ČASOPIS S VLASTNÝM NÁZOROM
6
PLUS
/ 2012
MÍNUS
JASNE
Trafika TABAK
MIEROVÉ NÁMESTIE 11, TRENČÍN
NEJASNÉ
Najsiršia ponuka časopisov v Trenčíne
otvorené v sobotu aj v nedeľu
HREJE MA VEDOMIE,
ŽE SOM BOL A SOM
SLUŠNÝM ČLOVEKOM
GONGTN
mesačník občanov mesta Trenčín | ročník 2
viac na str.17
www.facebook.com/gongsk
Karel
GOTT
www.tna.sk
1
mesačník občanov mesta Trenčín
Sexy...
Vydavateľstvo 6
Leukaristos
JASNE
Sibírska 693/6
911 01 Trenčín
Karel
GOTT
IČO: 37 667 092
DIČ: 102018858
ČASOPIS S VLASTNÝM NÁZOROM
PLUS
/ 2012
MÍNUS
Trafika TABAK
MIEROVÉ NÁMESTIE 11, TRENČÍN
NEJASNÉ
Najsiršia ponuka časopisov v Trenčíne
otvorené v sobotu aj v nedeľu
www.facebook.com/gongsk
HREJE MA VEDOMIE,
ŽE SOM BOL A SOM
SLUŠNÝM ČLOVEKOM
GONGTN
mesačník občanov mesta Trenčín | ročník 2
www.tna.sk
1
| šéfredaktor Ing. František Lintner
+421 907 891 536
[email protected]
Nový model v meste.
Trieda A.
| grafická úprava a layout
go to media, s.r.o.
+421 904 984 522
www.gotomedia.sk
| zástupkyňa šéfredaktora
| jazyková úprava
Mgr. art. Judita Hansman
| spolupracovníci redakcie
Peter Halák, Hana Šebanová,
Petra Mikulová-Hanáková
| fotoreportérka
Rebeka Hansman
| tlač
Merkantil, s.r.o. Trenčín
| náklad
20.000 ks
| príjem inzercie
[email protected]
Evidenčné číslo EV 4357/11
Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah
a pravdivosť inzerátov, a tým nie je
zodpovedný za prípadné vzniknuté škody.
Karel
GOTT
HREJE MA VEDOMIE,
ŽE SOM BOL A SOM
SLUŠNÝM
ČLOVEKOM
extrémne horúce leto máme za sebou, sme radi, že sa opäť stretávame v ďalšom vydaní nášho, a dúfame, aj vášho časopisu. Gong sa snaží byť svojím spôsobom vždy iný, vždy pútavý, vždy plný farieb, vždy plný zaujímavostí. Ako život. Keď si ho niekto donesie domov,
dúfame, že si v ňom nájde niečo „akurátne“ každý člen rodiny, či už má 17 alebo 85. Mimo iného, jeho úlohou je skôr upriamiť pozornosť na to, že schránkový časopis sa dá tvoriť aj s vkusom a kultúrne, nielen bulvárne, plytko a vulgárne.
Hmm, kultúra... pod týmto pojmom si vo všeobecnosti predstavujeme prejavy „vyššej“ vyvinutosti
človeka . Nám sa po revolúcii stalo to, čo trefne pomenoval Nietzsche: „Nižšia kultúra preberá od vyššej
kultúry najprv jej neresti, slabosti a výstrelky, lebo práve nimi sa cíti byť okúzlená a až prostredníctvom
osvojených nerestí a slabostí nechá na seba zároveň pôsobiť niečo z hodnotnej sily kultúry vyššej.“ My
sme ešte zrejme stále vo fáze okúzlenia „somarinami“ a len ťažko si osvojujeme niečo, čo má ozajstnú
hodnotu. Preto tu bol v 90-tych rokoch „divoký západ“, preto tu ešte stále máme na manažérskych
postoch deti (je tragikomické, keď si 40-tnik, 50-tnik dohodne stretnutie s manažérom/riaditeľom
nejakej inštitúcie a na stretnutie príde 23 ročné dieťa, ktoré je tam buď preto, že „vie po anglicky“, alebo
je niekoho syn, dcéra, bratranec, sesternica), preto je tu stále „džamahírija“, kde nás politici neustále
okrádajú a robia si s nami čo chcú, preto je tu takmer nulová vymožiteľnosť práva, preto tu neustále
poctiví a čestní ľudia ťahajú za kratší koniec a bezohľadní dobytkovia profitujú...
Pojem kultúra však musíme v dnešnej dobe chápať v oveľa širších súvislostiach, už to nie je len umenie
v akejkoľvek podobe, architektúra, ale aj spoločenská, či osobná kultúra človeka. A v tej „osobnej“ kultúre sa už nemôžem vyhovárať na to, či máme, či nemáme peniaze, je to už
len o tom, či sme ochotní niečo pre svoje osobné duševné obohatenie urobiť, či nie sme leniví, či
dokážeme byť vnímaví, zodpovední, zvedaví. Aby nás život bavil a aby bol plnší, hlbší, krajší. Aby bol,
povedané moderným slovníkom, čo najviac „3D“. Je pre nás cťou, že do aktuálnych vydaní Gongov
(celoslovenského aj trenčianskeho) nám poskytol rozhovor pán Karel Gott. Nakoľko rozhovory, ktoré
nám známe osobnosti poskytujú, sú veľmi obsiahle, nie je možné ich z priestorových dôvodov v TN
vydaní uverejňovať celé. V plnom znení sú k dispozícii v luxusnej 76 stranovej celoslovenskej verzii
Gongu, dostupnej na stánkoch. V aktuálnom jesennom vydaní vás prevedieme zákutiami mysle
kontroverzného génia, majstra Jana Saudka, dozviete sa, „čo ste kedy chceli vedieť o Karlovi Gottovi
a báli ste sa spýtať“, prečítate si, ako nám po slovensky poďakovala Susan Sarandon, čo zažila vojnová
reportérka Petra Procházková v Čečensku a Afganistane a ako sme sa pripravili na „veľký rozhovor“ s Ivanom Trojanom. František Lintner
Slovo do bitky!
PRASAČÍ VEČIEROK,
MENTÁLNE POTRATY,
NEPREMÝŠĽAJÚCE
ZOMBIE A TELEKOMUNISTI
10
PLUS
MÍNUS
JASNE
NEJASNÉ
16
Londýn
Fejtón
Petra Haláka
18
Značka Daimler AG
204
Milí Trenčania
E
Cena už od 22 920 € s DPH.
Volajte:
(*2886)
Kombinovaná spotreba paliva: 3,8 - 6,2 l/100 km; Emisie CO₂: 98 – 145 g/km.
2 GONGTN
Motor-Car Trenčín, s. r. o., tel.: +421 32 653 88 88, e-mail.:[email protected], www.mercedestn.sk
GONGTN
3
TEXT: (JH) FOTO: PETR ADÁMEK, FRANTIŠEK JIRÁSEK,WWW.KARELGOTT.COM
Karel Gott
HREJE MA VEDOMIE,
ŽE SOM BOL A SOM
SLUŠNÝM ČLOVEKOM
turné po Austrálii a Kanade, moje vystúpenie
dobrých správ medzi Východom a Západom.
pred Zakázaným mestom v roku 1999 sledovalo
A pritom ja by som nikam necestoval, keby ma
cez 600 miliónov televíznych divákov, tenorista
tam nepozývali a keby tam o mňa nebol záujem.
José Carreras si ma vybral ako jediného umelca
Úplne najdôležitejšie ale bolo to, že moje 2 hlasivky
z krajín východnej a strednej Európy za vyslanca
zarábali Československej socialistickej republike
jeho nadácie bojujúcej proti leukémii a pozval ma
toľko, ako 4 prosperujúce továrne bez toho, aby do
ako hosťa na svoj minuloročný koncert v Prahe,
nich museli investovať devízy. V tejto súvislosti si
prezident Českej republiky, Václav Klaus, mi pred
dovolím citovať nemeckého koncertného promotéra
3 rokmi, pri príležitosti mojich 70. narodenín,
Fritza Raua, ktorý v Nemecku organizoval
koncerty Madonny, Rolling Stones, Franka
Dobrý deň, maestro, dovoľte, aby sme vás
hviezdami a mám v nich publikum, ktoré za
udelil Medailu za zásluhy I. stupňa a Julio
privítali u nás v Gongu, veľmi sa tešíme, že
mnou stojí navzdory všetkému a všetkým. A na
Iglesias si ma tohto roku pozval ako hosťa na jeho
Sinatru, Troch tenorov, Michaela Jacksona, Tiny
sa s vami môžeme porozprávať. Pôvodne
to som naozaj hrdý. Kedykoľvek som vystupoval
pražský koncert... A takto by som mohol ešte dlho
Turner a ďalších: „Krátko po páde komunizmu som
sme vás chceli privítať na Slovensku, ale vy
v Amerike, tamojší manažéri a producenti mi
pokračovať. Ale to už je všetko minulosť. Žijem
Karlovi Gottovi usporiadal nemecké turné s 23.
ste zo Slovenska nikdy nezmizli. Vlastne ste
nezávisle na sebe ponúkali kariéru a dobytie
nezmizli z ktoréhokoľvek kúta sveta. Skoro
USA. Ich podmienka ale vždy znela: Natrvalo sa
by sa dalo povedať, že ste „svetoobčan“. Veď
presťahovať do USA. No ja som sa rozhodol, že
povedzme vaše vystúpenie pred Zakázaným
nikdy neopustím svoje európske publikum, ktoré
mestom v čínskom Pekingu sledoval celý
si ma urobilo a nikdy na nezradilo. Navyše mám
svet. Existuje vôbec nejaké miesto, kde ste
od roku 1967 podpísanú zmluvu s nemeckým
nespievali a ktoré by ste ale vážne ešte chceli
gramofónovým koncernom Polydor, ktorá bola
ako spevák spoznať?
v roku 1997 zmenená na zmluvu doživotnú.
Proste idem na javisko natešený na publikum
a na to, čo budem spievať. S pocitom, že to bude
výborné. Toto zo mňa musí publikum
cítiť hneď od prvých tónov. Nech je mi
akokoľvek. Ospravedlní ma iba úmrtný list
prítomnosťou s pocitom, že to najlepšie mám ešte
koncertmi, ktoré uspelo u publika i u odbornej
pred sebou. Rád by som sa dožil toho, že mi moje
kritiky. Keď som neskôr videl Karlov vypredaný
dcérky predstavia svojich životných partnerov a ja
koncert v Pražskej športovej hale, pochopil som,
uvidím, že sú šťastné. Hreje ma vedomie, že som
čo tento umelec znamená, nie len pre ľud svojej
bol a som slušným človekom, ktorý hádam nikdy
krajiny. Uvedomil som si, že k jeho dlhotrvajúcej
nikomu vedome neublížil. A toto by som chcel mať
obľube u všetkých obyvateľov Československa,
navždy ako svoju vizitku.
krajín bývalého Sovietskeho zväzu, Poľska,
že niekedy existoval jeden spevák a volal sa
spieval 7 mesiacov v kuse v Mekke svetového
Karel Gott. Tak to sa mi teda úplne nepodarilo,
Skrátka som sa raz a navždy rozhodol byť radšej
So svojou kariérou som takmer absolútne spokojný.
prvým v Kartágu, ako stopäťdesiatym v Ríme.
V žiadnom prípade by som ale nechcel začínať
A nikdy som svoje rozhodnutie neoľutoval. A aj
dnes. Na začiatku mojej speváckej kariéry som
keď to normálne nerobím, teraz sa budem trochu
neskromne vyhlásil, že by som chcel, aby raz
chváliť. Celosvetovo sa predalo cez 50 miliónov
každý v Európe a najlepšie na celom svete vedel,
platní s mojimi piesňami, v roku 1967 som
☺
Maďarska, Bulharska a Rumunska prispel fakt,
Spoznali ste rôznych ľudí v rôznych
že v časoch, keď medzi Východom a Západom
krajinách. Koľko ľudí, toľko názorov, toľko
nepanovali tie najlepšie vzťahy, zostal Karel verný
pohľadov na svet. Naozaj platí, že hudba
svojej krajine a tiež svojmu publiku v ostatných
showbusinessu, v Las Vegas, päťkrát som sa
spája? Že je schopná posadiť za jeden stôl
stredoeurópskych a východoeurópskych krajinách
pretože nie som stopercentne známy vo všetkých
predstavil koncom 70. rokov a v prvej polovici
aj ľudí, ktorí by sa inak navzájom oblúkom
a zoznamoval ho s tým najlepším, čo sa zrodilo
európskych krajinách a na celom svete už vôbec
80. rokov v centre svetovej country music -
vyhli?
vo svetovej pop music. Považujem to nie len za
nie, ale sú teritóriá, ako Rusko, Ukrajina, Poľsko,
v americkom Nashville, kde som si dvakrát
Maďarsko, Bulharsko a najmä krajiny s nemeckým
zaspieval aj so zborom Elvisa Presleyeho The
Tak to platí absolútne. Pod to som pokojne
jazykom, kde sa mi podarilo na celé desaťročia
Jordanaires, v rokoch 2000 a 2005 som 2x
ochotný sa podpísať. Dodnes mi niektorí rýpalovia
uspieť v konkurencii s tými najväčšími svetovými
vypredal newyorskú Carnegie Hall, mal som
vyčítajú, že som sa stal za minulého režimu poslom
4 GONGTN
kultúrny, ale aj za vysoko politický čin.“ Pokračovanie na str. 12
GONGTN
5
SME TU
PRE VÁS UŽ
CIA
REALIT
RO D
NÁ
•S
NÝ
KANCELÁR
IÍ
NÁ ASO
IÁ
CH
C
ROK!
LOV E N S KA•
KÚPA - PREDAJ - PRENÁJOM
Ī BYTY Ī POZEMKY
a
iné...
Ī DOMY
K
Ú
N
O
P
Y
K
V
!
!
O
!
Í
L
O
O
K
ST
O
A
V
E
N
Í
È
TREN
... aj NOVOSTAVBY!
... ALEBO PREDÁVATE?
KONTAKTUJTE NÁS!
K&B Partners, s. r. o.
REALITNÁ SPOLOÈNOSŤ
PALACKÉHO 6403, 911 01 TRENÈÍN
TEL./ FAX: +421 32/743 7878
MOBIL: +421 918 582 940
facebook.com/realitytrencin
H¾adáte nehnute¾nosś? Všetky ponuky nájdete na:
www.kbpartners.sk
6 GONGTN
GONGTN
7
Master V3
INOVOVANÝ
TERMOAKUPRESÚRNY
„SMART“ PRÍSTROJ
NÁPADITÁ PREMENA, JEDINEČNÁ MASÁŽ ŠITÁ NA MIERU.
ZÁŽITOK, KTORÝ VÁM AKO PRVÝ PRINÁŠA CERAGEM MASTER V3
1. SKENOVANIE CHRBTICE & AMPS
NASTAVITE¼NÁ INTENZITA
POKROKOVÉ MASÁŽNE PROGRAMY
HUDOBNÁ TERAPIA
NÁPADITÝ, MODERNÝ DIZAJN
Ja sama som lieky užívala od detstva – antibiotiká,
hormonálne lieky pre opakované reumatické
horúèky. Problémy s chrbticou sa objavili po
prudkom schudnutí v 16 rokoch – zablokovaná
krèná chrbtica s neustálymi bolesťami hlavy,
migrénami, upchatými dutinami, huèaním v ušiach.
Aj napriek opakovanému naprávaniu sa bloky vrátili a ťažkosti prehlbovali.
Pridali sa bolesti pravého ramena, arytmia, v noci som sa budila na dýchavicu.
Pri páde v 25 – rokoch sa mi roztrhol bedrovo-krížový väz vpravo a zablokoval
5-ty driekový stavec. Pridali sa bolesti krížov, kàèe v lýtkach, v prstoch, nemohla
som naš¾apnúť na pätu.
Opakovane som h¾adala pomoc u odborníkov , 20 rokov som cvièila jogu,
ktorá mi najviac pomáhala, chodila na masáže, do sauny. Plávanie pre bolesti
v ramene a bedrovom kåbe som musela vynechať.
Aj napriek tomu sa bolesti zhoršovali a po 22 rokoch sa mi zlomila platnièka
L5 – S1. Viackrát som bola v kúpe¾och, lekári mi predpovedali invalidný vozík.
Neurologièka mi poradila palicu a operáciu.
Poznala som ve¾mi dobre svoj zdravotný stav aj možnosti klasickej medicíny.
Roky som študovala a praktikovala akupunktúru a homeopatiu. Ve¾a mi
pomohli ale ťažkosti s chrbticou sa zhoršovali a výrazne obmedzovali
v pohybe, ktorý som mala tak rada. Posledné dva roky som musela denne
užívať lieky proti bolesti.
Na jeseò roku 2007 ma priate¾ka priviedla do CERAGEM centra v Trenèíne. Na
novoty sa pozerám vždy s optimizmom a nádejou. Už prvý pobyt na termo-
8 GONGTN
Je to prirodzená súèasť prírodného prostredia – mora, búrok, vodopádov a lesov. Na rozdiel od „klasického“ kyslíka je obohatený o elektricky nabité kladné alebo
záporné ióny, ktoré sa tiež nazývajú „vitamínmi“ vzduchu. Vïaka iónom sa táto terapia nazýva aj terapiou ionizovaným kyslíkom, ktorej úèinky majú priamy vplyv na
vegetatívny nervový systém èloveka a na jeho organizmus.
Ako to funguje ?
Živý kyslík je urèený pre všetky vekové kategórie bez obmedzenia. Je absolútne zdravotne nezávadný,
nemá teda žiadne ved¾ajšie úèinky. Ale naopak „je to kyslík, ktorý lieèi“!
Je ve¾mi dôležitý pre správne fungovanie/chod organizmu. Nie každý v našej krajine ovláda pojem „Živý kyslík“. V ostatných krajinách je Živý kyslík známy priamo
ako terapia ionizovaným kyslíkom a je známy nielen v komerènej sfére ako doplnková lieèba, ale aj priamo v klinickej sfére medicíny. Živý kyslík je zaužívanou formou
doplnkovej lieèby a dominantnej stabilizácie vegetatívneho nervového systému (VNS), teda vytvára a udržiava rovnováhu vegetatívneho nervového systému v našom
tele. V našich mestách je vzduch zneèistený smogom a exhalátmi a práve Živý kyslík je možnosť ako dostať do tela „vitamíny vzduchu“ v podobe ionizovaného kyslíka.
Preto už nemusíte navštevovať každú chví¾u prímorské krajiny, èi zakaždým vysokohorské prostredie v tejto hektickej dobe.
Pre koho:
Tento program je urèený pre ¾udí, ktorí sa snažia neustále udržiavať v dobrej kondícii.
POČÚVAJTE HLAS SVOJHO SRDCA
Som klasická lekárka , ktorá celý
svoj profesný život zasvätila práci
pre ¾udí s p¾úcnymi ochoreniami.
Èo je ionizovaný kyslík:
Program Antiage
CERAGEM MASTER V3
MUDr. Belková Jana, pľúcna lekárka
Koncepcia Živý kyslík je založená na inovatívnej metóde – báze ionizovaného kyslíka.
Živý kyslík je tu priamo pre vás, od októbra už aj v CERAGEM Trenčín.
(AMPS - pokrokový systém pohyblivých masážnych jednotiek)
2.
3.
4.
5.
IONIZOVANÝ KYSLÍK
CERAGEM MASTER V3
sa stará o Vaše zdravie a zároveò Vám poskytne skvelý
zážitok. Uvo¾ní telo aj myse¾. Inteligentná hudba,
starostlivo vybratá pre Vaše mentálne uvo¾nenie
akupresúrnom lôžku CERAGEM mi priniesol uvo¾nenie, zmiernenie bolestí
a vieru, že som koneène našla skutoènú lieèbu. Po 25 – procedúrach sa mi
podstatne zlepšila hybnosť v pravom ramene. Postupne sa striedali lieèebné
príznaky so stále sa zlepšujúcimi a ustupujúcimi bolesťami celej chrbtice. Po
3 mesiacoch som mala lôžko doma a zintenzívnila som lieèbu. Na lôžku som
líhavala 5 – 6 hodín, vždy v noci. Keï som mala bolesti len som sa presunula
na lôžko a spala ïalej. Za posledné 4 roky som viac hodín prespala na lôžku
ako v posteli, podstatnú èasť lieèenia som prenechala na infraèervené teplo.
Teraz lôžko CERAGEM používam 5 –ty rok, posledné mesiace už len hodinu
ráno a hodinu veèer ako na detoxikáciu tak na udržanie dobrého stavu. Dnes
už môžem znova chodiť bez obmedzenia, venujem sa plávaniu a športovaniu.
CERAGEM centrá poskytujú bezplatné a neobmedzené vyskúšanie lôžka pre
každého. Každý sa môže sám presvedèiť o jeho úèinnosti a rozhodnúť sa ,
ktorá lieèba mu pomáha. Každý by mal poznať svoj zdravotný stav, lieky ktoré
užíva, ako aj ïalšiu perspektívu klasickej lieèby , neuspokojiť sa s ubezpeèením
lekárov, že “na to si už musíte zvyknúť “ alebo, že” tie lieky už musíte užívať
celý život “.
Stuhnutá a krivá chrbtica plná výrastkov, zlomené platnièky ako aj známe
civilizaèné ochorenia nie sú nutnosťou pribúdajúceho veku. Následkom nášho
životného štýlu, èasto nevhodného stravovania, nedostatku pohybu, zlého
pitného režimu, sa celý organizmus zanáša až nakoniec na tento odpad umiera.
Infraèervené žiarenie z lôžka CERAGEM náš organizmus postupne vyèistí
a valèeky stavec po stavci chrbticu znova uloží do správnej polohy. Záleží
len od každého z nás èi chceme byť zdravý a žiť život slobodných bez bolestí ,
nebyť odkázaný na lieky a sociálnu starostlivosť .
Naša je vo¾ba, naše sú následky.
Na záver ešte poïakovanie manželom Hegedüšovcom, ktorí toto lôžko pre
nás doniesli do Trenèína.
Mne lôžko CERAGEM zmenilo život k lepšiemu, veï to èo ma deprimovalo
a ubíjalo 40 rokov už neexistuje.
S láskou a úctou
MUDr. Belková Jana, p¾úcna lekárka
Úèinky:
Spomalí a oddiali prejavy starnutia
Zmenší problémy spojené s vysokým krvným tlakom
Odstráni poruchy spánku, nervozitu a napätie
Obráni organizmus pri problémoch v klimaktériu (klimaktérium)
Komplexne zvyšuje funkènosť bunkovej membrány
Procedúra:
Celá procedúra je založená na priamej inhalácii živého ionizovaného kyslíka
prostredníctvom masky z prístroja Oxygen ION 3000. Predchádza tomu ešte krátka
diagnostika (pár sekúnd) na urèenie presného stavu vášho VNS (vegetatívneho nervového
systému). Samotná inhalácia živého kyslíka trvá 20 minút a je vhodné (nie nevyhnutné)
opakovať ju 5 až 12 dní po sebe, aby mala èo najväèší požadovaný efekt.
Program Fitness and Energy
Pre koho:
Tento program je urèený pre aktívnych ¾udí, športovcov, resp. všetkých, ktorí si chcú zlepšiť
fyzickú aj duševnú kondíciu.
Úèinky:
Zvýši fyzickú a duševnú kondíciu až o 25% (dokázané štúdiou na vrcholových športovcoch)
Zbaví vás migrén, stresu a pocitu prepracovanosti
Zmenší problémy spojené s vysokým resp. nízkym krvným tlakom (vysoký tlak, nízky tlak)
Komplexne zvyšuje funkènosť bunkovej membrány
Jilemnického 25 (oproti hasièom)
911 01 Trenèín
Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok
9:00 hod. - 18:00 hod.
[email protected]
Tel.: 0914 240 416
GONGTN
WWW.CERAGEMTRENCIN.SK
9
15. výročie
Slovo do bitky!
PRASAČÍ VEČIEROK, MENTÁLNE
POTRATY, NEPREMÝŠĽAJÚCE ZOMBIE A TELEKOMUNISTI
P
PONÚKAME DVERE A ZÁRUBNE OD 13 VÝROBCOV POD JEDNOU STRECHOU
- predaj a profesionálna montáž dverí a zárubní
v prevedení masív, dyha, lamino, fólia
- atypické, bezfalcové, posuvné...
- predaj zámkov, pántov, samozatváračov, vložiek...
OBKLAD KOVOVEJ ZÁRUBNE od 163,20 eur
(akcia platí do 31.12. 2012)
BALART
10 GONGTN
AKCIA na dvere SOLO- POLAR
pri kúpe setu dvere + zárubňa, zľava na celý set - 15%
(akcia platí do 31.10. 2012)
AKCIA na dvere PORTA
pri kúpe fóliovaného alebo laminátového setu
dvere + zárubňa, zľava na dvere - 50%
(akcia platí do 31.10. 2012)
AKCIA na dvere POLSKONE
fólia: dvere + zárubňa od 99 eur
laminát: dvere + zárubňa od 148 eur
VEĽKOOBCHOD - MALOOBCHOD
M.R.Štefánika 379/19
91101 Trenčín (oproti ZOC MAX)
Otvorené: po-pia: 8:30-17:00 hod.
tel./fax: 032 / 658 69 04
mobil: 0905 663 651
www.balart.sk
FŠT
AKCIA na dvere SAPELI - ELEGANT KLASIK
fólia: dvere + zárubňa od 139,20 eur
laminát: dvere + zárubňa od 186 eur
dýha: dvere + zárubňa od 218,40 eur
- kľučky na dvere a okná - nerez, mosadz, chróm, bronz...
- plastové zlamovacie dvere, závesné systémy na dvere
- bezpečnostné a protipožiarne vchodové dvere
- kovové a plechové dvere pre interiér a exteriér
verejná správa / 1. / denná / 3
verejná správa / 1. / externá / 3
ľudské zdroje a personálny manažment / 2. / denná / 2
ľudské zdroje a personálny manažment / 2. / externá / 2
ľudské zdroje a personálny manažment / 1. / denná / 3
ľudské zdroje a personálny manažment / 1. / externá / 3
servis a opravy automobilov / 1. / denná / 3
servis a opravy automobilov / 1. / externá / 3,5
špeciálna strojárska technika / 1. / denná / 3
špeciálna strojárska technika / 1. / externá / 3,5
mechanizmy špeciálnej techniky / 1. / denná / 3
mechanizmy špeciálnej techniky / 1. / externá / 3
aplikovaná mechatronika v špeciálnej technike / 1. / denná / 3
aplikovaná mechatronika v špeciálnej technike / 1. / externá / 3
špeciálna strojárska technika / 2. / denná / 2
špeciálna strojárska technika / 2. / externá / 2
údržba špeciálnej mobilnej techniky / 2. / denná / 2
údržba špeciálnej mobilnej techniky / 2. / externá / 2
strojárske technológie a materiály / 3. / denná / 3
strojárske technológie a materiály / 3. / externá / 5
FPT Fakulta priemyselných technógií
FSEV Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
FZ
environmentálne a chemické technológie / 1. / denná / 3
environmentálne a chemické technológie / 1. / externá / 3
materiálová technológia / 1. / denná / 3
materiálová technológia / 1. / externá / 3
textilná technológia a návrhárstvo / 1. / denná / 3
textilná technológia a návrhárstvo / 1. / externá / 3
materiálové inžinierstvo / 2. / denná / 2
materiálové inžinierstvo / 2. / externá / 2
materiály / 3. / denná / 3
materiály / 3. / externá / 5
habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov
Fakulta / študijný program / stupeň / forma / štandardná dĺžka štúdia
UP
DVERE | KĽUČKY | ZÁRUBNE
Fakulta / študijný program / stupeň / forma / štandardná dĺžka štúdia
FPT
SME TU PRE VÁS UŽ 15 ROKOV
V tomto roku oslavuje Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
15 rokov od svojho vzniku.
FSEV
rasačí večierok: tak sa kedysi nazývali v zámorí stretnutia znudených intelektuálov, ktorých už prestal baviť skupinový sex, chľastanie, fajčenie trávy, šnupanie koksu a tak si na svoje párty pozývali „mentálne podvýživených“ jedincov, na hlúposti, nevedomosti a neznalosti
ktorých, sa potom zabávali. Pozvaní hlupáci boli následne vďačným objektom ich narážok, vtipov a provokácii....
Niečo podobného sa deje už dlhší čas aj na našich televíznych obrazovkách. Poslednou dobou nás moderátor s „najsexi“ hlasom na Slovensku
víta pri sledovaní programu, na „ktorý sa nikto nepozerá, ale všetci o ňom hovoria“. Účastníci „šou“, sú na takej duševnej úrovni, že aj „slávna
Kleopatra z Turca“ pôsobí pri nich ako vysokoškolská profesorka filozofie. Niekoľko neustále (zrejme zámerne sústavne opíjaných) rozumovo aj
citovo mentálnych potratov a degenerovaných retardov, nám predvádza absolútne dno nevkusu, hlúposti, trápnosti. Človek sa hanbí za nich, za
riaditeľa televízie, ktorý takýto projekt odobrí, za realizačný tím, aj sám za seba, že musí žiť vo svete, kde sa toto stáva štandardom a on s tým
nedokáže nič urobiť... Akoby niekomu cielene išlo o to, vytvoriť obrovskú skupinu ľahko ovládateľných, nepremýšľajúcich zombie, ktorí zožerú
to, čo im kto naservíruje a ešte im to aj chutí. S čím väčšou zhovadilosťou kto príde, tým väčší má úspech. Najväčším hudobným hitom leta na
Slovensku bola primitívna odrhovačka (o to tragickejšie to je, že autor skladby je pomerne inteligentný človek, ktorý vedome stvoril hlúposť
pre masy), pri vypočutí ktorej som neveril, že TOTO môže niekto myslieť vážne. Najsledovanejšie sú programy, ktoré už akoby ani netočili pre
ľudí ale pre zvieratá. Na druhej strane, drobní podnikatelia a živnostníci, ktorí majú záujem starať sa sami o seba a „nevisieť nikomu na krku“,
sú doslova terorizovaní zo strany štátu. Už nie sme výnimoční len takmer najvyššou cenou benzínu na svete, tým, že platíme pomaly už aj za
vzduch, ale aj takmer najhoršími podmienkami pre malých podnikateľov a živnostníkov.
Kategóriu samú o sebe tvoria karteloví „telekomunisti“, „pomarančovníci“, finančné inštitúcie, nebankové aj bankové domy a im podobní...
V podstate každá z akcií, ktorými nás neustále masírujú a atakujú, je v konečnom dôsledku viac, či menej „odrb“ . Sú schopní zavolať vám
5x mesačne s rôznymi ponukami, akonáhle sa však chytíte do ich siete, ste pre nich tá najposlednejšia vec na svete. Už im ide len o jedno,
ako z vás zodrať kožu. Vtipné je aj ich riešenie reklamácií, svoj problém môžete zakričať z okna, alebo to povedať stene, má to rovnaký efekt.
Keďže podstatnú časť príjmu médií z reklám tvoria práve ich prostriedky, priposraní novinári zo „závislých“ médií o tom samozrejme nepíšu,
v televíziách sa o tom nehovorí, veď kto by hrýzol ruku, ktorá ho živí, však? Keď známa vojnová reportérka Petra Procházková, denne hľadiac na
smrť a beznádej, dostala peniaze za svoje reportáže, kúpila dom a založila detský domov pre vojnové siroty. Ktorí z vás, bezohľadných hlupákov,
úspešne vedúcich tento svet do záhuby, by bol schopný niečoho takého? Hovorí sa, že globálnu kataklizmu prežijú len šváby a krysy. Dúfam, že
nie tie nenažrané...
František Lintner
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve / 1. / denná / 3
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve / 1. / externá / 3
ošetrovateľstvo / 1. / denná / 3
ošetrovateľstvo / 1. / externá / 3
ošetrovateľstvo / 2. / denná / 2
ošetrovateľstvo / 2. / externá / 2
fyzioterapia / 1. / denná / 3
fyzioterapia / 1. / externá / 3
politológia / 1. / denná / 3
politológia / 1. / externá / 3
chemické technológie / 2. / denná / 2
chemické technológie / 2. / externá / 2
politológia / 2. / denná / 2
politológia / 2. / externá / 2
anorganické technológie a nekovové materiály / 3. / denná / 4
anorganické technológie a nekovové materiály / 3. / externá / 5
globálne a európske štúdie / 1. / denná / 3
kontakt www.tnuni.sk
FPT – Fakulta priemyselných technológií TnUAD so sídlom v Púchove
032 7400 814, Ivana Krasku 491/30, 020 01 Púchov
FSEV – Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD 032 7400 444, 7400 269,
7400 271, Študentská 3, 911 50 Trenčín
FŠT – Fakulta špeciálnej techniky TnUAD, 032 7400 201, Pri Parku 19, Trenčín-Záblatie
911 06 Trenčín
FZ – Fakulta zdravotníctva TnUAD 032 7400 610, Ul. L. Novomeského 10,
911 08 Trenčín
Katedra politológie TnUAD – celouniverzitné pracovisko (CUP) - 032 7400 446,
Študentská 1, 911 50 Trenčín
FŠT Fakulta špeciálnej techniky
FZ Fakulta zdravotníctva
UP Univerzitné pracovisko
GONGTN 11
Pociťujete v tomto smere aj akúsi zodpovednosť?
snahu ocenilo. Keď som mal v 80-tych rokoch
Volíte napríklad repertoár podľa miesta, kam
veľký koncert v Budapešti, sprievodné slovo som
idete spievať? Sledujete, aké sú tam nálady?
sa naučil po maďarsky, keď som koncertoval na
Skrátka, robíte si dramaturgiu programu aj
Kube, koncert som si uvádzal po španielsky. Keď
podľa tamojšej celospoločenskej nálady?
idem na Slovensko, vždy na koncerte zaspievam
nejakú pieseň v slovenčine, alebo uvediem také,
Samozrejme, o tom vôbec nepochybujte. Vlani
ktoré u vás mali najväčší úspech. Na mysli mám
som mal veľký koncert v Čajkovského sieni
pieseň „Mám rozprávkový dom“, s ktorou som
v Moskve, ktorá je svojím významom porovnateľná
v roku 1966 vyhral Bratislavskú lýru, pieseň
s newyorskou Carnegie Hall. Sprevádzal ma
Jaromíra Klempíře a Kamila Peteraja „Voľnosť“
Boom!Band Jiřího Dvořáka, mojimi hosťami bola
z koprodukčného filmu Dušana Rapoša „Cinka
svetovo uznávaná operná diva Eva Urbanová
Panna“. Pamätám sa, že keď sme mali v ČKD,
a 73 členný Akademický mužský zbor vnútorných
kde som sa vyučil a kde som pracoval na prelome
vojsk ministerstva vnútra ruskej federácie,
50. a 60. rokov ako elektrotechnik v skúšobni
Kalinka. Ten koncert bol veľmi dôležitý, pretože
elektrických točivých strojov, pracovnú prestávku,
práve v tomto svätostánku, zasvätenom pôvodne
ostatní desiatovali a rozprávali sa, alebo išli fajčiť.
len vážnej hudbe, som vystúpil v roku 1974
Ja som zaliezol do kúta a učil som sa nemecké
O priazeň fanúšikov som sa usiloval
celý život. A tak hádam nebudem taký blázon,
aby som teraz tvrdil, že ma ich priazeň obťažuje,
neteší, unavuje. Tým by som predsa všetko, o čo
sa zo všetkých síl celý život snažím, poprel.
ako prvý predstaviteľ populárnej hudby. Až po
a anglické slovíčka. Podvedome som cítil, že
mne tam účinkovali umelci ako Elton John,
jedného dňa sa mi to zíde. Za vtedy nedostupné LP
Cliff Richard, či Charles Aznavour. Preto som
platne som často dával celú svoju výplatu a keď sa
väčšinu repertoáru naštudoval v ruštine a celý
mi do rúk dostal napr. live album Franka Sinatru
koncert som si aj po rusky uvádzal. A vôbec to
a ochestra Counta Basieho z lasvegaského hotela
pre mňa nebolo jednoduché, čo si budeme hovoriť,
Sands, hovoril som chlapcom, že ja budem v Las
nikto z nás nemladne a texty sa už neučím tak
Vegas jedného dňa spievať. Tajne si ťukali na čelo
ľahko, ako keď som mal 30, 40, alebo 50 rokov.
a mysleli si, že som magor, ktorý sa zbláznil. Keď
Po celý svoj život beriem každý koncert ako
som mal potom v Las Vegas 7-mesačný angažmán,
veľkú výzvu. Bolo pre mňa normálne, že každý
s radosťou a hrdosťou som im poslal pohľadnicu.
koncert v nemecky hovoriacej krajine som si
Keď som ich o pár rokov neskôr stretol na
uvádzal i odspieval v nemčine. Keď som 2x
Václaváku, hrnuli sa ku mne a hovorili mi, že už
koncertoval v newyoskej Carnegie Hall, vedel
vtedy v ČKD dobre vedeli, že to niekam dotiahnem. som, že tam prídu hlavne českí a slovenskí
krajania a emigranti z niekdajšieho východného
Keď vás človek vidí na pódiu, tak má pocit, že
Nemecka, Poľska a Ruska, tak som si zvolil
vaše hlasivky sú dokonale nestarnúci orgán.
medzinárodný repertoár a s publikom som počas
Čo by za to, aj oveľa mladší speváci, dali. Ako
jedného večera komunikoval hneď niekoľkými
je to možné? Je to proste danosť, alebo sa
jazykmi naraz. Oplatilo sa to, publikum moju
o ne naozaj príkladne staráte?
12 GONGTN
GONGTN 13
A
V
A
VÝST
Výstavu podporili:
Za tie roky čo spievam viem, že ak v nejakom
SKEJ
R
É
T
A
M
A
hudobné divadlo.
interview, kdekoľvek na svete, pripustím nejaké
E
I
F
A
R
FOTOG
obavy, priznám nejakú indispozíciu, hneď sú
Muzikál mám rád ako divák, poslucháč a árie
toho plné noviny. Hneď sa píše, že Karel Gott má
z tohto žánru rád a často radím do svojho
problémy s hlasom. Ale ja nemám žiadne obavy.
repertoáru. V tejto súvislosti musím uviesť
Proste idem na javisko natešený na publikum
nasledujúci príklad. Pred dvoma rokmi ma oslovila
a na to, čo budem spievať. S pocitom, že to bude
v Kanade narodená a v nemecky hovoriacich
výborné. Toto zo mňa musí publikum cítiť hneď od
krajinách pôsobiaca operná, operetná a muzikálová
prvých tónov. Nech je mi akokoľvek. Ospravedlní
diva, Anna Mária Kaufmann, aby som si s ňou
ma iba úmrtný list ☺. Vždy ma zaujímalo, čo
v jednej veľkej nemeckej televíznej šou zaspieval
Luciano Pavarotti počas koncertov, ktoré sú
titulnú áriu z muzikálu Lloyda Webbera „Fantóm
satelitom prenášané do celého sveta, cucká na
opery“. Anna Mária Kaufmann v rokoch 1990-
javisku. Keď som sa išiel pozrieť na jeho tlačovku
1991 žiarila po boku wagnerovského tenora Petera
pred jeho pražským koncertom, zbadal som, že
Hofmanna, (ktorý spolupracoval okrem iného
má pred sebou pohár plný ľadu. Keď sa ho na to
s dirigentmi Leonardom Bernsteinom a Herbertom
jedna novinárka opýtala, odpovedal, že odvtedy,
von Karajanom a kariéru predčasne ukončil
ako počas spievania cucká kocky ľadu, nevie, čo
kvôli Parkinsonovej chorobe) v prvom nemeckom
sú to problémy s hlasom. Angína, katar z únavy
naštudovaní muzikálu Andrewa Lloyd Webbera
a pod. Toto už mi pred rokmi hovoril môj krčiar
„Fantóm opery“ v Hamburgu. Mňa si Anna
z nemocnice Na Bulovce, prof. Bláha, že úplne
Mária Kaufmann vybrala zo všetkých tenorov,
najhorší na chorobu je horúci čaj, pretože vírusy
pôsobiacich na nemeckom gramofónovom trhu,
a baktérie majú oslavu. Ale keď ich zmrazíte, tak
práve do novej verzie duetu z tohto muzikálu.
ich zabijete. Veľa som sa od neho naučil, pretože
Bola to obrovská česť, pretože Andrew Lloyd
to nebola len kapacita vo svojom odbore, on aj
Webber pôvodne chcel, aby sa Peter Hofmann
sám spieval. Už podľa pozdravu, keď som za ním
po odspievaní 300 predstavení v Hamburgu, stal
prišiel, spoznal, či budem večer spievať, alebo nie.
Fantómom opery aj v Los Angeles, v Londýne
A často mi radil, aby som za ním do nemocnice
a v New Yorku. Lenže Hofmann odmietol, pretože
Roman Podolan (Trenčín)
Foteniu sa vážnejšie venujem od roku 2001, kedy som vymenil kompaktný automat za kinofilmovú zrkadlovku a objavil
neobmedzené množstvo tvorivých možností zachytenia okamžiku. Prechod na digitálnu zrkadlovku v roku 2005. Rád fotím
krajinu - tak na cestách ako aj za trenčianskymi humnami, taktiež fotím makro, šport a dokument. Myslím, že každá udalosť
sa dá odfotiť osobitne, a o to sa na svojich fotkách aj pokúšam.
vôbec nechodil, že tam sa iba viac nakazím, že si
mu vadila každodenná niekoľkohodinová premena
radšej vyrazíme niekam na pohárik. Vďaka nemu
na Fantóma a začal trpieť stratou identity.
som pochopil, že veľa záleží od psychiky. Bol to
Absolútne ho chápem a preto som nikdy do
neskutočný optimista, hodinu sme sa rozprávali,
žiadneho muzikálu nenastúpil a ani nenastúpim.
on mi povedzme hovoril, ako na vlastné oči videl
U profesora Konstantina Karenina na pražskom
v milánskej La Scale Plácida Dominga, ako ide
konzervatóriu som študoval operný spev, ale
do tých najvypätejších pasáží jedným dychom.
nikdy som sa mu nechcel venovať a nesníval som
Peter Drgon (Trenčín)
Fotiť som začal zhruba pred 4 rokmi keď som si kúpil prvú
zrkadlovku a k nej kilové objektívy. Asi ako všetci, aj ja som zo-
Dokázal ho skvelo napodobniť a ja som od neho
o angažmán v prestížnych operných domoch. Od
odchádzal nabitý energiou, v absolútnej pohode. Až
začiatku ma fascinuje umelecká sloboda, keď si
pri aute som si uvedomil, že ma vôbec nevyšetril,
môžem dovoliť ten luxus každý večer si spievať
neliečil a napriek tomu mi už vlastne ani nič
to, na čo mám práve chuť. Duet s Annou Máriou
nechýba. Kaufmann vyšiel na mojom poslednom nemeckom
Autorská výstava štyroch fotografov
Od 1.septembra ponúklo Zábavno obchodné centrum MAX
priestor štyrom amatérskym fotografom z Trenčína na realizáciu výstavy svojich fotografií.
Zuzana Jánska, Roman Podolan, Peter Drgon a Stanislav
Hladký vystavujú viac ako 40 fotografií, kde hlavnou témou je
krajina, portrét a makro.
Nie je to ich prvá výstava Zuzana, Peter a Stanislav vystavovali svoje amatérske diela už minulý rok, a to taktiež v Zábavno obchodnom centre MAX Trenčín. Roman vystavoval
v Novom meste nad Váhom.
Stanley Hladký (Trenčín)
Fotiť so zrkadlovkou som začal v roku 2007. Musím povedať, že sa z obyčajnej zvedavosti z fotenia stal môj najväčší koníček. Veľmi ma baví experimentovať, skúšať, vymýšľať, hrať
sa ... Nemám vyhradený štýl fotenia, neviem striktne povedať,
ktorý mi vyhovuje najviac. Posúdiť musia ostatní. Všetkým
možnostiam som otvorený, nebránil by som sa ani tomu, ak by
sa mi záľuba stala prácou, ktorá by ma živila.
začiatku fotil úplne všetko, čo mi prišlo pod objektív. Postupne
som ale zisťoval, čo ma baví, ktorý žáner preferujem a podľa
toho som si aj prispôsobil foto výbavu. V súčasnosti sa najviac
venujem fotografovaniu krajiniek, prírody, makro, športových
a iných akcií. Záber mám celkom široký, keďže si myslím, že nie
som ešte úplne vyprofilovaný fotograf. Čas však ukáže ktorým
smerom ma to bude o rok či dva ťahať ...
Zuzana Jánska (Trenčín)
Od svojich šiestich rokov navštevovala výtvarný odbor Propagačnej grafiky na Strednej umeleckej škole v Trenčíne,
kde pochytila prvé základy v oblasti fotografie. Digitálnej fotografii sa aktívne venuje tri roky. Okrem fotenia sa realizuje aj
v oblasti grafického dizajnu a výtvarného umenia. V súčasnosti
študuje Estetickú výchovu v kombinácii s výtvarným umením
na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Najradšej fotí detaily prírody, portréty a zaujímavú architektúru historických
miest.
albume „Za slnkom - Piesne, ktoré nosím v srdci“. Mnoho spevákov sa presunulo aj na
divadelné javisko a spievajú a hrajú
v muzikáloch. Tieto vody vás nelákajú?
Celý rozhovor si môžete prečítať
Veď vy ste vlastne v divadle Semafor začínali
v časopise Gong Sk jeseň 2012.
takými „muzikálmi po našom“. A mám pocit,
že dnes by podobná tvorba bola možno
prijatá lepšie, ako nasilu amerikanizované
14 GONGTN
GONGTN 15
TEXT: (JH)
...Je
PLUS
MÍNUS
JASNE
toto prechádzanie do jesene. Ešte nedávno
som považovala jeseň za nádherne farebnú prípravu na chlad, na zimu, ktorá sa už poctivo pripravuje na to, že nám
onedlho ukáže, kto je tu pánom. A tak sa zdá, že pekné 3 jesenné mesiace, to je už len obraz, ktorý si pamätám
z detstva. Z troch mesiacov ostal v posledných rokoch sotva mesiac. Zima si postupne ukrajuje čoraz väčší diel z roka.
Chvalabohu, že aspoň leto zatiaľ nemá ambíciu presťahovať sa niekam do iných štátov, keď sa už nechali odplašiť jar
a jeseň. Veru, hovorí sa, že sa z nás pomaly stáva územie dvoch ročných období. A dokonca sa hovorí, že sa k nám
blíži nová doba ľadová a že by sme si rýchlo mali slnečné dni užiť, naši pra-pra-pravnukovia už budú možno slnko,
na ktoré sme si tohto roku tak často ponadávali, vnímať len ako farebnú guľu na sivej oblohe, ktorá nemá ambíciu
topiť zamrznutú zemeguľu. Ktovie, ako to jedného dňa bude, myslím si, že príroda nám len vracia, čo sme si zasiali.
Aký požičaj, taký vráť. Ale koniec leta neznamená súčasne aj prechod k pesimizmu, znamená len to, že sa, tak ako
naši domáci miláčikovia, budeme musieť pomaly zasrstiť. Teda, nie že by nám mala začať rašiť hustá zimná srsť, ale
že už pomaly treba otvárať skrine, zaloviť v horných policiach, kam sme odložili zimné kabáty a kožuchy, povymetať
porozhadzované a už vyčuchané klinčeky, ktoré sme tam nasypali, aby nám mole dali pokoj a na miesto kabátov tam
nasťahovať plavky, letné sukienky a tielka. No a zasa sa budeme cítiť ako cibule. Aspoň ja sa tak cítim. Navlečiem na
seba niekoľko vrstiev šatstva, ale aj tak dokážem premrznúť. Ja som skrátka letný človek. Zbožňujem leto. Priznávam,
že sčasti aj preto, že výsledkom teplých dní sú prekrásne jablká a chutné hrozno. Jedno i druhé mi vždy dokáže
vylepšiť náladu, nech sa už vonku deje čokoľvek. Aj pľušte a stále studenší vietor sa lepšie znášajú so šťavnatým
jablkom. Alebo s hroznom. A zasa s jablkom... a tak dokola. A to, čo nestihneme na vinobraní pojesť, to si potom
neskôr prídeme naliať. To je vlastne na celom tom kolotoči ročných období najlepšie. Na jar zasejeme, alebo okopeme,
v lete chránime pred príliš silným slnkom, ale keby ho nebolo, nemali by sme na jeseň sladké ovocie a v zime, keď je
najlepšie pod perinou, si potom pochlipkávame dobré vínko. A vzhľadom k momentálnym prohibíciám by som ani nič
iné neodporúčala. Iba ak viete zdroj a naozaj mu veríte. Moja babička celý život začínala deň kalíškom Becherovky.
Asi preto, že žila neďaleko Karlových Varov, kde tiekla Becherovka prúdom, tu u nás by možno pila kalvados, kto vie.
Ale bol to naozaj len jeden kalíštek. A vidíte, v týchto dňoch sa odrazu venuje toľko pozornosti alkoholu, koľko sa mu
nevenovalo hádam od čias vojny. Osobne som vínkar, ale tiež dokážem ostať pri jednom poháriku a vychutnať si ho
s dobrým jedlom. A z jedného pohárika kvalitného vína neoslepnem. Pravdaže, ak niekto preferuje pivo, nech sa páči,
je veľa jedál, ktoré vyniknú pri pohári s dobre napeneným horkastým mokom. Premýšľala som, či budem venovať celý
článok tohoročnej tragédii menom „alkohol“, alebo či vám radšej poviem recept na zdravé a nesmierne chutné, ale
veľmi jednoduché jedlo. Pretože pravdou je, že alkohol je tu u nás vlastne najrozšírenejšia droga, ktorej sa paradoxne
ale venuje najmenej pozornosti. Pomalý požierač mozgu sa všeobecne nepovažuje za dostatočne nebezpečný, aby
sa mu venoval čas tak, ako drogám, ktoré k nám dorazili po zamatovej revolúcii. Tak neviem, myslím, že táto téma
by ma bavila, ale asi to nie je téma do rubriky Plus-Mínus. Alebo je, ale v niektorom z ďalších čísel. Tak teda recept.
Mne najviac chutí so slovenskými párancami, ale je možné použiť akékoľvek iné cestoviny. Ale tým, ktorí nikdy nejedli
párance, ich vrelo odporúčam. Veľmi jednoduché, aj si pri ich výrobe posilníte ruky a ak párate cesto s partnerom, tak
sa aj vyzabávate. Na kilo polohrubej múky ide veľká lyžica soli a 4 dcl vody. To je v oficiálnej verzii, ale priznám sa, že
ja som zatiaľ zakaždým musela ešte trochu vody doliať. Všetko spolu poriadne premiesime, nadrieme sa ako kone, ale
výsledkom je prekrásny bochník, hladký ako detský zadoček. Bochník si prikryjeme, do velikánskeho hrnca nalejeme
vodu so soľou a necháme prevrieť. Z cesta si urobíme veľkú placku, o hrúbke asi jedného centimetra, postupne si
z nej odkrajujeme pásy široké asi pol centimetra. Z každého pásu, ktorý si ja prevesím cez ruku, aby som si uľahčila
manipuláciu, prstami naštipneme konček a snažíme sa spárať čo najdlhší pásik, ktorý, nech je akokoľvek dlhý, či
krátky, hádžeme rovno do vriacej vody. Moje prvé párance boli príšerne hrubé, ale postupne som si našla spôsob,
ako ich, mršky, trochu scivilizovať. Moje párance sú dnes krásne dlhé, primerane hrubé, no proste mňam. A takto
spárate celý bochník. Ak ste členom veľkej rodiny, tak 6-8 členov sa pokojne dosýta naje. Ak nie, naporcujte si párance
do mrazničky a máte vystarané, keď sa vám nabudúce nebude chcieť prplať s jedlom. Upozorňujem, že párance sa
kedysi nosili drevorubačom do lesa. Je to mimoriadne sýta cestovina. Ale vážne chutná. Tak a čo s nimi? Ponúkam
2 verzie. Uvaríte zemiaky úplne do mäkka, rozpučíte ich, akoby na kašu, ale bez mlieka a masla a masu nasypete do
panvice, kde ste si vopred do chrumkava predpiekli 3 velikánske cibule, nasekané len tak ledabolo, na dosť veľké
kusy. Zemiakovú masu necháme ešte trochu na cibuli pripiecť a napokon k tomuto zázraku primiešate párance. Viem,
aj mne sa to zdalo čudné, ale prisahám, že sa budete olizovať až za ušami. Aj v druhom párancovom recepte dáme
na olej strašne veľa cibule, asi 5 veľkých paradajok narežeme na kocky a pekne spolu dusíme. Pridáme soľ, korenie
a oregano, pretože paradajky sa s oreganom ľúbia, no a potom už len pridáme hotové párance podľa počtu stravníkov.
Upozorňujem, že i toto je veľmi sýte, ale nesmierne chutné jedlo. K obom jedlám sa výborne hodí strapec hrozna, alebo
pohár dobrého vínka. A ešte odkaz pre tých, ktorý párance vyskúšajú. Dajte vedieť, ako chutili, alebo prineste za tanier,
toto sú jedlá, ktoré môžem kedykoľvek . A opäť, ako vždy, nejedzte sami. Príjemnú jeseň prajem.
16 GONGTN
GONGTN 17
FEJTÓN PETRA HALÁKA
LONDÝN
S pompou sa začala, s pompou sa
aj skončila. Londýnska olympiáda.
Skôr než sa rozbehnem, nedá mi
odcitovať starý postsovietsky vtip. a odriekania oči pre plač. Figu borovú! Arbitra treba
Agentúra Tass priniesla uvedenú správu: „Ako sa
Stačia stopky a cólštok. Nuž a celkom najradšej mám
zistilo po skončení olympijských hier v Soule, došlo
športy, kde súperi na seba nedočiahnu. Si na druhej
pri odlete sovietskej výpravy z letiska Šeremetevo
strane siete alebo stola? Ukáž, či si lepší! Žiadne
omylom k zámene výprav našich vzpieračov a plavcov.
pľuvance, kopance, či chytanie sa za genitálie pri
Po návrate bolo zistené, že údajní plavci sa utopili
vodnom póle! Ďalšia vec, ktorá ma znepokojuje, je
a vzpierači nezdvihli takmer nič.“
stále väčší počet športov a tým aj dĺžka hier. Gréci ich
Už otvárací ceremoniál naznačil, že hry budú
vybavili za tri dni. Ak bude vývoj pokračovať týmto
výnimočné. Angličania dokonca vyrobili londýnsky
smerom, dospejeme k ideálnemu stavu. Záverečný
dážď. K zlepšeniu koloritu mohlo pršať zázvorové pivo
ceremoniál Hier, bude súčasne otváracím tých ďalších.
Guinness. Chýbala už len simulácia pravej londýnskej
Ešte dobre, že sa na olympiáde nehrá šach.
hmly aspoň by bola zakryla niektoré drobné trapasy.
Účastníkov finále by vyprevádzali vianočné zvončeky Ja osobne som postrádal padákový zoskok Alžbety
a melódia Jingle bell – jingle bell, lebo pred Vianocami
II. zvierajúcej v náručí macíka Mr. Beana. Štipľavý
by sa sotva skončilo.
puch, ktorý musel vzniknúť po odpálení asi desiatich
Najviac sa mi však na prenosoch páčilo, že neboli
miliónov kusov ohňostrojovej munície si radšej ani
prerušované stupídnymi reklamami.
nepredstavujem.
Hoci...
A potom sa už začali Hry!
Bolo by napríklad celkom zaujímavé prerušiť finále
Nejde o to zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Poniektorí
v behu na 100 metrov asi po päťdesiatich metroch,
nezodpovední jedinci toto heslo poňali opačne
aby sa národ dozvedel, že Fero, ktorý opravuje strechu
a povedali si - nejde o to zúčastniť sa, ale zvíťaziť.
škridlami Bramag za výhodné ceny z Baumaxu,
Napríklad americký plavec alebo jamajskí bežci.
bankuje so Slovenskou sporiteľňou. Nuž a po reklame
Jedným slovom – fuj!
rovno vyhlásenie víťazov.
Ani tieto olympijské hry neobišli prejavy
Ešte na chvíľu naspäť do antického Grécka. Počas
Oppenheimerovského syndrómu u rozhodcov. Hrali
konania antických olympijských hier museli ustať
sa na Bohov. Spôsob, akým pískal čínsky volejbalový
všetky vojnové konflikty. Vtedajšie zelené mozgy
rozhodca proti Rusom, vyrážal dych snáď pri každom
škrípali zubami, ale podvolili sa. Už sa nevedeli
druhom verdikte. Do očí bijúce nespravodlivé
dočkať konca hier, aby mohli zasa nerušene plieniť
vyradenie kórejskej šermiarky snáď ešte viac.
a podpaľovať všetko, čo stálo na mieste a podrezávať
Tendenčný verdikt sa dotkol aj nášho vzpierača.
všetko, čo sa hýbalo. Naša civilizácia, ktorá sa ku
Nechápal ani on ani celá hala.
gréckej tradícii tak hrdo hlási a ktorá si hovorí
Najhoršie na celej veci je, že evidentne tendenčného
„vyspelá“, nie je schopná túto zásadu dodržať. Zelené
arbitra si pozvú na akúsi komisiu, tam niekto
mozgy sa od čias antiky zmenili dokonca k horšiemu.
formálne spraví bu-bu-bu a ide sa ďalej. Športovcovi
No čo už? Kráľ zomrel, nech žije kráľ! Hry sa skončili,
ostanú po štyroch rokoch tvrdého tréningu
nech žijú Hry!
18 GONGTN
na štyri roky zahnať do bane alebo kameňolomu, aby
www.mr-press.sk
vedel čo je drina!
Aj preto mám rád športy, kde športovec súťaží
s nejakou objektívnou veličinou. Čas, dĺžka, výška...
Žiadny podplatený alebo „znepriatelený“ rozhodca.
Objavte príbehy tvorené
umením a dokonale
zvládnutým remeslom
skrytom v každej kvapke
vína z vinohradov
F.F.Coppolu, človeka,
ktorý vínu a príbehom
zasvätil svoj život.
Trafika TABAK
Mierové námestie 11, Trenčín
[email protected]
GONGTN 19
1000 €
NA RUKU
pri nákupe auta na splátky
mesačne od
mesačne od
52 €
DIESEL
3 499 €
r.v. 2006
ŠKODA FABIA, 57 334 km, 1.4i 16V, 55 kW, nové v SR,
servisná knižka, klimatizácia…
Škoda Fabia v ponuke 300x
6 499 €
r.v. 2007
ŠKODA OCTAVIA COMBI, 75 039 km, 2.0TDi, 103 kW,
nové v SR, servisná knižka, aut. klimatizácia…
Škoda Octavia v ponuke 250x
r.v. 2009
ŠKODA OCTAVIA, 36 927 km, 1.9TDi, 77 kW, nové v SR,
1. majiteľ, servisná knižka, klimatizácia…
Škoda Octavia v ponuke 250x
mesačne od
65 €
DIESEL
65 €
DIESEL
r.v. 2008
FORD FOCUS C-MAX, 49 188 km, 1.6TDCi,
80 kW, nové v SR, servisná knižka, aut. klimatizácia...
Ford Focus C-Max v ponuke 20x
5 299 €
r.v. 2008
CITROEN C4, 38 652 km, 1.4i 16V, 65 kW, nové v SR,
1. majiteľ, servisná knižka, aut. klimatizácia…
Citroen C4 v ponuke 30x
mesačne od
r.v. 2009
r.v. 2007
OPEL ASTRA COMBI, 64 720 km, 1.7CDTi,
74 kW, nové v SR, 1. majiteľ, klimatizácia…
Opel Astra v ponuke 60x
mesačne od
80 €
DIESEL
OPEL CORSA, 21 613 km, 1.2i, 59 kW, nové
v SR, 1. majiteľ, servisná knižka, klimatizácia…
Ďalších 800 malých áut skladom.
5 299 €
mesačne od
62 €
20 GONGTN
8 499 €
mesačne od
78 €
4 999 €
94 €
DIESEL
mesačne od
6 799 €
mesačne od
76 €
114 €
DIESEL
6 999 €
r.v. 2007
VW PASSAT COMBI, 72 961 km, 1.9TDi, 77 kW, nové
v SR, servisná knižka, automatická klimatizácia…
VW Passat v ponuke 100x
10 799 €
r.v. 2007
TOYOTA RAV 4 4x4, 2.2D-4D, 130 kW, automatická
klimatizácia…
Toyota Rav 4 v ponuke 10x
2500 áut skladom!
ZADARMO
0800 100 100
7 dní v týždni 7–22
Ceny sú uvedené pri nákupe auta na splátky od vybraných partnerov. Viac informácií o akciách a dostupnosti automobilov na www.aaaauto.sk alebo na pobočkách.
Vykúpime vaše auto. Peniaze ihneď a v hotovosti.
Download

HREJE MA VEDOMIE, ŽE SOM BOL A SOM