VÝROČNÁ SPRÁVA
201 2
podľa § 40 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
a v zmysle § 20 Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.
Prerokované v predstavenstve dňa : .........................
Schválené Valným zhromaždením dňa : 29.5.2013
.......................................
Ing. Ľudovít Černák, CSc.
predseda predstavenstva
Výročná správa * VÝVOJ Martin, a.s. rok 2012
1 Základné informácie
Obchodné meno
Adresa, sídlo
Registrácia
IČO
IČ DPH
Dátum vzniku
Právna forma
Internet
VÝVOJ Martin, a.s.
Komenského 19, 036 01 Martin
Obchodný register Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 10119/L
36 381 829
SK2020119475
17.7.1998
akciová spoločnosť
mail : [email protected] s WEB stránkami : www.vyvoj.sk a www.vyvojmt.eu
VÝVOJ Martin, a.s. so základným imaním 2 652 000 € a s počtom 112 zamestnancov ku koncu roku 2012 patril medzi
stredne veľké subjekty aplikovaného výskumu, vývoja a strojárenskej výroby. VÝVOJ Martin, a.s. ako inžinierska, výrobná,
ale i servisná organizácia s vysokým podielom výskumných, vývojových a kontrolných činností sa zameriava na
špecializované činnosti v strojárstve v celom reťazci výskum – vývoj – projekt – inžiniering – výroba – servis – obchod s
hlavnými cieľmi :
1.1 Na trhu výrobkov predávať vlastné produkty
aplikácie obrnených vozidiel – nosičov kontajnerov TATRA 8x8 a vozidiel TATRAPAN 6x6 a 8x8 a ich podskupiny
(vzduchotechnické jednotky, klimatizačné jednotky, zdrojové sústavy a ND) pre iné výrobky špeciálnej techniky (vrátane
predprípravy na montáž IT a komunikačných systémov) a poskytovať servis a dodávateľský úver pre túto skupinu
výrobkov,
vývoj, výroba a servis technologických kontajnerov s autonómnymi zdrojmi v civilnom i pancierovom vyhotovení
v širokom sortimente s rôznou vybavenosťou a s triedou bezpečnosti podľa požiadaviek zákazníkov,
aplikácie obrnených vozidiel RG-31, RG-32 pre komunikačné účely,
priemyselné polohovadlá nosnosti od 1 do 100 t (zo sériovej výroby alebo podľa špecifických potrieb zákazníkov)
a poskytovať servis a dodávateľský úver pre túto skupinu výrobkov,
technologické systémy a systémy pohonov a poskytovať servis a dodávateľský úver pre túto skupinu výrobkov
1.2 Na trhu služieb predávať inžinierske poradenstvo, vývojové služby, výrobu na zákazku a výrobné
kooperácie
poradenstvo a podpora vojskových skúšok, kodifikácia,
inovačný inžiniering v rámci prípravy projektov štrukturálnych fondov v operačných programoch Výskum a vývoj
a Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,
zmluvný výskum vývoj v oblasti strojárenstva s dodávateľským úverom pre tieto služby poskytované zákazníkom,
zmluvnú výrobu a výrobné kooperácie podľa zákazníkovej dokumentácie a dodávateľský úver pre tieto služby.
Obr. č. 1 / Pohľad na administratívnu budovu po ukončenej rekonštrukcii zateplenia v r. 2011
2
Výročná správa * VÝVOJ Martin, a.s. rok 2012
2 Ľudské zdroje a technické prostriedky
Najväčšou hodnotou organizácie VÝVOJ Martin, a.s. je jej vysokokvalifikovaný personál s 58 ročnou tradíciou projekčnokonštrukčných prác, keď sa v Martine zavádzala výroba tankovej techniky a neskôr aj výroba lokomotív, motorov, traktorov,
kolesovej a pásovej špeciálnej techniky, stavebných a zemných strojov a aj agregátov. Kvalifikačná štruktúra zodpovedá
vysokej náročnosti prác, kde 45 % má univerzitné alebo vyššie vzdelanie a 55 % stredoškolské vzdelanie. Úplná kvalifikačná
štruktúra pracovníkov je znázornená na obr. č. 2.
Obr. č. 2 / Kvalifikačná štruktúra
VÝVOJ Martin, a.s. a jeho zamestnanci majú živnostenské oprávnenia a osvedčenia na profesionálny výkon činností :
2.1 Výskum a vývoj
výskum a vývoj obecne v zmysle certifikačného osvedčenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky,
výskum a vývoj strojov a techniky pre poľnohospodárstvo a lesníctvo,
výskum a vývoj cestných strojov a dopravných zariadení,
výskum a vývoj koľajových vozidiel,
výskum a vývoj vojenských zbraní a náhradných dielov na vojenské zbrane,
elektrotechnik špecialista - projektant elektrických zariadení,
vývoj, výroba, rekonštrukcie, predaj a servis agregátov a technologických zariadení spracovateľského priemyslu s dôrazom
na strojárstvo v rozsahu voľných živností,
vývoj, výroba, rekonštrukcie, predaj a servis priemyselných polohovadiel, technologických prípravkov a robotických
systémov v rozsahu voľných živností.
2.2 Služby
prenájom poľnohospodárskych a lesníckych strojov a zariadení pre údržbu ciest a diaľnic,
poradenská a expertná činnosť v oblasti riadenia kvality, normotvornej činnosti, revitalizačných procesov v rozsahu
voľných živností,
prenájom nehnuteľností vrátane odstavných plôch pre motorové vozidlá a prenájom strojov a prístrojov,
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu uvedenom v špecifikácií vojenského materiálu udeleného Povolenia
Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,
poradenská a expertná činnosť, inžiniering, projektové riadenie,
prideľovanie kodifikačného skladového čísla NATO v zmysle oprávnenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
organizovanie kurzov, školení, prednášok.
2.3 Obchod a výroba
veľkoobchod v rozsahu voľných živností,
výroba, opravy, úpravy, nákup a predaj strojov a techniky pre poľnohospodárstvo a lesníctvo,
výroba, opravy a úpravy cestných strojov a dopravných zariadení,
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely,
sprostredkovanie obchodu a služieb.
3
Výročná správa * VÝVOJ Martin, a.s. rok 2012
2.4 Štruktúra zamestnancov
Do začiatku roka 2012 vstupovala spoločnosť so 111 zamestnancami v hlavnom pracovnom pomere, na konci roku ich bolo
112. Zamestnanosť spoločnosti bola v priebehu roka približne na rovnakej úrovni. Zamestnanosť kmeňových zamestnancov
sa pohybovala mesačne od 109 po 117 zamestnancov. Počet zmluvných zamestnancov (dohody a živnosti) sa pohyboval
v priebehu roka mesačne od 8 po 24 zamestnancov. Počet všetkých zamestnancov spoločnosti je znázornený na obr. č. 3.
Obr. č. 3 / Vývoj zamestnanosti
Medziročný pokles predaných výkonov spoločnosti o 74 % nemal veľký vplyv na zamestnanosť, nakoľko v priebehu roka
spoločnosť zabezpečovala na vlastné náklady vývoj a realizáciu troch nosných projektov (kontajnery SHELTERS, nosič
kontajnerov TATRAPAN 8x8 CC a vežičku VK 30), z ktorých výnosy sa prejavia v nasledujúcich rokoch.
Štruktúra kmeňových zamestnancov podľa kategórii je znázornená na obr. č. 4 :
THP-J
jednicoví konštruktéri a technici
THP-R administratíva a obslužné činnosti v réžii
R-J
jednicoví výrobní robotníci
R-R
pomocní robotníci v réžii
Obr. č. 4 / Vývoj štruktúry zamestnancov
Zo 112 zamestnancov v roku 2012 bolo 18 % žien, priemerný vek zamestnancov bol 44,13 rokov, čo je „mierny nárast“
oproti predchádzajúcemu roku o 0,23 roka. Počet zamestnaných so zníženou pracovnou schopnosťou (ZPS) bol 5, čím
spoločnosť nebola zaťažená dodatočnými odvodmi voči úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Priemerná mzda na konci roku
2012 bola vo výške 851 EUR. Celková priemerná mzda roku 2012 bola 924 EUR, oproti priemeru 2011 vzrástla o 8,5 %.
V súvislosti s podnikateľskou činnosťou spoločnosti v oblasti obrannej techniky a platnosťou licencie na predaj vojenského
materiálu má spoločnosť preverených Národným bezpečnostným úradom SR (NBÚ SR) na úrovni „tajné“ 56 zamestnancov
na ochranu utajovaných skutočností (personálna bezpečnosť), čo predstavuje 50 % všetkých zamestnancov. Vďaka zvýšenej
administratívnej a objektovej bezpečnosti má spoločnosť aj certifikát priemyselnej bezpečnosti potvrdený NBÚ SR.
4
Výročná správa * VÝVOJ Martin, a.s. rok 2012
2.5 Certifikácia systému riadenia spoločnosti
Spoločnosť v roku 2012 v dohľadovom audite vykonanom Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne
overovanie kvality MO SR obhájila Certifikát o zhode systému zabezpečenia kvality s požiadavkami SOŠ AQAP 2110: 2010.
Akreditovaná spoločnosť QSCERT, Zvolen vykonala audit spoločnosti s nasledovnými výsledkami obhajoby a získania
certifikátov :
obhájený certifikát podľa ISO 9001:9008 (systém riadenia kvality),
obhájený certifikát podľa BS OHSAS 18001:2007 (bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci),
nový certifikát podľa ISO 9001:2008 v spojení s ISO 3834-2:2005 (systém manažérstva kvality tavného zvárania
kovových materiálov),
ponechaný certifikát podľa ISO 14001:2004 (environmentálne správanie sa spoločnosti).
Integrovaný manažérsky systém riadenia bol dobudovaný na úroveň 20 riadených procesov podľa ISO 9001.
Obr. č. 5 / Certifikáty a potvrdenia systému riadenia spoločnosti
Spoločnosť má Ministerstvom školstva SR vykonaný audit spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v zmysle zákona
č.233/2008 Z.z. s platnosťou do októbra 2015, čím má spoločnosť potvrdenú nielen profesionalitu, ale aj systémovú a
technologickú vybavenosť pre výkon výskumu aj vývoja.
Od roku 2011 má spoločnosť zvýšenú úroveň CAD/CAM systémov projekcie a konštrukcie, keď bol nasadený plošne PDM
WORKS ako nadstavba SolidWord na korektné vzájomné zdieľanie e-dokumentácie a nasadený nový software 3DVIA
Composer pre riešenie montážnych a servisných postupov, katalógov a vizualizácie pre školenie obsluhy.
V roku 2012 s cieľom ďalšieho rastu podnikateľských aktivít spoločnosť od 1.8.2012 zaviedla komplexný informačný
a ekonomický systém pre projektové riadenie podnikateľských zámerov so zložitou zákazkovou štruktúrou a začala
s implementáciou ERP informačného systému QAD Enterprise Applications do systému riadenia firmy. Plné využívanie
systému je spojené s vnútornou reštrukturalizáciou na zvýšenie efektívnosti a kvalitné obslúženie zákazníka.
2.6 Vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie zamestnancov bolo v roku 2012 orientované v súlade s plánom vzdelávania na zvyšovanie kvalifikácie
u technikov hlavne v oblasti využívania nového CAD software a v získavaní poznatkov v oblasti high-tech, rozšírenie
univerzálnosti u výrobných robotníkov, oboznamovanie sa progresívnymi technológiami, výsledkami v oblasti vedy a technik
a školenia vedúce k osvojeniu si systémových zmien vyplývajúcich z aplikovaných medzinárodných noriem riadenia.
23 % všetkých vzdelávacích aktivít bolo venované zdokonaľovaniu a osvojovaniu integrovaného manažérskeho systému
(IMS) a 77 % odbornému vzdelávaniu. V rámci implementácie informačného systému QAD boli dodávateľom systému
MINERVA Zvolen vyškolení zamestnanci spoločnosti pre jednotlivé moduly zavedeného systému.
Celkové náklady na vzdelávanie v roku 2012 (mimo implementácie QAD) boli 17 tisíc €, čo pri prepočítanom stave
zamestnancov v roku 2012 v počte 112 predstavuje investíciu spoločnosti do vzdelania zamestnancov 152 EUR na
zamestnanca.
5
Výročná správa * VÝVOJ Martin, a.s. rok 2012
3 Organizačná štruktúra a štatutárne orgány spoločnosti
V 09/2012 došlo k zmene vlastníkov (prevod 85,9 % podielu akcií zo SITNO Holding a.s. Kremnica na SITNO a.s. Bratislava)
a dňa 17.12.2012 na mimoriadnom Valnom zhromaždení boli zvolené aj nové štatutárne a dozorné orgány spoločnosti.
3.1 Štatutárne orgány do 17.12.2012
Štatutárne orgány - Predstavenstvo spoločnosti
Meno a priezvisko
Názov orgánu
Ing. Ľudovít ČERNÁK, CSc.
Ľudovít ČERNÁK, ml.
Ing. Jiří HEDĚNEC
Ing. Ľudovít KMEC, CSc.
Ing. Jozef KOŽÁR
predseda predstavenstva
člen predstavenstva
člen predstavenstva
člen predstavenstva
člen predstavenstva
Dozorné orgány - Dozorná rada
Meno a priezvisko
Názov orgánu
Ing. Milan BUGÁŇ
Ing. Miloš LIETAVA
Ing. Milan LACA
predseda dozornej rady
člen dozornej rady
člen dozornej rady
3.2 Štatutárne orgány od 17.12.2012
Štatutárne orgány - Predstavenstvo spoločnosti
Meno a priezvisko
Názov orgánu
Ing. Milan SLAŠŤAN
Ing. Jiří HEDĚNEC
Ing. Marian STANÍK
predseda predstavenstva
člen predstavenstva
člen predstavenstva
Dozorné orgány - Dozorná rada
Meno a priezvisko
Názov orgánu
Ing. Bohuslav LIPOVSKÝ
Ing. Miloš ČERETKA
Ing. Milan LACA
člen dozornej rady
člen dozornej rady
člen dozornej rady
3.3 Výkonný manažment spoločnosti v r. 2012
Meno a priezvisko
Ing. Jiří HEDĚNEC
Ing. Nikoleta CIRBUSOVÁ
Ing. Ľudovít KMEC, CSc.
Ing. Vladimír KRESÁK
Ing. Jozef KOŽÁR
Ing. Miroslav POCHYBA
Ing. Stanislav PITOŇÁK
Ing. Romana ŠOŠKOVÁ
Ing. Ján KUBIŠ
Ing. Ivana JANÍKOVÁ
generálny riaditeľ
personálna riaditeľka
riaditeľ úseku Inžinierskych služieb
obchodný riaditeľ
riaditeľ úseku komunikačných systémov
vedúci bezpečnostný manažér
riaditeľ úseku pozemných systémov
výrobný riaditeľ
riaditeľka úseku kontroly a kvality
predstaviteľ manažmentu pre kvalitu
vedúci manažér Bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci
vedúca enviromentálna manažérka
6
Výročná správa * VÝVOJ Martin, a.s. rok 2012
4 Vývoj činnosti účtovnej jednotky
4.1 Finančná analýza
Hospodárenie spoločnosti bolo v roku 2012 poznamenané investovaním do vlastného vývoja pre súčasne riešené ale aj
budúce projekty. Spoločnosť najviac investovala do dlhodobého nehmotného majetku (projekt SHELTERS) a do investícii
výroby prototypov (nosič kontajnerov TATRAPAN 8x8 a strelecká vežička VK 30). Tieto investície mali výrazný vplyv na
hospodárenie spoločnosti a pokles zisku v roku 2012 ale zároveň zvyšujú bonitu budúcich obchodných prípadov spoločnosti.
INVESTÍCIE najväčších projektov
Konštrukčné dokumentácia projektu SHELTERS
Prototyp TATRAPAN 8x8
Strelecká vežička VK 30
hodnota (tis. EUR)
1 599
761
96
INVESTÍCIE SPOLU
2 456
Pomocou rentability vlastného kapitálu môžu investori zistiť, či je ich kapitál reprodukovaný s náležitou intenzitou
odpovedajúcou riziku investície. Konečná ročná výška ukazovateľa sa dostáva na úroveň 1 %. Príčinou tohto nepriaznivého
stavu je predovšetkým dosiahnutie nevýrazného hospodárskeho výsledku, ako dôsledok nízkej fakturácie a masívneho
investovania do dlhodobého majetku spoločnosti. Priebeh je znázornený na obr. č. 6.
Obr. č. 6 / Rentabilita vlastného kapitálu – priebeh v roku 2012
Základným ukazovateľom, ktorým sa spravidla vyjadruje celková zadlženosť je pomer celkových záväzkov k celkovým
aktívam. Nazývame ho ukazovateľ veriteľského rizika (debt ratio). Zadlženosť spoločnosti medziročne vzrástla o 28 %,
hlavne dôsledkom čerpania úverov z TATRABANKY. Nárast je znázornený na obr. č. 7.
Obr. č. 7 / Rast zadlženosti v roku 2012
7
Výročná správa * VÝVOJ Martin, a.s. rok 2012
4.2 CASH FLOW
Z grafu na obr. č. 8 je vidieť, že spoločnosť mala v I. štvrťroku 2012 príjem za odovzdané posledné kontajnery projektu
MOKYS, ktoré boli odovzdané v priebehu obdobia december 2011 až január 2012. Rozbehom výroby prototypu nosiča
kontajnerov TATRAPAN 8x8 v 03/2012 a kontajnerov SHELTERS v 05/2012 sa zvýšili náklady na nákup materiálu
a kooperácie pre uvedené projekty a zároveň rapídne poklesol príjem financií. Uvedená situácia bola riešená uzatvorením
zmluvy o revolvingovom úvere v 07/2012 s úverovým rámcom 3 000 tis. EUR na krytie projektov SHELTERS, MOKYS a ALES.
Čerpanie úverových prostriedkov z kontokorentného úveru bolo začaté v 04/2012 a následne v 07/2012 bolo začaté aj
čerpanie revolvingového úveru.
Okrem týchto úverov spoločnosť uzatvorila v 06/2012 aj zmluvu o spotrebnom úvere na krytie nákladov TATRAPAN 8x8 vo
výške 305 tis. EUR.
Všetky úvery poskytla TATRABANKA.
Čerpanie úverov z TATRABANKY k 31.12.2012
Revolvingový úver
Kontokorentný úver
Spotrebný úver
hodnota (tis. EUR)
2 612
340
268
SPOLU
3 220
Obr. č. 8 / Cash flow spoločnosti v roku 2012 (po mesiacoch)
4.3 Realizácia obchodného plánu 2012
V roku 2012 bolo riešených celkom 152 obchodných prípadov (projektov - zákaziek). Z celkového plánovaného objemu
tržieb z predaja výrobkov a služieb 7 872 tis. EUR bol plán splnený na 34 % čo predstavuje objem 2 666 tis. EUR. Na obr. 9 je
znázornené portfólio podnikania spoločnosti za roky 2008 - 2012. Za posledných 5 rokov najväčší 58 % podiel na tržbách si
stále udržuje predaj výrobkov a služieb v oblasti obrannej - špeciálnej techniky.
Oblasť predaja
(hodnoty v tis. EUR)
Inovácie
Obranná technika
Technológie
Polohovadlá
Kooperácie a služby
Nájomné služby
Tovar a ostatné
SPOLU
2008
2009
2010
2011
2012
Spolu
1 055
1 848
465
493
74
106
10
155
2 793
217
116
38
100
42
2 478
306
369
138
31
95
10
1 810
7 263
24
67
527
94
221
115
1 580
199
74
542
91
65
5 613
13 790
1 274
888
1 212
486
348
4 051
3 461
3 427
10 006
2 666
23 611
% podiel
23,77 %
58,40 %
5,40 %
3,76 %
5,13 %
2,06 %
1,47 %
100,00 %
8
Výročná správa * VÝVOJ Martin, a.s. rok 2012
Obr. č. 9 / Trend podnikateľského portfólia
V rámci obchodných aktivít a predaja bola v roku 2012 spoločnosť sústredila pozornosť na aktuálne najväčší projekt C2
Shelters pre FMV. V súlade s podmienkami základnej zmluvy sa opakovane uskutočnili rokovania o uzatvorení ďalších zmlúv
na dodávky, čo v závere roku 2012 vyústilo do získania novej objednávky na celkom 57 kusov kontajnerov s dodacou
lehotou v rokoch 2013 a 2014. V oblasti predaja obrannej techniky sa zrealizovali kroky na udržanie dobrých vzťahov
s rozhodujúcimi partnermi ako BAE Systems či ALES , čím bol vytvorený základný predpoklad pre získanie nových projektov
v roku 2013-2014. Veľmi intenzívne sa pracovalo na získaní zákazky na dodávku nosičov kontajnerov pre OS SR. V úzkej
spolupráci s technickým úsekom sa iniciovala výroba prototypu tohto vozidla v prevedení TATRAPAN 8x8 CC, ktoré bolo
prvýkrát predstavené verejnosti i okruhu potencionálnych zákazníkov počas veľtrhu IDEB Bratislava v máji 2012. Následne
boli organizované viaceré predvádzacie akcie a podnikové skúšky vozidla ako nevyhnutný predpoklad pre budúce
zazmluvnenie dodávok s MO SR. Tento projekt by mal byť výrazným prínosom pre plnenie plánovaných úloh spoločnosti
v rokoch 2013 a 2014.
Počas celého roku pokračovali intenzívne rokovania so zahraničným partnerom v rámci projektu vybudovania
opravárenských kapacít pre vyprosťovacie tanky VT 72 B. Zúčastnili sme sa tendra v rámci prvej fázy projektu (fáza
vypracovania DPR), ktorý by mal vyústiť do zazmluvnenia v prvom polroku 2013.
V súvislosti s reálnym dopytom od zahraničného zákazníka sme pripravili možnosť výroby a dodávok modernizovanej
streleckej vežičky s možnosťou montáže na pásové i kolesové obrnené vozidlá.
V roku 2012 boli tiež zahájené obchodné aktivity na predaj výrobkov zahraničných partnerov na slovenskom trhu. V rámci
toho sa podarilo uzatvoriť zastupiteľské zmluvy s firmami Česká zbrojovka Uherský Brod a Rheinmetall Nemecko.
V oblasti predaja civilných produktov boli aktivity zamerané na projekty v rámci okruhu zákazníkov získaných v nedávnej
minulosti. Ako ich výsledok sme podpísali zmluvy na významné projekty s firmami Zentiva, a.s. Hlohovec a Prvá zváračská,
a.s. Bratislava, ktorých realizácia bola zahájená v bežnom roku a samotná dodávka sa predpokladá v prvom polroku 2013.
Získali sme tiež viacero zaujímavých dopytov do vývoj a dodávku skúšobných stendov pre železničný sektor od zákazníkov
domáceho trhu a Českej republiky.
Do októbra sme taktiež riešili výrobu zvarencov pre nášho partnera PPS Group, a.s. Detva v pravidelných mesačných
dávkach 20 ks. Aj keď táto výroba bola vzhľadom na situáciu na trhu prerušená , existuje reálna šanca na jej znovu zahájenie
v priebehu roku 2013.
Cieľom všetkých aktivít bolo získať nové zákazky pre aktuálne obdobie i pre nasledujúci rok. Napriek tomu, že vo výsledkoch
roku 2012 sa to výrazne neprejavilo, možno konštatovať, že boli vytvorené reálne predpoklady pre návrat spoločnosti do
pozícií roku 2011 - hodnotené z pohľadu predpokladaného obratu i celkového hospodárskeho výsledku.
9
Výročná správa * VÝVOJ Martin, a.s. rok 2012
Obr. č. 10 / Slávnostný výjazd nosiča kontajnerov TATRAPAN 8x8 CC - z výroby na výstavu IDEB 2012
4.4 Analýza režijných nákladov
Celkové režijné náklady v roku 2012 dosiahli objem 2 676 tis. EUR. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol rast režijných
nákladov len o 2 %, a spoločnosť si zachovala plánovanú réžiu (plán 350 %, skutočnosť 353 %). Desať najväčších položiek
režijných nákladov v roku 2012 je znázornených v tabuľke :
DRUH NÁKLADU
Režijné mzdy
Odvody
Odpisy
Služby
Rež. materiál, ochranné pomôcky, PHM, DHIM
Energie
Audit, účtovníctvo, sprostredkovanie
Odstupné, sociálne náklady a soc. fond
Opravy a údržba
Úroky, leasingy, kurzové rozdiely
Ostatné náklady
NÁKLADY SPOLU
hodnota (tis. EUR)
938,8
505,1
353,8
246,6
162,2
115,5
55,1
51,3
49,6
47,7
150,0
2 675,7
Obr. č. 11 / Strelecká vežička VK 30
10
Výročná správa * VÝVOJ Martin, a.s. rok 2012
5 Výdavky na činnosť v oblasti inžinieringu a vývoja
Medzi rozhodujúce výskumno-vývojové činnosti firmy v roku 2012 patrili inovačné riešenia úloh obrannej techniky, v rámci
ktorých sa riešila na úrovni aplikovaného výskumu zvýšená protimínová a balistická odolnosť a odolnosť EMC/EMI s využitím
nových materiálov a technológii, bezpečnosť posádok a operátorov, nový nosič kontajnerov a priemyselné polohovadlá
nosnosti nad 5 ton a konštrukčný a technologický výskum austenitických ocelí.
Obr. č. 12 / Medzinárodná ochrana výsledkov výskumu a vývoja – Kontajnery C2 Shelters
V súčinnosti s konštrukčným výskumom prebiehal aj technologický výskum a to v úzkej spolupráci s partnermi :
FEI STU Bratislava,
Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš,
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie,
VOP CZ, s.p. Vyškov.
Obr. č. 13 / Skúška kontajnera COS C2 Shelters
Obr. č. 14 / Skúška GEN SET COS C2 Shelters
V rámci prípravy výskumných riešení a podmienok pre budúce vývojové riešenia nových výrobných programov pre roky
2013 - 2015 boli mimo zámerov uvedených v úvode tejto kapitoly rozpracované projekty :
• inteligentných kontajnerov so vzdialenou diagnostikou a vlastným bezpečnostným monitorovacím systémom,
• riadenia skupinového pohybu lietajúcich bezpilotných prostriedkov založenom na biologických princípoch,
• mobilných delaboračných kontajnerových pracovísk munície.
Celkové náklady na tieto inovačné činnosti v roku 2012 boli vo výške uvedenej v kapitole 4.3.
11
Výročná správa * VÝVOJ Martin, a.s. rok 2012
6 Finančná situácia za účtovné obdobie
Riadne valné zhromaždenie schválilo podnikateľský a obchodný plán na rok 2012 so ziskom min. 311 tis. EUR pred
zdanením, čo bol pokles o 257 % oproti plánu na rok 2011. Zisk pred zdanením za rok 2012 bol 34 tis. EUR, čo predstavuje
plnenie plánu zisku na 11 %. Na obr. č. 15 znázornený priebeh tvorby zisku v roku 2012.
Obr. č. 15 / Priebeh hospodárskeho výsledku v roku 2012
Priemerná požadovaná pridaná hodnota bola stanovená pre rok 2012 vo výške 2 650 EUR / zamestnanec / mesiac. Celkom
bola pridaná hodnota dosiahnutá vo výške 1 900 EUR / zamestnanec / mesiac, čo je 71,7 % plánu.
(tis. EUR)
DRUH NÁKLADU
hodnota
Náklady na predaný tovar, materiál, energie
2 832,04
Opravy, cestovné a služby
1 589,61
Mzdy a sociálne náklady
2 059,80
Dane a poplatky
25,06
Iné prevádzkové náklady
38,97
Odpisy, rezervy a opravné položky
353 76
Finančné náklady
62,33
Mimoriadne náklady
0,00
NÁKLADY SPOLU
DRUH VÝNOSU
Tržby za výkony a tovar
Zmena stavu nedokončenej výroby a výrobkov
Aktivácia majetku, materiálu a služieb
Iné výnosy z hospodárskej činnosti
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek výnosov
Finančné výnosy
Mimoriadne výnosy
VÝNOSY SPOLU
6 961,57
hodnota
2 630,96
2 703,48
1 613,88
49,26
0,00
12,87
0,00
7 010,46
HOSPODÁRSKY VÝLEDOK pred zdanením
48,89
Hospodársky výsledok daňový
57,28
Hospodársky výsledok po zdanení
34,89
12
Výročná správa * VÝVOJ Martin, a.s. rok 2012
Audit ročnej účtovnej závierky vykonala v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve audítorka SKAU Ing. Jarmila
Rumannová, ktorá Správou nezávislého audítora pre akcionárov z 15. apríla 2013 potvrdila, že ročná účtovná závierka za rok
2012 vyjadruje verne finančnú situáciu spoločnosti. Vyjadrenie audítora k výročnej správe tvorí jej prílohu. Správa
nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2012, doplnená Súvahou, Výkazom ziskov a strát a
Poznámkami k účtovnej závierke k 31.12.2012 tvoria samostatnú prílohou tejto výročnej správy.
7 Majetková štruktúra
Majetok spoločnosti k 31.12.2012 dosiahol objem 8 738 tis. EUR. V roku 2012 nastali zmeny v objeme a v majetkovej
štruktúre, keď majetok spoločnosti vzrástol oproti roku 2011 o 2 646 tis. EUR. Najväčší podiel na raste majetku mali
dlhodobý nehmotný majetok (nárast o 1 529 tis. EUR), nedokončená výroba (nárast o 2 703 tis. EUR) materiálové zásoby
(nárast o 432 tis. EUR). Na druhej strane najviac poklesol majetok v pohľadávkach (pokles o 1 950 tis. EUR). Na obr. č. 16 je
znázornené majetková štruktúra spoločnosti k 31.12.2012.
Obr. č. 16 / Majetková štruktúra spoločnosti
2
Areál organizácie sa rozkladá na ploche 27 154 m a pozostáva z 8.poschodovej administratívnej budovy projekcie a
2
konštrukcie, dvoch výrobných hál, každá o ploche 1 296 m , paliarne a budovy skladov. Firma má 2 parkoviská pre
motorové vozidlá s kapacitou 80 miest a 2 zasadačky.
Kancelárske a laboratórne priestory sú prepojené telekomunikačnou sieťou s vlastnou digitálnou automatickou ústredňou a
počítačovou sieťou INTRANET, ktorá je napojená na vlastný emailový, intranetový a CAD server, ktoré slúžia na výmenu a
zdieľanie spoločných dokumentov a konštrukčnej dokumentácie. Hlavná administratívna budova je rozvodnými
inžinierskymi sieťami a riadiacim systémom, cez ktorú sú napojené aj objekty susedných firiem. Prístup na internet,
dochádzkový a prístupový systém je riadený cez maticu prístupových práv. Všetci kľúčoví pracovníci (49 % zamestnancov) sú
vybavení spojením cez mobilného operátora v rámci flotilovej zmluvy.
8 Enviromentálne správanie
Spoločnosť VÝVOJ Martin, a.s. sa v roku 2012 riadila firemnou environmentálnou politikou a programom a splnila všetky
Environmentálne ciele, v rámci implementovanej STN EN ISO 14001: 2004, ktoré bolo úspešne potvrdené recertifikáciou.
Napriek trhovým zmenám spoločnosť pokračovala v triedení separovaného odpadu a v zmluvnej likvidácii nebezpečného
odpadu cez oprávnených spracovateľov a to nielen u ropných produktov, ale aj u farieb a elektromateriálu. Cez zberné
suroviny bolo v roku 2012 vrátené 1580 kg zmiešaného papiera a kartónu, čo predstavuje pokles oproti roku 2011 o 440 kg.
Tento pokles bol spôsobený zníženým nákupom náhradných dielov pre výrobou.

Spotreba tepla
V roku 2012 spoločnosť spotrebovala 4695GJ tepla, čo je v porovnaní s rokom 2011 (5605GJ) úspora o 16%. Týmto sme
splnili i záväzok vyplývajúci z projektu - „Zníženie energetickej náročnosti objektov“.

Spotreba elektriny
V roku 2012 spoločnosť spotrebovala 343 MWh. Nárast spotreby elektriny v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 (334
MWh) bol spôsobený zvýšenými obchodnými aktivitami a nárastom počtu zamestnancov.

Spotreba vody
3
3
V roku 2012 spoločnosť spotrebovala 5846,55 m vody, čo je v porovnaní s rokom 2011 (6 231 m ) úspora o 6%.
13
Výročná správa * VÝVOJ Martin, a.s. rok 2012
Dve mimoriadne udalosti, ktoré sa v roku 2012 vyskytli v areáli firmy potvrdili aktuálnosť havarijných plánov, personálnu
a materiálnu pripravenosť riešiť aj takého stavy.
Priebeh procesu environmentálneho správania je vyhodnotený samostatnou ročnou správou z 30.1.2013, ktorá je
samostatnou prílohou tejto výročnej správy.
9 Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia
Od 1.1.2013 do 31.3.2013, kedy bola spracovávaná ročná účtovná závierka za rok 2012, sa spoločnosť vyvíjala stabilne a
nenastali udalosti osobitného významu. Vykonané zmeny štatutárnych orgánov k 11.3.2013 nemajú vplyv na účtovníctvo
firmy.
10 Obstarávanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií
V roku 2012 spoločnosť neobstarávala vlastné akcie, dočasné listy a nevlastnila obchodné podiely a akcie v iných
spoločnostiach. Spoločnosť mala zaknihovaných 156 000 kusov akcií v menovitej hodnote jednej akcie 17,00 EUR, druh
akcií: verejne neobchodovateľné, na meno. K 31.12.2012 mala spoločnosť VÝVOJ Martin a.s. nezmenené základné imanie
2 652 000,00 EUR.
11 Predpokladaný budúci vývoj spoločnosti
11.1
Orientácia na zákazníka
V roku 2013 sa bude spoločnosť ďalej rozvíjať ako výskumno-inovačné, inžiniersko-technické, výrobné a obchodné
centrum. VÝVOJ Martin, a.s. sa vo svojej podnikateľskej činnosti orientuje na potreby zákazníkov externého
podnikateľského prostredia s dôrazom na programy s vysokou pridanou hodnotou a na zahraničné trhy. Základným
princípom tejto orientácie je porozumieť súčasným a budúcim potrebám zákazníkov a napĺňať ich. Inovačnými aktivitami
a aktívnym prístupom nadštandardne a kvalitne plniť ich požiadavky a očakávania.
11.2
Vedenie VÝVOJ Martin, a.s.
Vedenie VÝVOJ Martin, a. s. realizáciou politiky kvality, obchodnou, environmentálnou, personálnou, bezpečnostnou
politikou a politikou BOZP, sociálnou politikou a etickým prístupom k riadeniu vytvára pozitívny obraz o spoločnosti,
presadzuje jednotný prístup pri napĺňaní účelu podnikania, pri smerovaní spoločnosti ako aj pri vytváraní zdravej pracovnej
klímy. Vytvára podmienky pre plnohodnotné zapojenie sa pracovníkov do pracovného procesu a pre napĺňanie cieľov
kvality, obchodných, environmentálnych, personálnych, bezpečnostných cieľov, sociálnou politikou a cieľov v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a realizáciu prijatého obchodného plánu na rok 2013.
11.3
Zapojenie zamestnancov
Zamestnanci VÝVOJ Martin, a.s. sa na svojich pracovných pozíciách efektívne zapájajú do pracovného procesu a využívajú
svoje schopnosti v prospech a na dosahovanie podnikateľských cieľov spoločnosti. Systém motivácie založený na
spokojnosti zákazníkov, efektívnosti, výkonoch a raste kvalifikácie s personálnou a sociálnou politikou pozitívne ovplyvňuje
pracovné výkony. Vedenie bude podporovať inovačné aktivity zamestnancov a bude vytvárať podmienky na ochranu takto
vytvoreného nehmotného majetku cez inštitút priemyselných a autorských práv.
11.4
Procesne orientovaný prístup
Vedenie VÝVOJ Martin, a. s. aplikuje v riadení spoločnosti procesne orientovaný prístup za účelom efektívneho dosahovania
požadovaných výstupov s cieľom účinne riadiť použiteľné zdroje a činnosti v spoločnosti ako proces. V rámci toho vedenie
spoločnosti predpokladá v roku 2013 zvýšiť účinnosť, vzájomnú prepojenosť a aktuálnosť informácii nevyhnutných pre
skvalitnenie riadenia procesov plošným využitím informačného systému QAD.
11.5
Integrovaný prístup k riadeniu
Identifikovanie, pochopenie, vytvorenie, dokumentovanie a aplikácia systému riadenia vzájomne súvisiacich procesov
zameraných na daný cieľ je základným strategickým rozhodnutím vedenia VÝVOJ Martin, a.s. Systém riadenia tvorí
neoddeliteľnú súčasť fungovania spoločnosti. V rámci systémového zabezpečenia podmienok pre realizáciu podnikateľských
zámerov v oblasti obrannej techniky spoločnosť už od roku 2009 zabezpečuje riadenie cez integrovaný manažérsky systém,
ktorý je už certifikovaný podľa medzinárodných noriem STN EN ISO, SOŠ AQAP a STN OHSAS. V rámci neho je
implementovaná priemyselná bezpečnosť potvrdená NBÚ SR a profesionálne metódy výskumu a vývoja potvrdené
osvedčením MŠ SR pre výskum a vývoj.
14
Výročná správa * VÝVOJ Martin, a.s. rok 2012
11.6
Neustále zlepšovanie
Vedenie VÝVOJ Martin, a.s. sa zaväzuje neustále zlepšovať všetky procesy vedúce k prosperite spoločnosti vrátane trvalého
zlepšovania efektívnosti systému manažérstva spoločnosti. Vedenie VÝVOJ Martin, a.s. pravidelne prehodnocuje napĺňanie
cieľov jednotlivých politík a hlavne cieľov kvality koordináciou plnenia obchodného plánu a prípravy nových obchodných
zámerov tak, aby sa zabezpečila stabilita a likvidita spoločnosti. Veľký podiel na neustálom zlepšovaní procesov má
v plánovaní predprojektová príprava zlepšovania, keď v oblasti strednodobého plánovania sú pre budúce inovačné zámery
a s tým spojené investície pripravované projekty na personálne, finančné a znalostné zabezpečenie, formou podrobne
spracovaných projektov v rámci štrukturálnych a iných dotačných fondov na podporu konkurencieschopnosti, trvalej
udržateľnosti pre výskum a vývoj v európskom priestore.
Obr. č. 17 / Nosič kontajnerov TATRAPAN 8x8 CC na výstave IDEB 2012
11.7
Rozhodovanie na základe faktov
Vedenie VÝVOJ Martin, a. s. za účelom zvyšovania efektivity rozhodovacích činností vychádza pri prijímaní rozhodnutí
z analýzy všetkých dostupných údajov a súvisiacich informácií.
11.8
Vzájomne výhodné dodávateľské vzťahy
Vedenie VÝVOJ Martin, a. s. vytvára predpoklady pre trvalé zlepšovanie svojich dodávateľsko-odberateľských vzťahov
zavádzaním transparentnosti výberovým konaním vrátane verejných obchodných súťaží a verejného obstarávania,
používaním nástrojov posilňujúcich vzájomnú dôveru, plnením v požadovanej kvalite pre dosiahnutie vzájomnej výhodnosti.
VÝVOJ Martin, a.s. nemá monopolné postavenie v žiadnej komodite dodávok tovaru a služieb.
12 Návrh na rozdelenie zisku
Na základe výsledkov účtovnej závierky spoločnosť v minulom účtom období od 1.1.2012 do 31.12.2012 vytvorila zisk po
zdanení vo výške 34 894,49 EUR. Predstavenstvo navrhuje časť zisku z obdobia od 1.1.2012 do 31.12.2012 použiť na
doplnenie rezervného fondu vo výške 3 489,45 EUR. Zvyšok vo výške 31 405,04 EUR predstavenstvo navrhuje zaúčtovať na
účet nerozdeleného zisku minulých rokov v účtovnej závierke k 31.12.2012.
V Martine, dňa 24.4.2013
Spracoval : Ing. Milan Laca a kolektív
15
Download

Výročná správa 2012