KOSCEĽANKA
obecné noviny
Noviny občanov obce Kostoľany nad Hornádom
roč. X., číslo 2.
jún 2013
Obecné noviny Kosceľanka—vychádzame už 10 rokov!
Z obsahu:
Milí čitatelia a Kostoľančania!
Rok 2013 znamená pre našu obec hneď niekoľko významných okamihov. Predovšetkým je to 10. výročie osamostatnenia
sa obce. Kostoľany začali v zmysle platnej legislatívnej normy písať
svoju samostatnú kapitolu 1. januára 2003. Tu patrí poďakovanie
najmä všetkým tým, ktorí stáli pri dlhoročnom procese odčleňovania
obce. Nebolo to ľahké, bolo aj množstvo kritiky, prekážok a nepochopení, no dnes možno s odstupom času skonštatovať, že to bol
krok správny.
Pri obhliadnutí sa do ďalekej histórie, rok 2013 znamená aj
590. výročie prvej písomnej zmienky o obci, ktorá pochádza z roku
1423. Aj keď prvá písomná správa sa datuje len do 15. storočia, Kostoľany sú omnoho staršie a ako kostolná osada sa bezpochyby vyvíjali už aspoň od 13. storočia.
Tieto významné momenty nás viedli aj k napísaniu a vydaniu
publikácie, ktorá bude hodnotnou výpoveďou bohatej histórie Kostolian a verím, že sa stretne s dobrou odozvou a zanechá v každom čitateľovi príjemný zážitok z potulky do minulosti svojho rodiska. Verím, že vzbudí hrdosť k tomuto „hniezdu“ a ešte väčšiu snahu ho
zveľaďovať, aby generácie, ktoré prídu po nás, mohli byť na nás len
hrdé. Ak sa čo len troška z toho podarí, tak naša snaha nevyšla nazmar.
Slávnostná prezentácia knižnej publikácie sa uskutoční počas
osláv 10. výročia samostatnosti obce v miestnom parku dňa 30. júna
2013, na ktorú vás srdečne pozývame.
Anton Medvec
s. 2
Pozvánka na oslavu
10. výročia samostatnosti obce
s trana
5
Z farského života
Ces ta k p
ra me ňo m
...
s. 6
2
OBECNÁ NÁSTENKA
POZVÁNKA
Spoločenská kronika
Obecný úrad Kostoľany nad Hornádom
srdečne pozýva všetkých
na oslavy 10. výročia samostatnosti obce,
ktoré sa uskutočnia v termíne 29. a 30. júna 2013
v miestnom parku.
Narodení:
Miroslava Belková
Patrik Záhumenský
21.5.2013
12.6.2013
Vítajte medzi nami!
PROGRAM:
Hlavný program:
SOBOTA (29. 6. 2013):
20.00 Posedenie pri dychovke (účinkuje Dychový
súbor Hornád z Trsteného pri Hornáde)
NEDEĽA (30. 6. 2013):
9.30 Slávnostná sv. omša v Kostole sv. Štefana
13.00 Sprievod od obecného úradu
13.10 Otvorenie osláv 10. výročia samostatnosti
obce (účinkujú deti materskej a základnej školy,
FS Karička, mládežníci z farnosti)
14.00 Kostoľany—lastovičie hniezdo v Božej dlani, prezentácia knihy vydanej pri príležitosti 10.
výročia samostatnosti a 590. výročia prvej písomnej zmienky o obci Kostoľany nad Hornádom
14.30 Kultúrny program (účinkujú: ĽH Bobáňovci z Terchovej a FS Karička)
16.00 Kandráčovci
17.30 Pokračuje me v zábave (účinkujú ĽH Bobáňovci a FS Karička)
Sprievodné podujatia:
Výstava obrazov Miroslava Kotoru v Ľudovom
dome (Košická 19) a Jozefa Sabola v Pub 77.
Remeselnícky jarmok
Stánky s obče rstvením
Ďalšie atrakcie (jazda na koni a pod.)
Tešíme sa na vás!
Obecný úrad Kostoľany nad Hornádom
Dobrovoľný hasičský zbor Kostoľany
Rímsko-katolícky farský úrad Kostoľany
Vás srdečne pozývajú na tradičnú cyrilometodskú turistiku k prame ňu Irenka, ktorá sa
uskutoční 5. júla 2013.
Zraz pred obecným úradom.
Dlho očakávaná kniha o obci Kostoľany nad
Hornádom je čoskoro na svete. Len pred niekoľkými
dňami vyšla spod tlačiarenských strojov. Čas bol neúprosný a záverečné úpravy sa robili na poslednú chvíľu. Publikácia je výsledkom niekoľkoročného archívneho výskumu, zhromažďovania, získavania informácií
a starých fotografií. Avšak ani zďaleka sa nepodarilo
zhromaždiť všetko. Nedalo sa úplne všetko spísať
a zaznamenať na stranách jednej knihy. Snažil som sa
v nej zachytiť maximum. A verte mi, nebolo to vôbec
jednoduché. Som si vedomý aj toho, že koľko ľudí
vezme túto knihu do rúk, toľkí budú mať svoj vlastný
názor na to, čo v nej malo byť a čo nie zaznamenané.
Snažil som sa pri tvorbe knihy uplatniť taký postup,
aby nikomu nebolo ukrivdené, ale aj naopak, aby nikto
nebol príliš prechválený. Dúfam, že sa podarilo zachovať istú rovnováhu.
Kniha vyšla v náklade 1 000 kusov a na 368
stranách zaznamenáva dejinný vývoj obce od počiatkov osídlenia územia až po súčasnosť. Nevynecháva
ani prírodné pomery a kapitolu venujúcu ľudovým zvykom a tradíciám. Osobitnou časťou je kapitola
o známych a menej známych Kostoľančanoch
a publikáciu dopĺňa obrazová príloha.
Za prípadné chyby a nedostatky sa ospravedlňujem, posledné týždne pred tlačou, keď sa už blížili
termíny, sa pracovalo vo veľkom vypätí.
Slávnostná prezentácia publikácie sa uskutoční
počas osláv 10. výročia samostatnosti obce 30. júna
2013, na ktorú vás srdečne pozývam. Následne knihu
po oslavách, počas pondelka a utorka, doručíme do
vašich domácnosti.
Mgr. Anton Medvec – autor knihy
OBECNÁ NÁSTENKA
3
V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E KOSTOĽANY NAD HORNÁDOM
č. 1/2013 zo 04.04.012. (časť 1.)
Obecné zastupiteľstvo v Kostoľanoch nad Hornádom podľa Opotrebované pneumatiky sú nepoužiteľné pneumatiky tvo§ 6 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších riace odpad.
predpisov vydáva pre obec Kostoľany nad Hornádom
Opotrebované batérie a akumulátory nie sú opakovateľne
použiteľné na účel ,na ktorý boli pôvodne určené a sú určené na
Všeobecne záväzné nariadene obce Kostoľany nad Hornázhodnotenie alebo zneškodnenie.
dom č. 1/2013 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadElektroodpad z domácnosti pochádza z domácnosti fyzických
mi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
osôb a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných
Obecné zastupiteľstvo obce Kostoľany nad Hornádom v zmysle zdrojov zložením je podobný odpadu z domácností fyzických
§ 4 ods.3 písm. g) a § 6 ods.1 zákona SNR 369/1990 Zb. osôb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Pôvodca odpadov je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alev súlade s ustanovením § 39, odst. 4 zák. 223/2001 Zb. v znení bo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavacie, alebo iné úkony
zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy, alebo zloženia
týchto odpadov.
nariadení obce Kostoľany nad Hornádom:
Držiteľ odpadov je pôvodca odpadu, alebo fyzická osoba a
Článok I
právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
Úvodné ustanovenia
Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré ne§1
spôsobuje poškodzovanie životného prostredia, alebo ohrozovaÚčel úpravy
nie zdravia ľudí.
Zhodnocovanie odpadov je činnosť vedúca k využitiu chemicÚčelom tejto právnej úpravy je:
Podrobná úprava nakladania s komunálnym odpadom a s drob- kých, fyzikálnych a biologických vlastnosti odpadov uvedené
ným stavebným odpadom, ktorý vzniká na území obce, pri čin- v prílohe č.2 zákona o odpadoch.
nostiach organizovaných na verejných priestranstvách obce Zložka komunálneho odpadu je časť, ktorá sa dá mechanický
a o nakladaní s elektroodpadmi z domácností. Jedná sa oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.
o podrobnú úpravu o spôsobe zberu a prepravy komunálneho Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa ich druhov alebo
odpadu, o spôsobe separovaného zberu , o spôsobe zhromažďo- oddeľovanie zložiek, ktoré je po oddelení možno zaradiť ako
samostatné druhy odpadov.
vania, zhodnocovania a zneškodňovania týchto odpadov.
Účelom nariadenia je predchádzať a obmedzovať vznik odpadu, Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie
zneškodňovať odpad spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti
nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zá- pre životné prostredie.
Nakladanie s odpadmi je zber odpadov, preprava odpadov,
konom.
zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie odpadov vrátane sta§2
rostlivosti o miesto zneškodňovania.
Základné pojmy
Zber odpadu je zhromažďovanie, triedenie alebo miešanie pre
účely prepravy.
Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce
sa jej zbaviť, alebo je v súlade so zákonom o odpadoch povinný Množstvový zber je zber KO a DSO, pri ktorom jeho pôvodca
platí poplatok ustanovený podľa osobitného zákona vo výške,
sa jej zbaviť.
Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na ktorá je priamo úmerná množstvu tohto odpadu pôvodcom vyúzemí obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných produkovaná za daný čas.
vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba ale- Skladovanie odpadu je zhromažďovanie odpadu pred zhodnobo fyzická osoba podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri covaním alebo zneškodňovaním.
výkone činností tvoriacich predmet podnikania, ďalej sú to odpa- Skládkovanie je uloženie odpadu na skládke odpadov.
dy z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individu- Platiteľ poplatku za KO je vlastník, správca alebo nájomca
álnu rekreáciu, napr. zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkova- nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru: ak je nehnuteľnie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domác- nosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých
ností, najmä z garáži, garážových stojísk a parkovacích stojísk. vlastníkov, platiteľom je zástupca alebo správca určený vlastníkKO sú aj odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komuni- mi. Ak si vlastníci neurčia správcu alebo zástupcu, platiteľa určí
kácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obec. Ak je vlastníkom štát alebo obec platiteľom je správca.
obce a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cinto- Prepravca KO je fyzická osoba oprávnená podnikať alebo právrínov.
nická osoba, ktorá vykonáva na území obce zber, prepravu
Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác a vykonáva alebo zabezpečuje zhodnocovanie a zneškodňovanie
zabezpečovaných fyzickou osobou -nepodnikateľom v rozsahu KO na základe zmluvy uzavretej s obcou na výkon týchto čindo 1 m³ ročne od jednej fyzickej osoby, pri ktorých postačuje ností.
ohlásenie stavebnému úradu, alebo na ktoré sa nevyžaduje sta- Objemový odpad je KO alebo DSO, ktorý pre jeho veľký rozmer nie je možné uložiť do štandardnej zbernej nádoby alebo
vebné povolenie ani ohlásenie v zmysle osobitného predpisu.
Biologický odpad je odpad zo záhrad, parkov a z údržby verej- jeho množstvo presahuje objem, ktorý je možné vyviezť v rámci
nej zelene (tráva, lístie, konáre) a kuchynský odpad(zbytky stra- pravidelného vývozu.
Uličné smetí je KO, ktorý vzniká pri čistenie ulíc a zmesový
vy, ovocie).
Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebez- KO, ktorý vzniká pri neorganizovanom pobyte na verejných
pečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených priestranstvách.
Zberná nádoba je nádoba určená na uloženie KO a to 110 l
v prílohe č.4 zákona NR SR č.223/2001 Z.z.
Viacvrstvové kombinované obaly sú obaly z minimálne dvoch kuka nádoba ,1100 l kontajner alebo veľkokapacitný kontajner
kompaktne spojených vrstiev určené na manipuláciu a prepravu ( VKK).
(pokračovanie na s. 4)
tovaru.
4
OBECNÁ NÁSTENKA
(pokračovanie zo strany 3)
Článok II
Základné práva a povinnosti
§3
Práva a povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu
Povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu:
Predchádzať vzniku a obmedzovať vznik odpadov. Ak pri
činnosti pôvodcu odpady vzniknú, pôvodca alebo držiteľ je povinný v maximálne možnej miere zabezpečiť ich materiálové,
energetické alebo biologické zhodnotenie. Ak to preukázateľne
nie možné zabezpečiť, je povinný takto nevyužité odpady bezpečne zneškodniť.
Zo vzniknutých odpadov vytrieďovať druhotne použiteľné zložky, ktoré sú špecifikované v §14 ods. 1 tohto VZN a pre
ktoré je v obci systém separovaného zberu, tieto ukladať do nádob určených pre tento zber.
Ukladať KO a lebo ich vyt riedené zlo žky na miesta
určené obcou a do zbe rných nádob zodpoveda júc ich systému zb eru .
Za ka zu je sa spaľovať
KO a jeho
zlo žky
v do má cnostiach .
Dod ržiavať a p ln iť POH.
Stať sa ú častníko m systé mu zb eru odpadu.
Zbernú nádobu a stanovište udržiavať v riadno m
stave a č istote.
Ch rán iť
zbernú
nádobu
p red
odcud zen ím
a poškoden ím.
Pri man ipu lác ii KO a vyseparov aný mi zlo žka mi je
ka ždý pov inný db ať na to, aby nedošlo k zneč isteniu ve re jných priestranst iev. A k k zneč isten iu došlo , odstrán i ho
ten, kto ho spôsobil.
FO a PO, podnikatelia, ktorí produkujú ročne viac ako
500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov,
sú povinné na základe §6 zák.č.223/2001 Zb. o odpadoch vypracovať svoj vlastný POH pôvodcu. Pôvodca predloží svoj POH na
vyjadrenie obci. Musí byť v súlade s POH obce a schválený príslušným orgánom štátnej správy.
Vlastník starého vozila je povinný odovzdať staré vozidlo
na spracovanie vlastníkovi autorizácie na zber a spracovanie
starých vozidiel.
Pôvodca odpadu je povinný platiť obci miestny poplatok
za zber, prepravu a zneškodňovanie KO.
Držiteľ KO a DSO alebo ten, kto nakladá s odpadmi na
území obce je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé
a úplné informácie súvisiace s nakladaním s KO a DSO.
Ak vlastník, správca alebo nájomca zistí, že na jeho nehnuteľnosti je umiestnený odpad v rozpore so zákonom
o odpadoch a týmto VZN, je povinný to bezodkladne oznámiť
obci, polícií v Kysaku a príslušnému ObÚŽP.
§4
Práva a povinnosti obce
Vytvára podmienky pre trvalo udržateľne nakladanie
s KO a DSO vznikajúcim na území obce Kostoľany nad Hornádom.
Usmerňuje činnosť v oblasti nakladania KO a DSO na
území obce.
Vyhľadáva ekonomický a environmentálne najvýhodnejšie spôsoby nakladania s odpadmi, vrátane výberu prepravcu
odpadu.
Zabezpečuje na vlastné náklady pôvodcovi odpadu zbernú nádobu, životnosť jednej nádoby je 8 rokov pričom pôvodca
je povinný vrátiť starú nádobu.
Prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80
ods. 3 písm. a zákona o odpadoch).
Vydáva stanoviská k POH pôvodcov odpadu na území
obce.
Vypracováva POH obce, ktoré odsúhlasí obecné zastupiteľstvo.
Vydáva súhlas pre PO a FO, oprávneným na podnikanie,
ktoré chcú nakladať s KO a DSO vzniknutým na území obce.
Bez súhlasu obce a príslušného orgánu štátnej správy nie je možné nakladanie s KO a DSO vzniknutým na území obce.
Min. 2x ročne zabezpečuje zber a prepravu objemového
odpadu pre účely zhodnotenia alebo zneškodnenia.
Pri hodnovernom preukázaní separácie a recyklácie príslušných komodít po uzavretí zmluvy s Recyklačným fondom
má nárok na príspevok z Recyklačného fondu.
§5
Práva a povinnosti prepravcu odpadu
Zbe r, p repravu a zab e zpečovan ie zneš kodňovan ia
KO a DSO mô že vy konávať obec sa ma a lebo ten, kto má
s obcou uzatvorenú zmluvu na vy konáv anie te jto č innosti
a všetky potrebné op rávnen ia org ánov štátne j sp rávy n a
vykonávan ie činnost i vyplýv ajú ce o zákon a o odpadoch ,
tohto VZ N a lebo POH obce .
Preprav ca je pov inný:
Vyp racov ať a dodržiavať ha rmonog ra m zbe ru KO v obc i,
ktorý je v súlad e s POH obc e.
Pri zb ere zabe zpe čiť , aby zbe rné nádoby bo li po
vyprá zdnen í pone chané n a o kra ji ko mun ikác ie t a k, aby
nepre ká ža li v p re máv ke .
Pri man ipu lác ií s nádoba mi n a odpad šetrne s nimi
zaobch ád zať, v prípad e zavin eného poš koden ia túto nádo bu oprav iť n a v lastné ná klady.
Ihne ď odstrán iť zne čisten ie stanovišt ia a lebo ko mu nikác ie , a k k to mu doš lo p ri zbe re KO a DSO.
Dbať o to, aby bo li odpady zb ierané prav ide lne , aby
n e do c há d za lo k p re p lň ov an iu zb e rn ý ch n ád ob
a zn eč isťovaniu stanovišťa v dôsled ku ones koren ého zbe ru.
Zvere jn iť druhy zb ieraných odpadov, pod mien ky
ich zbe ru, miesta kde sa vy konáva dot rie ďovan ie , zh ro ma žďovan ie alebo úp rava zlo žie k KO za úče lo m ich zhod notenia .
Po lročn e (do 30 dn í po uplynut í po lro ka ) odov zdať
podklady potrebné k p red lo žen iu žiadosti o príspevo k
z recy klačn ého fondu podľa § 64 ods. 1 zá kon a
o odpadoch.
Ak nebo lo mo žné dod ržať ha rmonogra m vývo zu ,
bezod kladne na jnes kôr do tro ch dn í uskutočn iť náhradný
vývoz a ihne ď o to m in formovať obce .
§6
Povinnosti užívateľov nehnuteľností pre rekreáciu a oddych
Akýkoľvek odpad z týchto nehnuteľností ukladať na verených priestranstvách a zakladať tak nepovolené skládky odpadov
je zakázané.
Biologický rozložiteľný odpad zhodnotiť kompostovaním
na vlastnom pozemku.
Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad do
zberných nádob na zmesový KO.
(pokračovanie v budúcom čísle)
Z FARSKÉHO ŽIVOTA
Opäť po nejakom čase sa
vám, drah í a ctení Kosceľančania,
hlásime s novými in formáciami na
stránkach našich novín.
Trad ičn á k rí žo v á ces t a
z Kostolian do Malej Viesky sa uskutočnila aj tento ro k na Kvetnú nedeľu
24. marca o 15. hodine z farského kostola sv. Štefana v Kostoľanoch do
mariánskeho kostola Narodenia Panny
Márie v Malej Vieske. Tohto roku nás
poctila svojou návštevou aj katolícka
televízia Lu x v zastúpení svojich
dvoch reportérov. Prišli, aby urobili
zábery z tejto krížovej cesty do svojho
vysielania. Napokon na konci krížovej
cesty v Malej Vieske im poskytli ro zhovor duchovný otec Stanislav a pani
kostolníčka z Kostolian.
Tohtoročné Veľkonočné obrady sa začali ako už trad ične rannou
sv. omšou v košickej katedrále na Zelený štvrtok so začiatko m o 9.30. hodine, pri ktorej sa posvätili o leje. Aj napriek ch ladnému počasiu a zime sa v katedrále
zišlo veľké mno žstvo veriacich, aby si tak pripo menuli ustanovenie sviatosti kňazstva. Sv. o mši predsedal košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober so svojím po mocným biskupo m Mons. Stanislavo m Stoláriko m a emeritný m
biskupom Mons. Alojzo m Tkáčo m za účasti kňazov celej
Košickej arcidiecézy. Pri sv. omši posvätil o lej katechumenov, olej chorých a krizmu, ktorá sa používa pri b irmovke.
Kňazi sľúbili poslušnosť a úctu svojmu biskupovi a obnovili
si kňazské sľuby.
Čo sa týka našej farnosti, na pamiatku Pánovej večere sa slávili dve omše, a to v Kostoľanoch a v Sokoli. Počas
nej po homílii pán dekan umyl nohy dvanástim vybraným
mu žo m na pamiatku toho, že Pán Ježiš pri Poslednej večeri
umyl nohy svojim učeníko m a zanechal im príkaz lásky, aby
si navzájo m slú žili a pomáhali.
V druhý deň Veľkonočného trojdnia sa začali obrady Veľkého piatka o 15. hodine v Kostoľanoch a o 17. hodine v Sokoli. V tento deň sme si uvedomili veľkosť Božej
milosrdnej lásky, keď za nás vydal na smrť svojho jediného
Syna, aby nás vykúpil od hriechov. Centro m slávenia bol
Kristov kríž, ktorý si bo lo mo žné uctiť bozko m.
Na Bielu sobotu sa ráno o 8. hodine konala adorácia
a ranné chvály v Kostoľanoch a o 9. hodine v Soko li. Sviatosť oltárna pri Božo m h robe bola vyložená k adorácii do
obradov Vzkriesenia. Po zvaní boli pokloniť sa Pánu Ježišovi
miništranti, deti, mládež, b irmovanci a vôbec všetci ľudia.
Popoludnie patrilo požehnaniu veľkonočných pokrmov
v Kostoľanoch o 15. hodine, v Tepličanoch o 14. hodine
a v Sokoli o 13. hodine. Večer vzhľado m na posun času zo
zimného na letný sa obrady Veľkonočnej vigílie začali u ž
o 18.30. hodine v Kostoľanoch i v So koli, a to vonku pri kostole obradom požehnania nového ohňa. Nasledoval dojímavý
vstup do kostola, procesia s paškálom do tmavého kostola
a kňaz trikrát zvolal Kristus, svetlo sveta a ľudia odpovedali
Bohu vďaka. Dôležitou súčasťou obradov bolo požehnanie
5
krstnej vody a obnova krstných sľubov.
Celé obrady zakončila slávnostná procesia s paškálom a sochou Zmŕtvychvstalého cez kostol a eucharistické požehnanie
na všetky štyri svetové strany.
Aspoň takto v krátkosti sme Vám , milí
čitatelia chceli p redstaviť obrady Veľkej
noci, zvlášť tým, ktorí pre starobu, či
chorobu sa ich nemohli zúčastniť.
Vo veľkonočnom čase a v mesiaci
máj zasvätenom Panne Márii sa uskutočnila brigáda birmovancov, a to v sobotu
4. mája stretnutím na farsko m dvore o 10.
hodine. Následne sa spoločne vybrali do
lesa k Irinke. Ich cieľo m bolo vyčistiť
okolité pramene a studničky od nečistôt
a urobiť nové kapln ky popri cestách
s obrázkami. Taký mto spôsobom sa aspoň nenudili a nestrávili deň za počítačom, ale zmysluplne využili voľný čas
a urobili niečo pozit ívne pre seba
i ostatných. Napokon bola za odmenu
spoločná opekačka.
Vo ľný deň štátneho sviatku 8. mája sa niektorí rozhodli využiť na Májovú turistiku
na Sokoľský h rad s následnou sv. omšou na
Hrádku s požehnaním kríža o 13. hodine.
Počas pekného slnečného nedeľného popoludnia sa konala biblická oly mp iáda nazvaná aj „Bibliáda“.
Stretnutie súťažiacich a divákov, ktorí ich prišli povzbudiť,
sa konalo v kultúrnom dome v Soko li v nedeľu 12. mája
2013 so začiatko m o 15. hodine. Úvodné slovo patrilo duchovnému otcovi Stanislavovi, ktorý nás všetkých privítal
a otvoril oly mp iádu. Otázky boli pripravené zo Skutkov
apoštolov a z evanjelia podľa Jána. Vytvorilo sa desať skupiniek a každá si vybrala nejaký b iblický názov. Išlo
o vedomostnú časť, čiže testy, krú žkovanie správnych možností. Ďalšou časťou bola pantomíma, u melecké stvárnenie
daného podobenstva z Biblie. Potom bola „blafovačka“,
„kufor“ a napokon „Biblionár“ na spôsob milionára pre tri
najlepšie tímy. Nakoniec vyhrala skupinka „M iništranti“,
druhé miesto patrilo „Misionárkam“ a tretie „Samaritánom“.
Porotu tvorili pán kap lán Krivda, pán starosta Franka, pani
Trefová, pani Bertová a pani učiteľka Štofková. Napokon sa
odovzdali ceny všetkým súťažiacim a prvé miesto získalo aj
krásnu tortu, na ktorej si všetci pochutili. Oly mpiáda sa veľmi dobre vydarila, za čo patrí vďaka všetkým, ktorí sa zúčastnili. Na konci duchovný otec Stanislav poprial všetko
najlepšie všetkým matkám pri príležitosti ich sviatku.
Opäť po roku sa v našej farnosti uskutočnila slávnosť prvej sviatosti zmierenia a prvého sv. prijímania.
V sobotu 25. mája o 10. hodine v kostole Narodenia Panny
Márie v Malej Vieske to bola prvá sv. spoveď, ktorú prijalo
32 detí a vyslúžil im ju duchovný otec Stanislav, ký m rodičov spovedal pán kaplán Andrej. Deti prip ínali do veľkého
červeného srdca slzičky ľútosti na znak s mútku a pokánia za
svoje hriechy.
.
(pokračovanie na nasledujúcej strane)
6
ZO ŽIVOTA MIESTNYCH ZDRUŽENÍ
(dokončenie z predchádzajúcej strany)
Na nasledujúci deň, hoci bolo nepriaznivé chladné
a upršané počasie, neodradilo nás od veľkej radosti, ktorú
mali zvlášť prvoprijímajúce deti, keď moh li prvý raz slávnostne prijať do svojich čistých sŕdc sviatostného Pána Ježiša
pod spôsobom chleba a v ína. Na začiatku sv. o mše po slávnostnej procesii pán farár priv ítal všetkých príto mných
a zv lášť prvoprijímajúce deti v tento ich veľký deň. V ho mílii
objasnil slávnosť Najsvätejšej Trojice. Vychádzal zvlášť
z prvého čítania o stvorení z Knihy prísloví, ako Boh Stvoriteľ všetko stvoril. Hovoril o motte detských sv. omší, čiže
o stopách, krokoch na ceste k Bohu. Pri oltári bolo p ripravené tablo so stopami a fotkami detí. Za každú účasť na detskej
sv. omši mohli deti získať jednu stopu a prichádzali na podpisy. Od tejto chvíle, ako povedal pán farár, u ž budú slobodnými, bez t zv. po mocných koliesok ako na bicykli. Po homílii nasledovalo obnovenie krstných sľubov. V závere sv. omše nasledovali poďakovania, predovšetkým Bohu za tento
deň veľkých milostí, potom rod ičom, že deťo m dovolili narodiť sa a dali im dar života. Ďalej poďakovanie patrilo duchovnému otcovi za jeho obetavosť, lásku a trpezlivosť
s deťmi, katechétom a učiteľo m za vedomosti, ktoré do detí
vložili p ri vyučovaní náboženstva. Napokon za rodičov poďakovala pánu farárovi pani Vajdová zo So koľa. Všetci sa aj
naďalej modlíme za tieto deti, aby z n ich vyrástli dobrí kresťania a ľudia, a aby aj naďalej prichádzali na sv. omše
a pristupovali ku sviatostiam, aby nikdy nezabúdali na Boha,
tak, ako on nezabúda na nás a stará sa o nás.
Tak ako minulý ro k aj tento rok sa konala detská sv.
omša na zakončenie detských sv. omší po prvo m sv. prijímaní. Táto sv. omša sa konala vo štvrtok 6. júna vo farsko m
kostole v Kostoľanoch a v utorok 4. júna v Soko li. Témou
bolo Bo žské Srdce Ježišovo a sv. spoveď na deväť prvých
piatkov. Po sv. o mši sa duchovný otec Stanislav poďakoval
všetkým, ktorí sa o deti starali a pripravovali ich na tieto sv.
omše, osobitne Jankovi Šašakovi za spev a hru na gitare,
pani učiteľke Eve Štofkovej i dvom animátorkám Blanke
Šašakovej a Kristínke Nigutovej. Už sa všetci tešíme na
prázdniny, ale predtým ako začnú bude ešte Juniáles výlet
prvoprijímajúcich detí.
V pekné slnečné horúce nedeľné popoludnie 16.
júna sa opäť po roku stretli deti s duchovným otcom
a rodičmi, s pani učiteľkou Valikou Kurucovou
a animátorkami na Juniálese o 15. hodine v Pastoračnom
centre. Vzhľado m na pekné počasie sa program konal vonku
na farsko m dvore. Po úvodnej modlitbe sa konali súťaže, ako
presun vody v pohári z jedného lavóra do druhého, hod kruhom na terč a napokon futbal. Posledným bodom programu
bola detská diskotéka a občerstvenie v Pastoračnom centre.
V utorok 18. júna sa prvoprijímajúce deti
s duchovným otcom vybrali na výlet do výrobne hostií
v Prešove. Putovali aj na Mariánsku horu do Levoče, kde
mali sv. o mšu a cestou späť sa zastavili v zoo logickej záhrade v Spišskej Novej Vsi.
Veríme, milí Kosceľančania, že sa Vám príspevky
páčili a zaujali Vás a tešíme sa spolu na ďalšie zaujímavé
cirkevné akcie opäť nabudúce.
Mgr. Pavol Kopčo
Cesta k prameňom...
Pravidelná májová turistika dňa 8. mája 2013 odštartovala sériu turistík, počas ktorých postupne navštívime celkovo sedem kaplniek umiestnených v katastri obcí
Kostoľany nad Hornádom, Sokoľ a Kavečany. Tieto kaplnky je možné obnoviť vďaka grantovej Nadácie SPP –
programu Dedičstvo regiónov.
Turistika prebiehala na trase Králová studňa –
Vysoký vrch – Hrad Sokoľ. Vyvrcholením programu bola
svätá omša pri Sokoľskom hrade, ktorú celebroval duchovný otec Jozef Červeň. Podujatia za zúčastnilo približne 300 ľudí. Akcii
predbiehala brigáda, pri ktorej sa
umiestnili obnovené obrázky pri
Žeredloch,
pri
Kráľovej
studni
a na Vysokom vrchu.
Uskutočnila sa aj brigáda pri Irenke a Pri hruške,
počas ktorej bolo okolie kaplniek vyčistené, sprístupnili sa
lesné chodníky a boli vyčistené studne a vodné pramene.
Na brigáde sa zúčastnili niekoľkí birmovanci z Kostolian
a Sokoľa pod vedením animátorky Natálie Angušovej
a duchovného otca Stanislava Strončeka.
Obnovu kaplniek realizuje občianske združenie
Štvorlístok Hornádu v spolupráci s obcami Sokoľ
a Kostoľany nad Hornádom. To všetko by však nebolo
možné bez pomoci mnohých dobrovoľníkov, predovšetkým duchovného otca, ktorý celý projekt organizačne zastrešuje, Vladimíra Jánošíka a Jána Knapa, ktorí zhotovujú
drevené kaplnky, ako aj Petra Brutovského a Andreja Mateja, ktorí bezodplatne prispeli materiálom na výrobu kaplniek. Ďalší, ktorí prispeli pomocou, sú PhDr. Vladimír
Franka, Eduard Jánošík a Milan Tóth. Všetkým za pomoc
ďakujeme.
V najbližšej dobe bude akcia pokračovať cykloturistikou pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla dňa 29.
júna 2013 a cyrilometodská turistika dňa 5. júla 2013 do
doliny Brodek. Všetkých nadšencov srdečne pozývame.
o.z. Štvorlístok Hornádu
ZO ŽIVOTA MIESTNYCH ZDRUŽENÍ
Klub dôchodcov
Deň matiek
Členovia klubu dôchodcov si aj
tento rok pripomenuli
“Deň matiek“, hoci
už majú dospelé deti
a vnúčatá.
11. mája sa
zišli na školskom
dvore a za asistencie
Milana Tótha pripravili suroviny na varenie guľášu. Ten aj
naši chlapi uvarili tak
dobre, že sme si všetci dobre prsty neoblízali, tak
sme si na ňom pochutnali. A pochutnali sme si aj
na sladkých zákuskoch, ktoré napiekli a doniesli aj
jubilanti, ktorými tentokrát boli: Hlubeň Ladislav /70/, Halaszová Ružena /65/ a Gregová Anna /65/. Starosta venoval každej žene karafiát, ktorý každá venovala do kostola na výzdobu.
Náladu vytvoril aj Peťo Brutovský hraním na harmonike a jeho dcéra Saška hrou na husliach
s Dankom Falatom na heligónke. Posedenie navštívil aj náš pán dekan, vdp. Stanislav Stronček. Počasie nám prialo, a tak bol každý spokojný.
7
Ďaku jeme dobrovoľným hasičom a občanom,
ktorí sa dňa 1. júna 2013 zúčastnili b rigády pri
úprave parku. Pracovalo sa na položke d lažobných kociek chodníka a terénnych úpravách.
Ocú
Dňa 8. júna 2013 si vyhrnuli ru kávy aj poslanci obecného
zastupiteľstva spolu so starostom a pokračovali v terénnych
úpravách parku a výsadbe trávnika. Následne 13. 6. bola
rozhlaso m vyhlásená ďalšia brigáda, ktorej sa zúčastnili aj
občania.
Všetký m, ktorí sa podieľali na úprave parku, patrí veľké poďakovanie.
Ocú
NAŠA ŠKÔLKA
Milí čitatelia,
ani sme sa nenazdali a už je tu jún, posledný mesiac
školského roku. Od posledných správ sme prežili opäť
niečo nové. Okrasnú časť dvora sme si upravili kamienkami, ktoré nám zaobstaral a aj doviezol jeden ochotný
otecko. V máji sme naše mamičky, babičky a tetušky
potešili programom pri príležitosti ich sviatku. Jún sa
niesol v znamení slnka a vody. Naši plavci-neplavci sa
zúčastnili dvojtýždňového predplaveckého kurzu. Tým
menším postačil bazénik na školskom dvore, v ktorom
sa mohli osviežiť v horúčavách. Teraz sa chystáme na
rozlúčku s našimi predškolákmi, za ktorými nám bude
veľmi smutno. Ešteže je základná škola tak blízko, takže nebudú veľmi ďaleko. No a samozrejme sa chystáme
vystúpiť na „Dňoch našej obce“. Poteší nás ak sa prídete pozrieť.
Výlet do Nowého Targu
6. júna sme zorganizovali výlet do Poľska na No a nakoniec prajeme všetkým krásne prežitie letných
trhy do Nowého Targu, kde si každý nakúpil čo prázdnin.
chcel, pretože bolo málo ľudí a veľa tovaru.
Brigády
16. mája sme brigádovali na miestnej fare, nakoľko sme ju maľovali a pripravili na leto.
13. júna sme sa zúčastnili brigády v miestnom
parku na výzvu obecného úradu a pripravili sme ho
na Deň obce.
Prezentácia
17. júna sme sa zúčastnili prezentácie zdravotných pomôcok v miestnej škole a bolo nás tam
22.
Kúpanie
26. júna sa zúčastnime výletu na kúpalisko
v Sarospataku – Maďarsku, aby sme sa osviežili vo
vode a oddýchli si po dňoch veľkých horúčav.
Oľga Sabolová
Vaši škôlkari
8
PRE CHVÍĽU ODDYCHU
Obec Sokoľ v spolupráci s Občianskym združen ím DEDINKA zatrakt ívnila miesto bývalého stredovekého sokoľského hradu na
konci doliny Uhrinč. Po brigádach pri úprave vstupu do jaskyne Na
Hrádku sa uskutočnili ďalšie brigády pri inštalovaní dvojkríža a osaďovaní informačných tabúľ, lavičiek a značení trasy z obce Sokoľ až
na hrad. Dvojkríž zhotovil pán Vladimír Jánošík zo So koľa, informačné panely vyhotovil Anton Medvec. Brigád sa zúčastnili v iacerí
Sokoľčania a v spolupráci s farský m úradom sa dňa 8. 5. 2013 uskutočnila turistika, počas ktorej bol osadený dvojkríž slávnostne posvätený. Sv. o mšu celebrovali vdp. Jo zef Červeň a vdp. Stanislav Stronček. Celej akcie sa zúčastnilo oko lo 300 turistov zo So koľa, Kostolian, farnosti a oko lia, ako aj z Košíc.
Veríme, že lokalita Hrádek sa stane obľúbeným turistický m a
výletným miestom a značená trasa uľahčí návštevníko m prístup na
miesto, na ktorom stalo kedysi sídlo niekdajšieho panstva, pod ktoré
ako poddanská obec spadali aj Kostoľany.
Z REGIÓNU
Na Sokoľskom hrade pribudol dvojkríž
a informačná tabuľa
Ocú Sokoľ a oz Dedinka
Obecné noviny Kosceľanka ■ Vydáva: Obecný úrad Kostoľany nad Hornádom ■ Adresa redakcie: Košická 34, 044 31 Kostoľany
nad Hornádom, tel.: 055/ 698 1052, e-mail: [email protected], web: www.kostolany.sk ■ Šéfredaktor: Mgr. Anton Medvec ■
Redakčná rada: Mgr. Veronika Kopčová, Mgr. Eva Štofková ■ Grafická úprava: Mgr. Anton Medvec, Daniela Gaľanová ■ Počet výtlačkov: 350 ks ■ Vychádzajú 4 krát ročne ■ Nepredajné ■ Neprešlo jazykovou úpravou ■ Tlač: Grafotlač Bardejov ■ Číslo 2/2013
odsúhlasené a zadané do tlače dňa 24. 6. 2013 ■ Uzávierka najbližšieho čísla je 1. septembra 2013.
Download

rok 2013 číslo 4 (čítaj viac…)