Výročná správa
o činnosti a hospodárení Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
za rok 2012
Bratislava apríl 2013
Obsah
Slovo generálneho riaditeľa
3
Rok 2012 v číslach
4
Postavenie a sídlo TASR
4
Hlavná činnosť TASR
4
Orgány tlačovej agentúry
6
Organizačná štruktúra
7
Hodnoty TASR
7
Ciele
7
Spoločenská zodpovednosť a spokojnosť zákazníkov
8
Organický kontinuálny rast
8
Sumárne hodnotenie uplynulého obdobia a strednodobý výhľad
8
Spravodajstvo
13
Technika a informatika
20
Ľudia
21
Obchod a situácia na trhu
22
Ekonomika
25
Audítorská správa
Stanovisko Správnej rady TASR k vyhodnoteniu plnenia hlavných úloh TASR a k výsledku hospodárenia TASR
za rok 2012
Uznesenie Správnej rady TASR č. 21/2013
2
SLOVO GENERÁLNEHO RIADITEĽA
V živote rovnako, ako v Oku nám prichádzajú dobré a zlé
karty. Vždy musíte hrať s tými, ktoré máte na ruke, ale
v živote ich nemôžete zhodiť. Nielen v hre platia tieto
pravidlá. Uplynulý rok bol pre nás mimoriadne zložitý.
Verejnoprávna agentúra sa otriasala v základoch. Povedané
pomocou hyperboly: odolali sme Kríze i programovému
vyhláseniu vlády.
Ale chcel by som tu zdôrazniť iné skutočnosti. V najťažších
mesiacoch roku 2012 sme dokázali vygenerovať mimoriadne
progresívne a životaschopné projekty, aké TASR doposiaľ nikdy neprevádzkovala. Spomeniem tri
najdôležitejšie:
1. Razantne sme vstúpili do sveta koncových médií, uviedli sme flotilu webov na čele s teraz.sk.
2. Pripravili sme projekt digitalizácie archívov TASR a získali prostriedky z fondov Európskej únie.
3. Uviedli sme nové aplikácie pre mobilné zariadenia a stali sme sa agentúrnym lídrom aj v oblasti nových
médií.
Ukončili sme rok so ziskom vo výške 13 973,70 EUR.
Dôsledne sme pokryli všetky dôležité udalosti z domova, zo sveta, ekonomiky, športu. Textom, zvukom,
fotom, videom. Boli sme pri voľbách, ale i na Olympijských hrách. Cestovali sme s predstaviteľmi štátu nielen
tam, kam išlo zadarmo vládne lietadlo. Posilnili sme regióny, kde máme vytvorenú bezkonkurenčnú
spravodajskú sieť....
Opäť sme potvrdili pozíciu spravodajského lídra. Na základe analýzy, ktorú sme si dali vypracovať, ponúkla
TASR v uplynulom roku v porovnaní s inými agentúrami o 120 % viac informácií zo zahraničia, o 40 % viac správ
z domova, o 80 % viac zvukových a video správ. K tomu prinášame každý týždeň tému tasr, projekty pre
školy... V závere roka sme pripravili projekty k 20. výročiu samostatnej Slovenskej republiky a 1150. výročiu
príchodu sv. Cyrila a Metoda.
Odoberajú nás všetky relevantné médiá, s výnimkou RTVS.
Domnievam sa, že v období, keď spravodajstvu dominujú weby, je nesmierne dôležité, aby existoval zdroj
overených, vyvážených a nekomentovaných informácií. Záujem o tento typ informácií dokazuje spravodajský
web www.teraz.sk, ktorý za krátku dobu existencie navštívilo v roku 2012 vyše 1 300 000 užívateľov. Je
dôležité, aby sa slobodná a nezávislá verejnoprávna žurnalistika nestávala predmetom programových vyhlásení
akejkoľvek vlády. Sloboda nie je v tom, kto si čo môže kúpiť, ale v tom, že niektoré veci, ako napríklad nezávislé
informácie, nemôžu byť na predaj.
Aj z toho dôvodu vychovávame k dôvere v kvalitný verejnoprávny produkt mladú generáciu
prostredníctvom školského servisu a najnovšie aj prvého spravodajského školského webu, ktorý sme uviedli
pod názvom www.skolskyservis.sk.
Neboli dobré karty, hrali sme s tými, aké sme mali. Jedno je však dôležité: za každých okolností sme
ponúkali kvalitné informácie. Za to patrí vďaka ľuďom, ktorí aj v ťažkých podmienkach pracovali a pracujú
najlepšie, ako vedia. Svoju prácu robia tvrdo a s vášňou.
Sme hrdí na to, že vzdorujeme dobovým komerčným trendom. Držíme sa ťažšieho údelu. Nemoderne, ale
o to vytrvalejšie opakujeme, že v žurnalistike je dôležitá pravda, objektivita a garancia zdrojov.
3
ROK V ČÍSLACH
TASR vydala v roku 2012 sumárne 247 324 správ. Z toho 144 406 slovných správ, 16 025 zvukov, 80 369
fotografií, 6 524 videí.
V roku 2012 dosiahla agentúra celkové výnosy vo výške 3 516 462 EUR, čo v porovnaní s rokom 2011
predstavuje nárast vo výške 430 403 EUR.
Náklady celkom (bez daní z príjmov) boli vynaložené vo výške 3 502 478 EUR. V porovnaní s rokom 2011
náklady klesli o 49 071 EUR.
Hospodárenie Tlačovej agentúry Slovenskej republiky k 31. 12. 2012 skončilo so ziskom vo výške
13 973,70 EUR.
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky www.teraz.sk v roku 2012 podľa štatistík
Google Analytics navštívilo 1 379 470 unikátnych návštevníkov, čo je približne polovica slovenskej
internetovej populácie. Viac ako 1,3 milióna návštevníkov urobilo na portáli spolu 3 086 572 návštev, jedna
návšteva trvala v priemere minútu a 43 sekúnd a spolu si návštevníci prezreli 12 053 164 stránok.
Aplikáciu pre Android si počas roka 2012 stiahlo viac ako 16 000 užívateľov a Aplikáciu pre iOS viac ako
10 000 užívateľov. Mobilné aplikácie približne polovica užívateľov využíva denne, takže spravodajstvo
prostredníctvom nich čítalo denne približne 13 000 ľudí.
Mobilnú verziu stránky mesačne navštívilo v priemere 20 000 unikátnych návštevníkov.
POSTAVENIE A SÍDLO TASR
Tlačová agentúra Slovenskej republiky je zriadená zákonom č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej
republiky a o zmene niektorých zákonov. V zmysle zákona je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná
inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva.
Tlačová agentúra je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri, ktorá vykonáva vlastnú činnosť
vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. Sídlom tlačovej agentúry je od novembra
2011 Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava.
HLAVNÁ ČINNOSŤ TASR
Hlavnou činnosťou TASR v zmysle zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky
a o zmene niektorých zákonov je poskytovanie služby verejnosti v oblasti spravodajstva. Služba verejnosti
v oblasti spravodajstva zahsňa vyhľadávanie aktuálnych, včasných, overených, neskreslených a nestranných
informácií, ktoré sú spracovávané formou textových súborov, zvukových záznamov, zvukovo-obrazových
záznamov, obrazových záznamov alebo multimediálnych záznamov a sú sprostredkúvané v agentúrnom
spravodajstve. Služba verejnosti v oblasti spravodajstva zahsňa aj uchovávanie zhromaždených informácií a ich
sprístupňovanie.
Tlačová agentúra vyhľadáva a spracováva informácie z územia Slovenskej republiky o:
a) spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach na celoštátnej úrovni a na
regionálnej úrovni,
b) orgánoch verejnej moci, nimi zriadených rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách a
právnických osobách zriadených zákonom a o ich činnosti,
c) kultúrnych aktivitách s dôrazom na národnú kultúru a kultúru národnostných menšín a etnických skupín
a ochrane kultúrneho dedičstva,
d) národnostných menšinách a etnických skupinách žijúcich na území Slovenskej republiky,
4
e) činnosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností,
f) sociálne znevýhodnených a rizikových skupinách obyvateľstva,
g) školstve, vede, výskume,
h) zdravotníctve a životnom štýle,
i) verejnej bezpečnosti a prevencii pred kriminalitou,
j) ochrane maloletých a prevencii pred spoločensky negatívnymi vplyvmi,
k) iných významných oblastiach života spoločnosti.
Tlačová agentúra vyhľadáva a spracováva informácie zo zahraničia o:
a) spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach celosvetového významu,
európskeho významu a regionálneho významu,
b) udalostiach, ktoré sa vzťahujú k Slovenskej republike,
c) činnosti a úspechoch občanov Slovenskej republiky v zahraničí,
d) živote a činnosti Slovákov žijúcich v zahraničí,
e) iných významných udalostiach.
Tlačová agentúra vykonáva vo verejnom záujme v rámci hlavnej činnosti tieto služby:
a) vydáva v úplnom znení vyhlásenia prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, Ústavného
súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, iných ústavných činiteľov, Kancelárie
prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelárie súdnej rady,
Kancelárie verejného ochrancu práv a ústredných orgánov štátnej správy, ak o to požiadajú,
b) informuje o stanoviskách a oznámeniach prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky,
Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, iných ústavných činiteľov,
Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej, Kancelárie súdnej rady,
Kancelárie verejného ochrancu práv a ústredných orgánov štátnej správy, ak o to požiadajú,
c) informuje o stanoviskách a oznámeniach iných orgánov verejnej moci, rozpočtových organizácií
a príspevkových organizácií a právnických osôb zriadených zákonom, ak o to požiada príslušný ústredný
orgán štátnej správy alebo orgán verejnej moci, ktorý nemá nadriadený ústredný orgán štátnej správy,
d) zhromažďuje a sprístupňuje informácie o činnosti, legislatívnom procese, rozhodnutiach a aktivitách
orgánov Európskej únie,
e) vyhľadáva a spracováva informácie o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a športových
udalostiach z územia Slovenskej republiky pre zahraničie aspoň v dvoch cudzích jazykoch,
f) uchováva a sprístupňuje zhromaždené informácie,
g) zhromažďuje a sprístupňuje databázu obrazových záznamov, zvukových záznamov a videozáznamov
v elektronickej podobe na študijné a vedecké účely.
Tlačová agentúra zriaďuje regionálne spravodajské pracoviská tlačovej agentúry v sídlach krajov
a spravodajské pracoviská v zahraničí.
Tlačová agentúra plní ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov.1)
Agentúrne spravodajstvo tlačovej agentúry je vyvážené, pluralitné a objektívne a rešpektuje právo na
informácie v demokratickej spoločnosti bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru a náboženstvo,
politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine alebo etnickej
skupine, zdravotný stav, majetok, rod alebo iné postavenie.
1
) Napríklad § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z.
o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky a konaní pred ním v znení neskorších predpisov.
5
ORGÁNY TLAČOVEJ AGENTÚRY
Orgány tlačovej agentúry sú:
a) správna rada,
b) generálny riaditeľ
Správna rada TASR
Správna rada má päť členov. Štyroch členov správnej rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej
republiky a jedného člena správnej rady volia a odvolávajú zamestnanci tlačovej agentúry. Funkčné obdobie
člena správnej rady je päť rokov.
Zloženie správnej rady k 31. 12. 2012
Ing. Vladimír Masár – predseda
Ing. Peter Alakša – člen
JUDr. Boris Chovanec – člen
Mgr. Eliška Holásková – člen
Doc. Ján Sand – člen
Zmeny v zložení správnej rady v roku 2012
V roku 2012 neboli žiadne zmeny v zložení správnej rady.
Zmeny vo funkciách správnej rady v roku 2012
JUDr. Boris Chovanec vykonával funkciu podpredsedu rady do 18. 9. 2012. Od 19. 9. 2012 bol zvolený do
funkcie podpredsedu Ing. Peter Alakša.
Generálny riaditeľ
Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom tlačovej agentúry, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene.
Generálny riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa tlačovej agentúry, ktoré nepatria podľa zákona
do pôsobnosti správnej rady. Generálneho riaditeľa volí a odvoláva správna rada. Funkčné obdobie
generálneho riaditeľa je päť rokov. Podmienky na výkon funkcie generálneho riaditeľa upravuje zákon
o tlačovej agentúre.
Generálnym riaditeľom TASR bol v roku 2012 PhDr. Jaroslav Rezník. Do tejto funkcie bol zvolený Správnou
radou TASR v súlade so zákonom č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene
niektorých zákonov dňa 29. apríla 2009 na základe výberového konania.
6
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Správna rada
Generálny
riaditeľ
Sekretariát GR
Úsek obchodu
a marketingu
Úsek
ekonomiky
Domáca
redakcia
Zahraničná
redakcia
Úsek
šéfredaktora
Ekonomická
redakcia
Úsek
informačných
technológií
Športová
redakcia
Obrazová a video
redakcia
Redakcia
dokumentačných
databáz
TASR nemá organizačnú zložku v zahraničí.
HODNOTY TASR
Tlačová agentúra je pri tvorbe a distribúcii svojho spravodajstva slobodná a nezávislá.
TASR dbá na to, aby poskytovala verejnosti i klientom objektívne, celistvé rýchle, vyvážené informácie.
TASR garantuje pravdivosť a relevantný zdroj informácií.
Agentúra prináša komplexné a multimediálne informácie o dianí na Slovensku bez ohľadu na ich komerčnú
hodnotu.
Tlačová agentúra kladie dôraz na etiku žurnalistiky. Etický kódex agentúry vychádza zo všeobecne známych
spoločenských noriem. Ich dodržiavanie v súčasnom dynamickom konkurenčnom prostredí vníma tlačová
agentúra ako spoločensky nutné a prospešné.
Každý zo zamestnancov TASR preukazuje čo najvyššiu osobnú morálku pri získavaní a spracovávaní
informácií. Preukazovanie primeranej úcty voči občanom - respondentom, verejným funkcionárom,
spolupracovníkom, zákazníkom a všetkým ostatným partnerom TASR pokladáme za základnú súčasť firemnej
kultúry.
CIELE
TASR plní úlohy, ktoré jej ukladá zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene
niektorých zákonov poskytovaním služieb v oblasti spravodajstva. Rovnako dôsledne si plní úlohy vo verejnom
záujme. Prináša kvalitné produkty, má efektívne hospodárenie, prichádza s inováciami.
Okrem obligatórnych úloh, ktoré agentúra plní zo zákona, pôsobí TASR na trhu informácií.
TASR neustále rozširuje portfólio služieb pre verejnosť tak, aby v dobe spoplatňovania internetu zabezpečila
dostatok informácií pre verejnosť pre slobodné utváranie názorov.
7
TASR poskytuje služby koncovým užívateľom – verejnosti či už prostredníctvom Zóny verejného záujmu,
svojich spravodajských webov či špeciálnych aplikácií.
Cieľom TASR je byť dlhodobo úspešnou a zákazníkmi aj verejnosťou preferovanou tlačovou agentúrou.
TASR spracúva a sprístupňuje archívy tlačovej agentúry.
TASR pracuje s profesionálnym redakčným tímom interne zamestnaných redaktorov.
Tlačová agentúra buduje sieť svojich spravodajcov doma i zahraničí. Vytvára celistvý obraz Slovenska,
komplexný obraz skutočnosti.
Zaznamenáva udalosti v zahraničí, spolupracuje s renomovanými svetovými agentúrami i ďalšími
agentúrami, združenými v Európskej aliancii tlačových agentúr (EANA). Prináša informácie o Slovensku a zo
Slovenska pre zahraničie.
SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ A SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV
Rešpekt ku koncovým užívateľom, občanom i rešpekt ku klientom patria k základným hodnotám agentúry.
Agentúra vníma vysokú mieru svojej spoločenskej zodpovednosti.
ORGANICKÝ KONTINUÁLNY RAST
Kvalita produktov, profesionálne redakčné a podporné tímy, vzdelávanie a rozvoj, nové technológie
a inovácie sú piliermi udržateľného rastu a úspechu. TASR sa opiera o redakčné skúsenosti tvorivých
viacgeneračných tímov, vzdelávací proces, hodnotné archívy a technologické inovácie.
VPLYV ČINNOSTI ORGANIZÁCIE NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Činnosť TASR nemá žiadny vplyv na životné prostredie.
NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA
TASR nevynakladá prostriedky na výskum a vývoj.
NADOBUDNUTIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ
TASR nenadobudla vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely
materskej účtovnej jednotky podľa § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
SUMÁRNE HODNOTENIE UPLYNULÉHO OBDOBIA A STREDNODOBÝ VÝHĽAD
Rok 2012 bol pre agentúru mimoriadne zložitý, ale i úspešný. TASR si posilnila pozíciu agentúrneho lídra
medzi klientmi i verejnosťou. Dôsledne splnila úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona č. 385/2008 o Tlačovej
agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov.
Agentúra plnila zákonom stanovené úlohy vo verejnom záujme.
8
Uvedením vlastných koncových médií TASR ešte významnejšie sprístupnila svoje spravodajstvo pre širokú
verejnosť. TASR patrí k dominantným zdrojom profesionálnych, nekomentovaných informácií pre občanov.
TASR bola pri tvorbe a distribúcii svojho spravodajstva slobodná a nezávislá. Spravodajstvo tlačovej
agentúry nepôsobilo v prospech žiadnej politickej, hospodárskej, náboženskej, etnickej alebo inej záujmovej
skupiny ani proti nej.
TASR vydala v roku 2012 sumárne 247 324 správ. Z toho 144 406 slovných správ, 16 025 zvukov, 80 369
fotografií, 6 524 videí.
Stratégia agentúry v hodnotenom období vychádzala z troch zásad : efektívne hospodárenie, kvalita
produktov, rozvoj a inovácie.
Hospodárenie a financovanie Tlačovej agentúry Slovenskej republiky sa riadilo hlavne zákonom
č.
385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákonom
č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 595/2003 o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov.
Za rok 2012 dosiahli príjmy TASR 3 701 093 EUR, čo predstavuje 98,5%-né plnenie rozpočtu. Výdavky boli
vykázané vo výške 3 549 373 EUR, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje čerpanie vo výške 95,8 %.
Tlačová agentúra rok 2012 ukončila s prebytkom vo výške 151 720 EUR. Prebytok v metodike ESA 95
dosiahol sumu 101 053 EUR.
V roku 2012 dosiahla agentúra celkové výnosy vo výške 3 516 462 EUR, čo v porovnaní s rokom 2011
predstavuje nárast vo výške 430 403 EUR.
Náklady celkom (bez daní z príjmov) boli vynaložené vo výške 3 502 478 EUR. V porovnaní s rokom 2011
náklady klesli o 49 071 EUR.
Hospodárenie Tlačovej agentúry Slovenskej republiky k 31. 12. 2012 skončilo so ziskom vo výške
13 973,70 EUR.
Situáciu TASR v roku 2012 je možné z pohľadu obchodu a vývoja tržieb v porovnaní s rokom 2011 popísať
ako pomerne stabilizovanú. Pozitívna je skutočnosť, že došlo k nárastu tržieb v segmente komerčných
klientov. Naďalej rastú i tržby z nových médií, hlavne webov. Oproti prepadom v rokoch 2010 a 2011 sa
stabilizoval aj štátny sektor a stúpli samosprávy. To však neznamená, že nedochádzalo k zápornemu rastu
tržieb, a to hlavne v silnom segmente tradičných médií ako sú printmédiá, televízie a rádiá. Tento trend je
dlhodobý a globálny. Naďalej platí, že príjmy tradičných médií klesajú, pričom nové médiá nedokážu tieto
výpadky kompenzovať.
TASR v roku 2012 vstúpila do sveta koncových médií. Uvedením spravodajského webu www.teraz.sk sa
spravodajstvo agentúry dostalo bližšie verejnosti ako kedykoľvek predtým. Web zaznamenal pozoruhodný
nárast v priebehu krátkej doby. Podľa štatistík Google Analytics ho do konca roku 2012 navštívilo 1 379 470
unikátnych návštevníkov, čo je približne polovica slovenskej internetovej populácie. Viac ako 1,3 milióna
návštevníkov urobilo na portáli spolu 3 086 572 návštev.
Po uvedení spravodajského webu TASR intenzívne pracovala na príprave aplikácií pre mobilné zariadenia.
Ako doplnok k portálu TASR v júni spustila mobilné aplikácie pre mobilné zariadenia (telefóny a tablety) s
operačným systémom Android a iOS. Aplikáciu pre Android si počas roka 2012 stiahlo viac ako 16 000
užívateľov a Aplikáciu pre iOS viac ako 10 000 užívateľov do svojich zariadení.
Svoje pôsobenie v segmente mobilných zariadení TASR skompletizovala spustením mobilnej verzie stránky v
novembri 2012. Mobilnú verziu stránky mesačne navštívilo v priemere 20 000 unikátnych návštevníkov.
9
V septembri spustila agentúra svoj ďalší web, zameraný na voľný čas a životný štýl s názvom webmagazín.
V novembri uviedla verejnoprávna agentúra prvý študentský spravodajský web www.skolskyservis.sk.
Web vychádza z niekoľkoročnej systémovej spolupráce TASR so školami a z budovania portfólia redaktorov
z radov študentov a žiakov. Stovky redaktorov – juniorov, ktorí píšu pre agentúru tak dostali samostatnú
platformu pre zverejňovanie svojich správ s pravidelným redakčným usmernením a spätnou väzbou. Medzi
prispievateľmi je veľa pedagógov. Moderný multimediálny web skolskyservis.sk pod hlavičkou národnej
tlačovej agentúry je unikátny spôsob posilňovania poslania verejnoprávneho médiá a budovania dôvery vo
verejnoprávny produkt.
V závere roka agentúra získala na základe kvalitne spracovaného projektu nenávratný príspevok
z prostriedkov Európskej únie na digitalizáciu archívov TASR. Prostriedky sú z operačného programu
Informatizácia spoločnosti v rámci prioritnej osi 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií. Agentúra na
základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so sprostredkovateľským orgánom rezortu
kultúry pre OPIS dostane prostriedky vo výške 3 921 559,80 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu
boli schválené vo výške 4 435 955,23 EUR. TASR si hradí z vlastných projektov 5 % nákladov, čo je 206 397,88
EUR. Projekt bude trvať do roku 2015.
Celkovo pôjde o digitalizáciu vyše milióna fotografií, novinových článkov, záznamov denného
spravodajstva, ktoré sú v archíve TASR uložené vo forme negatívov, pozitívov, diapozitívov, mikrofišov,
voľných listov, novinových tematických databáz.
TASR po digitalizácii sprístupní svoj archív fotografií, ale i články týkajúce sa novodobej histórie Slovenskej
republiky.
TASR je v súčasnosti dominantným zdrojom komplexných agentúrnych informácií o dianí na Slovensku.
Dodáva obsahy pre široké spektrum médií. Služby TASR využívajú relevantné médiá s výnimkou RTVS.
TASR presviedča klientov kvantitou, kvalitou a inováciami svojich produktov. Verejnoprávna agentúra
ponúka o 40 % viac informácií ako súkromná, v zahraničnom spravodajstve o 120 % viac správ, o 80 % viac
zvukov a video správ. Dominuje aj v ekonomickom servise, exportnom servise v cudzích jazykoch, víkendovej
ponuke.
Verejnoprávna agentúra zaznamenáva správy bez ohľadu na ich komerčnú hodnotu, pridáva k nim bohaté
súvislostí, prináša pravidelne týždenné témy, nové projekty ako napr. mestá a obce Slovenska, Radíme,
Osobnosti...
TASR má kvantitatívne i kvalitatívne silné zastúpenie v regiónoch (16 stálych pracovísk v regiónoch, 28
stálych interných foto a video redaktorov v týchto pobočkách), ale i zahraničných redaktorov v Bruseli či
Budapešti. Do kvality a portfólia produktov sa premieta i rozsiahly projekt pre školy na Slovensku.
TASR je silnou značkou s výrazným „brand quarantee“ a „brand promise“. Je garantom nezávislosti
a objektivity rýchlych a overených správ. To je mimoriadne dôležité práve v dobe inflácie informácií. V záplave
informácií, vrátane informácií zo sociálnych sietí, je potrebná silný zdroj, ktorý ponúka overené fakty. Aj v tom
je TASR cenná nielen pre médiá, ale i pre štát a hlavne pre verejnosť.
HODNOTENIE ÚLOH VO VEREJNOM ZÁUJME
Úlohy, ktoré TASR plní vo verejnom záujme stanovuje zákon. Na ich plnenie agentúra uzatvára zmluvu
s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.
V roku 2012 TASR splnila všetky podmienky zmluvy č. MK-84/09/M o poskytovaní služieb vo verejnom
záujme podľa § 3 ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých
zákonov, ktorú uzavrela s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.
10
Vykonávanie služieb vo verejnom záujme agentúra zabezpečila prostredníctvom svojich redakcií:
a) domácej redakcie,
b) obrazovej a video redakcie,
c) zahraničnej redakcie,
d) športovej redakcie,
e) ekonomickej redakcie,
f) redakcie dokumentačných databáz,
g) úseku informačných technológií.
Agentúra v roku 2012 v súlade s § 3 ods. 5 zákona v rámci hlavnej činnosti vydávala v úplnom znení
vyhlásenia, oznámenia a stanoviská oprávnených orgánov. Informovala o vyhláseniach, oznámeniach
a stanoviskách oprávnených orgánov v svojich servisoch. Zhromažďovala a sprístupňovala informácie o
činnosti, legislatívnom procese, rozhodnutiach a aktivitách orgánov Európskej únie. Vyhľadávala a spracovávala
informácie o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach z územia
Slovenskej republiky pre zahraničie v dvoch cudzích jazykoch. Uchovávala a sprístupňovala zhromaždené
informácie. Zhromažďovala a sprístupňovala databázu obrazových záznamov, zvukových záznamov a
videozáznamov v elektronickej podobe na študijné a vedecké účely.
V súlade s § 5 ods.13 zákona agentúra všetky služby, vyplývajúce zo zmluvy so štátom, poskytovala
verejnosti bezodplatne.
Výška zmluvného kontraktu s MK SR na plnenie úloh vo verejnom záujme bola na rok 2012 naplánovaná ako
historicky najnižšia počas existencie TASR ako verejnoprávnej inštitúcie. Krátenie sumy za poskytovanie služieb
zo strany štátu na 500 000 EUR na rok 2012, znamenalo ohrozenie plnenia úloh stanovených zákonom.
Dodatky k zmluve zabezpečili revitalizáciu činnosti vo verejnom záujme i naštartovanie spracovávania archívov
TASR po ich presťahovaní.
TASR zabezpečovala úlohy stanovené zákonom nepretržite počas celého roka. Informácie boli vydávané
v jednotlivých servisoch TASR, uchovávané v archívoch TASR a sprístupňované verejnosti.
V Zóne verejného záujmu na www.tasr.sk agentúra sprístupnila širokej verejnosti celý rad informácií
v zmysle úloh vo verejnom záujme i nad rámec týchto úloh. Vznikom nového spravodajského portálu taraz.sk
v marci 2012 sa vytvoril široký priestor pre sprístupňovanie rýchlych, aktuálnych, nekomentovaných informácií
pre verejnosť. Táto služba agentúry sa stala v priebehu niekoľkých mesiacov mimoriadne vyhľadávanou a portál
zaznamenal 1 379 470 unikátnych návštevníkov, ktorí urobili na portáli spolu 3 086 572 návštev.
TASR vydávala multimediálne exportný servis v anglickom a českom jazyku. Na vedecké a študijné účely
sprístupnila archívne i aktuálne fotografie. Na nekomerčné použitie je k dispozícií audioservis. Voľne online
prístupná je kompletná videoprodukcia TASR i kompletná perexová ponuka textových servisov v systéme TASR
Business.
Na www.tasr.sk i na www.teraz.sk sa denne sprístupňujú najaktuálnejšie správy z domáceho diania,
zahraničia, ekonomiky a športu, kultúry, exportný servis, školské správy, téma tasr i špeciálne webové
podstránky k významným udalostiam s kompletnou tematickou ponukou informácií pre verejnosť (napríklad pri
príležitosti OH, volieb a pod). K správam TASR vydáva fotografie i videá.
Aj napriek zložitým finančným podmienkam agentúra pokračovala v roku 2012 v projekte TASR do každej
školy, v rámci ktorého sprístupnila všetky svoje servisy pre všetky základné, stredné a vysoké školy na
Slovensku. Koncom roku 2012 TASR uviedla unikátny projekt nového školského spravodajského webu
www.skolskyservis.sk, ktorý tvoria správy žiakov a študentov a informácie pre školy. Web má profesionálnych
editorov a redakčný tím.
Informácie vo verejnom záujme zabezpečujú redakcie prierezovo, každá z nich sa zúčastňuje na vyhľadávaní,
spracovávaní a zverejňovaní týchto informácií špecifickým dielom. Ide o synergickú spoluprácu hlavne domácej
11
a zahraničnej redakcie, pomocné materiály zabezpečuje aj ekonomická redakcia, obrazová redakcia, športová
redakcia a redakcia dokumentačných databáz.
Kapitálové prostriedky boli použité na obnovenie fototechniky, serverov a redakčného systému.
TASR má pracovnú pozíciu koordinátora informácií vo verejnom záujme, ktorý zodpovedá za selekciu
i procesnú stránku vyhľadávania, spracovávania a zverejňovania týchto informácií.
V druhej polovici roku 2012 sa zintenzívnili práce na sprístupňovaní archívu TASR po jeho presťahovaní.
Okrem priebežnej digitalizácie agentúra realizovala kategorizáciu informácií, ich dohľadávanie, identifikáciu
zobrazovaných postáv a udalostí. Archív sa pripravoval na kompletnú digitalizáciu v rámci projektu
z prostriedkov z európskej únie.
Tlačová agentúra vydávala v úplnom znení vyhlásenia oprávnených subjektov, informovala o nich v rámci
svojich servisov. Paralelne sa tieto informácie vydávali v špeciálnej zložke „Zóna verejného záujmu“ na
webstránke agentúry. Vydané vyhlásenia sú verejnosti voľne prístupné a uchovávajú sa v chronologickej
časovej následnosti v databázach agentúry. V roku 2012 vydala TASR spolu 5026 správ - informácií (vyhlásení,
oznámení, stanovísk).
Agentúra zhromažďovala informácie o činnosti, legislatívnom procese, rozhodnutiach a aktivitách orgánov
Európskej únie prostredníctvom svojich zamestnancov, externých spolupracovníkov, ako aj prostredníctvom
vzájomných bilaterálnych zmluvných vzťahov so zahraničnými tlačovými agentúrami a obdobnými
spravodajskými inštitúciami.
V roku 2012 agentúra vydala a sprístupnila spolu 4 210 správ v podobe textových správ, fotografií a videí
o Európskej únii. Agentúra priniesla správy o všetkých relevantných udalostiach, rozhodnutiach, aktivitách,
legislatíve, postojoch Európskej únie a jej orgánov (Európsky parlament, Rada, Európska komisia, Súdny dvor
ES, Súd I. stupňa ES), ale i o dopadoch rozhodnutí na život obyvateľstva.
Agentúra informovala o hlavných udalostiach v Európskej únii s presahom a dopadom na slovenských
občanov. Akcentovalo sa dianie v susediacich krajinách (Česko, Maďarsko, Poľsko...).
Vysielaním osobitných spravodajcov TASR prinášala spravodajstvo zo zahraničných ciest slovenských
ústavných činiteľov v krajinách a inštitúciách Európskej únie. Dôsledne informovala o postojoch Slovenskej
republiky k významným európskym i svetovým otázkam.
Agentúra vyhľadávala a spracovávala informácie o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a
športových udalostiach z územia Slovenskej republiky pre zahraničie prostredníctvom svojich zamestnancov a
externých spolupracovníkov v anglickom a českom jazyku. Servis prinášal informácie v súvislostiach pre
zahraničie, hlavne o udalostiach celoštátneho a nadnárodného významu, prezentoval postoje Slovenskej
republiky k významným medzinárodným otázkam. Správy vychádzali multimediálne, čiže k textovým správam
boli prikladané fotografie a video.
Agentúra počas celého roka zabezpečovala uchovávanie zhromaždených textových, obrazových, zvukových
a zvukovo-obrazových informácií.
Agentúra sprístupňovala zhromaždené textové, obrazové, zvukové a zvukovo-obrazové informácie
postupom v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Významným krokom v procese sprístupňovania informácií bolo uvedenie nových portálov TASR. TASR na
svojej internetovej stránke www.tasr.sk, na teraz.sk a skolskyservis.sk sprístupnila v priebehu druhého polroku
2012 textové správy z domova, zahraničia, ekonomiky, športu, z kultúry, správy zo školstva i spoločensky
užitočné správy pre verejnosť. V zložke „Téma TASR“ agentúra priniesla pre verejnosť v 53 témach vyše 35 000
12
informácií. Na portáli teraz.sk bolo vydaných od marca 32 000 správ. Viac ako 23 000 správ priniesla agentúra
na svojom webovom sídle.
V aplikácii TASR business, ktorú je možné bezplatne si stiahnuť do počítača z webu TASR, agentúra za rok
2012 sprístupnila svoju kompletnú ponuku textových správ v perexovej podobe a online celú produkciu videa.
Agentúra prostredníctvom svojej internetovej stránky sprístupnila na študijné a vedecké účely databázu
obrazových záznamov, zvukových záznamov a videozáznamov. Databáza obsahuje všetky podstatné udalosti zo
Slovenska, zahraničia, ekonomiky i športu. Databázu obrazových záznamov agentúra v priebehu roku 2012
postupne dopĺňala tak, že ku koncu roka 2012 obsahovala súhrne vyše 460 000 kusov fotografií. TASR
sprístupňovala databázu zvukov tak, že na konci roku dosahovala vyše 38 100 zvukových záznamov. Databáza
zvukovo-obrazových záznamov obsahovala súhrne vyše 19 200 zvukovo-obrazových záznamov.
SPRAVODAJSTVO
Hodnotenie činnosti spravodajského úseku TASR za rok 2012
Rok 2012 bol z pohľadu spravodajského úseku veľmi náročný aj po stránke množstva aktualít a podujatí, ale
aj po stránke ich dôležitosti.
Agentúrne spravodajstvo tlačovej agentúry bolo vyvážené, pluralitné a objektívne a rešpektovalo právo na
informácie v demokratickej spoločnosti bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru a náboženstvo,
politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine alebo etnickej
skupine, zdravotný stav, majetok, rod alebo iné postavenie.
Službu verejnosti v oblasti spravodajstva TASR zabezpečovala prostredníctvom domácej redakcie,
zahraničnej redakcie, ekonomickej redakcie, športovej redakcie, obrazovej redakcie a redakcie
dokumentačných databáz. Agentúra využívala bohatú sieť regionálnych spravodajcov na Slovensku a sieť
zahraničných spravodajcov.
TASR presviedčala klientov komplexnosťou, kvantitou, kvalitou a inováciami svojich spravodajských
produktov. Verejnoprávna agentúra ponúka o 40 % viac informácií z domáceho spravodajstva ako iné agentúry
na Slovensku, v zahraničnom spravodajstve o 120 % viac správ, o 80 % viac zvukov a video správ. Dominuje aj
v ekonomickom servise, exportnom servise v cudzích jazykoch a víkendovej ponuke. Verejnoprávna agentúra
zaznamenáva správy bez ohľadu na ich komerčnú hodnotu, pridáva k nim bohaté súvislostí, prináša pravidelne
týždenné témy, nové projekty ako napr. mestá a obce Slovenska, Radíme, Osobnosti, Rok Cyrila a Metoda, 20.
Výročie vzniku Slovenskej republiky.
Agentúra zaznamenáva cesty predstaviteľov štátu do zahraničia a informuje o nich prostredníctvom
vyslaných redaktorov. Túto agendu vníma ako povinnú, nie fakultatívnu.
TASR má kvantitatívne i kvalitatívne silné zastúpenie v regiónoch (16 stálych pracovísk v regiónoch, 28
stálych interných foto a video redaktorov v týchto pobočkách), ale i zahraničných redaktorov v Bruseli či
Budapešti. Agentúra má najširšiu sieť zmlúv so zahraničnými agentúrami či už nadnárodnými alebo národnými
(celkovo do 20 agentúr, vrátane Reuters, Associated Press, nemeckej DPA, rakúskej APA, čínskej Xinhua,
maďarskej MTI...)
Športový servis reflektuje diania aj v menšinových športoch.
Do kvality a portfólia produktov sa premieta i rozsiahly projekt pre školy na Slovensku. Mnohí redaktori –
juniori školského servisu sú dnes platnými prispievateľmi servisov TASR. Práca so žiakmi a študentmi kultivuje
budúcich novinárov, buduje dôveru v kvalitný verejnoprávny produkt medzi mladými ľuďmi.
13
Spravodajskú produkciu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky za rok 2012 predstavovalo:
Druh spravodajstva
Slovné spravodajstvo
Zvukové správy
Fotografie
Videoservis
Spolu
Počet správ
144 406
16 025
80 369
6 524
247 324
Prehľad počtu správ a zvukov za rok 2012 za jednotlivé servisy
Servis
1. Domáci
2. Ekonomický
3. Zahraničný
4. Športový
5. Exportný (A*, CZ*)
6. Easy
7. Školský servis
Spolu
Počet správ
za rok 2012
Počet zvukov
za rok 2012
Spolu
34 825
20 031
25 022
38 678
15 894
5 712
4 244
7254
1 519
259
3 405
1 350
983
1 255
42 079
21 550
25 281
42 083
17 244
6 695
5 499
144 406
16 025
160 431
*A - anglický jazyk *CZ – český jazyk
Domáca redakcia
Prvé mesiace roku 2012 sa niesli v znamení predčasných parlamentných volieb, ktoré boli 10. marca. Celé
úsilie domácej redakcie smerovalo k tomu, aby dôsledne a kvalitne pokryla predvolebné obdobie, volebný deň
a presne zmapovala aj dianie po voľbách. Pred voľbami redakcia sledovala dôležité termíny napríklad pre voľby
poštou a zo zahraničia. Redaktori oslovovali jednotlivé politické subjekty v súvislosti so zaujímavými menami
na ich kandidátkach a jednotlivými bodmi v ich volebných programoch. Pokrývali tlačové besedy všetkých
subjektov, ktoré išli do volieb. Pri mimoparlamentných minimálne tie, kde predstavili svoj program.
Spravodajstvo a videá z predvolebných mítingov v regiónoch robila redakcia pri stranách, ktoré dva mesiace po
sebe získali v prieskumoch verejnej mienky relevantných agentúr nad 5 %, čiže išlo o SMER-SD, KDH, SDKÚ-DS,
SNS, Most-Híd, SaS a OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Celkovo v regiónoch redaktori pokryli maximálne
desať mítingov jednotlivých strán. Pre odberateľov redakcia dva razy za deň ponúkala špeciálny prehľad
predvolebných aktivít politických strán. Okrem toho regionálni redaktori sledovali dva termíny, dokedy museli
občania doručiť na obec žiadosť, že budú voliť poštou zo zahraničia a posledný termín na doručenie volebného
lístka zo zahraničia. V súvislosti s voľbami pripravila domáca redakcia tri témy TASR. Prvou bol odpočet vlády,
kde spracovali hodnotenie rezortov odchádzajúcich ministrov a zástupcov opozície. Potom nasledovali
predvolebné rozhovory. Vzhľadom na historicky najvyšší počet strán, ktoré kandidovali v parlamentných
voľbách, robili redaktori rozhovory s volebnými lídrami strán, ktoré sa objavovali v rámci výskumu preferencii
troch agentúr MVK, Focus a Median. Išlo o Smer-SD, SDKÚ-DS, KDH, SaS, Most-Híd, SNS, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti, SMK, ĽS-HZDS, NaS, KSS, 99%-obyčajný hlas, SDĽ. Otázky sa orientovali na volebný
program a povolebné predstavy. Tieto rozhovory sa ukázali ako veľmi úspešné, pretože väčšinu z nich v plnom
znení prevzali spravodajské webové portály. V prípade ostatných strán redakcia oslovila lídrov alebo
relevantných zástupcov a vydala správu, ktorá reflektovala hlavné body ich programu. Jedinou stranou, ktorá
sa odmietla zúčastniť na tejto téme bola Kotlebova ĽS NS. Ďalšia téma sa už týkala samotných predčasných
parlamentných volieb. Redaktori zabezpečili spravodajstvo z centrál relevantných politických strán (SMER-SD,
14
SDKÚ-DS, SaS, KDH, SNS, Most-Híd, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, ĽS-HZDS, SMK), z ÚVK. Počas dňa
redaktori hľadali zaujímavosti a mapovali volebný deň vo všetkých regiónoch Slovenska, čo sa vďaka širokej
sieti regionálnych redaktorov podarilo komplexne. Počas volebnej noci TASR zároveň zverejnila desiatky správ
o priebežných výsledkoch, ako ich zverejňoval na svojej stránke ŠÚ SR. Štatistikom bola TASR zároveň
k dispozícii ako prípadný záložný kanál na zverejňovanie informácii, ak by ich stránky skolabovali pod vonkajším
vplyvom alebo pre technické problémy. Celkovo sa spravodajstvo počas volieb riadilo rovnakými princípmi ako
inokedy, čiže vyváženosťou, korektnosťou, transparentnosťou a overovaním informácií. Po skončení volieb
redakcia pozorne sledovala rokovania politických strán a vytváranie vlády. Prinášala zároveň informácie aj
o personálnom zložení kabinetu, kde TASR pravidelne citovali často iné médiá ako exkluzívny zdroj informácie.
Čo najkomplexnejšie informovala aj o programovom vyhlásení nového kabinetu v rámci špeciálnej témy.
DR sledovala prvé kroky vlády a legislatívne opatrenia parlamentu po voľbách, ktoré sa niesli v znamení
prijímania opatrení majúcich za úlohu začať s konsolidáciou verejných financií v roku 2013. V oblasti politiky sa
redaktori zamerali na dianie v opozícii, kde prebiehali a stále sa dejú výrazne posuny súvisiace s výsledkom
parlamentných volieb. Zmeny boli v SDKÚ, KDH i v Moste-Híd, ktoré v snahe prehĺbiť spoluprácu vytvorili
Ľudovú platformu. V SaS sa začal súboj o vedenie, začali vznikať nové frakcie, platformy a politické subjekty,
hlavne na pravej časti politického spektra. Rovnako sa objavovali prvé informácie týkajúce sa volieb do vyšších
územných celkov v roku 2013 a prezidentských volieb v roku 2014. V prípade župných volieb redakcia
pravidelne písala o situácii v jednotlivých samosprávnych krajoch. Sledovala i politické rokovania a nominačný
snem Smeru, kde sa objavili šiesti kandidáti na županov. S potrebou úsporných opatrení úzko súvisela aj ďalšia
dominantná udalosť, ktorou boli protesty učiteľov. Čiastočne sa podobali na podobné aktivity lekárov v roku
2011. Rozdiel bol predovšetkým v dĺžke protestov, ktoré boli v roku 2011 výrazne dlhšie. Po výstražnom
jednodňovom štrajku v septembri pristúpili odborári koncom novembra k časovo neobmedzenému ostrému
štrajku. Ten napokon trval tri dni na väčšine škôl na Slovensku. Dianie redakcia mapovala komplexne. Nielen
protestné zhromaždenia vo veľkých mestách, ale aj rokovanie v rámci odborov a s predstaviteľmi vlády. Okrem
toho redaktori navštevovali štrajkujúce i neštrajkujúce školy a školské zariadenia. V tomto smere TASR
významne využila sieť regionálnych spravodajcov, ktorí denne informovali o dianí v rámci štrajku v ich regióne.
Treťou významnou témou, ktorú DR priniesla v spravodajskom servise bol projekt 20 rokov od rozpadu
federácie. Počas mesiacov október a november priniesla jedenásť rozhovorov s českými a slovenskými
osobnosťami, ktoré spomínali a analyzovali Československo a dianie v ňom v rokoch 1989 - 1993 z rôznych
uhlov pohľadu. Mimoriadne cenným úlovkom bol exkluzívny rozhovor s budúcim českým prezidentom
Milošom Zemanom. Okrem neho politický pohľad na toto obdobie sprostredkoval aj M. Kováč, V. Mečiar, P.
Pithart. Historikov zastupoval J. Suk, J. Rychlík a M. Zemko. Ekonomický pohľad V. Masár a M. Kysilka. Projekt
doplnili ešte rozhovory so sociológom I. Gabalom a novinárom J. Hubelom. Tieto rozhovory mali
nadštandardnú publicitu a väčšinu z nich prevzali internetové médiá v plnej podobe. Súčasťou projektu boli
témy TASR, venované rozdeleniu Dunaja a vzniku variantu C Vodného diela Gabčíkovo a Nežnej revolúcii.
V závere roka mala TASR pripravený projekt „20 rokov od vzniku samostatnej Slovenskej republiky“.
TASR sa darilo prinášať aj viacero exkluzívnych, investigatívnych tém, z ktorých ťažili aj iné médiá. Okrem už
spomínanej politiky sa v tomto smere redaktorom darilo aj v oblasti zdravotníctva a krimi tém. Najviac
zarezonovali materiály o obchodovaní s tkanivami mstvych slovenských občanov a ich vývoze do zahraničia
a o tom, že predstavitelia finančnej skupiny Penta žalovali Facebook a niektoré webové portály.
Spomenúť treba aj témy ako napríklad väzenstvo, internetová bezpečnosť alebo riziko zosuvov pôdy na
Slovensku.
Domáca redakcia naďalej pokračovala aj v dlhodobých spravodajsko-publicistických projektoch, akými sú
Mestá a obce a seriál rozhovorov Osobnosti: tváre, myšlienky. Oba sú často zdrojom inšpirácie aj pre iné
médiá, predovšetkým weby alebo regionálne periodiká. K nim pribudol v decembri nový projekt Školy SR,
v rámci ktorého redakcia prináša správy o minulosti, súčasnosti a významných absolventoch rôznych škôl
Slovenska. Prvými dvomi boli gymnázium Revúca a ZŠ Kvačany.
V závere roka redakcia pripravila projekt Rok Cyrila a Metoda a 20. rokov vzniku samostatnej Slovenskej
republiky.
15
Ekonomická redakcia
Kľúčovou domácou spravodajskou prioritou v roku 2012 boli parlamentné voľby a nástup novej vlády. Nový
kabinet od začiatku pracoval na zásadných zmenách v daňovej a odvodovej legislatíve, ako aj v Zákonníku
práce, a týmto témam sa ekonomická redakcia pravidelne a podrobne venovala. Okrem pokrývania aktualít
redaktori k pripravovaným a schvaľovaným zmenám oslovovali ekonómov, analytikov či zástupcov
rôznorodých profesijných združení.
Jednou z najdôležitejších úloh, ktoré stáli pred novou vládou, bola potreba výrazného znižovania deficitu
verejných financií. Ministerstvo financií v tejto súvislosti priebežne predstavovalo rozsiahly balík opatrení,
ktorý následne prechádzal celým legislatívnym procesom, až kým nebol v decembri 2012 v Národnej rade SR
schválený rozpočet na budúci rok s plánovaným deficitom nižším ako 3 % HDP. Ekonomická redakcia sa tejto
téme počas celého roka detailne venovala.
Pravidelné miesto v ekonomickom servise TASR mali aj rôznorodé témy týkajúce sa oblasti dopravy,
poľnohospodárstva, energetiky či turizmu. Samozrejmosťou bolo pravidelné oslovovanie odborníkov k týmto
témam a priestor na vyjadrenia k nim dostávali aj predstavitelia opozície.
V zahraničí bola najväčšia pozornosť sústredená na pokračujúcu krízu v eurozóne, ktorej sa počas celého
roka denne venovala prekladateľská sekcia ekonomickej redakcie. K informáciám, ktoré mali medzinárodný
rozmer, dopĺňali domáci redaktori špecifický kontext vplyvov jednotlivých udalostí na slovenskú ekonomiku.
Vzhľadom na krízový vývoj sa udržala zvýšená periodicita rokovaní európskych lídrov v Bruseli, ktoré
ekonomická redakcia často pokrývala priamo na mieste prostredníctvom vyslaného redaktora.
Okrem spomínaných nosných tém redakcia v roku 2012 prinášala na pravidelnej báze všetky dôležité
informácie o činnosti vlády, parlamentu, jednotlivých ekonomických ministerstiev a ďalších verejných inštitúcií.
Prostredníctvom siete regionálnych spravodajcov pokrývala tiež činnosť významných firiem pôsobiacich vo
všetkých regiónoch SR. Redaktori – prekladatelia okrem kľúčových medzinárodných tém prinášali aj denné
spravodajstvo z medzinárodných akciových, menových a komoditných trhov, ako aj odľahčené správy a
zaujímavosti zo svetovej ekonomiky.
Zahraničná redakcia
Prvý polrok 2012 sa z pohľadu zahranično-politického diania niesol predovšetkým v znamení stupňujúceho
sa konfliktu v Sýrii, ktorý v posledných týždňoch už vyústil do občianskej vojny. Okrem množstva aktualít
najrôznejšieho druhu to bol volebný polrok (Grécko, Rusko, Francúzsko, Srbsko, Egypt, Sýria...), ktorý priniesol
množstvo politických zmien v jednotlivých krajinách.
V druhom polroku patrili medzi najvýznamnejšie udalosti odsúdenie Breivika na 22 rokov väzenia,
predvolebná kampaň k americkým prezidentským voľbám, ako i voľby samotné; udelenie Nobelových cien;
oslobodenie chorvátskych generálov Anteho Gotovinu a Mladena Markača; dianie v Sýrii i Egypte či masová
streľba na základnej škole v americkom Newtowne.
Spravodajcovia okrem toho pravidelne pokrývali udalosti, akými boli napríklad summity EÚ či schôdzky
NATO v Bruseli, ako aj demonštrácie v Budapešti či vývoj okolo slovenského domu v Mlynkoch.
Medzi najvýznamnejšie slovaciká môžeme zaradiť kriminálne kauzy – Karola Mella v Belize či Bakiho
Sadikiho v Kosove.
Zahraničná redakcia sa podieľala aj na témach TASR – Sýria, Kosovo, OSN a americké prezidentské voľby.
16
Export
V rámci exportného servisu redakcia v roku 2012 nepretržite zabezpečovala anglický a český servis o dianí
na Slovensku pre všetkých svojich odberateľov. Nepretržite monitorovala spravodajstvo z udalostí spojených
s marcovými predčasnými parlamentnými voľbami na Slovensku, ako aj s vývojom kauzy Gorila, sprevádzanej
protestmi, či štrajk učiteľov a ďalšie kľúčové udalosti na domácej politickej scéne. Podieľala sa tiež na tvorbe
anglických bulletinov.
Športová redakcia
Z hľadiska rozsahu spravodajstva v súvislosti s celosvetovou sledovanosťou a verejnou popularitou boli
najvýznamnejšími udalosťami roka olympiáda v Londýne, futbalové ME v Poľsku/Ukrajine a hokejové MS v
Helsinkách. Vzhľadom na to, že podujatia išli za sebou v tesnom intervale niečo vyše 3 mesiacov a samé
celkovo trvali vyše 70 dní, bolo organizačne a kapacitne dosť náročné ich kvalitne zabezpečiť. Redakcia to
zvládla.
Z Londýna dvaja vyslaní redaktori prinášali denne batériu spravodajských pohľadníc, poskladaných z
výpovedí slovenských reprezentantov a z postrehov o dianí vo výprave. Doma ich dopĺňal celý kolektív
redakcie, ktorý nielen počas tých 21 dní, ale celkovo zhruba 1,5 mesiaca pracoval v neúprosnej olympijskej
mašinérii. Celá redakcia sa navyše radami a tvorbou editoriálov podieľala aj na tvorbe Olympijských novín
TASR, ktoré denne vychádzali v mieste konania olympiády v Londýne.
Z hľadiska športovej verejnoprávnosti boli úderné aj hokejové MS. Z Helsínk dvojica vyslaných redaktorov
zabezpečovala nielen celé spravodajské dianie tejto vetvy šampionátu, ale pokrývala ho aj bohatou
nadstavbou postrehov, spravodajských analýz v kolážach s výpoveďami reprezentantov. MS doznievali potom
niekoľko dní aj doma, kde redakcia pokrývala celonárodné oslavy strieborného úspechu. Z hokejovej
sféry pribudol štart Slovana Bratislava v prestížnej KHL, naopak, na jeseň sa napriek intenzívnym rokovania m
nezačala NHL.
Slovenský futbal síce nemal zastúpenie na ME, ale tento športový festival mal v servise ŠR TASR
pochopiteľne tiež svoje špeciálne postavenie. Podobne futbalové kvalifikačné zápasy o postup na MS
2016. Zarezonovali aj tenisové tímové súťaže, Pohár federácie doma proti Francúzsku a v Španielsku, či Davisov
pohár vo Veľkej Británii.
Obrazová redakcia
V roku 2012 dominovali reportáže z politického a športového života, dianie v kultúre v podobe otvorenia
bratislavskej Reduty, obnovy zámkov, ekonomické témy.
Vrcholom spravodajského roka bola príprava a akt predčasných parlamentných volieb v marci. Vďaka
mimoriadnemu nasadeniu fota a videa TASR priniesla odberateľom takmer online prenosy volebného dňa a
noci. Podrobne redaktori zachytili aj následné rokovania o zostavení vlády, jej vymenovanie a ustanovujúcu
schôdzu NR SR.
Nemálo času a reportáží redakcia popri voľbách venovala aj akciám v kauze Gorila. Koncom zimy sa
venovala aj mimoriadne silným holomrazom po celom Slovensku. Zahraničné cesty opäť ovládla športová
tematika. Redaktori boli na šampionáte v hádzanej v Belehrade a predovšetkým na MS v hokeji vo Švédsku a
Fínsku. Podrobne sledovali aj vyvrcholenie hokejovej a futbalovej ligy u nás a formovanie novej slovenskej
futbalovej reprezentácie ...
V druhom polroku sa Obrazová redakcia fotom i videom podrobne venovala dopadom globálnej krízy na
ekonomiku v krajoch a mestách, rušeniu výrobných prevádzok, prepúšťaniu zamestnancov. Cez prázdninové
17
obdobie priniesla reportáže z najvyťaženejších stredísk cestovného ruchu, reportáže z dôsledkov nadmerného
sucha najmä na juhovýchode SR- vodných nádrží Šírava, Domaša, Ružín.
Fotom a videom TASR zachytila summit priateľov kohézie, návštevu predsedu EK M. Barrosa, predsedu EP
Schultza, 20 výročie prijatia Ústavy SR. Od septembra redakcia sledovala prípravu a samotné protesty a
rokovania OZ školstva, vedy a techniky, protesty študentov, súvisiace rokovania na vládnej úrovni. Redakcia
podobne zmapovala aktivity LOZ, OZ pôrodných sestier a zdravotníckych pracovníkov.
Redaktori absolvovali aj prvé rokovanie vlád ČR a SR.
V oblasti kultúry TASR fotom aj videom priblížila napríklad Noc divadiel, prípravy Košíc na EHMK, diskusiu o
násilí v televíznom vysielaní, postupnú opravu požiarom poškodenej Krásnej Hôrky.
Mimoriadne náročné i zaujímavé bolo dianie v športe, hlavne počas OH v Londýne či MS v hokeji.
Redaktori zaznamenávali prípravu Slovana na premiérový štart v KHL, prípravu hokejovej reprezentácie na
nemeckom a švajčiarskom pohári, štart futbalovej, hokejovej, basketbalovej, volejbalovej a hádzanárskej ligy.
Redakcia pokryla aj množstvo charitatívnych, filmových a divadelných udalostí.
Redakcia dokumentačných databáz
Redakcia (RDD) v roku 2012 prispievala do všetkých servisov TASR, ale predovšetkým robila pre našich
klientov. Do servisu prispievajú redaktori predovšetkým pravidelnými dennými materiálmi ako Historický
kalendár (HK), Pranostiky, Charakteristiky mena a raňajší prehľad denníkov – Výber z dennej tlače. RDD denne
archivuje základné slovenské denníky. Od novembra do HK pridáva aj členov vlády a štátnych tajomníkov.
RDD do servisov TASR prispela v roku 2012 okrem pravidelných denných materiálov ďalšími 1 260
príspevkami. Počas hodnoteného obdobia pripravili redaktori cca 570 profilov rôznych osobností z politického,
spoločenského a kultúrneho života, viac ako 240 materiálov o svetových, medzinárodných, európskych
a slovenských dňoch (sviatkoch či pamätných dňoch) postavených na báze aktuálnych udalostí s erudovaným
backgroundom a materiály k rôznym výročiam. Priniesli približne 200 chronologických prehľadov. Príležitostne
RDD dopĺňala dennú produkciu TASR aj o preklady aktuálnych udalostí z frankofónnej oblasti, tiež z Ruska
a bývalých republík ZSSR z pohľadu zahraničnej tlače. Historický kalendár redakcia posiela od júla denne aj
portálu teraz.sk. Redaktori RDD priebežne prispievali aj do týždenných tém TASR.
Prehľad tém.tasr za rok 2012:
Internetová bezpečnosť
Odpočet vlády
Predvolebné rozhovory
Grécke voľby a budúcnosť eurozóny
Parlamentné voľby 2012
Knižný trh na Slovensku
Zosuvy pôdy na Slovensku
Klimatická zmena na Slovensku
Hokejové MS 2012
Duševné a priemyselné vlastníctvo
Konflikt v Sýrii
Veľkonočné sviatky
Programové vyhlásenie vlády
Dane 2012
Parkovanie v mestách
Slovenská olympijská situácia pol roka pred OH v Londýne
18
Starý kontinent vo futbalovom ošiali
Kúpele a kúpeľníctvo
Letná sezóna na obzore
Väzenstvo
Vplyv klimatických zmien
100 dní vlády
OH v Londýne
OH v Londýne
OSN
Pastierstvo na Slovensku
Veľké dopravné stavby
Nový školský rok
Kino ako fenomén
Nezamestnanosť
Čierne stavby
Kosovo
Ochrana spotrebiteľa
Rozvoj cykloturistiky
Banková únia
Vodné dielo Gabčíkovo
Poistenie v športe
Prezidentské voľby v USA
Investičná pomoc
Výročie revolúcie 17. novembra
Výročie rozpadu federácie
Zimná sezóna
Bezdomovci
Výročie vstupu SR do Schengenu
Vianoce
Výročie rozdelenia ČSFR
19
ÚSEK INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
V roku 2012 Úsek Informačných technológií (ďalej len ÚIT) zabezpečoval všetky činnosti, ktoré súviseli
s udržiavaním existujúcich systémov a technológií.
1. Zabezpečoval inštalácie a reinštalácie techniky a iné činnosti spojené s bezchybným fungovaním tlačovej
agentúry. Vykonával činnosti spojené s archiváciou dát a tvorbou nových databáz.
2. V priebehu mesiaca január a február ÚIT zabezpečoval po stránke technickej a systémovej všetky činnosti
spojené s prípravou nového webového portálu TERAZ. V tejto súvislosti bol zabezpečený prenájom
serverov v dátovom centre SWAN-u, zabezpečenie jeho konfigurácie a uvedenie do prevádzky podľa
požiadaviek tvorcov web-u TERAZ.
3. V mesiaci február 2012 došlo k havárií jedného servera ALPHA 4100 na ktorom je prevádzkovaný redakčný
systém. ÚIT zabezpečilo všetky činnosti spojené s prevádzkou systému TYPLAN presmerovaním logovaní,
výstupov apod. na funkčný server. Oprava havarovaného servera bola okamžite riešená v spolupráci s HP
Slovensko. Nakoľko HP Slovensko nedisponovalo náhradnými dielmi na opravu servera problém bol
riešený s firmou SALTO s.r.o. Brno. Tu došlo k zapožičaniu servera na obdobie volieb do NR SR.
4. ÚIT sa podieľal na zabezpečení spravodajstva TASR počas volieb 2012 do NR SR.
5. V priebehu mesiaca marec, došlo opätovne k poruchám servera ALPHA a následným prerušeniam
vydávania správ zo systému TYPLAN. Následne bola v spolupráci s firmou SALTO s.r.o. Brno doriešená
oprava havarovaného servera ALPHA a jeho nasadenie do ostrej prevádzky.
6. ÚIT na základe požiadaviek úseku marketingu vykonával zmeny v prístupových heslách do systému
Autonomy a zmeny RSS kanálov za účelom distribúcie spravodajstva klientom. Ďalej bol zabezpečený SSL
certifikát na kryptovanú komunikáciu a nasadený na systém Autonomy.
7. V druhom polroku boli zaznamenané chybové hlásenia a následne prerušovania funkčnosti systému
FOTOWARE, ktorý slúži na spravovanie, archiváciu a distribúciu fotografií. UIT vykonal presunutie na iný
server ale problémy sa ukázali v samotnom systéme, ktorý funguje v TASR od roku 1998 a od roku 1999
bez systémovej podpory. Bolo nevyhnutné zabezpečiť upgrade celého systému FOTOWARE aj z pohľadu
jeho budúceho využitia.
8. V druhom polroku bola vykonaná analýza nákladov na mobilné hlasové a dátové služby. Následne bola
prehodnotená zmluva o poskytovaní Hlasových a dátových služieb od spoločnosti ORANGE. Dôraz bol
kladený na zníženie celkových nákladov a na nove dátové služby (mobilné internety) v budúcom období.
Predpokladané úspory sú na úrovni 14 %.
9. V júni 2012 bolo vykonané testovanie notebookov pre účely TASR. Testy s poskytnutou technikou
umožnili presne špecifikovať potrebné parametre na nákup 30 ks notebookov pre pracovníkov TASR.
10. V druhom polroku prebehlo riadne výberové konanie pre obstaranie 30 ks notebookov. Výsledkom
verejného obstarávania na nákup notebookov bola uzatvorenie Kúpnej zmluvy s víťazom, a to
spoločnosťou Datalan a. s. ÚIT následne vykonal reinštalácie a inštalácie aplikácií, zabezpečil prenos dát
z pôvodnej techniky na novú techniku a jej nasadenie pre jednotlivých pracovníkov.
11. V druhom polroku 2012 došlo k zásadnej zmene systému FotoWare. Na základe verejného obstarávania
bol zabezpečený upgrade celého systému tak, aby v nasledujúcom období plne vyhovoval úlohám
kladeným na spracovanie fotografií. Vzhľadom na odlišnosti od pôvodnej verzie, bolo potrebné nanovo
definovať jednotlivé distribučné kanály a postupy spracovania fotografií. ÚIT zabezpečil inštaláciu,
konfiguráciu a bezproblémový prechod nového systému FotoWare do ostrej prevádzky. Táto zmena má za
následok omnoho stabilnejšiu prevádzku spracovania, distribúcie a archivovania fotografií.
12. ÚIT na základe požiadaviek vykonával zmeny v záložnom systéme Autonomy a ich funkcionalitu testoval
paralelne s ostrou verziou. Zmeny systému a zmeny dizajnu boli ukončené v roku 2012 a pripravené na
nasadenie do ostrej prevádzky.
13. ÚIT zabezpečoval zmeny, úpravy a doplnenia v ďalších systémoch podľa požiadaviek spravodajského
úseku a úseku marketingu.
20
ĽUDIA
TASR predpokladala v roku 2012 priemerný prepočítaný evidenčný stav 130 zamestnancov, reálny stav k
1. 1. 2012 bol 126 zamestnancov. Agentúra mala k 31. 12. 2012 spolu 130 zamestnancov.
Po organizačných zmenách v roku 2010 a 2011, keď sa počet zamestnancov výrazne znížil, bolo nevyhnutné
v prvom polroku 2012 doladiť počty zamestnancov v jednotlivých redakciách tak, aby nebola ohrozená
príprava produktov a plnenie úloh v zmysle zákona i produktov, o ktoré je záujem zo strany zákazníkov.
Priebežne sa tiež dopĺňali popisy práce, bolo potrebné kumuláciou povinností a zvýšením výkonov nahradiť
prácu ľudí, ktorí boli prepustení z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie.
Významnou úlohou bola v prvom polroku stabilizácia personálu TASR vzhľadom na zvýšené nároky
a stagnujúce ohodnotenie, reflektujúce zložitú finančnú situáciu.
V 2. polroku 2012 sa personálna stabilita z predchádzajúceho obdobia nezopakovala. Sústavne sa zvyšujúce
nároky vyplývajúce z výroby nových produktov náročných na schopnosti, zručnosti a skúsenosť redaktorov si
vyžiadali zmeny v zložení personálu. Zložité podmienky vyplývajúce z náročnosti pracovných úloh a
nedostatok zdrojov na rast miezd vytvárali pre manažment prostredie, v ktorom bolo treba motiváciu
a výkonnosť zamestnancov zabezpečiť len nefinančnými nástrojmi.
V prvom rade išlo o využitie, rozvoj a skvalitňovanie firemnej kultúry, komunikácie a starostlivosti
o zamestnancov. Keďže sa aj tieto očakávania museli podobne ako v prvom polroku korigovať vzhľadom na
pretrvávajúcu nepriaznivú ekonomickú situáciu TASR, riešením bola prezentácia rozvojových strategických
plánov TASR so zainteresovaním časti zamestnancov do týchto projektov. K spokojnosti zamestnancov
a zlepšeniu pracovného prostredia prispelo aj presťahovanie TASR do nových priestorov, čo zamestnanci
ocenili.
V druhom polroku pokračoval dôraz na koordináciu činností jednotlivých útvarov TASR s cieľom lepšie
uspieť na trhu mediálnych produktov. Túto snahu výrazne podporilo spustenie webu www.teraz.sk , čo
okrem komerčných cieľov zvýšilo hodnotu značky TASR a pre zamestnancov vytvorilo priestor na zviditeľnenie
ich práce a jej výsledkov. Sprístupnenie produktu TASR koncovým užívateľom a následne každým dňom rastúci
počet unikátov je pre zamestnancov TASR prostriedok a dôkaz o užitočnosti ich práce a zároveň priestor pre
stotožnenie sa a lojalitu s TASR.
Úspešnosť tohto projektu vytvára základ pre strategické smerovanie TASR a jej ďalšie projekty, je zároveň
signálom pre klientov ale aj pre zamestnancov, že TASR je spoľahlivou a dôveryhodnou inštitúciou. Táto
korporátna identita TASR je tiež zárukou pre získavanie budúcich zamestnancov a spolupracovníkov TASR .
Stav zamestnancov:
K 1. 1. 2012 mala TASR 126 zamestnancov, k 30. 6. 2012 mala 129 zamestnancov. Za rok 2012 ukončilo
pracovný pomer 15 zamestnancov (2 odchod do dôchodku, 4 skončenie v skúšobnej dobe, 1 úmrtie, 2
výpoveďou, 2 zrušenie miesta, 4 skončenie dohodou). Do pracovného pomeru bolo prijatých 20 zamestnancov
(z toho 14 redaktorov).
7 zamestnancov je vyňatých z kmeňového stavu – 2 materská dovolenka, 4 rodičovská dovolenka,
neplatené voľno.
1
21
Prehľad o počte zamestnancov TASR:
k 1. 1. 2012
k 31. 12. 2012
spolu
126
red.
114
ost.
12
130
117
13
OBCHOD A MARKETING
Situácia TASR na trhu v roku 2012
Situáciu TASR v roku 2012 je možné z pohľadu vývoja tržieb v porovnaní s rokom 2011 popísať ako pomerne
stabilizovanú. Pozitívna je skutočnosť, že došlo k nárastu tržieb v segmente komerčných klientov. Naďalej rastú
i tržby z nových médií, hlavne webov. Oproti prepadom v rokoch 2010 a 2011 sa stabilizoval aj štátny sektor.
To však neznamená, že nedochádzalo k zápornému rastu tržieb, a to hlavne v silnom segmente tradičných
médií ako sú printmédiá, televízie a rádiá. Tento trend je dlhodobý a globálny.
Naďalej je možné konštatovať, že na relatívne malom slovenskom trhu pôsobia dve agentúry s podobnou
činnosťou. Napriek významným rozdielom v kvalite, kvantite i šírke portfólia produktov dochádza k tomu, že
existujúci i potenciálni klienti, hlavne nemediálni, si vyberajú len podľa ceny a neberú do úvahy iné atribúty.
Dlhodobý tlak na ceny, ktoré sú dnes často pod úrovňou reálnych nákladov, deformuje trh a devalvuje kvalitu.
Paradoxne v celom kontexte pôsobí skutočnosť, že servisy TASR nevyužíva verejnoprávna RTVS, ktorá
avizovala, že spravodajstvo patrí k jej prioritám. Spolieha sa na agentúru, ktorá nie je spravodajským lídrom,
má kvantitatívne výrazne menej správ v domácom (o 40 %) zahraničnom (120 %), či zvukovom servise (80 %).
TASR bola nútená pri viacerých existujúcich klientoch pre ich udržanie znížiť cenu oproti predchádzajúcemu
obdobiu, alebo poskytnúť ešte nižšiu cenu, než im ponúkla konkurenčná agentúra. Vedenie cenovej vojny však
v prípade, že ani jednému z konkurentov jeho tržby nevytvárajú dostatočnú maržu, vedie k devalvácii
spravodajstva na komoditu, pri ktorej nie je podstatný zdroj a kvalita, ale len čo najnižšia cena.
POROVNANIE VÝVOJA TRŽIEB TASR V ROKU 2011 a 2012 (v EUR bez DPH)
Printové médiá
V segmente printových médií bol v roku 2012 oproti roku 2011 zaznamenaný pokles tržieb o 14 %.
Percentuálny medziročný pokles je takmer totožný s poklesom, ktorý TASR zaznamenala v tomto segmente
22
v predošlom roku a naznačuje, že pokles nie je výkyvom, ale trendom. Dôvodom pre tento trend je
nezastaviteľný pokles tržieb printmédií, ktorý je vyvolaný hospodárskou krízou ale hlavne neriešiteľnou krízou
tohto mediatypu. Výsledkom je snaha printmédií o radikálne znižovanie nákladov, čo sa odrazilo na znížených
cenách spravodajstva, znížení počtu servisov alebo dokonca aj strate jedného z mienkotvorných denníkov.
POROVNANIE VÝVOJA TRŽIEB TASR V ROKU 2011 a 2012 V SEGMENTE PRINTMÉDIÁ (v EUR bez DPH)
Elektronické médiá
V oblasti elektronických médií bol zaznamenaný v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 pokles tržieb o 7,4
%. V porovnaní s rapídnym poklesom v predchádzajúcom období môžeme hovoriť skôr o stagnácii ako
o klesajúcom trende. Je potrebné zdôrazniť, že v tomto segmente dokáže spôsobiť veľké výkyvy v čase strata
alebo získanie jedného veľkého klienta. Na grafe vidíme, že veľký pokles v prvom kvartáli je daný faktom, že
porovnávame obdobie 2011 s klientom STV a obdobie 2012 bez tohto klienta. Následný nárast v druhom
kvartáli je daný faktom, že porovnávame obdobie bez Markízy a STV v roku 2011 s obdobím po získaní klienta
Markíza v 2012.
POROVNANIE VÝVOJA TRŽIEB TASR V ROKU 2011 a 2012 V SEGMENTE ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ (v EUR bez DPH)
23
Webové stránky
Pozitívny vývoj v tržbách za rok 2012 oproti roku 2011 TASR zaznamenala v segmente webových stránok,
pričom celkový nárast je 4,3 %. Napriek pozitívnemu výsledku sa nezopakoval dvojciferný nárast z roku 2011
a výsledok tým pádom môžeme rovnako považovať za stagnačný. Je potrebné konštatovať aj to, že medzi
klientmi zo segmentu webových stránok je aj najviac oneskorených platieb a neplatičov.
POROVNANIE VÝVOJA TRŽIEB TASR V ROKU 2011 a 2012 V SEGMENTE WEBOVÉ STRÁNKY (v EUR bez DPH)
Štátny sektor
V štátnom sektore sa TASR roku 2012 podarilo zvrátiť negatívny vývoj z predošlého takmer 18 mesačného
obdobia a zaznamenať v tomto segmente medziročné zvýšenie tržieb o 27,7 %. Najväčšie percentuálne
zvýšenie bolo zaznamenané v podsegmente samospráv zvýšením počtu klientov. Tržby v podsegmentoch
ministerstvá a ostatné štátne inštitúcie sa stabilizovali na úrovni spred výrazného poklesu v roku 2010.
POROVNANIE VÝVOJA TRŽIEB TASR V ROKU 2011 a 2012 V SEGMENTE ŠTÁTNY SEKTOR (v EUR bez DPH)
24
Komerčné subjekty
Napriek tomu, že pokračujúca kríza má najväčší vplyv na komerčné subjekty, ktorých šetrenie sa prejavuje
najviac v oblastiach komunikácie a marketingu a bytostne sa teda dotýka aj spravodajstva, TASR sa podarilo
tržby v tomto segmente stabilizovať na úrovni 2011, pričom bol dokonca zaznamenaný mierny medziročný
nárast o 2,5 %. Zároveň je však potrebné pripomenúť, že táto stabilizácia bola možná len znížením profitability
a marže z tohto segmentu, pretože monitoring médií, ktorý TASR zabezpečuje pre svojich klientov z externého
prostredia, tvorí stále sa zvyšujúci podiel v tomto segmente.
POROVNANIE VÝVOJA TRŽIEB TASR V ROKU 2011 a 2012 V SEGMENTE KOMERČNÉ SUBJEKTY (v EUR bez DPH)
Východiská pre rok 2013
V prípade, že TASR neprispôsobí svoje produktové portfólio vývoju a požiadavkám trhu, je viac než zrejmé,
že aj rok 2013 bude obdobím stagnácie resp. poklesu tržieb. V situácii, ktorou prechádzajú rozličné mediatypy,
nie je reálne očakávať navýšenie tržieb TASR v segmentoch médií. Navyše z trhu prichádza stále častejšie
požiadavka na monitoring médií ako hlavný zdroj spravodajských informácií tak zo strany štátnej správy či
komerčného sektoru, pričom u subjektov, ktoré odoberajú monitoring, sa posúva produkt spravodajstva len do
role komplementárneho zdroja informácií. Ak chce TASR obstáť v takejto trhovej situácii, bude potrebné za
pomoci mobilných aplikácií presunúť odber spravodajstva v alertovej forme na mobilné platformy, alebo spojiť
produkt spravodajstva s monitoringom médií a ponúkať ho klientom v jednotnom komunikačnom rozhraní.
EKONOMIKA
Hodnotenie hospodárskeho výsledku
V roku 2012 dosiahla agentúra celkové výnosy vo výške 3 516 462 EUR, čo v porovnaní s rokom 2011
predstavuje nárast vo výške 430 403 EUR.
Náklady celkom (bez daní z príjmov) boli vynaložené vo výške 3 502 478 EUR. V porovnaní s rokom 2011
náklady klesli o 49 071 EUR.
Celková daňová povinnosť za daň z príjmov dosiahla výšku 10 EUR.
25
Na základe uvedených ukazovateľov TASR vykázala plusový hospodársky výsledok vo výške 13 974 EUR.
Výkaz ziskov a strát
v€
NÁKLADY
2009
2010
2011
2012
Spotrebované nákupy
133 910
122 690
92 751
70 322
Služby
951 395
1 011 865
634 277
678 031
Osobné náklady
2 602 793
2 805 549
2 370 778
2 416 396
Dane a poplatky
10 355
10 112
9 955
9 613
Ostatné náklady
82 218
119 465
70 659
88 927
211 937
275 916
370 324
211 338
9 667
61 043
2 805
25 851
2 000
Odpisy
Opravné položky
Poskytnuté príspevky
0
0
0
4 510
488
8 722
10
Náklady celkom
VÝNOSY
4 006 785
4 407 128
3 560 271
3 502 488
Tržby za vlastné výkony a tovar
2 016 868
2 008 524
1 537 994
1 471 115
Ostatné výnosy
11 524
13 184
60 331
2 918
Tržby z predaja a prenájmu majetku
26 389
7 576
231 408
1 715
5 000
150
0
0
Dotácie
1 947 057
2 428 972
1 256 326
2 040 714
Výnosy celkom
4 006 838
4 458 406
3 086 059
3 516 462
53
51 278
-474 212
13 974
Daň z príjmov
Prijaté príspevky
Výsledok hospodárenia
Ako vyplýva zo súvahy oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu došlo v roku 2012 k zmierneniu
negatívneho stavu hodnoty vlastných zdrojov krytia majetku.
Súvaha
AKTÍVA
v€
2009
2010
2011
2012
Neobežný majetok
Softwér
547 721
477 056
254 750
143 060
0
0
3 000
0
Pozemky
56 121
56 121
3 542
15 538
Umelecké diela a zbierky
31 687
31 687
31 687
31 687
Stavby
68 239
54 249
91 707
68 029
143 947
92 843
46 091
18 998
11 883
8 010
5 181
2 352
0
0
66
0
Poskyt. preddavky na dlhod. nehmot. majetok
Samostat. hnuteľné veci a súbory hnut. vecí
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Poskyt. preddavky na dlhod. hmotný majetok
Neobežný majetok celkom
0
0
11 930
0
859 598
719 966
447 954
279 664
Obežný majetok
Zásoby
9 717
3 876
1 865
1 810
Krátkodobé pohľadávky
349 692
276 027
260 149
266 243
Finančné účty
246 878
334 443
54 684
155 185
Obežný majetok celkom
606 287
614 346
316 698
423 238
Časové rozlíšenie celkom
17 446
19 099
37 040
51 874
1 483 331
1 353 411
801 692
754 776
Majetok spolu
26
PASÍVA
Vlastné zdroje krytia maj.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
367 629
366 562
414 724
-58 049
53
51 278
-474 212
13 974
Vlastné zdroje krytia maj. celkom
367 682
417 840
-59 488
-44 075
Rezervy
100 415
89 465
107 867
97 031
2 901
2 795
2 026
1 445
Krátkodobé záväzky
373 911
294 487
358 969
384 593
Záväzky a rezervy celkom
477 227
386 747
468 862
483 070
Časové rozlíšenie celkom
638 422
548 824
392 318
315 781
Vlastné zdroje, záväzky a rezervy a časové rozlíšenie celkom
1 483 331
1 353 411
801 692
754 776
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Dlhodobé záväzky
Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov
Tlačová agentúra zostavila návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2012 v zmysle § 5 ods. 5 zákona č.
385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Do príjmovej časti
rozpočtu boli zapracované tak vlastné finančné zdroje, ktorých hlavnú zložku tvoria príjmy z predaja
spravodajstva ako aj príspevok zo štátneho rozpočtu na poskytovanie služieb vo verejnom záujme.
Na rok 2012 Ministerstvo kultúry na základe zmluvy č. MK-5/2012/M o poskytovaní služieb vo verejnom
záujme poskytlo tlačovej agentúre príspevok na poskytovanie služieb vo verejnom záujme vo výške 500 000
EUR. Uvedené finančné prostriedky boli poskytnuté na krytie bežných výdavkov. Dodatkom č. 1 k vyššie
uvedenej zmluve bola súhrnná výška príspevku na služby vo verejnom záujme zvýšená na čiastku 1 700 000
EUR. Touto úpravou bola TASR poskytnutá na bežné výdavky celková čiastka vo výške 1 600 000 EUR a na
kapitálové výdavky čiastka vo výške 100 000 EUR. Dodatkom č. 2 a 3 sa súhrnná výška príspevku na služby vo
verejnom záujme zvýšila na čiastku 1 960 000 EUR.
Na základe údajov z finančného výkazu o plnení rozpočtu vyplýva, že celkové príjmy boli vykázané vo výške
3 701 093 EUR, výdavky dosiahli výšku 3 549 373 EUR a konečný prebytok bol vykázaný vo výške 151 720
EUR. Prebytok v metodike ESA 95 dosiahol čiastku 101 053 EUR.
27
Plnenie rozpočtu 2012 v ekonomickej klasifikácii
ekonom
ická
klasifiká
cia
( v eurách)
Príjmy spolu
2011
2012
2012
k
31.12.2012
skutočnosť
rozpočet
upr. rozp.
skutočnosť
3 511 382
3 350 199
3 755 984
3 701 093
0
0
0
0
100
daňové príjmy
200
210
220
230
240
250
290
300
310
311
312001
312002
322001
400
nedaňové príjmy, z toho:
príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
administratívne a iné poplatky, z toho
kapitálové príjmy
úroky z tuzemských úverov, pôžičiek...
úroky z zahraničných úverov, pôžičiek...
ostatné nedaňové príjmy
granty a transfery, z toho
tuzemské bežné transfery a granty
Granty
zo štátneho rozpočtu
zo štátneho účelového fondu
zo štátneho rozpočtu - kapitálový transfer
príjmové finančné operácie, z toho:
zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek
prevod prostriedkov z predchádzajúcich
rokov
prevod prostriedkov z peňažných fondov
prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné
výpomoci
2 080 513
4 309
1 822 676
249 900
115
0
3 513
1 103 000
1 026 000
0
1 026 000
0
77 000
327 869
0
327 869
2 798 100
0
2 482 630
315 000
20
0
450
500 000
500 000
0
500 000
0
0
52 099
0
52 099
1 743 885
0
1 740 600
1 715
20
0
1 550
1 960 000
1 860 000
0
1 860 000
0
100 000
52 099
0
52 099
1 690 426
1 134
1 684 324
1 715
54
0
3 199
1 960 000
1 860 000
0
1 860 000
0
100 000
50 667
0
50 667
0
0
0
0
0
0
0
0
600
610
620
630
640
650
700
800
810
Výdavky spolu
bežné výdavky, z toho:
mzdy
Odvody
tovary a služby
bežné transfery
splácanie úrokov súvisiacich s úvermi
kapitálové výdavky
výdavky z transakcií s fin. akt. a pas., z toho:
úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci..
3 460 715
3 363 557
1 499 028
530 605
1 315 113
18 811
0
97 158
0
0
3 298 100
3 291 700
1 446 000
518 000
1 323 300
4 400
0
6 400
0
0
3 703 885
3 575 485
1 595 040
564 345
1 404 120
11 980
0
108 400
20 000
0
3 549 373
3 507 796
1 523 536
555 971
1 408 773
19 516
0
41 577
0
0
820
splácanie istín
0
0
0
0
50 667
-327 869
-327 869
52 099
-52 099
-52 099
52 099
-32 099
-52 099
151 720
-50 667
-50 667
0
0
20 000
0
-277 202
0
20 000
101 053
410
453
454
500
400,
500
800
Celkový prebytok/schodok
- vylúčenie finančných operácií
vylúčenie príjmových finančných operácií
vylúčenie výdavkových finančných operácií
Prebytok / schodok úradu (ESA 95)
Prehľad o výsledku hospodárenia hlavnej a podnikateľskej činnosti
TASR vedie účtovníctvo za hlavnú činnosť a za podnikateľskú činnosť, ktorá sa zdaňuje. Do podnikateľskej
činnosti sú zahrnuté príjmy z predaja majetku, príjmy z reklamy, bankové úroky a s nimi súvisiace náklady.
28
Výkaz ziskov a strát za rok 2012
Náklady
v€
Hlavná
nezdaňovaná
činnosť
Podnikateľská
činnosť
70 322
678 031
2 416 396
9 613
88 927
211 338
25 851
2 000
10
3 502 488
70 322
655 450
2 416 396
9 613
88 927
211 338
25 851
2 000
0
3 479 897
0
22 581
0
0
0
0
0
0
10
22 591
1 471 115
2 918
1 715
0
2 040 714
3 516 462
13 974
1 456 739
2 892
0
0
2 040 714
3 500 345
20 448
14 376
26
1 715
0
0
16 117
-6 474
Spolu
Spotrebované nákupy
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady
Odpisy
Opravné položky
Poskytnuté príspevky
Daň z príjmov
Náklady celkom
VÝNOSY
Tržby za vlastné výkony a tovar
Ostatné výnosy
Tržby z predaja a prenájmu majetku
Prijaté príspevky
Dotácie
Výnosy celkom
Výsledok hospodárenia
Návrh na vyrovnanie straty
Hospodárenie Tlačovej agentúry Slovenskej republiky k 31. 12. 2012 skončilo so ziskom vo výške 13 973,70
EUR.
Stav účtu nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov je k uvedenému obdobiu záporný vo
výške - 58 048,98 EUR.
Generálny riaditeľ tlačovej agentúry navrhuje správnej rade hospodársky výsledok za rok 2012, t. j. zisk
po zdanení vo výške 13 973,70 EUR zúčtovať s nevysporiadaným výsledkom hospodárenia minulých rokov.
Celkový nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov dosiahne týmto sumu – 44 075,28 EUR.
Informácie o skutočnostiach osobitného významu po závierkovom dni
Od 31. 12. 2012 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne skutočnosti osobitného významu.
29
ZÁVER
TASR prešla v uplynulom roku cez najzložitejšie obdobie svojej existencie. Podarilo sa jej odolať nielen
hospodárskej kríze, ale i programovému vyhláseniu vlády.
Agentúra patrí k dominantným zdrojom slobodných a nezávislých informácií pre verejnosť. Je agentúrnym
lídrom a z pohľadu mediálnych i nemediálnych klientov je prvou agentúrou.
TASR naďalej pokračovala v svojej programovej trojkombinácii: efektívne hospodárenie, kvalitné služby
a rozvoj nových produktov a technológií.
Agentúra skončila rok 2012 so ziskom.
Koncové médiá TASR sú ďalším z pilierov verejnoprávnosti na Slovensku. Poskytujú dostatok informácií pre
občanov bez akýchkoľvek názorov, tendencií či komentárov.
TASR v roku 2012 vstúpila do sveta nových médií, hlavne mobilných spravodajských aplikácií a obsadila
v ňom významné pozície.
TASR operatívne zareagovala na blížiaci sa rok 2013. Pripravila rozsiahle projekty k Roku Cyrila a Metoda,
k 20. Výročiu samostatnej Slovenskej republiky i samostatnej TASR.
V budúcom roku bude TASR intenzívne pracovať na rozvoji nových technológií s dôrazom na mobilné médiá,
prostredníctvom ktorých chce šíriť svoje kvalitné obsahy.
Rozvoj nových médií a nových distribučných ciest je základom komerčného úspechu a príjmov agentúry.
TASR chce aj naďalej rozvíjať kvalitné nekomerčné spravodajstvo, ktoré poskytuje celistvý a vyvážený obraz
slovenskej spoločnosti. TASR chce byť silná v domácom spravodajstve s dôrazom na regióny. Rozpracovaný je
projekt samostatného regionálneho servisu. TASR má naďalej ambíciu prinášať najviac správ zo sveta,
ekonomiky, chce reflektovať športové udalosti nielen na najvyššej úrovni, ale aj v menšinových športoch. To
všetko multimediálne, pohotovo a s maximálnym overovaním zdrojov. Spoločenská zodpovednosť agentúry je
nielen v tom, že prináša občanom informácie bez ohľadu na ich komerčnú hodnotu, ale i v tom, že garantuje,
že ide o informácie overené, pravdivé a s jasným a čitateľným zdrojom.
Dve veci na svete nie sú zámerne za nikoho ani proti nikomu: počasie a správy TASR.
TASR je spoločensky užitočná a dobre spravovaná inštitúcia.
30
31
32
33
Účtovná závierka
za rok 2012
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Čl. I
Všeobecné údaje
1) Identifikačné údaje
Názov účtovnej jednotky:
Sídlo účtovnej jednotky:
IČO:
Dátum zápisu do OR:
2) Informácie o členoch
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava
31320414
01.04.1992
orgánov tlačovej agentúry
Orgány tlačovej agentúry sú:
a) správna rada má päť členov - z oblasti práva, ekonómie, žurnalistiky,
informačných technológií a zo zamestnancov v pracovnom pomere.
Ing. Vladimír Masár - predseda
JUDr. Boris Chovanec – podpredseda do 18.9.2012
člen od 19.9.2012
Ing. Peter Alakša – člen do 18.9.2012
podpredseda od 19.9.2012
Mgr. Eliška Holásková - člen
Doc. PhDr. Ján Sand PhD. - člen
b) generálny riaditeľ
PhDr. Jaroslav Rezník – štatutárny zástupca
3) Opis činnosti účtovnej jednotky
Postavenie a činnosť Tlačovej agentúry Slovenskej republiky upravuje zákon č.
385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých
zákonov.
Hlavnou
činnosťou
tlačovej
agentúry
je
služba
verejnosti
v oblasti
spravodajstva, čo predstavuje vyhľadávanie aktuálnych, včasných, overených,
neskreslených
a nestranných
informácií,
ktoré
sú
spracovávané
formou
textových
súborov,
zvukových
záznamov,
zvukovo-obrazových
záznamov,
obrazových záznamov alebo multimediálnych záznamov. V rámci hlavnej činnosti
vykonáva služby vo verejnom záujme. Podrobnejší výklad o činnosti upravuje §
3 tohto zákona.
Tlačová agentúra Slovenskej republiky je oprávnená vykonávať podnikateľskú
činnosť v súlade s § 4
tohto zákona. V súčasnosti žiadnu podnikateľskú
činnosť nevykonáva.
4) Údaje o priemernom počte zamestnancov
a) za sledované účtovné obdobie – rok 2012
Priemerný počet zamestnancov
Počet zamestnancov k 31.12.2012
Z toho vedúcich zamestnancov
128
130
17
b) za predchádzajúce účtovné obdobie – rok 2011
Priemerný počet zamestnancov
127
Počet zamestnancov k 31.12.2011
127
Z toho vedúcich zamestnancov
18
44
Tlačová agentúra nemala počas účtovného obdobia žiadnych dobrovoľníkov.
5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky
Tlačová agentúra nemá žiadne organizácie v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
6) Iné
Údaje v prílohe sa uvádzajú v celých eurách.
Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
Tlačová agentúra Slovenskej republiky v roku 2012 viedla účtovníctvo
v nadväznosti na § 5 ods. 10 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre
Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v zmysle zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a podľa Opatrenia MF SR zo
dňa 14.novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovne jednotky, ktoré nie sú
založené
alebo
zriadené
na
účel
podnikania
v znení
opatrenia
č.
MF/24485/2008-74, opatrenia č. MF/10294/2009-74, opatrenia č. MF/25238/200974, opatrenia č. MF/25000/2010-74 a opatrenia č. MF/26582/2011-74.
1) Informácie o splnení predpokladu pokračovania vo svojej činnosti
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania
činnosti.
2) Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Zmena účtovných metód a účtovných zásad nenastala.
3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
r)
dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacími cenami
dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nemá vecnú náplň
dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – nemá vecnú náplň
dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacími cenami
dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nemá vecnú náplň
dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – nemá vecnú náplň
dlhodobý finančný majetok – obstarávacími cenami
zásoby obstarávané kúpou – obstarávacími cenami
zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – nemá vecnú náplň
zásoby obstarané iným spôsobom – nemá vecnú náplň
pohľadávky – menovitou hodnotou
pochybné a sporné pohľadávky menovitou hodnotou znížené o opravné
položky
krátkodobý finančný majetok - nemá vecnú náplň
časové rozlíšenie na strane aktív – menovitou hodnotou
záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitou hodnotou
časové rozlíšenie na strane pasív – menovitou hodnotou
deriváty – nemá vecnú náplň
majetok a záväzky zabezpečené derivátmi – nemá vecnú náplň
Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný
majetok obstaral, vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním do času
zaradenia obstaraného majetku do užívania. Ide tu predovšetkým o náklady na
dopravu, montáž, clo.
45
4) Spôsob zostavenia odpisového plánu
Tlačová agentúra Slovenskej republiky odpisuje dlhodobý hmotný majetok okrem
zásob a dlhodobý nehmotný majetok okrem pohľadávok rovnomerným odpisovaním
na
základe
odpisového
plánu.
Pozemky, predmety z drahých kovov sa neodpisujú. Zostatková cena sa zisťuje
pomocou oprávok k majetku. Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje počas
predpokladanej
doby
používania
zodpovedajúcej
spotrebe
budúcich
ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je
dlhodobý majetok ocenený v účtovníctve. Účtovné odpisy sa účtujú v prospech
účtov 07– oprávky
k dlhodobému nehmotnému majetku alebo 08- oprávky
k dlhodobému hmotnému majetku a na ťarchu účtu 551- odpisy. Pri zostavovaní
odpisového plánu sa zohľadňuje očakávané použitie majetku, intenzita
využitia, fyzické opotrebovanie, technické a morálne zastaranie.
Dlhodobý nehmotný
majetok predstavujú podľa platných predpisov predmety
z práv priemyselného vlastníctva, autorské práva alebo práva príbuzné
autorskému právu vrátane počítačových programov a databáz, projekty, výrobné
a technologické postupy, utajované informácie, lesné hospodárske plány,
technické a hospodársky využiteľné znalosti, ktorých vstupná cena (od
1.3.2009) je vyššia ako 2 400,- € a majú prevádzkovo-technické funkcie alebo
použiteľnosť dlhšiu ako jeden rok a sú obstarané odplatne alebo vytvorené
vlastnou činnosťou s cieľom obchodovať s nimi, aktivované náklady na vývoj
a technické zhodnotenie plne odpisovaného nehmotného majetku vyššie ako 2
400,- €.
Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku
- účtovne aj daňovo – rovnomerne 4 roky zhodne s účtovnými odpismi 1.
odpisovej skupiny dlhodobého hmotného majetku.
Dlhodobý hmotný
majetok podľa platných predpisov predstavujú samostatné
hnuteľné veci prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné
technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena ( od 1.3.2009 )je vyššia
ako 1700,- € a prevádzkovo-technická funkcia je dlhšia ako jeden rok.
Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku
- účtovne - v zmysle § 26-27 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov,
v zmysle zákona o účtovníctve č.431/2002 v znení neskorších predpisov.
- Doba odpisovania je:
odpisová skupina
doba odpisovania
ročný odpis
- pri rovnomernom odpisovaní
1
4 roky
1/4
2
6 rokov
1/6
3
12 rokov
1/12
4
20 rokov
1/20
5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku
Tlačová agentúra neznižovala hodnotu majetku.
Čl. III.
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku
46
a–c) prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, prehľad oprávok a zostatkovej
ceny je uvedený v tabuľkách v prílohe.
Tlačová agentúra nevytvorila opravné položky k hmotnému a nehmotnému majetku.
2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktoré je zriadené záložné právo a právo
s obmedzením nakladaním
Tlačová agentúra nemá zriadené záložné právo na dlhodobý majetok
s obmedzením právom nakladania.
ani majetok
3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku
Služobné osobné motorové vozidlá sú
poistené poistnou zmluvou pre
povinné zmluvné poistenie zo zodpovednosti za škodu s limitom poistného
plnenia pri škodách na zdraví a nákladoch pri usmrtení do výšky 5 mil.
Eur a limitom plnenia pri vecných škodách a ušlom zisku vo výške 1 mil.
Eur.
4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
vedie v účtovníctve na účte 069
akcie spoločnosti Slovart a.s Bratislava v hodnote 33 194 €.
5) Prehľad opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku
Opravné položky boli vytvorené v roku 2009 z dôvodu toho, že spoločnosť
Slovart a.s. je od roku 1998 v konkurznom konaní.
6) Prehľad o
zložkách krátkodobého finančného majetku
Pokladnica
(úč. 211)
Ceniny
(úč. 213)
Bankové účty
(úč. 221+/-261)
7) Prehľad opravných položiek k zásobám
2 497 €
498 €
152 190 €
Tlačová agentúra netvorila opravné položky k zásobám.
8) Opis
významných
podnikateľskú činnosť
Účet
pohľadávok
v
členení
Hlavná činnosť
za hlavnú činnosť a
Podnikateľská činnosť
stav účtu
k 31.12.2012
311 Odberatelia
487 988
13 085
501 073
2 594
0
2 594
0
0
0
335 Pohľadávky voči zamestnancom
1 290
0
1 290
378 Iné pohľadávky
6 616
0
6 616
498 448
13 085
511 573
314 Poskytnuté prevádzkové preddavky
315 Ostatné pohľadávky
spolu
9) Prehľad
opravných položiek k pohľadávkam
Tlačová agentúra Slovenskej republiky v sledovanom účtovnom období
vytvorila účtovné opravné položky na pohľadávky, ktoré sú po lehote
splatnosti viac ako 1 rok a existuje oprávnené riziko ich neuhradenie
47
resp. nevrátenia preddavku. Opravné položky vytvorené v roku 2012 vo
výške 28 309 € boli zúčtované na ťarchu účtu 558. Tlačová agentúra
Slovenskej republiky v sledovanom účtovnom období odpísala pohľadávky,
ktoré boli vyhodnotené ako nevymožiteľné pohľadávky voči dlžníkom voči
ktorým bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku alebo
konkurz bol zrušený po splnení konečného rozvrhu výťažku vo výške 150
216 €. Vo výške 237 € bola vykonané odpísanie pohľadávky z dôvodu
odpustenia.
Zároveň vo výške 2 457 € vykonala zúčtovanie opravnej
položky, ktorá už bola v nákladoch z dôvodu úhrady pohľadávky.
Účet
Začiatočný
opravných položiek
Pohyb
stav
prírastok
Konečný
úbytok
zostatok
391-1 Opravná položka k HČ od r. 1996
343 199
28 309
152 910
218 598
391-2 Opravná položka k PČ od r. 1996
2 469
0
0
2 469
391-3 Opravná položka k HČ do r. 1995
7 501
0
0
7 501
391-4 Opravná položka k PČ do r. 1995
10 616
0
0
10 616
906
0
0
906
5 240
0
0
5 240
369 931
28 309
152 910
245 330
391-5 Opravná položka k pohľadávke za škodu
391-8 Opravná položka k penalizačným faktúram
Celkové záväzky
10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Účet
V lehote
Pohľadávky po splatnosti
splatnosti
311
od 1-90
od 91-180
od 181-365
nad 365
splatnosti
31.12.2012
170 423
69 521
17 882
12 456
230 791
330 650
501 073
314*
0
0
0
0
2 594
2 594
2 594
315
0
0
0
0
0
0
0
378
470
0
0
0
6 146
6 146
6 616
335
1 290
0
0
0
0
0
1 290
172 183
69 521
17 882
12 456
239 531
339 390
511 573
* pri preddavkoch interval lehoty splatnosti predstavuje obdobie poskytnutia preddavku,
ale neznamená, že vyúčtovanie preddavku je v omeškaní
11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich
období a príjmov budúcich období
Náklady budúcich období
najvýznamnejšie položky
stravné lístky na január 2013
členský poplatok EANA na I. polrok 2012
nájomné za I. štvrťrok 2012
ostatné (predplatné, členské preukazy,
softvér, poplatok za údržbu softvéru spoje)
48 373 €
5 085 €
3 302 €
35 295 €
4 691 €
48
Príjmy budúcich období
3 501 €
12) Opis a výška vlastných zdrojov krytia neobežného a obežného majetku
a) opis základného imania
Tlačovej agentúre nevyplynula povinnosť tvorby základného imania.
b) Opis fondov
Rezervný fond Tlačovej agentúry je nulový.
13) Rozdelenie účtovného zisku vykázaného v minulom účtovnom období
Strata Tlačovej agentúry za rok 2011 vo výške 474 212 € bola zúčtovaná
na ťarchu účtu Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (úč.
428).
14) Opis a výška cudzích zdrojov
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv
Rezervy
na nevyfakturované dodávky 2012
Začiatočný
Pohyb
stav
čerpanie
tvorba
Konečný
Predpokl.
zostatok
rok použitia
5 560
5560
5510
5510
na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného 2011
102307
102307
0
0
na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného 2012
0
0
91521
91521
107867
107867
97031
97031
Spolu
2013
2013
b) údaje o významných položkách na účtoch 325 – Ostatné záväzky a 379 –
Iné záväzky
Účet 325 – Ostatné záväzky
325-1
Ostatné záväzky nájom
Začiatočný
stav
Pohyb
prírastok
Účet 379 – Iné záväzky
379-1101 Iné záväzky voči prac.
379-1102 Iné záväzky
úbytok
1938
9249
11 187
0
0
6 916
6 916
0
1 938
16 165
18 103
0
325-15 Ostatné záväzky
325 - Ostatné záväzky spolu
Konečný
Zostatok
Začiatočný
stav
Pohyb
prírastok
321
3 156
Konečný
Zostatok
úbytok
3 238
239
0
2 790
0
2 790
589
6 971
7 560
0
379-1108 Odmeny členov správnej rady
4 114
50 461
50 370
4 205
379-1111 Iné záväzky voči pracovníkom
250
1 379
1 629
0
5 274
64 757
62 797
7 234
379-1107 Iné záväzky DDS
379 - Iné záväzky spolu
49
c) prehľad záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Druh záväzkov
321 - Dodávatelia
Záväzky do
Záväzky po
Konečný
lehoty splatnosti
78002
lehote splatnosti
58377
325 - Ostatné záväzky
zostatok
136379
0
0
0
14014
0
14014
112388
0
112388
58
0
58
336 - Záväzky s inštitúciami soc.zabezpečenia
65837
0
65837
341 - Daň z príjmov
-8701
0
-8701
342 - Ostatné priame dane
18454
0
18454
343 - Daň z pridanej hodnoty
38903
0
38903
326 - Nevyfakturované dodávky
331 - Zamestnanci
333 - Ostatné záväzky u zamestnancov
346 - Dotácie a ostátné zúčtovanie so ŠR
28
0
28
379 - Iné záväzky
7234
0
7234
Celkové záväzky
326 217
58 377
384 594
d)prehľad záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti
Tlačová agentúra vedie všetky záväzky s výnimkou záväzkov zo sociálneho
fondu ako krátkodobé záväzky.
e) Záväzky zo sociálneho fondu
V zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších
predpisov, upravila Tlačová agentúra tvorbu a použitie sociálneho fondu
na rok 2012 v Kolektívnej zmluve v znení jej platných dodatkov. Tvorba
sociálneho fondu bola vo výške 0,6 %. Stav sociálneho fondu k 31.12.2012
je vo výške 1 445 €.
Podrobné čerpanie sociálneho fondu je uvedené v tabuľke.
f) prehľad o bankových úveroch
Nemá vecnú náplň.
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia
Výdavky budúcich období
(úč. 383)
najvýznamnejšie položky
tuzemské cestovné náklady
ostatné režijné náklady
1 843 €
1 807 €
36 €.
15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období
Výnosy budúcich období
(úč. 384)
najvýznamnejšie položky
zostatková cena dlhodobého majetku obstaraného z kapitál.
dotácie
spravodajský servis faktur. odberateľom na roky
2013 až 2015
313 938 €
273 754 €
35 659 €
50
penalizačné faktúry
4 525 €.
16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Tlačová agentúra
prenájmu.
nemá
žiadny
majetok
prenajatý
formou
finančného
Čl.IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar
Tržby z predaja služieb
(úč. 602)
1 471 115 €
2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov,
osobitných výnosov a iných ostatných výnosov
Prijatý dar od
Jaroslav Rezník
Marián Kollár
(úč. 646)
773 €
50 €
723 €
Zmluvné pokuty a penále
Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja DNM a DHM
(úč. 641)
(úč. 649)
(úč. 651)
1 470 €
521 €
1 715 €
3) Prehľad prijatých dotácií a grantov
Tlačovej agentúre boli na rok 2012 poskytnuté nasledovné dotácie
MK SR
Príspevok na bežné výdavky na poskytnutie služieb
vo verejnom záujme
Príspevok na kapitálové výdavky na poskytnutie služieb
vo verejnom záujme
1 860 000 €
100 000 €
4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov
Úroky
Kurzové zisky
z toho
Kurzové zisky ku dňu
zostavenia účtovnej závierky
(úč.644)
(úč.645)
26 €
128 €
51 €
5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na
ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov
Ostatné služby
(úč.518)
z toho:
- softvér
- poštovné
- výkony spojov
- zahraničné agentúry
- nájomné vr. služieb spoj. S nájmom
- informačné a prekladateľské služby
- mediálne spolupráce a propagácie
- údržba softvéru
622 029 €
2
5
26
97
155
121
69
39
425
417
012
583
779
538
178
490
€
€
€
€
€
€
€
€
51
-
audítorské služby
právne služby
poradensko-konzultačné služby
ostatné režijné služby
internet
letenky a ubytovanie na SC
Iné ostatné náklady
Opravné položky
9
6
2
24
46
15
(úč.549)
(úč.558)
500
000
700
047
519
832
€
€
€
€
€
€
87 110 €
25 851 €
6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
Tlačová agentúra Slovenskej republiky nie je prijímateľom 2%-ného prijatého
podielu zaplatenej dane.
7) Opis a suma
významných položiek finančných nákladov
Kurzové straty
Z toho
Kurzové straty ku dňu
zostavenia účt. závierky
(úč.545)
847 €
67 €
8) Náklady súvisiace s povinnosťou overenia účtovnej závierky
a) overenie účtovnej závierky
b) uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia
účtovnej závierky
c) súvisiace audítorské služby
d) daňové poradenstvo
e) ostatné neaudítorské služby
audítorom
9 500 €
nemá
nemá
nemá
nemá
vecnú
vecnú
vecnú
vecnú
náplň
náplň
náplň
náplň.
Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie
položky.
a) Prenajatý majetok – výpožička
kopírovacích strojov, PC štátna
pokladnica a SW Softip vo výške
45 614 €
b) Odpísané pohľadávky vo výške
110 784 €
c) Dlhodobý drobný majetok
455 569 €.
Čl. VI
Ďalšie informácie
1)
Opis a hodnota iných aktív
Tlačová agentúra neočakáva žiaden majetok z práva zo servisných
poistných
zmlúv,
koncesionárskych
zmlúv,
licenčných
zmlúv,
z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.
2)
zmlúv,
práva
Opis a hodnota iných pasív
52
a)Tlačová agentúra Slovenskej republiky neposkytla žiadne ručenie za záväzky
alebo
záruky, ktoré by jej vyplynuli zo všeobecne záväzných predpisov
alebo zmlúv a neboli by uvedené v súvahe.
b) záväzky alebo právo vyplývajúce zo súdnych sporov
Obchodnoprávne spory
V roku 2012 bola voči TASR podaná jedna žaloba, v ktorej sa žalobca domáha
zaplatenia náhrady škody s príslušenstvom. K termínu zostavenia účtovnej
závierky sa v tejto veci ešte neuskutočnilo súdne pojednávanie. Keďže jeho
výsledok nie je možné spoľahlivo určiť, nebola vytvorená rezerva vzťahujúca
sa k súdnemu sporu.
3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností neuvádzaných
v súvahe
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov
b) povinnosť z opčných obchodov
c) zákonná alebo zmluvná povinnosť, odobrať produkty alebo služby
d)
povinnosť
z leasingových,
nájomných,
servisných,
poistných,
koncesionárskych, licenčných zmlúv a pod.
e) iné povinnosti
Tlačová
agentúra
Slovenskej
republiky
nemá
vyplývajúcu z vyššie uvedených bodov a)-e).
žiadnu
právnu
povinnosť
Ďalšie informácie k bodu 3):
Majetok TASR nezachytený v súvahe
Tlačová agentúra Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 385/2008 Z. z.
uchováva
a sprístupňuje zhromaždené informácie, ktoré kopírujú politické,
kultúrne, spoločenské dianie. Ide o textové spravodajstvo za obdobie 1974 –
1979
vo forme výstrižkov z novín, brožúr, adresárov a správ ČSTK, ďalej o
textové spravodajstvo za roky 1980 – 1987 na mikrofišoch a tlačené kópie
spravodajstva za roky 1988 – 1993.
Textový elektronický archív TASR obsahuje spravodajstvo TASR, ktoré je
rozdelené do jednotlivých
Fondov od roku 1994 až po súčasnosť. Ide o
produkciu slovných správ všetkých servisov TASR za jednotlivé roky.
Archív TASR tvoria aj elektronické tematické dokumentačné databázy, budované
z produkcie TASR, ale aj z externých zdrojov, databázy obrazových záznamov,
zvukových záznamov a videozáznamov, ktoré tvoria významnú národnú hodnotu.
Uvedené archívne fondy, v súlade s platnými
Činnosť Tlačovej agentúry od 1.1.2009 nie je oslobodená od dane z pridanej
hodnoty a jej služby sa stali predmetom dane. Činnosť TASR financovaná
z prostriedkov poskytnutých zo štátneho
rozpočtu je mimo rozsah zákona
o DPH. Preto na odpočítanie dane sa používa koeficient.
Spôsob výpočtu dane z príjmov:
TASR vedie účtovníctvo za hlavnú činnosť, ktorá nie je predmetom dane
z príjmov a za podnikateľskú činnosť, ktorá prebiehala do roku 1995.
Pri predaji
majetku, ktorý bol používaný na činnosť, z ktorej príjmy sú
predmetom dane
je súčasťou základu dane rozdiel o ktorý príjmy z predaja
prevyšujú cenu podľa § 25 zákona o dani z príjmov, zníženú o odpisy uplatnené
v daňových výdavkoch vypočítané podľa § 27 alebo 28 zákona o dani z príjmov.
Pri príjmoch z reklamnej činnosti plynúcich z webového portálu teraz.sk je
súčasťou základu dane rozdiel medzi príjmami z reklamy a 1/2 výdavkov zo
služieb spojených so zabezpečením obsahu tohto portálu a marketingových
služieb.
Pri úrokoch bola vybraním dane zrážkovou daňou daňová povinnosť splnená.
53
Informácie o skutočnostiach, ktoré môžu významným spôsobom ovplyvniť finančnú
situáciu
V súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov Tlačová
agentúra Slovenskej republiky identifikovala nasledovné skutočnosti, ktoré
môžu významným spôsobom ovplyvniť finančnú situácii:
-
riziká vyplývajúce z pracovno-právnych sporov
straty z odpisu nevymožiteľných pohľadávok.
4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo
vlastníctve
Tlačová agentúra nemá v správe ani vo vlastníctve žiadnu nehnuteľnú kultúrnu
pamiatku.
5) Informácie o významných skutočnostiach po závierkovom dni
Od 31.12.2012 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné
skutočnosti.
54
Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
Bežné účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
128
127
17
18
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
0
0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre
účtovnú jednotku počas účtovného obdobia
0
0
z toho počet vedúcich zamestnancov
55
Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Tabuľka č. 1
Nehmotné výsledky
z vývojovej
a obdobnej činnosti
Prvotné ocenenie - stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia
Softvér
Obstaranie
dlhodobého
nehmotného majetku
Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok
Oceniteľné práva
Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý nehmotný
majetok
Spolu
0
1 517 149
0
0
0
3 000
1 520 149
0
0
0
0
42 808
6 492
49 300
0
0
0
0
0
9 492
9 492
0
42 808
0
0
-42 808
0
0
0
1 559 957
0
0
0
0
1 559 957
0
1 262 399
0
0
0
0
1 262 399
0
154 498
0
0
0
0
154 498
0
0
0
0
0
0
0
0
1 416 897
0
0
0
0
1 416 897
0
0
0
0
0
0
0
prírastky
0
0
0
0
0
0
0
úbytky
0
0
0
0
0
0
0
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
0
0
0
0
0
0
0
0
254 750
0
0
0
3 000
257 750
0
143 060
0
0
0
0
143 060
prírastky
úbytky
presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na začiatku
bežného účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav na
začiatku bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Tabuľka č. 2
Umelecké
diela
a zbierky
Pozemky
Prvotné ocenenie stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
prírastky
úbytky
Presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky –
stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Samostatné
hnuteľné
veci a súbory
hnuteľných
vecí
Stavby
Dopravné
prostriedky
Pestovateľské
celky trvalých
porastov
Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok
Základné
stádo
a ťažné
zvieratá
Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku
Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
hmotný
majetok
Spolu
3 542
31 687
268 556
854 974
234 493
0
0
54 284
66
11 930
1 459 532
0
0
0
0
0
0
0
0
15 169
0
15 169
0
0
0
0
40 807
0
0
0
0
11 930
52 737
11 996
0
3 239
0
0
0
0
0
-15 235
0
0
15 538
31 687
271 795
854 974
193 686
0
0
54 284
0
0
1 421 964
0
0
176 849
808 883
234 493
0
0
49 103
0
0
1 269 328
0
0
26 917
27093
0
0
0
2 829
0
0
56 839
0
0
0
0
40 807
0
0
0
0
0
40 807
0
0
203 766
835 976
193 686
0
0
51 932
0
0
1 285 360
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 542
31 687
91 707
46 091
0
0
0
5 181
66
11 930
190 204
15 538
31 687
68 029
18 998
0
0
0
2 352
0
0
136 604
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
57
Tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku
Podielové cenné papiere
a podiely v obchodnej
spoločnosti v ovládanej
osobe
Podielové cenné
papiere a podiely
v obchodnej
spoločnosti
s podstatným vplyvom
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
0
0
0
0
33 194
0
0
33 194
0
0
0
0
0
0
0
0
Úbytky
0
0
0
0
0
0
0
0
Presuny
0
0
0
0
0
0
0
0
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Opravné položky
0
0
0
0
33 194
0
0
33 194
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
Prírastky
0
0
0
0
33 194
0
0
33 194
0
0
0
0
0
0
0
0
Úbytky
0
0
0
0
0
0
0
0
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
0
0
0
0
33 194
0
0
33 194
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dlhové cenné
papiere držané do
splatnosti
Pôžičky
podnikom
v skupine a
ostatné pôžičky
Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok
Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
finančný
majetok
Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku
Spolu
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
58
Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Hodnota vlastného imania ku koncu
Podiel na základnom
imaní (v %)
Názov spoločnosti
Spoločnosť je v konkurze
Slovart a.s.
-
0
-
0
Podiel účtovnej jednotky na
hlasovacích právach
(v %)
Účtovná hodnota ku koncu
bežného
účtovného obdobia
bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
bežného účtovného
obdobia
Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku
Tabuľka č. 1
Krátkodobý finančný majetok
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pokladnica
Ceniny
Bežné bankové účty
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
Peniaze na ceste
Spolu
2 497
498
152 190
0
0
155 185
Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia
2 323
179
52 193
0
-11
54 684
Tabuľka č. 2
Krátkodobý finančný majetok
Majetkové cenné papiere na
obchodovanie
Dlhové cenné papiere na obchodovanie
Dlhové cenné papiere so splatnosťou
do jedného roka držané do splatnosti
Ostatné realizovateľné cenné papiere
Obstarávanie krátkodobého finančného
majetku
Krátkodobý finančný majetok spolu
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného účtovného obdobia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
Tabuľka č. 3
Krátkodobý finančný majetok
Zvýšenie/ zníženie hodnoty
(+/-)
Majetkové cenné papiere na obchodovanie
Dlhové cenné papiere na obchodovanie
Ostatné realizovateľné cenné papiere
Krátkodobý finančný majetok spolu
0
0
0
0
Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia
0
0
0
0
Vplyv ocenenia na vlastné imanie
0
0
0
0
Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám
Druh zásob
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby
Tvorba opravnej položky
(zvýšenie)
Zníženie opravnej
položky
Zúčtovanie opravnej
položky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Poskytnutý preddavok na
zásoby
Zásoby spolu
Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam
Druh pohľadávok
Pohľadávky z obchodného
styku
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Tvorba opravnej položky
(zvýšenie)
Zníženie opravnej
položky
Zúčtovanie opravnej
položky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
363 785
28 309
0
152 910
239 184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 146
0
0
0
6 146
369 931
28 309
0
152 910
245 330
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči
účastníkom združení
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu
60
Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
bežného účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu
172 183
339 390
511 573
bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
176 818
453 262
630 080
Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
(+)
Úbytky
(-)
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Presuny
(+, -)
Imanie a fondy
Základné imanie
z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa osobitného
predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
414 724
4 410
2971
-474 212
-58 049
-474 212
13 974
0
474 212
13 974
-59 488
18 384
2 971
0
-44 075
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Spolu
61
Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky
Účtovný zisk
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
0
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
0
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
0
Prídel do fondu reprodukcie
0
Prídel do rezervného fondu
0
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
0
Prídel do ostatných fondov
0
Úhrada straty minulých období
0
Prevod do sociálneho fondu
0
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
0
Iné
0
Účtovná strata
-474 212
Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
0
Z rezervného fondu
0
Z fondu tvoreného zo zisku
0
Z ostatných fondov
0
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
0
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné
-474 212
0
62
Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv
Druh rezervy
Na nevyfakturované dodávky
Na nevyčerpané dovolenky vrátane
poistného
Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé druhy krátkodobých
ostatných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
ostatných rezerv
Ostatné rezervy spolu
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
5 560
5 510
5 560
Zrušenie alebo zníženie
rezerv
0
102 307
107 867
91 521
97 031
102 307
107 867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107 867
97 031
107 867
0
97 031
Použitie rezerv
Tvorba rezerv
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
5 510
91 521
97 031
0
Rezervy spolu
Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch
Stav na konci
Druh záväzkov
bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia
bežného účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich
rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu
58 377
122 866
326 217
236 103
384 594
358 969
1 445
2 026
0
0
1 445
2 026
386 039
360 995
63
Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu
Sociálny fond
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
Bežné účtovné obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov
Tvorba zo zisku
Čerpanie
2 026
2 795
8 093
7 985
0
0
8 674
8 754
1 445
2 026
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia
Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach
Druh cudzieho
zdroja
Mena
Výška úroku v %
Splatnosť
Forma zabezpečenia
Suma istiny na konci bežného
účtovného obdobia
Suma istiny na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia
Krátkodobý bankový
úver
Pôžička
Návratná finančná
výpomoc
Dlhodobý bankový
úver
Spolu
64
Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období
Položky výnosov budúcich období z
dôvodu
bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku
dlhodobého majetku obstaraného
z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z
prostriedkov Európskej únie
dotácie z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku
grantu
podielu zaplatenej dane
dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane
Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia
Prírastky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Úbytky
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
354 605
100 000
180 851
273 754
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia
Záväzok
Istina
Finančný náklad
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Celková suma dohodnutých platieb
do jedného roka vrátane
od jedného roka do piatich rokov
vrátane
viac ako päť rokov
Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
Účel použitia podielu zaplatenej dane
Použitá suma z bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia
Použitá suma bežného účtovného
obdobia
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia
65
Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky
Jednotlivé druhy nákladov za
overenie účtovnej závierky
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu
Suma
9 500
0
0
0
0
9 500
66
Download

Poznámky k účtovnej závierke