Výročná správa
Annual report
2012
SAG ELEKTROVOD, a. s., Annual report 2012
03
Obsah
Content
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
25
TR BOŠÁCA, SR
TS BOŠÁCA, Slovak republic
• T 402, rozšírenie rozvodne
• substation expansion
26
Príhovor generálneho riaditeľa
Ceo´s statement
Základné údaje
Predmet podnikania
Basic information
Core business activities
Orgány spoločnosti a vedenie
Company authorities and top management
Dcérske spoločnosti
Subsidiary companies
Obchodná činnosť
Business activities
Rozhodujúce zákazky
Major projects
Hospodárenie spoločnosti
Economic results
Systémy manažérstva
Management systems
Ľudské zdroje
Human resources
Súvaha
Balance sheet
Výkaz ziskov a strát
Income statement
Správa nezávislého audítora
Report of the independent auditor
04
príhovor
GENERÁLNEHO
RIADITEĽA
SAG ELEKTROVOD, a. s., Výročná správa 2012
SAG ELEKTROVOD, a. s., Annual report 2012
05
Vážené dámy, vážení páni,
rok 2012 znamenal pre našu spoločnosť strategické obdobie, v ktorom došlo k niekoľkým významným zmenám atribútov externého ako i interného prostredia spoločnosti. V európskom energetickom sektore sa naplno objavili dopady krízových opatrení reflektujúce úsporné investičné rozpočty
najväčších zákazníkov. Na slovenskom a českom trhu to znamenalo pokles trhových príležitostí.
Aj napriek výraznému úsiliu a pomerne slušnej úspešnosti v uchádzaní sa o tieto príležitosti spoločnosť zaznamenala pokles tržieb o približne 40 % v porovnaní s rokom 2011 na hodnotu 51 mil. EUR,
ktorá je výrazne nižšia ako v spomínanom predchádzajúcom roku, avšak vzhľadom na dlhodobú
výkonnosť spoločnosti znamená len približne 20 -30 % pokles, čo možno považovať za úspech.
Vzhľadom na tento trhový stav v našom domácom regióne a v nadväznosti na prinavrátenie kompetencií pre zahraničné trhy našou materskou spoločnosťou sme v roku 2012 zintenzívnili aktivity
v blízkom zahraničí a Škandinávii, čo prinieslo svoje ovocie. Koncom roka sme začali práce na najväčšom projekte prenosových vedení v Slovinsku a podpísali sme zmluvy na projekty vo Švédsku
a Fínsku, ktorých realizácia v rozhodujúcej miere pokrýva obdobie začiatku roka 2013.
Vnútorné prostredie spoločnosti bolo poznačené asi najzásadnejšími zmenami za posledné obdobie
novodobej histórie spoločnosti. V priebehu roka došlo ku kompletnej výmene predstavenstva spoločnosti, výmene generálneho riaditeľa i riaditeľa divízie elektromontáží. Takáto radikálna prestavba
riadiaceho tímu určite zanechala v spoločnosti množstvo dopadov. S odstupom času môžeme konštatovať, že sa nám túto situáciu podarilo zvládnuť a stabilne zabezpečiť kontinuitu nášho výkonu
bez dopadov na spoľahlivosť a kvalitu tak voči zákazníkom ako i dovnútra spoločnosti.
Ekonomické indikátory pre rok 2012 reflektujú okolnosti spomínaného vývoja na trhu, kde znížený
výkon bol sprevádzaný i nižším absolútnym ziskom, ktorého hodnota však bola zásadne poznačená
ekonomickým vysporiadaním na projekte Minioceliarne v Strážskom pre spoločnosť Slovakia Steel
Mills, a.s., ktorého dopad rozhodujúco zasiahol výsledky roku 2012.
Z pohľadu divízií ako dvoch základných pilierov našej produktivity sa negatívny vývoj na trhu zásadne prejavil v divízii elektromontáží, kde sme v porovnaní s rokom 2011 zaznamenali takmer šesťdesiatpercentný výpadok tržieb. Hlavným nositeľom spoločnosti bola v roku 2012 divízia elektrických
vedení, ktorá sa na celkových tržbách podieľala 64 % a 68 % na dosiahnutom krycom príspevku.
S vyše sedempercentným podielom na tržbách a takmer dvadsaťpercentným na krycom príspevku
sa podieľala naša projekčná zložka, čím sa opätovne stala jednou z kľúčových jednotiek produktivity
s významným výkonom a vysokou pridanou hodnotou.
Z regionálneho pohľadu sme v roku 2012 realizovali väčšinu svojho výkonu v Českej republike (66 %),
na Slovensku bolo realizovaných 32 % tržieb a 2 % boli realizované na rozbiehajúcich sa zahraničných
projektoch, ktorých hlavný ekonomický efekt očakávame v roku 2013.
K najväčším zákazníkom v tomto období patrili tradične najmä prenosové sústavy ČEPS, a.s.,
SEPS, a.s., a operátor distribučnej sústavy E.ON ČR.
Napriek ťažkému roku sme obstáli i vo vnútroskupinovom hodnotení skupiny SAG ako jedna z najstabilnejších dcérskych spoločností. Práve v takto náročnom období, kedy sú spoločnosti podrobené
ťažkým skúškam, je rozhodujúci výsledok a spôsob, akým sa spoločnosť so situáciou vysporiada.
Na tomto mieste patrí vďaka našim zamestnancom, ktorí sa výrazne pričinili k dosiahnutiu spomínaného výsledku.
Chcem sa poďakovať našim zákazníkom za dôveru, trpezlivosť a profesionalitu pri riešení spoločných projektov a som presvedčený, že vyše šesťdesiatročná tradícia, spojená s kvalitou, know-how
a naším maximálnym úsilím, bude zárukou poskytovania služieb vo vysokej kvalite, optimálnych
cenových podmienkach a profesionálnej komplexnosti i v nasledujúcom období.
Dear Madam, Sir,
2012 was a strategic period for our Company, marked by a number of significant changes in the
characteristics of both the external and internal environments of the Company. In the European
power-engineering industry the impact of anti-crisis measures reflecting the austerity investment
budgets of the major customers was fully reflected. On the Slovak and Czech markets, this resulted
in fewer market opportunities. Despite our strong effort and a relatively considerable success rate
in seizing these opportunities, the Company nevertheless recorded an approximately 40% fall in revenue compared to 2011, to EUR 51 million. Whilst this is markedly lower than in the said previous
year, in terms of the long-term performance of the Company it represents only a 20 -30% drop, which
can be considered a success.
Given this market situation in our domestic region and the reinstated authorisation to operate on
foreign markets by our parent company, in 2012 we increased our activities in nearby countries and
Scandinavia, which has brought its results. At the end of the year, we started to work on the largest
transmission lines project in Slovenia. We also signed contracts for projects in Sweden and Finland,
the implementation of which substantially covers the beginning of 2013.
The Company’s internal environment was marked by the most fundamental changes in the recent
period of the Company’s history. During the year, there was a complete replacement of the Board
of Directors of the Company, and the replacement of the CEO and the Electrical Assembly Division
Manager. This radical reconstruction of the management team had an unquestionably significant
impact on the Company. After a certain time, it can be said that we have managed to handle the
situation and ensure the stable continuity of our performance without any impact on reliability and
quality for our customers and inside the Company.
The 2012 economic indicators reflect the circumstances of the aforementioned market development, with lower performance also accompanied by lower total profit. This, however, was significantly
effected by the economic settlement on the mini steel mill project in Strážske for Slovakia Steel Mills,
a.s., which had a major impact on the 2012 results.
In terms of divisions as the two basic pillars of our productivity, the adverse market development
was considerably reflected in the Electrical Assembly Division, which recorded an almost 60% fall
of revenue compared to 2011. The main driver of the Company in 2012 was the Transmission Lines
Division, which contributed 64% and 68% to total revenue and achieved contribution margin, respectively. With over 7% share in revenue and almost 20% in the contribution margin, our design
unit was again one of the key productivity units with significant performance and high added value.
From the regional perspective, the majority of contracts in 2012 were performed in the Czech Republic (66%), 32% of revenue originated in Slovakia and 2% was contributed by start-up foreign
projects, the main economic effect of which is expected in 2013.
Our largest customers during the period traditionally included the transmission system operators
ČEPS, a. s., SEPS, a. s., and the distribution system company E.ON Česká republika, s.r.o.
Despite the difficult year, we also did well in the intra-group evaluation by the SAG Group, being
recognised as one of the most stable subsidiaries. It is particularly at difficult times such as these that
companies face hard challenges, the response to and result of how a company handles the situation
being decisive. This is the place to express gratitude to all our employees who significantly contributed to the achievement of the aforementioned result.
I would like to thank our customers for their trust, patience and professionalism in implementing
joint projects, I am also convinced that in the next period our over sixty years of quality, know-how
and utmost efforts will guarantee the provision of high-quality services under optimal price conditions and professional performance.
Ing. Alexander Kšiňan
generálny riaditeľ
Alexander Kšiňan
CEO
Ceo‘s statement
06
SAG ELEKTROVOD, a. s., Výročná správa 2012
SAG ELEKTROVOD, a. s., Annual report 2012
07
BEZDĚČÍN
NEZNÁŠOV
základné
údaje
Obchodné meno:
Company‘s name:
SAG Elektrovod, a. s. (od 1. 5. 2011)
SAG Elektrovod, a. s. (since 1. 5. 2011)
Právna forma:
Legal form:
Akciová spoločnosť
Joint-Stock Company
Založenie:
Date of establishment:
HORNÍ ŽIVOTICE
1949 – štátny podnik
Od 1994 – akciová spoločnosť
1949 – state owned company
Since 1994 – Joint-Stock Company
Sídlo:
Seat:
Prievozská 4C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Prievozská 4C, 821 09 Bratislava, Slovak Republic
LÍSKOVEC
Poštová adresa:
MÍROVKA
Postal address:
P.O. Box 52, 828 56 Bratislava 24, Slovenská republika
P.O. Box 52, 828 56 Bratislava 24, Slovak Republic
IČO: 36 863 513
I.D. No.: 36 863 513
IČ DPH: SK202 2840 127
KROSNO
Vat No.: SK202 2840 127
Základné imanie: 1 000 000 EUR
Share capital: 1 000 000 EUR
PROSENICE
OTROKOVICE
ČEBÍN
predmet
podnikaniA
Basic
information
Hubová
BRNO
Akciová spoločnosť zameriava svoju činnosť prioritne na oblasť projektovania,
The company aims its activities mainly at the field of design, engineering, supply of equipment,
inžinierskej činnosti, dodávok zariadení, stavebnomontážnych prác a údržby:
machines and raw materials, construction, assembly and maintenance for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
elektrických distribučných vedení od 22 kV do 110 kV,
Trenčín
prenosových vedení 220 kV a 400 kV,
vonkajších a vnútorných rozvodní a transformovní od 6 kV do 400 kV,
elektrických častí energetických zariadení (elektrární, teplární, priemyselných podnikov a pod.),
elektrických častí technologických celkov, včítane riadiacich a zabezpečovacích systémov
merania a regulácie,
optoelektronických telekomunikačných trás a sietí,
pozemných inžinierskych stavieb v oblasti energetiky, priemyselnej a občianskej výstavby,
elektroinštalačné práce v baniach, tuneloch a iných stavbách banského typu,
komplexný servis energetického hospodárstva dodávateľským spôsobom, energetický audit
a správu verejného osvetlenia v súvislosti s rozvojom ďalších služieb v energetike.
Veľký Ďur
BRATISLAVA
distribution lines from 22 kV to 110 kV,
overhead transmission lines 220 kV and 400 kV,
outdoor and indoor switchyards and substations from 6 kV to 400 kV,
electrical appliances of power engineering projects (power plants, heating stations, industrial
complexes etc.),
electrical devices of complete technological units, including control and safety systems,
measurements and monitoring,
fiber optic lines and networks, OPGW, OPPC,
civil engineering constructions in power engineering, industrial and commercial projects,
electric installations in mines, tunnels and in other constructions of mining industry,
and in connection with development of other services in power engineering for energy audit,
public lighting and as supplier of the full power service.
Core business
activities
Hranica – Ukrajina
Veľké Kapušany
Levice
TR Trenčín Juh, SR
V 208 Milín – Čechy Střed, ČR
TS Trenčín Juh, Slovak republic
TL 208 Milín – TR Čechy Střed,
• rozšírenie rozvodne 22 kV
• enlargement of 22 kV substation
Czech republic
• modernizácia vedenia na vyššie parametre
• modernization
08
orgány
spoločnosti
a vedenie
SAG ELEKTROVOD, a. s., Výročná správa 2012
SAG ELEKTROVOD, a. s., Annual report 2012
09
PREDSTAVENSTVO
DOZORNÁ RADA
Board of directors
Supervisory board
Predseda:
Predseda:
Chairman:
Chairman:
Ralf Keil (od 11. 9. 2012)
Dominik Gschwentner (24. 7. 2012 – 11. 9. 2012)
Ing. Alexander Kšiňan (31. 5. 2012 – 24. 7. 2012)
Ing. Tomáš Malatinský (16. 6. 2010 – 31. 5. 2012)
Konrad Kreuzer (od 16. 3. 2012)
Ralf Keil (since 11. 9. 2012)
Dominik Gschwentner (24. 7. 2012 – 11. 9. 2012)
Ing. Alexander Kšiňan (31. 5. 2012 – 24. 7. 2012)
Ing. Tomáš Malatinský (16. 6. 2010 – 31. 5. 2012)
Konrad Kreuzer (since 16. 3. 2012)
Členovia:
Ing. Alexander Kšiňan (28. 3. 2011 – 31. 5. 2012)
Ing. Milan Ferenc, PhD. (od 24. 7. 2012)
Dominik Gschwentner (31. 5. 2012 – 24. 7. 2012)
Ing. Ivan Beneš (16. 6. 2010 – 11. 9. 2012)
Členovia:
Thomas Kleibl (od 11. 9. 2012)
Ing. Marián Takáč (od 16. 11. 2010)
Sven Behrend (10. 8. 2011 – 16. 3. 2012)
Ralf Keil (28. 3. 2011 – 11. 9. 2012)
Members:
Ing. Alexander Kšiňan (28. 3. 2011 – 31. 5. 2012)
Ing. Milan Ferenc, PhD. (since 24. 7. 2012)
Dominik Gschwentner (31. 5. 2012 – 24. 7. 2012)
Ing. Ivan Beneš (16. 6. 2010 – 11. 9. 2012)
Members:
Thomas Kleibl (since 11. 9. 2012)
Ing. Marián Takáč (since 16. 11. 2010)
Sven Behrend (10. 8. 2011 – 16. 3. 2012)
Ralf Keil (28. 3. 2011 – 11. 9. 2012)
VÝKONNÝ MANAŽMENT
Top management
Generálny riaditeľ:
Ceo:
Ing. Alexander Kšiňan ml. (od 1. 7. 2012)
Ing. Alexander Kšiňan (1. 7. 2004 – 20. 6. 2012)
Ing. Alexander Kšiňan jr. (since 1. 7. 2012)
Ing. Alexander Kšiňan (1. 7. 2004 – 20. 6. 2012)
Riaditeľ divízie elektromontáží:
Director of electrical assembly division:
Ing. Milan Ferenc, PhD. (od 20. 2. 2012)
Ing. Marián Takáč (1. 4. 2005 – 19. 2. 2012)
Ing. Milan Ferenc, PhD. (since 20. 2. 2012)
Ing. Marián Takáč (1. 4. 2005 – 19. 2. 2012)
Riaditeľ divízie elektrických vedení:
Director of transmission lines division:
Ing. Alexander Kšiňan ml. (od 1. 9. 2010)
Ing. Alexander Kšiňan jr. (since 1. 9. 2010)
riaditeľ/-ka pre ekonomiku a financie:
Chief financial officer:
Ing. Iveta Szurdiová (od 1. 12. 2012)
Dominik Gschwentner (1. 6. 2012 – 31. 8. 2012)
Ing. Iveta Szurdiová (since 1. 12. 2012)
Dominik Gschwentner (1. 6. 2012 – 31. 8. 2012)
Company
authorities
and
top management
V 420 Hradec – Mírovka, ČR
TR Lískovec, ČR
TL 420 Hradec – Mírovka, Czech republic
TS Lískovec and T 203, Czech republic
• modernizácia križovatiek na + 80 °C
• modernization
• T 203 výmena, stavebnomontážne práce
• reconstruction
10
dcérske
spoločnosti
sag elektrovod
SAG ELEKTROVOD, a. s., Výročná správa 2012
SAG ELEKTROVOD, a. s., Annual report 2012
Elektrovod Rozvádzače, s.r.o.
Elektrovod Rozvádzače, s.r.o.
ELV-SERVIS, spol. s r.o.
ELV-SERVIS, spol. s r.o.
Elektrovod Stav, s.r.o.
Elektrovod Stav, s.r.o.
Elektrovod, a.s., ČR
Elektrovod, a.s., Czech Republic
ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY SPOLOČNOSTI SAG ELektroVod, A. S.
Branch of sag elektrovod, a. s.
SAG Elektrovod, a.s., org. zložka Brno
SAG Elektrovod, a.s., Branch office brno, Czech Republic
Elektrovod Holding, a.s., org. zložka Island
Elektrovod Holding, a.s., Iceland branch, Iceland
Elektrovod Holding, a.s., org. zložka Grónsko
Elektrovod Holding, a.s., Greenland branch, Greenland
11
Subsidiary
companies
of sag elektrovod
V 527 Pohořelice – HJ, ČR
TL 527 Pohořelice – HJ, Czech republic
• rekonštrukcia
• reconstruction
12
SAG ELEKTROVOD, a. s., Výročná správa 2012
SAG ELEKTROVOD, a. s., Annual report 2012
Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2012 bol popri realizačných stavebnomontážnych
činnostiach veľký dôraz kladený na obchodné činnosti, ktoré mali zabezpečiť dostatočný objem zákazkovej náplne na pokrytie obchodného plánu. Z hľadiska objemu získaných zákaziek možno rok
2012 charakterizovať ako krízový, čo bolo zapríčinené výraznou recesiou na slovenskom, ale aj všeobecne európskom energetickom trhu.
HORNÍ ŽIVOTICE
Spoločnosť SAG Elektrovod, a. s., v priebehu hospodárskeho roka 2012 nezaznamenala žiadnu vý­
raznú zmenu vo svojich „core business“ aktivitách. Zmena nastala v organizačnej štruktúre spoločnosti, keď bol vytvorený samostatný úsek pre ekonomiku a financie a obsadená funkcia riaditeľa
tohto úseku. Spoločnosť svoju činnosť naďalej vykonávala v divizionálnom usporiadaní – samostatne pre výstavbu rozvodní (divízia elektromontáží) a výstavbu elektrických vedení (divízia elektrických vedení). Z pohľadu obchodných aktivít sa osvedčilo riadenie obchodných činností samostatne
pre každú divíziu v tesnej súčinnosti s vrcholovým vedením spoločnosti. Hlavný zámer zavedeného
systému riadenia procesov a projektového riadenia obchodných prípadov zabezpečiť komplexnosť,
efektivitu a flexibilitu služieb, s konečným cieľom v čo najvyššej možnej miere uspokojiť potreby
zákazníka, bol splnený. Vysoká profesionálna fundovanosť pracovníkov, dlhoročná tradícia, skúsenosti a referencie boli a sú hlavnými predpokladmi splnenia tohto zámeru.
Spoločnosť v roku 2012 realizovala zákazky na území Slovenska, Čiech a Moravy, vo Fínsku a v SloČEBÍN
vinsku.
Celkový objem získanej zákazkovej náplne bol v roku 2012 vo finančnom vyjadrení vo výške
51 031 303 EUR, čo predstavuje splnenie tohto ukazovateľa na 107,19 %.
Na výnosoch z hlavných činností sa podieľali jednotlivé divízie percentuálne nasledovne:
Divízia elektromontáží: 36,4 %
Trenčín
Divízia elektrických vedení: 63,6 %
Podiel jednotlivých činností na výnosoch bol:
Bošáca
Elektromontážna činnosť: 23,1 %
Výstavba elektrických vedení: 59,3 %
Stavebná výroba: 10,2 %
Projekčná činnosť: 7,4 %
Podiel objemu zákaziek na výnosoch realizovaných doma a v zahraničí:
SR: 32,1 %
ČR: 65,6 %
ostatné zahraničie: 2,3 %
Medzi najväčších zákazníkov spoločnosti SAG Elektrovod, a. s., v roku 2012 patrili SEPS, a.s., ČEPS, a.s.,
a E.ON Česká republika, s.r.o.
In 2012, as in previous years, in addition to the execution of assembly activities, we put great emphasis on business activities in order to ensure a sufficient volume of contracts to fulfil the business
plan. In terms of the volume of procured contracts, 2012 can be described as a crisis year, which was
caused by the deep recession on the Slovak and European power markets.
During 2012, no major changes took place with regard to the core business activities of SAG Elektrovod, a. s. The organisational structure of the Company changed, with the creation of a separate unit
for economy and finance and a head of this unit being appointed. The Company continued to perform its activities by divisions – separately for the construction of switchyards (Electrical Assembly
Division) and the construction of transmission lines (Transmission Lines Division). In terms of business
activities, the separate management of business activities for each division in close cooperation
with the Company’s top management proved successful. The main objective of the implemented
process management and project management of business cases system – to provide the comprehensiveness, effectiveness and flexibility of services, with the ultimate aim to meet customer needs
and requirements to the greatest possible extent – was fulfilled. The high expertise of our workers,
long-term tradition, experience and references remain the basic preconditions for the fulfilment of
this objective.
In 2012, the Company performed customer contracts in Slovakia, Czech republic, Finland and Slovenia.
The total volume of procured customer contracts was EUR 51,031,303, which means the fulfilment
of this indicator at 107.19% in 2012.
The production divisions of the Company had the following respective shares in revenue from core
activities:
Electrical Assembly Division: 36.4%
Transmission Lines Division: 63.6%
Share of individual activities in revenue was as follows:
Electrical assembly activities: 23.1%
Transmission lines construction: 59.3%
Building production: 10.2%
Design activities: 7.4%
Share of domestic and foreign contracts in revenue:
SR: 32.1%
CR: 65.6%
Other foreign countries: 2.3%
Rimavská Sobota
The largest SAG Elektrovod, a. s. customers in 2012 included SEPS, a.s., ČEPS, a.s., and E.ON Česká
republika, s.r.o.
13
BEZDĚČÍN
NEZNÁŠOV
obchodná
činnosť
MÍROVKA
Kočín
BRATISLAVA
TR Horní Životice – Horní
Životice I, ČR
TS Horní Životice, Czech republic
• stavebné a technologické práce
• reconstruction
LÍSKOVEC
Veľký Ďur
Business
activities
KROSNO
Lemešany
Hranica – Ukrajina
Veľké Kapušany
Levice
V 527 Pohořelice – HJ, ČR
TL 527 Pohořelice – HJ, Czech republic
• rekonštrukcia
• reconstruction
14
ROZHODUJÚCE
ZÁKAZKY
PRE PLNENIE
OBCHODNÝCH
PLÁNOV
POČAS ROKA 2012
SAG ELEKTROVOD, a. s., Výročná správa 2012
SAG ELEKTROVOD, a. s., Annual report 2012
DIVÍZIA ELEKTRICKÝCH VEDENÍ
Transmission lines division
V 452 Bezděčín – Neznášov, ČR: modernizácia vedenia
TL 452 Bezděčín – Neznášov, Czech republic: modernization
V 426 Levice – Rimavská Sobota, SR: KZL/OPK + ZL
TL 426 Levice – Rimavská Sobota, Slovak republic: OPGW replacement
V 420 Hradec – Mírovka, ČR: modernizácia križovatiek na + 80 °C
TL 420 Hradec – Mírovka, Czech republic: modernization
V 208 Milín – Čechy Střed, ČR: modernizácia vedenia na vyššie parametre
TL 208 Milín – TR Čechy Střed, Czech republic: modernization
V 475, V 476, V 414 Chodov – Kočín, ČR: modernizácia na + 80 °C
TL 475, TL 476, TL 414 Chodov – Kočín, Czech republic: modernization
V 5553/5554/5556/5557/5558 Brno Komárov – Čebín, ČR: preizolácia vedenia
TL 5553/5554/5556/5557/5558 Brno Komárov – Čebín, Czech republic: reconstruction
V 527 Pohořelice – HJ, ČR: rekonštrukcia
TL 527 Pohořelice – HJ, Czech republic: reconstruction
V 412 Hradec – Řeporyje, ČR: oprava ZL výmenou a výmena ZL za KZL
TL 412 Hradec – Řeporyje, Czech republic: OPGW replacement
V 406 Sučany – Hubová, SR: rekonštrukcia 400 kV vedenia (II. etapa)
TL 406 Sučany – Hubová, Slovak republic: reconstruction
V 440 Veľké Kapušany – štátna hranica Ukrajina: preizolácia vedenia
TL 440 Veľké Kapušany – Ukraine border: reconstruction
V 418 Prosenice – Otrokovice, ČR: realizácia, modernizácia križovatiek na + 80 °C
TL 418 Prosenice – Otrokovice, Czech republic: modernization
V 477/478 Lemešany – Krosno, SR: oprava vedenia, prekládka stožiara č. 26
TL 477/478 Lemešany – Krosno, Slovak republic: reconstruction
DIVÍZIA ELEKTROMONTÁŽÍ
Electrical assembly division
TR Horní Životice – Horní Životice I, ČR: stavebné a technologické práce
TS Horní Životice, Czech republic: reconstruction
TR Bezděčín – Bezděčín I a T 402, ČR: výmena, stavebnomontážne práce
TS Bezděčín and T 402, Czech republic: reconstruction
TR Mírovka – Mírovka I, ČR: stavebnomontážne práce
TS Mírovka, Czech republic: reconstruction
TR Malacky, SR: rekonštrukcia 110/22 kV
TS Malacky, Slovak republic: reconstruction
TR Petržalka, SR: rekonštrukcia 110/22 kV a RIS
TS Petržalka, Slovak republic: reconstruction
TR Lískovec, ČR: T 203 výmena, stavebnomontážne práce
TS Lískovec and T 203, Czech republic: reconstruction
TR Trenčín Juh, SR: rozšírenie rozvodne 22 kV
ES 400 kV Veľký Ďur, SR: diaľkové riadenie a pripojenie EMO 3, 4 do PS
ES 400 kV a 220 kV, SR: údržba
Major projects
which
contributed
to the fulfillment
of the 2012
business plan
TS Trenčín Juh, Slovak republic: enlargement of 22 kV substation
Trenčín
TR Bošáca, SR: T 402, rozšírenie rozvodne
15
TS Bošáca, Slovak republic: substation expansion
TS Veľký Ďur, Slovak republic: modernization of 400 kV substation
Bošáca
Lemešany
Substation maintanance 400/200 kV, Slovak republic
Hranica – Ukrajina
Veľké Kapušany
Malacky
Rimavská Sobota
Veľký Ďur
BRATISLAVA
V 452 Bezděčín – Neznášov, ČR
TL 452 Bezděčín – Neznášov,
Czech republic
• modernizácia vedenia
• modernization
Levice
ES 400 kV Veľký Ďur, SR
TS Veľký Ďur, Slovak republic
• diaľkové riadenie a pripojenie EMO 3, 4 do PS
• modernization of 400 kV substation
16
SAG ELEKTROVOD, a. s., Výročná správa 2012
SAG ELEKTROVOD, a. s., Annual report 2012
hospodárenie spoločnosti
Economic results of the company
Development of economic indicators in 2012
vývoj ekonomických ukazovateľov za rok 2012
MÍROVKA
Kočín
17
Rok 2012 bol pre SAG Elektrovod, a. s., ako člena skupiny významnej nemeckej spoločnosti SAG
tretím rokom hospodárenia.
Spoločnosť sa naďalej úspešne vyrovnáva s pôsobením vonkajších, pre ňu nepriaznivých vplyvov
na trhu, ako boli všeobecný pokles investícií v oblastiach našej hlavnej činnosti a expanzia tuzemskej
a zahraničnej konkurencie.
Na hospodárenie akciovej spoločnosti v roku 2012 vplývala zákazková náplň, ktorú sme síce zabezpečili v plánovanej hodnote, no ktorá bola vplyvom prebiehajúcej recesie a krízy v hospodárstvach
Európskej únie a eurozóny výrazne nižšia ako v predchádzajúcich rokoch.
Pri porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa výrazne negatívne zmenil pomer externých nákladov
voči vlastným výkonom.
Spoločnosť dosiahla v roku 2012 tržby z hlavnej činnosti vo výške 46 988 970 EUR. Je to hodnota,
ktorá je výrazne nižšia ako tržby roku 2011 (101 451 721 EUR), t.j. medziročný pokles v absolútnom
vyjadrení o 54 462 751 EUR, čo predstavuje pokles o 53,68 %. Napriek tejto skutočnosti v časoch
doznievajúcej krízy a čoraz náročnejšieho trhového prostredia predstavuje relatívnu úspešnosť podnikania spoločnosti v hodnotenom období.
Na výnosoch z hlavnej činnosti sa podieľali výrobné divízie spoločnosti v nasledovných podieloch:
Divízia elektromontáží: 36,4 %
Divízia elektrických vedení: 63,6 %
2012
2012 was the third year that SAG Elektrovod, a. s. operated as a member of the SAG Group, a major
German corporation.
The Company continued to successfully cope with the effects of adverse external influences on the
market, such as the general decrease of investments in the Company’s core business and the expansion of domestic and foreign competitors.
The Company’s results in 2012 were affected by the number of contracts which, although procured
in the planned volume, was significantly lower than in previous years due to the ongoing recession
and crisis in the European Union and eurozone economies.
When compared with previous years, there was a significant negative change in the ratio of external
costs to revenues from own operations.
In 2012, revenue from core activities totalled EUR 46,988,970. This value is significantly lower than
the 2011 revenue (EUR 101,451,721), i.e. a year-on-year drop of EUR 54,462,751, which represents
53.68%. Nevertheless, at the time of the subsiding crisis and an increasingly difficult market environment, this result indicates the relative business success of the Company in the period under review.
The Company’s production divisions had the following respective shares in revenue from core
activities:
Electrical Assembly Division: 36.4%
Transmission Lines Division: 63.6%
2012
2011
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
- 439 593 EUR
2 138 377 EUR
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
- 801 020 EUR
- 1 928 948 EUR
Profit/loss from operations
- 439 593 EUR
2 138 377 EUR
Profit/loss from financial activities
- 801 020 EUR
- 1 928 948 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
- 1 240 613 EUR
209 429 EUR
Profit/loss before tax
- 1 240 613 EUR
209 429 EUR
Výsledok hospodárenia po zdanení
- 1 225 737 EUR
- 19 888 EUR
Profit/loss after tax
- 1 225 737 EUR
- 19 888 EUR
Na celkovom hospodárení sa najvýraznejšie podpísala zákazka Minioceliarne v Strážskom pre spoločnosť Slovakia Steel Mills, a.s., ktorej negatívny účtovný dopad predstavoval vlani 1 688 tis EUR.
Vzhľadom na tvrdú tuzemskú a zahraničnú konkurenciu a negatívny dopad uvedenej zákazky je
dosiahnutý hospodársky výsledok z hospodárskej činnosti roku 2012 primeraný, odráža skutočné
postavenie SAG Elektrovodu, a. s., na trhu stavebnomontážnych a projekčných prác energetického
charakteru.
Medziročný pokles straty z finančnej činnosti bol spôsobený poklesom kurzových strát spôsobených
hospodárskou činnosťou v cudzích menách – prevažne Kč – v organizačnej zložke v Českej republike.
Tieto hospodárske výsledky dosiahla spoločnosť s nižším priemerným stavom zamestnancov v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 36 zamestnancov, pričom zabezpečila rast priemerných miezd
v zmysle kolektívneho vyjednávania.
Objem majetku (aktív) ku koncu decembra 2012 predstavoval hodnotu 40 277 244 EUR, z toho obežný majetok tvoril 20 110 932 EUR, čo je pokles obežného majetku voči roku 2011 o 1 861 068 EUR.
Tento pokles bol spôsobený racionálnym znižovaním stavu materiálových zásob a aktívnym riadením znižovania stavu krátkodobých pohľadávok formou úzkej súčinnosti so zákazníkmi.
Podobne v závere roka sme zaznamenali podstatný pokles záväzkov spoločnosti voči skutočnosti
predchádzajúceho roka (medziročný pokles záväzkov o 2 162 630 EUR).
Profit/loss from extraordinary activities
Lemešany
2011
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
KROSNO
The contract for the mini steel mill in Strážske for Slovakia Steel Mills, a.s., had a major effect on overall
economic results with a negative accounting impact of EUR 1,688 thous.
Given the strong domestic and foreign competition and the negative impact of the aforementioned
contract, the 2012 profit is reasonable and reflects the current position of SAG Elektrovod, a. s. on the
power engineering construction assembly and design market.
The year-on-year decrease in loss from financial activities was the result of lower foreign exchange
losses caused by operating activities in foreign currencies – mainly CZK – in the organisational unit
in the Czech Republic.
The Company achieved these results with an average number of employees lower by 36 compared
with the previous year and also ensured the growth of average wages pursuant to the collective bargaining agreements.
As at the end of December 2012 the Company’s assets amounted to EUR 40,277,244, thereof current
assets amounted to EUR 20,110,932, which is a decrease of current assets by EUR 1,861,068 compared
to 2011. This decrease was the result of a practical reduction of material inventory and the active management of decreasing current receivables through close cooperation with customers.
Similarly, at the end of the year, there was a significant decrease of current payables of the Company
against the previous year (year-on-year decrease of current payables by EUR 2,162,630).
Hranica – Ukrajina
Veľké Kapušany
18
SAG ELEKTROVOD, a. s., Výročná správa 2012
SAG ELEKTROVOD, a. s., Annual report 2012
2010
2011
2012
EUR / IN EUR
EUR / IN EUR
EUR / IN EUR
78 337 200
103 312 778
51 305 366
Položka / Item
Imanie a fondy
Equity and reserves
Realizované výnosy spolu
19
Zostatok k 31. 12. 2010 (EUR)
Zostatok k 31. 12. 2011 (EUR)
Zostatok k 31. 12. 2012 (EUR)
Balance on 31/12/2010 (IN EUR)
Balance on 31/12/2011 (IN EUR)
Balance on 31/12/2012 (IN EUR)
1 000 000
1 000 000
1 000 000
3 029 618
2 353 853
2 336 093
- 676 095
- 235 077
- 1 440 926
3 353 523
3 118 776
1 895 167
Základné imanie
Total revenues
Share capital
Náklady spolu
Kapitálové fondy
Total costs
78 794 582
103 103 349
Capital reserves
52 545 979
Hospodársky výsledok pred zdanením
Štatutárne a ostatné fondy, nerozdelené zisky
Profit before tax
- 457 382
209 429
- 1 240 613
- 673 328
- 19 888
- 1 225 737
z minulých rokov, zisk/strata z bežného obdobia
Statutory and other reserves, retained earnings
Hospodársky výsledok po zdanení
Profit after tax
from previous years, profit of current period
Zásoby spolu z toho:
Vlastné imanie spolu
Total inventories of which:
1 659 012
276 745
263 711
Materiál / Material
1 614 616
276 745
261 911
Total equity
Poskytnuté preddavky na zásoby
Advance to inventories
44 396
1 800
HORNÍ ŽIVOTICE
Druh úveru
Loan
Zostatok k 31. 12. 2010 (EUR)
Zostatok k 31. 12. 2011 (EUR)
Zostatok k 31. 12. 2012 (EUR)
Balance on 31/12/2010 (IN EUR)
Balance on 31/12/2011 (IN EUR)
Balance on 31/12/2012 (IN EUR)
0
0
0
0
0
0
0
SR: Kontokorentný úver
Ukazovateľ / Indicator
Mer. jed. / Unit
Výnosy
EUR
Total revenues
EUR
Hospodársky výsledok pred zdanením
EUR
Profit/loss before tax
Priemerný stav zamestnancov
Average number of employees
Priemerný mesačný zárobok
Average monthly wage
EUR
2009
2010
2011
Slovak Republic: Overdraft loans
2012
ČR: Splátkový úver
82 001 757
78 337 200
103 312 778
Czech Republic: Installment loans
51 305 366
KROSNO
0
ČR: Kontokorentný úver
3 527 042
- 457 382
209 429
- 1 240 613
462
491
454
450
1 292
1 354
1 471
1 465 Czech Republic: Overdraft loans
0
osoby
person
EUR/zamest.
EUR/emp
Hubová
Kočín
BRNO
Sučany
Trenčín
Lemešany
Bošáca
Hranica – Ukrajina
Veľké Kapušany
Malacky
Rimavská Sobota
Veľký Ďur
BRATISLAVA
Levice
20
SAG ELEKTROVOD, a. s., Výročná správa 2012
SAG ELEKTROVOD, a. s., Annual report 2012
Systémy manažérstva sú súčasťou dlhodobej stratégie manažmentu spoločnosti ako jedna z nevyhnutných podmienok dosahovania adekvátnej úrovne kvality produktov, s prihliadnutím na ochranu
zdravia zamestnancov a životného prostredia a udržiavania si imidžu špičkovej firmy na trhu.
SAG Elektrovod, a. s., má zavedený Integrovaný systém manažérstva (ISM), súčasťou ktorého sú na­
sledovné certifikované systémy manažérstva (SM):
• Systém manažérstva kvality (QMS) podľa medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2009
(prvá certifikácia v roku 1997),
• Systém kvality pri zváraní podľa STN EN ISO 3834-2
(prvá certifikácia v roku 2002),
• Systém environmentálneho manažérstva (EMS) podľa normy STN EN ISO 14001:2005
(prvá certifikácia v roku 2002),
• Certifikát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS) podľa normy STN OHSAS 18001:2009
(prvá certifikácia v roku 2008).
Systémy manažérstva sa stali integrálnou súčasťou výrobných procesov spoločnosti. Požiadavky príslušných noriem i interných predpisov a stanovených procesov sú plnené a plnenie priebežne preskúmavané. Dôraz pri ich uplatňovaní je kladený na základné zásady, ktorými sú najmä spokojnosť
zákazníka s našim produktom a neustále zlepšovanie zavedených systémov.
Preskúmanie je realizované na internej úrovni – interné audity, preskúmanie výkonným manažmentom aj externými auditmi – audity certifikačného orgánu, audity našich zákazníkov.
Spoločnosť si pre zlepšovanie systémov pravidelne stanovuje ciele, ktoré sú vyhodnocované na úrovni
manažmentu a ich prínos je analyzovaný na poradách.
V priebehu roku 2012 spoločnosť plnila všetky predpísané legislatívne požiadavky pre oblasť ŽP aj
BOZP, neboli prekročené žiadne limity znečisťovania jednotlivých zložiek životného prostredia, neboli zaznamenané žiadne havarijné situácie, ani neboli evidované žiadne environmentálne sťažnosti
zo strany verejnosti. Oblasť BOZP bola pravidelne v štvrťročných intervaloch preskúmavaná výkonným manažmentom. Oblasti ŽP aj BOZP sú konštantne na potrebnej úrovni a nevykazujú žiadne
systémové nedostatky.
SAG Elektrovod, a. s., podnikajúci na otvorených trhoch, postupne napĺňa ambíciu ďalej si upevňovať pozíciu ako spoľahlivý, stabilný a konkurencieschopný subjekt energetického sektora. Systémy
manažérstva do značnej miery prispejú k naplneniu tohto cieľa.
Management systems are the integral part of a long-term Company strategy being one of the indispensable requirements in order to achieve an adequate product quality. Taking into account occupational health and safety at work as well as environmental protection preserves as an image of a top
performing company on the market.
SAG Elektrovod has implemented Integrated management system (IMS), which includes the following
certified management systems (MS):
• Quality management system (QMS) in accordance with the international standard ISO 9001:2009
(firstly certified in 1997)
• EWF Manufacturer Certification System for fusion welding of metal materials in accordance
with the international standard ISO 3834 Part 2 (firstly certified in 2002)
• Environmental management system (EMS) in accordance
with the international standard ISO 14001:2005 (firstly certified in 2002)
• Occupational health and safety management system (OHSAS) in accordance
with the international standard OHSAS 18001:2008 (firstly certified in 2008)
Management systems are the integral part of processes of production in Company. The requirements
of respective regulations, internal statutes and defined processes are being fulfilled and fulfillment
is being verified from time to time. Emphasis is on basic principles, which are mainly customer’s
satisfaction with our product and continual improving of established systems.
The review is realized on the internal level by internal auditing, top management and external auditors – for example certification body or our customer’s auditing.
The Company regularly sets the targets, which are evaluated by management and their contributions
are analyzed during the consultation.
Within the year 2012 SAG Elektrovod met all requirements according to the applicable low and regulations for environmental protection and occupational health and safety at works. No stated limit was
exceeded, no emergency situations occurred, no public complaints was registered. The sphere of
OHSAS was reviewed quarterly by the top management. The environmental protection area and the
OHSAS are continually kept on a very high level not showing any system’s deficiency.
The Company executing business in open European and non-European markets gradually reaches
the ambition to strengthen its position on the market as a reliable and competitive player in the
power-engineering sector.
The implemented management systems significantly contribute to meet the goals.
21
BEZDĚČÍN
NEZNÁŠOV
systémy
manažérstva
MÍROVKA
Kočín
LÍSKOVEC
Rimavská Sobota
Veľký Ďur
Levice
Management
systems
KROSNO
Lemešany
Hranica – Ukrajina
Veľké Kapušany
22
SAG ELEKTROVOD, a. s., Výročná správa 2012
SAG ELEKTROVOD, a. s., Annual report 2012
Ciele v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov boli v roku 2012 zamerané predovšetkým na:
• kontinuálnu optimalizáciu stavov zamestnancov v nadväznosti na aktuálny stav a štruktúru
zákazkovej náplne v roku 2012,
• stabilizáciu spoločnosti v dôsledku odchodu niektorých členov výkonného vedenia
a štatutárnych orgánov spoločnosti s dôrazom na splnenie plánovaných ukazovateľov roku 2012,
• naplnenie požiadaviek plánu výchovy a vzdelávania podľa schváleného plánu, ktorého vecné
a obsahové zameranie vychádzalo z plánovaných a operatívnych potrieb spoločnosti.
V oblasti mzdovej politiky sme zamerali pozornosť najmä na:
• realizáciu mzdovej politiky prostredníctvom zavedeného systému odmeňovania
a splnenie záväzkov z podnikovej kolektívnej zmluvy,
• operatívnu reguláciu mzdových nákladov v závislosti od ekonomických výsledkov
jednotlivých divízií a spoločnosti,
• využívanie odmeňovania ako jedného z nástrojov riadenia,
• optimálne nastavenie hmotných stimulov pre zamestnancov na zahraničných zákazkách.
V roku 2012 dosiahol priemerný mesačný zárobok zamestnancov v Bratislave 1 465 EUR/mesiac
a v Brne 40 375 CZK/mesiac. Táto úroveň je oproti trendu v minulých rokoch určitou stagnáciou,
ktorá ale bola dôsledkom výrazných personálnych zmien vo výkonnom vedení a v štatutárnych
orgánoch spoločnosti, čo malo dopad aj na celkové mzdové náklady. Napriek tomu hodnotíme záväzky z podnikovej kolektívnej zmluvy ako splnené.
V priebehu roka došlo k miernemu poklesu počtu zamestnancov. K 31. 12. 2012 bol konečný stav
zamestnancov 450, z tohto počtu sme zamestnávali 417 zamestnancov v Bratislave a 33 v OZ Brno.
V oblasti odbornej prípravy a vzdelávania sme zrealizovali celkom 285 vzdelávacích akcií pre jednotlivcov alebo skupiny zamestnancov v Bratislave a 28 akcií pre zamestnancov OZ Brno. Celková
preinvestovaná suma v priamych nákladoch činila v Bratislave 95 904 EUR a v OZ Brno 147 005 Kč.
Plán výchovy a vzdelávania bol vo vecnej aj objemovej štruktúre splnený.
Zdroje sociálneho fondu boli vytvorené v zmysle zákona a tiež zo zostatkov z minulých období
vo výške 105 228 EUR. V priebehu roka sme vyčerpali na sociálnu politiku a podporu firemnej kultúry prostriedky v objeme 99 835 EUR zo Sociálneho fondu a ďalšie prostriedky z nákladov na tieto
oblasti:
• akcie podporujúce firemnú kultúru ako Deň žien, Deň energetiky, stretnutie zamestnancov
pri príležitosti ukončenia roku,
• zabezpečenie stravovania zamestnancov s príspevkami z nákladov a zo Sociálneho fondu,
• zabezpečenie nadštandardnej lekárskej starostlivosti a úrazového poistenia vybraných
skupín zamestnancov,
• zabezpečenie rekreácií, letných táborov pre deti zamestnancov a kúpeľnej starostlivosti,
• príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,
• príspevky na kultúru a šport.
Objectives concerning the management and development of human resources mainly focused
on the following areas in 2012:
• continuous optimization of employee numbers in relation to the current status and structure
of customer contracts in 2012,
• Company stabilisation as a result of the departure of certain members of executive management
and statutory bodies, in order to achieve the 2012 indicator targets,
• development and training plan implementation according to the adopted plan, with the areas
and content based on the projected and operational needs of the Company.
With respect to wage policy, the focus of attention was primarily the following:
• operation of the wage policy in compliance with the implemented remuneration system in line
with the commitment in the Company‘s Collective Agreement,
• flexible wage cost regulation depending on the economic results of divisions and the Company,
• using remuneration as one of management tools,
• optimal structuring of financial incentives for employees on foreign contracts.
In 2012, the average monthly salary of employees in Bratislava was EUR 1,465 per month and in Brno
CZK 40,375 per month. This level represents a certain stagnation compared to the trend in previous
years, but it was the result of the fundamental personnel changes in executive management and
the Company’s statutory bodies, that also affected total wage costs. Nevertheless, the commitments
under the Company’s collective agreement are deemed fulfilled.
There was a slight decrease in employee numbers during the year. As at 31 December 2012, the
headcount totalled 450, thereof 417 in Bratislava and 33 in OZ Brno.
With respect to staff training and development, we organised 285 training events for individuals
or groups of employees in Bratislava and 28 events for OZ Brno employees. The total invested sum
of direct costs in Bratislava was EUR 95,904 and in OZ Brno CZK 147,005. The content and budget
structure of the development and training plan was fulfilled.
The Social Fund resources were created in accordance with law and also from previous years‘ balances of EUR 105,228. During the year, EUR 99,835 from the Social Fund and other cost funds were used
for the social policy and the corporate culture promotion in the following areas:
• events promoting corporate culture, including Women‘s Day, Power Engineering Day, Employee
Meeting on the occasion of year-end,
• employee catering with contributions from costs and the Social Fund,
• provision of an extra medical care and incident insurance for selected staff categories,
• provision of relaxation stays, summer children camps for children of the Company‘s staff
and spa care,
• supplementary pension scheme contributions,
• culture and sports contributions.
23
BEZDĚČÍN
NEZNÁŠOV
ĽUDSKÉ ZDROJE
MÍROVKA
Kočín
DeŇ matiek
Mother´s Day
LÍSKOVEC
Veľký Ďur
Levice
Human
resources
KROSNO
Lemešany
Hranica – Ukrajina
Veľké Kapušany
Odborné školenia
zamestnancov
Expert training for employees,
education
24
SAG ELEKTROVOD, a. s., Výročná správa 2012
SAG ELEKTROVOD, a. s., Annual report 2012
súvaha k 31. 12. 2012 (v eur)
Balance sheet as of december 31, 2012 (In eur)
výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2012 (v eur)
Income statement as of december 31, 2012 (In eur)
2012
2011
2010
40 277 244
Total assets
43 662 637
Production
53 617 126
2011
2010
46 988 970
101 451 721
77 781 771
46 988 970
101 451 721
77 781 771
0
0
0
0
0
0
4 109 063
277 696
64 472
75 522
1 423 044
60 542
0
14 973
34 387
5 245
12 213
20 338
126 566
133 131
375 690
34 501 636
83 542 243
63 219 737
7 940 248
32 582 129
22 466 885
26 561 388
50 960 114
40 752 852
11 399 839
11 938 031
11 098 616
106 942
111 705
91 801
2 349 500
2 877 785
3 147 541
3 914 035
203 719
22 737
- 658 804
2 340 601
52 824
664 961
989 138
701 407
267 870
1 100 127
459 919
- 439 593
2 138 377
273 529
- 801 020
- 1 928 948
- 730 911
- 1 240 613
209 429
- 457 382
0
0
0
- 1 225 737
- 19 888
- 673 328
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
Neobežný majetok
Non-current assets
19 987 550
21 534 333
23 539 632
7 908 418
8 558 323
9 773 163
Revenue from goods produced and services
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
Dlhodobý nehmotný majetok
Intangible assets
Dlhodobý hmotný majetok
Change in internal inventories
LÍSKOVEC
Tangible assets
12 002 624
12 862 449
13 642 530
76 507
113 561
123 939
Aktivácia
Capitalization
KROSNO
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
Dlhodobý finančný majetok
Long-term investments
Proceeds from disposal of non-current assets and raw materials
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Obežný majetok
Current assets
20 110 932
21 972 000
Other operating income
30 028 881
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Zásoby
Inventories
263 711
276 745
Income from long-term investments
1 659 012
Výnosové úroky
Dlhodobé pohľadávky
Kočín
2012
Výroba
Aktíva celkom
MÍROVKA
25
Non-current receivables
0
0
Interest income
105 014
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
Krátkodobé pohľadávky
Current receivables
16 668 227
18 782 524
Other financial income
21 845 207
Vlastná spotreba
Finančné účty
Financial accounts
3 178 995
2 912 731
Cost of raw materials, consumables and services
6 419 648
Časové rozlíšenie
Spotreba materiálu a energie a ostatných neskladovateľných dodávok
Accruals and deferrals
178 763
156 304
Raw materials, energy and other non-inventory items
48 613
Lemešany
Služby
Services
Pasíva celkom
40 277 244
Total equity and liabilities
43 662 637
Osobné náklady
53 617 126
Staff costs
Vlastné imanie
Equity
1 895 167
3 118 776
3 353 523
1 000 000
1 000 000
1 000 000
2 336 093
2 353 853
3 029 618
0
0
0
- 215 189
- 215 189
- 2 767
- 1 225 737
- 19 888
- 673 328
38 374 659
40 537 289
50 262 445
Dane a poplatky
Taxes and fees
Základné imanie
Share capital
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku
Reserves created from profits
BRATISLAVA
859 255
1 867 323
759 139
20 634 497
22 922 855
656 740
16 880 907
15 747 111
48 846 566
0
0
0
7 418
6 572
1 158
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Net profit/loss for the period
Časové rozlíšenie
Accruals and deferrals
Ostatné finančné náklady
Profit/loss from extraordinary activities
Bankové úvery a výpomoci
Bank loans and assistance
Nákladové úroky
Profit/loss from ordinary activities
Krátkodobé záväzky
Current liabilities
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Profit/loss from financing activities
Dlhodobé záväzky
Non-current liabilities
Residual value of non-current assets and raw materials
Operating profit/loss
Rezervy
Provisions
Levice
Other financial costs
Záväzky celkom
Liabilities
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu
Interest expense
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Net profit/loss for the period
Amortization of intangible assets and depreciation of tangible assets
Other operating expenses
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Retained earnings from previous years
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Veľký Ďur
Capital reserves
Hranica – Ukrajina
Veľké Kapušany
26
SAG ELEKTROVOD, a. s., Výročná správa 2012
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
SAG ELEKTROVOD, a. s., Annual report 2012
Report of the independent auditor
Výročná správa
Annual report
2012
SAG ELEKTROVOD, a. s.
Prievozská 4C
821 09 Bratislava
Slovenská republika
Slovak Republic
Download

stiahnuť - SAG Elektrovod