a športovej výchovy i mimoškolské telovýchovné činnosti môžeme
využívať telocvičňu, nadštandardne vybavenú posilňovňu, školský dvor so stolnotenisovými
stolmi a basketbalovými košmi. Podľa dostupnosti sú na vyučovanie hodín telesnej a športovej
výchovy využívané aj priestory športového areálu Slávia. Stravovanie je zabezpečené výdajom
stravy v školskej jedálni, k dispozícii je aj bufet a automaty na občerstvenie, ktoré sa nachádza v
areáli školy. Škola má vybudovaný bezbariérový vstup do školy a tried a sociálne zariadenie pre
integrovaných žiakov so zdravotným postihnutím - žiaci na vozíku.
Vo všetkých kmeňových učebniach máme zabudované dataprojektory a v jednej triede aj
televízny prijímač. Každý učiteľ pracujúci na trvalý pracovný pomer má k dispozícií notebook pre
skvalitnenie vyučovacieho procesu. Ďalšia technika, ktorá slúži na skvalitnenie vyučovacieho
procesu sú video, DVD prehrávače, CD prehrávače. K dispozícii máme 1 prenosný a 1 stolový
spätný projektor. Na vyučovanie cudzích jazykov je vybudovaná odborná učebňa pre cudzie
jazyky v priestoroch PASA bl. Laury, ktorú máme
v prípade potreby k dispozícií.
Máme zakúpené pomôcky pre vyučovanie biológie, chémie a geografie: atlasy pre geografiu,
atlasy rastlín a živočíchov pre biológiu, mikroskopy a biologické preparáty, prenosné chemické
laboratórium a iné.
Priestory školy sú kompletne zrekonštruované - vymenená podlahová krytina v triedach a
vymenené okná vo všetkých kmeňových učebniach a zborovni. Kompletná výmena zariadenia
tried aj nábytku v zborovni prebehla pred dvoma rokmi.
17
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2013/2014
V budúcnosti by sme chceli získať za pomoci zriaďovateľa a sponzorov dostatočné množstvo
finančných prostriedkov, ktoré by umožnili celkovú rekonštrukciu školy- nová fasáda, úprava
areálu školy na športový areál.
Priestory pre výučbu 4 detašovaných tried 1. - 4. ročníka gymnázia v ÚVTOS V Hrnčiarovciach
nad Parnou plne spĺňajú kritéria pre výučbu - sú tu zriadené 4 kmeňové učebne, 1 učebňa na
delenie a informatická učebňa vybavená počítačmi a dataprojektorom.
Finančné a hmotné zabezpečenie
Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy
od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení
podľa financovaných aktivít
- použité na vykrytie nákladov za vedenie krúžkov
Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa
finančných aktivít
-použité na vykrytie nákladov spojených s organizáciou súťaži pre žiakov
školy, na odmeny pre žiakov, poistenie žiakov
291 153 €
0€
3 239 €
1 437 €
Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
0€
Plnenie stanoveného cieľa
Prioritným cieľom školy je kvalitne pripraviť čo najviac absolventov na vysokoškolské štúdium
u nás i v zahraničí a poskytnúť potrebné vzdelanie aj v tých profesiách, ktorých výkon vyžaduje
široké všeobecné vzdelanie, znalosť cudzích jazykov, moderných informačných
a komunikačných technológii alebo predpokladá iba krátke zaškolenie (verejná správa, kultúra
a pod.)
Našim cieľom je podpora všestranného rozvoja žiaka, motivácia k celoživotnému vzdelávaniu,
výchova k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a riešeniu problémov.
Dlhodobým cieľom Arcibiskupského gymnázia biskupa P. Jantauscha je zabezpečiť ďalší rozvoj
školy skvalitnením výchovy a vzdelávania.
K napĺňaniu tohto cieľa v uplynulom školskom roku prispelo plnenie čiastkových cieľov:



uskutočňovanie výchovy a vzdelávania podľa školského vzdelávacieho programu,
uskutočňovanie výchovy a vzdelávanie odsúdených na elokovanom pracovisku školy
v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou
zvýšenie profesijných kompetencií učiteľov absolvovaním kontinuálneho vzdelávania
18
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2013/2014



spolupráca školy pre kvalitné zabezpečenie vzdelávania ale aj osobnostný rozvoj žiakov
s UCM a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trnave
(CPPPaP),
neustála podpora duchovného rozvoja žiakov a učiteľov školy – duchovné obnovy,
duchovné cvičenia, osobné konzultácie s kňazom,
vytváranie množstva príležitostí pre žiakov ohľadne zapojenie sa do aktivít školy nad
rámec vyučovacieho procesu s ktorým jednoznačne súvisí osobnostný rozvoj žiaka –
súťaže, výlety, exkurzie, krúžková činnosť, charitatívne akcie.
Úspechy a nedostatky
Oblasti výchovy a vzdelávania, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:







organizovanie početných duchovné aktivít pre žiakova učiteľov školy. Snahou o
rozšírenie poznatkov vo vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty je taktiež doplnenie
školského vzdelávacieho programu o predmety Bioetika a Filozofia kresťanského života,
Psychosociálny tréning a trojdňovú duchovnú obnovu žiakov 3.ročníka
od 1. septembra 2009 škola poskytuje vzdelanie pre odsúdených v ÚVTOS Hrnčiarovce
nad Parnou v študijnom odbore 7902 5 (resp. od 1. 9. 2012 v študijnom odbore 7902 J
gymnázium) a aj takýmto spôsobom sa snaží šíriť a napĺňať myšlienku kresťanstva
aktívne zapojenie školy do aktivít organizovanými štátnymi i neštátnymi organizáciami a
nadáciami
aktívne zapájanie žiakov matematických a jazykových a športových súťaží
vysoká zručnosti žiakov v oblasti IKT – nadštandardné vybavenie kmeňových učební,
v rámci Školského vzdelávacieho programu posilnenie hodinovej dotácie pre predmet
Informatika a zavedenie kurzu tvorba projektov a prezentácií do obsahu vzdelávania v
1.-3. ročníku štúdia – 3 dni (po 6 vyučovacích hodín) ročne
poradenská činnosť školského psychológa a výchovného poradcu pre žiakov a rodičov
vysoká kvalifikovanosť práce so žiakmi s individuálnym výchovno–vzdelávacím
programom.
Oblasti, v ktorých treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:






zlepšiť aktívne podnecovanie žiakov pre účasť v rôznych súťažiach v rámci SŠ
zvýšenie individuálnej prípravy žiakov pre dosahovanie lepších výsledkov v súťaži na
krajskej a celoslovenskej úrovni
vybudovanie odborných učební a športoviska v areály školy pre skvalitnenie výučby
Telesnej a športovej výchovy
potreba riešenia priestorov spoločenskej miestnosti pre rôzne vzdelávacie besedy
a aktivity
pretrvávajúci nedostatok aktuálnych učebníc pre výučbu
nedostatočná propagácia školy
19
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2013/2014
Uplatnenie žiakov
Absolventi školy vďaka svojmu všeobecnému vzdelanostnému základu, aktívnym ovládaním
dvoch cudzích jazykov nachádzajú uplatnenie na trhu práce. Svojou flexibilitou sa dokážu
prispôsobiť meniacim sa požiadavkám a podmienkam. Väčšina absolventov pokračuje vo
vysokoškolskom štúdiu prvého a druhého stupňa rôzneho zamerania.
Psychohygienické podmienky
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania boli dodržané, rozvrh vyučovacích hodín aj
dĺžka prestávok rešpektovali psychohygienické zásady. Kládli sme dôraz na estetické prostredie
v triedach a ostatných priestoroch. K čistote ovzdušia v kmeňových učebniach výrazne prispieva
aj používanie bielych tabúl - písanie fixkou namiesto drevených – písanie kriedou. Počas
prestávok mali žiaci možnosť relaxovať na školskom dvore. Niektorí využívali možnosť duševnej
relaxácie v školskej kaplnke. Na športovanie mali k dispozícii nadštandardne vybavenú
posilňovňu a pingpongové stoly, basketbalové koše umiestnené v priestoroch školského dvora a
školskej telocvične. Škola zabezpečuje žiakom aj možnosť stravovania formou teplých obedov
počas obedňajšej prestávky vo výdajnej školskej jedálni a občerstvenie v bufete a automatoch
na občerstvenie.
Voľnočasové aktivity
Názov záujmového krúžku
Počet detí
Vedúci
Dobrovoľníctvo
3
Mgr. Zdenka Mešťánková
Geografický krúžok
8
RNDr. Jana Gregušová
Krúžok anglického jazyka
12
Mgr. Marcela Lančaričová
Kulturistický krúžok
30
Mgr. Matúš Albert
Literárny krúžok
7
Nemčina hrou
10
Nemecký jazyk
3
Prírodovedný krúžok
18
Mgr. Miriam Karasová
PhDr. Patrícia Rogulski, PhD.
Mgr. Jana Šmičková
RNDr. Dagmar Gašparíková, PhD.
Taliansky jazyk
9
Mgr. Ľuboš Martinák
Žurnalistický krúžok
7
Mgr. Lukáš Piňák
20
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2013/2014
Spolupráca školy s rodičmi
Spolupráca s rodičmi patrí medzi naše základné priority pri výchove žiakov. Okrem stretnutí na
rodičovských schôdzkach spolupracujú učitelia s rodičmi i žiakmi v rámci konzultačných hodín,
ktoré majú učitelia konkrétne určené a vypísané podľa osobných rozvrhov. V dnešnej dobe je
dôležitým komunikačným prostriedkom webová stránka školy, na ktorej sú informácie o
aktuálnych akciách v škole, o mimoškolských aktivitách, o organizačných pokynoch. Rodičia aj
žiaci dostávajú informácie aj cez internetovú žiacku knižku. Väčšina učiteľov a hlavne triedni
učitelia využívajú spôsob komunikácie s rodičmi elektronickou poštou. Rodičia komunikujú so
školou aj prostredníctvom svojich zástupcov v Rade školy, ktorá ďalej spolupracuje s vedením
školy pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a materiálneho zabezpečenia školy.
Spolupráca školy a verejnosti
Naša škola už piatym rokom spolupracuje s ÚVTOS v Hrnčiarovciach nad Parnou. Arcibiskupské
gymnázium biskupa P. Jantauscha umožňuje odsúdeným v tomto zariadení rozšíriť svoju
kvalifikáciu a získať stredoškolské vzdelanie. V školskom roku 2013/2014 bolo vzdelávaných
v tomto zariadení celkovo 41 študentov 1. - 4. ročníka gymnázia. V tomto roku maturovalo 5
študentov elokovaného pracoviska gymnázia v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou. Jeden študent
počas celého štúdia dosahoval obzvlášť vynikajúce výsledky (priemer 1,00). Škola spolupracuje
aj s Univerzitou Cyrila a Metoda v Trnave z dôvodu skvalitnenie výučby chémie – priebeh
laboratórnych cvičení AGY v laboratóriách UCM Trnava. Ďalej spolupracujeme s Centrom
pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie v Trnave pri uskutočňovaní prednášok
pre študentov. Škola sa prezentovala na verejnosti v rámci okresu a župy prostredníctvom
rôznych súťaži a olympiád. 18. novembra 2013 sme pripravili pre budúcich záujemcov
o štúdium ich rodičov ako aj širokú verejnosť Deň otvorených dverí. V školskom roku 2013/2014
sme sa zapojili do aktivít organizovaných nadácií a neziskových organizácií ako sú: Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Ligou proti rakovine Centrum pomoci a vzdelávania a aj
touto formou sme sa snažili prispieť k celkovému rozvoju dobre v spoločnosti.
21
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2013/2014
Záver
Po komplexnom zhodnotení výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok
2013/2014 sa naďalej budeme snažiť napĺňať ciele koncepčného plánu rozvoja školy a
pokračovať v napĺňaní poslania katolíckej školy v duchu kresťanských hodnôt.
Vypracoval: PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN
Správa prerokovaná v Pedagogickej rade dňa 22. septembra 2014
Správa prerokovaná v Rade školy dňa 6. októbra 2014
V Trnave dňa 7. októbra 2014
PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN
riaditeľ školy
22
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2013/2014
Východiská a podklady
Správa je vypracovaná v zmysle:







Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení
Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006 – R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
Koncepčného plánu rozvoja školy na roky 2009-2014
Plánu práce školy na školský rok 2013/2014
Záverov zasadnutí a rokovaní pracovných porád a pedagogických rád školy za školský rok
2013/2014
Vyhodnotenia plnenia plánov práce metodických orgánov školy (PK)
Výsledkové listiny súťaží do ktorých sa škola zapojila
23
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2013/2014
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy pri Gymnáziu biskupa P. Jantauscha v Trnave odporúča zriaďovateľovi
Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavskej arcidiecéze v Trnave
schváliť
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave, jej
výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2013/2014.
V Trnave dňa 6. októbra 2014
MUDr. Milada Lančaričová
predseda Rady školy pri Gymnáziu biskupa P. Jantauscha
Schválenie zriaďovateľom školy:
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza v Trnave, Hollého 10, Trnava
schvaľuje - neschvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave, jej
výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2013/2014.
V Trnave dňa ........................................
za zriaďovateľa
Dp. Mgr. Ing. Ján Hallon assessor
riaditeľ arcidiecézneho školského úradu
24
Download

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2013_2014.pdf