Etický
kódex
Obsah
Ͳ
Príhovor tímu Global Compliance
Kódex: náš sľub čestnosti
Úcta k jednotlivcovi
Úcta k súkromiu a ochrana osobných údajov
Úcta k zdraviu, bezpečnosti a životnému prostrediu
Dôvernosť a ochrana citlivých informácií
Ochrana nášho imidžu: sociálne médiá
Predchádzanie konfliktu záujmov
Predchádzanie obchodovaniu spriaznených osôb
Finančné informácie a odpovede na špecifické otázky
Účasť na politickom a verejnom živote
Úcta k ochrane súťaže
Boj proti korupcii a úplatkárstvu
Správna reklamná prax
Bezpečnosť pri kontakte so zmluvnými partnermi
Povinnosť poskytovať informácie
Linka pomoci
3
naša Zdiel’aná
etika
Etický kódex, konkrétny
a živý dôkaz
našej sanofi-aventis
Odráža sa hlavne v našich hodnotách a prístupoch
Integrita – konáme eticky
Zaväzujeme sa zachovávať a spĺňať najvyššie etické
normy a štandardy kvality, bez kompromisov
Rešpekt – akceptujeme rozdiely
Uvedomujeme si a rešpektujeme rozmanitosť a
potreby a potreby našich zamestnancov, pacientov
a partnerov partnerov a vždy sa snažíme zabezpečiť
jasnú, otvorenú a konštruktívnu komunikáciu v
atmosfére vzájomnej dôvery.
Solidarita – spoločenská zodpovednosť
Sme jednotní v našej spoločnej zodpovednosti za naše
konanie, za našich zamestnancov, za zdravie našich
pacientov a za náš pozitívny vplyv na prostredie.
Naša sanofi-aventis, to je naša kultúra, to, kým
sme spoločne ako Skupina. Je to spôsob, akým
komunikujeme medzi sebou a s našimi partnermi,
akým sa rozhodujeme, a hlavne to, čo nás ako
organizáciu robí jedinečnými.
Je dôležité dosahovať výsledky, ale to, ako ich
dosiahneme, je rovnako dôležité. Etický kódex je
integrálnou súčasťou našej kultúry,
našej sanofi-aventis.
6
Hodnoty, ktoré vyznávame, ovplyvňujú naše
rozhodnutia a činy, a princípy riadenia sú tými
nevyhnutnými hodnotami, ktoré musíme prijať, aby
sme zrealizovali svoje ambície.
Týchto osem princípov je úzko prepojených s Etickým
kódexom, počínajúc hneď prvým z nich, ktorý hovorí:
„Vždy konáme s integritou, aby sme zabezpečili
najvyššie etické štandardy a štandardy kvality.“
Príhovor tímu
Global Compliance
Kódex: náš sľub čestnosti.
Tie najvyššie štandardy individuálneho správania vytvárajú dôveru.
V našom komplexnom prostredí sa snažíme rešpektovať etické princípy, ktorými sa riadi naša činnosť, a dodržiavať zákony každej z
krajín, v ktorých pôsobíme.
Držíme sa princípov Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Medzinárodnej organizácie práce a Organizácie pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj (OECD). Podporujeme právo každého človeka na zdravie, ako ho definuje Medzinárodná dohoda o
hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. Podporujeme iniciatívu OSN Global Compact a prostredníctvom nej základné
princípy spojené s ľudskými právami, prácou, životným prostredím a protikorupčným úsilím.
Tento Etický kódex definuje nároky, ktoré na Vás spoločnosť kladie, keď konáte v mene sanofi-aventis. Predkladáme Vám ho ako
sprievodcu situáciami vo vnútri ako aj mimo Skupiny, s ktorými sa môžete stretnúť pri plnení svojich každodenných povinností.
Tento kódex ustanovuje zodpovednosť, ktorú má sanofi-aventis k svojim zamestnancom a k celému farmaceutickému priemyslu.
1 - Zamestnanci:
Svojim zamestnancom zaručujeme diverzitu, rovnosť príležitostí, zdravie, bezpečnosť a úctu na pracovisku.
2 - Partneri:
- Pacienti a spotrebitelia:
Zaviazali sme sa k bezpečnosti a kvalite výroby a k tomu, že budeme dodržiavať právne, regulačné a interné požiadavky, aby sme
mohli splniť svoju povinnosť konať čestne.
- Odborníci v oblasti zdravotnej starostlivosti:
Zaviazali sme sa, že budeme dodržiavať právne predpisy týkajúce sa propagácie liekov, a postupovať v súlade s platnými
právnymi predpismi vo všetkých krajinách.
- Dodávatelia a zmluvní partneri:
Naše kontakty s partnermi sa riadia miestnymi právnymi úpravami, našimi internými chartami a našimi štandardmi ohľadne
ľudských práv, práce, životného prostredia a etického konania.
- Štátni zamestnanci a predstavitelia:
Zaviazali sme sa, že naše vzťahy budú založené na úprimnosti a čestnosti a že budeme venovať zvláštnu pozornosť prísnemu
dodržiavaniu protikorupčných zákonov a nariadení, ako je napríklad Konvencia OECD, zákon Spojených štátov amerických o
korupcii v zahraničí a zákon Spojeného kráľovstva o úplatkoch.
- Akcionári a investori:
Akcionárom a investorom pravidelne poskytujeme transparentné informácie o našich aktivitách, stratégii, výsledkoch, výhľadoch
do budúcnosti a finančnom stave, aby mohli správne posúdiť našu situáciu.
Tieto záväzky závisia od angažovanosti a etického konania každého z našich ľudí za každých okolností.
Tím Global Compliance, spolu so svojimi zástupcami po celom svete, má za cieľ šíriť povedomie o etickom konaní a vyvinúť celý
rad prostriedkov – vrátane tohto Etického kódexu – ktoré zaručia, že každému sa dostane školenie, že si každý vezme k srdcu naše
korporátne zásady a bude sa snažiť o dokonalosť.
Tím Global Compliance
Contact : [email protected]
7
Úcta k jednotlivcovi
Vytvárame stimulujúce, kreatívne a nediskriminujúce pracovné
prostredie pre všetkých našich zamestnancov a partnerov, a zároveň
rešpektujeme rôznorodosť a osobnú dôstojnosť.
Podpora talentu, motivácia zamestnancov a odmeňovanie dobrých výkonov sú dôležité pre to, aby Skupina sanofiaventis (ďalej len Skupina) bola a zostala novátorská, rešpektovaná a konkurencieschopná. Spoločnosť sanofi-aventis
preto:
podporuje rôznorodosť vzhľadom na presvedčenie, že jedinečné identity našich zamestnancov a obchodných
partnerov sú zdrojom sily a kľúčovým prvkom úspechu globálnej spoločnosti;
podporuje rovnosť príležitostí pre každého zamestnanca a uchádzača o zamestnanie , či už ide o prijímanie
nových zamestnancov, prístup k vzdelávaniu, odmeňovanie, sociálne zabezpečenie alebo internú mobilitu a rozvoj
kariéry. Schopnosti, skúsenosti a nadanie sú tie jediné faktory, ktoré berieme do úvahy;
zakazuje akúkoľvek formu diskriminácie na základe:
pohlavia;
manželského stavu a rodinného stavu;
rasy, farby pleti;
jazyka;
veku;
nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia;
viery a náboženstva;
politického alebo iného zmýšľania;
odborovej činnosti;
národného alebo sociálneho pôvodu;
príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine;
majetku, rodu alebo iného postavenia;
zakazuje akékoľvek správanie, ktoré by mohlo poškodiť osobnú dôstojnosť. Žiaden zamestnanec by nemal byť
vystavený žiadnej forme obťažovania. Spoločnosť sanofi-aventis sa snaží vytvoriť pracovisko, na ktorom sa takéto
praktiky nevyskytujú a kde zamestnanci môžu odborne a osobnostne rásť.
8
Praktické rady
V každej krajine, kde sanofi-aventis pôsobí,
dodržiavajte zákony a nariadenia v oblasti
ľudských práv a zákonník práce.
Riaďte sa odporúčaniami Skupiny, konkrétne
Sociálnou chartou.
Zachovajte si otvorenú myseľ a vyhýbajte sa
predpojatosti, či už ide o názory, výzor alebo
postoje vašich kolegov.
Rešpektujte ostatných a správajte sa k nim tak,
ako by ste chceli, aby sa oni správali k vám.
Ak zistíte, že sa porušujú princípy uvedené
v tejto kapitole, informujte (ak chcete, aj
anonymne) svojho nadriadeného, oddelenie
ľudských zdrojov, alebo oddelenie Global
Compliance.
OTÁZKY A ODPOVEDE
Jeden z mojich zahraničných kolegov stále vyslovuje sexistické poznámky o osobe v našom tíme a chová sa k nej veľmi
neohľaduplne. Tento jeho postoj nielenže vytvára v práci zlú atmosféru, ale je pre mňa osobne zahanbujúci. Čo by som
mal urobiť?
Správanie Vášho kolegu jednak zhoršuje výkon Vášho tímu tým, že podkopáva tímového ducha, ale je aj porušením
etických princípov Skupiny s ohľadom na prevenciu diskriminácie zamestnancov (a kohokoľvek iného) na základe pôvodu,
rasy, pohlavia alebo náboženstva.
Odporúčame Vám, aby ste spoločnosť na situáciu upozornili, aby sme ju mohli čo najrýchlejšie vyšetriť a, ak to bude
opodstatnené, napraviť. Môžete ju hlásiť svojmu manažérovi, manažérovi druhej úrovne alebo predstaviteľovi ľudských
zdrojov, alebo, a to aj anonymne, prostredníctvom zástupcu tímu Global Compliance.
9
Úcta k súkromiu a ochrana
osobných údajov
Ochrana osobných údajov: základné právo,
určené na ochranu súkromia.
Všetci naši zamestnanci, tretie strany, s ktorými sanofi-aventis spolupracuje (pacienti zapojení do klinických štúdií,
zdravotníci, zmluvní partneri, predstavitelia odbornej verejnosti a pod.) majú právo na súkromie. Záväzkom
Skupiny sanofi-aventis je ochraňovať ich osobné údaje.
Pod „osobnými údajmi“ rozumieme všetky informácie, ktoré je možné použiť na identifikáciu jednotlivca, či už
priamo alebo nepriamo (napr. meno, dátum narodenia, rodné číslo, fotografia, e-mailová adresa, identifikačné
číslo počítača).
Ochrana osobných údajov poskytuje osobám, ktorých údaje máme k dispozícii, právo kontrolovať zber,
spracovávanie, použitie, poskytovanie a skladovanie údajov, ktoré sa ich týkajú.
Tieto údaje musia byť použité čestným spôsobom a na konkrétny, jasný a legitímny účel. Uchovávať sa môžu len
tak dlho, ako je to nutné za účelom, pre ktorý boli spracované.
Pretože legislatíva týkajúca sa súkromia a ochrany osobných údajov sa v rôznych krajinách líši, a pretože sanofiavetis pôsobí na všetkých medzinárodných trhoch, vydali sme Chartu o ochrane osobných údajov, ktorá sa
vzťahuje na všetkých našich zamestnancov na celom svete.
V Európe sa spracovávanie osobných údajov riadi smernicou Európskeho parlamentu, ktorá sa kodifikovala do
zákonov jednotlivých štátov. Prenos osobných údajov z členského štátu EÚ do inej krajiny je regulovaný. Spoločnosť
sanofi-aventis na umožnenie prenosu údajov v rámci Skupiny vydala súbor záväzných pravidiel, ktorými sa bude
riadiť prenos údajov z európskej do mimoeurópskej pobočky.
10
Praktické rady
Postupujte v súlade s legislatívou a s
pravidlami obsiahnutými v Charte o ochrane
osobných údajov, ktorá je dostupná na
intranete Skupiny.
Údaje uchovávajte len tak dlho, ako je to nutné
za účelom, pre ktorý boli spracované, a to v
súlade s legislatívou Vašej krajiny.
Zaistite bezpečnosť spracovávaných údajov.
Zhromažďujte, používajte, poskytujte a
skladujte len osobné údaje potrebné na
konkrétne, legitímne a nevyhnutné účely.
Zaistite, aby ľudia, ktorých údaje
zhromažďujete, o tom boli informovaní.
Počas zberu, spracovávania, používania,
poskytovania, skladovania a medzinárodného
prenosu údajov ich chráňte.
Ak máte pochybnosti alebo otázky, obráťte sa
na svojho nadriadeného alebo na oddelenie
Global Compliance.
OTÁZKY A ODPOVEDE
Priateľ, ktorý nepracuje pre sanofi-aventis, ma požiadal o e-mailové adresy mojich kolegov, ktoré chce použiť na
podnikateľské účely. Môžem mu ich poskytnúť?
Vždy, keď poskytujete informácie obsahujúce osobné údaje, musíte sa zamyslieť nad ochranou takýchto informácií,
pretože by sa mohli dostať do nesprávnych rúk. V každom prípade si musíte najprv vypýtať súhlas ľudí o údaje ktorých
ide, predtým než ich niekomu poskytnete.
11
Úcta k zdraviu, bezpečnosti a
životnému prostrediu
Ochrana bezpečnosti a zdravia našich zamestnancov, zaisťovanie čo
najvyššej bezpečnosti našich pracovísk a úcta k životnému prostrediu.
Naše pravidlá pre ochranu zdravia, bezpečnosti a životného prostredia (ZBŽP) sú neoddeliteľnou súčasťou celkovej
politiky Skupiny. Trváme na tom, aby sa v rámci celej Skupiny dodržiavali prísne vedecké a etické štandardy.
Na základe princípov, na ktorých stoja naše pravidlá ZBŽP, je záväzkom sanofi-aventis:
Chrániť zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a každého, s kým má Skupina nejaký vzťah, a to
krátkodobo i dlhodobo. To zahŕňa vyhodnocovanie, prevenciu a kontrolu fyzických, chemických a biologických
rizík, ktoré sú prirodzenou súčasťou našich aktivít. Súčasťou tohto záväzku je aj to, že sme ustanovili odborné
komisie, ktoré majú na starosti monitorovanie regulačných, technických a vedeckých otázok a laboratórií,
a sú zodpovedné za bezpečnosť výrobných procesov a profesionálne zdravie. Všeobecne povedané úlohou
oddelenia ZBŽP je poskytovať zamestnancom školenie, v rámci ktorého sa naučia, že pri prevencii nehôd majú
zohrávať aktívnu úlohu, a dozvedia sa, aké majú v tomto ohľade povinnosti.
Obmedzovanie dopadu našich aktivít na životné prostredie. Konkrétne sme podnikli kroky na to, aby sme
obmedzili emisie skleníkových plynov, dopad našej činnosti na kvalitu ovzdušia a našu spotrebu prírodných
zdrojov. Zaviedli sme tiež opatrenia na zaobchádzanie s tuhým a tekutým odpadom a na remediáciu
kontaminovanej pôdy. Vo fáze vývinu výrobkov sme sa zaviazali používať techniky údržby a optimalizácie,
ktoré pomôžu naše výrobky urobiť bezpečnejšími a priateľskejšími k prostrediu a zároveň obmedziť spotrebu
surovín.
Odporúčame našim dodávateľom, výrobcom a zmluvným partnerom, aby sami zaviedli pravidlá na ochranu
bezpečnosti zdravia a ochrany a životného prostredia, tieto pravidlá berieme ako jeden z faktorov pri ich
hodnotení.
12
Praktické rady
Dodržiavajte platné zákony a pokyny ZBŽP a
interné štandardy vo všetkých krajinách, kde
pôsobíme.
Postupujte podľa ôsmich hlavných princípov
ZBŽP (prístupné na intranete Skupiny).
Uvedomte si, že porušenie zákonov a pokynov
ZBŽP môže byť postihnuteľné prísnymi
občianskoprávnymi a trestnoprávnymi
sankciami, a to pre jednotlivcov ako i pre
korporácie.
Obmedzte každodenný dopad svojej činnosti
na životné prostredie.
Situáciu, ktorá môže predstavovať riziko pre
zdravie, bezpečnosť alebo životné prostredie,
hláste svojmu nadriadenému alebo oddeleniu
ZBŽP čo najskôr.
OTÁZKY A ODPOVEDE
Ľudia niekedy na mojom pracovisku riadia vozidlá riskantne a bez ohľadu na dopravné predpisy. Týkajú sa tieto predpisy
iba premávky na verejných komunikáciách?
Bez ohľadu na bezpečnostné pravidlá je Vašou povinnosťou voči kolegom šoférovať opatrne, či už Vaše vlastné auto
alebo auto firemné. V prípade firemného vozidla je bezohľadné šoférovanie príkladom neúcty k majetku spoločnosti.
Sanofi-aventis netoleruje porušenia dopravných predpisov, pretože povinnosťou Skupiny je zaistiť bezpečné pracovné
prostredie pre všetkých zamestnancov na danom pracovisku. Akékoľvek úrazy a škody, ktoré niekto spôsobí tým, že
poruší dopravné predpisy, môžu viesť k vážnym postihom takejto osoby.
13
Dôvernosť a ochrana
citlivých informácií
Ochrana citlivých a dôverných informácií.
Akékoľvek informácie, ktoré nie sú verejné, musia byť chránené, a to aj v tom prípade, že neexistuje zákonná alebo
zmluvná povinnosť dôvernosti. Týka sa to rovnakou mierou údajov o Skupine, o jej zamestnancoch a o tretích
stranách.
Konkurenčné výhody spoločnosti sanofi-aventis sú primárne založené na citlivých vedeckých, technických
a komerčných informáciách. Tie majú pre naše podnikanie obrovskú cenu a ich náhodné alebo nesprávne
poskytnutie môže nielen ohroziť konkurencieschopnosť Skupiny, ale môže viesť aj k zlomyseľným činom alebo
nečestnej súťaži (falšovanie, priemyselná špionáž). Riziká spojené s pirátskym kopírovaním dátových súborov,
šírením vírusov a pod. sú stálou hrozbou a ovplyvňujú všetkých našich zamestnancov.
Preto je nutné podniknúť všetky kroky na ochranu takýchto informácií (uchovaných na akomkoľvek nosiči) a
treba ich držať na bezpečnom mieste. Poskytnutie takýchto informácií môže byť porušením záruk dôvernosti,
ktoré sanofi-aventis poskytuje tretím stranám (napr. majiteľovi výrobku, ktorý máme licencovaný, alebo nášmu
partnerovi v spoločnom podnikaní), alebo môže viesť k obchodovaniu s akciami zasvätenou osobou.
Citlivé informácie treba preto chrániť. Situáciu, kedy môže dôjsť k poskytnutiu informácií mimo Skupiny – aj ak ide
o kontakt s už známou treťou stranou – musíte starostlivo zvážiť.
Vnútornými sú napríklad informácie o:
finančných výsledkoch
navrhovaných akvizíciách alebo rozdelení
dôležitých výsledkoch klinických skúšaní
vydaní súhlasu s uvedením nového výrobku na trh
získaní alebo strate dôležitej zmluvy
práve prebiehajúcom súdnom spore.
14
Praktické rady
Zaistite, aby ste Vy i ostatní dodržiavali:
- pravidlá týkajúce sa poskytovania,
reprodukcie, uchovávania a ničenia
dokumentov a všetkých ostatných médií na
uchovávanie údajov a pravidlá narábania s
údajmi (dostupné na intranete Skupiny);
- konkrétne pravidlá ochrany údajov a
všeobecnej bezpečnosti; to sa týka hlavne
Charty o využívaní komunikačných systémov
(tiež dostupné na intranete Skupiny).
Neposkytujte dôverné informácie ľuďom
mimo Skupinu a pri rozhovoroch na verejných
miestach (vlaky, lietadlá, reštaurácie,
konferencie atď.) buďte vždy opatrní
Pred poskytnutím citlivých informácií tretím
stranám sa poraďte s právnym oddelením, či
je nutné poskytnúť záruky dôvernosti, alebo s
oddelením informačných systémov o aplikácii
konkrétnych prostriedkov na ochranu údajov.
Hláste všetky situácie, v ktorých sa zdá,
že ochrana dôvernosti alebo citlivých
informácií mohla zlyhať (napr. stratené
dokumenty, neobvyklé žiadosti o informácie,
náznaky, že došlo k nedovolenej manipulácii
s informačnými systémami) svojmu
nadriadenému alebo korporátne oddelenie
pre bezpečnosť a ochranu financií a hmotného
majetku.
OTÁZKY A ODPOVEDE
Na stretnutí sa mi človek, ktorého som predtým nepoznal, predstavil ako riaditeľ marketingu v agentúre, ktorú sme si
najali na kampaň pre jeden z našich výrobkov, ale s ktorou ešte nebola podpísaná zmluva. Môžem mu dať informácie,
ktoré sú stále dôverné, ako nepublikované výsledky nového skúšania výrobku?
Tento človek ani jeho spoločnosť nemôžu mať prístup k citlivým informáciám o našom výrobku až do chvíle, kedy bude
podpísaná zmluva o dôvernosti (alebo zmluva, ktorá bude obsahovať klauzulu o dôvernosti a neposkytovaní informácií).
15
Ochrana nášho imidžu:
sociálne médiá
Zodpovedné používanie sociálnych médií.
Spoločnosť sanofi-aventis pripisuje ochrane svojho imidžu a povesti veľkú dôležitosť. To zahŕňa aj využívanie
internetových sociálnych médií našimi zamestnancami, a to profesionálne i súkromne. Týka sa to sociálnych sietí
(napr. Facebook, Xing, LinkedIn, Twitter), blogov, stránok na zdieľanie fotografií a videa (napr. YouTube, Flickr) a
rôznych internetových stránok s predponou „wiki“ a diskusných fór.
Iba vybraní zamestnanci majú právo hovoriť v mene sanofi-aventis o našej spoločnosti a o našich výrobkoch.
Používanie sociálnych médií zamestnancami sanofi-aventis, vrátane súkromného, môže byť spájané s našou
spoločnosťou a negatívne ovplyvniť jej imidž a povesť. Preto musí každý zamestnanec, ktorý také niečo robí,
postupovať zodpovedne.
Zamestnanci nesmú zabúdať, že:
všetky informácie, ktoré zverejnia na internete, sú prístupné komukoľvek a kdekoľvek, a môžu zostať prístupné
po neobmedzenú dobu;
za obsah zverejnený na internete by mohli byť osobne zodpovední a postihnuteľní.
16
Praktické rady
Dodržiavajte platné zákony a nariadenia,
hlavne s ohľadom na poskytovanie finančných
informácií, ako aj autorské práva, osobné
súkromie a profesionálne tajomstvo a
dôvernosť.
Postupujte podľa Charty o využívaní
komunikačných systémov, Charty o
používaní sociálnych médií a Globálnych
pravidiel externej komunikácie, ako aj podľa
odporúčaní pre vašu krajinu.
Nikdy nehovorte v menej spoločnosti sanofiaventis, ak k tomu nie ste výslovne oprávnení.
Pri používaní sociálnych médií pozorne voľte
slová a vyhnite sa urážkam alebo komentárom
politického, náboženského, sexuálneho alebo
rasistického charakteru.
Nekomentujte a nediskutujte o obsahu, ktorý
zverejnili iní zamestnanci alebo partneri
sanofi-aventis, zdravotnícke organizácie alebo
konkurencia.
Hláste všetky negatívne komentáre alebo
diskusie na internete, ktoré sa týkajú problémov
spojených s výrobkami sanofi-aventis,
oddeleniu korporátnej komunikácie a globálnej
farmakovigilancie.
OTÁZKY A ODPOVEDE
Na vianočnej párty našej kancelárie som urobil veľmi vtipné fotografie kolegov. Môžem ich zverejniť na svojom
súkromnom blogu?
Skôr, než tieto fotky zverejníte, by ste mali nielen požiadať svojich kolegov a manažéra o súhlas, ale aj si položiť otázku:
ak ich zverejním, aký obraz to vytvorí o mne, o mojich kolegoch a mojej spoločnosti?
17
Predchádzanie konfliktu
záujmov
Osobné záujmy zamestnancov a záujmy sanofi-aventis.
Zamestnanci sa môžu ocitnúť v situácii, kedy existuje riziko, že ich osobné záujmy budú v konflikte so záujmami
zamestnávateľa. Každý skutočný alebo zdanlivý konflikt záujmov však môže spôsobiť problémy a poškodiť povesť
spoločnosti sanofi-aventis.
Pojem „osobné záujmy“ by mal byť široký pojem, t.j. záujem nielen zamestnanca samotného, ale aj jeho blízkych
(ľudí alebo spoločností). Aby predišli konfliktu záujmov, musia zamestnanci predchádzať situáciám, kedy by ich
obchodné rozhodnutia mohli byť neobjektívne, a to hlavne:
Externé záväzky
Zamestnanci musia vopred informovať nadriadeného o investícii do konkurenčnej firmy, dodávateľa alebo
zákazníka, či už ide o úroky z podielov (iným spôsobom než kúpa akcií danej spoločnosti) alebo o obchodnú
činnosť. Situácie tohto druhu môžu viesť k neobjektívnosti zamestnanca, keď koná v mene Skupiny.
Zamestnanci majú právo zúčastňovať sa vo svojom osobnom čase neziskových aktivít, mali by sa však uistiť, že
to nevytvára základ pre konflikt záujmov so spoločnosťou.
Rešpektujeme politické názory a osobné záväzky našich zamestnancov, ale vyjadrovanie takýchto
presvedčení a záväzkov sa musí diať v súkromí (t.j. mimo pracovnú dobu a na vlastné náklady zamestnanca).
Zamestnancom sanofi-aventis je tým pádom formálne zakázané zaväzovať spoločnosť k akýmkoľvek politickým
aktivitám alebo demonštrácii tým, že budú spomínať meno spoločnosti alebo používať jej hlavičkový papier,
finančné prostriedky alebo iné zdroje. Priestory sanofi-aventis nesmú byť využívané na osobné politické
aktivity zamestnancov.
Osobné vzťahy
Je možné, že záujmy blízkych niektorého zo zamestnancov budú prepojené s činnosťou Skupiny.
V situácii, že sa spojenie nájde a objektívnosť rozhodnutí Skupiny by mohla byť napadnutá, musí zamestnanec
o prepojení informovať svojho nadriadeného skôr, než sa rozhodnutie prijme, a nesmie sa na rozhodovacom
procese zúčastniť.
Hodnotné objekty iné než čisto symbolické dary*
Ak s takýmito darmi prídu do styku osoby, ktoré pre Skupinu pracujú alebo by chceli pracovať, môžu byť
dôvodom pre podozrenie z konfliktu záujmov. Príjemca daru sa môže cítiť zaviazaný, čo môže potenciálne
narušiť objektívnosť jeho rozhodnutí.
*
18
To, čo sa považuje za „symbolický“ dar, sa v rôznych krajinách líši v závislosti od legislatívy, kultúry a
ekonomického prostredia jednotlivých krajín.
Praktické rady
Dodržiavajte zákony a nariadenia, ktoré sa
vzťahujú na konflikt záujmov, kódexy vydané
medzinárodnými alebo miestnymi obchodnými
asociáciami, do ktorých patrí aj sanofi-aventis
(ako IFPMA a EFPIA) a Chartu o etickom
nákupe.
Slušne, ale rozhodne odmietnite všetky dary a
pozvania, ktoré vám ponúknu, a za ktoré by ste
sa mohli cítiť zaviazaní.
V niektorých krajinách môže byť odmietnutie
daru od osoby, s ktorou obchodujete,
považované za neslušné a dokonca aj poškodiť
budúce vzťahy s touto osobou. V takom
prípade sa s nadriadeným poraďte o tom, čo s
takým darom.
Vždy starostlivo hodnoťte svoju situáciu, aby
ste zistili, kedy môže nastať konflikt záujmov.
V situácii, kedy zistíte, že by mohol nastať
konflikt záujmov, sa skôr, než urobíte nejaké
rozhodnutie, poraďte s nadriadeným,
právnym oddelením alebo oddelením Global
Compliance.
OTÁZKY A ODPOVEDE
Môj brat vedie spoločnosť, ktorá tlačí reklamné materiály a má dobrú povesť. Môžem mu, ako manažér zodpovedný za
informačnú kampaň pre nový produkt, ponúknuť zákazku, keďže jeho ponuka jeho spoločnosti bola najlepšia?
O Vašom vzťahu s týmto potenciálnym dodávateľom musíte informovať svojich nadriadených, aby sa zaistila objektívnosť
a transparentnosť rozhodovania, a na rozhodovacom procese sa nesmiete zúčastniť.
19
Predchádzanie obchodovaniu
spriaznených osôb
Obchodovanie s akciami spoločnosti s použitím citlivých dôverných
údajov, ktoré môžu zmeniť cenu akcií.
O obchodovanie spriaznených osôb ide vtedy, keď osoba nakupuje alebo predáva akcie spoločnosti a má k
dispozícii významné nepublikované informácie, ktoré môžu ovplyvniť ich cenu. Tento prípad môže nastať aj
vtedy, keď zamestnanec spoločnosti, ktorý pozná dôverné informácie, uplatní opciu alebo zmení alokáciu svojich
investícií do fondov vytvorených v súvislosti so zamestnaneckými akciovými plánmi (PEG a PERCO).
Koncepty obchodovania spriaznených osôb a nelegálneho využívania vnútorných informácií sa v posledných
rokoch podstatne rozvinuli na všetkých hlavných finančných trhoch. Keďže s akciami sanofi-aventis sa obchoduje v
Paríži a New Yorku, vzťahujú sa na ne francúzske aj americké predpisy. Securities and Exchange Commission (SEC)
v USA a francúzska Financial Markets Authority (AMF) považujú detekciu a stíhanie obchodovania spriaznených
osôb za prioritu a osoby, ktoré ich spáchajú, neváhajú trestať vysokými trestnoprávnymi a občianskoprávnymii
postihmi.
Obchodovanie spriaznených osôb môže nastať, ak niekto akcie kúpi alebo predá pred oznámením správy, ktorá
by mohla mať pozitívny alebo negatívny dopad na trhovú cenu akcií sanofi-aventis alebo jej súčasného alebo
potenciálneho partnera, a nákup/predaj nastal na základe informácií ohľadom, okrem iného:
finančných výsledkov;
navrhovaných akvizícií alebo rozdelení;
dôležitých výsledkov klinických skúšaní;
vydania súhlasu s uvedením nového výrobku na trh;
získania alebo straty dôležitej zmluvy;
práve prebiehajúceho súdneho sporu.
Pravidlá týkajúce sa obchodovania spriaznených osôb sa nevzťahujú len na akcie sanofi-aventis, ale aj na akcie
tretích strán, s ktorými Skupina rokuje alebo s ktorými prebieha spor. Vzťahujú sa na všetkých zamestnancov na
všetkých pozíciách v spoločnosti.
20
Praktické rady
Dodržiavajte zákony a nariadenia o
obchodovaní spriaznených osôb a legislatívu
EÚ týkajúcu sa prevencie obchodovania
spriaznených osôb.
Dôverné informácie poskytujte len na základe
toho, že daná osoba ich potrebuje poznať
(dajte si pozor na reťazové e-maily a rozhovory
na verejných miestach ako sú vlaky, lietadlá,
reštaurácie, konferencie, atď.).
Uistite sa, že tretie strany, s ktorými má
Skupina do činenia, zaručili dôvernosť
informácií, ktoré ste im poskytli, konkrétne
prostredníctvom zmlúv a klauzúl o zachovávaní
dôvernosti.
Ak máte pochybnosti, poraďte sa pred
nákupom a predajom akcií s právnym
oddelením.
OTÁZKY A ODPOVEDE
Pri obede v jedálni som začul, ako kolegovia pri vedľajšom stole hovoria o prudkom vzraste zisku Skupiny za posledný
kvartál, ktorý zverejnia o dva dni. Môžem tieto informácie využiť na nákup akcií sanofi-aventis predtým, čo zverejnia túto
správu, a neskôr ich predať?
Ako sme vysvetlili, ak máte takéto informácie, stávate sa spriaznenou osobou. To znamená, že nesmiete obchodovať s
akciami spoločnosti, kým sa informácie nezverejnia.
21
Finančné informácie a
odpovede na špecifické otázky
Princípy transparentnosti a korporátny dozor vo finančných
záležitostiach.
Sanofi-aventis aplikuje v praxi princípy korporátneho dozoru a podporuje transparentnosť.
Porušenie pravidiel ohľadne finančných informácií a odpovedí na otázky môže mať za následok vysoké pokuty od
finančných a iných regulačných úradov a môže poškodiť imidž Skupiny a jej dôveryhodnosť na finančných trhoch.
Francúzsky Financial Markets Authority (AMF) vyžaduje, aby spoločnosti a ich zamestnanci pravidelne zverejňovali
presné a pravdivé informácie. Komunikácia o financiách ovplyvňuje nielen náš imidž a povesť, ale aj cenu našich
akcií a dôveru našich investorov. Preto musí byť všetka komunikácia spoločnosti prístupná verejnosti skontrolovaná
a odsúhlasená v súlade s požiadavkami spoločnosti. Typy informácií, ktorých sa to týka, sú okrem iného:
oficiálne účtovné uzávierky;
výročné správy pre správne orgány na burze a podobné publikácie;
akýmkoľvek spôsobom zverejňované informácie (tlačové správy, tlačové konferencie, konferenčné hovory,
stretnutia analytikov, verejné prezentácie a pod.).
Okrem finančných správ a zverejňovania korporátnej činnosti musí byť verejnosť včas informovaná o všetkých
udalostiach, ktoré môžu ovplyvniť cenu akcií sanofi-aventis na burze, ako napríklad:
ročné a kvartálne výsledky;
regulačný a administratívny súhlas pre strategický výrobok alebo novú indikáciu;
výsledky klinického skúšania strategického výrobku;
pozastavenie výroby alebo stiahnutie strategického výrobku;
vývin súdneho sporu, v ktorom ide o Skupinu;
oficiálne vyšetrovanie.
Informácie o takýchto udalostiach by ste mali bezodkladne zaslať zodpovednému oddeleniu sanofi-aventis,
aby ich mohlo čo najrýchlejšie poskytnúť úradom a na finančné trhy. Keďže rozhodnutia v tejto oblasti môžu
byť zložité, právo rozhodnúť, čo a kedy sa zverejní, má výhradne prezident spoločnosti, komisia na dohľad nad
verejnými informáciami a vedúci zodpovedných oddelení Skupiny (komunikácie, finančného, investičných vzťahov,
regulačného a právneho).
22
Praktické rady
Postupujte podľa predpisov a postupnosti
právomocí pre rozširovanie informácií v rámci
Skupiny.
Ak na to nemáte právomoc, neposkytujte
verejnosti finančné ani iné informácie, ktoré by
mohli ovplyvniť cenu akcií sanofi-aventis.
Dávajte si pozor na to, čo o sanofi-aventis
hovoríte mimo prostredia spoločnosti.
Ak máte pochybnosti, kontaktujte svojho
nadriadeného, oddelenie komunikácie alebo
právne oddelenie.
OTÁZKY A OPDOVEDE
Ako marketingového manažéra ma oslovila novinárka, ktorá by so mnou chcela urobiť interview do článku o výrobku, pre
ktorý ešte neboli publikované výsledky klinických skúšaní. Môžem jej poskytnúť informácie o týchto výsledkoch?
Ak výsledky ešte neboli publikované a mohli by ovplyvniť hodnotu akcií spoločnosti sanofi-aventis, musíte interview
odložiť aspoň dovtedy, kým sa tieto výsledky nezverejnia. Okrem toho musíte získať súhlas zodpovedných oddelení.
23
Účasť na politickom
a verejnom živote
Korporátna spoločenská zodpovednosť.
Žiaden zo zamestnancov a predstaviteľov sanofi-aventis nemá právo priamo alebo nepriamo zaviazať Skupinu k
tomu, aby akýmkoľvek spôsobom podporovala politickú stranu, alebo svoj vzťah k sanofi-aventis využívať v rámci
svojich politických aktivít.
Využívanie prostriedkov sanofi-aventis a udeľovanie darov alebo finančných príspevkov na podporu politických
aktivít, politikov a volebných kandidátov (priamo i nepriamo, na miestnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni)
je zakázané, ak ho výslovne nepovolí prezident Skupiny.
24
Praktické rady
Nezapájajte sa do podpory politických strán,
politikov a volebných kandidátov v mene
sanofi-aventis.
Ak máte pochybnosti, kontaktujte svojho
nadriadeného, oddelenie ľudských zdrojov
alebo Global Compliancie.
Ak sa angažujete v politických aktivitách,
neprezentujte sa ako zástupca spoločnosti
sanofi-aventis.
OTÁZKY A ODPOVEDE
Pracujem v spoločnosti sanofi-aventis v krajine, kde je zvykom, že politické strany sa v čase volieb snažia získať príspevky
od spoločností, ktoré v krajine sídlia. Môžem nejakej strane venovať príspevok v mene sanofi-aventis?
Aj ak financovanie politických strán spoločnosťami pôsobiacimi v danej krajine umožňuje miestna legislatíva, nesmiete
žiadnej z nich venovať príspevok v menej sanofi-aventis bez toho, aby ste vopred mali súhlas prezidenta Skupiny.
25
Úcta k ochrane súťaže
Podporujeme ochranu a čestnosť súťaže ddsúsúťažesúťažečestnúsúťaž.
Porušenie protimonopolných zákonov a zákonov o ochrane hospodárskej súťaže sa trestá pokutami pre spoločnosť
aj jednotlivcov, a môže viesť k vzneseniu nároku na náhradu škody. V niektorých krajinách vedú tieto závažné
konania v rozpore s týmito zákonmi, ako napríklad ilegálne dohody o pevných cenách a rozdelenie trhu medzi
konkurentmi, aj k trestu odňatia slobody jednotlivcov. Problémy súvisiace s ochranou hospodárskej súťaže a
protimonopolnými opatreniami môžu nastať v súvislosti s kontaktmi medzi sanofi-aventis a jej konkurenciou, alebo
medzi sanofi-aventis a jej dodávateľmi a zákazníkmi.
Kontakty s konkurenciou (horizontálne dohody). Nikdy s konkurentmi nehovorte o veciach súvisiacich s:
cenami: rozsah cien, spôsob ich určovania, podmienky propagácie a platobné podmienky, marže, zľavy;
výrobkami: marketingové plány a stratégie;
výrobou: priemyselná kapacita, logistika, kvalita ;
rozdelením trhu: podľa regiónov, zákazníkov ;
finančnými informáciami: ceny tovaru, služieb a výrobkov, tržby, marže;
tendrami a zámerom sa ich zúčastniť (alebo nezúčastniť);
dohodami a zmluvami s dodávateľmi a zákazníkmi.
Vzťahy v rámci reťazca dodávateľov (vertikálne dohody). Vo väčšine krajín sveta je diskriminácia a bojkoty v rámci
reťazca dodávateľov (t.j. dodávateľov alebo zákazníkov) v rozpore s protimonopolnou legislatívou a zákonmi o
ochrane hospodárskej súťaže.
26
Praktické rady
Dodržiavajte národné a medzinárodné
zákony o súťaži a protimonopolné zákony a
nariadenia.
dajte najavo, že v rozhovore nechcete
pokračovať. Neváhajte jasne povedať, že Vám
táto téma vadí, a rozhovor ukončiť.
Na fórach, konferenciách a pri podobných
príležitostiach sa vyhýbajte kontaktu s konkurenciou, aby sa nestalo, že sa ocitnete
uprostred rozhovoru, ktorý by bol porušením
zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
Ak Vás konkurencia v tomto kontexte osloví,
Ak máte otázky alebo pochybnosti, obráťte sa
na nadriadeného alebo na právne oddelenie.
OTÁZKY A ODPOVEDE
Bol som pozvaný na konferenciu o predaji liekov v nemocniciach, na ktorej bude aj môj priateľ, zamestnaný na podobnej
pozícii ako ja u jedného z našich konkurentov. Pred konferenciou som zistil, že obe naše spoločnosti majú v úmysle
prihlásiť sa do tendra v rovnakej nemocnici. Môžem sa s ním o tendri rozprávať, na konferencii alebo inde?
Pri rozhovoroch s našimi konkurentmi o veciach, ktoré majú do činenia s cenami a ich tvorbou, si musíte dávať pozor. O
tendri by ste nemali hovoriť v pracovnom prostredí (na konferencii) ani mimo neho. Majte na pamäti princípy popísané
na týchto stránkach a neváhajte sa obrátiť na právne oddelenie, aby vám nehrozilo, že porušíte protimonopolné zákony a
zákony o ochrane hospodárskej súťaže.
27
Boj proti korupcii a úplatkárstvu
Odstraňovanie všetkých foriem korupcie.
Sanofi-aventis plne podporuje boj proti všetkým formám korupcie v každej z krajín, v ktorej pôsobí. Od všetkých
našich zamestnancov očakávame, že nebudú prijímať ani ponúkať, priamo ani nepriamo, počas výkonu svojich
povinností:
peniaze;
dary;
služby;
žiadne iné výhody;
a to v styku s verejnými činiteľmi, politikmi, politickými stranami ani inými osobami a organizáciami, za účelom
ovplyvniť ich konanie v rámci alebo prostredníctvom ich postavenia alebo zamestnania.
V posledných rokoch sa boj proti korupcii stal globálnym a zintenzívnil sa, hlavne vzhľadom na sprísnenie
medzinárodných dohôd a legislatívy jednotlivých krajín. Tieto zákony majú za úlohu predchádzať a trestať
korupciu, a to v medzinárodnom obchode rovnako ako v súkromných vzťahoch. Sú zamerané na:
aktívnu korupciu, t.j. ponuky nezaslúžených výhod (peňazí, darov, služieb atď.) s cieľom ovplyvniť konanie
verejného činiteľa v rámci alebo prostredníctvom jeho postavenia alebo zamestnania
pasívnu korupciu, t.j. prípady, kedy si verejný činiteľ alebo iná osoba vyžiada alebo prijme ponuku alebo
prísľub peňazí, darov, služieb alebo iných výhod, ako odmenu za určité konanie v rámci alebo prostredníctvom
svojho postavenia alebo zamestnania.
Tieto zákony sa vzťahujú nielen na priamu korupciu, ale aj na korupciu nepriamu (prostredníctvom tretej strany v
mene spoločnosti alebo jednotlivca).
Spoločnosti i jednotlivci môžu byť potrestaní trestnoprávnymi alebo občianskoprávnymi postihmi, vrátane
vysokých pokút a odňatia slobody.
Na základe medzinárodnej platnosti niektorých z týchto zákonov môžu korupčné praktiky viesť k
občianskoprávnymi alebo trestnoprávnym postihom aj za hranicami krajiny, v ktorej sa uskutočnili.
Korupčné praktiky prinášajú riziko vystavenia vinníkov (a to hlavne ak ide o spoločnosti) veľmi významným
nepriaznivým dôsledkom pre obchod (strata zmluvných partnerov) a vážnemu poškodeniu ich povesti.
28
Praktické rady
Dodržiavajte protikorupčné zákony a dohody
– ako Konvencia OECD z roku 1997 a Zákon
o korupčných praktikách v zahraničí z USA
(FCPA) – v každej krajine, kde sanofi-aventis
pôsobí, a vyžadujte to aj od zmluvných
partnerov.
Riaďte sa protikorupčnými odporúčaniami
Skupiny a modulmi internetových školení.
Vo vzťahoch so zdravotníckymi pracovníkmi
dodržiavajte pravidlá a postupy stanovené
Skupinou.
Pri kontakte so zmluvnými partnermi si
všímajte znaky potenciálnych korupčných
praktík na ich strane. Zamerajte sa hlavne na:
- povesť partnera;
- zmluvy – tie by mali jasne stanovovať, čo sa
od ktorej strany očakáva;
- podmienky platby provízií v dohodách s
agentmi a konzultantmi:
nebezpečné sú vysoké a nezaslúžené
preddavky;
- faktúry – tie by mali obsahovať detailný
popis poskytnutých služieb;
- úroveň poplatkov – mala by byť podob- ná
obvyklej cene za podobné služby.
Ak máte pochybnosti, obráťte sa skôr, ako
urobíte nejaké rozhodnutie, na svojho
nadriadeného, právne oddelenie alebo
oddelenie Global Compliancie.
OTÁZKY A ODPOVEDE
Chápem, že sanofi-aventis nemôže nič ponúknuť zahraničnému verejnému činiteľovi. Mohol by som mu však ponúknuť
dar za moje vlastné peniaze, ako poďakovanie za to, že nám pomohol získať zákazku od ministerstva?
Takýto dar by bol ilegálny, či už by ste zaňho zaplatili Vy sami alebo spoločnosť sanofi-aventis.
Ak by ste ho ponúkli, ohrozili by ste tým seba aj spoločnosť. Vzhľadom na zvýšenú spoluprácu medzi štátmi, ktoré
ratifikovali medzinárodné protikorupčné dohody (ako napr. Konvencia OECD z roku 1997) by ste mohli byť vo svojej
krajine trestne stíhaný za korupciu, ktorej ste sa dopustili v zahraničí.
29
Správna reklamná prax
Dodržiavanie vysokých etických štandardov pri propagácii našich
produktov.
Pri všetkých aktivitách, ktoré slúžia na propagáciu našich produktov, je našim záväzkom:
dodržiavať najvyššie etické štandardy a poskytovať aktuálne, objektívne a nezavádzajúce materiály,
obsahujúce správne informácie a dostatočne zrozumiteľné na to, aby umožnili zhodnotenie kvality produktu a
jeho správneho použitia;
zaistiť, aby boli všetky reklamné materiály a informácie o produktoch založené na vedecky overených
výsledkoch;
splniť očakávania ohľadne transparentnosti vzťahov medzi spoločnosťou sanofi-aventis a lekármi,
zdravotníkmi, skupinami pacientov, dodávateľmi a zákazníkmi.
Konkrétne v rámci našich vzťahov s lekármi a zdravotníkmi dodržiavame:
zákony štátu, z ktorého pochádzajú lekári a zdravotníci, ako aj štátu, v ktorom sa koná konferencia, kongres
alebo iná udalosť vedeckého charakteru;
pravidlá, týkajúce sa distribúcie, sledovania a kontroly žiadostí o vzorky a vrátených vzoriek farmaceutických
produktov;
kódex Medzinárodnej federácie farmaceutických výrobcov a asociácií (IFPMA) a regionálne a miestne zákony
štátov, v ktorých naše výrobky ponúkame lekárom a zdravotníkom.
30
Praktické rady
Výrobky sanofi-aventis propagujte etickým,
objektívnym, vyváženým a nie zavádzajúcim
spôsobom.
Dodržiavajte pravidlá Skupiny a miestnu
legislatívu ohľadne dodávania propagačných
pomôcok lekárom a zdravotníkom, a v rámci
možností využívajte internú sadu produktov
s nízkou hodnotou, ktoré boli vyrobené
v súlade s etickými princípmi a princípmi
udržateľného rozvoja.
Dodržiavajte princípy a pravidlá spoločnosti
pre propagáciu produktov, medzinárodné
kódexy (hlavne pravidlá IFPMA a EFPIA) a
miestne zákony a nariadenia (ktoré môžu byť
prísnejšie).
Lekárom a zdravotníkom, skupinám
pacientov, dodávateľom a zákazníkom
podávajte len také informácie (v akejkoľvek
podobe), ktorých distribúcia bola povolená v
súlade s postupmi a odporúčaniami platnými
v rámci Skupiny.
Používajte len tie propagačné dokumenty a
iné informačné materiály, ktoré boli riadne
odsúhlasené v súlade s aktuálne platnými
internými pravidlami.
Ak máte pochybnosti alebo otázky, obráťte sa
na svojho nadriadeného.
OTÁZKY A ODPOVEDE
Som obchodný zástupca. Minulý týždeň mi na stretnutí povedal jeden lekár, že by mohol predpisovať podstatne väčšie
množstvo jedného z našich produktov, ak by som zariadil, aby mohol častejšie chodiť na konferencie organizované
spoločnosťou sanofi-aventis ako platený odborník. Mal by som jeho ponuku prijať a okamžite s ním ako s odborníkom
podpísať zmluvu?
Ak sanofi-aventis nenájde potrebnú expertízu vo vnútri spoločnosti, pravidelne sa v tomto ohľade spolieha na služby
lekárov, či už je to na konferenciách, v publikáciách alebo v štúdiách. Na to, aby si takéto služby od lekára vyžiadala,
musí mať spoločnosť legitímnu potrebu. Nikdy nie je správne, aby sanofi-aventis podpisovala zmluvy s lekármi s cieľom
ovplyvniť predpisovanie jej produktu. Zmluvy o takýchto službách podliehajú prísnym pravidlám (proces podpisovania
zmluvy, dobrá reklamná prax).
31
Bezpečnosť pri kontakte so
zmluvnými partnermi
Vyžadujte, aby tretie strany dodržiavali etické štandardy.
Spoločnosť sanofi-aventis očakáva od všetkých svojich zmluvných partnerov, že budú vo všetkých svojich
činnostiach dodržiavať tie najvyššie etické štandardy.
Ľudské práva a pracovné podmienky
Zaujíma nás v prvom rade to, či naši zmluvní partneri dodržiavajú základné princípy Medzinárodnej organizácie
práce, a to hlavne tie, ktoré sa týkajú detskej práce, nútenej práce, pracovnej doby, platu, slobody prejavu a
rovnosti možností.
Zdravie, bezpečnosť a prostredie
Od zmluvných partnerov požadujeme, aby zamestnancom zaistili bezpečné a zdravé pracovné podmienky a aby ich
aktivity mali čo najmenší vplyv na životné prostredie. Snažíme sa od nich získať záruku, že majú efektívne štruktúry
ZBŽP a systémy manažmentu, vďaka ktorým dodržiavajú zákony a nariadenia platné v krajine, kde podnikajú.
Konflikt záujmov
Požadujeme, aby nás dodávatelia a zmluvní partneri informovali o konfliktoch záujmu, ktoré by mohli ovplyvniť
vykonávanie zmluvy na ich strane alebo na strane sanofi-aventis.
Protikorupčné opatrenia
Požadujeme, aby naši zmluvní partneri prísne dodržiavali medzinárodné aj miestne protikorupčné zákony a
nariadenia, a to hlavne tým, že:
na zmluvných partnerov dohliadame pomocou dotazníkov a pohovorov;
do zmlúv vkladáme špecifické protikorupčné klauzuly a pozorne monitorujeme vzťahy so zmluvnými
partnermi.
32
Praktické rady
Pred podpisom zmluvy sa informujte o
partnerovej povesti.
Získajte záruku, že zmluvný parter dodržiava
pracovné zákony a dohody.
Poskytnite zmluvným partnerom interné
charty a pravidlá, ktoré sa na nich vzťahujú,
hlavne Všeobecné obchodné podmienky.
Ak máte otázky alebo pochybnosti, obráťte sa
na nadriadených alebo na oddelenie Gloíbal
Compliance.
OTÁZKY A ODPOVEDE
Požiadali ma, aby som vypracoval medzinárodnú informačnú kampaň o jednom z našich produktov. Na tomto projekte
budem spolupracovať so zmluvným partnerom, ktorého už Skupina pozná a ktorý navrhol, že kolegom ponúkne jedinečný
propagačný produkt, ktorého výrobu sám zabezpečí. Tento nápad sa mi páči, aké preventívne opatrenia by som však mal
urobiť?
Zistite od nákupného oddelenia, či tento zmluvný parter obyčajne poskytuje takúto službu, a tým pádom, či už prešla
našou internou kontrolou. Ak v minulosti nič podobné neponúkal, mali by ste sa spýtať, či daný produkt vyrába dodávateľ
v zahraničí, a ak áno, žiadajte od zmluvného partnera, aby sa uistil a podal písomné záruky, že jeho dodávateľ dodržiava
zákony svojej krajiny, ako aj etické štandardy Skupiny, obsiahnuté v Etickom kódexe.
33
Povinnosť poskytovať
informácie
Farmaceutické produkty a vakcíny.
Sanofi-aventis má povinnosť sledovať, spracovávať a aktualizovať informácie, ktoré poskytuje pacientom o kvalite,
účinnosti a bezpečnosti svojich produktov.
Potreba rešpektovať a chrániť pacientov je kľúčovým záujmom v životnom cykle produktu.
Počas klinických skúšaní musia byť charakteristické vlastnosti produktu analyzované čo najdetailnejšie, s ohľadom
na vedecké údaje. Popisy výsledkov musia dodržiavať interné štandardy. Predovšetkým musíme lekárom a
odborníkom v oblasti zdravotnej starostlivosti poskytnúť informácie o výhodách našich produktov, ale aj o
kontraindikáciách, varovaniach a možných vedľajších efektoch.
Pri uvedení na trh musia produkty spĺňať všetky požiadavky na kvalitu, bezpečnosť a účinnosť.
Informačný leták musí byť preložený do jazyka krajiny, v ktorej sa produkt predáva, a musí byť jasný, zrozumiteľný
a čitateľný. Môže obsahovať text vo viacerých jazykoch, za predpokladu, že informácie budú v každom z jazykov
rovnaké. Musí obsahovať informácie nevyhnutné na správne používanie produktu a známe nežiaduce účinky, ktoré
môžu nastať pri normálnom užívaní, a odporúčať pacientom, aby informovali naše oddelenie farmakovigilancie
alebo svojho lekára či lekárnika, ak sa u nich vyskytnú nežiaduce účinky, ktoré nie sú v letáku popísané.
Informačný leták musí byť preložený do jazyka krajiny, v ktorej sa produkt predáva, a musí byť jasný, zrozumiteľný
a čitateľný. Môže obsahovať text vo viacerých jazykoch, za predpokladu, že informácie budú v každom z jazykov
rovnaké. Musí obsahovať informácie nevyhnutné na správne používanie produktu a známe nežiaduce účinky, ktoré
môžu nastať pri normálnom užívaní, a odporúčať pacientom, aby informovali naše oddelenie farmakovigilancie
alebo svojho lekára či lekárnika, ak sa u nich vyskytnú nežiaduce účinky, ktoré nie sú v letáku popísané.
V spolupráci s ostatnými „hráčmi“ v oblasti zdravotnej starostlivosti (lekári a zdravotnícki pracovníci, vláda,
vedecké spoločnosti, zdravotné úrady, asociácie pacientov, poskytovatelia zdravotného poistenia a pod.) sa
sanofi-aventis zúčastňuje informačných kampaní spojených s rôznymi zdravotnými problémami, a s tým, ako tieto
problémy znášajú pacienti a ich rodiny.
V súvislosti so zdravotníckymi výrobkami pre zvieratá sa spoločnosť sanofi-aventis zaviazala poskytovať
poľnohospodárom, veterinárnym pracovníkom a majiteľom zvierat spoľahlivé a pravidelné informácie. Zaručuje sa
aj za to, aby boli rešpektované štandardy kvality a bezpečnosti.
Zdravotná starostlivosť o spotrebiteľa.
Sanofi-aventis podriaďuje svoje výrobky spotrebiteľskej zdravotnej starostlivosti rovnakým etickým štandardom a
štandardom kompliancie ako svoje vakcíny a aktivity vo farmaceutickej oblasti.
Je našou snahou dodržiavať zákony a nariadenia spojené s vývojom a propagáciou spotrebiteľských zdravotníckych
výrobkov.
Kvalitu a bezpečnosť kontrolujeme v prípade všetkých našich výrobkov. Na každom stupni výroby a marketingu
prebiehajú testy bezpečnosti a zdravotnej nezávadnosti, aby sme sa uistili, že tieto látky nie sú škodlivé.
Všetky informácie pre spotrebiteľa musia byť súčasťou etikety na balení výrobku a informačného letáku alebo
reklamného materiálu. Zaručujeme, aby informácie o našich výrobkoch boli presné, objektívne, odôvodnené a aby
boli v súlade s aktuálnymi vedeckými údajmi a platnými zákonmi, aby mohli byť správne používané.
Berieme do úvahy otázky a tvrdenia súvisiace s našimi produktami, ktoré nám pomáhajú neustále zlepšovať
štandardy kvality a bezpečnosti a tak uspokojovať našich zákazníkov.
34
Praktické rady
Dodržiavajte zákony a nariadenia regulujúce
skúšanie, výrobu, propagáciu a distribúciu
výrobkov Skupiny.
Okamžite hláste všetky problémy spojené
s kvalitou, bezpečnosťou a účinnosťou
výrobku sanofi-aventis, a to akýmkoľvek
spôsobom (telefonicky, písomne poštou,
faxom, e-mailom, osobne, atď.), bez ohľadu
na závažnosť problému.
Ak máte pochybnosti, obráťte sa na svojho
nadriadeného alebo na právne oddelenie.
OTÁZKY A ODPOVEDE
Člen mojej rodiny použil produkt sanofi-aventis na liečbu boľavého hrdla a teraz sa sťažuje na veľké bolesti žalúdka, o
ktorých sa domnieva, že ich spôsobil náš liek. Mal by som o tom niekomu v spoločnosti hneď povedať?
Áno. Nezáleží na tom, akým spôsobom sa dozviete o všeobecnom probléme alebo vedľajšom účinku, spájanom s naším
výrobkom. Musíte o ňom hneď dať vedieť oddeleniu farmakovigilancie. Každý, kto sa dozvie o probléme tohto druhu, by
to mal oznámiť svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
35
Linka pomoci
Práva a povinnosti zamestnancov
Každý zamestnanec musí dodržiavať nielen miestne zákony a nariadenia, ale aj pravidlá a princípy obsiahnuté
v tomto Etickom kódexe. Jeho povinnosťou je predchádzať porušeniu týchto pravidiel tým, že ohlási každú
otáznu situáciu svojmu nadriadenému, alebo tímu Global Compliance. Oddelenie Global Compliance môžete
kontaktovať, ak vám čokoľvek uvedené v tomto kódexe nie je jasné.
Každý zamestnanec, ktorý koná v dobrej viere a má pochybnosti alebo podozrenie na ilegálne alebo neetické
konanie v oblasti financií, účtovníctva, internej kontroly, porušenie pravidiel o ochrane hospodárskej súťaže
alebo boja proti korupcii, môže využiť výstražný proces.
V takom prípade môže zamestnanec anonymne, ak si to želá, kontaktovať oddelenie Global Compliance vo
Francúzsku, kde je špeciálne na tieto účely vyhradený bezpečný komunikačný systém (telefón, fax a e-mail):
Tel:
+ 33 1 53 77 41 04
Fax:
+ 33 1 53 77 49 76
E-mail:
[email protected]
V USA bola pre zamestnancov v súlade s miestnym nariadením a praxou zriadená bezplatná linka pomoci, na
ktorú môžu kedykoľvek telefonovať:
Tel:
+ 1 800 648 12 97
E-mail:
[email protected]
Ak budú zamestnanci konať v dobrej viere, nehrozí im disciplinárny postih a diskriminácia ani v prípade, že
skutočnosti, ktoré oznámia sa ukážu ako nepravdivé a nepodniknú sa žiadne ďalšie kroky.
Oddelenie Global Compliance preskúma ohlásené skutočnosti - ak to bude nutné, tak v spolupráci s ostatnými
oddeleniami (hlavne odd. interného auditu).
Osoby, ktorých konanie bolo ohlásené, budú informovaní hneď, ako to bude možné v závislosti od predbežného
vyšetrovania, ak bude nutné. Budú mať nárok na opravu alebo zmazanie všetkých údajov o nich, ktoré budú
nepresné, neúplné, nejasné alebo neaktuálne.
Hlásenie, ktoré odhalí podvod, závažné porušenie zhody alebo závažnú chybu internej kontroly, bude viesť k
náprave, disciplinárnemu konaniu a súdnemu konaniu.
36
Praktické rady
Dodržiavajte zákony a nariadenia a princípy, ktoré
obsahuje tento Etický kódex.
Kódex a základné hodnoty Skupiny Vám umožnia
konať za každých okolností eticky.
V dobrej viere a bez zlého úmyslu identifikujte
a hodnoťte situácie a jednanie, ktoré porušujú
pravidlá obsiahnuté v tomto kódexe alebo
vystavujú Skupinu zbytočnému riziku.
Ak máte otázky alebo pochybnosti, informujte
svojho nadriadeného, a ak to bude potrebné,
použite bezpečný komunikačný systém.
37
Updated April 2011
Crédits photo : p7 - Supernova, p9 - Sellingpix, p13 - Tooga, p15 - Dimitri Vervitsiotis, p17 - Echo, p19 - Bdriver, p21 - Pressmaster, p23 - Ghislain & Marie David de Lossy, p25 divanir4a, p27 - James Lauritz, p29 - Image Source, p31 - Eric Audras, p33 - Design Pics/Don Hammond, p35 - Nyul
naša Zdiel’aná
etika
Download

Etický kódex spoločnosti Sanofi