J.P.''VODOVOD I KANALIZACIJA''
X Hercegovačke brigade 3
Herceg Novi
IZVJEŠTAJ O RADU
ZA 2011. GODINU
Tehničkog sektora
Herceg Novi, mart 2012. Godine
______________________________________
J.P.''Vodovod i kanalizacija''H-Novi
Izvještaj o radu za
2011.
godinu
IZVJEŠTAJ O RADU RADNE JEDINICE 4.10
SLUŢBE PLANA I RAZVOJA
zа pеriоd оd 01.01.-2011. – 31.12.2011. gоdinе
- Projekat „Poboljšanje vodosnabdijevanja i odvoĎenja otpadnih voda na Crnogorskom
primorju“ - FAZA III
Faza III Projekta poboljšanje vodosnabdijevanja i odvoĎenja otpadnih voda na Crnogorskom
primorju, je u toku i fokusirana je na sektor otpadnih voda kroz poboljšanje odvoĎenja otpadnih
voda u Herceg Novom, Tivtu, Kotoru i Baru.
U Herceg Novom je u toku ove faze predviĎena izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih
voda, sanacija i zamjena postojećih kanalizacionih sistema i izgradnja novih.
Manji dio projekta se odnosi na poboljšanje po pitanju vodosnabdijevanja.
Na implementacji ovog projekta angaţovana je konsultantska kuća JV DAHLEM/Pecher.
Konsultant je pripremio tendersku dokumentaciju po Crvenoj knjizi (za izgradnju kanalizacionog
kolektora) i tendersku dokumentaciju po Ţutoj knjizi (za izgradnju PPOV – postrojenja za
prečišćavanje otpadnih voda) u opštini Herceg Novi.
Konsultant je izvršio ispravke ranije uraĎene projektne dokumentacije u skladu sa primjedbama
revizione komisije.
Vodacom i Konsultant su raspisali tendere:
1. Tender za izbor izvoĎača radova na izradnji vodovodne i kanalizacione infrastrukture u
opštini Heceg Novi.
2. Tender za izbor izvoĎača radova na izgradnji PPOV u opštini Herceg Novi.
Tokom jula i avgusta Konsultant je pruţao stručnu pomoć evalucionoj komisiji, koju činili
predstavnici Opštine, Vodovoda i Vodacoma, za otvaranje i vrednovanje tenderskih ponuda.
Konsultant je takoĎe pruţio podršku Vodacom-u tokom procesa priprema Ugovora sa izabranim
izvoĎačem za izvoĎenjem radova u sklopu Projekta izgradnje vodovodne i kanalizacione
infrastrukture u opštini Herceg Novi, kao i sa izabranim izvoĎačem radova na Projektu izgradnje
PPOV u opštini Herceg Novi.
- Izvještaj o realizaciji Projekata institucionalne podrške vodovodnim i kanalizacionim
preduzećima
U okviru njemačke finansijske saradnje sa Crnom Gorom, u toku 2011. godine, kao donacija
kfW banke, realizuje se Projekat
institucionalne podrške vodovodnim i
kanalizacionim
preduzećima u cilju povećanja efikasnosti rada preduzeća, smanjivanja gubitaka u vodovodnoj
mreţi, poboljšanja procenta naplate, smanjenja troškova poslovanja i sprovoĎenja benchmarking
metodologije.
Na implementacji ovog projekta koji je započet 2009. godine angaţovana je konsultantska kuća
Sachsen Wasser iz Lajpciga (u saradnji sa VODACOM-om).
U okviru pomenutog projekta VIK je dobio stručnu pomoć i podršku u slijedećim segmentima:
- Poslovno planiranje
Tokom prethodne godine konsultant je organizovao niz individualnih i zajedničkih radionica
(sa drugim VIK-ovima) u cilju obuke iz oblasti Poslovnog planiranja. Tokom radionica i radnih
sastanaka, predstavnici vodovoda imali su priliku da se upoznaju sa konceptom Poslovnog
planiranja i metodologijom izrade na osnovu koje su sukcesivno izraĎivali segmente svog
Poslovnog plana. Tako da je vodovod izradio ovaj dokument (prema datoj metodologiji), koji se sa
svojim glavnim i pojedinačnim ciljevima odnosi na period za tri godine. Tokom 2011. godine vršen
je monitoring odnosno praćenje realizacije plana, aţuriranje postavljenih ciljeva i aktivnosti u
skladu sa situacijom i realnim mogućnostima, kao i izrada poslovnog plana za period od 2012. do
1
J.P.''Vodovod i kanalizacija''H-Novi
Izvještaj o radu za
2011.
godinu
2014. godine uz saradnju i sugestije konsultanta i Vodacom-a. TakoĎe, tokom novembra mjeseca
u redovnoj misiji obilaska VIK-ova i u našem vodovodu je boravio meĎunarodni ekspert za
poslovno planiranje koji nam je tom prilikom dao odreĎene preporuke za aţuriranje i inoviranje
Poslovnog plana.
- Poslovni softver
Tokom 2010. godine, kao donacija, koja je predviĎena u okviru Projekta institucionalne
podrške vodovodnim i kanalizacionim preduzećima, u našem vodovodu je instaliran integralni
softver (firme ABSoft iz Beograda), koji obuhvata računovodstvo, finansije, obračun ličnih
dohodaka i koji je povezan sa postojećim softverom za naplatu. U toku 2011. godine nastavilo se
sa dodatnim obukama za ovaj softver kao i implementacijom troškovnih i profitnih centara,
primjenom unificiranog kontnog plana i ostalih aktivnosti u skladu sa saradnjom izmeĎu
Konsultanta i Vodacoma.
- GIS i hidrauličko modeliranje
Tokom juna mjeseca 2010. godine tim Sachsen Wassera uz podršku Vodacom-a izvršio je
nekoliko obuka u VIK-u Herceg Novi:
- teoretsku i praktičnu obuku osoblja za korišćenje geografsko – informacionog sistema
(GIS).
- obuku u hidrauličko modeliranju.
Tokom 2011. godine Vodacom je pruţio i odreĎenu dodatnu obuku iz GIS i hidrauličkog
modeliranja, a takoĎe je odreĎena i pilot zona za ovo modeliranje. Kao pilot zona odreĎena su
naselja Bijela i Kamenari i u okviru toga su raĎene aktivnosti kreiranja GIS baze za tu zonu.
U saradnji sa Vodacomom i Konsultantom uraĎena je i finalizacija GIS pilot zone Bijela –
Kamenari, a izvršeno je i formiranje kalibracionih podataka tokom kampanje mjerenja metodom
bilansa (mjerenje protoka , pritiska, kao i analiza fakturisane količine vode u zoni).
Izvršeno je prebacivanje podataka iz formiranog GIS-a u Epanet i formiran je hidraulički model
pilot zone sa preliminarnom kalibracijom.
Konsultant je dovršio i testirao povezanost softvera za fakturisanje na aplikaciju Mapinfo i
nadograĎenog alata za korišćenje GIS-a.
- Detekcija gubitaka
Prethodne godine Konsultant i Vodacom su organizovali radionice na kojima je vršena
teoretska obuka, za osoblje vodovoda, sa ureĎajima za detekciju gubitaka. TakoĎe, u okviru ovog
programa vodovod je dobio odreĎenu opremu za detekciju gubitaka.
U novembru 2011. godine tim iz vodovoda je u saradnji sa Vodacom-om i Konsultantom radio na
detekciji gubitaka metodom noćnog mjerenja u zoni Bijela – Kamenari gdje je ustanovljen veliki
gubitak. Tim za detekciju je u saradnji sa tehničkom operativom otklonio značajan dio gubitaka u
zoni Bijele, a radio je i na instaliranju sekcijskih ventila u zoni Kamenara.
U cilju edukacije tima za detekciju vodovoda Herceg Novi Konsultant je organizovao obuku
detaljne inspekcije vodovoda (Water Audit). Ovo je savremena obuka koja predstavlja metodu koja
prethodi detekciji gubitaka.
- Finansije i komercijala
Kao i prethodne godine i u 2011. godini Vodacom i Konsultant su organizovali niz radionica na
temu finansija i komercijale.
Konsultant je u saradnji sa Vodacom-om i VIK-ovima izradio unificirani kontni plan za 4 VIK-a
(Herceg Novi, Tivat, Kotor i Bar) u skladu sa novim kontnim planom koji je propisan Zakonom.
2
J.P.''Vodovod i kanalizacija''H-Novi
Izvještaj o radu za
2011.
godinu
U okviru segmenta Projekta koji se odnosi na uvoĎenje troškovnih centara u martu je
odrţana radionica, a kasnije su odreĎeni i ključevi za rapodjelu troškova po troškovnim centrima
što je kasnije implementirano u poslovni softver.
Konsultant je u martu odrţao i radionicu na temu korisničkih Ugovora i Opštih uslova (Javnog
ugovora), koji su kasnije izraĎeni za kategoriju „pravnih lica“ i za kategoriju „domaćinstva“.
Konsultant je tokom maja mjeseca zajedno sa Vodacom-om i vodovodom započeo sa
prikupljanjem podataka za izradu tarifne studije, koja je završena krajem 2011. godine.
Tokom oktobra mjeseca Konsultant i Vodacom su odrţali četiri radionice iz računovodstvenih
politika sa ciljem pruţanja pomoći i podrške računovodstvenom osoblju u izradi računovodstvenih
politika u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Crne Gore i meĎunarodnim
računovodstvenim standardima. TakoĎe, Konsultant je pripremio i predlog Pravilnika o
računovodstvu i računovodstvenim procedurama koji moţe da posluţi kao osnova vodovodu pri
izradi sopstvenog pravilnika za računovodstvo.
Komercijalni ekspert je u decembru mjesecu završio izradu Predloga Standardnog priručnika o
komercijalnim poslovima i isti dostavio vodovodu.
- Benchmarking
Krajem prošle godine odrţana je početna radionica na temu indikatora uspješnosti i
benchmarkinga. Konsultant je realizovao zajedničku radionicu, za sve VIK-ove u okviru projekta,
na kojoj je predstavio potrebu odreĎivanja, usvajanja i praćenja odreĎenih zajedničkih indikatora
uspješnosti. Predstavljen je predlog skupa od 49 indikatora, čija je razrada uslijedila u nastavku
Projekta.
Tokom maja mjeseca 2011. godine vršene su aktivnosti na podešavanju poslovnog softvera u
cilju automatskog generisanja podataka, koji će biti upotrebljeni u izradi benchmarking tabela.
Vodacom je na osnovu benchmarking tabela izradio Devetomjesečni izvještaj za 2011. godinu o
indikatorima poslovanja VIK-ova i dostavio ih osnivačima i VIK-ovima .
-
Izvještaj o realizaciji izgradnje stambenog objekta za radnike JP Vodovod i
kanalizacija Herceg Novi, na lokaciji Crveni krst
Ovaj stambeni objekat, koji je graĎen u cilju rješavanja stambenih potreba radnika JP
„Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi, praktično je završen krajem 2011. godine.
_____________________________
Dragan Vlatković,dipl.ing.elek.
Pomoćnik direktora za investicije
3
Izvještaj o radu za
J.P.''Vodovod i kanalizacija''H-Novi
2011.
godinu
IZVЈЕŠTАЈ О RАDU RADNE JEDINICE 4.21
SLUŢBE ZА PRОIZVОDNJU I DISTRIBUCIЈU VОDЕ
zа pеriоd оd 01.01.2011. – 31.12.2011. gоdinе
- Grupa za remont ventila i odrţavanje objekata
U toku 2010.godine izvršeno je 43 intervencija na remontu,zamjeni i ugradnji novih
zatvarača na rezervoarima,pumpnim stanicama i vodovodnoj mreţi prečnika od 1’’ do 200mm.
Tabela intervencija na ventilima:
PREČNIK VENTILA
1’’
11/2’’
2’’
DN 80
DN 100
DN 150
DN 200
UKUPNO
BROJ INTERVENCIJA
3
3
2
8
5
19
3
43
- Pumpne i hidroforske stanice
U istom periodu izvršeno je 206 intervencija na pumpnim i hidroforskim stanicama.
Tabela intervencija na pumpnim stanicama:
PUMPNA STANICA
BROJ INTERVENCIJA
Foča
12
Panorama
9
Kamenari
18
Deli Radivoje
6
Šćepoševići
25
Meljine
6
Sušćepan
17
Stanina
11
Ţvinje
17
Bajer II
14
Kovačina
13
Vala
11
Podi
9
Đilovići
11
Sasovići
11
Kanli Kula
3
Mojdeţ
3
Ţvinje-strana
6
Topla
4
UKUPNO
206
4
J.P.''Vodovod i kanalizacija''H-Novi
Izvještaj o radu za
2011.
godinu
- Ostale intervencije
Ukupno je izvršeno 21 ostalih intervencija (utovar i istovar hlora,podmazivanje
pumpi,transport nafte na F.S.Mojdeţ i sl.).
_____________________________
Perica Vučetić,dipl.ing.maš.
Rukovodilac sluţbe za proizvodnju
i distribuciju vode
5
J.P.''Vodovod i kanalizacija''H-Novi
Izvještaj o radu za
2011.
godinu
IZVJEŠTAJ O RADU RADNE JEDINICE 4.22
SLUŢBE BAŢDARNICA
zа pеriоd оd 01.01.2011. – 31.12.2011. gоdinе
- Odrţavanje i servisiranje vodomjera
-
-
-
-
Odrţavanje vodomjera i njima pripadajućih armatura u cilju otklanjanja kvarova i
tačnosti mjerenja izvršili smo u protekloj godini zamjenu vodomjera raznih profila
(Ø13mm – Ø150mm), broj zamjenjenih vodomjera iznosi 1.438 kom.
Intervencije na vodomjernim armaturama u vodomjernom šahtu raznih profila, a po
prijavama sluţbe očitavanja vodomjera kao i samih potrošača, izvršili smo sledeće
radove:
Opravka armatura u iznosu od: 1.149 kom.
Zamjene ventila, holendera vodomjera i drugih fitinga u iznosu od: 1.364 kom.
Rekonstrukcije starih mjernih mjesta većih profila u cilju veće tačnosti mjerenja i
lakšeg i jeftinijeg odrţavanja vodomjera.U protekloj godini izvršili smo 2
rekonstrukcija ove prirode.TakoĎe je izvršena i rekonsrukcija 18 mjernih mjesta
vodomjera manji profila.
Plombiranje i kontrola vodomjera (zaštitnom plombom),kako bi mu se sprečila svaka
moguća zloupotreba,plombirano je 3.523 kom .
Montaţa novih vodomjera-razdvajanja vodomjera ukupno 93 kom.
Montaţa ventila sa ’’bravom’’ radi efikasnijeg isključenja potreošača- ukupno 179
kom.
- Servis vodomjera u baţdarnici
U protekloj godini baţdarnica-servisna radionica za vodomjere u okviru svojih aktivnosti
izvršila je servis vodomjera za potrebe JP Vodovod i kanalizacija H.Novi u iznosu od 1.126 kom.
raznih profila od Ø13mm – Ø40mm , a ostatak do broja zamjenjenih vodomjera je nadoknaĎen
kupovinom i montaţom novih vodomjera raznih profila.
- Isključenje (uključenje) potrošača sa vodovodne mreţe
JP "VIK" H.Novi u svom poslovanju zbog neizmirenih obaveza potrošača za utrošenu
vodu pribjegava u okviru svojih zakonskih ovlašćenja neselektivnim isključenjima .Za ove
aktivnosti RJ Baţdarnica je obezbjeĎivala stručno osposobljene kadrove za izvršenje isključenjauključenja potrošača.Broj isključenja –uključenja u 2011. iznosi 1.845 odnosno 1213.
- Smanjenje gubitaka i kontrola HS''Panorama''-Bijela
I u ovoj godini na lokalitetu u Bijeloj (Gloţuzn,Dubravica, Petrovići,Todorovići), izvršena
je rekonstrukcija dijela vodovodne mreţe,izmještanje pojedinih vodomjera na mjesto priključenja,
lociranje svakog vodovodnog priključka i izrada priključnih šahti, redovna dnevna kontrola
potrošnje a sve u cilju smanjenja gubitaka na vodovodnoj mreţi.U ovom godišnjem periodu gubici
na ovoj lokaciji su se kretali u intervalu od 25% do 10%.
6
Izvještaj o radu za
J.P.''Vodovod i kanalizacija''H-Novi
2011.
godinu
- Segment razvoja
- Izvršena je nabavka neophodnog alata kako bi se svi postavljni zadaci uspješno završili .
- Izvršeni su manji radovi u samoj ''Baţdarnici'' u ciju poboljšanja uslova rada.
Tabelarni prikaz statistike R.J. ‘’Baždarnica’’ za 2011. godinu :
Mjesec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Januar
Februar
Маrt
Аpril
Мај
Јun
Јul
Аvgust
Septembar
Октоbar
Novembar
Decembar
UKUPNO
Zamjena
vodomjera
Plombiranje
kontrola
vodomjera
97
146
127
100
102
148
138
124
128
127
104
97
1438
204
304
251
327
198
330
334
368
402
311
261
233
3523
Montaţa
ventila sa
bravom
0
0
0
0
67
90
9
1
1
0
3
8
179
Isključenja
vodomjera
46
228
149
190
194
178
139
118
127
141
162
173
1845
Uključenja
vodomjera
13
143
92
114
103
105
113
105
98
92
125
110
1213
Intervenc.
vodomjera
Montaţa
vodomjera
151
239
222
249
266
229
269
315
286
191
198
167
2513
0
2
12
2
21
28
13
3
7
2
3
0
93
__________________________
Goran Simović maš.ing.
Rukovodilac sluţbe baţdarnice
7
Izvještaj o radu za
J.P.''Vodovod i kanalizacija''H-Novi
2011.
godinu
IZVJEŠTAJ O RADU RADNE JEDINICE 4.31
SLUŢBE ZA ODRŢAVANJE VODOVODNE MREŢE
zа pеriоd оd 01.01.2011. – 31.12.2011. gоdinе
-
Izmjene na cjevovodu u duţinama većim od 10 m’
U toku 2010. godine na vodovodnoj mreţi izvršena je rekonstrukcija i zamjena
cjevovoda raznih profila u ukupnoj duţini od 6.239,00 m’ ( 6 km i 239 m’), od kojih 4.603,00 m’ na
profilima manjih prečnika- do DN2’’, i 1.636,00 m’ na profilima preko DN2’’, što se moţe vidjeti u
sledećim tabelama :
Tabela izmjenjenog cjevovoda prečnika do DN2’’:
PREČNIK CJEVOVODA
DN 1/2 ’’
DN 3/4’’
DN 1’’
DN 5/4’’
DN 6/4’’
UKUPNO
DUŢINA IZMJEŠTENE DIONICE
249,00 m’
2.119,00 m’
1.018,00 m’
851,00 m’
366,00 m’
4.603,00 m’
Tabela izmjenjenog cjevovoda prečnika većeg od DN2’’:
PREČNIK CJEVOVODA
DN 2’’
DN 80 mm
DN 100 mm
DN 150 mm
DN 200 mm
UKUPNO
DUŢINA IZMJEŠTENE DIONICE
1.417,00 m’
15,00 m’
152,00 m’
12,00 m’
40,00 m’
1.636,00 m’
Tabela izmjenjenog cjevovoda po mjesecima:
MJESEC
R.BR.
LOKACIJA
PREČNIK
JANUAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Meljine, Kankaraš
Meljine, Kankaraš
Kamenari , Antonić
Ţvinje, Vekić
Baošići, Deli radivoje
Bajer II, Radanović
Podi, klizište
Podi, klizište
Podi, klizište
Podi, klizište
Bijela, Zotto Kapelino
Bijela, Zotto Kapelino
Topla III, Doklestić
Meljine, Narodnog fronta, Mirosavljević
DN 6/4’’
DN 3/4’’
DN 5/4’’
DN 5/4’’
DN 1’’
DN 5/4’’
DN 150 mm
DN 100 mm
DN 1’’
DN 3/4’’
DN 80 mm
DN 2’’
DN 1’’
DN 1’’
DUŢINA
IZMJEŠTANJA
40,00 m’
40,00 m’
24,00 m’
20,00 m’
25,00 m’
30,00 m’
12,00 m’
100,00 m’
15,00 m’
20,00 m’
15,00 m’
70,00 m’
10,00 m’
10,00 m’
8
Izvještaj o radu za
J.P.''Vodovod i kanalizacija''H-Novi
MJESEC
R.BR.
LOKACIJA
PREČNIK
JANUAR
15.
16.
Crveni krst, ’’Neimarstvo’’
Španjola, Radović
DN 1’’
DN 3/4’’
FEBRUAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Herceg Novi, Spasića i
Herceg Novi, Spasića i
Herceg Novi, Spasića i
Herceg Novi, Spasića i
Bijela, Zloković
Bijela, Zloković
Đenovići , groblje
Drenovik, Doderović
DN 2’’
DN 5/4’’
DN 1’’
DN 3/4’’
DN 6/4’’
DN 3/4’’
DN 1’’
DN 3/4’’
MART
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Meljine, bolnica
Meljine, bolnica
Meljine, bolnica
Igalo, Jovana Vavića-Buturova
Ratiševina, Kecojević
Igalo, Servisna zona, Kulinović
Igalo, Servisna zona, Kulinović
Igalo, Servisna zona, Kulinović
Bijela, Petrović
Bijela, Petrović
Kumbor, ’’Olimpija’’
Kamenari ,Jošica
Igalo, Sučević
DN 2’’
DN 1’’
DN 3/4’’
DN 3/4’’
DN 3/4’’
DN 3/4’’
DN 1’’
DN 5/4’’
DN 6/4’’
DN 1’’
DN 2’’
DN 3/4'’
DN 3/4 ’’
APRIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Igalo, Bijelić
Ratiševina, naselje ’’Šipak’’
Igalo, Čeprnić
Kumbor, Gracija,Leić
Igalo, Gomila 79
Igalo, Gomila, Predojević
Igalo, Gomila, Predojević
Đenovići,Radulović
Đenovići,Radulović
DN 3/4’’
DN 3/4’’
DN 3/4’’
DN 2’’
DN 1/2’’
DN 6/4’’
DN 1’’
DN 1’’
DN 6/4’’
MAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Servis ’’Boke’’
Herceg Novi, Stjepa Šarenca 27
Sušćepan, Grbić
Baošići, Deli radivoje, Dabović
Baošići, Tripović
Topla, kod grnčara
Herceg Novi, Njegoševa 115, Kostić
Španjola, Seratlić
Ţvinje, Vujović
Bijela, ’’Roda’’
DN 3/4’’
DN 5/4’’
DN 3/4’’
DN 1’’
DN 1’’
DN 1’’
DN 1’’
DN 5/4’’
DN 5/4’’
DN 6/4’’
JUN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Đenovići, Terzić
Baošići, Kramţer
Ţvinje
Kumbor, Vavić
Herceg Novi, Jovana Bijelića,Lučić
Topla, Tatar bašta, Vuičić
Sutorina, hotel ’’Pavlović’’
Sutorina, hotel ’’Pavlović’’
DN 2’’
DN 1’’
DN 5/4’’
DN 1’’
DN 6/4’’
DN 1/2 ’’
DN 3/4 ’’
DN 5/4 ’’
Mašare 99
Mašare 99
Mašare 99
Mašare 99
2011.
godinu
DUŢINA
IZMJEŠTANJA
10,00 m’
15,00 m’
218,00 m’
16,00 m’
55,00 m’
10,00 m’
75,00 m’
70,00 m’
10,00 m’
20,00 m’
10,00 m’
266,00 m’
17,00 m’
15,00 m’
16,00 m’
20,00 m’
30,00 m’
25,00 m’
15,00 m’
100,00 m’
35,00 m’
35,00 m’
35,00 m’
30,00 m’
30,00 m’
403,00 m’
35,00 m’
65,00 m’
52,00 m’
30,00 m’
12,00 m’
40,00 m’
30,00 m’
11,00 m’
11,00 m’
286,00 m’
15,00 m’
26,00 m’
25,00 m’
20,00 m’
15,00 m’
20,00 m’
14,00 m’
40,00 m’
20,00 m’
16,00 m’
211,00 m’
12,00 m’
15,00 m’
20,00 m’
13,00 m’
11,00 m’
15,00 m’
130,00 m’
42,00 m’
9
J.P.''Vodovod i kanalizacija''H-Novi
Izvještaj o radu za
R.BR.
LOKACIJA
PREČNIK
JUN
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Topla, Nikole Ljubibratića 26
Meljine, Vujić
Srbina, Vučurović
Kumbor, Pušić
Podi, Bošković
Sutorina
Nemila, Radović
Mojdeţ, Andrić
DN 3/4’’
DN 3/4’’
DN 3/4’’
DN 3/4’’
DN 1’’
DN 3/4’’
DN 1’’
DN 1’’
JUL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Sutorina ,Šćepoševići, Mračević
Igalo,Šištet, Stjepčić
Igalo,Šištet, Stjepčić
Podi, Jančić
Podi, kod škole
Zelenika, Pejović
Igalo,Pijanović
Herceg Novi, pijaca
Baošići, Pavlović
Baošići, Kremenović
Herceg Novi, Spasića i Mašare
Herceg Novi, Spasića i Mašare
DN 1’’
DN 5/4’’
DN 1’’
DN 3/4 ’’
DN 2’’
DN 1’’
DN 1’’
DN 1/2’’
DN 1’’
DN 3/4 ’’
DN 200 mm
DN 2’’
AVGUST
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Podi, Bekam
Podi, Bekam
Podi, Bekam
Savina , I Bokeške brigade 11, Petrović
Kumbor, Antunović
Meljine, samački hotel
Podi, Topovi
Nemila, Komnenić
Nemila, Komnenić
DN 2’’
DN 1’’
DN 3/4’’
DN 1’’
DN 3/4 ’’
DN 6/4’’
DN 3/4’’
DN 3/4’’
DN 1’’
SEPTEMBAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Podi, Bulajić
Herceg Novi, Banjalučka, Katić-Jančić
Herceg Novi, ’’Ric’’
Podi, Kovačević
Podi, Vavić
Podi, Radović
Podi, Radović
Podi, Spaić
Podi, Spaić
Podi, Filipović
Podi, Filipović
Podi, škola
Podi, škola
Podi, škola
Sutorina ,Rakanović
Herceg Novi, Bulaić
Herceg Novi, Bulaić
DN 3/4’’
DN 2’’
DN 5/4’’
DN 3/4’’
DN 3/4’’
DN 3/4’’
DN 6/4’’
DN 1’’
DN 6/4’’
DN 5/4’’
DN 3/4’’
DN 1’’
DN 5/4’’
DN 1/2’’
DN 1’’
DN 1’’
DN 3/4’’
OKTOBAR
1.
2.
3.
4.
5.
Đenovići, Ilić
Đenovići, Ilić
Kamenari, Mišević
Meljine, veterinarska
Herceg Novi, Piljurović
DN 5/4’’
DN 2’’
DN 100 mm
DN 1/2’’
DN 3/4’’
MJESEC
2011.
godinu
DUŢINA
IZMJEŠTANJA
30,00 m’
16,00 m’
10,00 m’
18,00 m’
60,00 m’
100,00 m’
30,00 m’
20,00 m’
542,00 m’
10,00 m’
170,00 m’
10,00 m’
10,00 m’
240,00 m’
32,00 m’
15,00 m’
10,00 m’
38,00 m’
35,00 m’
40,00 m’
30,00 m’
640,00 m’
240,00 m’
50,00 m’
61,00 m’
22,00 m’
15,00 m’
13,00 m’
30,00 m’
13,00 m’
10,00 m’
454,00 m’
30,00 m’
30,00 m’
10,00 m’
38,00 m’
30,00 m’
80,00 m’
16,00 m’
35,00 m’
20,00 m’
28,00 m’
90,00 m’
20,00 m’
25,00 m’
80,00 m’
30,00 m’
15,00 m’
15,00 m’
592,00 m’
40,00 m’
10,00 m’
40,00 m’
35,00 m’
30,00 m’
10
J.P.''Vodovod i kanalizacija''H-Novi
Izvještaj o radu za
R.BR.
LOKACIJA
PREČNIK
OKTOBAR
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Herceg Novi, Piljurović
Zelenika , Balkanska ulica
Đenovići, Mirine 7, radomirović
Igalo, Gomila, Lazović
Igalo, Gomila, Lazović
Nemila, Zemunska ul.
Nemila, Zemunska ul.
Bijela, zgrada solidarnosti
Igalo, Gomila, ’’Zvijezda’’
Igalo, Jančić
Baošići, Norveško naselje, Vuković
Baošići, Norveško naselje, Vuković
Baošići, Norveško naselje, Vuković
Igalo, Gomila, Zemljak
Herceg Novi, Nikezić
DN 1’’
DN 3/4’’
DN 6/4’’
DN 2’’
DN 1’’
DN 1/2’’
DN 3/4’’
DN 1’’
DN 5/4’’
DN 3/4’’
DN 2’’
DN 1’’
DN 3/4’’
DN 5/4’’
DN 1’’
NOVEMBAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Herceg Novi, Bulajić
Bijela, ’’ Lider’’
Ţvinje
Igalo, Skojevska 13
Igalo, Petlja, Ţivković
Igalo, Sava Ilića 25, Matijašević
Đenovići, Odalović
Bijela, ’’ Tron’’
Igalo, Petlja, Kosić
Njivice, Marić
Baošići, Norveško naselje
Baošići, Norveško naselje
Baošići, Norveško naselje
Baošići, Norveško naselje
Đenovići, Penov
Kamenari, kod Riha brice
Igalo, Petlja
Baošići, Crnogorčević
Baošići, Crnogorčević
Podi, Crnica
Podi, Crnica
Podi, Crnica
Podi, Crnica
Bijela, ’’ Tron’’
Bijela, ’’ Tron’’
Igalo, Simičić
DN 2’’
DN 5/4’’
DN 2’’
DN 3/4’’
DN 3/4’’
DN 3/4’’
DN 1/2 ’’
DN 1/2’’
DN 1’’
DN 2’’
DN 2’’
DN 3/4’’
DN 6/4’’
DN 5/4’’
DN 3/4’’
DN 1’’
DN 3/4’’
DN 3/4’’
DN 6/4’’
DN 5/4’’
DN 1’’
DN 3/4’’
DN 1/2’’
DN 1/2’’
DN 3/4’’
DN 3/4’’
DECEMBAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Igalo, Jovana Vavića 13, Radanović
Igalo, Jovana Vavića 13, Radanović
Igalo, Jovana Vavića 13, Radanović
Baošići, Norveško naselje
Baošići, Norveško naselje
Baošići, Norveško naselje
Baošići, Norveško naselje
Baošići, Norveško naselje
Igalo, Tomašević
Igalo, Tomašević
Igalo, Luke Vukalovića, Bajčeta
Baošići, Norveško naselje
DN 5/4’’
DN 1’’
DN 3/4’’
DN 1/2’’
DN 3/4’’
DN 1’’
DN 5/4’’
DN 2’’
DN 1/2’’
DN 3/4’’
DN 3/4’’
DN 100 mm
MJESEC
2011.
godinu
DUŢINA
IZMJEŠTANJA
50,00 m’
30,00 m’
10,00 m’
30,00 m’
20,00 m’
12,00 m’
18,00 m’
36,00 m’
60,00 m’
30,00 m’
100,00 m’
20,00 m’
90,00 m’
23,00 m’
10,00 m’
694,00 m’
17,00 m’
10,00 m’
300,00 m’
15,00 m’
25,00 m’
17,00 m’
10,00 m’
10,00 m’
20,00 m’
30,00 m’
100,00 m’
180,00 m’
30,00 m’
50,00 m’
20,00 m’
60,00 m’
20,00 m’
60,00 m’
30,00 m’
10,00 m’
12,00 m’
12,00 m’
10,00 m’
15,00 m’
200,00 m’
15,00 m’
1.278,00 m’
20,00 m’
20,00 m’
40,00 m’
20,00 m’
30,00 m’
50,00 m’
20,00 m’
10,00 m’
20,00 m’
35,00 m’
15,00 m’
12,00 m’
11
J.P.''Vodovod i kanalizacija''H-Novi
Izvještaj o radu za
R.BR.
LOKACIJA
PREČNIK
13.
14.
Baošići, Norveško naselje
Baošići, Norveško naselje
DN 2’’
DN 5/4’’
MJESEC
DECEMBAR
2011.
godinu
DUŢINA
IZMJEŠTANJA
100,00 m’
32,00 m’
424,00 m’
6.239,00 m’
UKUPNO IZMJENJENOG CJEVOVODA:
U toku 2011. godine otklonjeno je ukupno 1.359 kvarova.
Tabela otklonjenih kvarova:
MJESEC
JANUAR
FEBRUAR
MART
APRIL
MAJ
JUN
JUL
AVGUST
SEPTEMBAR
OKTOBAR
NOVEMBAR
DECEMBAR
UKUPNO:
BROJ OTKLONJENIH
KVAROVA
68
104
112
111
92
134
120
134
117
142
134
91
1.359
Sve gore navedene dionice su uraĎene u sopstvenoj reţiji J.P.’’Vodovod I
kanalizacija’’ Herceg Novi, i finansirane su iz tekućih sredstava preduzeća.
_________________________
Mićo Stojanović,dipl.ing.graĎ.
Rukovodilac tehničke operative
12
Izvještaj o radu za
J.P.''Vodovod i kanalizacija''H-Novi
2011.
godinu
IZVЈЕŠTАЈ О RАDU RADNE JEDINICE 4.32
SLUŢBE ZА IZGRADNJU I ODRŢAVANJE GRADSKE KANALIZACIJE
zа pеriоd оd 01.01.2011. – 31.12.2011. gоdinе
-
Realizovane aktivnosti iz segmenta odrţavanja
-
Čišćenje glavnog kolektora od Igala do Meljina sa pumpom visokog pritiska , kao i svih
taloţnika, rešetki , prekidnih i prelivnih revizionih okana na sistemu gradske kanalizacije.
Remont i ugradnja 9 kanalizacionih pumpnih agregata tipa Flyght , snage 22 KW i 6 KW .
Deritizacija i dezinfekcija pumpnih stanica i gradske mreţe od Igala do Meljina,cca 550
šahtova, u maju i oktobru mjesecu.
Tehnički pregledi i prijemi već izgraĎene i novoizgraĎene fekalne kanalizacije na 15 lokacija
na teritoriji Opštine Herceg Novi. Komisija za tehničke preglede J.P.''Vodovod i
kanalizacija'' H Novi je pregledala ukupno 1.300,00 m', od kojih je preuzeto na odrţavanje
cca 1.055,00 m' kanalizacione mreţe nakon tehničkih prijema, a svi podaci su
dokumentovani u bazi podataka GIS-a.
Redovno čišćenje i odrţavanje septičkih jama –u ovoj godini je ukupno ispraţnjeno 231
septičkih jama na teritoriji Opštine Herceg Novi.
Hitne intervencije u smislu zamjene dijela mreţe,izmještanja i otčepljavanja.
-
-
U ovoj godini ukupan broj intervencija na mreţi iznosio je 779, dok je broj ispraţnjeni
septičkih jama 231, što je dato u sledećoj tabeli :
Tabela 1.1.Godišnji izvještaj o intervencijama za 2011. godinu
DECEMBAR
57
55
85
63
89
70
98
111
78
80
83
59
Intervencije na
mreži
49
46
77
56
71
68
76
76
60
73
72
55
UKUPNO
928
779
Mjesec
JANUAR
FEBRUAR
MART
APRIL
MAJ
JUN
JUL
AVGUST
SEPTEMBAR
OKTOBAR
NOVEMBAR
Izdato
naloga
Intervencije
na PS
4
2
2
1
8
2
5
15
3
0
0
0
42
Urađene septičke Tehnički
jame
pregledi
7
9
15
12
18
1
59
47
39
9
10
5
231
4
2
2
1
2
0
0
0
3
4
2
0
20
13
J.P.''Vodovod i kanalizacija''H-Novi
-
Izvještaj o radu za
2011.
godinu
Realizovane aktivnosti iz segmenta izgradnje
U toku 2011. godine realizovana su 4 Glavna projekta kanalizacione mreţe, na teritoriji
Opštine Herceg Novi, investiranjem pojedinačnih Investitora , kao i proširenje dijela postojeće
mreţe u Bijeloj, a po uslovima datim od strane našeg preduzeća, i kontrolom u vidu
stalnog,stručnog, korisničkog nadzora, u ukupnoj duţini cca 620,00 m' nove sekundarne
kanalizacione mreţe.
Od pomenutih aktivnosti izgradnje izdvojićemo sledeće investicije :
1. Izgradnja kanalizacionog kolektora u Bijeloj-naselje ''Grabi''- Investitor Vuković
Boţo, u duţini od cca 160,00 m'.
2. Izgradnja kanalizacionog kolektora u Herceg Novom- Stepenište 28.oktobraInvestitor Stanarčević Blaško, u duţini od cca 85,00 m'.
3. Izgradnja kanalizacionog kolektora u ulici Stjepa Šarenca- Investitor Miletić Petar,
u duţini od cca 125,00 m'.
4. Izgradnja kanalizacionog kolektora u Herceg Novom- Njegoševa ulica- bočno
stepenište kod broja 72- Investitor porodica Kosać, u duţini od cca 65,00 m'.
J.P.''Vodovod i kanalizacija'' Herceg Novi učestvovalo je sa materijalom u vidu cijevi i LŢ
poklopaca na lokacijama Karače ,Njegoševe ulice,kao i Bijele, ukupne vrijednosti 8.230,00 €.
-
Realizovane aktivnosti iz segmenta razvoja
U saradnji sa Vodakom-om i njemačkom konsultantskom kućom ''Dahlem'' u ovoj godini
završena je kompletna tenderska procedura za odabir budućih izvoĎača radova i za mreţu i za
postrojenje.
_____________________________
Jelena Đaković,ing.graĎ.
Rukovodilac sluţbe za izgradnju i
odrţavanje gradske kanalizacije
14
Izvještaj o radu za
J.P.''Vodovod i kanalizacija''H-Novi
2011.
godinu
IZVЈЕŠTАЈ О RАDU RADNE JEDINICE 4.33
SLUŢBE MEHANIZACIJE
zа pеriоd оd 01.01.2011. – 31.12.2011. gоdinе
-
Bravarski radovi
U toku 2011. godine ukupan broj odraĎenih bravarskih intervencija je 295, i odnosi se
na sledeće aktivnosti :
- Napravljeno je 182 poklopca sa okvirima raznih dimenzija i debljina lima za šahtove.
- OdraĎeno je 45 raznih intervencija na terenu ( bravarske intervencije na mreţi kao
što je zavarivanje cjevovoda, ugradnja poklopaca na licu mjesta , bravarske intervencije na
objektima koje posjeduje J.P.''Vodovod i kanalizacija'' Herceg Novi, i sl.).
- TakoĎe su odraĎene i 68 intervencije koje obuhvataju izradu fazonskih komada , kao
što su blinde i flandţe raznih dimenzija, zatim bravarsko- limarske intervencije na vozilima
koje posjeduje J.P. ''Vodovod i kanalizacija'' Herceg Novi, kao što su opravke karoserija na
teretnim vozilima i manje limarske intervencije na putničkim vozilima, i slične intervencije.
-
Mehaničarski radovi
U protekloj godini ukupno je odraĎeno 454 raznih intervencija na vozilima, agregatima i
kompresorima koje posjeduje J.P. ''Vodovod i kanalizacija'' Herceg Novi.
Ukupno je izdato 480 radnih naloga za bravarske i mehaničarske poslove za 2011.
Godinu, što se moţe vidjeti u pojedinačnim mjesečnim evidencijama :
Tabela 1.1.Godišnji izvještaj o intervencijama za 2011. godinu
Mjesec
JANUAR
FEBRUAR
MART
APRIL
MAJ
JUN
JUL
AVGUST
SEPTEMBAR
OKTOBAR
NOVEMBAR
DECEMBAR
UKUPNO
Izdato naloga
34
43
46
32
35
45
34
49
40
39
40
43
480
Intervencije na
mehaničarskim
radovima
20
27
58
20
28
36
27
43
46
57
54
38
454
Intervencije
na bravarskim
radovima
18
29
30
18
21
35
22
28
23
21
29
21
295
15
Izvještaj o radu za
J.P.''Vodovod i kanalizacija''H-Novi
-
2011.
godinu
Bagerski radovi
U toku 2011. godine ukupno je odraĎeno 44 intervencije sa bagerom, kao što su razni
zemljani radovi-iskop i zatrpavanje,utovar, čišćenje šuta, čišćenje taloţnika, i sl. Efektivni
rad bagera je iznosio 188 radnih sati, što se moţe vidjeti u pojedinačnim mjesečnim
evidencijama :
Tabela 1.2.Tabelarni prikaz rada bagera
Mjesec
JANUAR
FEBRUAR
MART
APRIL
MAJ
JUN
JUL
AVGUST
SEPTEMBAR
OKTOBAR
NOVEMBAR
DECEMBAR
UKUPNO
Broj
intervencija
7
2
2
1
/
/
3
5
4
11
8
1
44
Utrošak
efektivnih
radnih sati
bagera po RN
35 h
8h
6h
4h
/
/
11 h
22 h
27 h
43 h
29 h
3h
188
__________________________
Nikola Jelić, maš.ing.
Rukovodilac sluţbe mehanizacije
16
J.P.''Vodovod i kanalizacija''H-Novi
Izvještaj o radu za
2011.
godinu
Izvještaj o radu sastavili :






Dragan Vlatković,dipl.ing.elek., Pomoćnik direktora za investicije
Perica Vučetić, dipl.ing.maš., Rukovodilac sluţbe za proizvodnju i distribuciju vode
Goran Simović, maš.ing. , Rukovodilac sluţbe baţdarnice
Mićo Stojanović,dipl.ing.graĎ. , Rukovodilac tehničke operative
Jelena Đaković,ing.graĎ., Rukovodilac sluţbe za izgradnju i odrţavanje kanalizacije
Nikola Jelić, maš.ing., Rukovodilac sluţbe mehanizacije
____________________________
Milorad Velaš
Tehnički direktor
J.P.''Vodovod i kanalizacija'' H Novi
___________________________
Zoran Šabanović
Direktor
J.P.''Vodovod i kanalizacija'' H Novi
Herceg Novi, mart 2012. godine
17
Download

J.P.``Vodovod i kanalizacija``H