1
II OPŠTINSKI FUNKCIONERI
1.Opština Andrijevica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
SrĊan Mašović, predsjednik Opštine
Slavko Stijović, potpredsjednik Opštine
Zvonko Vuković, predsjednik Skupštine
Gorica Zonjić, sekretar Sekretarijata za lokalnu upravu
Svetislav Stijović, direktor Radio Andrijevica
Mirjana Perović, predsjednik Savjeta lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica
Dejan Vasović, ĉlan Savjeta lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica
Radun Marsenić, ĉlan Savjeta Radio Andrijevica
Nebojša Lekić, glavni administrator
Stamat Šoškić, sekretar SO (i ĉlan OIK)
Miodrag Ivanović, menadţer opštine (i odbornik
Marko Vukić, direktor JU Centar za kulturu i sport
Nebojša Radović, i ĉlan Savjeta JU „Centar za kulturu
Dušan Kuburović, direktor JP za stambeno komunalnu djelatnost
Vuĉko Dragićević, ĉlan OD doo „Komunalno“
Ranko Vukićević, predsjednik Opštinske izborne komisije
Petar Bismiljak, zamjenik predsjednika Opštinske izborne komisije
Goran Ćulafić, sekretar OIK Andrijevica
Dijana Stojanović, zamjenik ĉlana Opštinske izborne komisije
Petar Vešović, ĉlana OIK
Ţeljko D. Golubović, zamjenik ĉlana OIK
Aleksandar Mijović-Bato, ĉlana OIK
Vojin Radović, zamjenik –ĉlana OIK
Dejan Babović, ĉlan UO DOO „Ekokatun“
Miloš Miketić, ĉlan UO DOO „Ekokatun“
Duško Ćulafić, predsjednik UO DOO „Ekokatun“
Slavica Marijanović, predsjednik Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Tanja Kostović Vojvodić, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Maja Folić, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Jelica Ĉukić, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Danka Bojović, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Milić Novović, predjsednik Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Mladen Kokić, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Marijana Dedović, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Olivera Olja Đukić, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Radule Dedović, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Marina Bakić, ĉlan IO TO
Uroš Ĉukić odbornik
Branko Vukić, odbornik
Dragan Perović odbornik
Vladimir Protić odbornik
Miroslav Ugrenović, odbornik
2
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
Milutin Mića Marsenić, odbornik
Dragomir Gajo Joĉić, odbornik
Dobrašin Lalević, odbornik
Momĉilo Đerković, odbornik
Bratislav Đukić, odbornik
Marija Vesković, odbornik
Martina Ćulafić, odbornik
Jovana Bakić, odbornik
Milica Vuĉeljić, odbornik
Nataša Mišković, odbornik
Nikola Ćulafić, odbornik
Dejan Ivanović, odbornik
Svetlana Lekić, odbornik
Predrag Bojović, odbornik
Ĉedo Jelić, odbornik
Ljubiša Fatić, odbornik
Tatjana Ćulafić, odbornik
Igor Lalić, odbornik
Tamara Laban, odbornik
Marijana Guberinić, odbornik
Marija Vasović, odbornik
Radoje Stijović, odbornik
Vesko Đurković, odbornik.
Miomir Dubak, odbornik
2.Opština Bar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Ţarko Pavićević, predsjednik Opštine
Dragan Simović, potpredsjednik Opštine
Osman Subašić, potpredsjednik opštine
Branka Nikezić, predsjednik Skupštine opštine (i odbornik)
Svetlana Gaţević, sekretar Skupštine opštine (i ĉlan OIK)
Dragan Dedić, savjetnik predsjednika opštine
Zoran Radojiĉić, Glavni administrator
Velizar ĈaĊenović, naĉelnik Sluţbe zaštite
Vido Dabanović, direktor Agencije za investicije i imovinu
Boris Mijović, sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti
Zoran Pajović, naĉelnik Sluţbe komunalne policije
Đuro Karanikić, sekretar Sekretarijata za ureĊenje prostora, komunalno stambene poslove i zaštitu ţivotne
sredine
Dejan Klikovac, vd sekretar Sekretarijata za ekonomiju i finansije
SlaĊana Lazarević, Projekt menadţer za projekat meĊuopštinske saradnje
Ćazim Nikezić, direktor JP „Kulturni centar“
Neda Ivanović, direktor Turistiĉke organizacije
Zdravko Gvozdenović, direktor JP „Vodovod i kanalizacije“
Miodrag Ulama, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacija“
Svetozar Đurović, predsjednik UO JP „Vodovod i kanalizacija“
Nazim Demirović, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacija“
Ţeljka Bišević, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacija“
Aleksandar Markolović, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacija“
3
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
NeĊeljka Orlandić, direktor JP „Komunalne
djelatnosti“
Miloš Franović, predsjednik UO JP „Komunalne djelatnosti“
Nikola Đerković, ĉlan UO JP „Komunalne djelatnosti“
Branislav Plamenac, ĉlan UO JP „Komunalne djelatnosti“
Vebija Abazović, ĉlan UO JP „Komunalne djelatnosti“
Nikica Purlija, ĉlan UO JP „Komunalne djelatnosti“
Branislav Branković, predsjednik UO JP „Kulturni centar“
Milorad Vukĉević, ĉlan UO JP „Kulturni centar“
Mladen Zagarĉanin, ĉlan UO JP „Kulturni centar“
Mirjana Babić, ĉlan UO JP „Kulturni centar“
Stanislavka Aleksić, ĉlan UO JP „Kulturni centar“
Branislav Radević, direktor JP „Sportsko rekreativni centar“
Borivoje Raiĉević, ĉlan UO JP „Sportsko rekreativni centar“
Slobodan Đonović, predsjednik UO JP „Sportsko rekreativni centar“
Dragoljub Vukĉević, ĉlan UO JP „Sportsko rekreativni centar“
Rade Ćićo Bogdanović, ĉlan UO JP „Sportsko rekreativni centar“
Ramazan Ramušević, ĉlan UO JP „Sportsko rekreativni centar“
Dragan Đonović, predsjednik UO JP „Rumija“
Momĉilo Mijaĉ, ĉlan UO JP „Rumija“
Alija Hodţić, ĉlan UO JP „Rumija“
Velimir Pekić, ĉlan UO JP „Rumija“
Ahmed Markezić, ĉlan UO JP „Rumija“
Budimir Jovetić, direktor JU Radio Bar
Mauro Petranović, ĉlan Savjeta Radio Bara
Ilija Stojović, ĉlan Savjeta Radio Bara
Ţeljko Jovanović, predsjednik Savjeta Radio Bara
Mladen Stojović, ĉlan Savjeta Radio Bara
Petar Ćetković, ĉlan Savjeta Radio Bara
Danijela Mijović, potpredsjednik OIK Bar
Dragan Vojvodić, sekretar OIK
Marija Tošković KaluĊerović, zamjenik ĉlana OIK
dr Jovan Ivović, odbornik
Jakup Đeljošević,odbornik
Bećir Berjašević, odbornik
Zoran Tajić, odbornik
Nebojša Strugar, odbornik
Aleksandar Rakoĉević, odbornik
Dejan Đurović, odbornik
Ali Đeĉbritaj, odbornik
dr Zoran Srzentić, odbornik
Draginja Vuksanović, odbornik
Vesna Đokvuĉić, odbornik
Slobo Pajović, odbornik
Damir Rašketić, odbornik
Milica Orlandić , odbornik
mr Anastazija Miranović, odbornik
Muharem Muratović, odbornik
Marko Brnjada, odbornik
Jasmin Rašketić, odbornik
Ranko Aligrudić, odbornik
4
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Milenko Cebalović, odbornik
Emin Duraković, odbornik
Munib Liĉina, odbornik
Aleksandar Marković, odbornik
Savo Vujošević, odbornik
Sadetin Periĉić, odbornik
Matija Ćetković, odbornik
Sretenka Paović, odbornik
Đuro Pejović, odbornik
Sneţana Jonica, odbornik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Opština Berane
Dragoslav Šćekić, predsjednik Opštine (zamjenik ĉlana OIK)
Braho Adrović, potpredsjednik Opštine
Sveto Mitrović, potpredsjednik Opštine 5
Danijela Marković, potpredsjednik Opštine
Zoran Marsenić, potpredsjednik Opštine
Rade Kljajić, potpredsjednik Opštine
Goran Kiković, predsjednik SO (i odbornik )
Miladin Tmušić, vd Glavnog administratora (i ĉlan OIK)
Darko Stojanović, vd menadţer Opštine
Tihomir Bogavac, komandir Sluţbe zaštite
Dragan Bogavac, vd Sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti Berane
Marko Lalević, sekretar Sekretarijata za planiranje i ureĊenje prostora
Ranko T. Šćekić, sekretar Sekretarijata za poljoprivredu , turizam, vodoprivredu i zaštitu ţivotne sredine
Gina Deletić, vd sekretar Sekretarijata za komunalne poslove
Dragan Zeĉević, vd sekretar Sekretarijata za inspekcijeske poslove
Svetomir Aković, vd sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj
Jasmina Đukić, sekretar Skupštine opštine
Nataša Ojdanić, savjetnica sekretara Skupštine opštine
Rodoljub Bućković, vd naĉelnik Komunalne poljicije
Dragana Prašĉević, rukovodilac sluţbe za unutrašnju reviziju
Mladen Stijović, naĉelnik Sluţbe za zajedniĉke poslove
Ranko Đukić, vd direktor Direkcije za imovinu
Milan Golubović, direktor Agencije za investicije, razvoj i izgradnju
Miro Vešović, vd direktor Agencije za investicije i razvoj
Branislav Pajković, direktor Informacionog centra
Goran Zonjić, vd direktor JP „Sportski centar“
Darko Bubanja, predsjednik UO JP „Sportski centar“ (i odbornik)
Zoran Jojić, ĉlan UO JP „ Sportski centar“
Dimitrije Rovĉanin, ĉlan UO JP „ Sportski centar“ (i odbornik)
Dejan Tuović, ĉlan UO JP „ Sportski centar“
Zoran Vujović, ĉlan UO JP „ Sportski centar“
Miroslav Senić, ĉlan UO JP „ Sportski centar“
Savo Vuĉetić, direktor JP „Komunalno“
Dojĉilo Golubović, predsjednik UO JP „Komunalno“
Milenko – Mićo Pajković, ĉlan UO JP „Komunalno“
Bato Dević, ĉlan UO JP „Komunalno“
Osman Hadrović, ĉlan UO JP „Komunalno“
Ljiljana Raiĉević, ĉlan UO JP „Komunalno“
5
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
Vuko Todorović, vd direktor UO JP „Vodovod i
kanalizacije“
Radojica Ţivković, predsjednik UO JP „Vodovod i kanalizacija“ (i odbornik)
Radovan Guberinić, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacija“
Ţeljko Vukajlović, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacija“
Goran Radiĉević, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacija“
Slobodanka Ivanović, vd direktor JU „Centar za kulturu“
Vinko Stojanović, predsjednik Savjeta JU „Centar za kulturu“
Todor Milićević, ĉlan Savjeta JU „Centar za kulturu“
Miloš Vuković, ĉlan Savjeta JU „Centar za kulturu“
Radule Nenadović, ĉlan Savjeta JU „Centar za kulturu“
Momĉilo Joksimović, ĉlan Savjeta JU „Centar za kulturu“
Violeta Folić, direktor JU „Polimski muzej“
Radomir AnĊić, predsjednik Savjeta JU „Polimski muzej“
Vasilije Đokić, ĉlan Savjeta JU „Polimski muzej“
Sadeta Škrijelj, ĉlan Savjeta JU „Polimski muzej“
Slobodan Obradović, ĉlan Savjeta JU „Polimski muzej“
Zorka Mirković, ĉlan Savjeta JU „Polimski muzej“
Mira Boţović, predsjednik Savjeta Lokalni javni emiter „Radio Berane“
Milan Šćekić,direktor Lokalni javni emiter „Radio Berane“
Aleksandar Armuš, ĉlan Savjeta Lokalni javni emiter „Radio Berane“
Vlajko Radović, ĉlan Savjeta Lokalni javni emiter „Radio Berane“
Ratko Rmuš, predsjednik OIK
Dragan Joksimović, zamjenik predsjednika OIK
Mirsat Cikotić, sekretar OIK
Dubravka Jovanĉević, ĉlan OIK
Damjan Ćulafić, zamjenik ĉlana OIK
Veselin Došljak, ĉlan OIK
Vinka Babić, zamjenik ĉlana OIK
Krsto Arsović, ĉlan OIK
Budimir Kićović, zamjenik ĉlana OIK (i ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave)
Miloš Brakoĉević, vd direktor JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju
Zorica Babić, predsjednik UO JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju
Valentina Dašić, ĉlan UO JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju
Sava Arsović, ĉlan UO JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju
Sefo Koţar, ĉlan UO JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju
Sonja Savić, ĉlan UO JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju
Ivan Radević, vd direktor TO
Radivoje (Rajko) Ivanović, ĉlan Skupštine TO
Marijana Dakić, ĉlan Skupštine TO (i ĉlan Savjeta Radio Berane )
Rade Jolić, ĉlan Skupštine TO
Mirela Skenderović, ĉlan Skupštine TO
Zorica Đukić, ĉlan Skupštine TO
Gordana Đukić, ĉlanica skupštine TO
Petar Vešović, odbornik
Branko Femić, odbornik
Nataša Vlahović Mijović, odbornik
Milonja Veljić, odbornik
dr Budimir Dabetić, odbornik
Dragutin Miomirov Joksimović, odbornik
Dragomir Đukić, odbornik
6
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
Bogdan Fatić, odbornik
Mladen Premović, odbornik
Hakija Ramdedović, odbornik
Sreten Lutovac, odbornik
Branislav Golubović, odbornik
Boris Bućković, odbornik (i ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacija“)
Petar Labudović, odbornik
Jugoslav Raĉić, odbornik
Vladan Folić, odbornik (i ĉlan UO JP „Sportski centar“)
Nović Lutovac, odbornik
Jovan Komatina, odbornik SO Berane
Dragana Stijović, odbornik (i ĉlan Skupštine TO)
Jovan Mališić, odbornik SO Berane
dr Fahrudin Hadrović, odbornik SO Berane
Lidija Kljajić, odbornik
Vida Ivanović, odbornik
Milovan Ţivković, odbornik
Spomenka Đalović, odbornik
Ervin Mandţukić, odbornik
Draško Došljak, odbornik
Ranko Raiĉević, odbornik
Hafiz Novalić, odbornik
Vuka Golubović, odbornik
Aleksandra Zeĉević, odbornik
Gordana Đukić, odbornik
dr Veselin Stanišić, odbornik
AnĊela Bojović, odbornik
Jasna Kneţević, odbornik
Milosava Paunović, odbornik
Velimir Đurišić, odbornik
Dragan Drobnjak, odbornik
Jovanka Bogavac, odbornik
Nada Labudović Softić, odbornik
4. Opština Bijelo Polje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Aleksandar Ţurić, predsjednik Opštine
Dţemal Ljušković, predsjednik Skupštine opštine (i odbornik i predsjednik Savjeta za saradnju lokalne
samouprave i NVO)
Abaz Kujović, potpredsjednik Opštine (i odbornik)
Marina Petrić, Glavni administrator
Zoran Puletić, naĉelnik Sluţbe zaštite i spasavanja
Tufik Bojadţić, potpredsjednik Opštine (i odbornik )
Ajsela Paĉariz, sekretar Skupštine opštine
Fahrudin Begović, menadţer opštine
Sanel Ljušković, šef Sluţbe menadţera Violeta Obradović, vd direktor struĉne sluţbe Turistiĉke organizacije
Dejan Luković, sekretar Sekretarijata za stambeno komunalne poslove
Duško Veliĉković, pomoćnik direktora Direkcije za imovinu i zaštitu prava
7
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
Milanko Minić, sekretar Sekretarijata za
ureĊenje prostora i odrţivi razvoj,
Fekrim Hajdarpašić, zamjenik sekretara Sekretarijata za ureĊenje prostora i odrţivi
razvoj
Vladan Ĉampar, zamjenik direktora Centra za informacioni sistem
Miodrag Kalezić, vd sekretar Sekretarijata za opšte upravne poslove i društvene djelatnosti
Dţafer Gusinjac, sekretar Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj
Mujo Vreva, zamjenik sekretara Sekretarijata za preduzetništvo i ekonomski razvoj
Nusret Bećirović, naĉelnik Sluţbe za zajedniĉke poslove
Nimeta Lješnjak, zamjenik naĉelnika Sluţbe za zajedniĉke poslove
Boţica Zeković, direktor Direkcije za izgradnju i investicije
Remzet Paĉariz, pomoćnik direktora Direkcije za izgradnju i investicije
Damjan Kneţević, direktor JU „Centar za sport“
Miljojka Janjušević, sluţbenik za javne nabavke
Nadeţda Ćetković, rukovodilac Sluţbe predsjednika opštine
Alida Nuhodţić, sekretar Sekretarijata za finansije
Veselin Šćepanović, zamjenik sekretara Sekretarijata za finansije
Veselin Merdović, vd direktor Uprave javnih prihoda
Ljiljana Pavićević, pomoćnik direktora Uprave za javne prihode
Vasko Radović, direktor Centra za informacioni sistem
Ljubomir Sošić, direktor Direkcije za imovinu i zaštitu prava opštine
Radenko Vujošević, naĉelnik Komunalne policije
Muzafer Badţić, zamjenik Komunalne policije
Jela Mrdak, rukovodilac sluţbe za unutrašnju reviziju
Milanka Kaljević, vd rukovodilac sluţbe za protokoralne poslove
Dragić Rabrenović, direktor Lokalnog javnog emitera „Radio Bijelo Polje“
Saida Ĉikić, direktor JU Dnevni centar „Tisa“
Biserka Bulatović, predsjednik UO JU Dnevni centar „Tisa“ (i odbornik)
Samir Guberinić, ĉlan UO JU Dnevni centar „Tisa“
Rasema Hekalo, ĉlan UO JU Dnevni centar „Tisa“
Selman Kolić, ĉlan UO JU Dnevni centar “Tisa”
Milan Bulatović, direktor DOO Vodovod „Bistrica“
Idriz Mahmutović, predsjednik Odbora direktora DOO Vodovod „Bistrica“
Goran Vojinović, ĉlan Odbora direktora DOO Vodovod „Bistrica“
Veselin Pavićević, ĉlan Odbora direktora DOO Vodovod „Bistrica“
Andrija Đogović, ĉlan UO JP Vodovod „Bistrica“
Milija Minjević, ĉlan Odbora direktora DOO Vodovod „Bistrica“
Sead Varandak, ĉlan UO JP Vodovod „Bistrica“
Rifat Mucević, ĉlan Odbora direktora DOO Vodovod „Bistrica“
Sabro Ĉindrak, direktor DOO Komunalno „Lim“
Veselin (Vesko) Drobnjak, predsjednik Odbora direktora DOO Komunalno „Lim“ (i odbornik)
Veljo Kovaĉević, ĉlan Odbora direktora DOO Komunalno „Lim“
Ismet Ramović, ĉlan Odbora direktora DOO Komunalno „Lim“
Mijodrag Bulatović, ĉlan Odbora direktora DOO Komunalno „Lim“
Senad Paĉariz, ĉlan Odbora direktora DOO Komunalno „Lim“
Izet Erović, direktor JU „Centar za djelatnost kulture“
Ţeljko Raiĉević, ĉlan UO JU „Centar za kulturu“
Danilo-Miško Vojinović, predsjednik UO „Centar za sport i rekreaciju“
Dragoljub Nedović, ĉlan UO JU „Centar za sport i rekreaciju“
Murat Babaĉa, ĉlan UO JU „Centar za sport i rekreaciju“
Fikret Bećirović, ĉlan UO JU „Centar za sport i rekreaciju“
8
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
Rada Đerić, direktor JU „Centar za podršku djeci
i porodici“
Mehmed Salemović, predsjednik UO JU „Centar za podršku djeci i porodici“
Ajsela Hadţibegović, ĉlan UO JU „Centar za podršku djeci i porodici“
Bojan Mihailović, ĉlan UO JU „Centar za podršku djeci i porodici“
Radomir Perišić, predsjednik Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere Nihat Agić, ĉlan
Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Ĉedomir Obradović, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Milan Ašanin, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Murat Ćorović, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Dejana Dizdarević, ĉlan Etiĉke komisije za loklane sluţbenike i namještenike
Indira Kadić, ĉlan Etiĉke komisije za loklane sluţbenike i namještenike
SlaĊana Bubanja, ĉlan Etiĉke komisije za loklane sluţbenike i namještenike
Amir Hodţić, ĉlan Odbora direktora DOO „Parking servis“
Blagomir Rudić, ĉlan Odbora direktora „Parking servis“ DOO
Miladin Peković, ĉlan Odbora direktora DOO „Parking servis“
Ivana Šćekić (Bošković), ĉlan Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO
Elvira Spahić, ĉlan Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO
Lidija Guberinić, ĉlan Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO
Bilgena Hubanić, ĉlan Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO
Ţeljko Đukić, ĉlan Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO
Abaz Dizdarević, direktor JU „Ratkovićeve veĉeri poezije“
mr Blaga Ţurić, ĉlan Savjeta JU “Ratkovićeve veĉeri poezije”
Vlatko Simunović, ĉlan Savjeta JU “Ratkovićeve veĉeri poezije”
Kemal Musić, ĉlan Savjeta JU “Ratkovićeve veĉeri poezije”
Tanja Bakić, ĉlan Savjeta JU “Ratkovićeve veĉeri poezije”
Duško Vojinović, predsjednik OIK
Hazbo Mustajbašić, ĉlan OIK
Vera Medojević, zamjenik ĉlana OIK
Senid Striković, zamjenik ĉlana OIK
Ferko Ćatović, ĉlan OIK
Rosanda Madţgalj, zamjenik ĉlana OIK
Aleksa Blagojevioć, ĉlan OIK
Zlata Lukaĉ, ĉlan OIK Bijelo Polje
dr Tomislav Jeremić, odbornik
Vesna Raosavljević, odbornik
Hasan Ramović, odbornik
Nemša Omerhodţić, odbornik
Milko Kovaĉević, odbornik
Ţarko Šebek, odbornik ( i ĉlan UO JU „Centar za sport i rekreaciju)
Avdo Gorĉević, odbornik
Ţeljko Konjević, odbornik
Zvonko Puletić, odbornik
Refik Bojadţić, odbornik
Vidran Kljajević, odbornik
Miomir Vojinović, odbornik (i ĉlan Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO)
Rešad Sijarić, odbornik
Semir Balić, odbornik
Slavko Fuštić, odbornik
Zoran Bošković, odbornik
Ţarko Šćekić, odbornik
9
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
Radomir Jokić, odbornik
Jelena Kljajević, odbornik
Mevlida Gusinjac, odbornik
Olivera Tiĉević, odbornik
Danilo Cvijović, odbornik
Ljubomir Zlajić, odbornik
Gordan Šćekić, odbornik
Ervin Spahić, odbornik
Abid Crnovršanin, odbornik
Majda Dobardţić, odbornik
Sead Šehović, odbornik
Hilmija Franca, odbornik
Zilha Idrizović, odbornik
Slobodanka Bajĉeta, odbornik
Radosav Nišavić
5. Opština Budva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Lazar RaĊenović, predsjednik Opštine
Milan Vuĉinić, potpredsjednik opštine
Ljubomir Filipović, potpredsjednik opštine
Boro Lazović, predsjednik SO i odbornik
Sanja Zotović, naĉelnik Sluţbe Glavnog administratora
Sneţana Šćepanović, Glavni administrator
Zdravko Šljukić, naĉelnik Sluţbe zaštite
Lidija Zirojević, sekretar Skupštine opštine
Rajka Špadijer, vd sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti (i zamjenik predsjednika OIK-a)
Tanja Kaţanegra, vd sekretar sekretarijata za lokalnu samoupravu
Nikola Divanović, vd sekretar Sekretarijata za gradsku infrastrukturu i ambijent
Milena Marović Bogdanović, menadţer Opštine
Aco Ognjenović, vd naĉelnik sluţbe za javne nabavke Budva (zamjenik ĉlana OIK-a)
Jelena Baštrica, vd šef Kabineta predsjednika opštine
Danijela Marotić, vd sekretar Sekretarijata za prostorno planiranje i odrţivi razvoj
Olivera Franović, direktor JU SD „Reţevići“
Mihailo Đurović, sekretar Sekretarijata za privredu i finansije
Cvetko Pajković, sekretar Sekretarijata za investicije
Niko Perazić,vd direktor JU SD „Crvena komuna“ (i ĉlan Savjeta JU „Muzeji i galerija“)
Ţeljko Racanović, direktor Informacionog centra
Dragan Liješević, direktor JP“Parking servis“
Lazar Kuljaĉa, direktor JP “Sportsko rekreativni centar“ Budva
Mile Lakićević, vd naĉelnik Sluţbe zaštite (i ĉlan UO JP „Parking servis“)
Merin Smailagić, vd umjetniĉki direktor JU „Grad teatar“
Jelena RaĊenović, direktor TO Budva
Rajko Kuljaĉa, predsjednik IO TO Budva
Slavko Đukanović, naĉelnik Komunalne policije
Biljana Brajović (Pajković), direktor JU „Muzeji, galerija i biblioteka“
Ivan Ivanović, direktor JP „Mediteranski sportski centar“
ĐorĊe Medin, direktor JP „Komunalno stambeno Budva“
Miško RaĊenović, vd direktora „Akademija znanja“ doo
10
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
Ranko Pavićević, ĉlan Savjeta JU „Grad teatar“
Lana Marović, ĉlan Savjeta JU „Grad teatar“
Ana Nikezić, ĉlan Savjeta JU „Grad teatar“
Svetlana Ivanović, ĉlan Savjeta JU „Grad teatar“
Milutin Karadţić, predsjednik Savjeta JU „Muzeji i galerija“
Savo Pavlović, ĉlan Savjeta JU „Muzeji i galerija“
Vlado Duletić, ĉlan Savjeta JU „Muzeji i galerija“
Dragan Mihović, ĉlan Savjeta JU „Muzeji i galerija“
Vuĉković Nikola, ĉlan Savjeta NB JU „Biblioteka Budva“
Nikola Perišić, ĉlan Savjeta NB JU „Biblioteka Budva“
Sandra Radulović, ĉlan Savjeta NB JU „Biblioteka Budva“
Ante Deloik, predsjednik UO JP „Parking servis“
Gojko Ljubanvoić, ĉlan UO JP „Parking servis“ (i odbornik)
Dragan Lazović, ĉlan UO JP „Parking servis“
Gojko Boţović, potpredsjednik UO JP „Parking servis“
Dimitrije Pejović, ĉlan UO JP „Parking servis“
Ljubica Strugar, direktor JP „Mediteran reklame“ (i ĉlan OIK)
Ljubomirka Popović, ĉlan UO JP „Mediteran reklame“
Vladimir Kuljaĉa, ĉlan UO JP „Mediteran reklame“
Zdenka Grbavĉević, ĉlan UO JP „Mediteran reklame“
Jovo Lazović, ĉlan UO JP „Mediteran reklame“
Tomislav Kuljaĉa, ĉlan UO JP „Mediteran reklame“
Dragoljub Marković, predsjednik UO JP Mediteran reklame
Vuko Medojević ĉlan UO JP „Mediteran reklame“
Milenko Medigović, direktor JP „Vodovod i kanalizacija“
Jovo Đurašević, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacija“
Luka Rafailović, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacija“
Ruţica Govedarica, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacija“
Pero Bajković, predsjednik UO JP „Vodovod i kanalizacija“
Marija Zekić, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacija“
Radojka Mijanović, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacija“
Zoran Pešović, ĉlan UO JP „Vodovod i kanlizacija“
Marija KaluĊerović, ĉlan UO JP „Vodovod i kanlizacija“
Srećko Uskoković, ĉlan UO JP „Sportsko rekreativni centar Budva“
Novica Vojnić, predsjednikUO JP „Sportsko rekreativni centar Budva“
Đuro Rafailović, ĉlan UO JP „Sportsko rekreativni centar Budva“
Boţo Lazović, ĉlan UO JP „Sportsko rekreativni centar Budva“
Nikola Kalinić, ĉlan UO JP „Sportsko rekreativni centar Budva“
Ranko Lakić, ĉlan UO JP „Sportsko rekreativni centar Budva“
Radenko Marović, predsjednik UO JP „Mediteranski sportski centar“
Dejan Bošković, ĉlan UO JP „Mediteranski sportski centar“
Zoran Vukadinović, ĉlan UO JP „Mediteranski sportski centar“
Igor Anastasov, ĉlan UO JP „Mediteranski sportski centar“
Ljubo Vulović, ĉlan UO JP „Mediteranski sportski centar“
Predrag Dejanović, ĉlan UO JP „Mediteranski sportski centar“
Nikola Vukadinović, ĉlan UO JP „Mediteranski sportski centar“
Nebojša Zec, ĉlan UO JP „Mediteranski sportski centar“
Marina Ţivković, ĉlan UO JP „Mediteranski sportski centar“
Boško Balić, predsjednik Odbora direktora D.O.O. „Akademija znanja“
Nemanja Malovrazić, ĉlan Odbora direktora D.O.O. „Akademija znanja“
11
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
Dragana Pima, ĉlan Odbora direktora D.O.O.
„Akademija znanja“
Blaţo RaĊenović, ĉlan Odbora direktora D.O.O. „Akademija znanja“
Branko Gardašević, ĉlan Odbora direktora D.O.O. „Akademija znanja“
Ljubomir RaĊenović, predsjednik UO JP „Komunalno stambeno“
Branko Bojković, ĉlan UO JP „Komunalno stambeno“
Dušan Boţović, ĉlan UO JP „Komunalno stambeno“ (i odbornik)
Branko Medigović, ĉlan UO JP „Komunalno stambeno“
Goran Pejović, ĉlan UO JP „Komunalno stambeno“
Dragana Ljubanović Vukoje, ĉlan UO JP „Komunalno stambeno“
Branka Ĉvorović, ĉlan UO JP „Komunalno stambeno“
Monika Sladić Roganović, ĉlan UO JP „Komunalno stambeno“
Rajka Grbović, ĉlan UO JP „Komunalno stambeno“
Ivan Dajković, naĉelnik Sluţbe za naplatu naknade za komunalno opremanje graĊevinskog zemljišta
Boţidar Milović, vd direktor JP „Pogrebne usluge“.
Blaţo Zec, ĉlan UO JP „Pogrebne usluge“
Sava Kljajević, ĉlan UO JP „Pogrebne usluge“
Marko Marković, ĉlan UO JP „Pogrebne usluge“
Slavica Jovanović, ĉlan UO JP „Pogrebne usluge“
Mihailo Kapisoda, ĉlan UO JP „Pogrebne usluge“
mr Saša Samardţić, ĉlan Odbora direktora DOO „Budva holding“
Jelena Vulović ( Srzentić), project mendţer DOO „Budva holding“
Veselin Vesko Domazet, vd direktor preduzeća za konsalting i inţinjering „BSP“
Vukašin Marković, predsjednik Odbora direktora „preduzeća za konsalting i inţinjering „BSP“
Đerko Popović, ĉlan Odbora direktora preduzeća za konsalting i inţinjering „BSP“ (i ĉlan UO JP
„Pogrebne usluge“)
Radoslav Kovaĉević, ĉlan Odbora direktora preduzeća za konsalting i inţinjering „BSP“
Milica Stanišić, ĉlan OD „Expo“ Budva
Mirjana Marović, predsjednik OIK
Zorica Kuzman, sekretar OIK
Mira Deloik, ĉlan OIK
SrĊan Radić, zamjenik ĉlana OIK
Dragan Krapović, ĉlan OIK
Dušan Bajković, zamjenik ĉlana OIK
Andrej Purić, ĉlan OIK-a
Velimir Ruţić, zamjenik ĉlan OIK
Milena Lubarda Marojević, ĉlan Savjeta lokalnog javnog emitera „RTV Budva“
Slavko Dašić, ĉlan Savjeta lokalnog javnog emitera „RTV Budva“
Rade Tabaš, ĉlan Savjeta lokalnog javnog emitera „RTV Budva“
Miodrag Vuĉinić, predsjednik Savjeta lokalnog javnog emitera „RTV Budva“
Ivana Radulović, ĉlan Savjeta lokalnog javnog emitera „RTV Budva“
Krsto RaĊenović, odbornik
Dr Boţidar Vujiĉić, odbornik
ĐorĊe Vujović, odbornik
dr Vesna Vuĉetić, odbornik
Radovan Delić, odbornik
Mijomir Pejović, odbornik (i ĉlan Odbora direktora doo „Budva holding“)
Ante Petković, odbornik
Mihailo Backović, odbornik
Marko Vuković, odbornik (i ĉlan UO TO Budva)
Jovan Gregović, odbornik
12
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
Tijana Kotarac, odbornik (i predsjednik Savjeta
SrĊa Popović, odbornik
ĐorĊije Pribilović, odbornik
Stevan Dţaković, odbornik
Aleksandar Armenko, odbornik
Milan Balević, odbornik
Radomir Banović, odbornik
Lucija Đurašković, odbornik
Vojo Kuljaĉa, odbornik
Nataša Leković, odbornik
Branka Medin Stanić, odbornik
Andrija Mitrović, odbornik
Ĉaslav Perović, odbornik
Nada Purić, odbornik
Radovan Radulović, odbornik
Radosav Tomović, odbornik
Blaţo Radoman, odbornik
Nikola Vukĉević, odbornik
Milo Boţović, odbornik
JU „Grad teatar“)
6. Opština Gusinje
1. Elvis Omeragić, predsjednik SO
2. Enver Dedušaj, odbornik
3. Fadil Ulaj, odbornik
4. Aiša Gaĉević, odbornik
5. Asmina Omeragić, odbornik
6. dr Said Ĉekić, odbornik
7. Ruţdija Radonĉić, odbornik
8. Šefkija Bektešević, odbornik
9. Anela Ĉekić, odbornik
10. Refik Pirović, odbornik
11. Eldin Ćosović, odbornik
12. Mihailo Jovović, odbornik
13. Ferka Jarović, odbornik
14. Asdren Celaj (Çelaj), odbornik
15. Špresa Kukaj (Shpresa Kukić), odbornik
16. Demir Bajrović, odbornik
17. Esad Feratović, odbornik
18. Nasret Radonĉić, odbornik
19. Ibrahim Omeragić, odbornik (i odbornik SO Plav)
20. Rakib Radonĉić, odbornik
21. Šabo Radonĉić, odbornik
22. Rusmin Laliĉić, odbornik
23. Huso Brdakić, odbornik
24. Arijana Malagić, odbornik
25. Ragip Deljanin, odbornik
26. Isak Ĉekić, odbornik
13
27. Bujar Hasangjekaj, odbornik
28. Ahmet Gjonbalaj, odbornik
29. Luan Balidemaj, odbornik
30. Sadik Kukiq, odbornik
7.Opština Danilovgrad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Branislav Đuranović, predsjednik Opštine (i ĉlan UO JU „Sluţbeni list CG“ i ĉlan Senata Prijestonice
Cetinje)
dr Miodrag Đurović, predsjednik Skupštine opštine Sl. 20/14 (i odbornik)
Zoran Bošković, potpredsjednik Opštine
Vidoje Pavićević, potpredsjednik Opštine
Ratko Lakić, Glavni administrator
Stanislava Bošković, sekretar Skupštine opštine
Maja Pavliĉić, rukovodilac Sluţbe predsjednika
Jovanka Popović, sekretar Sekretarijata za privredu i finansije
Jelisavka Burić, sekretar Sekretarijata za opštu upravu
Slavko Velimirović, sekretar Sekretarijata za urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove
Goran Radulović, naĉelnik Sluţbe zaštite
Darko Đuriĉković, direktor JP „Vodovod i kanalizacije“
Zdravko Simonović, vd direktor JP „Komunalno“
Vesna Jovović, direktor JU „Umjetniĉka kolonija“
Duško Ivanović, direktor JP za zaštitu i uzgoj divljaĉi i ribolov
Dragoljub Antović, direktor Direkcije za saobraćaj, odrţavanje i izgradnju puteva
Boţidar Markuš, sekretar Sekretarijata za imovinu
Sneţana Jovanović, direktor TO n
Branislav Kadić, direktor „Radio Danilovgrad“
Zdravko Đurović, naĉelnik Sluţbe Komunalne policije
Mladen Kalezić, naĉelnik Sluţbe za zajedniĉke poslove
Ilija Stanišić, predsjednik UO Direkcije za saobraćaj i puteve (i predsjednik UO JP za lov, uzgoj
divljaĉi i usluge)
Svetozar Domazetović, ĉlan UO Direkcije za saobraćaj i puteve (i predsjednik Savjeta JU „Centar
za kulturu“)
Andrijana Roganović Zejak, ĉlan UO Direkcije za saobraćaj i puteve
Dejan Vuković, direktor JU „Centar za kulturu“
Biserka Pavlović, ĉlan Savjeta JU „Centar za kulturu“
Ţarko Mališić, ĉlan Savjeta JU „Centar za kulturu“
Nikola Antović, ĉlan Savjeta JU „Centar za kulturu“
Dr Mihailo Burić, predsjednik UO JP „Vodovod i kanalizacija“
Gojko Savović, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacija“
Bratislav Drašković, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacija“
NeĊeljko Petrović, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacija“
Dragica Popović, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacija“
Radomir Šćepanović, predsjednik UO JP „Komunalno“
Branka Kljajić, ĉlan UO JP „Komunalno“
Biljana Popović, ĉlan UO JP „Komunalno“
Slobodan Perović, ĉlan UO JP „Komunalno“
Dario Đuriĉković, ĉlan UO Direkcije za saobraćaj i puteve
Zoran Dragović, ĉlan UO JU za zaštitu i uzgoj divljaĉi i ribolov
Boţidar Sekulić, ĉlan UO JU za zaštitu i uzgoj divljaĉi i ribolov
14
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Slavica Pavićević, predsjednik Savjeta JU
„Umjetniĉka kolinija“
Joveta Ljumović, ĉlan UO JU „Umjetniĉka kolinija“
Dejana Savićević, ĉlan Savjeta JU „Umjetniĉka kolinija“ (zamjenik ĉlana Opštinske izborne komisije)
Pero Radonjić, ĉlan Savjeta JU „Umjetniĉka kolinija“
Davor Raspopović, ĉlan Savjeta JU „Umjetniĉka kolinija“
Milisav Nikolić, ĉlan Opštinske izborne komisije
Suzana Domazetović, zamjenik predsjednika Opštinske izborne komisije
Vesna Bogićević, sekretar Opštinske izborne komisije
Budimka Vuković, zamjenik ĉlana Opštinske izborne komisije
Milanka Simović, ĉlan Opštinske izborne komisije
Dragica Madţgalj, zamjenik ĉlana Opštinske izborne komisije
Bojana Koljenšić, ĉlan Opštinske izborne komisije
Nikola Šćepanović, zamjenik ĉlana Opštinske izborne komisije
Nikola Vuković, ĉlan Opštinske izborne komisije
Olivera Đoković, zamjenik ĉlana Opštinske izborne komisije
Olga Grgurović, predsjednik Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Lidija Ivanović, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Nikola Ćipović, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Đuro Pavićević, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Dušanka Lakić, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Suzana Savović, predsjednik Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Gina Mandić, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Radomir Kadović, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Tamara Lakić, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Zdravko Gavrilović, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Ţarko Dragović, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Boţidar Brajović, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Miodrag Babić, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave i ĉlan UO Umjetniĉka kolonija
Radoman Maliković, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Sl. 23/13
Olivera Pavićević, odbornik (i ĉlan Borda direktora JZU Dom zdravlja Danilovgrad)
Ranko Jovović, odbornik
Zorica Kovaĉević, odbornik
Aleksandar Pavićević, odbornik
Veselin Mitrović, odbornik
Veljko Stanišić, odbornik
Zoran I. Sekulić, odbornik
Ljubomir Đurović, odbornik (i ĉlan UO Direkcije za saobraćaj i puteve)
Jelena Radenović, odbornik
Ĉedomir Đurović, odbornik
Nada Bogićević, odbornik (i ĉlan Savjeta JU „Centar za kulturu“)
Vujadin Vujadinović, odbornik
Darko Mrvaljević, odbornik
Branislav Stanišić, odbornik
SlaĊana Pavlović, odbornik
Marko Radonjić, odbornik
Ivana Rešetar, odbornik
Jovan Marković, odbornik
Nikola Vukićević, odbornik
Darko Burić, odbornik
Nada Ćeranić, odbornik
15
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
Slavica Šćepanović, odbornik
Spasoje Kovaĉević, odbornik
Veselin Marković, odbornik
Milisav Dragojević, odbornik
Ţeljko S. Savović, odbornik
Gorica Damjanović, odbornik
Ranko Vuković, odbornik
8.Opština Žabljak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Vidoje Tomĉić, predsjednik SO – sl. list 18/14(i odbornik)
Vasilije Jakšić, potpredsjednik Opštine
Milika Ostojić, Glavni administrator
Borislav Nikolić, vd direktor Turistiĉke organizacije (i ĉlan Savjeta JU „Centar za kulturu“)
Sava Zeković, sekretar Sekretarijata za ureĊenje prostora i zaštitu ţivotne sredine
Jelena Bojović, sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj
Mile Leković, sekretar SO (i ĉlan OIK)
Drago Popović, vd komandir sluţbe zaštite
SlaĊana Kneţević, sekretar Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti
Radenko Radulović, direktor JP za stambeno komunalnu djelatnost
Milan AnĊelić, predsjednik OD DOO „Komunalno i vodovod“
Milenko Kasalica, ĉlan OD DOO „Komunalno i vodovod“
Mitar Ostojić, ĉlan OD DOO „Komunalno i vodovod“
Miroje Dţabasan, vd direktor JU „Centar za kulturu“
Anto Bojat, ĉlan Savjeta JU „Centar za kulturu“
Boţidar Pejović, predsjednik Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Vanja Krgović Šarović, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Svetlana Kneţević, ĉlan (predsjednik?) Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Vesko Dedeić, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Radmila Vukićević, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Vitomir Marić, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Velimir Pašić, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Zoran Vojinović, predsjednik Etiĉke komisije za izabrane predstavnike/ce i funkcionere/ke
Velimir Kneţević, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike/ce i funkcionere/ke
Miloš Rondović, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike/ce i funkcionere/ke
Boţo Tomĉić, predsjednik OIK
Ivana Ćurić, zamjenik predsjednika OIK
Goran Vujiĉić, sekretar OIK
Nikola Dubljević, zamjenik ĉlana OIK
Simo Stanić, ĉlan OIK
Danijela Stevović, zamjenik ĉlana OIK
Dragana Obradović, ĉlan OIK
Boţidarka Damjanović, zamjenik ĉlana OIK
Ţarko Karadţić, ĉlan OIK
Radule Bulić, odbornik
Blagoje Rajko Damjanović, odbornik
Miloš Kasalica, odbornik
Savo Ćirović, odbornik
Milorad Zarubica, odbornik
16
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Mitar AnĊelić, odbornik
Tomaš Jolović, odbornik
Dijana Minić, odbornik
Milutin Ţugić, odbornik (i predsjednik Savjeta JU „Centar za kulturu“ )
Ţana Vojinović, odbornik
Boţidar Radojević, odbornik
Milorad Potpara, odbornik (i ĉlan izvršnog odbora TO)
Petar Baranin, odbornik
Milijana Grbović, odbornik
Miloš Ćurić, odbornik
Ognjen Šljivanĉanin, odbornik
Boško Vojinović, odbornik
Tomo Pajović, odbornik
Veselin Vukićević odbornik
Milanko Ćetković, odbornik
Milorad Kovaĉević, odbornik
Novak AnĊelić, odbornik
Veselin Kneţević, odbornik
Danko Stijepović, odbornik
Mirĉeta Tomĉić, odbornik
Gligorije Marić, odbornik
Boţidarka Danilović, odbornik
Jelena Mrdak, odbornik
Veselin Grbović, odbornik
Beba Popović, odbornik
Ivana Šljivanĉanin, odbornik
Nikola Milićević, odbornik
Aleksandra Vuković, odbornik
Milinko Kasalica, odbornik
Relja Kasalica, odbornik
9.Opština Kolašin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Darko Brajušković, predsjednik Opštine
ĐorĊije Ţivković, potpredsjednik Opštine
Dragomir Dulović, potpredsjednik Opštine
Momĉilo Bulatović, potpredsjednik opštine
Mile Šuković, predsjednik Skupštine opštine (i odbornik)
Dragoljub Mišović, sekretar Skupštine opštine (
Zoran Vlahović, Glavni administrator (i predsjednik OIK)
Slobodan Šćepanović, sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslova, (i ĉlan OIK)
Veselin Vukić. Sekretar Sekretarijata za opštu upravu (i sekretar OIK)
Luka Medenica, sekretar Sekretarijata za ekonomiju i finansije
Vladan Bulatović, sekretar Sekretarijata za ureĊenje prostora i komunalno stambene poslove
Ţeljko Darmanović, naĉelnik Sluţbe zaštite
Zoran Rakoĉević, projekt menadţer
Duško Radović, direktor JP „Vodovod i kanalizacija“
Svetislav Vukićević, predsjednik UO JP „Vodovod i kanalizacija“ (i odbornik)
Miraš Grujić, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacija“
17
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
Spasoje Puletić, ĉlan UO JP „Vodovod i
kanalizacija“
Duško Mašković, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacija“
Radomir Bulatović, direktor JP „Komunalno“
Bulatović Milorad, ĉlan UO UO JP „Komunalno“
Radomir Baković, ĉlan UO JP „Komunalno“
Borislav Bulatović, ĉlan UO JP „Komunalno“ (i zamjenik ĉlana)
Branislav Jeknić, direktor JU „Centar za kulturu“
Vladislav Vlado Medenica, ĉlan UO JU „Centar za kulturu“
Budimirka Bojić ĉlan UO JU „Centar za kulturu“
Zoran Obrenović, ĉlan Savjeta JU Centar za kulturu
Radojica Jovanović, ĉlan UO JU „Centar za kulturu“
Branko Brano Rakoĉević, ĉlan OIK
Jelica Radovć, zamjenik ĉlana
SlaĊana Ţivković, ĉlan OIK
Ivana Jovović ( Ivanović), zamjenik ĉlana OIK
Bojana Bulatović,ĉlan OIK
Manojle Janković, zamjenik ĉlana OIK
Veselin Kovijanić, zamjenik ĉlana OIK
Duško Šćepanović, odbornik
Aleksandar Doţić, odbornik
Panto Peković, odbornik
Gojko Vlahović, odbornik
Saša Jeknić, odbornik (i predsjednik UO JP „Komunalno“)
Zoran Dragović, odbornik
Ţeljka Vuksanović, odbornik
Dragica Popović, odbornik
Dragan Vujisić, odbornik
Boško Vlahović, odbornik
Dragoljub Bulatović, odbornik
Dejan Vujisić, odbornik
Bojan Zeković, odbornik
Petar Keker, odbornik
Momir Ţivković, odbornik
Ţeljko Petrić, odbornik
Budislav Vuković, odbornik
Dragoljub Ivanović, odbornik
Tomislav Tonko Bulatović, odbornik
Veselin Peković, odbornik
Vidak Đukić, odbornik (i ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacija“)
Ranko Šćepanović, odbornik (predsjednik UO JU „Centar za kulturu“)
Dragoljub Medenica, odbornik
Mileta Bulatović, odbornik
Duško Đinović, odbornik
Vuĉko Šuković, odbornik
Sveto Janjušević, odbornik
Ţarko Bulatović, odbornik
1. Opština Kotor
1.
Marija Ćatović, predsjednik Opštine (i predsjednik Skupštine TO )
18
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Branko Nedović, potpredsjednik opštine
Jovo SuĊić, potpredsjednik Opštine
Tvrtko Crepulja, potpredsjednik Opštine
ĐorĊije Vukĉević, Glavni administrator
Nikola Bukilica, predsjednik SO (i odbornik.)
Nenad Vukadinović, sekretar
Zoran Stanković, sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj
Dušanka Banićević, sekretar Skupštine opštine
Biljana Peranović, sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budţet i finansije
Nenad Radunović, sekretar Sekretarijata za opštu upravu
Tijana ĈaĊenović, sekretar Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti
SrĊan Dragomanović, menadţer Opštine (i zamjenik predsjednika OIK )
Zoran Vuĉinović, naĉelnik Komunalne policije
Maksim Mandić, naĉelnik Sluţbe zaštite
Slavica Vojinović, sekretar Sekretarijata za urbanizam, graĊevinarstvo i stambeno komunalne poslove
Slobodan Pavićević, naĉelnik Sluţbe za zajedniĉke poslove
Ivo Magud, vd direktor Direkcije za ureĊenje i izgradnju
Dragan Roganović, direktor UO JP „Vodovod i kanalizacija”
Zoran Mrdak, vd direktor Javno komunalnog preduzeća
Tihana Ćulafić, umjetniĉki direktor JP Kulturni centar „Nikola Đurković”
Petar Pejaković, direktor JU „Kulturni centar” „Nikola Đurković“
Simeona Begović, sekretar Sekretarijata za imovinsko pravne poslove
Mirza Krcić, direktor TO
Radoslav Ćoso, vd izvršni direktor doo „Lovanja“
Miodrag Kneţević, direktor Informacionog centra Kotor
Ida Waldegg, vd pomoćnik direktora Informacionog centra
Zoran Pajović, predsjednik Odbora direktora DOO „Lovanja“
Đuro Perović, ĉlan Odbora direktora DOO „Lovanja“
Aleksandra Simeunović, ĉlan UO OJU „Muzeji”
Jovica Latković, predsjednik UO OJU „Muzeji“
Andro Radulović, direktor UO OJU „Muzeji”
Milena Pilastro Kovaĉić, ĉlan UO OJU „Muzeji”
Miroslav Braić, ĉlan UO OJU „Muzeji”
Vasilije Kusovac, izvršni direktor AD „Luka Kotor“
Nikola Konjević, predsjednik UO AD „Luka“
Borislav Kašćelan, ĉlan UO AD „Luka”
Nikola Dragomanović, ĉlan UO AD „Luka Kotor”
Vasilije Vidović, ĉlan UO AD „Luka Kotor”
Goran Grbović, ĉlan OD AD „Luka Kotor”
Vjera Rašković, predsjednik UO JU KC „Nikola Đurković“
Dejan Uskoković, ĉlan UO Centar za kulturu „Nikola Đurković” i ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne
samouprave)
Ana Bukilica, ĉlan UO Centar za kulturu „Nikola Đurković”
Vanja Jovanović, ĉlan Savjeta Centar za kulturu „Nikola Đurković”
Vasilije Ševaljević, ĉlan OD doo Komunalno
Petar (Pero) Radulović, ĉlan OD doo Komunalno
Rajko Strahinja, ĉlan OD doo „Vodovod i kanalizacije”
Marko Radulović, ĉlan OD doo „Vodovod i kanalizacije”
Jasna Kovaĉević, ĉlan OD doo „Vodovod i kanalizacije”
Vjera Banićević, direktor radio Kotora
19
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
Marija Brainović, ĉlan Savjeta Radio Kotor
Vuko Ševaljević, predsjednik Savjeta Radio Kotor
Aleksandra Popović, ĉlan Savjeta Radio Kotor
Boţana Biskupović, ĉlan Savjeta Radio Kotor
Aleksandra Pavićević, ĉlan Savjeta RDS Radio Kotor
Dragan Ognjenović, predsjednik Savjeta direkcije za ureĊenje i izgradnju
Bosiljka Jaredić, ĉlan Savjeta direkcije za ureĊenje i izgradnju
NeĊeljko Vukasović, ĉlan Savjeta direkcije za ureĊenje i izgradnju
Miloš Dţeverdanović, ĉlan Savjeta direkcije za ureĊenje i izgradnju
Ruţa Danilović, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Radojica Lazović, ĉlan Savjeta za zaštitu lokalne samouprave
Ruţica Ivanović, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Milica Mrdak, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Slavko Mandić, predsjednik Savjeta za kulturu
Dubravka Jovanović, ĉlan Savjeta za kulturu
Jasminka Grgurević, ĉlan Savjeta za kulturu
Stevan Kordić, ĉlan Savjeta za kulturu
AnĊela Kuĉ, ĉlan Skupštine OO Crveni krst
Magdalena Jovanović, ĉlan Skupštine TO
AnĊelka Dabinović, ĉlan Skupštine TO
Uglješa Vukašinović, ĉlan Skupštine TO
Kristina Pavlović, ĉlan Skupštine TO
Zoran Brguljan, ĉlan Skupštine TO
Branko Oĉinić, ĉlan Skupštine TO
Nikola Banićević, ĉlan Skupštine TO
Petar Abramović, predsjednik OIK
Maja Mršulja, sekretar OIK
Vidosava Vujović, ĉlan OIK
Anka Perović, zamjenik ĉlana OIK
Milena Pajović, ĉlan OIK
Zoran Ţivković, ĉlan OIK
Miroslav Vuĉetić, zamjenik ĉlana OIK
Martin Popović, ĉlan OIK
Momĉilo Bošković, zamjenik ĉlana OIK
Aleksandar Tomĉuk, predsjednik Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Emil Kriještorac, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Bruna Mudrić, Petrović, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Jovo Rašković, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Ljilja Radunović, predsjednik Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Zorka Abramović, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Nataša Gobović, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Olivera Vuksanović, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Jelena Vukasović, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Dejan Adţić, odbornik
Ilija Mlinarević, odbornik
Ţeljko Aprcović, odbornik
Mileva Pejaković Vujošević, odbornik
Stanislava Subotić, odbornik
dr Edita Starović, odbornik
Dragica Perović, odbornik
20
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
Milivoje Šovran, odbornik
Bruna Lonĉarević, odbornik
Olga Duhović, odbornik
Mato Pasinović, odbornik
Vido Drašković, odbornik
Mićo Dobriša, odbornik
Nikola Mršulja, odbornik
Ţeljko Avramović, odbornik
Aleksandar Stjepĉević, odbornik
NeĊeljko Moškov, odbornik
dr Ivan Ilić, odbornik
Ljiljana Velić, odbornik
Milivoje Latković, odbornik
Branko Kovaĉević, odbornik
Slavko Giljaĉa , odbornik
Petar Vuĉeljić, odbornik
Milivoje Samardţić, odbornik
Vladimir Potpara, odbornik
Ranko Proroković, odbornik
Mladen Ţivković, odbornik
Bojan Broćić, odbornik
Ljubenko Borović, odbornik
SlaĊana Gopĉević, odbornik
Aleksandra Sindik, odbornik
2. Opština Mojkovac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Dejan Medojević, predsjednik Opštine
Stevan Grdinić, potpredsjednik Opštine
Radojica Vlaović, potpredsjednik Opštine
Slavenko Blaţević, predsjednik SO (i odbornik)
Maja Ikervari, Glavni administrator
Predrag Zejak, menadţer Opštine
Milojica Minić, sekretar Skupštine opštine
Novka Vlaović, sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti
Radoslav Medojević, sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj
Dragan Marković, rukovodilac Sluţbe zaštite i komunalne policije
Jović Marković, sekretar za ureĊenje prostora. (i predsjednik OD doo „Komunalne usluge – Gradac“)
Vidoje Smolović, vd naĉelnik Komunalne policije
Magdalena Mrdović, direktor TO
Miroslav Medojević, izvršni direktor Javno komunalno preduzeće „Gradac“
Ranko Mišnić, ĉlan OD doo „Komunalne usluge – Gradac“
Ljiljana Zindović, ĉlan OD doo „Komunalne usluge - Gradac“
Milorad Jušković, ĉlan OD doo „Komunalne usluge – Gradac“
Rodoljub Ćorić, direktor JU Centar za kulturu „Nenad Rakoĉević“
Miladin Mitrović, predsjednik Savjeta JU Centar za kulturu „Nenad Rakoĉević“
Nenad Drašković, ĉlan Savjeta JU Centar za kulturu „Nenad Rakoĉević“
Vuĉeta Rakoĉević, ĉlan Savjeta JU Centar za kulturu „Nenad Rakoĉević“
Ţeljko Vidaković, ĉlan Savjeta JU Centar za kulturu „Nenad Rakoĉević“
Danica Jušković, ĉlan Savjeta JU „Centar za kulturu“ Mojkovac
21
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
Zindović Batrić, ĉlan Etiĉke komisije za
izabrane predstavnike i funkcionere
Mileta Merdović, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Stanić Jović, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Obrad Miliĉić, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Vidaković Milić, predsjednik Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Vidoje Vuković, predsjednik Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Veselin Baltić, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Boţo Grujić, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike (i zamjenik ĉlana OIK)
Sonja Manojlović, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Dragoslav Jokić, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Dragomir Mrdović, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Radojica Vujiĉić, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Dragoljub Marković, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Radenko Jovanović, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Radovan Jovanović, ĉlan UO JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju
Dragica Vuĉinić, ĉlan UO JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju
Vlastimir Kneţević, predsjednik Opštinske izborne Komisije
Marina Veljović, zamjenik predsjednik Opštinske izborne Komisije
Milenka Rabrenović, zamjenik predsjednika Opštinske izborne Komisije
Zoran Miletić, ĉlan Opštinske izborne Komisije
Senada Sejmanović, zamjenik ĉlana OIK
Sreten Pejović, ĉlan Opštinske izborne Komisije
Dobrivoje Filipović, zamjenik ĉlana OIK
Ugren Jušković, zamjenik ĉlana Opštinske izborne Komisije
Ivana Lašić, ĉlan Opštinske izborne Komisije
Dragoslav Radulović, zamjenik ĉlana Opštinske izborne Komisije
Ivan Bulatović, sekretar OIK
Veselin Jovanović, odbornik (i ĉlan Opštinske izborne Komisije)
Dragomir Mrdak, odbornik
Angela Ćorić, odbornik
Goran Filipović, odbornik
Dragan Merdović, odbornik
Milutin Ţurić, odbornik
Sonja Damjanović, odbornik
Darko Fuštić, odbornik
Vesna Rajković, odbornik
Ljiljana Jokić, odbornik (i ĉlan OD doo „Komunalne usluge – Gradac“ )
Ivan Ašanin, odbornik
Marinko Medojević, odbornik
Miloje Zejak, odbornik
Predrag Ašanin, odbornik
Goran Palević, odbornik
Miladin Stanić, odbornik
Saša Bošković, odbornik
Miloje Krgović, odbornik
Zoran Đurišić, odbornik
Tijana Ţujović, odbornik
Dejan Vuković, odbornik
Radiša Pejović, odbornik
Dejan Krgušić, odbornik
22
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
Zora Bjelajac, odbornik
Jugoslav Rabrenović, odbornik
Boško Gaĉević, odbornik
Dragan Babović, odbornik
Marko Ristić, odbornik
Nada Vujiĉić, odbornik
Mido Bogavac, odbornik
3. Opština Nikšić
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Veselin Grbović, predsjednik Opštine
Milorad Jovanović, potpredsjednik opštine
Đoko Krivokapić, potpredsjednik opštine
Dragan Perović, potpredsjednik opštine
Sonja Nikĉević, predsjednik Skupštine Opštine (i odbornik)
Ana Abramović, savjetnik predsjednika opštine
Zorica Pekić, sekretar Skupštine opštine
Veselinka Jauković, Glavni administartor
Slobodanka Roganović, rukovodilac Sluţbe predsjednika Opštine
Milan Korać, sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje
Nebojša Adţić, vd sekretar Sekretarijata za ureĊenje prostora i zaštitu ţivotne sredine
Lazar Mijanović, vd sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu
Slavica Zindović, vd sekretar za komunalne poslove i saobraćaj
Biljana Bezmarević, rukovodilac Sluţbe za unutrašnju reviziju
Momĉilo Abramović, direktor JP „Vodovod i kanalizacija”
Predrag Ivanović, direktor JP „Sportsko rekreativni centar“
Peko Nikĉević, direktor JU „Centar za kulturu“
Marko Radojević, direktor Agencije za projektovanje i planiranje
Ranko Nikolić, ĉlan Savjeta JU Centar za kulturu
Aleksandra Vuković, , ĉlan Savjeta JU Centar za kulturu
Marko Kastratović, , ĉlan Savjeta JU Centar za kulturu
Stana Marušić, , ĉlan Savjeta JU Centar za kulturu
Slavica Perošević, , ĉlan Savjeta JU Centar za kulturu
Rosanda Nikolić, direktor Direkcije za imovinu
Mirjana Kosović, vd direktor doo za upravljanje sanitarnom deponijom „Budoš”
Zoran Bulajić, direktor JU „Nikšićko Pozorište“
Zdravko Vlahović, naĉelnik Komunalne policije
Šeherezada Nikolić, direktor Sluţbe za zajedniĉke poslove
Vojislav Krivokapić, direktor JU „Zahumlje”
Veselin Bošković, direktor JU “Stari grad Anderva”
Dragica Popović, direktor Turistiĉke organizacije
Miodrag Muratović, direktor „Javno komunalno preduzeće“
Slavko Hrvaĉević, predsjednik UO „Javno komunalno preduzeće“
Dragoljub Nenezić, ĉlan UO „Javno komunalno preduzeće“
Miro Glomazić, ĉlan UO Javno komunalno
Rajko Đurović, ĉlan UO „Javno komunalno preduzeće“
Rade Bošković, ĉlan UO „Javno komunalno preduzeće“
Obren Todorović, ĉlan UO „Javno komunalno preduzeće“
Budimir Nišavić, ĉlan UO „Javno komunalno preduzeće“
Olivera Boţović, predsjednik UO JP „Vodovod i kanalizacije“
23
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Tanja Ognjenović, ĉlan UO JP „Vodovod i
kanalizacije“
Niko Rojević, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacije“
Boţidar Vuĉinić, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacije“
Ranko Milović, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacije“
Ţeljko Vukmirović, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacije“
Vlastimir Medojević, ĉlan UO JP „Sportski centar“
Slobodan Gajić, ĉlan UO JP „Sportski centar“
Budimir Bijelić, ĉlan UO JP „Sportski centar“
Miloš Abramović, ĉlan UO JP „Sportski centar“
ĐorĊije Labudović, ĉlan UO JP „Sportski centar“
Bogdan Ristić, ĉlan UO JP „Sportski centar“
Blagota Mitrić, predsjednik OD doo „Parking servis“
Goran Davidović, ĉlan OD doo „Parking servis“
Mirko Bajović, predsjednik UO JP „Autobuska stanica“
Dušan Popović, ĉlan UO JP „Autobuska stanica“
Miroslav Radulovic, ĉlan UO JP „Autobuska stanica“
Predrag Perović, ĉlan UO JP „Autobuska stanica“
Nada Bulajić, ĉlan UO JP „Autobuska stanica“
Jelena Đukanović predsjednik Savjeta JU „Zahumlje“
Desanka Vlahović, ĉlan Savjeta JU „Zahumlje”
Violeta Vukosavljević, ĉlan Savjeta JU „Zahumlje”
Suzana Janjušević, ĉlan Savjeta JU „Zahumlje”
Radivoje Mušović, ĉlan Savjeta JU „Zahumlje”
Vukota Vojinović, ĉlan UO Savjeta JU „Stari grad Anderva”
Gordana Gardašević, ĉlan UO Savjeta JU „Stari grad Anderva”
Momĉilo Đukanović, predsjednik UO Savjeta JU „Stari grad Anderva”
Slobodan Popović, ĉlan UO Savjeta JU „Stari grad Anderva”
Ljubinka Ašanin, ĉlan UO Savjeta JU „Stari grad Anderva”
Sava Ĉupić, ĉlan Pozorišnog savjeta JU „Nikšićko pozorište“
Tatjana Tomanović, ĉlan Pozorišnog savjeta JU „Nikšićko pozorište“
Veljko Dendić, ĉlan Pozorišnog savjeta JU „Nikšićko pozorište“
Prof. dr Bojka Đukanović, ĉlan Pozorišnog savjeta JU „Nikšićko pozorište“
Goran Bulajić, ĉlan Pozorišnog savjeta JU „Nikšićko pozorište“
Milosava Ţugić, predsjednik Savjeta RTV Nikšić
Svetozar Bajović, ĉlan Savjeta RTV Nikšić
Rada Ćosović, ĉlan Savjeta RTV Nikšić
dr Nada Tomović, ĉlan Savjeta RTV Nikšić
Miladin Radović, ĉlan Savjeta RTV Nikšić
Radovan Damjanović, predsjednik Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Prof. dr Mirko Perunović, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Nada Perović, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Radovan Krivokapić, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samourave
Momĉilo Sarić, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samourave
Blagoje Cerović, ĉlan Savjeta za razvoj i azštitu lokalne samouprave
Radojka Koprivica, direktor JU „Dnevni centar za djecu sa smetanjama u razvoju“
Dr Gordana Reljić, ĉlan UO Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju
Mirjana Bojiĉić, ĉlan UO JU „Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju“
Budimirka Đukanović, ĉlan UO JU „Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju“
Ţana Bulajić, ĉlan UO JU „Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju“
Miloš Perović, ĉlan UO JU „Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju“
24
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
Desanka Domazetović, ĉlan UO Deponija
„Budoš“
Vladimir Vujović, predsjednik Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
prof. dr Ranko Šljivić, predsjednik Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Šemsudin Dino Tuzović, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Velimir Bogdanović, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere (i ĉlan UO Vodovod i
kanalizacija )
Mihailo Miljanić, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Blaţo Nikolić, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Darko Bulatović, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Branka Radman, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Nenad Kešeljević, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Jovan Bulajić, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Dr Ilija Ašanin, odbornik
Dr Vera Bulatović, odbornik
Predrag Vujiĉić, odbornik
Veljko Zarubica, odbornik
Milivoje Zarubica, odbornik
Jelica Janiĉić, odbornik
Marko Kovaĉević, odbornik
Janko Milatović, odbornik
Luka Mitrović, odbornik
Radivoje Nikĉević, odbornik
Nataša Pavlićević Miljanić, odbornik
Veselinka Peković, odbornik
Rajka Radonjić, odbornik
Anka Stanišić, odbornik
Marko Tomašević, odbornik
Arsenije Lalatović, odbornik
Ilija Ĉvorović, odbornik
Rajko Grozdanić, odbornik
Draško Mijušković, odbornik
Krsto Batko Nikolić, odbornik
Dragutin Bata Raičević, odbornik
Savo Vušković, odbornik
Anka Abat, odbornik
Luka Vuĉinić odbornik
Mladen Milović, odbornik
Milica Čupić ,odbornik
Zoran Stanišić, odbornik
Ivan Radojičić, odbornik
Jovo Radulović, odbornik
Ranka Drašković, odbornik
Veselin Gardašević,dbornik
Blaţo Đurković, odbornik
Marinko Koprivica, odbornik
mr Radoje Karadţić, odbornik
Vladan Raiĉević, odbornik
mr Ivan Mitrović, odbornik
Radovan Perović, odbornik
Andrijana Jovović, odbornik
25
Borislav Mićković, odbornik
Aleksandar Vujković, odbornik
140.
141.
13. OPŠTINA PETNJICA
1. Samir Agović, predsjednik Opštine
2. Adnan Muhović, predsjednik Skupštine opštine
3. Enis Hadţajlić, sekretar SO
4. Alma Kršić, odbornik
5. Erol Muratović, odbornik
6. Muslija Kalić, odbornik
7. Šaban Šabotić, odbornik
8. Izet Adrović, odbornik
9. Izet Škrijelj, odbornik
10. Mithad Cikotić, odbornik
11. Isad Šabotić, odbornik
12. Rešad Muratović, odbornik
13. Šabo Ćeman, odbornik
14. Nermina Muratović, odbornik
15. Muharem Adrović, odbornik
16. Senad S. Rastoder, odbornik
17. Senad A. Rastoder, odbornik
18. Almir Rebronja, odbornik
19. Rešad Rastoder, odbornik
20. Izudin Huremović, odbornik
21. Esad Zverotić, odbornik
22. Isljam Ćeman, odbornik
23. Aldin Korać,odbornik
24. Mirela Koĉan, odbornik
25. Safet Korać, odbornik
26. Eldar Tiganj, odbornik
27. Midhad Ajdarpašić, odbornik
28. Hakija Muratović, odbornik
29. Ervin Duraković, odbornik
30. Rifat Agović, odbornik
31. Zaim Liĉina, odbornik
32. Zumreta Skenderović, odbornik
33. Muhamed Adrović, odbornik
34. Mersad Latić, predsjednik OIK
35. Ajsela Ramdedović, zamjenik predsjednika OIK
36. Semin Šabotić, sekretar OIK Petnjica
37. Asmir Šabotić, ĉlan OIK Petnjica
38. Rašida Latić, ĉlan OIK
39. Hajriz Adrović, ĉlan OIK
40. Ibro Rastoder, zamjenik ĉlana OIK
41. Amer Muhović, ĉlan OIK Petnjica
42. Armin Skenderović, ĉlan OIK
14. Opština Plav
26
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Orhan Šahmanović, predsjednik Opštine
Izet Hadţimušović, predsjednik SO Plav
Milomir Dašić, sekretar SO (i ĉlan OIK)
Rahman Markišić, sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove
Ervin Kandić, Glavni administrator (i predsjednik OIK)
Meliha Hadţialjević, vd sekretar Sekretarijata za privredu, razvoj i finansije
Sanija Šahmanović, sekretar sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti
Kemal Kojić, vd sekretar sekretarijata za ureĊenje prostora i imovinu
Rakib Radonĉić, vd direktor JU „Centar za kulturu“
Abidin Musić, vd sterješina sluţbe zaštite
Alija Redţematović, predsjednik Savjeta JU „Centar za kulturu“
Ramo A. Kolašinac, ĉlan UO JU „Centar za kulturu“
Huso Brdakić, direktor Turistiĉke organizacije Plav
Rusmin Laliĉić, ĉlan Savjeta TO Plav
Mehmet Gjonbalaj, direktor JP za komunalno stambenu djelatnost
Fuad Feratović, predsjednik UO JP za komunalno stambenu djelatnost
Zećir Hadţaj (Zeqir Haxhaj), ĉlan UO JP za komunalno stambenu djelatnost
Sulejman K. Šabović, direktor JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „ Lipa“
Branka Đukić, ĉlan UO JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „ Lipa“
Esmeralda Šuvakić, predsjednica UO JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Lipa“
Mujo Canović, ĉlan UO JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „ Lipa“
Enes Purišić, ĉlan UO JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Lipa“
Ţeljka Neković, , ĉlan UO JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Lipa“
Sulejman Dešić, ĉlan Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO
Besim Musić, ĉlan Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO
Anis Bašić, ĉlan Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO
Safet Kojić, ĉlan Savjeta za predstavke, predloge i društveni nadzor
Damir Šarkinović, predjednik Savjeta za verska pitanja
Ahmet Šarkinović, predsjednik Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Dţafer Hot, sekretar OIK
Havaja Preljvukaj, ĉlan OIK
Bojan Rajković, zamjenik ĉlana OIK
Mirza Šabović, ĉlan OIK
Milarem Feratović, zamjenik ĉlana OIK
Ahmet Deljanin, ĉlan OIK
Ismet Gjonbalaj, zamjenik ĉlana OIK
Ibrahim Omeragić, odbornik
Vehbija Šabović, odbornik
Enes Drešković, odbornik
Branislav Dašić, odbornik
Šukrija Cikotić, odbornik
Dţevat Musić, odbornik
Zoran Jokić, odbornik
Milun Zogović, odbornik
Milan Katić, odbornik
Šećo Purišić, odbornik (i ĉlan Savjeta JU Centar za kulturu)
Branka Prašĉević, odbornik
Ismet Brdakić, odbornik
Naser Radonĉić, odbornik
Medo Markišić, odbornik
27
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Merima Lalić, odbornik
Sabina Markišić, odbornik
Sajma Redţepagić, odbornik
Rizo Đešević, odbornik
Rasim Osmanĉević, odbornik
Kemal Purišić, odbornik
Erzana Redţematović, odbornik (i zamjenik predsjednika OIK)
Hakija Jasavić, odbornik
Ahmet Gjonbalaj, odbornik
Adem Baković, odbornik –
Iber Hoti, odbornik
Emir Šabović, odbornik
Zineta Gutić, odbornik
Dragić Garĉević, odbornik
Fazlija Krcić, odbornik
Dţemal Feratović, odbornik
Branislav Laban, odbornik
Safet Ciriković, odbornik
Amra Musić, odbornik
Damir Gutić, odbornik
15. Opština Plužine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Mijuško Bajagić, predsjednik Opštine
Milutin Cicmil, predsjednik Skupštine opštine (i odbornik)
Nataša Bajagić, sekretar Skupštine opštine (i ĉlan Opštinske izborne Komisije)
Olgica Glomazić, sekretar Sekretarijata lokalne uprave
Vladimir Kneţević, Glavni administrator (i ĉlan Opštinske izborne Komisije)
Milenko Mićanović, direktor JU „Centar za kulturu“
Radenko Ţivković, direktor Javnog Stambeno komunalnog preduzeća
Zoran Krunić, ĉlan UO Javnog Stambeno komunalnog preduzeća
Rajko Kandić, ĉlan UO Javnog Stambeno komunalnog preduzeća (i predsjednik Etiĉke komisije za lokalne
sluţbenike i namještenike)
Milovan Vojvodić, ĉlan UO Javno stambeno komunalnog preduzeća
NeĊeljko Jovović, izvršni direktor Turistiĉke organizacije
MlaĊen Ćalasan, ĉlan Savjeta JU „Centar za kulturu“
Sreten Cicmil, ĉlan Savjeta JU „Centar za kulturu“
Gligor Cicmil, ĉlan Savjeta JU „Centar za kulturu“
Branka Simunović, ĉlan Savjeta JU „Centar za kulturu“
Veselinka Radović, ĉlan Savjeta JU „Centar za kulturu“
Radenko Pejović, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Toma Jovović, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Miro Vraĉar, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Vladislav Joković, predsjednik Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Simo Adţić, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Zdravko Kneţević, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Ţeljko Bakraĉ, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Milodarko Jokanović, predsjednik Opštinske izborne Komisije
Ratko Tadić, zamjenik predsjednika OIK
28
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
Danica Vuković Krivokapić, sekretar Opštinske
izborne Komisije
Radoš Jokanović, zamjenik ĉlana OIK
Sonja Cicmil, zamjenik ĉlana OIK
Maja Radović, ĉlan OIK
Marijana Bošnjak. zamjenik ĉlana Opštinske izborne Komisije
Zorica Mijanović, ĉlan OIK
Blagoje Ognjenović, zamjenik ĉlana OIK
dr Petar Ţulović, odbornik
Vladimir Joković, odbornik
dr Radenko Dondić, odbornik
Miloš Ćalasan, odbornik
Miodrag Bakraĉ, odbornik
Tomaš Delić, odbornik
Zoran Blagojević, odbornik
Radenko Adţić, odbornik
Petrašin Bošnjak, odbornik
Violeta Dondić, odbornik
Goran Mićanović, odbornik
Milisav Tadić, odbornik
Ivan Krunić, odbornik
Slobodan Delić, odbornik
Obrad Adţić, odbornik
Petar Ćalasan, odbornik
Mirko Radović, odbornik
Ljubica Jovović, odbornik
Veselinka Bakraĉ, odbornik
Mile Aprcović, odbornik
Ana Todorović, odbornik
Gordana Radović, odbornik
Stevan Jokanović, odbornik
Predrag Boţović, odbornik
Ljubica Avramović, odbornik
Stojan Dubljević, odbornik
Jovo Adţić, odbornik
Marija Bakraĉ, odbornik
Milovan Golubović, odbornik
Veselin Tufegdţić, odbornik
16. Opština Pljevlja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
dr Miloje Pupović, predsjednik Opštine
Boţo Gospić, potpredsjednik Opštine
mr Bogoljub Irić, potpredsjednik Opštine
Rajko Palibrk, šef kabineta predsjednika opštine
Budimir Tanjević, Glavni administrator (i predsjednik OIK)
Veselin Paldrmić, menadţer Opštine
Slavko Drašković, sekretar Skupštine opštine
Slavica Krstajić, sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti
Toma Kneţević, sekretar Sekretarijata za privredu (i ĉlan OIK)
29
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Zoran Vojinović, sekretar Sekretarijata za
finansije
Miroslav AnĊelić, sekretar Sekretarijata za opštu upravu
Milovan Gogić, sekretar Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i vode
Miomir Šljukić, sekretar Sekretarijata za ureĊenje prostora
Radivoje Borović, vd direktor Sluţbe za EI i razvoj
Gordana Lekić, šef GraĊanskog biroa
Darko Gazdić, direktor Agencije za stambeno poslovni fond
Stanojka Ljiljanić, direktor JU Narodna biblioteka „Stevan Samardţić“
Branko Jestrović, direktor JU „Centar za sport i rekreaciju“
Ţeljko Ĉabarkapa, direktor JU Umjetniĉka galerija „Vitomir Srbljanović"
Radoman Manojlović, direktor JU „Zaviĉajni muzej“
Milenko Jović, direktor JP za odrţavanje i zaštitu lokalnih puteva
Slavica Terzić, direktor Uprave lokalnih prihoda
Igor Purić, naĉelnik informacionog centra
Dragan Leković, naĉelnik Komunalne policije
Negica Manojlović, direktor Direkcije za imovinu
Miladin Gogić, direktor Direkcije za izgradnju i investicije
Boško Bjeković, šef Sluţbe za unutrašnju reviziju
Svetlana Dujović, direktor JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju
„Pljevlja“
Veselinka Jeĉmenica, ĉlan UO JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Pljavlja“
Juso Ajanović, ĉlan UO JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Pljevlja“
Miloradka Gogić, ĉlan UO JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Pljevlja“
Nikola Bajić, ĉlan UO JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Pljevlja“
Sehada Osmankadić, ĉlan UO JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Pljevlja“
Sneţana Šljivanĉanin, ĉlan UO JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Pljevlja“
Sanja Vukojiĉić, ĉlan UO JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Pljevlja“
MlaĊen Simović, naĉelnik Sluţbe zaštite
Milan Lekić, direktor JP „Vodovod“
Jagoš Ljiljanić, predsjednik UO JP „Vodovod“
Vuk Zuković ĉlan UO JP „Vodovod“
Ĉedo Jošović ĉlan UO JP „Vodovod“
Vinka Mijatović. ĉlan UO JP „Vodovod“
Stojan Tanjević, ĉlan UO JP Vodovod
Nebojša Ćosović, direktor JP „Grijanje“
Mišo Dromljak, predsjednik UO JP „Grijanje“
Vujoš Drobnjak, ĉlan UO JP „Grijanje“
Dragoslav Bujišić, ĉlan UO JP „Grijanje“
Tanja Gazdić , ĉlan UO JP „Grijanje“
Mišo Popović, ĉlan UO JP „Grijanje“
Ranko Krsmanović, ĉlan UO JP za odrţavanje i zaštitu lokalnih puteva
Dragomir Peruniĉić, ĉlan UO JP za odrţavanje i zaštitu lokalnih puteva
Stojan Golubović, ĉlan UO JP za odrţavanje i zaštitu lokalnih puteva
ĐorĊe Kotlaja, predsjednik UO JP za odrţavanje i zaštitu lokalnih puteva
Irić ĐorĊije, ĉlan UO JP za odrţavanje i zaštitu lokalnih puteva
Tanja Vuĉetić, direktor JP „Komunalne usluge“
Luĉić Milojko, predsjednik UO JP „Komunalne usluge"
Vojinović Ljubo, ĉlan UO JP „Komunalne usluge"
Radoman Stanimirović, ĉlan UO JP „Komunalne usluge"
Enver Vlahovljak, ĉlan UO JP „Komunalne usluge"
30
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
Krsto Bailović, ĉlan UO JP „Komunalne
usluge“
Anka Krsmanović, direktor JP „Ĉistoća“
Mira Vuković , ĉlan UO JP „Ĉistoća" (ĉlan OIK)
Boriša Gaĉević, ĉlan UO JP „Ĉistoća"
Radoš Gaĉević, ĉlan UO JP „Ĉistoća"
Milan Kneţević, ĉlan UO JP „Ĉistoća“
Rade Topović, ĉlan UO JP „Ĉistoća“
Milenka Ĉolović, predsjednik Savjeta JU Narodna biblioteka „Stevan Samardţić“
Desimir Sandić, ĉlan Savjeta JU Narodna biblioteka „Stevan Samardţić“
Danica Drašković, ĉlan Savjeta JU Narodna biblioteka „Stevan Samardţić“
Marija Kneţević, ĉlan Savjeta JU Narodna biblioteka „Stevan Samardţić“
Danko AnĊelić, ĉlan Savjeta JU Narodna biblioteka „Stevan Samardţić“
Milorad Unković, predsjednik Savjeta JU Umjetniĉka galerija „Vitomir Srbljanović"
Danko Radovanović, ĉlan Savjeta JU Umjetniĉka galerija „Vitomir Srbljanović"
Biljana Cmiljanić, ĉlan Savjeta JU Umjetniĉka galerija „Vitomir Srbljanović"
Slavica Tanasić, ĉlan Savjeta JU Umjetniĉka galerija „Vitomir Srbljanović"
Fata Ĉarković, ĉlan Savjeta JU Umjetniĉka galerija „Vitomir Srbljanović"
Sanja Đondović, ĉlan UO JU „Zaviĉajni muzej“
Mirjana Kezić, ĉlan UO JU „Zaviĉajni muzej“
Mirko Ćaćić, ĉlan UO JU „Zaviĉajni muzej“
Vukica Savić, ĉlan UO JU „Zaviĉajni muzej“
Branka Stanković, predsjednik UO JU „Zaviĉajni muzej“
Miliĉić Radoman, predsjednik Savjeta JU za sport i rekreaciju
Milivoje Palibrk, ĉlan Savjeta JU za sport i rekreaciju
Mile Joksimović, ĉlan Savjeta JU za sport i rekreaciju
Ratko Topalović, ĉlan Savjeta JU za sport i rekreaciju
Danka Laketić, ĉlan Savjeta JU za sport i rekreaciju
Marković ĐorĊije, predsjednik Odbora direktora Agencije za stambeno poslovni fond
Biljana Zuković, ĉlan Odbora direktora Agencije za stambeno poslovni fond
Blagoš Vuković, ĉlan Odbora direktora Agencije za stambeno poslovni fond
Zorica Kneţević, ĉlan Odbora direktora Agencije za stambeno poslovni fond
Milko Matović, ĉlan Odbora direktora Agencije za stambeno poslovni fond
Milenko Bezarević, predsjednik Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Radoš Zuković, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Bogdan Laušević, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Belma Hadţiosmanović, predsjednik Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Vojo Nenadić, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Radoje Kandić, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Vaso Kneţević, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Petar Bošković, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Said Bosović, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Vladimir Gvozdenović, ĉlan Savjeta lokalnog javnog emitera RTV Pljevlja
Nevena Tomić, ĉlan Savjeta lokalnog javnog emitera RTV Pljevlja
Ljubo Cvijetić, ĉlan Savjeta lokalnog javnog emitera RTV Pljevlja (i ĉlan OIK)
Ruţdija Strujić, ĉlan Savjeta lokalnog javnog emitera RTV Pljevlja
Sofija Jelovac, ĉlan Savjeta RTV Pljevlja
Milorad Mišo Zeĉević, predsjednik Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Dragan Golubović, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Zulfikar Katana, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Dejan Miliĉić, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
31
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
Ljubomir Ćirović, ĉlan Etiĉke komisije za
izabrane predstavnike i funkcionere
Vinka Gogić, predsjednica Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Milan Radović, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Gordana Laketić, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Angelina Otašević, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Slavica Batizić, ĉlan etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Adnan Hadţiosmanović, ĉlan ţirija za dodjelu nagrade „20. novembar“
Dobrija Joksimović, zamjenik predsjednika OIK
Stanojka Kljajević, zamjenik ĉlana OIK
Mejrema Drnda, zamjenik ĉlana OIK
Emina Brković, ĉlan OIK
Ĉedo Gospić, ĉlan OIK
Zdravko Bajić, odbornik
Tarik Gadţović, odbornik
dr Ilhan Tursumović, odbornik
Haris Krupa, odbornik
Predrag Stanković, odbornik
Radosav Kovaĉević, odbornik
Dijana Gomilanović, odbornik
Olgica Otašević, odbornik
Vlade Milinković, odbornik
Ljubiša Ćurĉić, odbornik
Mervan Avdović, odbornik
Vukomir Ostojić, odbornik
Maida Bešlić, odbornik
Danko Šaranĉić, odbornik
Danijela Drobnjak, odbornik
17. GLAVNI GRAD PODGORICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Slobodan Stojanović, predsjednik Skupštine Glavnog grada
Slavka Maraš, sekretar Skupštine Glavnog grada
Vesna Rakĉević, savjetnik gradonaĉelnika
Ţeljko Vuković, Glavni administrator
Edina Bulić, pomoćnik Glavnog administratora
Vladan Vuĉelić, zamjenik Gradonĉelnika (i vd direktor JP VIK )
Dragica Kneţević, pomoćnik sekretara Skupštine Glavnog grada
Dragutin Đeković, vd mendţer Glavnog grada
Mišela Manojlović, sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu
Oliver Marković, vd sekretar Sekretarijata za planiranje i ureĊenje prostora i zaštitu ţivotne sredine
Lazarela Kalezić, pomoćnik sekretara Sekretarijata za planiranje i ureĊenje prostora i zaštitu ţivotne sredine
mr Miomir Jakšić, sekretar Sekretarijata za finansije
Indira MeĊedović, pomoćnik sekretara Sekretarijata za finansije
Miodrag Pajović, sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetnistva
Vladimir Pavićević, pomoćnik sekretara Sekretarijata za razvoj preduzetnistva
Sneţana Mijušković, sekretar Sekretarijata za socijalno staranje
Marina Vujović, pomoćnik sekretara Sekretarijata za socijalno staranje
Hamdo Koĉan, vd sekeratr Sekretarijata za kulturu i sport
32
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
Borivoje Marić, direktor Uprave lokalnih javnih
prihoda
Mirko Nilević, pomoćnik direktora Uprave prihoda dopis
Tinka Vukotić, pomoćnik direktora Uprave lokalnih javnih prihoda
Mladen Ilić, vd direktor Direkcije za imovinu
Miomir M. Mugoša, sekretar Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj
Vesna Janković, pomoćnik sekretara Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj
Goran Janković, naĉelnik Komunalne policije
Radomir Pješĉić, naĉelnik Sluţbe zaštite
Zoran Popivoda, zamjenik naĉelnika Sluţbe zaštite
Rajko Radonjić, rukovodilac Sluţbe za unutrašnju reviziju
Ljiljana Šćepanović, direktor Turistiĉke organizacije
Tatjana Dmitrović Popović, direktor struĉne sluţbe TO
Dragan Milanović, ĉlan Skupštine TO
Goranka Lazović, ĉlan Skupštine TO
Ţarko Šćepović, ĉlan Skupštine TO
Radenko Radojiĉić, ĉlan Skupštine TO
Dragoljub Pejović, ĉlan Skupštine TO
Milena Leković, ĉlan Skupštine TO
Borislav Uskoković, ĉlan Skupštine TO
Zoran Glomazić, direktor Centra za informacioni sistem
Dejana Radović, pomoćnik direktora Centra za informacioni sistem
Nada Mugoša, direktor Agencije za izgradnju i razvoj
Miodrag Pejović, direktor Sluţbe za zajedniĉke poslove
Violeta Klikovac, vd direktor „Putevi“ doo
Niko Martinović, direktor JU “Muzeji i galerije”
Ţivko Radović, predsjednik Savjeta JU “Muzeji i galerije”
Selma Đeĉević, ĉlan Savjeta JU “Muzeji i galerije”
Boţidar Đondović, ĉlan Savjeta JU “Muzeji i galerija”
Dragana Dmitrović, direktor JU Narodna biblioteka „Radosav Ljumović"
prof dr Vesna Karadţić, predjsednik Savjeta JU Narodna biblioteka “Radosav Ljumović”
Ivan Ivanović, ĉlan Savjeta JU Narodna biblioteka „Radosav Ljumovic“
Zuvdija Hodţić, ĉlan Savjeta JU Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“
Milica (Maraš) Bašanović, ĉlan Savjeta JU Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“
Nevena Bleĉić, ĉlan Savjeta JU Narodna biblioteka „Radosav Ljumović“
Ivona Mrvaljević, direktor JU Gradsko pozorište
Branka Femić Šćekić, ĉlan Pozorišnog savjeta JU „Gradsko pozorište“
Branka Lakić, ĉlan Savjeta JU „Gradsko pozorište“
Mensura Vanja Popović, ĉlan Savjeta JU „Gradsko pozorište“
Zoran Šoškić, direktor JU KIC “Budo Tomović”
Dubravka Drakić, predsjednik Savjeta JU KIC “Budo Tomović”
Slavoljub Jovanović, ĉlan UO JU KIC „Budo Tomović"
Milisav Popović, ĉlan UO JU KIC „Budo Tomović"
Dragan Popović, ĉlan UO JU KIC “Budo Tomović”
Evica Maraš, direktor JU KIC “Zeta”– Golubovci
Milenko Maraš, predsjednik UO JU KIC “Zeta” – Golubovci
Tanja Stajović, ĉlan UO JU KIC “Zeta” – Golubovci
Milorad Matović, ĉlan UO JU KIC “Zeta” – Golubovci
Ana Stijepović, ĉlan UO JU KIC “Zeta” – Golubovci
Vladan Kovaĉević, ĉlan UO JU KIC “Zeta” – Golubovci
Ajrudin Adţović, direktor JU KIC “Malesija” – Tuzi
33
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
Marko Camaj, predsjednik Savjeta JU KIC
“Malesija” –Tuzi
Selman-Mano Turusković, ĉlan Savjeta JU KIC “Malesija” –Tuzi
Dţevdet Đokaj, ĉlan Savjeta JU KIC “Malesija” –Tuzi
Senad Drešević, ĉlan Savjeta JU KIC “Malesija” –Tuzi
Paljoka LjucĊonaj, ĉlan Savjeta JU KIC “Malesija” –Tuzi
Aleksandar Milošević, direktor JU „Djeĉiji savez“
Blaţenka Vasiljević, ĉlan UO JU „Djeĉji savez"
Jelena Đerić - Mugoša, ĉlan UO JU „Djeĉji savez"
Vladimir Racković, ĉlan UO JU „Djeĉji savez"
Aleksandar Radinović, direktor JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih
supstanci
dr Ljubinko KaluĊerovic, pomoćnik direktora i ĉlan UO JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju
korisnika psihoaktivnih supstanci
Ana Nikezić, ĉlan UO JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci
Tamara Milić, ĉlan UO JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci
Alma Ljuljanaj, ĉlan UO JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci
ĐorĊije Mugoša, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacija”
Petar Ţivković, ĉlan UO „Vodovod i kanalizacija“
Olivera Ţivković, ĉlan UO „Vodovod i kanalizacija“
Dragica Vidić, ĉlan UO „Vodovod i kanalizacija“
Ruţdija Tuzović, ĉlan UO „Vodovod i kanalizacija“
Branislav Filipović, direktor JP „Ĉistoća“
Radislav Vojvodić, pomoćnik direktora JP “Ĉistoća”
Daca Popović, pomoćnik direktora doo „Ĉistoća“
Đon Đeljaj, ĉlan UO JP „Ĉistoća“
Vladimir Rajĉić, ĉlan UO JP “Ćistoća”
Suljo Alivodić, ĉlan UO JP “Ćistoća”
ĐorĊije Davidović, ĉlan UO JP „Ĉistoća"
Isen Gaš, ĉlan UO JP „Ĉistoća"
Radmila Vujošević, vd direktor JP „Zelenilo“
Edin Lekić, ĉlan UO JP „Zelenilo“
prof dr Miomir Jovanović, ĉlan UO JP “Zelenilo”
Nemanja Đurović, ĉlan UO JP „Zelenilo“
Radoica Popović, direktor JP „Komunalne usluge"
Pavle Stojović, ĉlan UO JP „Komunalne usluge"
Milka Šćepović, ĉlan UO JP “Komunalne usluge”
Velimir Leković, ĉlan UO JP “Komunalne usluge”
SrĊan Stojović, ĉlan UO JP “Komunalne usluge”
Slobodan Stanović, direktor JP „Pogrebne usluge"
Milan Boljević, predsjednik UO JP „Pogrebne usluge" .
Radenko Gaĉević, ĉlan UO JP „Pogrebne usluge"
Haris Ramović, ĉlan UO JP „Pogrebne usluge"
Vesna Damjanović, ĉlan UO JP „Pogrebne usluge"
Vojislav Marković, direktor JP „Sportski objekti“
Vesko Lekić, predsjednik UO JP „Sportski objekti“
Budimir Klikovac, ĉlan UO JP „Sportski objekti“
Vesna Begović (Kostić), ĉlan UO JP „Sportski objekti“
Maja Perić Ţupanović ĉlan UO JP „Sportski objekti“
Draško Vuĉinić, ĉlan UO JP „Sportski objekti“
Dušanka Ćupić, ĉlan Odbora direktora Agencije za izgradnju i ravoj Podgorice
34
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
Nataša Gligorović, ĉlan Odbora direktora
Agencije za izgradnju i ravoj Podgorice
Vladimir Tomović, izvršni direktor Agencije za stanovanje
Sneţana Adţić, ĉlan Odbora direktora Agencije za stanovanje
Slobodan Maraš, ĉlan Odbora direktora Agencije za stanovanje
Azra Kapić, ĉlan Odbora direktora Agencije za stanovanje
Dejan Danilović, ĉlan Odbora direktora Agencije za stanovanje
Amira Ibišević, ĉlan Odbora direktora Agencije za stanovanje
Ranko Jovanović, vd izvršni direktor „Trţnice i pijace“ doo
Milivoje Vujotić, pomoćnik direktora „Trţnice i pijace“ doo
Veselin Vukĉević, predsjednik Odbora direktora „Trţnice i pijace"
Bisera Mustafić, ĉlan Odbora direktora „Trţnice i pijace"
Slobodan Glušĉević, ĉlan Odbora direktora “Trţnice i pijace”
Mijojka Vlahović Radonjić, ĉlan Odbora direktora “Trţnice i pijace”
Stanislava Martinović, izvršni direktor „Deponija"
Veselin Begović, ĉlan Odbora direktora „Deponija"
Sanida Ljaljević, ĉlan Odbora direktora „Deponija“
Arsenije Boljević, izvršni direktor “Parking servis“
Ljubinka Sekulić, pomoćnik sekretara za komunalne poslove i sabraćaj Rajko Bajagić, ĉlan Odbora
direktora „Parking servis"
Irfan Taljanović, ĉlan Odbora direktora „Parking servis"
dr Jovan Kavarić, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu loklane samouprave
Dţevdet Pepić, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu loklane samouprave
Lidija Kneţević, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu loklane samouprave
Darko Ĉelebić, zamjenik ĉlana OIK
Marica Babović, ĉlan OIK
Stanka Asanović, zamjenik ĉlana OIK
Vesna Maraš, predsjednik Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Dragoslava Pavlović, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Borislav M. Vukĉević, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Emin Kajošević, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Angelina Radević, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Dragan Ĉabarkapa, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
dr Nebojša Kavarić, odbornik
Daliborka Pejović, odbornik
Momĉilo Vujošević, odbornik
Slobodanka Marković, odbornik (i ĉlan UO JP „Zelenilo“)
dr Boban Mugoša, odbornik
Štjefan Ujkić, odbornik
SrĊan Miljanić, odbornik
Verica Maraš, odbornik
dr Nermin Abdić, odbornik (i predsjednik UO JU „Djeĉji savez")
Fadil Ljaljević, odbornik (i predsjednik UO JP „Pogrebne usluge")
Andrija ĈaĊenović, odbornik
Cvetko Vukĉević, odbornik
Blaţo Šaranović, odbornik ( i predsjednik UO JP „Deponija”)
Dušan Perović, odbornik
dr Aleksandar Odalović, odbornik (i ĉlan Odbora direktora „Deponija“)
Milenko Mugoša, odbornik (i ĉlan UO JP “Zelenilo”)
Ana Brnović (Hajrović), odbornik (i ĉlan Odbora direktora „Parking servis“)
Ivana Radulović , odbornik (i ĉlan UO JP „Komunalne usluge“ )
35
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
Esad Šainović, odbornik
dr Nedţad Drešević, odbornik (i odbornik GO Tuzi - i ĉlan UO “Centar za kulturu manjina“)
dr ĐorĊe Suhih, odbornik
dr Mensud Grbović, odbornik
mr Damir Šehović, odbornik
Vladimir Vujović, odbornik
Zdenka Popović, odbornik
Dragan Ivanović, odbornik
Mitar Vuković, odbornik
Dragan Milić, odbornik
Aleksa Beĉić, odbornik
dr Goran Radonjić, odbornik
Radoš Zeĉević, odbornik
Miodrag Bešović, odbornik
Duško Tomašević, odbornik
Boban Vujaĉić, odbornik
doc dr Branka Bošnjak, odbornik
Miloš Konatar, odbornik
Slaviša Guberinić, odbornik
Dragan Ostojić, odbornik
Tijana Turković, odbornik (i predsjednik Savjeta JU Muzeji i galerija”)
Draţen Medojević, odbornik
Tatjana Perović, odbornik
Marko Bulatović, odbornik
Rešad Šabotić, odbornik
Vladimir ĈaĊenović, odbornik
Luka Rakĉević, odbornik
Aleksandar Sekulić, odbornik
Azra Jasavić, odbornik
Milica KaluĊerović, odbornik
Kolja LjuljĊuraj, odbornik
Ĉaslav Vešović, odbornik
17a) Gradska opština Tuzi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Abedin Adţović, predsjednik GO
Fadil Kajoshaj, predsjednik Skupštine Gradske opštine (i odbornik)
Elvisa Redţematovića, sekretar Uprave GO Tuzi
Vaselj Siništaj, odbornik
Nikolla Camaj, odbornik
ĐerĊ Camaj, odbornik
dr Halil Duković, odbornik
dr Nedţad Drešević, odbornik
Lindon Đelaj, odbornik
Enis Đokaj, odbornik
Đon Đeljaj, odbornik
Naser Krkanović, odbornik
Sabahudin Mustafić, odbornik
Smail Cunmuljaj, odbornik
Muhamed Gjokaj, odbornik
36
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Ismet Đoković, odbornik
Ţeljko Milić, odbornik
Elvis Krkanović, odbornik
Nikola Gegaj, odbornik
Teuta Gjokaj, odbornik
Kolja LjuljĊuraj, odbornik
Selman Adţović, odbornik
Enisa Lekić, odbornik
Hidajet Kalaĉ, odbornik
Admir Niković, odbornik
17b) Gradska opština Golubovci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Dušan Radonjić, predsjednik Gradske opštine
Milenko Maraš, predsjednik Skupštine Gradske opštine (i odbornik)
Vaska Šišević, sekretar Gradske opštine
Rosanda Maraš, odbornik
Predrag AnĊušić, odbornik
Predrag Madţarović, odbornik
Zoran Klikovac, odbornik
Ana Stijepović, odbornik
Mihailo AnĊušić, odbornik
Dragan Dragoljub Šuškavĉević, odbornik
Milivoje Kavarić, odbornik
Dušan Drakić, odbornik
Miloš Lukić, odbornik
Daca Popović, odbornik
Milan Kneţević, odbornik
Sandra Đurišić, odbornik
Aleksandar Kojiĉić, odbornik
Predrag Raiĉević, odbornik
Miroslav Brajović, odbornik
Sneţana KaluĊerović, odbornik
SrĊan Raiĉević, odbornik
Ana Šanović, odbornik
Slavko Vukĉević, odbornik
Milica KaluĊerović, odbornik
18. Opština Rožaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ejup Nurković, predsjednik Opštine
Husein – Husko Kurtagić, predsjednik SO (i odbornik)
Adis Pepić, sekretar SO
Arbin Kalaĉ, sekretar Sekretarijata za planiranje i ureĊenje prostora i zaštitu ţivotne sredine
Hamdo Šutković, sekretar Sekretarijata za opštu upravu 08.08.2014. (i zamjenik predsjednika OIK)
Dţeko Koţar, rukovodilac Sluţbe za unutrašnju reviziju
Zećo Tutić, direktor Radio Roţaje
37
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Sulejman Muković, direktor Turistiĉke
organizacije Roţaje
Ramo Kalaĉ, ĉlan UO „Centar za kulturu“
Dţevada Demić, ĉlan UO „Centar za kulturu“
Rešad Nurković, predsjednik Savjeta JU Zaviĉajni muzej „Ganića kula“
Faruk Kalaĉ, ĉlan Savjeta JU Zaviĉajni muzej „Ganića kula“
Erdţan Fetahović, ĉlan Savjeta JU Zaviĉajni muzej „Ganića kula“
Safet Dacić, predsjednik Odbora direktora DOO „Komunalno“
Rejhan Škrijelj, ĉlan Odbora direktora DOO „Komunalno“
Armin Šabotić, ĉlan Odbora direktora DOO „Komunalno“
Safet Redţović, vd direktor JP „Vodovod i kanalizacije“
Sead Kurtagić, ĉlan Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacije“
Meta Kuĉ, ĉlan OD DOO „Vodovod i kanalizacije“
Bećir Šabotić, ĉlan Odbora direktora DOO „Sportski centar“
Mirsan H. Kalaĉ, ĉlan Odbora direktora DOO „Sportski centar“
Esad Plunac, predsjednik Savjeta JU „Narodna biblioteka Roţaje“
Harun Seferović, ĉlan Savjeta JU „Narodna biblioteka Roţaje“
Mirsad K. Nurković, ĉlan Savjeta JU „Narodna biblioteka Roţaje“
Mirsad M. Nurković, ĉlan Savjeta JU „Narodna biblioteka Roţaje“ (i odbornik)
Safet Cikotić, predsjednik OIK
Omer Mandţukić, sekretar OIK-a
Almin Hasović, ĉlan OIK
Amer Dacić, zamjenik ĉlana OIK
Mirsad Ćatović, ĉlan OIK
Šabo Luboder, zamjenik ĉlana OIK
Rafet Kalender, ĉlan OIK
Jasmina Nurković Klica, zamjenik ĉlana OIK
Velida Hodţić, ĉlan OIK
Kenan Ademagić, zamjenik ĉlana OIK
Zehra Demić, odbornik (i ĉlan UO JU „Centar za kulturu“)
Bešir Kajević, odbornik
Mujko Kalaĉ, odbornik
Mujo Nurković, odbornik
Ruţdija Kalaĉ, odbornik
Ago Agović, odbornik (i ĉlan UO JP „Sportski centar“)
Mehmed Husović, odbornik (i ĉlan UO JP „Sportski centar“)
Samet Murić, odborinik
dr Miloš Bulatović, odbornik (i predsjednik UO JU „Centar za kulturu“)
Dţibo Tahirović, odbornik
Nermina Šabović, odbornik
Rifat Murić, odbornik
Dţemal Škrijelj, odbornik
Rahman Husović, odbornik
Ibrahim Bećiragić, odbornik
Rešad Kardović, odbornik (ĉlan Odbora Direktora DOO „Sportski centar“
Ešef Husić, odbornik
Ensat Hot, odbornik
Bajro Muković, odbornik
Merima Kurtagić, odbornik
Elifa Husić, odbornik (i ĉlan Savjeta JU Zaviĉajni muzej „Ganića kula“)
38
57.
58.
59.
60.
61.
62.
Mirsad Azemović, odbornik (i predsjednik UO
„Centar za kulturu“ i ĉlan Savjeta „Narodna
biblioteka Roţaje“)
Sanida Agić, odbornik
Nusret Kalaĉ, odbornik
Mersudin Dautović, odbornik
Cena Kajević, odbornik (i ĉlan Odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacije“)
19. Opština Tivat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Ivan Novosel, predsjednik Opštine
Krsto Bošković, predsjednik SO (i odbornik)
Jovanka Laliĉić, Glavni administrator
Ana Matijević, sekretar SO
Zorica Gverović, sekretar Seretarijata za komunalno stambene poslove i saobraćaj
Goran Boţović, sekretar Sekretarijata za informacione sisteme i zajedniĉke poslove
Jadranka Joksimović, naĉelnik Komunalne policije
Dragan Kordić, vd komandir sluţbe zaštite i spašavanja
Rita Mitrović, direktor Direkcije za imovinu
Bosiljka Radonjić, sekretar sekretarijata za privredu i društvene djelatnosti
Tatjana Jelić, sekretar Sekretarijata za ureĊenje prostora i zaštitu ţivotne sredine
Rajka Jovićević, sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj
PeĊa Obradović, direktor Direkcije za investicije i razvoj
Ĉedomir Lukić, direktor JP „Vodovod i kanalizacija“
Rade Popović, direktor JP „Komunalno“
Milena Radojević, direktor JU „Centar za kulturu“
Dragomir Dragan Popadić, direktor Radio Tivta
Vesna Lekić, ĉlan UO JP „Komunalno“
Antun Petrović, ĉlan UO JP „Komunalno“
Milinko Brakoĉević, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacije“
Dijana Tripiĉić, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacije“
Alen Krivokapić, ĉlan UO JP Vodovod i kanalizacije“
Vojislav KaluĊerović, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacije“
Dejan Deković, ĉlan UO JU „Centar za kulturu“
Sneţana Matijević, ĉlan Savjeta JU Centar za kulturu (i odbornik )
Dragan Laković, ĉlan Savjeta JU Centar za kulturu
Bojan Staniĉić, ĉlan Savjeta Radio Tivta
Rajko Bulatović, ĉlan Savjeta Radio Tivta
Dunja Vasiljević, ĉlan Savjeta Radio Tivta
Vasilije Zeljak, direktor JU Sportska dvorana
Ivo Marić, predsjednik Savjeta JU Sportska dvorana
Tonko Lukšić, ĉlan Savjeta JU Sportska dvorana
Marko Petriĉević, predsjednik Savjeta lokalni javni emiter Radio Tivat
Dušica Gardašević, ĉlan Savjeta Javnog radio difuznog centra
Tomislav Goranović, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Tanja Bakalbašić, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Tatjana Vuĉinović, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Slavica Vulanović, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Darka Ognjanović, predsjednik Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Sonja Šilet, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
39
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Svjetlana Đikanović, ĉlan Savjeta za razvoj i
zaštitu lokalne samouprave
Lazar Boţović, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Ljubinko Biskupović, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Marija Mikša, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Nikola Nikolić, ĉlan Izvršnog odbora TO (i ĉlan Skupštine TO )
Boţo Boţinović, ĉlan Izvršnog odbora TO
Danica Došljak, ĉlan Izvršnog odbora TO (i ĉlan Skupštine TO )
Miodrag Kankaraš, ĉlan Skupštine TO
Nebojša Popović, ĉlan Skupštine TO
Veselin Vuković, ĉlan Skupštine TO
Zvonimir Dubravĉić, ĉlan Skupštine TO
Tonino Fantić, ĉlan Skupštine TO
Miroslav Franović, ĉlan IO TO
Elvis Mustajbašić, sekretar OIK
Selma Krstović, ĉlan OIK
Vanja Janović, zamjenik ĉlana OIK
Zorica Serventi, ĉlan OIK
Jolanda Perušina, zamjenik ĉlana OIK
Dragan Dragaš, zamjenik ĉlana OIK
Milentije Mandić, ĉlan OIK
Spasoje Ljesar, ĉlan OIK
Vesna Tešić, zamjenik OIK
Špiro Ivošević, odbornik
Zoran Miljanić, odbornik
Branko Samardţić, odbornik (i ĉlan UO JP „Komunalno“)
mr Ranko Bošković, odbornik (i predsjednik UO JP „Komunalno“)
Rato Brajković, odbornik
Milinko Papović, odbornik
Mileta Rabrenović, odbornik (i ĉlan UO JP „Komunalno“)
Vlado Đukić, odbornik (i predsjednik UO JP „Vodovod i kanalizacije“)
Kristina Petrović, odbornik
Mileta Jakovljević, odbornik
Savo Klakor, odbornik
Vlado Samardţić, odbornik
Dejan Risanĉić, odbornik
Niko Đurišić, odbornik
Ivana Kovaĉević, odbornik
Dubravka Nikĉević, odbornik
Vladimir Arsić, odbornik
Srećko Tripović, odbornik
Renata Tasić, odbornik
Pina Bubanja, odbornik (i ĉlan Savjeta JU „Centar za kulturu“ Tivat)
Miomir Abović, odbornik
Mirko Metikoš, odbornik
Mile Ćosović, odbornik
Siniša Kusovac, odbornik
Marija Pasković, odbornik
Jakov Kokeza, odbornik
Jovo Radonjić, odbornik
Ilija Janović, odbornik
40
91.
92.
Neven Staniĉić, odbornik
Petar Vujović, odbornik
20. Opština Ulcinj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Fatmir Gjeka, predsjednik Opštine Ulcinj
Met Đoni, potpredsjednik opštine
Zenepa Ljiković, potpredsjednica opštine
Fuad Hadţibeti, predsjednik SO i odbornik
Selim Resulbegović, potpredsjednik
Safet Beci, potpredsjednik
Ardijan Mavriq, potpredsjednik
Behixe Kaplanbegu, sekretar SO
Omer Bajraktari, menadţer opštine
Nexhmedin Avdiu, starješina organa lokalne samouprave
Valdet Adţemović, sekretar Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj
Manuš Halili, sekretar Sekretarijata za stambene poslove
Gzim Haxhibeti (Hadţibeti), sekretar Sekretarijata za zaštitu imovine (i ĉlan OIK)
Đina Dabović (Đonović), sekretar Sekretarijata za Upravu, kadrove, propise i društvene djelatnosti
Mustafa Gorana, Sekretar sekretarijata za prostorno planiranje i odrţivi razvoj (i odbornik – 25. 02 2014)
Fljamur Selović, naĉelnik Sluţbe zaštite i spašavanja
Nazmir Sula, šef sluţbe za zajedniĉke poslove
Avdula Derviši, vd sekretar Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ţivotne sredine
Minir Karamanaga, direktor Turististiĉke organizacije
Saubih Mehmeti, vd naĉelnik Komunalne policije
Nailj Draga, direktor JU „Centar za kulturu“
Hajrullah Hajdari, predsjednik UO JP „Centar za kulturu“ Ulcinj
Aferdita (Tejoviq) Fteja, ĉlan UO JP „Centar za kulturu“
Astrit Sallaj, ĉlan UO JP „Centar za kulturu“
Basro Milla, ĉlan UO JP „Centar za kulturu“
Fuad Ljamoja, ĉlan UO JP „Centar za kulturu“
Januz Abazović, ĉlan UO JP „Centar za kulturu“
Pranvera Suljić, ĉlan UO JP „Centar za kulturu“
Fehim Avdiu, direktor JP „Vodovod i kanalizacija“
Selatin Maraj, predsjednik UO JP „Vodovod i kanalizacije“
Safet Cungu, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacije“
Qani Osmani, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacije“
Zenel Sella (Selović), ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacija“
Daut Ceka, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacija“
Aleksandar Latković, ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacija“
Ajet Zaga, vd direktor JP za uzgoj i zaštitu divljaĉi
Asim Resulbegu, predsjednik UO JP za uzgoj i zaštitu divljaĉi
Granit Ujkasheviq (Ujkashi), ĉlan JP za uzgoj i zaštitu divljaĉi
Nuro Veliq, ĉlan UO JP za uzgoj i zaštitu divljaĉi
Fuad Lameţević, ĉlan UO JP za zaštitu divljaĉi
Fejzo Hoxha, ĉlan UO JP za zaštitu divljaĉi
Zana Sarvan, direktor i ovlašćeni zastupnik JP „Komunalne djelatnosti“ (i odbornik )
Aslan Alaj, ĉlan UO JP „Komunalne djelatnosti“
Dritan Rexha, ĉlan UO JP „Komunalne djelatnosti“
41
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
Nazim Ĉobović, ĉlan UO JP „Komunalna
djelatnost“
Taulant Kraja, ĉlan UO JP „Komunalna djelatnost“
Muzafer Ĉaušić, izvršni direktor RTV Ulcinj
Gazmend Kovaci, ĉlan Savjeta RTV Ulcinj
Arben Llunjiq (Lunjić), predsjednik Savjeta RTV Ulcinj
Senad Tafa, ĉlan Savjeta RTV Ulcinj
Xhemal Peroviq, ĉlan Savjeta RTV Ulcinj
Gorana Fuad, ĉlan Savjeta RTV Ulcinj
Bilal Alaj, direktor JU „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Sirena“
Mehmet Duraku, predsjednik UO JU Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama
Ahmet Aloshi, ĉlan UO JU Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama
Ramazan Kurti, ĉlan UO JU Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama
Jakup Murati, predsjednik OIK ( i ĉlan UO JP „Komunalne djelatnosti“)
Brahim Leshi, zamjenik predsjednika OIK
Hasan Djoni, sekretar OIK
Šućurija Murati, zamjenik ĉlana OIK
Nail Redţa, ĉlan OIK (i ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacije )
Miloš Ćetković, ĉlan OIK
Vera MarĊonović, zamjenik ĉlana OIK
Ćazim Ĉauši, ĉlan OIK
Dušan Andrović, odbornik
Genci Nimanbegu, odbornik
Ljoro Nrekić, odbornik
Hadidţe Đoni, odbornik
Borislav Bašović, odbornik
Redţep Taganović, odbornik
Andrija Ćetković, odbornik
Amir Hollaj, odbornik (i predsjednik UO JP „Komunalne djelatnosti“ )
Bećir Selović, odbornik
Haxhi Sulejmani, odbornik
Dţemal Vuković, odbornik
LuiĊ Škrelja, odbornik
Astrit Hoxha, odbornik
Skender Elezagić, odbornik
Mehmed Zenka, odbornik (i ĉlan UO JP „Komunalna djelatnost“)
Ali Redţa, odbornik
Dritan Aljaj
Dţevdet (Xhaudet) Cakuli, odbornik
Deniza Hodţić, odbornik
Sabri Salaj, odbornik
Ilir Peri, odbornik
Sulejman Tivari, odbornik
Rifat Djinović, odbornik
Alim Jahaj, odbornik
Gani Demiri, odbornik
Arjan Ljamović, odbornik
Anton Kastrati, odbornik
Kadri Sinani, odbornik
Hajredin Kovaci, odbornik
Arijana Kurmemović, odbornik
42
95.
96.
Ardian Kasneci, odbornik
Adnan Hadţić, odbornik
21. Opština Herceg Novi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Danijela Đurović, predsjednik Skupštine opštine
Milan Vajagić, potpredsjednik Opštine (i ĉlan OIK)
Tomica Milošević, Glavni administrator
Sonja Matijević, naĉelnica Kabineta predjsednika opštine
Milovan Benderać, sekretar Skupštine opštine (zamjenik ĉlana OIK)
Nenad ĐorĊević, rukovodilac sluţbe za zastupanje
Vladimir Ţutković, vd sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti
Marko Mirjanić, sekretar Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i zaštitu ţivotne sredine
Milovan Baţdar, sekretar Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju
Vesna Samardţić,vsekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu
Radovan Boţović, sekretar Sekretarijata za finansije, turizam i ekonomiju
Jelena Poledica, direktor Direkcije za imovinu
Nataša Musić Potkonjak, direktor Uprave javnih lokalnih prihoda
Zoran Bijelić, naĉelnik Komunalne policije
Mirko Dţuović, sekretar Sekretarijata za informaciono sisteme i zajedniĉke poslove
Slobodan Popović, direktor Agencije za izgradnju i razvoj
Milorad Matković, direktor JP „Parking servis”
Branislav Mitrović, naĉelnik Sluţbe zaštite
Dragica Kosić, direktor JU “Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju”
Branka Vuksanović, ĉlan UO JU “Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju”
Sanja Crnić, ĉlan UO JU “Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju”
Vesna Bojić Crnogorĉević, ĉlan UO JU “Dnevni centar za djecu sa smetnjamai teškoćama u razvoju”
Sanja Dabović, ĉlan UO JU “Dnevni centar za djecu sa smetnjamau razvoju”
Milorad Velaš, vd izvršni direktor „Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreţe“
Zoran Šabanović, direktor JP „Vodovod i kanalizacija“
Boţo Vuĉković, ĉlan od doo „Vodovod i kanalizacija“
Milosav Dabović, ĉlan od doo „Vodovod i kanalizacija“
Veljko Denda, ĉlan od doo „Vodovod i kanalizacija“
Vesna Babović, ĉlanica od doo „Vodovod i kanalizacija“
Pero Kraljević, ĉlan od doo „Vodovod i kanalizacija“
Milan Kovaĉević, predsjednik od doo „Vodovod i kanalizacija“
Goran Ĉabarkapa, ĉlan od doo „Vodovod i kanalizacija“
Trifun Dedajić, ĉlan od doo „Vodovod i kanalizacija“
Zahid Hodţić, ĉlan od doo „Vodovod i kanalizacija“
Boţidar Mraĉević, ĉlan Nadzornog odbora JP “Vodovod i kanalizacije”
Boris Seferović, direktor JP "Komunalno stambeno"
Borivoje Bonić, direktor doo “Ĉistoća”
Bogdan Koĉetanović, direktor Struĉne sluţbe TO (i odbornik)
Nevenka Andrić, ĉlan Savjeta TO
Branka Šućur, ĉlan Savjeta TO
Dejan Krivokapić, ĉlan Savjeta TO
Biserka Ţivković, ĉlan u Skupštini TO
Milorad Kisjelica, ĉlan u Skupštini TO
Dragan Vuksanović, ĉlan u Skupštini TO
43
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
Danica Dabović, ĉlan u Skupštini TO
Perica Vuĉetić, ĉlan u Skupštini TO
Ivona Tripković, ĉlan u Skupštini TO
Marina Grbić, ĉlan u Skupštini TO
Elza Cvjetković, ĉlan u Skupštini TO
Boris Bodiroga, ĉlan u Skupštini TO
Milja Vitorović, ĉlan u Skupštini TO
Mirjana Potpara, ĉlan u Skupštini TO
Marko Radojiĉić, ĉlan u Skupštini TO
Sanja Lazić, ĉlan Skupštine TO (i ĉlan Nadzornog odbora JP „Ĉistoća“)
Nevenka Mitrović, direktor JU „Gradska biblioteka i ĉitaonica“
Marica Perušković, ĉlan Savjeta JU „Gradska biblioteka i ĉitaonica“
Biljana Ivanović, ĉlan Savjeta JU Gradska biblioteka i ĉitaonica
Borjanka Kosić, ĉlan Savjeta JU „Gradska biblioteka i ĉitaonica“
Nada Milosović, ĉlan Savjeta JU „Gradska biblioteka i ĉitaonica“
Vidosava Vujnović, ĉlan Savjeta za saradnju lokalne samouprave i NVO
Sneţana Kneţević, ĉlan UO JUK „Herceg Fest”
Slobodan Kovaĉ, ĉlan UO JUK „Herceg Fest”
Ivica Zidar, predsjednik UO JUK „Herceg Fest”
Zoran Kujaĉić, ĉlan UO JUK „Herceg Fest”
Borislav Mendegaja, i ĉlan UO JUK “Herceg Fest”
Dragana Zeĉević Plavanski, vd direktora Informacionog centra Radio Herceg Novi
Goran Komar, ĉlan Savjeta RTV
Nenad Šerović, ĉlan Savjeta RTV
Drago Šerović, ĉlan Savjeta RTV
Vanja Šuberić, ĉlan Savjeta RTV
Vuk Vuković, ĉlan Savjeta RTV
Goran Stanovĉić, ĉlan OD DOO „Komunalno stambeno“
Boţo Šerović, ĉlan UO OD DOO „Komunalno stambeno“
Boško Barović, ĉlan OD DOO „Komunalno stambeno“
Dragan Vlaović, OD DOO „Komunalno stambeno“
Aleksandra Pestorić, ĉlan OD DOO „Komunalno stambeno“
Dejan Ćurić, ĉlan OD DOO „Komunalno stambeno“
Zoran Pavlović, ĉlan OD DOO „Komunalno stambeno“
Nataša Tatalović, vd direktor JU Zaviĉajni muzej i galerija
Radmila Ćapin, , direktor JU „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“
Boţidar Vukašinović, predsjednik Savjeta JU „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo
Benković“
Miloš Stanojlović, ĉlan Savjeta JU „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“
Mirko Bulajić, ĉlan Savjeta JU „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“
Danijela Peško, ĉlan Savjeta JU „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“
ĐorĊe Ćapin, ĉlan Savjeta JU „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“
Dubravka Bulatović, ĉlan Savjeta JU „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković
Savo Morović, vd direktor JP „Sportski centar Igalo“
Đuro Ĉeprnjić, predsjednik OD doo „Sportski centar Igalo“
Miladin Vidaković, ĉlan OD doo „Sportski centar Igalo“
Veselin Krivokapić, ĉlan OD doo „Sportski centar Igalo“
Špiro Radanović, ĉlan OD doo „Sportski centar Igalo“
Drago Kulinović, ĉlan OD doo „Sportski centar Igalo“
David Mraĉević, predsjedniik OD JP „Ĉistoća“
44
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
Vidak Pavlović, ĉlan OD JP „Ĉistoća“
Tahiri Dţafer, ĉlan UO JP „Ĉistoća“
Periša Bošković, ĉlan OD JP „Ĉistoća“
Pavle Pavlović, ĉlan OD JP „Ĉistoća“
Anica Kisić, ĉlan OD JP „Ĉistoća“
Slavko Ilić, ĉlan OD JP „Ĉistoća“
ĐorĊe Nikoĉević, ĉlan OD JP „Ĉistoća
Miljan Bošković, ĉlan OD JP „Ĉistoća“
Marko Jaredić, ĉlan Savjeta RTV
Milorad Mraĉević, ĉlan OD Doo „Parking servis“
Igor Popović, ĉlan OD Doo „Parking servis“
Siniša Samardţić, ĉlan OD Doo „Parking servis“
Ljiljana Karanović, predsjednik OD Doo „Parking servis“
Goran Vujović, ĉlan OD Doo „Parking servis“
Branislav Vuković, direktor Agencije za razvoj i zaštitu „Orijena“ (i ĉlan Odbora direktora DOO “Društvo
za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreţe”)
Ţeljko Sekulić, ĉlan Odbora direktora DOO “Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreţe”
Zoran Lazarević, ĉlan Odbora direktora DOO “Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreţe” (i
zamjenik ĉlana OIK)
Danica Sijerković, predsjednica Etiĉke komisije za praćenje primjene etiĉkog kodeksa za lokalne
sluţbenike/ce i namještenike/ce
Sneţana Šaponjić, ĉlanica Etiĉke komisije za praćenje primjene etiĉkog kodeksa za lokalne sluţbenike/ce i
namještenike/ce (i ĉlan Nadzornog odbora JP „Sportski centar Igalo“)
Saša Đedović, ĉlan Etiĉke komisije za praćenje primjene etiĉkog kodeksa za lokalne sluţbenike/ce i
namještenike/ce
Jelena Milićević Bijelić, ĉlanica Etiĉke komisije za praćenje primjene etiĉkog kodeksa za lokalne
sluţbenike/ce i namještenike/ce
Stevan Perović, ĉlan Etiĉke komisije za praćenje primjene etiĉkog kodeksa za lokalne sluţbenike/ce i
namještenike/ce
Maja Gavrilović (Sijerković), predsjednica Etiĉke komisije za praćenje primjene etiĉkog kodeksa za
izabrane predstavnike/ce i funkcionere/ke
Mirko Mustur, ĉlan Etiĉke komisije za praćenje primjene etiĉkog kodeksa za izabrane predstavnike/ce i
funkcionere/ke (i ĉlan Skupštine TO)
Dragana Simanić, ĉlanica Etiĉke komisije za praćenje primjene etiĉkog kodeksa za izabrane
predstavnike/ce i funkcionere/ke
Predrag Vukĉević, ĉlan Etiĉke komisije za praćenje primjene etiĉkog kodeksa za izabrane predstavnike/ce i
funkcionere/ke
Dušanka Pešić, zamjenik predsjednika OIK
Vasilije Bjeletić, sekretar OIK
Ana Mrdak, ĉlan OIK
Milica Subotić, zamjenik ĉlana OIK
Milovan Lalović, ĉlan OIK (i ĉlan Savjeta JU „Gradska biblioteka i ĉitaonica“)
Ljupko Popović, zamjenik ĉlana OIK
Dubravka Kraljević, ĉlan OIK
Vasilije Pavićević, ĉlan OIK
Ţana Kovaĉević, zamjenik ĉlana OIK
Zorica Gavrilović, odbornik
Nikola Svilanović, odbornik (i predsjednik OD DOO “Komunalno stambeno” SL 36/13)
Jelena Begenišić, odbornik
Vlado Milović, odbornik
45
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
Savo Palikuća, odbornik
Andrija Radman, odbornik
Đuro Marić, odbornik
Sandra Poţgaj, odbornik
Dragan Janković, odbornik (i predsjednik OIK )
Slobodan Krušo Radović, odbornik
MlaĊen Bulajić,
Zoran Pestorić, odbornik
Obrad Gojković, odbornik
dr Dušanka Dţakula Tušup, odbornik
Vojislav Pantović, odbornik
Vladimir Mraĉević, odbornik
dr Ilija Veselinović, odbornik
Boţo Ukropina, odbornik
Špiro Ţivković, odbornik
Zoran Bošnjak, odbornik
Miloš Bigović, odbornik (i ĉlan Skupštine Turistiĉke organizacije)
Miloš Konjević, odbornik
Tamara Vlaović, odbornik
Jarmila Radović, odbornik
Gordana Rajović, odbornik
Zoran Kovaĉević, odbornik
Ljiljana Bojanić, odbornik
dr. Predrag AnĊelić, odbornik
Dragan Šimrak, odbornik
Tonći Ćurĉija, odbornik
Uroš Filipović, odbornik
22. Prijestonica Cetinje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Aleksandar Bogdanović, Gradonaĉelnik Prijestonice
Jovan Martinović, predsjednik Skupštine Prijestonice
Ana Nikolić, zamjenik Gradonaĉelnika
Mirko Stjepĉević, menadţer Prijestonice
Mirjana Lipovina, sekretar Skupštine Prijestonice
Ankica Pajović, Glavni administrator (predsjednik Izborne komisije Prijestonice )
Milovan Janković, predsjednik Senata Prijestonice Cetinje
Sreten – Ćeno Zeković, ĉlan Senata Prijestonice Cetinje
Valentina Vujović, rukovodilac Sluţbe gradonaĉelnika Prijestonice Cetinje ( zamjenik predsjednika OIK )
Zoran Jovićević, sekretar Sekretarijata za privredu, razvoj i finansije
Silvana Radonjić, sekretar Sekretarijata za lokalnu samouprave
Tatjana Stanković, sekretar Sekretarijata za planiranje i ureĊenje prostora i zaštitu ţivotne sredine
Boţidar Drecun, sekretar Sekretarijata za socijalnu politiku i mlade
Miloš Raţnatović, direktor doo “Vodovod i kanalizacije
Marijana Marković, direktor Uprave lokalnih javnih prihoda
Milijana Stojanović, direktor Sluţbe za unutrašnju reviziju
Ivan Vukmirović, sekretar Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj
Saša Zvicer, direktor doo „Komunalno“
Rajko Janković, naĉelnik Sluţbe zaštite i spašavanja
46
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Aleksandar Zuber, naĉelnik Sluţbe za zajedniĉke
poslove (i ĉlan Izborne komisije )
Nikola Turĉinović, naĉelnik Komunalne policije
Sneţana Popivoda, direktor Direkcije za imovinu (zamjenik ĉlana OIK)
Nikola Radunović, direktor Centra za informacioni sistem
Ana Ivanović, direktor TO
Luka Jovićević, direktor Biznis centra
Petar Kapisoda, direktor Uprave za sport
Predrag Ratković, ĉlan OD doo „Vodovod i kanalizacije“
Slobodan Borozan, predsjednik OD doo „Komunalno“
Olivera Martinović, ĉlan OD doo „Komunalno“
Ţana Ojdanić, ĉlan OD doo „Komunalno“
Dejan Milošević, ĉlan OD doo „Komunalno“
Dragan Raţnatović, direktor doo „Sportski centar“
Ninoslav KaluĊerović, ĉlan OD doo „Sportski centar“
Ivan Ĉakić, ĉlan OD doo Sportski centar
Saša Lovre Boţović, direktor JU Gradska biblioteka i ĉitaonica „Njegoš“
prof dr Aleksandar Ĉilikov, ĉlan UO JU Gradska biblioteka i ĉitaonica „Njegoš“
Đuro Drašković, ĉlan UO JU Gradska biblioteka i ĉitaonica „Njegoš“
Milijana Vuletić, ĉlan UO JU Gradska biblioteka i ĉitaonica „Njegoš“
Dragana Marković, ĉlan UO JU Gradska biblioteka i ĉitaonica „Njegoš“’’
Lazar Pejović, ĉlan Savjeta Lokalnog javnog emitera RTV Cetinje
Miodrag Mijušković, ĉlan Savjeta Lokalnog javnog emitera RTV Cetinje
Branka Stanojeviĉ, ĉlan Savjeta Lokalnog javnog emitera RTV Cetinje
Boris KaluĊerović, sekretar Izborne komisije
Slobodan Pavlićević, ĉlan Izborne komisije
Milica Ĉelebić (KaluĊerović), zamjenik ĉlana Izborne komisije
Tomaš Mirković, zamjenik ĉlana Izborne komisije
Mirko Rajković, ĉlan Izborne komisije
Vesna Borilović, zamjenik ĉlana OIK
Nina Vujović, zamjenik ĉlana IK
Radmila Drašković, ĉlan IK
Nikola Popović, zamjenik ĉlana IK
Dragana Đakonović, zamjenik ĉlana IK
Vido Đakonović, predsjednik Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
mr Milena Martinović, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Dragica Lompar, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Ţarko Đurović, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Marko Mišo Martinović, ĉlan Etiĉke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Luka Milunović, predsjednik Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Danijela Bokan, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Aleksandra Vujović, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Mileva Šofranac, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Borislav Cimeša, ĉlan Etiĉke komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Slavka Daković, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Ana Kavaja, vd direktor JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju
Svetlana Vicković, ĉlanica UO JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju
Miloš Prelević, ĉlan UO JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju
Nada Ljesar, ĉlanica UO JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju
Andrija Marićević, ĉlan UO JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju
dr Nenad Vušurović, odbornik
47
70. Borislav Pravilović, odbornik (i predsjednik OD
doo „Vodovod i kanalizacije“)
71. Vuko Perišić, odbornik
72. Stevan Radunović, odbornik
73. Rajko Mijušković, odbornik (i ĉlan Senata Prijestonice)
74. Boris Prlja, odbornik
75. Zagorka Zvicer, odbornik
76. Slobodan Ĉavor, odbornik
77. Ilija Janković, odbornik
78. Radovan Brnović, odbornik (i predsjednik OD doo „ Sportski centar“)
79. Jelena Đurović, odbornik
80. Vesna Miranović, odbornik (i ĉlan OD doo „Vodovod i kanalizacije“)
81. Vesna Lagator Pijevac, odbornik (i ĉlan OD doo „Komunalno“)
82. mr Vidak Latković, odbornik
83. Momĉilo Jovanović, odbornik
84. Ivan Kusovac, odbornik
85. dr Ivan Gazivoda, odbornik
86. Mirko Stanić, odbornik
87. Njegosava – Seja Vujanović, odbornik
88. Jovanka Đurašković, odbornik
89. dr Milutin Vukić, odbornik
90. Duško Mijanović, odbornik (i ĉlan OD doo Sportski centar)
91. Jelena Milošević, odbornik
92. Branka Lopiĉić KaluĊerović
93. Nina Novalić
94. Ratka Đurković
95. Mihailo Babović
96. Momĉilo – Mošo Martinović, odbornik (i ĉlan OD doo „ Sportski centar“ )
97. Zorica Mrtinović, odbornik
98. Vesna Tomanović,odbornik
99. Predrag Milošević, odbornik
100.Nikola Đurašković
101.Dragan Cvetković (i ĉlan OD doo Vodovod i kanalizacija Sl. 4/14)
23. Opština Šavnik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Mijomir Vujaĉić, predsjednik Opštine
Vlatko Vuković,potpredsjednik Opštine
Nadeţda Kotlica, predsjednica SO
Budimir Radović , potpredsjednik SO ( i ĉlan OD DOO „Komunalne djelatnosti“ )
Vlatko Vuković, rukovodilac Sluţbe za poljoprivredu i ruralni razvoj
Tanasije Vućić, Glavni administrator
Milijana Ašanin, sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomski razvoj, upravu i društvene djelatnosti (i
zamjenik ĉlana OIK)
Miloš Tomić, rukovodilac Sluţbe predsjednika
Šuntić Igor, direktor JU Centar za kulturu, sport i medije
Mirĉeta Jelić, vd komandrir Sluţbe zaštite i spašavanja
Nikola Vuĉinić, naĉelnik Komunalne policije
48
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Velimir Šobić, vd sekretar Sekretarijata za
ureĊenje za ureĊenje prostora, komunalno
stambene poslove i zaštitu ţivotne sredine
Slavko Jakić, ĉlan OD DOO „Komunalne djelatnosti“
Vidoje Pićurić, direktor JP „Komunalne djelatnosti“
Mićo Tomić, ĉlan Savjeta JU „Centar za kulturu, sport i medije“
Marinko Kasalica, ĉlan Savjeta JU „Centar za kulturu, sport i medije“
Boţidar Vuĉinić, ĉlan UO JKP (i ĉlan UO JP „Vodovod i kanalizacije“Nikšić)
Zoran Dacić, predsjednik Etiĉke Komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Olga Šolović, ĉlan Etiĉke Komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Vladimir Tomić, ĉlan Etiĉke Komisije za izabrane predstavnike i funkcionere (i odbornik )
Gordana Ćetković, ĉlan Etiĉke Komisije za izabrane predstavnike i funkcionere
Dragan Krsmanović, ĉlan Etiĉke Komisije za izabrane predstavnike i funkcionere (i odbornik )
Pavle Strunjaš, predsjednik Etiĉke Komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Danijela Šobić, ĉlan Etiĉke Komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Milena Lazović, ĉlan Etiĉke Komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Dragan Ţivković, ĉlan Etiĉke Komisije za lokalne sluţbenike i namještenike
Katarina Baošić, ĉlan Etiĉke Komisije za lokalne sluţbenike i namještenike (i odbornik)
Momĉilo Radulović, predsjednik Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Budislav Jakić, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Petrašin Janjić, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Vidoje Kotlica, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Tadija Zorić, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Komnen Jakić, ĉlan Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
Dušan Radanović, predsjednik OIK
Mladen Roćenović, zamjenik Predsjednika OIK
Anka Kapešić, sekretar OIK
Radojica Ĉvorović,ĉlan OIK
Ranka Vemić, zamjenik ĉlana OIK
Jelena Milatović, ĉlan OIK
Lidija Grdinić, ĉlan OIK
Miljan Petrušić, ĉlan OIK
Vukić Vemić, odbornik
Borislav Ţiţić, odbornik (i predsjednik OD DOO “Komunalne djelatnosti” )
Milija Jeknić, odbornik
Tomaš Lazarević, odbornik
Nikola Bijelić, odbornik
Jovan Ĉurović, odbornik
Veselin Kasalica, odbornik
Milija Ćeranić, odbornik
Mitar Zeković, odbornik
Janko Jelić, odbornik
Ţarko Nikolić, odbornik
Ţelimir Šušić, odbornik
Mirĉeta Gašević, odbornik
Miljan Šćepanović, odbornik
Veljko Bulatović, odbornik
Rosanda Banković, odbornik
Mara Cerović, odbornik
Vladimir Ćetković, odbornik
Novica Palija, odbornik
49
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
Branislav Ĉurović, odbornik
Vaso Ćirović, odbornik
Borislav Janković, odbornik
Milivoje Golović, odbornik
Branko Boţović odbornik
NeĊeljko Strunjaš, odbornik
Dragomir Pejanović, odbornik
Sanja Ţiţić, odbornik
Branko Lazarević, odbornik
Petar Ašanin, odbornik
Savatije Istijanović, odbornik
Sneţana Ćupić, odbornik
Zorica Vemić, odbornik
Nataša Zorić, odbornik
Jovan Grdinić, odbornik
Milica Kandić, odbornik
Dragmila Ćirović, odbornik
Vuk Mikić, odbornik
Vuk Karadţić, odbornik
Milenko Bajović, odbornik
Download

Republika Crna Gora