1
OSNOVNA MUZIĈKA ŠKOLA
"J O S I P
S L A V E N S K I"
Novi Sad
GODIŠNJI PLAN RADA ŠKOLE ZA
ŠKOLSKU 2014/2015. god.
NOVI SAD
septembar 2014.godine
2
Na osnovu člana 61. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i čl. 62. Statuta Osnovne
muzičke škole ,,Josip Slavenski,, u Novom Sadu, predloga Nastavničkog veća škole, Školski odbor na svojoj
sednici održanoj 15. septembra 2014.godine doneo je odluku kojom se usvaja Godišnji plan rada škole za školsku
2014/2015. godinu.
Osnovna delatnost škole je osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje učenika odredjenih muzičkih
predispozicija, pripremanje kadra za muzičku školu srednjeg stepena i širenje muzičke kulture u sredini svoga
delovanja.
Polazne osnove za izradu Godišnjeg plana rada škole su u:
- Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
- Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
- Nastavnom planu i programu za osnovnu muzičku školu
- Statutu škole
- Pravilniku o pedagoškoj normi
- Ostvarenim rezultatima obrazovno-vaspitnog rada u predhodnoj školskoj godini
- Sagledavanju potrebe sredine u kojoj škola radi
- Obaveze koje proističu u okviru stručnog usavršavanja nastavnika
- Kalendaru rada donetom od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu
- Nastojanju da učenici budu uključeni u javne manifestacije a posebno talentovani učenici u
takmičenja i stimulansu za veće rezultate rada.
Godišnjim planom rada planira se stručna, pedagoška i organizaciona delatnost škole
PROSTORNI USLOVI RADA
Škola raspolaže školskom zgradom u ulici Radnička 19/a sa odgovarajućim učionicama za individualnu i
grupnu nastavu, koncertnom salom,probnim salama, salom za sednice i sastanke sa roditeljima, zbornicom, tri
administrativne prostorije i pomoćne i sanitarne prostorije.
Škola raspolaže odredjenim brojem učila-instrumenata, audio uredjajima za snimanje i reprodukciju, nototekom i bibliotekom i fonotekom u razvitku.
Učionice su opremljene potrebnim inventarom, instrumentima, nastavnim sredstvima, tako da
se individualni i grupni rad sa učenicima odvija na način kako to zakon propisuje.
KADROVSKI USLOVI RADA
Godišnji program rada škole realizovaće sledeći radnici:
1.) rukovodeći radnici
broj izvršilaca
- direktor škole
1
- pomoćnik direktora
1
- rukovodioci odseka
5
2.) nastavni kadar
45
- profesor
43
- nastavnik
1
- student
1
3.) administrativno-finansijsko osoblje
3
- sekretar
1
-referent za učenička pitanja
1
- šef računovodstva
1
4.) pomoćno tehničko osoblje
4
__________________________________________________________________
UKUPNO RADNIKA:
53
3
Broj nastavnika po nastavnim predmetima-odsecima
a) gudački odsek- violina
b) gitara
c) tambura
d) klavir
e) harmonika
f) flauta
g)klarinet, saksofon
h)truba,trombon, horna, tuba
i) teoretičari
j) korepetitor
k)hor
l) orkestar
5
2
2
13
8
4
1
1
4
5
2
1
Istureno odeljenje - Bački Petrovac
- nastavni kadar
- broj učenika (klavir 15, violina 15,flauta 3)
3
30
ORGANIZACIJA VASPITNO OBRAZOVNOG RADA
UČENICI - brojno stanje po razredima
Razred
br.uč.
SolfeĎo
teor.muzike
I
114
10
II
95
8
III
104
10
10
8
10
IV
62
5
1
6
V
91
7
7
VI
57
4
3
7
UKUPNO
523
43
4
44
V
91
VI
57
SVEGA
485
BROJ UČENIKA I GRUPA PO RAZREDIMA
1.) šestogodišnje obrazovanje
Razred :
Br.učenika
I
97
II
89
III
91
IV
60
III
13
IV
2
2.) četvorogodišnje obrazovanje
Razred
Br.učenika
I
17
II
6
SVEGA
38
U pripremnom odeljenju upisano je 45 učenika u dva odeljenja.
Ove školske godine učenici škole su rasporedjeni u 40 klasa instrumentalne nastave i u 43
odeljenja (solfedjo i teorija muzike).
Škola radi u dve smene.
Prepodnevna smena radi od 8 sati a popodnevna od 13 sati.
Nastavna nedelja je šestodnevna.
4
Kalendar rada se primenjuje kako je propisan od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje
i kulturu.
Organizacija nastave u školi je sledeća:
- individualni oblik rada sa učenicima- nastava instrumenta
- grupni rad sa učenicima - solfedjo i teorija muzike
- korepeticija
- rad ansambala i kamerno muziciranje
- rad hora
- rad orkestra
Časovi instrumenta od I - III razreda traju 30 minuta a od IV do VI razreda 45 minuta-šestogodišnja škola. U četvorogodišnjoj školi u I i II razredu traju po 30 minuta a u III i IV razredu po 45 minuta.
KALENDAR RADA ŠKOLE
Na bazi donetog kalendara rada za osnovne škole , škola će doslovno primeniti isti s tim što je nastavna
nedelja šestodnevna.
Individualna nastava - šestogodišnje obrazovanje
- 2 časa nedeljno instrumenta, 2 časa solfedja, 1 čas teorije, IV V VI razred 2 časa orkestra, odnosno kamerne muzike ili hora.
Individualna nastava - četvorogodišnje obrazovanje
- 2 časa nedeljno instrumenta, 2 časa solfedja, 1 čas teorije u IV razredu, III i IV razred 4 časa orkestra ,
2 časa kamerne muzike ili hora.
Orkestar, ansambl, kamerna muzika, hor:
Na bazi nastavnog plana za osnovnu muzičku školu:
- šestogodišnje obrazovanje
Učenici IV,V i VI razreda imaće 4 časa nedeljno orkestar, odnosno 2 časa ansambla. Orkestar će raditi
na odseku harmonike.
- četvorogodišnje obrazovanje
Učenici III i IV razreda imaće 2 časa nedeljno kamernu muziku ili hor.
Hor će imati 2 časa nedeljno učenici koji nisu uključeni u orkestar i ansamble.
KALENDAR RADA
Prvo polugodište počinje u ponedeljak 1. septembra 2014.godine, a završava se u utorak,
23. decembra 2014.godine.
Zimski raspust, počinje u sredu, 24.decembra 2014.godine, a završava se u sredu, 14. januara 2015.
godine.
Drugo polugodište počinje u četvrtak, 15. januara i završava se u petak 12. juna 2015.godine, a za završne
razrede u petak 29. maja 2015.godine.
Prolećni raspust počinje u petak, 03.aprila 2015.godine, a završava se u ponedeljak, 13. aprila
2015.godine.
Letnji raspust počinje u subotu, 13.juna, a završava se , 31.avgusta 2015.godine.
5
PLAN I PROGRAM IZVODJENJA ISPITA
U školi se realizuju tokom školske godine sledeći ispiti.
- Godišnji ispiti redovnih učenika
- Godišnji ispiti učenika koji putem polaganja stiču obrazovanje-vanredni učenici.
- Popravni ispiti
- Prijemni ispiti - provera muzičkih sposobnosti.
Organizator i koordinator ispita je rukovodilac odseka (predhodno se na nastavničkom
veću koordiniraju termini svih ispita).
Prijemni ispiti - provera muzičkih sposobnosti realizuju se u maju mesecu, a organizator i koordinator ispita je rukovodilac odseka, a u skladu sa planovima razvoja pojedinačnih odseka.
Godišnji ispiti redovnih učenika škole održaće se početkom juna 2015. godine.
Pripremna nastava za učenike solfedja upućene na popravni ispit,kao i teorije muzike održaće se
od 20.avgusta 2015.godine. Popravni ispiti održaće se krajem avgusta iste godine.
Oblici internih i javnih nastupa
U okviru ovih manifestacija tokom školske godine organizovaće se:
- javni časovi klasa
- javni časovi odseka
- javni časovi grupe nastavnika
- smotre i takmičenja učenika
- svečanosti povodom obeležavanja značajnih praznika
- koncerti odseka
- školski koncerti
- svečani godišnji koncert povodom Dana škole 11.05.2015.g.
Svaka klasa će tokom školske godine održati najmanje 2 javna časa sa roditeljskim sastankom na
kojima će nastupiti svi učenici iz klase.
U toku godine u okviru rada odseka biće održana najmanje 2 javna časa na kojima će nastupiti
odabrani učenici sa odseka.
Interne časove odseka organizovaće odseci, po 1 u svakom polugodištu, na kojima će se vršiti provera odredjenih
tehničkih problema o čemu će se voditi evidencija.
Javni časovi grupe nastavnika, kao poseban oblik javnih nastupa učenika, imaće za cilj da omogući
učenicima veći broj nastupa a u cilju razvoja izvodjačkih sposobnosti učenika.
Na školskim koncertima nastupaće najtalentovaniji učenici sa svih odseka.
TAKMIČENJA UČENIKA
Takmičenja učenika muzičkih škola kao značajne muzičke manifestacija na meĎunarodnom, republičkom i pokrajinskom nivou, gde se vrše ocene vrhunskih pedagoških ostvarenja na planu muzičke umetnosti, predstavljaće i ove školske godine predmet analize rezultata koje postižu pedagozi i učenici škole
na stručnom planu.
PROGRAM ZAŠTITE DECE/UĈENIKA OD NASILJA
Nastupom u okviru evropske konferencije o bezbednosti dece održane u junu 2009.
godine u Novom Sadu, Muzička škola Josip Slavenski uključila se u aktinosti Nacionalnog
centra za pevenciju povreda i promociju bezbednosti. U školskoj 2014/2015. godine planira se nastavak
aktivnosti.
Cilj
-poboljšanje kvaliteta života i rada,
-unapreĎenje fizičkog i mentalnog zdravja
-zaštita životne sredine,
-promocija bezdednosti za sve uzraste omladine kao i zaposlenih u školi,
6
-prevencija nesreća, povreda, nasilja i onesposobljenosti.
Korisnici projekta:
-učenici škole,
-roditelji učenika,
-nastavno osoblje škole,
-tehničko osoblje škole.
Plan i program projektnih aktivnosti predviĎen je po mesecima, što će biti naknadno utvrĎeno.
ORGANIZACIJA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA
Obaveza svih nastavnika je da rade na realizaciji svih zadataka iz osnove programa vaspitnog rada
sa učenicima u školi kao i da se uključe u sve oblike i aktivnosti koje organizuje škola, uz obaveznu konkretizaciju svih zadataka u svim planovima nastavnog kadra.
Zadaci profesionalnog osposobljavanja učenika:
- razvijanje sposobnosti izražavanja i negovanja lepog,
- spontanost u izražavanju do stepena svesnog umetničkog izraza,
- razvijanje sposobnosti i tehničke spretnosti za estetsko izražavanje,
- pravilan socijalan razvoj obdarenih učenika,
- razvijanje odgovarajućih kriterijuma u procenjivanju vrednosti,
- razvijanje osećanja odgovornosti prema publici,
- razvijanje osećanja odgovornosti za svesno i odgovorno izvršavanje obaveza,
- razvijanje navika kulturnog ponašanja,
- izgradjivanje doslednih kriterijuma vrednovanja rezultata sopstvenog rada,
- negovanje preciznosti, tačnosti, urednosti, sistematičnosti, istrajnosti i sigurnosti.
________________________________________________________________________________________
Nosioci
Radni zadaci
Oblik rada
Vreme realizacije
________________________________________________________________________________________
Svi nastavnici
Upoznavanje učenika
Redovna nastava
15.septembar
sa nast.plan.i progr.
Uvodni čas
Rad i način rada
Svi nastavnici
Na času razgovor sa učen.
o kvalitetu nastave i efikas.
nastavnog rada
Svi nastavnici
Maksimalno podstiču učen.
da iznosi objektivno svoja
mišljenja, da postav. pitanja
i daje predloge
Redovna nastava
dvomesečno
Utvrdjivanje gradiva
Svi nastavnici
Maks.podstic.učen.da iznosi
objekt.argum.svoja zapažanja
Redovna nastava
dvomesečno
Svi nastavnici
Na času maksim.koristiti
aktiv.dijalog sa učenikom
kako bi bili maksim.angaž.
u proc.usvajanja znanja
Redovna nastava
kontrola tokom god.
Svi nastavnici
Ocenjivati pokazano znanje
Redovna nastava
tokom godine
znanje učen.javno uz obrazl.
svake ocene odmah prilikom
unoš.u dnevnik uz mišlj.učen.
________________________________________________________________________________________
7
Za sve učenike odredjuje se vaspitni zadatak:
- negovanje muzičke kulture
- estetsko vaspitanje
Elementi vaspitnih zadataka su:
- posećivanje muzičkih manifestacija koje se organizuju u školi i van nje
- uključivanje učenika kao izvodjača na koncertima i javnim časovima i van škole
- pripremanje učenika za uočavanje, doživljavanje, izvodjenje i vrednovanje muzičkih dela i
njihovih vrednosti.
RADNI ZADACI
- Upoznati učenika i roditelje sa programom vaspit.rada nastavnici,učenici,roditelji
IX-VI
- Upućivati učen.na muzičke manifestacije
- Rad na planiranju i praktič.uključ.učenika kao
izvodjača za nastupe
učenici, nastavnici
IX-VI
- Pripremanje učenika izvodjača za jav.nastupe
nastavnici
IX-VI
- Razvijanje svesti, odgovornosti i savesnosti
učenika za svoja prava, obaveze i dužnosti
učenici, nastavnici
- Priprema učenika za opšte muzič.vrednosti dela,
da ih dožive prilikom slušanja
učenici, nastavnici
IX-VI
- Bogatiti muz.kulturu,procenjiv.i vrednov.muz.dela
učenici, nastavnici
IX-VI
- Navikavati učenika na praćenje važnih dogadjaja
u muzičkoj kulturi
učenici, nastavnici
IX-V
- Obuhvatiti ove i nove radne zadatke u oviru
slobodnih aktivnosti programa
rukovodioci slobod.aktivn.
- Upoznavanje učenika i roditelja sa programom
vaspitnog rada, dopunama i eventual.korekc.progr.
odeljenski starešina
IX
- Razvijanje svesne discipl.ponašanja
odeljenski starešina
IX
- Razvijanje svesne obaveze o poštovanju pravila škole
odeljenska zajednica
Učenici škole rasporedjeni su u 44 odeljenja.
NASTAVNI PREDMETI
- Klavir
- Violina
- Harmonika
- Tambura
- Gitara
- Flauta
- Klarinet
- Saksofon
-Truba
-Truba
-Horna
-Trombon
-Udaraljke
-SolfeĎo
-Teorija muzike
-Orkestar
-Ansambl
-Hor
8
Direktor škole izvršio je podelu predmeta na nastavnike, utvrdilo broj časova po predmetima,
broj klasa instrumentalne nastave i broj razreda solfedja, a utvrdjen je i broj dopunske i dodatne nastave
onako kako je to ministarstvo propisalo.
Utvrdjen je broj časova korepeticije u odnosu na nastavni plan i program.
Izvršena su i ostala zaduženja nastavnika u okviru 40-časovne radne nedelje.
Struktura radnog vremena nastavnika
- Predmet instrument
- Predmet solfedjo, teorija
- Dodatni rad-instrument
- Dodatni rad sa talentovanim učenicima
- Dopunski rad-instrument
- Dopunski rad-solfeĎo
- Rad ansambla
- Rad orkestra
- Rad hora
- Korepeticija
- Priprema, rad na instrumentu,planiranje
- Priprema za javne nastupe
- Ispiti
- Rad starešine klase
22 časa nedeljno
20 časa nedeljno
1 čas nedeljno
2 časa nedeljno
1 čas nedeljno
1 čas nedeljno
2 časa nedeljno
4 časa nedeljno
2 časa nedeljno
24 časa nedeljno
12 časova nedeljno
0,5 časa nedeljno
0,5 časa nedeljno
1 čas nedeljno
Ostali poslovi:
- Briga o instrumentu,vodjenje školske evidencije i izdavanje javnih isprava
- Rad u stručnim organima i rukovodjenje radom stručnog aktiva kao i mentorski rad
- Vodjenje nototeke klase, odseka kao i ostali poslovi
Ukupno 40 časova nedeljno.
SARADNJA SA RODITELJIMA
Saradnja škole i porodice će biti posredna i neposredna. Neposredna saradnja se ogleda u
individualnim kontaktima roditelja i nastavnika i grupnim kontaktima (roditeljski sastanci). Posrednu
saradnju škole i roditelja obuhvatiće rad u savetu roditelja.
Svaki odeljenski starešina će najmanje 4 puta godišnje sazvati odeljenski roditeljski sastanak
a po potrebi može i više. Prvi roditeljski sastanak održaće se najkasnije do kraja septembra meseca.
Ukoliko se ukaže potreba organizovaće se i razgovori sa grupom roditelja čija deca imaju iste probleme
radi prevazilaženja istog.
Rad odeljenskih starešina obavljaju nastavnici instrumenta, tj. klase. Radom će biti obuhvaćene
sledeće aktivnosti.
- rad sa učenicima
- rad sa roditeljima
- rad na administrativnim poslovima vezanim za učenike klase.
Stalnim kontaktom sa učenicima rad odeljenskih starešina usmeravaće se na upoznavanju sa planom rada,
sistematskim vežbanjem instrumenta, osposobljavanjem učenika za javne nastupe, poseta
i učestvovanje na javnim časovima i ostalim školskim manifestacijama, slušanjem muzike i zajedničko
ocenjivanje.
Saradnja sa roditeljima je vrlo važan faktor u postizanju jedinstva u ostvarivanju utvrdjenih obrazovno-vaspitnih zadataka i razmatranju pitanja koja su od zajedničkog interesa za život i rad škole.
9
PRIPREMANJE ZA OBRAZOVNO-VASPITNI RAD
Nastavni rad se planira i programira na osnovu planova i programa obrazovno-vaspitnog rada propisanog od strane Ministarstva prosvete.
Nastavnim planom su utvrdjene obavezne nastavne aktivnosti, raspored po razredima, fond časova
i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada, sadržaj za svaki predmet - instrument, ciljevi i zadaci nastave.
Nastavnici teorijske nastave dužni su da sačine godišnje programe rada u nastavi i da ih dostave
najkasnije do početka nastavne godine direktoru škole.
Elementi godišnjeg plana rada: nastavne teme (po redosledu realizacije), broj časova potreban za
realizaciju, rasporedjivanje časova na obradu, utvrdjivanje, sistematizaciju i organizacioni kalendarski raspored realizacije tema.
Operativni planovi rada koji predstavljaju dalju didaktičko-metodičku razradu nastavnih plana na
nastavne jedinice vremenski obuhvata najmanje jedan mesec. Elementi operativnog plana su: obrazovno-vaspitni zadaci, nastavne jedinice (date u redosledu), nastavni sistemi, savremena nastavna tehnologija, pismeni radovi, zapažanja nakon završene obrade. Operativni planovi predaju se rukovodiocima odseka.
Nastavnici instrumentalne nastave planiraju globalno i operativno (u dnevniku rada) na formularima škole. Priprema za nastavnu jedinicu je kao kod nastavnika teorijske nastave.
Nastavni sadržaji instrumenta, solfedja i teorije realizovaće se putem redovne nastave, dopunske i
dodatne nastave onako kako je to planirano programom rada odseka, individualno i škole.
DODATNO OBRAZOVNO-VASPITNI RAD
Cilj dodatnog rada sa učenicima je da doprinese potpunijem obrazovanju i razvoju odabranih talentovanih učenika škole. Za učenike koji se posebno ističu u nastavi instrumenta, ispoljavaju posebno interesovanje, zapaženi na javnim nastupima, organizovaće se dodatna nastava.
Dodatna nastava će se izvoditi tokom cele godine a za istu nije moguće planirati broj časova.
Nastavnici će se u nastavi sa učenicima odnositi instruktivno, podsticajno kao organizator, podstičući učenika da se u radu istraživački ponaša.
Nastavnik će kod učenika buditi inicijativu, samostalnost u radu, tragajući i pronalazeći bolji izraz i
viši tehnički nivo izvodjenja zadatog muzičkog dela a sve to u cilju razvoja i napredovanja učenika na instrumentu.
Nakon identifikacije darovitih učenika uz konsultaciju roditelja a u saradnji stručnog aktiva-odseka,
vršiće se izbor učenika i odabir posebno nadarene dece.
Nastavničko veće će pratiti tokom školske godine napredovanje i rezultate koje postižu posebno
evidentirani nadareni učenici.
Evidencija časova vodiće se u dnevnicima rada.
DOPUNSKO OBRAZOVNO-VASPITNI RAD
Za pojedine učenike u instrumentalnoj nastavi ili učenike u nastavi solfedja sa teorijom muzike koji
imaju poteškoća u procesu vežbanja instrumenta ili učenju solfedja, koji ne postižu zadovoljavajuće rezultate iz opravdanih razloga, organizovaće se dopunska nastava.
Potreba za organizovanjem dopunske nastave utvrdiće se u toku redovne nastave čim se ispolje teškoće i
zaostajanje u učenju.Izbor učenika za organizovanje dopunske nastave izvršiće predmetni nastavnik i odeljenski starešina a na osnovu sledećih kriterijuma:
- nakon dužeg izostajanja učenika sa nastave zbog bolesti,
- učenici sa razvojnim smetnjama,
- krize zbog bolesti, sukoba u porodici i sl.
- zbog prelaska iz druge škole ako se javi neuskladjenost obrade programskih sadržaja.
Cilj dopunskog rada je da se učeniku pruži pomoć u rešavanju individualnih teškoća (obrazovnih i
obično prisutnih vaspitnih, socijalnih i drugih problema) i da mu se omogući uključivanje, aktivno praćenje
a na instrumentu dalje tehničko i muzičko napredovanje u nastavi.
Odeljenski starešina će redovno pratiti realizaciju časova dopunske nastave, rezultate učenika i
10
obaveštavati roditelje učenika o istom.Evidencija održanih časova biće vodjena u dnevnicima rada.
Posebna pažnja će se poklanjati školskim manifestacijama kao vidu aktivnosti škole i odseka tokom
školske godine. Kroz ovaj vid aktivnosti kod učenika se razvija ne samo ljubav za muzikom nego se ostvaruje vaspitni uticaj, zadovoljava se interesovanje, razvijaju se estetske navike i pruža mogućnost učenicima za
upoznavanje muzičkih dela.
Zadaci školskih manifestacija su:
- osposobljavanje učenika za kreativan pristup i primenu stečenih znanja
- aktivnim učešćem u izvodjenju dela pred publikom
- upoznavanje auditorija slušalaca sa muzičkim delom
- širenje muzičke umetnosti
Svi nastavnici instrumentalne nastave biće u obavezi da najtalentovanije učenike pripremaju za takmičenja koja će biti organizovana tokom godine a odabir učenika vršiće nastavnici odseka.
KULTURNA I JAVNA DELATNOST ŠKOLE
Celokupnom organizacijom kulturne i javne delatnosti, formama i sadržajem, škola će nastojati da se
njena prisutnost na planu negovanja i širenja muzičke umetnosti oseti u sredini u kojoj deluje i radi.
Za ovu vrstu aktivnosti ne utvrdjuje se broj časova, niti poseban sadržaj jer ona predstavlja rezultat
sveukupne aktivnosti nastavnika i učenika.
Svojim učešćem u stručnom radu kulturno-umetničkih društava u gradu, nastavnici škole će pružiti
stručnu pomoć dajući svoj doprinos negovanju i razvijanju amaterizma.
Prilikom planiranja i programiranja sadržaja i oblika kulturne i javne delatnosti škole, polazi se sa
stanovišta uloge škole na planu obogaćivanja kulturnog života mladih u sredini u kojoj škola deluje.
Ove školske godine kao i svake predhodne, škola planira učešće na takmičenjima sa najtalentovanijim učenicima.
Planira se učešće na:
- Festival muzičkih škola Srbije
- Republičko takmičenje
- Takmičenje "P.Konjović"
- Festival flautista - Valjevo
- Festival umetničke tambure - Novi Sad
- Pijanističko takmičenje „Slavenski“ Novi Sad
- Ekipni festival solfeĎa ,,Slavenski" Novi Sad
- Takmičenje klavirista "Josip Slavenski" - Beograd
- Takmičenje klavirista - Šabac
- Takmičenje klavirista Bačka Topola
- MeĎuokružno takmičenje violine - Sr.Mitrovica
- Takmičenje klavirista – Zrenjanin
- Takmičenje gudača – Subotica
- Dani harmonike – Smederevo
- Takmičenje drvenih duvača - Požarevac
- Takmičenje solfeĎista - Požarevac
U cilju povezanosti škole sa sredinom u kojoj ona radi i deluje u gradu, uspostaviće se puna saradnja
sa radiom i televizijom. U dogovoru sa pomenutim institucijama naknadno će se utvrditi rokovi, zavisno od
slobodnih termina, čime će se široko auditorijumu pokazati rad škole.
IZUZETNE AKTIVNOSTI
Tokom školske godine planirane su i aktivnosti na učešću na različitim Konkursima za projektno finansiranje
izuzetnih aktivnosi u radu škole.
Očekuje se odlazak u posetu bratskoj školi u Pomaz u aprilu mesecu 2015.god.
PredviĎeva je mogućnost učešća učenika u projektima,vannastavnim aktivnostima i različitim sadržajnim programima
organizovanim na nivou srtučnih veća ili škole a biće planirane aneksima Školskog programa na osnovu izraženih
interesovanja učenika i postojećih resursa.
11
АKCIONI PLAN STRUČNOG AKTIVA ZA RAZVOJNO PLANIRANJE ZA ŠKOLSKU 2014/15.
1. UNAPREĐENJE NASTAVE
1.1.Povećanje kompetencija nastavnika kroz struĉno usavršavanje
-Akreditovani stručni seminari-nosioci direktor,tim za stručno usavršavanje
-Stručni skupovi- nosioci direktor,tim za stručno usavršavanje
-Stručno usavršavanje unutar škole- nosioci direktor,
tim za stručno usavršavanje
1.2.Poboljšanje kvaliteta rada sa vanrednim uĉenicima
-Konsultacije naših profesora sa profesorima vanrednih učenika-nosioci predsednici stručnih veća
oblasnih predmeta
-Konsultacija direktora škole sa profesorima vanrednih učenika-nosioci -direktor
-Pomoć prilikom pripreme vanrednih učenika za prijemni ispit srednje muzičke škole-nosioci predsednici
stručnih veća oblasnih predmeta
1.3.Poboljšanje kvaliteta rada sa slabijim uĉenicima
-Pomoć boljih učenika slabijim učenicima-nosioci razredne starešine
-Organizovanje dopunske nastave individualno i u grupi-nosioci
razredne starešine i nastavnici stručnog veća teoretskih predmeta
-Upućivanje učenika na elektronske alate kao pomoć pri savladavanju gradiva-nosioci nastavnici stručnog
veća teoretskih predmeta
2. PROŠIRIVANJE DELATNOSTI
2.1.Osnivanje isturenog odeljenja u Beoĉinu
Cilj akcije: Uključivanje dece iz manjih sredina u muzičku školu
-Kontakt sa gradonačelnikom i direktorom OŠ u Beočinu-nosilac direktor, sekretar škole januar 2014.god
-Prezentacija škole-nosilac direktor, Vlasta Orčić februar 2014.god.
- Regulisanje zakonskih obaveza-nosioci sekretar škole drugo polugodište školske 2013/2014 god.
- Organizacija prijemnih ispita-nosioci Vlasta Orčić, Jelica Erdelj maj 2014 god.
3.UKLJUĈIVANJE U EVROPSKE TOKOVE
3. Strukovna saradnja u zemlji i inostranstvu
3.1.Saradnja sa Muzičkom školom u Pomazu – MaĎarska
3.2.Saradnja sa Muzičkom školom iz Slovenije
3.3.Saradnja sa EMU
3.4.Saradnja sa ostalim zainteresovanim ustanovama u Srbiji
3.1.AKCIJA: Poseta Muziĉkoj školi u Pomazu – MaĊarska
- kontakt-nosilac sekretar oktobar 2014 god.
- finansije-nosilac direktor 2014.god.
- organizacija putovanja-nosilac pomoćnik diretkora 2014.god.
- priprema koncerta-nosilac pomoćnik direktora, predsednici stručnih veća oblasnih predmeta 2014.god.
- realizacija nosilac Jelica Erdelj oktobar 2014 god.
3.2.AKCIJA: Saradnja sa Muziĉkom školom iz Slovenije
12
-ostvarenje kontakta-nocilac direktor škole februar 2014 god.
aktiv direktora OŠ Novog Sada
- Kontakt sa muzičkom školom u Sloveniji-nosilac Direktor do juna 2014 god.
- Nastavak saradnje i razmena na godišnjem nivou-nosilac direktor, pomoćnik direktora i predsednici
stručnih veća prvo polugodište2014
- Osmišljavanje posete-nosilac Pomoćnik direktora prvo polugodište 2014 god.
- Organizacija dolaska-nosilac Direktor, pomoćnik direktora prvo polugodište 2014 god.
3.3. AKCIJA: Saradnja sa EMU (Evropska unija muziĉkih škola)
U saradnji sa ZMBŠS ostvariće se kontakti sa predstavnicima EMU gde će predsednici stručnih veća
učestvovati na zajedničkoj godišnjoj skupštini ZMBŠS uz prisustvo članova predsedništva EMU-nosilac
Direktor godišnja skupština ZMBŠS
-
3.4. AKCIJA: Saradnja sa istoimenom muziĉkom školom “Josip Slavenski” iz Beograda i saradnja
sa muziĉkom školom iz Subotice
-Saradnja u vidu zajedničkih koncerata u Beogradu i Novom Sadu-nosilac Predsednici stručnih veća
kvartalno
- Saradnja u vidu zajedničkih koncerata u Subotici i Novom Sadu-nosilac Predsednici stručnih veća
kvartalno
4.FORMIRANJE I VODJENJE BAZE PODATAKA
4.1.AKCIJA: Izrada baze znanja
- Nototeka-nosilac stručna veća
- Digitalna arhiva škole-nasilac Maja Majer Milinkov
- Fonoteka-nosilac Gordana Opačić
- Biblioteka-nosilac Olivera Segedinac
- Elektronska baza podataka o nastavnicima i učenicima-nosilac Baračkov Maja
- Medijateka- kontakt sa Ministarstvom Prosvete-nosilac direktor
4.2.AKCIJA: Inoviranje web sajta škole
- update-ovanje sajta škole -redovno ažuriranje sajta škole
- formiranje podstrana odseka-nosilac zaduženi učenici sa odseka po potrebi
- intranet-nosilac Direktor,predsednici stručnih aktiva i voĎe timova
5.KORIŠĆENJE RASPOLOŢIVIH MATERIJALNO -TEHNIĈKIH RESURSA
5.1.Povećanje kompetencija nastavnika kroz korišćenje savremenih metoda i tehnologija
-Akreditovani računarski seminari-nosilac tim za stručno usavršavanje
- E dnevnik-nocilac tim za stručno usavršavanje
RAD STRUĈNIH ORGANA ŠKOLE
Nastavničko veće kao najviši stručni organ pratiće i analizirati realizaciju obrazovno-vaspitne delatnosti
nastojeći da u punom redu unapredi celokupan obrazovno-vaspitni rad.
Sednice nastavničkog veća će se održavati po potrebi a najmanje 5 u toku školske godine.
Na dnevnom redu sednica biće razmatrana pitanja iz oblasti obrazovno vaspitnog rada, unapredjivanja istog, organizaciona pitanja i obrade tema u okviru stručnog usavršavanja nastavnika.
Operativni plan rada
S e p t e m b a r:
- rezultati upisa učenika
13
- podela predmeta na nastavnike i učenike po klasama
- rezultati konkursa za radnike
- analiza materijala
- iniciranje rada stručnih aktiva
N o v e m b a r:
- analiza uspeha učenika
- analiza vaspitnog rada
- stručno usavršavanje
- praćenje realizacije godišnjeg programa rada
D e c e m b a r:
- pripreme za takmičenje muzičkih škola
- analiza uspeha učenika u I polugodištu
- realizacija godišnjeg programa rada
J a n u a r:
- priprema za II polugodište
- priprema za takmičenja
- donošenje mera za poboljšanje uspeha
F e b r u a r:
- priprema za takmičenje
- takmičenje umetnike tambure
M a r t:
- takmičenje učenika
- stručna predavanja
- analiza realizacije svih oblika nastave
A p r i l:
- analiza nakon III nastavnog perioda
- takmičenje učenika
- analiza realizacije godišnjeg programa
M a j:
- priprema za kraj školske godine
- provera muzičkih sposobnosti učenika
- izbor komisija za sve vrste ispita
J u n i:
- takmičenje učenika
- razmatranje kalendara do kraja školske godine
- utvrdjivanje kalendara rasporeda ispita
- kadrovska pitanja
- analiza uspeha učenika koji putem godišnjih ispita stiču osnovno muzičko obrazovanje
A v g u s t:
- priprema za narednu školsku godinu
- popravni ispiti, godišnji ispiti, prijemni ispiti
- donošenje godišnjeg programa rada i izveštaj o radu škole.
Razredna veća kao stručni organ škole, koga sačinjavaju nastavnici koji realizuju obrazovno-vaspitni
rad u istom odeljenju, radi u sednicama. Sednice razrednih veća održavaju se na kraju svakog ocenjivačkog
perioda pojedinačno za svaki razred klavirskog, gudačkog, duvačkog, odseka harmonike a sednicama obavezno
prisustvuje razredni starešina i predmetni nastavnik solfedja i teorije muzike.
Globalni plan razrednih veća
- Analiza realizacije obrazovno-vaspitnog rada sa učenicima od I do VI razreda (pojedinačno)
- Izostanci učenika i vaspitne mere (predlozi nastavničkom veću)
- Unapredjenje nastave (predlog nastavničkom veću)
- Realizacija planiranog gradiva
- Rezultati internih časova (provera tehničkih sposobnosti učenika)
- Analiza uspeha
- Identifikovanje talentovanih učenika i učenika koji zaostaju u savladjivanju gradiva
14
- Ujednačavanje zahteva i kriterijuma u ocenjivanju učenika
- Praćenje realizacije dopunske i dodatne nastave
- Analiza realizacije časova redovne nastave
- Analiza godišnjih ispita
Sednicama razrednih veća rukovodi i priprema rukovodilac odseka.
.
Stručni aktivi formiraju se od nastavnika istih instrumenata.
Ove školske godine u školi će raditi sledeći stručni aktivi:
- aktiv gudača
- aktiv harmonike
- aktiv klavirista
- aktiv duvača
- aktiv teoretičara
Stručne aktive priprema i njima predsedava stručni rukovodilac odseka. U pedagoškom rukovodjenju stručni aktivi preuzimaju deo odgovornosti za rešavanje bitnih pitanja nastave i samostalnih aktivnosti
posebno, kada je u pitanju osavremenjavanje obrazovno-vaspitnog rada i podizanje kvaliteta rada na stručnom planu.
Globalni plan rada stručnih aktiva
- Planiranje, programiranje i praćenje obrazovno vaspitnog rada
- Izrada predloga plana rada stručnog aktiva
- Razmatranje i usvajanje predloga plana rada stručnog aktiva
- Podela radnih zadataka u okviru radne nedelje (redovna nastava, dopunska nastava, dodatna
nastava, slobodne aktivnosti i dr.)
- Analiza nastavnog plana i programa
- Izbor i odabiranje nastavnog sadržaja
- Proučavanje programa vaspitnog rada u celini
- Izbor zadataka za planove dopunske i dodatne nastave i utvrdjivanje programa u okviru slobodnih
aktivnosi
- Sagledavanje toka realizacije svih planiranih aktivnosti stručnog aktiva
- Izbor notne literature, udžbenika u nastavi solfedja i teorije muzike
- Odabiranje posebne literature za javne nastupe kao i literature za rad orkestra i ansambla.
Radom sednice rukovodilaca odseka rukovodi direktor škole a isti će pripremati u saradnji sa rukovodiocima odseka.
Stručno veće rukovodilaca odseka, osim direktora, sačinjavaju:
- Spasojević Jovana, rukovodilac klavirskog odseka
- Jovanović Vesna, rukovodilac odseka harmonike
- Hercenberger Marija, rukovodilac gudačkog odseka
- Krmpotić Borbelj Jelena, rukovodilac duvačkog odseka
- Orčić Vlasta, rukovodilac teoretskog odseka
Predvidja se oko 10 sastanaka ovog stručnog tela na kojima će biti razmatrana sledeća pitanja:
- Predlog podele predmeta na nastavnike
- Predlog plana rada odseka
- Potreba nastavnog kadra na odseku
- Usaglašavanje i predlaganje metodologije u radu i planiranju nastavnih i vannastavnih aktivnosti
- Proučavanje i praćenje primena nove tehnologije u nastavnom procesu
- Razmatranje i predlaganje mera za stručno usavršavanje nastavnika, seminari, kursevi i savetovanja
- Razmatranje i predlaganje mera za uspešnu realizaciju kulturne i javne delatnosti škole
- Analiza kriterijuma pri ocenjivanju učenika
- Iniciranje pitanja koja se razmatraju u okviru dnevnog reda razrednih i nastavničkog veća škole
- Iniciranje tema stručnih predavanja
15
- Analiza uspeha učenika na javnim nastupim
RUKOVOĐENJE ŠKOLOM - DIREKTOR ŠKOLE
Polazeći od utvrdjenih zadataka Zakonom, opštim aktima škole, odluka organa škole, zadaci direktora
škole su:
- Organizovanje obrazovno-vaspitnog rada škole i staranje o njegovom ostvarivanju
- Unapredjenje nastave
- Organizovanje i ostvarivanje pedagoško-instruktivnog rada i nadzora i preduzimanje mera
- Donošenje odluke o slobodnim radnim mestima
- Sazivanje i rukovodjenje sednicama nastavničkog veća
- Vršenje drugih poslova utvrdjenih Zakonom.
Pedagoško instruktivni rad
- Poseta časovima nastave u cilju pružanja pedagoško-metodičkih instrukcija, pri tome posebnu
pažnju obratiti na rad mladih nastavnika
- Saradnja sa razrednim starešinama i prisustvo časovima razrednih starešina i na javnim časovima
klase
- Organizovanje rada mentora
- Prisustvovanje javnim časovima odseka i učešće u analizi istih
- Saradnja sa stručnim rukovodiocima odseka
- Priprema sednica rukovodilaca odseka
- Priprema sednica nastavničkog veća
Pedagoški nadzor i kontrola
- Praćenje i kontrola realizacije zadataka predvidjenih godišnjim programom rada škole
- Praćenje zakonskih propisa i upoznavanje nastavničkog kolektiva sa istim
- Kontrola rada administrativno-finansijske i tehničke službe
- Kontrola rada rukovodilaca odseka
Rad sa učenicima:
- Nastava instrumenta
- Pružanje pomoći u radu učenika škole
- Podsticanje učenika za profesionalnu orijentaciju
- Podsticanje učenika u razvoju kreativnih sposobnosti prilikom javnih nastupa
Rad sa roditeljima:
- Organizuje i priprema sednice saveta roditelja škole i pruža pomoć u rešavanju odredjenih
pitanja iz rada škole
- Obavlja razgovor sa roditeljima u cilju pružanja saveta pravilnog razvoja učenikove ličnosti.
Saradnja sa organima i ustanovama zainteresovanih za rad škole:
- Ostvaruje saradnju sa organima opštine i republike.
- Ostvaruje saradnju sa srednjom muzičkom školom ,,Isidor Bajić,,
- Ostvaruje saradnju sa predškolskim ustanovama i osnovnim školama u gradu
- Ostvaruje saradnju sa Muzičkom omladinom grada, Zajednicom muzičkih škola Srbije,
i Savezom udruženja muzičkih pedagoga Srbije.
Rad na daljem razvoju pravilnih meĎuljudskih odnosa:
- Neguje korektan odnos medju radnicima škole
- Insistira na ličnosti (poštovanju ličnosti) uvažavajući stavove i mišljenja
16
Rad na upravno-pravnim poslovima:
- Usmerava i uskladjuje rad stručnih organa škole
- Učestvuje u radu i izradi opštih akata škole
- Insistira na doslednom sprovodjenju donetih odluka
- Izdaje rešenja
- Ostvaruje saradnju sa Ministarstvom prosvete
- Obavlja i druge poslove utvrdjene Zakonom i Statutom škole.
OPERATIVNI PLAN RADA
S e p t e m b a r:
- pripreme za početak nove školske godine (kadrovske i materijalne)
- sednice nastavničkog veća
- priprema sednica školskog odbora
- sednice veća rukovodilaca odseka
- pregled nastavnih planova i konsultacije
- organizuje sastanke odseka
O k t o b a r:
- pedagoško instruktivni rad sa nastavnicima
- obilazak nastave
- pedagoški nadzor
- priprema sednice nastavničkog veća i veća rukovodilaca odseka
- rad na upravno pravnim poslovima
N o v e m b a r:
- sednice stručnih i drugih organa škole
- priprema za takmičenje
D e c e m b a r:
- kraj prvog nastavnog perioda
- pedagoško instruktivni rad
- pedagoški nadzor
- Školski koncert
- saradnja sa organizacijama i ustanovama
- sednica nastavničkog veća
- sednice razrednih veća
J a n u a r:
- početak drugog polugodišta
- sednica nastavničkog veća
- sednica Školskog odbora
- obilazak nastave
- kontrola ažurnosti školske dokumentacij
F e b r u a r:
-Analiza uspeha nakon prvog plugodišta
- Sednica nastavničkog veća
- Saradnja sa organizacijama i institucijama
- Takmičenja učenika
M a r t:
- Sednica stručnih i drugih organa škole
- Takmičenja učenika
- Obilazak nastave
A p r i l:
- Pripreme za kraj drugog nastavnog perioda
- Sednica stručnih organa škole
- Sednice razrednih veća
- Sednica nastavničkog veća
- Učešće u radu stručnih aktiva
17
- Obilazak nastave
M a j:
- Sednice stručnih organa škole
- Formiranje komisija za ispite
- Organizacija prijemnih ispita
- Takmičenja učenika
J u n i:
- Kraj trećeg ocenjivačkog perioda
- Organizacija godišnjih ispita
- Sednice razrednih veća
- Sednica nastavničkog veća
- Sednice stručnih aktiva
- Analiza Nacrta izveštaja
- Organizacija rada na Godišnjem planu i Izveštaju
- Raspored godišnjih odmora
A v g u s t:
- Organizacija svih vrsta ispita
- Priprema za početak školske godine
- Sednice stručnih i drugih organa škole
- Razmatranje godišnjeg programa rada i izveštaja o radu
- Podela predmeta na nastavnike i utvrdjivanje elemenata 40-časovne nastavne nedelje
- Planiranje potreba i rešavanje pitanja nastavnog kadra.
RAD ORGANA UPRAVLJANJA
Školski odbor čini 9 članova. Školski odbor donosi odluke i razmatra sledeća pitanja:
- Statut škole
- Godišnji plan rada i Izveštaj o radu u predhodnoj školskoj godini
- Donosi odluke o poslovanju
- Daje mišljenja za izbor kandidata po kankursu
- Razmatra uspeh učenika i preduzima mere za poboljšanje istog
- Razmatra i druga pitanja utvrdjena aktom o osnivanju i Statutom škole.
Savet roditelja škole ima 38 članova delegiranih od strane roditelja učenika škole, predstavnika
svih klasa. U Školski odbor delegirana su 3 člana. Obrazovno-vaspitni rad koji se tokom školske godine
realizuje u školi, bez pomoći roditelja ne bi bio uspešan a za to je potrebna puna saradnja škole sa roditeljima.
Jedan od posebnih zadataka u radu saveta roditelja je saradnja roditelja i škole u cilju uspešne
realizacije nastavnog procesa i uspeha učenika.
U okviru rada saveta roditelja, roditelji će direktno učestvovati u utvrdjivanju stavova predloga, donosiće zaključke koji se u prvom redu odnose na same učenike.
Pitanja koja će se stavljati na dnevni red saveta roditelja biće sledeća:
- Program rada škole
- Godišnji izveštaj o radu škole
- Analiza vaspitnog rada škole
- Angažovanost učenika i slobodne aktivnosti učenika
Sednice će se sazivati po potrebi a za iste se ne utvrdjuje poseban kalendar.
RAD ADMINISTRATIVNE, FINANSIJSKE I TEHNIĈKE SLUŢBE
Sve administrativne, opšte i zajedničke poslove obavljaju radnici rasporedjeni na radnim mestima:
- Sekretar škole
- Administrativni radnik
18
- Knjigovodja
- Blagajnik
- Pomoćno tehničko osloblje
Pored ovih radnih mesta neke administrativne poslove iz pedagoške dokumentacije vode nastavnici
škole (matične knjige, idr.).
Nadzor nad radom spremačica vrši sekretar škole.
Pitanje održavanje čistoće u školi, administrativnih poslova kao i finansija navedenih radnih mesta
povremeno se razmatra na sednicama organa upravljanja
PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA RADA
Realizaciju nastavnih sadržaja kroz nastavne predmete pratiće razredne starešine, predmetni nastavnici,
rukovodioci odseka i direktor škole.
Za praćenje celokupnog obrazovno-vaspitnog procesa u školi, posebno operativnog programa
vaspitnog rada škole, ocenu rada davaće nastavničko ve}ć. Praćnje realizacije programa vršiće se
permanentno, dok izveštaj o realizaciji programa će se razmatrati na polugodištu i na kraju školske
godine. Ti izveštaji sadrže:
- Uspeh učenika
- Realizaciju nastavnih sadržaja
- Realizaciju dopunske i dodatne nastave
- Slobodne aktivnosti
- Učeničku dokumentaciju
- Kulturnu i javnu delatnost škole
- Rezultate takmičenja učenika
- Saradnju škole sa drugim školama i radnim organizacijama.
PLANOVI RADA STRUČNIH TELA I DRUGIH ORGANA
Program rada rukovodilaca odseka
(klavirskog, gudačkog, harmonike, duvačkog i teoretskog)
Programski sadržaj - klavirski odsek
S e p t e m b a r:
Sednica odseka
O k t o b a r:
Koncert odseka
Sednica odseka
N o v e m b a r:
Kontrolni ispit za učenike od I-VI razreda
Koncert odseka
Sednica odseka
D e c e m b a r:
Koncert odseka
Sednica odseka
J a n u a r:
Sednica odseka
Koncert odseka
Preslušavanje učenika takmičara
F e b r u a r:
Koncert odseka
Sednica odseka
Preslušavanje učenika takmičara
Približno vreme realiz.
sredinom meseca
krajem meseca
u nastavku koncerta
prva polovina meseca
krajem meseca
u nastavku koncerta
sredinom meseca
u nastavku koncerta
krajem meseca
po potrebi
krajem meseca
u nastavku koncerta
M a r t:
Kontrolni ispit za učenike od I do VI razreda
Koncert odseka
u drugoj pol.meseca
19
Sednica odseka
A p r i l:
Preslušavanje učenika takmičara
Koncert odseka
Sednica odseka
krajem meseca
u nastavku koncerta
Koncert odseka
Sednica odseka
Prijemni ispiti
Koncert škole
krajem meseca
Godišnji ispiti za ušenike od I do V razreda
Sednica odseka
početkom juna 2014.
M a j:
J u n i:
Na početku školske godine izvršiće se preraspodela učenika tako da sve klase budu popunjene i fond
časova bude najmanje 22 časa. Utvrdiće se termini javnih časova i satnica.
U okviru svoje delatnosti stručni rukovodilac odseka dužan je da do kraja septembra meseca pregleda
planove i programe za šk.2014/2015.godinu kao i da se stara o pravilnom vodjenju dnevnika rada
koji će se pregledati na kraju svakog meseca.
U toku školske godine organizovaće se najmanje jedan javni čas mesečno (javni čas klavirskog odseka),
javni časovi klasa, interni časovi i preslušavanja za takmičenje učenika takmičara. Preslušavanje
takmičara organizovaće se po potrebi, a termini će biti naknadno utvrdjeni. Pijanistčko takmičenje “Slavenski” u
Novom Sadu,Takmičenje mladih pijanista,,V.Vučković" u Beogradu , Takmičenje mladih pijanista u Nišu,
Festival muzičkih škola Srbije,Takmičenje "P.Konjović" u Beogradu, Takmičenje klavirista u Zrenjaninu,
Takmičenje klavirista u Šapcu, Takmičenje klavira u Bačkoj Topoli .
Stručni rukovodilac odseka će organizovati kontrolne ispite koji će se ove godine održati u prvoj
polovini novembra i u drugoj polovini marta i godišnje ispite za učenike od I do VI razreda. Odrediće komisije od tri člana i tačne termine održavanja ispita.
Na kraju školske godine obaviće se pregled celokupne administracije: dnevnici, zapisnici sa godišnjih ispita, matične knjige, djačke knjižice i svedočanstva.
U toku cele školske godine stručni rukovodilac odseka će imati saradnju sa roditeljima (molbe,
žalbe roditelja rešavaće se na nivou klavirskog odseka) a sve u cilju postizanja što boljih rezultata i uspeha
učenika.
Programski sadržaj - gudački odsek
S e p t e m b a r:
Priprema sednice odseka
Pregled administracije odseka
O k t o b a r:
Priprema javnog časa odseka
Priprema sednice odseka
N o v e m b a r:
Priprema internog časa (skala, etida)
Priprema javnog časa odseka
Priprema sednice odseka
Pregled administracije odseka
Odabir učenika - takmičara na odseku
D e c e m b a r:
Priprema javnog časa odseka
Priprema uspeha učenika za sednicu nastavničkog veća
Priprema sednica odseka
Pregled administracije odseka
J a n u a r:
Priprema rasporeda kalendara za preslušavanje takmičara
Priprema javnog časa odseka
20
Priprema sednice odseka
Pregled administracije odseka
Preslušavanje takmičara odseka tambure
F e b r u a r:
Priprema javnog časa odseka
Priprema sednice odseka
Pregled administrcije odseka
Takmičenje učenika tambure
Preslušavanje učenika takmičara
M a r t:
Pripreme javnog časa odseka
Pripreme sednice odseka
Pregled administracije odseka
Preslušavanje učenika takmičara
A p r i l:
Priprema javnog časa odseka
Priprema sednice odseka
Priprema internog časa odseka (skala, etida)
Pregled administracije odseka
Organizacija prijemnih ispita za šk.2015/2016.god.
M a j:
Priprema javnog časa odseka
Priprema sednice odseka
Odabir tačaka za koncerte škole
Pregled administracije odseka
Koncert škole
J u n i:
Organizacija godišnjih ispita učenika
Priprema sednice odseka
Pregled i predaja administracije za k. 2014/2015.god.
Odabir učenika za javne nastupe van škole
Tokom školske 2014/2015. godine izdavanje instrumenata, briga o njihovoj kompletnosti i izdavanje
školskih nota.
Programski sadržaj - odsek harmonike
S e p t e m b a r:
Sednica odseka sa sledećim dnevnim redom:
1. Brojno stanje učenika i norme časova po klasama
2. Rasporedjivanje učenika u orkestar, ansamble i hor
3. Porogram rada odseka za 2014/2015.godinu
4. Organizaciona i tekuća pitanja
- Spiskovi učenika po klasama i razredima na odseku
- Spiskovi učenika orkestra ansambala i hora
- Obaveštavanje učenika o rasporedu časova
- Sačinjavanje programa rada odseka po mesecima
- Sačinjavanje programa rada rukovodioca odseka po mesecima
O k t o b a r:
Raspored i organizacija internih časova za II i III razred
Izbor materijala za takmičenj – Festival, Dani harmonike i ostale školske manifestacije
N o v e m b a r:
Raspored i organizacija internih časova za IV, V i VI razred
Program i organizacija prvog javnog časa odseka
Analiza javnog časa
D e c e m b a r:
Program i organizacija drugog javnog časa odseka
Analiza javnog časa
21
Priprema sednice odseka na kraju prvog polugodišta
Pregled dnevnika rada i ostale administracije na kraju I polugodišta
J a n u a r:
Obilazak nastavnika sa odseka harmonike
Konsultovanje brojnog stanja učenika
Preslušavanje učenika za takmičenja
F e b r u a r:
Preslušavanje učenika za takmičenje
Organizacija javnih časova
Preslušavanje učenika takmičara - Festival muzičkih škola Srbije
Organizovanje Festivala tambure ,,Slavenski"
M a r t:
Preslušavanje učenika za takmičenje
Raspored i organizacija internih časova za I i II razred
Republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola Srbije
A p r i l:
Preslušavanje učenika za takmičenje
Raspored i organizacija internih časova za III, IV i V razred
Program i organizacija trećeg javnog časa odseka
Analiza javnog časa i izbor programa za školski koncert - Dan škole
Priprema sednice na kraju III klasifikacionog perioda
Organizacija Ekipnog festivala solfeĎa ,,Slavenski"
M a j:
Organizacija školskog koncerta, prevoz instrumenata orkestra i solista učenika
Raspored i imenovanje Komisije za proveru muzičkih sposobnosti novih učenika
za upis u sledeću školsku godinu
Priprema sednice odseka, imenovanje Komisja za godišnje ispite
Koncert škole
Organizovanje Pijanističkog takmičenja ,,Slavenski"
J u n i:
Raspored i organizacija godišnjih ispita
Priprema programa i organizacija Medjunarodnog Dana muzike 21.juna
Priprema završne sednice odseka
Rad i predaja direktoru škole godišnje administracije odseka
Tokom školske godine rukovodilac odseka harmonike će prisustvovati sednicama rukovodioca
odseka škole, sednicama nastavničkog veća, voditi sednice razrednih veća odseka harmonike i pripremati
se za sve ove sednice po potrebi a prema dnevnom redu istih.
Rukovodilac odseka harmonike će tokom školske godine obilaziti nastavnike sa odseka, kako
individualne tako i grupne nastave, pomagati u radu i rešavanju eventualnih nastavnih problema i obaveštavati nastavnike o tekućim zbivanjima u školi. Takodje saradjivati sa roditeljima, direktorom škole, i administrativnim osobljem škole.
Programski sadržaj - duvački odsek
S e p t e m b a r:
Brojno stanje učenika po klasama
Utvrdjivanje rasporeda i smena
Planiranje rada za šk. 2014/2015.godinu
i razgovor o svim pitanjima vezanih za početak nastave
O k t o b a r:
Organizovanje, prostorno rešenje mesta za interne časove
Utvrdjivanje rasporeda po razredima i satnice održavanja internih časova
N o v e m b a r:
Organizacija internih časova, utvrdjivanje termina
Koncipiranje programa za javni čas
22
Analiza javnog časa
D e c e m b a r:
Organizacija javnog časa
Pripremanje sednice odseka kojom se zaključuje I polugodište
Pregledanje administracije na odseku
J a n u a r:
Obilazak nastave na duvačkom odseku
Utvrdjivanje brojnog stanja na početku II polugodišta
F e b r u a r:
Preslušavanje učenika takmičara za Republičko takmičenje
Praćenje rada kamernih sastava
Priprema javnog časa učenika početnika
Organizovanje preslušavanja učenika koji se pripremaju za takmičenje
M a r t:
Organizacija internih časova za sve učenike (skale)
Plan satnice preslušavanja takmičara
A p r i l:
Organizacija javnog
Pripremanje sednice odseka za kraj III klasifikacionog perioda
Priprema tačaka za Dan škole
M a j:
Organizacija školskog koncerta
Imenovanje Komisije za prijemne ispite
Organizovanje Koncerta završnih razreda
Priprema sednice odseka
J u n i:
Raspored godišnjih ispita
Priprema sednice odseka sa analizom uspeha na ispitima
Priprema završne sednice odseka
Pregled administracije na duvačkom odseku
Stručni rukovodioci odseka će prisustvovati sednicama škole i o svim zaključcima istih
obaveštavati odsek. Obaveza struč.rukovodioca je da obilazi individualnu nastavu kao i nastavu kamerne muzike i
konsultovati se o svim problemima koji su prisutni u radu.
Stručni rukovodilac odseka vodi računa o instrumentima na odseku, njihovoj popravci i brojnom stanju.
Programski sadržaj - teoretski odsek
S e p t e m b a r:
Sednica odseka, podela učenika, raspored
Izrada priprema časova od I do VI razreda
O k t o b a r:
Izrada priprema za X mesec od I do VI razreda
Obilazak nastave
Obilazak rada sa horom
N o v e m b a r:
Izrada priprema časova za XI mesec
Sednica odseka (0l.do l5.novembra)
Izrada programa za školski koncert
D e c e m b a r:
Obilazak časova nastave
Sednica odseka
Organizacija koncerta škole
Pregled administracije
J a n u a r:
Sednica odseka
Plan za II polugodište
23
Izrada priprema za časove od I do VI razreda
F e b r u a r:
Izrada priprema časova za II mesec
Obilazak rada sa horom
M a r t:
Izrada priprema časova za III mesec
Izrada vežbi za godišnje ispite
Izrada testa za razrede I do VI
Sednica odseka ( do l5.marta)
A p r i l:
Izrada priprema časova za IV mesec
Kontrola vežbi pripremljenih za obavljanje godidišnjih ispita
Organizacija školskog koncerta
Organizacija Ekipnog festivala solfeĎa ,,Slavenski"
M a j:
Pripreme za V mesec od I do VI razreda
Priprema i organizacija godišnjih ispita
Obilazak nastave hora
Koncert škole
J u n i:
Sednica odseka
Sumiranje realizacije plana i programa
Godišnji ispiti
Vanredni ispiti
Pregled školske administracije i dokumentacije
OPERATIVNI PROGRAM RADA
Klavirski odsek
S e p t e m b a r:
Sednica odseka
O k t o b a r:
Koncert odseka
Sednica odseka
N o v e m b a r:
Kontrolni ispit za učenike od I-VI razreda
Koncert odseka
Sednica odseka
D e c e m b a r:
Koncert odseka
Sednica odseka
J a n u a r:
Sednica odseka
Koncert odseka
F e b r u a r:
Preslušavanje učenika takmičara
Koncert odseka
Sednica odseka
M a r t:
Kontrolni ispit
Koncert odseka
Sednica odseka
A p r i l:
Koncert odseka
sredinom meseca
krajem meseca
u nastavku koncerta
prva polovina meseca
krajem meseca
do 20.decembra
u nastavku koncerta
krajem meseca
po potrebi
sredinom februara
druga polovina meseca
24
Sednica odseka
M a j:
Koncert odseka i sednica odseka
Takmičenje učenika
Organizacija Pijanističkog takmičenja,,Slavenski"
J u n i:
Godišnji ispiti za učenike od I do VI razreda
Sednica odseka
početkom juna 2015.
Gudački odsek
S e p t e m b a r:
Sednica odseka
Formiranje učenika po klasama
O k t o b a r:
Javni čas odseka
Sednica odseka
N o v e m b a r:
Interni čas (skala, etida)
Javni čas i sednica odseka
D e c e m b a r:
Javni čas odseka
Formiranje ocena učenika na kraju I polugodišta
J a n u a r:
Javni čas odseka
F e b r u a r:
Javni čas i sednica odseka
Takmičenje učenika
Organizacija Festivala umetničeke tambure
M a r t:
Javni čas i sednica odseka
Takmičenje učenika
A p r i l:
Javni čas i sednica odseka
Interni čas odseka (skala,etida)
M a j:
Javni čas i sednica odseka
Prijemni ispiti za šk. 2015/2016. godinu
Koncert škole
J u n i:
Godišnji ispiti
Sednica odseka
Predaja administracije za šk. 2014/2015.
Učešće učenika na Medjunarodnom Danu muzike 21.juna
Učešće nastavnika gudačkog odseka na sednicama nastavničkog veća, razrednih veća u toku šk.2014/2015.g.
Na gudačkom odseku radi 10 nastavnika:
Ranković Slavica,violina
Čizmić Milan, violina
Kovač Katarina, violina
Mulić Dušan, violina
Marija Todorović, violina
Tanja Radulović, violina
Aleksandar Španović, gitara
Novković Dušan, gitara
25
Galina Subotin, tambura
Julijana Jovanović, tambura
Odsek harmonike
S e p t e m b a r:
Sednica odseka
O k t o b a r:
Interni čas II i III razred
Program:
II razred obavezna etida I Fakin i jedan slobodan komad
III razred obavezna etida II Fakin i jedan slobodan komad
N o v e m b a r:
Interni čas IV,V i VI razred
IV razred obavezna etida i jedan slobodan komad
V razred obavezna etida i jedan slobodan komad
VI razred obavezna etida i jedan slobodan komad
Prvi javni čas odseka
D e c e m b a r:
Drugi javni čas odseka
Sednica odseka
F e b r u a r:
Slušanje programa učenika koji se pripremaju za
Festival muzičkih škola Srbij
Preslušavanje učenika takmičara
M a r t:
Interni čas I i II razred
Program: obavezna etida i jedan slobodan komad
Slušanje programa učenika takmičara
A p r i l:
Interni čas III, IV i V razred
Program: ciklični oblik po slobodnom izboru
Treći javni čas odseka
Sednica odseka
M a j:
Školski koncert - Dan škole
Provera muzičkih sposobnosti novih učenika za upis u sledeću šk.godinu
Sednica odseka
J u n i:
Godišnji ispiti
Sednica odseka
Rad i predaja školske administracije
Medjunarodni Dan muzike 21.juni
Sednica odseka će se zakazivati po potrebi i mimo ovog programa rada odseka.
Na odseku harmonike je zaposleno 8 nastavnika.
U ovoj školskog godini na odseku harmonike će raditi orkestar harmonika koji vodi nastavnik
Mira Radišić.
Duvački odsek
S e p t e m b a r:
Sednica odseka
O k t o b a r:
Interni časovi (skala za sve učenike)
N o v e m b a r:
Interni časovi komada ( svi učenici)
Javni čas odseka
26
D e c e m b a r:
Sednica odseka
Javni čas odseka
F e b r u a r:
Slušanje učenika koji se pripremaju za Festival
Javni čas učenika I razreda
Takmičenje flautista
M a r t:
Interni čas (skala za sve razrede)
Preslušavanje učenika takmičara
A p r i l:
Javni čas
Preslušavanje takmičara
Sednica odseka
Učešće na takmičenjima
M a j:
Koncert - Dan škole
Koncert učenika završnih razreda
Prijemni ispit za nove učenike
Sednica odseka
J u n i:
Godišnji ispiti
Sednica odseka
Predaja administracije za šk.2014/2015. god.
Učešće na Danima muzike 21.juna
Na duvačkom odseku radi 5 profesora i to:
Josipović Mirković Marijana, flauta
Krmpotić Borbelj Jelena, flauta
Boroš Jelena,flauta
Ivetić Đajić Luna,flauta
Pete Atila, truba, tuba, horna i trombon
Davidović Darko, klarinet i saksofon
Teoretski odsek:
S e p t e m b a r:
Sednica odseka
Planovi za narednu školsku godinu:
- planovi po klasama
- plan odseka
- formiranje klasa-odeljenja
- utvrdjivanje rasporeda
O k t o b a r:
Stručni aktiv:
- izrada priprema za časove oktobra meseca od I-VI razreda
- izbor muzičke literature
N o v e m b a r:
Sednica odseka
- uspeh učenika
- realizacija programa
D e c e m b a r:
Organizacija koncerta škole
Stručni aktiv - izrada priprema
J a n u a r:
Izrada priprema za časove od I-VI razreda za januar
27
F e b r u a r:
Aktiv teoretskog odseka
(realizacija tekućeg plana i programa)
Priprema za II mesec
Organizacija nastave za učenike koji imaju nameru da nastave
školovanje u srednjoj muzičkoj školi
M a r t:
Priprema za III mesec
Sednica teoretskog odseka
- uspeh učenika
- realizacija časova
A p r i l:
Pripreme za IV mesec
Organizacija školskog koncerta
M a j:
Priprema I do VI razreda za maj mesec
Priprema ispitnih vežbi i testova za godišnje ispite
Organizacija koncerta škole
Prijemni ispiti
J u n i:
Sednica odseka
Godišnji ispiti
Administracija, dokumentacija
Nastava na odseku izvodiće se u dve učionice, grupno po razredima u obe smene. Nastavu će
izvoditi 5 profesora. Horom učenika muzičke škole dirigovaće i isti pripremati Ljiljana Stojmenović i Jelena
BorĎoški.
Godišnji plan rada timova 2014/15 godine
PLAN STRUĈNOG AKTIVA ZA RAZVOJNO PLANIRANJE
1. Planiranje organizovanja nastave:
- smene osnovnih škola saznati do 28. avgusta, radi blagovremenog sastavljanja rasporeda
časova
- satnica za prijavu učenika za sledeću školsku godinu 9 - 11h i 15-17h
- održavanje roditeljskih sastanaka po klasama u prvoj radnoj nedelji
Roditeljski sastanci za pripremno odeljenje u prvoj nedelji školske godine
Roditeljski sastanci prvih razreda na nivou škole
- planove i programe predati do 15. septembra
- usvajanje priručne literature za solfeĎo i ostale instrumente, koji će se koristiti pored akreditovanih
udžbenika odobrenih od strane Ministarstva prosvete
2. Proširenje delatnosti:
- otvaranje muzičkog zabavišta
- mogućnost obrazovanja za odrasle
- otvaranje novih odseka: narodni odsek, džez odsek
3. Saradnja sa ostalim timovima:
- tim za samovrednovanje,stručni tim za inkluziju dece sa posebnim potrebama, tim za
zaštitu dece i učenika od nasilja,zlostavljanja,zanemarivanja u vaspitno obrazovnim
ustanovama,tim za stručno usavršavanje.
28
4.Organizovanje takmiĉenja i festivala solfeĊa u našoj školi
Takmičenja i festivali u organizaciji škole:
Pijanističko takmičenje – održavaju se svake godine u maju od 2008god.
Festival umetničke tambure- održava se svake godine u martu od 2000god.
Festival solfeĎa –održava se od aprila 2014god.
Republičko takmičenje saksofon –održava se svake druge godine.
Republičko takmičenje tambure-održava se svake druge godine u martu 2014god.
5.Organizovanje i uĉešće u tematskim i humanitarnim koncertima i manifestacijama:
-učešće svih veća – solista, kamerni sastavi, hor, orkestar, pripremno odeljenje u humanitarnoj
manifestaciji „Muzika srca“ povodom dana dečjih prava-20.novembar 2014.god.-učešće više veća u tematskim koncertima koje organizuje škola
6. Saradnja s organizacijama i ustanovama u regionu:
a)Saradnja s MŠ i OŠ:
- MŠ Subotica
- MŠ Slavenski Bg
- OŠ Đ.Natošević
- OŠ K.Trifković
- OŠ M.Petrović
- Ostale muzičke i osnovne škole
b)Saradnja s predškolskim ustanovama Radosnog detinjstva
- održati promotivne koncerte i prezentacije instrumenata
c)Saradnja s ostalim ustanovama:
- starački dom u B.Palanci
- Kulturni Centar Novog Sada
- Muzej grada
7.Otvaranje isturenog odeljenja u Beoĉinu
-Dobijena je saglasnost Kulturnog Centra opštine Beočin o ustupanju prostora
-Dobijena je saglasnost Skupštine Opštine Beočin o finansiranju putnih troškova profesorima
-Napravljena je anketa sa učenicima sadašnjeg drugog razreda Osnovne Škole
Novi Sad
27. 08. 2014.
PLAN ŠKOLSKOG TIMA ZA SAMOVREDNOVANJE
Na sastanku tima za samovrednovanje održanog dana 27.8.2014. godine analizom uspešnosti rezultata
anketa iz školske 2013/2014 osmišljen je plan rada za školsku 2014/2015 godinu.
Analizom stanja u školi smatramo da je za dalji napredak nastave i škole uopšte, treba sprovesti anketu iz
ključne oblasti br. 4 – podrška učenicima – koja u sebi sadrži područja vrednovanja:
1. Briga o učenicima
2. Podrška učenju
3. Lični i socijalni razvoj
4. Profesionalna orijentacija
Kao i anketu iz ključne oblasti br. 2 – nastava i učenje- koja u sebi sadrži područja vrednovanja:
1. Planiranje i pripremanje
2. Nastavni proces
3. Učenje
29
4. Praćenje napredovanja učenika
PLAN RADA PEDAGOŠKOG KOLEGIJUMA ŠPOMO“JOSIP SLAVENSKI“
Pedagoški kolegijum je najviši stručni organ u Školi. Čine ga: direktor škole, pomoćnik direktora
i rukovodioci svih stručnih veća i predstavnici dva aktiva:za razvojno planiranje i planiranje školskog
programa:
1)Đurić Aleksandar
2)Erdelj Jelica
3)Orčić Vlasta
4)Jovanović Vesna
5)Hercenberger Marija
6)Krmpotić Borbelj Jelena
7)Opačić Gordana
Formiran je u cilju što bolje organizacije rada u školi kao i brže i efikasnije komunikacije i
obavljanja različitih poslova u školi. Zadaci Pedagoškog kolegijuma su da ostvaruje što efikasniju
komunikaciju na relaciji rukovodstvo škole – zaposleni, zatim da učestvuje u izboru udžbenika i stručnih
časopisa, u opremanju kabineta, nabavci nastavnih sredstava i potrošnog materijala. Pedagoški kolegijum
učestvuje i u predlaganju mera za osavremenjavanje nastave i otklanjanje eventualnih propusta u
realizaciji časova, zatim u ujednačavanju kriterijuma ocenjivanja. Ovaj stručni organ se bavi i
sagledavanjem uspeha koji su učenici postigli i predlaganjem mera za poboljšanje istog. Neke od
aktivnosti su i organizacija dodatne i dopunske nastave, zatim izrada i proučavanje različitih pravilnika o
radu u školi kao, predlaganje mera za poboljšanje kvaliteta rada i organizacije u školi kao i odabir raznih
vannastvnih koncertnih aktivnosti vezanih za aktuelna zbivanja u okruženju.
Realizaciju predviĎenih zadataka svi članovi Pedagoškog kolegijuma ostvaruju na osnovu Plana i
programa pedagoškog kolegijuma za tekuću školsku godinu.
PLAN RADA PEDAGOŠKOG KOLEGIJUMA
Septembar:
Izveštaj o radu Pedagoškog kolegijuma prethodne godine
Usvajanje plana i programa Pedagoškog kolegijuma za ovu školsku godinu,
Nabavka materijala, nastavnih sredstava i opreme u školskoj godini,
UnapreĎivanje nastave (obuke, seminari, stručna literatura ...), ogledni časovi,
Planiranje organizovanih poseta različitim institucijama,
Izveštaj o ostvarivanju godišnjeg plana rada škole
30
Tekuća pitanja
Novembar:
Realizacija časova u prvom tromesečju i broj slabih ocena
Saradnja sa Zajednicom muzičkih škola,
Saradnja sa stručnim institucijama u gradu i šire,
Organizacija koncerta škole.
Stručno usavršavanje na temama vezanim za aktuelna
pitanja
Razvojni plan
Januar-februar:
Izveštaj o radu rukovodilaca stručnih veća,
Realizacija nastave u prvom polugodištu i analiza uspeha
Pripreme za takmičenja,
Nabavka potrošnog materijala i nastavnih sredstava,
Tekuća pitanja
Izveštaj o realizaciji postojećih Timova u ustanovi
April:
Izveštaj o radu direktora,
Prijemni ispiti,
Realizacija nastave u trećem tromesečju i broj slabih ocena
Izveštaj o posećenim časovima,
Organizacija koncerta škole
Jun:
Analiza uspeha i realizacija nastave na kraju drugog polugodišta,
Analiza stanja opreme i sredstava i uslovi rada,
Izveštaj o takmičenjima i postignutim rezultatima u okviru svakog stručnog Veća,
Izveštaj o stručnom usavršavanju nastavnika u toku školske godine,
Fond časova za narednu školsku godinu,
Tekuća pitanja
Jul:
Upis učenika u prvi razred,
Predlozi podele časova,norme, za narednu školsku godinu,
31
UtvrĎivanje potreba za nastavnim kadrom,
Nabavka materijala, nastavnih sredstava i opreme za narednu školsku godinu,
UtvrĎivanje rasporeda grupne nastave,
Tekuća pitanja.
Avgust:
Godišnji izveštaj o radu Pedagoškog kolegijuma,
Izveštaj o posećenim časovima prošle godine i plan za ovu školsku godinu,
Izveštaj o samovrednovanju i ŠRP-u,
Plan stručnog usavršavanja,
Tekuća pitanja.
Novi Sad,
avgust 2014.god.
PLAN TIMA ZA STRUCNO USAVRSAVANJA
Na osnovu uvida u licni plan svakog nastavnika o strucnom usavrsavanju za skolsku 2013/2014
godinu,načinjen je plan za sledecu skolsku godinu:
Seminari:
Za skolsku 2014/15 godinu,uvodom u dokumentaciju o individualnim izvestajima licnog usavrsavanja
svakog nastavnika za proslu skolsku godinu,tim je utvrdio da vecini nastavnika nedostaju seminari iz
kompetencija iz grupe K2 i K4,koje ce tim u saradnji sa skolom realizovati u ustanovi.Ostale seminare ce
svaki nastavnik isplanirati za sebe u zavisnosti od svojih prethodnih pohadjanih seminara.
Strucni skupovi:
Realizovana su dva strucna skupa u oreganizaciji skole .Jedan od prijavljenih seminara je prijavljen,ali je
odlozen od strane realizatora ( organizatora) seminara,sa tendencijom da ce se realizovati u toku
2014/2015
Strucno usavrsavanje van ustanove:
Jedan planirani je realizovan,a druga dva nisu bili planirana na pocetku skolske godine(nisu u planu
realizacije),ali su se odrzali na pocetku skolske 2013/14 godine
Strucno usavrsavanje u ustanovi:
Sva predviĎena strucna usavrsavanja su realizovana u toku prosle skolske godine.Svaki odskek je
napravio plan svojih aktivnosti,a i u okviru skole,u zavisnosti od dogadjaja,nastavnici su ukljuceni u rad
same ustanove u skladu sa svojim potrbama i afinitetima.
Tim za strucno usavrsavanje
32
PLAN AKTIVNOSTI (STRUĈNOG) TIMA ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANJE I IOP
Dnevni red:
- Organizacija i realizacija humanitarnog koncerta
- Saradnja sa ostalim timovima u školi
- Organizacija i realizacija koncerata u školi „ Milan Petrović“ i uspostavljanje
saradnje sa Dečijim selom.
- Organizovanje koncerata za posebno darovitu decu sa izuzetnim rezultatima
-Kao jedna od aktivnosti u prvom polugodištu planira se humanitarni koncert koji će biti odrzan u
novembru mesecu sa nazivom projekta „ MUZIKA SRCA“. Radi se o ciklusu humanitarnih koncerata
učenika i nastavnika muzičke škole „ Josip Slavenski“ Novi Sad.
-U narednom periodu plan je nastavak saradnje sa ostalim timovima.
Nastavak saradnje sa školom „Milan Petrović“ u Novom Sadu, dogovor u vezi organizacije koncerta u
toku godine.
Pored ove saradnje uspostavljen je kontakt i sa Dečijim selom iz Sremske Kamenice gde će u narednom
periodu biti održani koncerti . Razgovor o terminima koncerta trebao bi biti dogovoren do
15.10.2014.godine
-Organizovanje koncerata za posebno darovitu decu sa izuzetnim rezultatima
U drugom polugodištu plan je da učenici sa izuzetnim rezultatima budu nagradjeni kroz niz koncerata koji
bi se održali u Subotici, Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu. Učestvovanje na ovakvim
koncertima omogućilo bi im Što veći broj nastupa, upoznavanje sa vršnjacima iz drugih gradova, razvoj
kroz nastupe, meĎusobnu saradnju.
Novi Sad
03.09.2014
Zapisnik: Jelena Krmpotić-Borbelj
Download

Plan rada - Josip Slavenski