OSNOVNA ŠKOLA „ Rifat Burdžović Tršo “
Karajukića Bunari
U K.Bunarima 14.09.2013god.
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
SADRŽAJ
2.UVOD..................................................................................................................... 4
2.1. Polazne osnove rada............................................................................. ………4
3. MATERIJALNO-TEHNIČKI I PROSTORNI USLOVI RADA....................5
3.1. Matična škola......................................................................................... ………5
3.2. Izdvojena odeljenja............................................................................... ………6
3.3. Opremljenost škole............................................................................ ………7
3.4. Plan unapređenja materijalno-tehničkih uslova rada......................... ………7
4. KADROVSKI USLOVI RADA.......................................................................... 8
4.1. Nastavni kadar...................................................................................... ………8
4.2. Vannastavni kadar................................................................................ ………9
5. ORGANIZACIJA VASPITNO- OBRAZOVNOG RADA ŠKOLE............. 10
5.1. Brojno stanje učenika i odeljenja........................................................ ………10
5.1.1. Matična škola....................................................................... ………………10
5.1.2. Izdvojena odeljenja................................................................ ………………11
5.1.3. Ukupno brojno stanje učenika 6 godina unazad................
………………12
5.1.4. Putovanje učenika do škole............................................................................. 12
5.2. Ritam rada.......................................................................................................... 12
5.3. Podela odeljenja na nastavnike i ostala zaduženja............................................. 13
5.4. Struktura i raspored obaveza nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
u okviru radne nedelje........................................................................................... 16
5.5. Školski kalendar značajnih aktivnosti u školi........................... ......................16
5.6. Raspored časova nastavnih i vannastavnih aktivnosti....................... ………17
5.7.Nedeljni i godišnji fond časova ...................................................................18
6. PROGRAM STRUČNIH,RUKOVODEĆIH I UPRAVNIH ORGANA
ŠKOLE. ........................................................................................................ ……..26
6.1. Programi stručnih organa.................................................................................... 26
6.1.1. Program Nastavničkog veća............................................................................ 27
6.1.2. Program odeljenskih veća............................................................................... 30
6.1.3. Program rada stručnih veća............................................................................. 37
6.1.4. Program rada stručnih aktiva........................................................................... 53
6.1.4.a) Aktiv za razvoj Školskog programa..............................................................53
6.1.4.b) Aktiv za razvojno planiranje........................................................................ 54
6.1.5. Program rada pedagoškog kolegijuma............................................................. 55
6.1.6. Program rada stručnog saradnika škole........................................................... 57
6.2. Program rukovodećih organa.............................................................. ………61
6.2.1. Program rada direktora škole........................................................................... 61
6.3. Program upravnih organa........................................................... ………………65
6.3.1. Školski odbor................................................................................................... 65
2
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
7.INDIVIDUALNI PLANOVI I PROGRAMI NASTAVNIKA......................... 67
8.PROGRAMI VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI............................................. 67
8.1.1.Program odeljenskih starešina.......................................................................... 67
8.1.2. Plan učeničkog parlamenta.............................................................................. 75
8.3. Ekskurzije učenika.............................................................................................. 77
9. POSEBNI PLANOVI PROGRAMI OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA………..78
9.1. Program za zaštitu dece/učenika od nasilja, zlostavljanja i
zanemarivanja............................................................................................................ 78
9.2. Program profesionalne orjentacije...................................................................... 80
10. PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA............................................. 81
10.1. Plan stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika …………………81
10.2. Plan stručnog usavršavanja direktora................................................................83
11. SARADNJA SA RODITELJIMA I DRUŠTVENOM SREDINOM ............ 84
11.1. Saradnja sa roditeljima..................................................................................... 84
11.1.1. Savet roditelja................................................................................................ 85
11.1.2. Roditeljski sastanci........................................................................................ 86
11.2. Saradnja sa društvenom sredinom.................................................................... 86
12. PRAĆENJE I EVAULACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA ........ 88
13. PROGRAM ŠKOLSKOG MARKETINGA ........................................................ 89
14.DEO II.............................................................................................................................. 90
15. ZAKLJUČAK................................................................................................................ 91
3
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Na osnovu čl.57. Zakona o osnovnoj školi (Sl.glasnik RS br.72/09, 52/11, 55/13)
Školski odbor OŠ '' Rifat Burdžović Tršo'' u Karajukića Bunarima na sednici održanoj
13. 09. 2013. god. usvojio je godišnji program rada škole u školskoj 2013/2014. godini.
2.UVOD
Finansijsko poslovanje škole je bilo izraženo u nedovoljnoj meri pa je stoga škola
primorana da funkcioniše u otežanim uslovima rada .
Škola nema dovoljno nastavnih sredstava pa je opremljena nastavnim sredstvima
sa 50-60 % od propisanog normativa od minimuma nastavnih sredstava.
U ovakvim uslovima rada škola je ostvarila dobre rezultate u nastavi i učenici ove
škole su postigli dobre rezultate.
U školi u protekloj školskoj godini nije bilo obustave rada. Planirane aktivnosti su
realizovane po planu i programu.
Saradnja škole sa drugim javnim institucijama je na zavidnom nivou.
Škola svojim radom uživa veliki ugled ne samo u neposrednom okruženju nego i
šire. Sve je to postignuto zahvaljujući organizovanom, planskom i sistematskom radu
nastavnog kadra, u kome su srećno spojeni iskustvo, želja i trud da se u nastavni
proces uvede savremeniji i produktivniji postupci i metode rada u cilju kvalitetnijeg i
efikasnijeg učenja učenika.
2.1. Polazne osnove rada
Godišnji program rada Škole za školsku 2013/2014. godinu rađen je na osnovu
ostvarenih rezultata i vaspitno-obrazovnog rada u predhodnoj školskoj godini i
opredeljenja utvrđenih u:
1.Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja,
2. Zakon o osnovnoj školi,
3.Planu osnovnog obrazovanja i vaspitanja,
4.Pravilnika o školskom kalendaru za školsku 2013/2014. godinu,
5.Pravilnika o normi časova neposrednog rada sa učenicima i strukturi radnih
obaveza nastavnika (''Prosvetni glasnik RS'' br.2/92, 7/95 i 6/96, 2/00),
6.Pravilniku o merilima za utvrđivanje cena usluga za osnovne škole (''Sl.glasnik
RS'' br.50/92),
7.Pravilniku o normativima nastavnih sredstava za osnovnu školu (''Sl.glasnik
RS'' br.4/90),
8.Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj
školi (''Sl.glasnik RS'' br.4/90).
9. Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika
koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih programa u osnovnoj školi, i pravilnik o
nastavnom planu i programu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i
vaspitanja. (Prosvetni glasnik br. 1/2005.), pravilnik o dopuni pravilnika o nastavnom
planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (Prosvetni
4
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
glasnik br. 7/2010.), pravilnik o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i
vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja
(Prosvetni glasnik br.6/2007), pravilnik o nastavnom programu za šesti razred osnovnog
obrazovanja i vaspitanja (Prosvetni glasnik br.5/2008), pravilnik o nastavnom programu
za sedmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja (Prosvetni glasnik br.6/2009),
pravilnik o nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja
(Prosvetni glasnik br.2/2010).
10. Osnove programa Nastavničkog veća.
11. Teoretski model osnova programa rada stručnih aktiva osnove programa
odeljenskog starešine.
12. Konvencija o pravima deteta kao i druga uputstva dobijena od Ministarstva
prosvete odeljenja u Novom Pazaru.
Za primenu ovih polaznih osnova pri planiranju i programiranju rada škole
odgovoran je rukovodeći i upravni organ škole: direktor škole i školski odbor.
3. MATERIJALNO-TEHNIČKI I PROSTORNI USLOVI RADA
U ovoj školskoj godini za svoj obrazovno vaspitni rad škola će koristiti sledeće
školske objekte i zgrade: školsku zgradu u Karajukića Bunarima, Rasnu, Doliću, Tuzinju,
Uglu, Cetanoviću i Buđevu.
3.1. Matična škola
Školska zgrada u Karajukića Bunarima izgrađena je 1992. godine. Svojom
površinom i arhitektonskim rešenjima odgovara pedagoškim propisima i zahtevima ove
sredine.
Ukupan školski prostor zgrade iznosi 1528m2.
Školska zgrada u Karajukića Bunarima ima 5 učionica opšte namene, 4 kabineta,
kuhinju i trpezariju, prostor za biblioteku, nastavničku zbornicu, kancelariju za direktora,
sekretara, psihologa, računovodstvo, prostorija za pomoćno osoblje,. Sve prostorije u
školi ispunjavaju zahteve sanitarnih i pedagoških uslova.
Šk.zgrada
Ka.Bunari
Površina
¤ M2
1528
Učionica Biblioteka
br
Br
9
1
Radionica
br
-
Kancelarije
Br
4
Dvorište matične škole čija površina iznosi 2,43 ari, je travnate površine ograđene žicom,
u jednom delu je zasađeno drveće.
5
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
3.2. Izdvojena odeljenja
Školska zgrada u Rasnu
Ova zgrada ima 4 učionica opšte namene, informatičku učionicu, jedna učionica za predškolce,
nastavničku zbornicu, hodnik i novoizgrađeni mokri čvor. Površina učioničkog prostora iznosi 520m.k.
Školsko dvorište je ograđeno.
Školska zgrada u Uglu
Ova škola ima 3 učinice gde jedna nije opremljena , nastavničku kancelariju i hodnik. Površina
školskog prostors je 144m.k. Školsko dvorište je ograđeno. Izvršena je rekonstrukcija cele škole izuzev
fasade i unutrašnjost jedne učionice, urađen je mokri čvor i porušene su zidine starog doma.
Školska zgrada u Doliću
Školska zgrada u Doliću je nova i oprema u ovoj školi ima 2 učionice, zbornica, hodnik , mokri
čvor. Površina školskog prostora je 260 m.k.
Školska zgrada u Buđevu
Školska zgrada u Buđevu je izgrađena 1995.god. Zgrada je renovirana 2013 god. ima dve
učionice, zbornicu i salu za priredbe. Površina školske zgrade je 96m.k.
Školska zgrada u Tuzinju
Ova škola ima dve učinice , kancelariju za nastavnike, hodnik i dva stana za učitelje. Površina
školskog prostora je 102m,k. Krovna konstrukcija je sa jugoistočne strane ulegla i popustila tako da
postoji opasnost od snega da krovna konstrukcija popusti. Zbog toga bi bilo neophodno izvršiti
popravku ili zamenu krovne konstrukcije.
Školska zgrada u Cetanoviće
Ova škola ima dve učionice , hodnik, zbornicu i stan za učitelja .
Površina školskog prostora je 132m.k. U svim školskim mestima je izvršeno higijensko čiščenje
prostorija. Na osnovu gore iznetog može se konstatovati da su sve školske prostorije pripremljene za
vaspitno-obrazovni rad.
6
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
3.3. Opremljenost škole
Opremljenost matične škole u Karajukića Bunarima nastavnim sredstvima po
nastavnim predmetima je sledeća:
________________________________________
P r e d m e t
% opremljenosti
- razredna nastava
40%
- srpski jezik
50%
- bosanski jezik
80%
- engleski jezik
55%
- nemački jezik
30 %
- likovna kultura
30%
- muzička kultura
20%
- istorija
50%
- geografija
60%
- fizika
40%
- hemija
40%
- TO
55%
- matematika
50%
- biologija
60%
- fizičko vaspitanje
20%
- informatika
100%
Što se opremljenosti matične škole nameštaja tiče, amortizovano je više od 20%
nameštaja.
Opremljenost nastave u izdvojenim školskim mestima kreće se od 30-40%. Nameštaj je
dobro očuvan u izdvojenim školskim mestima.
U prošloj školskoj godini i pored teških finansijskih teškoća koje je škola imala zbog
neuplaćenih materijalnih troškova škola je nabavila nastavna sredstva i opremu .
Nastavna sredstava nalaze se u kabinetima i učionicama nastavnih predmeta i razrednih
aktiva nižih razreda i ista su u stalnoj i redovnoj upotrebi.
3.4. Plan unapređenja materijalno-tehničkih uslova rada
U ovoj školskoj godini škola će nastojati da uz pomoć opštine sponzora i donatora
nabavi najneophodnija sredstva iz svih predmeta.
7
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
4. KADROVSKI USLOVI RADA
4.1. Nastavni kadar
Ime i prezime
Vrsta str.
spreme
Predmeti
koji predaje
God.
pad.
staža
Licenca
%
angažo.
u školi
Murat Bibić
Ružica Ristić
Hasan
Turković
Izet
Mujezinović
Suvada Nikulić
Zorica Novčić
Meliha
Destanović
Musa Osmanlić
Mehmed
Šabaredžović
Naser Dacić
Mirsad Dacić
Učit.fak
Ped.akad
Učit.fak.
Raz.nas.
Raz.nas
Raz.nas.
31
37
24
DA
DA
DA
100
100
100
Učit.fak
Raz.nas.
21
DA
100
Učit.fak.
Učit.fak.
Učit.fak.
Raz.nas.
Raz.nas.
Raz.nas.
23
34
16
DA
DA
DA
100
100
100
Učit.fak.
Učit.fak.
Raz.nas.
Raz.nas.
23
21
DA
DA
100
100
Učit.fak.
Učit.fak
Raz.nas.
Raz.nas.
25
2
DA
DA
100
100
Elvir Bibić
Miralem
Džogović
Husein Bibić
Danka
Džogović
Munir Camović
Elvir
Mahmutović
Elmaz Šećović
Feriz Nikulić
Sulejman
Turković
Iso Rastoder
Učič.fak.
Učit.fak.
Raz.nas.
Raz.nas.
4
34
NE
DA
100
100
Učit.fak.
Viša Ped.
Raz.nas.
Srpski jez.
20
36
DA
DA
100
100
PMF
PMF
Fizika T.O
Hemija
24
8
DA
DA
100
40
PMF
PMF
PMF
Biologija
Matematika
Matematika
27
34
26
DA
DA
DA
100
100
100
Viša Ped.
Bosanski
35
DA
100
Nikola Novčić
Fetija Paljević
Sabina
Rastoder
Dino Lakota
Peda. Akad.
FF
Viša Ped.
Geo. Ist.
Geo. Ist.
Srpski jez.
30
12
25
NE
NE
DA
100
40
100
Dif
Fizičko
5
DA
40
Meliha
FHN
Likovno
4
NE
50
%
angažovanja
u dr.školi
(kojoj)
DA
OŠ“Svetozar
Marković“
Zivot u prosl.
DA
OŠ“Sveti Sava“
8
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Turković
Muradija Murić PMF
Anela Asotić
Filološki
fakultet
Emina
Filološki
Skalonjić
fakultet
Inera Asotić
Filološki
fakultet
Edin Etović
DIF
Saljamudin
Ilmudin
Arifović
Miroslav
Katahizis
Vranić
Denis Pećanin
Melida
Sejdović
Muzička
akademija
Filološki
fakultet
T.O.
Engleski
11
4
DA
NE
40
100
Engleski
2
NE
100
Nemački
3
NE
64
Fizičko
Veronauka
2
6
NE
NE
80
100
Veronauka
2
NE
15
Muzičko
1
NE
50
DA
OŠ“ Sveti Sava“
Engleski
1
NE
50
God.
pad.
staža
Licenc
a
%
angaž.
u školi
4.2. Vannastavni kadar
Ime i prezime
Muzafer Bibić
Alma Agović
Raza
Mahmutović
Fatima Bibić
Vrsta str.
spreme
Poslovi na
kojima
radi
Magistar
odgojnih
nauka
FHN
Prav.fak.
Direktor
škole
8
DA
100
Psiholog
Sekretar
4
7
NE
DA
100
100
SSS
Računovo
đa
Admin.rad
nik
34
-
100
20
-
100
Blagoje Popadić
SSS
Miodrag
Rakočević
Meho Ličina
Mirzet Turković
Suad Arifović
Nafa Turković
SSS
Domar
17
-
100
Ruk.par.kot.
Ruk.par.kot.
Ruk.par.kot.
Osnovno obr.
24
9
5
25
-
100
100
100
100
Faruk Vatić
Osnov.obr.
ložač
ložač
ložač
Pomoćni
radnik
Pomoćni
radnik
17
-
100
9
%
angažovanj
a
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Ismet Hukić
Osnov.obr.
Dževahira Bibić
Osnov.obr.
Bisera Bibić
Osnov.obr
Koviljka Kuč
Osnov.obr
Rijad Dacić
Osnov.obr.
Nermin Kuč
Osnov.obr
Iso Vatić
Osnov.obr.
Ahmet Sejdović
SSS
Pomoćni
radnik
Pomoćni
radnik
Pomoćni
radnik
Pomoćni
radnik
Pomoćni
radnik
Pomoćni
radnik
Pomoćni
radnik
Domar
14
-
100
25
-
100
18
-
100
18
-
100
4
-
100
4
-
100
4
-
100
4
-
100
5. ORGANIZACIJA VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA ŠKOLE
5.1. Brojno stanje učenika i odeljenja
Matična škola broji 23 odeljenja i _____ učenika.
5.1.1. Matična škola K.Bunari
Razred
Broj odeljenja
1.
0.5
2.
0.5
3.
0.5
4.
0.5
5.
1
6.
1
7.
1
8.
1
UKUPNO:
6
5.1.2. Izdvojena odeljenja
Izdvojeno odeljenje u Rasnu
Razred
Izdvojeno odeljenje
1.
1
2.
1
3.
1
4.
1
5.
1
6.
1
7.
1
8.
1
10
Broj učenika
1
6
2
5
22
10
13
21
80
Broj učenika
10
12
13
17
15
19
24
13
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
UKUPNO:
8
Nastavni rad u IO Rasno organizovan je u dve smene.
123
Izdvojeno odeljenje u Doliću
Razred
Izdvojeno odeljenje
Broj učenika
1.
0.5
6
2.
0.5
4
3.
0.5
5
4.
0.5
1
Ukupno:
2
16
Nastavni rad IO u Doliću organizovan je u kombinovanom odeljenju.
Izdvojeno odeljenje u Tuzinju
Razred
Izdvojeno odeljenje
Broj učenika
1.
0.5
4
2.
0.5
6
3.
0.5
3
4.
0.5
6
Ukupno:
2
19
Nastavni rad u IO Tuzinju organizovan je u kombinovanom odeljenju.
Izdvojeno odeljenje u Buđevu
Razred
Izdvojeno odeljenje
Broj učenika
1.
0.5
1
2.
/
/
3.
0.5
1
4.
/
/
Ukupno:
2
Nastavni rad IO u Buđevu organizovan je u kombinovanom odeljenju.
Izdvojeno odeljenje u Cetanoviće
Razred
Izdvojeno odeljenje
Broj učenika
1.
0.5
8
2.
0.5
6
3.
0.5
4
4.
0.5
8
Ukupno:
2
26
Nastavni rad IO u Cetanoviće organizovan je u kombinovanom odeljenju.
Izdvojeno odeljenje u Uglu
Razred
Izdvojeno odeljenje
1.
0.5
2.
0.5
3.
0.5
4.
0.5
11
Broj učenika
6
5
3
7
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Ukupno:
2
21
Nastavni rad IO u Uglu organizovan je u kombinovanom odeljenju.
5.1.3. Ukupno brojno stanje učenika 6 godina unazad (kretanje broja učenika):
Ukupan broj učenika u
Školska godina
školi (matična škola i IO)
2007/2008.
340
2008/2009.
2009/2010.
2010/2011.
2011/2012
2012/2013
326
333
308
309
297
5.1.4. Putovanje učenika do škole
Broj učenika koji putuju
automobilskim prevozom
151
Broj učenika koji pešače u jednom pravcu
4-6 km
0
6-10 km
0
Preko 10 km
0
5.2. Ritam rada
U ovoj školskoj godini nastava će se u matičnoj školi organizovati u okviru peto dnevne
radne nedelje u jednoj smeni a u izdvojenom odeljenju Rasnu u dve smene. Dan škole je
13. oktobar 2013. Godine.
Raspored zvonjenja
u matičnoj školi, Doliću,
Cetanoviću,Tuzinju, Uglu
i Buđevu.
PRE PODNE
1.čas od 08.30 do 09.15
2.čas od 09.20 do 10.05
3.čas od 10.25 do 11.10
4.čas od 11.15 do 12.00
5.čas od 12.10 do 12.55
6.čas od 13.20 do 14.05
Raspored zvonjenja u Rasno
Pre podne RASNO
Posle podne Rasno
1.čas od 08.00 do 08.45
1.čas od 14h do 14.45
2.čas od 08.50 do 09.35
2.čas od 14.50 do 15.35
3.čas od 09.55 do 10.40
3.čas od 15.55 do 16.40
4.čas od 10.45 do 11.30
4.čas od 16.45 do 17.30
5.čas od 11.40 do 12.25
5.čas od 17.40 do 18.25
6.čas od 12.30 do 13.15
6.čas od 18.30 do 19.10
12
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
5.3.Podela odeljenja na nastavnike i ostala zaduženja
Nastavničko veće škole na svojoj sednici održanoj 30. avgusta 2013. godine
izvršilo je podelu odeljenja i to na sledeći način:
Red.br.
1.
2.
Ime i prezime
Danka Džogović
Sabina Rastoder
3.
Feriz Nikulić
4.
Sulejman Turković
5.
6.
Nikola Novčić
Fetija Paljević
7.
Elmaz Šećović
8.
Munir Camović
9.
Elvir Mahmutović
10.
11.
Denis Pećanin
Dino Lakota
12.
Edin Etović
13.
Meliha Turković
14.
Anela Asotić
15.
Inera Asotić
16.
Emina Skalonjić
17.
Iso Rastoder
18.
Melida Sejdović
Naz.pred.
Srpski jez.
Srpski jez.
Bosanski
Matematika
Informatika
Matematika
Zivot u pros
Geo. Ist
Geografija
Istorija
Bio.
Hemija
Fizika
TEO
Hemija
Ruski jezik
Muzičko
Fizičko
vaspitanje
Fizičko
vaspitanje
Likovno
vaspitanje
Engleski jezik
Nemački
jezik
Engleski jezik
Bosanski
Srpski
Engleski
13
Indeks odelj.
5,6,7,8/1
6,7,8/2
5/2
5,6,7,8/1
5/1,7/1
5,6,7,8/2
Br.čas.
18
18
18
18
5/2
5,6,7,8/1 6,7,8/2
5/2
5,6,7,8/2
5,6,7,8/1 5,6,7,8/2
7/1, 8/1
6,7,8-1
6,7,8,-2
20
8
20
20
5,6,7- 1
8/1
8/1 8/2
8
5,8/2
10
8
5,6,7,8/1 6,7/2
18
5,6,7,8/1 5,6,7,8/2
10
1,2,3,4,
18
5,6,7,8/1 5,6,7,8/2
5,6,7/1
5,7,8/1
5,6,7/2
1,2,3,4 6,7,8/2
6,7,8/1 6,7,8/2
5/2
1,2,3,4 5/2 7/1
12
18
18
8
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Niži razredi
Red.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ime i prezime
Husein Bibić
Izet Mujezinović
Hasan Turković
Mehmed
Šabaredžović
Miralem Džogović
Murat Bibić
Mirsena Jukić
Ružica Ristić
Suvada Nikulić
Musa Osmanlić
Elvir Bibić
Meliha Destanović
Naser Dacić
Mirsad Dacić
Zorica Novčić
Naz.pred.
Indeks odelj.
Br.čas.
Raz.nas.
Raz.nas.
Raz.nas.
Raz.nas.
2i4
1i3
2i4
1i3
20
20
20
20
Raz.nas.
Raz.nas.
Raz.nas.
Raz.nas.
Raz.nas.
Raz.nas.
Raz.nas.
Raz.nas.
Raz.nas.
Raz.nas.
Raz.nas
2i4
1i3
2i4
1i 3
4
3
2
1
1i3
2i4
1i3
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
VERSKA NASTAVA
Red.br.
1.
2.
3
Ime i prezime
Hadzera Arifović
Hidajeta Zenović
Miroslav Vranić
Naz.pred.
Verska nastava
Verska nastava
Verska nastava
Razredne starešine od 5 do 8 razreda
V1- Danka Džogović
V2- Fetija Paljević
VI1-Nikola Novčić
VI2- Sulejman turković
VII1- Feriz Nikulić
VII2- Elmaz Šećović
VIII1- Munir Camović
VIII2- Sabina Rastoder
Indeks odelj.
1-8/1 1-8/2
1
5/1 8/1
Br.čas.
22
2
3
Program vannastavnih aktivnosti
Danka Džogović – dramska sekcija
Sabina Rastoder – literarna sekcija
Elmaz Šećović – ekološka sekcija
Elmaz Šećović – cvećarska sekcija
Meliha Turković – likovna sekcija
14
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Rukovodioci stručnih veća
1. razredna nastava prvi razred ............................................. Izet Mujezinović
2. razredna nastava drugi razred ...................... .................... ...Hasan Turković
3. razredna nastava treći razred........................................... ....Naser Dacić
4. razredna nastava četvrti razred.......................................... Suvada Nikulić
5. srpski jezik.........................................................................Danka Džogović
6.bosanski jezik....................................................................... Iso Rastoder
7.engleski jezik........................................................................Anela Asotić
8. nemački jezik....................................................................... Inera Asotić
9. likovna kultura...................................................................Meliha Turković
10. istorija i geografija............................................................Nikola Novčić
11. fizika, TO........................................................................Munir Camović
12. matem.i informatika...................................................... Feriz Nikulić
13. biologija................................................................................Elmaz Šećović
14.hemija................................................................................Elvir Mahmutović
15. fizičko vaspitanje.............................................................. Edin Etović
16.muzička kultura................................................................Denis Pećanin
Rukovodioci odeljenskih veća:
1. Prvi razred................................................................. Ružica Ristić
2. Drugi razred......................................................................... Mirsad Dacić
3. Treći razred........................................................................... Musa Osmanlić
4. Četvrti razred............................................................ Miralem Džogović
5. Peti razred................................................................... Danka Džogović
6. Šesti razred................................................................. Sulejman Turković
7. Sedmi razred................................................................... Feriz Nikulić
8. Osmi razred........................................................................ Munir Camović
Komisije nastavničkog veća su:
Komisija za proslavu
1. Dan škole Dan Svetog Save (27.1.2014.)
2. Vidovdan (28.6.2014.)
3. Proslava dana škole (13.10.2013.)
4. Dan prosvetnih radnika (08.11.2013.)
5. Dan Bošnjačke zastave ( 11.05.2014. )
Komisiju čine
1. Muzafer Bibić
2. Alma Agović
3. nastavnici srpskog jezika (svi)
15
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
4. nastavnik muzičke kulture Denis Pećanin
5. nastavnici istorije
6. nastavnici fizičkog vaspitanja
7. koordinator razredne nastave Miralem Džogović
5.4. Struktura i raspored obaveza nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u okviru
radne nedelje (tabela kao prilog):
5.5. Školski kalendar značajnih aktivnosti u školi
Prema sadržaju koji zavisi od obrazovno-vaspitnih zahteva pojedinih predmeta
ekskurzije mogu biti tematske i kompleksne.
Tematske ekskurzije se izvode sa ciljem upoznavanja ili proučavanja određene
pojave ili objekta.
Kompleksne ekskurzije se organizuju da se svestrano upozna neki kraj ili objekat,
prema potrebama većeg broja nastavnih predmeta. U pripremanju ovih ekskurzija
učestvuju nastavnici različitih struka u skladu sa obrazovno vaspitnim sadržajima koje
treba upoznati i proučiti na ekskurziji. Pri određivanju sadržaja kompleksnih ekskurzija
potrebno je da se povežu obrazovno-vaspitni zahtevi najbližih struka kako bi se izbeglo
svako preterivanje u zahtevima.
Ekskurzija će se izvesti u 8 razredu i to 3 dana.
Sastavni deo godišnjeg programa rada škole je i operativni program ekskurzije
koji sadrži:
- operativne i obrazovno-vaspitne zadatke,
- broj ekskurzija,
- vreme izvođenja za svako odeljenje,
- obrazovno vaspitne sadržaje,
- objekte i mesta koje treba posetiti,
- predračun troškova i način obezbeđivanja sredstava.
Zavisno od uslova moguća je izmena maršrute i broj dana izvođenja ekskurzije.
Vreme realizacije svih ekskurzija je mesec maj 2014. godine.
Anketiranje učenika u matičnoj školi i u izdvojenim odeljenjima za uključivanje u
slobodne aktivnosti i izborne predmete obaviće se u septembru 2013. godine.
Takmičenje učenika iz nastavnih predmeta (školsko, opštinsko, okružno i
republičko) obaviće se u toku meseca februara, marta i aprila 2014. godine. prema
kalendaru takmičenja datog od strane Ministarstva Prosvete Republike Srbije.
Učenicima koji postignu vidne rezultate na okružnim takmičenjima za dan škole
škola će takvim učenicima na svečan način uručiti pohvale, knjige i diplome.
Kalendar kulturne i javne delatnosti škole
-
prvi školski dan ........................02.09.2013. godine
dan Svetog Save kulturno
zabavni program...........................27.01.2014. godine
Svečani ispraćaj učenika 8 raz.........jun 2014. godine
Biramo najbolje odeljenje
16
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
odeljensku zaj. i učenika generacije početak juna 2014.
Tokom cele godine će se organizovati likovne izložbe, posete radnim
organizacijama, susreti sa kulturnim i javnim radnicima i slično.
5.6. Raspored časova nastavnih i vannastavnih aktivnosti
Raspored časova za redovnu, dodatnu i dopunsku nastavu rađen je tako što su se
ispoštovali svi pedagoški zahtevi i tražena su najcelishodnija rešenja za rad nastavnika
koji rade u dve škole, vodeći računa o ravnomernom dnevnom i nedeljnom opterećenju
učenika a sve u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi.
Raspored časova od 1 do 4 razreda rade sami učitelji u avgustu i iste dostavljaju
psihologu škole sa planovima rada. Časovi dopunske i dodatne nastave razrednog
starešine, odeljenske zajednice, slobodnih aktivnosti i sportske aktivnosti unose se u
redovan raspored kao 6. čas ili u suprotnoj smeni.
Detaljan raspored časova dostavlja se odeljenju Ministarstva Prosvete Republike
Srbije u Novom Pazaru i predstavlja Aneks programa rada škole.
17
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
5.7. Nedeljni i godišnji fond časova
IZVODI IZ OPŠTIH OSNOVA ŠKOLSKOG PROGRAMA
Nedeljni i godišnji fond časova
Ciljevi,ishodi,sadržaj i aktivnosti-tabelarni prikaz
Fond časova za prvi razred
Red.
broj
PRVI RAZRED
A.OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
Ned.
God.
1
Bosanski jezik
5
180
2
Srpski jezik
3
108
3
Engleski jezik
2
72
4
Matematika
5
180
5
Svjet oko nas
2
72
6
Likovna kultura
1
36
7
Muzička kultura
1
36
8
Fizičko vaspitanje
3
108
22
792
Ukupno : A
Red.
broj
B.OBAVEZNI IZBORNI NASTAVNI PREDMETI
1
Verska nastava
1
36
2
Građansko vaspitanje
1
36
Red.
broj
V. IZBORNI NASTAVNI PREDMETI
1
Narodna tradicija
1
36
2
Čuvari prirode
1
36
3
Narodna tradicija
1
36
Ukupno : B
3
180
Ukupno : A+B
21
756
Red. broj
G.OBLIK OBRAZOVNO- VASPITNOG RADA
1
Redovna nastava
22
756
2
Dopunska nastava
1
72
3
Dodatni rad
-
-
Ukupno : A+B+V+G
Red broj
D. OSTALI OBLICI OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA
18
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
1
Čas odelj. starešine
2
Nastava u prirodi
1
36
7-10 dana
Ukupno : A+B+V+G+D
Izvodi iz opštih osnova školskog programa
Nedeljni i godišnji fond časova
Ciljevi,ishodi,sadržaj i aktivnosti-tabelarni prikaz
Fond časova za drugi razred
Red.
broj
DRUGI RAZRED
A.OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
Ned.
God.
1
Srpski jezik
5
180
2
Engleski jezik
2
72
3
Matematika
5
180
4
Priroda i društvo
2
72
5
Likovna kultura
2
72
6
Muzička kultura
1
36
7
Fizičko vaspitanje
3
108
20
720
Ukupno : A
Red.
broj
B.OBAVEZNI IZBORNI NASTAVNI PREDMETI
1
Verska nastava
1
36
2
Građansko vaspitanje
1
36
Red.
broj
V. IZBORNI NASTAVNI PREDMETI
1
Narodna tradicija
1
36
2
Čuvari prirode
1
36
3
Bosanski jezik
2
72
Ukupno : B
2
72
Ukupno : A+B
22
792
Red. broj
G.OBLIK OBRAZOVNO- VASPITNOG RADA
1
Redovna nastava
22
792
2
Dopunska nastava
1
36
3
Dodatni rad
1
36
24
864
Ukupno : A+B+V+G
Red broj
D. OSTALI OBLICI OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA
19
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
1
Čas odelj. starešine
2
Nastava u prirodi
1
36
7-10 dana
Ukupno : A+B+V+G+D
Izvodi iz opštih osnova školskog programa
Nedeljni i godišnji fond časova
Ciljevi,ishodi,sadržaj i aktivnosti-tabelarni prikaz
Fond časova za treći razred
Red.
broj
TREĆI RAZRED
A.OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
Ned.
God.
180
1
Srpski jezik
5
2
Engleski jezik
2
72
3
Matematika
5
180
4
Priroda i društvo
2
72
5
Likovna kultura
2
72
6
Muzička kultura
1
36
7
Fizičko vaspitanje
3
108
20
720
Ukupno : A
Red.
broj
B.OBAVEZNI IZBORNI NASTAVNI PREDMETI
1
Verska nastava
1
36
2
Građansko vaspitanje
1
36
Red.
broj
V. IZBORNI NASTAVNI PREDMETI
1
Narodna tradicija
1
36
2
Čuvari prirode
1
36
3
Bosanski jezik
2
72
Ukupno : B
2
72
Ukupno : A+B
22
792
Red. broj
G.OBLIK OBRAZOVNO- VASPITNOG RADA
1
Redovna nastava
22
792
2
Dopunska nastava
1
36
3
Dodatni rad
1
36
24
864
Ukupno : A+B+V+G
Red broj
D. OSTALI OBLICI OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA
20
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
1
Čas odelj. starešine
2
Nastava u prirodi
1
36
7-10 dana
Ukupno : A+B+V+G+D
Izvodi iz opštih osnova školskog programa
Nedeljni i godišnji fond časova
Ciljevi,ishodi,sadržaj i aktivnosti-tabelarni prikaz
Fond časova za četvrti razred
Red.
broj
ČETVRTI RAZRED
A.OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
Ned.
God.
1
Srpski jezik
5
180
2
Engleski jezik
2
72
3
Matematika
5
180
4
Priroda i društvo
2
72
5
Likovna kultura
2
72
6
Muzička kultura
1
36
7
Fizičko vaspitanje
3
108
20
720
Ukupno : A
Red.
broj
B.OBAVEZNI IZBORNI NASTAVNI PREDMETI
1
Verska nastava
1
36
2
Građansko vaspitanje
1
36
Red.
broj
V. IZBORNI NASTAVNI PREDMETI
1
Narodna tradicija
1
36
2
Čuvari prirode
1
36
3
Bosanski jezik
2
72
Ukupno : B
2
72
Ukupno : A+B
22
792
Red. broj
G.OBLIK OBRAZOVNO- VASPITNOG RADA
1
Redovna nastava
22
792
2
Dopunska nastava
1
36
3
Dodatni rad
1
36
24
864
Ukupno : A+B+V+G
21
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Red broj
D. OSTALI OBLICI OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA
1
Čas odelj. starešine
2
Nastava u prirodi
1
36
7-10 dana
Ukupno : A+B+V+G+D
Izvodi iz opštih osnova školskog programa
Nedeljni i godišnji fond časova
Ciljevi,ishodi,sadržaj i aktivnosti-tabelarni prikaz
FOND ČASOVA ZA PETI RAZRЕD
Redni
broj
PETI RAZRЕD
Ned.
God.
5
144
A. OБAVЕZNI NASTAVNI PRЕDMЕTI
1.
Bosanski jezik
2.
Srpski jezik
3
108
3.
Strani jezik – Engleski jezik
2
72
4.
Likovna kultura
2
72
5.
Muzička kultura
2
73
6.
Istorija
1
36
7.
Geografija
1
36
8.
Fizika
/
/
9.
Matematika
4
144
10.
Бiologija
2
72
11.
Hemija
/
/
12.
Tehničko i informatičko obrazovanje
2
72
13.
Fizičko vaspitanje
2
Ukupno : A
Redni
broj
Redni
broj
23
72
828
Б. OБAVЕZNI IZБORNI NASTAVNI PRЕDMЕTI
Verska nastava / Građansko vaspitanje4
1
36
Strani jezik – Nemački jezik
2
72
Fizičko vaspitanje- izborni sport
1
36
V. IZБORNI NASTAVNI PRЕDMЕTI
1
Informatika i računarstvo
1
36
2
Život u prošlosti
1
36
Ukupno : Б
1
36
Ukupno : A+Б
27
972
28
1044
3
Redni
broj
1.
G. OBLIK OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA
Redovna nastava
22
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
2.
Dopunska nastava
1
36
3.
Dodatni rad
1
36
Redni broj
D. OSTALI OБLICI OБRAZOVNO-VASPITNOG RADA
1.
Čas odeljenskog starešine
2.
Društvene, tehničke, humanitarne, sportske i kulturne aktivnosti
3.
Еkskurzije
1
36
1-2
36-72
1 dan godišnje
Izvodi iz opštih osnova školskog programa
Nedeljni i godišnji fond časova
Ciljevi,ishodi,sadržaj i aktivnosti-tabelarni prikaz
FOND ČASOVA ZA ŠESTI RAZRЕD
Redni
broj
ŠESTI RAZRЕD
Ned.
God.
4
144
A. OБAVЕZNI NASTAVNI PRЕDMЕTI
14.
Srpski jezik
15.
Strani jezik – Engleski jezik
2
72
16.
Likovna kultura
1
36
17.
Muzička kultura
1
36
18.
Istorija
2
72
19.
Geografija
2
72
20.
Fizika
2
72
21.
Matematika
4
144
22.
Бiologija
2
72
23.
Hemija
24.
Tehničko i informatičko obrazovanje
2
72
25.
Fizičko vaspitanje
2
Ukupno : A
Redni
broj
Redni
broj
25
72
864
Б. OБAVЕZNI IZБORNI NASTAVNI PRЕDMЕTI
Verska nastava / Građansko vaspitanje4
1
36
Strani jezik – Nemački jezik
2
72
Fizičko vaspitanje- izborni sport
1
36
V. IZБORNI NASTAVNI PRЕDMЕTI
1
Informatika i računarstvo
1
36
2
Domaćinstvo
1
36
3
Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture – Bosanski jezik
2
72
1
36
25-26
900-936
25-26
900-936*
Ukupno : Б
Ukupno : A+Б
Redni
broj
1.
G. OBLIK OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA
Redovna nastava
23
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
2.
Dopunska nastava
1
36
3.
Dodatni rad
1
36
Redni broj
D. OSTALI OБLICI OБRAZOVNO-VASPITNOG RADA
1.
Čas odeljenskog starešine
2.
Društvene, tehničke, humanitarne, sportske i kulturne aktivnosti
3.
Еkskurzije
1
36
1-2
36-72
1-2 dana godišnje
Izvodi iz opštih osnova školskog programa
Nedeljni i godišnji fond časova
Ciljevi,ishodi,sadržaj i aktivnosti-tabelarni prikaz
FOND ČASOVA ZA SЕDMI RAZRЕD
Redni
broj
SЕDMI RAZRЕD
Ned.
God.
4
144
A. OБAVЕZNI NASTAVNI PRЕDMЕTI
26.
Srpski jezik
27.
Strani jezik – Engleski jezik
2
72
28.
Likovna kultura
1
36
29.
Muzička kultura
1
36
30.
Istorija
2
72
31.
Geografija
2
72
32.
Fizika
2
72
33.
Matematika
4
144
34.
Бiologija
2
72
35.
Hemija
2
72
36.
Tehničko i informatičko obrazovanje
2
72
37.
Fizičko vaspitanje
2
Ukupno : A
Redni
broj
Redni
broj
26
72
900
Б. OБAVЕZNI IZБORNI NASTAVNI PRЕDMЕTI
Verska nastava / Građansko vaspitanje4
1
36
Strani jezik – Nemački jezik
Fizičko vaspitanje- izborni sport
2
1
72
36
V. IZБORNI NASTAVNI PRЕDMЕTI
1
Informatika i računarstvo
1
36
2
Domaćinstvo
1
36
3
Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture – Bosanski jezik
2
72
Ukupno : Б
Ukupno : A+Б
Redni
broj
G. OBLIK OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA
24
1
36
26-27*
936-972*
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
1.
Redovna nastava
26-27*
900-936*
2.
Dopunska nastava
1
36
3.
Dodatni rad
1
36
1
36
Redni broj
D. OSTALI OБLICI OБRAZOVNO-VASPITNOG RADA
1.
Čas odeljenskog starešine
2.
Društvene, tehničke, humanitarne, sportske i kulturne aktivnosti
3.
Еkskurzije
1-2
36-72
1-3 dana godišnje
Izvodi iz opštih osnova školskog programa
Nedeljni i godišnji fond časova
Ciljevi,ishodi,sadržaj i aktivnosti-tabelarni prikaz
FOND ČASOVA ZA OSMI RAZRЕD
Redni
broj
OSMI RAZRЕD
Ned.
God.
4
136
A. OБAVЕZNI NASTAVNI PRЕDMЕTI
38.
Srpski jezik
39.
Strani jezik – Ruski jezik
2
68
40.
Likovna kultura
1
34
41.
Muzička kultura
1
34
42.
Istorija
2
72
43.
Geografija
2
68
44.
Fizika
2
68
45.
Matematika
4
136
46.
Бiologija
2
68
47.
Hemija
2
68
48.
Tehničko i informatičko obrazovanje
2
68
49.
Fizičko vaspitanje
2
Ukupno : A
Redni
broj
Redni
broj
26
68
884
Б. OБAVЕZNI IZБORNI NASTAVNI PRЕDMЕTI
Verska nastava / Građansko vaspitanje4
1
34
Strani jezik – Engleski jezik
2
68
Fizičko vaspitanje- izborni sport
1
34
V. IZБORNI NASTAVNI PRЕDMЕTI
1
Informatika i računarstvo
1
34
2
Domaćinstvo
1
34
3
Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture – Bosanski jezik
2
68
1
36
Ukupno : Б
Ukupno : A+Б
25
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Redni
broj
G. OBLIK OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA
1.
Redovna nastava
30-32
1020-1088
2.
Dopunska nastava
1
34
3.
Dodatni rad
1
34
1
34
1-2
36-72
Redni broj
D. OSTALI OБLICI OБRAZOVNO-VASPITNOG RADA
1.
Čas odeljenskog starešine
2.
Društvene, tehničke, humanitarne, sportske i kulturne aktivnosti
3.
Еkskurzije
1-3 dana godišnje
6.PROGRAM STRUČNIH, RUKOVODEĆIH I UPRAVNIH ORGANA ŠKOLE
6.1. Programi stručnih organa
6.1.1. Program Nastavničkog veća
U školskoj 2013/14. godini u svom radu veće će raditi :
- Programiranje i usmeravanje delatnosti svih stručnih tela i radnika škole na
unapređivanju obrazovno - vaspitnog rada;
- Pratiti realizaciju svih planiranih sadržaja;
- Usavršavanje nastavnika i stručnih saradnika;
- Na očuvanju i zaštiti životne sredine;
- Na zaštiti i bezbednosti učenika u školi i okolini;
- Na unapređivanju zdravstvene zaštite učenika;
- Pratiti rad stručnih organa, organizacija i saradnika;
- Utvrđivati udžbenike i dopunsku literaturu koja će se koristiti u nastavi;
- Pratiti uspeh i napredovanje učenika;
- Predlagati i utvrđivati Godišnji plan rada škole
PROGRAMSKI
SADRŽAJI
VREME
REALIZACIJE
26
IZVRŠIOCI
POSLA
REALIZACIJA
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
*Usvajanje pravilnika
o kalendaru
*Realizacija upisa
učenika u prvi razred
*Predlozi 40-časovne
radne nedelje
*Predlozi za izvršioce
programa rada
*Utvrđivanje osnovnih
elemenata za izradu
globalnih i mesečnih
planova i priprema za
čas
*Usvajanje rasporeda
časova za školsku
2013/2014. god.
*Usvajanje Izveštaja o
radu za školsku
2012/2013god.
*Razmatranje i
usvajanje Godišnjeg
programa rada za
školsku 2013/2014.
god.
*Razmatranje i
usvajanje godišnjeg
programa rada
Nastavničkog veća
*Usvajanje rasporeda
časova i dežurstva
nastavnika
*Organizovanje izleta,
poseta i ekskurzija,
nastave u prirodi i
izbornih programa
*Analiza korišćenja
nast. sredstava i plan
nabavke novih
sredstava
*Usvajanje pravila
ponašanja
*Organizovanje Dana
škole
Direktor
Psiholog
A
V
G
U
S
T
Direktor
Psiholog
Direktor
Koordinatori stručnih
veća
S
E
P
T
E
M
B
A
R
Direktor
Direktor
Članovi
Nastavničkog veća
Direktor, predmetni
nastavnici
Raz. starešine i pred.
nastavnici
Komisija za izlete
O
K
T
O
B
A
R
Ruk.projekta
Koordinatori stručnih
veća
27
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
*Utvrđivanje uspeha i
discipline za prvi
klasifikacioni period
*Praćenje realizacije
Godišnjeg programa
rada škole
*Utvrđivanje uspeha i
discipline na kraju
prvog polugodišta
*Realizacija
redovne,dodatne i
dopunske nastave i
ostalih aktivnosti.
*Organizovanje
proslave Sv. Save
N
O
V
E
M
B
A
R
Koordinatori
odeljenjskih veća
Direktor
Psiholog
J
A
N
U
A
R
Ruk. projekta,
struč. saradnici
*Izveštaj direktora
škole o praćenju
ostvarivanja Godišnjeg
programa rada i
instruktivnopedagoškog rada sa
nastavnicima
*Rad stručnih organa i
stručnih saradnika
*Analiza učešća i
plasmana naših učenika
na takmičenjima
*Utvrđivanje uspeha i
discipline na kraju
trećeg klasifikacionog
perioda
*Realizacija plana prof.
orijentacije
*Pripreme za izradu
Godišnjeg plana i
programa za narednu
Direktor
F
E
B
R
U
A
R
M
A
R
T
Psiholog
A
P
R
I
L
Koordinatori odelj.
Veća
Psiholog
Direktor
Koordinatori stručnih
M
28
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
škol. godinu
*Osvrt na plasman
naših učenika
*Izbor udžbenika
*Analiza uspeha i
discipline na kraju škol.
godine za učenike
osmih razreda
*Utvrđivanje i dodela
diploma i pohvala za
postignute rezultate i
uspeh postignut tokom
školovanja
*Proglašenje đaka
generacije
*Donošenje odluke o
organizovanju
ekskurzije
*Organizovanje
pripremne nastave za
uč. osmih razreda
*Usvajanje plana rada
za avgust mesec
* Utvrđivanje uspeha i
discipline, pohvala,
nagrada i diploma na
kraju školske godine za
učenika od 1 do
7.razreda
*Organizovanje
pripremne nastave za
pol. popravnih i raz.
ispita
*Formiranje ispitnih
komisija
i organizovanje ispita
*Konačna podela
predmeta na nastavnike
i podela razrednih
starešinstava
*Usvajanje kalendara
rada za narednu školsku
godinu
*Izveštaj rezultata
popravnih ispita i ispita
vanrednih učenika
*Podela učenika po
odeljenjima
*Nacrt Godišnjeg
programa rada škole
veća
A
J
Koord. raz. veća
J
U
N
Pred. nastavnici
Koord.. raz. veća
Psiholog
Direktor
Komisija i raz.
starešine osmog raz.
Psiholog
Psiholog
Ruk. projekta,
Psiholog
A
V
G
U
S
T
Direktor
Koordinatori stručnih
veća
Psiholog
Direktor
Koordinatori stručnih
29
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
veća
Psiholog
6.1.2. Program odeljenjskih veća
ODELJENSKO VEĆE NIŽIH RAZREDA
SADRŽAJ
* Utvrđivanje organizacije rada
redovne nastave , dopunske
nastave i drugih oblika vaspitnoobrazovnog rada
*Utvrđivanje predloga plana
izleta, poseta i nastave u prirodi i
razmatranje ponuda za realizaciju
istih u nastavi
* Utvrđivanje rasporeda domaćih
zadataka, kontrolnih zadataka i dr.
*Određivanje školskog pribora i
časopisa koje učenici koriste u
nastavi
VREME
REALIZAC
IJE
A
V
G
U
S
T
NOSIOCI
POSLA
Članovi veća
S
E
P
T
E
M
B
30
REALIZACIJA
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
A
R
*Analiza ostvarenosti
ciljeva,zadataka i sadržaja
vaspitno- obrazovnog rada u
nastavi i drugim vidovima i
predlaganje mera za njihovo
unapređenje
*Razmatranje opterećenosti
učenika
*Identifikovanje učenika kojima
treba pružiti pomoć kroz
dopunsku nastavu
*Analiza i utvrđivanje uspeha
učenika u nastavi,dopunskoj
nastavi,slobodnim aktivnostima,
kao i rezultata koje oni postižu u
ostalim oblastima vaspitnoobrazovnog rada
5.Razmatranje vladanja učenika
*Analiza ostvarenosti plana i
programa(ciljeva ,zadataka i i
sadržaja vaspitno-obrazovnog
rada u nastavi i drugim vidovima)
i predlaganje mera za njihovo
unapređivanje.
*Utvrđivanje postignuća na na
kraju prvog polugodišta za svakog
učenika i za svaki nastavni
predmet.
*Razmatranje vladanja učenika i
utvrđivanje ocena iz vladanja
Članovi veća
O
K
T
O
B
A
R
D
E
C
E
M
B
A
R
Članovi veća
*Dodeljivanje pohvala
*Analiza adaptacije učenika pri
31
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
polasku u prvi razred
*Analiza ostvarenosti
ciljeva,zadataka i sadržaja
vaspitno- obrazovnog rada u
nastavi i drugim vidovima i
predlaganje mera za njihovo
unapređivanje
*Analiza i utvrđivanje uspeha
učenika u nastavi ,dopunskoj
nastavi i slobodnim aktivnostima ,
kao i rezultata koje oni postižu u
ostalim oblastima vaspitnoobrazovnog rada
*Razmatranje vladanja učenika
*Analiza ostvarenosti ciljeva,
zadataka i sadržaja vaspitnoobrazovnog rada u nastavi i
drugim vidovima i predlaganje
mera za njihovo unapređivanje
*Utvrđivanje postignuća na kraju
drugog polugodišta za svakog
učenika i za svaki nastavni
predmet
*Razmatranje vladanja učenika i
utvrđivanje ocene iz vladanja
učenika
4.Dodeljivanje pohvala
M
A
R
T
Članovi veća
J
U
N
Članovi veća
32
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
ODELJENSKO VEĆE V RAZREDA
SADRŽAJ
VREME
REALIZACIJE
Kordinator: Danka Džogović
NOSIOCI
REALIZACIJA
POSLA
*Prihvatanje novodošlih
učenika
S
E
P
T
E
M
B
A
R
*Upoznavanje sa
učenicima i
organizovanje dopunske,
dodatne nastave i
slobodnih aktivnosti
*Utvrđivanje rasporeda
pismenih zadataka i
kontrolnih vežbi
*Organizovanje proslava
dana škole 13.okt.
*Analiza uspeha i
discipline
*Realizacija plana i
programa
*Upoznavanje sa
učenicima talentima i
onima koji imaju teškoće
u učenju
*Analiza uspeha i
discipline
*Realizacija plana i
programa
*Organizovanje proslava
Nove godine
*Organizovanje proslava
Rukovodilac
veća
Psiholog
o
k
t
o
b
a
r
N
O
V
E
M
B
A
R
D
E
C
E
M
B
A
Komisija za
proslavu
Rukovodilac
veća
Psiholog
J
A
N
U
A
R
33
Članovi veća
Profesor muzičke
kulture
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Dana Sv. Save
R
Članovi veća
*Analiza uspeha i
discipline
*Realizacija plana i
programa
*Analiza rada dodatne,
dopunske nastave i
slobodnih aktivnosti
*Pripreme za izlet
A
P
R
I
L
Psiholog
*Analiza uspeha i
discipline
*Realizacija plana i
programa
*Predlog plana rada za
narednu godinu i izbor
rukovodioca veća
Članovi veća
psiholog
J
U
N
ODELJENSKO VEĆE VI
SADRŽAJ
*Planiranje redovne nastave
i
vannastavnih aktivnosti
*Utvrđivanje rasporeda
pismenih zadataka i
kontrolnih vežbi
*Prihvatanje novodošlih
učenika
* Proslava dana škole
13.oktobar
VREME
REALIZACIJE
S
E
P
T
E
M
B
A
R
o
k
t
o
b
a
r
RAZREDA
Koordinator: Sulejman Turković
NOSIOCI
REALIZACIJA
POSLA
Rukovodilac veća
Komisija za
proslavu
34
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
*Analiza uspeha i discipline
*Realizacija plana i
programa
*Upoznavanje sa
talentovanim učenicima i
onima kojima je potrebna
pomoć
*Realizacija projekta,,Škola
bez nasilja“
*Analiza uspeha i discipline
*Realizacija plana i
programa
*Proslava Nove godine
*Proslava Dana Sv. Save
*Analiza uspeha i discipline
*Realizacija plana i
programa
*Analiza rada dodatne,
dopunske nastave i
slobodnih aktivnosti
*Pripreme za izlet
*Analiza uspeha i discipline
*Realizacija plana i
programa
*Predlog plana rada za
narednu godinu i izbor
rukovodioca veća
Rukovodilac veća
N
O
V
E
M
B
A
R
D
E
C
E
M
B
A
R
Psiholog
Članovi veća
j
a
n
u
a
r
Profesor muzičke
kulture
Članovi veća
psiholog
A
P
R
I
L
J
U
N
Članovi veća
psiholog
ODELJENSKO VEĆE VII RAZREDA
Koordinator: Feriz Nikulić
35
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
REALIZACIJA
SADRŽAJ
*Planiranje redovne nastave i
vannastavnih aktivnosti.
*Utvrđivanje rasporeda pismenih
zadataka i kontrolnih vežbi.
*Prihvatanje novodošlih učenika.
*Proslava dana škole 13.okt
*Analiza uspeha i discipline.
*Realizacija
plana i programa.
*Upoznavanje sa talentovanim
učenicima i onima kojima je
potrebna pomoć.
*Analiza uspeha i discipline.
*Realizacija
plana i programa.
*Proslava Nove godine i dana
Svetog Save.
*Analiza uspeha i discipline.
*Realizacija plana i programa.
*Analiza rada dodatne,dopunske
nastave i slobodnih aktivnosti.
*Pripreme za izlet.
*Analiza uspeha i discipline.
*Realizacija
plana i programa.
*Predlog plana za narednu školsku
godinu i izbor rukovodioca veća.
VREME
REALIZACIJE
S
E
P
T
E
M
B
A
R
NOSIOCI
POSLA
Rukovodilac
veća
o
k
t
o
b
a
r
N
O
V
E
M
B
A
R
D
E
C
E
M
B
A
R
A
P
R
I
L
J
U
N
36
Komisija za
proslavu
Rukovodilac
veća
psiholog
Rukovodilac
veća
Profesor
muzičkog
vaspitanja
Psiholog
Rukovodilac
veća
Članovi veća
Psiholog
Rukovodilac
veća
Članovi veća
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
ODELJENSKO VEĆE VIII RAZREDA
SADRŽAJ
*Prihvatanje nov.učenika
*Utvrđivanje rasporeda
pismenih zadataka i
kontrolnih vežbi.
*Organizovanje
dopunske,dodatne nastave i
slobodnih aktivnosti.
*Proslava dana škole 13.okt
*Analiza uspeha i discipline.
*Realizacija plana i
programa.
*Analiza uspeha i discipline.
*Realizacija plana i
programa.
*Proslava Nove godine i
Svetog Save.
*Analiza uspeha i discipline.
*Realizacija plana i
programa.
*Analiza dopunske i dodatne
nastave i slobodnih
aktivnosti
VREME
REALIZACIJE
S
E
P
T
E
M
B
A
R
Koordinator: Munir Camović
REALIZACIJA
IZVRŠIOCI
Rukovodilac veća
o
k
t
o
b
a
r
Komisija za proslave
Rukovodilac veća
Psiholog
Odeljenjske starešine
N
O
V
E
M
B
A
R
D
E
C
E
M
B
A
R
Rukovodilac veća
Psiholog
Odeljenjske starešine
Rukovodilac veća
Psiholog
Odeljenjske starešine
A
P
R
I
L
37
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
*Analiza uspeha i disciplina na
kraju II polugodišta.
*Realizacija plana i programa
redovne nastave i vannastavnih
aktivnosti.
*Dodela pohvala,nagrada i
diploma.
*Predlozi za učenika generacije.
*Organizovanje pripremne
nastave.
Rukovodilac veća
Psiholog
M
A
J
Odeljenjske starešine
6.1.3. Program rada stručnih veća
Stručna veća će se baviti sledećim zadacima:
Utvrđuju plan rada, učestvuju u izradi rasporeda časova redovne i ostalih vidova
nastave;
Utvrđuju kriterijume za pripremanje nastavnika za neposredan vaspitno-obrazovni
rad i odgovaraju za svoj rad Nastavničkom veću;
Razmatraju nastavne programe, udžbenike i priručnike i njihovu primenu;
Korišćenje nastavnih sredstava i mogućnosti nabavke ili izrade novih.
Utvrđuju kriterijume za ocenjivanje učenika;
Prate i planiraju stručno usavršavanje;
Razmatraju izbor učenika za dopunsku, dodatnu i slobodne aktivnosti;
Unapređuju vaspitno-obrazovnu delatnost organizujući ugledna predavanja,
ogledne časove i ostale inovacije u nastavi;
Vrše izbor udžbenika i predlažu njihovo korišćenje Nastavničkom veću i predlažu
Nastavničkom veću podelu predmeta na nastavnike, kao i ostalih zaduženja.
PLAN STRUČNOG VEĆA ZA OBLAST RAZREDNE NASTAVE ZA ŠKOLSKU
2013/2014
38
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Kordinator: Miralem Džogović 064/2992742
SADRŽAJ
VREME
REALIZACIJA
NOSIOCI POSLA
Izrada i usvajanje programa rada stručnog aktiva
Izbor stručnih tema predavanja i podela zaduženja
Upoznavanje sa sastavom prvih razreda
VIII
Donošenje planova rada,priprema predloženih izmena
Saradnja i koordinacija sa dr.stručnim aktivima
Izleti,posete
IX
Priprema likovnih i literarnih radova za jesenje konkurse
Pripreme za obeležavanje Dečje nedelje
Uključivanje u program Dečje nedelje
Saradnja sa nastavnicima matemat. i
X
muz. kulture-priprema za takmičenje
Pripreme za Dan škole „13.okt“
Odeljenska i školska takmičenja u okviru muzičke kulture
“ Najraspevanija odeljenska zajednica “ ,
“ Dečje muzičke svečanosti”
XI
Školsko takmičenje recitatora
Literarni konkurs “ NEDOVRŠENA PRIČA “
XII
Analiza uspeha i discipline učenika na kraju prvog polugodišta
Pripreme za obeležavanje Svetog Save
Obeležavanje Svetog Save
Pripreme za takmičenja po oblastima
I
Postignuti rezultati u prvom pol. i
planiranje rada u drugom polugodištu
II
Zapažanja o posećenim časovima
Takmičenja-srpski j.,matematika, lik.kultura,ritmika, sport
III
Pripreme za jednodnevne izlete
Sumiranje rezultata takmičenja
Izveštaj sa posećenih seminara u toku godine i planiranje daljeg
stručnog usavršavanja
Predlaganje Predsednika Stručnog veća
Utvrđivanje osnova godišnjeg programa za narednu školsku godinu
Čl.veća
Predsednik veća
Psiholog
Čl. veća
Čl. veća
Nastavnik mat.i muz
Članovi veća
Članovi veća
Nast. muz. Kul
Članovi veća
Članovi veća
Psiholog
Članovi veća
IV
V
Članovi veća
VI
Članovi veća
PLAN RADA STRUČNOG VEĆA ZA SRPSKI I BOSANSKI JEZIK
39
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
ZA ŠKOLSKU 2013/2014.GODINU
Koordinator: Danka Džogović
SADRŽAJ
*Izrada operativnih planova redovne, dopunske i dodatne
nastave i slobodnih aktivnosti
*Uređenje kabineta
*Raspored pismenih zadataka
*Planiranje
obeležavanja
značajnih jubileja.
*Izbor učenika za dopunsku,
dodatnu i slobodne aktivnosti
VREME
REALI.
IX
Predmetni nastavnici
X
*Priprema za takmičenje
*Učešće na Januarskim danima(stručnousavršavanje)
*Proslava Dana Svetog Save
*Analiza uspeha učenika na kraju
prvog polugodišta
*Analiza rada dop., dod.i sl.
Aktivnosti
*Organizacija školskog
takmičenja
*Priprema za opštinsko
takmičenje
*Školsko takmičenje recitatora
Koordinator stručnih
veća
VIII
*Pripreme i proslava Dana škole
*Analiza uspeha nakon prvog
klasifikacionog perioda
*Anliza realizacije Razvojnog
programa
*Realizacija nastavnog plana
NOSILAC POSLA
XI
XII
Koordinatori
stručnih veća
Pred. Nastavnici
Pred.nastavnici
I
II
Pred.nastavnici
Bibliotekar
III
Koordinator
stručnih veća
Ruk sekcija
IV
40
REALIZACIJA
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
*Ugledni čas
*Opštinsko takmičenje recitatora
*Dan Bošnjačke zastave
*Pripreme za opštinsku smotru
stvaralaštva
*Učešće na takmičenjima
*Literarni konkurs
Koordinator stručnih
veća
Bibliotekar
V
Pred. nastavnici
Ruk. Sekcija
*Organizovanje
pripremne
nastave za uč. VIII raz.
*Analiza rezultata postignutuih na
takmičenjima
*Analiza uspeha učenika na kraju
godine
*Realizacija plana i programa
*Izveštaj o radu Stručnog veća
*Predlozi zaduženja u okviru 40časovne radne nedelje
*Analiza prijemnog ispita
*Izbor udžbenika za narednu
školsku godinu
Predmetni nastavnici
Koordinator stručnih
veća
Pred. nastavnici
VI
PLAN RADA STRUČNOG VEĆA STRANIH JEZIKA
41
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
ZA ŠKOLSKU 2013/2014.GODINU
SADRŽAJ
-
-
-
-
Finalizacija plana i programa rada,
eventualne izmene i dopune
Izrada globalnih i operativnih
planova prema školskom kalendaru
Planiranje termina pismenih i
kontrolnih zadataka
Planiranje uglednih časova i
radionica
Uređivanje kabineta
Dodatna, dopunska nastava i
slobodne aktivnisti – izbor učenika
i početak rada sa odabranim
učenicima
Usaglašavanje kriterijuma za
ocenjivanje
Prilagođavanje učenika stranim
jezicima u mlađim razredima
Ugledni čas: vokabular i diktat
(engleski jezik)
Analiza uspeha učenika na kraju
prvog tromesečja
Analiza rada Veća na kraju prvog
tromesečja
Rad Veća u okviru školskog
razvojnog planiranja
Planiranje i početak priprema za
takmičenja
Interakcija između engleskog i
nemačkog jezika
Analiza uspeha učenika na kraju
prvog polugodišta
Analiza rada Veća na kraju prvog
polugodišta
Učešće na seminarima
Škola bez nasilja
Ugledni čas – engleski jezik
Koordinator : Emina Skalonjić
VREME
NOSIOCI
REALIZOVANO
REALIZACIJE
POSLA
Veće
VIII
Predmetni
nastavnici
Predmetni
nastavnici
Predmetni
nastavnici
Predmetni
nastavnici
IX
Veće
Predmetni
nastavnici
X
Predmetni
nastavnici
Veće
Veće
Veće
XI
Veće
XII
Predmetni
nastavnici
Veće
Veće
Veće
Veće
Anela Asotić
Emina Skal.
42
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
-
-
Veće
Organizacija i održavanje školskog
takmičenja iz stranih jezika
Pripreme za takmičenja i
takmičenja
Značaj slobodnih aktivnosti za
učenje stranih jezika
Ugledni čas – Nemački jezik
Predlozi i prijave za učesnike letnje
škole
Predlozi za udžbenike
Analiza uspeha učenika na kraju
trećeg tromesečja
- Analiza rada Veća na kraju trećeg
tromesečja
- Veštine slušanja i razumevanja u
nastavi stranih jezika IV-V
I
Predmetni
nestavnici
II-III
Inera Asotić
Predmetni
nastavnici
-
-
Ugledni čas: Učenje kroz zabavu
(engleski jezik, učenici trećeg
razreda)
-
Realizacija plana i programa na
kraju školske godine
Analiza uspeha učenika na kraju
školske godine
Analiza vannastavnih aktivnosti
Predlozi za zaduženja 40-časovne
radne nedelje
Predlog plana rada Stručnog veća
za narednu školsku godinu i izbor
rukovodioca
Nabavka nastavnih sredstava
Razredni ispiti
-
-
Predmetni
nast.
Veće
IV-V
Veće
Predmetni
nast.
Predmetni
nastavnici
Emina Skal.
Anela Asotić
Veće
VI
Predmetni
nastavnici
43
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
PLAN RADA STRUČNOG VEĆA ZA NASTAVNU OBLAST MATEMATIKE
ZA ŠKOLSKU 2013/2014. godinu
SADRŽAJ
Planiranje
gradiva(usaglašavanje plana
i programa)
Planiranje sadržaja dodatne
nastave
Izbor učenika za dodatnu i
dopunsku nastavu
Raspored pismenih i
kontrolnih zadataka
Analiza realizacije nastave
Stručno usavršavanje- poseta
matematičkoj tribini
Analiza uspeha .
Saradnja sa opštinskim
aktivom matematike
Uspeh učenika na kraju
prvog klasifikacionog
perioda i realizacija plana i
programa
Dogovor o pohađanju
seminara Januarski dani
prosvetnih radnika
Ugledni čas: Pojam
razlomka
Realizacija plana i programa
na kraju prvog polugodišta
Sagledavanje kriterijuma
ocenjivanja
Dogovor o pohađanju
seminara
Školsko takmičenje
Zajednički sastanak sa
učiteljima
Razmena iskustva sa
seminara
VREME REALIZACIJE
VIII
Rukovodilac :
Feriz Nikulić
NOSIOCI POSLA
REALIZ.
Aktiv
Rukovodilac aktiva
IX
Aktiv
X
Feriz Nikulić
Rukovodilac aktiva
Sulejman Turković
Rukovodilac aktiva
XI
Aktiv
Aktiv
XII
Feriz Nikulić
I
Rukovodilac aktiva
Aktiv
Rukovodilac aktiva
Učitelji
Aktiv
II
44
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Opštinsko takmičenje
Gradsko takmičenje
Broj nedovoljnih ocena na
kraju trećeg tromesečja
Uspeh učenika na kraju
prvog klasifikacionog
perioda i realizacija plana i
programa
Republičko takmičenje,
Ugledni čas:
Kviz za učenike petog,šestog
i sedmog razreda
Dogovor o relizaciji
pripremne nastave
Predlozi za posebne diplome
Uspeh učenika i realizacija
plana i programa na kraju
školske godine
Organizovanje pripremne
nastave za učenike VIII
razreda
Analiza prijemnog ispita
Predlozi udžbenika i izbor
Predlog plana rada aktiva za
narednu godinu
Podela zaduženja
III
Aktiv
IV
Rukovidilac aktiva
Aktiv
Rukovidilac aktiva
Sulejman Turković
V
VI
Rukovidilac aktiva
Aktiv
45
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
PLAN RADA STRUČNOG VEĆA PRIRODNIH NAUKA
ZA ŠKOLSKU 2013/2014. godinu
SADRŽAJ
-Planiranje gradiva
Primena predloženih
izmena
-Podela časova –
konačno
-Planiranje
dopunske, dodatne i
dr. aktivnosti
-Izbor rukovodioca
-Izbor učenika za
vannastavne
aktivnosti
-Planiranje i
priprema kontrolnih
vežbi
-Pripremanje i
programiranje
časova
-Korelacija
predmeta
Koordinator:
Elmaz Šećović
NOSIOCI POSLA
REALIZA.
VREME
REALIZACIJE
VIII
Pred. nastavnici
IX
Pred. nastavnici
XI
Pred. nastavnici
-Analiza uspeha na
kraju prvog
klasifikacionog
perioda
-Upućivanje učenika
na praćenje i
korišćenje stručne
literature
iza uspeha na kraju
prvog tromesečja
-Kriterijumi
ocenjivanja
Pred. nastavnici
XII
Predmetni nastavnici
biologije
II
46
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
-Realizacija
nastavnog plana
-Osvrt na uspeh na
kraju prvog
polugodišta
Pred. nastavnici
-Učešće na
seminarima
-Pripreme za
takmičenja
-Testovi znanja
Elmaz Šećović
Fetija Paljević
Uređenje panoa
Uledni časovi ,
»Srce, krvni i limfni
sudovi»
Pripreme za školsko
takmičenje
Realizacija
nastavnog plana
Pripremanje i
programiranje
časova
Analiza uspeha na
kraju trećeg
klasifikacionog
perioda
III
Pred. nastavnici
Pred. nastavnici
Pred. nastavnici
IV
V
Predloži za nabavku
nastavnih sredstava
,udžbenika
i
literature
Plan rada aktiva za
sledeću godinu
Zaduženja za 40
časovnu
radnu
nedelju
Testovi znanja na
kraju godine
VI
47
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
PLAN RADA STRUČNOG VEĆA ZA
NASTAVNU OBLAST ISTORIJE I GEOGRAFIJE
ŠKOLSKA 2013/2014. Godine
Sadržaj
Izrada operativnih planova i
priprema za početak šk. god.
Izbor literature i priručnika,
nastavnih sredstava
Vreme
realizacije
VIII
Planiranje rada dodatne nastave i
izbor učenika
Planiranje stručnog usavršavanja
predmetnih nastavnika
Kordinator:
Fetija Paljević
Nosioci posla
Predmetni nastavnici
IX
Predmetni nastavnici
Saradnja sa Srpskim geografskim društvom
Saradnja sa opštinskim aktivima
istoričara i geografa
X
Predmetni nastavnici
Uspeh učenika na kraju prvog klasifikacionog
perioda
Realizacija nastavnog plana i programa
Rad sa talentovanim učenicima
Priprema i izrada samostalnih istraživačkih
radova učenika
Predmetni nastavnici
XI
XII
Uspeh učenika na kraju prvog polugodišta
Realizacija nastavnog plana i programa
I
48
Predmetni nastavnici
Predmetni nastavnici
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Pripreme učenika za školsko i opštinsko
takmičenje iz istorije i geografije
II
Predmetni nastavnici
Ugledni čas iz geografije: Vulkanizam i zemljotresi
– 5. razred
Ugledni čas iz istorije: Osnivanje i uspon Rima
– 5. razred
Uspeh učenika na kraju trećeg klasifikacionog
perioda
Realizacija nastavnog plana i progama
Nikola Novčić
III
IV
Analiza rezultata postignutih na takmičenjima
iz geografije i istorije
Fetija Paljević
Predmetni nastavnici
Predmetni nastavnici
V
Prezentacija radova iz istorije i geografije:
''Multimedijalno stvaralaštvo učenika
5 – 8. razreda ''
Učenici 5 – 8. razreda
Analiza uspeha učenika na kraju drugog polugodišta
Realizacija nastavnog plana i progama
Izbor udžbenika za sledeću šk. god.
VI
Podela časova i zaduženja u okviru rada
stručnog veća za sledeću šk.god.
Izrada nastavnih planova za sledeću šk.god.
49
Predmetni nastavnici
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
PLAN RADA STRUČNOG VEĆA ZA
NASTAVNU OBLAST LIKOVNE I MUZIČKE KULTURE
ŠKOLSKA 2013/2014. Godine
Kordinator: Meliha Turković
MESEC
SADRŽAJ
VIII
- Usvajanje plana rada za školsku 2013/14. godinu
- Izmene programa za školsku 2013/14. godinu
- Izrada globalnih i operativnih planova
- Planiranje i usklađivanje gradiva sa drugim
predmetima
- Planiranje dodatne nastave i slobodnih aktivnosti
- Izbor učenika za dodatnu nastavu i slobodne aktivnosti
- Priprema aktivnosti za Dečiju nedelju
IX
X
XI
XII
I
- Dečija nedelja 5.10. – 11. 10. 2013.
- Priprema i izvođenje programa za proslavu Dana
škole13.okt (u saradnji sa aktivom srpskog jezika i
učiteljima )
- Priprema za školsko takmičenje Biramo najraspevanije
odeljenje
- Priprema za takmičenja Zlatna sirena, Mali vokalni
sastavi, orkestri i horovi
- Školsko takmičenje Biramo najraspevanije odeljenje,
Zlatna sirena, Mali vokalni sastavi
- Analiza rada na kraju prvog klasifikacionog period
- Mali koncert takmičara, javni čas
- Priprema za opštinsko takmičenje i opštinska
takmičenja – Biramo najraspevanije odeljenje
- Uređenje panova za proslavu Nove godine
- Priprema programa za proslavu Svetog Save
- Pripremanje i izvođenje programa za proslvu Svetog S
- Školska takmičenja – grupe pevača, mali
instrumentalni sastavi
- Analiza rada u I polugodištu, (realizacija plana i
programa na kraju I polugodišta, uspeh učenika na kraju
I polugodišta, analiza rada dodatne nastave i slobodnih
aktivnosti u I polugodištu)
50
IZVRŠILAC
POSLA
Rukovodilac veća
Rukovodilac veća
Psiholog
Stručno veće
Učitelji,
Psiholog
Učitelji III i IV
razreda
učitelji III i IV
raz.
Stručno veće
Stručna veća
Stručna veća za
srpski jezik,
likovnu i muzičku
kulturu
Stručno veće
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
II
MESEC
- Priprema i opštinska takmičenja učenika (grupe
pevača, orkestri i mali instrumentalni sastavi)
SADRŽAJ
IZVRŠILAC POSLA
III
- Priprema i opštinska takmičenja članova likovnih sekcija
Stručno veće
IV
- Opštinska smotra horova
- Analiza rada na kraju trećeg klasifikacionog perioda
- Javni čas učenika muzičke sekcije
Stručno veće
V
- Priprema i opštinska završnica likovnog konkursa ''Ptice''
- Predlog učenika VIII razreda za specijalne diplome, pohvale i
nagrade
Stručna većaza srpski
jezik, likovnu i
muzičku kulturu,
učitelji
VI
- Analiza rada u II polugodištu, (realizacija plana i programa na
kraju II polugodišta, uspeh učenika na kraju II polugodišta, analiza Stručno veće
rada dodatne nastave i slobodnih aktivnosti u II polugodištu
- Realizacija plana i programa u školskoj 2013/14. godini (analiza
rada dodatne nastave i slobodnih aktivnosti, uspeh učenika na
takmičenjima)
- Predlozi za dodelu nagrada i pohvala učenicima I – VIII
razreda
- Podela časova na nivou stručnog veća
- Izbor rukovodioca Stručnog veća za narednu školsku godinu
51
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
PLAN RADA STRUČNOG VEĆA FIZIČKOG VASPITANJA
ŠKOLSKA 2013/2014. Godine
SADRŽAJ
VREME
REALIZACIJE
Planiranje gradiva i izrada operativnih
planova
Uređenje kabineta
Koordinator: Edin Etović
NOSIOCI POSLA
VIII
Pred. nastavnici
Planiranje rada slobodnih i sportskih
aktivnosti ,,Izabrani sport“
-Izbor učenika za slobodne aktivnosti
-Formiranje komisije za oslobađanje
učenika od fizičkog vaspitanja
-Formiranje organizacionog odbora za
školski sport
-Određivanje parametra za ocenjivanje
atletike i sportskih igara
Pred. nastavnici
IX
- Priprema i izvođenje programa za
proslavu Dana škole 13.oktobar (u
saradnji sa aktivom srpskog jezika,
učiteljima
-Jesenji kros (odeljenski)
X
Dino Lakota
Edin Etović
Pred. nastavnici
-Priprema sprava za gimnastiku
-Određivanje parametra za ocenjivanje
gimnastike i poligona spretnosti
XI
-Ugledni čas
-Poligon takmičenja;
-realizacija plana i programa u prvom
polugodištu;
-Uspeh i disciplina učenika u prvom
polugodištu.
Pred. nastavnici
Dino Lakota
-Motivisanost učenika za rad i
učestvovanju na takmičenjima
52
XII
Pred. nastavnici
I
Pred. nastavnici
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
-Učešće na takmičenjima,prijava ekipa
III
Pred. nastavnici
-Priprema za prolećni kros
,,Beogradski maraton“
-Organizacija sportskog dana
-Realizacija nastavnog plana i
programa učenika osmih razreda
-Uspeh i disciplina učenika osmog
razreda
IV
Pred. nastavnici
V
Pred. nastavnici
-Analiza rada slobodnih aktivnosti,
-realizacija nastavnog plana i
programa
-Uspeh i discilina učenika na kraju
školske godine
-Izveštaj o radu stručnog veća
-predlog plana i programa za narednu
školsku godinu
-predlog nabavke nastavnih sredstava
-predlozi zaduženja u okviru 40časovne radne nedelje.
Pred. nastavnici
53
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
6.1.4. Program rada stručnih aktiva
6.1.4.a) Aktiv za razvoj Školskog programa
Članovi:
- Alma Agović – psiholog
- Danka Džogović – prof. srp.jez.
- Husein Bibić – prof.raz.nas.
Plan rada stručnog aktiva za razvoj školskog programa
avgust/septembar
Saradnja članova aktiva pri izradi Školskog programa ( u skladu člana 73 Zakona o
osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Pravilnicima o izmenama nastavnog plana i
programa)
Uvid u izrađene školske programe
Dogovor o načinu praćenja realizacije školskog programa ( uvidom u pedagošku
dokumentaciju, evidenciju zapisnika stručnih veća, analizu posećenih časova)
oktobar
Uvid u izveštaj Školske uprave o pregledanim školskim programima i mogućim
korekcijama
Januar
Praćenje realizacije Školskog programa i analiza na kraju prvog polugodišta
Jun
Analiza realizacije Školskog programa na kraju drugog polugodišta
Praćenje izmena i dopuna nastavnih planova i programa
Saradnja članova aktiva pri izradi školskog programa
54
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
6.1.4.b) Aktiv za razvojno planiranje
Članovi:
- Alma Agović – psiholog
- Sulejman Turković - prof.mat.
- Murat Bibić - prof.raz.nas.
- Hajran Pljakić - član Saveta roditelja,
- Elmir Bibić - školski parlament
Plan rada Stručnog aktiva za razvojno planiranje
oktobar:
1. izveštavanje o radu u protekloj školskoj godini
2. upoznavanje sa planom rada za školsku 2013/2014. godinu i usvajanje istog
3. usvajanje programa zaštite učenika od nasilja kao i akcionih
planova timova za samovrednovanje (ključna oblast: Nastava i učenje)
4. razgovor o stručnim seminarima
decembar:
1.
2.
sastanak sa članovima Timova za samovrednovanje
analiza ostvarenosti ciljeva, zadataka i aktivnosti predviđenih školskim
razvojnim planom
mart:
1. analiza ostvarenosti planiranih ciljeva, zadataka i aktivnosti
2. razgovor o predstojećim aktivnostima čiji je rok za realizaciju jun 2014.
jun:
1. analiza ostvarenosti planiranih ciljeva, zadataka i aktivnosti
2. dogovor o daljem radu
avgust:
1. podnošenje izveštaja o realizovanim aktivnostima u školskoj 2013/2014. godini
2. sačinjavanje plana rada za školsku 2014/2015. godinu.
55
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
6.1.5. Program rada pedagoškog kolegijuma
Pedagoški kolegijum čine predsednici odeljenskih veća i stručnih veća iz oblasti
predmeta . Pedagoškim kolegijumom predsedava direktor škole. Pedagoški kolegijum
razmatra pitanja u vezi organizacije nastave, unapređivanja vaspitno-obrazovnog rada,
ostvarivanja plana i programa.
SADRŽAJ
VREME
NOSIOCI REALIZ.
REALIZACIJE POSLA
-Donošenje programa rada Pedagoškog
kolegijuma
-Dogovor oko izrade Godišnjeg programa
rada
-Organizacija vaspitno-obrazovnog
rada:redovne nastave,
vannastavnih aktivnosti i izborne
predmete,dežurstvo nastavnika,bezbednost
učenika,ekskurzija,izleti,posete,rekreativna
nastava i obeležavanje značajnih datuma
-Proslava Dan škole 13.okt
-Analiza uspeha i discipline učenika na kraju
prvog klasifikacionog perioda sa posebnim
osvrtom na prvi i peti razred
-Analiza realizacije nastavnog plana i
programa redovne nastave,
vannastavnih aktivnosti i izbornih
predmeta,
- Analiza uspeha i discipline učenika na kraju
Prvog polugodišta;
-Realizacija nastavnog plana i programa
-Realizacija sadržaja programa Razvojnog
plana
-Proslava školske slave Svetog Save
VIII-IX
Članovi
X-XI
Članovi
XII-I
II-III
-Opisno ocenjivanje učenika prvog
56
Članovi
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Članovi
razreda,problemi,teškoće,prednosti,nedostaci;
-Organizacija takmičenja
-Analiza rada stručnih organa
-Analiza uspeha i discipline učenika na kraju
trećeg klasifikacionog perioda;
-Realizacija nastavnog plana i programa;
-priprema proslave Male mature za učenike
osmog razreda;
-priprema za kvalifikacioni ispit i upis u
srednje škole;
-Predlog skice programa rada škole;
-Priprema za izradu izveštaja o radu škole:
-Analiza uspeha i discipline učenika osmog
razreda ;
- Analiza uspeha i discipline učenika od 1 do
7.razreda;
-realizacija nastavnog plana i programa
-Predled postignuća učenika na takmičenjima
;
-Pregled učešća učenika na seminarima.
-Planiranje stručnog usavršavanja za sledeću
školsku godinu
IV-V
Članovi
VI
Članovi
Članovi pedagoškog kolegijuma: Muzafer Bibić, Mehmed Šabaredžović, Mirsad Dacić,
Musa Osmanlić, Miralem Džogović, Danka Džogović, Sabina Rastoder, Anela Asotić,
Inera Asotić, Meliha Turković, Denis Pećanin, Nikola Novčić, Elmaz Šećović, Feriz
Nikulić, Munir Camović, Elvir Mahmutović, Edin Etović.
57
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
6.1.6. Program rada stručnog saradnika škole
PSIHOLOG
Sadržaj
Planiranje,
programiranje i
organizovanje
vaspitno-obrazovnog
rada
Izrada Izveštaja i
Godišnjeg plana rada
škole
Izrada godišnjeg i
mesečnih planova svoga
rada
Pomoć nastavnicima u
radu sa učenicima koji
imaju teškoće u učenju i
ponašanju
Rad u razvojnom timu
Vreme realizacije
VIII,
tokom godine
Direktor
Pred. Nastavnici
Psiholog
Pred. Nastavnici
Direktor, ruk. str. tela
Saradnja sa
nastavnicima
Rad na izboru oblika i
metoda rada
Upoznavanje sa
mogućnostima učenika
Upoznavanje sa porod.
problemima
Pomoć pri rešavanju
edukativnih, vaspitnih i
zdrav. teškoća učenika
Iznalaženje motivacionih
postupaka za brže i
efikasnije usvajanje
gradiva
Pomoć pri organ. dop.,
dod. i sl. aktivnosti
Saradnja sa učiteljima
Saradnici
Raz. starešine
tokom godine
Psiholog
Učitelji i raz. star.
Pred. Nastavnici
58
Realiz.
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
prvih razreda i raz. stareš.
petih razreda
Rad na unapređivanju
ocenjivanja
Rad u okviru odeljenskih
zajednica
Rad sa učenicima
Ispitivanje zrelosti za
polazak u školu
Prijem i raspoređivanje
novih učenika
Praćenje razvoja učenika
Praćenje socijalizacije
mlađih i adaptacije novih
učenika
Savetodavni rad pri
rešavanju intel., emoc. i
porodičnih problema
Grupni rad sa učen. sa
sličnim problemima
Rad u okviru OZ, primena
radionica
Zdravstveno
prosvećivanje
Prevencija bolesti
zavisnosti i delinkventnog
ponašanja
Individualno i grupno
profesionalno inf. i
usmeravanje
Psiholog
tokom godine
Raz. starešine
Učitelji
Raz. starešine
Tokom godine
IV, V
Psiholog
Str. saradnici
srednjih škola
Rad sa roditeljima
Upoznavanje sa
porodičnom klimom i
problemima
Rešavanje razvojnih
problema i odnosa u
porodici
Psihološko obrazovanje
roditelja
Rešavanje edukativnih
teškoća i saradnje sa
nastavnicima
Upućivanje na specijalizovane institucije i saradnja
sa njima
Raz. starešine
Tokom godine
Psiholog
Istraživanja
Praćenje programa
Psiholog
59
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Razvojnog plana po
oblastima
Samovrednovanje i
vrednovanje rada škole
Tokom godine
Analitički rad
Podela i ujednačavanje
odeljenja prvog razreda
Analiza sastava učenika u
prvom razredu
Praćenje i analiza
realizacije programa i
postigntog uspeha
Tokom godine
Psiholog
Rad u stručnim
organima
Saradnja sa str. Većima i
realizacija str. tema
Informisanje o razvojnim i
emoc. problemima
učenika
Psiholog
Tokom godine
Saradnja sa stručnim
institucijama
Saradnja sa zdrav.
službom i Centrom za soc.
rad i drugim institucijama
Učestvovanje u stručnom
usavršavanju
Učestvovanje u radu
opštinskog i gradskog
aktiva
Tokom godine
Psiholog
Vođenje
dokumentacije
Izrada globalnog i
operativnih planova rada
Vođenje dnevnika rada i
evidencije o radu sa uč. i
roditeljima
Učitelji I razreda
Tokom godine
Psiholog
Raz. starešine
Pripreme za rad
Pripremanje za rad
Pripremanje analiza,
saopštenja i predavanja
Tokom godine
60
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
BIBLIOTEKAR
Biblioteka je izvor literature, školske lektire i zanimljivosti neophodnih za pripremanje
učenika za nastavu i kreativne časove. One je i centar u kome se vrše aktivne pripreme za
literarne konkurse koji se organizuju na nivou opštine, grada i republike.
Radi poboljšanja rada u biblioteci postavljen je kompjuter, priključen na Internet i
time omogućeno učenicima da se informišu i edukuju ne samo preko pisane reči, već i
elektronskim putem.
Vaspitno-obrazovna delatnost biblioteke
Upis korisnika i izdavanje knjiga
Sređivanje i vođenje kartona učenika
Organizovano upoznavanje učenika sa knjigom i bibliotekom(održavanje
redovnih časova u svakom razredu)
Stvaranje navike kod učenika da sami koriste knjige biblioteke
Upoznavanje učenika sa načinom korišćenja rečnika, enciklopedija, kataloga i sl.
izdanja.
Razvijanje navika pažljivog rukovanja knjigom i organizovanje pomoći pri
reparaciji oštećenih knjiga
Uključivanje učenika u akcije korišćenja knjiga i čitanja
Uključivanje u literarna takmičenja i rad literarne i recitatorske sekcije.
Saradnja sa predmetnim nastavnicima pri korišćenju stručne literature
Uključivanje u istraživanja sa stručnim saradnicima o korišćenju literature i
uzrasnim karakteristikama učenika
Bibliotečko-informativna delatnost
Sistematski rad na informisanju o novim izdanjima
Upoznavanje i čitanje novih knjiga
Usmeni i pismeni prikazi novih izdanja
Pripremanje tematskih izložbi
Izrada pregleda i grafikona o korišćenju lektire i broja čitalaca u pojedinim odeljenjima
Praćenje i evidencija korišćenja biblioteke
Izrada kataloga
Vođenje bibliotečkog poslovanja : inventarisanje, signiranje i sl.
Posete knjižara, sajma i izložbi knjiga
Nabavka knjiga, organizovanje prikupljanja starih knjiga
Izrada globalnog i mesečnih planova rada
Kulturna i javna delatnost
Uključivanje u proslave, obeležavanja važnih događaja i ličnosti
Organizovanje književnih večeri, susreta sa književnicima i novinarima,
promocija novih knjiga i časopisa
Saradnja sa Gradskom bibliotekom
Stručno usavršavanje
61
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Praćenje stručne literature
Saradnja sa pedagoško-psihološkom službom
Rad u stručnim organima škole
Rad u opštinskom aktivu
Učestvovanje na seminarima i savetovanjima
6.2. Program rukovodećih organa
6.2.1. Program rada direktora škole
Osnovni zadaci:
Sveukupno organizovanje, koordiniranje i praćenje ostvarivanja godišnjeg
programa rada škole.
Ostvarivanje uvida u rad svih nastavnika i stručnog saradnika i vršenje nadzora
nad celokupnim vaspitno-obrazovnim radom.
Podsticanje svih činilaca da što adekvatnije prate realizaciju zajedničkog plana i
programa i stvaranje uslova za unapređivanje vaspitno-obrazovne delatnosti.
Izrada potrebnih planova i analiza i izveštaja tokom školske godine.
Pružanje pomoći stručnim i drugim organima škole pri realizaciji planiranih
poslova i tekućih zadataka.
Poslovi organizovanja, koordiniranja, planiranja, programiranja, nadzora i
izveštavanja:
Opšta organizacija života i rada škole.
Praćenje ostvarivanja planova i programa rada redovne nastave, vannastavnih
aktivnosti, vaspitnog rada sa učenicima i saradnje sa roditeljima.
Praćenje i ostvarivanje finansijskog poslovanja u školi.
Učešće u radu stručnih tela, Školskog odbora i Saveta roditelja.
Saradnja sa društvenom sredinom i ustanovama koje su bitne za razvoj učenika.
Praćenje tekućeg i investicionog održavanja škole i unapređivanje uslova za rad.
Rad na marketingu škole i njenih rezultata.
Instruktivno-pedagoški poslovi:
Pedagoško usmeravanje planiranja, programiranja i pripremanja nastavnika za sve
vidove nastave.
Pripremanje za posete časovima od prvog do osmog razreda.
Plansko posećivanje časova i praćenje realizacije planiranih zadataka.
Instruktivno-pedagoška analiza posete časova i rad sa nastavnicima i stručnim
saradnikom.
Pomoć u radu nastavnika početnika.
Instruktivno-pedagoška analiza rada vannastavnih aktivnosti i učešća učenika na
takmičenjima.
Savetodavni rad sa učenicima i pomoć pri realizaciji planova rada učeničkih
organizacija.
62
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Savetodavni rad sa roditeljima i uključivanje u rad svih oblika organizovanja
roditelja.
Instruktivno-pedagoško uključivanje u rad stručnih organa škole i rad sa
psihološko-pedagoškom službom.
Ostali poslovi u okviru instruktivno-pedagoškog rada direktora.
Plan rada direktora
Avgust
Upoznavanje sa dospelim aktima tokom leta.
Pripremanje sednice Nastavničkog veća.
Upoznavanje sa Pravilnikom o kalendaru školskih aktivnosti za tekuću školsku
godinu.
Izrada predloga i usvajanje 40-časovne radne nedelje svih zaposlenih.
Utvrđivanje tehničke pripremljenosti škole za početak školske godine.
Organizacija pripremne nastave, popravnih i razrednih ispita.
Utvrđivanje kadrovskih potreba i nabavke nastavnih sredstava.
Utvrđivanje uspeha učenika na kraju školske godine.
Realizacija uređenja škole za početak školske godine.
Pripreme za prijem prvaka i upis novih učenika.
Izrada i usvajanje rasporeda časova.
Septembar:
Prijem prvaka i novih učenika.
Utvrđivanje stanja snabdevenosti učenika potrebnim udžbenicima i priborom.
Utvrđivanje brojnog stanja učenika.
Praćenje primene rasporeda redovne nastave.
Praćenje održavanja sednica stručnih tela u školi i Školskog odbora.
Praćenje kadrovskih potreba.
Rad na uvođenju izbornih predmeta i izmena plana i programa, primena Školskog
programa za sve razrede
Praćenje izrade analiza, statističkih izveštaja i drugih dokumenata.
Pregled pedagoške dokumentacije iz prethodne školske godine.
Rad na analizi globalnih i operativnih planova rada nastavnika i stručnih
saradnika.
Praćenje pripremanja nastavnika za neposredan rad sa učenicima.
Priprema dokumentacije za ugovaranje finansiranja školske delatnosti.
Organizacija sastanka Saveta roditelja Škole
Saradnja sa sportskim klubovima i drugim institucijama radi obogaćivanja
sadržaja rada u školi.
Oktobar:
63
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Pregled i analiza operativnih planova nastavnika i priprema za čas u saradnji sa
stručnim saradnikom.
Praćenje rada produženog boravka i učenika prvih razreda u saradnji sa stručnim
saradnikom.
Organizovanje i proslava Dana škole.
Analiza rada vannastavnih aktivnosti i učeničkih organizacija.
Pregled matičnih knjiga i druge pedagoške dokumentacije.
Stanje snabdevenosti i korišćenja nastavnih sredstava.
Rad na dokumentaciji potrebnoj za redovno finansiranje školske delatnosti.
Saradnja sa opštinom.
Novembar:
Analiza uspeha i discipline na prvom klasifikacionom periodu.
Realizacija nastavnog plana od prvog do osmog razreda
Analiza rada dopunske nastave.
Rad sa stručnim saradnikom i predmetnim nastavnicima na obogaćivanju sadržaja
redovne i ostalih vidova nastave.
Pregled pedagoške dokumentacije.
Rad na eksternom marketingu škole.
Razmatranje pitanja iz normativne delatnosti škole.
Decembar:
Analiza realizacije plana i programa redovne nastave, dopunske, dodatne i sl.
aktivnosti.
Analiza sadržaja roditeljskih sastanaka.
Organizacija inventarisanja školske imovine.
Analiza rada na uređenju školskog prostora, postavki izložbi učeničkih radova,
predavanja u okviru zdravstvene zaštite i profesionalnog usmeravanja učenika.
Analiza izveštaja školskog lekara po izvršenim sistematskim pregledima.
Priprema Nastavničkog veća i Školskog odbora.
Praćenje rada stručnih organa u školi.
Praćenje izrade završnog računa sa računopolagačem škole.
Januar:
Analiza realizovanog pragrama rada i postignutog uspeha učenika.
Utvrđivanje uspeha i discipline učenika na kraju prvog polugodišta.
Pregled pedagoške dokumentacije.
Praćenje tekućeg i investicionog održavanja školskog prostora.
Pripreme za proslavu svetog Save.
Uključivanje nastavnika i saradnika u organizovano
usavršavanje .
Priprema izveštaja o radu škole u prvom polugodištu.
Priprema sednica Nastavničkog veća i Školskog odbora.
64
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Februar:
Analiza rada stručnih organa škole i rada na unapređivanju vaspitno-obrazovne
delatnosti.
Analiza stručnog usavršavanja nastavnika i saradnika.
Analiza rada biblioteke i korišćenja stručne literature.
Rad sa učenicima koji imaju problema u radu i ponašanju.
Upoznavanje sa učenicima koji pokazuju nadarenost za određene oblasti,
nabavka stručne literature i mogućnost korišćenja kompjutera.
Pripreme za nastavu u prirodi.
Mart:
Rad na uređenju školskog prostora i dvorišta.
Pripreme za upis učenika u prvi razred sa stručnim saradnicima.
Pregled materijalno-finansijskog poslovanja u prvom tromesečju.
Priprema sednica Nastavničkog veća i Školskog odbora.
Analiza rada dodatne nastave i sl. aktivnosti i uključivanja u takmičenja.
April:
Analiza rada stručnih aktiva i unapređivanja vaspitno-obrazovne delatnosti.
Realizacija plana i programa redovne i ostalih vidova nastave.
Utvrđivanje uspeha i discipline učenika na kraju trećeg tromesečja.
Analiza broja i uzroka izostanaka učenika sa stručnim saradnicima i raz.
starešinama.
Analiza rada odeljenskih zajednica i razrednih starešina.
Priprema sednice Nastavničkog veća i Saveta roditelja.
Maj:
Analiza postignutih rezultata na takmičenjima.
Praćenje upisa učenika u prvi razred.
Pripreme za završetak školovanja učenika osmih razreda, analiza realizacije plana
i programa; utvrđivanje uspeha, discipline i dodela pohvala, diploma i nagrada.
Pripreme sednice Nastavničkog veća za učenike osmih razreda.
Pripreme za izradu Godišnjeg programa rada škole.
Jun:
Analiza realizacije plana i programa redovne i ostalih vidova nastave.
Utvrđivanje uspeha i discipline učenika.
Određivanje komisija za popravne i razredni ispit.
Utvrđivanje kadrovskih potreba za narednu školsku godinu.
Izrada Godišnjeg programa rada škole.
Izrada Izveštaja o radu škole i radu direktora u protekloj školskoj godini.
65
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Analiza rada stručnih tela i saradnika.
Priprema sednice Nastavničkog veća i Školskog odbora.
Utvrđivanje potreba i materijalnih mogućnosti za izvođenje radova u školi.
Utvrđivanje ritma rada u toku letnjeg raspusta.
Analiza materijalno-finansijskog poslovanja u toku školske godine.
Analiza uspešnosti saradnje sa sportskim klubovima i drugim institucijama koje
su sarađivale sa školom.
6.3. Program upravnih organa
6.3.1. Školski odbor
Sastav Školskog odbora:
R.br.
Ime i prezime
1.
Hajran Pljakić
2.
Adem Avdović
3.
Dželil Bibić
4.
Miralem Džogović
5.
Feriz Nikulić
6.
Suvada Nikulić
7.
Sadik Bibić
8.
Taib Seferović
9.
Smail Arslanović
Ovlašćeni predlagač
Roditelji
Roditelji
Roditelji
Nastavničko veće
Nastavničko veće
Nastavničko veće
Lokalna samouprava
Lokalna samouprava
Lokalna samouprava
PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA
Sadržaj
*Analiza rada Školskog
odbora u protekloj školskoj
godini
*Izbor predsednika i
konstituisanje odbora
*Donošenje odluka o
raspisivanju konkursa
*Formiranje Komisije za izbor
novih članova
*Donošenje programa rada za
narednu školsku godinu
*Razmatranje i usvajanje
izveštaja o radu Škole u
protekloj godini
*Razmatranje i usvajanje
Godišnjeg programa rada škole
Vreme realizacije
Nosioci posla
Predsednik
IX
Direktor
66
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
za školsku 2013/2014. godinu
*Praćenje kadrovske
problematike škole,
raspisivanje konkursa za izbor
nastavnika i davanje mišljenja
za njihov izbor
*Analiza izvršenih priprema za početak rada
*Analiza izvršenih radova u
toku raspusta i godine,
izdavanje školskog prostora; investiciono i tekuće
održavanje
*Odlučivanje o pravima,
obavezama i odgovornosti
zaposlenih radnika
*Razmatranje i preduzimanje
mera za poboljšanje uslova
rada u školi i ostvarivanje
vaspitno-obrazovne funkcije
*Razmatranje pitanja nastave u
prirodi, izleta, ekskurzija
*Odlučivanje o korišćenju
sredstava za investicije i
investiciono održavanje
*Razmatranje izveštaja o
materijalno-finansijskom
poslovanju škole
*Analiza uspeha i discipline na
kraju klasifikacionih perioda
*Analiza završnog računa za
proteklu godinu i sagledavanje
materijalnog poslovanja škole
*Analiza ostvarivanja
Godišnjeg programa rada škole
*Uvid u materijalno stanje
škole i mogućnosti izvođenja
radova u toku raspusta
*Donošenje opštih i
pojedinačnih akata u skladu sa
zakonom
Direktor
II
II-IV
Direktor
VI
VI
Direktor
Računololagač
Tokom godine
Direktor
Direktor
Predsednik
Računopolagač
*Svi sadržaji rada Školskog
67
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
odbora biće dopunjavani
prema potrebi
Predsednik Školskog odbora je Miralem Džogović, prof. Raz. nastave
tel. 0642992742
8. INDIVIDUALNI PLANOVI I PROGRAMI NASTAVNIKA
Individualni planovi i programi nastavnika su sastavni deo Školskih programa od
1. do 8. razreda, i nalaze se kod psihologa škole.
9. PROGRAMI VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI
Program odeljenskih starešina
I razred
PREDVIĐENI SADRŽAJI
Upoznajmo novog druga – drugarstvo je ...
Kako škola izgleda i kućni red škole
Moje telo – rastem i razvijam se – zdravstveno vaspitanje
Životinje – naši prijatelji ( 04. 10. - Svatski dan zaštite životinja )
Dečja prava, dužnosti i obaveze ( 05. 10. – Svetski dan deteta )
Basket i grafiti – Škola bez nasilja
Jedan moj dan – organizacija dana – zdravstveno vaspitanje
Kako se igraju deca u svetu ( 24. 10. – Dan UN )
Male štediše ( 31. 10. – Svetski dan štednje )
Veliki ljudi – deca željna znanja ( Vuk Karadžić,Dositej Obradović... )
Ponašanje u porodici i školi ( 16. 11. – Međunarodni dan za toleranciju )
Ko glumi,ko ne glumi pitanje je sad – Škola bez nasilja
Lična higijena – zdravstveno vaspitanje
Briga o sebi i drugima ( 03. 12. – Međunarodni dan invalida )
Higijena prostora: radno mesto u školi, moj kutak/moja soba – zdravstveno
vaspitanje
Gde se Kosta rastuži tu trava ne raste – Škola bez nasilja
Zajedno za stolom u školi i kod kuće – zdravstveno vaspitanje
Šta najviše želim da mi se desi
Sveti Sava – školska slava
Kako se postaje dobar drug, a kako dobar đak
68
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Kako su nastale merdevine – Škola bez nasilja
Pravilna ishrana – životne namirnice – zdravstveno vaspitanje
Kako je najbolje učiti
Vidim,čujem,osećam – zdravstveno vaspitanje
Obradujmo mame, bake ... ( 08.03. – Međunarodni dan žena )
Družimo se sa ostalim prvacima
Godišnji fond: 36 časova
Nedeljni fond: 1 čas
II razred
PREDVIĐENI SADRŽAJI
Podsećamo se pravila ponašanja i obaveza u školi
Plan rada odeljenske zajednice
Roditeljski sastanak
Biramo rukovodstvo odeljenske zajednice
Individualni razgovori sa roditeljima
Razgovor o druženju i ponašanju u školi – Škola bez nasilja
Vođenje pedagoške dokumentacije
Prava proističu iz izvršenih obaveza - Škola bez nasilja
Odnosi među polovima - Škola bez nasilja
Kako se postaje dobar drug, a kako dobar đak - Škola bez nasilja
Individualni razgovori sa roditeljima
Analiza postignutih rezultata i izleta
Roditeljski sastanak
Vođenje pedagoške dokumentacije
Društvene igre, veselo odeljenjsko druženje
Kako da popravimo ocene i svoje ponašanje
Kako jedni drugima pomažemo - Škola bez nasilja
Individualni razgovori sa roditeljima
Dogovor o proslavi Nove godine
Škola bez nasilja – sistematizacija
Bili smo u pozorištu
Roditeljski sastanak
Knjiga je moj najbolji prijatelj – preporučujem drugu da pročita
Veliki ljudi – deca željna znanja
Kako da sačuvamo ono što su drugi gradili i sagradili
Individualni razgovori sa roditeljima
Šta najviše želim da mi se desi
Ko se voli taj sme to i da pokaže, jer je ljubav lepa i važna
Roditeljski sastanak
Kako da saznam ono što me interesuje
Godišnji fond: 36 časova
69
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Nedeljni fond: 1 čas
III razred
PREDVIĐENI SADRŽAJI
1. Plan rada odeljenske zajednice
2. Roditeljski sastanak
3. Biramo rukovodstvo odeljenske zajednice
4. Individualni razgovori sa roditeljima
5. Razgovor o druženju i ponašanju u školi-projekat ,,Škola bez nasilja,,
6. Vođenje pedagoške dokumentacije
7. Prava proističu iz izvršnih obaveza
8. Odnosi među polovima
9. Kako se postaje dobar drug, a kako dobar đak
10. Individualni razgovor sa roditeljima
11. Analiza postignutih rezultata i izleta
12. Priprema za takmičenje: „Najraspevanija odeljenska zajednica“
13. Roditeljski sastanak
14. Vođenje pedagoške dokumentacije
15. Društvene igra, veselo odeljensko druženje-projekat ,,Škola bez nasilja,,
16. Kako da popravimo ocene i svoje ponašanje
17. Kako jedni drugima pomažemo-projekat ,,Škola bez nasilja,,
18. Individualni razgovor sa roditeljima
19. Dogovor o proslavi Nove godine
20. Šta nas čeka u II polugodištu
21. Bili smo u pozorištu
22. Roditeljski sastanak
23. Knjiga je moj najbolji prijatelj – preporučujem drugu da pročita
24. Veliki ljudi – deca željna znanja
25. Kako da sačuvamo ono što su drugi gradili i sagradili-projekat ,,Škola
bez nasilja,,
Godišnji fond: 36 časova
Nedeljni fond: 1 čas
70
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
IV razred
PREDVIĐENI SADRŽAJI
Roditeljski sastanak
Upoznajmo novog druga
Sređivanje dokumentacije
Škola bez nasilja
Individualni razgovor
Knjiga je moj najbolji prijatelj – preporučujem drugu da pročita
Individualni razgovor sa roditeljima
Veliki ljudi – deca željna znanja
Škola bez nasilja - Kako da čuvamo ono što su drugi gradili i sagradili
Šta je to dobar drug
Roditeljski sastanak
Škola bez nasilja - Kako se provodim u školi? Skim se druži,
Šta najviše želim da mi se desi
Zanimanja – onih koji rade u školi a nisu nastavnici
Individualni razgovor sa roditeljima
Škola bez nasilja - Kako se nekad išlo u školu
Kako ocene mere znanje
Proslavljamo novu godinu
Sveti Sava – školska slava
Koju smo novu knjigu pročitali na raspusti
Igramo se matematikom
Šlola bez nasilja - Ko se voli taj sme to i da pokaže, jer je ljubav važna
Individualni razgovor sa roditeljima
Kako da saznam ono što me interesuje
Škola bez nasilja
Zašto je sport važan za zdravlje
Prolećna slikovnica – šarenica
Kaži brzo, ispričaj sm,ešno! – malo slovoaprilske igre
Godišnji fond: 36 časova
Nedeljni fond: 1 čas
71
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
V razred
PREDVIĐENI SADRŽAJI
Razvijanje kulture ponašanja – pravilnik ponašanja u školi – Škola bez nasilja
Moj radni kutak u kući
Koliko poznajem sebe
Moj plan rada i odmora
Ja sam odgovoran, uredan i marljiv đak
Naše ponašanje je odraz naše ličnosti
Psihofizičke odlike puberteta
Lična i opšta higijena
Zdrava hrana
Moja učionica moj drugi kutak
Poštujući sebe poštujem i druge – Škola bez nasilja
Humani odnosi među polovima
Moja saradnja sa psihologom i škole (kutak poverenja i razumevanja)
Da li poznajem tehnike učenja?
Učinio sam ga srećnim
Sprečio sam incident – Škola bez nasilja
Kako pomoći starim i bespomoćnim ljudima
Ekologija i njem značaj
Bonton – kako se ponašam na javnim mestima
Pravilna komunikacija - Škola bez nasilja
Kako savladati bes - Škola bez nasilja
Pušenje i alkoholizam je štetno za zdravlje
Kako izbeći strahove i anksioznost
Porodično vaspitanje, odraz moje ličnosti i mog ponašanja
Šta mi prija u školi, a šta bih menjao
Drug, prijatelj, simpatija
Šta je to ljubav
Bolesti zavisnosti – izrada panoa
Ja nisam povodljiv
72
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Slobodna tema po izboru učenika
Šta slušam, čitam, gledam
Moj rad je moj uspeh
Pripreme za ekskurziju
Izvođenje ekskurzije
Izlet, poseta, izlazak
Godišnji fond: 36 časova
Nedeljni fond: 1 čas
VI razred
PREDVIĐENI SADRŽAJI
Razvijanje kulture ponašanja – pravilnik ponašanja u školi
Moj radni kutak u kući
Koliko poznajem sebe
Moj plan rada i odmora
Ja sam odgovoran, uredan i marljiv đak
Naše ponašanje je odraz naše ličnosti
Psihofizičke odlike puberteta
Lična i opšta higijena
Zdrava hrana
Moja učionica moj drugi kutak
Poštujući sebe poštujem i druge – „Škola bez nasilja“
Humani odnosi među polovima
Moja saradnja sa psihologom Škole
Da li poznajem tehnike učenja?
Rešavanje disciplinskih problema u OZ
Sprečio sam incident – „Škola bez nasilja“
Analiza uspeha na kraju klasifikacionih perioda
Ekologija i njem značaj
Bonton – kako se ponašam na javnim mestima
Pravilna komunikacija – „Škola bez nasilja“
Kako savladati bes – „Škola bez nasilja
Pušenje i alkoholizam je štetno za zdravlje
Šta su sekte i kako se boriti protiv njih
Kako izbeći strahove i anksioznost
Porodično vaspitanje, odraz moje ličnosti i mog ponašanja
Šta mi prija u školi, a šta bih menjao
Drug, prijatelj, simpatija
Šta je to ljubav
Bolesti zavisnosti
73
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Ja nisam povodljiv – „Škola bez nasilja“
Slobodna tema po izboru učenika
Šta slušam, čitam, gledam
Moj rad je moj uspeh
Pripreme za ekskurziju
Izvođenje ekskurzije
Godišnji fond: 36 časova
Nedeljni fond: 1 čas
VII razred
PREDVIĐENI SADRŽAJI
Pravila ponašanja u odeljenju - ,,Škola bez nasilja“
Odnos nastavnik – učenik
Sabirne akcije, ciljevi zadaci i organizacije
Briga o zdravlju, razvijanje lične odgovornosti o higijeni tela, čistoći zuba, kose,
obuće...
Metode racionalnog učenja (novi predmeti)
Poseta Sajmu knjiga
Bes i kakoga savladati - ,,Škola bez nasilja“
Dečja prava – konvencija o dečjim pravima
Analiza uspeha – pojedinca i odeljenja
Uzroci izostajanja učenika
Bolesti zavisti
Bolesti zavisnosti – izrada panoa
Odnos – roditelj, dete – konflikt
Profesionalno informisanje – Moje buduće zanimanje
Profesionalna orijentacija – izrada panoa
Razgovor o sistemu vrednosti kod učenika
Priprema i proslava Nove godine
Naš uspeh na kraju prvog polugodišta – ocena uspešnosti
Proslava školske slave Sveti Sava
Humanizacija odnosa među polovima
Opterećenost učenika – redovna nastava i slobodne aktivnosti
Zavisnost uspeha od rada i zalaganja
Kako pomoći drugu kada mu je najpotrebnije- ,,Škola bez nasilja“
Ponašanje na javnom mestu
Poseta pozorištu, bioskopu, muzeju ....
Asertivno ponašanje
Analiza uspeh i discipline na kraju trećeg klasifikacionog perioda
Slobodne vreme – kako ga aktivno i kvalitetno provesti
74
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Bezbednost u saobraćaju
Oblici nasilnog ponašanja- ,,Škola bez nasilja“
Učionica dobre volje – radionica
Konflikti i šta sa njima- ,,Škola bez nasilja“
Sumiranje rezultata i predlozi ocena iz vladanja
Pripreme za ekskurziju
Izvođenje ekskurzije
Godišnji fond: 36 časova
Nedeljni fond: 1 čas
VIII razred
RAZVIJANJE KULTURE PONAŠANJA – PRAVILNIK PONAŠANJA U
ŠKOLI – ŠKOLA BEZ NASILJA
Kako da uredimo odnose u odeljenju
Odnos nastavnik učenik
Humanost na delu – radionica
Briga o zdravlju, razvijanje lične odgovornosti o higijeni tela
Metode racionalnog učenja
Poseta Sajmu knjiga
Šta i kako čitati?
Dečja parava – konvencija o dečjim pravima – radionica Škola bez nasilja
Analiza uspeha – pojedinca i odeljenja
Poštujući sebe poštujem i druge – radionica Škola bez nasilja
Odnos- roditelj, dete – konflikt – radionica (pedagog i psiholog)
Bolesti zavisnosti – '' Život je jedan, droga je nula'' –radionica
Profesionalno informisanje – moje buduće zanimanje
Priprema i proslava Nove godine
Naš uspeh na kraju prvog polugodišta – ocena uspešnosti
Poseta pozorištu, bioskopu, muzeju....
Kako oplemeniti životni i radni prostor
Ponašanje na javnom mestu
Pravilna komunikacija - Škola bez nasilja
Kako savladati bes - Škola bez nasilja
Naše akcije - Škola bez nasilja
Analiza uspeha na kraju trećeg klasifikacionog perioda
Kako pomoći drugu kada mu je najpotrebnije
Slobodno vreme – kako ga aktivno i kvalitetno porovesti
Zavisnost uspeha od rada i zalaganja, pripreme zakvalifikacioni ispit
Humanizacija odnosa među polovima
Opterećenost učenika – redovna nastava i slobodne aktivnosti
75
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Naše akcije - Škola bez nasilja
Slobodna tema po izboru učenika
Humanizacija odnosa među polovima – poštovanje i uvažavanje ličnosti
Profesionalno informisanje – moje bzduće zanimanje – pedagog i psiholog
Pripreme za ekskurziju
Izvođenje ekskurzije
Sumiranje rezultata i predlozi ocena iz vladanja
Razvijanje kulture ponašanja – pravilnik ponašanja u školi – Škola bez nasilja
Godišnji fond: 36 časova
Nedeljni fond: 1 čas
Plan učeničkog parlamenta
Aktivnosti - teme
1. Izbor predstavnika
učeničkog parlamenta iz
svih odeljenja 7. i 8.
Razreda
2. Organizacija prvog
sastanka učeničkog
parlamenta u školskoj
2013/2014 godini
3.Predstavljanje plana
aktivnosti učeničkog
parlamenta za tekuću
godinu
1. Proslava ''Dečije nedelje''
(prva nedelja oktobra)
2.Obeležavanje svetskog
dana nastavnika 05.oktobar
3.Obeležavanje dana škole
13 Oktobar
4. Bezbednosne mere
učenika
1.Analiza uspeha i
discipline na tromesečju
2. Mere poboljšanja uspeha
i discipline
3.Akcija ''Najveselija
učionica'' povodom
Način realizacije
Podela upitnika među
učenicima 7. i 8. razreda
Sastanak izabranih
predstavnika učenika iz
svakog odeljenja
Vreme realizacije
Septembar 2013.
Na sastancima učeničkog
parlamenta
Izložba likovnih radova u
holu škole na temu ''Deca
mogu da polete''
Izrada literarnih radova na
temu ''Nastavnik, moj
prijatelj''
Organizacija proslave
Upitnikom utvrditi koje
bezbedonosne mere su
dobre, a koje treba
poboljšati u školi
Iz podataka sa sednice
Nastavničkog veća
Predlozi od strane
predstavnika u učeničkom
parlamentu
Saradnjom učitelja,
nastavnika i članova
76
Oktobar 2013.
Novembar 2013.
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
20.novembra – Dana dece
1.Obeležavanje Svetskog
Dana Borbe Protiv Side
(1.decembar)
parlamenta, uređenje pakoa
učionica likovnim radovima
Predavanje ''Borimo se
znaljem'' za učenike 7. i 8.
razreda, u realizaciji
učen.parlamenta, u saradnji
sa nastavnicima biologije
Zadavanje anketa učenicima
od 5. do 8. razreda, i analiza
ankete
4. Organizovanje Učeničke U saradnji sa razrednim
Novogodišnje žurke
starešinama i nastavnicima
muzičke kulture
1.Analiza prvog polugodišta Isticanje dobrih primera i
postupaka u nastavi u 1.
polugodištu, kao i onih koji
su bili manje produktivni i
dobri
2.Učešće u proslavi Svetog U saradnji sa nastavnicima
Save
srpskog jezika
3.Prisustvo predstavnika
Predlozi za unapređenje
učeničkog parlamenta na
znanja i discipline učenika
sednici Nastavničkog veća
1.Sastanak sa
Razmena iskustava i ideja
predstavnicima učeničkog
parlamenta iz druge škole
2.Akcija ''Mi mislimo na
Poseta penzionisanim
vas'' za učitelje i nastavnike učiteljima i nastavnicima
u penziji
Decembar 2013.
3. Moje želje i moja prava
1.Poseta direktora ili
zamenika direktora
2.Obeležavanje Svetskog
dana poezije
3.Izostanci učenika
1.Akcija ''Dan velike
metle'', povodom Dana
Prisustvo na sastanku
učeničkog parlamenta da bi
saslušali sugestije i želja
učenika
Uređivanje panoa u školi
učeničkim radovima iz
poezije
Analiza podataka o
izostancima učenika, ideje
za poboljšanje i podršku
učenicima
U saradnji sa nastavnikom i
učenicima čuvara prirode,
77
Januar 2014
Februar 2014
Mart 2014
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
planete Zemlje 22.april
3.Obeležavanje Svetskog
Dana Knjige 23. april
1.Aktivnosti u okviru
obeležavanja Dana policije
sređivanje i izbor najlepše
učionice, kao i uređenje
školskog dvorišta
Saradnja sa literarnom
sekcijom na temu ''Knjiga –
Moj Drug''
Izbor najlepšeg likovnog
rada (u saradnji sa
nastavnicima likovne
kulture) na temu ''Policajac
u mojoj školi''
2.Dan Bošnjačke zastave
Organizovanje proslave
3.Izveštaj o svemu
urađenom u toku školske
godine i izrada akcionog
plana za narednu šk.g.
4.Ispraćaj maturanata
Sumiranje svih aktivnosti i
planiranje sledeće školske
godine
1.Saradnja sa stručnim
aktivom za razvojno
planiranje
2.Saradnja sa Školkim
odborom
3. Saradnja sa savetom
roditelja
April 2014
Maj 2014
Oproštajna žurka za učenike
7. i 8. Razreda
Davanje mišljenja i
predloga
Prisustvo na sednicama
odbora i davanje mišljenja i
predloga
Davanje mišljenja i
predloga
Po potrebi u toku školske
2013/2014.
8.3. Ekskurzije učenika
U skladu sa nastavnim programom, na ekskurzijama se mogu realizovati sledeći
programski sadržaji:
Uočavanje oblika reljefa i površinskih voda u okolini i prirodno-geografkih oblika
Srbije.
Posmatranje karakterističnih biljaka i životinja (obilazak staništa biljaka i
životinja u okolini i Srbiji).
Posete zaštićenim prirodnim područjima (nacionalni parkovi, rezervati, spomenici
prirode...).
Upoznavanje sa prošlošću i kulturnom baštinom zavičaja i otadžbine (obilazak
muzeja, kulturno istorijskih spomenika, etno-sela, spomen-kuća znamenitih ljudinaučnika, književnika, umetnika, vojskovođa, državnika...).
Razvijanje sposobnosti orijentacije u prostoru i vremenu.
Obilazak taznih tipova poljoprivrednih površina i stočarskih farmi (upoznavanje
sa proizvodnjom zdrave hrane).
78
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Obilazak privrednih društava i javnih preduzeća (prerada prirodnih sirovina,
upoznavanje s različitim delatnostima ljudi, zaštita životne sredine...).
9. POSEBNI PLANOVI I PROGRAMI OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA
9.1. Program za zaštitu dece/učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
Nasilje se definiše kao svaki oblik jedan put učinjenog ili ponovljenog verbalnog
ponašanja koje ima za posledicu stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja i
dostojanstva dece/učenika.
CILJEVI PROGRAMA:
•
•
•
•
•
Podizanje nivoa svesti i povećanje osetljivosti svih uključenih u život i rad škole
za prepoznavanje nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;
Definisanje postupaka i procedura za zaštitu od nasilja i reagovanja u situacijama
nasilja;
Informisanje svih uključenih u rad škole o precedurama i postupcima za zaštitu od
nasilja;
Sprovođenje postupaka reagovanja u situacijama nasilja;
Stvaranje i negovanje klime prihvatanja, tolerancije i uvažavanja.
SPECIFIČNI CILJEVI:
•
•
•
Angažovanje postojećih resursa Škole za stavranje bezbednog i poodsticajnog
okruženja;
Uključivanje različitih učesnika obrazovno-vaspitnog procesa u prevenciju i
zaštitu dece kroz nastavne i vannastavne aktivnosti;
Obezbeđivanje preventivne i zaštitne uloge školskog sporta i sportskih aktivnosti
učenika.
ZADACI:
•
Formirati Tim za zaštitu učenika od nasilja;
•
Napraviti analizu stanja bezbedonosne cituacije u školi-procena stanja;
79
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
•
Planirati preventivne aktivnosti ( u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti) uz
aktivno učešće učenika i roditelja u planiranju i realizaciji preventivnih
aktivnosti;
•
Jasno definisati procedure u situacijama nasilja;
•
Organizovati i promovisati aktivnosti škole u cilju zaštite učenika od nasilja,
učestvovanje u projektima i sl.
•
Razvijati saradnju sa ustanovama i institucijama koje se bave decom i porodicom;
•
Informisati učenike i roditelje o sadržajima važnim za bezbednost i aktivnostima
obrazovno-vaspitne ustanove na planu prevencije;
•
Izveštavati Nastavničko veće i Školski odbor o realizaciji Programa zaštite;
•
Promovisati primere dobre prakse u realizaciji preventivnih aktivnosti i
suzbijanju nasilja
AKTIVNOSTI
SARADNICI
VREME REALIZACIJE
Primena i uvođenje programa za zaštitu Nastavnici, roditelji , IX
dece
od
nasilja,
zlostavljanja
i lokalna zajednici
zanemarivanja u školi
Obezbeđivanje prostora u kojima borave Nastavnici, roditelji , IX
učenici , unutar škole i van nje
lokalna zajednici
Tokom godine
Uspostavljanje kontakta i saradnja sa
MUP-om, odeljenjem za suzbijanje MUP
maloletničke delikvencije
Unapređivanje nivoa bezbednosti fizičke Nastavnici
sredine (dvorišta, prilazi, sala za fizičko, roditelji
sportski tereni)
MUP
IX
Tokom godine
Tokom godine
Obezbeđivanje rizičnih mesta u određenim Tim za zaštitu učenika
periodima u danu i godini
Tokom godine
Stručno predavanje na temu
,,Konflikti i šta sa njima“
Psiholog
Stručno predavanje na temu
Delikventnog ponašanja
80
Tokom godine
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Psiholog
Tokom godine
Postupanje po koracima – redosledu
postupaka u slučaju intervencije
Tim za zaštitu učenika Tokom godine
-procena nivoa rizika
-zaustavljanje nasilja
-zaštitne mere
-informisanje nadležnih službi
-praćenje efikasnosti preduzetih mera
9.2. Program profesionalne orjentacije
Sadržaj
Vreme realizacije
81
Nosioci posla
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Izbor nastavnih sadržaja
pogodnih za profesionalno
informisanje i usmeravanje
VIII, IX
Roditeljski sastanak za
osme razrede : Faktori
izbora zanimanja
Stručni aktivi, stručni
saradnik
Razr. Starešine, psiholog,
XI-VI
Prikupljanje relevantnih
podataka o područjima
rada u srednjim školama i
izlaganje na posteru
Učenici osmih razreda,
psiholog
II-VI
Učenici i psiholog
Anketa o profesionalnim
interesovanjima učenika
X-VI
Psiholog
Izrada informacionog
postera o krit. za upis u
srednju školu, mogućnosti
zapošljavanja
Individualni i grupni
savetodavni rad sa
učenicima
Psiholog
X-VI
Ispitivanje sposobnosti za
pojedina zanimanja
Psiholog
Upoznavanje sa vrstama
zanimanja preko video
kaseta
Saradnja sa srednjim
školama
Zdravstvena prevencija
Cilj nastave zdravstvenog vaspitanja je da učenici ovladaju osnovnim znanjima iz
oblasti zdravstvenog vaspitanja.
82
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Rad na realizaciji programa zdravstvenog vaspitanja odvija se u okviru:
redovne nastave, integracijom zdravstveno – vaspitnih sadržaja
izborne nastave, vannastvnih aktivnosti – sportskih sekcija, akcija za unapređivanje
školskih prostora, kao i prostora oko škole, obeležavanjem Dana zdrave hrane i aktivnosti
u skladu sa kalendarom zdravlja, vanškolskih aktivnosti na uređivanju zelenih površina,
saradnjom sa društvenom zajednicom u organizovanju kulturnih aktivnosti i kreativnom
korišćenju slobodnog vremena, časova odeljenjskog starešine.
Za realizaciju pojedinih tema angažovaćemo zdravstvene radnike koji se bave
određenom problematikom (bolesti zavisnosti, HIV infekcije, oralna higijena, ishrana) i
sarađivaćemo sa Crvenim krstom, Domom kulture, Centrom za socijalni rad.
10. PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA
10.1. Plan stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika
Septembar
- Planiranje redovne nastave, dodatnog rada i sekcija – stručna veća u
saradnji sa stručnim saradnicima
- Nabavka nastavnih sredstava koji doprinose modernizaciji nastaverukovodioci aktiva i direktor
- Saradnja sa Regionalnim centrom za profesionalni razvoj o realizaciji
planiranih seminara
- Upoznavanje nastavnika sa programom inkluzije i IPP programom
- Upoznavanje nastavnika sa programom za obrazovanje odraslih (Druga
šansa)
Oktobar
- Poseta Sajmu knjiga u Beogradu
Novembar
- Upoznavanje nastavnika sa akcionim planom samovrednovane ključne
oblasti: ''Nastava i učenje'' na Nastavničkom veću
Decembar
- Izveštaj timova o samovrednovanju ključne oblasti ''Nastava i učenje ''
Januar
- Učešće nastavnika na Januarskim danima prosvetnih radnika u Beogradu i
upoznavanje sa temama na stručnim aktivima
Februar
- Praćenje realizacije akcionog plana za oblast ''Nastava i učenje ''
- Praćenje učešće učenika na takmičenjima
83
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Mart
- Organizovanje i praćenje ostvarenih rezultata na takmičenjima
April
- Aktivnosti na realizaciji programa profesionalne orijentacije učenika osmih
razreda
Maj
- Nastavak realizacije programa profesionalne orijentacije učenika osmih razreda
- Upoznavanje nastavnika sa Informatorom za upis u srednje škole
Jun
- Izvešaj o realizaciji programa stručnog usavršavanja za 2013/2014. godinu i
predlog za sledeću godinu
Avgust
- Pravljenje programa stručnog usavršavanja za 2014/2015. godinu.
Planirani ogledni časovi:
Sadržaj
Inkluzija IPP
– Kako
ostvariti
obrazovne
ciljeve za
decu u
teškoćama u
razvoju
Ocenjivanje
učenika i
Blumova
taksonomija
Pisane
pripreme za
izvođenje
PN
Prevođenje
pisanih
Oblast
Način
usavršavanja realizacije
Inkluzivno
Predavanje i
obrazovanje razgovor
Nivo
Na nivou
škole, za sva
stručna veća
Vreme
realizacije
septembar
Realizator
Tim za
inkluzivno
obrazovanje
ocenjivanje
Predavanje i
razgovor
Na nivou
škole, za sva
stručna veća
oktobar
Psiholog
Organizacija
nastave
Predavanje i
razgovor
Na nivou
škole, za
stručno veće
novembar
psiholog,
nastavnici
Organizacija
nastave,
Predavanje i
razgovor
Na nivou
škole, za
decembar
psiholog,
nast.srp.jez.
84
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
priprema na
Blumove
kompetencije
Škola po
meri deteta –
nove
tendencije
Ugledni
časovi
PN i RN
ocenjivanje
Znanje,
razumevanje,
primena,
analiza,
sinteza i
evaluacija
Organizacija
za lič. plan
usav.
Predavanje i
razgovor
Predavanje i
diskusija
stručno veće
srpskog
jezika
Na nivou
škole, za
stručno veće
matematike
Na nivou
škole, za
stručna veća
Februar
tokom
godine
psiholog,
nast.matem.
Učitelji
Nastavnicii
u zavisnosti
od interesovanja
10.2. Plan stručnog usavršavanja direktora
Prisustvovanje seminarima organizovanim od strane Ministarstva Prosvete
Republike Srbije.
11. SARADNJA SA RODITELJIMA I DRUŠTVENOM SREDINOM
85
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
11.1. Saradnja sa roditeljima
Saradnja sa roditeljima škole ostvaruje se preko rada Saveta roditelja,
angažovanjem roditelja (pojedinačno ili grupno) u akcijama škole, održavanjem opštih
roditeljskih sastanaka, razgovorima roditelja i nastavnika i kroz savetodavni rad
pedagoško- psihološke službe. Saradnja se odnosi na poboljšanje opšteg obrazovnovaspitnog rada škole, na informisanje o psihofizičkom i socijalnom razvoju učenika i
rezultatima njihovog rada i ponašanja.
U okviru rada na pedagoško-psihološkom obrazovanju roditelja, pored
individualnih razgovora ,stručni saradnici OŠ po potrebi će realizovati u šk. 2013/2014.
god. i određena predavanja na roditeljskim sastancima.
TEME
''Kako pomoći detetu u školi''
VREME REALIZACIJE
tokom godine po dogovoru sa
razrednim starešinama, i u zavisnosti
od interesovanja roditelja
''Moje dete je četvrti razred''
Drugo polugodište
''Kad Vaše dete postane đak''
predavanje/prezentacija za
roditelje budućih prvaka
U zavisnosti od interesovanja
roditelja
VI
REALIZATORI
psiholog
psiholog
11.1.1. Savet roditelja
Članovi saveta roditelja po odeljenjima:
86
psiholog
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Ime i prezime
Predstavnik odeljenja:
Nusret Dacić
Murat Bibić
Dželil Bibić
Miralem Džogović
Hajran Pljakić
Danka Džogović
Zuhto Turković
Nikola Novčić
Muamer Mujezinović
Feriz Nikulić
Hasan Turković
Munir Camović
Ahmet Sejdović
Meliha Destanović
Senad Arifović
Elvir Bibić
Latif Ejupović
Musa Osmanlić
Tahir Sejdović
Suvada Nikulić
Latif Škrijelj
Fetija Paljević
Adem Avdović
Sulejman Turković
Jusuf Škrijelj
Elmaz Šećović
Fatih Muratović
Sabina Rastoder
Izudin Hukić
Izet Mujezinović
Hidajet Pljakić
Husein Bibić
Elvir Turković
Hasan Turković
Behudin Turković
Mehmed Šabaredžović
Nermin Batkić
Ružica Ristić
Džavid Kurtanović
Mirsena Jukić
Nezir Dacić
Naser Dacić
Mustafa Dacić
Mirsad Dacić
Radeta Matović
Zorica Novčić
Plan rada Saveta roditelja
Savet roditelja ima 23 člana i radi po Poslovniku Saveta roditelja
Septembar
-Konstituisanje Saveta roditelja (izbor predstavnika i verifikacija njihovih članova)
-upoznavanje roditelja sa Izveštajem o radu škole za 2012/2013. godinu (uslovi rada
škole i uspeh i vladanje učenika)
-upoznavanje roditelja sa Godišnjim programom rada škole za 2013/2014.
godinu ( kalendar obrazovno-vaspitnog rada, ishrana učenika, ekskurzije, izleti i nastava
u prirodi), izborni predmeti i Pravilnik o bezbednosti učenika.
Februar
-upoznavanje roditelja sa uspehom i vladanjem učenika na kraju prvog polugodišta,
Maj
- izbor roditelja posmatrača na kvalifikacionom ispitu,
- utvrđivanje maršruta za ekskurzije u školskoj 2013/2014. godinu.
Jun
- usvajanje izveštaja sa izvedenih ekskurzija,
- utvrđivanje maršruta za ekskurzije u školskoj 2013/2014. godinu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
11.1.2. Roditeljski sastanci
87
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Planirana su četiri redovna roditeljska sastanka i to u periodu:
- početak novembra – na kraju prvog klasifikacionog perioda,
- kraj januara – na kraju prvog polugodišta,
- početak aprila – na kraju trećeg klasifikacionog perioda,
- 17.06.2014. godine – na kraju školske godine.
11.2. Saradnja sa društvenom sredinom
Saradnja sa društvenom sredinom odvijaće se kroz
- saradnju sa roditeljima
- saradnju sa ustanovama, stručnim institucijama, organizacijama
Saradnja sa roditeljima će se odvijati kroz individualne kontakte i roditeljske
sastanke, odnosno preko Saveta roditelja. Razredne starešine i predmetni nastavnici imaju
planirano vreme kada se mogu roditelji informisati o radu i problemima svoje dece.
Direktor škole će kroz rad Saveta roditelja i Školskog odbora sarađivati sa roditeljima
učenika. Stručni saradnik će savetodavnim radom pomoći roditeljima u savlađivanju
razvojnih teškoća učenika. Planirano je i uključivanje roditelja u organizovanje slobodnih
aktivnosti učenika, u radu Školskog razvojnog tima, pomoć u opremanju i uređenju škole
i sportskih terena.
Učeničkog parlament će i dalje imati svoje predstavnike u svim stručnim
organima i učestvovaće aktivno u radu škole.
Sa Domom zdravlja planira se dalja saradnja preko sistematskih pregleda učenika,
predavanja lekara u okviru zdravstvene zaštite učenika i akcija prevencija bolesti
zavisnosti.
Sa Centrom za socijalni rad pratiće se deca sa porodičnim problemima. Takođe i
sa MUP-om se planira saradnja u okviru suzbijanja maloletničke delinkvencije.
Sa predškolskom ustanovom predviđaju se posete predškolskih grupa i predavanja
stručnog saradnika roditeljima u okviru priprema dece za polazak u školu.
Škola će kroz različite oblike takmičenja iz pojedinih predmeta i sportske turnire
organizovati susrete učenika sa susednim školama. Planira se uključivanje saradnika
srednjih škola u profesionalno informisanje učenika i praćenje adaptacije naših đaka u
daljem školovanju.
12. PRAĆENJE I EVAULACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA
Plan rada direktora škole za praćenje i evaluaciju godišnjeg programa rada škole
88
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Sadržaj
Prikupljanje podataka i
popunjavanje upitnika za
informativni pregled na početku
školske godine
Utvrđivanje obaveza
direktora škole na osnovu usvojenih
planova rada, stručnih i upravnih
organa
Izrada pokazatelja za finansiranje
škole u 2012/2013. godini
Vreme realizacije
IX
Saradnici
Stručna veća za oblast
predmeta, psiholog, sekretar
Pred. Nastavnici
X
Služba računovodstva
XI
Psiholog
Obilazak predmetne nastave od
petog do osmog razreda
Praćenje realizacije radnih dana
Analiza uspeha i discipline na
prvom tromesečju
Analiza časova dopunske i dodatne
nastave i sl. aktivnosti
Obilazak časova razredne nastave
od prvog do četvrtog razreda
Rad stručnih aktiva
Analiza uspeha i discipline na kraju
prvog polugodišta
Analiza završnog računa i izveštaja
popisnih komisija
XII
Učitelji
Služba računovodstva
II - VI
Str. saradnik
Pregled pedagoške dokumentacije
sekretar
Obilazak časova predmetne nastave
Pred. nastavnici
Analiza uspeha i discipline na
trećem tromesečju
Obilazak razredne nastave
Praćenje upisa učenika u prvi
Učitelji
VI, VIII
razred
Struč. saradnik
Rad sl. aktivnosti i realizacije
takmičenja
Pred. nastavnici
Realizacija nastave u prirodi
Realizacija izleta i ekskurzija
Izveštaj direktora o realizaciji plana
Učitelji
i programa i procena izvršenih
poslova
Plan rada psihologa za praćenje i evaluaciju Godišnjeg programa rada
89
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Analiza planova i
programa rada
Analiza realizacije
nastavnih sadržaja
Analiza postignutih
rezultata
Tokom godine
Analiza saradnje sa
roditeljima i društvenom
sredinom
Direktor, Stručna veća za
oblast predmeta sekcija,
raz. starešine, pred.
nastavnici
Analiza postignutih
rezultata na takmičenjima
Analiza rada dopunske
nastave i pomoći deci sa
specifičnim potrebama
Analiza realizacije
stručnog usavršavanja i
unapređivanja vaspitnoobraz. delatnosti
Analiza marketinga škole
Tokom godine pratiće se ostvarivanje svih zadataka predviđenih godišnjim
planom i programom rada škole.
Praćenje će vršiti:
o
o
o
o
o
o
o
o
Direktor škole
Školski odbor
Savet roditelja
Koordinatori odeljenskih veća
Koordinatori stručnih veća za oblast predmeta
Stručni saradnik-psiholog
Školski razvojni tim
Tim za razvoj Školskog programa od prvog do osmog razreda.
90
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Procena izvršenih zadataka u kvantitativnom i kvalitativnom smislu vršiće se
kvartalno. Na kraju školske godine, uz pomoć stručnih i rukovodećih organa, sačiniće se
izveštaj i evaluacija godišnjeg programa rada. Taj izveštaj biće sastavni deo (aneks)
godišnjeg programa rada za narednu školsku godinu. Biće nastavljen program
“Samovrednovanje i vrednovanje rada škole” za sledeću školsku godinu.
13. PROGRAM ŠKOLSKOG MARKETINGA
Školski marketing se javlja kao nova oblast i neminovnost savremenog društva pa
i obrazovanja. U eri jake informativne delatnosti u globalnom smislu škola mora da
odgovara na način na koji joj je primeren i u meri koja je danas potrebna.
Školski marketing planira se u dva nivoa: interni i eksterni.
U okviru internog marketinga planirano je sledeće:
• dosledno obaveštavanje o svim aktivnostima škole putem školskog razglasa
• foto-zapisi svih važnijih događaja u školi, postavljanje odgovarajućih foto-novina
i formiranje odgovarajućih albuma,
• obaveštavanje roditelja škole pisanim informacijama o rezultatima rada, ciljevima
i problemima škole,
• organizovanje i postavljanje tematskih izložbi
• organizovanje učeničkih tribina u okviru rada Zajednice učenika škole o svim
važnijim pitanjima vezanim za poboljšanje rada škole (psiholog, pedagog i
rukovodioci veća),
Eksterni marketing ima funkciju da sve ono što je dobro rađeno u školi bude na pravi
način prezentirano u javnosti, kao i da svi veći problemi (npr. vezani za materijalni
položaj škole, uslove rada i drugo) budu stavljeni u žižu kako lokalne sredine tako i šire.
Za kontakt sa Regionalnom televizijom Novi Pazar uglavnom je zadužen direktor
škole i nastavnici čiji rezultati u nastavi i ukupnom vaspitno-obrazovnom procesu to
zaslužuju. Kao poseban vid marketinga je aktivnost škole na promovisanju uspešnih
pojedinaca za sticanje viših zvanja u struci (podsticaj na dalje školovanje), dobijanje
odgovarajućih zadataka u struci (rukovodioci Okružnih aktiva), dodeljivanje javnih
priznanja u školi i gradu i podsticanje za objavljivanje stručnih radova i održavanje
predavanja na Republičkim seminarima za nastavnike.
91
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
DEO II
PROGRAMI KOJI ČINE SASTAVNI DEO GODIŠNJEG PROGRAMA RADA
ŠKOLE/ANEKS
1. PROGRAM ODELJENJSKIH STAREŠINA
2. INDIVIDUALNE PLANOVE I PROGRAME NASTAVNIKA
2.1. Redovne nastave
2.2. Dopunske nastave
2.3. Dodatne nastave
2.4. Pripremne nastave
3. INDIVIDUALNI PLANOVI STRUČNIH SARADNIKA
4. INDIVIDUALNI PLAN SEKRETARA ŠKOLE
5. PLANOVI RADA TIMOVA
6. PROGRAM VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI
6.1 Učeničke organizacije (učenički parlament...)
6.2 Slobodne aktivnosti
7. SAMOVREDNOVANJE RADA ŠKOLE
7.1. Akcioni plan
7.2. Plan samovrednovanja za tekuću školsku godinu
8.
PLAN AKTIVNOSTI IZ ŠKOLSKOG RAZVOJNOG PLANA ZA
TEKUĆU ŠKOLSKU GODINU
9.
PROGRAM
ZAŠTITE
DECE/UČENIKA
ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA
OD
NASILJA,
10. DRUGI PROGRAMI koje je škola planirala da realizuje u tekućoj školskoj
godini.
92
Godišnji plan rada
OŠ“Rifat Burdzović Tršo“ Karajukića Bunari
za školsku 2013/14. godinu
Z A K LJ U Č A K
Realizaciju Godišnjeg plana rada škole pratiće direktor škole, komisije
Nastavničkog veća kao i Školski odbor.
Na osnovu člana 57 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i člana 44. stav 1.tačka
1 i 2 Statuta ove škole „ Rifat Burdžović Tršo „ u Karajukića Bunarima, Školski odbor je na
sednici održanoj 13.09. 2013.god. doneo
ODLUKU
Usvaja se Godišnji plan rada škole za školsku 2013/2014
Obrazloženje
Na sednici Školskog odbora održanoj 13.o9.2013.god. direktor škole i članovi stručnih organa,
prezentovali su Godišnji plan rada škole za školsku 2013/2014god. U kome je posebno istaknuto:
Godišnji plan obuhvata broj učenika, analizu kadrovske situacije, broj i strukturu radnika, podelu
predmeta na nastavnike i saradnike, godišnji fond časova, plan rada stručnih organa, plan rada
školskog psihologa, program rada direktora i način praćenja i vrednovanja pedagoško stručnog
rada.
Izloženi godišnji program rada za školsku 2013/2014god. jednoglasno je usvojen bez primedbi i
izmena.
Predsednik Školskog odbora
Miralem Džogović
Direktor škole
MP
__________________________
Muzafer Bibić prof.
______________________
93
Download

Godišnji plan rada osnovne škole