Na osnovu člana 118. Statuta općine Živinice («Sl. glasnik općine Živinice», br. 4/2012),
Općinsko vijeće Živinice, na sjednici održanoj dana 14.6.2013. godine, d o n o s i
ODLUKU
O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA I NAGRADA
Član 1.
Za značajan doprinos u razvoju općine Živinice u raznim oblastima društvenog života i rada
a u povodu obilježavanja 19.6. – Dana općine Živinice dodjeljuje se:
I – Općinsko priznanje «PISMENA POHVALA»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PROTECTION BH SECURITY
Radnički sindikat RMU „Đurđevik“ Đurđevik
Mahmutbegović Enver
Nukić (Bećir) Šekib
Delić Slavka
SRD „Mrena“ Živinice
II – Općinsko priznanje «PISMENA ZAHVALNICA»
1. Aljić Šemsija
2. SANPRO d.o.o. Živinice
3. Zulić Vedad
4. Biciklistički klub Živinice
5. Karić Mevludin
6. Mušanović Zaim
III – NOVČANA NAGRADA
1. Omerkić Salim
2. Sinanović Ibrahim
3. Jašarević (Smajo) Mevludin
4. Fehrić Nedžmija
5. Trakić Ismet
6. Ćehajić Abdurahman
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenom glasniku općine
Živinice».
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Živinice
- Općinsko vijeće Broj: 10-05-3318-1/2013
Dana, 14.6.2013. godine
2
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
mr.sci. Began Muhić,s.r.
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
Na osnovu člana 118. Statuta općine Živinice («Sl. glasnik općine Živinice», br. 4/2012) i
člana 7. Odluke o spomen plaketi općine Živinice («Sl. glasnik općine Živinice», br. 5/01),
Općinsko vijeće Živinice na prijedlog Komisije za priznanja i odlikovanja, na sjednici održanoj
dana 14.6.2013. godine, d o n o s i
ODLUKU
O DODJELI OPĆINSKOG PRIZNANJA
«SPOMEN PLAKETA OPĆINE ŽIVINICE»
(ZLATNA, SREBRNA I BRONZANA)
Član 1.
Za naročit doprinos u borbi za slobodu Bosne i Hercegovine, očuvanje demokratije, zaštite
osnovnih prava i sloboda čovjeka, razvitka privrede, obrazovanja i odgoja, nauke, umjetnosti,
sporta i drugim oblastima života i rada na području općine Živinice, a u povodu obilježavanja
19.6. – Dana općine Živinice, najviše općinsko priznanje «Spomen plaketa općine Živinice
(zlatna, srebrna i bronzana)» dodjeljuju se:
I – Spomen plaketa općine Živinice – bronzana
1. Alibašić Sead
2. Mjesna zajednica Podgajevi
3. Omladinski šahovski klub Živinice
4. Klopić Mehmed
5. Trumić Hasan
II – Spomen plaketa općine Živinice – srebrna
1. Direktor JU MŠC Živinice Ramiz Glavić
2. Ikanović Izet
3. Ramić Hasan
4. Goletić (Džafer) Hasan
5. Odbojkaški klub invalida Živinice
III – Spomen plaketa općine Živinice – zlatna
1. Fehrić Huso
2. Vatrogasna jedinica RMU Đurđevik
3. Mušić Ibrahim - Braho
4. Forčaković Osmo
5. Mjesna zajednica Šahići
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenom glasniku općine
Živinice».
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Živinice
- Općinsko vijeće Broj: 10-05-3318-2/2013
Dana, 14.6.2013. godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA ŽIVINICE
mr.sci. Began Muhić,s.r.
3
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
Na osnovu člana 118. Statuta općine Živinice («Sl. glasnik općine Živinice», br. 4/2012), a u
vezi sa članom 3. Odluke o počasnom građaninu općine Živinice («Sl. glasnik općine Živinice»,
br. 5/01), Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj dana 14.6.2013, d o n o s i
ODLUKU
O proglašavanju dobitnika priznanja
«POČASNI GRAĐANIN OPĆINE ŽIVINICE»
Član 1.
Za poseban doprinos u razvoju općine Živinice a povodom obilježavanja Dana Općine,
Općinsko vijeće donosi Odluku o proglašavanju dobitnika priznanja «Počasni građanin općine
Živinice»
1. Avdo Hebib
2. Miro Lazović
Član 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenom glasniku općine
Živinice».
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Živinice
- Općinsko vijeće Broj: 10-05-3318-3/2013
Dana, 14.6.2013. godine
4
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
mr.sci. Began Muhić,s.r.
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave („Sl.novine FBiH“, br.49/06),
člana 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl.novine
FBiH“, br.22/06, 43/08., 22/09.), člana 2. Zakon o kantonalnim administrativnim taksama i
tarifi kantonalnih administrativnih taksi („Službene novine TK“ br.12./97, 14/02, 7/03), i člana
38. Statuta općine Živinice („Službeni glasnik općine Živinice br. 4/12.), Općinsko vijeće na
sjednici održanoj dana 18.06.2013. godine, donosi:
ODLUKU
O OPĆINSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
Član 1.
Ovom Odlukom uređuje se plaćanje općinskih administrativnih taksi, (u daljem tekstu: taksa),
za spise i radnje u upravnim stvarima kao i za druge predmete i radnje koje se rješavaju kod
općinskog organa uprave i drugih pravnih lica kojima su zakonom ili propisom Općinskog
vijeća povjerena javna ovlaštenja da samostalno rješavaju u upravnim stvarima o određenim
pravima i obavezama.
Član 2
Spisi i radnje za koje se plaća taksa kao i visina takse utvrđuju se Taksenom tarifom.
Taksena tarifa je sastavni dio ove Odluke.
Član 3.
Taksa se ne može naplatiti ako Tarifom nije propisana.
Član 4.
Prihod ostvaren naplatom općinskih administrativnih taksa, prihod je budžeta općine Živinice.
Član 5.
Takseni obveznik je lice po čijem zahtjevu je pokrenut postupak, odnosno osoba za koju se
obavljaju radnje za koje je u skladu sa Tarifom propisano plaćanje takse.
Član 6.
Ako za istu taksu postoje dva ili više taksenih obveznika njihova obaveza je solidarna.
Član 7.
Ako više osoba podnosi zajednički zahtjev, plaća se jedna taksa.
Član 8.
Taksa se plaća u trenutku nastanka obaveze, ako ovom Odlukom ili drugim propisom nije
drugačije određeno taksena obaveza nastaje:
1. Za podneske u trenutku kada se predaje, a za podnesak dat na zapisnik kada se zapisnik
sastavlja,
2. Za rješenja i druge isprave, u trenutku podnošenja zahtjeva za njihovo donošenje,
3. Za pravne radnje u trenutku podnošenja zahtjeva za izvršenje tih radnji.
Član 9.
Ako je taksenom tarifom propisano da se taksa plaća prema vrijednosti predmeta, kao osnovica
za obračunavanje takse uzima se vrijednost označena u podnesku ili ispravi ili vrijednost
utvrđena procjenom organa koji vodi postupak.
5
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
Član 10.
Kada se isprava za koju se plaća taksa po zahtjevu stranke izdaje u dva ili više primjeraka za
drugi i svaki naredni primjerak, plaća se taksa kao za ovjeru prepisa / kopije.
Taksa iz stava 1. ovog člana ne može biti veća od takse za prvi primjerak.
Član 11.
U rješenju ili drugoj ispravi za koju je taksa naplaćena mora se naznačiti da je taksa plaćena,
iznos plaćene takse i po kom tarifnom broju.
U rješenju ili drugoj ispravi koja su oslobođena od plaćanja takse mora se naznačiti na osnovu
kojih odredbi ove Odluke su oslobođena od plaćanja takse.
Član 12.
Ako netaksirani ili nedovoljno taksirani podnesak stigne poštom organ nadležan za odlučivanje
po zahtjevu pozvaće taksenog obveznika opomenom da u roku od 8 (osam) dana od dana
prijema opomene plati redovnu taksu i taksu za opomenu.
Nadležna služba organa nadležan za odlučivanje po zahtjevu pokrenut će postupak i po
netaksiranom ili nedovoljno taksiranom podnesku, stim da rješenje ili drugi akt ne može biti
uručen stranci prije nego što plati taksu po opomeni.
Član 13.
Spisi i radnje u postupku koji se vodi po službenoj dužnosti ne podliježu taksi.
Član 14.
Općinske administrativne takse utvrđene i iskazane u Tarifi plaćaju se u gotovom novcu
direktnom uplatom na račun budžeta općine kod određene poslovne banke, odnosno pošte.
Opšta oslobađanja:
1. Organi države Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, organi kantona i
općine kao i organi mjesnih zajednice sa područja općine Živinice;
2. Javne ustanove čiji je osnivač općina Živinice;
3. Građani za akt o zasnivanju radnog odnosa i za spise i radnje u vezi s ostvarivanjem i
zaštitom prava iz radnog odnosa;
4. Humanitarne, dobrotvorne organizacije, sportski klubovi u obavljanju svojih djelatnosti;
5. Članovi porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih boraca koji su iza poginulog
ostvarili pravo na porodičnu invalidninu (korisnici prava na porodičnu invalidninu);
6. Ratni vojni invalidi s procentom invalidnosti od 50 % i više procenata na osnovu
uvjerenja ili rješenja nadležnog organa za boračko-invalidsku zaštitu;
7. Nosioci najvećih ratnih priznanja ( „Zlatni ljiljan“, „Heroj oslobodilačkog rata“,
„Narodni heroj“, Zlatna policijska značka“, „Nosilac partizanske spomenice 1941.
godine“.);
8. Građani slabog imovnog stanja koja su u službenoj evidenciji Javne ustanove Centar za
socijalni rad vode kao stalni korisnici socijalne zaštite;
9. Organizacije i savezi osnovani za zaštitu lica sa fizičkim i psihičkim nedostacima i
poremećajima za spise i radnje u vezi sa vršenjem djelatnosti;
10. Lica koja su privremeno nezaposlena (van radnog odnosa) u postupku za dobijanje
materijalnog obezbjeđenja i drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju;
11. Demobilisani borci koji se vode na evidenciji Službe za zapošljavanje, kao i nezaposleni
(van radnog odnosa) koji su u odbrani zemlje proveli 24-mjeseci i nezaposleni članovi
porodice;
6
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
12. Civilne žrtve rata sa procentom invalidnosti 60 % i više;
13. Individualni poljoprivredni proizvođači-fizička lica prilikom podnošenja zahtjeva za
ostvarivanjem prava na novčanu podršku u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
(podsticaj) u iznosu od 50%;
14. I druge fizičke i pravne osobe koje su posebnim zakonom ili drugim propisom
oslobođene od plaćanja takse.
Član 15.
Osobe iz člana 14. tačke 5. i 12. iz prethodnog člana oslobođeni su plaćanja takse do momenta
zasnivanja radnog odnosa ili dok ne počnu obavljati samostalnu djelatnost ličnim radom.
Svojstvo člana uže porodice šehida odnosno poginulog borca iz tačke 5., i 11. smatraju se
bračni drug, djeca (bračna, vanbračna i usvojena) i roditelji koje je šehid odnosno poginuli
borac bio dužan da izdržava.
Građani slabog imovnog stanja tačke 8. prethodnog člana smatraju se osobe kojima je uvrđeno
pravo na stalnu novčanu pomoć i pravo na novčanu naknadu za pomoć i tuđu njegu u skladu sa
zakonom i drugim propisima, na osnovu uvjerenja Centra za socijalni rad.
Uvjerenja i druge isprave kojim se dokazuje status ili određeno pravo koje proizilazi iz ove
Odluke, može se uzeti u obzir samo ako je izdato od nadležnog organa, i ako od izdatog
uvjerenja ili isprave do podnošenja prijedloga za oslobađanje takse nije proteklo više od 6 (šest)
mjeseci.
Isprave kojim se dokazuje status člana porodice šehida, poginulog, umrlog i nestalog borca koji
je iza poginulog ostvario pravo na pordičnu invalidninu (korisnik prava na porodičnu
invalidninu), djeteta šehida poginulog, umrlog i nestalog borca bez prava na porodičnu
invalidninu, ratnog vojnog invalida ili raseljene osobe je uvjerenje izdato od strane nedležne
općinske Službe za boračko-invalidsku zaštitu.
Uvjerenje kojim se dokazuje status lica u stanju socijalne potrebe odnosno stalnog korisnika
socijalne zaštite kao i civilne žrtve rata je uvjerenje izdato od strane nadležne Javne ustanove
Centar za socijalni rad.
Uvjerenje kojim se dokazuje status nezaposlenog lica (lice van radnog odnosa) je uvjerenje/
karton izdato od strane nadležnog biroa Službe za zapošljavanje.
Uvjerenje kojim se dokazuje status demobilisanog borca, je uvjerenje izdato od strane nadležne
Grupe za pitanja evidencije iz oblasti vojne obveze resornog Federalnog ministarstva nadležnog
za boračko-invalidsku zaštitu.
Status redovnog učenika odnosno studenta, dokazuje se putem đačke knjižice, indeksa-upisnice
ili putem uvjerenja izdatog od strane nadležne obrazovne ustanove.
Član 16.
Kada je podnesak podnešen od više lica od kojih su neka oslobođena od plaćanja takse, taksu u
punom iznosu u tom postupku plaća samo građanin koji nije oslobođen od plaćanja takse.
Član 17.
Takse se ne plaćaju za slijedeće spise i radnje:
1. predstavke i pritužbe, te prijedloge upućene službama organu uprave i drugim javnim
organima;
2. u postupku za povraćaj nepravilno naplaćenih taksa;
7
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
3. u postupku za ispravku grešaka u rješenjima, drugim ispravama i službenim
evidencijama;
4. u postupku za ostvarivanje prava boraca, invalida, ratnih vojnih invalida članova
porodica poginulih boraca sa kojima je poginuli borac živio u zajedničkom domaćinstvu
i rješavanje statusa izbjeglih i raseljenih lica;
5. u postupku zasnivanja radnog odnosa i utvrđivanja radnog staža;
6. u postupku ostvarivanja prava na stipendiju, studentski kredit i smještaj u školske
odnosno studentske domove kao i ostvarivanju drugih prava u vezi sa redovnim
obrazovanjem;
7. postupku utvrđivanja prava i dužnosti u oblasti odbrane;
8. u vezi sa zaštitom spomenika kulture.
Član 18.
U ispravama koje su oslobođene od plaćanja takse mora se označiti u kom se cilju izdaju (svrha
isprave) i na osnovu kog propisa su oslobođeni od takse.
Član 19.
Za korištenje podataka i vršenje usluga iz oblasti premjera zemljišta, katstra nekretnina i
katastra komunalnih uređaja, propisane su posebne naknade i za iste se ne mogu naplaćivati
administrativne takse.
Član 20.
Osoba koja je platila taksu koju nije bila obavezna platiti ili je platila taksu u većem iznosu od
propisane tarifom ili platila taksu za radnju koju organ nije obavio ima pravo na povrat plaćene
ili više plaćene takse.
Postupak za povrat takse pokreće se po zahtjevu stranke. Rješenje o povratu takse donosi služba
za čiji je rad taksa plaćena. Povrat takse vrši se na teret budžeta općine Živinice.
Član 21.
Prisilna naplata takse vrši se propisima o prisilnoj naplati poreza građana odnosno propisima o
prisilnoj naplati poreza od pravnih lica.
Pravo na naplatu takse zastarijeva u roku od 2 godine nakon isteka godine u kojoj je taksu
trebalo naplatiti.
Vrijeme zastarijevanja prava na naplatu takse prekida se svakom službenom radnjom općinskog
organa uprave poduzetom radi naplate koja je stavljena na znanje taksenom obvezniku.
U svakom slučaju zastara nastupa nakon isteka roka od 5 godina od dana nastanka obaveze.
Nadzor nad primjenom ove odredbe vrši Služba za opću upravu i društvene djelatnosi i Služba
za budžet i finansije.
Unutrašnju kontrolu primjene ove Odluke vrši organ odnosno općinska služba koja rješava
spise i obavlja radnje za koje se plaća taksa.
Član 23.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o naknadi troškova za obavljanje
pojedinih poslova u Opštinskom sekretarijatu za opštu upravu Živinice broj: 01/1-012-209/98
od 16.04. 1998. godine (Sl. glasnik broj 2/98), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
naknadi troškova za obavljanje pojedinih poslova u Opštinskom sekretarijatu za opštu upravu
Živinice broj 01/2-05-89-149/11 od 16.02.2011 (sl. glasnik broj 4/2011), Odluka o općinskim
upravnim pristojbama broj 011-05-1536/2001 od 12.04.2001. (sl. glasnik broj 3/01), Odluka o
izmjenama i dopunama odluke o općinskim upravnim pristojbama broj 010-05-5503/2002 od
02.12.2002. (sl. glasnik broj 11/2002), Odluka o dopunama Odluke o izmjenama i dopunama
8
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
Odluke o općinskim upravnim pristojbama broj 010-05-5424/03 od 13.11.2003. (sl. glasnik broj
11/2003), Odluka o dopunama i izmjenama odluke o općinskim upravnim pristojbama broj
010-05-504/2004 od 30.01.2004. (sl. glasnik broj 2/04), Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o općinskim upravnim pristojbama/taksama broj 10-05-695/10 od 25.01.2010. godine
(sl. glasnik broj 1/2010), Odluka o izmjenama Odluke o naknadi troškova za obavljenje
pojedinih poslova u Općinskom sekretarijatu za opštu upravu Živinice broj 01/2-05-89-15/12
od 06.01.2012. (sl. glasnik broj 1/2012).
Član 24.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Živinice“.
SČ/MH
9
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
TARIFA
OPĆINSKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI
I OPĆE TAKSE
Tarifni broj 1:
Za zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske ako ovom Tarifom nije propisana
druga taksa------------------------------------------------------------------------------------------ 3,00 KM
Napomena:
Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se na naknadne podneske kojima stranka zahtijeva
samo brži postupak / urgencije po ranije podnešenom zahtjevu.
Tarifni broj 2:
Za sva rješenja koja donosi općinski organ uprave i za koja nije propisana posebna taksa-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 KM
Napomena:
Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više osoba taksa po ovom tarifnom broju plaća se
onoliko puta koliko ima osoba kojima se dostavlja rješenje.
Za rješenja donesena po žalbama ne plaća se taksa.
Tarifni broj 3:
Za žalbu protiv rješenja koju donosi općinski organ uprave------------------------------- 10,00 KM
Tarifni broj 4:
Za uvjerenja koja donosi općinski organ uprave za koje nije propisana posebna taksa-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,00 KM
Tarifni broj5:
Za izuzimanje predmeta iz arhiva do 5 poluarka--------------------------------------------- 10,00 KM
Za svaki sledeći poluark---------------------------------------------------------------------------- 0,5 KM
Tarifni broj 6:
Za opomenu kojom se takseni obveznik poziva da plati dužnu taksu---------------------- 5,00 KM
Napomena:
Taksa po ovom tarifnom broju plaća se za netaksirane i nedovoljno taksirane podneske, kao i za
opomenu koju je takseni obveznik bio dužan platiti i bez opomene.
II OBLAST JAVNE UPRAVE
Tarifni broj 7:
Za ovjeru svakog potpisa------------------------------------------------------------------------- 5,00 KM
Za ovjeru autentičnosti rukopisa ili ovjeru prepisa/kopije od 1-5 poluarka orginala----- 2,00 KM
Za svaku narednu ovjeru plaća se--------------------------------------------------------------- 1,00 KM
Tarifni broj 8:
U postupku pružanja informacija po Zakonu o slobodi pristupa informacijama plaća se:
Za svaku stranicu ako tekst informacije prelazi 10 strana------------------------------------ 0,50 KM
Za dokumentaciju u elektronskom obliku (CD, disketa i sl.)-------------------------------- 5,00 KM
10
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
Napomena:
Pod poluarkom se podrazumijeva list papira od dvije stranice normalnog kancelarijskog
formata ili manjeg.(A4 i A5)
Tarifni broj 9:
Ako je rukopis ili prepis pisan na stranom jeziku plaća se dvostruka taksa.
Tarifni broj 10:
Ako se ovjera obavlja van službenih prostorija---------------------------------------------- 20,00 KM
Tarifni broj 11:
Za ovjeru ugovora --------------------------------------------------------------------------------10,00 KM
Za ovjeru ugovora o prometu poljoprivrednih mašina, putničkih i teretnih motornih vozila------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20,00 KM
III OBLAST GRAĐANSKIH STANJA I EVIDENCIJA
Tarifni broj 12.
- Za izvode iz matičnih knjiga, knjiga državljana i uvjerenja po članu 169.ZUP.a------- 5,00 KM
- Za izvode iz matičnih knjiga i knjiga državljana na internacionalnim obrazcima----- 15,00 KM
- Za izradu uvjerenja o slobodnom bračnom stanju za korištenje u inostranstvu-------- 20,00 KM
- Za provođenje presuda inostranih subjekata ------------------------------------------------10,00 KM
- Za izradu smrtovnica--------------------------------------------------------------------------- 10,00 KM
- Za izradu izjave o promjeni prezimena------------------------------------------------------ 20,00 KM
- Za izradu zapisnika o priznavanju očinstva i pozakonjenje djeteta---------------------- 20,00 KM
- Za kućnu listu za inostranstvo za regulisanje DD------------------------------------------ 40,00 KM
- Za potvrdu o izdržavanju za inostranstvo--------------------------------------------------- 40,00 KM
- Za uvjerenja koja služe u svrhu izdavanja isprava o otpustu iz državljanstva--------- 50,00 KM
- Upis činjenica u matične knjige na osnovu izvoda iz matičnih knjiga inozemnih organa... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------20,00 KM
- Za uvjerenja o slobodnom bračnom stanju--------------------------------------------------- 5,00 KM
- Za uvjerenja o zajedničkom kućanstvu:
1. namijenjeno za inostranstvo------------------------------------------------------------10,00 KM
2. namijenjeno za BiH-----------------------------------------------------------------------5,00 KM
Za obavljanje sklapanja braka i to:
- Mala sala zgrade općine radnim danom i u toku radnog vremena----------------------- 35,00 KM
- Velika sala Općinskog vijeća radnim danom i u toku radnog vremena -----------------50,00 KM
- Mala sala zgrade općine izvan radnog vremena ------------------------------------------100,00 KM
- Velika sala Općinskog vijeća izvan radnog vremena------------------------------------ 150,00 KM
- Za vjenčanje izvan službenih prostorija---------------------------------------------------- 200,00 KM
Za vjenčanje jednog ili oba partnera koji su strani državljani, naknada se uvećava za 50%.
Tarifa broj 13.
Taksa za postupak upisa u matičnu knjigu rođenih lica koja su stekla državljanstvo Federacije
naturalizacijom i po drugom osnovu--------------------------------------------------------- 100,00 KM
Zahtjev za naknadni upis u matične knjige ---------------------------------------------------50,00 KM
Taksa za postupak usaglašavanja podataka poslije zaključivanja upisa------------------ 15,00 KM
11
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
IV OBLAST RADA I RADNIH ODNOSA
Za izdavanje duplikata radnih knjižica i upisa promjena------------------------------------- 5,00 KM
V OBLAST PROSTORNOG UREĐENJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Za izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti----------------------------------- 10,00 KM
Za izdavanje rješenja o odobrenju za građenje-------------------------------------- 30,00 KM
Za rješenje o produženju važenja urbanističke saglasnosti------------------------ 10,00 KM
Za rješenje o produženju važnosti građevinske dozvole--------------------------- 30,00 KM
Za izdavanje odobrenja za upotrebu objekta---------------------------------------- 30,00 KM
Za izvode iz prostorno-planske dokumentacije------------------------------------- 10,00 KM
Za izmjene i dopune regulacionog plana---------------------------------------------- 5,00 KM
Za stručno mišljenje i uvjerenje da zemljište služi za redovnu upotrebu objekta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------5,00 KM
9. Zahtjev za zaključivanje ugovora o korištenju stana------------------------------- 30,00 KM
10. Zahtjev za otkup stana------------------------------------------------------------------ 30,00 KM
11. Zahtjev za registraciju zgrade i upravitelja------------------------------------------ 10,00 KM
12. Zahtjevi za izmjenu podataka u registru zgrada i upravitelja--------------------- 10,00 KM
VI OBLAST LOKALNOG RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
1. Zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, po 1 ha------------------------------------- 10,00 KM
2. Taksa za izdavanje poljoprivredne saglasnosti-------------------------------------------- 20,00 KM
3. Takse za izdavanje odobrenja za rad------------------------------------------------------- 30,00 KM
4. Taksa za obavljanje preijevoza i stvari lica za vlastite potrebe------------------------- 30,00 KM
5. Takse za odjavu djelatnosti ------------------------------------------------------------------15,00 KM
6. Taksa za odjavu djelatnosti po sili zakona------------------------------------------------- 20,00 KM
6. Takse za izmjenu rješenja-------------------------------------------------------------------- 10,00 KM
7. Takse za uvjerenja iz registra -----------------------------------------------------------------5,00 KM
8. Izdavanje rješenja za MTU u oblasti ugostiteljstva
a) fizička lica--------------------------------------------------------------------------------- 200,00 KM
b) pravna lica-firme-------------------------------------------------------------------------- 400,00 KM
9. Izmjene rješenja za MTU
a) fizička lica----------------------------------------------------------------------------------- 20,00 KM
b) pravna lica-firme-------------------------------------------------------------------------- 50,00 KM
10. Registar ovjera trgovačkih knjiga--------------------------------------------------------- 10,00 KM
11. Ovjera normativa i cjenovnika-------------------------------------------------------------- 5,00 KM
12. Taksa za izdavanje obrtnica---------------------------------------------------------------- 50,00 KM
13.Taksa za obavijest o otpočinjanju rada---------------------------------------------------- 10,00 KM
14. Taksa na zahtjev za poljoprivredne podsticaje-------------------------------------------- 5,00 KM
VII OBLAST IMOVINSKO-PRAVNIH POSLOVA
1. Taksa na uvjerenje o posjedovanju ili neposjedovanju nekretnina----------------------- 2,00 KM
2. Taksa na identifikaciju parcela
Do 10 parcela ---------------------------------------------------------------------------------------5,00 KM
Za svakih narednih 10 parcela------------------------------------------------------------------- 5,00 KM
12
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
3. Taksa na izvršeno usaglašavanje parcela
Za jednu parcelu---------------------------------------------------------------------------------- 20,00 KM
Za svaku sledeću parcelu------------------------------------------------------------------------ 10,00 KM
4. Istorijat upisa po parceli----------------------------------------------------------------------- 30,00KM
5. Razdvajanje površina pod objektom po parceli-------------------------------------------- 20,00KM
6. Taksa za vođenje postupaka eksproprijacije, arondacije, uzurpacije i drugih imovinskopravnih poslova bez tehničke obrade, naknada troškova u upravnom postupku po jednom
predmetu----------------------------------------------------------------------------------------- 100,00 KM
7. Ukoliko u upravnom postupku učestvuju dvije ili više stranaka a ispunjeni su uslovi za
vođenje spojenog postupka, naknada troškova u upravnom postupku za svaku stranku----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50,00 KM
8. Naknada troškova u skraćenom upravnom postupku za svaku stranku---------------- 50,00 KM
NAPOMENA: Ako je potrebno izvršiti premjeravanje ili cijepanje parcele u postupcima pod
rednim brojem 6,7, i 8 pored naknade koja se plaća za vođenje postupka, dodatno se plaća i
taksa za cijepanje ili premjeravanje parcele koja je propisana privremenom odlukom o
naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra koje je propisala Federalna vlada
VIII OBLAST INSPEKCIJA
1. Taksa za izdavanje sanitarne saglasnosti na lokaciju projektnu dokumentaciju i upotrebu
objekta--------------------------------------------------------------------------------------------- 20,00 KM
2. Taksa za izdavanje saglasnosti za ekshumaciju i prenos posmrtnih ostataka -----------5,00 KM
3. Prisustvo sanitarnog inspektora prilikom uništavanja nehigijenskih namirnica------ 10,00 KM
Obrazloženje
Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u člana 13. Zakona o principima lokalne
samouprave („Sl.novine FBiH“, br.49/06), člana 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl.novine FBiH“, br.22/06), člana 2. Zakon o kantonalnim
administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksi („Službene novine
br.12./97, 14/02, 7/03), i), i člana 38. Statuta općine Živinice („Sl.glasnik općine Živinice br.
4/12.),
Odluka o Općinskim aministrativnim taksama koja se primjenjuje donešena je na sjednici
Općinskog vijeća održanoj 05.04.2001. godine i pretrpjela je više izmjena i dopuna. Također,
došlo je do promjena okolnosti za određeni dio tarifnih brojeva, neke od taksi predviđene
odlukom su ukinute zbog nenadležnosti općine, te postoji potreba da se odluka izmjeni i
upotpuni. Također je u nekim tarifnim brojevima potrebno otkloniti određene ne dorečenosti pa
se i iz tih razloga pristupilo izradi prijedloga ove odluke.
Isto tako Zakonom o matičnim knjigama date us određene nadležnosti lokalnoj zajednici u
smislu vođenja naknadnih upisa u matične knjige i određena usaglašavanja vezano za matične
podatke.
13
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
Radi lakšeg snalaženja pri tumačenju pojedinih tarifnih brojeva išlo se na izradu nove odluke, a
ne na izmjenu i dopunu postojeće odluke.
Predlažemo Općinskom vijeću da prijedlog Odluke o općinskim administrativnim taksama i
Tarifi razmotri i usvoji.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:10-05-3234/2013
Dana, 18.06.2013.godine
14
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
mr.sci. Began Muhić,s.r.
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
-Općinsko vijećeBroj: 10-05-2604
Dana, 15.05.2013. godine
Na osnovu člana 18. Zakona o građevinskom zemljištu („Sl.novine F BiH“, br. 67/05) od
30.11.2005. godine te člana 21. Zakona o prometu nepokretnosti („Sl.list SR BiH“, br. 38/78,
„Sl. list R BiH“, br. 4/89, 29/90, 22/91, 21/92, 3/93 i 18/94), člana 200. Zakona o upravnom
postupku („Sl.novine F BiH!, br. 2/98 i 48/99) i člana 24. Statuta općine Živinice („Sl.glasnik
općine Živinice br. 4/12), u predmetu prenosa prava vlasništva na gradskom građevinskom
zemljištu bez naknade, Općinsko vijeće Živinice, na sjednici održanoj dana 15.05.2013. godine,
donosi
R J E Š E NJ E
I.- PRENOSI SE pravo vlasništva bez naknade na gradskom građevinskom zemljištu
označenom kao:
-k.č.br. 1279/7 (s.p.810/187) zv. ''Karaula Velika'' dvorište u površini od 582 m2 i
-k.č.br. 1279/8 (s.p.810/188) zv. ''Karaula Velika'' kuća u površini od 60 m2, obje upisane u
p.l.br. 461, K.O. Živinice grad i zk.ul.br. 5803, K.O. Živinice, posjed Skupština opštine
Živinice sa 1/1, a u ''B'' vlasničkom listu pomenutog zemljišno-knjižnog uloška upisano kao
pravo vlasništva opštenarodna imovina sa 1/1. s tim da je organ upravljanja Glavna direkcija
drvne industrije Vlade N.R.BiH.
II.- Nakon pravosnažnosti ovog rješenja Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Živinice će
izvršiti otpis dosadašnjeg upisa u ''B'' vlasničkom listu zk.ul.br. 5803, K.O. Živinice na
parcelama označenim u tačci I dispozitiva ovog rješenje i upisati pravo vlasništva u korist
Općine Živinice sa dijelom 1/1.
III.- Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od
30 dana od dana prijema rješenja tužbom Kantonalnom sudu Tuzla u Tuzli.
IV.- Ovo rješenje će se objaviti u ''Službenom glasniku Općine Živinice'', a isto stupa na
snagu 8. dana od dana njegovog objavljivanja.
O b r a z l o ž e nj e
Softić Halid sin Halila iz Živinica, podnio je zahtjev nadležnoj službi i Općinskom vijeću
Živinice, kojim traži da se donese rješenje o dodjeli građevinskog zemljišta uz naknadu a
navedenog u tačci I ovog rješenja.
Uz svoj zahtjev podnosilac je priložio rješenje Preduzeća šumarstva, prerade drveta i
prometa Sarajevo, OOUR ''Konjuh'' Živinice broj: VII-1696/74, od 18.02.1974. godine, kojim
je njegovoj majci Bektić Muniri dodijeljen na korištenje jednosoban stan u zgradi G. Karaula u
Živinicama, rješenje Preduzeća za proizvodnju i promet namještaja DD ''Konjuh'' Živinice broj:
1620/98 od 27.10.1998. godine, Ugovor o kupoprodaji stanova na kojem postoji
15
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
stanarsko pravo Ov.br. 262/2000, od 25.12.2000. godine, kopiju katastarskog plana, zemljišnoknjižni izvadak za zemljište, izvod posjedovnog lista, uvjerenje Ministarstva odbrane Federacije
Bosne i Hercegovine br. 17-17-20-04-07/07-1504, od 28.03.2007. godine, uvjerenje
Ministarstva odbrane Federacije Bosne i Hercegovine br. 17-20-04-03-22-342-102/04 od
03.11.2004. godine, kao i stručno mišljenje Službe za prostorno planiranje i komunalne poslove
općine Živinice.
Nakon izvršenog uvida u priloženu dokumentaciju, od strane Službe za geodetske i
imovinsko-pravne poslove Općine Živinice je zatražena pismena saglasnost od strane DD
''Konjuh'' Preduzeća za proizvodnju namještaja Živinice, a imajući u vidu da su oni jedan od
pravnih sljednika Glavne direkcije drvne industraije Vlade N.R.BiH.
Svojim pisanim aktom br. 283/13 od 29.01.2013. godine DD za proizvodnju i promet
namještaja ''Konjuh'' Živinice je dalo svoju pisanu saglasnost, uz napomenu da nema nikakav
interes vezano za naznačene nekretnine.
Kako bi predmetno zemljište moglo biti predmetom dodjele uz naknadu podnosiocu zahtjeva
Softić Halidu sinu Halila iz Živinica, prethodno je neophodno usvojiti predloženo rješenje, a
sve radi uknjižbe prava vlasništva na zemljištu sa ranijeg vlasnika na novog vlasnika Općinu
Živinice sa dijelom 1/1.
Kako su, u konkretnom slučaju, ispunjeni uslovi iz člana 18. Zakona o građevinskom
zemljištu i člana 21. Zakona o prometu nepokretnosti, to je na osnovu svega navedenog i
riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.
Postupak vodio:
Bajro Bešić,dipl.pravnik
DOSTAVLJENO:
1. DD za proizvodnju i promet namještaja
''Konjuh'' Živinice,
2. Zk.ured Općinskog suda Živinice,
3. Odsjek za geodetske poslove Živinice,
4. Općinsko pravobranilaštvo Živinice,
5. Porezna uprava-Ispostava Živinice,
6. Službeni glasnik Općine Živinice,
7. Službi Općinskog vijeća Živinice,
8. Službi za geod.i imov.pravne poslove,
9. A r h i v i.-
16
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA ŽIVINICE
mr.sci. Began Muhić,s.r.
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
-Općinsko vijećeBroj: 10-05-2605
Dana, 15.05.2013. godine
Općinsko vijeće Živinice, rješavajući po zahtjevu Filipović Vase sina Sretka iz Bijeljine, u
predmetu davanja saglasnosti za otuđenje nedovršene zgrade na gradskom građevinskom
zemljištu, a na osnovu člana 54. stav 3. Zakona o građevinskom zemljištu („Sl.novine FBiH'',
br. 67/05), od 30.11.2005. godine, člana 200. Zakona o upravnom postupku („Sl.novine F BiH“,
br. 2/98 i 48/99) i člana 24. Statuta općine Živinice („Sl.glasnik općine Živinice“, br. 4/12), na
sjednici održanoj dana 15.05.2013. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
I.- DAJE SE SAGLASNOST Filipović Vasi sinu Sretka iz Bijeljine da može otuđiti
nedovršenu stambenu zgradu zajedno sa zemljištem pod zgradom i zemljištem koje služi za
redovnu upotrebu zgrade, a koje je označeno kao:
-k.č.br. 3097/1 (s.p. 1232/16) zv. ''Dvorište'' kuća i dvorište u površini od 435 m2,
-k.č.br. 3098/2 (s.p.1232/1) zv.''Dvorište'' njiva 2 klase – oranica u površini od 290 m2
-k.č.br. 3098/4 (s.p.1232/15) zv. ''Bašta'' njiva 2. klase – oranica u površini od 83 m2, sve tri
upisane u p.l.br. 590, K.O. Živinice grad kao posjed Filipović Sretka Vaso iz Živinica i zk.ul.br.
2655, K.O. Đurđevik u ''B'' vlasničkom listu uknjiženo kao državna svojina, a u ''C'' teretnom
listu uknjiženo pravo korištenja u korist Vase Filipovića sina Sretkovog iz Živinica sa dijelom
1/1.
II.- Troškovi postupka se određuju u iznosu od 100,00 KM (Stotinu konvertibilnih maraka) i
iste je dužan uplatiti Filipović Vaso sin Sretka iz Bijeljine u roku od 8 dana nakon
pravosnažnosti ovog rješenja na žiro-račun broj: 187-200000000-8251, vrsta prihoda 722-611.
O b r a z l o ž e nj e
Filipović Vaso sin Sretka iz Bijeljine, podnio je zahtjev za davanje saglasnosti da može
otuđiti nedovršenu stambenu zgradu, čiju je izgradnju započeo na građevinskom zemljištu čiji
je on korisnik, a koje zemljište je navedeno u dispozitivu ovog rješenja i ima ukupnu površinu
od 808 m2.
Uz svoj zahtjev je priložio kopiju katastarskog plana, prepis posjedovnog lista, zemljišnoknjižni izvadak, izvod iz regulacionog plana, kao i rješenje SO-e Živinice br. 03/5-UP/I-332 od
12.04.1971. godine kojim se odobrava izgradnja porodične stambene zgrade na parceli k.č.br.
1232/1.
U zahtjevu je naveo da izgradnju zgrade ne može da nastavi, iz razloga jer je nastanjen van
područja općine Živinice, tačnije u Bijeljini, a što se vidi iz priložene kopije lične karte.
Dana, 04.12.2012. godine, od strane nadležne službe, izvršen je uviđaj na licu mjesta, a u
prisustvu vještaka geometra, vještaka urbanističke struke, kao i punomoćnika podnosioca
zahtjeva te je o tom uviđaju sačinjen i zapisnik.
17
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
Na licu mjesta je utvrđeno da je na predmetnom zemljištu u fazi izgradnja građevinskog
objekta dimenzija 10,00 m x 10,00 m, spratnost: prizemlje + sprat, objekat ozidan od čvrstog
materijala i pokriven crijepom.
Iz svega navedenog, a u skladu sa članom 54. stav 3. Zakona o građevinskom zemljištu,
stekli su se uslovi da Općinsko vijeće Živinice usvoji zahtjev podnosioca za otuđenje
nedovršene zgrade, kao i zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade.
Na osnovu svega naprijed navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.
Ovo rješenje nema karakter upravnog akta i protiv njega se ne može izjaviti žalba niti
pokrenuti upravni spor.
Postupak vodio:
Bajro Bešić,dipl.pravnik
DOSTAVLJENO:
1. Filipović (Sretka) Vaso iz Bijeljine
2. Općinsko pravobranilaštvo Živinice,
3. Stručna služba Općinskog vijeća Živinice,
4. Služba za goed, i imov.pravn poslove,
5. A r h i v i.-
18
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA ŽIVINICE
Mr.sci. Began Muhić,s.r.
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 10-05-3123-6/2013
Dana, 19.6.2013. godine
Na osnovu člana 24. i 118. Statuta općine Živinice (“Sl. glasnik općine Živinice”, br. 4/12),
Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj dana 15.5.2013. godine, povodom razmatranja
tačke – Prijedlog Odluke o imenovanju privremene Skupštine JKP “Komunalno” dd Živinice, d
onosi
ZAKLJUČAK
I
- Općinsko vijeće Živinice zahtjeva od predsjednika Nadzornog odbora da u roku od dva dana
potpiše Odluku o imenovanju direktora JKP “Komunalno” dd Živinice i da novoizabranog
direktora uvede u obavljanje povjerenog radnog mjesta.
Ukoliko Nadzorni odbor, odnosno predsjednik Nadzornog odbora se ogluši o zaključak
Općinskog vijeća, tražimo od nadležnih institucija da poduzmu zakonske radnje.
II
Zaključak objaviti u “Službenom glasniku općine Živinice”.
SA/NM
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
mr.sci. Began Muhić,s.r.
19
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 10-05-3123-6-1/2013
Dana, 21.6.2013. godine
Na osnovu člana 135. i 178. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Živinice (“Sl. glasnik općine
Živinice”, br. 5/06), sekretar Općinskog vijeća, odobrava
ISPRAVKU
Greške u Zaključku br. 10-05-3123-6/2013 od 19.06.2013. godine
I
Vrši se ispravka greške u zaključku broj: 10-05-3123-6/2013 od 19.06.2013. godine, tako što se
u preambuli zaključka umjesto “na sjednici održanoj dana 15.5.2013. godine” piše “na sjednici
održanoj dana 18.6.2013. godine”.
II
Ispravka greške je sastavni dio zaključka, broj: 10-05-3123-6/2013 od 19.6.2013. godine.
III
Ispravku greške objaviti u “Službenom glasniku općine Živinice”.
SEKRETAR
OPĆINSKOG VIJEĆA
Suad Avdagić,s.r.
20
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovina
Tuzlanski kanton
Općina Živinice
Općinski Načelnik
PROGRAM RADA
NAČELNIKA OPĆINE ŽIVINICE
ZA 2013. GODINU
PREDLAGAČ/OBRAĐIVAČ: Općinski Načelnik
RAZMATRA: Općinsko vijeće
Živinice, decembar 2013. godine
21
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
I - UVOD
Programske aktivnosti Načelnika Općine Živinice za 2013. godinu predstavljaju planski akt koji
se zasniva na Ustavnim, zakonskim i statutarnim principima, a koje su sadržane u odredbama
člana VI/6. stav 1. tačka d) Ustava FBiH (“Sl.novine FBiH”, br. 1/94, 13/97, 16/02, 22/02,
52/02, 18/03, 63/03, 9/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05 i 88/08), odredbama člana 98. Zakona o
organizaciji organa uprave u FBiH („Sl.novine FBiH“, br. 35/05), odredbama člana 13. i 15.
Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH („Sl.novine FBiH“, br. 49/06 i 51/09), te
odgovarajućim odredbama Statuta općine Živinice („Sl.glasnik Općine Živinice“, br.4/01).
Polazni osnov izrade Programa rada je trenutno pravno-političko i ekonomsko stanje, u kome se
nalazi naša općina i u kome bi se u narednom periodu mogla naći. Prilikom izrade ovog
programa obuhvaćeni su svi bitni pokazatelji, osobine i segmenti lokalnog društva, relevantne
činjenice raspoloživih podataka, statističkih mjerenja privrednih, socijalnih i demografskih
pojava koje imaju ili bi mogle da imaju uticaj na položaj i ulogu općine Živinice u ukupnom
razvoju Tuzlanskog kantona i Federacije BiH.
Zbog problema recesije i krize, kako u svim zemljama tako i u našoj općini, u 2013. godini
potrebno je posvetiti još veću pažnju budžetskoj disciplini i transparentnosti rada organa
uprave. Preduzeti sve aktivnosti u cilju praćenja, ostvarenja i zakonitog trošenja budžeta, o
čemu će se redovno izvještavati Općinsko vijeće.
Cilj izrade ovog Programa rada sadržan je u parametrima razvoja svih segmenata koji doprinose
ugodnijem životu, boljem ambijentu življenja na području općine Živinice, postizanju što većeg
stepena saglasnosti između Načelnika općine i Općinskog vijeća Živinice, općinskih javnih
ustanova i preduzeća, NVO-a i građana općine Živinice i izgradnji njihovog međusobnog
povjerenja.
Krajnji cilj izrade ovog Programa je širenje kruga zadovoljnih i sigurnih stanovnika općine
Živinice u 2013. godini.
II - PROGRAM RADA
Analiza stanja lokalne zajednice/općine
- Normativni položaj i uloga općine
Prema Evropskoj povelji, lokalna samouprava je oblik odlučivanja i upravljanja u užim
lokalnim zajednicama na užoj teritoriji, neposredno od strane njenih stanovnika ili od strane
njihovih predstavnika koje oni neposredno biraju i drugih lokalnih organa.
Ustav Federacije BiH je izričit u tome da se u općini ostvaruje lokalna samouprava i to posebno
naglašava kroz odredbu o nadležnosti Općinskog načelnika, prema kojoj je općinski načelnik
nadležan za provođenje općinske politike i izvršavanje općinskih propisa, kao i obavljanje svih
dužnosti koje na općinu prenesu kantonalne i federalne vlasti.
Cijeneći djelokrug i nadležnost jedinica lokalne samouprave, predviđenu članom 8. Zakona o
principima lokalne samouprave („Službene novine FBiH“, broj: 49/06) kojim je propisano da je
u vlastitoj nadležnosti jedinice lokalne samouprave sljedeće:
• osiguranje i zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa Ustavom,
• donošenje budžeta jedinice lokalne samouprave,
22
Petak, 21.6.2013.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
donošenje programa i planova razvoja jedinice lokalne samouprave i stvaranje uvjeta za
privredni razvoj i zapošljavanje,
utvrđivanje i provođenje politike uređenja prostora i zaštite čovjekove okoline,
donošenje prostornih, urbanističkih i provedbenih planova, uključujući zoniranja,
utvrđivanje i provođenje stambene politike i donošenje programa stambene i druge
izgradnje,
utvrđivanje politike korištenje i utvrđivanja visine naknade za korištenje javnih dobara,
utvrđivanje i vođenje politike raspolaganja, korištenja i upravljanja građevinskim
zemljištem,
utvrđivanje politike upravljanja i raspolaganja imovinom jedinice lokalne samouprave,
utvrđivanje politike upravljanja prirodnim resursima jedinice lokalne samouprave i
raspodjele sredstava ostvarenih na osnovu njihovog korištenja,
upravljanje, finansiranje i unapređenje djelatnosti i objekata lokalne i komunalne
infrastrukture,
vodosnabdijevanje, odvođenje i prerada otpadnih voda,
prikupljanje i odlaganje čvrstog otpada,
održavanje javne čistoće,
gradska groblja,
lokalni putevi i mostovi,
ulična rasvjeta,
javna parkirališta,
parkovi,
organiziranje i unapređenje lokalnog javnog prijevoza,
utvrđivanje politike predškolskog obrazovanja, unapređenje mreže ustanova, te
upravljanje i finansiranje javnih ustanova predškolskog obrazovanja,
osnivanje, upravljanje, finansiranje i unapređenje ustanova osnovnog obrazovanja,
osnivanje, upravljanje, unapređenje i finansiranje ustanova i izgradnja objekata za
zadovoljavanje potreba stanovništva u oblasti kulture i sporta,
ocjenjivanje rada ustanova i kvaliteta usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite,
obrazovanja, kulture i sporta, te osiguranje finansijskih sredstava za unapređenje
njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu sa potrebama stanovništva i mogućnostima
jedinice lokalne samouprave,
analiza stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine, te predlaganje mjera prema
nadležnim organima za ova pitanja,
organiziranje, provođenje i odgovornost za mjere zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih
dobara od elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa,
uspostavljanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem propisa iz vlastitih
nadležnosti jedinice lokalne samouprave,
donošenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i taksama iz nadležnosti
jedinice lokalne samouprave,
raspisivanje referenduma za područje jedinice lokalne samouprave,
raspisivanje javnog zajma i odlučivanje o zaduženju jedinica lokalne samouprave,
preduzimanje mjera za osiguranje higijene i zdravlja,
osiguranje uvjeta rada lokalnih radio i TV stanica u skladu sa zakonom,
osiguravanje i vođenje evidencije o ličnim stanjima građana i biračkih spiskova,
poslovi iz oblasti premjera i katastra zemljišta i evidencija o nekretninama,
organiziranje efikasne lokalne uprave prilagođene lokalnim potrebama,
uspostavljanje organizacije mjesne samouprave,
23
Petak, 21.6.2013.
•
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
zaštita životinja.
Od značaju su i odredbe člana 10. i 11. pomenutog Zakona, kojima je propisano da federalni i
kantonalni organi vlasti mogu određene poslove prenijeti na općine, odnosno povjeriti njihovo
izvršenje općinama, ali takvo povjeravanje vršenja poslova mora biti praćeno dodjelom
odgovarajućih novčanih sredstava potrebnih za njihovo efikasno izvršenje. Nažalost, vrlo rijetki
su slučajevi prijenosa finansijskih sredstava namijenjenih jedinicama lokalne samouprave, ili se
prenose u neznatnom dijelu. Zbog toga još uvijek nismo u mogućnosti da riješimo jedinstven
sistem grijanja urbane jezgre općine Živinice.
Izvršni organ jedinice lokalne samouprave je općinski načelnik (u gradu gradonačelnik) i on
odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje donosi u svojoj nadležnosti, odnosno predlaže
Općinskom vijeću. Općinsko vijeće, kao predstavničko tijelo vlasti, je najviši organ
odlučivanja, a vijećnici kao članovi vijeća odgovaraju za ustavnost i zakonitost akata koje
vijeće donosi u okviru svojih nadležnosti. Međusobni odnosi vijeća i načelnika zasnivaju se na
principma međusobnog uvažavanja i saradnje, uz pojedinačnu odgovornost za ostvarivanje
vlastitih nadležnosti i zajedničku odgovornost za funkcioniranje jedinica lokalne samouprave.
- Geografski položaj i prirodni resursi
Općina Živinice ima relativno povoljan ekonomsko-socijalni položaj, koji je uvjetovan nizom
prirodno-geografskih faktora, kao što su prostrano poljoprivredno zemljište u Sprečkom polju,
šume i šumski resursi, te znatne količine mrkog uglja i lignita. Takođe, društveno-geografski
faktori su relativno povoljni što se može uočiti iz geoprometnog položaja, a kojim područjem
prolaze važnije putne komunikacije kao što su Magistralni put M-18: Sarajevo-Tuzla-Županja,
Regionalni putevi Živinice-Banovići, Živinice-Zvornik, Lukavac-Živinice-Šekovići, kao i
željezničke pruge Brčko-Banovići i Tuzla-Zvornik. Magistralnim putem općina je povezana sa
Sarajevom kao glavnim gradom države, koji je udaljen 120 km, te gradom Tuzla, na udaljenosti
od 19 km od područja naše općine. Osim toga, tu su i tri rijeke: Spreča, Oskova i Gostelja sa
značajnim hidropotencijalom.
- Stanovništvo i tržište rada
Na području općine Živinice prema rezultatima popisa iz 1991. godine živjelo je 54.653
stanovnika. Od tog broja 44.063 Bošnjaka (80,6%), 3.969 Hrvata (7,3%), 3.499 Srba (6.4%) i
3.122 ostalih (5,7%). U predratnom periodu naša općina je, prema gustini naseljenosti, bila
daleko iznad prosjeka u Republici BiH. Prema popisu iz 1991. godine, prosječna gustina
naseljenosti na području Općine iznosila je 188 stanovnika/km2, a u BiH 85 stanovnika/km2.
Službene podatke o trenutnom broju stanovnika nemamo, s obzirom da nadležni državni organi
još uvijek nisu pristupili donošenju odgovarajućih propisa kojim bi se to pitanje riješilo. Prema
svim parametrima kojima raspolažemo pretpostavka je da na području općine Živinice živi
preko 100.000 stanovnika. Jedan dio stanovništva su i prognanici iz Podrinja koji su našli svoje
mjesto i ulogu na području naše općine. U tom smislu, zbog činjenice da još uvijek kao polazni
osnov svih strateških planova koristimo popis stanovništva koji je star nepunih 20 godina, to je
jedna od otežavajućih okolnosti u budućim aktivnostima. On ne stvara mogućnost realnog i
predvidivog planiranja i razvoja za svih 26 mjesnih zajednica, čiji cilj je istaknut u uvodu ovog
Programa rada.
- Ekonomske prilike (industrija,poljoprivreda,poduzetništvo,turizam)
24
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
Ekonomske prilike na području općine Živinice posljednjih godina bilježe kretanja uobičajena
za cijeli prostor Bosne i Hercegovine, na koje uprkos dobrim potezima i pozitivnim
aktivnostima općinska vlast ne može značajnije uticati. Trenutno, najveći problem predstavlja
nezaposlenost, odnosno nemogućnost lokalne ekonomije, zbog prije svega globalnih - širih
ekonomskih uvjeta, da obezbijedi dodatna radna mjesta. Općinska vlast je činila i čini sve kako
bi se na području općine Živinice, stvorio što povoljniji ambijent za ekonomske aktivnosti.
Otvaranje novih poslovnih zona, te nastavak uređenja postojećih je prioritetni zadatak i plan
općinske vlasti, jer trenutno veliki broj malih i srednjih privrednih društava privatnog karaktera,
predstavljaju okosnicu živiničke ekonomije.
Općina Živinice i njeni građani nastoje i nastojaće svoje aktivnosti usmjeriti na jedan od
najperspektivnijih vidova privređivanja na lokalnom nivou, a to je poljoprivreda i stočarstvo. U
tom cilju, općinska vlast je naručila izradu „Studije upotrebne vrijednosti zemljišta“ za
kompletno područje općine Živinice što će omogućiti kvalitetniji, brži i planski razvoj ovih
grana privrede, koji bi osim proizvodnje trebao da obuhvati i kompletnu preradu, kako bi se
dobio što bolji ekonomski odnosno sveukupni efekat. Isto tako u narednom periodu moramo
veću pažnju posvetiti turizmu i njegovom razvoju, te ekološkim, ekonomsko samoodrživim
programima kao jednom od veoma perspektivnih segmenata ekonomskog razvoja. U cilju
sprovođenja planiranih aktivnosti, odnosno stvaranju što povoljnijeg ambijenta za ulaganja i
poduzetništvo, a što je u nadležnosti, odnosno u mogućnostima lokalnog nivoa vlasti općina je
pokrenula projekat u saradnji sa IFC - om (Međunaronom finansijskom organizacijom grupacijom Svejtske banke), čijom realizacijom će se u znatnoj mjeri smanjiti troškovi i
vremenski period privrednim i drugim subjektima u pribavljanju potrebne dokumentacije koja
se dobiva u općinskoj administraciji, čime će se stvoriti povoljniji uslovi za njihov rad i
ulaganja.
- Općinski budžet
Općinski budžet poslije godina intenzivnog porasta, a zbog opće nepovoljne situacije nije u
sitauciji odnosno u mogućnosti održati trend porasta, tako da isti moramo dijelom uskladiti sa
potrebama na jednoj strani, a na drugoj sa realnim mogućnostima. Nacrtom Budžeta za 2013.
godinu to je uzeto kao polazni okvir. Razvojna tendencija Budžeta se značajno odrazila na
razvoj, odnosno izgradnju velikog broja infrastrukturnih objekata na području općine Živinice
(asfaltiranje puteva, uličnu - javnu rasvjetu, kanalizacione kolektore i „prečistač“, vodovodne
sisteme, sportsko-rekreativne objekte, itd), a što su Načelnik kao predlagač i Općinsko vijeće
kao organ koji usvaja godišnji budžet iskoristili, prepoznali i usmjerili veliki dio javnog novca u
društvene sektore i aktivnosti, koje su općinu Živinice pretvorile u ozbiljnog partnera u svim
oblastima življenja, a sve u cilju izgradnje zajednice blagostanja kojoj svi težimo. Naravno,
razvojnu komponentu budžeta nećemo niti smijemo napustiti, jer nam ista daje nadu u bolje
sutra. U narednom periodu, prioriteni zadatak treba da nam bude selektivno razvojno ulaganje s
ciljem postizanja što boljih rezultata, a kako bismo dobili maksimalne efekte, odnosno
zadovoljstvo naših građana. Tu prije svega mislim na ulaganja koja će stvoriti preduslove,
odnosno uslove za povećanje ekonomske i druge sigurnosti građana.
- Obrazovanje, kultura i sport
Prema važećim federalnim propisima, oblast predškolskog i osnovnog obrazovanja spada u
vlastite nadležnosti. Međutim, do sada su kantonalne vlasti odbijale tu oblast prepustiti
općinama, pa samim tim i novčana sredstva potrebna za vršenje istih. Finansiranje predškolskog
odgoja u velikoj mjeri predstavlja opterećenje Budžeta naše općine, a sve je više osnovnih škola
25
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
koje traže pomoć iz Budžeta, kako bi realizovale određene projekte: vodosnabdijevanje,
organizovanje školskih takmičenja, izgradnja poligona i sl.
- Zdravstvo i socijalna zaštita
Na području naše općine, pitanje zdravstva je dosta uređeno.
Proširivanje raspoloživih kapaciteta - nadogradnjom postojećih prostorija za rad, kojima
raspolaže JZU „Dom zdravlja“ Živinice, rezultiralo je pružanjem kvalitetnijih usluga
građanima. Porodična medicina je u velikoj mjeri riješena na području većine mjesnih
zajednica, a u onim mjesnim zajednicama u kojima to pitanje nije riješeno, potrebno je izvršiti
izgradnju objekata mjesne zajednice, sa ambulantom i matičnim uredima.
Programski ciljevi
U proteklom srednjoročnom periodu zahvaljujući dobroj viziji, kao i punoj podršci stvaranja
novog ambijenta i poslovnog okruženja na teritoriji naše općine, općina Živinice postala je
prepoznatljiva kao ''poljoprivredna i poduzetnička općina''. Puni doprinos ovome dala je
općinska administracija čiji su se planovi i programi rada zasnivali na viziji Općinskog
načelnika, kao i izuzetno dobra podrška Općinskog vijeća, bez obzira na sve probleme i teškoće
u radu. Jedan od osnovnih problema je nezaposlenost, odnosno pojava sve veće broj
nezaposlenih osoba na području naše općine, neodgovarajuća upotreba i neiskorištenost
prirodnih resursa kojima raspolažemo i drugo.
S tim u vezi, glavni pravci i tendencije općinske politike za 2013. godinu će se temeljiti na
sljedećim principima:
- Općina će kao jedinica lokalne samouprave biti pokretač aktivnosti u stvaranju i poboljšanju
ukupne ekonomske situacije, kroz podršku lokalnom ekonomskom razvoju, javno i
transparentno izvršenje Budžeta i stvaranje partnerstva između općine, privrednog i nevladinog
sektora;
- Nastaviti dinamiku investiranja u kapitalne projekte, uz mogućnost uključivanja još većeg
broja subjekata na partnerskoj osnovi i njihovo sufinansiranje (građani organizovani kroz
interesne zborove i mjesne zajednice za projekte po principu ''MARKA NA MARKU''),
uključivanjem vladinog sektora sa viših nivoa vlasti (kanton, federacija, elektroprivreda),
privredne subjekte kao i nevladine organizacije;
- Korištenjem savremene tehnologije razvijati pravilnu politiku upravljanja ljudskim resursima,
na odgovorna mjesta postavljati sposobne i odgovorne menadžere, a njihove rezultate mjeriti
rezultatima koje postižu organizacije kojima rukovode;
- Zadržati razvojnu dimenziju budžetske politike (korištenjem budžetskog deficita u razvojne
svrhe), planski smanjivati deficit kroz uštede u potrošačkom dijelu budžeta;
- Omogućiti konsolidaciju javnih preduzeća i učiniti ih likvidnim i sposobnim za investiranje u
razvojne projekte od značaja za Općinu Živinice, a čiji će se doprinos ogledati kroz ukupan
lokalni razvoj;
- Zajedničkim naporima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, promijeniti stanje u oblasti
prihoda od eksploatacije prirodnih potencijala na području općine Živinice, kao što su: rudno
bogatstvo, pitka i industrijska voda (Modrac i Toplice), aerodrom, šumsko bogatstvo i drugi
resursi, kroz ažurnije naplate koncesionih dobara.
- Zajedno sa reformom organa uprave reorganizovati sve javne ustanove, kroz njihovo
ukrupljavanje i centralizaciju, smanjiti na taj način njihovu administraciju, broj uposlenika i
rashode. Značajno unaprijediti njihovo poslovanje, centralizovati finansije i računovodstvo i
pripremiti ih za trezorsko poslovanje;
26
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
- Pravovremeno kandidovati projekte prema višim nivoima vlasti, kao i međunarodnim
institucijama u skladu sa odlukama koordinacionog tima.
Razvojni projekti planirani za 2013. godinu
Razvojni projekti na području Općine Živinice u 2013. godini obuhvatat će realizaciju pet
strateških projekta:
1. Izgradnja drugog dijela postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koji se odnosi na
biološki tretman prečešćavanja otpadnih voda,
2. Nastavak aktivnosti na izgradnji međuopćinskog Centra za upravljanje čvrstim
otpadom,
3. Uz pomoć viših nivoa vlasti (kanton, federacija) i Elektroprivrede izgraditi sekundarnu
vrelovodnu mrežu, kao prvu fazu toplifikacije grada Živinica,
4. U partnerstvu sa višim nivoima vlasti dovršiti dubravski vodovod, čime trajno riješiti
vodosnadbjevanje stanovništva ovog dijela Općine,
5. Završiti izradu Prostornog plana Općine Živinice i usvojiti ga na Općinskom vijeću;
Pored strateških projekata, Općinas Živinice će u 2013. godini realizovati mnoštvo drugih, ne
tako skupih, ali projekata jako važnih za naše građane. Tu prije svega mislimo na:
1. Nastaviti izgradnju glavnog potisnog voda sa izvorišta Barice-Mišići čime obezbjediti nove
količine pitke vode za grad i prigradsko područje;
2. Nastaviti aktivnosti na proširenju kanalizacione mreže prigradskih naselja i njihovo
povezivanje na glavni kanalizacioni kolektorski sistem,
3. Isfinansirati izrade projektne dokumentacije za kanalizaciju naših ruralnih naselja, čime
stvoriti preduslove za realzaciju ovih projekata na partnesrkoj osnovi i po sistemu
sufinanasiranja;
4. Kroz partnerstvo nastaviti asfaltiranje preostalih dionica lokalnih puteva i ulica, uz prioritet
razvoja nerazvijenih područja naše općine,
5. Iznaći mogućnosti vodoistražnih radova na području mjesnih zajednica koje imaju problema
sa vodosnabdijevanjem, te nastaviti rekonstrukciju i dogradnju postojećih lokalnih vodovoda
(Tupković, Kuljan, Đurđevik, Priluk i drugi),
6. U cilju efikasnijeg funkcionisanja općinske administracije izvršiti spajanje dvije općinske
zgrade (I faza).
Pored razvojnih projekata strateškog i godišnjeg nivoa, Općina Živinice u 2013. godini definiše
i sljedeće operativne ciljeve:
- Realizovati sve ugovorene i započete projekte asfaltiranja lokalnih puteva i ulica
akcijom “marka na marku”, te projekte ulične-javne rasvjete po istom principu,
- Nastaviti saradnju sa OSCE-om i GAP projektom kroz aktivnosti reforme i
usavršavanja službe za prostorno planiranje i komunalne poslove;
- U saradnji sa IFC pojednostaviti propise i procedure u pribavljanju
dokumentacije za privredne subjekte, čime u znatnoj mjeri smanjiti njihove
27
Petak, 21.6.2013.
-
-
-
-
-
-
28
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
troškove i vrijeme potrebno za dobijanje dokumentacije, čime će se stvoriti
povoljniji uslovi za njihov rad i ulaganje;
Nastaviti izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, drugom fazom
(biološki tretman);
Uvesti nove servise u cilju poboljšanja pružanja usluga građanima;
Formirati profesionalnu vatrogasnu jedinicu na principu sufinansiranja sa RMU
„Đurđevik“ i ojačati službu zaštite i spašavanja;
Pojačati nadzor na naplati naknada i taksi po općinskim propisima i kontinuirano
ostvarivati kontrolu naplate sredstava iz prometa općinske imovine;
Donijeti novu odluku o općinskim taksama koja će biti stimulativna za građane i
privredne subjekte;
Nastaviti poslove snimanja i uspostave katastra podzemnih instalacija u gradu,
kako bi posao polaganja sekundarne vrelovodne mreže tekao što lakše i
efikasnije;
Nastaviti sa izgradnjom pješačkih staza u gradskom jezgru, te započeti
rekonstrukciju Gradskog bulevara „Nesib Malkić“,
Sufinansiranjem sa Federalnom Direkcijom cesta, Kantonalnom putnom
direkcijom i Željeznicama BiH, obezbijediti sredstva za rješavanje
raskrsnice“Bišinska” i pružnog prelaza na putu prema Šerićima;
Organizovati tradicionalne kulturne aktivnosti i manifestacije;
Nastaviti sa podrškom projektima iz oblasti kulture, sporta, turizma i ekologije;
Iznaći odgovarajuće normativno rješenje za finansiranje masovnog i vrhunskog
sporta na području Općine;
Nastaviti informatizaciju i unapređenje radnih uslova općinske uprave;
Stalno zahtijevati jačanje finansijske discipline i interne budžetske kontrole;
Pojačati investiciono-razvojne aktivnosti na ulaganja u objekte zajedničkog
finansiranja, sa Elektroprivredom BiH, Kantonalnim i Federalnim institucijama i
fondovima, interesnim zborovima građana, Međunarodnim nevladinim
organizacijama i drugim donatorima;
Realizovati projekte asfaltiranja i rekonstrukcije puteva na nerazvijenim
dijelovima općine;
Aktivnosti iz Programa rada uklapati sa lokalnim ekološkim akcionim planom;
Nastaviti realizaciju projekta “siguran grad“ ugradnjom video nadzora na
mjestima po preporuci Ministrastva unutrašnjih poslova;
Intezivirati aktivnosti Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove na
rješavanju pitanja legalizacije izgrađenih objekata u okviru regulacionog plana
Ciljuge II;
Uz pomoć federalnih i kantonalnih vodoprivrednih institucija i Rudnika “Kreka”
Tuzla nastaviti intervencije u vodotoku Spreče, Gostelje i Oskove i time
preduprijediti potencijalnu opasnost od poplava;
Nastaviti uređenje nasipa pored rijeke Oskove kao prostora za šetnju i
rekreaciju;
Sredstvima sa viših nivoa nastaviti izgradnju starog Bosanskog sela na lokalitetu
jezera u Bašigovcima;
Tražiti i predlagati rješenja za pomoć boračkoj populaciji u rješavanju njihovih
stambenih i drugih problema;
Nastaviti izgradnju ulične rasvjete u MZ-ma, te u saradnji sa građanima i
Općinskim vijećem iznaći optimalan model sufinansiranja potrošnje struje;
Petak, 21.6.2013.
-
-
-
-
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
Nastaviti saradnju sa gradovima Bremen i Memingen radi uspostavljanja
partnerstva, kao i sa vladinim i nevladinim organizacijama prijateljskih država i
međunarodnim institucijama na projektima obnove, izgradnje i povratka;
Efikasnijim radom firmi za obavljanje komunalnih poslova, prostor Općine
Živinice učiniti ljepšim i ekološki čišćim;
Realizovati podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji kroz primarnu obradu
zemljišta i troškove otkupa kooperanata, te subvencije proizvođačima mlijeka i
mesa;
U cilju stimulisanja poljoprivredne proizvodnje uvesti porez na neobrađeno
poljoprivredno zemljište na području Općine;
Stvoriti što povoljnije uslove za izgradnju kompleksa farmi koka nosilja
poterncijalnom investitoru „BINGO“;
Dobrom domaćinskom politikom omogućiti proširenje proizvodnih kapaciteta
firmi „Noćko“ i usvajanje tehnologije pasterizacije mlijeka;
Stavljanjem u funkciju razvoja objekata vraćenih od oružanih snaga BiH
realizirati projekat otkupa, selekcije, hlađenja i transporta voća i povrća za
područje regije sjevero – istočna Bosna;
Dovršiti započete aktivnosti na uređenju degradiranog zemljišta i plaže na
kompleksu Jezera Bašigovci u skladu sa regulacionim planom;
Izdati preostalo poljoprivredno zemljište pod zakup, bez obzira da li se radi o
uzurpiranim ili zapuštenim površinama;
Nastaviti sezonsko zapošljavanje lica sa evidencije Biroa za zapošljavanje
Živinice i u okviru javnih radova urediti putne pojase i riječna korita,
Nastaviti sa redovnim zimskim i ljetnim održavanjem lokaknih i nekategorisanih
puteva.
Kao i prethodnih godina, osnovni problem za realizaciju navedenih projekata predstavljaju
ograničena novčana sredstva predviđena Budžetom općine Živinice. Potrebno je dodatnim
trudom i angažovanjem Općinskog načelnika, Općinskog vijeća i službi za upravu, te ministara
i poslanika sa viših nivoa vlasti, tražiti sredstva od drugih nivoa vlasti, javnih fondova,
međunarodnih finansijskih institucija, građana i koristiti svaku drugu mogućnost, jer je
neophodno obezbijediti još mnogo novca, kako bi se svi planirani projekti realizovali.
III - Z A K LJ U Č A K
Prilikom definisanja ciljeva i zadataka Općinskog načelnika i općinskih službi u 2013. godini,
polaznu osnovu predstavljali su rezultati aktivnosti poduzetih u proteklom periodu, te stečena
iskustva prilikom rješavanja najkrupnijih problema od interesa za građane Općine Živinice
Moramo biti svjesni da ekonomska kriza još uvijek nije završena i da Općina Živinice mora u
ovoj godini biti spremna na manji priliv budžetskih sredstava. Općinski budžet, stoga, mora biti
prije svega sancionog karaktera i zato su uvedene mjere stednje u svim segmentima javne
potrošnje. Međutim, pred našim građanima nemamo opravdanja da samo saniramo budžet i
vraćamo dugove, jer oni od nas očekuju konkretna ulagnja u stvaranje povoljnijeg životnog
ambijenta i podizanja kulture življenja na veći nivo. Stoga, uprkos krizi općinski budžet mora
zadržati i razvojnu komponentu. Prioritete će u ovom sučaju odrediti Općinsko vijeće.
Imajući u vidu navedeno, Program rada za 2013. godinu moguće je realizovati jedino ukoliko
svi politički, ekonomski i društveni faktori općine Živinice budu u svom radu djelovali
koherentno i jedinstveno. U funkciju razvoja potrebno je uključiti i sve javne ustanove i
29
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
preduzeća čiji je osnivač Općina. Samo zajedničko angažovanje svih općinskih, privrednih i
političkih subjekata, može dovesti do realizacije ovog Programa, na zadovoljstvo nas i naših
građana.
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Hasan Muratović
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01/2-05-89-659/13
Datum, 11.06.2013. godine
30
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 49/06 i 51/09) i člana 38. Statuta općine
Živinice (Sl. glasnik općine Živinice, br:4/12), Općinski načelnik općine Živinice d o n o s i:
ODLUKU
O USVAJANJU PREPORUKA ZA POJEDNOSTAVLJENJE ADMINISTRATIVNIH
POSTUPAKA
Član 1.
Prihvata se Izvještaj Radne grupe općine Živinice za provođenje regulatorne reforme na
lokalnom nivou sa sljedećom strukturom administrativnih postupaka po Službama i
predloženim preporukama za njihovo pojednostavljenje na nivou općine Živinice:
USVOJENO skracenje/smanjenje/el.
Naziv
postupka
administrativnog
Roka
sa
Roka
na
Takse
Takse
Naknade
Naknade
(dana)
(dana)
sa (KM)
na (KM)
sa (KM)
na (KM)
Odobrenje za korištenje naziva
općine u nazivu NVO
30
3
Pristup informacijama
15
10
Izdavanje radničke knjižice
8
1 do 2
4
Izdavanje
knjižice
8
2
5
Izmjena
knjižice
8
1 do 2
5 KM po
poluarku
(listu
A4)
10 Km po
predmetu
(do
5
poluaraka),
0,5 KM za
svaki
sledeci
poluarak
5 KM za
sve
(potpisi,
rukopisi,
prepisi)
5
KM
(potpis), 2
KM
(rukopis i
prepis), 1
KM svaka
sljedeca
ovjera
R.b.
1
2
3
Od.
STRUČNA SLUŽBA
OPĆINSKOG
NAČELNIKA (01)
(02) SLUŽBA
ZA
OPĆU
UPRAVU
I
DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
Izdavanje
arhive
i
duplikata
radničke
dopuna
radničke
dokumentacije
iz
15
5
5
2
6
7
Ovjera potpisa u kućnoj posjeti
Ovjera
prepisa
8
potpisa,
rukopisa
i
5
1
31
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
9
Ovjera opće punomoći
5
1
10
Ovjera punomoći za upravljanje
putničkim motornim vozilom
5
1
5
1
11
Uvjerenja o činjenicama o kojima
se vodi službena evidencija (čl.
169. ZUP-a)
8
5
12
Uvjerenje o činjenicama o kojima
se ne vodi službena evidencija
(čl. 170. ZUP-a)
13
Potvrda o izdržavanju lica u BiH
za korištenje u inostranstvu
8
1
14
Izrada smrtovnice
15
1
15
Izjava
o
zajedničkom
domaćinstvu / kućna lista
8
1
16
Izvod iz matične knjige rođenih
5
1
17
Izvod iz matične knjige vjenčanih
5
1
18
Izvod iz matične knjige umrlih
5
1
19
Uvjerenje o državljanstvu
5
1
5
1
20
Upis činjenica u matične knjige
(rođenih, umrlih, vjenčanih) na
osnovu
isprava
inostranih
organa
5
21
Izvodi iz matične knjige rođenih,
vjenčanih
i
umrlih
za
inostranstvo
22
Izjava o promjeni prezimena
23
Broj 9
20
10
1
20
15
5
1
30
20
Uvjerenje da lice nije upisano u
matičnu knjigu državljana
5
1
15
10
24
Ispravka
/
usaglašavanje
podataka u matičnim knjigama (
rođenih, državljana vjenčanih i
umrlih)
25
Naknadni upis činjenice rođenja,
zaključenja braka i smrti u
matične knjige
26
Izjava majke o rođenju djeteta
bez podataka o ocu djeteta
27
Priznavanje očinstva
28
Prijava namjere sklapanja braka
29
Upis podataka u matičnu knjigu
državljana
8
2
Upis činjenice rođenja u matičnu
8
1
30
32
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
knjigu rođenih
31
Upis činjenice smrti u matičnu
knjigu umrlih
8
1
32
Uvjerenje o slobodnom bračnom
stanju
5
1
5
1
33
Uvjerenje da nema zakonskih
smetnji za zaključivanje braka u
inostranstvu
34
Uvjerenja i potvrde na osnovu
člana 169. ZUP-a
5
3
Uvjerenja i potvrde na osnovu
člana 170. ZUP-a
8
5
20
3
36
Povrat
više
ili
pogrešno
uplaćenih javnih prihoda (pravna
lica)
37
Povrat
više
ili
pogrešno
uplaćenog poreza na dohodak
20
2
Rješenje/Odobrenje
za
obavljanje
ugostiteljske
djelatnosti
15
10
39
Rješenje/Odobrenje
za
obavljanje trgovinske djelatnosti
15
10
15
10
40
Rješenje/Odobrenje
za
obavljanje obrtničke i srodne
djelatnosti
kao
osnovno,
dopunsko ili dodatno zanimanje
15
10
41
Izmjena rješenja/odobrenja za
obavljanje
trgovinske/ugostiteljske/obrtničke
i srodne djelatnosti
Rješenje
o
stalnoj
ugostiteljske djelatnosti
odjavi
42
15
Rješenje
o
stalnoj
trgovinske djelatnosti
odjavi
43
5
0
40
20
10
22
10
15
10
22
10
15
10
22
10
44
Rješenje o stalnoj/privremenoj
odjavi
obrtničke
i
srodne
djelatnosti
15
7
45
Obavijest o ponovnom početku
rada nakon privremene odjave
obrtničke i srodne djelatnosti
5
1
46
Ovjera normativa i cjenovnika za
ugostiteljsku djelatnost za fizička
i pravna lica
15
10
47
Rješenje/Odobrenje
za
obavljanje prijevoza za vlastite
potrebe
15
10
200
150
48
Rješenje
o
ispunjavanju
minimalnih
tehničkih
uvjeta
poslovnog prostora i opreme za
ugostiteljsku djelatnost
35
38
SLUŽBA
ZA
BUDŽET
I
FINANSIJE (03)
SLUŽBA
ZA
LOKALNI
EKONOMSKI
RAZVOJ (04)
33
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
49
Rješenje
o
ispunjavanju
minimalnih
tehničkih
uvjeta
objekta za pravna lica za koja je
to zakonom predviđeno
50
Obavijest
pravnog
lica
o
otpočinjanju rada i ispunjavanju
minimalnih tehničkih uvjeta
51
Rješenje
o
poljoprivrednoj
saglasnosti
/pretvorbi
poljoprivrednog
zemljišta
u
nepoljoprivredne svrhe
52
Ostvarivanje novčane podrške u
primarnoj
poljoprivrednoj
proizvodnji
53
Rješenje/Odobrenje
za
zajedničko obavljanje obrtničke i
srodne djelatnosti
54
Upis u registar poljoprivrednih
gazdinstava i klijenata
55
Uvjerenja i potvrde na osnovu
člana 169. ZUP-a
5
3
56
Uvjerenja i potvrde na osnovu
člana 170. ZUP-a
8
5
15
10
57
Izmjena rješenja/Odobrenja o
ispunjavanju
minimalnih
tehničkih uvjeta za poslovne
prostore
za
ugostiteljsku
djelatnost
15
10
58
Rješenje/Odobrenje
za
obavljanje obrtničke i srodne
djelatnosti u izdvojenom prostoru
SLUŽBA
ZA
PROSTORNO
PLANIRANJE I
KOMUNALNE
POSLOVE (05)
15
10
15
10
20 - 50
1.
Porodične
stambene
zgrade:
400, 600 i
800 KM;
2.
Poslovni
objekti:
2%
od
predrač.
vr.
Upotrebna dozvola
59
60
Uvjerenje o površini za redovnu
upotrebu objekta
61
Snimanje komunalnih vodova
(teren) sa izradom elaborata
62
Provođenje komunalnih vodova
(kancelarija)
30
20
63
Kopija
plana
komunalnog uređaja
5
1
64
Saglasnost
za
zatrpavanje
komunalnih uređaja
34
50
Broj 9
katastra
1.
Porodične
stambene
zgrade:
320, 480 i
640 KM,
2.
Poslovni
objekti:
1%
od
predrač.
vr.
Petak, 21.6.2013.
65
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Uvjerenje o činjenicama o kojima
se vodi službena evidencija, a
odnose se na stambena pitanja
5
Broj 9
3
Urbanistička saglasnost
60,
80,
50, 180,
300, 110,
200, 360,
500 KM
50,
65,
50, 150,
250, 100,
200, 300,
400 KM
Naknadna
urbanistička
saglasnost/legalizacija
bespravno izgradjene gradjevine
60,
80,
50, 180,
300, 110,
200, 360,
500 KM
50,
65,
50, 150,
250, 100,
200, 300,
400 KM
60,
80,
50, 180,
300, 110,
200, 360,
500 KM
50,
65,
50, 150,
250, 100,
200, 300,
400 KM
Odobrenje za gradnju
Pros
cijena kor
površine
600 KM.
po 1m2;
Renta po
zonama:
36,
30,
24, 18, 12
i 6 KM
Pros
cijena kor
površine
500 KM.
po 1m2;
Renta po
zonama:
30,
25,
20, 15, 10
i 5 KM
Naknadno odobrenje za gradnju
Pros
cijena kor
površine
600 KM.
po 1m2;
Renta po
zonama:
36,
30,
24, 18, 12
i 6 KM
Pros
cijena kor
površine
500 KM.
po 1m2;
Renta po
zonama:
30,
25,
20, 15, 10
i 5 KM
66
67
68
Uvjerenja
obavezama
naknadu
o
za
izmirenim
komunalnu
69
Produženje važnosti urbanističke
saglasnosti
5
3
30
20
Lokacijska informacija
70
71
Produženje važnosti lokacijske
informacije
72
Izvod
iz
prostorno-planske
dokumentacije
‚15
3
73
74
75
Izmjena odobrenja za gradnju
30
15
30
15
76
Izmjena odobrenja za gradnju u
smislu
promjene
imena
investitora
30+5
10
35
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
77
Produženje važnosti odobrenja
za gradnju
30
15
78
Iskolčavanje objekata i vođenje
evidencija
5
3
5
3
79
Uvjerenje da se objekat ne
nalazi u zonama sanitarne
zaštite izvorišta pitke vode
80
Rješenje o povratu stana na
raspolaganje pravnom licu
81
Rješenje o povratu stana u
posjed nosiocu stanarskog prava
82
Rješenje o registraciji zgrade i
upravitelja
83
Rješenje o izmjeni podataka u
registru zgrada i upravitelja
84
Rješenje
o
određivanju
prinudnog upravitelja zgrade
5
3
85
Potvrda o upisu autobusnog
reda vožnje u registar Općinskih
autobusnih linija
86
Odobrenje
za
privremeno
korištenje javnih površina
30
15
60
30
(60)
87
SLUŽBA
ZA
GEODETSKE I
IMOVINSKOPRAVNE
POSLOVE (06)
Inicijativa
za
rješavanje
uzurpacije zemljišta po službenoj
dužnosti
88
Ispravka greške u katastarskom
operatu
89
Promjena statusa nepokretnosti
90
Ponuda za otkup gradskog
građevinskog zemljišta
91
Dodjela građevinskog zemljišta
radi građenja
92
Eksproprijacija nekretnina
93
Brisanje državne svojine po čl.
96. ZGZ
60
30
(60)
60
30
94
Saglasnosti
za
otuđenje
nedovršene stambene zgrade na
dodijeljenom zemljištu
95
Deeksproprijacija nekretnina
96
97
36
Broj 9
Utvrđivanje javnog interesa
Dodjela gradskog građevinskog
zemljišta
neposrednom
pogodbom
5
2
5
2
5
2
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
98
Dodjela gradskog građevinskog
zemljišta putem javnog konkursa
99
Identifikacija parcele
100
Povrat novčanih sredstava
101
Utvrđivanje prava svojine na
uzurpiranom zemljištu u državnoj
svojini
102
Utvrđivanje prava vlasništva na
zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja
5
Prepis posjedovnog lista
30
1
104
Identifikacija parcele sa uviđajem
na terenu
60
30
(60)
105
Cijepanje
posjeda
60
30
(60)
Spajanje parcela
60
30
(60)
Kopija katastarskog plana
8
3
5
1
103
106
107
parcele
/
dioba
108
Obnova granica parcele
109
Uknjižba u katastarski operat
110
Uplanjenje objekta
Uvjerenja iz službene evidencije
111
Historijat parcele
113
114
Sanitarna saglasnost na glavni
projekat objekta
30
15
115
Sanitarna saglasnost na lokaciju
građevinskog objekta
30
15
Sanitarna
saglasnost
upotrebu građevine
30
15
116
30
7
117
Sanitarna
saglasnost
za
ekshumaciju i prenos posmrtnih
ostataka umrlih lica
119
2
Usaglašavanje podataka starog i
novog premjera
112
118
Broj 9
SLUŽBA
ZA
INSPEKCIJSKE
POSLOVE (07)
SLUŽBA
ZA
BORAČKOINVALIDSKU
ZAŠTITU
I
RASELJENE
OSOBE (08)
na
Dodjela finansijskih sredstava za
boračke organizacije i druga
pravna i fizička lica
Dodjela bespovratnih sredstava
za
stambeno
zbrijavanje
korisnika BiZ-a
37
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
120
Dodjela
stipendija
studentima/učenicima
korisnicima BIZ-a
121
Pomoć u slučaju smrti RVI,
troškovi dženaze/sahrane
122
Nabavka udžbenika
123
Naknada troškova za podizanje
nišana, nadgrobnih spomenika
124
Izdavanje
beneficije
125
Naknada troškova dženaze/
sahrane korisnika BIZ-a
126
Priznavanje
prava
na
jednokratnu novčanu pomoć
127
Pomoć u liječenju boraca
članova njihovih porodica
128
Odjava sa potrošačkog brojila
struje i vode u kolektivnim
centrima i kućama holandske
vlade
129
Uvjerenje
o
odjavi
sa
potrošačkog brojila struje i vode
u kolektivnim centrima i kućama
holandske vlade i razduživanje
stambenog prostora
130
Priznavanje prava na porodičnu
invalidninu nakon smrti RVI
131
Priznavanje prava na porodičnu
invalidninu udovama koje nisu
navršile 45 godina života, a
kojima su djeca prestala biti
korisnici prava na PI
132
Priznavanje prava na porodičnu
invalidninu / uvećanu porodičnu
invalidninu
133
Uvođenje u pravo na porodičnu
invalidninu djeteta na redovnom
školovanju
134
Priznavanje prava na mjesečni
novčani
dodatak
nosiocima
ratnih priznanja i njihovim
porodicama
135
Preseljenje
invalidnine
136
137
38
preporuka
spisa
60
30
60
30
5
2
60
30
15
7
za
i
porodične
Izmjena tekućeg računa na koji
se vrši isplata korisniku BIZ-a
Utvrđivanje nesposobnosti za
privređivanje i priznavanje prava
na porodičnu invalidninu
Broj 9
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Uvjerenje o statusu korisnika
BIZ-a
5
2
138
139
Priznavanje
osobe
30
20
140
Ukidanje
osobe
30
10
5
2
141
Uvjerenje o činjenicama iz
službene evidencije za raseljene
osobe/ povratnike
142
Zahtjev za alternativni smještaj
raseljenih osoba
143
Zahtjev za privremeni alternativni
smještaj domicilnih osoba
144
Priznavanje
prava
na
zdravstveno
osiguranje
raseljenih osoba
145
Priznavanje/ukidanje prava na
premiju zdravstvenog osiguranja
146
Utvrđivanje
invalidnosti
60
15
147
Priznavanje/ukidanje prava na
obavezno
zdravstveno
osiguranje
148
Priznavanje prava na banjskoklimatsko liječenje
149
Naknada troškova prevoza radi
liječenja
60
15
150
Priznavanje
prava
na
ortopedsko-protetska, očna i
druga pomagala
151
Priznavanje
prava
na
obezbjeđenje
lijekova,
higijensko-sanitetskog materijala
za RVI
152
Dostavljanje spisa RVI na Institut
za
medicinsko
vještačenje
zdravstvenog
stanja,
radi
pribavljanja nalaza i mišljenja
ljekarske komisije
Preseljenje
invalidnine
15
7
153
154
Uvjerenje o činjenicama
službene evidencije
5
3
5
3
155
156
SLUŽBA
CIVILNE
ZAŠTITE (09)
statusa
statusa
novog
spisa
raseljene
raseljene
procenta
lične
iz
Uvjerenje o činjenicama o kojima
se ne vodi službena evidencija
Broj 9
Obavještenje o procjeni štete
39
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
U Aneksu 1 Odluke su dati podaci o usvojenim preporukama koje se odnose na promjenu
forme ili eliminaciju dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev, eliminaciju informacija o
podnosiocu kao i neophodne izmjene općinskih obrazaca u skladu s usvojenim preporukama.
Konačan broj identifikovanih administrativnih postupaka je 156.
Član 2.
Sastavni dio ove Odluke čini i Pravilnik o načinu rada i postupanju po formalnim zahtjevima.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku općine
Živinice.
Član 4.
Rok za početak primjene usvojenih preporuka je 45 dana od dana objavljivanja u Službenom
glasniku općine Živinice.
OPĆINSKI N A Č E L N I K
mr.sci. Hasan Muratović s.r
40
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 49/06 i 51/09) i člana 38. Statuta općine
Živinice (Sl. glasnik općine Živinice, br: 4/12), Općinski načelnik općine Živinice donosi:
ODLUKU
O RACIONALIZACIJI POSTUPANJA PO
ZAHTJEVIMA STRANAKA
Član 1.
Ovom Odlukom, radi unapređenja uslova poslovanja koji su direktno povezani sa regulatornim
postupcima i racionalizacijom propisa na općinskom nivou, uređuju se kriterijumi za
određivanje racionalnih i optimalnih rokova za obradu i rješavanje predmeta u Službama uprave
općine Živinice, odgovornost zaposlenih koji neposredno provode određeni administrativni
postupak kao i druge mjere koje poboljšavaju provođenje administrativnih postupaka po
zahtjevima stranaka.
Član 2.
Rokovi vezani za obradu i rješavanje predmeta u Službama općinske uprave utvrđuju se na
način da se, u okviru zakonom ili drugim propisom predviđenom roku za rješavanje,
procjenjuje optimalni kraći rok (tamo gdje je moguće) za rješavanje, imajući u vidu broj
zaposlenih općinskih službenika koji konkretno rade u tom postupku, složenost postupka i
frekvenciju zahtjeva.
Član 3.
Zaposleni u nadležnoj organizacionoj jedinici općinske uprave dužni su da se pridržavaju
rokova vezanih za obradu i rješavanje predmeta, utvrđenih posebnim općim aktom koji donosi
Općinski načelnik.
Član 4.
Zaposleni u Službama uprave općine Živinice koji pri obradi i rješavanju predmeta ne postupe u
skladu sa predviđenim rokovima u odnosu na konkretni administrativni postupak, dužni su da
pismeno obrazlože zbog čega je došlo do prekoračenja roka i da obrazloženje odmah dostave
šefu Službe, odnosno rukovodiocu osnovne organizacione jedinice u kojoj rade.
Opravdanost prekoračenja roka ocjenjuje šef Službe, odnosno rukovodilac osnovne
organizacione jedinice u kojoj zaposleni rade.
Neopravdano prekoračenje rokova za obradu i rješavanje predmeta, predstavlja povredu
službene dužnosti, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03).
Član 5.
41
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
U cilju bržeg i ekonomičnijeg provođenja administrativnog postupka u Službama općinske
uprave, za postupke koji se mogu pokrenuti samo na osnovu pismenog zahtjeva stranke,
pripremaju se posebni obrasci zahtjeva.
Oblik, sadržaj, način izrade i distribucije obrazaca iz prethodnog stava ovog člana utvrđuju se
posebnim općim aktom koji donosi Općinski načelnik.
Član 6.
Stranka je dužna, u skladu sa propisima, da uz zahjev dostavlja potrebnu dokumentaciju, samo
u obimu koji je nužan za pravilno rješavanje zahtjeva. Forma dokumentacije (original, original
na uvid, ovjerena kopija, kopija) koju stranka prilaže mora biti u formi propisanoj zakonom ili
drugim propisom višeg ranga.
U slučajevima kada forma u kojoj stranka prilaže dokument nije propisana, forma se određuje s
obzirom na značaj dokumenta za odlučivanje po zahtjevu, raspoloživost druge dokumentacije,
uvijek vodeći računa da stranka ne bude nepotrebno opterećena pribavljanjem dokumentacije u
formi koja nije nužna za odlučivanje po zahtjevu.
Spisak dokumentacije i forma dokumenata koji se prilažu u pojedinim administrativnim
postupcima utvrđuje se registrom administrativnih postupaka koji odobrava Općinski načelnik.
Član 7.
U postupku po zahtjevu stranke, stranka je dužna da daje podatke i informacije koji su nužni za
rješavanje po zahtjevu.
Stranka ne može biti obavezana na dostavu podataka i infromacija koje su zaštićene posebnim
propisom kojim se uređuje tajnost ličnih podataka i infromacija, odnosno na dostavu
nepotrebnih podataka i informacija (podaci i informacije koji nisu važni za rješavanje po
konkretnom zahtjevu).
Spisak podataka i informacija koje je stranka dužna dati u postupku rješavanja po zahtjevu
utvrđuju se registrom administrativnih psotupaka koji odobrava načelnik općine.
Član 8.
Stranka nije dužna da dostavlja dokumentaciju, informacije i podatke kojima raspolažu Službe
uprave općine Živinice.
Podaci i dokumentacija iz stava 1. ovog člana pribavljaju se po službenoj dužnosti.
Član 9.
U roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, Općinski načelnik će donijeti opće
akte, u smislu članova 3, 5, 6. i 7. ove Odluke.
Primjena opštih akata, u smislu prethodnog stava ovog člana, počinje 01.08. 2013. godine.
42
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
Član 10.
Ova odluka stupa na snagu na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku
općine Živinice".
Broj: 01/2-05-89-660/13
Dana, 11.06.2013.godine
OPĆINSKI N A Č E L N I K
mr.sci. Hasan Muratović,s.r.
43
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 49/06 i 51/09) i člana 38. Statuta općine
Živinice (Sl. glasnik općine Živinice, br: 4/12), Općinski načelnik općine Živinice donosi:
PRAVILNIK
O NAČINU RADA I POSTUPANJU PO
FORMALNIM ZAHTJEVIMA
Član 1.
Ovim Pravilnikom bliže se utvrđuju pravila načina rada i postupanja po zahtjevima, kao i
rokovi vezani za obradu, pregled i rješavanje predmeta u Službama uprave općine Živinice.
Član 2.
Odlukom o racionalizaciji postupanja po formalnim zahtjevima (u daljem tekstu: Odluka),
između ostalog, utvrđeni su racionalni i optimalni rokovi za obradu i rješavanje predmeta u
Službama općinske uprave:
Predmeti i akti primljeni preko prijemne kancelarije u toku radnog dana – dostavljaju se
nadležnoj organizacionoj jedinici, najkasnije do 9,00 sati narednog radnog dana.
Zaposleni u nadležnoj organizacionoj jedinici dužan je isti dan da pregleda primljene podneske
i ukoliko podnesak sadrži formalni nedostatak koji sprečava postupanje po podnesku ili je
podnesak nerazumljiv ili nepotpun, dužan je u roku od tri dana od dana prijema podneska o
tome obavijestiti podnosioca podneska. Obavještenje mora sadržavati i upozorenje o posljedici
neotklanjanja nedostataka (zaključkom se takav podnesak odbacuje kao neuredan).
Član 3.
Ovim Pravilnikom bliže se utvrđuju i posebni rokovi vezani za rješavanje u posebnim upravnim
stvarima.
U slučaju izuzetnih okolnosti, na osnovu obrazloženja zaposlenog, šef Službe može produžiti
rokove.
Član 4.
Posebni rokovi za rješavanje u upravnim stvarima:
R.
br.
NAZIV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
ROK
ZA
RJEŠAVANJE
POTPUNIH
PREDMETA
(dani)
Stručna služba općinskog načelnika
1.
44
Odobrenje za korištenje naziva općine u nazivu NVO
3
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
2.
Pristup informacijama
10
3.
Izdavanje / Izmjena i dopuna radničke knjižice
1-2
4.
Izdavanje duplikata radničke knjižice
2
5.
Izdavanje dokumentacije iz arhive
5
6.
Ovjera potpisa u kućnoj posjeti
2
7.
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa
1
8.
Ovjera opće punomoći
1
9.
Ovjera punomoći za upravljanje putničkim motornim vozilom
1
10.
Uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (čl.
169. ZUP-a)
1
11.
Uvjerenje o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija (čl.
170. ZUP-a)
5
12.
Potvrda o izdržavanju lica u BiH za korištenje u inostranstvu
1
13.
Izrada smrtovnice
1
14.
Izjava o zajedničkom domaćinstvu / kućna lista
1
15.
Izvod iz matične knjige rođenih,
1
16.
Izvod iz matične knjige vjenčanih
1
17.
Izvod iz matične knjige umrlih
1
18.
Uvjerenje o državljanstvu
1
19.
Upis činjenica u matične knjige (rođenih, umrlih, vjenčanih) na
osnovu isprava inostranih organa
1
20.
Izvodi iz matične knjige rođenih, vjenčanih i umrlih za inostranstvo
1
21.
Izjava o promjeni prezimena
1
22.
Uvjerenje da lice nije upisano u matičnu knjigu državljana
1
23.
Ispravka / usaglašavanje podataka u matičnim knjigama ( rođenih,
državljana vjenčanih i umrlih)
10
24.
Naknadni upis činjenice rođenja, zaključenja braka i smrti u matične
knjige
30
25.
Izjava majke o rođenju djeteta bez podataka o ocu djeteta
2
26.
Priznavanje očinstva
1
27.
Prijava namjere sklapanja braka
30
45
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
28.
Upis podataka u matičnu knjigu državljana
2
29.
Upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih
1
30.
Upis činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih
1
31.
Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju / da nema zakonskih smetnji
za zaključivanje braka u inostranstvu
1
Služba za budžet i finansije
32.
Uvjerenja i potvrde na osnovu člana 169. ZUP-a
3
33.
Uvjerenja i potvrde na osnovu člana 170. ZUP-a
5
34.
Povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda (pravna lica)
3
(rješavanje
predmeta), isplata
u roku od 20 dana
35.
Povrat više ili pogrešno uplaćenog poreza na dohodak
2
(rješavanje
predmeta), isplata
u roku od 20 dana
Služba za lokalni ekonomski razvoj
46
36.
Rješenje/Odobrenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
10
37.
Rješenje/Odobrenje za obavljanje trgovinske djelatnosti
10
38.
Rješenje/Odobrenje za obavljanje obrtničke i srodne djelatnosti kao
osnovno, dopunsko ili dodatno zanimanje
10
39.
Izmjena
rješenja/odobrenja
za
trgovinske/ugostiteljske/obrtničke i srodne djelatnosti
10
40.
Rješenje o stalnoj odjavi ugostiteljske djelatnosti
10
41.
Rješenje o stalnoj odjavi trgovinske djelatnosti
10
42.
Rješenje o stalnoj/privremenoj odjavi obrtničke i srodne djelatnosti
10
43.
Obavijest o ponovnom početku rada nakon privremene odjave
obrtničke i srodne djelatnosti
7
44.
Ovjera normativa i cjenovnika za ugostiteljsku djelatnost za fizička i
pravna lica
1
45.
Rješenje/Odobrenje za obavljanje prijevoza za vlastite potrebe
10
46.
Rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta poslovnog
prostora i opreme za ugostiteljsku djelatnost
10
47.
Rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta objekta za
pravna lica za koja je to zakonom predviđeno
10
48.
Obavijest pravnog lica o otpočinjanju rada i ispunjavanju minimalnih
tehničkih uvjeta
30
obavljanje
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
49.
Rješenje o poljoprivrednoj saglasnosti /pretvorbi poljoprivrednog
zemljišta u nepoljoprivredne svrhe
30
50.
Ostvarivanje novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji
15
51.
Rješenje/Odobrenje za zajedničko obavljanje obrtničke i srodne
djelatnosti
10
52.
Upis u registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata
10
53.
Uvjerenja i potvrde na osnovu člana 169. ZUP-a
3
54.
Uvjerenja i potvrde na osnovu člana 170. ZUP-a
5
55.
Izmjena rješenja/Odobrenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta za
poslovne prostore za ugostiteljsku djelatnost
10
56.
Rješenje/Odobrenje za obavljanje obrtničke i srodne djelatnosti u izdvojenom
prostoru
10
Služba za prostorno planiranje i komunalne poslove
57.
Upotrebna dozvola
30
58.
Uvjerenje o površini za redovnu upotrebu objekta
5
59.
Snimanje komunalnih vodova (teren) sa izradom elaborata
1
60.
Provođenje komunalnih vodova (kancelarija)
20
61.
Kopija plana katastra komunalnog uređaja
1
62.
Saglasnost za zatrpavanje komunalnih uređaja
1
63.
Uvjerenje o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a
odnose se na stambena pitanja
3
64.
Urbanistička saglasnost
30
65.
Naknadna urbanistička saglasnost/legalizacija bespravno izgradjene
gradjevine
30
66.
Uvjerenja o izmirenim obavezama za komunalnu naknadu
3
67.
Produženje važnosti urbanističke saglasnosti
20
68.
Lokacijska informacija
15
69
Produženje važnosti lokacijske informacije
15
70.
Izvod iz prostorno-planske dokumentacije
3
71.
Odobrenje za gradnju
30
72.
Naknadno odobrenje za gradnju
30
73.
Izmjena odobrenja za gradnju
15
47
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
74.
Izmjena odobrenja za gradnju u smislu promjene imena investitora
15
75.
Produženje važnosti odobrenja za gradnju
15
76.
Iskolčavanje objekata i vođenje evidencija
3
77.
Uvjerenje da se objekat ne nalazi u zonama sanitarne zaštite
izvorišta pitke vode
3
78.
Rješenje o povratu stana na raspolaganje pravnom licu
30
79.
Rješenje o povratu stana u posjed nosiocu stanarskog prava
30
80.
Rješenje o registraciji zgrade i upravitelja
30
81.
Rješenje o izmjeni podataka u registru zgrada i upravitelja
30
82.
Rješenje o određivanju prinudnog upravitelja zgrade
30
83.
Potvrda o upisu autobusnog reda vožnje u registar Općinskih
autobusnih linija
3
84.
Odobrenje za privremeno korištenje javnih površina
15
Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove
48
85.
Inicijativa za rješavanje uzurpacije zemljišta po službenoj dužnosti
60
86.
Ispravka greške u katastarskom operatu
30,
složeni
60
87.
Promjena statusa nepokretnosti
60
88.
Ponuda za otkup gradskog građevinskog zemljišta
60
89.
Dodjela građevinskog zemljišta putem javnog konkursa
60
90.
Eksproprijacija nekretnina
60
91.
Brisanje državne svojine po čl. 96. ZGZ
30,
složeni
60
92.
Saglasnosti za otuđenje
dodijeljenom zemljištu
93.
Deeksproprijacija nekretnina
60
94.
Utvrđivanje javnog interesa
60
95.
Dodjela gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom
60
96.
Identifikacija parcele
30
97.
Povrat novčanih sredstava
15
nedovršene
stambene
zgrade
na
30
naročito
predmeti
naročito
predmeti
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
98.
Utvrđivanje prava svojine na uzurpiranom zemljištu u državnoj svojini
60
99.
Utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu na kojem je izgrađena
zgrada bez prava korištenja
60
100.
Prepis posjedovnog lista
1
101.
Identifikacija parcele sa uviđajem na terenu
30,
složeni
60
naročito
predmeti
102.
Cijepanje parcele / dioba posjeda
30,
složeni
60
naročito
predmeti
103.
Spajanje parcela
30,
složeni
60
naročito
predmeti
104.
Kopija katastarskog plana
3
105.
Obnova granica parcele
60
106.
Uknjižba u katastarski operat
30
107.
Uplanjenje objekta
60
108.
Uvjerenja iz službene evidencije
1
109.
Usaglašavanje podataka starog i novog premjera
30
110.
Historijat parcele
60
Služba za inspekcijske poslove
111.
Sanitarna saglasnost na glavni projekat objekta
15
112.
Sanitarna saglasnost na lokaciju građevinskog objekta
15
113.
Sanitarna saglasnost na upotrebu građevine
15
114.
Sanitarna saglasnost za ekshumaciju i prenos posmrtnih ostataka
umrlih lica
7
Služba za boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe
115.
Dodjela finansijskih sredstava za boračke organizacije i druga pravna
i fizička lica
60
116.
Dodjela bespovratnih sredstava za stambeno zbrijavanje korisnika
BiZ-a
60
117.
Dodjela stipendija studentima/učenicima korisnicima BIZ-a
60
118.
Pomoć u slučaju smrti RVI, troškovi dženaze/sahrane
30
119.
Nabavka udžbenika
30
49
Petak, 21.6.2013.
50
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
120.
Naknada troškova za podizanje nišana, nadgrobnih spomenika
60
121.
Izdavanje preporuka za beneficije
15
122.
Naknada troškova dženaze/ sahrane korisnika BIZ-a
15
123.
Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć
30
124.
Pomoć u liječenju boraca i članova njihovih porodica
30
125.
Odjava sa potrošačkog brojila struje i vode u kolektivnim centrima i
kućama holandske vlade
30
126.
Uvjerenje o odjavi sa potrošačkog brojila struje i vode u kolektivnim
centrima i kućama holandske vlade i razduživanje stambenog
prostora
2
127.
Priznavanje prava na porodičnu invalidninu nakon smrti RVI
60
128.
Priznavanje prava na porodičnu invalidninu udovama koje nisu
navršile 45 godina života, a kojima su djeca prestala biti korisnici
prava na PI
30
129.
Priznavanje prava na porodičnu invalidninu / uvećanu porodičnu
invalidninu
30
130.
Uvođenje u pravo na porodičnu invalidninu djeteta na redovnom
školovanju
30
131.
Priznavanje prava na mjesečni novčani dodatak nosiocima ratnih
priznanja i njihovim porodicama
30
132.
Preseljenje spisa porodične / lične invalidnine
7
133.
Izmjena tekućeg računa na koji se vrši isplata korisniku BIZ-a
5
134.
Utvrđivanje nesposobnosti za privređivanje i priznavanje prava na
porodičnu invalidninu
60
135.
Uvjerenje o statusu korisnika BIZ-a
2
136.
Priznavanje statusa raseljene osobe
20
137.
Ukidanje statusa raseljene osobe
10
138.
Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije za raseljene osobe/
povratnike
2
139.
Zahtjev za alternativni smještaj raseljenih osoba
30
140.
Zahtjev za privremeni alternativni smještaj domicilnih osoba
60
141.
Priznavanje prava na zdravstveno osiguranje raseljenih osoba
30
142.
Priznavanje/ukidanje prava na premiju zdravstvenog osiguranja
15
143.
Utvrđivanje novog procenta invalidnosti
15
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
144.
Priznavanje/ukidanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje
15
145.
Priznavanje prava na banjsko-klimatsko liječenje
30
146.
Naknada troškova prevoza radi liječenja
15
147.
Priznavanje prava na ortopedsko-protetska, očna i druga pomagala
15
148.
Priznavanje prava na obezbjeđenje lijekova, higijensko-sanitetskog
materijala za RVI
8
149.
Dostavljanje spisa RVI na Institut za medicinsko vještačenje
zdravstvenog stanja, radi pribavljanja nalaza i mišljenja ljekarske
komisije
30
Služba Civilne zaštite
150.
Uvjerenje o činjenicama iz službene evidencije
3
151.
Uvjerenje o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija
3
152.
Obavještenje o procjeni štete
60
Član 5.
Zaposleni u Službama uprave općine Živinice su dužni da se pridržavaju rokova vezanih za
obradu i rješavanje predmeta, koji su utvrđeni Odlukom i ovim Pravilnikom.
Član 6.
U slučaju kada zaposleni u Službi općinske uprave utvrdi da predmet nije potpun, dužan je da u
roku predviđenom Odlukom i članom 2. i 4. ovog Pravilnika, pismeno obavijesti stranku o
razlozima dopune.
Obavještenje sadrži naročito:
naziv podnesaka, akata i priloga, odnosno drugih elemenata koji nedostaju kako bi predmet bio
potpun,
rok u kome je stranka dužna da dopuni podnesak,
obavještenje stranci o obavezi dopune predmeta i o posljedicama nepostupanja po obavještenju.
Ukoliko se dopuna ne izvrši u predviđenom roku, zahtjev se zaključkom odbacuje kao
neuredan.
Član 7.
Posebni rokovi počinju da teku od dana dostavljanja predmeta Službi (za potpune predmete),
odnosno od dana kada je postupljeno po zaključku i predmet postao potpun.
Član 8.
Zaposleni u Službama općinske uprave koji pri obradi predmeta ne postupe u skladu sa
rokovima iz Odluke i ovog Pravilnika dužni su da pismeno obrazlože razlog zbog koga je došlo
do prekoračenja roka i obrazloženje odmah dostave šefu Službe.
51
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
Neopravdano prekoračenje rokova predviđenih članom 2. i 4. ovog Pravilnika povlači
disciplinsku odgovornost zaposlenog, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03).
Član 9.
U cilju bržeg i ekonomičnijeg postupka koji se vodi u Službama općinske uprave, za dio
postupaka uvode se obrasci kojima se stranka obraća organima općinske uprave.
Član 10.
Obrazac sadrži naročito:
1. naziv zahtjeva,
2. naziv nadležne organizacione jedinice općinske uprave,
3. osnovne podatke o stranci (prezime i ime/naziv subjekta, telefon, adresa i dodatne
informacije, po potrebi, ako to nalaže administrativni postupak),
4. nabrojane priloge i akta potrebna za rješavanje predmeta:
a) originalne koji se dostavljaju na uvid,
b) fotokopije ili ovjerene fotokopije,
5. rok za rješavanje po zahtjevu,
6. obavještenje za stranku da će se dozvoliti samo jedna mogućnost dostavljanja
dopune kako bi predmet bio potpun.
Član 11.
Ovlašćuju se šefovi Službi općinske uprave da utvrde odgovarajuće obrasce.
Član 12.
Stranka nije dužna da dostavlja dokumentaciju i podatke kojima raspolažu Službe općinske
uprave.
Podaci i dokumentacija iz stava 1. ovog člana pribavljaju se po službenoj dužnosti.
Član 13.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku općine
Živinice, a rok za početak primjene usvojenih preporuka je 45 dana od dana objavljivanja u
Službenom glasniku općine Živinice.
Broj: 01/2-05-89-658/13
Datum:, 11.06.2013. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Hasan Muratović s.r.
52
Petak, 21.6.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 9
„Službeni glasnik Općine Živinice“
broj: 9/2013
SADRŽAJ
I - AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA ŽIVINICE
1. Odluka o dodjeli općinskih priznanja i nagrada.........................................................1
2. Odluka o dodjeli općinskog priznanja „Spomen plaketa općine Živinice“ (zlatna,
srebrna i bronzana).....................................................................................................3
3. Odluka o proglašavanju dobitnika priznanja „Počasni građanin općine Živinice“....4
4. Odluka o općinskim administrativnim taksama.........................................................5
5. Rješenje o prenosu prava vlasništva Softić Halid sin Halila iz
Živinica.....................................................................................................................15
6. Rješenje o davanju saglasnosti (čl. 54.ZGZ) Filipović Vasi sinu Sretka iz
Bijeljine................................................................................................................... 17
7. Zaključak – Prijedlog Odluke o imenovanju privremene Skupštine JKP
„Komunalno“ d.d. Živinice......................................................................................19
II - AKRI SEKRETARA OPĆINSKOG VIJEĆA
8. Ispravka greške u Zaključku br. 10-05-3123-6/2013 od 19.06.2013. godine..........20
III- AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
9. Program rada Načelnika općine Živinice za 2013. godinu.......................................21
10. Odluka o usvajanju preporuka za pojednostavljenje administrativnih postupaka....31
11. Odluka o racionalizaciji postupanja po zahtjevima stranaka....................................41
12. Pravilnik o načinu rada i postupanju po formalnim zahtjevima...............................44
53
Download

Službeni glasnik, broj 9/13 od 21.06.2013. godine