Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
GODINA XV
ГОДИНА XV
BROJ 1
БРОЈ1
SJENICA, 8.01. 2015. god.
СЈЕНИЦА, 8.01. 2015. год.
8.januar2014.
8.јануар2014.
IZLAZI PO POTREBI
ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ
SADRŽAJSTR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE SJENICA ZA
2014.GODINU.................................... 4
ODLUKA
O
BUDŽETU
OPŠTINE
SJENICA
ZA
2015.GODINU....................................30
ODLUKA O OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU
OPŠTINE
SJENICA...................................... 90
ODLUKU O DOPUNIODLUKE O JAVNOM PREVOZU UDRUMSKOM
SAOBRAĆAJU
NA
TERITORIJI
OPŠTINE
SJENICA...............96
ODLUKU O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE U OKVIRU TAXI
TARIFE PO KOJOJ ĆE SE OBAVLJATI TAXI PREVOZ NA
TERITORIJI OPŠTINE SJENICA.....................97
REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA
O.Š.“JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“ RAŽDAGINJA,SJENICA..98
REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA
O.Š.“JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“ RAŽDAGINJA,SJENICA..99
REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA
O.Š.“JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“ RAŽDAGINJA,SJENICA.100
REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA
O.Š.“JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“ RAŽDAGINJA,SJENICA.101
REŠENJE O RAZREŠENJU DVA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA
O.Š.“JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“ RAŽDAGINJA,SJENICA.102
REŠENJE O IMENOVANJU DVA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA
O.Š.“JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ“ RAŽDAGINJA,SJENICA.103
REŠENJE O RAZREŠENJU I IMANOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG
ODBORA „SVETI SAVA“BARE,SJENICA...............104
REŠENJE O RAZREŠENJU I IMANOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG
ODBORA „RIFAT BURDZEVIĆ TRŠO“K. BUNARI,SJENICA105
1
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
8.januar2014.
8.јануар2014.
REŠENJE O RAZREŠENJU I IMANOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG
ODBORA „BRANKO RADIČEVIĆ“ŠTAVALJ,SJENICA......106
REŠENJE
O
IMENOVANJU
DIREKTORA
JKP“SEOSKI
VODOVODI“SJENICA..............................107
REŠENJE
O
IMENOVANJU
DIREKTORA
BIBLIOTEKE
„MUHAMED ABDAGIĆ“ SJENICA.....................109
REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG
ODBORA JKP
„VRELA“ SJENICA ..............................110
REŠENJE
O
IMENOVANJU
NADZORNOG
ODBORA
JKP“DIREKCIJA
ZA
URBANIZAM,
PROJEKTOVANJE
I
IZGRADNJU“ SJENICA ...........................111
REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JKP“SEOSKI
VODOVOD“SJENICA...............................112
REŠENJE
O
IMENOVANJU
NADZORNOG
ODBORA
JKP“PEŠTERSKI VODOVODI“SJENICA................113
ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA 2015.
GODINU........................................114
REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
JU“USTANOVE KULTURE“SJENICA...................124
REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORAJU“USTANOVA KULTURE“SJENICA....125
REŠENJE
O
RAZREŠENJU
NADZORNOG
ODBORA
JU“USTANOVA KULTURE“SJENICA...................126
REŠENJE
O
IMENOVANJU
NADZORNOG
ODBORA
JU“USTANOVA KULTURE“SJENICA...................127
REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG
ODBORA
BIBLIOTEKE“MUHAMED
ABDAGIĆ“SJENICA ..............................128
REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG
ODBORA
BIBLIOTEKE“MUHAMED
ABDAGIĆ“SJENICA...............................129
REŠENJE
O
RAZREŠENJU
NADZORNOG
ODBORABIBLIOTEKE“MUHAMED
ABDAGIĆ“SJENICA............130
REŠENJE
O
IMENOVANJU
NADZORNOG
ODBORA
BIBLIOTEKE“MUHAMED ABDAGIĆ“SJENICA............131
REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA JU „TURISTIČKA ORGANIZACIJA“
SJENICA.......................................132
REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA JU“TURISTIČKA ORGANIZACIJA“...133
REŠENJE
O
RAZREŠENJU
NADZORNOG
ODBORA
JU“TURISTIČKA ORGANIZACIJA“...................134
2
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
8.januar2014.
8.јануар2014.
REŠENJE
O
IMENOVANJU
NADZORNOG
ODBORA
JU“TURISTIČKA ORGANIZACIJA“...................135
REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG
ODBORA
CENTRA
ZA
SOCIJALNI
RAD
SJENICA.......................................136
REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG
ODBORA
CENTRA
ZA
SOCIJALNI
RAD
SJENICA.......................................137
REŠENJE O RAZREŠENJU NADZORNOG
ODBORACENTRA ZA
SOCIJALNI RAD SJENICA.........................138
REŠENJE O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA
SOCIJALNI RAD SJENICA.........................139
REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG
ODBORA
JU
„USTANOVE
ZA
SPORT
I
REKREACIJU“ SJENICA...........................140
REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG
ODBORA
JU
„USTANOVE
ZA
SPORT
I
REKREACIJU“ SJENICA...........................141
REŠENJE
O
RAZREŠENJU
NADZORNOG
ODBORA
JU
„USTANOVE ZA SPORT I REKREACIJU“ SJENICA .....142
REŠENJE
O
IMENOVANJU
NADZORNOG
ODBORA
JU
„USTANOVE ZA SPORT I REKREACIJU“ SJENICA......143
REŠENJE O IZMENI REŠENJA O FORMIRANJU PRIVREMENIH
ORGANA MESNIH ZAJEDNICA OPŠTINE SJENICA.......144
REŠENJE O RAZREŠENJU KOMISIJE ZA IMENOVANJE
DIREKTORA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ........147
REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IMENOVANJE
DIREKTORA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.........148
ODLUKU O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA
ZDRAVLJE OPŠTINE SJENICA......................149
REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA
LOKALNOG SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE..............150
ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PREUZIMANJU OSNIVAČKIH
PRAVA NAD DOMOM ZDRAVLJA U SJENICI............151
REŠENJE O RAZREŠENJU I IZBORU ČLANA SAVETA ZA
MEĐUNACIONAKNE ODNOSE.........................152
REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA
PRIVREDNOG DRUŠTVA „REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ
POLJOPRIVREDE I SELA „DOO SJENICA.............153
3
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 47.i 63. Zakona o budţetskom sistemu (Sl.Glasnik RS broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 i 108/12) ĉlana 32.Zakona o lokalnoj
samoupravi (Sl.Glasnik RS broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta opštine Sjenica (Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica broj 03/09 i 10/10) Skupština opštine Sjenica na sednici
odrţanoj dana 18.12..2014.godine, donosi
ODLUKU O REBALANSU BUDŢETA OPŠTINE SJENICA ZA 2014.GODINU
Član 1.
U Odluci o budţetu opštine Sjenica za 2014. godinu broj 16-18/2013-2 i Odluci o rebalansu budţeta opštine Sjenica za 2014.godinu broj 06-11/2014-4, ĉlan 1 menja
se i glasi:
„Ĉlan 1.
Prihodi i primanja, rashodi i izdaci budţeta opštine Sjenica za 2014. godinu (u daljem tekstu: Budţet) planiraju se u ukupnom iznosu od 858.653.000,00 dinara i
sastoje se od:
A.
B.
RAĈUN PRIHODA I PRIMANJA,
RASHODA I IZDATAKA
Ukupni prihodi i primanja ostvareni
Po osnovu prodaje nefinansijske imovine
858.653.000,00
Ukupni rashodi i izdaci za nabavku
Nefinansijske imovine
858.653.000,00
RAĈUN FINANSIRANJA
Primanja od zaduţivanja
Izdaci za otplatu glavnice duga
Neto finansiranje
100.000,00
21.000.000,00
-20.900.000,00
4
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Prihodi i primanja, rashodi i izdaci budţeta utvrĊeni su u sledećim iznosima:
OPIS
Šifra ekonomske
Sredstva iz
Sredstva iz
Sredstva iz
Ukupna
klasifikacije
budţeta
sopstvenih izvora
ostalih izvora
sredstva
1
2
3
4
5
6
UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA OD
PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE
71
274,760,000.00
274,760,000.00
711
193,000,000.00
193,000,000.00
711180
10,000,000.00
10,000,000.00
1.3. Porez na imovinu
713
51,500,000.00
51,500,000.00
1.4.Porez na dobra i usluge
714
12,260,000.00
12,260,000.00
1.5.Ostali poreski prihodi
716
8,000,000.00
74
22,700,000.00
1.Poreski prihodi
1.1. Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke
1.2. Samodoprinos
2.Neporeski prihodi
3.Donacije
731+732
4.Transferi
733
5.Primanja od prodaje nefinansijske imovine
UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE I
FINANSIJSKE IMOVINE
29,470,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
472,536,000.00
8
Šifra ekonom.
8,000,000.00
6,770,000.00
69,687,000.00
11.100,000.00
Rashodi iz budţeta
klasifikacije
542,223,000.00
11.100,000.00
Rashodi iz
Rashodi iz
sopstvenih sred.
ostalih izvora
Ukupni rashodi
4
631,186,000.00
6,720,000.00
19,187,000.00
657,093,000.00
1.1.Rashodi za zaposlene
41
192,097,000.00
200,000.00
17,544,000.00
209,841,000.00
1.2.Korišćenje roba i usluga
42
216,779,000.00
6,520,000.00
1,643,000.00
224,942,000.00
1.3.Otplata kamata
44
13,500,000.00
13,500,000.00
1.4.Subvencije
45
23,900,000.00
23,900,000.00
1.5.Socijalna zaštita iz budţeta
47
35,000,000.00
35,000,000.00
48+49
44,810,000.00
44,810,000.00
463
105,100,000.00
105,100,000.00
3. Izdaci za nabavku nefinansijske imovine
5
130,010,000.00
4. Izdaci za nabavku finansijske imovine
62
1.Tekući rashodi
1.6.Ostali rashodi
2. Transferi
PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I
ZADUŢIVANJA
5
50,000.00
50,500,000.00
180,560,000.00
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
1. Primanja po osnovu otplate kredita i prodaje finansijske imovine
8.januar2014.
8.јануар2014.
92
2. Zaduţivanje
91
100,000.00
2.1 Zaduţivanje kod domaćih kreditora
911
100,000.00
2.2 Zaduţivanje kod stranih kreditora
912
-
-
100,000.00
100,000.00
OTPLATA DUGA I NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE
3.Otplata duga
61
21,000,000.00
3.1 Otplata duga domaćim kreditorima
611
21,000,000.00
3.2 Otlata duga stranim kreditorima
612
4. Nabavka finansijske imovine
-
-
21,000,000.00
21,000,000.00
6211
UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA
782,196,000.00
6,770,000.00
69,687,000.00
858,653,000.00
UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU FINANS. I
NEF.IMOVINE
782,196,000.00
6,770,000.00
69,687,000.00
858,653,000.00
Član 2.
Ĉlan 2. menja se i glasi:
„Ĉlan 2.
Planirani kapitalni izdaci budţetskih korisnika za 2014,2015,2016 god. Iskazuju se u sledećem pregledu
Klasif.
1
511
Red.br
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
Opis
3
Iznos u din .2014
4
Zgrade i graĊevinski objekti
Rekonsrukcija gradskih ulica i seoskih puteva
Rekonstrukcija vodovodne mreţe
Uĉešće u izgradnji regionalne deponije
Izgradnja transver stanice otpada Sjenica
Izgradnja kruţnog toka M8-R117a (prijepolska ulica)
Novo deĉije Obdanište
Izgradnja ski centra Ţari
Izgradnja kotlarnice za Opštinu
Rekonstrukcija zgrade Opštine
UKUPNO
Izvori Finansiranja
Iz tekućih prihoda
Iz kredita
Iz Budţeta Republike Srbije
6
70.000.000
30.000.000
8.000.000
5.000.000
5.000.000
20.000.000
20.000.000
5.000.000
15.000.000
178.000.000
Iznos u din .2015
5
Iznos u din .2016
6
70.000.000
40.000.000
9.000.000
80.000.000
50.000.000
10.000.000
12.000.000
5.000.000
15.000.000
3.000.000
5.000.000
141.000.000
78.000.000
128.000.000
25.000.000
25.000.000
40.000.000
10.000.000
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Iz Donacija
512
10.000.000
25.000.000
20.000.000
5.000.000
5.000.000
8.000.000
8.000.000
10.000.000
10.000.000
12.000.000
12.000.000
5.000.000
5.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
Ostali Kapitalni Izdaci
1.
2.
4.
Oprema za Saobraćaj
Oprema za grejanje sporske dvorane
Ostala oprema
UKUPNO
Izvori finansiranja
Iz tekućih Prihoda
451
Kapitalne subvencije
Iz tekućih sredstava
463
464
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti
Nabavka opreme za dom zdravlja Sjenica
Iz tekućih prihoda Opštine
8.000.000
2.000.000
3.950.000
13.950.000
13.950.000
PLAN PRIHODA
OPIS
Eko.
Sredstva iz
Sredstva iz
Sredstva iz
budţeta
sopstvenih izvora
ostalih izvora
klasif.
711100
Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica
711110
Porez na zarade
711120
Porez na prihode od samostalnih delatnosti
711140
Porez na prihode od imovine
711180
Samodoprinosi
711190
Porez na druge prihode
713100
Periodični porezi na nepokretnosti
35,000,000
713120
Porez na imovinu
35,000,000
713300
Porezi na zaostavštinu, nasleĎe i poklon
1,500,000
713310
Porez na nasleĊe i poklon
1,500,000
713400
Porezi na finansijske i kapitalne transakcije
15,000,000
713420
Porez na kapitalne transakcije
15,000,000
714400
Porezi na pojedinačne usluge
10,000
714440
Sredstva za protivpoţarnu zaštitu
10,000
714500
Porezi na upotrebu dobara
12,250,000
714510
Porezi na motorna vozila
10,000,000
203,000,000
172,000,000
-
Ukupno
-
172,000,000
10,000,000
7
203,000,000
10,000,000
3,000,000
3,000,000
10,000,000
10,000,000
8,000,000
8,000,000
-
-
35,000,000
-
-
1,500,000
-
-
15,000,000
-
-
10,000
-
-
12,250,000
35,000,000
1,500,000
15,000,000
10,000
10,000,000
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
714540
Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa
714550
Koncesione naknade i boravišne takse
714560
8.januar2014.
8.јануар2014.
2,000,000
2,000,000
50,000
50,000
Opštinske i gradske naknade
100,000
100,000
714570
Opštinske i gradske komunalne takse
100,000
100,000
716100
Drugi porezi koje isklj. plaćaju preduzeća odnosno preduzetnici
8,000,000
716110
Komunalna taksa na firmu
8,000,000
732151
Donacije meĎunarodnih organizacija
1,000,000
732151
Donacije meĊunarodnih organizacija
1,000,000
733100
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti
471,536,000
733151
Tekući nenamenski transferi od dr nivoa vlasti u korist nivoa opština
733154
Tekući namenski transferi od dr nivoa vlasti u korist nivoa opština
733200
Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti
1,000,000
733250
Kapitalni transferi u korist nivoa opština
1,000,000
741100
Kamate
500,000
741150
Prih. budţ. Opš. od kamata na sred. Budţ. ukljuĉena u depozit banaka
500,000
741500
Zakup neproizvodne imovine
3,000,000
741510
Naknada za korišćenje prirodnih dobra
1,000,000
1,000,000
741520
Naknada korišćenje šums.i polj.zemljišta
1,000,000
1,000,000
741530
Naknada za korišćenje prostora i graĊevinskog zemljišta
1,000,000
742100
Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa
6,000,000
6,770,000
742150
Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa u korist nivoa opština
6,000,000
6,770,000
742200
Takse
7,000,000
-
-
742250
Takse u korist nivoa opština
7,000,000
742300
Spor. prodaje dobara i usluga koje vrše drţ. netrţišne jedinice
200,000
-
-
742350
Prihodi opštinskih organa od sporedne prodaje dobara i usluga
200,000
743300
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje
4,000,000
743300
Prihodi od novĉanih kazni za prekršaje u korist nivoa opština
4,000,000
745100
Mešoviti i neodreĎeni prihodi
2,000,000
745150
Mešoviti i neodreĊeni prihodi u korist nivoa opština
2,000,000
811150
Primanja od prodaje nefinansijske imovine
811150
Primanja od prodaje nefinansijske imovine
911400
Primanja od zaduţenja od poslovnih banaka
911450
Primanja od zaduţenja od poslovnih banaka u zemlji
-
-
-
-
1,000,000
-
69,687,000
541,223,000
415,226,000
19,687,000
434,913,000
56,310,000
50,000,000
106,310,000
-
-
1,000,000
-
-
100,000
8,000,000
1,000,000
1,000,000
-
-
782,196,000
8
3,000,000
1,000,000
-
12,770,000
12,770,000
7,000,000
7,000,000
200,000
200,000
-
-
-
-
-
-
4,000,000
4,000,000
2,000,000
2,000,000
100,000
11, 100,000
-
-
100,000
UKUPNO
500,000
500,000
11, 100,000
100,000
8,000,000
100,000
100,000
6,770,000
69,687,000
858,653,000
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Prilog 2
IZDACI BUDŢETA PO NAMENAMA
Ekon.
OPIS
klas.
Sredstva iz
Sredstva iz
Sredstva iz
budţeta
şopstvenih izvora
ostalih izvora
Ukupno
41
Rashodi za zaposlene
192,097,000.00
17,544,000.00
209,841,000.00
411
Plate i dodaci zaposlenih
151,841,000.00
14,892,000.00
166,733,000.00
412
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
26,976,000.00
2,652,000.00
29,628,000.00
414
Socijalna davanja zaposlenima
2,880,000.00
415
Naknade troškova za zaposlene
2,850,000.00
416
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
1,550,000.00
417
Poslaniĉi dodatak
6,000,000.00
42
Korišćenje usluga i roba
421
Stalni troškovi
422
Troškov putovanja
7,270,000.00
423
Usluge po ugovoru
73,500,000.00
200,000.00
424
Specijalizovane usluge
37,800,000.00
550,000.00
500,000.00
38,850,000.00
425
Tekuće popravke i odrţavanja
17,750,000.00
300,000.00
743,000.00
18,793,000.00
426
Materjal
49,709,000.00
5,230,000.00
44
Otplata kamata
13,500,000.00
13,500,000.00
441
Otplate domaćih kamata
10,000,000.00
10,000,000.00
444
Prateći troškovi zaduţivanja
45
Subvencije
451
Subvencije javnim nefinans.preuze.i orga.
23,900,000.00
23,900,000.00
46
Donacije i transferi
105,100,000.00
105,100,000.00
463
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti
100,100,000.00
100,100,000.00
464
Dotacije organizacijama zdravst.osiguranja
47
200,000.00
2,880,000.00
200,000.00
3,050,000.00
1,550,000.00
6,000,000.00
216,779,000.00
6,520,000.00
30,750,000.00
240,000.00
1,643,000.00
224,942,000.00
30,990,000.00
400,000.00
7,670,000.00
73,700,000.00
54,939,000.00
3,500,000.00
3,500,000.00
23,900,000.00
23,900,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
Socijalna pomoć
35,000,000.00
35,000,000.00
472
Naknade za socijalnu zaštitu iz budţeta
35,000,000.00
35,000,000.00
48
Ostali rashodi
24,810,000.00
24,810,000.00
481
Dotacije nevladinim organizacijama
13,300,000.00
13,300,000.00
482
Porezi, takse i kazne
1,750,000.00
1,750,000.00
9
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
483
Novĉane kazne i penali po reš. sudova
49
Rezerve
499
Sredstva rezerve
51
Osnovna sredstva
129,910,000.00
511
Zgrade i graĊevinski objekti
512
Mašine i oprema
515
Nematerijalna imovina
200,000.00
54
Prirodna imovina
100,000.00
100,000.00
541
Zemljište
100,000.00
100,000.00
61
Otplata glavnice
21,000,000.00
21,000,000.00
611
Otplata glavnice domacim kreditorima
21,000,000.00
9,760,000.00
9,760,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
UKUPNO
20,000,000.00
50,000.00
50,500,000.00
180,460,000.00
112,600,000.00
50,000,000.00
162,600,000.00
17,110,000.00
500,000.00
17,610,000.00
50,000.00
250,000.00
21,000,000.00
782,196,000.00
6,770,000.00
69,687,000.00
858,653,000.00
Prilog 3
IZDACI BUDŢETA PO FUNKCIJI
Funkcionalna
OPIS
klasifikacija
Sredstva iz
Sredstva iz
Sredstva iz
budţeta
şopstvenih izvora
ostalih izvora
Ukupno
90
Socijalna zaštita
35,500,000.00
110
Izvršni i zakonodavni organi
84,908,000.00
84,908,000.00
130
Opšte usluge
109,215,000.00
109,215,000.00
160
Opšte jevne usluge
170
Transakcije vezane za javni dug
330
Sudovi
360
Bezbednost u saobraćaju
420
Poljoprivreda
473
Turizam
7,654,000.00
500
Zaštita ţivotne sredine
2,500,000.00
2,500,000.00
510
Upravljanje otpadom
15,000,000.00
15,000,000.00
520
Upravljanje otpadnim vodama
620
Razvoj zajednice
630
Vodosnabdevanje
640
Javna rasveta
35,500,000.00
7,055,000.00
7,055,000.00
34,500,000.00
34,500,000.00
2,052,000.00
2,052,000.00
4,300,000.00
4,300,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
200,000.00
500,000.00
6,000,000.00
8,354,000.00
6,000,000.00
184,537,000.00
50,000,000.00
40,400,000.00
234,537,000.00
40,400,000.00
21,000,000.00
21,000,000.00
10
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
700
Zdravstvo
810
Usluge rekreacije i sporta
56,852,000.00
5,000,000.00
320,000.00
57,172,000.00
5,000,000.00
820
Usluge kulture
24,660,000.00
550,000.00
25,210,000.00
840
Društvene organizacije
911
Predškolsko obrazovanje
35,463,000.00
912
Osnovno obrazovanje
79,400,000.00
79,400,000.00
920
Srednje obrazovanje
14,200,000.00
14,200,000.00
942
Visoko obrazovanje
1,500,000.00
1,500,000.00
500,000.00
500,000.00
5,700,000.00
19,187,000.00
60,350,000.00
UKUPNO
782,196,000.00
6,770,000.00
69,687,000.00
858,653,000.00
Član 3.
Ĉlan 5 menja se i glasi:
UKUPNO
Sredstva iz ostalih izvora
Sredstva iz sopstvenih izvora
Sredstva iz budţeta
OPIS
Ekonomska klasifikacija
Funkcionalna klasifikacija
Pozicija
„Ĉlan 5.
Ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 858.653.000 ukljuĉujući i rashode za otplatu glavnice duga u iznosu od 21.000.000 din finansirani iz svih izvora finansiranja
rasporeĊuju se po korisnicima i vrstama izdataka i to:
ORGANI OPŠTINE
Oragni opštine
glava 1.01
Izvršni i zakonodavni organi
110
1
411
Plate i dodaci zaposlenih
14,908,000
11
14,908,000
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
2
412
Socijalni doprinosi na teret pos.
2,500,000
2,500,000
3
417
Poslaniĉki dodatak
6,000,000
6,000,000
4
421
Stalni troškovi
7,500,000
7,500,000
5
422
Troškovi putovanja
2,000,000
2,000,000
6
423
Usluge po ugovoru
6,000,000
6,000,000
7
424
Specijalizovane usluge
3,000,000
3,000,000
8
426
Meterijal
2,500,000
2,500,000
9
472
Naknade za socijalnu zaštitu
4,000,000
4,000,000
10
481
Donacije nevladinim organizac.
7,500,000
7,500,000
Ostale don. Nevladinim org
7,100,000
7,100,000
Don. za fin. Politiĉkih Subjekata
400,000
400,000
11
482
Porezi, obavezne takse i kazne
500,000
500,000
12
483
Novĉane kazne i penali po res.
8,500,000
8,500,000
13
499120
Tekuća rezerva
16,000,000
16,000,000
14
499110
Stalna rezerva
4,000,000
4,000,000
Ukupno za funkciju 110
84,908,000
84,908,000
Ukupno za glavu 1.01
84,908,000
84,908,000
10,000,000
10,000,000
glava 1.02
Javni dug
170
Transakcije vezane za javni dug
15
441
Otplata domaćih kamata
16
444
Prateći troškovi zaduţivanja
17
611
Otplata glavnice dom.kreditor.
3,500,000
3,500,000
21,000,000
21,000,000
Ukupno za funkciju 170
34,500,000
34,500,000
Ukupno za glavu 1.02
34,500,000
34,500,000
glava 1.03
360
Bezbednost saobraćaja
Bezbednost u saobraćaju
12
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
18
423
Usluge po ugovoru
150,000
19
424
Specijalizovane usluge
150,000
150,000
20
511
Zgrade i graĊevinski objekti
1,000,000
1,000,000
21
512
Mašine i oprema
3,000,000
3,000,000
Ukupno za funkciju 360
4,300,000
4,300,000
Ukupno za glavu 1.03
4,300,000
4,300,000
glava 1.04
150,000
Razvojni programi
620
Razvoj zajednice
22
511
Zgrade i graĊevinski objekti
23
512
Mašine i oprema
24
541
Nabavka zemljišta
29,000,000
50,000,000
79,000,000
2,000,000
2,000,000
100,000
100,000
Ukupno za funkciju 620
31,100,000
50,000,000
81,100,000
Ukupno za glavu 1.04
31,100,000
50,000,000
81,100,000
glava 1.05
Posebni socijalni programi
Socijalna zaštita
090
25
451
Subvencije javnim nef.orga.
26
472
Naknada za soc. zaštitu iz budţeta
500,000
500,000
30,000,000
30,000,000
Ukupno za funkciju 090
30,500,000
30,500,000
Ukupno za glavu 1.05
30,500,000
30,500,000
glava 1.06
Rodna ravnopravnost
13
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
Društvene organizacije i udruţenja
840
27
8.januar2014.
8.јануар2014.
423
Usluge po ugovoru
500,000
500,000
Ukupno za funkciju 840
500,000
500,000
Ukupno za glavu 1.06
500,000
500,000
12,000,000
12,000,000
9,000,000
9,000,000
Ukupno za funkciju 640
21,000,000
21,000,000
Ukupno za glavu 1.07
21,000,000
21,000,000
glava 1.07
Javna rasveta
640
Javna rasveta
28
421
Stalni troškovi
29
511
Zgrade i graĊevinski objekti
UKUPNO ZA RAZDEO
206,808,000
-
50,000,000
256,808,000
OPŠTINSKA UPRAVA
Opštinska uprava
glava 2.01
Opšte usluge
130
30
411
Plate i dodaci zaposlenih
61,000,000
61,000,000
31
412
Socijalni doprinosi na teret pos.
11,015,000
11,015,000
32
414
Socijalna davanja zaposlenima
2,000,000
2,000,000
33
415
Naknade troškova za zaposlene
1,500,000
1,500,000
34
416
Nagrade i ostali posebi rashodi
500,000
500,000
14
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
35
421
Stalni troškovi
6,000,000
6,000,000
36
422
Troškovi putovanja
2,000,000
2,000,000
37
423
Usluge po ugovoru
3,000,000
3,000,000
38
425
Tekuće popravke i odrţavanje
3,000,000
3,000,000
39
426
Meterijal
7,000,000
7,000,000
40
482
Porezi, obavezne takse i kazne
41
511
Zgrade i graĊevinski objekti
42
512
Mašine i oprema
200,000
200,000
10,000,000
10,000,000
2,000,000
2,000,000
Ukupno za funkciju 130
109,215,000
109,215,000
Ukupno za glavu 2.01
109,215,000
109,215,000
5,000,000
5,000,000
Ukupno za funkciju 090
5,000,000
5,000,000
Ukupno za glavu 2.02
5,000,000
5,000,000
glava 2.02
Centar za socijalni rad
Socijalna zaštita
090
43
463
glava 2.03
Transferi ostalim nivoima vlasti
Ekonomski razvoj
420
Poljoprivreda
44
423
Usluge po ugovoru
2,000,000
2,000,000
45
451
Subvencije nefi.inst.
8,000,000
8,000,000
Ukupno za funkciju 420
10,000,000
10,000,000
Ukupno za glavu 2.03
10,000,000
10,000,000
15
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
glava 2.04
Zdravstvo
700
Zdravstvo
46
464
8.januar2014.
8.јануар2014.
Tekuće donacije zdravstvenim ustanovama
5,000,000
5,000,000
Ukupno za funkciju 700
5,000,000
5,000,000
Ukupno za glavu 2.04
5,000,000
5,000,000
OSNOVNO OBRAZOVANJE
912
Osnovno obrazovanje
OŠ 12 Decembar
glava 2.05
47
463
415
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade troškova za zaposlene
15,000,000
15,000,000
200,000
416
Nagrade i ostali posebi rashodi
200,000
700,000
421
700,000
Stalni troškovi
6,900,000
6,900,000
422
Troškovi putovanja
2,000,000
2,000,000
423
Usluge po ugovoru
1,000,000
1,000,000
425
Tekuće popravke i odrţavanje
2,000,000
2,000,000
426
Meterijal
900,000
900,000
482
Porezi, obavezne takse i kazne
511
Zgrade i graĊevinski objekti
512
Mašine i oprema
Ukupno za glavu 2.05
glava 2.06
100,000
100,000
1,000,000
1,000,000
200,000
200,000
15,000,000
15,000,000
OŠ Svetozar Marković
16
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
48
463
415
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade troškova za zaposlene
416
Nagrade i ostali posebi rashodi
421
11,200,000
200,000
200,000
500,000
Stalni troškovi
3,800,000
3,800,000
422
Troškovi putovanja
3,000,000
3,000,000
423
Usluge po ugovoru
700,000
700,000
425
Tekuće popravke i odrţavanje
1,500,000
1,500,000
426
Meterijal
1,000,000
1,000,000
482
Porezi, obavezne takse i kazne
100,000
100,000
511
Zgrade i graĊevinski objekti
200,000
200,000
512
Mašine i oprema
200,000
200,000
11,200,000
11,200,000
9,250,000
9,250,000
150,000
150,000
250,000
250,000
OŠ Bratstvo i Jedinstvo
glava 2.07
463
415
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade troškova za zaposlene
416
Nagrade i ostali posebi rashodi
421
Stalni troškovi
2,000,000
2,000,000
422
Troškovi putovanja
2,500,000
2,500,000
423
Usluge po ugovoru
1,500,000
1,500,000
425
Tekuće popravke i odrţavanje
1,000,000
1,000,000
426
Meterijal
1,400,000
1,400,000
482
Porezi, obavezne takse i kazne
50,000
50,000
511
Zgrade i graĊevinski objekti
250,000
250,000
512
Mašine i oprema
150,000
150,000
9,250,000
9,250,000
7,100,000
7,100,000
Ukupno za glavu 2.07
OŠ Vuk Karadţić
glava 2.08
50
11,200,000
500,000
Ukupno za glavu 2.06
49
8.januar2014.
8.јануар2014.
463
Transferi ostalim nivoima vlasti
17
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
415
Naknade troškova za zaposlene
200,000
416
Nagrade i ostali posebi rashodi
200,000
200,000
421
Stalni troškovi
1,500,000
1,500,000
422
Troškovi putovanja
3,650,000
3,650,000
423
Usluge po ugovoru
300,000
300,000
425
Tekuće popravke i odrţavanje
500,000
500,000
426
Meterijal
300,000
300,000
482
Porezi, obavezne takse i kazne
511
512
50,000
Zgrade i graĊevinski objekti
200,000
200,000
Mašine i oprema
200,000
200,000
7,100,000
7,100,000
7,000,000
7,000,000
200,000
200,000
OŠ Branko Radiĉević
glava 2.09
463
415
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade troškova za zaposlene
416
Nagrade i ostali posebi rashodi
421
200,000
200,000
Stalni troškovi
1,000,000
1,000,000
422
Troškovi putovanja
2,100,000
2,100,000
423
Usluge po ugovoru
425
Tekuće popravke i odrţavanje
426
Meterijal
482
Porezi, obavezne takse i kazne
511
512
200,000
200,000
2,050,000
2,050,000
500,000
500,000
50,000
50,000
Zgrade i graĊevinski objekti
500,000
500,000
Mašine i oprema
200,000
200,000
7,000,000
7,000,000
8,250,000
8,250,000
100,000
100,000
200,000
200,000
Ukupno za glavu 2.09
OŠ Jovan Jovanović Zmaj
glava 2.10
52
200,000
50,000
Ukupno za glavu 2.08
51
8.januar2014.
8.јануар2014.
463
415
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade troškova za zaposlene
416
Nagrade i ostali posebi rashodi
18
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
421
Stalni troškovi
1,000,000
1,000,000
422
Troškovi putovanja
3,000,000
3,000,000
423
Usluge po ugovoru
400,000
400,000
425
Tekuće popravke i odrţavanje
1,000,000
1,000,000
426
Meterijal
400,000
400,000
482
Porezi, obavezne takse i kazne
511
Zgrade i graĊevinski objekti
512
Mašine i oprema
Ukupno za glavu 2.10
50,000
2,000,000
2,000,000
100,000
100,000
8,250,000
8,250,000
15,200,000
15,200,000
500,000
500,000
463
415
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade troškova za zaposlene
416
Nagrade i ostali posebi rashodi
400,000
400,000
421
Stalni troškovi
2,000,000
2,000,000
422
Troškovi putovanja
8,500,000
8,500,000
423
Usluge po ugovoru
250,000
250,000
425
Tekuće popravke i odrţavanje
2,500,000
2,500,000
426
Meterijal
600,000
600,000
482
Porezi, obavezne takse i kazne
511
512
50,000
50,000
Zgrade i graĊevinski objekti
300,000
300,000
Mašine i oprema
100,000
100,000
15,200,000
15,200,000
5,400,000
5,400,000
Ukupno za glavu 2.11
OŠ Sveti Sava
glava 2.12
54
50,000
OŠ Rifat Burdţović Tršo
glava 2.11
53
8.januar2014.
8.јануар2014.
463
415
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade troškova za zaposlene
700,000
700,000
416
Nagrade i ostali posebi rashodi
200,000
200,000
421
Stalni troškovi
500,000
500,000
19
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
422
Troškovi putovanja
3,000,000
3,000,000
423
Usluge po ugovoru
550,000
550,000
425
Tekuće popravke i odrţavanje
200,000
200,000
426
Meterijal
100,000
100,000
482
Porezi, obavezne takse i kazne
512
Mašine i oprema
Ukupno za glavu 2.12
50,000
50,000
100,000
100,000
5,400,000
5,400,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
79,400,000
79,400,000
6,500,000
6,500,000
150,000
150,000
Specijalizovane škole
glava 2.13
55
8.januar2014.
8.јануар2014.
463
Transferi ostalim nivoima vlasti
Ukupno za glavu 2.13
Ukupno za funkciju 912
SREDNJE OBRAZOVANJE
920
Srednje obrazovanje
Gimnazija Jezdimir Lović
glava 2.14
56
463
415
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade troškova za zaposlene
416
Nagrade i ostali posebi rashodi
421
Stalni troškovi
422
423
200,000
200,000
3,700,000
3,700,000
Troškovi putovanja
500,000
500,000
Usluge po ugovoru
500,000
500,000
425
Tekuće popravke i odrţavanje
500,000
500,000
426
Meterijal
500,000
500,000
482
Porezi, obavezne takse i kazne
511
Zgrade i graĊevinski objekti
50,000
50,000
100,000
100,000
20
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
512
Mašine i oprema
Ukupno za glavu 2.14
463
415
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade troškova za zaposlene
416
Nagrade i ostali posebi rashodi
421
Stalni troškovi
300,000
6,500,000
6,500,000
7,700,000
7,700,000
300,000
300,000
422
423
424
Specijalizovane usluge
425
500,000
500,000
3,800,000
3,800,000
Troškovi putovanja
500,000
500,000
Usluge po ugovoru
400,000
400,000
50,000
50,000
Tekuće popravke i odrţavanje
700,000
700,000
426
Meterijal
800,000
800,000
482
Porezi, obavezne takse i kazne
511
512
50,000
50,000
Zgrade i graĊevinski objekti
100,000
100,000
Mašine i oprema
500,000
500,000
7,700,000
7,700,000
14,200,000
14,200,000
Ukupno za glavu 2.15
Ukupno za funkciju 920
glava 2.16
VISOKO OBRAZOVANJE
940
58
300,000
Tehniĉka škola
glava 2.15
57
8.januar2014.
8.јануар2014.
Visoko obrazovanje
463
Transferi ostalim nivoima vlasti
1,500,000
1,500,000
472
Naknade za socijalnu zaštitu iz budţeta
500,000
500,000
511
Zgrade i graĊevinski objekti
500,000
500,000
512
Mašine i oprema
500,000
500,000
21
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Ukupno za glavu 2.16
1,500,000
1,500,000
Ukupno za funkciju 940
1,500,000
1,500,000
KULTURA
820
Usluge kulture
glava 2.17
Ustanova kulture
59
411
Plate i dodaci zaposlenih
7,752,000
7,752,000
60
412
Socijalni dop. na teret pos.
1,408,000
1,408,000
61
414
Socijalna davanja zaposl.
100,000
100,000
62
415
Naknade trošk. za zaposl.
100,000
100,000
63
416
Nagrade zaposl. i ost.rash.
150,000
150,000
64
421
Stalni troškovi
400,000
400,000
65
422
Troškovi putovanja
300,000
300,000
66
423
Usluge po ugovoru
1,000,000
1,000,000
67
424
Specijalizovane usluge
500,000
68
425
Tekuće popr. i odrţavanje
400,000
400,000
69
426
Meterijal
500,000
500,000
70
481
Donacije nevlad.organ.
800,000
800,000
71
482
Porezi, obav. takse i kazne
50,000
50,000
72
483
Nov. kazn.i pen.po reš. sud.
50,000
50,000
73
511
Zgrade i graĊevinski objekti
1,000,000
1,000,000
74
512
Mašine i oprema
200,000
200,000
Ukupno za glavu 2.17
14,710,000
500,000
500,000
1,000,000
-
15,210,000
Biblioteka Muhamed Abdagić
glava 2.18
75
411
Plate i dodaci zaposlenih
6,640,000
6,640,000
76
412
Socijalni dop. na teret pos.
1,190,000
1,190,000
22
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
77
414
Socijalna davanja zap.
100,000
100,000
78
415
Naknade trošk. za zaposl.
150,000
150,000
79
416
Nagnade zap. i ost.posebni.
100,000
100,000
80
421
Stalni troškovi
400,000
400,000
81
422
Troškovi putovanja
150,000
150,000
82
423
Usluge po ugovoru
300,000
300,000
83
424
Specijalizovane usluge
250,000
250,000
84
425
Tekuće popravke i odrţ.
100,000
100,000
85
426
Meterijal
150,000
150,000
86
482
Porezi, obav takse i kazne
50,000
50,000
87
483
Kazne i penali po reš. sud.
10,000
10,000
88
512
Mašine i oprema
160,000
160,000
89
515
Nematerijalna imovina
200,000
50,000
9,950,000
50,000
24,660,000
550,000
Ukupno za glavu 2.18
Ukupno za funkciju 820
250,000
-
10,000,000
25,210,000
FIZIĈKA KULTURA
810
Usluge rekreacije i sporta
glava 2.19
Ustanova fiziĉke kulture
90
411
Plate i dodaci zaposlenih
91
412
Soc. doprinosi na teret pos.
92
414
93
10,914,000
10,914,000
1,938,000
1,938,000
Soc. davanja zaposlenima
100,000
100,000
415
Nak.troškova za zaposlene
150,000
150,000
94
416
Nagrade i ost. liĉni rashodi
100,000
95
421
Stalni troškovi
96
422
Troškovi putovanja
350,000
97
423
Usluge po ugovoru
98
424
Specijalizovane usluge
1,000,000
23
100,000
20,000
1,020,000
1,200,000
50,000
1,250,000
2,000,000
50,000
2,050,000
350,000
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
99
425
Tekuće popr. i odrţavanje
500,000
100,000
600,000
100
426
Meterijal
1,000,000
100,000
1,100,000
101
472
Nakn. sa soc.zašt. iz budţ..
1,000,000
1,000,000
102
481
Donacije nevladinim organ.
5,000,000
5,000,000
103
482
Porezi, obav. takse i kazne
400,000
400,000
104
483
Kazne i penali po reš. sud.
200,000
200,000
105
511
Zgrade i graĊevinski objekti
28,000,000
28,000,000
106
512
Mašine i oprema
3,000,000
3,000,000
Ukupno za glavu 2.19
56,852,000
320,000
Ukupno za funkciju 810
56,852,000
320,000
-
57,172,000
57,172,000
PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Predškolsko obrazovanje
911
PU Maslaĉak
glava 2.20
107
411
Plate i dodaci zaposlenih
23,133,000
14,892,000
38,025,000
108
412
Socijalni dop.na teret pos.
4,030,000
2,652,000
6,682,000
109
414
Socijalna davanja zap.
300,000
110
415
Naknade troškova za zap.
200,000
111
416
Nagrede, bonusi i ost. Rash.
100,000
112
421
Stalni troškovi
2,000,000
113
422
Troškovi putovanja
1,500,000
114
423
Usluge po ugovoru
200,000
115
424
Specijalizovane usluge
200,000
500,000
700,000
116
425
Tekuće popravke i odrţ.
700,000
743,000
1,643,000
117
426
Meterijal
100,000
5,100,000
118
511
Zgrade i graĊevinski objekti
2,000,000
2,000,000
119
512
Mašine i oprema
1,000,000
1,000,000
24
300,000
200,000
400,000
100,000
200,000
2,200,000
400,000
1,900,000
300,000
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Ukupno za glavu 2.20
35,463,000
5,700,000
19,187,000
60,350,000
Ukupno za funkciju 911
35,463,000
5,700,000
19,187,000
60,350,000
MESNE ZAJEDNICE
Opšte javne usluge
160
glava 2.21
Mesna zajednica Sjenica
120
411
Plate i dodaci zaposlenih
121
412
Socijalni dop. na teret pos.
122
414
123
1,580,000
1,580,000
275,000
275,000
Socijaalna davanja
30,000
30,000
421
Stalni troškovi
50,000
50,000
124
422
Troškovi putovanja
20,000
20,000
125
423
Usluge po ugovoru
500,000
500,000
126
426
Meterijal
50,000
50,000
127
482
Porezi, obav. takse i kazne
50,000
50,000
128
511
Zgrade i graĊevinski objekti
2,000,000
2,000,000
129
512
Mašine i oprema
500,000
500,000
Ukupno za glavu 2.21
5,055,000
glava 2.22
-
-
5,055,000
Ostale mesne zajednice
130
423
Usluge po ugovoru
1,000,000
1,000,000
131
511
Zgrade i graĊevinski objekti
1,000,000
1,000,000
Ukupno za glavu 2.22
2,000,000
-
-
2,000,000
Ukupno za funkciju 160
7,055,000
-
-
7,055,000
TURIZAM
25
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
473
8.januar2014.
8.јануар2014.
Turizam
JU Turistiĉka organizacija
glava 2.23
132
411
Plate i dodaci zaposlenih
3,223,000
3,223,000
133
412
Socijalni dop. na teret pos.
581,000
581,000
134
414
Socijalna davanja zaposl.
150,000
135
421
Stalni troškovi
400,000
136
422
Troškovi putovanja
250,000
137
423
Usluge po ugovoru
1,000,000
138
424
Specijalizovane usluge
139
425
Tek. popravke i odrţavanja
140
426
Meterijal
141
511
Zgrade i graĊevinski objekti
600,000
142
512
Mašine i oprema
200,000
150,000
20,000
420,000
50,000
1,050,000
250,000
200,000
200,000
50,000
1,000,000
50,000
130,000
1,130,000
600,000
500,000
700,000
Ukupno za glavu 2.23
7,654,000
200,000
500,000
8,354,000
Ukupno za funkciju 473
7,654,000
200,000
500,000
8,354,000
JAVNA PREDUZEĆA, DIREKCIJE I FONDOVI
glava 2.24
Direkcija za projektovanje i izgradnju
620
Razvoj zajednice
143
411
Plate i dodaci zaposlenih
144
412
Socijalni dop. na teret pos.
145
414
146
21,304,000
21,304,000
3,794,000
3,794,000
Socijalna davanja zaposl.
100,000
100,000
415
Naknade troškova za zap.
750,000
750,000
147
416
Nagrede bonusi i ost. rash.
600,000
600,000
148
421
Stalni troškovi
1,000,000
1,000,000
26
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
149
422
Troškovi putovanja
500,000
500,000
150
423
Usluge po ugovoru
38,000,000
38,000,000
151
424
Specijalizovane usluge
10,000,000
10,000,000
152
425
Tekuće popravke i odrţ.
5,000,000
5,000,000
153
426
Meterijal
36,889,000
36,889,000
154
482
Porezi, obav. takse i kazne
155
483
Novĉane kazne i penali
156
511
Zgrade i graĊevinski objekti
157
512
Mašine i oprema
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000
29,000,000
29,000,000
5,000,000
5,000,000
Ukupno za glavu 2.24
153,437,000
-
-
153,437,000
Ukupno za funkciju 620
153,437,000
-
-
153,437,000
glava 2.25
Upravljanje otpadom
510
Upravljanje otpadom
424
158
Specijalizovane usluge
15,000,000
15,000,000
Ukupno za glavu 2.25
15,000,000
-
15,000,000
Ukupno za funkciju 510
15,000,000
-
15,000,000
glava 2.26
Upravljanje otpadnim vodama
520
Upravljanje otpadnim vodama
159
424
Specijalizovane usluge
6,000,000
Ukupno za glavu 2.26
6,000,000
27
6,000,000
-
-
6,000,000
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Ukupno za funkciju 520
6,000,000
glava 2.27
Vodosnabdevanje
630
Vodosnabdevanje
160
423
Usluge po ugovoru
161
425
Tek.popr.i odrţavanje
162
451
Subvencije jav. nef.preduz.
-
-
6,000,000
17,000,000
17,000,000
8,000,000
8,000,000
15,400,000
15,400,000
Ukupno za glavu 2.27
40,400,000
-
-
40,400,000
Ukupno za funkciju 630
40,400,000
-
-
40,400,000
Fond za zaštitu ţivotne sredine
glava 2.28
Zaštita ţivotne sredine
500
163
423
Usluge po ugovoru
1,500,000
1,500,000
164
424
Specijalizovane usluge
500,000
500,000
165
426
Materijal
500,000
500,000
Ukupno za glavu 2.28
2,500,000
-
-
2,500,000
Ukupno za funkciju 500
2,500,000
-
-
2,500,000
573,336,000
6,770,000
19,687,000
599,793,000
UKUPNO RAZDEO
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
28
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
330
8.januar2014.
8.јануар2014.
Sudovi
166
411
Plate i dodaci
1,387,000
1,387,000
167
412
Socijalni doprinosi na teret posl.
245,000
245,000
168
422
Troškovi putovanja
200,000
200,000
169
423
Usluge po ugovoru
150,000
150,000
170
426
Materijal
20,000
20,000
171
512
Mašine i oprema
50,000
50,000
Ukupno za funkciju 330
2,052,000
-
-
2,052,000
2,052,000
-
-
2,052,000
782,196,000
6,770,000
69,687,000
858,653,000
UKUPNO RAZDEO
SVEGA
Član 4.
Ovu Odluku objaviti u sluţbenom glasniku opštine i dostaviti Ministarstvu finansija.
Član 5.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Predsednik Skupštine
Mustafa Baltić, dipl.arheolog
Broj: 06-19/2014-3
29
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
На основу члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013 и 63/2013), члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник Републике Србије” број: 129/2007), члана 41. Статута
општине Сјеница (“Општински службени гласник Сјеница бр. 03/09 и 10/10) Скупштина општине Сјеница на седници одржаној дана
18.12.2014. године, доноси
ОДЛУКУ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА
ЗА 2015. ГОДИНУ
ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Сјеница за 2015. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:
Економска
класификација
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА
у динарима
1.
Укупни приходи и примања остварени по основу
продаје нефинансијске имовине
7+8
716.105.400
2.
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине
4+5
700.105.400
(7+8) - (4+5)
16.105.400
3. Буџетски суфицит
30
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
4. Укупан фискални суфицит
((7+8) - (4+5)) - 62
16.105.400
1. Примања од задуживања
91
20.000.000
2. Примања од продаје финансијске имовине
92
0
3. Издаци за отплату главнице дуга
61
36.000.000
(91+92) - (61+6211)
-16.000.000
(((7+8) - (4+5)) - 62)
+ ((91+92)(6211+61))
105.400
Б.
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
4. Нето финансирање
5.
Укупан фискални суфицит плус нето
финансирање
В.
ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА
39.838.000
Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
Р.бр.
1
I
1.
1.1.
1.2.
1.3.
ОПИС
2
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Порески приходи
Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим
самодоприноса)
Самодопринос
Порез на имовину
31
Шифра
економсске
класификације
3
Средства из
буџета
4
7+8
716.105.400
71
192.810.000
711
140.000.000
711180
713
10.000.000
23.500.000
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
2.7
3.
4.
5.
Остали порески приходи
Непорески приходи
Накнада за коришћење природних добара
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
Накнада за обавезни здравствени преглед биља
Накнада за уређивање грађевинског земљишта
Приходи настали продајом услуга корисника средстава
буџета јединице локлане самоуправе чије је пружање
уговорено са физичким и правним лицима
Остали непорески приходи
Донације
Трансфери
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
6.
Примања од продаје нефинансијске имовине
1.6.
2.
2.1
2.2
2.4
2.5
2.6
II
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
3.
III
1.
1.1.
2.
IV
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Текући расходи
Расходи за запослене
Коришћење роба и услуга
Употреба основних средстава
Отплата камата
Субвенције
Социјална заштита из буџета
Остали расходи
Трансфери
Издаци за набавку нефинансијске имовине
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА
Задуживање
Задуживање код домаћих кредитора
Примања по основу отплате кредита и продаје
финансијске имовине
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ
32
74
741510
741534
742252
742253
19.310.000
44.555.000
400.000
600.000
0
5.500.000
742340
731+732
733
771
445.226.000
445.226.000
4+5
700.105.400
4 - 463
41
42
43
44
45
47
48+49
463
5
448.547.800
165.844.800
198.202.000
0
18.500.000
25.000.000
4.295.000
36.706.000
120.681.700
127.875.900
9
20.000.000
91
911
20.000.000
20.000.000
92
6
36.000.000
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
1.
1.1.
V
8.januar2014.
8.јануар2014.
ИМОВИНЕ
Отплата дуга
Отплата дуга домаћим кредиторима
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА
61
611
36.000.000
36.000.000
3
Члан 3.
Средства буџетског суфицита из члана 1. ове одлуке користиће се за финансирање инвестиција у јавој расвети.
Члан 4.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015, 2016. и 2017. годину у складу са Стратегијом развоја општине
Сјеница за период 2010 – 2020., исказују се у следећем прегледу:
Ек.
класиф.
1
511
Ред.број
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
ОПИЦ
3
Зграде и грађевински објекти
Изградња путева и улица
Изградња водоводне мреже
Изградња канализационе мреже
Изградња јавне расвете
Изградња Ски цента Жари
Изградња Мултимедијалног кутка
Изградња зграде Библиотеке
Замена крвовног покривача на Обданишту
Реконструкција зграде Општине
Изградња етно-туристичког центра
Остали капитални издаци
УКУПНО
Извори финансирања
Из текућих прихода
2015- год.
2016.год
2017.год.
4
5
6
68.600.000
10.000.000
7.000.000
6.500.000
10.000.000
1.000.000
33
103.823.940
12.000.000
10.000.000
6.500.000
8.000.000
131.722.470
15.000.000
12.000.000
6.500.000
5.000.000
10.000.000
10.000.000
6.500.000
3.000.000
5.000.000
3.685.900
121.285.900
3.000.000
6.000.000
3.000.000
6.500.000
159.323.940
189.722.470
121.285.900
159.323.940
189.722.470
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Из кредитних средстава
Из буџета Републике
Из донација
Машине и опрема
512
1.
2.
Опрема за саобраћај
Остала опрема
3.500.000
5.890.000
2.500.000
7.500.000
2.000.000
10.000.000
УКУПНО
Извори финансирања
Из текућих прихода
9.390.000
10.000.000
12.000.000
Члан 5.
Укупна примања буџета и приходи из осталих извора планирају се у 2015. години у следећим износима, и то:
Ек.клас.
ОПИС
Средства из буџ.
Сопствена сре.
Из остал.извора
Укупно
711100
Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физ.лица
711110
Порез на зараде
711120
Порез на приходе од самосталних делатности
8,000,000
711140
Порез на приходе од имовине
1,000,000
1,000,000
711180
Самодоприноси
10,000,000
10,000,000
711190
Порез на друге приходе
6,000,000
6,000,000
713100
Периодични порези на непокретности
12,000,000
713120
Порез на имовину
12,000,000
713300
Порез на заоставштину наслеђе и поклон
1,500,000
713310
Порез на наслеђе и поклон
1,500,000
713400
Порез на финан.и капиталне трансакције
10,000,000
713420
Порез на капиталне трансакције
10,000,000
714400
Порези на појединачне услуге
10,000
714440
Средства за противпожарну заштиту
10,000
150,000,000
125,000,000
34
-
-
150,000,000
125,000,000
8,000,000
-
-
12,000,000
-
-
1,500,000
-
-
10,000,000
-
-
12,000,000
1,500,000
10,000,000
10,000
10,000
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
714500
Порези на употребу добара
10,300,000
714510
Порези на моторна возила
10,000,000
10,000,000
714540
Накнада за коришћење добара од општег интереса
100,000
100,000
714550
Концесионе накнаде и боравишне таксе
50,000
50,000
714560
Општинске и градске накнаде
714570
Општинске и градске комуналне таксе
716100
Други порези које плаћају предузетници и физичка лица
9,000,000
716110
Комунална такса на фирму
9,000,000
732100
Текуће донације од међ.организација
732150
Текуће донације од међ.организација
733100
Текући трансфери од других нивоа власти
445,226,000
733100
Текући трансфери у корист нивоа општина
415,226,000
733150
Текући наменски трасфер - за азиланте
741100
Камате
250,000
741150
Приходи буџета од камата
250,000
741500
Закуп непроизводне имовине
741510
Накнада за коришћење природних добара
400,000
400,000
741520
Накнада за коришћење шума и пољ.земљишта
500,000
500,000
741530
Накнада ѕа коришћење простора и грађевинског земљишта
600,000
742100
Приходи од продаје добара и услуга или закупа
68,049,400
742150
Приходи од продаје добара и услуга или закупа у корист општине
68,049,400
742200
Таксе
5,500,000
742250
Таксе у корист нивоа општина
5,500,000
742300
Споредне продаје добара и услуга
742350
Приходи од продаје добара и услуга општин.органа
743300
-
-
10,300,000
50,000
50,000
100,000
100,000
-
-
9,000,000
9,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
22,892,000
468,118,000
22,892,000
438,118,000
-
-
250,000
-
-
1,500,000
-
30,000,000
1,500,000
250,000
600,000
-
-
68,049,400
-
-
20,000
8,946,000
-
20,000
8,946,000
Приходи од новчаних казни за прекршаје
2,500,000
-
743320
Приходи од новчљаних казни за прекршаје у корист општине
2,500,000
745100
Мешовити и неодређени приходи
250,000
745150
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општине
250,000
911400
Примања од задужења у корист нивоа општина
911450
Примања од задужења од пословних банака
20,000,000
736,105,400
35
5,500,000
5,500,000
8,966,000
8,966,000
-
2,500,000
2,500,000
-
-
250,000
-
-
20,000,000
250,000
20,000,000
УКУПНО
68,049,400
20,000,000
8,946,000
30,892,000
775,943,400
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Укупна примања буџета за 2016. и 2017. годину процењују се у следећим износима:
Ек.клас.
ОПИС
2016
2017
711100
Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физ.лица
165,000,000
178,750,000
711110
Порез на зараде
137,500,000
148,958,333
711120
Порез на приходе од самосталних делатности
8,800,000
9,533,333
711140
Порез на приходе од имовине
1,100,000
1,191,667
711180
Самодоприноси
11,000,000
11,916,667
711190
Порез на друге приходе
6,600,000
7,150,000
713100
Периодични порези на непокретности
13,200,000
14,300,000
713120
Порез на имовину
13,200,000
14,300,000
713300
Порез на заоставштину наслеђе и поклон
1,650,000
1,787,500
713310
Порез на наслеђе и поклон
1,650,000
1,787,500
713400
Порез на финан.и капиталне трансакције
11,000,000
11,916,667
713420
Порез на капиталне трансакције
11,000,000
11,916,667
714400
Порези на појединачне услуге
11,000
11,917
36
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
714440
Средства за противпожарну заштиту
11,000
11,917
714500
Порези на употребу добара
11,330,000
12,274,167
714510
Порези на моторна возила
11,000,000
11,916,667
714540
Накнада за коришћење добара од општег интереса
110,000
119,167
714550
Концесионе накнаде и боравишне таксе
55,000
59,583
714560
Општинске и градске накнаде
55,000
59,583
714570
Општинске и градске комуналне таксе
110,000
119,167
716100
Други порези које плаћају предузетници и физичка лица
9,900,000
10,725,000
716110
Комунална такса на фирму
9,900,000
10,725,000
733100
Текући трансфери од других нивоа власти
445,226,000
445,226,000
733100
Текући трансфери у корист нивоа општина
415,226,000
415,226,000
733150
Текући наменски трасфер - за азиланте
30,000,000
30,000,000
741100
Камате
275,000
275,000
741150
Приходи буџета од камата
275,000
275,000
741500
Закуп непроизводне имовине
1,650,000
1,650,000
741510
Накнада за коришћење природних добара
440,000
440,000
741520
Накнада за коришћење шума и пољ.земљишта
550,000
550,000
741530
Накнада ѕа коришћење простора и грађевинског земљишта
660,000
660,000
742100
Приходи од продаје добара и услуга или закупа
74,854,340
74,854,340
742150
Приходи од продаје добара и услуга или закупа у корист општине
74,854,340
74,854,340
742200
Таксе
6,050,000
6,050,000
742250
Таксе у корист нивоа општина
6,050,000
6,050,000
742300
Споредне продаје добара и услуга
22,000
22,000
742350
Приходи од продаје добара и услуга општин.органа
22,000
22,000
743300
Приходи од новчаних казни за прекршаје
2,750,000
2,750,000
743320
Приходи од новчљаних казни за прекршаје у корист општине
2,750,000
2,750,000
745100
Мешовити и неодређени приходи
275,000
275,000
745150
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општине
275,000
275,000
911400
Примања од задужења у корист нивоа општина
20,000,000
20,000,000
911450
Примања од задужења од пословних банака
УКУПНО
37
20,000,000
20,000,000
763,193,340
780,867,590
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Члан 6.
Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у 2015. години у следећим износима:
Екон.
клас.
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Средства из буџета
Средства из
осталих извора
Укупна јавна
средства
1
2
3
5
6
400
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
410
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
165,844,800
21,979,000
187,823,800
411
Плате и додаци запослених
133,240,700
18,133,000
151,373,700
23,780,750
3,246,000
27,026,750
Социјална давања запосленима
4,473,350
600,000
5,073,350
415
Накнаде за запослене
3,450,000
416
Награде,бонуси и остали посебни расходи
420
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
421
Стални трошкови
412
414
422
Социјални доприноси на терет послодавца
3,450,000
900,000
198,202,000
Трошкови путовања
900,000
6,895,000
205,097,000
26,350,000
50,000
26,400,000
7,480,000
580,000
8,060,000
2,240,000
55,034,000
423
Услуге по уговору
52,794,000
424
Специјализоване услуге
29,050,000
1,637,000
30,687,000
425
Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)
41,750,000
1,100,000
42,850,000
426
Материјал
40,778,000
1,288,000
42,066,000
ОТПЛАТА КАМАТА
18,500,000
18,500,000
441
444
Отплата домаћих камата;
15,000,000
15,000,000
3,500,000
3,500,000
450
СУБВЕНЦИЈЕ
25,000,000
25,000,000
451
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
20,000,000
20,000,000
440
454
Пратећи трошкови задуживања
5,000,000
Субвенције приватним предузећима
460
463
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Текући трансфери осталим нивоима власти
464
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
465
Остале донације, дотације и трансфери
470
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
120,681,700
5,000,000
1,814,000
96,800,000
96,800,000
6,000,000
38
122,495,700
6,000,000
17,881,700
1,814,000
19,695,700
4,295,000
8,000,000
12,295,000
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
4,295,000
8,000,000
12,295,000
472
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
480
ОСТАЛИ РАСХОДИ
19,206,000
19,206,000
481
Дотације невладиним организацијама;
16,180,000
16,180,000
482
Порези, обавезне таксе, казне и пенали;
1,226,000
1,226,000
Новчане казне и пенали по решењу судова;
1,800,000
1,800,000
17,500,000
17,500,000
483
490
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
17,500,000
499
Средства резерве
17,500,000
500
КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
510
ОСНОВНА СРЕДСТВА
130,875,900
1,150,000
132,025,900
Зграде и грађевински објекти;
121,285,900
800,000
122,085,900
9,390,000
300,000
9,690,000
200,000
50,000
250,000
511
512
Машине и опрема;
515
Нематеријална имовина
610
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
36,000,000
611
Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ
36,000,000
736,105,400
Издаци буџета, по основним наменама, за 2016. и 2017. годину процењују се у следећим износима:
Екон.
клас.
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
2016
2017
1
2
5
6
400
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
410
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
165,844,800
39
165,844,800
36,000,000
36,000,000
39,838,000
775,943,400
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
411
Плате и додаци запослених
412
Социјални доприноси на терет послодавца
414
Социјална давања запосленима
415
Накнаде за запослене
416
Награде,бонуси и остали посебни расходи
420
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
421
Стални трошкови
422
Трошкови путовања
423
424
8.januar2014.
8.јануар2014.
133,240,700
133,240,700
23,780,750
23,780,750
4,473,350
4,473,350
3,450,000
3,450,000
900,000
900,000
185,191,800
169,307,620
26,350,000
26,350,000
6,732,000
6,058,800
Услуге по уговору
47,514,600
42,763,140
Специјализоване услуге
26,145,000
23,530,500
Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)
41,750,000
37,575,000
426
Материјал
36,700,200
33,030,180
440
ОТПЛАТА КАМАТА
18,500,000
18,500,000
441
444
Отплата домаћих камата;
15,000,000
15,000,000
425
Пратећи трошкови задуживања
3,500,000
3,500,000
19,000,000
15,000,000
450
СУБВЕНЦИЈЕ
22,500,000
451
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
18,000,000
454
Субвенције приватним предузећима
460
463
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Текући трансфери осталим нивоима власти
464
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања
465
Остале донације, дотације и трансфери
470
472
480
481
4,500,000
4,000,000
120,681,700
120,681,700
96,800,000
96,800,000
6,000,000
6,000,000
17,881,700
17,881,700
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
4,724,500
5,000,000
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
4,724,500
5,000,000
ОСТАЛИ РАСХОДИ
21,126,600
23,420,000
Дотације невладиним организацијама;
17,798,000
19,700,000
Порези, обавезне таксе, казне и пенали;
1,348,600
1,570,000
483
Новчане казне и пенали по решењу судова;
1,980,000
2,150,000
490
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
19,000,000
21,000,000
499
Средства резерве
19,000,000
21,000,000
500
КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
510
ОСНОВНА СРЕДСТВА
169,623,940
202,122,470
511
Зграде и грађевински објекти;
159,323,940
189,722,470
512
Машине и опрема;
10,000,000
12,000,000
482
40
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
300,000
400,000
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
36,000,000
36,000,000
Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ
36,000,000
36,000,000
763,193,340
780,876,590
515
Нематеријална имовина
610
611
Члан 7.
Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
Функциje
Функционална класификација
1
2
000
Средства из буџета
Структура
%
3
4
Средства из
осталих извора
5
Укупна јавна
средства
6
40,900,000
5.6%
8,000,000
48,900,000
40,900,000
5.6%
8,000,000
48,900,000
210,567,000
28.6%
210,567,000
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови;
50,617,000
6.9%
50,617,000
Извршни и законодавни органи
33,117,000
4.5%
33,117,000
Финансијски и фискални послови
17,500,000
2.4%
17,500,000
130
Опште услуге;
99,665,000
13.5%
99,665,000
160
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;
170
Трансакције јавног дуга;
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Социјална заштита некласификована на другом месту
090
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
100
110
111
112
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
300
411
420
421
450
451
5,785,000
7.4%
54,500,000
1,972,000
0.3%
1,972,000
1,972,000
0.3%
19.4%
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада;
7,000,000
1.0%
7,000,000
Општи економски и комерцијални послови
7,000,000
1.0%
7,000,000
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов;
8,000,000
1.1%
8,000,000
Пољопривреда
8,000,000
1.1%
8,000,000
Саобраћај;
113,300,000
15.4%
113,300,000
Друмски саобраћај
113,300,000
15.4%
113,300,000
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
410
0.8%
143,000,000
Судови;
330
400
5,785,000
54,500,000
41
1,972,000
670,000
143,670,000
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Остале делатности;
14,700,000
Туризам
14,700,000
2.0%
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
31,000,000
4.2%
31,000,000
510
Управљање отпадом;
15,000,000
2.0%
15,000,000
520
Управљање отпадним водама;
13,000,000
1.8%
13,000,000
550
Заштита животне средине - истраживање и развој;
2,000,000
0.3%
2,000,000
Одржавање гробаља
1,000,000
0.1%
1,000,000
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ
98,073,100
13.3%
600,000
98,673,100
Развој заједнице;
42,573,100
5.8%
600,000
43,173,100
630
Водоснабдевање;
36,500,000
5.0%
36,500,000
640
Улична расвета;
470
473
500
560
600
620
700
740
800
810
820
900
910
911
912
920
2.0%
14,700,000
670,000
15,370,000
19,000,000
2.6%
19,000,000
ЗДРАВСТВО
6,000,000
0.8%
6,000,000
Услуге јавног здравства;
6,000,000
0.8%
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА
62,580,100
8.5%
1,450,000
64,030,100
Услуге рекреације и спорта;
37,580,100
5.1%
1,000,000
38,580,100
Услуге културе;
25,000,000
3.4%
450,000
25,450,000
ОБРАЗОВАЊЕ
142,013,200
19.3%
29,118,000
171,131,200
Предшколско и основно образовање;
6,000,000
127,813,200
17.4%
29,118,000
156,931,200
Предшколско образовање
48,413,200
6.6%
29,118,000
77,531,200
Основно образовање
79,400,000
10.8%
14,200,000
Средње образовање;
УКУПНО
736,105,400
42
79,400,000
1.9%
100.0%
14,200,000
39,838,000
775,943,400
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Издаци буџета, по функционалној класификацији, за 2016. и 2017. годину процењују се у следећим износима:
Функциje
Функционална класификација
1
2
000
2016
3
40,900,000
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Социјална заштита некласификована на другом месту
090
2017
3
40,900,000
40,900,000
40,900,000
210,567,000
210,567,000
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни
послови;
50,617,000
50,617,000
Извршни и законодавни органи
33,117,000
33,117,000
Финансијски и фискални послови
17,500,000
17,500,000
130
Опште услуге;
99,665,000
99,665,000
160
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
100
110
111
112
5,785,000
5,785,000
54,500,000
54,500,000
ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
1,972,000
1,972,000
Судови;
1,972,000
1,972,000
158,000,000
167,683,250
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада;
7,000,000
7,000,000
Општи економски и комерцијални послови
7,000,000
7,000,000
Пољопривреда, шумарство, лов и риболов;
8,000,000
9,683,250
Пољопривреда
8,000,000
9,683,250
Саобраћај;
128,300,000
134,300,000
Друмски саобраћај
128,300,000
134,300,000
Остале делатности;
14,700,000
16,700,000
Туризам
14,700,000
16,700,000
Трансакције јавног дуга;
170
300
330
ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
400
410
411
420
421
450
451
470
473
43
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
31,087,940
36,087,940
510
Управљање отпадом;
15,000,000
20,000,000
520
Управљање отпадним водама;
13,087,940
13,087,940
2,000,000
2,000,000
500
550
Заштита животне средине - истраживање и развој;
560
Одржавање гробаља
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ
600
1,000,000
1,000,000
105,073,100
108,073,100
620
Развој заједнице;
42,573,100
42,573,100
630
Водоснабдевање;
43,500,000
43,500,000
640
Улична расвета;
19,000,000
22,000,000
6,000,000
6,000,000
ЗДРАВСТВО
700
810
820
900
910
920
6,000,000
6,000,000
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА
67,580,100
67,580,100
Услуге рекреације и спорта;
42,580,100
42,580,100
Услуге културе;
25,000,000
25,000,000
ОБРАЗОВАЊЕ
142,013,200
142,013,200
Предшколско и основно образовање;
127,813,200
127,813,200
48,413,200
Услуге јавног здравства;
740
800
911
Предшколско образовање
48,413,200
912
Основно образовање
79,400,000
79,400,000
Средње образовање;
14,200,000
14,200,000
УКУПНО
763,193,340
44
780,876,590
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
ПОСЕБАН ДЕО
Раздео 1
глава 1.01
0602
ОРГАНИ ОПШТИНЕ
Скупштина општине
Програм 15: Локална самоуправа
45
УКУПНО
Средства из осталих извора
Средства из сопствених извоора
Средства из буџета
ОПИС
Економска класификација
Позиција
Функционална класификација
Члан 8.
Средства буџета у износу од 736.105.400,00 динара и средства из осталих извора корисника буџета у износу од 39.838.000,00
динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Функционисање локалне самоуправе и град.општина
0602-0001
Извршни и законодавни органи
111
1
411
Плате, додаци и накнаде запослених
2
412
Социјални доприноси на терет послодавца
3
414
Социјална давања запосленима
4
422
Трошкови путовања
5
423
Услуге по уговору
6
465
Остале дотације и трансфери
7
481
Дотације невладиним организацијама
2,281,500
2,281,500
565,300
565,300
70,200
70,200
200,000
200,000
7,000,000
7,000,000
312,000
312,000
350,000
350,000
Средства намењена за финансирање политичких партија
сходно Закону
-
Укупно за 0602
10,779,000
10,779,000
Укупно за 0602-001
10,779,000
10,779,000
Укупно за функцију 111
10,779,000
10,779,000
Укупно за главу 1.01
10,779,000
10,779,000
10,800,250
10,800,250
1,737,450
1,737,450
глава 1.02
Председник општине и општинско веће
0602
Програм 15: Локална самоуправа
0602-001
Функционисање локалне самоуправе и град.општина
Извршни и законодавни органи
111
8
411
Плате, додаци и накнаде запослених
9
412
Социјални доприноси на терет послодавца
10
414
Социјална давања запосленима
321,500
321,500
11
415
Накнада трошкова за запослене
100,000
100,000
12
422
Трошкови путовања
1,200,000
1,200,000
13
423
Услуге по уговору
4,000,000
4,000,000
46
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
14
424
Специјализоване услуге
400,000
400,000
15
426
Материјал
500,000
500,000
16
465
Остале дотације и трансфери
1,428,800
1,428,800
17
481
Дотације невладиним организацијама
1,500,000
1,500,000
Укупно за 0602
21,988,000
21,988,000
Укупно за 0602-0001
21,988,000
21,988,000
Укупно за функцију 111
21,988,000
Средства намењена верским заједницама и црквама
Прослава Дана општине
0602-0001-П1
Извршни и законодавни органи
111
18
423
Услуге по уговору
100,000
100,000
19
424
Специјализоване услуге
100,000
100,000
20
426
Материјал
150,000
150,000
Укупно за 0602-0001-П1
350,000
350,000
Укупно за функцију 111
350,000
Свега за 0602
22,338,000
22,338,000
Свега за 0602-0001
22,338,000
22,338,000
33,117,000
33,117,000
1501
Програм 3: Локални економски развој
1501-0002
Унапређење привредног амбијета
411
Општи економски послови
47
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
21
451
Субвенције јавним нефинансијским институцијама
8.januar2014.
8.јануар2014.
2,000,000
2,000,000
Средства у складу са оснивачким обавезама користиће
се за локалне и регионалне организације и институције
22
454
Субвенције приватним предузећима
5,000,000
Средства за подршку запошљавању и привреди
по Програмима
Укупно за 1501
7,000,000
7,000,000
Укупно за 1501-0002
7,000,000
7,000,000
7,000,000
7,000,000
Укупно за функцију 111
33,117,000
33,117,000
Укупно за функцију 411
7,000,000
7,000,000
Укупно за главу 1.02
29,338,000
29,338,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1
40,117,000
40,117,000
Раздео 2
ОПШТИНСКА УПРАВА
0602
Програм 15: Локална самоуправа
0602-0001
Функционисање локалне самоуправе и град.општина
глава 2.01
Општинска управа
Opšte usluge
130
23
411
Плате, додаци и накнаде запослених
53,527,500
53,527,500
24
412
Социјални доприноси на терет послодавца
9,665,650
9,665,650
25
414
Социјална давања запосленима
1,620,350
1,620,350
26
415
Накнада трошкова за запослене
1,500,000
1,500,000
48
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
27
416
Награде запосленим и остали посебни расходи
28
421
29
422
Стални трошкови
Трошкови путовања
30
423
Услуге по уговору
31
424
Специјализоване услуге
32
425
33
8.januar2014.
8.јануар2014.
500,000
500,000
7,000,000
7,000,000
1,500,000
1,500,000
3,000,000
3,000,000
500,000
500,000
Текуће поправке и одржавања
2,500,000
2,500,000
426
Материјал
7,000,000
7,000,000
34
465
Остале дотације и трансфери
7,201,500
7,201,500
35
482
Порези, обавезне таксе и казне
150,000
150,000
36
511
Зграде и грађевински објекти
3,000,000
3,000,000
37
512
Машине и опрема
1,000,000
1,000,000
-
Укупно за 0602-0001
99,665,000
99,665,000
Укупно за функцију 130
99,665,000
99,665,000
Укупно за главу 2.01
99,665,000
99,665,000
15,000,000
15,000,000
3,500,000
3,500,000
36,000,000
36,000,000
Укупно за 0602-0003
54,500,000
54,500,000
Укупно за функцију 170
54,500,000
54,500,000
Укупно за главу 2.02
54,500,000
54,500,000
глава 2.02
Јави дуг
Управљање јавним дугом
0602-0003
Управљање јавним дугом
170
38
441
Отплата домаћих камата
39
444
Пратећи трошкови задуживања
40
611
Отплата главнице домаћим кредиторима
49
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
глава 2.03
8.januar2014.
8.јануар2014.
Програми националних мањина
Програми националних мањина
0602-0008
Соц.заш.некласификована на другом месту
090
41
481
Дотације невладиним организацијама
1,200,000
1,200,000
Укупно за 0602-0008
1,200,000
1,200,000
Укупно за функцију 090
1,200,000
1,200,000
Укупно за главу 2.03
1,200,000
1,200,000
Средства дефинисана препорукама и обавезама
надлежних државних органа
глава 2.04
Резерве
Резерве
0602-0010
Финансијски и фискални послови
112
42
49911
Стална резерва
3,500,000
3,500,000
43
49912
Текућа резерва
14,000,000
14,000,000
Укупно за 0602-0010
17,500,000
17,500,000
Укупно за функцију 112
17,500,000
17,500,000
Укупно за главу 2.04
17,500,000
17,500,000
глава 2.05
Социјална заштита
50
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
0901
Програм 11: Социјална и дечија заштита
0901-0001
Социјалне помоћи
Соц.заш.некласификована на другом месту
090
44
8.januar2014.
8.јануар2014.
472
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
Реализација са међународним донатором
Укупно за 0901-0001
Прихватилишта, прихватне станице и др.вр.смештаја
0901-0002
Соц.заш.некласификована на другом месту
090
45
423
Услуге по уговору
46
472
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
30,000,000
30,000,000
500,000
500,000
30,500,000
30,500,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
Средства за збрињавање азиланата
Укупно за 0901-0002
Подршка социо-хуманитарним организацијама
0901-0003
Соц.заш.мекласификована на другом месту
090
47
481
Дотације невладиним организацијама
Средства намењена за Црвени крст и др.хуманитарне
организације према усвојеним Програмима
Укупно за 0901-003
Укупно за функцију 090
35,500,000
8,000,000
43,500,000
Укупно за главу 2.05
35,500,000
8,000,000
43,500,000
51
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
глава 2.06
8.januar2014.
8.јануар2014.
Заштита животне средине
0401
Програм 6: Заштита животне средине
0401-0001
Управљање заштитом животне средине
Заштита животне средине
550
48
423
Услуге по уговору
1,000,000
1,000,000
49
424
Специјализоване услуге
500,000
500,000
50
481
Донације невладиним организацијама
500,000
500,000
Реализација по утвђеним критеријумима и програмима
-
Укупно за 0401
2,000,000
2,000,000
Укупно за функцију 550
2,000,000
2,000,000
Укупно за главу 2.06
2,000,000
2,000,000
Укупно за 0401-0001
глава 2.07
Пољопривреда
0101
Програм 5: Развој пољопривреде
0101-0001
Унапређење услова за пољопривредну производњу
Пољопривреда
421
51
424
Специјализоване услуге
5,000,000
52
451
Субвенције јавним нефинансијским онституцијама и орг.
3,000,000
3,000,000
Укупно за 0101
8,000,000
8,000,000
Укупно за 0101-0001
8,000,000
8,000,000
Подршка Рег.центру за пољ.и село у складу са Оснивачким
актом и обавезама
52
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
-
Укупно за функцију 421
8,000,000
8,000,000
Укупно за главу 2.07
8,000,000
8,000,000
6,000,000
6,000,000
Укупно за 1801
6,000,000
6,000,000
Укупно за 1801-0001
6,000,000
6,000,000
Укупно за функцију 740
6,000,000
6,000,000
Укупно за главу 2.08
6,000,000
6,000,000
глава 2.08
Здравство
1801
Програм 12: Примарна здравствена заштита
1801-0001
Функционисање установа при.здр.заштите
Услуге јавног здравства
740
53
464
Текуће дотације здравственим установама
-
-
глава 2.09
Безбедност у саобраћају
0701
Програм 7: Путна инфрастуктура
0701-0001
Управљање саобраћајном инфраструктуром
Друмски саобраћај
451
54
423
Услуге по уговору
150,000
150,000
55
424
Специјализоване услуге
150,000
150,000
56
511
Зграде и грађевински објекти
1,000,000
1,000,000
57
512
Машине и опрема
3,000,000
3,000,000
53
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
Укупно за 0701
8.januar2014.
8.јануар2014.
4,300,000
4,300,000
Укупно за 0701-0001
4,300,000
4,300,000
Укупно за функцију 740
4,300,000
4,300,000
Укупно за главу 2.09
4,300,000
4,300,000
глава 2.10
Центар за социјални рад
0901
Програм 11: Социјална и дечија заштита
0901-0001
Социјалне помоћи
Соц.заш.некласификована на другом месту
090
58
463
Трансфери осталим нивоима власти
1,200,000
1,200,000
59
472
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
3,000,000
3,000,000
-
Укупно за 0901
4,200,000
4,200,000
Укупно за 0901-0001
4,200,000
4,200,000
-
Укупно за функцију 090
4,200,000
4,200,000
Укупно за главу 2.10
4,200,000
4,200,000
-
глава 2.11
Месне заједнице
0602
Програм 15: Локална самоуправа
0602-0006
Месне заједнице
160
2.11.1
Опште јавне услуге некласификоване на др.месту
МЗ Сјеница
54
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
60
411
Плате, додаци и накнаде запослених
61
412
Социјални доприноси на терет послодавца
62
414
Социјална давања запосленима
63
421
64
422
Стални трошкови
Трошкови путовања
65
423
Услуге по уговору
66
426
Материјал
10,000
10,000
67
465
Остале дотације и трансфери
185,500
185,500
68
511
Зграде и грађевински објекти
1,800,000
1,800,000
1,386,450
1,386,450
241,300
241,300
41,750
41,750
50,000
50,000
20,000
20,000
50,000
50,000
Остале месне заједнице
2.11.2
-
69
463
Трансфери осталим нивоима власти
2,000,000
2,000,000
-
Укупно за 0602
5,785,000
5,785,000
Укупно за 0602-0002
5,785,000
5,785,000
-
Укупно за функцију 160
5,785,000
5,785,000
Укупно за главу 2.10
5,785,000
5,785,000
15,000,000
15,000,000
-
глава 2.12
Основно образовање
2002
Програм 9: Основно образовање
2002-0001
Функционисање основних школа
Основно образовање
912
ОШ 12. Децембар
2.12.1
70
463
Трансфери осталим нивоима власти
55
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
415
Накнаде трошкова за запослене
200,000
200,000
416
Награде и остали лични расходи
700,000
700,000
421
Стални трошкови
6,900,000
6,900,000
422
Трошкови путовања
2,000,000
2,000,000
423
Услуге по уговору
1,000,000
1,000,000
425
Текуће поправке и одржавања
2,000,000
2,000,000
426
Материјал
900,000
900,000
482
Порези, обавезне таксе и казне
100,000
100,000
511
Зграде и грађевински објекти
1,000,000
1,000,000
512
Машине и опрема
200,000
200,000
15,000,000
15,000,000
11,200,000
11,200,000
200,000
200,000
Укупно за 2.12.1
ОШ С.Марковић
2.12.2
71
463
415
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде трошкова за запослене
416
Награде и остали лични расходи
500,000
500,000
421
Стални трошкови
3,800,000
3,800,000
422
Трошкови путовања
3,000,000
3,000,000
423
Услуге по уговору
700,000
700,000
425
Текуће поправке и одржавања
1,500,000
1,500,000
426
Материјал
1,000,000
1,000,000
482
Порези, обавезне таксе и казне
100,000
100,000
511
Зграде и грађевински објекти
200,000
200,000
512
Машине и опрема
200,000
200,000
11,200,000
11,200,000
Укупно за 2.12.2
2.12.3
8.januar2014.
8.јануар2014.
ОШ Братство и јединство
56
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
72
463
415
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде трошкова за запослене
416
Награде и остали лични расходи
250,000
250,000
421
Стални трошкови
2,000,000
2,000,000
422
Трошкови путовања
2,500,000
2,500,000
423
Услуге по уговору
1,500,000
1,500,000
425
Текуће поправке и одржавања
1,000,000
1,000,000
426
Материјал
1,400,000
1,400,000
482
Порези, обавезне таксе и казне
50,000
50,000
511
Зграде и грађевински објекти
250,000
250,000
512
Машине и опрема
150,000
150,000
9,250,000
9,250,000
7,100,000
7,100,000
200,000
200,000
Укупно за 2.12.3
9,250,000
150,000
150,000
463
415
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде трошкова за запослене
416
Награде и остали лични расходи
200,000
200,000
421
Стални трошкови
1,500,000
1,500,000
422
Трошкови путовања
3,650,000
3,650,000
423
Услуге по уговору
300,000
300,000
425
Текуће поправке и одржавања
500,000
500,000
426
Материјал
300,000
300,000
482
Порези, обавезне таксе и казне
50,000
50,000
511
Зграде и грађевински објекти
200,000
200,000
512
Машине и опрема
200,000
200,000
7,100,000
7,100,000
7,000,000
7,000,000
Укупно за 2.12.4
ОШ Б.Радичевић
2.12.5
74
9,250,000
ОШ Вук Караџић
2.12.4
73
8.januar2014.
8.јануар2014.
463
Трансфери осталим нивоима власти
57
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
415
Накнаде трошкова за запослене
200,000
200,000
416
Награде и остали лични расходи
200,000
200,000
421
Стални трошкови
1,000,000
1,000,000
422
Трошкови путовања
2,100,000
2,100,000
423
Услуге по уговору
200,000
200,000
425
Текуће поправке и одржавања
2,050,000
2,050,000
426
Материјал
500,000
500,000
482
Порези, обавезне таксе и казне
511
512
50,000
50,000
Зграде и грађевински објекти
500,000
500,000
Машине и опрема
200,000
200,000
7,000,000
7,000,000
8,250,000
8,250,000
100,000
100,000
200,000
200,000
Укупно за 2.12.5
ОШ Ј.Ј. Змај
2.12.6
75
463
415
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде трошкова за запослене
416
Награде и остали лични расходи
421
Стални трошкови
1,000,000
1,000,000
422
Трошкови путовања
3,000,000
3,000,000
423
Услуге по уговору
400,000
400,000
425
Текуће поправке и одржавања
1,000,000
1,000,000
426
Материјал
400,000
400,000
482
Порези, обавезне таксе и казне
511
Зграде и грађевински објекти
512
Машине и опрема
Укупно за 2.12.6
50,000
50,000
2,000,000
2,000,000
100,000
100,000
8,250,000
8,250,000
15,200,000
15,200,000
500,000
500,000
ОШ Р.Б. Тршо
2.12.7
76
8.januar2014.
8.јануар2014.
463
415
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде трошкова за запослене
58
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
416
Награде и остали лични расходи
400,000
400,000
421
Стални трошкови
2,000,000
2,000,000
422
Трошкови путовања
8,500,000
8,500,000
423
Услуге по уговору
425
Текуће поправке и одржавања
426
Материјал
482
Порези, обавезне таксе и казне
511
512
2,500,000
600,000
600,000
50,000
Зграде и грађевински објекти
300,000
300,000
Машине и опрема
100,000
100,000
15,200,000
15,200,000
5,400,000
5,400,000
700,000
700,000
200,000
200,000
463
415
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде трошкова за запослене
416
Награде и остали лични расходи
421
Стални трошкови
422
Трошкови путовања
423
500,000
500,000
3,000,000
3,000,000
Услуге по уговору
550,000
550,000
425
Текуће поправке и одржавања
200,000
200,000
426
Материјал
100,000
100,000
482
Порези, обавезне таксе и казне
512
Машине и опрема
Укупно за 2.12.8
50,000
50,000
100,000
100,000
5,400,000
5,400,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
Специјализоване школе
2.12.9
Укупно за 2.12.9
250,000
2,500,000
ОШ С.Сава
2.12.8
78
250,000
50,000
Укупно за 2.12.7
77
8.januar2014.
8.јануар2014.
463
Трансфери осталим нивоима власти
59
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Укупно за 2002
79,400,000
79,400,000
Укупно за 2002-0001
79,400,000
79,400,000
Укупно за функцију 912
79,400,000
79,400,000
Укупно за главу 2.12
79,400,000
79,400,000
6,500,000
6,500,000
150,000
150,000
глава 2.13
Средње образовање
2003
Програм 10: Средње образовање
2003-0001
Функционисање серњих школа
920
Средње образовање
2.13.1
Гимназија Ј.Ловић
79
463
415
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде трошкова за запослене
416
Награде и остали лични расходи
421
Стални трошкови
422
423
200,000
200,000
3,700,000
3,700,000
Трошкови путовања
500,000
500,000
Услуге по уговору
500,000
500,000
425
Текуће поправке и одржавања
500,000
500,000
426
Материјал
500,000
500,000
482
Порези, обавезне таксе и казне
50,000
50,000
511
Зграде и грађевински објекти
100,000
100,000
512
Машине и опрема
300,000
300,000
6,500,000
6,500,000
Укупно за 2.13.1
2.13.2
Техничка школа
60
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
80
463
415
Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде трошкова за запослене
416
Награде и остали лични расходи
421
Стални трошкови
422
423
424
Специјализоване услуге
425
8.januar2014.
8.јануар2014.
7,700,000
7,700,000
300,000
300,000
500,000
500,000
3,800,000
3,800,000
Трошкови путовања
500,000
500,000
Услуге по уговору
400,000
400,000
50,000
50,000
Текуће поправке и одржавања
700,000
700,000
426
Материјал
800,000
800,000
482
Порези, обавезне таксе и казне
511
512
50,000
50,000
Зграде и грађевински објекти
100,000
100,000
Машине и опрема
500,000
500,000
7,700,000
7,700,000
Укупно за 2003
14,200,000
14,200,000
Укупно за 2003-0001
14,200,000
14,200,000
Укупно за функцију 920
14,200,000
14,200,000
Укупно за 2.13.2
Укупно за главу 2.13
глава 2.14
14,200,000
14,200,000
Установа културе
1201
Програм 13: Развој кутуре
1201-0001
Функционисање локалних установа културе
Услуге културе
820
81
411
Плате и додаци запослених
6,802,400
6,802,400
82
412
Социјални доприноси на терет послодавца
1,235,500
1,235,500
83
414
Социјална давања запосленим
306,100
306,100
61
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
84
415
Накнаде трошкова за запослене
100,000
100,000
85
421
Стални трошкови
360,000
360,000
86
422
Трошкови путовања
87
423
Услуге по уговору
88
424
Специјализоване услуге
89
425
90
50,000
50,000
100,000
200,000
200,000
50,000
50,000
Текуће поправке и одржавања
400,000
400,000
426
Материјал
200,000
200,000
91
465
Остале дотације и трансфери
916,000
916,000
92
482
Порези, обавезне таксе и казне
76,000
76,000
93
512
Машине и опрема
100,000
100,000
Завршетак и опремање Мултимедијалног кутка
1201-0001-П1
94
511
Зграде и грађевински објекти
95
512
Машине и опрема
1,000,000
400,000
1,000,000
50,000
450,000
-
Укупно за 1201-001-П1
1,400,000
Укупно за 1201-001
12,196,000
1201-0002
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
1201-0002-П2
Културне манифестације и догађаји
1,400,000
50,000
-
12,246,000
96
422
Трошкови путовања
280,000
97
423
Услуге по уговору
394,000
100,000
494,000
98
424
Специјализоване услуге
600,000
200,000
800,000
99
426
Материјал
400,000
280,000
400,000
-
Укупно за 1201-0002-П2
1201-0002-П3
1,674,000
Подршка културно-уметничким друштвима
62
300,000
1,974,000
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
100
481
Дотације невладиним организацијама
8.januar2014.
8.јануар2014.
630,000
630,000
Реализац. по утврђеним критеријумима и програмима
Укупно за 1201-0002-П3
630,000
Укупно за 1201-0002
630,000
2,304,000
300,000
2,604,000
Укупно за 1201
14,500,000
400,000
14,900,000
Укупно за функцију 820
14,500,000
400,000
14,900,000
Укупно за главу 2.14
14,500,000
400,000
14,900,000
глава 2.15
Библиотека М.Абдагић
1201
Програм 13: Развој кутуре
1201-0001
Функционисање локалних установа културе
Услуге културе
820
101
411
Плате и додаци запослених
5,826,600
5,826,600
102
412
Социјални доприноси на терет послодавца
1,044,400
1,044,400
103
414
Социјална давања запосленим
226,000
226,000
104
421
Стални трошкови
360,000
360,000
105
422
Трошкови путовања
125,000
125,000
106
423
Услуге по уговору
100,000
100,000
107
424
Специјализоване услуге
108
425
109
110
50,000
50,000
Текуће поправке и одржавања
100,000
100,000
426
Материјал
100,000
100,000
465
Остале дотације и трансфери
783,000
783,000
111
512
Машине и опрема
140,000
140,000
112
515
Нематеријална имовина
200,000
63
50,000
250,000
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Дани М.Абдагића са прославом 70 година рада установе
1201-0001-П4
113
423
Услуге по уговоиру
250,000
250,000
114
424
Специјализоване услуге
200,000
200,000
115
426
Материјал
100,000
100,000
550,000
550,000
Укупно за 1201-0001-П4
12001-0002
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
1201-0002-П5
Креативна радионица
116
422
Трошкови путовања
117
426
Материјал
50,000
50,000
200,000
200,000
-
Укупно за 1201-0002-П5
250,000
250,000
Издавачко-промотивне активности
1201-0002-П6
118
422
Трошкови путовања
100,000
100,000
119
423
Услуге по уговору
300,000
300,000
120
426
Материјал
100,000
100,000
121
472
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
145,000
145,000
645,000
645,000
Укупно за 1201-0002-П6
Укупно за 1201-001
Укупно за 1201-0002
9,605,000
50,000
9,655,000
895,000
Укупно за 1201
10,500,000
50,000
10,550,000
Укупно за функцију 820
10,500,000
50,000
10,550,000
64
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
Укупно за главу 2.15
8.januar2014.
8.јануар2014.
10,500,000
глава 2.16
50,000
10,550,000
Установа спорта и рекреације
1301
Програм 14: Развој спорта и омладине
1301-0003
Одржавање спортске инфраструктуре
Услуге рекреације и спорта
810
122
411
Плате и додаци запослених
9,577,100
9,577,100
123
412
Социјални доприноси на терет послодавца
1,700,600
1,700,600
124
414
Социјална давања запосленим
389,200
389,200
125
415
Накнаде трошкова за запослене
150,000
150,000
126
416
Награде, бонуси и остали лич.расходи
127
421
Стални трошкови
128
422
Трошкови путовања
129
423
Услуге по уговору
130
424
Специјализоване услуге
131
425
Текуће поправке и одржавања
132
426
133
100,000
100,000
1,100,000
30,000
1,130,000
300,000
30,000
330,000
1,100,000
140,000
1,240,000
200,000
100,000
300,000
400,000
100,000
500,000
Материјал
1,000,000
200,000
1,200,000
465
Остале дотације и трансфери
1,285,200
134
472
Накнаде из буџета
650,000
650,000
135
482
Порези, обавезне таксе и казне
500,000
500,000
136
483
Новчане казне и пенали
800,000
137
512
Машине и опрема
100,000
100,000
200,000
10,000,000
300,000
10,300,000
10,000,000
300,000
10,300,000
Реализација друге фазе изградње ски центра Жари
1301-0003-П1
138
800,000
511
Зграде и грађевински објекти
II Фаза реализације изградње Ски центра Жари
Укупно за 1301-0003-П1
65
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
1301-0001
Подрш.лок.спортским организацијама, удруж и савезима
1301-0001-П2
Подрш.лок.спортским организацијама, удруж и савезима
139
481
Дотације невладиним организацијама
8.januar2014.
8.јануар2014.
7,000,000
7,000,000
Реализац. по утврђеним критеријумима и програмима
Укупно за 1301-0001-П2
7,000,000
7,000,000
80,000
80,000
МОСИ Игре
1301-0001-П3
140
422
141
423
Трошкови путовања
Услуге по уговору
142
424
143
426
50,000
50,000
Специјализоване услуге
450,000
450,000
Материјал
120,000
120,000
700,000
700,000
Укупно за 1301-0001-П3
Балкански биатлон купови
1301-0001-П4
144
423
Услуге по уговору
150,000
150,000
145
424
Специјализоване услуге
250,000
250,000
146
426
Материјал
128,000
128,000
-
Укупно за 1301-0001-П3
528,000
Укупно за 1301-0003
29,352,100
Укупно за 1301-0001
8,228,000
Укупно за 1301
37,580,100
66
528,000
1,000,000
1,000,000
-
29,066,900
-
8,228,000
-
37,294,900
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Укупно за функцију 810
37,580,100
1,000,000
-
37,294,900
Укупно за главу 2.16
37,580,100
1,000,000
-
37,294,900
глава 2.17
ПУ Маслачак
2001
Програм 8: Предшколско васпитање
2001-0001
Функционисање предшколских установа
Предшколско образовање
911
147
411
Плате и додаци запослених
148
412
Социјални доприноси на терет послодавца
149
414
Социјална давања запосленим
150
415
Накнаде трошкова за запослене
151
416
Награде, бонуси и остали лич.расходи
200,000
200,000
152
421
Стални трошкови
4,000,000
4,000,000
153
422
Трошкови путовања
2,500,000
500,000
154
423
Услуге по уговору
1,000,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
155
424
Специјализоване услуге
1,000,000
500,000
837,000
2,337,000
156
425
Текуће поправке и одржавања
1,000,000
1,000,000
157
426
Материјал
3,000,000
1,088,000
158
465
Остале дотације и трансфери
2,716,300
159
512
Машине и опрема
1,050,000
1,050,000
6,500,000
6,500,000
6,500,000
6,500,000
1,813,000
16,320,000
38,432,300
3,536,400
325,000
2,921,000
6,782,400
611,200
611,200
1,000,000
1,000,000
3,000,000
2,000,000
4,088,000
1,814,000
4,530,300
Замена кровног покривача на објекту ПУ Маслачак
2001-0001-П1
160
20,299,300
511
Зграде и грађевински објекти
Укупно за 2001-0001-П1
67
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Укупно за 2001-0001
48,413,200
6,226,000
22,892,000
77,531,200
Укупно за функцију 911
48,413,200
6,226,000
22,892,000
77,531,200
Укупно за главу 2.17
48,413,200
6,226,000
22,892,000
77,531,200
глава 2.18
ЈУ Туристичка организација Сјеница
1501
Програм 4: Развој туризма
1501-0001
Управљање развојем туризма
Туризам
473
161
411
Плате и додаци запослених
2,828,200
2,828,200
162
412
Социјални доприноси на терет послодавца
509,900
509,900
163
414
Социјална давања запосленим
185,600
185,600
164
421
Стални трошкови
360,000
165
422
Трошкови путовања
500,000
500,000
166
423
Услуге по уговору
900,000
900,000
167
424
Специјализоване услуге
100,000
100,000
168
425
Текуће поправке и одржавања
150,000
150,000
169
426
Материјал
500,000
500,000
170
465
Остале дотације и трансфери
380,400
380,400
171
512
Машине и опрема
200,000
200,000
20,000
380,000
Укупно за 1501-0001
6,614,100
20,000
-
6,634,100
-
1501-0002
Туристичка промоција
-
1501-0002-П1
Туристчко-промотивне активности и материјал
-
68
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
172
423
Услуге по уговору
200,000
200,000
173
426
Материјал
400,000
400,000
Укупно за 1501-0002-П1
600,000
-
-
600,000
Дани пите
1501-0002-П2
174
423
Услуге по уговору
500,000
500,000
175
426
Материјал
200,000
200,000
700,000
700,000
Укупно за 1501-0002-П2
Пештер опен
1501-0002-П3
176
423
Услуге по уговору
100,000
100,000
177
426
Материјал
200,000
200,000
300,000
300,000
Укупно за 1501-0002-П3
Изградња инфо центра на сјеничком језеру
1501-0002-П4
178
423
Услуге по уговору
100,000
179
511
Зграде и грађевински објекти
480,000
500,000
980,000
180
512
Машине и опрема
1,000,000
150,000
1,150,000
100,000
Укупно за 1501-0002-П4
1,580,000
650,000
2,230,000
Изградња етно-туристичког комплека
1501-0002-П5
181
511
Зграде и грађевински објекти
182
512
машине и опрема
Укупно за 1501-0002-П5
4,405,900
4,405,900
500,000
500,000
4,905,900
4,905,900
69
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
Укупно за 1501-0002
8.januar2014.
8.јануар2014.
8,085,900
650,000
8,735,900
Укупно за 1501
14,700,000
670,000
15,370,000
Укупно за функцију 473
14,700,000
670,000
15,370,000
Укупно за главу 2.18
14,700,000
670,000
15,370,000
глава 2.19
Дирекција за урбанизам и изградњу
1101
Програм 1: Локални развој и просторно планирање
1101-0001
Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
Развој заједнице
620
183
411
Плате и додаци запослених
184
412
Социјални доприноси на терет послодавца
185
414
Социјална давања запосленим
664,700
186
415
Накнаде трошкова за запослене
600,000
187
416
Награде, бонуси и остали лич.расходи
188
421
Стални трошкови
189
422
Трошкови путовања
190
423
Услуге по уговору
191
424
Специјализоване услуге
192
425
193
18,694,300
18,694,300
3,329,300
3,329,300
600,000
1,264,700
600,000
100,000
100,000
1,800,000
1,800,000
425,000
425,000
2,000,000
2,000,000
3,000,000
3,000,000
Текуће поправке и одржавања
2,400,000
2,400,000
426
Материјал
3,150,000
3,150,000
194
465
Остале дотације и трансфери
2,509,800
2,509,800
195
482
Порези, обавезне таксе и казне
500,000
500,000
196
483
Новчане казне и пенали
1,000,000
1,000,000
197
511
Зграде и грађевински објекти
2,000,000
2,000,000
70
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
198
512
Машине и опрема
8.januar2014.
8.јануар2014.
400,000
400,000
-
Укупно за 1101-0001
42,573,100
600,000
43,173,100
Укупно 1101
42,573,100
600,000
43,173,100
Укупно за функцију 620
42,573,100
600,000
43,173,100
2.19.1
0701
Програм 7: Путна инфрастуктура
0701-0002
Одржавање путева
Друмски саобраћај
451
199
425
Текуће поправке и одржавање
18,400,000
18,400,000
200
426
Материјал
21,600,000
21,600,000
Програмско летње и зимско одржавање путева и улица
-
Изградња путева и улица
0701-0002-П1
201
424
Специјализоване услуге
202
426
Материјал
900,000
900,000
203
511
Зграде и грађевински објекти
67,600,000
67,600,000
I фаза градског шеталишта
14,000,000
15,000,000
8,500,000
8,500,000
10,100,000
12,100,000
Улица Златарска
Улица Нова-поред Аутобуске станице
Улица у насељу Вилењак
Укупно за 0701-0002-П1
500,000
500,000
2,000,000
3,000,000
Део путн.правца Којевце-Цетановиће
13,500,000
14,500,000
Део пут.правца Увац-Лопиже
10,000,000
5,000,000
69,000,000
69,000,000
71
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Укупно за 0701-0002
109,000,000
109,000,000
Укупно за 0701
109,000,000
109,000,000
Укупно за функцију 451
109,000,000
109,000,000
2.19.2
0601
Програм 2: Комуналне делатности
0601-0001
Водоснабдевање
Водоснабдевање
630
204
425
Текуће поправке и одржавање
10,000,000
10,000,000
205
451
Субвенције јавним нефинанс.предузећима и организаци.
15,000,000
15,000,000
206
511
Зграде и грађевински објекти
10,000,000
10,000,000
207
512
Машине и опрема
1,500,000
1,500,000
Подручје око ул. Јабланичке-Ауто транспорт
6,750,000
6,750,000
Подручје ул.М.Јовановића -Електродистрибуција
7,200,000
7,200,000
Подручје ул.М.Јовановића -Пештерска
2,550,000
2,550,000
Подручје ул.М.Јовановића
3,096,000
3,096,000
Реконскукција и изградња водоводне мреже
МЗ Кладница
948,000
948,000
МЗ Штаваљ
4,043,000
4,043,000
МЗ Д.Пољана
2,800,000
2,800,000
532,000
532,000
1,800,000
1,800,000
МЗ Вапа
МЗ Сјеница-Дубница
За реализацију неопходна су и средства из осталих извора која ће се у случају
Додатног остварења билансирати у складу са Законом
Укупно за 0601-0001
36,500,000
Укупно за функцију 630
36,500,000
72
-
-
36,500,000
36,500,000
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
2.19.3
Управљање отпадним водама
0601-0002
Управљање отпадним водама
520
208
425
Текуће поправке и одржавања
6,000,000
6,000,000
209
511
Зграде и грађевински објекти
7,000,000
7,000,000
12,000,000
12,000,000
Укупно за 0601-0002
13,000,000
13,000,000
Укупно за финкцију 520
13,000,000
13,000,000
15,000,000
15,000,000
Укупно за 0601-0008
15,000,000
15,000,000
Укупно за функцију 510
15,000,000
15,000,000
Реконскукција и изградња канализационе мрежеса текућим поправкама
Ул. Краља Петра
За реализацију неопходна су и средства из осталих извора која ће се у случају
Додатног остварења билансирати у складу са Законом
2.19.4
Јавна хигијена
0601-0008
Управљање отпадом
510
210
424
Специјализоване услуге
Чишћење јавних и зелених површина по Програму
2.19.5
Јавна расвета
0601-0010
640
Уличчна расвета
73
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
11,300,000
11,300,000
400,000
400,000
211
421
Стални трошкови
212
425
Текуће поправке и одржавања
213
426
Материјал
214
511
Зграде и грађевински објекти
800,000
800,000
6,500,000
6,500,000
Одржавање и изградња јавне рсвете по Програму
Укупно за 0601-010
19,000,000
Укупно за функцију 640
19,000,000
19,000,000
1,000,000
1,000,000
Укупно за 0601-0011
1,000,000
1,000,000
Укупно за функцију 570
1,000,000
-
-
19,000,000
2.19.6
Одржавање гробаља
0601-0011
Одржавање гробаља
570
215
424
Специјализоване услуге
Укупно за 0601
84,500,000
Укупно за 2.19
236,073,100
УКУПНО РАЗДЕО 2
694,016,400
Раздео 3
ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
0602
Програм 15: Локална самоуправа
0602-0004
Општинско јавно правобранилаштво
74
-
600,000
8,946,000
-
1,000,000
-
84,500,000
236,673,100
30,892,000
733,854,400
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Судови
330
216
411
Плате, додаци и накнаде запослених
217
412
Социјални доприноси на терет послодавца
218
414
Социјална давања запосленима
219
421
Стални трошкови
20,000
20,000
220
422
Трошкови путовања
150,000
150,000
221
222
423
Услуге по уговору
150,000
150,000
426
Материјал
20,000
20,000
223
465
Остале дотације и трансфери
163,200
163,200
1,217,100
1,217,100
214,950
214,950
36,750
36,750
Укупно 0602-0004
1,972,000
Укупно 0602
1,972,000
1,972,000
Укупно за функцију 330
1,972,000
1,972,000
1,972,000
1,972,000
1,972,000
1,972,000
УКУПНО РАЗДЕО 3
СВЕГА
736,105,400
-
8,946,000
-
30,892,000
1,972,000
775,943,400
Члан 9.
Средства буџета у износу од736.105.400,00динара и средства из осталих извора у износу од 39.838.000,00динара, утврђени су и
распоређени по програмској класификацији, у 2015. години и то:
Шифра
Назив
Средства из буџета
75
Сопствени и
Укупна
Надлежан орган
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
други приходи
Програм
1
1101
средства
Програмска
активност/
Пројекат
2
3
Програм 1. Локални развој и просторно планирање
4
42,573,100
600,000
43,173,100
8
Дирекција за урба. и изградњу
1101-0001
Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
Програм 2. Комунална делатност
42,573,100
600,000
43,173,100
Дирекција за урба. и изградњу
84,500,000
84,500,000
Дирекција за урба. и изградњу
0601-0001
Водоснабдевање
36,500,000
36,500,000
Дирекција за урба. и изградњу
0601-0002
Управљање отпадним водама
13,000,000
13,000,000
Дирекција за урба. и изградњу
0601-0008
Јавна хигијена
15,000,000
15,000,000
Дирекција за урба. и изградњу
0601-0010
Јавна расвета
19,000,000
19,000,000
Дирекција за урба. и изградњу
1,000,000
Дирекција за урба. и изградњу
0601
6
7
0601-0011
Одржавање гробаља и погребне услуге
Програм 3. Локални економски развој
1,000,000
7,000,000
7,000,000
Председник и Оппштин.веће
1501-0002
Унапређење привредног амбијента
Програм 4. Развој туризма
7,000,000
7,000,000
Председник и Оппштин.веће
15,370,000
ЈУ Тристичка организација
1501
1502
1502-0001
1502-0002
14,700,000
Управљање развојем туризма
6,614,100
Туристичка промоција
8,085,900
670,000
20,000
6,614,100
ЈУ Тристичка организација
8,105,900
ЈУ Тристичка организација
П1
Туристичко-промотивни материјал и активности
600,000
600,000
ЈУ Тристичка организација
П2
Дани пите
700,000
700,000
ЈУ Тристичка организација
П3
Пештер опен
П4
Изградња Инфо центра на сјеничком језеру
1,580,000
П5
Изградња етно-туристичког комплекса
0101
0101-0001
0401
0401-0001
0701
300,000
ЈУ Тристичка организација
2,230,000
ЈУ Тристичка организација
4,905,900
4,905,900
ЈУ Тристичка организација
Програм 5. Развој пољопривреде
8,000,000
8,000,000
Општинска управа
Унапређење услова за пољопривредну делатност
Програм 6. Заштита животне средине
8,000,000
8,000,000
Општинска управа
2,000,000
2,000,000
Општинска управа
Општинска управа
300,000
Управљање заштитом животне средине и природних вредности
Програм 7. Путна инфраструктура
650,000
2,000,000
2,000,000
113,300,000
113,300,000
4,300,000
4,300,000
Дирекција за урба. и изградњу
0701-0001
Управљање саобраћајном инфраструктуром
0701-0002
Одржавање путева
109,000,000
109,000,000
Дирекција за урба. и изградњу
Изградња путева и улица
109,000,000
109,000,000
Дирекција за урба. и изградњу
П1
2001
2001-0001
Општинска управа
Програм 8. Предшколско васпитање
48,413,200
29,118,000
77,531,200
ЈУ Маслачак
Функционисање предшколских установа
48,413,200
29,118,000
77,531,200
ЈУ Маслачак
76
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
П1
2002
2002-0001
2003
2003-0001
0901
8.januar2014.
8.јануар2014.
Замена кровног покривача на објекту
ЈУ Маслачак
6,500,000
6,500,000
Програм 9. Основно образовање
79,400,000
79,400,000
Општинска управа
Функционисање основних школа
79,400,000
79,400,000
Општинска управа
Програм 10. Средње образовање
14,200,000
14,200,000
Општинска управа
Функционисање средњих школа
14,200,000
14,200,000
Општинска управа
Програм 11. Социјална и дечја заштита
39,700,000
8,000,000
47,700,000
Општинска управа
4,200,000
8,000,000
12,200,000
Општинска управа
0901-0001
Социјалне помоћи
0901-0002
Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја
30,500,000
30,500,000
Општинска управа
0901-0003
Подршка социо-хуманитарним организацијама
5,000,000
5,000,000
Општинска управа
Програм 12. Примарна здравствена заштита
6,000,000
6,000,000
Општинска управа
6,000,000
Општинска управа
1801
1801-0001
Функционисање установа примарне здравствене заштите
6,000,000
Програм 13. Развој културе
25,000,000
450,000
25,450,000
ЈУ за Културу и Библиотека
Функционисање локалних установа културе
21,801,000
150,000
21,951,000
ЈУ за Културу и Библиотека
завршетак и опремање Мултимедијалног кутка
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
1,400,000
50,000
1,450,000
ЈУ за Културу
3,199,000
300,000
3,499,000
ЈУ за Културу и Библиотека
П2
Културне манифестације и догађаји
1,674,000
300,000
1,974,000
ЈУ за Културу
П3
Подшка културно-уметничким друштвима
630,000
630,000
ЈУ за Културу
П4
Дани Мухамеда Абдагића и 70 год.рада
550,000
550,000
Библиотека
П5
Креативна радионица
250,000
250,000
Библиотека
П6
Издавачко-промотивне активности
645,000
645,000
Библиотека
1201
1201-0001
П1
1201-0002
Програм 14. Развој спорта и омладине
1301
ЈУ за спорт и рекреацију
37,580,100
1,000,000
38,580,100
Подршка локалним спортским организацијама, удруж.
8,228,000
700,000
8,928,000
ЈУ за спорт и рекреацију
П2
Подршка спортским организацијама
7,000,000
7,000,000
ЈУ за спорт и рекреацију
П3
МОСИ Игре
700,000
700,000
ЈУ за спорт и рекреацију
П4
Балкански биатлон купови
528,000
528,000
ЈУ за спорт и рекреацију
29,652,100
ЈУ за спорт и рекреацију
10,300,000
ЈУ за спорт и рекреацију
1301-0001
1301-0003
П1
0602
0602-0001
П1
0602-0002
0602-0003
0602-0004
Одржавање спортске инфраструктуре
Изградња ски цента жари
29,352,100
300,000
10,000,000
300,000
Програм 15. Локална самоуправа
213,739,000
213,739,000
Органи општине-Општ. Упрв.
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
132,782,000
132,782,000
Органи општине-Општ. Упрв.
350,000
350,000
Прослава дана општине
Месне заједнице
Управљање јавним дугом
Општинско јавно правобранилаштво
77
Председник и Оппштин.веће
5,785,000
5,785,000
Општинска управа
54,500,000
54,500,000
Општинска управа
1,972,000
1,972,000
Општинско правобранилаштво
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
0602-0008
Програми националних мањина
0602-0010
Резерве
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ
8.januar2014.
8.јануар2014.
1,200,000
17,500,000
736,105,400
39,838,000
1,200,000
Општинска управа
17,500,000
Општинска управа
775,943,400
Средства буџета за 2016. и 2017. годину по програмској класификацији процењени су у следећим износима:
Шифра
Програм
1
1101
Назив
Надлежан орган
2016
2017
3
Програм 1. Локални развој и просторно планирање
4
7
42,573,100
42,573,100
8
Дирекција за урба. и изградњу
1101-0001
Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
Програм 2. Комунална делатност
42,573,100
42,573,100
Дирекција за урба. и изградњу
91,587,940
99,587,940
Дирекција за урба. и изградњу
0601-0001
Водоснабдевање
43,500,000
48,500,000
Дирекција за урба. и изградњу
0601-0002
Управљање отпадним водама
13,087,940
13,087,940
Дирекција за урба. и изградњу
0601-0008
Јавна хигијена
15,000,000
15,000,000
Дирекција за урба. и изградњу
0601-0010
Јавна расвета
19,000,000
22,000,000
Дирекција за урба. и изградњу
1,000,000
Дирекција за урба. и изградњу
Програмска
активност/
Пројекат
2
0601
0601-0011
Одржавање гробаља и погребне услуге
Програм 3. Локални економски развој
1,000,000
7,000,000
7,000,000
Председник и Оппштин.веће
1501-0002
Унапређење привредног амбијента
Програм 4. Развој туризма
7,000,000
7,000,000
Председник и Оппштин.веће
14,700,000
16,700,000
ЈУ Тристичка организација
Управљање развојем туризма
6,614,100
6,614,100
ЈУ Тристичка организација
Туристичка промоција
1501
1502
1502-0001
1502-0002
8,085,900
10,085,900
ЈУ Тристичка организација
П1
Туристичко-промотивни материјал и активности
600,000
600,000
ЈУ Тристичка организација
П2
Дани пите
700,000
700,000
ЈУ Тристичка организација
П3
Пештер опен
300,000
300,000
ЈУ Тристичка организација
П4
Изградња Инфо центра на сјеничком језеру
1,580,000
1,580,000
ЈУ Тристичка организација
78
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
П5
0101
0101-0001
0401
0401-0001
0701
8.januar2014.
8.јануар2014.
Изградња етно-туристичког комплекса
4,905,900
6,905,900
ЈУ Тристичка организација
Програм 5. Развој пољопривреде
8,000,000
9,683,250
Општинска управа
Унапређење услова за пољопривредну делатност
Програм 6. Заштита животне средине
8,000,000
9,683,250
Општинска управа
2,000,000
2,000,000
Општинска управа
Општинска управа
Управљање заштитом животне средине и природних вредности
Програм 7. Путна инфраструктура
2,000,000
2,000,000
128,300,000
134,300,000
4,300,000
4,300,000
Дирекција за урба. и изградњу
0701-0001
Управљање саобраћајном инфраструктуром
0701-0002
Одржавање путева
124,000,000
130,000,000
Дирекција за урба. и изградњу
Изградња путева и улица
124,000,000
130,000,000
Дирекција за урба. и изградњу
Програм 8. Предшколско васпитање
48,413,200
48,413,200
ЈУ Маслачак
Функционисање предшколских установа
48,413,200
48,413,200
ЈУ Маслачак
6,500,000
6,500,000
ЈУ Маслачак
Програм 9. Основно образовање
79,400,000
79,400,000
Општинска управа
Функционисање основних школа
79,400,000
79,400,000
Општинска управа
Програм 10. Средње образовање
14,200,000
14,200,000
Општинска управа
Функционисање средњих школа
14,200,000
14,200,000
Општинска управа
Програм 11. Социјална и дечја заштита
39,700,000
39,700,000
Општинска управа
П1
2001
2001-0001
П1
2002
2002-0001
2003
2003-0001
0901
Замена кровног покривача на објекту
0901-0001
Социјалне помоћи
0901-0002
Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја
0901-0003
1801
1801-0001
1201
Општинска управа
4,200,000
4,200,000
Општинска управа
30,500,000
30,500,000
Општинска управа
Подршка социо-хуманитарним организацијама
5,000,000
5,000,000
Општинска управа
Програм 12. Примарна здравствена заштита
6,000,000
6,000,000
Општинска управа
Функционисање установа примарне здравствене заштите
6,000,000
6,000,000
Општинска управа
Програм 13. Развој културе
25,000,000
25,000,000
ЈУ за Културу и Библиотека
Функционисање локалних установа културе
ЈУ за Културу и Библиотека
21,801,000
21,801,000
завршетак и опремање Мултимедијалног кутка
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
1,400,000
1,400,000
ЈУ за Културу
3,199,000
3,199,000
ЈУ за Културу и Библиотека
П2
Културне манифестације и догађаји
1,674,000
1,674,000
ЈУ за Културу
П3
Подшка културно-уметничким друштвима
630,000
630,000
ЈУ за Културу
П4
Дани Мухамеда Абдагића и 70 год.рада
550,000
550,000
Библиотека
П5
Креативна радионица
250,000
250,000
Библиотека
П6
Издавачко-промотивне активности
Библиотека
1201-0001
П1
1201-0002
Програм 14. Развој спорта и омладине
1301
1301-0001
Подршка локалним спортским организацијама, удруж.
79
645,000
645,000
42,580,100
42,580,100
8,228,000
8,228,000
ЈУ за спорт и рекреацију
ЈУ за спорт и рекреацију
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
П2
Подршка спортским организацијама
7,000,000
7,000,000
ЈУ за спорт и рекреацију
П3
МОСИ Игре
700,000
700,000
ЈУ за спорт и рекреацију
П4
Балкански биатлон купови
528,000
528,000
ЈУ за спорт и рекреацију
34,352,100
34,352,100
ЈУ за спорт и рекреацију
ЈУ за спорт и рекреацију
1301-0003
П1
0602
0602-0001
П1
0602-0002
Одржавање спортске инфраструктуре
Изградња ски цента жари
15,000,000
15,000,000
Програм 15. Локална самоуправа
213,739,000
213,739,000
Органи општине-Општ. Упрв.
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
132,782,000
132,782,000
Органи општине-Општ. Упрв.
Прослава дана општине
Месне заједнице
Председник и Оппштин.веће
350,000
350,000
5,785,000
5,785,000
Општинска управа
54,500,000
54,500,000
Општинска управа
0602-0003
Управљање јавним дугом
0602-0004
Општинско јавно правобранилаштво
1,972,000
1,972,000
Општинско правобранилаштво
0602-0008
Програми националних мањина
1,200,000
1,200,000
Општинска управа
17,500,000
17,500,000
Општинска управа
763,193,340
780.876.590
0602-0010
Резерве
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ
Шифра
Прог
рам
Програмс
каактивн
ост/
Пројекат
1
2
1101
1101-0001
Назив
Циљ
Индикатори
2014
2015
3
4
6
7
8
Програм 1. Локалниразвој и просторнопланирање
Плански и урбанистички развој
локалне заједнице
14
20
90%
93%
Стратешко, просторно и урбанистичкопланирање
Програм 2. Комуналнаделатност
0601
0601-0001
Водоснабдевање
Плански и урбанистички развој
локалне заједнице
Број израђених пројектнотехничкких докумената
Максимална могућа
покривеност корисника и
територије услугама комуналне
делатности
Максимална могућа
покривеност корисника и
територије услугама
водоснабдевања
Степен покривености корисника
услугама
водоснабдевања(градско
подручје)
80
2016
2017
31
39
96%
)8%
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
0601-0002
Управљањеотпаднимводама
0601-0008
Јавнахигијена
0601-0010
Јавнарасвета
0601-0011
Одржавањегробаља и погребнеуслуге
Програм 3. Локалниекономскиразвој
1501
1501-0002
Унапређењепривредногамбијента
Програм 4. Развојтуризма
1502
1502-0001
Управљањеразвојемтуризма
1502-0002
Туристичкапромоција
Програм 5. Развојпољопривреде
0101
8.januar2014.
8.јануар2014.
Максимална могућа
покривеност корисника и
територије услугама уклањања
отпадних вода
Максимална могућа
покривеност насеља и
територије услугама
одржавања чистоће јавних
површина
Оптимална покривеност
насеља и територије услугама
јавне расвете
Оптимална покривеност
територије јединице локалне
самоуправе одржавањем
гробаља
Повећање запослености на
територији града/општине
Повећање запослености на
територији општине
Успостављање сарадње између
представника привреде и
локалне самоуправе
Повећање препознатљивости
туристичке понуде општине на
циљаним тржиштима
Повећање квалитета
туристичких услуга које се
пружају на територији општине
Адекватна промоција
туристичке понуде општине на
циљаним тржиштима
Спровођење пољопривредне
политике и политике руралног
развоја на подручју локалне
самоуправе
Стварање услова за развој и
унапређење пољопривредне
производње на територији ЛС
Унапређење квалитета
животне средине
0101-0001
Унапређењеусловазапољопривреднуделатност
Програм 6. Заштитаживотнесредине
0401-0001
Управљањезаштитомживотнесредине и
природнихвредности
Испуњење обавеза у складу са
законима у домену постојања
стратешких и оперативних
планова као и мера заштите
Програм 7. Путнаинфраструктура
Развијеност инфраструктуре
0401
0701
0701-0001
Управљањесаобраћајноминфраструктуром
0701-0002
Одржавањепутева
Повећање путне мреже и
адекватна покривеност
територије општине
Одржавање квалитета путне
мреже кроз реконструкцију
81
Степен покривености корисника
услугом канализације
80%
84%
Степен покривености територије
услугама одржавања чистоће(број
улица које се чисте у односу на
укупан број улица у
граду/општини)
100%
100%
Број светиљки
1.300
1.400
Број гробаља у општини
8
9
Број организованих партнерстава
локалне привреде и ЛС за
подршку локалној привреди
1
Број регистрованих пружаоца
услуга ноћења у општини
87%
90%
100%
100%
1.500
.1600
9
9
3
5
7
3
5
9
14
Број догађаја који промовишу
туристичку понуду општине у
земљи на којима учествује
општине
11
19
25
32
Број едукација намењених
пољопривредним произвођачима
на територији ЛС
12
25
35
45
Усвојен програм коришћења и
заштите природних вредности и
програм заштите животне
средине
0
1
2
3
Број километара новоизграђених
путева
2,6
3,2
5,00
7,00
Проценат од укупне дужине
путне мреже која захтева
75%
70%
65%
65%
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
санацију
Програм 8. Предшколсковаспитање
2001
2001-0001
Функционисањепредшколскихустанова
Програм 9. Основнообразовање
2002
2002-0001
Функционисањеосновнихшкола
Програм 10. Средњеобразовање
2003
2003-0001
Функционисањесредњихшкола
Програм 11. Социјална и дечјазаштита
0901
0901-0001
0901-0002
0901-0003
Социјалнепомоћи
Прихватилишта, прихватнестанице и
другеврстесмештаја
Подршкасоцио-хуманитарниморганизацијама
Програм 12. Примарназдравственазаштита
1801
1801-0001
Функционисањеустановапримарнездравственезаштите
1201-0001
1201-0002
Унапређење заштите
сиромашних
Обезбеђење привременог
смештаја, задовољавање
основних потреба, и пружање
временски ограничене услуге
интервенција у кризним
ситуацијама појединцима и
породицама којима је потребно
неодложно осигурати
безбедност
Подстицање развоја
разноврсних социјалних услуга
у заједници и укључивање у
сферу пружања услуга што
више различитих социјалних
актера
Унапређење безбедности и
квалитета здравствене заштите
Унапређење доступности и
правичности примарне
)
Програм 13. Развојкултуре
1201
Правичан обухват
предшколским васпитањем и
образовањем
Обезбеђени прописани
технички услови за васпитнообразовни рад са децом
Потпуни обухват основним
образовањем и васпитањем
Обезбеђени прописани услови
за васпитно-образовни рад са
децом у основним школама
Обезбеђен потребан обухват
средњошколског образовања
Обезбеђени прописани услови
за васпитно-образовни рад у
средњим школама и безбедно
одвијање наставе
Унапређење положаја грађана
који припадају угроженим
групама
Функционисањелокалнихустановакултуре
здравствене заштите (ПЗЗ
Подстицање развоја културе
кроз јачање капацитета
културне инфраструктуре
Подстицање развоја културе
кроз јачање капацитета
установа културе
Повећање интересовања
грађана за развој културе
Број објеката предшколскх
установа
1
2
3
3
Број школа
10
11
11
11
Просечан број ученика по
одељењу
26
26
27
27
Број корисника
390
450
500
550
Број прихватних центара
1
1
1
1
Број удружења / хуманитарних
организација које добијају
средства из буџета ЛС
5
9
11
13
Број амбуланти у односу на
укупан број месних заједница
10
10
11
11
7.2
8,3
10
12
1390
1980
Проценат учешћа издвајања за
културне програме у буџету
установа културе
Укупан број посетилаца на свим
културним догађајима који су
82
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Подстицајикултурном и уметничкомстваралаштву
Програм 14. Развојспорта и омладине
1301
1301-0001
1301-0003
Подршкалокалнимспортскиморганизацијама, удруж.
Одржавањеспортскеинфраструктуре
Програм 15. Локалнасамоуправа
0602
0602-0001
0602-0002
Функционисањелокалнесамоуправе и
градскихопштина
Меснезаједнице
одржани
2450
2960
18,60
18,60
Планско подстицање и
креирање услова за бављење
спортом за све грађане и
грађанке општине
Обезбеђивање услова за рад и
унапређење капацитета
спортских организација преко
којих се остварује јавни
интерес у области спорта у
општини
Планска градња нових
спортских објеката и редовно
одржавање постојећих
спортских објеката од интереса
за општину
Одрживо управно и
финансијско функционисање
општине у складу
надлежностима и пословима
локалне самоуправе
Обезбеђено континуирано
функционисање органа ЈЛС и
органа градске општине
Обезбеђено задовољавање
потреба и интереса локалног
становништва деловањем
месних заједница
Проценат буџета намењен
финансирању спортских
удружења
8,78
18,60
Број постојећих функционалних
спортских објеката
4
5
6
7
Број седница скупштине општине
9
11
13
15
Проценат учешћа средатава за
месне заједнице у овиру
sredstопштинске управе
6,0
5,5
6,5
7,5
Одржавање финансијске
стабилности града/општине и
финансирање капиталних
инвестиционих расхода
Учешће укупног износа главница
и камата које доспевају у датој
години на сва неизмирена
дугорочна задужења за
финансирање капиталних
инвестиционих расхода у односу
на укупно остварене текуће
приходе буџета локалне власти
4,47
4,68
4,70
4,75
109
120
125
130
0
3
5
7
0602-0003
Управљањејавнимдугом
0602-0004
Општинскојавноправобранилаштво
Заштита имовинских права и
интереса града/општине
Број предмета у раду
правобранилаштва
0602-0008
Програминационалнихмањина
Остваривање права
националних мањина у
локалној заједници
Број реализованих пројеката
националних мањина
83
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 10.
У складу са упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину и пројекцијама за 2016. и 2017. годину, које је
донео министар надлежан за послове финансија, , и Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији
(„Службени гласник РС“ бр. 104/2009), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и
одређено време и то:
115
11
41
23
30
Запослених у локланој администрацији на неодређено време
Запослених у локалној администрацији на одређено време
Запослених у предшколским установама на неодређено време
Запослених у предшколским установама на одређено време
Запослених у јавним предузећима на неодређено време
84
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
2
8.januar2014.
8.јануар2014.
Запослених у јавним предузећима на одређено време
U ovoj odluci sredstva za plate se obezbeĊuju za broj zaposlenih iz stava 1. Ovog ĉlana.
Члан 11.
За извршавање ове Одлуке о буџету одговоран је председник општине Сјеница (у даљем тексту: председник) или лице које он
овласти.
Наредбодавац за извршење је председник општине.
Члан 12.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је
одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава корисника, као и за
издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.
Члан 13.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и
индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник општинске управе или руководилац одељења или службе у
зависности од начина организације.
Члан 14.
Орган управе надлежан за финасије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише
председника општине и општинско веће.
У року од 15 дана по доношењу извештаја из става 1. овог члана , општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај саджи и одступања између усвојеног буџета и извршења и иобразложење великих одступања.
Члан 15.
Одлуку о промени апропријације из општинских прихода буџета и преносу апропријацијеу текућу буџетску резерву у складу са
чланом 61. Закона о буџетском систему доноси општинско веће.
Члан 16.
85
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог органа управе надлежног за финансије доноси
општинско веће.
Члан 17.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси општинско веће.
Члан 18.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и
расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.
Овлашћиује се председник општине са у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему , може поднети захтев министарству
надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10% уколико је резултат реалицације
јавних финансија.
Члан 19.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета као и других корисника јавних
средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 20.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацијама која им је за
ту намену овом одлуком одобрена и пренета.
Изузетно корисници из става 1. овог члана у складу са чланом 54. закона о буџетском систему могу преузети обавезе по уговору
који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз
сагласност општинског већа, највише до износа исказаног у плану капиталних издатака ове одлуке.
Корисници буџетских средстава су обавезни да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за
капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије.
Корисник буџетских средстава, који је одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење
тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.
Обавезе преузете у 2015. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2015. године переносе
се у 2016. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Члан 21.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог
рачуна трезора, осим ако је законом односно актом Владе предвиђен другачији метод.
86
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Члан 22.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта уколико законом није
другачије прописано.
Плаћање из буџета неће се се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. закона о буџетском
систему.
Члан 23.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских
радова, мора да поступе у складу са Законом о јавним набавкама.
Јавном набавком мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних добара, услуга или
радова чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу је од 400.000,00 динара до 3.000.000,00 динара.
Члан 24.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оставреним примањима буџета. Ако се у току године
примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и
минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 25.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета преносе се на основу њиховог захтева и у складу са
одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање.
Члан 26.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2015. години само у складу са чланом 10. Закона о
буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине односно лице које он овласти одговорни за
ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 27.
Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене
критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити скупштину општине.
Корисник буџетских средстава не може, без предходне сагласности председника општине, засновати радни однос са новим лицем
до краја 2015. године уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са
овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.
87
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Члан 28.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2015. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине
исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 29.
За финансирање дефицита текуће ликвидности који може да настане услед неуравнотеженог кретања у приходима и расходима
буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу.
Члан 30.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.децембра 2014.године, средства која нису утошена за
финансирање расхода у 2014.години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету за 2014. годину.
Члан 31.
Изузетно у случају да се буџету општине Сјеница из другог буџета (Република, покрајина или друге општине) определе актом
наменска трансферна средства укључујући и наменске трасфере средстава за накнаду штете услед елементарне непогоде, као и у случају
уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на
основу тог акта отвара одговарајуће апроопријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5.закона о буџетском систему.
Члан 32.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о
буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили
сагласност на финансијски план на начин прописан Законом, односно актом Скупштине општине и ууколико тај план нису доставили
Управи за трезор.
Члан 33.
У буџетској 2015. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених
посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за
запослене који су то право стекли у 2015. години.
Члан 34.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи
приход буџета обавезе може преузети само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања
мањи од одобрених апропријација.
Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне
88
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење
обавеза, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.
Члан 35.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове
текућих поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и
одржавања, материјала као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних
обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Члан 36.
Ову одлуку објавити у општинском службеном гласнику и доставити министарству надлежном за послове финансија.
Члан 37.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику општине Сјеница а примењиваће се од
01.јануара 2015. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА
Број :06-19/2014-4
Председник скупштине,
Мустафа Балтић, дипл.археолог
89
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 2. Zakona o pravobranilaštvu („Sluţbeni glasnik Republike Srbije“, broj 55/14), ĉlana 20.
taĉka 27. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sluţbeni glasnik Republike Srbije“, broj 129/07) i ĉlana 15. stav 1.
taĉka 28. Statuta opštine Sjenica („Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica“ br. 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine
Sjenica , na sednici odrţanoj dana 18.12.2014. donela je
ODLUKU
O OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE SJENICA
I OSNOVNE ODREDBE
Ĉlan 1.
Ovom odlukom utvrĊuju se ureĊenje, organizacija i druga pitanja od znaĉaja za rad Opštinskog pravobranilaštva
opštine Sjenica (u daljem tekstu: Opštinsko pravobranilaštvo).
Ĉlan 2.
Opštinsko pravobranilaštvo je poseban organ opštine koji obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i
interesa opštine Sjenica.
Sedište Opštinskog pravobranilaštva je u Sjenici.
Ĉlan 3.
Opštinsko pravobranilaštvo ima peĉat okruglog oblika preĉnika 32 mm, koji sadrţi mali grb Republike Srbije u
sredini, oko kojeg je ispisan tekst: „Republika Srbija – Opština Sjenica – Opštinsko pravobranilaštvo“, u dnu
peĉata ispisuje se sedište – Sjenica, sve na srpskom jeziku ćiriliĉim pismom i na bosanskom jeziku latiniĉnim
pismom. Peĉat će nositi redni broj – rismsku cifru I .
Opštinsko pravobranilaštvo ima štambilj pravougaonog oblika koji sadrţi tekst: „Republika Srbija, Opštinsko
pravobranilaštvo, Broj ________, Datum __________, __________ Sjenica.
II DELOKRUG
Ĉlan 4.
U obavljanju poslova pravne zaštite imovinskih prava i interesa opštine, Opštinsko pravobranilaštvo:
1) u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim nadleţnim organima zastupa kao zakonski zastupnik
opštinu/grad, njene/njegove organe i druga pravna lica ĉije se finansiranje obezbeĊuje iz budţeta, radi zaštite
imovinskih prava i interesa opštine/grada;
2) prati i prouĉava pravna pitanja od znaĉaja za rad organa i pravnih lica koja zastupa, posebno u pogledu zaštite
njihovih imovinskih prava i interesa, kao i pitanja u vezi sa primenom zakona i podzakonskih akata koja su, ili
mogu biti, od znaĉaja za preduzimanje bilo koje pravne radnje organa i pravnog lica koje zastupa, posebno za
spreĉavanje štetnih imovinskopravnih i društveno negativnih posledica po pravna lica koja zastupa;
3) daje pravna mišljenja prilikom zakljuĉivanja ugovora koje zakljuĉuju pravna lica koje zastupa, posebno
ugovora iz oblasti imovinskopravnih odnosa i privrednopravnih ugovora, u roku koji ne moţe biti duţi od 30
dana;
4) daje pravne savete svim organima opštine/grada koje zastupa;
5) preduzima zastupanje pod istim uslovima kao i advokat kada je propisano da je u odreĊenom postupku ili za
preduzimanje odreĊene radnje u postupku obavezno zastupanje stranke od strane advokata.
Ĉlan 5.
Opštinsko pravobranilaštvo će
organom, odnosno u postupku
zastupanog subjekta, razmotriti
inicijativu suprotne strane.
Opštinsko pravobranilaštvo je
rešavanju spornog odnosa.
pre pokretanja postupka pred sudom, organom uprave ili drugim nadleţnim
odgovora na tuţbu, predlog ili drugi akt kojim je pokrenut postupak protiv
mogućnost sporazumnog rešavanja spornog odnosa, na svoju inicijativu ili na
duţno da pribavi saglasnost Opštinskog veća pre zakljuĉenja sporazuma o
90
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Ĉlan 6.
Kada u istom postupku uĉestvuju kao stranke sa suprotstavljenim interesima organi opštine i druga pravna lica
koja se finansiraju iz budţeta opštine, Opštinsko pravobranilaštvo će zastupati opštinu i njene organe.
Kada u istom postupku uĉestvuju kao stranke sa suprotstavljenim interesima pravna lica koja se finansiraju iz
budţeta opštine , Opštinsko pravobranilaštvo će zastupati stranku koja je inicirala pokretanje postupka.
Ĉlan 8.
Organi opštine i druga pravna lica koje zastupa Opštinsko pravobranilaštvo duţni su da Opštinskom
pravobranilaštvu blagovremeno dostavljaju obaveštenja o pravnim stvarima u kojima je ono ovlašćeno da
preduzima pravne radnje i pravna sredstva, kao i da mu na njegov zahtev dostavljaju spise, obaveštenja i
podatke potrebne za preduzimanje radnji za koje je ono nadleţno.
Ako usled nepoštovanja obaveze iz stava 1. ovog ĉlana nastupi šteta za opštinu i drugo pravno lice koje zastupa,
Opštinsko pravobranilaštvo će o tome obavestiti Opštinsko veće, a od odgovornog lica u tom organu ili pravnom
licu zahtevaće naknadu priĉinjene štete.
Ĉlan 9.
Na pitanja u vezi sa radom Opštinskog pravobranilaštva koja nisu ureĊena ovom odlukom shodno se primenjuju
odredbe Zakona o pravobranilaštvu („Sluţbeni glasnik Republike Srbije“, broj 55/14) koje se odnose na
Drţavno pravobranilaštvo.
III ORGANIZACIJA I RAD
Ĉlan 10.
Funkciju Opštinskog pravobranilaštva obavlja opštinski pravobranilac, u skladu sa Ustavom Republike Srbije,
zakonom, ovom odlukom i drugim opštim pravnim aktima.
Ĉlan 11.
Opštinskog pravobranioca postavlja i razrešava Opštinsko veće na predlog predsednika opštine . Opštinski
pravobranilac se postavlja na period od pet godina. Isto lice moţe biti ponovo postavljeno na isti period.
Za opštinskog pravobranioca moţe biti postavljen drţavljanin Republike Srbije koji ispunjava opšte uslove za
rad u drţavnim organima, koji je završio pravni fakultet, poloţio pravosudni ispit, dostojan je pravobranilaĉke
funkcije i ima najmanje tri godine radnog iskustva u pravnoj struci posle poloţenog pravosudnog ispita.
Ĉlan 12.
Opštinski pravobranilac odgovara Opštinskom veću za svoj rad i rad Opštinskog pravobranilaštva.
Opštinski pravobranilac najkasnije do 31. marta tekuće godine podnosi Opštinskom veću izveštaj o radu
Opštinskog pravobranilaštva za prethodnu godinu.
Ĉlan 13.
Opštinski pravobranilac dostavlja izveštaje o postupanju u pojedinim predmetima Opštinskom veću, kao i
subjektima koje zastupa, na njihov zahtev.
Ako oceni na osnovu izveštaja ili na predlog subjekta iz stava 1. ovog ĉlana da postoje nedostaci u radu
opštinskog pravobranioca, Opštinsko veće moţe naloţiti mere za otklanjanje nedostataka i odrediti rok za
postupanje po merama, kao i podneti predlog za pokretanje disciplinskog i drugog postupka.
Ĉlan 14.
Opštinski pravobranilac donosi pravilnik o upravi u Opštinskom pravobranilaštvu uz saglasnost Opštinskog
veća. Pravilnikom se ureĊuje odnos Opštinskog pravobranilaštva prema graĊanima i javnosti, naĉin voĊenja
91
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
evidencija, rukovanje predmetima, postupanje sa arhivskim materijalom i druga pitanja od znaĉaja za rad
Opštinskog pravobranilaštva.
Ĉlan 15.
Administrativne, raĉunovodstvene, informatiĉke i druge prateće poslove od znaĉaja za rad
pravobranilašta obavljaju odgovarajući opštinski organi uprave i sluţbe.
Opštinskog
IV RADNI ODNOSI
Ĉlan 16.
Opštinski pravobranilac ostvaruje prava iz radnog odnosa u skladu sa propisima koji ureĊuju poloţaj sluţbenika
opštinske uprave, ako ovom odlukom nije drukĉije odreĊeno.
V SREDSTVA
Ĉlan 17.
Sredstva za rad Opštinskog pravobranilaštva obezbeĊuju se u budţetu opštine.
Prihodi koje Opštinsko pravobranilaštvo ostvari u poslovima zastupanja predstavljaju prihod budţeta opštine.
VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Ĉlan 18.
Stupanjem na snagu ove odluke Opštinsko javno pravobranilaštvo nastavlja sa radom kao Opštinsko
pravobranilaštvo
Opštinsko veće postavlja opštinskog pravobranioca u roku od 90 dana od dana stupanja ove odluke na snagu.
Postavljenjem opštinskog pravobranioca u skladu sa ovom odlukom, prestaje poloţaj opštinskom javnom
pravobraniocu.
Opštinski javni pravobranilac koji ne bude postavljen za opštinskog pravobranioca u skladu sa ovom odlukom
ili rasporeĊen na drugo radno mesto u smislu propisa o sluţbenicima opštinske uprave, ima prava utvrĊena
propisima za sluţbenike opštinske uprave.
Ĉlan 19.
Odredbe propisa kojima je odreĊena nadleţnost Opštinskog javnog pravobranilaštva ili opštinskog javnog
pravobranioca za preduzimanje odreĊenih radnji i vršenje odreĊenih poslova, ili kojima je propisana obaveza
nekog opštinskog organa ili drugog pravnog lica prema Opštinskom javnom pravobranilaštvu ili prema
opštinskom javnom pravobraniocu, primenjuju se i na Opštinsko pravobranilaštvo.
Ĉlan 20.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da vaţi Odluka o Opštinskom javnom pravobranilaštvu broj 0618/2010-5 od 16.12.2010. godine.
Ĉlan 21.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „ Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica“
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06- 19/2014-5
Datum: 18.12.2014. godine
Predsednik SO-e Sjenica,
Mustafa Baltić , dipl.ing.mašinstva
92
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
OBJAŠNJENJA OSNOVNIH REŠENJA
1. Opšte napomene
Novim Zakonom o pravobranilaštvu (u daljem tekstu: Zakon) utvrĊena je obaveza autonomne pokrajine i
jedinica lokalne samouprave da najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja Zakona na snagu donesu
odluke o ureĊenju i organizaciji svojih pravobranilaštava.
Iz odredaba Zakona se moţe zakljuĉiti da se radi o obavezi donošenja novih odluka, a ne o usklaĊivanju ranijih
odluka o javnom pravobranilaštvu putem njihovih izmena i dopuna. Predmet tih odluka je utvrĊivanje „ureĊenja
i organizacije, kao i drugih pitanja od znaĉaja za rad pravobranilaštva /.../ jedinice lokalne samouprave“, a to
ureĊenje i organizacija treba da se ostvare „u skladu sa osnovama za ureĊenje i organizaciju pravobranilaštva
propisanih zakonom“ (ĉlan 2. stav 4. Zakona).
Pored osnova za ureĊenje i organizaciju, koje su sadrţane u ĉl. 2. do 4. Zakona, za sadrţinu opštinskih odluka su
bitne odredbe Zakona kojima se odreĊuju naĉin osnivanja opštinskog pravobranilaštva (ĉlan 51), njegova
nadleţnost (ĉlan 52) i ko su nosioci pravobranilaĉke funkcije u opštinskom pravobranilaštvu (ĉlan 53. stav 1). U
pojedinim drugim odredbama Zakona ureĊuju se i odreĊena druga pitanja od znaĉaja za rad opštinskog
pravobranilaštva. Pored toga, ĉlanom 53. stav 2. utvrĊeno je da se odredbe Zakona koje se odnose na Drţavno
pravobranilaštvo shodno primenjuju na pravobranilaštvo autonomne pokrajine i jednice lokalne samouprave.
2. Poloţaj opštinskog pravobranilaštva
Zakonom je opštinsko pravobranilaštvo definisano kao „organ koji obavlja poslove pravne zaštite
imovinskih prava i interesa /.../ jedinice lokalne samouprave“ (ĉlan 2. stav 1). U pogledu njegovog poloţaja,
Zakon još posebno utvrĊuje da ono svoju duţnost (funkciju) obavlja u skladu sa Ustavom, zakonom i drugim
opštim pravnim aktima (ĉlan 3) i da se sredstva za njegov rad obezbeĊuju u budţetu jedinice lokalne
samouprave (ĉlan 4).
Pošto zakon ne sadrţi druge elemente za neposredno odreĊenje poloţaja opštinskog pravobranilaštva,
ta je odreĊenja neophodno izvesti iz (1) prirode funkcije ovog organa, (2) sistemskih postavki o organizaciji
opštinskih organa i sluţbi koje utvrĊuju Ustav i Zakon o lokalnoj samoupravi i (3) na osnovu shodne primene
rešenja koja se odnose na Drţavno pravobranilaštvo.
Imajući izloţeno u vidu, opštinsko pravobranilaštvo je u Modelu odluke definisano kao poseban
opštinski/gradski organ, ĉiju funkciju obavlja opštinski pravobranilac (sa zamenikom/zamenicima) i koji o svom
postupanju i radu izveštava opštinsko veće i odgovara mu za svoj rad i za rad opštinskog pravobranilaštva. Ova
rešenja su analogna zakonskim rešenjima o Drţavnom pravobranilaštvu i drţavnom pravobraniocu (u pogledu
podnošenja godišnjeg izveštaja Vladi videti ĉlan 14. stav 2. Zakona; u pogledu izveštavanja o postupanju u
pojedinim predmetima videti ĉlan 20. Zakona; i u pogledu odgovornosti za rad videti ĉlan 23. stav 2. Zakona).
Ukratko, pravobranilaštvo ima organizacionu samostalnost, ali se ne definiše kao samostalan i nezavisan organ
u funkcionalnom smislu.
U Modelu odluke ponuĊeno je rešenje prema kome bi neposredan nadzor nad radom opštinskog
pravobranilaštva pripadao opštinskom. To rešenje ima utemeljenje u shodnoj primeni Zakona, u smislu
njegovog ĉlana 53. stav 2. Naime, ĉlanom 23. stav 1. Zakona propisano je da je Drţavno pravobranilaštvo
odgovorno ne samo Vladi, već i ministru nadleţnom za pravosuĊe, a zatim je u ĉlanu 33. utvrĊeno da nadzor
nad radom Drţavnog pravobranilaštva vrši ministarstvo nadleţno za poslove pravosuĊa, preko svojih ovlašćenih
sluţbenih lica.
3. Odnos sa Drţavnim pravobranilaštvom
Odnos izmeĊu opštinskog pravobranilaštva i Drţavnog pravobranilaštva nije u Zakonu posavljen kao
hijerarhijski odnos. S jedne strane, drţavni pravobranilac i zamenik drţavnog pravobranioca mogu poveriti
opštinskom pravobranilaštvu da preduzme odreĊenu radnju u postupku pred sudom, organom uprave ili drugim
nadleţim organom, a ono tada postupa u granicama datog pismenog punomoćja (ĉlan 29. st. 2. i 3. Zakona). S
druge strane, Drţavno pravobranilaštvo moţe na zahtev drugog pravobranilaštva, odnosno jedinice lokalne
93
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
samouprave, pruţiti struĉnu pomoć ili preuzeti zastupanje (ĉlan 18. stav 1. Zakona). U prvom sluĉaju bi se
radilo o „zamenjivanju u zastupanju“, a u drugom o „pruţanju pravne pomoći“.
MeĊutim, Zakon sadrţi i odredbu prema kojoj Drţavno pravobranilaštvo moţe preuzeti postupanje od drugog
pravobranilaštva „kada je postupanjem drugog pravobranilaštva povreĊen javni interes“ (ĉlan 18. stav 2). Mada
je i ovaj sluĉaj u Zakonu oznaĉen kao vid „pruţanja pravne pomoći“, ovde se ne radi o preuzimanju zastupanja
na osnovu zahteva drugog pravobranilaštva (opštinskog/gradskog) ili zahteva jedinice lokalne samouprave, već
o ekskluzivnom ovlašćenju utvrĊenom u korist Drţavnog pravobranilaštva, a koje ono koristi na osnovu
sopstvene ocene da je postupanjem opštinskog/gradskog pravobranilaštva povreĊen javni interes. Bez namere
osporavanja same potrebe postojanja jednog takvog, mada u osnovi širokog diskrecionog ovlašćenja, moţe se
primetiti da u Zakonu nema bilo kakvih kriterijuma i ureĊene procedure za njegovo korišćenje.
4. Nosioci pravobranilaĉke funkcije u opštinskom
pravobranilaštvu
Zakonom je propisano da „pravobranilaĉku funkciju u pravobranilaštvu autonomne pokrajine i
pravobranilaštvu jedinice lokalne samouprave obavlja jedno ili više lica koja se biraju u skladu sa odlukom o
obrazovanju pravobranilaštva“ (ĉlan 53. stav 1). Saglasno ĉlanu 6. Zakona, pojam „nosioci pravobranilaĉke
funkcije“ oznaĉava lica koja obavljaju pravobranilaĉku funkciju i odnosi se samo na pravobranioce i njihove
zamenike. Pošto u Zakonu nema drugih posebnih odredaba o broju, naĉinu izbora i uslovima koje treba da
ispunjavaju nosioci pravobranilaĉke funkcije u opštinskom/gradskom pravobranilaštvu, na sva ta pitanja se
shodno primenjuju odredbe Zakona koje se odnose na Drţavno pravobranilaštvo.
U pogledu broja nosilaca pravobranilaĉke funkcije u opštinskom i gradskom pravobranilaštvu, u
Modelu odluke je, saglasno citiranoj odredbi ĉlana 53. stav 1. Zakona, kao osnovno formulisano rešenje prema
kome tu funkciju obavlja samo opštinski pravobranilac. MeĊutim, kao alternativa i prevashodno za velike
opštine (pod kojima se uobiĉajeno podrazumevaju one sa više od 50.000 stanovnika) i za gradove predloţeno je
rešenje da pored pravobranioca, mogu postojati i jedan odnosno više njegovih zamenika, shodno konkretnim
potrebama opština i gradova.
Mada Zakon u navedenoj odredbi govori o „izboru“ nosilaca pravobranilaĉke funkcije u jedinici
lokalne samouprave, njime je utvrĊeno da drţavnog pravobranioca i njegove zamenike postavlja Vlada, na
predlog ministra nadleţnog za pravosuĊe (ĉlan 37. stav 1), a to postavljenje se ne sprovodi na osnovu javnog
konkursa. Imajući te odredbe u vidu, Modelom odluke je predviĊeno da opštinskog/gradskog pravobranioca i
njegove zamenike postavlja opštinsko/gradsko veće na predlog predsednika opštine/gradonaĉelnika, na period
od pet godina. Inaĉe, u dosadašnjoj praksi postojala su razliĉita rešenja u pogledu organa koji predlaţe kandidata
za javnog pravobranioca (predsednik opštine, odnosno gradonaĉelnik, predsednik skupštine, jedna trećina
odbornika, komisija za kadrovska pitanja, odnosno za izbore i imenovanja i sliĉno). Postavljenje je po pravilu
bilo u nadleţnosti skupštine opštine/grada, kojoj je javni pravobranilac i odgovarao za rad.
Kao uslovi koje treba da ispunjava lice koje se postavlja za opštinskog/gradskog pravobranioca i
njegovog zamenika, u Model odluke preuzeti su svi Zakonom utvrĊeni uslovi za drţavnog pravobranioca i
njegove zamenike, s tim što je uslov u pogledu radnog iskustva u pravnoj struci posle poloţenog pravosudnog
ispita sa 10 godina (za drţavnog pravobranioca) i osam godina (za njegovog zamenika) sniţen na tri godine za
oba nosioca funkcije u opštinskom/gradskom pravobranilaštvu. Prilikom opredeljivanja za ovo rešenje imalo se
u vidu to da Zakon u ovom sluĉaju zahteva shodnu (a ne neposrednu) primenu rešenja o Drţavnom
pravobranilaštvu, kao i da je tri godine radnog iskustva u pravnoj struci posle poloţenog pravosudnog ispita
propisano kao uslov za izbor sudije osnovnog suda (dve godine za sudiju prekršajnog suda, šest godina za sudiju
višeg suda, pet godina za javnog beleţnika itd.).
Model odluke se nije bavio mogućnošću da u opštinskom/gradskom pravobranilaštvu eventualno budu
predviĊeni i drugi zaposleni po ugledu na Drţavno pravobranilaštvo (pravobranilaĉki pomoćnici,
pravobranilaĉki pripravnici i drugi drţavni sluţbenici i nameštenici koji obavljaju administrativne,
raĉunovodstvene, informatiĉke i druge prateće poslove od znaĉaja za rad Drţavnog pravobranilaštva, ĉl. 44. do
50. Zakona). Umesto toga, kao osnovno predviĊeno je rešenje po kome bi administrativne i druge navedene
poslove za potrebe opštinskog/gradskog pravobranilaštva obavljali opštinski/gradski organi uprave i sluţbe.
Alternativno tome predloţeno je i rešenje da opštine i gradovi koji imaju veće potrebe obrazuju sluţbe
Opštinskog/gradskog pravobranilaštva.
5. Nadleţnosti opštinskog/gradskog pravobranilaštva
Model odluke je preuzeo sve nadleţnosti opštinskog/gradskog pravobranilaštva iz ĉlana 52. Zakona, bez
ikakvog proširenja. U tome se pošlo od stava da su te nadleţnosti utvrĊene u vidu zatvorene liste, jer Zakon ne
94
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
sadrţi izriĉitu mogućnost da opštinsko/gradsko pravobranilaštvo obavlja i druge poslove koji bi bili utvrĊeni
odlukom (za razliku od toga, kod Drţavnog pravobranilaštva je drugaĉije postupljeno u ĉlanu 5. stav 1. in fine).
U Modelu odluke precizirana su u potrebnoj meri zakonska rešenja o postupanju opštinskog/gradskog
pravobranilaštva radi sporazumnog rešavanja spornog odnosa (ĉlan 21. Zakona). Procenjeno je kao racionalno
da bi pre zakljuĉenja sporazuma o rešavanju spornog odnosa opštinsko/gradsko pravobranilaštvo trebalo da
pribavi saglasnost opštinskog/gradskog veća. U davanju sagasnosti opštinsko/gradsko veće bi moglo da se
rukovodi mišljenjem opštinskog/gradskog organa nadleţnog za finansije i imovinu.
6. Ostvarivanje prava po osnovu rada i finansiranje
Opštinski/gradski pravobranilac bi prema Modelu odluke ostvarivao prava po osnovu rada u skladu sa
propisima koji ureĊuju poloţaj sluţbenika opštinske/gradske uprave, osim u pogledu pitanja koja se Odlukom o
Opštinskom/Gradskom pravobranilaštvu drukĉije ureĊuju. Takav stav proizlazi iz zahteva za shodnom
primenom rešenja Zakona koja se odnose na Drţavno pravobranilaštvo.
Mada Zakon nije izrekom uvrstio drţavnog pravobranioca i njegove zamenike meĊu funkcionere ili
drţavne sluţbenike na poloţaju, ipak je posebno uredio odreĊena pitanja njihovog radnopravnog poloţaja
(premeštaj i upućivanje, rasporeĊivanje po prestanku poloţaja, odgovornost za rad), kao i posebne uslove za
postavljenje i naĉin postavljenja. Imajući to u vidu, moglo bi se osnovano zakljuĉiti da bi opštinski/gradski
pravobranilac (i njegov zamenik/zamenici) trebalo da budu lokalni sluţbenici na poloţaju.
Odredbe o finansiranju opštinskog/gradskog pravobranilašta preuzete su iz Zakona.
7. Prelazni reţim
Modelom odluke ureĊuje se prelazni reţim (nastavljanje sa radom opštinskog/gradskog javnog
pravobranilaštva kao opštinskog/gradskog pravobranilaštva, rok za postavljenje opštinskog/gradskog
pravobranioca, prestanak funkcije opštinskog/gradskog javnog pravobranioca, prava opštinskih/gradskih javnih
pravobranilaca i njihovih zamenika koji ne budu postavljeni na novu funkciju i primena propisa koji se odnose
na opštinsko/gradsko javno pravobranilaštvo), saglasno odnosnim prelaznim nareĊenjima Zakona u ĉl. 54, 55,
56. i 62.
95
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. Zakona o lokalnoj samouravi ( „Sl.glasnik RS“ br. 127/07) i Pravilnika o registraciji
motornih i prikljuĉnih vozila („Sl.glasnik RS " , br. 69/2010 , 101/2010 , 53/2011 , 22/2012 , 121/2012 i
42/2014 ) Skupština opštine Sjenica na sednici odrţanoj 18.12.2014. godine donosi
ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O JAVNOM PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
NA TERITORIJI OPŠTINE SJENICA
Ĉlan 1.
U ĉl. 30. Odluke o javnom prevozu u drumskom saobraćaju na teritoriji Opštine Sjenica posle taĉke 10. dodaje
se taĉka 11. koja glasi:
" Da vozilo ima registarske tablice ĉija registarska oznaka sadrţi slova "TX" na dve pozicije koje se u roku o
sedam dana nakon prestanka obavljanja auto-taksi prevoza vraća organu koji ih je izdao".
Ĉlan 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objavljivanja u " Sluţbenom glasniku Opštine Sjenica".
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj :06-19/2014-6
P r e d s e d n i k,
Mustafa Baltić, dipl.arheolog
96
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu 32. Zakona o lokalnoj samoupravi (Sl.glasnik RS br. 127/07) i odredbe ĉl.36. Zakona o prevozu u
drumskom saobraćaju („Sl.glasnik RS“,br.46/95,66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 i 31/2011) Skupština
opštine Sjenica na sednici odrţanoj 18.12.2014. donosi
O D L U K U
O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE U OKVIRU TAXI TARIFE PO KOJOJ ĆE SE OBAVLJATI TAXI
PREVOZ NA TERITORIJI OPŠTINE SJENICA
Ĉl. 1.
Opština, grad i grad i Beograd svojom odlukom ureĊuju posebne uslove koje treba da ispuni prevoznik,
karakteristike i obeleţja taksi vozila i naĉin obavljanja prevoza koji nisu definisani ovim Zakonom.
Ĉl. 2.
Opština, grad i grad Beograd svojom odlukom utvrdjuju i uskladjuju ekonomski najniţu cenu u okviru
taksi tarife po kojoj se auto-taksi prevoz mora obavljati na njenoj teritoriji.
Ĉl.3.
Utvrdjuje se ekonomska cena u okviru TAXI tarife po kojoj će se obavljati TAXI prevoz na terioriji
opštine Sjenica po tarifama:
Start:__________________________________________ ___50 din.
I tarifa_________________________________________ ____50 din/km
(opis tarife: gradska voţnja)
II tarifa _______________________________________ ____75 din/km
(opis tarife: noćna voţnja)
III tarifa ______________________________________ ____130 din/km
(opis tarife: voţnja po makadamu)
Ĉl. 4.
Taksimetar mora biti podešen iskljuĉivo u skladu sa odredbama ĉl.3.ove Odluke.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-7
Predsjednik SO- e Sjenica,
Mustafa Baltić, dipl.arheolog
97
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 54 i 55. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni
glasnik RS”, broj 72/2009, 52/2011, 55/2013) ĉlana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi
(“Službeni glasnik RS”, broj 129/07), i ĉlana 41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni
glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj
18.12. 2014. godine, donela je
R E Š E NJ E
O razrešenju člana školskog odbora u O.Š.„Jovan Jovanović Zmaj“ Raždaginja
I Gilić Habib iz Sjenice, razrešava se iz ĉlanstva Školskog odbora uO.Š.„Jovan
Jovanović Zmaj“ Raždaginja, ispred Saveta roditelja.
II Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Opštinskom
službenom glasniku”.
Obrazloženje:
Ĉlanom 54. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni
glasnik RS”, broj 72/2009, 52/2011, 55/2013) predviĊeno je da ĉlanove organa upravljanja
ustanove imenuje i razrešava skupština jedinice lokalne samouprave, a predsednika biraju
ĉlanovi većinom glasova od ukupnog broja ĉlanova organa upravljanja.
Ĉlanom 55. stav 3. taĉka 4. istog Zakona predviĊeno je da će Skupština jedinice lokalne
samouprave razrešiti, pre isteka mandata, pojedine ĉlanove organa upravljanja ako
ovlašćeni predlagaĉ pokrene inicijativu za razrešenje ĉlana organa upravljanja zbog
prestanka osnova po kojem je imenovan u organ upravljanja.
Od ovlašćenog predlagaĉa SO-e Sjenica je dobila predlog za razrešenje Gilić Habiba
od 17.10.2014. godine zbog prestanka osnova po kojem je imenovan a iz razloga što je isti
bio imenovan u organ upravljanja kao predstavnik Saveta roditelja. Isti više nema dete koje
pohaĊa ovu školu pa iz tih razloga ne može biti ĉlan Saveta roditelja a samim tim ni ĉlan
organa upravljanja u koji je i imenovan upravo po tom osnovu.
Imajući u vidu napred navedeno doneto je rešenje kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Ovo rešenje je konaĉno I protiv ovog rešenja može se
pokretnuti upravni spor pred Upravnim sudom u Beogradu u roku od 30 dana od dostavljanja
istog.
Rešenje dostaviti:
- Gilić Habibu,
- O.Š.„Jovan Jovanović Zmaj“ Raždaginja,
- Informativnoj službi
- Primerak uz materijal sa sednice
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj 06-19/2014-8
Predsjednik Skupštine opštine,
Mustafa Baltić, dipl. arheolog
98
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 54 i 55. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni
glasnik RS”, broj 72/2009, 52/2011, 55/2013) ĉlana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi
(“Službeni glasnik RS”, broj 129/07), i ĉlana 41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni
glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj
18.12. 2014. godine, donela je
R E Š E NJ E
O razrešenju člana školskog odbora u O.Š.„Jovan Jovanović Zmaj“ Raždaginja
IElezović Huzeir iz Sjenice, razrešava se iz ĉlanstva Školskog odbora uO.Š.„Jovan
Jovanović Zmaj“ Raždaginja, ispred Saveta roditelja.
II Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Opštinskom
službenom glasniku”.
Obrazloženje:
Ĉlanom 54. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni
glasnik RS”, broj 72/2009, 52/2011, 55/2013) predviĊeno je da ĉlanove organa upravljanja
ustanove imenuje i razrešava skupština jedinice lokalne samouprave, a predsednika biraju
ĉlanovi većinom glasova od ukupnog broja ĉlanova organa upravljanja.
Ĉlanom 55. stav 3. taĉka 4. istog Zakona predviĊeno je da će Skupština jedinice lokalne
samouprave razrešiti, pre isteka mandata, pojedine ĉlanove organa upravljanja ako
ovlašćeni predlagaĉ pokrene inicijativu za razrešenje ĉlana organa upravljanja zbog
prestanka osnova po kojem je imenovan u organ upravljanja.
Od ovlašćenog predlagaĉa SO-e Sjenica je dobila predlog za razrešenje Elezović
Huzeir od 17.10.2014. godine zbog prestanka osnova po kojem je imenovan a iz razloga što
je isti bio imenovan u organ upravljanja kao predstavnik Saveta roditelja. Isti više nema dete
koje pohaĊa ovu školu pa iz tih razloga ne može biti ĉlan Saveta roditelja a samim tim ni ĉlan
organa upravljanja u koji je i imenovan upravo po tom osnovu.
Imajući u vidu napred navedeno doneto je rešenje kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Ovo rešenje je konaĉno I protiv ovog rešenja može se
pokretnuti upravni spor pred Upravnim sudom u Beogradu u roku od 30 dana od dostavljanja
istog.
Rešenje dostaviti:
- Elezović Huzeir,
- O.Š.„Jovan Jovanović Zmaj“ Raždaginja,
- Informativnoj službi
- Primerak uz materijal sa sednice
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj 06-19/2014-8-1
Predsjednik Skupštine opštine,
Mustafa Baltić, dipl. arheolog
99
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 54 i 55. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni
glasnik RS”, broj 72/2009, 52/2011, 55/2013) ĉlana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi
(“Službeni glasnik RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni
glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj
18.12.2014. godine, donela je
R E Š E NJ E
O imenovanju člana školskog odbora u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“
I Gilić Munib iz Sjenice imenuje se, iz reda predstavnika roditelja, za ĉlana
Školskog odbora O.Š.„Jovan Jovanović Zmaj“ Raždaginja.
II Mandat imenovanog ĉlana traje do isteka mandata školskog odbora.
III Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Opštinskom
službenom glasniku Sjenica”.
Obrazloženje:
Ĉlanom 54. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni
glasnik RS”, broj 72/2009, 52/2011, 55/2013) predviĊeno je da ĉlanove organa upravljanja
ustanove imenuje i razrešava skupština jedinice lokalne samouprave, a predsednika biraju
ĉlanovi većinom glasova od ukupnog broja ĉlanova organa upravljanja.
Obzirom da je dosadašnji ĉlan organa upravljanja iz reda roditelja Gilić Habib razrešen
na njegovo mesto je ispred Saveta roditelja , na sednici ovog Saveta od 13.10.2014. godine
, predložen Gilić Munib. SO-e Sjenica je uvažila predlog ovlašćenog predlagaĉa pa je i
doneto rešenje kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Ovo rešenje je konaĉno I protiv njega se može pokrenuti
upravni spor kod Upravnog suda u Beogradu u roku od 30 dana od prijema istog.
Rešenje dostaviti:
- Imenovanom ĉlanu školskog odbora,
- OŠ „Jovan Jovanović Zmaj““Sjenica
- Informativnoj službi
- Primerak uz materijal sa sednice
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj 06-19/2014-8-2
Predsjednik Skupštine opštine,
Mustafa Baltić, dipl. arheolog
100
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 54 i 55. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni
glasnik RS”, broj 72/2009, 52/2011, 55/2013) ĉlana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi
(“Službeni glasnik RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni
glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj
18.12.2014. godine, donela je
R E Š E NJ E
O imenovanju člana školskog odbora u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Raždaginja
IBihorac Mirsad imenuje se, iz reda predstavnika roditelja, za ĉlana Školskog
odbora O.Š.„Jovan Jovanović Zmaj“ Raždaginja.
II Mandat imenovanog ĉlana traje do isteka mandata školskog odbora.
III Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Opštinskom
službenom glasniku Sjenica”.
Obrazloženje:
Ĉlanom 54. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni
glasnik RS”, broj 72/2009, 52/2011, 55/2013) predviĊeno je da ĉlanove organa upravljanja
ustanove imenuje i razrešava skupština jedinice lokalne samouprave, a predsednika biraju
ĉlanovi većinom glasova od ukupnog broja ĉlanova organa upravljanja.
Obzirom da je dosadašnji ĉlan organa upravljanja iz reda roditelja Elezović Huzeira
razrešen na njegovo mesto je ispred Saveta roditelja , na sednici ovog Saveta od
13.10.2014. godine , predložen Gilić Munib. SO-e Sjenica je uvažila predlog ovlašćenog
predlagaĉa pa je i doneto rešenje kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Ovo rešenje je konaĉno i protiv njega se može pokrenuti
upravni spor kod Upravnog suda u Beogradu u roku od 30 dana od prijema istog.
Rešenje dostaviti:
- Imenovanom ĉlanu školskog odbora,
- OŠ „Jovan Jovanović Zmaj““Sjenica,
- Informativnoj službi,
- Primerak uz materijal sa sednice
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj 06-19/2014-8-3
Predsjednik Skupštine opštine,
Mustafa Baltić, dipl. arheolog
101
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 54 i 55. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni
glasnik RS”, broj 72/2009, 52/2011, 55/2013) ĉlana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi
(“Službeni glasnik RS”, broj 129/07), i ĉlana 41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni
glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj
18.12. 2014. godine, donela je
R E Š E NJ E
O razrešenju člana školskog odbora u O.Š.„Jovan Jovanović Zmaj“ Raždaginja
IRazrešavaju se iz ĉlanstva Školskog odbora
Raždaginja, ispred lokalne samouprave:
uO.Š.„Jovan Jovanović Zmaj“
1) Baždarević Nuradin iz Sjenice i
2) Džigal Midhat iz Sjenice .
II Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Opštinskom
službenom glasniku”.
Obrazloženje:
Ĉlanom 54. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni
glasnik RS”, broj 72/2009, 52/2011, 55/2013) predviĊeno je da ĉlanove organa upravljanja
ustanove imenuje i razrešava skupština jedinice lokalne samouprave, a predsednika biraju
ĉlanovi većinom glasova od ukupnog broja ĉlanova organa upravljanja.
Ĉlanom 55. stav 3. taĉka 2. istog Zakona predviĊeno je da će Skupština jedinice lokalne
samouprave razrešiti, pre isteka mandata, pojedine ĉlanove organa upravljanja akoĉlan
organa upravljanja neopravdanim odsustvovanjima ili nesavesnim radom onemogućava rad
organa upravljanja;.
Od ovlašćenog predlagaĉa SO-e Sjenica je dobila obaveštenje da ĉlanovi organa
upravljanja imenovani ispred lokalne samouprave Baždarević Nuradin i Dzigal Midhat ne
prisustvuju sednicama ĉime je ĉesto onemogućen rad organa I da je neophodno iste
razrešiti i imenovati nove ĉlanove.
Imajući u vidu napred navedeno doneto je rešenje kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Ovo rešenje je konaĉno i protiv ovog rešenja može se
pokretnuti upravni spor pred Upravnim sudom u Beogradu u roku od 30 dana od dana
prijema istog.
Rešenje dostaviti:
- Razrešenim licima,
- O.Š.„Jovan Jovanović Zmaj“ Raždaginja,
- Informativnoj službi
- Primerak uz materijal sa sednice
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj 06-19/2014-8-4
Predsjednik Skupštine opštine,
Mustafa Baltić, dipl. arheolog
102
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 54 i 55. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik
RS”, broj 72/2009, 52/2011, 55/2013) ĉlana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”,
broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i
10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj 18.12.2014. godine, donela je
R E Š E NJ E
O imenovanju dva člana školskog odbora u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“
I Imenuje se, ispred lokalne samouprave, za ĉlanove Školskog odbora O.Š.„Jovan
Jovanović Zmaj“ Raždaginja:
1) Semir Hodzić iz Sjenice i
2) Sanel Gilić iz Sjenice .
II Mandat imenovanim ĉlanovima traje do isteka mandata školskog odbora.
III Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Opštinskom službenom
glasniku Sjenica”.
Obrazloženje:
Ĉlanom 54. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”,
broj 72/2009, 52/2011, 55/2013) predviĊeno je da ĉlanove organa upravljanja ustanove imenuje i
razrešava skupština jedinice lokalne samouprave, a predsednika biraju ĉlanovi većinom glasova od
ukupnog broja ĉlanova organa upravljanja.
Obzirom da su dosadašnji ĉlanovi organa upravljanja iz reda loklane samouprave Baždarević
Nuradin I Džigal Midhat razrešeni , na njihovo mesto su ispred kao predstavnici lokalne samouprave
, na sednici SO-e, predloženi Semir Hodžić i Sanel Gilić. SO-e Sjenica je uvažila predlog pa je i
doneto rešenje kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Ovo rešenje je konaĉno i protiv njega se može pokrenuti upravni
spor kod Upravnog suda u Beogradu u roku od 30 dana od prijema istog.
Rešenje dostaviti:
- Imenovanim ĉlanovima školskog odbora,
- OŠ „Jovan Jovanović Zmaj““Sjenica
- Informativnoj službi
- Primerak uz materijal sa sednice
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj 06-19/2014-8-5
Predsjednik Skupštine opštine,
Mustafa Baltić, dipl. arheolog
103
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 54 i 55. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik
RS”, broj 72/2009, 52/2011, 55/2013) ĉlana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”,
broj 129/07), i ĉlana 41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i
10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj 18.12. 2014. godine, donela je
R E Š E NJ E
O razrešenju I imenovanju člana školskog odbora u O.Š.„Sveti Sava“ Bare
I Crnovršanin Eldina , razrešava se sa funkcije ĉlana Školskog odbora u O.Š.„Sveti Sava“
Bare, ispred Saveta roditelja.
II
Janković Marko imenuje se za ĉlana Školskog odbora u O.Š.„Sveti Sava“ Bare, ispred
Saveta roditelja.
III Mandat imenovanog ĉlana traje do isteka mandata školskog odbora.
IV Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Opštinskom službenom
glasniku”.
Obrazloženje:
Ĉlanom 54. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”,
broj 72/2009, 52/2011, 55/2013) predviĊeno je da ĉlanove organa upravljanja ustanove imenuje i
razrešava skupština jedinice lokalne samouprave, a predsednika biraju ĉlanovi većinom glasova od
ukupnog broja ĉlanova organa upravljanja.
Ĉlanom 55. stav 3. taĉka 4. istog Zakona predviĊeno je da će Skupština jedinice lokalne
samouprave razrešiti, pre isteka mandata, pojedine ĉlanove organa upravljanja ako ovlašćeni
predlagaĉ pokrene inicijativu za razrešenje ĉlana organa upravljanja zbog prestanka osnova po kojem
je imenovan u organ upravljanja.
Od ovlašćenog predlagaĉa SO-e Sjenica dobila je predlog za razrešenje Crnovršanin Eldine od
26.11.2014. godine zbog prestanka osnova po kojem je imenovana a iz razloga što je ista bila
imenovana u organ upravljanja kao predstavnik Saveta roditelja. Ista više nema dete koje pohaĊa ovu
školu pa iz tih razloga ne može biti ĉlan Saveta roditelja a samim tim ni ĉlan organa upravljanja u koji
je i imenovan upravo po tom osnovu.
Na sednici Saveta roditelja održanoj 06.11.2014. godine SO –e Sjenica za novog ĉlana
predložen je Marko Janković koji predlog je SO-e Sjenica usvojila.
Imajući u vidu napred navedeno doneto je rešenje kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Ovo rešenje je konaĉno i protiv ovog rešenja može se pokretnuti
upravni spor pred Upravnim sudom u Beogradu u roku od 30 dana od dostavljanja istog.
Rešenje dostaviti:
- Crnovršanin Eldini ,
- Janković Marku,
- O.Š.„Sveti Sava” Bare,
- Informativnoj službi
- Primerak uz materijal sa sednice
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj 06-19/2014-8-6
Predsjednik Skupštine opštine,
Mustafa Baltić, dipl. arheolog
104
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 54 i 55. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik
RS”, broj 72/2009, 52/2011, 55/2013) ĉlana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”,
broj 129/07), i ĉlana 41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i
10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj 18.12. 2014. godine, donela je
R E Š E NJ E
O razrešenju I imenovanju člana školskog odbora u O.Š.„Rifat Burdžević - Tršo“ K. Bunari
IRazrešava se Miralem Džogović funkcije ĉlana Školskog odbora u O.Š.„Rifat Burdžević Tršo“ K. Bunari, iz reda zaposlenih.
IIImenuje se Anela Asotić za ĉlana Školskog odbora
Bunari, iz reda zaposlenih.
u O.Š.„Rifat Burdžević - Tršo“ K.
III Mandat imenovanog ĉlana traje do isteka mandata školskog odbora.
IVOvo rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Opštinskom službenom
glasniku”.
Obrazloženje:
Ĉlanom 54. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”,
broj 72/2009, 52/2011, 55/2013) predviĊeno je da ĉlanove organa upravljanja ustanove imenuje i
razrešava skupština jedinice lokalne samouprave, a predsednika biraju ĉlanovi većinom glasova od
ukupnog broja ĉlanova organa upravljanja.
Ĉlanom 55. stav 3. taĉka 4. istog Zakona predviĊeno je da će Skupština jedinice lokalne
samouprave razrešiti, pre isteka mandata, pojedine ĉlanove organa upravljanja ako ovlašćeni
predlagaĉ pokrene inicijativu za razrešenje ĉlana organa upravljanja zbog prestanka osnova po kojem
je imenovan u organ upravljanja.
Od ovlašćenog predlagaĉa SO-e Sjenica dobila je predlog za razrešenje Džogović Miralema od
06.11.2014. godine zbog smrti.
Na sednici Nastavniĉkog veĉa održanoj 01.11.2014. godine , SO –e Sjenica za novog ĉlana ,
predložena je Anela Asotić koji predlog je SO-e Sjenica usvojila.
Imajući u vidu napred navedeno doneto je rešenje kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Ovo rešenje je konaĉno i protiv ovog rešenja može se pokretnuti
upravni spor pred Upravnim sudom u Beogradu u roku od 30 dana od dostavljanja istog.
Rešenje dostaviti:
- Asotić Aneli ,,
- O.Š.„Rifat Burdžević - Tršo“ K. Bunari,
- Informativnoj službi
- Primerak uz materijal sa sednice
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj 06-19/2014-8-7
Predsjednik Skupštine opštine,
Mustafa Baltić, dipl. arheolog
105
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 54 i 55. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik
RS”, broj 72/2009, 52/2011, 55/2013) ĉlana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”,
broj 129/07), i ĉlana 41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i
10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj 18.12. 2014. godine, donela je
R E Š E NJ E
O razrešenju I imenovanju člana školskog odbora u O.Š.„Branko Radičević“ Štavalj
IRazrešava se Kiković Milica funkcije ĉlana Školskog odbora u O.Š.„Branko Radiĉević“
Štavalj, ispred Saveta roditelja. .
IIImenuje se Pantović Dušica za ĉlana Školskog odbora u O.Š.„Branko Radiĉević“ Štavalj,
ispred Saveta roditelja.
III Mandat imenovanog ĉlana traje do isteka mandata školskog odbora.
IVOvo rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Opštinskom službenom
glasniku”.
Obrazloženje:
Ĉlanom 54. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”,
broj 72/2009, 52/2011, 55/2013) predviĊeno je da ĉlanove organa upravljanja ustanove imenuje i
razrešava skupština jedinice lokalne samouprave, a predsednika biraju ĉlanovi većinom glasova od
ukupnog broja ĉlanova organa upravljanja.
Ĉlanom 55. stav 3. taĉka 4. istog Zakona predviĊeno je da će Skupština jedinice lokalne
samouprave razrešiti, pre isteka mandata, pojedine ĉlanove organa upravljanja ako ovlašćeni
predlagaĉ pokrene inicijativu za razrešenje ĉlana organa upravljanja zbog prestanka osnova po kojem
je imenovan u organ upravljanja.
Od ovlašćenog predlagaĉa SO-e Sjenica dobila je predlog za razrešenje Kiković Milice od
04.12.2014. godine zbog prestanka osnova po kojem je imenovana u školski odbor jer je dete završilo
obrazovanje u ovoj školi.
Na sednici Saveta roditelja održanoj 04.12.2014. godine , SO –e Sjenica za novog ĉlana ,
predložena je Pantović Dušica , roditelj uĉenika koji pohaĊa ovu školu , koji predlog je SO-e Sjenica
usvojila.
Imajući u vidu napred navedeno doneto je rešenje kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Ovo rešenje je konaĉno i protiv ovog rešenja može se pokretnuti
upravni spor pred Upravnim sudom u Beogradu u roku od 30 dana od prijema istog.
Rešenje dostaviti:
- Kiković Milici ,
- Pantović Dušici,
- O.Š.„Branko Radiĉević“ Štavalj
- Informativnoj službi
- Primerak uz materijal sa sednice
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj 06-19/2014-8-8
Predsjednik Skupštine opštine,
Mustafa Baltić, dipl. arheolog
106
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32.Zakona o lokalnoj samoupravi (’’Sluţbeni glasnik RS’’ broj 129/07) ĉlana 31. Stav 3. Zakona o javnim
preduzećima (’’Sluţbeni glasnik Republike Srbije’’ broj 119/12), ĉlana 19.stav 1 i 2.Odluke o sprovedjenju javnog konkursa
za imenovanje direktora javnih preduzeća (’’Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica’’ broj 3/2009, 10/2010), Skupština opštine
Sjenica na sednici odrţanoj dana 18.12.2014. donosi
REŠENJE
RODOMIR GRBOVIĆ, diplomirani inţinjer mašinstva iz Štavlja imenuje se za direktora javnog komunalnog preduzeća
’’Seoski vodovodi’’ Sjenica na period od 4 godine.
Obrazloženje
Ĉlanom 32. Stav 2. Taĉka 9. Zakon o lokalnoj samoupravi (’’Sluţbeni glasnik RS’’ broj 129/07) i ĉlana 41. Stav 1.
Taĉka 10 Statuta opštine Sjenica (’’Opšrinski sluţbeni glasniik Sjenica,broj 10/2010 predvidjeno je da Skupština opštine u
skladu sa Zakonom imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor,imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća,
organizacija i sluţbi, ĉiji je osnivaĉ i dalje saglasnost na njihove statute, u skladu sa Zakonom.
Ĉlanom 28. Stav 1. Zakona o javnim preduzećima (’’Sluţbeni glasnik Republike Srbije’’ broj 119/12), predvidjeno
je da sprovodjenje javnog konkursa za imenovanje direktora zapoĉinje donošenjem Odluke o sprovodjenju javnog konkursa
za imenovanje direktora javnog preduzeća, koju donosi Vlada, odnosno organ autonomne pokrajine nadleţan za
imenovanje direktora javnog preduzeća ĉiji je osnivaĉ autonomna pokrajina ili organ jedinice lokalne samouprave nadleţan
za imenovanje direktora javnog preduzeća ĉiji je osnivaĉ jedinica lokalne samouprave.
Ĉlanom 29.stav 3. Zakona o javnim preduzećima propisano je da organ nadleţan za donošenje Odluke o
sprovodjenju konkursa za imenovanje direktora posle donošenja odluke o sprovoedjenju javnog konkursa, dostavlja oglas o
javnom konkursu radi objavljivanja u ’’Sluţbenom glasnik Republike Srbije’’ i u najmanje jednim dnevnim novinama koje se
distribuiraju na celoj tertoriji Republike Srbije, u roku koji ne moţe biti duţi od osam dana od dana donošenja odluke o
sprovodjenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnog preduzeća. Oglas o javnom konkursu objavljuje se i na
internet stranici organa opštine, s tim što se mora navesti kada je oglas o javnojm konkursu objavljen u ’’Sluţbenom
glasniku Republike Srbije’’.
Skupština opšptine Sjenica je na sednici odrţanoj dana 27.06.2013.godine u skladu sa ĉlanom 28. Stav 1. Zakona
o javnim preduzećima, donela Odluku o sprovodjenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća broj 0610/2013-2-1 kao i tekst oglasa o javnom konkursu broj 06-10/2013-2-1.
Tekst konkursa je u skladu sa ĉlanom 29.stav 3.Zakona objavljen 03.07.2013.godine u ’’Sluţbenom glasniku
Republike Srbije’’ broj 57. a dana 02.07. 2013. U dnevnim novinama ’’Danas’’ i na zvaniĉnoj internet stranici opštine
Sjhenica, po navedenom konkursu kandidat je maorao ispunjavati sledeće uslove:
-da je punoletan, da je poslovno sposoban, da je drţavljanin RS, da je struĉnjak u jednoj ili više oblasti iz koje je delatnost
od opšteg interesa za ĉije obavljanje je osnovano javno preduzeće (Komunalna delatnost), da nije ĉlan organa politiĉke
stranke, odnosno da mu je odredjeno mirovanje u vršenju funkcije u organu politiĉke stranke, da nije osudjivan-a za
kriviĉno delo protiv privrede,pravnog saobraćaja i sluţbene duţnosti, da mu nije izreĉena mera bezbednosti zabrane
obavljanja delatnosti koja je preteţna delatnost javnog preduzeća (Komunalna delatnost), da uz prijavu podnose program
razvoja i povećanja dobiti javnog preduzeća.
Pored opštih uslova kandidat koji uĉestvuje na konkursu za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća ’’Seoski
vodovodi’’ Sjenica morao je da ispunjava i posebne uslove:
-da ima propisanu struĉnu spremu odnosno VII ili VI stepen struĉne spreme pravnog, ekonomskog ili tehniĉkog smera i
radno iskustvo od najmanje 3 godine.
Na osnovu ĉlana 26.stav 1. Zakona o javnim preduzećima (’’Sluţbeni glasnik Republike Srbije’’ broj 119/12), i
ĉlana 6 stav 2. Odluke o sprovodjenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća (’’Opštinski sluţbeni
glasnik Sjenica’’, broj 5/2013) javni konkurs za imenovanje direktora javnog preduzeća JKP ’’Seoski vodovodi’’ sprovodi
Komisija za imenovanje jedinice lokalne samoprave koju je imenovala rešenjem broj 06-4/2013-8 od 17.04.2013. godine,
Skupština opština Sjenica je na svojoj drugoj sednici 2013. Godine.
Komisija je po isteku roka za podnošenje prijava zapisniĉki dana 17.12.2013. i 09.01.2014 godine, utvrdila da su
povodom javnog konkursa za izbor kandidata za imenovanje direktora JKP ’’Seoski vodovodi’’ Sjenica, podneta ukupna
jedna prijava od kojih je potpuna, blagovremena i razumljiva.
Ĉlanom 30.stav 1. Zakon o javnim preduzećima i ĉlana 12. Odluke o sprovodjenju javnog konkursa za imenovanje
direktora javnih preduzeća predvidjeno je da Komisija sastavlja spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje i
medju njima sprovodi izborni postupak.
Na osnovu uvida u dokaze o ispunjenosti propisanih uslova za imenovanje direktora priloţenih uz prijavu. Komisija
je na sednici dana 22.01.2014. godine, utvrdila i sastavila spisak kandidata koji ispunjava uslove za imenovanje direktora
javnog preduzeća JKP ’’Seoski vodovodi’’ Sjenica i to:
1) Radomir Brbocić
107
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Polazeći od obaveze komisije utvrdjene ĉlanom 30. Zakona o javnim preduzećima, ĉlanom 12. Odluke o
sprovodjenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća.Komisija je sprtovela izborni postupak provere
ocenom priloţene dokumentacije.
Prema ĉlanu 31. Stav 1. Zakona o javnim preduzećima kandidate koji si ispunili merila propisana za imenovanje
direktora komisija uvršćuje u rang listu l listu za imenovanje sa najviše tri rangirana kandidata sa brojĉano iskazanim i
utvrdjenim rezultatima dostavlja naledţnom organu jedinice lokalne samouprave. Istovremeno, komisija dostavlja i zapisnik
o izbornom postupku. Stavom 2. Navedenog ĉlana propisano je da nadleţno ministarstvo odnosno organ uprave na osnovu
liste za imenovanje i zapisnika o izbornom postupku, priprema predlog akta o imenovanju i dostavlja ga organu nadleţnom
za imenovanje direktora javnih preduzeća.
Na osnovu ĉlana 31. Stav 3. Zakona o javnim preduzećima organ koji je nadleţan za imenovanje direktora,
nakon razmatranja dostavljene liste i predloga akta, odluĉuje o imenovanju dierektora javnog preduzeća donošenjem
rešenjem o imenovanju predloţenog kandidata sa liste.
Na osnovu sprovedenog izbornog postupka u skladu sa ĉlanom 31. Stav 1. Zakona o javnim preduzećima,
Komisija je na sednici odrţanoj dana 22.01.2012. godine utvrdila i napravila Listu za imenovanje direktora Javnog
preduzeća JKP ’’Seoski vodovdi’’ sa brojĉano iskazanim i utvrdjenim rezultatima prema merilima propisanim za imenovanje
i zajedno sa spisnikom o izbornom postupku dostavila Opštinskoj upravi opštine Sjenica radi pripreme predloga akta o
imenovanju direktora JKP ’’Seoski vodovodi’’ Sjenica.
Na osnovu podnete liste i Zapisnika o izbornom postupku Opštinska uprava je u skladu sa ĉlanom 31. Stav 1.
Zakona utvrdila predlog da se za direktora navednog preduzeća imenuje Radomir Grbović iz Štavlja i isti predlog dostavila
skupštini opštine na razmatranje i usvajanje. Nakon razmatranja podnete liste za imenovanje, zapisnika o izbornom
postupku te predloga za imenovanje skupština opštine Sjenica je postupajući u skladu sa ĉlanom 31. Stav 3. Zakona o
javnim preduzećima, donela odluku kao u dispozitivu rešenja.
Rešenje o imenovanju direktora je konaĉno i protiv njega se moţe pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
u Beogradu u roku od 30 dana od dostavljanja.
Rešenja objaviti u ’’Sluţbenom glasniku Republike Srbije’’ ’’Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica’’ i internet
stranici opštine.
Pouka o pravnom sredstvu: Ovo rešenje je konaĉno i protiv njega se moţe pokrenuti upravni spor pred
Upravnim sudom u Beogradu u roku od 30 dana od dostavljanja.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-9
Predsednik Skupštine opštine,
Mustafa Baltić, dipl.aheolog
Rešenje dostaviti:
-Imenovanom direktoru
-Kandidatu koji je uĉestvovao u postupku javnog konkursa
-Javnom preduzeću za koji je imenovan direktor
-Komisiji za imenovanje direktora
-Primerak za arhivu
108
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovuĉlana 35. Zakona o kulturi (“Službeni glaasnik RS” br. 72/2009), ĉlana 32. stav 1.
taĉka 10. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj 129/2007) i ĉlana 41. stav 1.
taĉka 10. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 3/09 i 10/2010), Skupština
opštine Sjenica na sednici održanoj 18. 12. 2014. godine, donela je
R E Š E NJ E
O imenovanju direktora Biblioteke “Muhamed Abdagić”
Sjenica
I
Edina Hamidović,master ekonomskih nauka iz Sjenice imenuje se za direktora
Biblioteke “Muhamed Abdagić” Sjenica na mandatni period od ĉetiri godine od dana
imenovanja.
II
Rešenje stupa na snagu danom donošenja.
III
Rešenje objaviti u “Opštinskom službenom glasniku Sjenica”.
Rešenje dostaviti:
- Imenovanom direktoru,
- Biblioteci „Muhamed Abdagić“ Sjenica,
- Informativnoj službi
- Primerak uz materijal sa sednice
SKUPŠTINAOPŠTINESJENICA
Broj 06-19/2014-9-1
PredsednikSkupštineopštine,
MustafaBaltić, dipl. arheolog
109
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlanova 12. , 13. stav 2. i 66. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 116/2013 autentiĉno tumaĉenje i 44/2014 - dr. zakon) , ĉlana 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sluţbeni glasnik
RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština
opštine Sjenica na sednici odrţanoj 18. 12. 2014. godine, donela je
REŠENJE
I
Imenuje se Nadzorni odbor JKP „Vrela“ Sjenica na period od ĉetiri godine i to :
za predsednika :
- Halilović Binasa , dip.ecc. iz Sjenice , na predlog osnivaĉa,
za ĉlanove:
- Amer Muhović ,Spec. dr. stom.iz Sjenice, na predlog osnivaĉa ,
- Metović Aziz, dipl.inţ.elektrotehnike, iz Sjenice, iz reda zaposlenih .
II
Donošenjem ovog rešenja prestaje sa radom Upravni odbor ovog javnog preduzeća imenovan rešenjem SO-e Sjenica br.
06-6/11-13-34, a njegovom predsedniku i ĉlanovima prestaje mandat.
III
Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Opštinskom sluţbenom glasniku”.
Obrazloženje:
Ĉlanom 12.stav 2. i 3. Zakona o javnim preduzećima predviĊeno je da nadzorni odbor javnog preduzeća ĉiji je osnivaĉ
lokalna samouprava ima tri ĉlana , da predsednika i ĉlanove nadzornog odbora javnog preduzeća ĉiji je osnivaĉ jedinica
lokalne samouprave - organ odreĊen statutom jedinice lokalne samouprave, pod uslovima, na naĉin i po postupku utvrĊenim
ovim zakonom.
Ĉlanom 32.stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi predviĊeno je da Skupština opštine imenuje i razrešava upravni i
nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i sluţbi, ĉiji je osnivaĉ i daje
saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom. Isto je predviĊeno I ĉlanom 41.stav 1. taĉka 10. Statuta opštine
Sjenica.
Ĉlanom 66.stav 1. i 3. Zakona o javnim preduzećima predviĊeno je da danom stupanja na snagu ovog zakona nadzorni
odbori javnih preduzeća prestaju da rade, a njihovim ĉlanovima prestaje mandat kao i da danom imenovanja predsednika i
ĉlanova nadzornog odbora u skladu sa ovim zakonom, prestaje sa radom upravni odbor javnog preduzeća, a njegovom
predsedniku i ĉlanovima prestaje mandat.
Ĉlanom 13.stav 2. Zakona o javnim preduzećima predviĊeno je da, kada je osnivaĉ javnog preduzeća lokalna samouprava,
organ utvrĊen statutom statutom jedinice lokalne samouprave imenuje ĉlanove nadzornog odbora na period od ĉetiri godine,
s tim da se jedan ĉlan imenuje iz reda zaposlenih.
Predlog osnivaĉa , odnosno odbornika bili su Halilović Binasa kao predsednik NO i Amer Muhovićkao ĉlan NO dok je
ovlašćeni predlagaĉ ispred ovog javnog preduzeća kao predstavnika zaposlenih predloţio Metović Aziza koji predlozi su
usvojeni pa je i rešeno kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja moţe se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Beogradu u roku
od 30 dana od dana prijema istog.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-10-1 Predsednik SO-e ,
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
110
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlanova 12. , 13. stav 2. i 66. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 116/2013 autentiĉno tumaĉenje i 44/2014 - dr. zakon) , ĉlana 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sluţbeni glasnik
RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština
opštine Sjenica na sednici odrţanoj 18. 12. 2014. godine, donela je
REŠENJE
I
Imenuje se Nadzorni odbor JP „Direkcija za urbanizam, projektovanje i izgradnju“ Sjenica na period od ĉetiri godine i to :
za predsednika :
- Senad Mahmutović, dipl.ecc. iz Sjenice , na predlog osnivaĉa,
za ĉlanove:
- Asmir Korać , dipl.ecc. iz Sjenice, na predlog osnivaĉa ,
- Medţid Ragipović , dipl.inţ.elektrotehnike, iz Sjenice, iz reda zaposlenih .
II
Donošenjem ovog rešenja prestaje sa radom Upravni odbor ovog javnog preduzeća, a njegovom predsedniku i ĉlanovima
prestaje mandat.
III
Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Opštinskom sluţbenom glasniku”.
Obrazloženje:
Ĉlanom 12. stav 2. i 3. Zakona o javnim preduzećima predviĊeno je da nadzorni odbor javnog preduzeća ĉiji je osnivaĉ
lokalna samouprava ima tri ĉlana , da predsednika i ĉlanove nadzornog odbora javnog preduzeća ĉiji je osnivaĉ jedinica
lokalne samouprave - organ odreĊen statutom jedinice lokalne samouprave, pod uslovima, na naĉin i po postupku utvrĊenim
ovim zakonom.
Ĉlanom 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi predviĊeno je da Skupština opštine imenuje i razrešava upravni i
nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i sluţbi, ĉiji je osnivaĉ i daje
saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom. Isto je predviĊeno I ĉlanom 41. stav 1. taĉka 10. Statuta opštine
Sjenica.
Ĉlanom 66. stav 1. i 3. Zakona o javnim preduzećima predviĊeno je da danom stupanja na snagu ovog zakona nadzorni
odbori javnih preduzeća prestaju da rade, a njihovim ĉlanovima prestaje mandat kao i da danom imenovanja predsednika i
ĉlanova nadzornog odbora u skladu sa ovim zakonom, prestaje sa radom upravni odbor javnog preduzeća, a njegovom
predsedniku i ĉlanovima prestaje mandat.
Ĉlanom 13. stav 2. Zakona o javnim preduzećima predviĊeno je da, kada je osnivaĉ javnog preduzeća lokalna samouprava,
organ utvrĊen statutom statutom jedinice lokalne samouprave imenuje ĉlanove nadzornog odbora na period od ĉetiri godine,
s tim da se jedan ĉlan imenuje iz reda zaposlenih.
Predlog osnivaĉa , odnosno odbornika bili su Senad Mahmutović kao predsednik NO i Asmir Korać kao ĉlan NO dok je
ovlašćeni predlagaĉ ispred ovog javnog preduzeća kao predstavnika zaposlenih predloţio Ragipović Medzida koji predlozi
su usvojeni pa je i rešeno kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja moţe se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Beogradu u roku
od 30 dana od dana prijema istog.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-10
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
Predsednik SO-e ,
111
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlanova 12. , 13. stav 2. i 66. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 116/2013 autentiĉno tumaĉenje i 44/2014 - dr. zakon) , ĉlana 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sluţbeni glasnik
RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština
opštine Sjenica na sednici odrţanoj 18. 12. 2014. godine, donela je
REŠENJE
I
Imenuje se Nadzorni odbor JKP „ Seoski vodovod“ Sjenica na period od ĉetiri godine i to :
za predsednika :
- Vukanić Milovan , saobr.inţinjer , iz Sjenice , na predlog osnivaĉa,
za ĉlanove:
- Rasim Jahić , dipl.inţ.graĊevine iz Sjenice, na predlog osnivaĉa ,
- Goran Radević, dipl.pravnik , iz Sjenice, iz reda zaposlenih .
II
Donošenjem ovog rešenja prestaje sa radom Upravni odbor ovog javnog preduzeća imenovan rešenjem SO-e Sjenica br.
06-6/11-13-14, a njegovom predsedniku i ĉlanovima prestaje mandat.
III
Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Opštinskom sluţbenom glasniku”.
Obrazloženje:
Ĉlanom 12. stav 2. i 3. Zakona o javnim preduzećima predviĊeno je da nadzorni odbor javnog preduzeća ĉiji je osnivaĉ
lokalna samouprava ima tri ĉlana , da predsednika i ĉlanove nadzornog odbora javnog preduzeća ĉiji je osnivaĉ jedinica
lokalne samouprave - organ odreĊen statutom jedinice lokalne samouprave, pod uslovima, na naĉin i po postupku utvrĊenim
ovim zakonom.
Ĉlanom 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi predviĊeno je da Skupština opštine imenuje i razrešava upravni i
nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i sluţbi, ĉiji je osnivaĉ i daje
saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom. Isto je predviĊeno I ĉlanom 41. stav 1. taĉka 10. Statuta opštine
Sjenica.
Ĉlanom 66. stav 1. i 3. Zakona o javnim preduzećima predviĊeno je da danom stupanja na snagu ovog zakona nadzorni
odbori javnih preduzeća prestaju da rade, a njihovim ĉlanovima prestaje mandat kao i da danom imenovanja predsednika i
ĉlanova nadzornog odbora u skladu sa ovim zakonom, prestaje sa radom upravni odbor javnog preduzeća, a njegovom
predsedniku i ĉlanovima prestaje mandat.
Ĉlanom 13. stav 2. Zakona o javnim preduzećima predviĊeno je da, kada je osnivaĉ javnog preduzeća lokalna samouprava,
organ utvrĊen statutom statutom jedinice lokalne samouprave imenuje ĉlanove nadzornog odbora na period od ĉetiri godine,
s tim da se jedan ĉlan imenuje iz reda zaposlenih.
Predlog osnivaĉa , odnosno odbornika, bili su Vuković Milovan kao predsednik NO i Rasim Jahićkao ĉlan NO dok je
ovlašćeni predlagaĉ ispred ovog javnog preduzeća kao predstavnika zaposlenih predloţio Radević Gorana, koji predlozi su
usvojeni pa je i rešeno kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja moţe se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Beogradu u roku
od 30 dana od dana prijema istog.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-10-2 Predsednik SO-e ,
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
112
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlanova 12. , 13. stav 2. i 66. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012, 116/2013 autentiĉno tumaĉenje i 44/2014 - dr. zakon) , ĉlana 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sluţbeni glasnik
RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština
opštine Sjenica na sednici odrţanoj 18. 12. 2014. godine, donela je
REŠENJE
I
Imenuje se Nadzorni odbor JKP „Pešterski vodovodi “ K.Bunari na period od ĉetiri godine i to :
za predsednika :
- Besim Kurbašević , dip.ecc. iz Sjenice , na predlog osnivaĉa,
za ĉlana:
- Zijadin Turković , Spec. dr. stom.iz Sjenice, na predlog osnivaĉa .
II
Donošenjem ovog rešenja prestaje sa radom Upravni odbor ovog javnog preduzeća imenovan rešenjem SO-e Sjenica br.
06-6/11-13-18, a njegovom predsedniku i ĉlanovima prestaje mandat.
III
Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Opštinskom sluţbenom glasniku”.
Obrazloženje:
Ĉlanom 12. stav 2. i 3. Zakona o javnim preduzećima predviĊeno je da nadzorni odbor javnog preduzeća ĉiji je osnivaĉ
lokalna samouprava ima tri ĉlana , da predsednika i ĉlanove nadzornog odbora javnog preduzeća ĉiji je osnivaĉ jedinica
lokalne samouprave - organ odreĊen statutom jedinice lokalne samouprave, pod uslovima, na naĉin i po postupku utvrĊenim
ovim zakonom.
Ĉlanom 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi predviĊeno je da Skupština opštine imenuje i razrešava upravni i
nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i sluţbi, ĉiji je osnivaĉ i daje
saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom. Isto je predviĊeno I ĉlanom 41. stav 1. taĉka 10. Statuta opštine
Sjenica.
Ĉlanom 66. stav 1. i 3. Zakona o javnim preduzećima predviĊeno je da danom stupanja na snagu ovog zakona nadzorni
odbori javnih preduzeća prestaju da rade, a njihovim ĉlanovima prestaje mandat kao i da danom imenovanja predsednika i
ĉlanova nadzornog odbora u skladu sa ovim zakonom, prestaje sa radom upravni odbor javnog preduzeća, a njegovom
predsedniku i ĉlanovima prestaje mandat.
Ĉlanom 13. stav 2. Zakona o javnim preduzećima predviĊeno je da, kada je osnivaĉ javnog preduzeća lokalna samouprava,
organ utvrĊen statutom statutom jedinice lokalne samouprave imenuje ĉlanove nadzornog odbora na period od ĉetiri godine,
s tim da se jedan ĉlan imenuje iz reda zaposlenih.
Predlog osnivaĉa , odnosno odbornika bili su Besim Kurbašević kao predsednik NO iZijadin Turković kao ĉlan NO I kao
predstavnici opštine Sjenica u ovom preduzeću koji predlozi su usvojeni pa je i rešeno kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja moţe se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Beogradu u roku
od 30 dana od dana prijema istog.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-10-3 Predsednik SO-e ,
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
113
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 20. taĉ. 4. i ĉlana 32. taĉ. 3. i 6. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sluţbeni glasnik
RS“, br. 129/07 i 83/14 - dr zakon), ĉlana 11. do 18. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sluţbeni glasnik
RS“, br. 62/06, 47/11, 93/12 i 99/13) i ĉlana 41. Statuta opštine Sjenica („Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica“, br. 3/09
i 10/10), Skupština opštine Sjenica, na sednici odrţanoj 18.12.2014. godine, donela je
ODLUKU
O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA 2015. GODINU
.
Ĉlan 1.
Ovom odlukom uvodi se obaveza plaćanja lokalne komunalne takse (u daljem tekstu komunalne takse) za
korišćenje prava, predmeta i usluga na teritoriji Opštine Sjenica za 2015. god.
Ĉlan 2.
Obveznik plaćanja komunalne takse je korisnik prava, predmeta i usluga za ĉije korišćenje je ovom odlukom
propisano plaćanje komunalne takse.
Ĉlan 3.
Taksena obaveza nastaje danom poĉetka korišćenja prava, predmeta i usluga za ĉije korišćenja je ovom
odlukom propisano plaćanja komunalne takse i traje dok traje korišćenje prava, predmeta i usluga.
Ĉlan 4.
Komunalna taksa se uvodi za:
1. Korišćenja prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim
prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetniĉkih zanata i domaće radinosti;
2. Drţanje sredstava za igru („zabavne igre“);
3. Korišćenje prostora za parkiranje drumskih, morotnih i prikljuĉnih vozila na ureĊenim i obeleţenim
mestima;
4. Korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili druge objekte privremenog
korišćenja;
5. Isticaje firme na poslovnom prostoru;
6. Korišćenje reklamnih panoa, ukljuĉujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na
objektima i prostorijama koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.);
7. Drţanje motornih drumskih i prikljuĉnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina;
8. Zauzeće javne površine graĊevinskim materijalom i za izvoĊenje graĊevinskih radova;
Ĉlan 5.
Komunalne takse za korišćenje prava, predmeta i usluga iz ĉlana 4. ove Odluke, predstavljaju
prihod budţeta Opštine Sjenica.
Ĉlan 6.
Obveznik plaćanja komunalne takse koji u toku godine zapoĉne obavljanje delatnosti, duţan je da podnese
prijavu za plaćanje komunalne takse na obrascu koji je sastavni deo ove odluke, najkasnije u roku od 15 dana od dana
upisa u registar nadleţnog organa, odbnosno od poĉetka obavljanja delatnosti.
Obveznik je duţan da prijavi svaku promenu podataka od znaĉaja za utvrĊivanje visine takse, u roku od 15
dana od dana nastanka promene, Odeljenju za budţet, privredu i finansije i naplatu opštinskih javnih prihoda- Odsek
za naplatu optinskih javnih prihoda (u daljem tekstu Odluke i Taksene tarife, nadleţnom Odseku).
114
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Obveznik koji već ima podnetu prijavu za plaćanje komunalne takse a u meĊuvremenu nije došlo do promene
podataka od znaĉaja za utvrĊivanje njene visine, nije u obavezi da podnosi novu prijavu za narednu godinu u kom
sluĉaju će se obaveza plaćanja komunalne takse utvrditi na osnovu predhodno podnete prijave, po skraćenom
postupku.
Ĉlan 7.
Ukoliko obveznik plaćanja komunalne takse ne podnese prijavu iz ĉlana 6. stav 1. ove Odluke, nadleţni odsek
će doneti rešenje o zaduţenju na osnovu podataka nadleţnih organa koji vrše upis u registar, odnosno podataka
kojima raspolaţe odsek ili koji se prikupe u postupku kancelarijske i terenske kontrole.
Ĉlan 8.
Ako ne podnese prijavu, ako ne podnese taĉnu i potpunu prijavu ili ne prijavi promenu podataka koji su bitni za
utvrĊivanje visine takse na naĉin i u rokovima propisanim ĉlanom 6. ove Odluke, kazniće se za prekršaj novĉanom
kaznom:
1.
2.
3.
4.
Pravno lice, od 10.000 do 100.000 dinara.
Odgovorno lice u pravnom licu, od 5.000 do 50.000 dinara.
Preduzetnik, od 5.000 do 50.000 dinara.
Fiziĉko lice, od 2.000 do 10.000 dinara.
Ĉlan 9.
Taksenom tarifom, koja je sastavni deo ove Odluke, utvrĊeni su obveznici, visina takse, limitiranje
maksimalnih iznosa takse u skadu sa Zakonom, oslobaĊanja od plaćanja,olakšice, naĉin utvrĊivanja i plaćanja, rokovi
i dr.
Ĉlan 10.
Taksenom tarifom, koja je sastavni deo ove Odluke, utvrĊuju se komunalne takse u razliĉitoj visini, zavisno od
vrste delatnosti, površine i tehniĉko-upotrebnih karakteristika objekta,veliĉine pravnog lica u smislu zakona kojim se
ureĊuje raĉunovodstvo i po delovima teritorije, odnosno u zonama u kojima se nalaze objekti, predmeti ili koriste
prava ili vrše usluge za koje se plaća taksa.
Ĉlan 11.
Komunalne takse iz taĉke 1, 2, 5, i 6. stava 1. ĉlana 4. ove Odluke, utvrĊuju se po zonama u kojima se nalaze
objekti, predmeti ili vrše usluge i to:
I ZONA: U prvu zonu spadaju objekti i kuće poĉevši od raskrsnice ulica „Ahmeta Abdagića“ i ulice „Save
Kovaĉevića“, kod mosta na reci Grabovici, ulicom „Ahmeta Abdagića“, pored Zelene pijace do raskrsnice sa ulicom
„Nova“, kod SZTR „Palma“. Ulicom „Nova“, desno pored OŠ „12. decembra“ do raskrsnice sa ulicom Milorada
Jovanovića. Dalje se produţava ulicom Pešterskom do raskrsnice sa ulicom „Hranislava Vukovića“. Ulicom
„Hranislava Vukovića“, pored kafea „Baćo“ gde se ukljuĉuje na novu saobraćajnicu-zaobilaznicu. Zaobilaznicom
pored zgrade „Kej“, do skretanja prema Sportskoj hali, do stare zgrade JKP „Vrela“, desno pored Bioskopa, Uprave
za trezor i zgrade SO-Sjenica. Od zgrade SO-e, levo ulicom „Kralja Petra I“ do skretanja u ulicu „Sandţaĉku“.
Ulicom „Sandţaĉkom“, do zgrade Policijske stranice. Od zgrade Policijske stanice, desno ulicom „Sandţaĉkom“ do
ulice „Tadije Andrića“. Ulicom „Tadije Andrića“, desno do ulice „Jezdimira Lovića“. Ulicom „Jezdimira Lovića“,
levo do raskrsnice sa ulicom „Save Kovaĉevića“. Ulicom „Save Kovaĉevića“, preko mosta na reci Grabovici, do
raskrsnice sa ulicom „Ahmeta Abdagića, gde se zatvara krug. Istovremeno, u prvu zonu spada i prvi red objekata
odnosno kuća sa suprotne, leve strane ulica, koje ĉine napred navedeni krug.
II ZONA: Drugu zonu ĉine objekti i kuće poĉevši od mosta na reci Grabovici, kod bivšeg stovarišta
„Jošanice“, ulicom „Lenjinovom“, do ulice „Jablaniĉke“. Ulicom „Jablaniĉkom“, desno do raskrsnice sa ulicom
„Milorada Jovanovića“. Levo, ulicom „Milorada Jovanovića“ do raskrsnice sa ulicom „Maksima Gorkog“. Ulicom
„Maksima Gorkog“, do raskrsnice sa ulicom „Pešterskom“. Ulicom „Pešterskom“, desno do ulice „7. jula“. Ulicom
„7. jula“ do ulice „12. decembra“. Levo, ulicom „12. decembra“ do Sportske hale pa desno, preko MeĊureĉkog
potoka, izmeĊu Sportske hale i lovaĉkog doma „Vrhovi“, pored sportskih terena i popreĉno seĉe ulicu „Kralja Petrra
115
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
I“i dalje popreĉno izlazi na ulicu „Neznanih junaka“. Od ulice „Neznanih junaka“ do ugla gde se vrši spajanje ulica
„Sandţaĉka“ i „Neman i dalje popreĉno do ulice „Tadije Andrića“, desno iz ulice „Tadije Andića“, putem izmeĊu
Bolnice i Starih kasarni do ulice „Prijepoljske“. Ulicom „Prijepoljskom“, desno do raskrsnice sa ulicom „Jezdimira
Lovića“ pa levo ulicom „Jezdimira Lovića“ do raskrsnice sa ulicom „29. novembra“. Ulicom „29. novembra“ do
raskrsnice sa ulicom „Nušićevom“. Ulicom „Nušićevom“ do raskrsnice sa ulicom „Javorskom“ pa levo do mosta na
reci Grabovici, gde se zatvara krug. Istovremeno, u drugu zonu spada i prvi red objekata odnosno kuća sa suprotne,
leve strane ulica, koje ĉine napred navedeni krug, izuzev objekata kioji ĉine prvu zonu.
III ZONA: U treću zonu spadaju svi ostali objekti i kuće koji se nalaze na podruĉju naselja gradskog
karaktera, u granicama postojećeg GUP-a, koji nisu obuhvaćeni prvom i dugom zonom.
IV ZONA: Ĉetvrtu zonu ĉine objekti i kuće koji se nalaze na podruĉju seoskog karaktera, odnosno svi ostali
objekti na teritoriji Opštine Sjenica koji nisu obuhvaćeni sa prve tri zone.
Ĉlan 12.
UtvrĊivanje, naplatu kao i poslove kontrole naplate komunalne takse vrši Odeljenje za budţet, privredu i
finansije i naplatu opštinskih javnih prihoda – Odsek za naplatu opštinskih javnih prihoda, pri Opštinskoj upravi
Opštine Sjenica, osim ako za pojedine komunalne takse nije drugaĉije propisano ovom Odlukom odnosno Taksenom
tarifom koja je njen sastavni deo.
Ĉlan 13.
Protiv poreskog akta kojim je odluĉeno o pojedinaĉnim pravima i obavezama iz poreskopravnog odnosa moţe
se podneti ţalba.
Ţalbu moţe podneti lice o ĉijim je pravima i obavezama odluĉeno u prvostepenom postupku i lice koje ima
pravni interes.
Ţalba se podnosi nadleţnom drugostepenom organu, a predaje se neposredno ili preporuĉenom poštom,
odnosno izjavljuje na zapisnik prvostepenom poreskom organu.
Ĉlan 14.
Sva ostala pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom a odnose se na utvrĊivanje, obraĉunavanje, zastarelost,
kamate, rokova za plaćanje, naplatu, poresko-prekršajni postupak, postupak po pravnom leku i dr. primenjuju se
odredbe zakona kojima su te oblasti regulisane.
Ĉlan 15.
Nadzor nad sprovoĊenjem ove odluke vrši Opštinska uprava Opštine Sjenica, preko nadleţnog odeljenja i
odseka.
Ĉlan 16.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da vaţi Odluka o lokalnim komunalnim taksama („Opštinski sluţbeni
glasnik Sjenica“, br. 8/13).
Ĉlan 17.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica“, a
primenjivaće se od 01.01.2015. godine.
TAKSENA
TARIFA
TARIFNI BROJ 1.
116
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Za korišćenja prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim prodaje
štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetniĉkih zanata i domaće radinosti plaća se taksa po svakom
celom ili zapoĉetom kvadratnom metru zauzetog prostora, prema zoni u kojoj se javne površine nalaze i za sezonu
koja traje od 01.05. do 01.10. 2015. godine.
1. Za korišćenje prostora na javnim površinama radi prodaje prehrambene robe koja se prodaje u poslovnom
objektu, taksa se utvrĊuje u dnevnom iznosu, po zonama i to:
Za I zonu .........................15.00 dinara po 1 m2
Za II zonu.........................12.00 dinara po 1 m 2
Za III zonu......................... 10.00 dinara po 1 m2
Za IV zonu........................ . 8.00 dinara po 1 m 2
2. Za korišćenje prostora na javnim površinama za postavljanje rashladnih ureĊaja za prodaju osveţavajućih
pića, sladoleda i kremova, taksa se utvrĊuje u dnevnom iznosu, po zonama i to:
Za I zonu ........................50.00 dinara po 1 m2
Za II zonu.........................40.00 dinara po 1 m 2
Za III zonu.........................30.00 dinara po 1 m2
Za IV zonu................... .... 15.00 dinara po 1 m2
3. Za korišćenje prostora na javnim površinama za postavljanje aparata za kokice, taksa se utvrĊuje u dnevnom
iznosu, po zonama i to:
Za I zonu ........................40.00 dinara po 1 m2
Za II zonu.........................30.00 dinara po 1 m 2
Za III zonu........................ 20.00 dinara po 1 m2
Za IV zonu................... .... 15.00 dinara po 1 m2
4. Za korišćenje prostora na javnim površinama za prodaju neprehrambene robe koja se prodaje u poslovnom
objektu, taksa se utvrĊuje u dnevnom iznosu, po zonama i to:
Za I zonu ........................15.00 dinara po 1 m2
Za II zonu.........................10.00 dinara po 1 m2
Za III zonu...................... ... 8.00 dinara po 1 m2
Za IV zonu................... ..... 6.00 dinara po 1 m2
5. Za korišćenje prostora na javnim površinama za postavljanje letnjih bašti, taksa se utvrĊuje u dnevnom
iznosu, po zonama i to:
Za I zonu .........................10.00 dinara po 1 m2
Za II zonu.......................... 8.00 dinara po 1 m 2
Za III zonu.......................... 6.00 dinara po 1 m2
Za IV zonu................... ...... 5.00 dinara po 1 m 2
6. Za korišćenje prostora na javnim površinama za izvoĊenje zabavnih programa, postavljanje šatora za cirkus,
zabavne i luna parkove, taksa se utvrĊuje u dnevnom iznosu i to:
Za I zonu .................... ..15.00 dinara po 1 m2
Za II zonu...................... 12.00 dinara po 1 m2
Za III zonu...................... 10.00 dinara po 1 m2
Za IV zonu................... .. 8.00 dinara po 1 m2
NAPOMENA:
Obveznici takse iz ovog tarifnog broja su pravna lica, preduzetnici i fiziĉka lica koja koriste javne površine.
Obveznik takse iz ovog tarifnog broja duţan je da podnese zahtev nadleţnim sluţbama Opštinske uprave
opštine Sjenica radi dobijanja odobrenja za korišćenje javnih površina.
117
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
UtvrĊivanje i naplatu takse iz ovog tarifnog broja vrši Odeljenje za budţet, privredu i finansije i naplatu
opštinskih javnih prihoda pri Opštinskoj upravi opštine Sjenica.
Komunalna taksa iz ovog tarifnog broja plaća se unapred srazmerno vremenu korišćenja za sezonu.
TARIFNI BROJ 2.
Za drţanje sredstava za igre na sreću (tombola, kladionica, poker-aparati, ruleti i sl.) plaća se taksa od 1.200.00
dinara dnevno.
Za drţanje aparata za zabavne igre (bilijar,fliperi i sl.) plaća se taksa od 12.00 dinara dnevno.
NAPOMENA:
Obveznici takse iz ovog tarifnog broja su pravna lica i preduzetnici koji se u okviru svoje delatnostri bave
drţanjem sredstava za igru na sreću i drţanjem aparata za zabavne igre.
Obveznik takse iz ovog tarifnog broja duţan je da podnese prijavu nadleţnoj sluţbi poreske administrracije
Opštinske uprave pre poĉetka drţanja sredstava za igru, odnosno do 15-og januara za novu kalendarsku i poslovnu
godinu.
Ako je za drţanje sredstava za igru iz ovog tarifnog broja propisano izdavanje odobrenja, Odeljenje Opštinske
uprave koje je nadleţno za njegovo izdavanje duţno je da obavesti nadleţnu sluţbu poreske administracije Opštinske
uprave o izdatom uverenju, dostavljanjem kopije istog.
UtvrĊivanje i naplatu takse iz ovog tarifnog broja vrši Odeljenje za budţet, privredu i finansije i naplatu
opštinskih javnih prihoda pri Opštinskoj upravi opštine Sjenica.
Taksu iz ovog tarifnog broja obveznik plaća najkasnije do 10-og u mesecu, za predhodni mesec.
TARIFNI BROJ 3.
Za korišćenje prostora za parkiranje drumskih, motornih i prikljuĉnih vozila na ureĊenih i obeleţenim
mestima, taksa se plaća:
- za putniĉke automobile............................................... 20.00 dinara/ĉas
- za ostala morotna vozila sa prikolicom...................... 40.00 dinara/ĉas
- za ostala motorna vozila bez prikolice....................... 15.00 dinara/ĉas
NAPOMENA:
Obveznici takse iz ovog tarifnog broja su sva pravna i fiziĉka lica koja koriste ureĊena i obeleţena mesta za
parkiranje drumskih, motornih i prikljuĉnih vozila.
Naplatu takse iz ovog tarifnog broja vrši JP kome je povereno upravljanje i odrţavanje prostora namenjenih za
parkiranje vozila.
TARIFNI BROJ 4.
Za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog korišćenja
na podruĉju Opštine Sjenica, taksa se plaća:
- za postavljanje šatora .................................................... 45.00 dinara po danu
- za postavljanje auto-kamp prikolica.............................. 75.00 dinara po danu
NAPOMENA:
Taksu iz ovog tarifnog broja plaća lice koje koristi prostor za kampovanje, odnosno za postavljanje šatora ili
drugih objekata privremenog korišćenja, srazmerno vremenu korišćenja.
Naplatu takse vrši JP kome je povereno odrţavanje i ureĊenje slobodnih površina.
118
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
TARIFNI BROJ 5.
Preduzetnici i pravna lica koja su prema zakonu kojim se ureĊuje raĉunovodstvo razvrstana u mala pravna lica
(osim preduzetnika i pravnih lica koja obavljaju delatnosti: bankarstva; osiguranje imovine i lica; proizvodnje i
trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa;
poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pruţanja
kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka), a imaju godišnji prihod do 50.000.000,00 dinara, ne plaćaju
komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru.
Za isticanje firme na poslovnom prostoru, taksu plaćaju svi preduzetnici i pravna lica, osim preduzetnika i
pravnih lica, koji su navedeni u stavu 1. ovog tarifnog broja s tim što:
- Taksa ne moţe biti veća od dve proseĉne zarade osrtvarene na teritoriji Opštine Sjenica u periodu
januar-avgust 2014-te godine, prema podacima Republiĉkog zavoda za statistiku, za pravna lica koja su, prema
zakonu kojim se ureĊuje raĉunovodstvo, razvrstana u srednja pravna lica kao i preduzetnike i mala pravna lica koja
imaju godišnji prihod preko 50.000.000,00 dinara (osim preduzetnika i pravnih lica koja obavljaju delatnosti:
bankarstva; osiguranje imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na
veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede;
kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pruţanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka).
- Taksa ne moţe biti veća od tri proseĉne zarade osrtvarene na teritoriji Opštine Sjenica u periodu
januar-avgust 2014-te godine, prema podacima Republiĉkog zavoda za statistriku, za pravna lica koja su, prema
zakonu kojim se ureĊuje raĉunovodstvo, razvrstana u velika pravna lica (osim preduzetnika i pravnih lica koja
obavljaju delatnosti: bankarstva; osiguranje imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte;
proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih
usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pruţanja kockarskih usluga i noćnih barova i
diskoteka).
- Taksa ne moţe biti veća od deset proseĉnih zarada osrtvarenih na teritoriji Opštine Sjenica u periodu
januar-avgust 2014-te godine, prema podacima Republiĉkog zavoda za statistiku, za pravna lica koja su, prema
zakonu kojim se ureĊuje raĉunovodstvo, razvrstana u velika, srednja i mala pravna lica i preduzetnike a obavljaju
delatnost: bankarstva; osiguranje imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i
trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga;
elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pruţanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka).
Obveznici takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, koji su razvrstani zavisno od vrste delatnosti koju
obavljaju, veliĉine pravnog lica u smislu zakona kojim se ureĊuje raĉunovodstvo i po delovima teritorije, odnosno po
zonama u kojima se nalaze objekti, taksu plaćaju u sledećim iznosima:
R.b
ZONE U DINARSKIM IZNOSIMA
r.
DELATNOST
I
II
III
IV
3.
PREDUZEĆA, JEDINICE I POGONI
ZA PRENOS I DISTRIBUCIJU
ELEKTRIĈNE ENERGIJE
POŠTANSKE USLUGE (jedinice
poštanskih mreţa), FIKSNA I
MOBILNA TELEFONIJA
OSIGURANJE IMOVINE I LICA
4.
BENZINSKE I DRUGE PUMPE
1.
2.
5.
6.
KAZINA, KOCKARNICE,
KLADIONICE, BINGO-SALE I
PRUŢANJE KOCKARSKIH USLUGA,
NOĆNI BAROVI I DISKOTEKE
BANKARSTVO
490.000,00
480.000,00
470.000,00
390.000,00
460.000,00
420.000,00
380.000,00
160.000,00
220.000,00
190.000,00
180.000,00
70.000,00
200.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
260.000,00
160.000,00
140.000,00
90.000,00
490.000,00
480.000,00
400.000,00
200.000,00
150.000,00
145.000.00
140.000,00
135.000,00
90.000,00
80.000,00
75.000,00
65.000,00
75.000,00
70.000,00
60.000,00
55.000,00
OSTALA VELIKA PRAVNA LICA
7.
OSTALA SREDNJA PRAVNA LICA
8.
9.
OSTALA MALA I MIKRO PRAVNA
LICA I PREDUZETNICI koji imaju
119
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
10.
11.
12.
godišnji prihod preko 50.000.000,00
dinara.
PRODAVNICE MOBILNE
TELEFONIJE ukljuĉujući i prodaju TF
usluga
MALOPRODAJNI OBJEKTI VELIKIH
PRAVNIH LICA
MALOPRODAJNI OBJEKTI SRENJIH
PRAVNIH LICA, MALIH I MIRKO PRAVNIH LICA I
PREDUZETNIKA koji imaju godišnji
prihod preko 50.000.000,00 dinara.
8.januar2014.
8.јануар2014.
220.000,00
180.000,00
120.000,00
95.000,00
32.000,00
27.000,00
22.000,00
17.000,00
20.000,00
17.000,00
14.000,00
10.000,00
NAPOMENA:
Taksu iz ovog tarifnog broja plaćaju lica (pravna i fiziĉka) nosioci firme, s tim što se taksa plaća onoliko puta
koliko ima istaknutih firmi na razliĉitim objektima.
Ako se na jednom objektu nalazi više istaknutih firmi, odnosno naziva istog obveznika, taksa se plaća samo za
jednu firmu, tj. naziv po najvišoj tarifi utvrĊenog iznosa za istaknutu firmu na objektu.
Obveznik koji registruje više delatnosti, za koje je proposana taksa u razliĉitim iznosima, plaća taksu u iznosu
propisanom za delatnost za koju se plaća najviša taksa, ukoliko tu delatnost obavlja.
Razvrstavanje pravnih lica na velika, srednja i mala vrši se u skladu sa Zakonom o raĉunovodstvu i reviziji
(„Sluţbeni glasnik RS“, br. 46/06, 111/09, 99/11-dr. zakon i 62/13-dr.zakon).
Taksa iz ovog tarifnog broja utvrĊuje se na godišnjem nivou a plaća kvartalno.
UtvrĊivanje i naplatu takse iz ovog tarifnog broja vrši Odeljenje za budţet, privredu i finansije i naplatu
opštinskih javnih prihoda pri Opštinskoj upravi opštine Sjenica.
Visina takse utvrĊuje se svakom obvezniku, rešenjem koje donosi nadleţno Odeljenje.
Ako se firma istakne u prvom tromeseĉju taksa se plaća u punom iznosu, dok se za firmu istaknutu u svakom
narednom tromeseĉju taksa umanjuje za 25%.
TARIFNI BROJ 6.
Preduzetnici i pravna lica koja su prema zakonu kojim se ureĊuje raĉunovodstvo razvrstana u mala pravna lica
(osim preduzetnika i pravnih lica koja obavljaju delatnosti: bankarstva; osiguranje imovine i lica; proizvodnje i
trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa;
poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pruţanja
kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka), a imaju godišnji prihod do 50.000.000 dinara, ne plaćaju komunalnu
taksu za korišćenje reklamnih panoa ukljuĉujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i
prostorijama koje pripadaju Opštini Sjenica ( kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.).
Za korišćenje reklamnih panoa, ukljuĉujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora,na objektima i
prostorijama koje pripadaju Opštini Sjenica ( kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.), taksu plaćaju svi
preduzetnici i pravna lica, osim preduzetnika i pravnih lica, koji su navedeni u stavu 1. ovog tarifnog broja.
Za korišćenje raklamnih panoa, ukljuĉujući i isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima
i prostorijama koje pripadaju opštini Sjenica (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.), plaća se komunalna
taksa godišnje u visini od 20 % od iznosa utvrĊenog u tarifnom broju 5.
NAPOMENA:
Obveznik takse iz ovog tarifnog broja duţan je da podnese zahtev nadleţnoj sluţbi Opštinske uprave radi
dobijanja odobrenja za korišćenje reklanih panoa, odnosno isticanja i ispisivanje firme van poslovnog prostorana
objektima i prostorijama koje pripadaju Opštini Sjenica ( kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.).
UtvrĊivanje i naplatu takse iz ovog tarifnog broja vrši Odeljenje za budţet, privredu i finansije i naplatu
opštinskih javnih prihoda pri Opštinskoj upravi opštine Sjenica.
Taksa iz ovog tarifnog broja utvrĊuje se na godišnjem nivou a plaća kvartalno.
120
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
TARIFNI BROJ 7.
Za drţanje motornih, drumskih i prikljuĉnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, utvrĊuje se
komunalna taksa, zavisno od nosivosti ili radne zapremine motora ili snage motora ili broja registrovanih sedišta i to u
sledećim iznosima:
1. Za teretna vozila (prema nosivosti):
- za kamione do 2 t nosivosti .................................................... 1.540.00 dinara
- za kamione od 2 t do 5 t nosivosti ........................................... 1.960.00 dinara
- za kamione od 5 t do 12 t nosivosti ......................................... 3.480.00 dinara
- za kamione preko 12 t nosivosti .............................................. 4.960.00 dinara
2. Za teretne i radne prikolice (za putniĉke automobile) ................ 500.00 dinara
3. Za putniĉka vozila (prema radnoj zapremini motora):
- do 1.150 cm3 ........................................................................... 500.00 dinara
- od 1.150 cm3 do 1.300 cm3 .................................................... 980.00 dinara
- od 1.300 cm3 do 1.600 cm3 .................................................... 1.580.00 dinara
- od 1.600 cm3 do 2.000 cm3 .................................................... 2.100.00 dinara
- od 2.000 cm3 do 3.000 cm3 .................................................... 3.210.00 dinara
- preko 3.000 cm3 ...................................................................... 5.340.00 dinara
4. Za motocikle (prema radnoj zapremini motora):
- do 125 cm3 .............................................................................. 420.00 dinara
- od 125 cm3 do 250 cm ............................................................ 600.00 dinara
- od 250 cm3 do 500 cm3 .......................................................... 990.00 dinara
- od 500 cm3 do 1.200 cm3 ....................................................... 1.170.00 dinara
- preko 1.200 cm3 ...................................................................... 1.550.00 dinara
5. Za autobuse i kombi-buseve .................50.00 dinara po registrovanom sedištu.
6. Za prikljuĉna vozila: teretne prikolice, poluprikolice, specijalne teretne prikolice za prevoz odreĊenih vrsta
tereta (prema nosivosti):
- do 1 t nosivosti ........................................................................ 360.00 dinara
- od 1 t do 5 t nosivosti .............................................................. 660.00 dinara
- od 5 t do 10 t nosivosti ............................................................ 990.00 dinara
- od 10 t do 12 t nosivosti .......................................................... 1.280.00 dinara
- preko 12 t nosivosti ................................................................. 2.060.00 dinara
7. Za vuĉna vozila - tegljaĉe (prema snazi motora):
- ĉija je snaga motora do 66 kilovata ........................................
- ĉija je snaga motora od 66 do 96 kilovata ..............................
- ĉija je snaga motora od 96 do 132 kilovata ............................
- ĉija je snaga motora od 132 do 177 kilovata ..........................
- ĉija je snaga motora preko 177 kilovata .................................
1.570.00 dinara
2.060.00 dinara
2.540.00 dinara
3.050.00 dinara
4.100.00 dinara
8. Za radna vozila, specijalna adaptirana vozila za prevoz rekvizita za putujuće zabave, radnje i atestirana
specijalizovana vozila za prevoz pĉela ............. 1.000.00 dinara
NAPOMENA:
Taksa iz ovog tarifnog broja se utvrĊuje na godišnjem nivou.
121
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Taksa iz ovog tarifnog broja se plaća pre podnošenja zahteva za registraciju odnosno za produţenje vaţenja
registracije vozila i to u jednokratnom iznosu, unapred za dvanaest meseci, obuhvatajući i mesec u kome se vrši
registracija, odnosno produţavanje vaţenja registracije.
Organ nadleţan za registraciju vozila ne moţe registrovati drumsko vozilo dok imalac ne podnese dokaz o
plaćenoj taksi iz ovog tarifnog broja.
Imalac drumskog vozila koji privremeno registruje svoje vozilo za vreme kraće od dvanaest meseci, plaća
srazmeran deo takse za to vreme.
Ako drumsko motorno vozilo bude otuĊeno u vreme za koje se plaća taksa, novi imalac vozila neće platiti
taksu za to vozilo za vreme za koje je raniji imalac platio taksu iz ovog tarifnog broja.
Ako nosivost teretnog motornog vozila ili teretne prikolice nije izraţena u celim tonama, taksa se ne plaća do
pola tone nosivosti a za nosivost preko pola tone taksa se plaća u iznosu odreĊenom za celu tonu.
TARIFNI BROJ 8.
Za zauzeće javne površine graĊevinskim materijalom i za izvoĊenje graĊevinskih radova, utvrĊuje se
komunalna taksa i to:
Za zauzeće javne površine graĊevinskim materijalom ........... 25.00 dinara po m2, dnevno
Za zauzeće javne površine za vreme raskopavanja iste:
Za zauzeće u periodu od 01. aprila do 31. oktobra ................. 42.00 dinara po m2, dnevno
Za zauzeće u periodu od 01. novembra do 31. marta ............. 48.00 dinara po m2, dnevno
NAPOMENA:
Obveznici takse iz ovog tarifnog broja su sva pravna lica, preduzetnici i fiziĉka lica koja zauzimaju javne
površine graĊevinskim materijalom i kaja vrše raskopavanje istih, osim ako se zauzeće javnih površina, kolovoza i
trotoara, vrši radi njihove rekonstvrukcije, odnosno kada radove izvodi Javno komunalno preduzeće u cilju njihovog
dovoĊenja u finkciju.
Obveznik takse iz ovog tarifnog broja duţan je da podnese zahtev nadleţnoj sluţbi Opštinske uprave radi
dobijanja odobrenja za zauzeće javne površine graĊevinskim materijalom i za njeno raskopavanje
UtvrĊivanje i naplatu takse iz ovog tarifnog broja vrši Odeljenje za budţet, privredu i finansije i naplatu
opštinskih javnih prihoda pri Opštinskoj upravi opštine Sjenica.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-11
Predsednik Skupštine opštine
Mustafa Baltić, dipl. arheolog
(M.P.)
O B R A Z L O Ţ E NJ E
Zakonom o finansiranju lokalne samouprave („Sluţbeni glasnik RS“, br. 93/2012, 99/2013)
predviĊeno je da jedinici lokalne samouprave pripadaju izvorni prihodi ostvareni na njenoj teritoriji meĊu kojim
ĉine i prihodi ostvareni po osnovu lokalna komunalna taksa.
Kako u meĊuvremenu nije bilo novih izmena Zakona o finansiranju lokalne samouprave, nacrt Odluke
za 2015. godinu nije potrebno obrazlagati u smislu obrazloţenja Odluke za 2014. godinu već samo u delu koji se
odnosi na izmene taksene tarife u delu tabelarni prikaz tarifnog broja 5 i u delu taksene tarife tarifni broj 7 koji
se odnose na iznose date u nacrtu odluke: 1)taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru (ĉl. 4. st. 1. taĉ.
122
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
5. i tar. br.5.), i 2)taksa za drţanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i
mašina(ĉl. 4. st. 1. taĉka 7. i tar. br. 7.).
Izmene u nacrtu Odluke o lokalnim komunalnim taksama za 2015. godinu u odnosu na predhodnu
Odluku o lokalnim komunalnim taksama za 2014. godinu („Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica“, br. 5/2012 i
4/2013), su sledeće:
1. U Taksenoj tarifi, (tabelarni prikaz tarifnog broja 5.) koja je sastavni deo nacrta ove odluke, su
izvršene korekcije iznosa taksi u skladu sa ĉlanom 15a stav 5. Zakona o finansiranju lokalne samouprave
(„Sluţbeni glasnik RS“, br. 62/06, 47/11 i 93/12) i u skladu sa podacima Republiĉkog zavoda za statistiku o
proseĉnoj zaradi po zaposlenom ostvarenoj na teritoriji opštine Sjenica u periodu januar-avgust 2014. godine,
koja je iznosila 50402,00 dinara (Saopštenje br. 263 – LXIV, od 25.09.2014. godine), ĉiju fotokopiju
dostavljamo uz ovo obrazloţenje, što ĉini neznatnu razliku u odnosu na isti period predhodne, 2013. god.
2. U Taksenoj tarifi (tarifni broj 7.), koja je sastavni deo nacrta ove odluke, su izvršene korekcije
iznosa taksi u skladu sa ĉlanom 15v stav 4. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sluţbeni glasnik RS“,
br. 62/06, 47/11 i 93/12) i u skladu sa usklaĎenim najvišim iznosima lokalne komunalne takse za drţanje
motornih drumskih i prikljuĉnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, koje je objavila Vlada RS
(„Sluţbeni glasnik RS“, br. 99/13), ĉiju fotokopiju dostavljamo uz ovo obrazloţenje.
ODSEK ZA NAPLATU
OPŠTINSKIH JAVNIH PRIHODA
123
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sluţbeni glasnik RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta
opštine Sjenica (“Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici odrţanoj
18. 12. 2014. godine, donela je
REŠENJE
O razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora JU „Ustanove kulture“ Sjenica
IRazrešavaju se duţnosti ĉlana Upravnog odbora JU „Ustanove kulture“ Sjenica:
1.
2.
3.
4.
5.
Milan Brajević,
Edo Mašović,
Rizo Toković,
Indira Tandirević,
Enisa Gilić.
II Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica“.
Obrazloženje:
Ĉlanom 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi predviĊeno je da Skupština opštine imenuje i
razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i
sluţbi, ĉiji je osnivaĉ i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom. Isto je predviĊeno I ĉlanom 41.
stav 1. taĉka 10. Statuta opštine Sjenica.
Na predlog 20 odbornika SO-e Sjenica , a iz razloga nezadovoljstva radom ove Ustanove, pristupilo se glasanju
za razrešenje predsednika I ĉlanova Upravnog odbora I ovaj predlog je jednoglasno usvojen. Sa napred
navedenog je rešeno je kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja moţe se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u
Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavljanja istog.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-12
Predsednik SO-e ,
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
124
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sluţbeni glasnik RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta
opštine Sjenica (“Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici odrţanoj
18. 12. 2014. godine, donela je
REŠENJE
O imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora JU „Ustanove kulture“ Sjenica
IImenuju se u Upravni odbora JU „Ustanove kulture“ Sjenica:
- Kao predstavnici osnivaĉa:
1. Rizo Ćatović , predsednik
2. Sulejman Muftarević, ĉlan
3. Edin Fetahović, ĉlan
- Iz reda zaposlenih :
4. Makić Abdulah, , ĉlan i
5. Bihorac Feho, ĉlan .
II Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica“.
Obrazloženje:
Ĉlanom 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi predviĊeno je da Skupština opštine imenuje i
razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i
sluţbi, ĉiji je osnivaĉ i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom. Isto je predviĊeno I ĉlanom 41.
stav 1. taĉka 10. Statuta opštine Sjenica.
Predlog 20 odbornika SO-e Sjenica bio je da se za predsednika i ĉlanova Upravnog odbora ove Ustanove
imenuju Rizo Ćatović , Sulejman Muftarević i Edin Fetahović a predlog iz reda zaposlenih bio je da se za ĉlanove
imenuju Makić Abdulah I Bihorac Feho . Ovaj predlog je jednoglasno usvojen.
Sa napred navedenog rešeno je kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja moţe se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u
Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavljanja istog.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-12 -1
Predsednik SO-e ,
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
125
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sluţbeni glasnik RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta
opštine Sjenica (“Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici odrţanoj
18. 12. 2014. godine, donela je
REŠENJE
O razrešenju Nadzornog odbora JU„Ustanove kulture “ Sjenica
IRazrešavaju se duţnosti ĉlana Nadzornog odbora JU„Ustanove kulture “ Sjenica:
1.
2.
3.
Makić Abdulah,
Muftarević Sulejman,
Popadić Vukosav .
II Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica“.
Obrazloženje:
Ĉlanom 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi predviĊeno je da Skupština opštine imenuje i
razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i
sluţbi, ĉiji je osnivaĉ i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom. Isto je predviĊeno I ĉlanom 41.
stav 1. taĉka 10. Statuta opštine Sjenica.
Na predlog 20 odbornika SO-e Sjenica, pristupilo se glasanju za razrešenje predsednika i ĉlanova Nadzornog
odbora i ovaj predlog je jednoglasno usvojen.
Sa napred navedenog rešeno je kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja moţe se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u
Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavljanja istog.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-12-2
Predsednik SO-e ,
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
126
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sluţbeni glasnik RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta
opštine Sjenica (“Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici odrţanoj
18. 12. 2014. godine, donela je
REŠENJE
O imenovanjuNadzornog odbora Ustanove kulture Sjenica
IImenuju se predsednik i ĉlanovi Nadzornog odbora JU „Ustanove kulture“ Sjenica i to :
1.
2.
3.
Popadić Vukosav, predsednik
Edib Honić, ĉlan
Tandirević Indira, ĉlan
II Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica“.
Obrazloženje:
Ĉlanom 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi predviĊeno je da Skupština opštine imenuje i
razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i
sluţbi, ĉiji je osnivaĉ i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom. Isto je predviĊeno I ĉlanom 41.
stav 1. taĉka 10. Statuta opštine Sjenica.
Predlog 20 odbornika SO-e Sjenica , za imenovanje predsednika I ĉlanova Nadzornog odbora bio je Vukosav
Popadić, Edib Honić i Tandirević Indira koji predlog je jednoglasno usvojen.
Sa napred navedenog rešeno je kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja moţe se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u
Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavljanja istog.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-12-3
Predsednik SO-e ,
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
127
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sluţbeni glasnik RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta
opštine Sjenica (“Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici odrţanoj
18. 12. 2014. godine, donela je
REŠENJE
O razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Biblioteke „Muhamed Abdagić“ Sjenica
IRazrešavaju se duţnosti ĉlana Upravnog odbora Biblioteke „Muhamed Abdagić“ Sjenica:
1.
2.
3.
4.
5.
Kemal Hajradinović,
Giĉević Jakup,
Roţajac Zikrija,
Luković Radanko i
Hadţifejzović Irfet .
II Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica“.
Obrazloženje:
Ĉlanom 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi predviĊeno je da Skupština opštine imenuje i
razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i
sluţbi, ĉiji je osnivaĉ i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom. Isto je predviĊeno I ĉlanom 41.
stav 1. taĉka 10. Statuta opštine Sjenica.
Na predlog 20 odbornika SO-e Sjenica pristupilo se glasanju za razrešenje predsednika I ĉlanova Upravnog
odbora i ovaj predlog je jednoglasno usvojen.
Sa napred navedenog rešeno je kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja moţe se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u
Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavljanja istog.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-12-4
Predsednik SO-e ,
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
128
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sluţbeni glasnik RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta
opštine Sjenica (“Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici odrţanoj
18. 12. 2014. godine, donela je
REŠENJE
O imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Biblioteke „Muhamed Abdagić“ Sjenica
IImenuju se u Upravni odbora Biblioteke „Muhamed Abdagić“ Sjenica:
- Kao predstavnici osnivaĉa:
1. Haris Hajradinović , predsednik
2. Rafet Zornić, ĉlan
3. Dinel Eminović, ĉlan
- Iz reda zaposlenih :
4. Hadţifejzović Mirsad , ĉlan
5. Krbuzlić Birsena, ĉlan
II Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica“.
Obrazloženje:
Ĉlanom 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi predviĊeno je da Skupština opštine imenuje i
razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i
sluţbi, ĉiji je osnivaĉ i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom. Isto je predviĊeno I ĉlanom 41.
stav 1. taĉka 10. Statuta opštine Sjenica.
Predlog 20 odbornika SO-e Sjenica bio je da se za predsednika i ĉlanova Upravnog odbora ove Ustanove
imenuju Haris Hajradinović, Rafet Zornić i Dinel Eminović a predlog iz reda zaposlenih bio je da se za ĉlanove
imenuju Hadţifejzović Mirsad I Krbuzlić Birsena. Ovaj predlog je jednoglasno usvojen.
Sa napred navedenog rešeno je kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja moţe se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u
Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavljanja istog.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-12 -5
Predsednik SO-e ,
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
129
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sluţbeni glasnik RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta
opštine Sjenica (“Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici odrţanoj
18. 12. 2014. godine, donela je
REŠENJE
O razrešenju Nadzornog odbora Biblioteke „Muhamed Abdagić“ Sjenica
IRazrešavaju se duţnosti ĉlana Nadzornog odbora Biblioteke „Muhamed Abdagić“ Sjenica:
1.
2.
3.
Petaković Danijel ,
Korać Maida,
Gudţić Jasmina.
II Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica“.
Obrazloženje:
Ĉlanom 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi predviĊeno je da Skupština opštine imenuje i
razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i
sluţbi, ĉiji je osnivaĉ i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom. Isto je predviĊeno I ĉlanom 41.
stav 1. taĉka 10. Statuta opštine Sjenica.
Na predlog 20 odbornika SO-e Sjenica pristupilo se glasanju za razrešenje predsednika I ĉlanova Nadzornog
odbora i ovaj predlog je jednoglasno usvojen.
Sa napred navedenog rešeno je kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja moţe se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u
Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavljanja istog.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-12-6
Predsednik SO-e ,
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
130
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sluţbeni glasnik RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta
opštine Sjenica (“Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici odrţanoj
18. 12. 2014. godine, donela je
REŠENJE
O imenovanjuNadzornog odbora Biblioteke „Muhamed Abdagić“ Sjenica
IImenuju se predsednik i ĉlanovi Nadzornog odbora Biblioteke „Muhamed Abdagić“ Sjenica i to :
1.
2.
3.
Vuk Pantović, predsednik
Emina Zeković, ĉlan
Adilović Zejneta, ĉlan
II Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica“.
Obrazloženje:
Ĉlanom 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi predviĊeno je da Skupština opštine imenuje i
razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i
sluţbi, ĉiji je osnivaĉ i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom. Isto je predviĊeno I ĉlanom 41.
stav 1. taĉka 10. Statuta opštine Sjenica.
Predlog 20 odbornika SO-e Sjenica , za imenovanje predsednika I ĉlanova Nadzornog odbora bio je Vuk
Pantović, Emina Zeković i Adilović Zejneta koji predlog je jednoglasno usvojen.
Sa napred navedenog rešeno je kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja moţe se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u
Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavljanja istog.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-12-7
Predsednik SO-e ,
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
131
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sluţbeni glasnik RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta
opštine Sjenica (“Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici odrţanoj
18. 12. 2014. godine, donela je
REŠENJE
O razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora JU „Turistička organizacija“ Sjenica
IRazrešavaju se duţnosti ĉlana Upravnog odbora JU „Turistiĉka organizacija“ Sjenica:
1.
2.
3.
4.
5.
Pilica Sado,
Kelender Minela,
Tahirović Ramo,
Brajević Nevenka i
Boban Vasojević .
II Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica“.
Obrazloženje:
Ĉlanom 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi predviĊeno je da Skupština opštine imenuje i
razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i
sluţbi, ĉiji je osnivaĉ i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom. Isto je predviĊeno I ĉlanom 41.
stav 1. taĉka 10. Statuta opštine Sjenica.
Na predlog 20 odbornika SO-e Sjenica pristupilo se glasanju za razrešenje predsednika I ĉlanova Upravnog
odbora I ovaj predlog je jednoglasno usvojen.
Sa napred navedenog rešeno je kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja moţe se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u
Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavljanja istog.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-12-8
Predsednik SO-e ,
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
132
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sluţbeni glasnik RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta
opštine Sjenica (“Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici odrţanoj
18. 12. 2014. godine, donela je
REŠENJE
O imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora JU „Turistička organizacija“ Sjenica
IImenuju se u Upravni odbora JU „Turistiĉke organizacije “ Sjenica:
- Kao predstavnici osnivaĉa:
1. Zorica Raković , predsednik
2. Izudin Bihorac, ĉlan
3. Pero Filipović, ĉlan
- Iz reda zaposlenih :
4. Meliha Mahmutović , ĉlan i
5. Ţeljko Vranić, ĉlan .
II Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica“.
Obrazloženje:
Ĉlanom 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi predviĊeno je da Skupština opštine imenuje i
razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i
sluţbi, ĉiji je osnivaĉ i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom. Isto je predviĊeno I ĉlanom 41.
stav 1. taĉka 10. Statuta opštine Sjenica.
Predlog 20 odbornika SO-e Sjenica bio je da se za predsednika i ĉlanova Upravnog odbora ove Ustanove
imenuju Zorica Raković, Izudin Bihorac i Pero Filipović a predlog iz reda zaposlenih bio je da se za ĉlanove
imenuju Meliha Mahmutović I Ţeljko Vranić. Ovaj predlog je jednoglasno usvojen.
Sa napred navedenog rešeno je kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja moţe se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u
Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavljanja istog.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-12 -9
Predsednik SO-e ,
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
133
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sluţbeni glasnik RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta
opštine Sjenica (“Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici odrţanoj
18. 12. 2014. godine, donela je
REŠENJE
O razrešenju Nadzornog odbora „Turističke organizacije“ Sjenica
IRazrešavaju se duţnosti ĉlana Nadzornog odbora „Turistiĉke organizacije“ Sjenica:
1.
2.
3.
Senad Rastić,
Mirsad Kabaš,
Vidosav Dumić .
II Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica“.
Obrazloženje:
Ĉlanom 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi predviĊeno je da Skupština opštine imenuje i
razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i
sluţbi, ĉiji je osnivaĉ i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom. Isto je predviĊeno I ĉlanom 41.
stav 1. taĉka 10. Statuta opštine Sjenica.
Na predlog 20 odbornika SO-e Sjenica, pristupilo se glasanju za razrešenje predsednika i ĉlanova Nadzornog
odbora i ovaj predlog je jednoglasno usvojen.
Sa napred navedenog rešeno je kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja moţe se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u
Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavljanja istog.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-12-10
Predsednik SO-e ,
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
134
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sluţbeni glasnik RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta
opštine Sjenica (“Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici odrţanoj
18. 12. 2014. godine, donela je
REŠENJE
O imenovanjuNadzornog odbora „Turističke organizacije“ Sjenica
IImenuju se predsednik i ĉlanovi Nadzornog odbora JU „Turistiĉke organizacije“ Sjenica i to :
1.
2.
3.
Ramo Tahirović, predsednik
Ana Babić, ĉlan
Nikola Karliĉić, ĉlan
II Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica“.
Obrazloženje:
Ĉlanom 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi predviĊeno je da Skupština opštine imenuje i
razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i
sluţbi, ĉiji je osnivaĉ i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom. Isto je predviĊeno I ĉlanom 41.
stav 1. taĉka 10. Statuta opštine Sjenica.
Predlog 20 odbornika SO-e Sjenica , za imenovanje predsednika I ĉlanova Nadzornog odbora bio je Ramo
Tahirović, Ana Babić i Nikola Karliĉić koji predlog je jednoglasno usvojen.
Sa napred navedenog rešeno je kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja moţe se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u
Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavljanja istog.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-12-11
Predsednik SO-e ,
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
135
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sluţbeni glasnik RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta
opštine Sjenica (“Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici odrţanoj
18. 12. 2014. godine, donela je
REŠENJE
O razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad Sjenica
IRazrešavaju se duţnosti ĉlana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Sjenica:
1.
2.
3.
4.
5.
Trmĉić Raco,
Metović Husna,
Honić Edib,
Asotić Ismet i
Ĉvorović Ţivorad .
II Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica“.
Obrazloženje:
Ĉlanom 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi predviĊeno je da Skupština opštine imenuje i
razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i
sluţbi, ĉiji je osnivaĉ i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom. Isto je predviĊeno I ĉlanom 41.
stav 1. taĉka 10. Statuta opštine Sjenica.
Na predlog 20 odbornika SO-e Sjenica pristupilo se glasanju za razrešenje predsednika I ĉlanova Upravnog
odbora I ovaj predlog je jednoglasno usvojen.
Sa napred navedenog rešeno je kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja moţe se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u
Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavljanja istog.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-12-12
Predsednik SO-e ,
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
136
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sluţbeni glasnik RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta
opštine Sjenica (“Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici odrţanoj
18. 12. 2014. godine, donela je
REŠENJE
O imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora „Centra za socijalni rad “ Sjenica
IImenuju se u Upravni odbora „Centra za socijalni rad “ Sjenica:
- Kao predstavnici osnivaĉa:
1. Kanjevac Boţidar , predsednik
2. Ljubomir Grbović, ĉlan
3. Muhedin Fijuljanin, ĉlan
- Iz reda zaposlenih :
4. Jelić Ana , ĉlan i
5. Asotić Ismet, ĉlan .
II Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica“.
Obrazloženje:
Ĉlanom 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi predviĊeno je da Skupština opštine imenuje i
razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i
sluţbi, ĉiji je osnivaĉ i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom. Isto je predviĊeno I ĉlanom 41.
stav 1. taĉka 10. Statuta opštine Sjenica.
Predlog 20 odbornika SO-e Sjenica bio je da se za predsednika i ĉlanova Upravnog odbora ove Ustanove
imenuju Kanjevac Boţidar, Ljubomir Grbović i Muhedin Fijuljanin a predlog iz reda zaposlenih bio je da se za
ĉlanove imenuju Jelić Ana i Asotić Ismet. Ovaj predlog je jednoglasno usvojen.
Sa napred navedenog rešeno je kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja moţe se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u
Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavljanja istog.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-12 - 13
Predsednik SO-e ,
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
137
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sluţbeni glasnik RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta
opštine Sjenica (“Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici odrţanoj
18. 12. 2014. godine, donela je
REŠENJE
O razrešenju Nadzornog odbora „Centra za socijalni rad“ Sjenica
IRazrešavaju se duţnosti ĉlana Nadzornog odbora „Centra za socijalni rad“ Sjenica:
1.
2.
3.
Zekić Ethem ,
Bihorac Saudin,,
Divac Ljubinko.
II Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica“.
Obrazloženje:
Ĉlanom 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi predviĊeno je da Skupština opštine imenuje i
razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i
sluţbi, ĉiji je osnivaĉ i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom. Isto je predviĊeno I ĉlanom 41.
stav 1. taĉka 10. Statuta opštine Sjenica.
Na predlog 20 odbornika SO-e Sjenica pristupilo se glasanju za razrešenje predsednika I ĉlanova Nadzornog
odbora i ovaj predlog je jednoglasno usvojen.
Sa napred navedenog rešeno je kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja moţe se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u
Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavljanja istog.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-12-14
Predsednik SO-e ,
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
138
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sluţbeni glasnik RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta
opštine Sjenica (“Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici odrţanoj
18. 12. 2014. godine, donela je
REŠENJE
O imenovanjuNadzornog odbora „Centra za socijalni rad“ Sjenica
IImenuju se predsednik i ĉlanovi Nadzornog odbora „Centra za socijalni rad“ Sjenica i to :
1.
2.
3.
Dragoslav Pajević, predsednik
Radojica Trmĉić, ĉlan
Saudin Bihorac, ĉlan
II Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica“.
Obrazloženje:
Ĉlanom 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi predviĊeno je da Skupština opštine imenuje i
razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i
sluţbi, ĉiji je osnivaĉ i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom. Isto je predviĊeno I ĉlanom 41.
stav 1. taĉka 10. Statuta opštine Sjenica.
Predlog 20 odbornika SO-e Sjenica , za imenovanje predsednika I ĉlanova Nadzornog odbora bio je Dragoslav
Pajević, Radojica Trmĉić i Saudin Bihorac koji predlog je jednoglasno usvojen.
Sa napred navedenog rešeno je kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja moţe se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u
Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavljanja istog.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-12-15
Predsednik SO-e ,
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
139
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sluţbeni glasnik RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta
opštine Sjenica (“Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici odrţanoj
18. 12. 2014. godine, donela je
REŠENJE
O razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora JU „Ustanove za sport i rekreaciju“ Sjenica
IRazrešavaju se duţnosti ĉlana Upravnog odbora JU „Ustanove za sport i rekreaciju“ Sjenica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ĉingić Hasan,
Cucak Abdulah,
Šiljković Ljubisav,
Kalender Enver,
Graca Jasmin i
Selmanović Mehdin.
II Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica“.
Obrazloženje:
Ĉlanom 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi predviĊeno je da Skupština opštine imenuje i
razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i
sluţbi, ĉiji je osnivaĉ i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom. Isto je predviĊeno I ĉlanom 41.
stav 1. taĉka 10. Statuta opštine Sjenica.
Na predlog 20 odbornika SO-e Sjenica , a iz razloga nezadovoljstva radom ove Ustanove, pristupilo se glasanju
za razrešenje predsednika I ĉlanova Upravnog odbora I ovaj predlog je jednoglasno usvojen. Sa napred
navedenog je rešeno je kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja moţe se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u
Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavljanja istog.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-12-16
Predsednik SO-e ,
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
140
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sluţbeni glasnik RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta
opštine Sjenica (“Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici odrţanoj
18. 12. 2014. godine, donela je
REŠENJE
O imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora JU „Ustanove za sport i rekreaciju“ Sjenica
IImenuju se u Upravni odbora JU „Ustanove za sport i rekreaciju“ Sjenica:
- Kao predstavnici osnivaĉa:
1. Murat Bihorac, predsednik
2. Milojica Ĉvorović , ĉlan
3. Muradif Tahirović, ĉlan
4. Enver Papić, ĉlan
- Iz reda zaposlenih :
5. Asim Hodţić, ĉlan
II Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica“.
Obrazloženje:
Ĉlanom 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi predviĊeno je da Skupština opštine imenuje i
razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i
sluţbi, ĉiji je osnivaĉ i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom. Isto je predviĊeno I ĉlanom 41.
stav 1. taĉka 10. Statuta opštine Sjenica.
Predlog 20 odbornika SO-e Sjenica bio je da se za predsednika i ĉlanova Upravnog odbora ove Ustanove
imenuju Murat Bihorac, Milojica Ĉvorović Muradif TahirovićEnver Papić a predlog iz reda zaposlenih bio je da se
za ĉlana imenujeAsim Hodţić Ovaj predlog je jednoglasno usvojen.
Sa napred navedenog rešeno je kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja moţe se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u
Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavljanja istog.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-12 -17
Predsednik SO-e ,
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
141
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sluţbeni glasnik RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta
opštine Sjenica (“Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici odrţanoj
18. 12. 2014. godine, donela je
REŠENJE
O razrešenju Nadzornog odbora JU „Ustanova za sport i rekreaciju“ Sjenica
IRazrešavaju se duţnosti ĉlana Nadzornog odbora JU „Ustanova za sport i rekreaciju“ Sjenica:
1.
2.
3.
Malićević Muamer,
Salihagić Nedţad,
Ĉvorović Miloica.
II Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica“.
Obrazloženje:
Ĉlanom 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi predviĊeno je da Skupština opštine imenuje i
razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i
sluţbi, ĉiji je osnivaĉ i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom. Isto je predviĊeno I ĉlanom 41.
stav 1. taĉka 10. Statuta opštine Sjenica.
Na predlog 20 odbornika SO-e Sjenica pristupilo se glasanju za razrešenje predsednika I ĉlanova Nadzornog
odbora i ovaj predlog je jednoglasno usvojen.
Sa napred navedenog rešeno je kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja moţe se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u
Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavljanja istog.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-12-18
Predsednik SO-e ,
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
142
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sluţbeni glasnik RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta
opštine Sjenica (“Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici odrţanoj
18. 12. 2014. godine, donela je
REŠENJE
O imenovanjuNadzornog odbora JU „Ustanova za sport i rekreaciju“ Sjenica
IImenuju se predsednik i ĉlanovi Nadzornog odbora JU „Ustanova za sport i rekreaciju“ Sjenica i to :
1.
2.
3.
Ismet Crnovršanin, predsednik
Mile Partaljević, ĉlan
Jasmin Graca, ĉlan
II Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica“.
Obrazloženje:
Ĉlanom 32. stav 1. taĉka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi predviĊeno je da Skupština opštine imenuje i
razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i
sluţbi, ĉiji je osnivaĉ i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom. Isto je predviĊeno I ĉlanom 41.
stav 1. taĉka 10. Statuta opštine Sjenica.
Predlog 20 odbornika SO-e Sjenica , za imenovanje predsednika I ĉlanova Nadzornog odbora bio je Ismet
Crnovršanin, Mile Partaljević i Jasmin Graca koji predlog je jednoglasno usvojen.
Sa napred navedenog rešeno je kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja moţe se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u
Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavljanja istog.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-12-19
Predsednik SO-e ,
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
143
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sluţbeni glasnik RS", broj 129/07 ) i ĉlana 41. Satuta
opštine Sjenica (" Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica" broj 3/2009 i 10/2010) , Skupština opštine Sjenica na
sednici odrţanoj dana 18 . 12 . 2014 . godine , donosi
R E Š E NJ E
O IZMENI REŠENJA
I
Menja se Rešenje SO-e Sjenica broj 06-11/2011-9 doneto na sednici Skupštine opštine Sjenica odrţanoj dana
09 . 06 . 2011. godine, i to u taĉki III tako da ona sada glasi :
„Formiraju se privremeni organi u mesnim zajednicama koji će obavljati poslove organa mesnih zajednica dok se
ne izvrši izbor organa u mesnim zajednicama u skladu sa vaţećom pravnom regulativom.
Privremeni organ u obavezi je da izvrši usaglašavanje statuta mesne zajednice sa Statutom opštine Sjenica u
roku od 30 dana od dana donošenja ovog rešenja.
Privremeni organ će izvršiti sve pripremne radnje za sprovošenje izbora kao i vršiti radnje rukovoĊenja izbora za
organe mesnih zajednica kada isti budu raspisani .
Privremeni organ MZ Raždaginja čine :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fikret Cucak , predsednik privremenog organa
Husein Mujović, ĉlan privremenog organa
Ahmo Graca, ĉlan privremenog organa
Ferid Bihorac, ĉlan privremenog organa
Vukadin- Vujo Luković ĉlan privremenog organa
Sejfija Ĉolović ĉlan privremenog organa
Privremeni organ MZ Rasno čine :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ferhan Arifović, predsednik privremenog organa
Murat Kurtagić, ĉlan privremenog organa
Sadović Sadik, ĉlan privremenog organa
Tahir Sejdović , ĉlan privremenog organa
Mustafa Dacić, ĉlan privremenog organa
Mevludin Arifović, ĉlan privremenog organa
Privremeni organ MZ Karajukića Bunari čine:
1. Fadil Hukić, predsednik privremenog organa
2. Amer Kurtanović, ĉlan privremenog organa
3. Nihad Osmanlić, ĉlan privremenog organa
144
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
4. Sead Turković , ĉlan privremenog organa
5. Miodrag Rakoĉević, ĉlan privremenog organa
6. Muharem Turković , ĉlan privremenog organa
Privremeni organ MZ Duga Poljana čine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sead Habibović, predsednik privremenog organa
Rifat Šaćirović, ĉlan privremenog organa
Nedţad Malićević, ĉlan privremenog organa
Hajriz Kicara, ĉlan privremenog organa
Senad Ragipović, ĉlan privremenog organa
Dragoš Bioĉanin , ĉlan privremenog organa
Privremeni organ MZ Štavalj čine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mikailo Kaliĉanin, predsednik privremenog organa
Radomir Grbović, ĉlan privremenog organa
Matija Babić, ĉlan privremenog organa
Boţidar Kanjevac, ĉlan privremenog organa
Radiša Kneţević, ĉlan privremenog organa
Vukanić Milovan, ĉlan privremenog organa
Privremeni organ MZ Vapa čine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kozić Halil, predsednik privremenog organa
Rustemović Elvir, ĉlan privremenog organa
Hajro Tmušić, ĉlan privremenog organa
Destan Zornić, ĉlan privremenog organa
Miloš Vujović, ĉlan privremenog organa
Radule Gemaljević, ĉlan privremenog organa
Privremeni organ MZ Kladnica čine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rifat Zornić, predsednik privremenog organa
Dţemal Totić, ĉlan privremenog organa
Admir Šabanović, ĉlan privremenog organa
Dţafer Ĉarkadţić, ĉlan privremenog organa
Izet Papić, ĉlan privremenog organa
Rašid Lakota, ĉlan privremenog organa
Privremeni organ MZ Gonje čine:
1.
2.
3.
4.
Dţanko Mašović, predsednik privremenog organa
Mile Sredojević, ĉlan privremenog organa
Jonuz Zeković, ĉlan privremenog organa
Vukoica Tripković, ĉlan privremenog organa
145
8.januar2014.
8.јануар2014.
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
5. Ljubinko Ĉolović, ĉlan privremenog organa
6. Kujo Biberović, ĉlan privremenog organa
Privremeni organ MZ Lopiže čine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ţelimir Petaković, predsednik privremenog organa
Vidoje Jerinić, ĉlan privremenog organa
Milan Nedović, ĉlan privremenog organa
Radoslav Milanović, ĉlan privremenog organa
Ristan Velimirović, ĉlan privremenog organa
Vukoman Tatović, ĉlan privremenog organa
Privremeni organ MZ Trijebine čine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bajram Karišik, predsednik privremenog organa
Osman Dţigal, ĉlan privremenog organa
Šerif Ramović, ĉlan privremenog organa
Ismet Rahić, ĉlan privremenog organa
Dragan Bubanja, ĉlan privremenog organa
Šefkija Rahić ,ĉlan privremenog organa
Privremeni organ MZ Bare čine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ţivojin Timotijević , predsednik privremenog organa
Miloš Slović , ĉlan privremenog organa
Bogoljub Smolović, ĉlan privremenog organa
Bojan Raiĉević, ĉlan privremenog organa
Neško Lelović, ĉlan privremenog organa
Nedţad Crnovršanin, ĉlan privremenog organa . “
II
U ostalom delu Rešenje SO-e Sjenica broj 06-11/2011-9 doneto na sednici Skupštine opštine Sjenica odrţanoj
dana 09 . 06 . 2011. godine ostaje nepromenjeno.
III
Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja a biće objavljeno u „Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica“ .
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-13
Mustafa Baltić, dipl.arheolog
Predsednik ,
146
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07), ĉlana 26.
Zakona o javnim preduzećima („ Službeni glasnik RS“, broj 119/2012) i ĉlana 41. Statuta opštine
Sjenica(„ Opštinski službeni glasnik Sjenica“, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na
sednici održanoj dana 18. 12. 2014. godine, donela je
R E Š E NJ E
O razrešenju Komisije za imenovanja direktora jedinice lokalne samouprave
Član 1.
Razrešava se Komisija za imenovanja direktora jedinice lokalne samoupave :
1. Zlatko Jusufović,
2. Sead Bukvić,
3. Mikailo Kaliĉanin,
4. Ismail Mahmutović,
5. Nermin Kamberović,
Član 2.
Rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „ Opštinskom službenom glasniku Sjenica“.
Obrazloženje:
Ĉlanom 32. Zakona o lokalnoj samoupravi i ĉlanom 41. Statuta opštine Sjenica utvrĊena je
nadležnost Skupštine opštine.
Na sednici SO-e Sjenica održanoj 18.12.2014. godine prisutni odbornici su predložili razrešenje
Komisije za imenovanja direktora jedinice lokalne samouprave obzirom da su bili nezadovoljni radom
ove Komisije jer ista više od godinu dana kasnila sa obavljenjem svojih obaveza utvrĊenih rešenjem
SO-e Sjenica br. 06-4/2013-8 . Obzirom da predlozi za imenovanja direktora u JP „Direkcija za
urbanizam , projektovanje i izgradnju“ i JKP „Vrela“ nisu usvojeni , tj. u ovim preduzećima nije
imenovan direktor, to će biti neophodno opet sprovesti postupak imenovanja i odbornici su bili
mišljenja da je komisiju u ovom sastavu neophodno razrešiti i imenovati novu koja će efikasno i
kvalitetno obaviti dužnosti utvrĊene Zakonom o javnim preduzećima pa je iz tih razloga i rešeno kao u
dispozitivu.
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja može se pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda
u Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavljanja istog.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-14
Predsjednik Skupštine opštine,
Mustafa Baltić, dipl.arheolog
147
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj
129/07), ĉlana 26. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012,
116/2013 - autentiĉno tumaĉenje i 44/2014 - dr. zakon) i ĉlana 41. Statuta opštine
Sjenica(„Opštinski službeni glasnik Sjenica“, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština
opštine Sjenica na sednici održanoj dana 18.12.2014. godine, donela je
R E Š E NJ E
O obrazovanju Komisije za imenovanja direktora jedinice lokalne samouprave
Član 1.
Obrazuje se Komisija za imenovanja direktora jedinice lokalne samoupave u
sledećem sastavu:
1. Esad Zornić, predsednik
2. Anida Mujović , ĉlan
3. Mikailo Kaliĉanin, ĉlan
4. Ismail Mahmutović, ĉlan
5. Nermin Kamberović, ĉlan
Član 2.
Zadatak Komisije je da sprovede javni konkurs za imenovanje direktora javnih
preduzeća, da sastavi spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje i
meĊu njima sprovede postupak, da u izbornom postupku ocenjivanjem struĉne
osposobljenosti, znanja i veština, utvrĊuje rezultat kandidata prema merilima
propisanim za imenovanje direktora javnih preduzeća, da sastavi rang listu
kandidata koji ispunjavaju merila propisana za imenovanje direktora javnih
preduzeća i da nakon toga listu sa kandidatima dostavi Skupštini opštine Sjenica,
kao i zapisnik o izbornom postupku.
Član 3.
Rešenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „ Opštinskom
službenom glasniku Sjenica“.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-14-1
Predsjednik Skupštine opštine,
Mustafa Baltić, dipl.arheolog
148
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi ( " Službeni glasnik RS " , broj 129/07), ĉlana 13.
Zakona o zdrastvenoj zaštiti ( " Službeni glasnik RS " , broj 107/05, 72/09-dr. Zakon, 88/10,
99/10,57/11 i 119/12 ) ĉlana 42. Zakona o pravima pacijenata (" Službeni glasnik RS" , broj 45/13) i
ĉlana 41. i 48. Statuta opštine Sjenica ( " Opštinski službeni glasnik Sjenica , broj 3/2009 i 10/2010),
Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj 18.12.2014. godine, donela je
ODLUKU
O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE OPŠTINE SJENICA
I
Menja se taĉka II Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje opštine Sjenica br 06-2/2014-2, tako da
sada glasi :
„ II Savet za zdravlje se obrazuje u sledećem sastavu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dr. Esad Zornić , iz reda lokalne samouprave ,
Dr. Altan Hamidović , iz reda zdravstvene ustanove
Dr. Amer Muhović , iz reda lokalne zdravstvene ustanove,
Dr. Husna Metović , iz reda mladih
Dr. Dušica Korać iz udruženja graĊana – korisnika usluga,
Memnuna Ćatović iz udruženja graĊana – korisnika usluga i
Edo Salaković, iz Republiĉkog fonda za zdrastveno osiguranje, Filijala za Zlatiborski okrug (
za opštinu Sjenica).
Ĉlanovi Saveta za zdravlje imenuju se na vremenski period od ĉetiri godine.
II
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u " Opštinskom službenom glasniku
Sjenica ".
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
BROJ: 06-19/2014-15
Predsednik SO-e,
Mustafa Baltić, dipl.arheolog
149
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sluţbeni glasnik RS”, broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta
opštine Sjenica (“Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na
sednici odrţanoj 18.12. 2014. godine , donela je
REŠENJE
O izmenama rešenja o imenovanju članova lokalnog saveta za zapošljavanje
I
M e n j a s eRešenje o imenovanju ĉlanova lokalnog saveta za zapošljavanje opštine Sjenica broj 064/2013-19-1 od 17.04.2014. godine I to u taĉki I , tako da ona sada glasi :
“I
U sastav Saveta za zapošljavanje opštine Sjenica imenuju se :
1) Mehmed Nišić , predsednik Saveta,
Kao predstavnici lokalne samouprave:
2) Šućro Dţeko , ĉlan
3) Marija Kaliĉanin , ĉlan
Kao predstavnik Nacionalne sluţbe za zapošljavanje :
4) Sanel Fijuljanin , ĉlan
Kao predstavnik reprezentativnih sindikata :
5) Šefćet Elezović , ĉlan
Kao predstavnik NVO :
6) Sabahudin Abdagić , ĉlan
Kao predstavnik udruţenja poslodavaca:
7) Fikret Hamidović , ĉlan .”
II
Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja a biće objavljeno u “Opštinskom sluţbenom glasniku
Sjenica”
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-16
Predsednik Skupštine opštine,
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
150
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉlana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi ( " Sluţbeni glasnik RS " , broj
129/07), ĉlana 41. Statuta opštine Sjenica ( " Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica , broj
3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici odrţanoj 18.12.2014. godine,
donela je
ODLUKU
O izmeni Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Domom zdravlja u Sjenici
Ĉlan 1.
Menja se Odluka o preuzimanju osnivaĉkih prava nad Domom zdravlja u Sjenici broj 0618/2010-9 od 16.12.2010. godine , tako što se menja ĉlan 14. iste tako da sada glasi :
„ Ĉlan 14.
Do imenovanja ĉlanova Upravnog odbora Doma zdravlja u skladu sa Statutom Doma
zdravlja , poslove Upravnog odbora obavljaće privremeni Upravni odbor u sastavu :
1.
2.
3.
4.
5.
Radomir Kneţević , predsednik
Fijuljanin Indira ,ĉlan
Pejĉinović Veliša, ĉlan
Hadţić Behra, ĉlan
Kiković Milica, ĉlan“
Ĉlan 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u Opštinskom sluţbenom
glasniku Sjenica“.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-17
Predsednik SO-e Sjenica,
151
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
Na osnovu ćlana 32. i 98. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Sluţbeni glasnik RS“ br. 129/07) i ĉlana 41. Statuta opštine
Sjenica („Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica“ broj 3/2009 i 10/2010) , Skupština opštine Sjenica na sednici odrţanoj
18.12.2014. godine donoela je
REŠENJE
O razrešenju i izboru člana Saveta za međunacionalne odnose
I
Sanjin Mehmedbašić razrešava se duţnosti ĉlana Saveta za meĊunacionalne odnose opštine Sjenica.
II
Admir Elezović bira se za ĉlana Saveta za mešunacionalne odnose opštine Sjenica iz reda predstavnika Bošnjaĉke
nacionalne zajednice .
III
Ovo rešenje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica“.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-18
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
Predsednik SO-e Sjenica,
152
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
8.januar2014.
8.јануар2014.
Na osnovu ĉana 6. stava 1. i ĉlana 32. stav 1. taĉka 6. i 20. Zakona o lokalnoj smoupravi (" Službeni
glasnik RS" , broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta opštine Sjenica ("Opštinski službeni glasnik Sjenica" ,
broj 3/2009 I 10/2010) , Skupština opštine Sjenica, na sednici održanoj dana 18.12.2014. godine,
donela je
REŠENJE
O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA SKUPŠTINE
PRIVREDNOG DRUŠTVA
" REGIONALNI CENTAR ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SELA " DOO SJENICA
Član 1.
U Rešenju o imenovanju ĉlanova Skupštine privrednog društva „Regionalni centar za razvoj
poljoprivrede i sela“ DOO , Sjenica broj 06-4/2013-9-1 od 17.04.2013.godine , menja se ĉlan 1. i sada
glaasi :
„ Član 1.
Za ĉlanove Skupštine privrednog društva " Regionalni centar za razvoj poljoprivrede I sela " DOO
Sjenica, ispred opštine Sjenica imeniju se :
1. Esad Zornić,
2.Emina Jahić,
3.Rajko Grbović.“
Član 2.
Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja I objaviće se u "Opštinskom službenom glasniku
Sjenica".
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-19/2014-19
Predsednik SO-e Sjenica,
Mustafa Baltić,dipl.arheolog
153
Broj1 /2015
OPŠTINSKI SLUŽBENIGLASNIK SJENICA
Број 1/2015ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА
Fax. (020)741-288
Ţiro raĉun: 840-34641-92
Obradio i uredio: Faruk Hajradinović
Štampa: Skupština opštine Sjenica
154
8.januar2014.
8.јануар2014.
Download

001-2015 - OPŠTINA SJENICA