KOSCEĽANKA
obecné noviny
Noviny občanov obce Kostoľany nad Hornádom
roč. VIII., číslo 4.
Z obsahu:
é hodStručn oka
r
notenie
20 11
Duchovné slovo
otca Červeňa, s. 6
Tip na výlet Kysacká jaskyňa, s. 11
december 2011
„P ane, ne započítaj im
tento hriec h.“ (Sk 7,6
0)
s. 2
strana 10
Vinčujem ja vam vinčujem na toto Bože narodzeňe, hojňejše, pokorňejše,
jeden roček dožic, druhi prežic pri ščescu, pri zdravju, pri Božskim požehnaňu,
co bi vas tak Pan Boh žehnal jak kolo svateho Jana čarnu žem s hľebom žehnal.
Toto ja vam vinčujem calemu valalu v Kosceľanoch.
Príjemné, pokojné a po každej stránke bohaté Vianoce a šťastný nový rok 2012
všetkým občanom želajú:
starosta obce Vladimír Redaj, poslanci OZ a pracovníci obecného úradu.
Vážení čitatelia,
nastáva čas Vianoc. Ten krásny a čarovný,
pre deti rozprávkový, čas, na ktorý sa neskutočne
tešia. Očakávajú snehovú nádielku, prázdniny, darčeky pod stromčekom... Vianoce – to je voňavá
jedlička, ojedanie saloniek z nej, zvučné melódie,
krásna výzdoba, polnočná omša, jasličková pobožnosť... Keď sa nám naskytá nádherný pohľad na
malé neviniatko na slame, okolo neho starostliví
rodičia, dýchajú na neho kravičky a oslíky, aby mu
bolo teplejšie. Pastieri v zástupe, betlehemská
hviezda a traja králi. Je to znamenie že sa narodil
Spasiteľ, malý Ježiško. Takto by mali vyzerať pravé Vianoce. A na darčekoch až tak nezáleží, hlavne, že nejaké sú, hoc skromné. Dôležité je, že sa
rodina stretne... Snáď ešte táto predstava Vianoc je
vžitá u väčšiny z nás.
Čas sa pomaly napĺňa... Na adventnom
venci horí už štvrtá svieca. Je najvyšší čas vziať
pílku do ruky. Zrezávam jedličku. Zo škatule
s vianočnými ozdobami sfúkavam prach. Pod
ozdobený stromček, ktorý rozvoňal celý dom,
vkladám malý betlehem. Na vetvičkách visia vianočné gule, v ktorých sa odráža oheň z krbu... Tak
príjemne hreje...
Za celú redakčnú radu Kosceľanky želám
veselé, spokojné, láskyplné a v zdraví prežité Vianoce a do Nového roku veľa úspechov a splnených
predsavzatí.
Anton Medvec
2
OBECNÁ NÁSTENKA
Ani sme sa nenazdali a ubehol rok. Zdá sa, že príliš
rýchlo, rýchlejšie, ako by sme si viacerí priali. Na sklonku
roka nám prináleží aspoň v krátkosti vyhodnotiť základné
tendencie a uskutočnené i plánované akcie v našej obci.
Obec nemala nijakých závažnejších finančných problémov
a mohla riadne fungovať, napriek tomu pocítila aj výpadok
podielových daní, môžeme skonštatovať, že už niekoľko
rokov majú obce príjmy na rovnakej úrovni, pričom ich
bežné a nevyhnutné výdavky stúpajú. Napriek tomu sa podarilo zrealizovať niekoľko významných aktivít, z ktorých
spomenieme tie najvýznamnejšie.
Stručné hodnotenie roka 2011
V priebehu roka so pokračovalo so stavbou oporného
múra ku kostolu a cintorínu. Ide o kamenný múr s rímsou
a zábradlím. Mierne sa tým rozšírila cesta a spevnil svah.
Cirkevníci na existujúci múrik umiestnili krížovú cestu, na
ktorú obec našla aj sponzora. Za telesom oporného múra sa
realizuje verejné osvetlenie.
Na úseku protipovodňových opatrení sa previedli
práce na potoku Hrubeč (za mlynom), ktorý sa prehĺbil, vyčistil priepust popod železničnú trať a na pravobrežnej strane potoka nasypal ochranný val.
Významnou akciou bola realizácia zateplenia budovy
a nová fasáda základnej školy. Ešte predtým sa doplnili chýbajúce plastové okná, teda v súčasnosti sú na budove novej školy
komplet vymenené okná a dvere, boli vymenené aj odkvapy.
Novú fasádu dostala aj stará budova školy, na ktorej sa takisto
vymenili odkvapové žľaby a rúry. Po rokoch si rekonštrukciu
obe budovy zaslúžili. Centrálna časť obce takto opäť viac opeknela. V decembri sa ešte vymení podlaha v školskej jedálni
a miestnosť knižnice (ktorej činnosť sa do doby nájdenia nových priestorov preruší) sa upraví pre potrebu telocvične.
V neskorej jeseni sa ešte narýchlo pristúpilo
k výstavbe malého ihriska v miestnom parku. Pripravila sa
betónová plocha a zabezpečila vodovodná prípojka, ak bude
vhodné počasie, malo by slúžiť na korčuľovanie pre deti,
rodinky a mládež už v túto zimu. Na budúci rok sa bude
pokračovať v jeho úprave.
Zrealizoval sa odvodňovací rigol na ulici Sosnová.
Pred dokončením je aj bezpečnostný chodník okolo
p. Sabola, dobuduje sa po odstránení elektrického stĺpu.
Nezaostávala ani kultúra – usporiadal sa tradičný Deň
obce, pochod k Irenke v spolupráci s DHZ, výlety klubu dôchodcov, prezentácia knihy Povesti Hornádskej doliny a iné.
Dôležitou záležitosťou bolo aj zvolenie hlavného
kontrolóra obce. Túto funkciu bude počas 6-ročného funkčného obdobia zastávať Ing. Paulína Borovská.
A čo plány?
Plány budú závislé od prítoku finančných prostriedkov pre obce zo strany štátu. Dnes si netrúfneme predvídať
neznámu situáciu, ani to, aký vývoj budú mať nasledujúce
mesiace. Za predpokladu naplnenia obecnej kasy, aspoň do
takej miery ako tomu bolo tento rok, by sa realizovali nasledujúce akcie:
Je potrebné dotiahnuť do konca úpravu prístupu na
cintorín a ku kostolu. Ráta sa s verejným osvetlením, novým
asfaltovým kobercom a sadovými úpravami. Farníci osadia
jednotlivé zastavenia krížovej cesty.
Pretrvávajúci vandalizmus núti samosprávy robiť
určité účinnejšie opatrenia. Na úseku prevencie a v boji proti
kriminalite a vandalizmu plánuje obce postupne vybudovať
kamerový systém. Centrálna časť obce by sa mohla začať
monitorovať už na budúci rok.
Záleží nám na tom, aby centrum obce opeknelo. Len
máloktorá obec sa môže pochváliť tým, že má park. Hoc
neveľký, ale aj z tohto kúska verejného priestranstva sa dá
vytvoriť príťažlivé zákutie slúžiace všetkým. Bude sa pokračovať v stavbe ihriska, je nutné umiestniť ochranné zátarasy,
sieťky, osvetlenie a previesť finálnu povrchovú úpravu. Čo
sa parku týka po rokovaniach so železnicou dôjde k jeho
rozšíreniu a pred zdravotným strediskom vzniknú nové parkovacie miesta. Po obci sa umiestnia odpadkové koše.
Na úrovni skvalitnenia miestnych komunikácií
a bezpečnosti sa plánuje realizácia chodníka na Košickej
ulici a na chýbajúcich úsekoch. Docieli sa tým súvislé prepojenie obce pozdĺž štátnej cesty od mlyna po križovatku
Košická – Južná. Na plán sa dostane aj odvodňovací rigol
Južná – Košická.
V suterénnych priestoroch zdravotného strediska
bude zriadená posilňovňa.
Veríme, že sa nám stanovené plány podarí dotiahnuť
do úspešného konca k spokojnosti väčšiny občanov. Za doterajšiu spoluprácu v tomto roku ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva, pracovníkom obecného úradu, aktivačným pracovníkom a organizáciám.
Veselé Vianoce a šťastný nový rok!
Vladimír Redaj
starosta obce
OBECNÁ NÁSTENKA
3
Dňa 15.12.2011 boli schváledane za užívanie verejVšeobecné záväzné nariadenia (VZN) obce Základom
né VZN č.1/2011 o dani
ného priestranstvo je výmera užíz nehnuteľností, VZN č.2/2011 o daniach za psa, za užívanie verej- vaného verejného priestranstva v m2. Sadzba dane je 0,50 € za
ného priestranstva a nevýherné hracie automaty a o miestnom 1 m2 na deň. Poplatok časovo neohraničeného užívania sa platí po
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, VZN plynutí kalendárneho mesiaca. Poplatok za časovo ohraničené
č.3./2011 Trhový poriadok.
užívanie VP sa platí najneskôr do 5 dní po ukončení užívania.
Od poplatku sú oslobodené kultúrne a športové akcie na VP, bez
VZN č 1/2011 o dani z nehnuteľností – toto VZN upravuje podvstupného, alebo akcie pre charitatívne a verejnoprospešné účely.
mienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce
Kostoľany nad Hornádom v zdaňovacom období roku 2012. Oznamovacia povinnosť užívateľov verejného priestranstva je
Správca dane určuje pre stavby na území obce Kostoľany nad Hor- najneskôr v deň, ktorý došlo k užívaniu.
nádom ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zasta- Daň za nevýherné hracie automaty .
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie
vanej plochy
prístroje,
ktoré sa spúšťajú, alebo prevádzkujú za odplatu, pričom
a) 0,050 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú dotieto
hracie
prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkovaplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) 0,050 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, né v priestoroch prístupných verejnosti. Daňovníkom je fyzická
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje
vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú prevádzkuje. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. Sadzba dane je 200 € za jeden hrací prístroj a jeden rok. Daňoadministratívu,
vá povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných
c) 0,600 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčehracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
kov na individuálnu rekreáciu,
Daňovník je povinný písomne oznámiť do 30 dní vznik daňovej
d) 0,200 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie,
alebo pomernú časť dane. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň
postavené mimo bytových domov,
e) 1,50 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby za zdaňovacie obdobie splatná do 31.1. tohto zdaňovacieho obdoslúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej bia. Zánik daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia
daňovník oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) 1,50 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, zániku.
skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním
a zárobkovou činnosťou,
g) 0,30 € za ostatné stavby.
Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy
stavieb príplatok za podlažie 0, 030 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy, za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia.
Ročná sadzba dane z bytov je 0,050€ za každý začatý m2 plochy
bytu a nebytového priestoru v bytovom dome.
VZN 2/2011 o daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva a nevýherné hracie automaty a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
Daň za psa
Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný
fyzickou alebo právnickou osobou. Základom dane je počet psov.
Sadzba poplatku je 7€ za jedného psa a za kalendárny rok. Poplatok sa neplatí za psa, ktorého používa na sprevádzanie, alebo
ochranu nevidomá osoba. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho
po mesiaci. v ktorom daňovník už nie je vlastníkom, alebo držiteľom psa.
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti
a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie, alebo pomernú
časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom
vznikla daňová povinnosť.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je
osobité užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie
motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti
prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Daňovníkom je fyzická,
alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území obce.
Poplatok platí poplatník, ktorý je:
Fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt, alebo prechodný
pobyt, alebo, ktorá je na území obce oprávnená užívať, alebo užíva
byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu. Na iný účel ako na podnikanie.
Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie.
Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať, alebo užíva nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území obce na účely podnikania.
Sadzba poplatku:
0,0425 € na osobu a deň t. j. 15,50 € na kalendárny rok pre fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt.
15,50 € u nehnuteľnosti slúžiacej na individuálnu rekreáciu.
Pre školstvo: 2 € na osobu a kalendárny rok
Pre pohostinstvá a reštaurácie bude účtovaná skutočná výška nákladov fakturovaná vývozcom.
Pre živnostníkov obchodné prevádzky a podnikateľské subjekty
podľa skutočne fakturovanej výšky nákladov vývozcom.
Pre cirkevné zariadenia 15,50€ na zariadenie a kalendárny rok za
jednu smetnú nádobu.
Zníženie poplatku za komunálny odpad.
Správca dane ustanovuje, že poskytuje úľavu na poplatku za
komunálny odpad, a to 50 % u osôb nad 70 rokov s trvalým
pobytom v obci Kostoľany nad Hornádom.
Správca dane oslobodzuje od poplatku za komunálny odpad
občanov nad 80 rokov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom v obci Kostoľany nad Hornádom.
Správca dane oslobodzuje od poplatku za komunálny odpad
občanov, ktorí sa celoročne nezdržiavajú na území obce z dôvodu štúdia alebo práce v zahraničí. Občan je povinný preukázať správcovi dane pracovnú zmluvu, alebo doklad o štúdiu
v slovenčine, resp. čestné prehlásenie.
OcÚ
4
OBECNÁ NÁSTENKA
Evidencia, hovädzieho dobytka, oviec a kôz
Chovateľ hovädzieho dobytka,
oviec a kôz je povinný nahlásiť chov
Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správe Košice-okolie, Kukučínova 24,
Košice. Regionálna správa vydáva žiadosti na registráciu a samotná registrácia sa vykonáva v Centrálnej evidencii
hospodárskych zvierat, Register Žilina.
Hovädzí dobytok a ošípané možno zabíjať u
chovateľa na súkromnú domácu spotrebu, ak bolo zabíjanie nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a
potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred.
Za súkromnú domácu spotrebu sa považuje spotreba
chovateľa a jemu blízkych osôb.
Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade,
súrodenec a manžel, iné osoby v pomere rodinnom,
alebo obdobnom, sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú.
Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe
pokutu do 300 € ak nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu zvierat, neohlási identifikačné údaje prevádzkovateľovi registra hospodárskych zvierat a neohlási
premiestňovanie zvierat, nevedie individuálny register
chovu zvierat, na ktorý sa vzťahujú požiadavky na
identifikáciu a registráciu.
VLAK
AUTOBUS
(OcÚ)
Parkovanie áut na uliciach
Po roku sa znova vraciame k stále aktuálnemu
problému, a to je parkovanie áut na uliciach. Vyzývali
sme majiteľov áut v Kosceľanke a aj v obecnom rozhlase aby neparkovali autá na verejnom priestranstve,
ale vo vlastnom dvore. Niektorí majitelia áut našu výzvu akceptovali a parkujú vo vlastnom dvore, alebo
autá – vraky odstránili. Lenže takýchto ľudí, ohľaduplných aj voči ostatným, je málo.
Autá stojace na uliciach prekážajú, je problém
prejsť s nákladným vozidlom, bránia vo výhľade, nehovoriac o zimnej údržbe. Ešteže zatiaľ nenapadol
sneh. S pluhom kľučkovať pomedzi autá, alebo obchádzať autá odstavené v zákrutách sa nedá. Okrem toho
sneh treba aj niekde zhrnúť. Ak dôjde k poškodeniu
auta, čia to bude vina? Je aj ďalšia možnosť – že jednoducho takéto komunikácie odhrnuté nebudú. Nielen
na bezohľadné parkovanie, ale aj na vytváranie skládok na verejnom priestranstve evidujeme sťažnosti.
Kopy piesku, naukladané drevo, kamene a stavebná
suť zdobia naše ulice.
Preto opätovne vyzývame majiteľov áut, aby si ich
zaparkovali vo dvore a taktiež vyzývame aj majiteľov
skládok materiálu, aby tento čo najskôr odpratali. Ak nedôjde k náprave, pristúpime k vyberaniu poplatkov za
zaujatie verejného priestranstva.
Bilancovanie urbárníkov
Dňa 10.12.2011 sa v starej škole konalo Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva urbariátu v Kostoľanoch nad
Hornádom. Valné zhromaždenie sa koná na základe stanov raz
ročne. Zúčastnilo sa ho vyše 100 členov.
Program valnej hromady bol:
Správa Výboru urbariátu za uplynulé obdobie, ktorú z poverenia
jej predsedu Františka Šuľu predniesol Mgr. Stanislav Macko.
Správu Dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti, ktorú
predniesla predsedníčka Marta Capková.
Správu o výsledkoch hospodárenia z hľadiska príjmov
a výdavkov predniesol Ladislav Medvec – pokladník
Správu lesného hospodárstva o stave porastov podal Milan Pohorelec.
V rámci diskusie vystúpili 7 členovia Urbariátu, ku ktorým zaujal
stanovisko predseda Urbariátu František Šuľa.
Na záver:
1. Valné zhromaždenie schválilo návrh Výboru kádrové zmeny
v orgánoch urbariátu, keď svoju činnosť ukončili Magda Šoffová
a Monika Srňanská. Na ich funkcie nastúpili Ján Jánošík
a Vendelín Capko.
2. Valné zhromaždenie prijalo k prejednávanému programu uzneAnna Koščová senie.
zaznamenal Ján Klesa
NAŠA ŠKOLA, ŠKÔLKA
Krásne jesenné počasie vystriedala
studená
a zamračená Zima. Len nedávno sme rozmýšľali, čím
nás prekvapí nový školský
rok a už je to tu. Deti našej
školy sú už usilovní školáci,
ktorí v plnom prúde súťažia,
krásne pracujú v krúžkoch
a učia sa s radosťou novým
veciam. Svoje zručnosti nám
predviedli len nedávno, na
veľmi krásnej jesennej oslave spojenej so súťažou
o „Rozprávkovú tekvicu“.
Potom si ich ešte precvičili pri „stavaní domčekov“. Druháci spolu s pani učiteľkou vytvorili v triede malé mestečko, do ktorého pozvali všetkých svojich priateľov. Nezabúdame ani na šikovných rodičov, ktorí sa tiež do tejto
akcie zapojili a týmto sa im chceme poďakovať.
A viete čo sa stalo v našej škole? Okrem toho, že k nám
prišiel Anjel, sv. Mikuláš, dobehol za nimi po prvý krát aj
Čert. To bolo zábavy, smiechu, ale aj slzičiek, keď Čert
vyňuchával zlé deti. Našťastie mi ich v škole nemáme
a tak odišiel naprázdno. Krásne vystrojený sv. Mikuláš
rozdal detičkám darčeky - sladké balíčky. Mikuláško....ďakujeme, že si na nás nezabudol.
Blížia sa najkrajšie sviatky roka, Vianoce. Chystáme sa na
ne s radosťou. Vyzdobili sme si školu a pripravujeme Vianočnú besiedku. Po zaspievaní Tichej noci sa rozídeme do
svojich domovov a veríme, že si užijeme krásne Zimné
prázdniny. Už len jedna maličkosť – sneh.
Ten kto vie, kde sa
práve nachádza, nech
ho pošle aj k nám.
Želáme Vám všetkým
krásne a pokojné sviatky.
Kolektív ZŠ
5
A sme tu opäť s novými správami iba pre vás! Musíme vám toho veľa povedať. Koncom októbra sa naša škôlka premenila na obrovskú tekvicovú rozprávku. Rodičia nám pomohli a priniesli krásne tekvice,
z ktorých potom vykúzlili kadejaké výnimočné tekvičky, ktoré boli hrdé na to, že skončili práve v ich
rukách. Keby ste ich videli, uverili by ste. Boli naozaj prekrásne.
To však ale nie je všetko! Stihli sme osláviť Deň
mlieka a samozrejme sme si prichystali Ovocníčkov
deň.
Nevieme ako vy, ale my sme celý rok počúvali a to
sa nám aj oplatilo, pretože k nám prišiel naozajstný,
pravý Mikuláš. Na začiatku nám chcel dať iba zemiaky, ale napokon sme predsa len dostali kopec
sladkostí. Tak čo, boli ste
poslušní aj vy? To všetko sa
už stalo, ale pred nami je
ešte ťažká skúška odvahy!
Vianočné vystúpenie. Pripravovali sme sa naň zodpovedne, tak dúfajme, že dopadne dobre. Držte nám preto všetky prsty!
Vopred ďakujeme a nebojte
sa, my sa vám ešte určite
ozveme a dáme vedieť, ako
tie naše Vianoce v našej materskej škole dopadli. Vám
prajeme krásne prežitie
sviatkov, a aby nikto nebol
sám, veď Vianoce sú sviatkom lásky a vianočných
krás. Tak ešte raz, Šťastné a Veselé Vianoce!
S pozdravom
deti a kolektív MŠ
6
Z FARSKÉHO ŽIVOTA
Dňa 23. októbra 2011
o 15. hodine sa pri Pastoračnom
centre v Kostoľanoch uskutočnila októbrová pobožnosť spojená
s posviackou sochy Panny Márie z Medžugorja. Na úvod duchovný
otec dp. Stanislav Stronček požehnal sochu
v kaplnke a napokon nasledovala modlitba
rozjímavého slávnostného posvätného ruženca, ktorý sa modlili medžugorskí pútnici.
Hudbou a spevom ju doprevádzali Jozef Kristan a Ján Šašak. Pred modlitbou boli prečítané posolstvá Panny Márie z Medžugorja
o modlitbe, pôste, sv. spovedi a Eucharistii, či
pokoji. Na záver modlitby otec Stanislav udelil všetkým prítomným veriacim požehnanie.
Ďalšou významnou udalosťou bolo
ukončenie Roka sv. Ondreja v Košickej arcidiecéze dňa 26. novembra v Dóme sv. Alžbety v Košiciach slávnostnou sv. omšou. Hlavným celebrantom bol Jeho Eminencia kardinál Jozef Tomko. Touto sv. omšou bol ukončený Rok sv. Ondreja, kedy sme aj my
v našej farnosti meditovali nad Božím slovom v rámci Lectio divina. Spoločne sme
poznávali život sv. apoštola Ondreja a jeho
apoštolskú činnosť.
V dňoch 5. a 6. decembra sa ako
tradične v pondelky a utorky konali detské
sv. omše. Boli však neopakovateľné tým, že
medzi deti zavítal sv. Mikuláš na konci sv.
omše. Pán farár v rámci kázne predstavil životopis sv. biskupa Mikuláša a povzbudil deti
ku konaniu dobrých skutkov a štedrosti počas
tohto adventného obdobia. Detský zbor zaspieval pieseň o Mikulášovi a potom sv. Mikuláš s dvoma anjelmi obdarovali deti sladkou odmenou.
Mgr. Pavol Kopčo
Kalendárium:
24.12. Betlehemské svetlo, Pastoračné centrum 11:00 - 12:00
24.12. Dobrá novina, Kostoľany nad Hornádom, 20:00
25.12. Jasličková pobožnosť, Kostoľany nad
Hornádom, 16:30, Sokoľ, 15:00
26.12. Odpustová slávnosť sv. Štefana, Kostoľany nad Hornádom, 11:00
26.12. Koncert Boží úsmev, Kostoľany nad
Hornádom, 18:00
31.12. Adorácia pri príležitosti ukončenia
roka, 23:00
6.1. Požehnanie domov
14.1. Fašiangový ples
Brigáda pri úprave okolia Lurdskej jaskyne v Kostoľanoch bola uskutočnená
v dvoch termínoch. Zúčastnili sa jej naši
duchom mladí občania: Michal Redaj, Ing.
Imrich Redaj, Ing. Marek Stach a František Kopčo.
Zúčastneným patrí veľké Pán Boh zaplať!
Bol som tam. Na mieste, kde sa narodil Ježiš. Mal som možnosť dotknúť
sa toho miesta. Netúžil som ešte ísť do Svätej zeme. Túto púť pokladám za vrchol
všetkých púti, a chcel som sa tam vybrať až niekedy po päťdesiatke. Niekto chcel
ináč, opásal ma a poviedol ma tam, kde som ešte veľmi nechcel ísť. Možno som
si na farskom plese mal kúpiť menej lístkov do tomboly. Keďže som vedel, ako
veľmi veriaci v Tepličanoch túžia mať svoj vlastný kostol, tak som lístkov, ktorých výnos mal ísť práve na to, kúpil viac. Ani som nebol pri losovaní, bol som
na ceste k niekomu, kto potreboval pomoc, a keď mi zavolali na mobil, že som
vyhral zľavu na púť do Svätej zeme, myslel som si, že si zo mňa strieľajú. Nestrieľali si, a tak som tam bol.
Na miestach, kde sa narodil, kráčal, učil a robil zázraky môj Pán. Bol to
pekný zážitok, ktorý oveľa lepšie vnímam s odstupom ako na tých miestach. Tam
mi bolo ľúto, čo všetko urobili ľudia z týchto miest. Veľmi rád by som prišil na
miesto narodenia Ježiša, ktoré by vyzeralo tak, ako vtedy, keď sa narodil. Teda
do obyčajnej chudobnej maštale. Namiesto toho som
vstúpil do veľkej
baziliky, kde sme sa
postavili do veľkého
radu čakajúcich. Všetci ľudia túžili vstúpiť do podzemia baziliky, aby sa dotkli
hviezdy – tak je označené miesto, kde sa narodil Ježiš. V bazilike bola veľká vrava, fotenie, ale aj predbiehanie tých, ktorí sa chceli rýchlo dotknúť miesta, kde sa
narodil Ježiš, urobiť z toho, čo najkrajšiu fotografiu a utekať za ďalším úlovkom.
Pripadalo mi to ako fotenie sa pri hviezdach, ktoré majú herci na chodníku
v Hollywoode.
Otvorenie poviem, že sa mi to tam nepáčilo. Napadli mi tam slová jednej
mládežníckej piesne: „ Postavili sme Ti, Pane, veľkolepé katedrály. Do nich zlaté
kríže dali, veľkolepo vyzdobené. No či tie nádherné sály, Tvojím domovom sa
stali, a či kríže prezdobené, vyjadrujú utrpenie. Pane, ty si trpel za nás, ľudsky
obyčajne. Kríž z dreva, úzkosť bolesť, smrť, či nebolo to márne. Veď staviame Ti
chrámy, no nie sme nimi sami, dávame veci cenné, no podľa Teba nežijeme...“
Mal som šťastie zažiť aj to, čo si predstavím, ak sa povedia Vianoce. Bolo
to v jaskyni pastierov. V takej jaskyni, ktorá sa podobala tej, v ktorej sa narodil
Ježiš. V obyčajnej, vytesanej do skaly. Tam sme sa spoločne pomodlili desiatok
ruženca s tajomstvom „ktorého si Panna v Betleheme porodila“. Aj sme si zaspievali pieseň Tichá noc. Tú pieseň, ktorú tak rád nôtim spolu s veriacimi na konci
polnočnej svätej omše. Tam vyzneje, tam je jej miesto. Počas celého Adventu sa
usilujem vyhýbať sa miestam, kde ju púšťajú – supermarketom a stánkom na
trhoch, aby som si nenechal pokaziť to, čo považujem za čaro Vianoc. Pridal
som, tam v jaskyni pastierov, aj pieseň „Do hory, do lesa valasi“ a posunkom
som poprosil skupinu, ktorá po nás chcela vstúpiť do jaskyne, aby nás nechali
dospievať. Trpezlivo a pokojne počkali. Nechceli rušiť čaro Vianoc, ktoré zaznievalo z tónov piesní. Naozajstných Vianoc, v chudobnej jaskyni a nie
v prezdobenej katedrále.
My Vianoce budeme prežívať v chrámoch, ktoré si neustále zveľaďujeme.
Ak by však niekde vpredu neboli obyčajné jasličky – teda krmelec pre dobytok,
a ak by v ňom na slame neležalo dieťa zavinuté do obyčajných plienok, stratili by
sme veľa z Vianoc. Stratili by sme to, že na Vianoce Boh znížil náruč so svojím
Synom, aby nás spolu s ním opäť pozdvihol k dôstojnosti, ktorú hriechom strácame. Stratili by sme poznanie toho, že Ježiš sa narodil v takej chudobe práve preto,
aby mali k nemu prístup aj tí, ktorí neradi chodia po mäkkých kobercov palácov.
On sa narodil na mieste prístupnom pre všetkých. Na mieste, kde sa noha skromného cíti prirodzene. Na mieste, kde sa hlava každého, kto tam chce prísť, musí
skloniť. Mal som radosť z toho, že napriek všetkému aspoň toto bazilika Narodenie Ježiša má. Od čias, kedy chcel do tejto baziliky vojsť jeden namyslený sultán
na koni, znížili vstup do nej tak, že každý, kto tam ide musí skloniť hlavu.
K Ježišovi v jasličkách sa všade vstupuje takto. S radosťou, že je to miesto
pre všetkých, ktorí pred ním dokážu skloniť hlavu. S radosťou z veľkého daru,
ktorým nás obdaroval náš Otec. Prajem všetkým vám naozaj požehnané
a milostiplné vianočné sviatky plné radosti z narodenia betlehemského dieťaťa.
Jeho narodeniny sa patrí osláviť vo veľkom štýle. Ale aj pokojným sklonením
kolien pri jeho jasličkách. Tak ako kedysi chudobní pastieri. Narodil sa Kristus
Pán, radujme sa... 
Jozef Červeň
Duchovné slovo
ZO ŽIVOTA MIESTNYCH ZDRUŽENÍ
7
čo je dôležité – stále fungujeme. Vízie máme, čo je dobré
a správne. Bolo by veľkou pomocou, aby nás bolo viac, viac
členov s rozličnými schopnosťami a záujmami. Aby sme
navrátili aktivity ako napríklad tvorivé dielne – veľkonočné
i adventné. Dnes niet človeka, ktorý by to potiahol za nitku
a priznám sa, ja vyrábať ozdoby neviem... Chcelo by to animátorku, niekoho, kto s deťmi popracuje. Priestory máme.
No v spleti povinnosti a rýchlom kolobehu plynutia času nik
nechce túto úlohu zobrať na seba.
A čo ďalej? Sme si vedomí, že súčasný stav by viedol k postupnej stagnácii. S narastajúcim konzumom v úmere
klesá schopnosť sa viac otvoriť a „rozdať“. Často počujem
otázku ľudí: „A to z teho daco mace? Oplaci še vam to?“ To
už fakt zo všetkého dnes musíme mať osobný prospech? Verte, takýmto postojom svojim potomkov nezanecháme nič. Iba
ak „dlhovú krízu“. Vraví sa, že len z minulosti sa môžeme
poučiť. Tak obzrime sa trocha. Napríklad naša budova školy.
A či nie je výsledkom dobrovoľnej práce? Všetka nádhera
sakrálnych stavieb, prícestné kríže, bývalý kultúrny dom
a mohli by sme pokračovať. Naši dedovia a predkovia z toho
Rok sa chýli ku koncu, práve takýto čas je obdobím nemalý osobný zisk. Vytvárali hodnoty. Hodnoty svojimi
vyhodnocovania a zamyslenia sa nad uplynulým rokom. Vy- rukami, umom i srdcom. Čisto nezištne. Preto verím, že ešte
hodnocovali sme aj v Dedinke. Dňa 10. decembra 2011 sme aj dnes, v súčasnej dobe, kedy konzumujeme už len kozmouskutočnili výročnú
schôdzu členov politnú kultúru a produkty „Auparkov“, televíznych sitkonov
a prehodnotili svoje
a supertalentov, dokáže byť dobC hceme v ytvárať h
fungovanie za minulé
rovoľníctvo stále
odnoty, ktoré trvajú
...
obdobie a tento rok a naplánovali plán činaktuálne a vytvoríme
nosti na rok 2012.
tak opäť nejaké to dielo.
A už v nasledujúcom
Čo sa činnosti týka – tá bola v tomto roku značne roku. Príležitosti na to bude dosť.
obmedzená. Bolo to spôsobené tromi faktormi: a) nedostatMedzi členov sme prijali aj „neobčanov“ Kostolian
kom času (kvôli iným aktivitám), b) nedostatkom financií, a činnosť Dedinky sme upravili a otvorili sa regiónu. Bolo to
c) členstvom.
nutné. Budúcnosť ukáže, kam budeme smerovať ďalej.
Čas je veličina, ktorá nás v mnohom obmedzuje a Stručne v bodoch na tomto mieste zhodnoťme činnosť v roku
čas je limitovaný. Boh nám nadelil 24 hodinový deň, je na 2011:
nás ako s týmto časovým úsekom naložíme. Vraví sa aj – čas - Zabezpečenie 2% z daní na rok 2011
je otázka priorít. Je to tak. Tohto roku však boli priority, zdá - Projekt Aby staré príbehy ožili... – vydanie a prezentácia
sa u každého iné – osobnejšie. Záujmy verejné museli tento- knihy Povesti Hornádskej doliny v Kysaku a v Kostoľanoch
raz postúpiť na druhé miesto a počkať. Boli sme si to každý (tlač knihy bola najväčšia investícia združenia v tomto roku)
voči sebe dlžní. Mám stále v živej pamäti rok 2007, ktorý - Vytvorenie vlastnej internetovej stránky združenia
sme úplne celý venovali dobrovoľníctvu. Bola to veľká obe- www.studio4.sk/dedinka
ta. Jej ovocie je vidno dodnes a teší nás. Ale – ľudovo pove- - Zabezpečenie predajných stánkov pre remeselníkov, výstadané – doma robota stála.
va v Ľudovom dome počas Dňa obce
Bez peňazí sa nič nedá. Je to všeobecne známy fakt. - Vytlačenie infopanelov a šípok na náučný chodník Ku kráSme v rokoch krízy a verte či neverte, dotklo sa to aj nás. ľovej studni (namontujú sa na jar)
Dnes nám nikto nedá na akciu sponzorských 1000 Sk (33 - Transformácia časti činnosti na Historický spolok pri o.z.
Eur). Minulý rok bola väčšina grantových schém zrušená, DEDINKA, do ktorého vstúpili ďalší členovia (najmä historinadácie trpeli tiež nedostatkom financií a dotácie stopol aj ci)
Košický samosprávny kraj. Akékoľvek projekty podávané - Participácia na projekte – Ručné zvonenie ako nehmotné
kdekoľvek nám neprechádzali. Nebývalé suchoty zažili aj kultúrne dedičstvo Slovenka. Ministerstvo kultúry SR tento
naše obce. Napokon až Nadácia SPP nám odobrila grant zámer podaný Mgr. Jurajom Gembickým zaradilo do zoznaa mohli sme aspoň vytlačiť knihu Povesti Hornádskej doliny mu kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky
a rukopis neostal v šuflíku. Akosi už na iné aktivity peňazí - Podpora aktivít v románsko-gotickom kostole v Kysaku –
nebolo. 2% z daní, o ktoré sa každoročné uchádzame, nám úprava interiéru po archeologickom prieskume, výstava vevenovalo 23 ľudí. Všetkým darcom patrí vďaka. 2% z daní sú novaná zaniknutej obci Ružín.
takmer jediným – ako tak istým – príjmom Dedinky, ktorý jej - Archív starých fotografií z regiónu
zaručuje existenciu a pokryje réžiu. Veľmi sa však na ďalšie - Projekt Ecclesia sancte Catharinae – testis altarum saecuaktivity nezvýši. Skratka povedané – takisto živoríme.
lorum /Kostol sv. Kataríny – svedok dávnych dôb (vytvorenie
A čo členovia? Tí asi majú takisto svoje povinnosti expozície v románskom kostolíku) - tento projekt nebol
a sú zapletení v každodennom životnom kolobehu. Čas na v grantovej schéme Karpatskej nadácie podporený.
dobročinnosť, či iné aktivity im nevychádza. Ostatní majú - Realizácia dokumentačných videí krás regiónu a profilov
iné záujmy, rodiny, vzťahy. Niektorí z členstva odišli, stratili osobností regiónu.
záujem, iní prišli. Dobrovoľníctvo nie je dnes atraktívne, ale
(pokračovanie na strane 7.)
8
ZO ŽIVOTA MIESTNYCH ZDRUŽENÍ
(dokončenie zo strany 7.)
A čo plány na rok 2012?
- Spolupráca s obcou Sokoľ pri realizácii úpravy areálu Sokoľského hradu, vyznačenia trasy a umiestnenia infotabúľ
- Obnova značenia náučného chodníka Ku Kráľovej studni
- Úprava krížov v chotári obce a hrobov na starom cintoríne
- Administrácia web stránky združenia a starostlivosť o jej
bohatý obsah, vytvorenie ľahko zapamätateľného názvu
stránky
- Tvorba dokumentárnych videí historických a prírodných
krás a profilov zaujímavých osobností regiónu
- Hľadať vhodné priestory pre ďalšiu činnosť združenia
- Rozvíjanie činnosti Historického spolku pri oz Dedinka
- Archivácia dobových fotografií z regiónu
- Spolupráca pri rozvoji malého cestovného ruchu
(cyklotrasy a náučné chodníky) v regióne
Prináleží mi ešte poďakovať sa organizáciám, osobám
a firmám, ktorí v roku 2011 akýmkoľvek spôsobom podporili
naše aktivity a vízie. Patria sem: Nadácia SPP, Mestské lesy
Košice, a.s., Obec Kostoľany nad Hornádom, Obec Sokoľ,
Obec Kysak, Studio4, Asprodecus – PhDr. Mária LámiováSchmiedlová, PhDr. Klaudia Buganová, Rímsko-katolícka
farnosť Obišovce – vdp. Juraj Valluš, Tatiana Porubčánová,
Poskytovatelia 2% z daní.
Pripomíname, že aj roku 2012 budete mať možnosť
venovať 2% z daní o.z. DEDINKA. Podporíte tak činnosť
miestnej organizácie a pri tom vás to nestojí vôbec nič. Ďakujeme za podporu!
- Nový výbor si položil za úlohu dostať DHZ cez aktivity a
propagáciu viac do povedomia tunajšieho obyvateľstva i okolia. Medzi najokázalejšiu akciu roka 2012 by mala patriť
slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Floriána v mesiaci máj.
Spoločensko-športové podujatie, ktoré by sa malo uskutočniť
v centre obce.
- Plánuje sa pokračovať v tradičnom podujatí ako je jesenný
pochod k Irenke na sviatok sv. Cyrila a Metoda.
- Zvýšenú pozornosť chce zbor venovať aj preventívnym
opatreniam, obhliadkam komínov a podobne.
- Zbor plánuje uskutočniť aj jarnú brigádu pri úprave verejných priestranstiev.
- Venovať záujem príprave Plameňákov a práci s deťmi
v spolupráci s miestnymi školami.
- Pozornosť vynaložiť propagácii hasičskej tradície v obci,
informovať o aktivitách zboru a družstva mladých na internetovej stránke obce, v miestnych novinách ako aj v časopise
Požiarnik.
- Prostredníctvom miestneho rozhlasu v prípade potreby vysielať aktuálne relácie, napríklad v prípade suchého obdobia
z hľadiska nedostatku zrážok, kedy dochádza k zvýšenému
nebezpečenstvu požiarov.
Záverom želám v mene výboru a členstva o.z. Dedinka
príjemné prežitie Vianoc v kruhu blízkych a nech teplo vašich sŕdc zachváti vaše príbytky (nielen počas Vianoc)
a vnesie do rodinného a susedského spolunažívania viacej
ohľaduplnosti, úcty a pokory.
Anton Medvec
predseda o.z. Dedinka
Z výročnej schôdze
Dobrovoľného hasičského zboru
Kostoľany nad Hornádom
Dňa 3.12.2011 sa uskutočnila v starej škole výročná
členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ)
v Kostoľanoch nad Hornádom. Z pozvaných hostí sa jej zúčastnili zástupcovia okresu a dobrovoľní hasiči z okrsku,
z obce Beniakovce a Chrastné, ako aj veliteľ zo Sokoľa
a samozrejme starosta obce, p. Vladimír Redaj.
Na programe bolo zhodnotenie činnosti za rok 2011, finančná správa a plán úloh na rok 2012. Dôležitým bodom bolo
zvolenie nového výboru, keďže sa skončilo 5-ročné funkčné
obdobie. Nový výbor bol jednohlasne zvolený v tomto zložení: Pavol Oravec – predseda, Mgr. Anton Medvec – podpredseda, Mikuláš Knap – veliteľ, Mgr. Ján Bozogáň – tajomník,
Štefan Mariščák – člen, Pavol Macko – strojník, Jozef Murajda – referent prevencie, Denisa Šoltésová – referent pre prácu
s mládežou, Lívia Vargová – pokladníčka.
Bola zvolená aj revízna komisia v zložení: Ján Trojčák, Ján
Ambriško a Štefan Sabol.
Z plánu úloh na rok 2012 vyberáme najdôležitejšie body.
Všetko, pravda, závisí od členstva, ochoty každého
jedného z nich. Je potrebné si však uvedomiť, že DHZ Kostoľany je najstaršou organizáciou v obci, s bohatou tradíciou
(môžeme povedať, že v minulosti z každého tretieho domu
bol aspoň jeden člen rodiny hasič), aj v súčasnosti je organizáciou početnou. Preto by mal zaujať svoje patričné miesto
a dať o sebe vedieť. Hasičstvo sa v niektorých rodinách dedilo. Odovzdávalo mladším. Táto výzva je aktuálna aj
v súčasnosti.
Do budúcna bude potrebné riešiť aj akcieschopnosť
zboru. Pozornosť venovať osvetovej činnosti už u detí
v školskom veku. Je možnosť vytvoriť aj hasičský krúžok na
Základnej škole v Družstevnej pri Hornáde. Je potrebný však
človek, ktorý by krúžok viedol (raz do týždňa, ide
o honorovanú záležitosť). To je aj výzva pre vás – hasiči, ale
aj občania, ak máte záujem hláste sa u členov výboru.
Záverom prajeme dobrovoľným hasičom veľa zdaru
do ďalšej činnosti a verme, že sa podarí naplniť väčšinu zo
stanovených cieľov.
Anton Medvec
podpredseda DHZ
9
ZO ŽIVOTA MIESTNYCH ZDRUŽENÍ
Spoločenská kronika
Jubilanti:
Marta Bebjaková 29.10.2011 (80)
Výlet do Poľska
V októbri zorganizoval klub zájazd autobusom do Poľska- Nového Targu. Keďže sa blížil
sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých,
každý si nakúpil kytice a vence na hroby podľa
vlastného vkusu a peňazí, ba aj kabáty a iné veci,
ktoré sú v Poľsku lacnejšie a je aj väčší výber.
Štátne divadlo v Košiciach
V novembri sme sa vybrali aj za kultúrou
a navštívili sme Štátne divadlo v Košiciach. Veselohra „Mastný hrniec“ bola pekná, a tak sme sa
trochu odreagovali od každodenných povinnosti.
Členská schôdza
4. decembra sa zišli členovia klubu na riadnej schôdzi, poslednej v tomto roku, kde im predsedníčka klubu zhodnotila akcie, ktoré klub zorganizoval od poslednej členskej schôdzi v septembri.
Potom ich oboznámila s akciami, ktoré klub čakajú
ešte v tomto roku, ako upratovanie fary a výročná
členská schôdza, ktorá sa pripravuje na január.
Okrem toho dostal každý člen balíček saloniek od Mikuláša, ktorý každého potešil. Ku káve
a čaju napiekli jubilanti výborné zákusky a doniesli
aj ostré. Tentoraz to boli: Marta Babjaková /80/,
Mária Vajdová /75/ a Mária Matejová /65/, ktorým
sme zablahoželali a zaspievali „Živjo!“ a odovzdali
im kvietok a malý suvenír.
Tento čas je aj časom, kedy svoje narodeniny oslavuje aj starosta obce, Vlado Redaj. Aj jemu
sme s kvetom v ruke zablahoželali a zaželali všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, pohody
a úspechov.
Nesklamal ani Peťo Brutovský a malý Danko Falát, ktorí všetkým zahrali a zaspievali vianočné koledy, aj rôzne piesne, a tak spríjemnili jedno
nedeľné popoludnie.
Srdečne blahoželáme!
Jemne sneží
Jemne sneží, padá krása biela
ako najčistejšej lásky vyznanie
Tichý spev sa s odovzdaním zmieľa
Chápeš, duša čo to padá, znie?
To padá z najplnšieho srdca láska
premieňať vie vbielo. Hreje priteká.
To ľadom našich sŕdc zbitá je prasklá
no, Boh cez to vzdychá po srdci človeka.
***
Sneženie pozvánok
Zozimilo sa a súmrak ako
želatína práve rozlieta.
Z priesvitnosti tuhne viac a viac.
Vzduch cvendží nad mlkvotou vtákov.
Modlitba vzdychmi vypratá
vešia svoj pláštik na mesiac.
Sneženie priamo v duši tuším.
Páperie hebké, ako úsmev
dieťaťa stelie sa, prekrýva, vrastá
do mušle, k spomienke, pre nápev.
- To z Božích dlaní sneží, isto a nie azda.
- To nebies kvetinky vo vlasoch si nosím.
Pozvánku, prevrúcnu a prostú ako pastier.
O jedno, len, Bože v hebkom snehu prosím:
Môcť v rajských záhradách voňať čisté šťastie.
Oľga Sabolová
Albína Klesová
10
POTULKA DO MINULOSTI
Na druhý sviatok vianočný, teda 26. decembra, si naša farnosť a obec pripomína sviatok sv. Štefana
prvomučeníka, ktorému je zasvätený náš kostol. Ľudovo povedané - v Kostoľanoch máme vtedy odpust.
A čo sa názvu našej obce týka, ten dlho mal formu Szenthestwan, Szenthistwan, Szent István, Hernádszentistván. Úradne až do roku 1918. Preto sa žiada povedať čosi o tomto našom duchovnom patrónovi.
Úcta sv. Štefana protomartýra sa rozšírila
v Cirkvi už v prvých storočiach. V západnom kresťanstve svätého diakona a prvomučeníka uctievali najmä
v Taliansku, Francúzsku a v nemeckej oblasti strednej
Európy. Dokladom tejto úcty sú niektoré ľudové zvyky
(Štefanská zábava) a pamätné kostoly, medzi ktoré
patrí aj známy
„Pane, nezapočítaj im
Dóm sv. Štefana
vo Viedni
a
množstvo kostolov na území Slovenka. Patrocínium
sv. Štefana patrí medzi staré, teda aj kostoly jemu zasvätené sú veľmi starého dáta.
dzal z gréckeho alebo aspoň pogréčteného prostredia,
totiž slovo stefanos znamená po grécky veniec. Viac sa
o ňom dozvedáme v súvislosti s prevzatím diakonskej
služby v prvotnej Cirkvi. V Skutkoch apoštolov je mu
venovaná veľká časť šiestej a celá siedma kapitola.
S nárastom prvotnej cirkvi bolo prirodzeným
dôsledkom roztento hriech.“ (Sk 7, 60) delenie služieb
medzi viacerých
jej členov. Apoštoli – prví biskupi – čoskoro cítili potrebu ustanoviť cirkevnú organizáciu. Vybrali siedmich kandidátov, ktorých modlitbou a vkladaním rúk
vysvätili za diakonov (diakonía – grécky služba). Medzi nimi bol aj Štefan. Úlohou diakonov bola každodenná služba pri stoloch pri tzv. agapé. Bola to hostina
spoločenstva prvých kresťanov po slávení Eucharistie.
Tá si vyžadovala veľkú starostlivosť a dôstojnosť. Diakoni boli však aj kazateľmi a ohlasovateľmi Božieho
slova. Každé dobré dielo zvykne mať, tak ako aj dnes,
tak aj v minulosti, aj svojich nepriateľov. Bolo to tak aj
v prípade sv. Štefana. Jeho odporcovia ho krivo obžalovali a priviedli pred veľradu. Tam falošní svedkovia
o ňom tvrdili, že hovorí proti svätému miestu
(jeruzalemský chrám) a proti Zákonu (Sk 6, 13). Štefan na svoju obhajobu predniesol dlhú reč. Keď sa
však dotkol veľmi citlivého bodu, a to zabíjania prorokov, ukrižovania Ježiša Krista a nezachovania Božieho
zákona zo strany samých židov, zdvihla sa proti nemu
nová vlna zloby. A keď svojim žalobcom vyjavil videnie otvoreného neba a Syna človeka po Božej pravici,
odporcovia ho s krikom vyvliekli za mesto a kameňovali. Štefan trpezlivo znášal krutý a nespravodlivý trest
a dokonca sa modlil za svojich vrahov: „Pane, nezapočítaj im tento hriech.“ (Sk 7, 60). Stalo sa tak okolo
roku 32 - 36 v Jeruzaleme. Tento výjav bol znázornený
na veľkom obraze starobylého kostolianskeho hlavného oltára, žiaľ, už neexistujúcom (viď obrázok).
Násilnú scénu kameňovania prvého mučeníka
pozoroval aj mladík menom Šavol, ktorý sa podľa zákona ešte nemohol zúčastniť na priamom kameňovaní,
tak len strážil plášte mužov, čo zabíjali sv. Štefana.
Neskôr sa aj on pustil do prenasledovania kresťanov.
Západná cirkev si uctieva sv. Štefana prvomučeníka
No Šavlova nenávisť voči ním netrvala dlho. Božia
hneď po sviatku Kristovho narodenia. V byzantskom
milosť urobila zo Štefanovho nepriateľa jeho nástupcu,
obrade (v gréckokatolíckej i pravoslávnej cirkvi) sa
no nie už v úlohe diakona, ale apoštola národov.
slávi o deň neskôr – 27. decembra. Na Západe sú jeho
atribútmi palma, kniha a kamene (kamene sa premietli
Viete, že:
aj do nášho obecného erbu). V byzantskom obrade
Keď svätý Štefan blato vyfúka, peknú jar nám
býva znázorňovaný aj na diakonských dverách ikonosponúka.
tasu a často s kadidlom v ruke.
Ak sa vetry na sv. Štefana spolu chytia, veľké
O pôvode sv. Štefana nevieme bližšie informápriekopy a záveje urobia.
Mgr. Anton Medvec
cie. Jeho meno naznačuje, že pravdepodobne pochá-
KRÁSY NÁŠHO OKOLIA
11
Priľahlé údolie Hornádu sa vyznačuje obrovskou jedinečnosťou. Počtom kultúrnych pamiatok, prírodných rezervácií, krásnych prírodných scenérií, rezervácií, vodných tokov, lesov.
A medzi jedinečné skvosty patria aj krasové útvary a podzemné priestory. O týchto všetkých krásach sa postupne v tejto rubrike budeme zmieňovať. V tejto vianočnej potulke za prírodnými krásami regiónu sa vyberieme do tajomného podzemia. Navštívime neďalekú Kysackú jaskyňu.
Kysacká jaskyňa práve tento rok oslavuje svoje
jubileum - 100 rokov od objavenia. Bolo to ešte za „Ferenc
Jožka“, keď v roku 1911 nastal v Kysaku veľký zhon. Pri
lámaní kameňa v lokalite Hôra bola robotníkmi objavená
kvapľová jaskyňa. Prvé správy vraveli o ohromných podzemných priestoroch dlhých až pol kilometra a takých priestranných, že by sa tam bol voz otočil. Krátko po jej objavení sa členovia Uhorského karpatského spolku z Prešova
rozhodli preskúmať ju. Už 1. októbra 1911 bola zorganizovaná výprava pod vedením Fridricha Szutorisa, profesora
prešovského gymnázia. Výprava zistila, že jaskyňu, dlhú
približne 65 m, tvoria priestory ďaleko menšie ako uvádzali
ústne podania miestnych občanov. Jednotlivé a najhlavnejšie časti jaskyne nazvali Dvorana a Ottova sieň (podľa
Otta Ludmana, účastníka výpravy).
Zástupcovia Karpatského spolku sa ju snažili získať do ,,večného prenájmu.“ Mali v úmysle uzavrieť ju a na
vlastné náklady preskúmať a sprístupniť pre návštevníkov
z neďalekého Prešova a Košíc. Rokovania s vtedajším vedením obce
však neboli jednoduché. Dosť ener-
rozhodnutie o zastavení ťažby a uzavretí jaskyne. Zdalo sa,
že členovia Karpatského spolku vyhrali, ale do jaskyne
vtrhli neznámi ,,milovníci prírody“ a zničili všetko, čo sa
dalo. Či to už boli dedinčania, richtárovi ľudia, alebo úplne
cudzí vandali je už jedno, hlavné je, že nakoniec už nebolo
čo chrániť. Tak sa všetky snahy na jej sprístupnenie stratili.
Je zaujímavé, že celý proces od objavenia až do úplného
zničenia trval len jeden mesiac. Zdá sa priam neuveriteľné,
ako sa človek dokáže zachovať a zničiť toľkú jedinečnosť.
Tu musíme ešte zdôrazniť, že k dielu skazy prispievali aj
rôzni turisti, ktorí si domov odnášali kúsky kvapľovej výzdoby a z kvapľov kysackej jaskyne bol na miestnom cintoríne postavený aj pomník padlým československým legionárom v bitke pri Kysaku v roku 1919.
Kysacká jaskyňa sa rozprestiera na úpätí Slovenského Rudohoria – Čiernej Hory. Nachádza sa na SV svahu
kóty Hora [375,8 m], cca 1 km západne od obce Kysak.
Speleológovia ju často označujú a prezývajú ako
"vykradnutá jaskyňa".
Interiér jaskyne tvorí, alebo tvorila veľmi pekná kvapľová výzdoba. Vchod do
nej je dosť strmý a je na vlastné riziko. Celá jaskyňa sa skladá z dvoch
chodieb, na ktoré sa napájajú menšie
chodbičky, väčšinou zasypané, ešte
z čias aktívnej ťažby vápenca. V pravej časti jaskyne sa nachádza Ottova
sieň s kvapľovým stĺpom, Babylonskou vežou a komínom, vysokým asi
sedem metrov. Táto časť je
úž ,,mŕtva“ teda nie je tu prúdenie
vody a nevytvára sa už žiadna nová
kvapľová výzdoba. V ľavej časti jaskyne sa nachádza hneď pri vchode asi
desať metrov vysoká sieň nazývaná
Dvorana a menší bočný priestor nazývaný Divadlo. Z Dvorany sa dá prejsť
po peknom sintrovom vodopáde do
takzvanej Zrútenej siene. Z tejto pokračujú malé chodbičky na všetky
smery. Ale keďže sú zavalené, môžeme len hádať kam v skutočnosti vedú.
V jaskyni žije pomerne veľké množstvo netopierov. Na jej stenách vidieť
autogramy jej návštevníkov, ktorí sa k nej nezachovali príliš
pekne, medzi nimi aj na kvapli napísaný pozdrav československých myslivců prezidentovi Masarykovi z roku 1919.
V 90. rokoch v nej znovu robili prieskum prešovskí
jaskyniari. V dnešnej dobe majú už aj tieto historické podpisy svoju hodnotu. V súčasnosti, v roku 2011, presne po sto
rokoch od jej objavenia, sa opäť pomaly podnikajú kroky na
jej bezpečné sprístupnenie. Verejnosti by mala byť otvorená
na jar roku 2012. Budeme o tom informovať, už teraz vám
prajeme príjemný turistický zážitok.
Bc. Veronika Kopčová
Kysacká jaskyňa
gicky a aktívne k tomu pristupoval aj Dezider Piller, lemešanský vrchný slúžny. 14. októbra 1911 sa v Kysaku konalo
rokovanie za účasti troch členov prešovskej pobočky Uhorského karpatského spolku, kysackého notára S. Gräutzera,
gazdov, richtára a prísažných z Kysaku. Celé rokovanie
však stroskotalo, pretože gazdovia a ani richtár nechceli
dovoliť uzavrieť ani prenajať jaskyňu a už vôbec nie prestať
ťažiť v kameňolome. Na jednej strane bolo ich rozhodnutie
logické, veď by prišli o dodávky kvalitného vápenca. Preto
za pomoci štátnych úradníkov – tiež členov Uhorského karpatského spolku, bolo nakoniec 21. októbra vydané úradné
12
PRE CHVÍĽU ODDYCHU
Vážení čitatelia,
Tip na darček
týmto číslom uzatvárame ôsmy ročník vydávania našej
Kosceľanky. V tomto roku vychádzala pod vedením
novej redakčnej rady, v novej forme i v novom vzhľade. Snažili sme sa v nej venovať aj novým rubrikám,
rozšíriť jej obsah, okruh prispievateľov. Je však ešte čo
vylepšovať. A na tomto mieste prosíme vás občanov,
vyjadrite svoj názor na naše noviny. Privítame vašu
odozvu, či už pozitívnu, alebo negatívnu. Povedzte, čo
by ste tu radi privítali, čo naopak vám prekáža. Všetko
nás môže svojím spôsobom posunúť dopredu.
Svoje dotazy píšte na e-mailovú adresu:
[email protected]
K blížiacemu sa sviatku Vianoc máme
pre vás tip na vianočný darček pre svojich najbližších – rodinu, susedov, či
známych. Táto kniha určite poteší každého, je z tunajšieho prostredia, a preto
by nemala chýbať v žiadnej domácnosti. Číta sa dobré, písmenká má veľké
a občas nezaškodí vziať aj knihu do
rúk. Kniha je ešte stále v móde.
Môžete si ju zakúpiť v cene 5 Eur priamo u autora Antona Medveca alebo na
obecnom úrade.
redakcia
Obecné noviny Kosceľanka ■ Vydáva: Obecný úrad Kostoľany nad Hornádom ■ Adresa redakcie: Košická 34, 044 31 Kostoľany
nad Hornádom, tel.: 055/ 698 1052, e-mail: [email protected], web: www.kostolany.sk ■ Šéfredaktor: Mgr. Anton Medvec ■
Redakčná rada: Bc. Veronika Kopčová, Mgr. Eva Štofková ■ Grafická úprava: Mgr. Anton Medvec ■ ilustrácia na titulku: Jozef Sabol
■ Počet výtlačkov: 350 ks ■ Vychádzajú 4 krát ročne ■ Nepredajné ■ Neprešlo jazykovou úpravou ■ Tlač: Grafotlač Bardejov ■
Číslo 4/2011 odsúhlasené a zadané do tlače dňa 14.12.2011 ■ Uzávierka najbližšieho čísla je 1. marca 2012.
Download

rok 2011 číslo 4 - Kostoľany nad Hornádom