OBRAZAC STRUKTURE CENE- 7 PO PREDMERU I PREDRAČUNU
Radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije novog objekta- Doma Stamnica IV f.
Napomena: Na objektu su odraĎene instalacije vodovoda i kanalizacije. Predmer radova se odnosi na sanitarne objekte priključcima vodovoda i
kanalizacije kao i na graĎevinskim radovima na toplovodu, pošto se u jednom delu rova zajedno polaže vodovodna mreža i cevi toplovoda kao i svi
graĎevinski radovi na toplovodu i kotlarnici. Sve radove treba odraditi pre radova na UreĎenju partera objekta.
SPOLJNA KANALIZACIJA
Pos.
POS. 1
Opis pozicije
POS. 6
m2
10
m3
4
m3
11
m3
4
m1
10
m1
4
Kom.
2
Kom.
1
Kom.
2
Zatrpavanje rova može se izvršiti samo po odobrenju nadzornog organa, vrsi ce se u
slojevim od 20cm. sa nabijanjem mašinskim putem. U rov mora stati sva iskopana
zemlja umanjena za kubaturu cevi i peska.
Obračun po m3.
POS. 5
15
Nabavka dovoz i razastiranje sitnog peska po rovu.Pesak nasuti u celoj širini rova, a
u visini 10 cm ispod cevi,visinu cevi i 15 cm iznad cevi.
Obračun po m3.
POS. 4
m3
Cena
Grubo i fino planiranje dna rova,izvršiti tačno po projektu,vodeći naročito računa o
projekovanom padu.
Obračun po m2.
POS. 3
Količina
Iskop zemlje III kat. u suvo širine 0.9 m dubine prema projektu.Iskop izvršiti u
svemu po projektu i obeleženoj trasi na terenu sa pravilnim otsecanjem strana i
dna rova odbacivanjem zemlje na 2 m od ivice rova. Po potrebi rov razupreti i zastiti
od oburvavanja
Obračun po m3.
POS. 2
Jedinica mere
Utovar ,odvoz,istovari planiranje preostale zemlje na mesto na koje odredi nadzorni
organ.
Obračun po m3.
Izrada kanalizacione linije i priključka kanalizacije od plastičnih PVC cevi u svemu
prema propisima. Na svim potrebnim mestima ugraditi fazonske delove.
U cenu uračunati i kaskadiranje linije u priključnoj šahti.
Obracun po m1. Ø 150
POS. 7
Izrada revizionih sahti od beton radijalne opeke d=15cm na betonckoj ploči d=20
cm MB-20. Unutrasnji deo sahte omalterisati u cementnim malterom i gletovati do
crnog sjaja.U sahti ugraditi penjalice od betonskog gvozdja Ø 18mm. Prečnik šahte
D=90cm.
Obracun po m1.
POS. 8
Nabavka i ugradnja na reviziono okno gvozdenog poklopca sa ramom profila Ø 600.
Obracun po komadu. Nosivost 15 KN
POS. 9
Nabavka materijala i izrada čelilne rešetke na muljnu šahtu u kotlarnici. Rešetku
raditi od čeličnog španele 30/3 mm varen po visini. Rešetku ugraditi u čelični ram od
L profila koji se ugraĎuje u beton na vrh šahte. U cenu uračunati farbanje rešetke.
Obračun po komadu.
POS. 10
Sečenje postojeće ograde i razbijanje temelja za istu radi iskopa jame za montažu
prese za podbušivanje puta i utiskivanje čeličnih cevi. U cenu uračunati radove za
dovoĎenje ograde u prvobitno stanje. Širina isečenog dela B=2,0m.
Obračun po komadu.
UKUPNO SPOLJNA KANALIZACIJA
Iznos
SPOLJNI VODOVOD I GRAĐEVINSKI RADOVI NA TOPLOVODU
Sva eventualna oštećenja postojećih instalacija prilikom iskopa i njihovo dovoĎenje u prvobitno stanje padaju na teret IZVOĐAČA radova. Pre iskopa konsultovati ljude
iz održavanja o položaju postojećih elektro instalacija, telefonskih instalacija, vodovodnih i kanalizacionih instalacija, obeležiti iste i tek onda pristupiti kopanju.
Pos.
Opis pozicije
Jedinica mere
Količina
Cena
Iznos
POS.
11
POS.
12
Iskop zemlje III kategorije sirine rova 1.0 m i visine do 1,0 m za dovod vode,
vodovodnu sahtu i polaganje toplovodnih cevi. Prilikom iskopa voditi tačuna u
postojećim instalacijama na parceli (elektro instalacije, vodovodne i kanalizacione
instalacije) U cenu uračunati i iskop jame za montažu prese za podbušivanje puta
Obracun po m3.
m3
142
m3
30
m1
m1
m1
m1
145
8
8
8
m1
m1
8
16
m3
40
m3
100
m3
40
kom
kom
1
2
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
kom
kom
kom
kom
2
1
1
1
kom
4
Iskop zemlje III kategorije sirine rova 0.5m i visine do 1,0 m za dovod vode i
polaganje toplovodnih cevi
Obracun po m3.
POS.13 Nabavka,transport i montaza PE i PPR cevi u rovu u svemu po uputstvu
proizvodjaca. U cenu uračunati i priključak na objekat.
Obracun
 80
Ø 50
 32
 20
po m1.
D90
PE
D63 PPR cevi
D40 PPR cevi
D25
PPR cevi
POS.14 Bušenje trase ispod asvaltnog puta na mestima prolaska vodovodne mreže i
toplovoda. Prečnik bušotine D=150 mm u dužini L=8.0 m na jednom mestu i prečnik
D=300 na dva mesta dužine L=8.0m. U cenu uračunati sve potrebne radove za
podbušivanje puta. Minimalna dubina bušotine je 150 cm od kote kolovoza do vrha
cevi.
Obračun po m1 D 150 L=8,0m
Obračun po m1 D 315
L=8,0m
POS.15 Nabavka dovoz i razastiranje sitnog peska u rovu.Pesak nasuti u celoj sirini rova sa
visinom od 10 cm ispod rova,visina cevi i 15 cm iznad cevi.
Obračun po m3
POS.16 Zatrpavanje rova sa nabijanjem mašinskim putem. Zatrpavanje se vrsi u slojevim od
20cm. U rov mora stati sva iskopana zemlja umanjena za kubaturu cevi i peska.
Obracun po m3.
POS.17 Odvoz preostale zemlje na mesto koje odredi nadzorni organ sa planiranjem iste.
Obracun po m3
POS.18 Nabavka,transport i utiskivanje čeličnih cevi kao zaštitu za vodvodnu i toplovodnu
liniju u izbušenim otvorima . Dužina cevi L=8.00m
Obracun po komadu.
D 127/3,2
L=8,0m
D 267/5,0
L=8.0m
POS.19 Nabavka i ugradnja propusnih ventila na vodovodnoj cevi u šahtama na početku i
kraju bušotine i ostalim šahtama .U cenu uračunati sav potreban materijal za
ugradnju ventila.
Obracun po komadu.
Ø 80
Ø 50
Ø 32
Ø 20
POS.20 Nabavka i ugradnja livenih fazonskih komada u postojećoj vodovodnoj šahti za
priključak nove vodovodne mreže.
Obracun po komadu.
Luk sa prirubnicom Ø80/90
Reducir sa prirubnicom Ø125/80
Tuljak sa prirubnicom Ø 80
Ventil Ø80
POS.21 Betoniranje vodovodne sahte za priključak objekta , sahte za muljnu pumpu kao i
razdelne šahte za toplovod u jednostranoj oplati betonom marke MB-20. Gornju
plocu sahte armirati mrezastom armaturom Q-181 u donjoj zoni, armatura se ne
plaća posebno. Sahta je unutrašnjih dimenzija 1.0/1.0/1.20 m sa debljinom zida,
podne ploče i gornje ploče d=15cm.
Obracun po kom.
POS.22 Nabavka transport i ugradjivanje poklopca na vodovodnoj sahti dim.60 cm tezina
15 kgr.
Obracun po komadu. Nosivost 15 KN
POS.
23
POS.
24
Sečenje postojećeg kolovoza, trotoara i staza za prolaz vodovodnog priključka i
toplovoda. U cenu uračunati i dovodjenje u prvobitno stanje tj betoniranje isečenih
delova. Širina isečenog dela betonske podloge d=80 cm. U cenu uračunati utovar,
transport šuta na daljinu do 5 km.
Obračun po m1
kom
3
m1
30
kom
1
Ugradnja muljne drenažne pumpe sa plovkom u staroj kotlarnici. U cenu uračunati
sav priključni material kao i PPRcevi dužine L=10 m za izbacivanje vode,iskop kao i
sva bušenja i štemovanja zidova i podova kotlarnice.Pozicija se odnosi samo na
radove ugradnje, cena i karakteristike pumpe date su u predmeru kotlarnice.
Obračun po komadu.
UKUPNO SPOLJNI VODOVOD I GRAĐ. RADOVI NA TOPLOVODU
RADOVI NA UGRADNJI SANITARNIH OBJEKTA
Pos.
Jedinica mere
Količina
POS 1. N
Nabaviti, montirati i vezati sa kanalizacionu i vodovodnu mrežu WC šolju tipa INCEA
aili slično za osobe sa posebnim potrebama, zajedno sa odgovarajućom daskom od
bduroplasta sa protivbakterijskim delovanjem. Uz šolju montirati bezšumni
aniskomontažni vodokotlić, tipa Geberit ili slično
vObračun po komadu..
kom
11
POS 2. N
Nabavka i ugradnja potporne šipke uz WC šolju. Potporne šipke su preklopne od
anerĎajućeg čelika dužine 834 mm tipa KOIN ili slično. Uz WC šolju se ugraĎuju po
bdve šipke od kojih jedna na sebi ima držač za toalet papir. UgraĎuju se na visini od
a80 cm od gotovog poda
v
Obračun
po komadu WC šolja.
kom
11
kom
12
Obračun po komadu.
kom
8
POS 5.
Sečenje keramičkih pločica na mestima predviĎenih za priključak tuš kade na
kanalizacionoj liniji, obijanje cementne košuljice i ugradnja slivnika Ø70. Obijanje
cementne košuljice odraditi pažljivo da ne doĎe do oštećenja hidroizolacije. Nakon
ugradnje slivnika oko njega popuniti otvore vodonepropusnim cementnim malterom.
Obračun po kompletu.
kom
8
POS 6.
Nabaviti, montirati i vezati sa kanalizacionu i vodovodnu mrežu WC-šolju. Uz šolju
montirati niskomontažni vodokotlić tipa geberit ili slični, EK ventilom i držačem toalet
papira.
Obračun po komadu.
kom
4
POS 3.
POS 4.
Opis pozicije
Nabavka i montaža umivaonika za osobe sa posebnim potrebama dim. 640/505 mm
tipa JIKA ili slično, uz umivaonik montirati odgovarajući sifon, ogledalo podesivo od
nerĎajućeg čelika tipa KOIN ili slično za osobe sa posebnim potrebama dimenzija
45/60 cm, odgovarajuću bateriju za osobe sa posebnim potrebama i zaštite za sifon
tipa INCEA ili slično.
Obračun po komadu.
Nabavka i ugradnja preklopnog sedišta za tuširanje od nerĎajućeg čelika na visini od
50 cm od poda, uz sedište ugraditi rukohvate od nerĎajućeg čelika dimenzija 450
mm tipa KOIN ili slično kao i tuš baterije sa klizačem. Dva rukohvata po sedištu.
Cena
Iznos
POS 7.
Nabavka i montaža umivaonika dim. 500/400, uz umivaonik montirati bateriju za
hladnu vodu sa pokretnim izlivom, hromirani sifon, ogledalo po izboru investitora i
držač peškira.
Obračun po komadu.
kom
6
kom
1
kom
1
POS 10 Nabavka i ugradnja protočnog bojlera sa prohromskim kazanom tipa Termorad ili
slično zapremine 12 litara. Bojler priključiti u svemu po uputstvu proizvoĎača na
instalaciju vodovoda i elektro instalaciju. U cenu uračunati sav potrošni material za
ugradnju bojlera.
Obračun po komadu.
kom
1
POS 11 Nabavka i montaža duple sudopere sa dva korita i cedilištem. Sudoperu opremiti
hvatačem masti, baterijom za toplu i hladnu vodu kao i ostalim potrebnim priborom
za montažu.
Obračun po komadu
kom
2
POS 12 Nabavka i montaža jednodelne sudopere sa koritom i cedilištem. Sudoperu opremiti
hvatačem masti, baterijom za toplu i hladnu vodu kao i ostalim potrebnim priborom
za montažu.
Obračun po komadu
kom
1
POS 13 Nabavka i montaza pozarnog hidranta Ø 50.Hidranti su postavljeni u metalnom
ormanu.Pozarni hidrant snabdeti plasticnim crevima duzine 15 m1, propusnim
ventilima i mesinganom mlaznicom.
Obracun po komadu.
kom
6
paušal
1
POS 8.
Nabavka i ugradnja kombinovanog bojlera sa prohromskim kazanom tipa Termorad
ili slično zapremine 500 litara. Bojler priključiti u svemu po uputstvu proizvoĎača.
Priključci se odnose na voovodnu instalaciju, elektro instalaciju i na instalaciju za
parno grijanje. U cenu uračunati sav potrošni material za ugradnju kao i ugradnju
cirkulacione pumpe glavne i rezervne tipa Wilo star rs 15/4-130 klasik star ili sličnu
sa istim tehničkim karakteristikama sa odgovarajućim ventilima.
Obračun po komadu.
POS 9.
Nabavka i ugradnja bojlera sa prohromskim kazanom tipa Termorad ili slično
zapremine 80 litara sa siguronosnim ventilom. Bojler priključiti u svemu po uputstvu
proizvoĎača na instalaciju vodovoda i elektro instalaciju. U cenu uračunati sav
potrošni material za ugradnju bojlera.
Obračun po komadu.
POS 14 D
Dezinfekcija i hlorizacija vodovodne mreze
e
zObracun paušal.
UKUPNO RADOVI NA UGRADNJI SANITARNIH OBJEKTA
REKAPITULACIJA
SPOLJNA
SPOLJNA KANALIZACIJA
KANALIZACIJA
bez PDV-a
323.640 ,01
rsd
SPOLJNI
SPOLJNI VODOVOD
VODOVOD
bez PDV-a
UGRADNJA SANITARNIH OBJEKATA
UKUPNO
bez PDV-a
284.590 ,01
bez PDV-a
rsd
rsd
rsd
Download

образац структуре цене