AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
UVOD
Godišnji Izveštaj o ostvarenim rezultatima poslovanja predstavlja dokument u kome su
prezentovani izveštaji o radu svih radnih jedinica, sektora i službi preduzeća.
U Izveštaju o ostvarenim rezultatima poslovanja dati su kvalitativni i kvantativni pokazatelji
poslovanja po sektorima i radnim jedinicama kao i ocena o njihovoj uspešnosti kroz poređenje sa
ostvarenjem u prethodnoj godini ili planom za predmetnu godinu.
Izveštaj pokazuje međusobnu povezanost i uslovljenost sektora i radnih jedinica preduzeća kao i
njihov pojedinačni doprinos finalnom rezultatu koji se manifestuje preko produktivnosti, koja
predstavlja ostvarene prihode po radniku, i ostvarene dobiti.
Prozvodne radne jedinice u različitoj meri doprinele su ostvarenju profita preduzeća.
U uslovima tržišne ekonomije sve se teže obezbeđuju poslovi i samim time ova problematika
zauzima posebno mesto u radu kolektiva. Za 2011. godinu je bilo malo prenetih poslova iz 2010.
godine tako da je većina poslova obezbeđena u toku godine uz velike napore.
Talas svetske ekonomske krize koji je zahvatio i našu zemlju još uvek donosi probleme u
finansiranju i privređivanju vezanom za budžetske izvore finansiranja pa je samim tim direktno
uticao na naše poslovanje kroz smanjenje sredstava namenjenih za održavanje i izgradnju puteva.
Zbog nedovoljne obezbeđenosti poslova bili smo prinuđeni da izvodimo radove na Koridoru 10 sa
dosta nepovoljnim uslovima i poslovanje na ovom gradilištu bilo je negativno, što se vidi iz
izveštaja. Očekujemo da će se taj negativan efekat smanjiti, jer je podnet zahtev za ostvarenje
razlike u ceni.
Pored redovnog održavanja, posebnih naloga poslove dobijamo putem tendera ne birajući veličinu,
vrstu i obim poslova.
Radovi su se odvijali na redovnom održavanju i sanaciji klizišta, sanirano ih je 4 u 2011. godini a
njihov broj se i dalje povećava i danas ih imamo oko 50. Pored ovih radova na našoj teritoriji
izvodili smo radove u manjem obimu na teritoriji opština Zubin Potok, Leposavić i Kosovska
Mitrovica i u Crnoj Gori (SO Rožaje).
Ovu godinu karakterišu radovi na izgradnji i rekonstrukciji velikog broja ulica u Novom Pazaru ,
Kraljevu, Sjenici i Tutinu kojih je ukupno bilo 68.
Na godišnjem nivou imali smo ukupno 119 gradilišta, 92 spadaju u gradilišta male i srednje
veličine a 27 gradilišta su veća i velika. Na osnovu ovog se može doneti zaključak o razuđenosti
gradilišta i samim tim o velikim problemima i poteškoćama koji proizilaze zbog potrebe složene
realizacije na manjim poslovima.
Kao vrlo značajna služba za razvoj, planiranje i analiziranje zbog svoje pasivnosti u poslednjem
periodu, mora se hitno prekomponovati i nastaviti sa radom na osnovu zacrtanih i usvojenih
obaveza. Svako odugovlačenje i neblagovremeno praćenje rada u službi imalo bi negativne
posledice koje utiču na rezultate rada, jer ako se ne ostvari cilj praćenja poslovanja mesec za mesec
nećemo blagovremeno moći da utičemo na otklanjanje posledica.
Uvođenje Informacionog sistema koji predstavlja osnovu za praćenje preduzeća je jedan od
najvažnijih zadataka kojem smo pristupili u toku prošle godine i rezultati koje smo postigli su na
zavidnom nivou.
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
Rad na ovom projektu još uvek traje, jer je za njegovu konačnu realizaciju predviđen period
usaglašavanja od najmanje 2 godine kako bi implementacija mogla da zaživi u svim procesima
rada.
Takođe se vrši mesečno da se blagovremenom analizom otklone greške koje su se javljale u
prethodnom periodu jer su ranije obračuni ličnih dohodaka prepuštani predaji bez bilo kakve
kontrole.
Nastavili smo sa razmatranjem Izveštaja o kvalitetu izvedenih radova za gotovo sve pozicije a
posebno na pozicijama za kolovozne konstrukcije.
Iz oblasti ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, sprovodimo sve potrebne aktivnosti kako bi se
ispoštovali traženi zahtevi. Nastavili smo sa time da iz ove tematike iz godine u godinu postižemo
sve bolje rezultate.
Investiciona ulaganja u savremenu mehanizaciju u ovoj godini su nastavljena u skladu sa
mogućnostima firme.
Kroz stalno suočavanje sa različitim zahtevima investitora, njihovom analizom i realizacijom, a
potom analizom ostvarenog mi smo u procesu rada stalnog poboljšanja i napretka što je i cilj našeg
poslovanja.
Susrećemo se sa ozbiljnim problemom kvalitetnog kadra svih struktura potrebnih za naš rad. Zato
činimo dosta napora putem obuka, seminara, edukacija i sl. da se kadar što pre i bolje usavrši i
edukuje.
U toku februara održali smo seminar na temu: „Izgradnja, rehabilitacija i rekonstrukcija javnih
saobraćajnica“, koji je dao vrlo dobre rezultate, jer je na seminaru bilo 35 referata od kojih je njih
29 urađeno od naših kolega .
Nastavili smo praksu dodatnih stimulacija radnika svih profila koji se ističu i zalažu na poslu. Za
mladi i kreativni inžinjersko- tehnički kadar ulažemo zajednička sredstva u rešavanju stambenih
potreba.
Pošto su traženi uslovi rigorozni ulažemo velike napore, da budemo konkurentni sa cenama,
povoljni sa rokovima i kvalitetom kako bi time uticali da naše ponude budu najpovoljnije.
Postignuti i ostvareni rezultati sa ukupnim prihodom većim za 31,61% u odnosu na 2010. godinu i
rashodima većim za 28,35% su za poštovanje, uzimajući u obzir tržišne uslove u kojima su
ostvareni, ali nas i dalje očekuju verovatno i nepovoljniji tržišni uslovi. Međutim, ohrabruje
činjenica da na našim prostorima ima još puno potrebe za izgradnjom puteva za šta se moramo vrlo
ozbiljno boriti kako bi se popravilo stanje putne mreže, a naši poslovni rezultati bili još bolji.
2
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
STRUKTURA I VREDNOST OSNOVNOG KAPITALA
-
AD “Putevi“ Užice
Manjinski akcionari
Akcionarski fond AD Beograd
Svega:
(000)dinara
365.364
56.855
50.855
472.667
Broj akcija na dan 31.12.2011. godine
Nominalna vrednost akcija iznosi
Obračunska (knjigovodstvena) vrednost akcije na dan
31.12.2011. godine iznosi
Tržišna vrednost akcije na dan 31.12.2011. godine iznosi
(77,30%)
(11,94%)
(10,76%)
(100,00%)
945.333
500,00 din.
511,15 din.
1.390,00 din.
Spisak najvećih akcionara na dan 31.12.2011. godine
Broj akcija
1. Putevi Užice
2. Akcionarski fond AD Beograd
3. PB Agrobanka AD Beograd
4. Slavković Novica
5. Hudović Hamdo
6. Škrijelj Izet
7. Ljajić Izet
8. Spahović Izet
9. Metić Hajrudin
10. Crnišanin Hasan
3
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
730.727
101.711
347
343
338
336
336
336
333
329
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
2. PROIZVODNO- TEHNIČKI I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI RADNIH JEDNICA
2.1.IZVEŠTAJ O RADU TEHNIČKOG SEKTORA
Poslednjih nekoliko godina izuzetno je bilo teško doneti plan sa pravilnim smernicama tako da
realizacija plana bude što je moguće realna i kao takva održiva za preduzeće koja se potvrđuje
ostvarivanjem planiranih efekata poslovanja.
Nastojali smo da usvojeni plan rada akcionarskog društva za 2011. godinu bude koliko je moguće
realan. Finansijski teška situacija u državi koja se neminovno reflektovala na putnu privredu Srbije,
uticala je i na naše poslovanje.
Svesni te činjenice velike aktivnosti su činjene da bi se obezbedili poslovi, koji su jedina garancija
da se u veoma teškom vremenu izborimo da opstanemo i ostvarimo što je moguće povoljniji
finansijski rezultat poslovanja.
Stalnim izveštavanjem o stanju i nivou izgrađenosti puteva argumentima smo se obraćali
nadležnim institucijama i resorima Ministarstva za infrastrukturu, što je uticalo se da se dobiju
neophodni poslovi na započetim deonicama puteva. Ova bitna činjenica je mnogo uticala da se
ostvari planirani nivo angažovanja raspoloživih kapaciteta svih resursa koji su potrebni za
realizaciju plana.
Ukupno izvršenje plana u 2011. godini na redovnom održavanju puteva I i II reda je u finansijskom
obimu za 15% veće od plana, a u odnosu na izvršenje plana u 2010. godini je veće za 8%.
U prvom kvartalu januar- mart (I-III) 2011. godine RJ Redovno održavanje je preko sekcija na
području pet opština gde održavamo puteve, ukupno realizovalo plan zimskog održavanja puteva I i
II reda, kako u prvom kvartalu (I-III) mesec, u drugom delu zimske službe IV kvartal (novembar decembar 2011. godine). Zbog povoljne vremenske situacije smanjena je ukupna angažovanost, a
samim tim i realizacija plana zimske službe je manja za 16% u odnosu na isti period 2010. godine.
Realizacija plana redovnog održavanja ostvarena u drugom, trećem i u polovini IV kvartala
(letnje održavanje) ostvareno je sa 25% više u odnosu na plan, odnosno za 26% je veće ostvarenje u
2011. godini u odnosu na ostvarenu realizaciju u istom periodu 2010. godine.
U pojedinačnom izveštaju RJ Redovno održavanje evidentno je da je ostvarenje plana po
pozicijama radova različito, kako po grupama radova odnosno po periodima u toku 2011. godine.
Realizacija plana RJ Gradnja u 2011. godini ostvarivana je dosta ravnomerno u skladu sa
obezbeđenim poslovima. Kako je vreme prolazilo povećavala se upošljenost kapaciteta, što je
direktno uticalo na realizaciju planiranog obima poslovanja za 2011. godinu.
U prvom kvartalu 2011. godine ostvareno je 3% od ukupne godišnje realizacije, najvećim delom
na gradilištu Koridor 10, u drugom kvartalu 23%, u trećem 50% i u četvrtom 24% od ukupne
ostvarene realizacije RJ Gradnja, različito po područjima i po grupama radova kako je dato u
pojedinačnom izveštaju RJ Gradnja.
Rad na gradilištu Koridor 10 ostvaren je sa gubitkom od 35% zbog ugovorenih cena za koje se od
investitora potražuje razlika u ceni.
Najveća realizacija RJ Gradnja u 2011. godini ostvarena je u trećem kvartalu 2011. godine, dok je u
prethodnoj 2010. godini ostvarena najveća realizacija u četvrtom kvartalu, što potvrđuje
konstataciju o ravnomernosti povećanja ostvarenja plana u odnosu na vreme i obezbeđenost
poslovima.
Ovo potvrđuju i podaci dati u izveštajima RJ Mehanizacije o porastu stepena angažovanosti
kapaciteta. Broj efektivnih sati rada za 12% je veća u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu što je
4
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
povećalo realizaciju plana za 13%. U poslednje tri godine evidentno je smanjenje časova zastoja
tako je broj sati manji za 16% u 2011. godini u odnosu na isti period 2010. godine.
Ostvarena realizacija plana u 2011.godini je postignuta na velikom broju gradilišta (120) što je
karakteristično u prethodnim godinama, gradilišta su različita po obimu, vrsti i strukturi radova u
odnosu na radove koje smo izvodili u 2010. godini. Izrada i praćenje projekata organizacije
gradilišta na RJ Gradnja nije bila redovna, što se odrazilo na efikasnost izvođenja radova. Odnosi sa
nadzornom službom i neažurnost u izradi dokumentacije uticala je na rezultat poslovanja u RJ
Gradnja.
Takođe i proizvodnja materijala u majdanima i na bazama je najveća u mesecima trećeg kvartala
2011. godine u odnosu na isti period 2010. godine.
Proizvodnja tampona i frakcija u majdanu „Pazarište" je veća u 2011. godini za 42% (tampon) a 8%
(frakcije) što u masi daje veću ostvarenu realizaciju Majdana u 2011. godini za 6% u odnosu na isti
period 2010. godine, dok je ostvaren broj radnih sati manji za 2% u 2011.godini u odnosu na isti
period 2010. godine.
Postignuti kvalitet radova je na zadovoljavajućem nivou, osim malih neusaglašenosti kvaliteta
tampona iz majdana „Podstran Potok“ za gradilišta Crna Reka, Belanska i Pope. Uspešno su
sprovedene sertifikacione provere unapređenja i poboljšanja funkcionisanja sistema standarda ISO
9001/2008 i EMS14001/2004, koje nas sve više obavezuju na primenu zakonskih normi i standarda
za upravljanje menadžmenta kvalitetom i zaštitom životne i radne sredine.
Na polju edukacije i osposobljavanja mlađih inžinjerijsko tehničkih kadrova značajno smo uticali
održavanjem trodnevnog seminara na temu"Izgradnja, rehabilitacija i rekonstrukcija javnih
saobraćajnica" održanom od 23. - 25.02.2011.godine u prostorija RJ Mehanizacija, gde su sa
referatima učestvovali naši iz preduzeća iskusni inžinjeri i tehničari. Izdat je zbornik (knjiga)
stručnih radova iz oblasti putogradnje u kojem su i radovi kolega iz „Instituta za puteve“- Beograd i
iskusnih inžinjera veterana iz naše putarske prakse kao i gosti iz stranih firmi koje se bave
specijalizovanim putarskim poslovima. Ovaj seminar je od strane šire stručne javnosti ocenjen kao
vrlo uspešan.
U 2011. godini smo započeli sa korišćenjem novog informacionog sistema u preduzeću, koji je
pokazao sve svoje prednosti u odnosu na dosadašnji način rada, a takođe je ukazao na naše
manjkavosti u primeni istog u RJ Gradnja, greške u kvalitetu i ažurnosti obrade podataka su na
početku očekivane, ali se ne smeju u 2012. godine dešavati. Predstoji nam usavršavanje i
otklanjanje naših grešaka u radu, da bi sistem mogao da daje puni efekat u praćenju i kontroli
postignutih rezultata poslovanja u toku traženog– zahtevanog perioda.
Ostvareni poslovni rezultati u 2011. godini su zadovoljavajući, obzirom na veoma teške uslove
poslovanja koji su pratili realizaciju plana za prethodnu 2011. godinu. Karakteristično je što smo
deo poslova po posebnim nalozima radili po starim cenovnicima JP „Putevi Srbije" tako da su
smanjeni očekivani efekti poslovanja na nekim izvršenim poslovima.
Uz stalno praćenje i analizu ostvarenih rezultata poslovanja na svakom poslu, uticalo se da
postignuti efekti poslovanja budu što bolji, mada služba za razvoj, planiranje i analiziranje nije dala
očekivane efekte u smislu ažurnijeg praćenja i analiziranja troškova poslovanja, kako bi se na
vreme uticalo da rezultati poslovanja budu još bolji.
Zalaganjem menadžmenta sa direktorom na čelu i većeg broja odgovornih radnika postignuti su u
dobroj meri ciljevi i zadaci koji su postavljeni donošenjem - usvajanjem plana za 2011. godinu.
5
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
2.2. IZVEŠTAJ O RADU RJ REDOVNO ODRŽAVANJE
Radna jedinica Redovno održavanje puteva za 2011. godinu planirala je realizaciju u iznosu od
390.000.000,00 dinara. Vrednosti planiranih radova po grupama su iznosile:
I
Letnje održavanje
II
Zimsko održavanje
III
Redovno održavanje mostova
IV
Sanacija klizišta
SVEGA RADOVI NA ODRŽAVANJU PUTEVA I I II REDA
V
Ostali radovi za III lica po posebnim ugovorima
209.000.000,00
129.000.000,00
20.000.000,00
24.000.000,00
382.000.000,00
8.000.000,00
SVEGA PLAN ZA 2011. GODINU
390.000.000,00
U 2011. godini Radna jedinica Redovno održavanje ostvarila je realizaciju u iznosu od
443.299.000,00 dinara ili 114% u odnosu na planirani iznos. Ostvarena realizacija u 2011. godini po
grupama radova je:
I
ZIMSKO ODRŽAVANJE
PLANIRANO
129.000.000,00
OSTVARENO
126.076.984,00
%
98
a)
Putevi
I
reda (M- putevi)
76.736.472,00
76.287.517,00
99
b)
Putevi
II reda (R- putevi)
52.263.528,00
49.789.467,00
95
II
LETNJE ODRŽAVANJE
209.000.000,00
260.591.469,00
125
a)
Putevi I reda (M- putevi)
115.350.000,00
b)
Putevi I reda (po članu 58.)
Put M-5 Beranovac (podizvođač Signal- Sombor)
0,00
145.789.467,00
125
Svega putevi
c)
115.350.000,00
148.925.075,00
129
93.650.000,00
111.666.394,00
119
93.650.000,00
111.666.394,00
119
REDOVNO ODRŽAVANJE MOSTOVA 20.000.000,00
27.590.645,00
138
13.512.728,00
14.077.728,00
96
234
Putevi
II reda
Svega putevi
III
a)
b)
IV
b)
I
reda (M- putevi)
(R-putevi)
II reda (R- putevi)
Putevi I reda (M- putevi)
Putevi II reda (R-putevi)
14.000.000,00
6.000.000,00
URGENTNO ODRŽAVANJE MOSTOVA
Put M-2, Most prekoIvanovog Potoka
Radovi GP “Mostogradnja”- Beograd
Radovi AD “Novi Pazar- put”- Novi Pazar
V
a)
SANACIJA KLIZIŠTA
Putevi I reda (M- putevi)
b)
Putevi
6
3.817.294,00
II reda (R-putevi)
0,00
0,00
0,00
0,00
80.350.281,00
80.350.281,00
77.605.193,00
2.745.098,00
24.000.000,00
15.000.000,00
21.296.468,00
10.029.581,00
5.699.872,00
5.567.015,00
9.000.000,00
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
89
67
22
62
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
VI
OSTALI RADOVI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.000.000,00
18.617.943,00
Krpljenje ulica u Novom Pazaru
Krpljenje ulica u Sjenici
Održavanje ulica u Vrnjačkoj Banji
Radovi za „Telegroup“- Beograd
Asfaltiranje platoa III lica u Novom Pazaru
Pristupni put Manastiru Studenica
233
3.574.450,00
1.010.145,00
6.455.518,00
780.730,00
1.410.034,00
5.387.066,00
U ovoj grupi radova planirali smo radove na održavanju- krpljenju ulica, izradi platoa i sanaciji
oštećenih kolovoza za III lica.
FINANSIJSKO OSTVARENJE PO GRUPAMA RADOVA NA ZIMSKOM I LETNJEM ODRŽAVANJU
PUTEVA I I II REDA
2011/2010. godina
REKAPITULACIJA
PUTEVI I REDA
PUTEVI II REDA
UKUPNO
Red.
br
GRUPA RADOVA
1
ZIMSKO ODRŽAVANJE
90.789.991
84,0
59.955.878
83,0
150.745.869
126.076.984
2
LETNJE ODRŽAVANJE
114.915.143
148.925.075 129,6
89.245.599
111.666.394 125,1
204.160.742
260.591.469 127,6
205.705.134
225.212.592 109,5
149.201.477
161.455.861 108,2
354.906.611
386.668.453 108,9
2010. godina
UKUPNO
2011. godina
76.287.517
%
2010. godina
2011. godina
49.789.467
%
2010. godina
2011. godina
%
83,6
ZIMSKO ODRŽAVANJE
Red.
br.
PUTEVI I REDA
GRUPA RADOVA
2010. godina
2011. godina
PUTEVI II REDA
%
2010. godina
2011. godina
UKUPNO
%
2010. godina
2011. godina
%
1
RADNA SNAGA
20.121.490
18.795.915
93,4
9.179.369
8.145.032
88,7
29.300.859
26.940.947
91,9
2
MEHANIZACIJA
42.143.170
37.030.648
87,9
30.570.396
23.635.469
77,3
72.713.566
60.666.117
83,4
3
NABAVKA MATRIJALA
26.965.707
18.934.250
70,2
19.018.424
16.757.290
88,1
45.984.131
35.691.540
77,6
4
TRANSPORT MATERIJALA
1.294.600 103,1
891.594
996.076 111,7
2.147.572
5
OSTALI POSLOVI
UKUPNO
1.255.978
2.290.676 106,7
303.646
232.104
76,4
296.093
255.600
86,3
599.739
487.704
81,3
90.789.991
76.287.517
84,0
59.955.876
49.789.467
83,0
150.745.867
126.076.984
83,6
LETNJE ODRŽAVANJE
Red.
br.
GRUPA RADOVA
2010. godina
2011. godina
PUTEVI II REDA
%
2010. godina
2011. godina
UKUPNO:
%
2010. godina
2011. godina
%
1
POSLOVI JAVNIH
OVLAŠĆENJA
2
ODRŽAVANJE TRUPA PUTA
19.965.418
25.678.128 128,6
14.563.237
15.149.095 104,0
34.528.655
40.827.223 118,2
3
ODVODNJAVANJE
20.669.524
23.184.614 112,2
24.801.658
25.195.537 101,6
45.471.182
48.380.151 106,4
4
ODRŽAVANJE ASFALTIRANIH
KOLOVOZA
50.626.644
74.437.231 147,0
19.496.022
48.875.847 250,7
70.122.666
123.313.078 175,9
5
ODRŽAVANJE TUCANIČKIH
KOLOVOZA
6
OBELEŽAVANJE BELE LINIJE
5.927.604
7
NABAVKA I POSTAVLJANJE
SIGNALA
5.866.246
1.127.994
8
NABAVKA I POSTAVLJANJE
OGRADE
8.384.290
2.681.924
9
OSTALO
UKUPNO
7
PUTEVI I REDA
2.134.123
147.876
51.979
577.980
35,2
16.366.595
11.858.149 200,0
2.712.103
60,1
16.514.471
3.985.175
7.224.361 181,3
9.912.779
19,2
509.138
592.237 116,3
6.375.384
1.720.231
27,0
32,0
7.462.791
15.847.081
5.087.296
32,1
3.327.541
7.770.933 233,5
2.060.983
114.915.143
148.925.075 129,6
89.245.599
9.832.446
-
9.884.425
59,9
19.082.510 192,5
2.405.372
32,2
1.813.509
88,0
5.388.524
9.584.442 177,9
111.666.384 125,1
204.160.742
260.591.459 127,6
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
I
ZIMSKO ODRŽAVANJE
Planirana realizacija za radove na zimskom održavanju puteva I i II reda u 2011. godini iznosila je
129.000.000,00 dinara, a ostvarena realizacija iznosi 126.076.984,00 dinara ili za 2% manja u
odnosu na plan.
Fizički obim radova na zimskom održavanju puteva I i II reda prikazan je u tabeli.
Sve aktivnosti na zimskom održavanju vršene su na osnovu potreba za stvaranjem uslova za
normalno i bezbedno odvijanje saobraćaja na putevima koje održavamo. Fizički i finansijski obim
radova zavisi od vremenskih uslova. Stabilna vremenska situacija neobična za naše područje u
prvom kvartalu uticala je da finansijski obim radova bude manji za 31% u odnosu na ostvarenu
realizaciju u 2010. godini. U drugom kvartalu vremenska situacija je uticala da se realizuju pozicije
radova na zimskom održavanju u većem obimu nego u istom periodu u 2010. godine tako da je
finansijska realizacija za ovaj kvartal veća za 31 %.
Ukupno realizacija na zimskom održavanju u 2011. u odnosu na 2010 .godinu je manja za 16%. U
ukupnoj realizaciji učešće radne snage je 21% dok je učešće mehanizacije 50 % . Posipni materijali
učestvuju sa 29%.
FINANSIJSKA REALIZACIJA NA ZIMSKOM ODRŽAVANJU
R. br.
1
2
PUTNI PRAVCI
PUTEVI I REDA
PUTEVI II REDA
UKUPNO:
planirano
76.736.472,00
52.263.528,00
129.000.000,00
ostvareno
76.287.517,00
49.789.467,00
126.076.984,00
%
99,4
95,3
97,7
R. br.
1
2
PUTNI PRAVCI
PUTEVI I REDA
PUTEVI II REDA
UKUPNO:
2010. godina
90.789.991,00
59.955.878,00
150.745.869,00
2011. godina
76.287.517,00
49.789.467,00
126.076.984,00
%
84,0
83,0
83,6
2010. godina
2011. godina
Ostvarena finansijska realizacija po kvartalima iznosi:
I Kvartal od 01.01. do 31.03.
69.395.460,00
44.968.742,00
114.364.202,00
a) Putevi I reda
b) Putevi II reda
Svega I kvartal
IV Kvartal od 15.11. do 31.12.
2010. godina
21.394.531,00
14.987.136,00
36.381.667,00
150.745.869,00
a) Putevi I reda
b) Putevi II reda
Svega IV kvartal
Ukupno zimsko održavanje
45.929.664,00
32.595.723,00
78.525.387,00
%
66,2
72,5
68,7
2011. godina
30.357.853,00
17.193.744,00
47.551.597,00
126.076.984,00
141,9
114,7
130,7
83,6
Finansijsko ostvarenje po grupama radova iznosi :
GRUPA RADOVA
PUTEVI I REDA
%
PUTEVI II REDA
UKUPNO
%
RADNA SNAGA
18.795.915,00
25
8.145.032,00
26.940.947,00
21
MEHANIZACIJA
37.030.648,00
49
23.635.469,00
60.666.117,00
48
NABAVKA MATERIJALA
18.934.250,00
25
16.757.290,00
35.691.540,00
28
1.294.600,00
2
996.076,00
2.290.676,00
2
232.104,00
0
255.600,00
487.704,00
0
126.076.984,00
100
TRANSPORT MATERIJALA
OSTALI POSLOVI
UKUPNO
8
76.287.517,00
100
49.789.467,00
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
Svakodnevnim praćenjem vremenskih uslova po punktovima vide se glavni uzročnici potreba za
angažovanjem na zimskom održavanju a to su: broj dana sa snežnim padavinama, visina snežnih
padavina i temperatura. Kada poredimo vremensku situaciju u 2011. godini u odnosu na 2010.
godinu vide se velike razlike u broju dana sa padavinama snega i visina snežnih padavina, kao i
broj dana sa temperaturama 0 i ispod 0 stepeni.
Iako je broj dana sa sa snežnim padavinama na svim punktovima manji u 2011. godini, broj dana sa
temperaturama 0 i ispod 0 stepeni je veći što je uslovljavalo vršenje intervencija na posipanju
posipnim materijalima. broj dana sa temperaturama 0 i ispod 0 stepeni.
Iz priložene tabele potrošnje materijala za posipanje vidi se da je u 2011. godini potrošeno 450 tona
manje putne soli ili za 12 %, 700 tona agregata ili 22% dok je šljake za potrebe punkta Kopaonik
potrošeno 158 tona više ili za 33%. Da su radovi na zimskom održavanju redovno praćeni i
usmeravani na vršenje onih pozicija radova koje utiču na prohodnost i bezbednost saobraćaja na
putevima, a sve na osnovu potreba, pokazuju analize angažovanosti mehanizacije. Efektivni sati
rada kamiona manji su za 39%, efektivni sati putarskog vozila Iveko manji su za 5% a ukupno
ostvareni sati rada u odnosu na isti period 2010. godine manji su za 22%. Efektivni sati rada mašina
manji su za 43% u odnosu na ostvarene sate u 2010. godini. Dok su ostvareni sati dežurstva
utovarivača veći iz razloga priznavanja angažovanja mašine 8h u toku dana na svim punktovima,
do sada ovi sati se nisu priznavali.
BROJ DANA SA SNEŽNIM PADAVINAMA
PUNKT
Broj dana sa snežnim
padavinama
2010. godina
2011. godina
2011/
2010
%
2010. godina
2011. godina
2011/
2010
%
2010. godina
2011. godina
Visina padavine cm
Broj dana sa 0 i ispod 0 C
2011/
2010 %
KRALJEVO
21
9
42,9
132
50
37,9
55
76
138,2
UŠĆE
19
8
42,1
67
29
43,3
57
91
159,6
RAŠKA
20
11
55,0
110
35
31,8
56
95
169,6
KOPAONIK
47
19
40,4
379
148
39,1
101
119
117,8
NOVI PAZAR
23
14
60,9
179
56
31,3
78
105
134,6
SJENICA
31
18
58,1
183
104
56,8
82
106
129,3
DUGA POLJANA
32
15
46,9
171
108
63,2
90
112
124,4
TUTIN
28
13
46,4
159
84
52,8
87
111
127,6
RIBARIĆE
25
13
52,0
104
57
54,8
70
108
154,3
POTROŠNJA POSIPNIH MATERIJALA
PUNKT
KRALJEVO
PUTNA SO t
2010. godina
2011. godina
806,0
680,0
2011/
2010 %
84,4
AGREGAT t
2010. godina
2011. godina
1.730,0
1.312,0
2011/
2010 %
252,0
250,0
99,2
645,0
438,0
RAŠKA
321,0
229,0
71,3
880,0
602,0
68,4
KOPAONIK
404,0
283,0
70,0
22,0
144,0
654,5
NOVI PAZAR
682,0
656,0
96,2
1.302,0
1.238,0
95,1
SJENICA
442,0
391,0
88,5
1.123,0
872,0
77,6
DUGA POLJANA
213,0
202,0
94,8
575,0
380,0
66,1
TUTIN
438,0
456,0
104,1
835,0
626,0
75,0
RIBARIĆE
320,0
281,0
87,8
696,0
496,0
71,3
3.878,0
3.428,0
88,4
7.808,0
6.108,0
78,2
9
88%
78%
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
2011/
2010 %
75,8
UŠĆE
UKUPNO
2011/2010. godina
ŠLJAKA t
2010. godina
2011. godina
67,9
472,0
472,0
133%
630,0
133,5
630,0
133,5
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
EFEKTIVNI SATI RADA MEHANIZACIJE U 2010. I 2011. GODINI
SREDSTVO RADA
Jedinica
mere
2010. godina
Ukupno h
Prosečno
dnevno h
2011. godina
Ukupno h
Prosečno
dnevno h
2011./
2010. %
VOZILA
12,50
Volvo F-10
h
1.712
Volvo F-9-Man
Fap duplak
SVEGA KAMIONI
2011/2010. godina
Iveko
UKUPNO VOZILA
2011/2010. godina
h
h
h
5.129
445
7.286
h
7.341
14.627
Kombinirka
Zil-Beter
h
h
937
122
6,83
0,90
ULT-160
h
879
6,41
Grejdrer
Buldozer
Unimog
SVEGA MAŠINE
2011/2010. godina
h
h
h
232
210
87
2.467
1,69
1,53
0,63
18,00
57%
1.112
5.235
6.005
12.352
8,11
38,21
43,83
90,16
67%
37,43
3,25
53,18
61%
53,58
106,77
78%
7,06
56
3.186
261
4.415
23,25
1,90
32,23
62
59
61
7.006
11.421
51,14
83,36
95
78
666
27
4,86
0,20
71
22
562
4,10
64
141
0
7
1.403
1,03
61
0,05
10,24
8
57
786
3.388
4.140
8.314
5,74
24,73
30,21
60,69
71
65
69
67
968
MAŠINE
PRIKLJUČNA SREDSTVA- OPREMA
Posipač
Epoha
Nož
SVEGA OPREMA
2011/2010. godina
h
h
h
SATI DEŽURSTVA MEHANIZACIJE U 2010. I 2011. GODINI
SREDSTVO RADA
Jedinica
mere
2010. godina
Ukupno
Prosečno
h
dnevno h
2011. godina
Ukupno
Prosečno
h
dnevno h
2011./
2010. %
VOZILA
Volvo F-10
Volvo F-9 Man
Fap duplak
SVEGA KAMIONI
2011/2010.god
Iveko
UKUPNOVOZILA
2011./ 2010. godina
h
h
h
h
h
h
7.595
10.811
826
19.232
72%
7.914
27.146
h
h
h
h
h
h
h
123
1
54
28
20
0
198
55,43
78,91
6,03
140,38
4.780
8.859
272
13.911
34,89
64,66
1,98
101,50
63
82
33
72
57,77
198,14
76%
6.803
20.714
49,66
151,19
86
76
MAŠINE
Kombinirka
Zil-Beter
ULT-160
Grejder
Buldozer
Unimog
SVEGA MAŠINE
2011./ 2010. godina
0,90
0,40
0,20
0,14
0,00
1,44
1453%
83
6
2.774
15
0
0
2.878
0,60
0,04
20,25
0,10
67
600
5137
53
21,00
1453
2.801
7.204
20,44
52,58
142
59
72,57
145,60
70
70
PRIKLJUČNA SREDSTVA -OPREMA
Posipač
Epoka
h
h
1.972
12.184
Nož
SVEGA OPREMA
2011./ 2010. godina
h
h
14.166
28.548
10
14,60
90,25
104,93
211,46
70%
9.942
19.947
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
PREGLED
OSTVARENE REALIZACIJE NA ZIMSKOM ODRŽAVANJU U 2011. GODINI PO PUNKTOVIMA
Ušće 60km
Mesec
Kraljevo 133 km
Putevi
M put
R put
I ukupno
M put
R put
II ukupno
M put
R put
III ukupno
M put
R put
XI ukupno
M put
R put
Ukupno
XII ukupno
M put
R put
ukupno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
dinara
din/km
dinara
3.276.615
1.592.799
4.869.414 36.612
3.577.888
1.749.803
5.327.691 40.058
1.894.716
845.931
2.740.647 20.606
954.705
90595
1.045.300
7.859
4.879.236
866.982
5.746.218 43.295
14.583.160
5.146.110
19.729.270 148.340
din/km
Raška 90 km
dinara
Kopaonik 65km
din/km
dinara
din/km
Novi Pazar 199 km
dinara
din/km
Sjenica 105km
dinara
Duga Poljana 80,5km
din/km
2.158.532
2.400.487
4.830.296
1.811.434
695.224
676.620
2.903.444
2.418.643
1.687.202
2.853.756 86.246 3.077.107 34.190 2.903.444
7.248.939
3.498.636
1.754.916
1.634.740
4.094.955
1.528.120
346.742
577.201
2.210.633
1.865.070
1.680.831
2.101.658 72.786 2.211.941 24.577 2.210.633
5.960.025
3.208.951
1.265.966
1.187.257
1.990.776
1.014.662
286.831
362.270
1.959.884
1.067.388
885.273
1.552.797 41.618 1.549.527 17.217 1.959.884
3.058.164
1.899.935
194.369
262.266
0
495.222
417.643
0
0
398.963
113.906
339.213
194.369
262.266
2.914
398.963
609.128
756.856
3.375.506
3.138.250
0
6.025.235
2.983.336
379.694
442.053
3.368.695
2.277.597
2.157.957
3.755.200 37.066 3.580.303 39.781 3.368.695
8.302.832
5.141.293
8.749.289
8.623.000
0
17.436.484
7.755.195
1.708.491
2.058.144
10.841.619 166.794 7.742.604
6.750.476
10.457.780 174.296 10.681.144 118.679 10.841.619 166.794 25.179.088 126.528 14.505.671 138.149
Ribariće
Ušće
Kopaonik
Sjenica
Kraljevo
Tutin
Raška
Novi Pazar
Duga Poljana
Ukupno:
346.658,13 din /km
174.296,33 din /km
166.794,14 din /km
138.149,25 din /km
148.340,38 din /km
175.521,20 din /km
118.679,38 din /km
126.528,08 din /km
114.589,93 din /km
148.782,55 din /km
SEKCIJA
Kraljevo
Raška
Novi Pazar
Sjenica
Tutin
Ukupno:
dinara
dinara
1.921.136
277.119
2.198.255
1.430.169
407.899
1.838.068
1.170.902
195.198
1.366.100
162.006
0
162.006
2.825.965
834.095
3.660.060
7.510.178
1.714.311
9.224.489 114.590
Realizacija
30.187.050,00
21.522.763,00
25.179.088,00
23.730.160,00
24.432.671,00
125.051.732,00
Ribariće 32 km
Tutin 76 km
din/km
din/km
3.694.764
3.694.764
0
2.438.933
2.438.933
0
1.281.919
1.281.919
0
394.010
394.010
0
5.529.985
5.529.985
0
13.339.611
13.339.611 175.521
%
24,14
17,21
20,13
18,98
19,54
100,00
dinara
din/km
3.204.077
0
3.204.077
1.871.257
0
1.871.257
1.373.612
0
1.373.612
200.278
0
200.278
4.443.836
0
4.443.836
11.093.060
0
11.093.060
346.658
Ukupno 840,5km
dinara
19.602.577
13.945.815
33.548.392
15.892.045
11.277.112
27.169.157
9.897.891
6.884.694
16.782.585
2.686.489
1.336.687
4.023.176
27.671.364
15.857.058
43.528.422
75.750.366
49.301.366
125.051.732
din/km
148.783
din/km
156.409,59
138.856,54
126.528,08
127.925,39
226.228,44
148.782,55
PREGLED IZVRŠENIH RADOVA 2010/2011. GODINE NA ZIMSKOM ODRŽAVANJU
R.br
1
2
POZICIJA POSLA
Rad tehničara
Rad putara
Volvo F-10
rad
3
Dežurstvo I
Dežurstvo II
Volvo F-9
rad
Dežurstvo I
Dežurstvo II
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
J.M
Fap 19-21
rad
Fap 14-17
rad
Iveko
rad
Grejder
rad
ULT -160
rad
Dežurstvo I
Dežurstvo I
Dežurstvo
Dežurstvo
Dežurstvo
Zil
rad
Beter
rad
Dežurstvo
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
Dežurstvo
Kombinirka
rad
Dežurstvo
Unimog
Nož
rad
rad
Dežurstvo
Epoka
rad
h
h
h
h
h
18
19
Potrošnja soli
Agregat
h
h
h
h
h
h
t
t
20
Šljaka
t
15
16
17
11
Dežurstvo
Posipač
rad
TG-160
rad
Dežurstvo
Dežurstvo
Putevi I reda
2010.
2011.
UKUPNO
Putevi II reda
2010.
2011.
2010.
2011.
%
6.680,0 10.432,0 1.568,0 2.496,0 8.248,0 12.928,0
156,7
41.847,0 28.453,0 21.168,0 15.957,0 63.015,0 44.410,0
70,5
1.469,0
775,0
243,0
192,0 1.712,0
967,0
56,5
4.792,0 3.390,0
113,0
73,0 4.905,0 3.463,0
70,6
2.690,0 1.443,0
0,0
66,0 2.690,0 1.509,0
56,1
1.854,0 1.223,0 3.275,0 1.963,0 5.129,0 3.186,0
62,1
2.818,0 3.034,0 3.458,0 2.362,0 6.276,0 5.396,0
86,0
2.757,0 2.138,0 1.778,0 1.325,0 4.535,0 3.463,0
76,4
69,0
0,0
255,0
48,0
324,0
48,0
14,8
84,0
0,0
497,0
52,0
581,0
52,0
9,0
0,0
0,0
118,0
213,0
118,0
213,0
180,5
0,0
0,0
245,0
220,0
245,0
220,0
89,8
5.473,0 5.181,0 1.868,0 1.824,0 7.341,0 7.005,0
95,4
6.727,0 5.361,0 1.187,0 1.442,0 7.914,0 6.803,0
86,0
181,0
86,0
51,0
55,0
232,0
141,0
60,8
15,0
12,0
13,0
3,0
28,0
15,0
53,6
430,0
276,0
449,0
285,0
879,0
561,0
63,8
0,0 1.945,0
54,0
829,0
54,0 2.774,0 5.137,0
0,0
0,0
35,0
11,0
35,0
11,0
31,4
0,0
0,0
1,0
6,0
1,0
6,0
600,0
0,0
16,0
0,0
0,0
0,0
16,0
0,0
0,0
0,0
133,0
55,0
804,0
611,0
937,0
666,0
71,1
17,0
9,0
106,0
74,0
123,0
83,0
67,5
0,0
0,0
87,0
7,0
87,0
7,0
8,0
2.636,0 1.820,0 3.369,0 2.320,0 6.005,0 4.140,0
68,9
8.998,0 7.253,0 5.168,0 2.881,0 14.166,0 10.134,0
71,5
2.332,0 1.384,0 2.903,0 2.004,0 5.235,0 3.388,0
64,7
6.775,0 4.416,0 5.409,0 2.980,0 12.184,0 7.396,0
60,7
959,0
611,0
153,0
175,0 1.112,0
786,0
70,7
1.972,0 2.782,0
0,0
194,0 1.972,0 2.976,0
150,9
0,0
0,0
210,0
0,0
210,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
20,0
0,0
2.069,0 1.814,0 1.809,0 1.614,0 3.878,0 3.428,0
88,4
4.491,0 3.525,0 3.317,0 2.583,0 7.808,0 6.108,0
78,2
472
630
0,0
0,0
472,0
630,0
133,5
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
II
LETNJE ODRŽAVANJE
Planirana vrednost radova na letnjem održavanju puteva I i II reda u 2011. godini iznosila je
209.000.000,00 dinara a ostvarena realizacija iznosi 260.591.459,00 dinara ili 25% više.
FINANSIJSKA REALIZACIJA NA LETNJEM ODRŽAVANJU
planirano
115.350.000,00
93.650.000,00
209.000.000,00
PUTNI PRAVCI
PUTEVI I REDA
PUTEVI II REDA
UKUPNO:
R. br.
1
2
ostvareno
148.925.075,00
111.666.394,00
260.591.469,00
%
129,1
119,2
124,7
FINANSIJSKO OSTVARENJE PO GRUPAMA RADOVA NA LETNJEM ODRŽAVANJU
REDNI
BROJ
GRUPA RADOVA
1
POSLOVI JAVNIH OVLAŠĆENJA
2
PUTEVI I REDA
%
PUTEVI II REDA
%
UKUPNO
%
2.134.123,00 1,4
577.980,00 0,5
2.712.103,00
1,0
ODRŽAVANJE TRUPA PUTA
25.678.128,00 17,2
15.149.095,00 13,6
40.827.223,00
15,7
3
ODVODNJAVANJE
23.184.614,00 15,6
25.195.537,00 22,6
48.380.151,00
18,6
4
ODRŽAVANJE ASFALTNIH KOLOVOZA
74.437.231,00 50,0
48.875.847,00 43,8
123.313.078,00
47,3
5
ODRŽAVANJE TUCANIČKIH KOLOVoza
51.979,00 0,0
9.832.446,00 8,8
9.832.446,00
3,8
6
OBELEŽAVANJE BELOM LINIJOM
11.858.149,00 8,0
7.224.361,00 6,5
19.082.510,00
7,3
7
NABAVKA I POSTAVLJANJE SIGNALA
1.127.994,00 0,8
592.237,00 0,5
1.720.231,00
0,7
8
NABAVKA I POSTAVLJANJE OGRADE
2.681.924,00 1,8
2.405.372,00 2,2
5.087.296,00
2,0
9
MAŠINE I UREĐAJI
7.770.933,00 5,2
1.813.509,00 1,6
9.584.442,00
3,7
148.925.075,00 100,0
111.666.384,00 100,0
UKUPNO:
260.591.459,00 100,0
Fizički obim izvršenih radova na pozicijama letnjeg održavanja puteva u 2011. godini sa
poređenjem izvršenih radova u 2010. godini prikazan je u tabeli.
Na osnovu pokazatelja izvršenih radova po pozicijama u 2011. godini i 2010. godini vidi se da je
fizički obim radova veći u 2011. godini kod grupa radova koje direktno utiču na bezbednost
saobraćaja na putevima, dok je fizički obim radova manji kod grupe radova na održavanju trupa
puta, veće je smanjenje radova kod održavanja vertikalne saobraćajne signalizacije i postavljanja
zaštitne odbojne ograde. Znatna povećanja obima radova su kod održavanja asfaltnih kolovoza.
Nastojanje je da se sanacija oštećenja vrši mašinskim putem sa kvalitetnom obradom oštećenja i
ugradnjom asfalta finišerom. Značajno je spomenuti izvršene radove na presvlačenju asfaltnog
kolovoza puta R-119/a deonica Rudnica -Kopaonik u dužini od 2,00 km jer je na ovoj deonici bio
samo jedan sloj bitoagregata d= 6,00cm.
Radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije kao i radovi na popravkama i zamenom
oštećene odbojne ograde uslovljeni su blagovremenom nabavkom i distribucijom od strane
upravljača putevima- investitora.
LETNJE PERIODIČNO ODRŽAVANJE PO ČLANU 59. ZAKONA O JAVNIM
PUTEVIMA
Na osnovu posebno dobijenih naloga od strane investitora u 2011. godini izvođeni su radovi na
putevima I i II reda kao i na lokalnim putevima i ulicama na području Novog Pazara, Sjenice i
Tutina.
12
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
Radovi na putevima I i II reda koji utiču na poboljšanje stanja puta izvodili su se na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
13
Put M- 8 deonica Rajčinovići- Požega
Put R-117/a Prijevorac - Višnjevo
Put R- 225/a Kraljevo- Mataruška Banja
Put R- 231 Raždaginje- Buđevo
Put R-231/a Suvi Do- Ugao
Put R-234 Sebimilje- Kuti
Put R-272 Kamešnica- Rasno.
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
TABELARNI PREGLED IZVRŠENIH KOLIČINA 2010/ 2011. godine
LETNJE ODRŽAVANJE
Redni
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
14
POZICIJA POSLA
Jedinica
mere
din
Omeđavanje putnog zemljišta
Ručno doterivanje bankina
m2
2
Mašinsko doterivanje bankina
m
2
Razastiranje tucanika na bankine
m
Ručno košenje trave
m2
2
Mašinsko košenje trave
m
Ručno kresanje šiblja
m2
2
Mašinsko kresanje šiblja
m
Sečenje stabala10-20cm
kom
Sečenje stabala20-30cm
kom
3
Ručno čišćenje nanosa
m
3
Mašinsko čišćenje nanosa
m
3
Kavanje kosina
m
2
Mašinsko čišćenje bermi i nanosa
m
Popravka žaštitne mreže
m2
3
Popravka bet.zidovaMB-20
m
3
Izrada novih zidovaMB-20
m
Rad putara
h
Ručno čišćenje rigola
m1
Ručno čišćenje kanala
m1
Mašinski iskop kanala
m3
3
Ručno čišćenje propusta
m
Zalivanje pukotina
m1
Priprema kolovoza za krplenje VIRTGEN m2
Priprema kolovoza za krpljenje VENIERI m2
Ručno krpljenje kolovoza Asfalt betonom t
t
Mašinsko krplj,kol.Asaf betonom
t
Presvlačenje kolo.Asfalt betonom
t
Ručno krplj.kolovoza BNS
Mašinsko krplj kolov.BNS
t
Presvlačenje kolov BNS
t
2
Čišćenje kolovoza od rizle
m
Sanacija kolov sa zam.tampona
m3
3
Ručno krpljenje tucaničkih kolovoza
m
Obnova tucani.zastora
m3
Postavlja stubova za signale
kom
Montiranje signala
kom
Postavljanje smerokaza
kom
Obeležavanje bele linije
km
Obeležavanje poprečnih oznaka
m2
Popravka odbojne ograde
m1
Postavlja nove odbojne ograde
m1
Nabavka signala
din
Nabavka odbojne ograde
din
Izrada podloge za NJU DŽERSI
m3
Ugradnja NJU DŽERSI
m1
Grejder RAD
h
Kamion za pranje signala
h
Kombinirka RAD
h
ULT-160 RAD
h
Putarsko vozilo IVEKO RAD
h
PUTEVI I REDA
2010.
2011.
PUTEVI II REDA
2010.
2011.
UKUPNO
2011.
2010.
%
11.978
2.134.123
34.874
577.980
46.852
2.712.103
10.775
18.299
3.065
2.535
13.840
20.834
5.789
1.835
111.231
18.460
20.681
20.295
131.912
650
6.540
9.900
7.056
10.902
13.596
20.802
153
1.628.560
147.324
175.565
163.132
1.804.125
310.456
17
295.726
1.237.690
728.705
976.276
1.024.431
2.213.966
216
118.760
54.468
36.904
21.796
155.664
76.264
49
9.246
20.075
600
20.075
9.846
49
365
221
172
243
537
464
86
47
465
92
51
139
516
371
151
382
380
460
650
842
1.030
122
14.882
21.603
12.479
16.310
27.361
37.913
139
-
-
-
-
-
-
-
15.828
-
7.918
-
23.746
-
-
-
-
-
-
17
41
12
-
29
41
141
18
38
20
24
38
62
163
4.472
3.171
2.971
4.546
7.443
7.717
104
177.680
143.826
238.961
192.670
416.641
336.496
81
4.405
6.354
4.317
3.275
8.722
9.629
110
5.176
6.197
3.481
9.672
8.657
15.869
183
95
137
70
207
28
4.108
47.756
82.566
12.560
12.860
1.256
1.233
3.029
5.141
4
53
53
384
57
437
767
1.857
2.731
155
568
2.012
3.299
164
464
-
205
165
342
2.450
28
6.558
1.315
20.713
49.071
103.279
210
17.140
23.220
29.700
36.080
121
1.714
1.938
2.970
3.171
107
150
1.148
3.179
6.289
198
1.410
-
1.470
60
-
464
69.908
53.180
22.074
23.660
91.982
76.840
84
488
448
599
2.350
1.087
2.798
257
40
443
847
295
887
738
83
6.716
7.303
6.716
7.303
109
230
261
60
250
290
511
176
340
429
118
338
458
767
167
736
814
1.104
891
1.840
1.705
93
294
448
244
370
538
818
152
151
2.001
2.542
54
568
2.055
3.110
2.293
700
196
196
2.489
896
36
2.121
1.008
2.051
953
4.172
1.961
47
3.783.165
727.824
214.042
135.501
3.997.207
863.325
22
7.242.333
2.544.192
5.229.561
2.405.372
12.471.894
4.949.564
40
8
323
4.038
164
22
13
132
71
54
-
79
8
225
164
22
10
71
98
122
79
269
182
276
211
545
393
72
48
21
50
42
98
63
64
778
793
248
183
1.026
976
95
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
III
ODRŽAVANJE MOSTOVA I TUNELA
Posebnim programom radova predviđena su sredstva za redovno održavanje mostova i tunela. Za
ovu grupu radova u 2011 godini planirali smo realizaciju u iznosu od 20.000.000,00 dinara, dok je
ostvarena u iznosu od 27.590.645,00 din ili za 38% više.
FINANSIJSKA REALIZACIJA NA ODRŽAVANJU MOSTOVA I TUNELA
R. br.
1
2
PUTNI PRAVCI
PUTEVI I REDA
PUTEVI II REDA
UKUPNO:
planirano
14.000.000,00
6.000.000,00
20.000.000,00
ostvareno
13.512.728,00
14.077.917,00
27.590.645,00
%
96,5
234,6
138,0
Stanje mosta na putu M-2 Most Ivanov potok je zahtevalo hitnu intervenciju tako da je Nalogom
za urgentno održavanje naloženo da se angažuje GP "Mostogradnja"-Beograd koja će izvršiti
radove na sanaciji objekta. Iako je bilo nerealnih zahteva od strane podizvođača koje mi nismo hteli
da prihvatimo jer bi nenormalno bilo da naš podizvođač nabavlja beton sa prevozom kod neke
druge firme. Vrednost izvršenih radova na urgentnom održavanju ovog mosta iznosi 80.350.281,00
dinara gde su radovi:
• GP "Mostogradnja"-Beograd.:
77.605.193,00 dinara
• AD "Novi Pazar-put" :
2.745.098,00 dinara.
Na ovaj iznos treba dodati vrednost isporučenog betona.
Radovi na redovnom održavanju mostova izvodili su se na sledećim putnim pravcima:
1. Održavanje mostova na putu M-2
8.149.018,00
2. Održavanje mostova na putu M-22 Kraljevo- Raška- Novi Pazar- Ribariće 1.569.570,00
3. Održavanje mostova na putu M-8 Aljinovići- Sjenica
15.109,00
4. Održavanje mosta na putu R-116 Mostovi po posebnom elaborate
7.240.967,00
5. Održavanje mosta na putu R-119 Biljanovac- Jošanička Banja
60.444,00
6. Održavanje mostova na putu R-119/a Jošanička Banja- Kopaonik
351.891,00
7. Održavanje mostova na putu R-225 Kraljevo- Goč
522.789,00
1.616.676,00
8. Izrada projektne dokumentacije za sanaciju mostova na putu R-233 Brvenik- Gradac
9. Radovi na sanaciji mosta na putu R-227 km 9+800
4.097.197,00
10. Redovno održavanje mostova na putu R-225/a Kraljevo- Mataruška Banja 187.953,00
SVEGA ODRŽAVANJE MOSTOVA
23.800.145,00
Radovi na redovnom održavanju tunela:
1. Radovi na sanaciji- izradi novog sloja AB d= 4 cm u tunelima na putu M-2
SVEGA ODRŽAVANE TUNELA
UKUPNO ODRŽAVANJE MOSTOVA I TUNELA
IV
3.790.500,00
3.790.500,00
27.590.645,00
SANACIJA KLIZIŠTA
Planirana realizacija za ovu grupu radova u 2011. godini iznosila je 24.000.000,00 dinara a izvršena
je 21.296.468,00 dinara. Radovi na sanaciji klizišta započeti su pred kraj građevinske sezone tako
da je i pored potreba za hitnim intervencijama na pojedinim deonicama M i R puteva stanje ostalo
nepromenjeno. Naloge za izvođenje radova dobili smo sa kašnjenjem.
15
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
Klizišta na kojima su se izvodili radovi su:
PUTEVI I REDA
1. Put M-2 Jadranska magistrala Klizište "Jezgroviće2" (radove izvela RJ Gradnja)
SVEGA PUTEVI I REDA
10.029.581,00
10.029.581,00
PUTEVI II REDA
2. Put R-227 Klizište "Vrdila"
3. Put R-234 Klizište kod fabrike obuće “Ras” (radove izvela RJ Gradnja)
SVEGA PUTEVI II REDA
5.567.015,00
5.699.872,00
11.266.887,00
UKUPNO SANACIJA KLIZIŠTA
21.296.468,00
Pored izvedenih radova na ova tri klizišta rađeno je na sanaciji klizišta na putu M-22 Novi PazarRibariće klizište "Kominje 2". Vrednost izvršenih radova fakturiše se u 2012. godini. Radove na
sanaciji klizišta Jezgroviće 2 i klizišta kod fabrike obuće “Ras” izvela je RJ Gradnja tako da je i
realizacija knjižena u korist ove radne jedinice.
V
OSTALI RADOVI
Planirana finansijska sredstva za ovu grupu radova u 2010. godini iznosila su 8.000.000,00 dinara a
realizovana su u iznosu od 18.617.943,00 dinara. Ova grupa radova predvidela je izvođenje radova
za potrebe lokalnih samouprava, izvođenje radova za druga pravna i fizička lica. Svi naknadno
ugovoreni radovi izvršeni su bez primedbi, na zadovoljstvo naručioca i nas izvođača radova.
Zaključak:
Svatajući ozbiljnost problema obezbeđenja neophodnih finansijskih sredstava za poslove na
redovnom održavanju mreže puteva I i II reda (M i R putevi) svojim radom i ponašanjem nastojali
smo da unapredimo i poboljšamo kvalitet naših usluga. Ova godina bila je karakteristična po tome
što je mesečna dinamika raspoređenih sredstava za letnje održavanje strog kontrolisana i praćena od
strane investitora i ista je morala da se ispoštuje. Odstupanja nije moglo da bude bez obzira na
potrebe. Racionalno smo utrošili svaki raspoloživi dinar, održali prohodnost puteva u zimskom
periodu, a donekle i poboljšali stanje asfaltnih kolovoza.
Do izražaja dolazi naše opredeljenje da se kvalitet radova postiže korišćenjem novih sredstava rada,
primenom novih tehnologija i racionalnim korišćenjem radnog vremena i ljudskih resursa.
Cilj i zadatak zaposlenih, raspoređenih u RJ Redovno održavanje nije samo briga o realizaciji
poslova i obaveza na održavanju puteva. Dobri rezultati poslovanja, dobar kvalitet usluga ne
postižu se individualnim radom i zalaganjem pojedinca, zato smo nastojali da maksimalno
doprinesemo realizaciji ugovorenih obaveza na poslovima građenja i modernizacije puteva na celoj
teritoriji.
Saradnja radne jedinice Redovno održavanje sa drugim procesima rada i organizacionim
jedinicama bila je dobra, korektna i efikasna. Naročito je postignut dobar efekat saradnje i
uzajamnog praćenja sa RJ Mehanizacija.
Kavlitetno su i na vreme realizovane obaveze primene i unapređenja standarda ISO 9001/2000 i
EMS 14001/2004.
16
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
2.3. IZVEŠTAJ O RADU RJ GRADNJA
Kao i uvek glavni zadatak preduzeća je bio da se učine maksimalni napori da se obezbede poslovi i
za 2011. godinu. To je bilo dosta teško, a prenetih poslova iz 2010. u 2011. godinu gotovo i nije
bilo. S’ druge strane ekonomski poremećaji u svetu imali su uticaja i na našu zemlju, pa time i na
putnu privredu odnosno na smanjena ulaganja u putnu privredu. Naime, restriktivan plan JP ”Putevi
Srbije” za investicione radove na putevima I i II reda za 2011. godinu odrazio se i na nastavak
započetih radova iz prošle godine.
Međutim, kao i svake godine, tako je i za 2011. godinu donet plan preduzeća na osnovu kojeg je
urađen i plan za RJ Gradnja, koji je iznosio 1.130.340.602,00 dinara.
U prvom kvartalu 2011. godine, kao i gotovo svake godine radnici RJ Gradnja su koristili godišnje
odmore i preraspodelu iz 2010. godine, kao i deo godišnjeg odmora iz 2011. godine. Jedan deo
inžinjersko- tehničkog osoblja bio je angažovan na izradi tehničke dokumentacije za gradilišta koja
su izvođena u 2010. godini, dok je drugi deo inžinjersko-tehničkog osoblja bio angažovan na izradi
referata za seminar koji je održan u februaru mesecu na temu: „Izgradnja, rehabilitacija i
rekonstrukcija javnih saobraćajnica“.
Što se tiče rada RJ Gradnja u prvom kvartalu prve radove smo izvodili na području Kraljeva i to sa
izradom armirano- betonskog zida u Ušću početkom februara meseca, kao i na izradi trotoara i
odbojne ograde na regionalnom putu R-225/a Kraljevo- Mataruška Banja.
U prvom kvartalu na području Novog Pazara izvođeni su radovi na putu Mur- Oholje- Zaguljača, a
izvođeni su radovi na obilaznici Novog Pazara, kao i na izradi nove betonske baze u Postenju.
U prvom kvartalu rađeno je i na području Tutina i to na izradi pristupnih saobraćajnica ka
Ivanovom Potoku, kao i na izradi kišne kanalizacije u tri ulice.
Zbog toga što je ova 2011. godina bila drugačija i teža od prethodnih, morali smo izvoditi radove i
na Koridoru 10 po dosta nepovoljnim uslovima i to već od februara meseca.
Zbog teške finansijske situacije u zemlji kako sam i ranije napomenuo, u prvom kvartalu RJ
Gradnja je u finanskijskom pogledu ostvarila realizaciju od 38.320.243,00 dinara ili 42% u odnosu
na plan za ovaj kvartal od 90.427.248,00 dinara.
U drugom kvartalu pored već pomenutih gradilišta na području Kraljeva izvođeni su radovi na
pristupnom putu manastiru Studenica, lokalnom putu Guberevac, a krajem juna meseca otpočelo se
sa radovima I faze na ulici Dušana Popovića.
Na području Raške ni u drugom kvartalu nismo izvodili radove.
Na području Novog Pazara početkom drugog kvartala otpočelo se sa nastavkom radova na
lokalnom putu Šaronje- Dramiće. Na ovom području počelo se sa radovima na izradi više ulica.
Na području Sjenice u drugom kvartalu se početkom maja meseca otpočelo sa radovima i to na
regionalnom putu R- 117 Prijevorac- Bare i vrlo brzo smo izveli radove na 2 km. Međutim,
preostali jedan kilometar nismo mogli realizovati ni u drugom kvartalu ni u trećem kvartalu zbog
poznatih pravnih problema sa JP „Srbija Šume“Beograd.
Na ovom području izvođeni su radovi u drugom kvartalu i na lokalnom putu za Gonje, kao i na
izvođenju završnih radova na regionalnom putu R-231 Buđevo – Karajukića Bunari.
Na području Tutina u drugom kvartalu početkom aprila meseca otpočelo se sa radovima na
regionalnom putu R- 231/a Suvi Do- Karajukića Bunari, kao i na lokalnom putu za selo Gujiće. Na
regionalnom putu R- 231/a Suvi Do- Karajukića Bunari od samog početka izvođenja radova imali
smo problema imovinsko- pravne prirode zbog čega i dobijeni nalog nije do kraja realizovan. Na
području Tutina počelo je intenzivnije da se radi i na ulicama u gradu, kao i na izradi lokalnog puta
za selo Pope.
Na području Kosova u drugom kvartalu izvodili smo radove na ulici Kolašinskih Kneževa, kao i na
ulicama u Zubinom Potoku.
U drugom kvartalu na području Vojvodine kada se izdefinisalo na kojoj deonici će naše preduzeće
izvoditi radove, došlo je do intenzivnijeg izdvođenja radova.
Ukupno ostvarena realizacija u drugom kvartlalu u finansijskom pogledu je iznosila 280.606.473,00
dinara ili 89% u odnosu na plan za drugi kvartal od 316.242.860,00 dinara.
17
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
Već početkom septembra meseca dolazi do intenzivnijih radova gotovo na svim područjima,
odnosno dobijanja novih naloga, zašta veliku zaslugu ima direktor preduzeća.
Na području Kraljeva u trećem kvartalu dobrom organizacijom uspešno i kvalitetno su izvođeni
radovi na ulici Dušana Popovića. Pored ovog gradilišta krajem ovog kvartala počelo se sa
izvođenjem radova na ulici Žičkoj, a izvodili su se i radovi na više platoa.
Tek u trećem kvartalu na području Raške izvodili smo radove na lokalnim putevima i ulicama.
U trećem kvartalu na području Novog Pazara pored već pomenutih gradilišta, počelo se sa
izvođenjem radova na lokalnim putevima: Svilanovo- Muhovo i Žunjeviće- Belanska. Na ovom
području u trećem kvartalu rađeno je na velikom broju ulica, što je iziskivalo dobru organizaciju za
brzo i kvalitetno izvođenje radova. U trećem kvartalu ono što je bitno pomenuti je i to da je rađeno
svakodnevno i na glavnim ulicama Novog Pazara (Sjenička i Rifata Burdževića).
Kao i u Novom Pazaru tako je i na području Sjenice došlo do intenzivnijeg izvođenja radova na
ulicama u Sjenici, kao i na lokalnim putevima za Gonje i za Cetanoviće.
Pored već izvođenih radova na regionalnom putu R- 231 Buđevo- Raždaginja u dužini od 3km
krajem trećeg kvartala počelo se sa radovima i na regionalnom putu R-272 Kamešnica-Rasno u
dužini od 1,2 km.
Zbog dobijanja naloga za izradu ovih regionalnih puteva na pešterskoj visoravni bilo je potrebno
bušaću garnituru i drobilično postrojenje KLEMMANN stalno premeštati da bi se zadovoljile
potrebe za izradu nasipa i gornjeg nosećeg sloja od drobljenog agregata na gradilištima.
Na području Tutina pored već pomenutih gradilišta rađeno je i na lokalnom putu MađarePlenibabe- Koniče, kao i na većem broju ulica i lokalnih puteva.
U trećem kvartalu na području Kosova rađeno je na ulicama i lokalnim putevima u opštini
Leposavić, ali se zbog poznate situacije sa Kosovom moralo prekinuti sa radovima.
Na području Rožaja izvođeni su završni radovi na ulici ka Domu zdravlja, kao i na asfaltiranju još
dve ulice.
Treći kvartal se ogleda vrlo velikom aktivnošću na području Vojvodine kada su se izvodili radovi
na izradi gornjih nosećih slojeva (tampona i asfalta) na deonicama od km 89+500- 95+400 i od km
80+275 do km 81+000.
Generalno posmatrajući ovaj treći kvartal se ogleda u dobrom fizičkom izvršenju na pozicijama
zemljanih radova, tampona i BNS-a, pa je i u finansijskom pogledu ostvarena realizacija od
648.440.362,00 dinara ili 174% u odnosu na plan za treći kvartal od 373.012.399,00 dinara.
U četvrtom kvartalu na svim pozicijama je nastavljeno sa izvođenjem radova iz trećeg kvartala.
Ovaj četvrti kvartal se ogleda i u naglom intenziviranju radova na većem broju ulica u Novom
Pazaru, Sjenici i Tutinu. Ovaj četvrti kvartal se ogleda i u početku izvođenja radova na putu M-8
Novi Pazar- Bele Vode, deonica Suva Ćuprija- Rajčinoviće, jakom inteziviranju radova na ulici
Stevana Nemanje, kao i na izvođenju radova na lokalnom putu prema manastiru Crna Reka.
Ovde treba naglasiti da i pored uspešno izvođenih radova na svim područjima dosta se grešilo na
lokalnom putu Žunjeviće- Belanska (nedovoljna širina za kanal, bankine i asfalt), kao i na ulici
Stevana Nemanje gde se malo pažnje posvetilo postavljanju ivičnjaka na lepezama između
navedene ulice i poprečnih ulica.
U četvrtom kvartalu smo vrlo brzo izvodili radove i na tri klizišta : kod fabrike obuće “Ras”,
Kominju i Jezgroviću. Zbog izrade ova tri klizišta došlo je u četvrtom kvartalu i do ugradnje veće
količine betona i armature.
Ukupno ostvarena realizacija u četvrtom kvartalu u finansijskom pogledu iznosila je
430.750.829,00 dinara ili 122% u odnosu na plan od 350.658.095,00 dinara.
Ako se posmatra tabela fizičkog izvršenja radova RJ Gradnja za 2011. godinu može se primetiti da
je dobar procenat izvršenja zemljanih radova, tampona i BNS-a. Isto tako posmatrajući odnos
izvršenih osnovnih pozicija 2011. u odnosu na 2010. godinu uočava se približno isto izvršenje na
pozicijama: iskopa III i IV kategorije, V i VI kategorije i nasipa, kao i tampona i BNS-a, a manje
izvršenje na pozicijama armature i betona.
Generalno posmatrajući u 2011. godini RJ Gradnja ostvarila je realizaciju od 1.398.117.907,00
dinara što je za 24% više u odnosu na plan od 1.130.340.602,00 dinara. Još jednom se potvrdilo da
samo timskim radom među radnim jedinicama i stalnim održavanjem sedmičnih sastanaka sa tačno
18
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
definisanim hodogramima za ključne pozicije mogu se kvalitetno i brzo odraditi napred navedeni
poslovi.
Analizirajući rad RJ Gradnja za 2011. godinu može se zaključiti da je osnov dobre realizacije
pravovremena izrada projekata organizacije za svako gradilište. Međutim, u RJ Gradnja je u 2011.
godini praćeno samo 14 gradilišta što je 5% u odnosu na ukupan broj gradilišta. Iz tog razloga je
dolazilo i do izrade mesečnih planova koji često puta nisu bili realni.
Kako RJ Gradnja kao najveća radna jedinica ima vrlo bitan i značajan uticaj na poslovanje
normalno je da kod nje ima i najviše problema u primeni informacionog sistema. Naime, često puta
se dešavalo da se situacije, a i ostala dokumentacija, nisu na vreme knjižile. U trećem i četvrtom
kvartalu u 2011. godini radovi u RJ Gradnja su intezivirani, ali inžinjersko- tehničko osoblje nije
dovoljno posvetilo pažnje na izradi tehničke dokumentacije odnosno izradi građevinskih knjiga sa
dokaznicama. Iz tog razloga učinjeni su dodatni napori da se angažovanjem osoblja, koje nije
građevinske struke, urade sve potrebne dokaznice sa izradom svih poprečnih i podužnih profila.
Međutim, ovde ću naglasiti da je ovo preduzeće u 2011. godini izvodilo radove na Koridoru 10, na
ulici Dušana Popovića u Kraljevu, Raški, Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu i da nismo imali
problema sa nadzornom službom, već su se problemi često puta i nepotrebno javljali sa nadzornom
službom JP „Putevi Srbije“- Beograd. Naime, dešavalo se da se za pojedina gradilišta, a naročito za
lokalne puteve i ulice strogo pridržavamo tehničkih propisa (snimanje nultog stanja, prijem svake
pozicije), a da se za uzvrat izbegavalo davanje tehničkih rešenja za eventualne izmene projekta.
TABELARNI PREGLED BROJA GRADILIŠTA I VREDNOSTI IZVEDENIH RADOVA
PO PODRUČJIMA RJ GRADNJE U 2011. GODINI
( 000 ) dinara
do 1.000
%
od 1.000-2.000
%
od 2.000-5.000
%
od 5.000-10.000
%
preko 10.000
%
Ukupno
%
13
179.714.488
100
Područje I Kraljevo
Broj gradilišta
Vrednost radova
2
8
2
25
3
17
4
33
2
17
1.804.972
1
2.480.723
1
5.064.306
3
33.769.918
19
136.594.569
76
100
Područje II Raška
Broj gradilišta
Vrednost radova
4
45
2
22
1
11
1
11
1
11
2.738.235
8
3.787.722
12
4.057.720
13
5.044.683
16
16.740.894
51
9
32.369.254
100
100
Područje III Novi Pazar
Broj gradilišta
Vrednost radova
10
21
8
17,02
10
21
8
17
11
24
47
100
11.083.332
3
10.275.138
3
49.646.886
14
56.195.845
16
217.431.110
63
344.632.311
100
1
4
Područje IV Sjenica
Broj gradilišta
Vrednost radova
606.253
2
13
8
44
3
17
5
22
2.899.947
1
34.539.757
17
22.901.308
11
145.770.766
71
19
206.718.031
100
37
86
20
323.361.099
100
6
21.266.925
92,98
4
16.104.554
100
100
100
Područje V Tutin
Broj gradilišta
Vrednost radova
4
21
3
13
4
16
2
10
7
2.987.546
1
5.730.445
2
13.771.203
4
23.593.384
7
277.278.521
3
33
1
11
1
45
1
11
1.068.418
5
1.104.752
5
12.496.249
59
6.597.506
24
97
Podrčje VI Kosovo
Broj gradilišta
Vrednost radova
100
Područje VII Rožaje
Broj gradilišta
Vrednost radova
2
50
2
50
10.699.511
66
5.405.043
34
Područje VIII Vojvodina
Broj gradilišta
Vrednost radova
UKUPNO:
Broj gradilišta
Vrednost radova
1
100
100
1
273.951.245
100
273.951.245
100
24
20
18
16
29
26
21
16
27
23
119
101
20.288.756
19
26.278.727
3
130.275.632
11
153.507.687
14
1.067.767.105
70
1.398.117.907
117
Od ukupno 119 gradilišta, njih 71 (24+18+29) ili 62% (20+16+26) ima realizaciju manju od
5.000(000) i daje 33 % (19+3+11) od ukupne realizacije, dok njih 21 ili 16% spada u gradilišta
19
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
srednje veličine i daje 14% od ukupne realizacije a 27 gradilišta ili 23% od ukupnog broja
gradilišta daje 70 %od ukupne realizacije. Broj gradilišta po prezentiranim opsezima je obrnuto
proporcinalan realizaciji koja je ostvarena na gradilištima obuhvaćenim datim opsezima.
ZBIRNA REKAPITULACIJA IZVEDENIH RADOVA RJ GRADNJA PO PODRUČJIMA od 01. I- 31. XII 2011. godine
Red
broj
POZICIJA
1 Humus
Jed.
mere
PODRUČJE I PODRUČJE II PODRUČJE III PODRUČJE IV PODRUČJE V PODRUČJE VI PODRUČJE VII PODRUČJE VIII
VOJVODINA
NOVI PAZAR
SJENICA
ROŽAJE
KRALJEVO
RAŠKA
TUTIN
KOSOVO
m3
7.464
98
1.656
11.043
6.031
-
UKUPNO:
-
1.435
27.727
din.
1.047.296
11.760
502.978
1.136.313
1.832.639
-
-
154.326
4.685.312
2 Iskop III i IV kat. m3
19.744
1.333
67.881
20.359
30.534
202
265
4.667
144.985
din.
8.240.651
436.912
123.231
310.200
1.196.909
64.136.796
32.893.588
7.831.111
13.104.194
3 Iskop V i VI kat. m3
-
-
8.377
32.709
12.706
-
-
-
53.792
din.
-
-
7.117.814
29.415.845
13.948.643
-
-
-
50.482.302
4 Nasip
5 Ručni iskop
m3
10.182
357
9.064
34.499
21.307
20
-
54.881
130.310
din.
4.042.396
273.792
2.374.330
6.955.330
11.502.837
6.400
-
33.900.276
59.055.361
m3
290
566
7.452
2.072
4.966
19
62
6.881
22.308
Iskop za kanal
din.
166.230
378.113
3.848.967
1.193.206
2.427.916
18.378
79.212
1.328.375
9.440.397
6 Drenazne cevi i
m
71
46
3.923
832
954
15
48
-
5.889
kanalizac.cevi
din.
96.874
95.594
8.629.450
2.226.734
2.287.573
19.200
62.720
-
13.418.145
7 Betonske cevi
m
51
70
474
259
432
18
-
-
1.304
din.
487.206
800.244
3.918.327
2.357.452
4.407.624
293.040
-
-
12.263.893
m3
96
171
2.177
14
436
45
25
190
3.154
din.
1.027.792
2.177.101
23.862.696
138.922
5.060.625
538.947
379.430
1.766.358
34.951.871
8 Beton
9 Armatura
10 Posteljica
kg
2.631
2.200
56.837
-
18.402
-
320
-
80.390
din.
293.360
245.719
5.610.684
-
1.808.332
-
35.200
-
7.993.295
m2
37.750
10.313
100.313
100.006
82.622
9.650
560
-
341.214
din.
1.839.911
553.281
5.926.334
5.489.300
4.389.953
416.720
33.600
-
18.649.099
11 Kamena podloga m3
6.474
-
3.449
834
-
-
11.685
(sloj od šljunka) din.
5.654.490
-
11.762.878
12 Tampon
13 Ivicnjaci
14 Wirgenovanje
15 Bito-agregat
18 Odbojna ograda
19 Zaštitna mreža
-
809.952
4.233.151
1.065.285
-
-
10.744
4.844
39.062
34.361
35.012
1.245
368
40.316
165.952
din.
18.868.427
9.098.331
64.731.110
47.255.185
51.894.964
2.139.320
750.800
81.113.776
275.851.913
m
7.708
880
19.124
4.429
8.183
827
561
1.785
43.497
din.
11.328.131
1.363.584
1.122.000
2.416.357
54.383.213
m3
25
din.
t
22.377.356
6.422.334
8.322.981
1.030.470
-
1.698
135
623
11
66.000
-
2.419.601
93.521
837.935
45.600
5.650
2.984
13.646
15.248
16.457
1.392
30.279.220
15.381.082
63.727.875
73.038.588
83.236.399
7.605.592
1.646.899
t
din.
17 Gabioni
928
m3
din.
16 Asfalt-tepih
-
-
-
2.492
-
-
3.462.657
220
24.852
80.449
97.759.521
372.675.176
3.578
-
14.315
2.589
3.220
808
423
9.170
34.103
20.981.607
-
46.866.850
13.937.941
17.059.161
5.061.600
4.512.940
46.208.142
154.628.241
m3
128
-
-
-
-
-
-
-
128
din.
881.491
-
-
-
-
-
-
-
881.491
m
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 New Jersey
m1
21 Ostali radovi
din.
din.
16.989.039
1.553.741
20.220.144
8.160.964
10.787.608
1.468.096
7.171.553
8.107.205
74.458.350
32.369.254
319.261.255
206.718.031
232.909.384
19.576.546
16.104.554
273.951.245
1.223.180.390
90.451.715
1.690.379
323.361.099
21.266.925
UKUPNO
din.
122.290.121
Podizvođači
din.
57.424.367
UKUPNO
din.
179.714.488
Broj gradilišta
20
-
14
-
32.369.254
9
-
-
25.371.056
344.632.311
50
206.718.031
22
-
25
-
9
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
-
-
16.104.554
4
-
174.937.517
273.951.245
1
1.398.117.907
134
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
REKAPITULACIJA: PODRUČJE I KRALJEVO
Red
broj
1
POZICIJA
Jed.
mere
Humus
PRO11-0007 R-225/a
Kraljevo-Mat.Banja
m3
din.
2
Iskop III i IV kat.
m3
din.
3
Iskop V i VI kat.
m3
din.
4
Nasip
5
Ručni iskop
m3
m3
Iskop za kanal
din.
din.
6
7
Drenazne cevi i
m
kanalizac.cevi
din.
Betonske cevi
m
din.
8
Beton
9
Armatura
m3
din.
kg
din.
10
Posteljica
m2
din.
11
Kamena podloga
m3
(sloj od šljunka)
din.
12
Tampon
13
Ivicnjaci
m3
din.
m
din.
14
Wirgenovanje
m3
din.
15
Bito-agregat
t
din.
16
Asfalt-tepih
17
Gabioni
18
Odbojna ograda
t
din.
m3
din.
m
din.
19
Zaštitna mreža
m2
din.
20
New Jersey
21
Ostali radovi
din.
m1
din.
UKUPNO
din.
Podizvođači
din.
UKUPNO
din.
108
68.738
91
57.917
4
3.200
15
114.750
28
296.409
1.361
152.010
80
124.381
145
144.080
157
904.049
12.907.353
14.772.887
14.772.887
PRO11-00030 Ulica
Dušana Popovića
1.451
544.125
12.338
4.967.205
2.072
554.950
19.501
865.563
5.564
5.096.130
5.296
9.298.387
6.281
8.951.140
25
66.000
3.339
16.908.075
2.532
14.285.805
2.812.238
64.349.618
57.424.367
121.773.985
177
93.319
36
372.456
5.293
273.638
1.299
2.687.999
478
3.001.254
6.428.666
6.428.666
2
3
1
Broj gradilišta
PRO11-00037 lokalni
PRO11-00017 Ušćeput Guberevac, Opština
Ivanjica
Knić
PRO11-00067 Ulica
Žička
4.300
258.000
710
1.363.200
537
3.096.149
494.006
5.211.355
5.211.355
PRO11- Plato
"Elektrotehna"
Konarevo
PRO11-00067 Plato
GP "Lešević"
PRO11-00105 R237 Klizište
"Vrdila"
PRO11-00034 III
LICA
6.013
503.171
6.736
161
174
227
2.910.305
106.409
64.433
123.561
8.110
3.487.446
22
14.994
15
52
9.750
83.924
33
35
356.676
374.707
720
550
79.920
61.430
7.664
652
383.178
39.132
850
60
507.000
51.360
3.093
152
4.857.348
319.200
1.060
140
1.526.711
203.000
97
340
48
84
508.096 1.817.944
279.720
383.892
203
42
36
- 1.192.725
262.720
199.928
128
881.491
193.835
39.960
160.806
380.841
14.820.584 1.215.797 3.010.669 1.264.926 2.053.637
14.820.584 1.215.797 3.010.669 1.264.926 2.053.637
4
5
6
7
9
PRO11- 00113
Plato "TINGLađevci" Osnovna
škola
PRO11-00125 MZ
Bare
80
164.600
82
503.200
667
11
3.936.350
70.300
485
123
3.420.660
715.720
7.357.010 1.453.820
7.357.010 1.453.820
340
20.400
34
53.312
49
277.440
351.152
351.152
PRO11-00118
Metal servis
"Stena"plato Arilje
10
11
13
UKUPNO:
7.464
1.047.296
19.744
8.240.651
10.182
4.042.396
290
166.230
71
96.874
51
487.206
96
1.027.792
2.631
293.360
37.750
1.839.911
6.474
5.654.490
10.744
18.868.427
7.708
11.328.131
25
66.000
5.650
30.279.220
3.578
20.981.607
128
881.491
16.989.039
122.290.121
57.424.367
179.714.488
14
REKAPITULACIJA: PODRUČJE II RAŠKA
Red
broj
1
POZICIJA
Humus
2
Iskop III i IV kat.
3
Iskop V i VI kat.
4
Nasip
Jed.
mer
e
PR011-00048
PR011-00047 Ulica
Lokalni put LivaciRoglići
Draganići
PR011-00063
Pristupni put
Manastiru Končul
PR011-00065 MZ
Biljanovac, lokalni
put Stolovići
PR011-00074 R234 Sebimilje-Kuti,
L=0+854,24km
Pro11-00102 Ulica
Supanj
PRO11-00106
Ulica Boška Buhe
Baljevac
PRO 11-00102
Ulica 2 Nova
UKUPNO:
m3
-
-
98
-
-
-
-
-
-
98
din.
-
-
11.760
-
-
-
-
-
-
11.760
m3
-
280
55
461
410
32
95
-
1.333
din.
-
-
78.400
25.300
138.492
127.100
16.320
51.300
-
436.912
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m3
-
-
86
-
271
-
-
-
-
357
din.
-
-
51.772
-
222.020
-
-
-
-
273.792
-
5
Ručni iskop
m3
-
566
-
566
Iskop za kanal
din.
-
-
-
-
378.113
-
-
-
-
378.113
6
Drenazne cevi i
m
-
-
-
-
46
-
-
-
-
46
din.
-
-
-
-
95.594
-
-
-
-
95.594
kanalizac.cevi
7
Betonske cevi
8
Beton
9
Armatura
-
m
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
64
-
70
din.
-
-
-
27.000
773.244
-
-
-
-
800.244
m3
-
-
-
-
171
-
-
-
-
-
-
171
2.177.101
din.
-
-
-
-
2.177.101
-
-
-
-
kg
-
-
-
-
2.200
-
-
-
-
2.200
din.
-
-
-
-
245.719
-
-
-
-
245.719
m2
1.280
640
481
978
6.754
-
-
-
180
10.313
553.281
10
Posteljica
din.
76.800
25.600
26.455
63.570
349.156
-
-
-
11.700
11
Kamena podloga
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(sloj od šljunka)
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tampon
m3
221
110
316
726
2.800
520
70
81
-
4.844
din.
5.296.971
12
13
Ivicnjaci
14
Wirgenovanje
15
Bito-agregat
16
Asfalt-tepih
386.750
171.600
445.560
1.488.300
993.200
133.700
182.250
m
-
-
-
-
855
-
-
-
25
880
din.
-
-
-
-
1.309.834
-
-
-
53.750
1.363.584
m3
-
din.
t
din.
17
Gabioni
18
Odbojna ograda
19
Zaštitna mreža
20
New Yersy
21
Ostali radovi
UKUPNO
Podizvođači
UKUPNO
Broj gradilišta
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.098.331
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
259
125
283
591
977
500
118
96
35
2.984
15.381.082
1.349.250
598.920
1.297.450
3.348.184
4.511.113
2.812.320
666.225
592.800
204.820
t
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
31.500
1.844.300
1.844.300
796.120
796.120
32.025
1.943.422
1.943.422
92.329
5.044.683
5.044.683
1.243.537
16.740.894
16.740.894
125.100
4.057.720
4.057.720
29.250
845.495
845.495
826.350
826.350
270.270
270.270
1.553.741
32.369.254
32.369.254
din.
din.
din.
din.
1
2
3
4
5
6
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
7
8
9
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
REKAPITULACIJA: PODRUČJE III NOVI PAZAR
Red
broj
1
POZICIJA
Humus
2
Iskop III i IV kat.
3
Iskop V i VI kat.
4
5
Nasip
Jed.
mere
PRO10-00001
Obilaznica oko
Novog Pazara
PRO11-00012
Ulica Mur-OholjeZaguljača
PRO10-00003
Lokalni put ŠaronjeDramiće
PRO10-00010
Ulica Save
Kovačevića
L=122m+75m
PR010-00004
PR010-00005 Lokalni
Lokalni put Muhovo put ŽunjevićeSvilanovo
Belanska
PRO10-00020
Ulica Svojbor
PRO11-00041 Ulica
Sjenička
PRO11-00045 Ulica
III Sanđačke brigade
PRO10-00025 Ulica
Sabirna
PRO11-00014
Ulica Jedinstvo
PRO11-00008
Plato "Petrove
crkve"
PRO11-00015
Ulica Javorska
PRO11-00009
Pešačke staze
"Petrove crkve"
PRO11-00073
Saobraćajnica kod
"Petrove crkve"
m3
-
-
670
-
960
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26
din.
-
-
201.529
-
288.758
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.691
m3
2.765
401
5.509
543
9.757
17.520
1.190
264
1.338
3.048
-
724
-
-
738
din.
995.278
305.245
2.007.387
380.129
2.363.779
6.043.912
421.868
152.260
799.351
2.681.465
-
485.348
-
-
454.818
m3
-
-
5.190
-
-
2.625
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
4.873.098
-
-
1.743.924
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m3
2.765
-
4.227
-
500
716
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
541.636
-
843.371
-
-
-
-
82.690
118.412
-
-
-
-
-
-
Ručni iskop
m3
420
4
1.166
17
135
2.700
-
-
605
45
-
21
-
-
417
Iskop za kanal
din.
265.335
4.391
613.073
18.648
71.896
902.284
-
-
218.422
50.965
-
23.744
-
-
130.621
Drenazne cevi i
m
-
14
66
19
870
-
20
26
439
111
-
28
-
64
kanalizac.cevi
din.
-
10.350
140.505
14.535
2.362.251
-
15.300
45.501
1.308.602
84.838
-
21.420
-
-
175.639
7
Betonske cevi
m
-
-
132
-
52
200
-
-
-
-
-
-
-
-
16
44.736
8
Beton
9
Armatura
10
Posteljica
11
Kamena podloga
(sloj od šljunka)
6
12
Tampon
13
Ivicnjaci
14
Wirgenovanje
15
16
Bito-agregat
Asfalt-tepih
17
Gabioni
18
Odbojna ograda
19
20
21
Zaštitna mreža
New Yersy
-
din.
-
-
1.299.705
-
540.411
1.302.168
-
-
-
-
-
-
-
-
m3
127
27
49
46
25
174
32
84
86
140
20
13
-
12
19
din.
1.245.313
327.186
534.798
445.845
309.821
1.703.408
306.269
796.445
813.665
1.372.882
196.000
120.621
-
140.931
280.069
kg
7.250
-
-
-
-
2.162
-
-
-
-
-
-
-
-
581
din.
655.915
-
-
-
-
241.492
-
-
-
-
-
-
-
-
227.600
m2
-
1.336
14.579
1.947
6.630
16.100
800
-
2.708
8.571
-
1.480
-
-
804
din.
-
75.978
753.734
95.445
342.771
832.370
68.903
-
140.019
991.066
-
73.990
-
-
41.540
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
134
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.938
m3
156
439
3.609
452
4.261
5.810
978
557
980
2.449
-
360
-
-
214
din.
192.778
684.595
7.006.974
621.145
7.564.535
9.586.469
1.472.285
991.369
1.471.958
3.704.849
-
486.220
-
-
319.702
m
-
403
-
583
959
362
1.261
1.109
632
2.579
-
611
-
-
86
din.
-
399.520
-
615.388
942.697
350.416
1.316.070
1.738.979
584.590
2.707.320
-
638.495
-
-
133.342
m3
-
-
-
-
-
538
-
456
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
723.072
-
613.207
-
-
-
-
-
-
t
-
183
1.435
272
891
2.566
447
724
292
1.053
-
193
-
-
58
din.
-
917.439
6.399.961
1.246.828
4.121.129
11.373.363
2.144.029
3.291.392
1.321.524
5.047.084
-
842.310
-
-
254.529
-
t
-
109
-
157
-
6.596
266
504
174
616
-
115
119
-
26
din.
-
638.353
-
858.142
-
7.188.060
1.491.498
2.747.427
866.168
3.449.415
-
595.920
324.623
-
134.224
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
118.271
831.262
168.557
1.092.644
752.096
66.466
1.314.030
1.169.649
859.296
-
218.908
160.274
563.247
725.706
Ostali radovi
din.
-
UKUPNO
din.
3.896.255
3.481.328
25.505.397
4.464.662
20.083.382
42.861.446
7.302.688
11.690.610
8.693.948
20.949.180
196.000
3.506.976
484.897
704.178
2.942.155
Podizvođači
din.
UKUPNO
din.
3.896.255
3.481.328
25.505.397
4.464.662
20.083.382
42.861.446
7.302.688
11.690.610
2.956.736
11.650.684
20.949.180
196.000
3.506.976
484.897
704.178
2.942.155
13
14
15
PRO11-00080
Ulica Trnavska
1
Broj gradišta
2
3
4
5
6
7
8
9
PRO10-00010
Ulica Save
Kovačevića
L=170m
PRO10-00033
Ulica Emina
Redžepagića
10
11
12
REKAPITULACIJA: PODRUČJE III NOVI PAZAR
Red
broj
1
POZICIJA
Humus
2
Iskop III i IV kat.
3
Iskop V i VI kat.
4
5
6
7
8
9
10
Nasip
Jed.
mere
12
PRO11-00077
Ulica Moša Pijade
krak 1
PRO11-00078
Ulica Moša Pijade
krak 2
PRO11-00079
Ulica Karađorđeva
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m3
1.465
-
323
279
2.274
4
398
1.111
794
375
212
433
168
240
617
din.
406.807
-
245.332
240.232
1.358.965
4.600
366.565
950.000
605.775
721.202
182.320
330.353
128.173
183.105
604.572
m3
312
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
285.792
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m3
800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
754.190
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
17
-
79
-
7
25
15
-
-
14
2
5
12
17.915
-
17.313
-
78.818
-
7.788
27.646
14.965
-
-
14.904
2.394
4.988
13.062
Drenazne cevi i
m
-
-
20
-
40
-
10
34
4
15
-
12
3
9
24
kanalizac.cevi
din.
-
-
19.700
-
23.713
-
7.650
25.628
2.371
26.165
-
7.114
1.482
5.335
58.020
-
Betonske cevi
Beton
Armatura
Posteljica
15
-
-
-
-
-
7
-
5
-
-
-
-
-
din.
161.703
-
-
-
-
-
72.156
-
47.464
-
-
-
-
-
m
-
m3
-
82
-
3
141
-
-
57
22
112
12
43
15
1
32
din.
-
775.400
-
28.119
1.333.738
-
-
556.271
204.095
1.053.701
122.850
428.907
142.392
5.696
326.951
-
kg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
179
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19.690
-
-
-
m2
4.800
-
872
608
3.540
-
797
2.783
1.880
-
720
785
370
500
1.802
297.792
-
47.938
39.515
183.018
-
51.798
138.027
97.196
-
46.800
40.584
19.129
25.850
99.130
Kamena podloga
m3
1.890
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90
-
-
(sloj od šljunka)
din.
2.059.586
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
133.998
-
-
Tampon
Bito-agregat
16
Asfalt-tepih
17
Gabioni
21
PRO11-00075
Ulica Rifata
Burđevića-veliko
groblje
m3
Wirgenovanje
20
PRO11-00068 Ulica
Stevana Nemanje
din.
Ivicnjaci
19
PRO11-00059
Ulica Gornji
Aleksinac
Ručni iskop
14
18
PRO11-00062
Saobraćajnica
obdaništa "Naše
Dete"
Iskop za kanal
13
15
PRO11-00051
PRO11-00051
PRO11-00052 Ulica
Ulica R. Boškovića
Ulica R. Boškovića
Pribojska
krak kod Ukrasa
krak S
L=180m
PRO11-00050
Ulica Rifata
Burđevića
din.
din.
11
PRO11-00049
Sanacija R-234
Rajetiće-Bube
Odbojna ograda
Zaštitna mreža
New Yersy
m3
1.817
84
272
167
1.593
6
292
739
517
343
180
318
176
158
463
din.
3.116.448
157.529
425.355
288.628
2.402.362
10.860
440.469
1.059.517
773.668
559.454
311.600
479.779
215.492
236.811
688.736
m
-
1.082
20
140
1.034
-
344
607
876
2.090
323
296
120
170
426
din.
-
1.695.384
20.020
154.000
957.039
-
395.140
651.130
810.799
3.114.836
355.300
273.969
111.068
157.347
417.676
m3
-
175
-
-
-
-
-
-
-
489
-
-
38
-
2
din.
-
235.818
-
-
-
-
-
-
-
673.706
-
-
171.175
-
2.623
t
-
220
146
42
556
-
112
305
256
749
109
161
73
-
193
din.
-
1.039.122
654.993
221.051
2.517.884
-
559.700
1.459.576
1.162.335
3.411.236
568.750
762.700
340.063
-
1.044.325
t
-
509
-
25
331
49
67
164
153
1.591
65
96
30
-
129
din.
-
2.531.458
-
146.526
1.645.533
301.087
386.460
910.940
759.630
8.352.233
377.000
465.156
149.142
-
761.165
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
1.303.502
146.858
4.544
397.790
44.654
139.732
191.279
211.786
3.149.850
56.040
101.037
28.585
52.411
124.235
Ostali radovi
din.
391.567
UKUPNO
din.
7.491.800
7.738.213
1.577.509
1.122.615
10.898.860
361.201
2.427.458
5.970.014
4.690.084
21.062.383
2.020.660
2.924.193
1.443.093
671.543
4.140.495
Podizvođači
din.
UKUPNO
din.
7.491.800
7.738.213
1.577.509
1.122.615
9.480.000
20.378.860
361.201
2.427.458
5.970.014
4.690.084
21.062.383
2.020.660
2.924.193
1.443.093
671.543
4.140.495
Broj gradišta
22
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
26
27
28
29
30
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
REKAPITULACIJA: PODRUČJE III NOVI PAZAR
Red
broj
1
POZICIJA
Humus
2
Iskop III i IV kat.
3
Iskop V i VI kat.
Jed.
mere
PRO11-00082 M-8
Suva Ćuprija Rajčinoviće
PRO11-00084
Ulica-Pristup
pravoslavnom
grobllju
PRO11-00085
Ulica Oslobođenje
L=80m
PRO11-00086
Ulica Ramiza
Koce
PRO11-00087
Ulica Cetinska
PRO11-00089
Ulica Save
Kovačevića
L=210m
PRO11-00088
Ulica Deževski
krak
PRO11-00094 Plato- PRO11-00096
uređenje carinske Obilaznica na M-2
ispostave
(Brnjak)
PRO11-00097
Plato "DACIĆ
PROM"
PRO11-00103
PRO11-00104
Ulica Kosančićeva Ulica Kosančićeva
L=155m
L=144,86m
PRO11-00108
Ulica Borisa
Kidriča
PRO11-00115
PRO11-00114 Ulica
Klizište "Kominje
Hercegovačka
2"
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m3
4.364
1.412
193
78
140
146
786
1.226
1.680
-
530
540
603
1.162
1.411
din.
2.474.868
1.214.320
165.730
67.080
161.000
125.721
676.338
441.360
246.792
-
455.800
464.400
518.580
776.448
874.818
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
215.000
-
-
-
4
Nasip
-
-
-
-
-
28
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29.400
-
-
-
5
Ručni iskop
m3
1.285
5
14
4
6
82
-
-
-
11
133
-
-
-
Iskop za kanal
din.
933.407
6.144
16.764
4.800
7.680
98.880
-
-
-
12.000
159.192
-
-
-
Drenazne cevi i
m
1.921
8
-
5
8
14
3
-
-
-
21
-
-
33
kanalizac.cevi
din.
4.059.822
7.120
-
3.825
6.120
10.710
1.912
-
-
-
15.299
-
-
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
226.444
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
157.900
6
7
Betonske cevi
m
din.
8
Beton
9
Armatura
-
m3
-
-
-
-
-
-
9
-
16
1
80
14
-
20
70
12
-
3
din.
-
-
94.836
-
162.750
6.300
850.863
155.250
-
-
217.148
757.879
126.000
-
47.387
kg
-
-
-
-
-
1.362
-
-
-
210
1.729
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
150.576
-
-
-
23.100
190.383
-
-
-
m3
-
40.010
10
Posteljica
-
2.481
470
191
570
290
1.572
5.200
8.400
600
913
784
1.200
3.230
din.
-
161.265
30.554
12.428
37.050
18.850
102.237
234.000
434.280
37.800
59.337
50.949
78.000
166.991
-
11
Kamena podloga
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.157
1.909.987
m2
-
(sloj od šljunka)
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12
Tampon
m3
3.948
977
140
64
145
78
498
1.885
1.260
60
348
358
383
734
398
din.
5.537.010
1.738.410
242.363
110.588
252.255
134.348
824.478
3.381.290
2.718.626
101.820
600.075
618.632
696.795
1.092.830
829.125
13
Ivicnjaci
1.202
-
121
116
155
141
476
122
-
-
240
192
150
-
-
din.
1.770.197
-
133.100
127.600
170.500
155.100
523.600
176.900
-
-
264.000
211.090
165.000
-
-
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
14
Wirgenovanje
15
Bito-agregat
16
Asfalt-tepih
17
Gabioni
18
Odbojna ograda
19
Zaštitna mreža
m
-
-
-
-
-
-
-
-
t
-
565
65
32
72
42
169
1.342
-
148
-
126
-
-
-
din.
-
2.703.875
-
336.577
-
167.125
-
387.660
220.200
881.746
-
6.552.100
-
806.195
-
658.044
-
-
-
t
-
317
407
34
43
25
101
1.044
-
210
-
75
-
-
din.
-
1.840.880
235.909
194.880
251.340
145.440
584.472
5.639.600
-
1.325.100
-
436.189
-
-
-
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
New Yersy
m1
21
Ostali radovi
din.
316.016
1.842.086
86.721
107.264
55.587
2.257
300.856
1.026.316
141.803
-
51.560
296.337
30.030
10.431
561.214
UKUPNO
din.
15.317.764
9.514.100
1.342.554
795.590
1.491.942
808.216
5.004.756
17.608.728
3.541.501
2.270.915
1.683.020
4.102.794
1.614.405
2.046.700
4.420.441
Podizvođači
din.
UKUPNO
din.
15.317.764
9.514.100
1.342.554
795.590
1.491.942
808.216
5.004.756
17.608.728
3.541.501
2.270.915
1.683.020
4.102.794
1.614.405
10.710.000
12.756.700
4.420.441
31
32
33
37
38
39
40
41
42
43
44
45
din.
Broj gradišta
34
35
36
REKAPITULACIJA: PODRUČJE III NOVI PAZAR
Red
broj
1
2
POZICIJA
Humus
Iskop III i IV kat.
Jed.
mere
PRO11-00117
Plato pošte
-
-
-
-
1.656
din.
-
-
-
-
-
502.978
m3
-
-
594
24
502
67.881
din.
-
-
376.869
15.275
419.348
32.893.588
-
8.377
din.
-
-
-
-
-
7.117.814
m3
-
-
-
28
-
-
9.064
-
-
4.631
-
-
2.374.330
-
51
-
-
136
7.452
34.496
-
-
76.432
3.848.967
Iskop V i VI kat.
Nasip
din.
5
Ručni iskop
m3
Iskop za kanal
din.
-
8
UKUPNO:
-
3
6
PRO11-00122
PRO11-00132 R390
Klizište kod
118/a Dojeviće- SAOBRAĆAJNIC
fabrike obuće Ras
E I PLATOI
Pazarište
na R-234
m3
4
7
PRO11-00109
Most na
Rebronjskoj reci
m3
-
-
Drenazne cevi i
m
-
36
46
-
3.923
kanalizac.cevi
din.
-
-
17.509
111.004
-
8.629.450
Betonske cevi
m
-
-
-
-
15
474
din.
-
-
-
-
65.640
3.918.327
Beton
-
-
m3
-
84
264
2
228
2.177
din.
-
2.568.433
3.188.883
28.838
2.086.756
23.862.696
-
14.564
22.580
-
6.220
56.837
din.
-
1.439.674
2.177.094
-
485.160
5.610.684
m2
-
-
-
-
-
100.313
-
-
5.926.334
-
178
3.449
122.642
4.233.151
9
Armatura
10
Posteljica
din.
-
-
-
11
Kamena podloga
m3
-
-
-
(sloj od šljunka)
din.
-
-
-
-
12
Tampon
13
Ivicnjaci
14
Wirgenovanje
15
Bito-agregat
16
Asfalt-tepih
17
Gabioni
kg
-
62
67
25
242
39.062
din.
-
107.684
124.838
40.630
309.726
64.731.110
m
-
-
-
96
-
19.124
22.377.356
m3
din.
-
-
-
139.744
-
m3
-
-
-
-
-
1.698
din.
-
-
-
-
-
2.419.601
-
t
din.
t
-
49
13.646
-
-
-
-
313.030
63.727.875
99
-
-
-
-
-
69
14.315
46.866.850
din.
639.080
-
-
-
493.800
m3
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
m
-
-
-
-
-
18
Odbojna ograda
19
Zaštitna mreža
din.
-
-
-
-
-
-
20
New Yersy
m1
-
-
-
-
-
-
21
Ostali radovi
din.
31.500
580.637
329.206
24.636
41.411
20.220.144
UKUPNO
din.
670.580
4.730.924
6.219.030
360.127
4.413.945
319.261.255
Podizvođači
din.
UKUPNO
din.
670.580
2.224.320
6.955.244
6.219.030
360.127
4.413.945
25.371.056
344.632.311
47
48
din.
-
-
-
-
-
-
m2
-
-
-
-
-
-
din.
Broj gradišta
23
46
49
50
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
REKAPITULACIJA: PODRUČJE IV SJENICA
Red
broj
1
2
3
POZICIJA
PRO10-00037
Lok.put SjenicaKijevci-Cetanoviće
Jed. PRO11-00018 Ulica PRO10-00034 R-117 PRO10-00035 R-272 PRO10-00036 R-231 PRO10-00036 R-231
mere
Tranzitna
Prijevorac-Bare
Kamešnica-Rasno
Buđevo-K.Bunari
Raždaginja-Buđevo
Humus
m3
-
-
1.496
-
8.578
din.
-
-
398.225
-
480.169
PRO11-00046 Ulica PRO11-00046 Ulica
PRO11-00053
PRO11-00054 Kružni
Nova kod tržnog
Nova kod autobuske
Lok.put vKrćetok
centra
stanice
Vrhskjenica-Kijevci
969
-
PRO11-00032
Lokalni put za Gonje
-
-
-
257.919
-
m3
-
1.890
119
-
7.963
255
1.624
410
-
4.400
-
din.
-
689.169
38.423
-
2.551.908
81.689
766.910
135.864
-
1.409.540
-
m3
-
-
10.009
-
22.700
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
9.397.850
-
20.017.995
-
-
-
-
-
-
m3
-
-
10.009
-
24.323
-
-
-
-
-
-
-
1.996.995
-
4.852.925
-
-
-
-
-
-
Iskop III i IV kat.
Iskop V i VI kat.
-
-
4
Nasip
din.
-
5
Ručni iskop
m3
-
582
129
530
35
70
-
280
-
135
-
Iskop za kanal
din.
-
307.715
64.024
256.753
16.955
33.911
-
159.144
-
65.399
-
Drenazne cevi i
m
-
-
-
-
-
-
-
350
-
-
-
kanalizac.cevi
din.
-
-
-
-
-
-
-
1.181.261
-
-
-
7
Betonske cevi
m
-
-
66
-
104
-
72
-
-
9
-
din.
-
-
487.350
-
1.001.073
-
587.481
-
-
187.588
-
8
Beton
m3
-
-
14
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
138.922
-
-
-
-
-
-
-
-
kg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m2
-
14.200
11.566
-
20.610
2.100
19.462
3.868
-
3.300
-
6
9
Armatura
10 Posteljica
din.
-
734.140
717.581
-
1.278.645
108.570
1.006.172
199.950
-
170.610
-
11 Kamena podloga
m3
-
-
-
-
-
-
834
-
-
-
-
(sloj od šljunka)
din.
-
-
-
-
-
-
1.065.285
-
-
-
-
m3
-
7.679
2.062
-
12.482
421
3.654
660
215
1.260
-
din.
-
11.511.546
3.150.477
-
15.625.078
637.275
4.893.840
719.110
370.752
1.791.107
-
12 Tampon
13 Ivicnjaci
m
-
290
-
-
-
-
-
300
585
-
298
din.
-
429.200
-
-
-
-
-
437.790
853.690
-
512.560
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
135
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
93.521
14 Wirgenovanje
15 Bito-agregat
t
din.
16 Asfalt-tepih
3.632
1.251
-
3.024
341
1.598
-
479
546
280
17.109.481
5.807.883
-
14.265.252
1.688.391
7.424.068
-
2.339.765
2.739.458
1.479.340
t
431
-
-
898
-
-
-
-
-
-
162
din.
2.327.400
-
-
4.568.148
-
-
-
-
-
-
1.105.060
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17 Gabioni
18 Odbojna ograda
19 Zaštitna mreža
m2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
din.
-
685.330
1.735.511
468.217
2.498.353
185.675
582.050
9.386
364.790
31.292
100.649
20 New Yersy
21 Ostali radovi
UKUPNO
171
749.331
din.
3.076.731
31.466.581
23.933.241
5.293.118
62.588.353
2.735.511
16.325.806
2.842.505
3.928.997
6.652.913
3.291.130
Podizvođači
din.
UKUPNO
din.
3.076.731
31.466.581
23.933.241
5.293.118
62.588.353
2.735.511
16.325.806
2.842.505
3.928.997
6.652.913
3.291.130
2
3
Broj gradilišta
1
4
5
6
7
8
9
11
10
REKAPITULACIJA: PODRUČJE IV SJENICA
PRO11-00061
PRO11-00091 Ulica
PRO11-00056 Ulica
PRO11-00069 Ulica PRO11-00090 Ulica
PRO11-00099 Ulica PRO11-00110 Ulica PRO11-00126 Ulica PRO11-00127 Ulica PRO11-00128 Ulica
kod osnovne škole 12
Kalendera Čair Trotoari oko osnovne i
Pešterska
Nova Naserova
kod dečijeg obdaništa
kod kafića "Baćo"
Javorska
Luke Gobelića
Čukanovići 2
srednje škole
Decembar
L=140m
1 Humus
m3
din.
2 Iskop III i IV kat. m3
371
386
203
957
771
490
245
227
48
-
Red
Jed. PRO11-00055 Ulica
POZICIJA
broj
mere
Jablanička
3 Iskop V i VI kat.
4 Nasip
5 Ručni iskop
Iskop za kanal
6 Drenazne cevi i
kanalizac.cevi
7 Betonske cevi
8 Beton
9 Armatura
10 Posteljica
UKUPNO:
11.043
1.136.313
20.359
din.
221.714
230.677
141.082
556.883
460.757
-
292.828
89.325
135.657
28.685
-
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32.709
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29.415.845
7.831.111
m3
-
60
-
-
-
-
107
-
-
-
-
34.499
din.
-
9.923
-
-
-
-
95.487
-
-
-
-
6.955.330
m3
-
-
87
224
-
-
-
-
-
-
-
2.072
din.
-
-
65.823
223.482
-
-
-
-
-
-
-
1.193.206
m
-
-
129
288
-
-
-
-
65
-
-
832
din.
-
-
754.524
216.962
-
-
-
-
73.987
-
-
2.226.734
m
-
-
-
-
-
-
-
8
-
-
-
259
din.
-
-
-
-
-
-
-
93.960
-
-
-
2.357.452
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
138.922
kg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m2
1.398
3.680
-
7.507
4.263
-
2.880
-
-
372
4.800
100.006
5.489.300
din.
71.243
187.938
-
385.539
217.696
-
147.082
-
-
18.998
245.136
11 Kamena podloga
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
834
(sloj od šljunka)
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.065.285
12 Tampon
13 Ivicnjaci
14 Wirgenovanje
15 Bito-agregat
m3
305
701
298
1.666
686
173
641
628
233
21
576
34.361
din.
416.655
968.791
530.359
2.384.611
937.130
289.696
900.694
877.871
319.443
28.688
902.062
47.255.185
m
-
263
306
1.431
-
105
635
-
216
-
-
4.429
din.
-
238.644
463.960
2.088.258
-
156.368
926.655
-
315.209
-
-
6.422.334
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
135
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
93.521
t
551
365
-
1.033
-
128
464
494
118
109
664
15.248
2.678.606
1.775.801
-
5.022.045
-
956.965
2.251.911
2.400.392
595.000
529.882
3.225.017
73.038.588
402
-
119
-
546
-
31
-
-
-
-
2.589
din.
2.281.395
-
820.331
-
2.653.495
-
182.112
-
-
-
-
13.937.941
din.
16 Asfalt-tepih
17 Gabioni
18 Odbojna ograda
19 Zaštitna mreža
20 New Yersy
t
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
72.282
82.717
579.005
130.290
-
424.208
72.211
57.622
-
16.689
8.160.964
21 Ostali radovi
UKUPNO
din.
64.687
din.
5.734.300
3.484.056
2.858.796
11.456.785
4.399.368
1.403.029
5.220.977
3.533.759
1.496.918
606.253
4.388.904
206.718.031
Podizvođači
din.
UKUPNO
din.
5.734.300
3.484.056
2.858.796
11.456.785
4.399.368
1.403.029
5.220.977
3.533.759
1.496.918
606.253
4.388.904
206.718.031
Broj gradilišta
24
12
13
14
15
16
17
18
19
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
20
21
22
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
REKAPITULACIJA: PODRUČJE V TUTIN
Red
broj
1
Jed.
P O Z I C I J A mere
Humus
2
Iskop III i IV kat.
3
Iskop V i VI kat.
4
5
6
7
8
9
PRO10-00048 R231/a Suvi DoKarajukića Bunari
PRO11- 00024 Lok.
PRO11-00011
PRO11-00011
PRO10- 00050 Ulica
Sanacija klizišta
Sanacija klizišta put Mađare-PlenibabePRO10-00052
PRO10-00060 Ulica PRO10-00061 Ulica
Pešterska-kišna
"Ivanov Potok na M- "Ivanov Potok na MLokalni put za Gujiće
Cikijevac
Vidrenjačka
Koniče-Žirče,
kanalizacija
2"
2"
L=4+070km
-
PRO10- 00049 R118b Ulica Pešterska
PR011-00033
Sanacija klizišta
"Špiljani" na M-2
PR011-00038
Lokalni put za selo
Pope
PRO11- 00046 Ulica
Elmaza Agovića
m3
5.980
-
-
din.
1.798.724
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m3
3.713
509
-
2.514
645
-
832
3.812
480
1.180
863
din.
-
1.189.460
240.441
-
301.680
438.600
-
313.830
1.171.546
305.501
541.964
331.192
m3
10.958
-
-
1.012
-
-
-
241
-
-
-
din.
12.403.251
-
-
850.080
-
-
-
196.407
-
-
-
m3
11.289
-
-
741
-
-
5.482
3.551
-
-
-
din.
2.186.339
-
-
318.630
-
-
5.234.900
3.623.853
-
-
-
Ručni iskop
m3
1.252
8
-
912
-
-
-
712
-
1.064
156
Iskop za kanal
din.
625.008
Nasip
4.612
-
507.360
-
-
-
136.118
-
562.558
Drenazne cevi i
m
68
30
-
-
19
-
-
32
-
-
139
kanalizac.cevi
din.
192.530
28.732
-
-
16.530
-
-
367.589
-
-
299.363
Betonske cevi
m
51
-
-
97
-
-
5
51
-
37
-
din.
503.436
-
-
1.064.699
-
-
177.856
585.846
-
335.450
-
-
-
-
-
-
-
-
-
118
13
1.460.632
139.753
Beton
Armatura
10 Posteljica
m3
39
din.
73.223
407.243
-
-
-
-
-
-
-
-
kg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.333
151
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
219.084
16.761
m2
18.190
1.766
-
12.000
1.960
-
-
12.100
-
10.200
3.550
183.535
din.
940.423
91.302
-
660.000
117.600
-
-
680.886
-
527.340
11 Kamena podloga
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(sloj od šljunka)
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m3
5.422
464
-
8.826
499
-
366
7.990
400
2.789
819
din.
7.437.347
782.085
-
9.409.160
144.710
-
704.477
13.419.671
1.091.240
4.638.464
1.351.945
m
-
458
-
-
548
-
-
-
-
888
1.150
din.
-
689.688
-
-
350.720
-
-
-
-
1.355.206
1.079.816
12 Tampon
13 Ivicnjaci
14 Wirgenovanje
m3
-
-
-
-
-
-
-
623
-
-
-
-
-
-
-
-
-
837.935
-
1.881
-
299
-
1.947
244
-
-
5.082
-
1.764
560
8.891.456
2.548.876
din.
15 Bito-agregat
t
din.
16 Asfalt-tepih
18 Odbojna ograda
19 Zaštitna mreža
20 New Jersey
-
1.371.242
-
9.735.600
1.228.150
-
-
29.940.468
-
8.015.330
234
-
-
-
109
-
-
-
-
1.097
245
din.
1.302.384
-
-
-
630.750
-
-
-
-
5.602.378
1.308.015
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
t
17 Gabioni
-
-
m2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
96.349
-
427.710
205.975
-
946.523
1.228.770
470.909
1.550.797
364.532
21 Ostali radovi
din.
2.282.778
UKUPNO
din.
40.160.379
3.304.451
-
23.274.919
3.133.035
-
7.377.586
Podizvođači
din.
UKUPNO
din.
40.160.379
3.304.451
740.475
740.475
23.274.919
3.133.035
711.118
711.118
7.377.586
Broj gradilišta
1
2
3
4
5
6
7
51.351.154
1.867.650
25.647.138
7.697.011
77.605.193
77.605.193
51.351.154
1.867.650
25.647.138
4.932.801
12.629.812
8
9
10
11
12
REKAPITULACIJA: PODRUČJE V TUTIN
Red
broj
Jed.
P O Z I C I J A mere
1
Humus
2
Iskop III i IV kat.
3
Iskop V i VI kat.
4
5
6
Nasip
PRO11- 00057 Ulica
Lukavički put
m3
PR010-00062 Ulica
PRO11-00072 Ulica
PRO11-00092
PRO11-00092
PRO11-00112
PRO11-00116
PRO11-00120
PRO11- 00071 Ulica
PRO11-00093 Ulica PRO11-00097 Ulica PRO11-00111 Ulica
PRO11-00117 Plato
Klizište Jezgroviće 2 Saobraćajnica u krugu
Parking Doma starih u
prema gradskom
Svračiće-Dobrinja Lokalni put za lečilište Lokalni put za
Mitrovački put
Njegoševa
Meše Selimovića
Sulja Hamzagića
Pošte u Tutinu
manastira Crna Reka manastir Crna Reka
na M2
Bolnice u Tuttinu
Tutinu
groblju
L=0+200km
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UKUPNO:
-
51
-
6.031
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33.915
-
-
1.832.639
m3
631
2.365
151
351
730
1.288
126
166
54
10.040
33
51
-
30.534
din.
357.959
1.341.214
85.634
199.056
202.634
403.938
71.456
94.140
30.624
5.421.600
21.945
39.780
-
13.104.194
m3
-
-
-
-
-
495
-
-
-
-
-
-
-
12.706
din.
-
-
-
-
-
498.905
-
-
-
-
-
-
-
13.948.643
m3
-
-
-
-
80
140
-
-
-
-
24
-
-
21.307
11.502.837
din.
-
-
-
-
44.612
56.583
-
-
-
-
37.920
-
-
Ručni iskop
m3
354
-
248
-
30
230
-
-
-
-
-
-
-
4.966
Iskop za kanal
din.
225.434
-
121.972
-
19.803
151.828
-
-
-
-
-
-
-
2.427.916
Drenazne cevi i
m
-
344
199
18
-
-
16
16
31
42
-
-
-
954
kanalizac.cevi
din.
-
554.938
625.823
29.037
-
-
25.811
25.811
50.009
71.400
-
-
-
2.287.573
m
160
-
6
-
15
10
-
432
din.
1.431.014
-
66.493
-
145.698
97.132
-
-
-
-
-
-
-
4.407.624
m3
15
19
-
-
-
-
-
10
-
210
5
7
-
436
din.
162.114
212.100
-
111.803
2.438.730
69.750
58.500
7
Betonske cevi
8
Beton
9
Armatura
10 Posteljica
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.060.625
kg
-
-
-
-
-
-
-
280
-
15.638
-
-
-
18.402
din.
-
-
-
-
-
-
-
31.273
-
1.541.214
-
-
-
1.808.332
m2
5.942
8.860
1.500
800
2.520
1.760
600
440
-
-
288
146
-
82.622
din.
307.201
458.062
77.550
41.360
130.284
90.992
31.020
22.748
-
20.160
9.490
-
4.389.953
-
11 Kamena podloga
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(sloj od šljunka)
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m3
1.380
2.444
426
378
126
2.085
136
254
-
98
72
38
-
35.012
din.
2.278.117
623.346
232.159
3.976.157
224.510
-
217.427
136.080
75.240
-
51.894.964
12 Tampon
13 Ivicnjaci
14 Wirgenovanje
15 Bito-agregat
18 Odbojna ograda
3.198
374
548
-
210
36
358
62
-
80
-
-
8.183
3.002.825
351.175
514.556
-
202.486
33.803
336.151
58.216
-
92.000
-
-
8.322.981
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
623
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
837.935
t
846
1.453
223
267
-
1.389
113
170
103
-
44
54
18
16.457
3.850.837
6.613.012
1.016.798
1.215.571
-
6.355.820
516.044
772.155
467.880
-
263.900
324.510
108.750
83.236.399
377
589
100
119
-
-
51
76
203
-
20
-
-
3.220
2.017.727
3.141.801
532.984
637.177
-
-
270.500
404.747
1.081.998
-
128.700
-
-
17.059.161
t
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
19 Zaštitna mreža
419.306
273
256.339
din.
17 Gabioni
698.944
m
din.
din.
16 Asfalt-tepih
4.034.579
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 New Jersey
m1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
21 Ostali radovi
din.
244.613
386.856
301.630
146.894
27.261
1.461.050
87.221
100.351
179.939
224.113
53.337
-
-
10.787.608
UKUPNO
din.
11.131.355
19.745.387
3.879.003
3.406.997
802.451
13.294.891
1.260.365
2.318.485
1.868.666
9.914.484
857.707
507.520
108.750
232.909.384
Podizvođači
din.
UKUPNO
din.
1.751.042
12.882.397
687.251
20.432.638
3.879.003
2.153.842
5.560.839
802.451
13.294.891
733.764
1.994.129
1.136.229
3.454.714
1.868.666
9.914.484
857.707
507.520
108.750
90.451.715
323.361.099
Broj gradilišta
25
13
14
15
16
17
18
19
20
21
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
22
23
24
25
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
1
REKAPITULACIJA: PODRUČJE VI KOSOVO
PR010-00064 Ulica
PR011-00035
PR011-00035
Jed.
PR010-00065 Ulica
P O Z I C I J A mere
Kolašinskih
Asfal. Lok. puteva u Asfaltiranje lokalnih
"A+B+C" Z.Potok
Kneževa
selu Vuča
puteva Donji Krnjin
m3
Humus
-
2
Iskop III i IV kat.
Redni
broj
-
din.
3
4
Iskop V i VI kat.
Nasip
m3
din.
UKUPNO:
III Lica
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
83
95
-
-
24
-
-
-
-
202
32.951
87.400
-
-
2.880
-
-
-
-
123.231
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m3
20
-
-
-
-
-
-
-
-
20
6.400
-
-
-
-
-
-
-
-
Ručni iskop
m3
15
4
-
-
-
-
-
-
-
19
Iskop za kanal
din.
14.630
3.748
-
-
-
-
-
-
-
18.378
15
-
-
-
-
-
-
-
-
15
19.200
-
-
-
-
-
-
-
-
19.200
-
-
-
-
-
Drenazne cevi i
kanalizac.cevi
din.
7
Betonske cevi
m
8
Beton
m
-
6.400
-
18
-
18
din.
-
-
-
-
-
293.040
-
-
-
293.040
m3
40
5
-
-
-
-
-
-
-
45
din.
486.560
52.387
-
-
-
-
-
-
-
538.947
-
kg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m2
-
-
2.800
4.000
390
1.800
660
-
-
9.650
din.
-
-
123.200
158.880
20.592
79.200
34.848
-
-
416.720
Kamena podloga
m3
-
-
300
600
28
-
-
-
-
928
(sloj od šljunka)
din.
-
-
298.320
485.760
25.872
-
-
-
-
809.952
9
Armatura
10
Posteljica
12
Tampon
13
Ivicnjaci
14
Wirgenovanje
15
Bito-agregat
16
Asfalt-tepih
17
Gabioni
18
Odbojna ograda
Zaštitna mreža
-
m3
66
58
320
400
49
240
112
-
-
1.245
din.
82.830
147.520
560.925
672.320
84.084
403.392
188.249
-
-
2.139.320
207
404
-
-
-
-
216
-
-
827
din.
205.835
528.110
-
-
-
-
296.525
-
-
1.030.470
m3
-
11
-
-
-
-
-
-
-
11
din.
-
45.600
-
-
-
-
-
-
-
45.600
m
29
61
370
507
69
234
108
-
14
1.392
144.992
442.260
2.003.820
2.748.200
373.100
1.201.200
585.130
-
106.890
7.605.592
t
-
743
-
-
-
-
-
65
-
808
din.
-
4.606.600
-
-
-
-
-
455.000
-
5.061.600
t
din.
19
PR011-00124
Sportski tereni
Lešak
m3
6
11
PR011-00035
PR011-00035 Ulica
Lokalni put Kamen Slanište Leposavić
din.
din.
5
PR011-00035
Asfaltiranje ulice
Njegoševe
m3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
New Jersey
m1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
din.
21
Ostali radovi
din.
596.582
683.881
68.904
74.800
-
43.929
-
-
-
1.468.096
19.576.546
UKUPNO
din.
1.589.980
Podizvođači
din.
UKUPNO
din.
1.690.379
3.280.359
6.597.506
6.597.506
3.055.169
3.055.169
4.139.960
4.139.960
506.528
506.528
2.020.761
2.020.761
1.104.752
1.104.752
455.000
455.000
106.890
106.890
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Broj gradilišta
REKAPITULACIJA: PODRUČJE VII ROŽAJE
PR010-00071
Redni
Jed.
P O Z I C I J A mere
Ulica kod "Doma
broj
zdravlja"
1
Humus
m3
din.
2
Iskop III i IV kat.
3
Iskop V i VI kat.
m3
din.
m3
din.
4
Nasip
m3
din.
5
6
7
Ručni iskop
Iskop za kanal
Drenazne cevi i
kanalizac.cevi
Betonske cevi
m3
din.
m
din.
m
din.
8
Beton
m3
din.
9
Armatura
kg
din.
10
Posteljica
11
Kamena podloga
(sloj od šljunka)
Tampon
m2
din.
12
m3
din.
m3
din.
13
Ivicnjaci
m
din.
14
Wirgenovanje
15
Bito-agregat
m3
din.
t
din.
16
Asfalt-tepih
t
din.
17
Gabioni
m3
din.
18
Odbojna ograda
19
Zaštitna mreža
20
New Jersey
m
din.
m2
din.
m1
din.
21
Ostali radovi
UKUPNO
din.
Podizvođači
din.
UKUPNO
din.
din.
PR011-00039
Krpljenje gradskih
ulica
213
255.600
62
79.212
16
264.680
560
33.600
260
559.000
255
555.900
111
928.000
58
568.400
2.160.651
5.405.043
5.405.043
1
26
PR011-00042
Ulica Ćatovska
113
1.408.030
2.404.455
3.812.485
3.812.485
2
PR011-00042
Ulica Kosovska
52
54.600
48
62.720
9
114.750
320
35.200
108
191.800
306
566.100
50
271.400
105
945.000
1.860.865
4.102.435
4.102.435
3
UKUPNO:
59
447.499
147
1.591.510
745.582
2.784.591
2.784.591
265
310.200
62
79.212
48
62.720
25
379.430
320
35.200
560
33.600
368
750.800
561
1.122.000
220
1.646.899
423
4.512.940
7.171.553
16.104.554
16.104.554
4
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
1.690.379
21.266.925
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
Redni
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
27
810 Koridor X Auto put E-75 L=5+900
PR011-00010
810 Koridor X Auto
Jed.
put E-75 od
P O Z I C I J A mere Koridor X Auto put
E-75 L=5+900
km:80+275Humus
m3
1.435
din.
154.326
Iskop III i IV kat.
m3
4.231
436
824.130
372.779
din.
Iskop V i VI kat.
m3
0
din.
0
Nasip
m3
53.921
960
33.131.450
768.826
din.
Ručni iskop
m3
5.463
1.418
Iskop za kanal
din.
1.060.430
267.945
Drenazne cevi i
m
kanalizac.cevi
din.
Betonske cevi
m
din.
Beton
m3
190
din.
1.766.358
Armatura
kg
din.
Posteljica
m2
din.
Kamena podloga
m3
(sloj od šljunka)
din.
Tampon
m3
36.074
4.242
din.
71.876.484
9.237.292
Ivicnjaci
m
1.785
din.
2.416.357
Wirgenovanje
m3
din.
Bito-agregat
t
24.852
din.
97.759.521
Asfalt-tepih
t
2.806
6.364
14.140.768
32.067.374
din.
Gabioni
m3
din.
Odbojna ograda
m
din.
Zaštitna mreža
m2
din.
New Jersey
m1
din.
din.
5.732.977
2.374.228
Ostali radovi
UKUPNO
228.862.801
45.088.444
din.
Podizvođači
din.
UKUPNO
din.
228.862.801
45.088.444
UKUPNO:
1.435
154.326
4.667
1.196.909
54.881
33.900.276
6.881
1.328.375
190
1.766.358
40.316
81.113.776
1.785
2.416.357
24.852
97.759.521
9.170
46.208.142
8.107.205
273.951.245
273.951.245
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
TABELARNI PREGLED
IZVEDENIH RADOVA RJ GRADNJA za PERIOD OD 01.I - 31.XII 2010. god. u ODNOSU NA PLAN ZA ISTI PERIOD
I Kvartal
Red
broj
OPIS POZICIJE
1
2
II Kvartal
Jed.
mere Planirano Ostvareno 5/4 7/21 Planirano
3
3
4
%
7
III Kvartal
9/21
Ostvareno 9/8%
%
9
10 11
Planirano
Ostvareno
12
13
IV Kvartal
13/12 13/21
17/16 17/21
Planirano Ostvareno
%
%
%
%
14
15
16
17
18
19
0
0
11.892
28.162 237
33
14.015
33.844
241
40
13.166
22.428
170
27
42.471
84.434 199
2
40.050
35.986
90
23
47.202
50.894
108
32
44.340
68.208
154
43
143.035
158.725 111
915
6
2
18.325
11.643
64
29
17.214
27.699
161
69
55.529
40.257 72
28.304 105
21
31.881
61.847
194
46
29.949
44.783
150
33
96.610
135.714 140
371
60
14.803
28.418 192
3 Iskop V i VI kat.
m
4.442
0
0
15.548
4 Nasip
m3
7.729
780
10
1
27.051
1.184
153
13
1
4.145
3.729
90
13
4.885
7.518
154
26
4.589
17.018
Ručni iskop i iskop za 3
m
kanale
Drenažni cevi i
6
m1
kanalizacione cevi
22
32
m
5
%
21
3.637
8
2 Iskop III i IV kat.
3
Ostvareno
20
%
6
m
3.398
11.443
Planirano
5
1 Humus
3
UKUPNO
777
78
10
1
2.719
2.944 108
34
3.205
2.680
84
31
3.010
2.888
96
34
9.711
8.590 88
7 Betonske cevi
m1
89
11
12
1
311
333 107
30
367
242
66
22
345
539
156
48
1.112
1.125 101
8 Beton
m3
553
378
68
6
1.935
2.180 113
35
2.281
1.607
70
26
2.142
2.013
94
33
6.911
6.178 89
9 Armatura
kg
21.802
4.293
20
2
76.305
127.915 168
52
89.931
49.379
55
20
84.481
64.615
76
26
272.519
246.202 90
10 Posteljica
m2
21.397
1.970
9
1
74.889
83.968 112
24
88.262
101.603
115
29
82.913
163.938
198
47
267.461
351.479 131
Kamena podloga11
podloga od šljunka
m3
0
0
17.962
3.521
20
4
21.170
77.532
366
94
19.887
1.628
8
2
64.151
82.681 129
12 Tampon
m3
9.630
2.240
23
2
33.704
26.475
79
18
39.722
49.893
126
34
37.315
69.218
185
47
120.371
147.826 123
13 Ivicnjaci
m1
2.041
517
25
1
7.145
10.799 151
31
8.421
11.707
139
33
7.910
12.161
154
35
25.517
35.184 138
14 Wirgenovanje
m3
66
0
0
231
1.069 463
77
273
258
95
19
256
57
22
4
826
1.384 168
15 Bito-šljunak
t
4.010
270
7
0
14.035
14.150 101
25
16.542
11.270
68
20
15.539
30.594
197
54
50.126
56.284 112
16 Asfalt-tepih
t
1.529
85
6
0
5.351
5.353 100
24
6.306
4.068
65
18
5.924
12.857
217
57
19.110
22.363 117
200
606
39
31
307
990
61
100
507 507
0
0
287
2.476
863
100
925
2.476 268
0
71
229
0
51
20 20.224.542 24.370.986
121
45
65.240.458
54.283.384 83
29 328.557.720 477.935.340
145
44 1.059.863.614
1.087.946.133 103
17
3.641.732 12.905.686
354
51
11.035.551
25.436.634 230
29 332.199.452 490.841.026
148
44 1.070.899.165
1.113.382.767 104
5.132
17 Gabioni
m3
8
0
0
28
0
0
33
18 Odbojna ograda
m1
74
0
0
259
0
0
305
19 Zaštitna mreža
m
20 New Jersey
21 Ostali radovi
Finansijski prikaz
PODIZVOĐAČI
2
m1
18
0
64
0
76
din. 5.219.237 3.276.516
63
6 18.267.328 15.712.521
86
29 21.529.351
10.923.361
din. 84.789.089 17.204.594
20
2 296.761.812 273.408.593
92
25 349.754.993
din.
0
882.844
Finansijski prikaz-ukupno din. 85.671.933 17.204.594
0
20
8.140.873 284
2.869.243
94
2 299.631.055 281.549.466
319.397.606
91
3.641.732
4.390.075
121
25 353.396.725
323.787.681
92
32
0
TABELARNI PREGLED
IZVEDENIH RADOVA RJ GRADNJA za PERIOD OD 01.I - 31.XII 2011. godine u ODNOSU NA PLAN ZA ISTI PERIOD
I Kvartal
Red
broj
OPIS POZICIJE
Jed.
mere
Planirano
Ostvareno
1
2
3
4
5
1 Humus
m3
6.415
2 Iskop III i IV kat.
m3
11.864
3 Iskop V i VI kat.
m3
5.495
4 Nasip
m
3
Ručni iskop i iskop za 3
m
kanale
Drenažni cevi i
m1
6
kanalizacione cevi
5
7 Betonske cevi
m1
8 Beton
m
3
II Kvartal
5/4
7/21% Planirano
%
6
7
8
0
8.700
0
22.452
Ostvareno
9
8.786
12
13
26.462
18.497
IV Kvartal
13/12 13/21
%
%
14
15
70
Planirano
Ostvareno
16
17
67
UKUPNO
17/16 17/21
%
%
18
24.858
444
19
2
Planirano
Ostvareno
%
20
21
22
2
80.187
27.727 35
144.635 98
6
41.525
34.232
82
24
48.940
61.381
125
42
45.974
40.322
88
28
148.303
0
19.232
17.182
89
32
22.666
30.578
135
57
21.292
6.032
28
11
68.685
53.792 78
8.272
25.131
304
19
28.953
32.152
111
25
34.123
65.589
192
50
32.055
7.438
23
6
103.403
130.310 126
1.496
560
37
3
5.237
11.538
220
52
6.173
6.978
113
31
5.799
3.232
56
14
18.705
22.308 119
0
0
3.042
604
20
10
3.585
2.248
63
38
3.368
3.037
90
52
10.864
5.889 54
99
20
20
2
347
283
82
22
409
706
173
54
384
295
77
23
1.239
1.304 105
568
404
71
13
1.989
489
25
16
2.344
721
31
23
2.202
1.540
70
49
7.103
3.154 44
2
91.123
3.169
4
85.600
61.840
77
276.129
97
24
98.015
154.110
157
45
92.074
105.720
31
297.014
869
kg
22.090
13.570
17
77.316
1.811
m2
23.761
1.000
0
83.164
80.384
m3
32
Ostvareno
0
9 Armatura
Kamena podlogapodloga od šljunka
39
Planirano
73
10 Posteljica
11
III Kvartal
9/21
%
11
9/8
%
10
80.390
341.214 115
4.358
238
5
2
15.252
560
4
5
17.975
9.301
52
80
16.886
1.586
9
14
54.471
11.685 21
12 Tampon
m
10.944
6.364
58
4
38.303
61.891
162
37
45.143
58.817
130
35
42.407
38.880
92
23
136.797
165.952 121
13 Ivicnjaci
m1
2.624
10
0
43.497 133
14 Wirgenovanje
m
100
15 Bito-šljunak
t
4.267
16 Asfalt-tepih
t
1.663
17 Gabioni
m3
25
18 Odbojna ograda
m1
156
19 Zaštitna mreža
m
3
3
m1
34
21 Ostali radovi
din.
2.609.618
PODIZVOĐAČI
10.670
116
25
10.826
19.755
182
45
10.170
13.062
128
30
32.806
348
11
3
0
411
1.989
484
80
386
492
127
20
1.245
2.492 200
0
0
14.936
12.071
81
15
17.603
48.336
275
60
16.536
20.042
121
25
53.342
80.449 151
0
0
5.819
2.657
46
8
6.858
25.392
370
74
6.443
6.054
94
18
20.783
34.103 164
0
88
0
104
0
98
128
100
315
546
0
644
0
605
0
120
142
133
1.951
0
0
0
429
0
2
9.133.664 11.846.784
130
16 10.764.676 26.009.891
242
35 10.112.271 34.782.856
344
din. 89.417.216 36.404.341
41
3 312.960.255 278.693.152
89
23 368.846.015 595.955.574
162
49 346.491.711 312.127.323
90
26 1.117.715.197 1.223.180.390 109
123
31 1.130.340.602 1.398.117.907 124
1.010.032
1.915.902
90.427.248 38.320.243
1
42
3.282.605
1.913.321
3 316.242.860 280.606.473
1
89
4.166.384 52.484.788
20 373.012.399 648.440.362
30
174
4.166.384 118.623.506
46 350.658.095 430.750.829
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
68
32.620.229
0
70
din.
47
128
1.818.819
Finansijski prikaz-ukupno din.
28
9.186
2
20 New Jersey
Finansijski prikaz
0
0
12.625.405
74.458.350 228
174.937.517
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
UPOREDNI PREGLED PROCENTUALNOG UČEŠĆA OSTVARENE REALIZACIJE PO
KVARTALIMA U UKUPNO OSTVARENOJ REALIZACIJI ZA RJ GRADNJA
50
45
40
35
30
%
25
20
15
10
5
0
I kvartal 2011.
I kvartal 2010.
II kvartal 2011.
1
II kvartal 2010.
III kvartal 2011.
III kvartal 2010.
IV kvartal 2011.
IV kvartal 2010.
UKUPNI PREGLED IZVRŠENIH RADOVA ZA RJ GRADNJA
ZA PERIOD OD 01. I - 30.XII 2011/2010. GODINE
UKUPNI PREGLED IZVRŠENIH RADOVA za R.J.GRADNJU
za PERIOD OD 01. 01. - 31.12. 2011/2010 god.
Redni
broj
OPIS POZICIJE
2010 god.
2011 god.
%
1
Humus
m3
88.434
27.727
31
2
Iskop III i IV kat.
m3
158.725
144.635
91
3
3
Iskop V i VI kat.
m
40.257
53.792
134
4
Nasip
m3
135.714
130.310
96
5
Ručni iskop i iskop za kanale
m3
28.418
22.308
78
6
Drenažni cevi i kanalizacione cevi
m1
8.590
5.889
69
7
Betonske cevi
m1
1.125
1.304
116
8
Beton
m3
6.178
3.154
51
9
Armatura
kg
246.202
80.390
33
10
Posteljica
m2
351.479
341.214
97
11
Kamena podloga od šljunka
m3
82.681
11.685
14
12
Tampon
m3
147.826
165.952
112
13
Ivičnjaci
m1
35.184
43.497
124
14
Wirgenovanje
m3
1.384
2.492
180
15
Bito- šljunak
t
56.284
80.449
143
16
Asfalt- tepih
17
Gabioni
t
22.363
34.103
152
m3
507
128
25
2.476
1.223.180.390
112
18
Odbojna ograda
m1
19
Zaštitna mreža
m2
20
New Jersey
m1
Finansijski prikaz
29
IZVRŠENE KOLIČINE
Jed.
mere
din.
1.087.946.133
PODIZVOĐAČI
din.
25.436.634
174.937.517
688
Finansijski prikaz - ukupno
din.
1.113.382.767
1.398.117.907
126
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
2.4. IZVEŠTAJ O RADU RJ MEHANIZACIJA
Dosadašnji način rada RJ Mehanizacija, gde smo se zalagali da postignemo što veću realizaciju a da
troškove svedemo na minimum imao je pozitivne rezultate. Sistemom nagrađivanja prema
rezultatima rada (na osnovu ostvarene realizacije) postigli smo da su vozači i mašinisti stimulisani
da rade što više kako bi ostvarili što veće zarade. Pored toga na osnovu ocenjivanja svih zapošljenih
izdvojeni su najbolji radnici, koji su zbog dobrih rezultata u radu imali i niz beneficija (besplatna
lečenja, zimovanja i letovanja kao i novčane nagrade). Pored realizacije velika pažnja se posvećuje
i troškovima (gorivo, rezervni delovi, ulja i maziva , pneumatici...). Podaci o realizaciji i
troškovima , kao i njihova poređenja sa predhodnom godinom dati su u tabelama koje slede.
UPOREĐIVANJE REALIZACIJE RJ MEHANIZACIJA PO MESECIMA
U TOKU 2010. I 2011.GODINE
Vozni park
Realizacija din
Mesec
Januar
Februar
Mart
April
Maj
Jun
Jul
Avgust
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar
ukupno
Mašinski park
Realizacija din
Broj vozila
2011/
2011/
2010. 2011.
2010
2010
2010.
2011.
12.580.140
15.024.375
13.225.076
16.375.859
30.348.618
38.163.836
38.287.149
38.845.912
37.079.655
46.482.734
36.711.870
23.326.178
346.451.402
11.337.622
24.447.409
23.797.753
22.898.937
30.500.835
41.292.433
36.282.323
40.226.858
38.530.709
38.286.563
32.642.609
27.822.454
368.066.505
90
163
180
140
101
108
95
104
104
82
89
119
106
71
61
90
96
107
107
103
103
109
104
102
100
96
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
141
2010.
2011/
2011/
2010. 2011.
2010
2010
2011.
199
1.272.701
231
2.645.645
157
6.392.397
147 11.931.120
132 18.698.332
132 23.133.423
137 22.738.511
137 21.448.408
129 28.106.286
136 35.435.116
138 29.456.489
141
8.163.641
147 209.422.069
Ukupno
Broj mašina
986.980
4.087.927
10.514.148
16.451.542
23.660.872
29.322.916
34.377.610
36.730.725
33.181.724
33.877.176
26.836.050
12.509.515
262.537.185
78
155
164
138
127
127
151
171
118
96
91
153
125
21
22
31
42
50
52
53
52
61
60
59
51
46
14
25
37
57
55
60
62
62
60
60
60
60
51
2010.
67 13.852.841
114 17.670.020
119 19.617.473
136 28.306.979
110 49.046.950
115 61.297.259
117 61.025.660
119 60.294.320
98 65.185.941
100 81.917.850
102 66.168.359
118 31.489.819
110 555.873.471
2011.
2011/
2010
12.324.602
28.535.336
34.311.901
39.350.479
54.161.707
70.615.349
70.659.933
76.957.583
71.712.433
72.163.739
59.478.659
40.331.969
630.603.690
89
161
175
139
110
115
116
128
110
88
90
128
113
Realizacija RJ Mehanizacija u toku 2011. godine, veća je 13% u odnosu na 2010. godinu. Zbog
angažovanja mehanizacije na Koridoru 10, već od februara je primetno veća realizacija 2011. u
odnosu na 2010. godinu. Manja realizacija u oktobru i novembru 2011. godine u odnosu na 2010.
godinu, je iz razloga što se u toku 2010. godine, u ovim mesecima, intenzivno radilo na području
Pešterske visoravni.
Realizacije voznog parka po mesecima u toku
2011. i 2010. godine
50.000.000
Realizacija (din)
45.000.000
2011. godina
2010. godina
Januar
40.000.000
11.337.622
12.580.140
Februar
35.000.000
24.447.409
15.024.375
Mart
23.797.753
13.225.076
April
22.898.937
16.375.859
25.000.000
Maj
30.500.835
30.348.618
Jun
20.000.000
41.292.433
38.163.836
Jul
15.000.000
36.282.323
38.287.149
Avgust
40.226.858
38.845.912
Septembar
38.530.709
37.079.655
5.000.000
Oktobar
38.286.563
46.482.734
Novembar
32.642.609
30.000.000
10.000.000
0
2010. godina
36.711.870
Decembar
Novembar
meseci
Oktobar
346.451.402
Septembar
23.326.178
Avgust
Jul
Jun
368.066.505
Maj
27.822.454
April
Mart
Februar
Januar
Decembar
2011. godina
Realizacije mašinskog parka po mesecima u toku
2011. i 2010. godine
40.000.000
Realizacija (din.)
35.000.000
2011. godina
Januar
30.000.000
2010. godina
986.980
Februar
25.000.000
2.645.645
Mart
10.514.148
6.392.397
April
20.000.000
16.451.542
11.931.120
Maj
23.660.872
18.698.332
2011. godina
Jun
29.322.916
23.133.423
2010. godina
Jul10.000.000
34.377.610
22.738.511
Avgust
36.730.725
21.448.408
33.181.724
28.106.286
33.877.176
35.435.116
15.000.000
5.000.000
Septembar
Oktobar
Decembar
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
Novembar
Oktobar
Meseci
Septembar
8.163.641
209.422.069
Avgust
29.456.489
Jul
262.537.185
Jun
12.509.515
Maj
26.836.050
April
Mart
Februar
Decembar
0
Januar
Novembar
30
1.272.701
4.087.927
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
REMONTNA RADIONICA
Dvosmenski rad u remontnoj radionici je nastavljen i u 2011. godini. Rad radionice je organizovan
od 6 30h do 22 00h. Nastavljeno je sa praksom da se vozila ili mašine sa prijavljenim kvarom primaju
u radionicu posle završetka rada na gradilištu i da se kvar otkloni u toku rada druge smene
remeontne radionice. Dešavalo se da radnici iz druge smene remontne radionice rade do ranih
jutarnjih časova narednog dana kako bi omogućili da sredstvo bude spremno za rad. U toku 2011.
godine nastavljeno je sa aktivnostima iz predhodnih godina koje su dale dobre rezultate:
Na svim većim gradilištima imali smo mehaničara zaduženog za održavanje i popravku
mehanizacije, na ovaj način su u značajnoj meri smanjeni zastoji zbog kvarova.
Varenje platni gibnjeva.
Varenje polomljenih poluosovina.
Većina mašinske obrade delova vršena je u našoj radionici.
Izrada noževa za snežne plugove od kvalitetnog materijala (HARDOX) povećala je vek
trajanja noževa.
U toku godine, radili smo i za potrebe drugih radnih jedinica (ograde-Kraljevo M. banja
mostovske ograde i dr.).
Na dobre rezultate poslovanja RJ Mehanizacija u toku 2011. godine u velikoj meri je uticao ovakav
način rada i organizacije remontne radionice.
Zbog velike udaljenosti od matičnog preduzeća, održavanje mehanizacije upošljene na Koridoru 10
dodatno je otežavalo rad zapošljenih u remontnoj radionici. I ako je bilo određenih problema, svi su
efikasno rešeni. Mehanizacija, koja se nakon završetka radova vraćala sa Koridora 10 “prolazila” je
kroz radionicu i nakon remonta upošljavana na Pešterskoj visoravni i drugim gradilištima po
potrebi. Nakon završetka radova na gradilištima , mehanizacija je spremana za rad na zimskoj
službi. I pored velikog obima poslova smanjeni su troškovi održavanja mehanizacije od strane
trećih lica.
OBUKA KADROVA
U toku marta meseca 2011.godine održan je teoretski deo kursa za mašiniste. Teoretskom delu
kursa za mašiniste, u 2011.godini prisustvovalo je 9 novih polaznika. Pored novih polaznika kursa,
teoretskom delu kursa prisustvovao je i deo polaznika kursa za rukovaoce građevinskim mašinama
iz 2010. godine.
Kao i prethodnih godina nakon teoretskog dela kursa pristupilo se praktičnoj obuci. Svi polaznici
kursa su se obučavali za rad na valjcima za zemlju. U toku juna meseca 2011. godine organizovano
je polaganje stručnog ispita za rukovaoce građevinskim mašinama kod Instituta “Božidar Adžija”.
Svih 9 polaznika kursa su položili stručni ispit.
Od polaznika kursa iz 2010. godine izvršena je doobuka za rad na kombinovanim mašinama.
Pored kursa za mašiniste, određeni broj zapošljenih iz RJ Mehanizacija pohađao je kurs za rad na
računarima. Radnici koji rade na računarima, uspešno koriste informacioni sistem. Unose potrebne
podatke i samostalno rade izveštaje iz sistema.
Inženjeri i tehničari RJ Mehanizacija uzeli su aktivno učešće u seminaru o putevima koji je
organizovan u mesecu martu. Kvalitetno i stručno su uradili referate i prezentovanli ih na seminaru.
RAD NA ZIMSKOM ODRŽAVANJU
Zbog malih snežnih padavina u toku januara, februara i marta 2011. godine smanjena je
angažovanost mehanizacije na zimskom održavanju puteva.
Zbog manje angažovanosti u januaru ostvarena je 11 % manja realizacija u odnosu na isti period u
toku 2010. godine. Mehanizacija koja se angažuje na zimskom održavanju puteva je uglavnom
novije proizvodnje (osim utovarivača koji služe za utovar posipnog materijala na vozila), tako da
smo zimsku službu 2010/2011 godine spremno dočekali.
U toku godine nabavljeno je 1 vozilo Volvo FX (4x4), za zimsku službu, kao i specijalno vozilo
31
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
Unimog U400 sa nožem za čišćenje snega. Takođe smo nabavili Vozilo Volvo FH 16, za prevoz
mašina, a vozilo koje je ranije radilo kao vučni voz je angažovano u zimskoj službi.
Od mašina je nabavljena nova kombinirka JCB, tako da je vozni i mašinski park pojačan i spremno
smo dočekali poslove u zimskoj službi.
Problemi koji se javljaju na zimskom održavanju a vezani su za rukovanje i održavanje mašina,
vozila i priključnih sredstava su stalno isti, teško se iskorenjuju i ponavljaju se iz godine u godinu.
Situaciju da na vozilu ( mašini) u toku zimske službe rade trojica vozača (mašinista) pojedinci su
shvatili kao mogućnost izbegavanja lične odgovornosti u održavanju sredstava. Za kvarove koji
odmah ne onemoguće rad sredstava zimske službe, teško je pronaći pravog krivca. Iz ovog razloga
u toku godine, najviše kvarova imamo u periodu kada je mehanizacija upošljena na zimskom
održavanju puteva. Ovde se mora istaći da u na područjima gde imamo odgovorne šefove sekcija,
imamo mnogo manje problema u održavanju mehanizacije.
RAD NA GRADNJI I LETNJEM ODRŽAVANJU
Realizacija RJ Mehanizacija u toku 2011 .godine veća je za 13% u odnosu na 2010.godinu.
U mesecu februaru, mehanizacija je upošljena na Koridoru 10. Radilo se na 6 km auto- puta tako da
je u periodu februar-april realizacija mehanizacije daleko veća nego za isti period u toku 2010.
godine.
Posebna pažnja posvećana je organizaciji poslova na ovom garadilištu. Po nalogu direktora
svakodnevno su praćeni ostvareni učinci i ostvareni troškovi na gradilištu. Mehanizacija je bila
dobro upošljena. Radno vreme je bilo 12 sati, mehanizacija je radila bez pauze. Vozači i mašinisti
su radili po 15 dana na gradilištu a nakon toga su imali pauzu od 5 dana a svima su bile obezbeđene
zamene. Zbog dobre realizacije, radnici su ostvarivali dobre zarade.
Najveću realizaciju ostvarili smo u toku avgusta meseca kada smo imali i najveću količinu
ugrađenog asfalta.
Dobra praksa iz prethodnih godina da se prate ključne mašine i moguća uska grla, rezultiralo je
dobrom upošljenošću mašina.
Održavani su nedeljni sastanci, gde bi se napravili prioriteti i hodogram kretanja finišera, grejdera i
pratila ugradnja tampona i asfalta. Pokazatelj bolje organizacije je povećanje efektivnih časova
rada za 12% , kod mašina i povećanje ukupne realizacije za 13% u odnosu na 2010 godinu.
Odnosno dobra organizacija je rezultirala smanjenjem časova zastoja za 14% u odnosu na 2010.
godinu.
Do ovako dobrih rezultata poslovanja ipak nismo došli bez problema. I ako su troškovi održavanja
smanjeni ipak je bilo je dosta kvarova. Najviše kvarova imali smo na starijim sredstvima
mehanizacije (vozila FAP, deo vozila Volvo NL 10, buldožeri i utovarivači “14. Oktobar”Kruševac, valjci BOMAG BW 212, kombinirke Volvo 6300 i Fiat- Hitači, bageri O&K RH 12 i
MH 6…) na kojima su radili novi rukovaoci (sa malo radnog iskustva). Kako novim rukovaocima
namerno dajemo starija sredstva mehanizacije, kvarovi su očekivani i to je cena koju verovatno
plaćaju sva putarska preduzeća.
Služba preventivnog održavanja je opremljena vozilom i potrebnom pratećom opremom. Vrši se
podmazivanje vozila i mašina jednom u toku meseca, a na gradilištima gde su teži uslovi rada
podmazivanje se vrši dva puta u toku meseca.
Zamena ulja u motoru i ostalim sklopovima se vrši prema preporukama proizvođača, a ulje u
motoru se menja na 500 h rada kod vozila i 300 h rada kod mašina. Motorno ulje je kvalitetno od
proizvođača Texaco po licenci Volvo-a. Proveru ulja iz motora vršimo u toku godine slenjem
uzorka iz motora na analizu u ovlašćene labaratorije za ispitivanje ulja i dobijamo zadovoljavajuće
rezultate.
PRAĆENJE POTROŠNJE GORIVA
Iz priloženih tabela možemo zaključiti da su teretna vozila u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu
prešla 8% više kilometara i pri tome potrošila 8% više goriva. Gledano ukupno vozni park je prešao
32
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
16% više kilometara i pri tome potrošio 10% više goriva. U poređenju sa 2010. godinom u 2011.
godini. Kod mašinskog parka došlo je do povećanja časova rada za 12%, i smanjenje časova
dežurstva za 14%, dok utrošena količina goriva prati povećanje sati rada i povećala se za 12 %.
Povećanje pređenih kilometara prati povećanje količine potošenog goriva i već nekoliko godina
unazad razlikuju se za ±2%, manja odstupanja prosečnih potrošnji goriva po tipovima mašina
uglavnom su produkt težih ili lakših uslova rada.
Gorivo predstavlja najveći eksploatacioni trošak mehanizacije. Na gradilištu, kod voznog parka, na
smanjenje potrošnje goriva, možemo najviše uticati adekvatnom pripremom transportnih puteva.
Kod mašinskog parka na smanjnje potrošnje goriva možemo uticati:
Skraćivanjem samohodnog transporta na najmanju moguću meru.
Opterećivanjem mašina skladno njihovim mogućnostima.
Sprečavanjem rada motora u praznom hodu kada mašina stoji tj. ne obavlja nikakav rad.
Testiranjem potrošnje goriva kod mašina utvrđene su određene norme. Mašina u praznom hodu,
kada nije opterećena troši od 2 do 3 litra goriva za sat rada. Međutim, pri opterećenju potrošnje
goriva zavisi od više faktora, a kreće se i do 28 litara kod bagera Komatsu 350.
Sa svim aktivnostima vezanim za praćenje potrošnje goriva koje su definisane u prethodnim
godinama, nastavljeno je i u 2011. godini. Vršena su testiranja potrošnje goriva i proveravana
tačnost uređaja EDM kako bi im se greška zadržala u dozvoljenim granicama odstupanja od ± 3%.
Vršeno je nenajavljeno dolivanje goriva na gradilištima kako bi se ustanovile eventualne
zloupotrebe. Mogućnosti zlouptrebe goriva koje se analizma i praćenjem ne mogu otkriti, svedene
su na minimum. U 2011. godini imali smo nekoliko slučajeva obijanja rezervoara za gorivo i krađe
goriva na gradilištima na kojim nije bilo čuvara, na gradilištima gde čuvari nisu bili naši radnici
(Koridor 10) .
ZAKLJUČCI
Od privatizacije preduzeća do danas urađeno je mnogo na poboljšanju organizacije rada,
efikasnijem i bržem praćenju realizacije i troškova. Organizacija rada, realizacija i troškovi svake
radne jedinice analizirani su do najsitnijih detalja. Dosadašnji način rada RJ Mehanizacija, gde smo
se zalagali da postignemo što veću realizaciju a da troškove svedemo na minimum imao je
pozitivne rezultate.
Kako bi zadržali dobre rezultate u poslovanju, RJ Mehanizacija će nastaviti sa svim aktivnostima
koje su dale pozitivne rezultate i težiti da propuste eliminiše ili svede na minimum.
Primenom informacionog sistema, dobili smo kvalitetniju obradu podataka. Knjiženjem goriva,
rezervnih delova, ulja i maziva možemo svakodnevno na jednostavan način pratiti realizaciju i
troškove svakog vozila i mašine pojedinačno, uz uslov da svi koji unose podatke u sistem, vrše
tačan unos podataka, a da se knjiženje vrši blagovremeno.
33
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
PREGLED OSTVARENIH ČASOVA RADA, DEŽURSTVA I OSTVARENIH TROŠKOVA
MAŠINSKOG PARKA ZA PERIOD I-XII 2011. GODINE U ODNOSU NA ISTI PERIOD
2010. GODINE
Ostvareni časovi rada
Redni
broj
Vrsta sredstva
2010.
2011.
2011./
2010.
Ostvareni časovi dežurstva
2010.
2011./
2010.
2011.
Utrošeno goriva
2010.
2011.
Utrošeno ostalih ulja
Utrošeno motornog ulja
Utrošeno spolj. guma
Utrošeno unutr. guma
2011./
2011./
2011./
2011./
2011./
2010. 2011.
2010. 2011.
2010. 2011.
2010. 2011.
2010.
2010.
2010.
2010.
2010.
1 Utovarivači
8.768
8.663
1,01
1.932
2.048
0,94
101.867
98.974
1,03
734 1.148
0,64 1.658 2.255
0,73
9
9
2 Buldozeri
2.177
2.380
0,91
528
597
0,88
28.998
27.634
1,05
449
719
0,62
572
304
1,88
0
0
3 Rovokop. guseničari
8.021
6.658
1,20
813
592
1,37
126.054 105.586
1,19
645
606
1,06 1.703
976
1,74
0
0
0
0
4 Rovokop. točkaši
7.624
6.012
1,27
770
717
1,07
79.616
63.029
1,26
548
450
1,22 1.149
608
1,89
8
18
0,44
4
15
0,27
5 Kombinirke
14.168 12.491
1,13
2.057
2.966
0,69
73.636
69.173
1,06
607
850
0,71 1.757
916
1,92
16
15
1,07
5
10
0,50
7 Grejderi
4.946
5.260
0,94
944
1.068
0,88
39.577
42.505
0,93
623
543
1,15 1.744
763
2,29
7
11
0,64
5
10
0,50
8 Finišeri
2.105
1.669
1,26
112
118
0,95
16.338
14.236
1,15
155
115
1,35
497
638
0,78
0
0
0
0
1,00
1
5
0
0
9 Valj. za asfalt
3.845
3.119
1,23
995
1.469
0,68
21.932
17.118
1,28
166
128
1,29
81
122
0,66
0
0
0
0
10 Valj. za zemlj. radove
5.100
4.699
1,09
2.098
2.659
0,79
42.632
37.052
1,15
285
348
0,82
154
907
0,17
0
0
0
2
11 Mašine spec. namene
5.456
4.644
1,17
384
197
1,95
41.378
34.625
1,20
432
288
1,50
509
465
1,09
6
8
0,75
0
0
12 Ukupno
62.210 55.594
1,12
10.633 12.431
0,86
572.027 509.931
0,89 9.823 7.953
1,24
46
61
0,75
15
42
1,12 4.643 5.194
0,20
0,36
U poređenju sa 2010. godinom, mašinski park je ostvario 12% više časova rada i 14% manje časova
dežurstva u 2011. godini. Ukupno potrošena količina goriva je porasla srazmerno sa povećanjem
časova rada.
Takođe, u odnosu na 2010. godinu, došlo je do smanjenja ukupno potrošene količine motornog ulja
i pneumatika a do povećanja ukupno potrošene kolličine ostalih ulja.
Redni
broj
Prosečna potrošnja goriva
l/h
Prosečna potrošnja
motornog ulja l/h
Prosečna potrošnja ostalih ulja
l/h
Vrsta sredstva
2010.
2011
2011./
2010.
2010.
2011
2011./
2010.
2010.
2011
2011./
2010.
1
Utovarivači
11,42
11,62
1,02
0,13
0,08
0,63
0,26
0,19
0,73
2
Buldozeri
11,61
13,32
1,15
0,30
0,21
0,68
0,13
0,26
2,06
3
Rovokop. guseničari
15,86
15,72
0,99
0,09
0,08
0,88
0,15
0,21
1,45
4
Rovokop. točkaši
10,48
10,44
1,00
0,07
0,07
0,96
0,10
0,15
1,49
5
Kombinirke
5,54
5,20
0,94
0,07
0,04
0,63
0,07
0,12
1,69
7
Grejderi
8,08
8,00
0,99
0,10
0,13
1,22
0,14
0,35
2,43
8
Finišeri
8,53
7,76
0,91
0,07
0,07
1,07
0,38
0,24
0,62
9
Valj. za asfalt
5,49
5,70
1,04
0,04
0,04
1,05
0,04
0,02
0,54
10
Valj. za zemlj. radove
7,89
8,36
1,06
0,07
0,06
0,76
0,19
0,03
0,16
11
Mašine spec. namene
7,46
7,58
1,02
0,06
0,08
1,28
0,10
0,09
0,93
Potrošnja goriva skoro kod svih vrsta mašina ostala je na nivou od 2010. godine.
Najveći porast zabeležen je kod buldožera i to pre svega zato što je kupljen novi, veliki, buldožer
Catterpillar, čija je prosečna potrošnja znatno veća u odnosu na ostale buldožere. Ova mašina uz
mašinu Shantui, koja je takođe veliki potrošač, je bila i najviše angažovana tokom 2011. godine.
34
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
TABELARNI PREGLED PREĐENIH KILOMETARA I TROŠKOVA VOZNOG PARKA
ZA PERIOD I-XII 2011. U ODNOSU NA ISTI PERIOD 2010. GODINE
Pređeno km
Vozilo
Volvo FM 12
Volvo NL 10
Volvo FL 10
Volvo FM 9
Volvo FM 12 4x4
Volvo FM 4x4
Volvo FM 6x4
Mikseri
Tegljači
MAN
FAP 1414,1417
FAP 1921
FAP 2628
Cis. za vodu
Cis. za gorivo
2010.
2011/
2010
%
2011.
2010.
Motorno ulje l
Pneumatici unutrašnji
Ukupno ostalih ulja l
Pneumatici spoljašnji
2011/
2011/
2011/
2011/
2011/
2010 2010. 2011. 2010 2010. 2011. 2010 2010. 2011. 2010 2010. 2011. 2010
%
%
%
%
%
2011.
638.321
667.560
105
326.417
329.700
101
1.374
1.843
134
285
588
195.713
195.582
100
115.632
116.342
101
1.165
1.453
125
649
214.119
230.101
107
111.741
117.930
106
899
1.022
114
310
52.441
36.251
69
24.163
19.087
79
286
272
95
45.917
36.996
81
21.788
19.623
90
178
202
90.022
154.558
172
40.058
70.202
175
278
210.019
251.313
120
101.274
123.204
122
206
0
0
135
153
113
378
58
53
28
424
137
42
16
53
55
68
124
38
47
66
50
113
225
0
140
0
11
10
113
18
73
406
91
0
0
8
6
548
197
1
21
75
2.800
0
0
14
28
200
478
591
124
41
92
227
0
0
38
59
155
35.253
48.463
137
21.576
28.847
134
168
262
156
27
44
163
0
0
4
10
250
155.230
182.034
117
72.200
85.484
118
334
396
119
99
153
155
0
0
20
24
120
72.681
80.816
111
34.737
37.508
108
275
272
99
42
105
250
3
3
100
3
24
800
55.181
58.922
107
21.845
22.605
103
297
203
68
189
447
236
8
1
13
6
10
167
109.629
93.170
85
39.363
37.849
96
461
596
129
214
435
203
16
2
13
16
7
44
35
185
529
2.138
949
44
0
11
50
41
81
0
0
0
0
28.722
21.196
74
9.433
9.540
101
154
141
92
77
108
140
7
1
14
7
4
57
50.223
58.048
116
15.774
18.916
120
189
219
116
51
68
132
8
1
13
8
7
88
0
0
4.320
0
0
90
0
0
28
0
0
0
0
0
0
1.953.506
2.115.195
962.459
1.037.786
6.626
8.030
2.130
3.088
137
52
372
476
KRAZ
Ukupno teretna vozila
Gorivo l
108
Pređeno km
Gorivo l
Vozilo
2011./
2010.
%
2011.
2010.
108
Autobus
0
18.015
Minibus
2010.
121
145
Ukupno ostalih ulja l
Mot. ulje l
38
128
Pneum. spolj.
Pneum. unutr.
2011./
2011./
2011./
2011./
2011./
2010. 2010. 2011. 2010. 2010. 2011. 2010. 2010. 2011. 2010. 2010. 2011. 2010.
%
%
%
%
%
2011.
0
5.238
0
0
0
0
0
0
0
0
80.459
163.610
203
9.601
19.377
202
57
277
486
0
6
0
0
2
28
TAM
6.179
8.191
133
1.022
1.239
121
16
11
69
2
1
50
1
0
0
0
0
Iveko
706.159
778.720
110
79.992
82.386
103
619
843
136
40
44
109
5
1
20
98
72
73
Putn. vozila
479.690
605.884
126
30.585
39.951
131
213
204
96
12
4
33
0
0
52
61
117
0
0
0
0
0
0
0
0
31
12
64
67
105
Lada
63.163
50.114
79
7.204
6.059
84
10
12
2
1
0
0
4
8
200
Volksvagen
Polo
11.975
13.494
113
1.196
1.199
100
0
6
0
0
0
0
0
0
Priključ. vozila
120
67
39
1.400
76.816
159.313
207
4.172
8.968
215
0
0
0
0
0
0
8
12
150
Ukupno dostavna i putnička
1.424.441
1.797.341
126
133.771
164.416
123
915
1.353
148
56
56
100
37
13
35
228
248
109
Ukupno vozni park
3.377.947
3.912.536
116
1.096.230
1.202.202
110
7.540
9.383
124
2.186
3.144
144
174
65
37
600
724
121
Iz tabele vidimo da su teretna vozila prešla 8% više kilometara i potrošila 8% više goriva u 2011. u
odnosu na 2010. godinu. Ukupno vozni park je prešao 16% više kilometara i potrošio 10% više
goriva nego 2010. godine.
Takođe, 2011. u odnosu na 2010. godinu, potrošeno je ukupno 24% više motornog ulja, 44% više
ostalih ulja i 21% više pneumatika.
Na povećanje potrošnje motirnih ulja uticala je činjenica da je deo novih vozila izašao iz garantnog
roka, pa sada naše odeljenje vrši zamenu ulja u motorima.
U toku 2010. godine, u manjoj meri su menjana ulja u reduktorima, diferencijalima i menjačima.
Ova ulja se menjaju na osnovu pređenih kilometara. Prema broju kilometara koje prelaze naša
vozila, ova ulja treba menjati svake druge ili treće godine. Kako su ova ulja u manjoj meri menjana
tokom 2010. godine došlo je do povećanja potrošnje ostalih ulja tokom 2011. godine.
35
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
UPOREĐIVANJE PROSEČNE POTROŠNJE GORIVA I ULJA KOD VOZNOG PARKA U TOKU
2011. I 2010. GODINE
Potrošnja goriva l/100km
Vozilo
Volvo FM 12
Volvo NL 10
Volvo FL 10
Volvo FM 9
Volvo FM 12 4x4
Volvo FM 4x4
Volvo FM 6x4
Mikseri
Tegljači
MAN
FAP 1414,1417
FAP 1921
Minibus
TAM
Iveko
Cis. za vodu
Cis. za gorivo
Putn. vozila
Priključ. vozila
Lada
Volksvagen
KRAZ
Polo
2010.
2011.
Potrošnja motornog ulja l/100km
2011/ 2010 %
2010.
2011.
Potrošnja ostalih ulja l/100km
2011/ 2010 %
51
59,1
52
46
47
44
48
61
46,5
48
40
36
12
17
11
33
31
6
49
59,5
51
53
53
45
49
60
47,0
46
38
41
11,8
15
11
45
33
7
97
101
98
114
112
102
102
97
101
97
97
113
99
91
93
137
104
103
0,22
0,60
0,42
0,55
0,39
0,31
0,23
0,48
0,215
0,38
0,54
0,42
0,07
0,26
0,09
0,53
0,376
0,04
0,28
0,74
0,44
0,75
0,55
0,35
0,24
0,54
0,218
0,34
0,34
0,64
0,17
0,13
0,11
0,66
0,377
0,03
11
10
12
9
106
89
0,02
0,00
0,02
0,04
5
6
104
0,00
0,00
128
125
106
138
141
115
113
101
89
64
152
239
52
124
124
100
76
151
2010.
2011.
2011/ 2010 %
0,04
0,33
0,14
0,10
0,04
0,00
0,02
0,08
0,06
0,06
0,34
0,20
0,00
0,03
0,01
0,27
0,10
0,00
0,09
0,19
0,18
0,31
0,20
0,01
0,04
0,09
0,08
0,13
0,76
0,47
0,00
0,01
0,01
0,51
0,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197
58
127
325
503
190
119
132
225
221
239
38
99
190
115
26
84
Povećana potrošnja goriva vozila Volvo FM 9 i FM 12 4x4 kao i Fap 1921, rezultat je angažovanja
ovih vozila na poslovima kao što su rad sa kombinirkama, sa mašinom Wirtgen i sl., a jedno od
vozila Volvo FM 9, tokom 2011. godine, jedno vreme, je radilo i kao cisterna. Neka od ovih vozila
imaju uređaje za praćenje potrošnje goriva i njihova potrošnja ne odstupa od potrošnje koju
pokazuju ovi uređaji.
Povećanje prosečne potrošnje goriva kod cisterni za vodu, rezultat je povećanog angažovanja
cisterni na Koridoru 10 gde su cisterne prelazile malo kilometara a imale su mnogo sati rada.
Tokom 2011. godine, nastavljeno je sa aktivnostima vezanim za praćenje potrošnje goriva. Vršena
su testiranja potrošnje goriva vozila i mašina, proveravana tačnost uređaja EDM, obavljana
vanredna snabdevanja gorivom vozila i mašina na gradilištima i drugo.
Zamena ulja u motoru obavlja se posle određenog broj sati rada motora. Zavisno od terena na
kojem se izvode radovi, vozilo za sat vremena može da pređe različitu kilometražu. Iz ovog razloga
dolazi do određenih odstupanja u poređenju potrošnje motornog ulja na pređenih 100 km.
36
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
2.5. IZVEŠTAJ O RADU RJ MAJDAN I BAZE
2.5.1. IZVEŠTAJ O RADU MAJDANA
Eksploatacija kamena
U toku 2011. godine na površinskom kopu u majdanu nastavilo se sa radovima započetim
prethodne godine. Otvorena je etaža E820 i nastavljeno je sa produžavanjem otkopnog fronta na
istoj etaži, sa obe strane prirodnog raseda koji deli ležište na istočni i zapadni deo. Bušenje minskih
bušotina na formiranju E820 nastavila je da radi bušilica HGVV, koja je i ove godine radila na
strmom i teško pristupačnom terenu. Ove godine se njom izbušilo 3.575 m, što je približno jednako
i prošlogodišnjem učinku. U ovom delu površinskog kopa stvoreni su uslovi za dalje napredovanje,
kako prema istoku i zapadu, tako i za otvaranje novih etaža iznad 820 m.
Bušilica ROC F6 je radila na majdanu i na terenu. Na majdanu je bušila minske bušotine u cilju
razrade postojećih etaža, kao i probijanje pristupnih puteva za produžavanje etaža E805 i E775.
Ova druga aktivnost je veoma bitna, jer se na taj način priprema za otkop krajnje zapadni deo kopa
gde se nalazi značajna stenska masa, koja do sada nije bila dostupna eksploataciji. Na terenima je
radila na probijanju trase puta u Gujićima, Koničima, Dramićima, Rakočkim Bunarima, Vrsenici,
Kamešnici, Gonju i Barama. Izminirani materijal koristio se za drobljenue mobilnom drobilicom, a
zatim i ugradnju u put. Osim na našim gradilištima ova bušilica je radila na kamenolomu Draževići,
kao usluge bušenja prema AD „Putevi“- Užice.
Bušilica ROC F6 je ostvarila učinak za 20% veći nego prošle godine. Ukupno je izbušila 22.739 m.
Od toga na majdanu “Podstran potok” 10.112 m, a na terenima 12.627 m. Po metru bušotine
dobijeno je 11,4 m3 rovnog kamena.
U 2011. godini utrošeno je 83.536 kg raznih vrsta eksploziva, što je za 10% više nego prošle
godine, ali kako je ove godine izbušeno 20% više minskih bušotina to je i iskorišćenje eksploziva
veće tj. njegova specifična potrošnja manja. Ovde moramo uzeti u obzir i miniranje na kamenolomu
Maglič već postojećih minskih bušotina (oko 1.300 m). Od ove količine eksploziva na majdanu je
utrošeno 37.735 kg, a na terenima (privremenim kamenolomima) 45.801 kg. To daje specifičnu
potrošnju na majdanu 243 g/m3 rovne mase.
Rad drobiličnog postrojenja
Drobilično postrojenje u majdanu je počelo sa radom u trećoj dekadi marta meseca, a pre toga je
obavljen generalni remont. Sa završetkom remonta se kasnilo zbog loših vremenskih uslova, ali je
dobro urađen. Proizvodnja se odvijala u jednoj smeni sve do treće dekade septembra maseca, da bi
se nakon toga prešlo na rad u dve msene, do prve dekade decembra maeseca. Krajem sezone došlo
je i do nekoliko krupnijih zastoja, nešto zbog kvarova na drobilici i zbog zastoja u snabdevavnju
električnom energijom od strane „Elektro- Rasa“. Kvarovi su bili usled loma osovine na klatnom
dodavaču ispred sekundarnog drobljenja i veći kvar je zamena celog kućišta na sekundarnoj
drobilici br. 2 (do puta). Do zastoja u snabdevanju električnom enrgijom došlo je zbog zamene
trafo- stanice u krugu hidrocentrale “Pazarište”, koja snabdeva i naš majdan. Obzirom na sve
probleme koji su pratili proizvodnju sledeći generalni remont bi trebao da bude znatno obimniji i
kvalitetniji. Od ukupno proizvedene količine kamenog materijala na drobiličnom postrojenju ove
godine frakcije su učestvovale sa 43%.
Rad mobilne drobilice
Mobilna drobilica je sa radom počela krajem marta meseca 2011. godine, da bi završila u novembru
mesecu. Radila je u jednoj smeni po devet i po dvanaest sati, osim u Barama gde je radila i tri treće
smene, znači po 24 časa dnevno. Ova drobilica je radila uz trasu, drobljenjem izminiranog kamena
uz trasu puteva i to u: Gujićima, Koničima, Dramićima, Rakočkim Bunarima, Vrsenici, Kamešnici,
Gonju i Barama. Osim naših gradilišta, radila je i na kamenolomu Maglič za potebe RJ Gradnja
37
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
Kraljevo i AD „Putevi“- Užice. Proizvodio se uglavnom tampon 0-31 mm i 0-63 mm, osim u
Dramićima i delom u Gonju 0-100 mm za donji stroj puta. U toku 2011. godine proizvedeno je
67.840 m3 tampona što je za 58% više nego lane.
Problemi koji su se javljali u proizvodnji
•
•
•
Zabeleženo je nekoliko težih kvarova na stabilnom drobiličnom postrojenju. Da bi se u
narednoj godini predupredili, potrebno je vrlo ozbiljno shavtiti generalni remont.
Naročito su oštećene betonske osnove ispod sekundarnih drobilica, te se mora ojačati
fundament, putem postavljanja hardoks limova.
Da bi se ubrzalo otvaranje površinskog kopa potrebna je nabavka jedne lake bušilice, jer
je postojeća HGVV i kompresor XAS 350 zbog starosti u dosta lošem stanju.
Potebno je otpočeti sa rešavanjem problema zastupljenosti pojedinih frakcija. Javlja se
nedostatak frakcije 4- 8 mm, naročito zbog potreba zimske službe, a sa druge strane
nagomilavanje frakcije 8- 16 mm.
Problem kvaliteta proizvoda
U toku ove godine često se javljao problem da kvalitet gotovih proizvoda ne zadovaljava potrebe
gradilišta. Uglavnom se odnosio, kako na procenat muljevitih čestica, tj. zaglinjenost tampona, tako
i na neodgovarajuću granulaciju. U cilju otklanjanja ovog problema definišu se sledeće aktivnosti:
1. Kvalitet rovnog kamena određuje se na etaži odokativno od strane poslovođe u Majdanu. Ne
postoji razlika u kvalitetu kamena za tamon i frakcije, ali se na osnovu izgleda može
proceniti njegova zaglinjenost i vlažnost. Zbog efikasnijeg prosejavanja u kišnom periodu,
po mogućnosti treba ostavljati čist kamen.
2. Kvalitet proizvoda određuje šef laboratorije na osnovu laboratorijskih ispitivanja. Svaku
promenu granulacije proizvoda prati šef laboratorije i sa bravarom određuje parametre na
drobilici. Zbog ovoga šef laboratorije mora da je svakodnevno prisutan u majdanu.
3. Za mašinite koje rade na utovaru potrebno je uraditi upustvo koga se moraju strogo
pridržavati. U tom upustvu biće sadržani način planiranja tampona i način njegovog utovara,
jer na majdanu ne postoji mogućnost posebnog deponovanja više vrsta tampona.
4. Kontrola ispunjavanja ovih obaveza se vrši od strane rukovodioca majdana i za
nepoštovanje obaveza biće preduzimane mere.
Za svaku promenu vrste tampona od strane šefova gradilišta teba obavestiti šefa laboratorije, a on
zajedno sa radnicima majdana treba da usaglasi tehnologiju proizvodnje na drobiličnom
postrojenju.
Zaključak
U 2011. godini zabeležen je rast skoro na svim pozicijama proizvodnje, kako na stabilnom, tako i
na mobilnom drobiličnom postrojenju. Pri tome broj radnih sati radnika majdana je ostao isti, ali se
beleži i nešto veće angažovanje mehanizacije. Za razliku od prošle godine , kontinuitet proizvodnje
je bio ravnomerno raspoređen tokom cele sezone, tako da se sa manje napora došlo, konačno, do
boljih rezultata.
38
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
UPOREDNI PODACI PROIZVODNJE NA MAJDANA ZA 2011/2010. GODINU
2010.
2011.
Ubačeno u drobilicu (m )
132.745
156.634
2011/ 2010
(%)
118,00
Tampon mob. drobilica (m3)
42.980
67.840
157,84
Izbušeno min. bušotina (m3)
22.042
26.314
119,38
137.242
163.766
119,33
Tampon majdan (m )
45.445
64.505
141,94
Iberlauf (m3)
40.200
43.516
108,25
Lomljeni kamen (m3)
2.498
2.311
92,51
Šut (m3)
2.738
3.583
130,86
18.445
18.064
97,93
7.755
8.972
115,69
8 - 16mm (m )
12.726
14.031
110,25
16 - 32mm (m3)
7.435
8.784
118,14
Ukupno frakcije (m3)
46.361
49.851
107,53
Br.radnih sati (h)
42.939
42.494
98,96
3
3
Ukupan izvoz (m )
3
0 - 4mm (m3)
3
4 - 8mm (m )
3
39
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
PROIZVODNJA I IZVOZ MATERIJALA NA KAMENOLOMU "PODSTRAN POTOK"
ZA 2011. GODINU
TAMPON
(m3)
IBERLAUF
(m3)
LOMLJENI
KAMEN
(m3)
maj
jun
444
3.331
3.241
5.581
879
3.493
2.941
7.847
605
14
233
88
510
233
114
1.408
1.417
2.578
14
152
966
1.313
663
980
1.226
1.555
542
684
901
1.126
1.333
3.224
4.510
6.572
jul
5.541
6.332
70
448
1.399
514
1.054
471
3.438
avgust
9.748
5.163
8
326
2.077
529
1.400
568
4.574
septembar
12.299
3.111
28
141
1.936
1.434
1.380
1.161
5.911
oktobar
13.151
4.662
27
259
2.479
1.199
1.606
1.097
6.381
novembar
7.630
6.462
942
1.263
2.708
1.801
1.875
872
7.256
decembar
3.539
2.626
617
82
1.948
1.050
2.292
1.362
6.652
ukupno:
64.505
43.516
2.311
3.583
18.064
8.972
14.031
8.784
49.851
MESEC
januar
februar
mart
april
ŠUT
(m3)
FRAKCIJE FRAKCIJE FRAKCIJE FRAKCIJE UKUPNO
(0-4)
(4-8)
( 8 - 16 )
( 16 -32 ) FRAKCIJE
114.356
UKUPNO : TAMPON + SVE FRAKCIJE ................
Svega (iberlauf+lomljeni kamen šut ):
163.766
49.410 Ukupno:
PROIZVODNI UČINAK RJ MAJDAN ZA 2011. GODINU
MESEC
januar
februar
mart
april
maj
jun
jul
avgust
septembar
oktobar
novembar
decembar
ukupno
40
PROCENTUALNO UČEŠĆE FRAKCIJA U IZVOZU
UČINAK
UČINAK
TAMPON
UČINAK
UBAČENO U
BUŠAĆE
BUŠAĆE
MOBILNA
BUŠAĆIH
DROBILICU
GARNITURE GARNITURE
DROBILICA
GARNITURA
(m3)
HGVV
ROC-F6
(m3)
(m)
(m)
(m)
1.678
8.162
10.523
12.706
14.800
22.066
24.587
28.958
25.346
7.808
156.634
1.200
6.600
8.940
12.550
13.350
10.550
10.050
4.600
67.840
93
405
479
445
254
535
407
477
355
125
3.575
432
295
1.622
1.452
2.272
2.442
1.971
3.419
3.487
3.658
1.689
22.739
432
295
1.715
1.857
2.751
2.887
2.225
3.954
3.894
4.135
2.044
125
26.314
FRAKCIJE
(0-4)
(%)
FRAKCIJE
(4-8)
(%)
FRAKCIJE
( 8 - 16 )
(%)
FRAKCIJE
( 16 -32 )
(%)
UKUPNO
SVE
FRAKCIJE
(%)
36
18
28
18
100
40
35
30
25
20
15
10
5
0
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
FRAKCIJE
(0-4)
(%)
FRAKCIJE
( 8 - 16 )
(%)
FRAKCIJE
(4-8)
(%)
FRAKCIJE
( 16 -32 )
(%)
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
2.5.2. IZVEŠTAJ O RADU BAZA
I)
U periodu ( januar-mart) radnici su koristili godišnje odmore iz 2010. godine, odnosno deo
odmora iz 2011. godine. Nakon toga su bili na preraspodeli. U ovom periodu ukupno je
proizvedeno 311 m3 betona i 312 t asfalta. Nakon iskorišćenih godišnjih odmora, a u dane kada su
to dozvoljavali vremenski uslovi vršen je remont asfaltnih baza i montaža nove betonske baze.
Betonska baza
U mesecu martu je montirana nova betonska baza Elkon Quick Master 60, kapaciteta 55 m3 betona
na sat. Za izradu temelja i zidova korišćena je stara baza Gradis koja je počela sa radom
09.02.2011. godine. Ukupno je proizvela 172 m3 betona nakon čega je demontirana. Pojedini delovi
stare baze su iskorišćeni za novu bazu ( silosi cementa, hidrofor za vodu). Betonska baza Elkon je
počela sa radom 21.03.2011. godine.
Asfaltne baze
Na asfaltnoj bazi Teltomat je urađeno sledeće:
1. Izvršeno je čišćenje cisterne bitumena br. 3 od naslaga koksa.
2. Varenje sušare.
3. Izvršen je remont pumpe za termalno ulje na instalaciji za transport mazuta.
4. Pregledan je filter, sve vreće i izvršena je zamena dotrajalih ležajeva.
5. Izvršena je prepravka korpe za asfalt, urađene osovinice za otvaranje korpe, zamenjeni
ležajevi na točkovima korpe, izvršeno varenje korpe kao i zamena opruga.
6. Zamena prečistača vazduha.
7. Izvršen je redovan servis kompresora Boge kao i periodičan servis na 11.000 h uz zamenu
svih filtera , ulja i separatora.
8. Pregledan je elevator vrućih materijala (zamenjeno 10 oštećenih korpica).
9. Prepravljen je vod termalnog ulja za zagrevanje bitumena od cisterni za bitumen do vage
bitumena.
Nakon remonta baza Teltomat je počela sa radom 15. aprila 2011. godine.
Na asfaltnoj bazi Marini je takođe vršen neophodan remont:
1. Izvršena je popravka vibro sita i zamena ležajeva ( 22316 C4).
2. Pregled i varenje bubnja.
3. Pregled i kontrola sklopki i elektronike (zamena po potrebi).
4. Kontrola transportnih traka i zamena ležajeva.
5. Pregled sistema za otprašivanje i zamena magneta na elektronici filtera (zamena sonde PT
100).
6. Izvršen je servis kompresora.
7. Takođe je izvršeno čišćenje cisterne bitumena od naslaga
Baza Marini je počela sa radom 29. marta 2011. godine.
II)
U periodu ( april– jun) ukupno je proizvedeno 21.744 t asfalta i 1.026 m3 betona. U istom
periodu u toku 2010. godine proizvedeno je 31.080 t asfalta i 2.252 m3 betona, a iz ovih podataka se
vidi da je u toku 2010. godine bila veća proizvodnja i na asfaltnim bazama i na betonskoj bazi.
III)
U periodu (jul- septembar) ukupno je proizvedeno 42.436 t asfalta i 1.577 m3 betona. U
istom periodu u toku 2010. godine proizvedeno je 25.031 t asfalta i 1.355 m3 betona. Na osnovu
ovih podataka vidimo da je proizvodnja betona bila nešto veća u toku ove godine. Međutim,
proizvodnja asfalta je daleko veća. Analizom ovih podataka dobijamo jasniju sliku o tome da je
proizvodnja u toku 2010. godine u ovom periodu bila veoma mala, dok se u ovoj godini kretala na
nivou ranijih godina.
IV)
41
U periodu ( oktobar- decembar) ukupno je proizvedeno 29.556 t asfalta i 2.371 m3 betona.
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
Dok je u istom periodu u toku 2010. godine proizvedeno 47.432 t asfalta i 2.077 m3 betona. Iz
navedenih podataka se vidi da je u ovom periodu bila manja proizvodnja asfalta u odnosu na
prethodnu godinu, dok je proizvodnja betona bila veća. Posebno je interesantan podatak da je
najveća proizvodnja betona bila u mesecu decembru kada je proizveden 1.038 m3 betona, odnosno
najveća mesečna proizvodnja betona za celu godinu. Razlog veće proizvodnje betona je rad na
betoniranju klizišta, dok je za asfaltom bila manja potreba.
U toku 2011. godine ukupno je proizvedeno 94.078 t asfalta što je za 10 % manja proizvodnja u
odnosu na 2010. godinu, kao i 5.298 m3 betona što je 10% manja proizvodnja u odnosu na
proizvodnju u toku 2010. godine. Od ukupne količine asfalta, baza Teltomat je proizvela 79.292 t,
a asfaltna baza Marini 14.786 t.
Od ukupne količine proizvedeno je 30.915 t AB i 63.163 t BNS-a.
U toku 2011. godine imali smo proizvodnju asfalta i betona za III lica. Beton smo proizvodili za
potrebe AD „Mostogradnja“- Beograd na mostu Ivanov potok i to 584 m3 betona.
Za III lica ukupno je proizvedeno 4.721 t asfalta, od toga : 2.071 t AB i 2.650 BNS-a ( proizvodnja
je bila za nekoliko kupaca: „Planum“- Beograd, „Složna Braća“- Prijepolje, „Putevi“- Užice...)
Od ukupne količine proizvedenog asfalta, za potrebe RJ Održavanje ukupno je proizvedeno 15.171
t asfalta od čega je : 10.710 t AB i 4.461 t BNS-a.
Nova betonska baza Elkon Quick Master 60 je radila besprekorno od montaže do kraja sezone.
Beton je dobrog kvaliteta, a osoblje koje radi na bazi je steklo znanje i iskustvo za kvalitetan rad. U
toku ove godine, kao i prethodnih godina za proizvodnju betona korišćen je superplastifikator
Kribone HP (SPA), koji daje bolju plastifikaciju a sprečava sleganje betona. Za vreme nižih
temperatura i protiv mraza, koristili smo sredstvo Kribone Mrazol.
Montažom nove beze Elkon, preduzeće je dobilo mnogo. Proizvodnja 9 m3 betona traje 10- 12
minuta (a ranije i do 1 sata). Rešeni su mnogi problemi koji su se javljali u prethodnom periodu, a
pre svega smo dobili na kvalitetu i kvantitetu u proizvodnji. Baza Elkon ima mogućnost za
automatsko doziranje dve vrste adidtiva. Sve vage su automatski kontrolisane i sa visokom
tačnošću, što se pre svega odražava na kvalitet proizvoda.
U toku proizvodnje nije bilo većih problema, osim čestih isključenja električne energije koji
izazivaju zastoje od 30 minuta, odnosno pad napona često izazove i otkaz nekog elektromotora pa
napravi zastoj od jednog dana na bazi dok se isti ne vinkluje.
Zbog nestabilnosti elektro mreže, čestog pada napona 340- 360 V, kada dolazi do zastoja i
nekontinuiteta u proizvodnji, imali smo više problema krajem godine.
U narednom periodu moramo analizirati mogućnost investiranja u novu mrežu. Instalacijom novog
voda struje od naselja Petlja, direktno bi bili spojeni sa trafostanicom bez priključka meštana, a
sadašnji vod bi bio kao alternativni.
Kvalitet proizvedenog asfalta i betona prema ispitivanjima uzoraka iz proizvodnje i uzoraka sa
terena je na visokom nivou.
42
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
PROIZVODNJA NA ASFALTNIM BAZAMA I BETONSKOJ BAZI U POSTIJENJU
I ASFALTNOJ BAZI U KRALJEVU
ZA 2011. GODINU
ASFALTNE BAZE
Betonska Baza
ELKON &
GRADIS
Novi Pazar
2010.god.
ASFALTNA BAZA
TELTOMAT
Novi Pazar
Beton
( m3 )
BNS
(t)
GRADIS
Novi Pazar
Asfalt beton
Ukupno
(t)
( BNS + AB )
Asfalt
beton
(t)
BNS
(t)
MARINI
Kraljevo
Ukupno
Postijenje
Ukupno
( BNS +
AB )
Ukupno
( BNS + AB )
BNS
(t)
Ukupno na
Bazama
Asfalt beton Ukupno
(t)
(BNS + AB)
SVEGA
( BNS + AB ) ( t )
Februar
153
Mart
171
-
-
-
312
April
256
1.185
1.377
2.562
-
2.562
698
586
1.284
Maj
362
4.792
2.845
7.637
-
7.637
447
30
477
Jun
408
8.002
1.812
9.814
-
9.814
Jul
395
4.936
2.524
7.460
-
7.460
854
Avgust
447
9.934
5.543
15.477
-
15.477
2.396
1.618
4.014
312
3.846
8.114
9.814
8.314
19.491
Septembar
735
6.905
3.690
10.595
-
10.595
1.643
2.393
4.036
14.631
Oktobar
631
10.680
4.385
15.065
-
15.065
1.239
972
2.211
Novembar
702
6.654
2.082
8.736
-
8.736
1.014
584
1.598
Decembar
1.038
1.472
474
1.946
-
1.946
-
17.276
10.334
1.946
Ukupno:
5.298
54.560
24.732
79.292
-
79.292,0
14.786
94.078,0
Januar
-
Beton
BNS
(t)
(
m3 )
-
-
-
Asfalt beton
63.163
5.298
Ukupno :
-
-
312
854
8.603
6.183
(t)
30.915
94.078
Svega:
UPOREDNI PREGLED PROIZVODNJE NA BAZAMA
ZA PERIOD (I-XII) 2011/ 2010. GODINE
2010 godina
2011 godina
ASFALT
Red.
Br.
Mesec
Asf.
Beton
BNS
1 Januar
Ukupno
BETON
Asf. Beton
150
150
985
224
2 Februar
Asfalt
Beton
2011/ 2010 2011/ 2010
ASFALT
BNS
Ukupno
BETON
%
%
0
0
153
312
312
171
1.963
1.883
3.846
256
84
54
2.875
5.239
8.114
362
59
42
912
1.812
8.002
9.814
408
77
45
11.662
279
2.524
5.790
8.314
395
71
142
6.580
186
7.161
12.330
19.491
447
296
240
0
3 Mart
311
674
4 April
3.545
1.016
4.561
471
5 Maj
6.375
7.453
13.828
869
6 Jun
3.016
9.675
12.691
7 Jul
4.823
6.839
8 Avgust
2.687
3.893
76
9 Septembar
2.224
4.565
6.789
890
6.083
8.548
14.631
735
216
83
10 Oktobar
6.518 16.385
22.903
944
5.357
11.919
17.276
631
75
67
11 Novembar
6.472 13.580
12 Decembar
Ukupno ( I - XII )
20.052
878
2.666
7.668
10.334
702
52
80
3.847
4.477
255
474
1.472
1.946
1.038
43
407
36.601 68.077
104.678
5.908
30.915
63.163
94.078
5.298
90
90
630
Planirana i ostvarena proizvodnja na Bazama u periodu I - XII 2011. godine
I Kvatral
Red.
Br.
Naziv proizvoda
Jed.
Mere
II Kvatral
Planirano Ostvareno %
Planirano Ostvareno
III Kvatral
%
Planirano Ostvareno
IV Kvatral
%
Planirano Ostvareno
Ukupno ( I - XII) 2010.
%
Planirano Ostvareno
%
1 Asfalt Beton
t
0
0 0
6.081
6.650 109
17.768
15.768 89
10.040
8.497 85
27.808
30.915 111
2 Bito Agregat
t
0
312 0
13.300
15.124 114
32.217
26.668 83
18.862
21.059 112
51.079
63.163 124
324 191
1.115
1.026 92
879
1.577 179
1.763
2.371 134
3.927
5.298 135
3 Beton
43
m3
170
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
Pregled proizvodnje po bazama za 2010. i 2011. godinu
Asfalt ( t)
84.503
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
79.292
2010.
godina
22.712
14.786
TELTOMAT
Baza
2011.
godina
MARINI
GRAFIČKI PRIKAZ PROIZVODNJE ASFALTA I BETONA ZA 2011/ 2010 GODINU
120.000
104678 2010. godina
94078 2011. godina
100.000
104.678
80.000
94.078
60.000
40.000
20.000
0
2010. godina
2011. godina
6.500
6.000
5.500
5.000
5908 2010. godina
5298 2011. godina
4.500
4.000
3.500
3.000
5.908
5.298
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2010. godina
44
2011. godina
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
GRAFIČKI PRIKAZ PROIZVODNJE ASFALTA I BETONA
PO MESECIMA ZA 2011. I 2010. GODINU
200
2011. godina
631
702
878
944
890
735
447
408
912
255
279
2010. godina
2010. godina
Decembar
Novembar
Meseci
Oktobar
Septembar
Avgust
Jul
985
4561
13828
12691
11662
6580
6789
22903
20052
4477
Jun
Februar
Januar
312
3846
8114
9814
8314
19491
14631
17276
10334
1946
Maj
150
0
Mart
Januar
Februar
Mart
April
Maj
Jun
Jul
Avgust
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar
2011. godina
186
153
171
PROIZVODNJA ASFALTA
869
362
400
944
878
255
April
Beton ( m3)
600
224
471
869
912
279
186
890
395
153
171
256
362
408
395
447
735
631
702
1038
800
256
Januar
Februar
Mart
April
Maj
Jun
Jul
Avgust
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar
2010. godina
471
2011. godina
224
1.000
1.038
1.200
GRAFIČKI PRIKAZ GODIŠNJE PROIZVODNJE ASFALTA I BETONA PO MESECIMA ZA 2011 I 2010 GODINU
10.334
2011.
godina
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
Decembar
Novembar
Oktobar
1.946
4.477
6.789
Septembar
6.580
Avgust
20.052
14.631
19.491
Meseci
Jul
12.691
9.814
Jun
3.846
April
312
985
Mart
Februar
150
Januar
0
8.114
13.828
4.561
10.000
5.000
45
8.314
11.662
Tehnički rukovodilac Mehanizacije
Enes Bogućanin,dipl.ing.maš.
U Novom Pazaru :
18.01.2012. god.
Maj
Asfalt ( t )
15.000
17.276
20.000
22.903
25.000
2010.
godina
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
2.5.3. IZVEŠTAJ LABORATORIJE ZA TEKUĆU KONTROLU
U protekloj godini aktivnost laboratorije za tekuću kontrolu, iako gledano kroz količine
proizvedenih i ugrađenih materijala ne izgleda tako, bila je znatno veća nego u prethodnoj godini
zbog posebnih zahteva i povećane aktivnosti investitorske kontrole.
LABORATORIJA ZA KAMEN I KAMENE AGREGATE
Rad na ispitivanju proizvoda iz kamenoloma „Podstran Potok“ kao redovne kontrole drobljenih
agregata koji pristižu od dobavljača ove godine morali smo više pažnje da posvetimo drobljenim
agregatima kao na području pešterske visoravni tako i na drobljenju u kamenolomu „Maglič“. Pored
„Magliča“ koji je i ranije ispitivan morali smo da vršimo i propisana ispitivanja kamena kao
osnovne sirovine i na ostalim pozajmištima i lokalitetima gde smo vršili drobljenje agregata za
potrebe naših gradilišta.
LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU
Radovi na na velikom prostoru i udaljenosti objekata na kojima smo izvodili radove kao i
raznolikost materijala koje smo koristili zahtevali su svakodnevnu aktivnost ove laboratorije. Bilo je
dosta problema i nesuglasica sa nadzornom službom i nerazumevanja sa njihove strane ali i
nepoštovanja procedure od strane naših izvođača radova kada se pojavi neusaglašenost i postupanja
u takvim situacijama. Dešavalo se da nam traže određene materijale i kvalitet istih a da to ne
zahteva ni projekat a ni ugovor potpisan sa obe strane. Trošili smo energiju a i pravili gubitke bez
ikakve potrebe samo zato što nismo na vreme proučili projekat i tehničke uslove za određene
objekte. Bilo je i nekih propusta i sa naše strane a da za to nismo uopšte uslovljeni.
LABORATORIJA ZA BETON
Nova fabrika betona i obuka poslužioca koji na njoj rade na proizvodnji protekla je u najboljem
redu tako da se taj prelazni period nije reflektovao na kvalitet proizvedenih marki i vrsta betona.
Proizvodili smo dosta zahtevne betone u smislu kvaliteta posebno za potrebe AD „Mostogradnja“Beograd koji su izvodili radove na rekonstrukciji mosta ali i za naša gradilišta. Sve ovo je zahtevalo
česte provere i ispitivanju u postupku dokazivanja kvaliteta. I ove godine je nastavljen kontinuitet u
proizvodnji kvalitetnog betona bez i jednog negativnog rezultata. Kad je u pitanju ugradnja to se ne
može reći i na tome se mora raditi u narednom periodu a posebno u tretiranju uzoraka kojim
dokazujemo kvalitet.
LABORATORIJA ZA ASFALT
Veliki broj objekata, razni komponentalni materijali i veliki broj vrsta asfalta zahtevali su rad kako
na ispitivanju u prethodnom postupku tako i u toku proizvodnje i na kraju izvedenih slojeva. U
proizvodnji nismo imali nekih problema ako se izuzme kad ih sami tražimo a najčešće prekidom
kontinuiteta proizvodnje (gašenje asfaltne baze) što se često odražavalo i na kvalitet ugrađenog
asfalta. Naravno to nije i jedini uzrok i kad je u pitanju ugradnja tu smo imali dosta problema a i
nepriznatih količina od strane investitora. U buduće ovome se mora posvetiti veća pažnja jer su i
pozicije ovih poslova najskuplje, za proveru najpristupačnije- najvidljivije i sa malo pažnje i
ozbiljnosti te probleme možemo da izbegnemo.
46
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
PROIZVODNJA U MAJDANU 2011. godine
UBAČENO
KAMENA U
TAMPON
IBRLAUF
FRAKCIJA 0- FRAKCIJA 4- FRAKCIJA 8-
(m3)
(m3)
4 mm (m3) 8 mm (m3) 16 mm (m3)
DROBILICU (m3)
154.956
64.505
26.000
18.064
8.972
14.031
FRAKCIJA
16-32 mm
UKUPNA
PROIZVODNJA
(m3)
(m3)
8.784
RAZLIKA IZMEĐU
UBAČENOG I
PROIZVEDENOG
(m3)
140.356
14.600
10%
6%
6%
46%
9%
13%
19%
91%
TAMPON (m3)
IBRLAUF (m3)
FRAKCIJA 0-4 mm (m3)
FRAKCIJA 4-8 mm (m3)
UKUPNA PROIZVODNJA (m3)
FRAKCIJA 8-16 mm (m3)
FRAKCIJA 16-32 mm (m3)
RAZLIKA IZMEĐU UBAČENOG I PROIZVEDENOG (m3)
PROIZVODNJA NA ASFALTNIM BAZAMA I FABRICI BETONA I KOLIČINE NEUSAGLAŠENIH PROIZVODA
( BAZE U NOVOM PAZARU)
ASFALTNE MEŠAVINE :
BETONI :
KOLIČINA U m3
NEUSAGLAŠENE
KOLIČINE MB
5298,00
0,00
5298,00
Procenat neusaglašenosti betona :
0,00
0,00
VRSTA BETONA
VRSTA ASFALTNIH
MEŠAVINA
AB
BNS
BNHS-16
Ukupno:
47
KOLIČINA
KOLIČINA
ŠKARTA
U (t)
(t)
79292
17,00
79292
Procenat neusaglašenosti asfalta :
17,00
0,02
MB-15
MB-20
MB-25
MB-30
MB-35
MB-40
Ukupno:
•
Proizvodnja kamena i kamenih agregata odnosi se samo na kamenolom "Podstran Potok".
•
Smanjena je razlika između prikazane količine ubačenog kamena u drobilicu i finalnih
proizvoda.
•
Količine neusaglašenih asfaltnih mešavina manje su u odnosu na 2010. godinu.
•
Neusaglašenih količina betona nije bilo.
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
U toku godine praćeni su i materijali koje smo preuzimali i kod drugih proizvođača kao i
drobljene aggregate koje smo proizvodili sa mobilnom drobilicom i nije bilo ozbiljnijih
neusaglašenosti.
POTROŠNJA KOMPONENTALNIH MATERIJALA
ZA PROIZVODNJU ASFALTA I BETONA
•
MATERIJAL
BNS-32s(A)
BNS-22s(A)
BNHS-16
AB-11s
POTROŠNJA PO
PREDVIĐENO
AB-8
PROJEKTOM (t)
LABARATORIJI
(t)
POTROŠNJA PO
MAGACINU
KAM. BR.%
7,10
7,60
9,80
9,20
10,00
6.951,20
6.951,20
3.770,67
0-2mm%
0,00
0,00
0,00
29,20
36,00
7.823,90
7.840,90
19.883,00
0-4mm%
35,00
37,00
46,00
0,00
0,00
21.898,30
21.898,30
19.234,00
2-4mm%
0,00
0,00
0,00
16,00
17,20
4.114,40
4.114,40
86,00
4-8mm%
11,00
13,40
14,60
22,90
31,00
13.617,00
13.617,00
16.170,10
8-11,1mm%
0,00
0,00
0,00
17,20
0,00
3.266,00
3.266,00
3.768,00
8-16mm%
18,00
23,00
24,60
0,00
0,00
12.356,80
12.356,80
10.760,00
16-32mm%
25,50
15,00
0,00
0,00
0,00
5.572,80
5.572,80
7.058,00
BITUMEN%
3,50
4,00
5,00
5,50
5,80
3.760,20
3.674,74
3.987,41
79.360,60
79.292,14
84.717,18
Ukupno:
PROIZVODNJA BETONA :
MATERIJAL
REČNE 0-4mm (t)
KREČ. 4-8mm (t)
KREČ. 8-16mm (t)
CEMENTA (t)
UTRO ŠENO :
3.864,00
1.932,00
3.864,00
1.877,20
UKUPNO UTRO ŠENO DRO BLJENIH FRAKCIO NISANIH AGREGATA ZA I KAM. BRAŠNA PRO IZVO DNJU ASFALTA I BETO NA
MIN. AGREG. KAM. BRAŠ.
0-2
0-4
2-4
4-8
8-11,2
8-16
16-32
PO LAB. IZV.
6.951,20
7.823,90
21.898,30
4.114,40
15.905,90
3.266,00
17.442,80
5.572,80
PO . MAGAC:
3.770,67
19.883,00
19.234,00
86,00
18.102,10
3.768,00
14.624,00
7.058,00
25.000
20.000
15.000
PO LAB.IZV.
10.000
PO. MAGAC:
5.000
0
KAM.
BRAŠ.
0-2
0-4
2-4
4-8
8-11,2
8-16
16-32
U toku proizvodnje upotrebili smo 46% kamenog brašna (filera) iz drobljenog peska, što je
povoljno.
Nismo kupovali međufrakciju 2-4 mm jer smo je izdvajali iz peska i drobljenih agregata.
Zbog poboljšanja kvaliteta naše 0-4 mm morali smo da je mešamo sa kvalitetnijom 0-2 mm.
Učešće kupovnog drobljenog peska je skoro 50% što je nepovoljno a ništa se i ne preduzima da se
stvore tehnološke mogućnosti da ga sami proizvodimo mlevenjem krupnijih frakcija, ulaganje u to
brzo bi se isplatilo.
Potrebno je povesti računa kad se drobljenje vrši zbog potreba zimske službe (4-8 mm) da to
zadovolji bar minimalne uslove kvaliteta jer tada 0-4mm izlazi kao nus-proizvod i pravi nam velike
probleme na postrojenju za proizvodnju asfalta a reflektuje se i na kvalitet.
48
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
Ukupna potrošnja drobljenog agragata po labaratoriji je 85.277,40 t a po magacinu je 90.389,77 t.
Razlika od 5.112,37 t može se pravdati sledećim činjenicama: prosečna vlažnost svih agregata
pošto je bila sušna godina bila je oko 1%, na "ispiranje" asfaltne baze i iberovanje uklonjeno je oko
700 t a ostalo je otpadni filer koji se nije mogao upotrebiti za proizvodnju asfalta (oko 3.600t). Na
osnovu izvršene analize smatram da je stanje na deponijama agregata uredno.
LABORATORIJA ZA TEKUĆU KONTROLU- ISPITIVANJA OVLAŠĆENE
LABORATORIJE
LABORATORIJA ZA GEOMEHANIKU :
R. br. VRSTA ISPITIVANJA POZITIVNO NEGATIVNO UKUPNO
1. Podtlo Ms
726
213
939
2. Posteljica Ms
3.569
452
4.021
3. D.N.S. Ms
3.984
397
4.381
4. Šljunčani klin Ms
256
23
279
5. Stepen zbijenosti
86
6
92
6. Granulacija
312
43
355
7. Vlažnost
218
43
261
LABORATORIJA ZA BETON :
R. br. VRSTA ISPITIVANJA
1. Uzorci iz proizvodnje
2. Uzorci sa ugradnje
3. Kozistencija betona
4. Ispitivanje cementa
5. Granulacija agregata
POZITIVNO NEGATIVNO
763
786
364
48
69
0
0
7
0
3
UKUPNO
763
786
371
48
72
LABORATORIJA ZA ASFALT :
R.Br. VRSTA ISPITIVANJA POZITIVNO NEGATIVNO UKUPNO
1. Uzorci iz proizvodnje
486
16
502
2. Uzorci sa ugradnje
768
37
805
3. Granulacija agregata
198
9
207
4. Ispitivanje kamenog brašna
76
2
78
5. Ispitivanje bitumena
12
0
12
6. Ispitivanje emulzije
32
0
32
LABORATORIJA ZA KAMEN I KAMENE AGREGATE :
R.Br. VRSTA ISPITIVANJA POZITIVNO NEGATIVNO UKUPNO
1. Ispitivanje kamena
15
2
17
2. Podobnost materijala
18
0
6
3. Granulometrijski sastav
75
6
81
4.
49
Kontrolna ispitivanja frakcija
krečnjačkog agregata od strane
akreditovane labaratorije
17
2
19
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
PRIMEDBA
Sanirano
Sanirano
Sanirano
Sanirano
Sanirano
Poboljšana
Prosušeno ili sanirano
PRIMEDBA
Korekc. VC faktora.
PRIMEDBA
"INSTITUT ZA PUTEVE"
"INSTITUT ZA PUTEVE"
PRIMEDBA
"INSTITUT ZA PUTEVE"
"INSTITUT ZA PUTEVE"
"INSTITUT ZA PUTEVE"
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
Pored ovih ispitivanja od strane ovlašćene laboratorije vrše se i dodatna ispitivanja u toku
proizvodnje i u toku izvođenja radova u cilju postizanja što boljeg kvaliteta ali i po nalogu
nadzornih organa.
Povećan obim ispitivanja je uslovila i proizvodnja mobilnom drobilicom na terenu i korišćenje
kamena kao sirovine sa različitih lokaliteta.
Prikazani negativni rezultati su privremenog karaktera i oni su otklanjani u toku rada i na predlog o
saniranju od strane nas kao izvođača radova ili od strane nadzorne službe odnosno investitora.
50
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
2.6. PRIMENA ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004
AD „ Novi Pazar – put „ je usvojio za principe svog poslovanja sistem menadžmenta kvalitetom i
sistem upravljanja zaštitom životne sredine jer to zahteva savremeni način poslovanja. Posedovanje
sertifikata ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 je potvrda takvih naših nastojanja.
Tokom 2011. godine realizovane su sledeće redovne aktivnosti:
- U prvom kvartalu vlasnici procesa su dostavili ASMK-u godišnje izveštaje po perfomansama
procesa, liste ciljeva i planove SO na osnovu kojih je uradjen godišnji plan stručnog
osposobljavanja
- U junu su izvršene VIII interne provere koje su sprovedene po svim evidentiranim procesima u
periodu od 21.06.-22.06.
- Izvršeno je preispitivanje rukovodstva pred redovnu nadzornu proveru
- U julu mesecu (21.07.-22.07.) izvršena je prva nadzorna provera nakon druge resertifikacije
- Na stručnim kolegijumima su po potrebi analizirane aktivnosti koje se sprovode kao obaveze
posedovanja sertifikata.
Sprovedena anketa o stepenu zadovoljenja investitora/ kupca pokazuje da je prosečna ocena
zadovoljenja veća od prošlogodišnje što je pokazatelj povećanih zalaganja da se u postupku
realizacije poslova u što većoj meri zadovolje zahtevi investitora. Posebni ekonomski uslovi i obim
posla uticali su na svest svih zaposlenih, posebno menadžmenta, da se maksimalno ozbiljno priđe
svim radnim obavezama i da pored rokova i kvalitetu izvođenja priđe sa posebnom ozbiljnošću.
Pored redovnih radnih aktivnosti uspešno su sprovedene VIII interne provere i spremno je
dočekana redovna nadzorna provera. Na preispitivanju rukovodstva zaključeno je da se poslovna
orjentacija ne menja i da ostaje da važi usvojena politika kvaliteta.
Prilikom prve nadzorne provere nakon druge resertifikacije potvrdjeno je i produženo
posedovanje sertifikikata standarda ISO 9001/ 2008. Sertifikaciona kuća SGS iz Beograda je
imala samo reči hvale o načinu rada na nivou svih evidentiranih procesa u preduzeću,
odnosno na način implementacije osnovnih principa sistema menadžmenta kvalitetom, uz
preporuku da se dokumentacija u elektronskoj formi uskladi sa informacionim sistemom.
Informacioni sistem je, iako je prošla godina od njegovog rada, još uvek u početnoj fazi zbog
čega o pravim efektima rada u njemu se može govoriti tek za godinu– dve.
AD “ Novi Pazar – put “ dosta ulaže u stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.
Zaposleni su prisutni na većem broju organizovanih prezentacija, seminara ili sajmova građevinskih
materijala i opreme (Beogradski sajam građevinarstva, poseta prizvodjaču opreme RIKO,
prezentacija CRASH TEST-a za saobraćajnu opremu našeg poslovnog partnera PALETA COLOR
u Minhenu i brojnih prezentacija novih tehnologija i novih materijala koje organizuje naš najveći
investitor JP „Putevi Srbije„ Beograd ).
2011. godina je bila godina druge nadzorne provere nakon dobijanja sertifikata ISO 14001.
Obzirom da nas je ista sertifikaciona kuća SGS sertifikovala i za standard sistema upravljanja
zaštitom životne sredine to je nadzorna provera sprovedena uporedo sa nadzornom proverom za
ISO 9001. Na osnovu rezultata sprovedenih III internih provera za ISO 14001 u periodu od
28.06.2010. do 29.06.2010. godine i zaključaka sa preispitivanja rukovodstva eksterni proveravači
su dali ocenu da je AD „ Novi Pazar – put „ već usvojio osnove funkcionisanja na principima
upravljanja zaštitom životne sredine i da je način svog poslovanja (odabir tehnologija i odabir
materijala) podredio cilju maksimalne zaštite životne sredine.
I pored donete odluke o pripremi potrebne dokumentacije za OHSAS ISO 18001:2008 još uvek ista
nije pripremljena, odnosno još nije napravljen odabir konsultanta za uvođenje istog.
Poslovna orjentacija i sastavni deo poslovne politike AD “Novi Pazar– put “ je poštovanje
međunarodnih standarada ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom i ISO 14001 Sistem
upravljanja zaštitom životne sredine. Menadžment preduzeća nastoji da uključi sve zaposlene na
najefektniji i najefikasniji način u proces proizvodnje radi postizanja što boljih radnih rezultata a
sve u cilju stalnog poboljšanja i unapređenja poslovanja i postizanja boljih rezultata. Takav način
poslovanja proističe iz posedovanja sertifikata ISO 9001. Pri tome je opšte nastojanje svih
51
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
zaposlenih da naše radne aktivnosti u što manjoj meri poremete ili naškode prirodnom okruženju
što je jedan od osnovnih zahteva sistema upravljanja zaštitom životne sredine, tj. posedovanja
sertifikata ISO 14001.
52
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
2.7. FINANSIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA
2.7.1.ANALIZA BILANSA STANJA
I Sredstva preduzeća
Stalna imovina u iznosu od
Obrtna imovina u iznosu od
527.987 (u 000 din.)
1.134.028 (u 000 din.)
Stalna imovina:
Zemljište
-
(000) dinara
Početno stanje
Nabavka u toku godine
Stanje na dan 31.12.2010.
Nabavna
Ispravka
Sadašnja
vrednost
vrednosti
vrednost
38.913
38.913
-
Građevinski objekti
-
(000) dinara
Početno stanje
Nabavka u toku godine
Amortizacija
Rashod
Prodaja
Stanje na dan 31.12.2010.
Nabavna
Ispravka
Sadašnja
vrednost
vrednosti
vrednost
155.396
155.396
69.215
3.709
72.924
Oprema
-
53
38.913
38.913
86.181
3.676
82.472
(000) dinara
Početno stanje
Nabavka u toku godine
Amortizacija
Otuđenja i rashodovanja
Stanje na dan 31.12.2010.
Nabavna
Ispravka
Sadašnja
vrednost
vrednosti
vrednost
1.347.429
99.738
1.447.167
948.146
108.521
1.056.667
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
399.283
99.738
108.521
390.500
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
Učešće u kapitalu i dugoročni plasmani
(000) dinara
12.587
3.271
243
- Nematerijalna ulaganja u pripremi
- Učešće u kapitalu "Srbijaputa"
- Dati avansi za osnovna sredstva
Obrtna imovina
Zalihe
1
2
3
4
5
Materijal
Rezervni delovi
Zalihe gotovih proizvoda
Sitan inventar, gume i ostalo
Dati avansi za zalihe
Svega:
Kratkoročna potraživanja
1
JP "Putevi" Srbije
2
Giljeva
3
Telefonija
4
Ministarstvi za infrastrukturu
5
Inter kap Mišar
6
Složna braća Zlatar
7
Ustanova za sport i rekreaciju
8
Tehnoput
9
Eko farm
10
Metalservis stena
11
YU keops
12
Akva art
13
Beton ižinjering
14
GPS sistem
15
Opština tutin
16
Destanović Izet
17
Stil Jasen
18
TTS promet
19
Direkcija za izgradnju
20
Grad Novi Pazar
21
Direkcija za urbanizam
22
Direkcija za urbanizam
23
Opština Sjenica
24
Putevi
25
Direkcija za planiranje
26
Cemed
27
Kosmetput inžinjering
28
Opština Z.Potok
29
Ostalo
Beograd
Sjenica
Beograd
Beograd
Šabac
Nova Varoš
Sjenica
Podgorica
Ušće
Kraljevo
Kraljevo
Kraljevo
Kraljevo
Kraljevo
Tutin
Tutin
Tutin
Ivanjica
Novi Pazar
Novi Pazar
Sjenica
Tutin
Sjenica
Požega
Raška
Novi Pazar
Rudnica
Zubin Potok
Svega:
(000) dinara
58.667
17.239
21.487
13859
32.766
144.018
(000) dinara
271.577
452
586
9.665
2.468
4.799
2.354
3.736
519
6.330
4.933
2.378
656
500
20.400
1.178
1.122
1.632
50.305
11.777
17.958
9.539
6.882
1.624
35.517
1.539
571
13.057
21.368
505.422
Ostala obrtna imovina
1
2
54
Kratkoročni finansijski plasmani
Gotovinski ekvivalentni i gotovina
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
(000) dinara
209.275
73.167
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
II Izvori sredstava
Izvori sredstava sastoje se iz :
1
Kapitala u iznosu od
2
Dugoročnih rezervisanja i obaveza
(000) dinara
713.221
952.693
Struktura
1
2
3
kapitala
Osnovni kapital
Rezerve
Neraspoređeni dobitak
(000) dinara
472.667
120.368
120.186
Dugoročne obaveze
1
Dugoročna rezervisanja
2
Dugoročni krediti
(000) dinara
300.413
165.557
Kratkoročne obaveze
1
Kratkoročni krediti
2
Obaveze prema dobavljačima,primljeni avansi i ostalo
3
Obaveze za PDV porez na dobit
(000) dinara
134.056
306.259
46.408
Kratkoročni krediti
Subvencionisani kredit kod Komercijalne banke
Subvencionisani kredit kod Raiffeisen banke
(000) dinara
117.721
47.836
Obaveze prema dobavljačima
1
Institut za puteve
2
Srbijaput
3
Mostogradnja
4
Volvo
5
Via projekt
6
Geosonda-fundiranje
7
MTC komerc
8
Jugoprevoz
9
Granit pešćar
10
DDOR
11
Paleta kolor
12
Putevi invest
13
Složna braća Putevi Zlatar
14
Isis
15
Zapadna morava
16
Kopaonik
17
Proinžinjering
18
YU keops
19
MD Mond
20
Ada
21
Dunav osiguranje
22
Divlja Rijeka
23
Novembar
24
Signal
25
NPS
26
Ostali sitni dobavljači
Svega:
(000) dinara
6.543
4.661
18.069
1.756
1.722
2.301
439
2.127
776
2.341
7.621
392
1.290
721
1.122
473
481
696
8.204
6.141
1.131
9.126
5.745
4.271
1.035
18.889
108.073
Svega:
(000) dinara
101
101
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
V.Plana
Ljig
N.Sad
N.Sad
Užice
N.Varoš
Beograd
Kraljevo
Kraljevo
Beograd
Kraljevo
Novi Pazar
Tutin
Beograd
Sjenica
Tutin
Sombor
Beograd
Dobavljači - povezana pravna lica
1
AD"Putevi" Užice
55
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
Ostal e obaveze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dobavljači za osnovna sredstva
Dobavljači za osnovna sredstva iz inostranstva
Primljeni avansi
Obaveze za dividendu
Obavze za učešće u dobit
Obavze za zarade za decembar 2011
Ostale obaveze
Svega:
5.335
31.683
37.162
71.039
14.716
31.233
1.179
192.347
Svega:
71.039
71.039
Svega:
9.000
5.716
14.716
Obaveze za di vi dendu
1.
AD "Putevi" Užice
Obaveze za učešće u dobi ti
1.
2.
56
Učešće u dobiti menadžmenta
Učešće u dobiti za stambene potrebe
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
2.7.2. ANALIZA BILANSA USPEHA
U 2011. godini ostvareni su sledeći finansijski rezultati:
2010
I Ukupni prihod
1 Poslovni prihodi
2 Finansijski prihodi
3 Ostali prihodi
Svega:
1.475.522
70.135
116.256
1.661.913
2010
II Ukupni rashodi
1 Poslovni rashodi
2 Finansijski rashodi
3 Ostali rashodi
Svega:
1.504.490
35.359
14.963
1.554.812
2010
%
učešća
u UP
88,78
4,22
7,00
100,00
2011
1.941.918
46.427
149.778
2.138.123
%
učešća
u UP
90,53
2,13
0,90
93,56
2011
1.931.076
41.517
26.830
1.999.423
%
učešća
u UP
2011
%
učešća
u UP
90,82
2,17
7,01
100,00
%
učešća
u UP
96,58
2,08
1,34
100,00
%
učešća
u UP
2011/
2010 %
131,61
66,20
128,83
128,65
2011/
2010 %
128,35
117,42
179,31
128,60
2011/
2010 %
III Finansijski rezultat
1 Poslovni rezultat
2 Finansijski rezultat
3 Ostali rezultati
28.968
34.776
101.293
1,74
2,09
6,09
10.842
4.910
122.948
0,51
0,23
5,75
-37,43
14,12
121,38
IV Neto rezultat
107.101
6,44
138.700
6,49
129,50
Rekapitulacija
2010
1
2
3
4
5
57
Ukupan prihod
Ukupni rashodi
Finansijski rezultat
Presečan broj radnika
Prosečna neto zarada
1.661.913
1.554.812
107.101
528
31.065
%
učešća
u UP
100,00
93,56
6,44
2011
2.138.123
1.999.423
138.700
542
33.851
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
%
učešća
u UP
100,00
93,51
6,49
2011/
2010 %
128,65
128,60
129,50
102,65
108,97
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
U 2011. godini u poređenju sa prethodnom godinom ostvareno je povećanje svih ekonomskih
kategorija i to u približno istom procentu, osim kod prosečne zarade, koja beleži nešto manji
procenat rasta. Ovo je obrnuta situacija od prethodne godine, jer smo u 2010-oj u odnosu na 2009tu godinu ostvarili smanjenje kod ostalih ekonomskih pokazatelja, osim kod prosečne zarade koja je
beležila povećanje od 5%.
U strukturi prihoda i rashoda po vrstama ne postoje velike razlike u ostvarenju u poređenju sa
prethodnom godinom, što je bio slučaj prethodne godine. Kao što se vidi iz tabele, procenti
povećanja su približno isti, osim kod finansijskih prihoda, kod kojih je zabeleženo smanjenje.
Učešće finansijskih prihoda u ukupnom prihodu je smanjeno sa 4,22 na 2,17% a finansijskih
rashoda sa 2,13 na 1,94%. Ovaj pokazatelj ukazuje na to da u 2011-oj godini nismo koristili
finansijske kredite kao prethodnih godina niti smo imali previše slobodnih finansijskih sredstava
kako bismo ih kratkoročno plasirali.
Poslovni prihodi i poslovni rashodi učestvuju u ukupnom prihodu skoro sa istim procentom kao
prethodne godine, jer smo i ove godine na dugoročna rezervisanja po osnovu ugovora o jemstvu
knižili iznos od 95 miliona dinara, a taj rashod po međunarodnim računovodstvenim standardima i
Zakonu o računovodstvu i reviziji pripada grupi poslovnih rashoda.
Za razliku od prethodne godine kada smo ostvarili negativan poslovni rezultat jer su nam bili veći
poslovni rashodi od poslovnih prihoda, u ovoj godini je iskazan pozitivan poslovni rezultat u
iznosu od 10,8 miliona dinara, što je svakako dobro sa stanovišta analize bilansa uspeha, jer je
veoma bitno da se, pored pozitivnog ukupnog rezultata, iskaže pozitivan poslovni rezultat. To je
posebno bitno kad se dostavljaju podaci uz tendersku dokumentaciju za dobijanje velikih poslova.
Povećanje prosečne zarade u 2011-oj godini nije pratilo povećanje ostalih kategorija, ali moramo
biti zadovoljni, imajući u vidu da smo u prethodnoj godini jedino tu imali povećanje, a kod svega
ostalog smanjenje. Pored toga moramo imati u vidu i situaciju u okruženju i ukupno stanje u
privredi Republike.
Imajući u vidu uslove privređivanja u 2011. godini i činjenicu da smo, isto kao i prethodne godine,
tek krajem trećeg kvartala dobili određene poslove koje smo vrlo uspešno i u rekordnom roku
završili, možemo biti zadovolji postignutim rezultatima.
I pored veoma teških uslova poslovanja,velike ekonomske krize, nedostatka posla i drugih
problema, ostvarena je dobit u nominalno većem iznosu od predhodne godine, zahvaljujući merama
štednje i racionalizacije na svim nivoima i svakodnevnom praćenju svih troškova preko službe za
razvoj, planiranje i analiziranje.
Veliki doprinos za praćenje troškova dao je direktor, koji je svojim ogromnim ličnim angažovanjem
pomogao službi za razvoj, planiranje i analiziranje i uspeo u svojoj nameri da uspostavi kontrolu
nad svim vrstama troškova na koje može da se utiče racionalnim ponašanjem. Posebno su veliki
rezultati postignuti kod obračuna zarada i ostalih naknada, ali su u toj oblasti uloženi veliki napori i
višemesečni rad u 2011. godini.
U strukturi rashoda zastupljeno je veliko šarenilo, a ima velikih razlika u pojedinim vrstama
rashoda u odnosu na prethodnu godinu. Dok kod pojedinih kategorija imamo povećanje, kod drugih
je zabeležen određeni pad.
Najveće povećanje, kako u apsolutnom iznosu tako i po procentu učešća, zabeleženo je kod
troškova usluga na izradi učinaka, odnosno podizvođačkih usluga gde je indeks ostvarenja skoro
400% . Razlog tako drastičnog povećanja je u tome što su u prethodnoj godini ti rashodi ostvareni u
58
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
vrlo malom iznosu od svega 42 miliona dinara, a ove godine je na tom kontu iskazan iznos od skoro
170 miliona dinara. To je izazvano najviše zbog podizvođačkih usluga AD ”Mostogradnja”Beograd na mostu Ivanov potok jer je njihova kumulativna situacija za 2011. godinu iznosila oko
100 miliona dinara, što čini 60% od ukupnog iznosa podizvođačkih usluga.
Dosta veliko povećanje imamo i kod troškova materijala, što je neuobičajeno jer su u prethodnim
godinama obično veći procenat povećanja imali troškovi goriva i energije od troškova materijala,
dok je ove godine situacija obrnuta.
Kod troškova rezervisanja imamo smanjenje u odnosu na prethodnu godinu, što znači da smo u
2011. nešto lošije poslovali u odnosu na prethodnu godinu posmatrajući „godinu za godinu“, jer su
nam se ukupna dugoročna rezervisanja i ispravka vrednosti potraživanja smanjila za 37 miliona,
dok su u prethodnoj godini bila povećana za 95 miliona dinara.
Veliko povećanje ostvareno je kod troškova kamata, ali treba imati u vidu da su u prethodnoj godini
ovi troškovi imali drastičan pad u odnosu na 2009- tu, odnosno da su bili minimalni pa je bila mala
osnovica za upoređivanje. Iako je visok indeks povećanja, učešće troškova kamata u ukupnim
troškovima je svega 1,59%.
Troškovi po rednim brojevima 5., 6. i 7. zauzimaju značajno mesto u strukturi rashoda pa ih treba
posmatrati u zbiru. Te tri kategorije za 2011. godinu iznose ukupno 265 miliona dinara a za 2010.
godinu 120 miliona dinara. Znači, ostvareno je povećanje od preko 120%, a razlozi za tako veliko
povećanje su objašnjeni u ovom uzveštaju. Naime, najvećim delom povećanje je zbog velikog
iznosa podizvođačkih radova od strane AD ”Mostogradnja”- Beograd na mostu Ivanov potok.
Sledeća tabela ilustruje strukturu ovih troškova:
Struktura rashoda
Red.
br.
2010
Vrsta rashoda
1 Troškovi materijala
465.085
29,91
2 Troškovi goriva i energije
213.661
13,74
3 Bruto zarade radnika
324.631
20,88
4 Ostale naknade
37.312
2,40
5 Troš.usluga izradi učinaka
42.801
2,75
6 Troš.transportnih usluga
34.034
2,19
7 Troš.održavanja i ostale usluge
43.820
2,82
669
0,04
9 Troškovi amortizacije
106.029
6,82
10 Troškovi rezervisanja
196.807
12,66
3.472
0,22
11.570
0,74
13 Troškovi platnog prometa
1.604
0,10
14 Troškovi poreza
6.031
0,39
15 Troškovi kamata
13.245
0,85
16 Kursne razlike
21.729
1,40
8 Troš.reklame i propagande
11 Troškovi reprezentacije
12 Troškovi premija osiguranja
17 Ispravka vredn.potraživanja
18 Ostali rashodi
Svega:
59
2011
% učešća
iznos
723.963
273.558
366.360
41.055
169.401
34.856
60.818
1.180
111.702
95.560
4.756
13.083
2.184
7.244
31.903
19.613
-
2011/ 2010
% učešća
iznos
%
36,21
155,66
13,68
128,03
18,32
112,85
2,05
110,03
8,47
395,79
1,74
102,42
3,04
138,79
0,06
176,38
5,59
105,35
4,78
48,56
0,24
136,98
0,65
113,08
0,11
136,16
0,36
120,11
1,60
240,87
0,98
90,26
2,11
130,56
100,00
128,60
-
32.312
2,08
1.554.812
100,00
42.187
1.999.423
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
Od ukupnih rashoda na ovim rednim brojevima u iznosu od 265 miliona dinara 95% odnosi se na
navedene firme, a kao što se vidi kod nekih je ostvareno značajno smanjenje, a kod nekih značajno
povećanje u odnosu na prethodnu godinu.
Red.
br.
Naziv firme
Iznos
Mesto
1 AD "Putevi"
Užice
2 Zapadna Morava
Kraljevo
3 Paleta kolor
2010
%
2011
19.783
22.927
115,89
7.164
2.601
36,31
N.Sad
12.705
13.699
107,82
4 Filmann
Tutin
4.907
6.655
135,62
5 Mostogradnja
Beograd
6 VIA projekt
Beograd
2.609
613
7 Nebgor
Zvečan
4.402
-
8 VD elektro
Kraljevo
5.920
776
9 Cinkara
Kruševac
174
-
10 Magbom
Beograd
615
-
11 Šumadijatransport
Čačak
12 Jugoprevoz
-
89.375
23,50
13,11
5.947
2.789
46,90
V.Plana
12.704
14.062
110,69
13 Prevoznici iz Sjenice
Sjenica
6.461
3.642
56,37
14 Ada
Tutin
2.065
10.350
501,21
15 Institut za puteve
Beograd
11.852
19.361
163,36
16 Putevi Kraljevo
Kraljevo
2.857
25.576
895,20
17 Wirtgen
Beograd
2.306
5.573
241,67
18 Volvo
Beograd
6.027
10.583
175,59
19 Iskop-gradnja
Novi Pazar
-
5.223
20 MD Mond
N.Pazar
-
15.026
21 Komunalne i ostale usluge
Svega:
3.842
4.543
118,25
112.340
253.374
225,54
Rekapitulacija
Red. Vrsta rashoda
br. po predmetu
2011/2010
%
Rasčlanjeno po dobavljačima
2010
2011
%
2010
2011
Razlika
2010 2011
%
2010
2011
1 Red.broj 5
42.801
169.401
396
39.804
163.872
93
97
2.997
5.529
7
3
2 Red.broj 6
34.034
34.856
102
33.098
34.158
97
98
936
698
3
2
3 Red.broj 7
43.820
60.818
139
39.438
55.344
90
91
4.382
5.474
10
9
220
112.340
253.374
93
96
8.315 11.701
7
4
Svega:
60
Ukupno iskazan iznos
2010
2011
120.655
265.075
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
Imajući u vidu uslove poslovanja u 2011-oj godini i restrikciju investicija zbog ekonomske krize,
nedostatka posla i ostalih problema, mišljenja smo da možemo biti zadovoljni postignutim
rezultatima.
Merama štednje i racionalizacije i svakodnevnim praćenjem troškova preko pogonskog
knjigovodstva smanjili smo sve troškove na koje može da se utiče i takvim načinom rada uspeli da
održimo kontinuitet redovnih isplata zarada i ostalih naknada radnicima. Prosečna zarada nam je
nešto ispod republičkog proseka, ali moramo biti zadovoljni, obzirom na dešavanja u okruženju.
OSNOVNI FINANSIJSKI POKAZATELJI
Red.
N a ziv
br.
1. Prosečan broj radnika na bazi ukupnih časova rada
2. Prosečan stvarni broj radnika
3. Ukupan prihod po radniku
4 Ukupni rashodi po radniku
5. Dobit po radniku
6.
7.
8.
9.
Učešće UR/UP
Učešće bruto zarada/UP
Učešće neto zarada/UP
Učešće dobiti/UP
Prosečna bruto zarada po radniku (na bazi ukupnih
časova rada)
Prosečna neto zarada po radniku (na bazi ukupnih
11.
časova rada)
10.
2010.
2011.
Index %
528
500
542
506
102,65
101,20
3.147.562
2.944.719
202.842
3.944.876
3.688.972
255.904
125,33
125,27
126,16
93,55
19,53
11,85
6,44
1,64810127
93,51
17,13
10,40
6,49
99,96
87,74
87,74
100,73
43.688
55.790
127,70
31.065
33.851
108,97
1,64810127
Prosečna bruto zarada po radniku (na bazi stvarnog
broja radnika)
Prosečna neto zarada po radniku (na bazi stvarnog
13.
broja radnika)
46.134
60.336
130,78
32.804
36.609
111,60
14. Prosečna neto zarada (opština Novi Pazar)
15. Prosečna bruto zarada (opština Novi Pazar)
25.577
35.422
nema podatka
nema podatka
16. Prosečna neto zarada (Privreda R.Srbije)
17. Prosečna bruto zarada (Privreda R.Srbije)
18. Prosečna neto zarada u građevinarstvu RS
32.370
44.840
29.198
nema podatka
nema podatka
nema podatka
12.
61
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
2.8. IZVEŠTAJ O RADU FINANSIJSKOG SEKTORA
2011. godina je protekla u znaku početka primene novog informacionog sistema, kao nastavak
prošlogodišnjih aktivnosti kada smo bili angažovani na snimanju postojećeg sistema i pripremi za
novi. Na ovim poslovima nisu bili angažovani samo radnici finansijskog sektora, već i radnici svih
sektora i službi na čelu sa direktorom.
Početkom godine bilo je dosta problema i poteškoća vezanih za prelazak sa starog na novi sistem,
što je i normalno, ali se vremenom njihov broj smanjivao da bismo već polovinom godine konačno
uvideli prednosti novog informacionog sistema.
Kao i svake godine u finansijskom sektoru su svi angažovani u toku januara i februara na obradi
godišnjeg popisa sredstava i izvora sredstava i na pripremi i izradi završnog računa. Kao što je
poznato ti poslovi su veoma važni i značajni za prikazivanje realne slike o poslovanju firme tako da
moraju maksimalno odgovorno i stručno da se odrade. Ove godine ti poslovi su se poklopili sa
početkom primene novog sistema, pa je bilo dosta naporno zbog toga što se paralelno radilo i u
novom i u starom, odnosno prethodna godina u starom a nova u novom sistemu.
Istovremeno sa ovim poslovima u ovom periodu se dosta radilo na izmenama kolektivnog ugovora
u delu zarada i ostalih naknada,gde je najviše bio angažovan direktor sa posebnom službom, a
finansijski sektor je uključen na primeni tih izmena kroz obračun, a činjenica je da je finansijski
sektor morao više da bude uključen kod izmena, posebno rukovodilac sektora.
Počev od marta ove godine, u sklopu izmena kolektivnog ugovora, počeli smo da uključujemo
ishranu radnika u menzi i restoranima u bruto zarade radnika, sa istovremenom obustavom od neto
zarade neto iznos ishrane, što je u skladu sa Zakonom, a predstavlja novinu u odnosu na dosadašnji
rad. I u ovom delu je u početku bilo problema, koji su u hodu rešavani sa NPS-om i već od trećeg
meseca primene te novine nije bilo nikakvih problema.
Od ostalih poslova vezanih za finansijski sektor treba pomenuti sledeće: predaja pojedinačne
poreske prijave za sve radnike, dostavljanje raznih izveštaja poreskoj upravi, izrada i predaja raznih
statističkih izveštaja, predaja PDV prijave za svaki mesec, dostavljanje podataka poslovnim
bankama za kredite i garancije, obračun zarada i ostali poslovi vezani za zarade, plaćanje obaveza
prema bankama i dobavljačima, kompenzacije i ostalo.
Od meseca jula ostali smo bez jednog izvršioca zbog porodiljskog bolovanja, ali nismo primili
novog radnika, već smo izvršili preraspodelu poslova unutar sektora, tako da poslovi nisu trpeli i
ažurnost je ostala skoro ista.
62
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
2.9. IZVEŠTAJ O RADU KOMERCIJALNOG SEKTORA
Povećani obim poslova na nivou preduzeća u 2011-oj godini u odnosu na realizaciju iz 2010-e
godine uslovio je u komercijalnom sektoru veće aktivnosti u poređenju sa prethodnom godinom.
Angažovanje zapošljenih u sektoru bilo je prilagođeno obimu radova koji su se izvodili na teritoriji
opština čije puteve održavamo.
Zbog uvećane realizacije u 2011-oj godini u odnosu na 2010-u godinu izvršene su i veće nabavke
pojedinih materijala. Međutim, utrošena finansijska sredstava za nabavku znatno su veća od
indeksa nabavljenih količina pojedinih materijala što se može videti iz tabele uporednih pokazatelja
nabavke osnovnih materijala za 2011-u godini. Razlog više utrošenih sredstava za nabavku raznih
materijala je taj što su u toku 2011-e godine povećane cene mnogih materijala, a posebno bitumena,
goriva, mazuta, lož ulja i auto guma. Ovo se može videti upoređujuči indekse ostvarenih količina sa
indeksima ostvarenih finansijskih iznosa.
Na početku godine izradili smo godišnji plan nabavke, a u skladu sa ISO standardom i ostale
izveštaje kako bi blagovremeno izvršili sve obaveze po procedurama. Ove aktivnosti olakšale su
rad sektora u toku godine.
Svakodnevnim prisustvom na tržištu uspevali smo na vreme i pod najpovoljnijim uslovima
obezbediti potrebne materijale i rezervne delove, kako u zemlji, tako i iz inostranstva.
Koristeći prednost većih nabavki na nivou grupacije, koordiniranim aktivnostima sa kancelariom u
Beogradu vršene su kvalitetnije nabavke po pitanju kvaliteta, cena, rokova i uslova plaćanja.
Radi planiranog trošenja finansijskih sredstava, nabavka rezervnih delova vršena je isključivo po
ukazanoj potrebi bez stvaranja zaliha u magacinu. Za magacin su nabavljani delovi koji se
svakodnevno troše i čija nabavka ne angažuje veća finansijska sredstva.
Vezano za napore usmerene na uštede u svakom segmentu primećena je znatna prednost
evidentiranja troškova po mestima nastanka za šta je zaslužna služba za razvoj. Zahvaljujući
kvalitetnom praćenju troškova i radu ove službe učinjen je značajan pomak na smanjenju svih
troškova čime je, nesumnjivo, dokazana velika prednost formiranja i postojanja ove službe.
Zahvaljujući kvalitetnoj međusektorskoj saradnji nije bilo propusta u radu što je omogućilo
blagovremeno reagovanje za interventne nabavke i ostale nepredviđene aktivnosti u komercijalnoj
službi.
Veliki broj razuđenih i usitnjenih gradilišta zahtevao je svakodnevno praćenje realizacije
trebovanja. Osim toga, potrebno je formirati i obezbediti adekvatnu cirkulaciju dokumentacije
potrebne za evidentiranje svih aktivnosti i promena na nivou preduzeća.
Pored toga što nije bilo većih radova na teritoriji Kosova i Metohije, posebnu pažnju morali smo
obratiti na rad za potrebe opština na toj teritoriji iz razloga što su rigorozne mere kontrole
poslovanja sa njima.Ispravno evidentiranje ovog poslovanja zahteva puno preciznosti i redovnu
obradu prateće dokumentacije kako bi se zadovoljili zahtevi nadležnih službi.
Isti slučaj, malo i složeniji, imali smo u radu na teritoriji opštine Rožaje koja se nalazi u drugoj
zemlji za šta se sprovodio postupak predviđen za izvoz roba i usluga u inostranstvo.
Da bi mogli nesmetano da izvodimo radove u inostranstvu morali smo sve aktivnosti obavljati
preko firme DOO "Putna izgradnja" u Rožajama što je izazvalo niz dodatnih aktivnosti imajući u
vidu uslove privređivanja u Crnoj Gori. U toku ove godine na teritoriji Crne Gore bilo je znatno
manjih aktivnosti u poređenju sa prethodnim godinama.
Svakodnevnim praćenjem potreba i realizaciom trebovanja uspevali smo sve poslove završavati na
vreme te nije dolazilo do zastoja u radu.
Radi adekvatnog praćenja potreba svih službi, zapošljeni u komercijalnom sektoru ulažu, a ulagaće
još više napora kako ne bi dolazilo do određenih zastoja. Pored toga, neophodno je i dalje
osavremeniti i usavršavati rad u sektoru kako bi blagovremeno odgovorili svim zahtevima, kako
unutar firme, tako i od strane zakonodavca.
Radi osavremenjavanja rada i podizanja efikasnosti na veći stepen, tokom cele godine rađeno je u
novom informacionom sistemu koji nam je olakšao rad.
U toku implementacije i rada u novom sistemu, što je sasvim normalno, nailazili smo na poteškoće
u smislu primene stečenog znanja iz te oblasti. Međutim, angažovanjem svih zaposlenih kao i
63
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
stručnih radnika iz NPS-a, firme sa kojom je potpisan ugovor o izradi i implementaciji
informacionog sistema, problemi se u toku rada otklanjaju.
Pored truda koji se ulagao tokom godine i dalje se javljaju određeni broblemi koji se lakše
savladavaju i koji će nas pratiti sve dok u potpunosti ne ovladamo novim informacionim sistemom.
Obzirom na interesovanje i obaveze koje moramo ispoštovati, smatram da ćemo u 2012-oj godini u
potpunosti ovladati radom u novom informacionom sistemu.
UPOREDNI POKAZATELJI NABAVKE OSNOVNIH MATERIJALA ZA PERIOD OD 01.01. 2011. godine- 31.12.2011. godine
I I II KVARTAL
Jed.
Red.
broj
Naziv materijala
1
2
mere
3
Količina
2010
2011
4
5
index
6
III KVARTAL
Finansijski iznos
2010
2011
7
8
index
9
Količina
2010 2011
10
11
1 Bitumen
t
1.490
1.039 69,73 54.389.000 44.892.960 82,54
937
2 Nafta
t
511
732 143,25 41.275.000 72.251.702 175,05
561
3 Benzin
L
4 Lož ulje
t
92
5 Mazut
t
214
6 Razna ulja
kg.
11.740 12.140 103,41
1.323.000
1.391.626 105,19 6.700
25 27,17
6.901.000
1.937.500 28,08
144 67,29
7.573.000
7.044.310 93,02
7.750 16.350 210,97
index
12
IVKVARTAL
Finansijski iznos
2010
2011
13
14
index
15
Količina
2010 2011
16
17
2.265 241,73 34.635.300 107.094.600 309,21 2.180
725 129,23 47.133.400 75.325.090 159,81
593
969.094 122,05 6.070
index
18
UKUPNO
Finansijski iznos
2010
2011
19
20
index
21
Količina
2010
22
index
2011
23
24
Red.
index broj
Finansijski iznos
2010
2011
25
26
27
1
1.315 60,32 83.513.000 69.273.658 82,95
4.607
4.619 100,26 172.537.300 221.261.218 128,24 1
598 100,84 50.372.950 64.166.670 127,38
1.665
2.055 123,42 138.781.350 211.743.462 152,57 2
27.828 113,54
8.150 121,64
794.010
7.538 124,18
724.758
910.525 125,63
24.510
113
99 87,61
8.689.240
7.623.000 87,73
72
183 254,17
2.690.400
8.950.400 332,68
2.135.000
4.251.000 199,11 11.076 15.100 136,33
2.556.530
3.926.000 153,57 10.980 14.550 132,51
2.538.000
3.883.400 153,01
47
27 57,45
2.067.345
2.070.100 100,13
252
151 59,92 17.657.585 11.630.600 65,87 4
283
219 77,39 11.566.000 11.493.340 99,37
569
546 95,96 21.829.400 27.488.050 125,92 5
1.354.820 72,53
29.806
46.000 154,33
2.841.768
3.271.245 115,11 3
7.229.530 12.060.400 166,82 6
7 Emulzija
t
43
27 62,79
1.868.000
9
40 444,44
1.008.900
2.204.400 218,50
26
10 38,46
1.196.000
555.780 46,47
78
77 98,72
4.072.900
4.115.000 101,03 7
8 Erupt. Agregat 0-2
t
3.390
51 1,50
3.186.600
47.940 1,50 2.524
1.632 64,66
2.372.560
1.780.888 75,06
820
190 23,17
770.800
178.600 23,17
6.734
1.873 27,81
6.329.960
2.007.428 31,71 8
9
- II - 2-4
t
1.600
0,00
1.504.000
0,00
742
622 83,83
697.480
682.020 97,78
350
200 57,14
329.000
190.628 57,94
2.692
822 30,53
2.530.480
872.648 34,49 9
10 - II - 4-8
t
3.400
3.410 100,29
3.196.000
3.205.400 100,29 1.773
2.550 143,82
1.666.620
2.993.180 179,60 2.420
1.724 71,24
2.272.400
1.692.480 74,48
7.593
7.684 101,20
7.135.020
7.891.060 110,60 10
11 - II - 8-11
t
1.620
1.193 73,64
1.522.800
1.121.420 73,64 1.093
3.758 343,82
1.027.420
3.526.010 343,19 1.420
633 44,58
1.334.800
614.954 46,07
4.133
5.584 135,11
3.885.020
5.262.384 135,45 11
12 Krečnjački agregat
t
4.060
5.700 140,39
1.942.000
4.392.280 226,17 7.890
7.090 89,86
4.393.000
5.365.300 122,13 4.453
5.529 124,16
3.192.460
3.906.650 122,37
16.403
18.319 111,68
9.527.460 13.664.230 143,42 12
13 Krečnj.agreg.Sjenica
m3
1.480
9.980 674,32
1.225.000
7.628.600 622,74
550
4.180 760,00
528.000
3.132.840 593,34 11.950
3.928 32,87 10.393.500
2.988.160 28,75
13.980
18.088 129,38 12.146.500 13.749.600 113,20 13
14 Filer
t
1.050
803 76,48
1.575.000
1.204.500 76,48
735
2.030 276,19
1.102.500
3.045.000 276,19 1.625
1.324 81,48
2.437.500
1.986.000 81,48
3.410
4.157 121,91
15 Cement
t
930
482 51,83
8.481.000
4.723.600 55,70
512
499 97,46
4.669.440
4.890.200 104,73
760
787 103,55
6.931.200
7.712.600 111,27
2.202
1.768 80,29 20.081.640 17.326.400 86,28 15
16 Pesak
m3
1.320
1.867 141,44
924.000
1.306.900 141,44
813
792 97,42
569.100
554.400 97,42
936
434 46,37
655.200
303.800 46,37
3.069
3.093 100,78
2.148.300
2.165.100 100,78 16
17 Betonske cevi
m1
415
448 107,95
1.172.000
1.594.500 136,05
344
709 206,10
780.000
2.640.000 338,46
564
324 57,45
2.163.520
1.170.038 54,08
1.323
1.481 111,94
4.115.520
5.404.538 131,32 17
18 PVC cevi
m
5.570
2.634 47,29
4.570.000
445.226 9,74 1.510
1.600 105,96
2.620.400
2.193.400 83,70 2.470
2.394 96,92
1.566.500
1.915.200 122,26
9.550
6.628 69,40
8.756.900
4.553.826 52,00 18
19 Ivičnjaci
m
9.690
6.750 69,66
4.772.000
1.852.640 38,82 11.815 21.280 180,11
4.366.840 12.514.500 286,58 7.800 14.861 190,53
3.910.910
8.187.820 209,36
29.305
42.891 146,36 13.049.750 22.554.960 172,84 19
20 Rezervni delovi
din.
7.605.000
9.900.000 130,18
5.087.000
7.700.000 151,37
4.200.000
6.604.900 157,26
-
21 Eksploziv
kg
2.479.000
2.147.020 86,61 23.530 36.765 156,25
2.193.766
3.056.000 139,30 25.480 20.801 81,64
2.632.874
2.278.208 86,53
72.450
83.536 115,30
7.305.640
7.481.228 102,40 21
394.400
262.885 66,65
3.745
3.004 80,21
1.104.500
1.024.310 92,74 22
30.000
46.250 154,17
4.230.000
8.667.485 204,91 23
2.290
2.780 121,40 18.779.200 24.506.900 130,50 24
23.440 25.970 110,79
22 Štapin-nonel detonatori kom.
1.820
674 37,03
355.550
215.900 60,72
965
1.459 151,19
23 Boja za obeležavanje
30.000 36.020 120,07
4.230.000
6.751.920 159,62
-
10.230
-
1.915.565
2.297.500
kgr.
354.550
545.525 153,86
24 Industrijska so
t
680
1.170 172,06
5.416.200
9.711.000 179,30
-
250
-
25 Šljaka
t
144
130 90,28
115.200
104.000 90,28
-
-
-
26 Auto gume 1100-20
kom.
34
14 41,18
724.000
437.200 60,39
4
20 500,00
124.747
1.628.310
27 Auto gume 1200-20
kom.
52
39 75,00
1.212.000
1.503.400 124,04
20
16 80,00
28 Auto gume 315/80x22,5 kom.
108
76 70,37
3.689.170
3.277.080 88,83
70
960
1.610
-
871 90,73
1.360 84,47 13.363.000 12.498.400 93,53
-
5.115.000
6.235.500 121,91 14
16.892.000 24.204.900 143,29 20
520
240 46,15
416.000
192.000 46,15
664
370 55,72
531.200
296.000 55,72 25
1.305,29
20
20 100,00
493.950
564.000 114,18
58
54 93,10
1.342.697
2.629.510 195,84 26
414.000
1.697.391 410,00
74
59 79,73
2.804.453
2.429.748 86,64
146
114 78,08
4.430.453
5.630.539 127,09 27
117 167,14
2.376.130
5.583.960 235,00
45
161 357,78
1.396.300
5.600.980 401,13
223
354 158,74
7.461.600 14.462.020 193,82 28
29 Damper gume
kom.
7
11 157,14
561.640
1.050.430 187,03
5
7 140,00
492.900
714.270 144,91
25
0,00
1.700.190
0,00
37
18 48,65
2.754.730
1.764.700 64,06 29
30 Ostale gume
kom.
109
60 55,05
1.085.600
618.764 57,00
41
45 109,76
414.500
731.500 176,48
170
145 85,29
1.505.000
1.911.000 126,98
320
250 78,13
3.005.100
3.261.264 108,52 30
31 HTZ oprema
din.
1.709.000
1.434.400 83,93
205.000
234.300 114,29
456.000
1.750.000 383,77
-
-
2.370.000
3.418.700 144,25 31
32 Rezana građa
m3
308.700
352.885 114,31
204.000
373.020 182,85
228.800
441.000 192,74
46
67 145,65
741.500
1.166.905 157,37 32
33 Oplata
m2
-
-
34 Betonsko železo
kg
35 Telefonski troškovi
in
431.782
36 Troš.električne energije kv 1.008.416 916.176 90,85
4.517.547
37 Ostali troškovi
din.
18.583.000 21.930.000 118,01
12.800.000 12.800.000 100,00
18.250.000 17.000.000 93,15
U K U P N O:
208.747.789 226.142.937 108,33
151.457.809 292.372.380 193,04
241.616.900 242.264.622 100,27
64
17
20 117,65
12
21 175,00
-
108.350 16.500 15,23
6.190.000
1.191.370 19,25 32.400
3.460 10,68
450.423 104,32
4.420.221 97,85 565.335 754.037 133,38
1.873.200
235.188
2.381.688
17
26 152,94
233.260 12,45 28.500 55.400 194,39
205.252 87,27
3.246.205 136,30 863.574 789.425 91,41
1.710.000
261.534
3.868.556
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
3.291.500 192,49 169.250
218.997 83,74
-
75.360 44,53
-
-
-
33
9.773.200
4.716.130 48,26 34
928.504
874.672 94,20 35
4.020.601 103,93 2.437.325 2.459.638 100,92 10.767.791 11.687.027 108,54 36
-
-
49.633.000 51.730.000 104,23 37
601.822.498 760.779.939 126,41
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
SPECIFIKACIJA ANALITIČKIH KONTA ZALIHA PO RADNIM JEDINICAMA
Redni broj
Konto
Naziv konta
I
1010 MATERIJAL
1
1010 Sirovine i materijal Centralni magacin (RJ Mehanizacija)
2
5
10100 Sirovine i materijal magacini po sekcijama (RJ Održavanje)
(KRALJEVO, RASKA, SJENICA, TUTIN )
1010 Sirovine i materijal magacini (RJ Majdan i baze)
(MAJDAN-PAZARIŠTE, BAZA POSTENJE)
1010040 Sirovine i materijal magacin
NOVI PAZAR
1010060 Magacin menze
6
1010090 Materijal nefakturisani
3
4
II
7
8
9
10
1013 GORIVO I MAZIVO
1013001 Gorivo i mazivo Centralni magacin (RJ Mehanizacija)
10130 Gorivo i mazivo magacini po sekcijama (RJ Održavanje)
(KRALJEVO, RASKA, SJENICA, TUTIN )
1013 Gorivo i mazivo magacini (RJ Majdan i baze)
1013040 Gorivo i mazivo GRADNJA
NOVI PAZAR
101305 Gorivo i mazivo CISTERNA 1i CISTERNA 2
12
1013090 Gorivo i ulje i mazivo nefakturisano
102 REZERVNI DELOVI
13
1020001 Rezervni delovi Centralni magacin (RJ Mehanizacija)
14
1020 Rezervni delovi magacini po sekcijama (RJ Održavanje)
(KRALJEVO, RASKA, SJENICA, TUTIN )
1020 Rezervni delovi magacini (RJ Majdan i baze)
(MAJDAN-PAZARIŠTE, BAZA POSTENJE)
1020040 Rezervni delovi (RJ Gradnja)
NOVI PAZAR
1020090 Rezervni delovi nefakturisani
15
16
17
IV
18
19
20
21
22
S a l d o
Na dan : 31.12.'11.
INDEX
48.206.438,10
39.476.578,00
484.696,99
482.519,89
81,89
99,55
24.610.986,25
19.470.183,82
79,11
8.605.657,66
5.158.480,30
59,94
14.493.764,26
12.127.387,99
83,67
17.220,56
151,95
11.332,94
103 ALAT I INVENTAR
13.649.394,36
16.419.537,72
120,29
6.332.232,57
5.079.950,06
80,22
5.003.263,71
4.328.408,40
86,51
2.101.566,84
2.606.186,70
124,01
6.911,24
16.574,93
239,83
205.420,00
577.200,10
280,99
3.811.217,53
17.750.541,15
17.239.626,65
97,12
11.262.728,87
11.939.326,86
106,01
742.834,55
69.279,83
9,33
5.681.352,87
5.051.648,50
88,92
63.624,86
100.329,17
157,69
79.042,29
1.655.695,96
1.340.923,65
80,99
730.353,97
569.802,44
78,02
301.882,95
236.573,79
78,37
275.077,21
154.015,84
55,99
166.239,00
199.636,73
120,09
1030001 Sitan inventar na zalihi Centralni magacin (RJ Mehanizacija)
1030 Sitan inventar na zalihi magacini po sekcijama (RJ Održavanje)
(KRALJEVO, RASKA, SJENICA, TUTIN )
1030 Sitan inventar na zalihi magacini (RJ Majdan i baze)
1030040 Sitan inventar na zalihi magacin (RJ Gradnja)
NOVI PAZAR
1031001 Sitan inventar u upotrebi Centralni magacin (RJ Mehanizacija)
473.585,03
473.585,03
100,00
10310 Sitan inventar u upotrebi magacini po sekcijama (RJ Održavanje)
(KRALJEVO, RASKA, SJENICA, TUTIN,NOVI PAZAR )
1031010 Sitan inventar u upotrebi magacin MEHANIZACIJA
1.474.998,90
1.953.809,54
132,46
5.186.050,49
6.211.966,92
119,78
1.948.890,44
1.948.804,44
100,00
1.383.484,52
1.740.170,94
125,78
27
10310 Sitan inventar u upotrebi magacini (RJ Majdan i baze)
(MAJDAN-PAZARIŠTE, BAZA POSTENJE)
1031040 Sitan inventar u upotrebi magacin (RJ Gradnja)
NOVI PAZAR
1031050 Sitan inventar u upotrebi magacin ZAJEDNICKE SLUZBE
192.595,76
192.595,76
100,00
28
1031900 Ispravka vred.sitnog inventara u upotrebi i zalihi
-10.477.462,31
-12.338.879,80
117,77
29
1030090 Sitan inventar nefakturisani
23
23
25
26
V
1031101 HTZ-oprema na zalihi CENTRALNI MAGACIN (RJ Mehanizacija)
31
103110 HTZ-oprema na zalihi (RJ Održavanje)
(KRALJEVO, RASKA, SJENICA, TUTIN,NOVI PAZAR )
1031110 HTZ-oprema na zalihi magacini (RJ Majdan i baze)
(MAJDAN-PAZARIŠTE, BAZA POSTENJE)
1031140 HTZ-oprema na zalihi magacin (RJ Gradnja)
NOVI PAZAR
1030090 HTZ-oprema nefakturisana
33
34
VI
1032 AUTO-GUME
35
1032001 Auto gume na zalihi CENTRALNI MAGACIN (RJ Mehanizacija)
36
1033004 Auto gume na upotrebi magacin SJENICA
37
1033010 Auto gume na upotrebi magacin (RJ Mehanizacija)
38
1033021 Auto gume na upotrebi magacin MAJDAN-PAZARISTE
39
1033900 Ispravka vred.auto-guma u upotrebi
VII
1034001 Ambalaza na zalihi CENTRALNI MAGACIN (RJ Mehanizacija)
41
10340 Ambalaza na zalihi magacini po sekcijama (RJ Održavanje)
(RASKA,SJENICA)
10340 Ambalaza na zalihi magacini (RJ Majdan i baze)
(MAJDAN-PAZARIŠTE, BAZA POSTENJE)
1035010 Ambalaza u upotrebi magacin (RJ Mehanizacija)
43
44
45
VIII
46
IX
371.695,60
574.474,83
326.796,61
339.945,87
154,56
104,02
23.707,28
196.009,97
826,79
1.999,00
19.043,55
952,65
19.192,71
18.408,04
95,91
1.067,40
9.579.478,53
11.971.025,76
124,97
7.423.371,92
9.814.919,21
132,22
5.265,29
5.265,28
100,00
29.732.722,49
28.256.457,60
95,03
24.716,74
32.852,34
132,92
-27.606.597,91
-26.138.468,67
94,68
8.009,92
8.009,92
100,00
1034 AMBALAZA
40
42
-1.157,98
1031 HTZ-oprema
30
32
1035040 Ambalaza u upotrebi (RJ Gradnja)
NOVI PAZAR
1035900 Ispravka vred.ambalaze u upotrebi
1055 ZALIHE OPREME U BLAGAJNI
105500 Zalihe opreme u blagajni
109 ISPRAVKA VREDNOSTI ZALIHA MATERJALA
0,00
0,00
8.065,94
8.065,94
100,00
3.585,31
3.585,31
100,00
2.290,36
2.290,36
100,00
0,00
0,00
-5.931,69
-5.931,69
100,00
1.063,29
1.063,29
100,00
1.063,29
1.063,29
100,00
-3.568,31
153.891,26
-4.312,72
47
1090000 Ispravka vrednosti zaliha materjala
-855,20
-855,20
100,00
48
1091000 Ispravka vred.zaliha goriva i maziva
-1.146,24
-1.146,24
100,00
49
1092000 Ispravka vred.zaliha rezervnih delova
-1.572,59
-1.572,59
100,00
50
1093000 Ispravka vred.sitnog inventara u uoitrebi i zalihi
6,01
6,01
100,00
51
1094000 Ispravka vred.auto-guma na zalihi
-0,29
-0,29
100,00
52
1099000 Prelazni konto za prenos zaliha materijal/ rezervni delovi
0,00
157.459,57
19.071.088,93
32.765.607,11
171,81
19.071.088,93
32.765.607,11
171,81
0,00
21.487.125,20
110.289.837,53
141.437.863,39
X
150 DATI AVANSI ZA ZALIHE
53
1500000 Dati avansi za zalihe i usluge
XI
120 GOTOVI PROIZVODI
54
XII
65
S a l d o
Na dan : 31.12.'10.
2.220.785,44
11
III
na dan : 31. 12. '10. I na dan 31. 12.' 11.
1200000 Gotovi proizvodi
21.487.125,20
Z B I R SPECIFIKACIJE
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
128,24
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
Što se tiče ivesticionih ulaganja, u 2011-oj godini je ukupno uloženo 110 miliona dinara u osnovna
sredstva, daleko manje u odnosu na prethodnu godinu, ali treba imati u vidu da je 2010-ta godina
bila rekordna po iznosu ulaganja, zbog korišćenja povoljnih subvencionisanih kredita za nabavku
osnovnih sredstava. Dobar deo i ovogodišnjih ulaganja je izvršen iz neiskorišćenog kredita iz
prethodne godine, bez kojih bi investiciona ulaganja bila još manja.
PREGLED NAJVAŽNIJIH NABAVKI
(000)dinara
Red.
br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
66
OPIS
Nabavna vrednost
Riper za Caterpilar
Betonska baza Elkomix
Snežni plug RPS
Mikser sa pumpom
Kosilica KP-6
Kombinirka JCB 4cx
Snežni plug Kalnik
Informacioni sistem
Stanica TOTAL
Volvo-kiper FH16 64R
Volvo-kiper FM11 44R
Autobus Neobus
Univerzalno vozilo UNIMOG
Zastava IVEKO
Wolksvagen POLO
Ostalo
Svega:
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
1.734
17.310
1.318
13.427
2.556
7.929
1.046
12.587
1.136
12.376
12.214
12.238
7.077
1.815
1.815
4.150
110.728
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
2.10. IZVEŠTAJ O RADU SLUŽBE ZA RAZVOJ, PLANIRANJE I ANALIZIRANJE
Na bazi informacija koje se stiču u pojedinim službama preduzeća, funkcija analize poslovanja,
sačinjava odgovarajuće izveštaje za menadžment, u kojima se daju kvalitativni i kvantitativni
pokazatelji o vrsti i intenzitetu delovanja na ulaganja i rezultate u proteklom periodu.
Na taj način omogućuje se diferencirano delovanje merama poslovne politike u pravcu otklanjanja
negativnih, kao i podsticanja pozitivnih uticaja pojedinih faktora.
U toku 2011. godine Služba za razvoj, planiranje i analiziranje je radila na pribavljanju, a samim
tim i prezentovanju, što tačnijih i preciznijih rezultata analiziranja i planiranja koji doprinose
razvoju preduzeća. Cilj ovih aktivnosti je bio viši stepen pouzdanosti i tačnosti informacija koje
pružamo što predstavlja srž problematike kojom se bavi Služba za razvoj, planiranje i analiziranje
usled zahteva verodostojnosti izveštaja, planova i drugih dokumenata koje izrađujemo.
Funkcija analize poslovanja tesno je povezana sa procesom planiranja. Analiza predstavlja, ustvari,
nastavak planiranja, jer se njome utvrđuje stepen uspešnosti u ostvarivanju planskih zadataka
preduzeća.
Uloga analize poslovanja u upravljačkom sistemu ogleda se posebno kroz aktivnosti kontrole i
ocene ostvarenja planiranih ciljeva, kao i kroz izveštavanje menadžmenta o poslovnom uspehu
preduzeća u planskom periodu.
Analiza poslovanja predstavlja funkciju koja obezbeđuje menadžmentu preduzeća pokazatelje o
stepenu uspešnosti ostvarivanja planiranih zadataka u datom periodu, kao i faktorima koji su
uslovili veličinu rezultata i ulaganja. Na osnovu takvih informacija menadžment preduzeća izvodi
ocene o poslovanju u proteklom periodu i donosi odluke o ponašanju u budućnosti.
U okviru ove funkcije vrši se raščlanjavanje ostvarenih rezultata i ulaganja, kao i njihovo
upoređivanje sa planiranim veličinama, te utvrđivanje uzroka koji su uslovili, eventualno,
odstupanje ostvarenog poslovnog uspeha od planiranog.
Osnova za ostvarivanje zadataka funkcije analize poslovanja, pored poslovnog plana, jeste i
evidencija elemenata rezultata i ulaganja.
U tom smislu, od posebnog značaja za funkciju analize poslovanja jesu računovodstvene
evidencije.
Pored toga, kao podloga za analizu poslovanja služe i operativne evidencije o proizvodnji,
finansijama itd.
Uvođenje informacionog sistema u 2011-oj godini, doprinelo je unapređenju metodologija analiza i
planiranja. Praćenjem razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija tj. unapređenjem i
razvojem integralnog informacionog sistema, kroz primenu automatizacije podaci koji se koriste za
analizu su pouzdaniji i veća je mogućnost njihove obrade.
Poslovi koje je Služba za razvoj, planiranje i analiziranje obavljala u 2011-oj godini dele se u tri
grupe, i to:
1.
2.
3.
Izrada proizvodno- finansijskog plana za 2011. godinu,
Učestvovanje u izradi Izveštaja o poslovanju preduzeća za 2010. godinu i
Izrada planskih i izveštajnih dokumenata u toku godine tj. obavljanje tekućih poslova.
1. Početak godine obeležilo je planiranje i analiziranje raspoloživih resursa za ostvarenje
proizvodno-finansijskog plana. Pri izradi finansijskog plana preduzeća za 2011. godinu oslonili
smo se na pokazetelje poslovanja iz prethodnog perioda kao i na osnovu očekivanih promena
poslovnog okruženja i tržišnih uslova.
67
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
2. Učestvovanje u izradi Izveštaja o poslovanju preduzeća za 2010. godinu Službe za razvoj,
planiranje i analiziranje predstavlja aktivnost koja se sprovodi svake godine. Materijal za "Izveštaj
o poslovanju preduzeća" sadrži rekapitulaciju izvršenih poslova prethodne godine kao i podataka o
poslovanju organizacionih delova preduzeća u prethodnoj godini uz tabelarne i grafičke prikaze
koji su identični sa finansijskim izveštajem za prethodnu godinu.
Ovom izveštaju je priključen izveštaj u kome je prikazana realizacija RJ Gradnja po kolegijumima
koja je prijavljena službama koje se bave praćenjem stvarno ostvarenih učinaka (Tehnička
priprema, RJ Gradnja i Služba za razvoj, planiranje i analiziranje) .
3. Tokom godine služba za razvoj, planiranje i analiziranje izrađuje planske i izveštajne dokumente,
hronološki posmatrano na mesečnom nivou koji se prezentuju na sednicama stručnog kolegijuma,
što predstavlja tekuće poslove.
Posebni nalozi direktora, na čiju inicijativu je služba otpočela rad i koji je u najvećoj meri zaslužan
za postignute rezultate rada službe, su zadaci koji pružaju informacije o poslovanju segmenata
preduzeća i doprinose donošenju odluka.
Služba za razvoj, planiranje i analiziranje je podnosila mesečne izveštaje o poslovanju preduzeća po
područjima i radnim jedinicama u kojima ukazuje na negativne efekte pojedinih kategorija rashoda
na poslovanje posmatranih organizacionih jedinica.
Praćenje realizacije je element koji je zastupljen u podjednakoj meri sa praćenjem rashoda.
Sve teži uslovi poslovanja iziskuju aktivnosti službe u praćenju troškova bez obzira na njihovu
nominalnu ili kvantativnu vrednost u cilju racionalizacije potrošnje svih resursa preduzeća.
Predmet analiza bile su kategorije rashoda čiji je efekat na rezultate poslovanja značajan i na koje
može da se utiče racionalnijim raspolaganjem resursima preduzeća.
Uspešno upravljanje preduzećem u oštroj tržišnoj konkurenciji i sve strožiji kriterijumi investitora
uslovljavaju neophodnost blagovremenog i detaljnog informisanja menadžmenta o svim
relevantnim pitanjima poslovanja. Iz toga proističe i sve veći značaj funkcije analize poslovanja.
Naime, posredstvom ove funkcije menadžment preduzeća se upoznaje sa pokazateljima
relevantnim za ocenu poslovanja u proteklom periodu, kao i sa faktorima koji su uslovili tako
ponašanje preduzeća. Uloga funkcije analize poslovanja sve više dobija na značaju zbog sve
složenijih uslova privređivanja.
Na poslovanje preduzeća, odnosno na veličinu i strukturu ulaganja i rezultata, deluju mnogobrojni
faktori, kako oni iz tržišnog i društvenog okruženja, tako i oni unutrašnji.
Sva ta dejstva odražavaju se na poslovni uspeh preduzeća, većim ili manjim intenzitetom.
68
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
69
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
70
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
71
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
2.11. IZVEŠTAJ O RADU SLUŽBE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
U skladu sa planovima, tokom 2011. godine svi sektori i radne jedinice su se uključile u korišćenju
novog informacionog sistema. Tokom januara 2011. godine sa korišćenjem sistema su otpočeli
finansijski, komercijalni i opšti sektor (služba kadrovske evidencije), kao i RJ Mehanizacija, RJ
Održavanje i Tehnička priprema. Sa početkom građevinske sezone otpočelo je i korišćenje sistema
u RJ Gradnja, RJ Majdan i baze. Time smo ispunili jedan od glavnih ciljeva implementacije novog
IS, a to je implemntacija sistema u svim sektorima i radnim jedinicama.
Implementacija informacionog sistema, kao i njegova primena u 2011. godini nisu protekli bez
problema, ali se može reći da ti problemi nisu bili veliki, ni nepremostivi. Zahvljajući kvalitetnom
vođenju projekta i velikom trudu i zalaganju zaposlenih sve probleme koji su se javljali rešavali
smo u hodu. Ipak, u nekim radnim jedinicama i sektorima implementacija je prošla lakše i sistem se
bolje koristi od drugih. Razloga za ovo ima više, a najznačajniji su:
•
za neke sektore moduli u sistemu su već bili razvijeni, dok smo ih kod drugih razvijali
gotovo od nule,
•
u nekim radnim jedinicama je teže implementirati sistem, nego u drugima,
•
u nekim radnim jedinicama je zalaganje rukovodstva i zapolsenih bilo veće nego u drugim,
•
u nekim sektorima je ispunjavanje zakonskih propisa uslovljeno korišćenjem sistema (npr. u
finansijskom i komercijalnom sektoru), pa je to dodatni i značajan motiv za njegovo
korišćenje,
•
u nekim sektorima je već korišćen neki vid informacionog sistema (finansijskom i
komercijalnom), pa je i zaposlenima bilo lakše da se prilagode za rad u novom.
Komercijalni sektor – sistem se koristi kako u službi nabavke i prodaje, tako i u magacinskoj službi.
U komercijali nismo imali većih problema u radu. Bilo je manjih problema, ali su oni uglavnom
brzo rešavani. Zaposleni su dobro savladali sistem i koriste ga u redovnom radu.
Od uvođenja novog sistema evidentno je značajno ubrzanje rada, striktnije poštovanje procedura,
kao i to da se dobijaju blagovremeniji i precizniji podaci o poslovanju. Sistem u ovom sektoru je
implementiran.
Knjiženje nabavke
25
20
Sada
Dani
15
Ranije - nabavka u NP
10
Ranije - nabavka u ostalim
gradovima
5
0
1
2
3
4
5
Koraci
6
7
8
9
Finansijski sektor – kao i kod komercijalnog sektora, koriste ga sve službe. Ni ovde nismo imali
većih problema i zaposleni su dobro prihvatili sistem. Koristi se u redovnom radu, a komentar koji
je kod komercijalnog sektora dat u vezi poboljšanja kvaliteta poslovanja uvođenjem novog
informacionog sistema i ovde važi. Sistem u ovom sektoru je takođe implementiran.
72
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
Obračun zarada
16
14
12
Dani
10
8
Sada
6
Ranije
4
2
0
1
2
3
4
5
6
Koraci
Opšti sektor – NAV je implementiran u kadrovskoj službi. Implementacija je prošla bez većih
problema i zaposleni koriste sistem u redovnom radu. Prednosti uvođenja novog sistema su vidljivi
i u ovom sektoru, jer su sada podaci koji su neophodni vidljivi odmah svima kojima su neophodni.
To se posebno odnosi na vezu između kadrovski službe i službe finansijske operative koje pre nije
postojala u vidu nekog programa, a što je pravilo probleme u svakodnevnom radu.
RJ Gradnja – NAV se u ovoj RJ koristi u redovnom radu, ali sistem ipak ne daje očekivane
rezultate. Pozitivno je to što su za sva gradilišta koja su radila ove godine urađeni obračunski listovi
građevinske knjige i situacije kroz sistem, čime je pokazano da je sistem robustan, tj. da pokriva
sve slučajeve koji su se tokom rada kod RJ Gradnja pojavili. Najveći problema je što je sistemom
zamišljeno da se i troškovi, a ne samo realizacija, prate po pozicijama što se za većinu gradilišta
pokazalo kao nemoguće. Planovi u sistemu se ne koriste. Jedan od problema je i što se podaci o
realizaciji, kao ni situacije ne unose ažurno, tako da imamo problema u praćenju poslovanja. Ipak,
planom za 2012. godinu predviđena su unapređenja i poboljšanja korišćenja sistema.
RJ Održavanje – ova radna jedinica radi po sličnom principu, kao i RJ Gradnja, ali se u ovoj RJ
sistem koristi daleko ažurnije. Delom i zbog toga što je obim poslovanja manji nego kod RJ
Gradnja. Izveštajni alati koji su napravljeni se još uvek ne koriste (čaršafi), iako preko njih na
jednostavan, brz i efikasan način može da se prati realizacija.
RJ Majdani i baze – kompletna proizvodnja u ovim radnim jedinicama se vodi kroz sistem, preko
radnih listi, tako da se može reći da je sistem i ovde zaživeo, jer je to neophodan uslov za obračun
proizvodnje gotovih proizvoda.
RJ Mehanizacija – u mehanizaciji se informacioni sistem, koristi u svim segmentima poslovanja,
mada negde manje, a negde više. Svi podaci iz remonte radionice, preventivnog održavanja,
potrošnje goriva se redovno ubacuju u sistem. Međutim, evidentno je da se, iako se ubacuje većina
podataka, ti podaci kasnije slabo koriste radi pravljenja izveštaja. Unošenje podataka u sistem,
samo po sebi nema smisla, ukoliko neko ne analizira i koristi te podatke za izradu izveštaja. Takođe
praćenje angažovanja mehanizacije na gradilištima nije dovedeno do kraja i za ovo čekamo da NPS
napravi odgovarajući izveštajni alat. Jedan od problema je i što se greške prilikom unošenja goriva
česte, pa se i ovde dosta vremena gubi na izradi izveštaja. U tom smeru se poduzimaju određeni
koraci u cilju osmišljavanja sistema koji bi olakšao ispravku pogrešno unetih podataka.
Tehnička priprema – u sistem je ubačen obiman šifarnik pozicija, sa odgovarajućim normativima.
Takođe su za sva gradilišta ubačeni predmeri i predračuni, a koji su korišćeni prilikom unosa
realizacije kod RJ Gradnja. Drugim rečima, osnova ovog modula je postavljena i osmišljena je
dovoljno dobro da pokrije sve varijante koje smo u dosadašnjem radu imali. Ipak, u sistemu još
uvek nismo došli do faze kada bismo mogli da radimo analizu, tj. obračne troškova. Kada govorimo
o troškovima vezano za tehničku pripremu, oni se pre svega odnose na plate, materijale, gotove
73
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
proizvode i mehanizaciju. Najkomplikovanije i najteže je uraditi obračun koštanja gotovih
proizvoda, a naročito mehanizacije. U sistemu postoje opcije za izvođenje ovih obračuna, ali oni
tek trebaju da se podese. Prilikom početnih podešavanja moraćemo u najvećoj meri da se oslonimo
na iskustvo. Da bi smo uradili bilo kakav obračun u sistemu, bilo je neophodno da prođe barem
godina dana da bi se izvršio dovoljan broj poslovnih transakcija za tačne obračune.
Generalno možemo biti zadovoljni implementacijom i efektima koje dobijamo, bez obzira na sve
poteškoće i nedostatke. Dobili smo sistem koji u potpunosti integriše i informatizuje veliku većinu
naših poslovnih procesa. Takođe smo postigli i visok stepen automatizacije i značajna ubrzanja u
dobijanju podataka. To, međutim, ne znači da ovime treba da se u potpunosti zadovoljimo, već da
ono što smo do sada postigli treba da nam služi kao baza za dalji razvoj.
U oktobru smo uzeli učešće u najvećoj IT konferenciji u Jugoistočnoj Evropi sa prezentacijom
implementacije IS u našoj firmi. Firma koja je implementirala IS u našoj firmi (NPS) je dobila
nagradu Diskolobos za najbolje rešenje u oblasti “Upravljanja” za module u gradnji koje su, u
saradnji sa nama, razvili. Ova priznanja su potvrda kvaliteta urađenog posla i imaju posebnu težinu,
jer su došli van naše firme.
Početkom 2011. godine u Službi za IT je zaposlen još jedan radnik, čime se kvalitet rada službe
podigao na još veći nivo. Kako smo u 2010-toj postavili najveći deo računarske mreže u 2011.
godini nismo imali većih radova na mreži. Najveći deo posla, u vezi računarske mreže, je bio na
njenom održavanju i praćenju svih parametara funkcionisanja. U toku godine nismo imali ni jedan
zastoj u funkcionisanju mreže, osim kraćih zastoja od po par sati na 2 udaljene lokacije.
Računari i računarska oprema su takođe redovno održavani i servisirani u internom servisu. Zbog
redovnih servisa, sa računarskom opremom takođe nismo imali većih problema i svi problemi koji
bi se javili rešavani su u najkraćem mogućem roku. S obzirom da smo uveli i pomoćne računare
koje koristimo u slučaju kvara nekog od računara ni jedan zaposleni nije imao prekid u radu zbog
neispravnog računara duži od pola sata.
74
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
2.12. IZVEŠTAJ O RADU OPŠTEG SEKTORA
U toku 2011. godine aktivnosti ovog sektora uglavnom se ogledaju u sledećem:
Održana je jedna sednica Skupštine akcionara.
Na sednici je razmatran Izveštaj o poslovanju za 2010. godinu, Plan rada za 2011. godinu uz
tekuća pitanja koja su bila na dnevnom redu.
Održane su četiri sednice Upravnog odbora od kojih dve redovne, jedna vanredna i jedna svečana
sednica.
Održano je dvanaest sastanaka proširenog Stručnog kolegijuma direktora.
Materijali za Skupštinu, Upravni odbor i Stručni kolegijum su uz pozivnicu dostavljani
blagovremeno, kao i zapisnici sa odlukama i zaključcima.
Vršene su potrebne aktivnosti na pripremi seminara na temu „Izgradnja, rekonstrukcija i
rehabilitacija javnih saobraćajnica“.
Urađena su rešenja za godišnje odmore svim zaposlenima i blagovremeno zaključeni Aneksi
ugovora tamo gde je nastupila potreba.
Rađeno je na pripremi dokumentacije za učešće na javnim nabavkama – tenderima za dobijanje
poslova.
Radnici Opšteg sektora su prošli obuku za rad u novom informacionom sistemu.
Jedan deo radnika ovog sektora je bio angažovan u komisijama za popis imovine preduzeća kao i
na centralnom dežurstvu, odnosno u Zimskoj službi.
Usvojena je odluka o Kalendaru radnog vremena i o preraspodeli radnog vremena za 2011. godinu.
U martu 2011. godine dobijeno je rešenje o saglasnosti na Projekat studije o proceni uticaja na
životnu sredinu na bazama.
Poslovi iz standarda ISO 9001 i 14001 su rađeni blagovremeno, organizovana je interna provera
koja je završena uspešno, nakon čega je usledila i sertifikaciona provera od strane SGS kao
ovlašćene ustanove.
Radnici opšteg sektora su bili angažovani u kontroli primene kolektivnog ugovora iz 2007. godine
sa analizom koeficijenata radnih mesta, kao i u pregledu i kontroli predloga novog teksta
Pojedinačnog kolektivnog ugovora, epilog čega je potpisivanje novog Kolektivnog ugovora kod
poslodavca.
Izvršena je obuka određenog broja vozača za upravljanje vozilom za prevoz opasnih i štetnih
materija i svi prijavljeni vozači (njih devet) su dobili sertifikate.
Redovno je vršena kontrola rada službe obezbeđenja imovine, parkiranja putničkih i dostavnih
vozila, i o tome pisani izveštaji.
Iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu vršeni su:
75
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
-
obilasci RJ, sekcija i gradilišta radi kontrole primene zaštitnih sredstava;
organizovan je periodični pregled vozača i mašinista;
blagovremeno su prijavljivane povrede na radu;
na obuci iz BiZNR novoprimljenih radnika;
obilasci radnika koji su duži vremenski period na bolovanju;
na otklanjanju nedostataka iz nalaza inspekcijskih službi i dr. poslova iz delokruga zaštite na
radu;
akt o proceni rizika je ažuriran u skladu sa novim zakonskim propisima;
izvršen je pregled građevinskih mašina i uređaja i dobijeni su stručni nalazi;
izvršena je registracija službe obezbeđenja u skladu sa zakonom.
Kontrola je dala svoje rezultate i sve je manje nasrtaja na imovinu ovog Društva od strane
zaposlenih, a i bolja primena zaštitne opreme čime su smanjene povrede na radu.
Blagovremeno je vršeno prijavljivanje gradilišta i donošenje rešenja o određivanju šefova
gradilišta.
Uredno je vršeno zastupanje Društva pred sudovima i organima uprave.
Disciplinski i postupci za naknadu materijalne štete su vođeni u skladu sa Zakonom.
Blagovremeno je organizovana ishrana i smeštaj zaposlenih koji su radili na terenu a i rad radničke
menze u RJ Mehanizaciji gde se priprema i obezbeđuje hrana za sve zaposlene na teritoriji Novog
Pazara. Rad ove menze se obavlja uredno a distribucija hrane teče na vreme. Kvalitet hrane je dobar
i nije bilo nikakvih problema a radnici su zadovoljni.
Radnici opšteg sektora su bili angažovani oko organizovanja odlaska jednog broja zaslužnih
radnika na odmor u Ulcinj i u Vrnjačku Banju o trošku našeg AD-a.
Blagovremeno su obezbeđivane lokacije za deponovanje otpadnog filera koje su slobodno se može
reći uredno održavane.
Inspekcijske kontrole koje su po Zakonu vršile kontrolu poštovanja zakonskih obaveza imale su
određene primedbe koje su u ostavljenom roku otklonjene tako da nije bilo nekakvih značajnijih
posledica zbog nepoštovanja zakonskih rešenja.
Blagovremeno je obavljen prijem i otpuštanje sezonskih radnika.
Sastavni deo Izveštaja o radu čine tabelarni pregled kvalifikacione strukture i pregled stalno
zaposlenih po radnim jedinicama i sekcijama.
Radna disciplina i odgovornost prema radu na nivou Društva je na zavidnom nivou i slobodno se
može reći da se kreće uzlaznom putanjom jer su zaposleni svesni da se promenom vlasničkih
odnosa mora menjati svest prema radu i radnim obavezama.
76
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
PREGLED
zaposlenih na neodređeno vreme po Radnim jedinicama - Sekcijama
uporedno na dan 31.decembar 2010. i 2011. godine:
Red.br.
Neodređeno vreme
2010
2011
I
ZAJEDNIČKE SLUŽBE
41
37
II
REDOVNO ODRŽAVANJE
137
131
II.1
Sekcija Kraljevo
45
43
II.2
Sekcija Raška
25
24
II.3
Sekcija Novi Pazar
23
23
II.4
Sekcija Sjenica
24
22
II.5
Sekcija Tutin
20
19
III
GRADNJA
56
56
III.1
Režija
6
5
III.2
Proizvodna režija
18
17
III.3
Proizvodni radnici
32
34
IV
MEHANIZACIJA
187
191
IV.1
Režija
20
19
IV.2
Mehaničari
40
41
IV.3
Vozači
70
73
IV.4
Mašinisti
49
50
IV.5
Asfalteri
8
8
MAJDAN I BAZE
30
30
MAJDAN
19
19
V.1.1
Režija
7
7
V.1.2
Proizvodni radnici
12
12
V.2
BAZE
11
11
V.2.1
Režija
2
2
V.2.2
Proizvodni radnici
9
9
Svega (I-V):
451
445
V
V.1
77
Radne jedinice
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
AD "Novi Pazar-put"
Novi Pazar
Karton o kadrovskoj evidenciji
zaposlenih na neodređeno vreme AD '' NOVI PAZAR - PUT'' po stručnoj spremi / kvalifikaciji i zanimanjima:
Red.
Zanimanje
broj
I Inženjeri
I.1 Građevinski inženjer
I.2 Mašinski inženjer
I.3 Saobraćajni inženjer
I.4 Rudarski inženjer
I.5 Inženjer elektrotehnike
I.6 Inženjer geodezije
I.7 Inženjer zaštite na radu
II Pravnici
III Ekonomisti
IV Tehničari
IV.1 Građevinski tehničar
IV.2 Mašinski tehničar
IV.3 Saobraćajni tehničar
IV.4 Rudarski tehničar
IV.5 Elektrotehničar
IV.6 Ekonomski tehničar
V Radnici građevinske struke
V.1 Građ. radnik VII grupe (tesar-zidar)
V.2 Građ. radnik VI grupe (tesar-zidar)
V.3 Građ. radnik V grupe (tesar-zidar)
V.4 Građevinski radnik IV grupe
V.5 Putar
V.6 Figurant
V.7 Miner / Palioc mina
V.8 Asfalter
V.9 Rukovaoc asfaltne baze
V.10 Poslužioc asfaltne baze
V.11 Pomoćnik rukovaoca asfalt. baze
V.12 Pomoćnik rukovaoca drobil.postroj.
V.13 Poslužioc drobiličnog postrojenja
VI Radnici mašinske struke
VI.1 Automehaničar
VI.2 Bravar-varioc
VI.3 Mašinbravar
VI.4 Metalostrugar
VI.5 Autolimar
VI.6 Podmazivač-perač
VI.7 Vulkanizer
VII Radnici saobraćajne struke
VII.1 Vozač
VII.2 Rukovalac građevinskih mašina
VIII Radnici elektro struke
VIII.1 Autoelektričar
VIII.2 Električar
IX Pomoćni radnici
IX.1 Serviser hrane
IX.2 Portir / Čuvar
IX.3 Kurir
IX.4 Higijeničar
X Ostala zanimanja
X.1 Gimnazija ( IV stepen )
VSS
17
12
2
1
1
1
Stručna sprema / Kvalifikacija
VŠS
SSS
NSS VK
KV
7
4
NK
1
1
1
2
5
1
46
21
4
1
1
2
17
12
5
7
88
16
48
10
13
55
2
5
8
1
4
1
2
48
3
11
10
32
18
6
2
1
1
1
2
2
2
2
2
117
68
49
7
3
4
4
1
1
20
1
19
1
3
1
1
6
6
1
X.2 Kuvar
SVEGA(I-X)
PK
1
24
8
52
4
26
245
Ukupno
24
16
2
2
1
1
1
1
2
6
46
21
4
1
1
2
17
164
5
7
10
13
103
2
5
8
1
4
1
2
3
43
28
6
2
1
2
2
2
119
70
49
9
5
4
25
1
19
1
4
7
6
1
37
49
445
U kvalifikacionoj strukturi se pojavljuje i jedan određen broj radnika (49) koji se odnosi na stavku
NK. Taj broj se odnosi na nekvalifikovane radnike koji obavljaju poslove radnog mesta putara.
Obično su to prosti fizički poslovi koji se obavljaju pri radu na putu odnosno održavanju puta za
koje nije neophodna stručnost. Pošto je potreba za takvim poslovima izražena otuda i ovaj relativno
veći broj ovih radnika u kvalifikacionoj strukturi.
78
IZVEŠTAJ
O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA
ZA 2011. GODINU
Download

Izveštaj o ostvarenim rezultatima poslovanja sa