АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ПРОМОЦИЈЕ НАУКЕ,
НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИХ РЕЗУЛТАТА И ДОСТИГНУЋА
Назив активности
Кратак опис активности
Институција
надлежна за
спровођење
Период
спровођења
активности
Потребна
средства
Индикатор за
праћење
спровођења
Обезбеђивање информација
из области науке и
технологије прилагођених
медијима кроз саопштења,
видео-прилоге и друге
видове обавештавања путем
електронске поште и
интернет портала
У складу са стањем тржишта
и трендова перцепције науке,
ЦПН ће покренути посебно
штампано издање чија је
намена да подигне научну
културу грађана Србије, да
повећа информисаност о
науци и технологији и свест о
њиховом значају за напредак
друштва
ЦПН
Јануар 2014 –
децембар 2020.
400.000 на
годишњем
нивоу
Повећање броја и
квалитета
информација о
науци и
технологији у
медијима
ЦПН
Новембар 2014 –
новембар 2020.
1.200.000 на
годишњем
нивоу
Објављена
публикација
Активност 1
1.1 Интернет сервис за
пружање информација о науци
и технологији јавним
гласилима и грађанима
1.2 Периодично штампано
издање научнопопуларног
карактера
57
1.3 Радионица „Медији и
наука“
1.4 Успостављање ближе
сарадње са научним
новинарима и њихова
континуирана едукација
1.5 Годишња награда за
најбољег научног новинара
1.6 Организовање обуке за
бољи наступ у јавности за
научнике и истраживаче
Радионица са
представницима медија и
научне заједнице у циљу
сагледавања могућих облика
сарадње
ЦПН ће, у сарадњи са
међународним партнерима,
наставити обуку и
усавршавање новинара чији
ће основни циљ бити
обавештавање о томе на који
начин да се научне
информације боље приближе
широј јавности и како да се
укаже на њихову
релевантност
Успостављање годишње
награде за најбољег научног
новинара, у циљу указивања
на важност научног
новинарства и утицај које
одговорно научно
новинарство може имати на
развој друштва у целини
ЦПН ће организовати
припрему за комуникацију са
широм јавношћу за
заинтересоване научнике
кроз обуку за писање
ЦПН
Септембар 2014 –
новембар 2014.
50.000
Одржана
радионица
ЦПН
Јануар 2014 –
децембар 2020.
100.000
годишње
Одржано 6
колоквијума
научног
новинарства
ЦПН
Новембар 2014 –
новембар 2020.
50.000
годишње
Успостављена
награда
ЦПН
Мај 2015 –
мај 2020.
100.000
Одржано 5
радионица
58
1.7 Израда видео-прилога о
нашим најуспешнијим
научницима и њиховим
научним достигнућима
научнопопуларних текстова,
комуникацију на научне теме
са децом и младима, давање
интервјуа и представљање
резултата научних
истраживања и достигнућа
Припрема, у сарадњи са
научноистраживачким
организацијама, видеоприлога, посебно
документарних, о нашим
најуспешнијим научницима и
њиховим научним
достигнућима
ЦПН
Јануар 2014 –
јануар 2020.
2.000.000
Припремљен
видео-материјал и
представљен
јавности кроз
активности ЦПН-а,
медије и у
образовним
институцијама
Израда и континуирано
ажурирање електронске базе
са информацијама о
научноистраживачким
установама на нивоу Србије,
која би се састојала од
кратког описа појединачних
акредитованих научних
институција и најзначајнијих
резултата њихових
истраживања
ЦПН, МПНТР,
акредитоване
НИО
Фебруар 2015 –
децембар 2020.
700.000
Постављена база
података
ЦПН ће покренути
иницијативу да се свим
ЦПН, МПНТР
Март 2014 –
март 2020.
200.000
годишње
Одржане 3
радионице
Активност 2
2.1 Израда и одржавање
електронске базе са
информацијама о
научноистраживачким
установама у Србији и
њиховим најважнијим
резултатима
Активност 3
3.1 Покретање иницијативе за
59
омогућавање отвореног
приступа резултатима
научних истраживања
3.2 Одржавање
научнопопуларних трибина
3.3 Одржавање семинара о
важности отвореног приступа
научним информацијама
3.4 Покретање иницијативе за
објављивање годишњих
извештаја о раду и планова
рада за наредну годину
акредитованих НИО
заинтересованим странама
омогући једноставнији
приступ резултатима
научних истраживања и
научних достигнућа кроз
радионице на којима ће тај
приступ бити промовисан
ЦПН ће наставити редован
месечни програм
научнопопуларних трибина
отворених за јавност на
најактуелније научне теме
На семинарима ће
представницима медија,
доносилаца одлука, научне и
шире јавности бити
указивано на неопходност
отворенијег приступа
научним знањима и већег
ангажмана медија и јавности
у преношењу информација о
научним резултатима
ЦПН ће позвати
акредитоване
научноистраживачке
институције у Србији да на
својим интернет страницама
објаве годишње извештаје и
планове рада за наредну
ЦПН
Јануар 2014 –
децембар 2020.
800.000
годишње
Одржано 30
научнопопуларних
трибина
ЦПН
Март 2015 –
децембар 2016.
250.000
Одржана 3
семинара
ЦПН, МПНТР
Јануар 2014 –
децембар 2020.
300.000
Објављени
извештаји о раду и
годишњи планови
акредитованих
НИО.
60
годину
Активност 4
4.1 Иницирање дебате о улози
и будућности науке у друштву
4.2 Одржавање јавних
консултација о значају
научних резултата за
свакодневни живот грађана
ЦПН ће организовати форуме ЦПН, МПНТР
и јавне трибине на којима ће
представници надлежних
министарстава, научне
заједнице, образовних
институција, грађанског
друштва и јавних гласила
разговарати о начинима на
које се наука и научна
достигнућа могу приближити
грађанима, као и начинима
на које грађани и будуће
генерације могу постати део
научне заједнице наше земље
ЦПН ће организовати низ
ЦПН
јавних окупљања у форми
трибина на којима ће бити
омогућен директан дијалог
научне заједнице и грађана,
са циљем реалнијег
сагледавања потреба
друштва, ставова грађана о
науци и забринутости
грађана у вези са развојем
појединих сегмената науке и
технологије
Април 2014 –
април 2020.
400.000
Одржане 3 јавне
трибине и
објављени видеозаписи на
интернет
презентацији
ЦПН-а
Октобар 2015 –
октобар 2019.
450.000
Одржане 4 јавне
консултације
61
Активност 5
5.1 Креирање материјала на
научне теме за најмлађе
(„Научни сан“)
5.2 Мобилни научни програми
ЦПН ће припремити
материјале у форми бајки,
прича, приручника за
интерактивне радионице и
видео-материјала на
различите научне теме које
би биле представљане деци у
предшколским установама
ЦПН ће наставити са
спровођењем програма
интерактивних радионица,
планетаријумским
пројекцијама и подршком
школским научним
манифестацијама које ће
бити доступне у свим
основним школама у Србији
ЦПН
Март 2015 –
март 2020.
1.300.000
Произведено 5
публикација и 5
видео-материјала
за децу
предшколског
узраста
ЦПН
Јануар 2014 –
децембар 2020.
30.000.000
Одржано 100
научнопопуларних
програма у 50
градова Србије
62
5.3 Дечји научни камп
5.4 Мотивисање младих за
научну каријеру
ЦПН ће наставити да
спроводи пројекат „Дечји
научни камп“ у оквиру ког
основци имају могућност да
се са науком упознају кроз
директну комуникацију са
научницима и
истраживачима, и да
развијају своје прве научне
пројекте кроз примену
научног метода, али и кроз
дружење и игру
У форми гостовања и
популарних предавања
средњошколаци ће се
упознавати са успешним
научним каријерама,
животом научника и
научница и доприносом који
они могу имати уколико се
буду бавили науком; посебна
пажња биће посвећена
мотивацији девојчица и
девојака за избор занимања у
области науке и технологије,
са циљем да се прошири број
потенцијалних будућих
стручњака и стручњакиња
ЦПН
Јул 2014 –
јул 2020.
4.000.000
Одржано 6
научних кампова
ЦПН
Септембар 2014 –
септембар 2020.
2.300.000
Одржано 12
радионица
63
5.5 Подршка наставницима за
праћење напретка у научним
областима које предају ђацима
5.6 Добровољна
средњошколска пракса у
лабораторијама
ЦПН ће, са министарством
надлежним за просвету и
науку, активима наставника
и стручним и научним
друштвима, покренути
програм који ће
наставницима континуирано
омогућити приступ
најновијим вестима и
научним достигнућима у
научним областима којима се
баве
ЦПН, МПНТР
Мај 2014 –
мај 2020.
1.500.000
ЦПН ће у сарадњи са НИО
организовати програме
добровољне додатне праксе
за средњошколце у нашим
водећим научним
институцијама
ЦПН
Септембар 2014 –
децембар 2020.
800.000
ЦПН ће, у сарадњи са
надлежним министарствима
покренути иницијативу да се
у свим градовима у Србији
организује „Недеља науке“
ЦПН
Април 2014 –
децембар 2020.
3.500.000
Успостављен
систем
континуиране
обуке, кроз
годишње
бесплатне
семинаре за
наставнике, о
најновијим
научним и
технолошким
достигнућима у
земљи и свету
Потписани
споразуми о
организовању
добровољне
праксе са водећим
научним
институцијама и
заинтересованим
средњим школама
Активност 6
6.1 „Недеља науке“
Организована
„Недеља науке“на
националном
нивоу у најмање
20 градова у
Србији
64
ЦПН ће наставити са давањем ЦПН
подршке за спровођење
европског пројекта „Ноћ
истраживача“ у Србији, кроз
сарадњу са НИО и медијима
ЦПН ће, у сарадњи са НИО,
ЦПН
6.3 Подршка креирању онлајн подржати креирање онлајн
научне игрице
научних игрица које за циљ
имају популаризацију науке
међу млађим генерацијама и
учење кроз забавне садржаје,
на младима близак начин
ЦПН ће, у складу са Законом
ЦПН
6.4 Суфинансирање пројеката
којим је дефинисана његова
промоције и популаризације
надлежност, наставити са
науке и технологије кроз јавни објављивањем Јавног позива
позив
за суфинансирање пројеката
промоције науке
6.2 Наставак рада у оквиру
европског пројекта „Ноћ
истраживача“
6.5 Организовање
националних
научнопопуларних
манифестација
ЦПН ће наставити, у сарадњи
са НИО, САНУ и МПНТР и са
организацијом великих
националних
научнопопуларних
манифестација, као што је
„Мај месец математике“, и
сличних догађаја на теме које
су важне за развој науке, а
занимљиве грађанима, а које
ЦПН, МНПТР
Септембар 2014 –
октобар 2020.
300.000
Јануар 2015 –
јануар 2017.
350.000
Јануар 2014 –
јануар 2020.
30.000.000
годишње
Јануар 2014 –
децембар 2020.
30.000.000
годишње
Организована
манифестација
„Ноћ истраживача“
у већим српским
градовима
Креирана научна
онлајн игрица, са
отвореним
приступом
Финансирано 50
пројеката
промоције и
популаризације
науке по једном
годишњем јавном
позиву
Организовано 12
националних
научнопопуларних
манифестација
65
ће доприносити
популаризацији науке.
6.6 Подстицање промоције
науке кроз развој везе између
науке и уметности
ЦПН ће, посебно у оквиру
постојећих европских
пројеката, подстицати
иновативан приступ
промоцији науке, кроз
ангажовање публике у
активностима које повезују
науку са филмом, поезијом,
театром и другим облицима
уметничког изражавања
ЦПН
Јануар 2014 –
децембар 2020.
500.000
Реализовано 5
програма у
формату научне
позоришне
представе,
научног кафеа и
уметничко-научне
радионице
ЦПН ће, у сарадњи са
домаћим надлежним
институцијама, НИО и
међународним партнерима
организовати радионице о
родним стереотипима у
науци, родно сензитивним
истраживањима и моделима
за интегрисање родне
равноправности у
научноистраживачки рад, по
угледу да сличне
међународне пројекте
Истраживање на
репрезентативном узорку
ЦПН
Април 2014 –
децембар 2020.
1.500.000
Организоване 3
радионице
ЦПН, МПНТР,
Национални
Март 2014 –
март 2016.
500.000
Спроведено
истраживање
Активност 7
7.1 Промовисање родне
равноправности у науци
7.2 Покретање иницијативе за
66
истраживање о предрасудама
и препрекама на које наилазе
жене научнице
жена научница о родним
стереотипима у науци,
предрасудама и препрекама
на које наилазе
ЦПН ће наставити да
7.3 Промовисање жена
промовише жене у науци
научница кроз публикације и у кроз сарадњу са медијима,
медијима
издавање публикација и
припрему видео-програма и
документарних филмова о
битним женама у науци у
Србији
ЦПН ће спроводити програме
7.4 Менторство за будуће
кроз које ће се девојчице и
научнице
девојке из основних и
средњих школа мотивисати
да своја интересовања и
будуће каријере усмере ка
науци и технологији кроз
менторску сарадњу са
успешним научницама,
инжењеркама и другим
женама које им могу
послужити као узор у
каријери
ЦПН ће, кроз представљање
7.5 Подршка НИО за
планова за постизање родне
успостављање планова за
равноправности у науци
постизање родне
водећих светских научних
савет за науку
ЦПН
Јанаур 2014 –
децембар 2020.
1.000.000
Објављене 3
публикације и
припремљено 10
видео-прилога о
женама у науци
ЦПН
Јануар 2014 –
децембар 2020.
1.200.000
Реализовано 30
програма
менторства и 4
радионице за
средњошколке
широм Србије
ЦПН, МПНТР
Март 2014 – март
2020.
500.000
Одржане 4
радионице и
урађен приручник
за израду планова
67
равноправности у науци
институција и упознавање
НИО са резултатима
европских пројеката у овој
области, пружати подршку
истраживачким
организацијама у спровођењу
планова за успостављање
родне равносправности
7.6 Медијски семинари о
ЦПН ће организовати
ЦПН
родно сензитивном
радионице за новинаре о
истраживању о начним темама родно сензитивном
извештавању о науци
Активност 8
ЦПН ће, у сарадњи са НИО,
креирати и редовно
ажурирати базу значајних
домаћих научних достигнућа
са циљем повезивања свих
актера у процесу припреме
производа за тржиште и
његовог пласмана
ЦПН ће, у сарадњи са НИО,
8.2 Представљање јавности
Академијом инжењерских
резултата
наука и надлежним
научноистраживачких
министарствима,
пројеката који могу допринети организовати презентације
економском развоју и
резултата заинтересованих
друштвеном напретку кроз
научноистраживачких
8.1 База научних резултата
погодних за трансфер у
производњу и иновације
за успостављање
родне
равноправности у
научном раду
Фебруар –
октобар 2015
Одржане 2
радионице за
новинаре
ЦПН
Јануар2014 –
јануар 2020.
3.500.000
Креирана онлајн
база
ЦПН
Јануар 2014 –
децембар 2020.
4.000.000
Организовано 12
презентација и
одржано 20
изложби у ЦПН
Научном клубу
68
практичну примену
организација у оквиру својих
активности, као што су
трибине, Научни клуб,
популарна предавања и
остале манифестације, са
циљем промоције и
упознавања релевантних
привредних субјеката са
идејама интересантним за
комерцијализацију
Активност 9
9.1 Подршка научним и
стручним друштвима у
промоцији науке
9.2 Представљање јавности
активности организација
грађанског друштва у области
промоције и популаризације
науке
9.3 Сарадња са локалним
ЦПН ће наставити сарадњу са ЦПН
научним и стручним
друштвима у програмима
промоције науке кроз јавни
позив за суфинансирање
њихових активности, у
складу са Законом и кроз
друге облике сарадње
ЦПН ће у оквиру свог Научног ЦПН
клуба омогућити
представљање програма
организација грађанског
друштва у области промоције
и популаризације науке и
научних и технолошких
достигнућа у земљи и свету
ЦПН ће у сарадњи са
ЦПН
локалним самоуправама и
Април 2014 –
децембар 2020.
3.500.000
Јануар 2014 –
децембар 2020.
2.000.000
Јануар 2014 –
децембар 2020.
6.000.000
Подржано 50
пројеката
промоције науке у
организацији
регистрованих
научних и
стручних
друштава
Организовано 20
презентација у
ЦПН Научним
клубу
Основано 6
научних клубова
69
самоуправа у промоцији науке
широм Србије
9.4 Грађанин-научник
научним и стручним
друштвима широм Републике
Србије подржати оснивање
научних клубова у којима ће
се програми промоције и
популаризације науке и
други програми неформалног
образовања континуирано
спроводити
ЦПН ће, по угледу на сличне
ЦПН
европске иницијативе,
покренути низ активности у
којима ће грађани моћи да се
укључе у спровођење
научноистраживачких
пројеката, кроз прикупљање
података и информација од
значаја за научна
истраживања
Јануар 2014 –
децембар 2020.
400.000
Отворен позив
водећих НИО за
укључивање
грађана у
прикупљање
података од
значаја за научна
истраживања
Јанаур 2014 –
децембар 2020.
1.500.000
Укључивање
Србије у
иницијативе
водећих
међународих
организација у
области промоције
науке; обележен,
сваке године,
Активност 10
10.1 Сарадња са водећим
међународним
организацијама у области
промоције науке
ЦПН ће наставити и
проширити сарадњу са
Унеском и другим
међународним
организацијама на
спровођењу
интернационалних,
регионалних и националних
програма у области
ЦПН
70
промоције и популаризације
науке, кроз покровитељства,
обележавање међународних
јубилеја и других сличних
програма
10.2 Спровођење, кроз
међународне конзорцијуме,
започетих међународних
пројеката промоције науке
10.3 Чланство и сарадња са
програмима међународних
асоцијација у области
промоције науке и технике
ЦПН ће наставити
спровођење међународних
пројеката у домену
промоције науке започетих у
оквиру Оквирног програма 7
Европске уније и других
међународних и
билатералних пројеката и
обезбедити имплеметацију
њихових резултата на
територији Србије
ЦПН ће наставити
међународно умрежавање и
сарадњу кроз асоцијације
чији је члан: Ексајт, Европска
асоцијација научних догађаја,
Међународна асоцијација
научних и технолошких
центара и др.
ЦПН
Јануар 2014 –
децембар 2017.
850.000
ЦПН
Јануар 2014 –
децембар 2020.
1.000.000
Међународни дан
науке за мир и
развој, обезбеђено
покровитељство
Унеска за
регионалну
конференцију о
промоцији науке
Спроведени
међународни
пројекти започети
пре 2014. године
Чланство у
поменутим
међународним
асоцијацијама и
активно учешће у
њиховим
активностима
71
10.4 СЦИПРОМ
10.5 Учествовање у програму
Хоризонт 2020 у оквиру
Радног програма „Наука са
друштвом и за друштво“
ЦПН ће наставити са
ЦПН
организовањем Регионалне
конференције о промоцији
науке (SCIPROM), која се у
октобру одржава у Београду,
у сарадњи са регионалним и
европским партнерима
ЦПН ће учествовати у
ЦПН
позивима у оквиру програма
Хоризонт 2020 Европске
комисије, а у оквиру
програма „Наука са друштвом
и за друштво“, као и у другим
сличним међународним
активностима са циљем
укључивања у актуелне
програме промоције науке,
научних и технолошких
достигнућа, одговорног
истраживања, родне
равноправности у науци,
иновација и повезивања
науке, привреде и друштва у
целини
Октобар 2014 –
октобар 2020.
3.500.000
Одржано 6
регионалних
конференција за
промоцију науке
Јануар 2014 –
децембар 2020.
300.000
Укљученост у 3
пројекта у
програму
Хоризонт 2020
72
Download

Акциони план