BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
Komisija za sačinjavanje, objavljivanje i provedbu
javnog poziva zainteresovanim stručnim licima
za obavljanje poslova tehničkog pregleda i
prijema građevina na području općine Živinice
Broj: 01/2-05-89-470-1/13
Datum 23.05.2013. god.
Na osnovu člana 131. stav 6. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Sl.novine TK-a,“ br. 06/11),
Komisija za sačinjavanje, objavljivanje i provedbu javnog poziva zainteresovanim stručnim licima za obavljanje
poslova tehničkog pregleda i prijema građevina na području općine Živinice, objavljuje
JAVNI POZIV
ZAINTERSOVANIM STRUČNIM LICIMA ZA OBAVLJANJE POVREMENIH POSLOVA
TEHNIČKOG PREGLEDA I PRIJEMA GRAĐEVINA NA PODRUČJU OPĆINE ŽIVINICE
I
Javno se pozivaju stručna lica za povremeni rad u komisijama za tehnički pregled i prijem izgrađenih
građevina na području općine Živinice, i to sljedećih zvanja:
- Diplomirani inženjeri arhitekture,
- Diplomirani inženjeri građevine (konstrukterski, saobraćajni i hidro smjer),
- Diplomirani inženjeri elektrotehnike,
- Diplomirani inženjeri mašinstva,
- Diplomirani inženjeri tehnologije (hemijski smjer, smjer zaštite na radu i životne okoline i protivpožarna zaštita),
- Diplomirani inženjeri geologije,
- Diplomirani inženjeri geodezije,
- Diplomirani inžinjeri saobraćaja,
- Diplomirani sanitarni inžinjeri,
da dostave dokaze o ispunjavanju uslova za učešće u povremenom radu u komisijama.
II
Učešće u povremenom radu u komisijama za tehnički pregled i prijem izgrađenih građevina na području
općine Živinice mogu ostvariti stručna lica koja ispunjavaju uslove iz člana 131. stav 2., 3., 4. i 5. Zakona o
prostornom uređenju i građenju („Sl.novine TK-a,“ br. 06/11), i to:
- Da su diplomirani inženjeri odgovarajuće struke,
- Da imaju radno iskustvo od najmanje 5 godina,
- Da imaju položen stručni ispit u struci
- Da imaju iskustvo u projektovanju ili izvođenju građevina.
III
Prijave po javnom oglasu treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u jednom
od dnevnih listova u Bosni i Hercegovini.
________________________________________________________________________________________________
OPĆINA ŽIVINICE, 75270 Živinice, ulica Alije Izetbegović br. 28.,
telefon: centrala 035 743 300, sekretarica 035 743 303, fax: 772 125,
e-mail : [email protected] , web stranica : www.opcinazivinice.org
IV
Uredno zatvorene prijave na Javni poziv podnose se Pisarnici općine Živinice ili putem pošte na adresu:
Općina Živinice, Komisija za sačinjavanje, objavljivanje i provedbu Javnog poziva zainteresovanim stručnim
licima za obavljanje poslova tehničkog pregleda i prijema građevina na području općine Živinice, Ulica Alije
Izetbegovića br. 28, 75270 Živinice.
Uz prijavu na Javni poziv obavezno je priložiti sljedeća dokumenta:
- akt sa imenom i prezimenom, imenom jednog roditelja, tačnom adresom stanovanja, brojem telefona i
jedinstvenim matičnim brojem (JMBG),
- e-mail adresu za kontakte,
- kraću biografiju,
- diplomu o završenom školovanju (ovjerena fotokopija),
- uvjerenje o radnom stažu u struci (original),
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu u struci (ovjerena fotokopija),
- uvjerenje o iskustvu u projektovanju ili izvođenju građevina u struci (original),
- kopiju lične karte (obje strane-ovjerene fotokopije),
- kopiju ličnog bankovnog transakcijskog računa,
- ovjerenu izjavu – kojom podnosilac izjavljuje da će blagovremeno pismenim putem obavijestiti Službu za
prostorno planiranje i komunalne poslove općine Živinice o svom izuzeću u slučaju da je u srodstvu sa
investitorom objekta koji je predmet tehničkog pregleda, kao i u slučajevima kada je učestvovao u izradi projektne
dokumentacije za navedeni objekat.
V
Otvaranje prijava obavit će se komisijski u roku od 5 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
VI
Sva prijavljena lica bit će blagovremeno obaviještena o ishodu njihovog sudjelovanja na Javnom pozivu.
Dokumentacija priložena uz prijavu se ne vraća podnosiocu.
VII
Nakon sačinjavanja spiska stručnih lica koja ispunjavaju uslove iz tačke II Javnog poziva, ista će se u
zavisnosti od vrste i složenosti objekata, povremeno pozivati i imenovati rješenjem od strane nadležne općinske
službe u prethodnom postupku kod izdavanja odobrenja za upotrebu građevina.
VIII
Kandidati koji budu ispunjavali uvjete bit će angažirani povremeno, po potrebi.
Članovi komisije u svakom povremenom pojedinačnom angažovanju ostvarivat će pravo na jednokratnu
naknadu u skladu sa Odlukom o troškovima vršenja tehničkog pregleda izgrađenih objekata u postupku izdavanja
upotrebne dozvole na području općine Živinice izdate pod brojem 01/2-05-89-998/08 od 18.06.2008. godine
("Sl.glasnik. općine Živinice", br. 5/08) dok se drugačije ne odredi.
IX
Dodatna obavještenja u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti od Komisije za sačinjavanje, objavljivanje
i provedbu Javnog poziva zainteresovanim stručnim licima za obavljanje poslova tehničkog pregleda i prijema
građevina na području općine Živinice, soba broj 39 ili na telefon broj 035 743 326 od 8,00 do 14,00 sati ili putem
e-maila [email protected] sa naznakom subjekta "komisija".
PREDSJEDNIK KOMISIJE
Sakib Nišić
________________________________________________________________________________________________
OPĆINA ŽIVINICE, 75270 Živinice, ulica Alije Izetbegović br. 28.,
telefon: centrala 035 743 300, sekretarica 035 743 303, fax: 772 125,
e-mail : [email protected] , web stranica : www.opcinazivinice.org
Download

javni poziv zavrsno