BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 10-05-3815/2013
Dana, 22.07.2013.g.
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave („Sl. novine FbiH“, broj:
49/06 i 51/09), člana 24., 127. stav 3 i 129. stav 1. Statuta općine Živinice („Službeni glasnik
općine Živinice“, broj: 4/12), Akta Općinskog vijeća Živinice broj: 10-05-244-2/2013 od
30.01.2013. godine, Zaključka Kolegija Općinskog vijeća Živinice od 20.02.2013. godine,
Zaključka Općinskog vijeća Živinice sa 8. redovne sjednice održane dana 15.05.2013.godine,
Zaključka Kolegija Općinskog vijeća Živinice od 11.07.2013.godine, na prijedlog Komisije za
statutarna pitanja, Poslovnik i propise, Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj dana,
22.07.2013..godine, d o n o s i:
STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Živinice
Član 1.
U Statutu općine Živinice („Službeni glasnik općine Živinice“, broj: 4/12) (u daljem tekstu:
Statut), u članu 4. stav. 2 riječi „br. 30“ zamjenjuju se riječima „ Zgrada I na broju: 28. i Zgrada
II na broju: 30.“
Član 2.
U članu 67. stav 1. tačka 2. Statuta iza riječi „predsjednik“ dodaje se riječ „Savjeta“.
Član 3.
U članu 72. stav 3. Statuta mijenja se i glasi:
„Mjesni zbor građana punovažno odlučuje ako je na istom prisutno 10 % građana upisanih u
birački spisak te MZ-e, a odluke i zaključci zbora su punovažni ako je za tu odluku ili zaključak
glasalo preko 50 % prisutnih građana na tom zboru.“
U članu 72. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
„Ako se na ponovljenom Zboru građana ne odazove potreban kvorum iz stava 3. ovog člana,
a odluke i zaključci su neophodni i hitni, zbor će se održati i odluke i zaključci će biti
punovažni, ako je za njih glasala nadpolovična većina prisutnih na tom zboru.“
U članu 72. u stavu 5. riječ "povjereništvo" zamjenjuje se riječima:
„povjerenika za tu MZ-u čije će mandat biti sve dok Općinsko vijeće ne donese novu odluku o
raspisivanju izbora za tu mjesnu zajednicu.“
Dosadašnji stavovi 4., 5. i 6. postaju stavovi 5., 6. i 7.
Član 4.
U članu 75. Statuta dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„Izbori za članove Savjeta mjesne zajednice odvijaju se u okviru Kandidacionog zbora na
kome se vrši predlaganje i utvrđivanje kandidatske liste za članove Savjeta mjesne zajednice,i
Izbornog zbora na kome se vrsi izbor clanova Savjeta mjesne zajednice, tajnim glasanjem.
U članu 75. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„Prva konstituirajuća sjednica Savjeta mjesne zajednice biće održana najkasnije u roku od
30 dana od dana kada Općinsko vijeće potvrdi izborne rezultate za organe MZ.“
Dosadašnji savovi 3. i 4. postaju stavovi 5. i 6.
Član 5.
U članu 78. u stavu 2. Statuta iza riječi „Općinsko vijeće“ dodaje se „i Općinski načelnik“.
Član 6.
U poglavlju VIII Statuta, naziv odjeljka „PREDSJEDNIK MJESNE ZAJEDNICE“ se
dopunjuje tako da se iza riječi „PREDSJEDNIK“ dodaje “SAVJETA”.
Član 7.
U članu 82. u stavu 1. Statuta iza riječi „Predsjednik“ dodaje se riječ „Savjeta“.
Član 8.
U članu 83. u stavu 2. Statuta iza riječi „Predsjednik“ dodaje se riječ „Savjeta“.
Član 9.
Član 88. Statuta mijenja se i glasi :
„Nadzor nad radom Savjeta mjesne zajednice vrši Općinsko vijeće i Općinski načelnik.
Predsjedavajući Općinskog vijeća ili Općinski načelnik imaju pravo i obavezu predložiti
Općinskom vijeću da raspusti Savjet mjesne zajednice, odnosno tražiti od Savjeta mjesne
zajednice da razrješi dužnosti predsjednika Savjeta MZ ako se utvrdi da u svom radu krše
Zakon, Statut Općine, propise Općine, Statut MZ-e ili ne izvršavaju povjerene poslove.”
Član 10.
U članu 97. u stavu 1. Statuta iza riječi „predsjednik“ dodaje se riječ „Savjeta“.
Član 11.
U članu 98. u stavovima 2 i 3. Statuta iza riječi "predsjednik" dodaje se riječ "Savjeta".
2
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Član 12.
U članu 99. u stavu 1. Statuta briše se tekst koji glasi:
„ili najmanje 200 građana toga zbora, ako je jedna desetina građana mjesnog zbora veća od
tog broja“.
U članu 99. Statuta dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„Ako se na ponovljenom Zboru građana ne odazove potreban kvorum iz stava 1. ovog člana,
a odluke i zaključci su neophodni i hitni, zbor će se održati i odluke i zaključci će biti
punovažni, ako je za njih glasala nadpolovična većina prisutnih na tom zboru".
Dosadašnji stavovi 2., 3., 4. i 5. postaju stavovi 3., 4., 5. i 6.
Član 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku
općine Živinice".
Obrazloženje
Aktom Općinskog vijeća Živinice broj: 10-05-244-2/2013 od 30.01.2013. godine,
Zaključkom Kolegija Općinskog vijeća Živinice od 20.02.2013. godine, Zaključkom Općinskog
vijeća Živinice sa 8. redovne sjednice održane dana, 15.05.2013.godine i Zaključkom Kolegija
Općinskog vijeća Živinice od 11.07.2013.godine, Općinsko vijeće je zadužilo Komisiju za
statutarna pitanja, Poslovnik i propise da pristupi izmjenama i dopunama Statuta općine
Živinice i isti prilagodi važećim zakonskim odredbama, smjernicama i politikama Općinskog
vijeća u novom sazivu.
Izmjene i dopune Statuta odnose se na odredbe kojima se regulišu izbori za organe Mjesnih
zajednica. Zakonom o principima lokalne samouprave ("Sl.novine F BiH",broj: 49/06 i 51/09)
utvrđeno je da se Statutom jedinice lokalne samouprave odnosno Statutom Mjesne zajednice
uređuju poslovi koje obavlja Mjesna zajednica, organi kao i postupak izbora, organizacija i rad
organa, način odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad Mjesnih zajednica.
PRDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
mr.sci. Began Muhić,s.r.
3
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Na osnovu člana 72. stav 2. a u vezi sa članom 75. Statuta općine Živinice, («Službeni glasnik
općine Živinice» broj: 4/12 od 10.04.2012.godine), Općinsko vijeće Živinice na sjednici
održanoj dana: 22.07.2013.godine, d o n o s i
ODLUKU
O RASPISIVANJU IZBORA U MZ
Član 1.
Raspisuju se izbori u svim mjesnim zajednicama na području općine Živinice za izbor članova
Savjeta u MZ .
Član 2.
Izbori će se sprovesti u roku od 60 dana ,u skladu sa Statutom općine Živinice, od dana stupanja
na snagu ove Odluke.
Član 3.
Izbore će provesti Lokalna izborna komisija općine Živinice koja će odrediti tačan datum
održavanja izbora u svim mjesnim zajednicama za isti dan.
Član 4.
Nakon izvršenih izbora za članove Savjeta MZ , Komisija iz prethodnog člana obavezna je
sačiniti Izvještaj o radu i rezultatima izbora i isti dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje i
usvajanje u roku od 15 dana po završetku izbornog procesa.
Član 5.
Finansijska sredstva za provođenje izbora, naknadu i rad Lokalne izborne komisije obezbjeđena
su u budžetu Općine.
Član 6.
Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom glasniku općine Živinice».
OBRAZLOŽENJE
Općinsko vijeće Živinice je svojom ranijom Odlukom o raspisivanju izbora u MZ broj: 10-05349/09 od 21.01.2009. godine raspisalo izbore u svim mjesnim zajednicama na području općine
Živinice za četverogodišnji mandat 2009-2012.
U skladu sa članom 75. Statuta općine Živinice, izbor članova Savjeta mjesnih zajednica vrši se
najkasnije 60 dana od dana konstituisanja Općinskog vijeća Živinice. Obzirom na činjenicu da
je Općinsko vijeće Živinice usvojilo novi Statut općine Živinice («Službeni glasnik općine
Živinice» broj: 4/12 od 10.04.2012.godine), te nakon toga nekoliko puta se vodila rasprava o
Izmjenama i dopunama Statuta općine, kao i usaglašavanje Statuta MZ-a sa Statutom općine
Živinice, i to je razlog opravdanog kašnjenja za raspisivanje izbora. Usklađivanje Statuta MZ sa
Statutom općine Živinice je završeno i svi usklađeni Statuti MZ su objavljeni u ("Službenom
glasniku općine Živinice"broj:2/13).
Mandat članova Savjeta mjesnih zajednica traje 4 (četiri) godine.
4
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Zbog naprijed navedenih razloga nadležna općinska služba je mišljenja da ovakvu odluku treba
što prije da usvoji Općinsko vijeće Živinice, i imenovana Komisija koja će provesti izbore za
organe mjesnih zajednica da odmah započne sa svojim radom.
Z/Z – S/Č – S/A
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Živinice
Općinsko vijeće
Broj:10-05-3691/2013
Dana,23.07.2013.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA ŽIVINICE
mr.sci. Began Muhić, s.r.
5
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
- Općinsko vijeće Broj:10-05-3760/2013
Dana,22.07.2013.godine
Na osnovu člana 13.Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH („Sl.novine FBiH“,br.49/06) i člana
24. Statuta općine Živinice ( „Službeni glasnik općine Živinice“,br.4/12) Općinsko vijeće Živinice , na prijedlog
Općinskog načelnika, nasjednici održanoj dana 22.07.2013.god.donosi:
ODLUKU
o davanju saglasnosti za korištenje puta
Privrednom drustvu"Bingo"doo export-import Tuzla
Član 1.
Daje se saglasnosti za korštenje parcele označenih po n.p. kao k.č.br.641/1 (dio) naziv parcele
„Ciljuge“ kultura šuma, površine 341921 m2, k.č.641/2, naziv parcele „Ciljuge“ kultura prilazni put,
površine 1192 m2 i k.č.br.641/5 (dio) naziv parcele „Ciljuge“ , kultura prilazni put,površine 4978 m2, sve
upisane u p.l.br.116 K.O. Kovači na posjednika DR.SV.SSNO Beograd, privrednom društvu „Bingo“ doo
export-import Tuzla, kao i drugim pravnim i fizičkim licima za koje se ukaže potreba zbog privođenja
namjene kasarne „Ciljuge“
Član 2.
Sastavni dio ove odluke je kopija katastarskog plana na kojoj su obilježene parcele iz člana 1. ove odluke.
Član 3.
Saglasnost za korištenje parcela iz člana 1. ove odluke daje se na period od 5 godina.
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
„Bingo“ doo export-inport Tuzla podnijelo je Općinskom načelniku zahtjev za izdavanje saglasnosti za
korištenje pristupnog puta do parcele označene kao k.č.br.624, naziv parcele „Bregovi“, kultura pašnjak 3 klase
površine 196638 m2, upisana u p.l.br.114 K.O. Kovači na posjednika Državna svojina, pravo korištenja općina
Živinice sa dijelom 1/1.
Općinsko vijeće Živinice je parcelu k.č.br.624. uvrstilo u program gospodarenja poljoprivrednim
zemljištem, nadležno Ministarstvo izdalo u zakup na period od 10 godina „Bingu“ do export-inport Tuzla, koje na
navedenoj parceli namjerava izgraditi farmu koka nosilja i druge prateće objekte, te im je iz tog razloga potreban
pristupni put parcele radi pribavljanja urbanističke saglasnosti kod Ministarstva prostornog uređenja i zaštite
okolice Tuzlanskog kantona.
Obzirom da je Vlada FBiH na sjednici održanoj 13.06.2013.godine donijela Odluku o davanju na
privremeno korištenje vojarne „Ciljuge“ i vraćanje u posjed zemljišta općina Živinice na period od 5 godina,
kojom je između ostalog obuhvaćeno i zemljište k.č.br.641/1, k.č.br.641/2 i k.č.br.641/5 sve upisane u p.l.br.116
K.O. Kovači ne postoje smetnje da se dozvoli korištenje dijela predmetnih parcela na period od 5 godina.
.
Voditelj postupka:A.S.
DOSTAVLJENO:
- „Bingo“ doo export-import Tuzla
- Stručna služba Općinskog načelnika
-Stručna služba Općinskog vijeća
- Službeni glasnik općine Živinice,
- U predmet.-
6
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKO VIJEĆA ŽIVINICE
mr.sci.Began Muhić,s.r.
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Na osnovu 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene
novine FBiH“ br. 49/06), člana 60. i 62. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti
Federacije Bosne i Hercegovine (“Sl. novine FBiH”, br.45/10 i 111/12) i člana 24. Statuta
općine Živinice (“Službeni glasnik općine Živinice” br.4/12), Općinsko vijeće Živinice, na
sjednici održanoj dana 22.07. 2013.godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i naknadama uposlenika i izabranih dužnosnika u
organima Općine Živinice
Član 1.
U Odluci o plaćama i naknadama uposlenika i izabranih dužnosnika u organima Općine
Živinice („Službeni glasnik Općine Živinice“ broj: 7/13), u članu 7., u trećoj koloni šestog reda
tabele, umjesto broja: „4,50“, upisati broj: “5,20“.
Član 2.
U članu 9. u prvom stavu, iza riječi „Općinski načelnik“ upisati: „ i Predsjedavajući
Općinskog vijeća, koji dužnost obavlja profesionalno“
Član 3.
U članu 13., u tabelarnom prikazu platnih razreda, radnih mjesta i koeficijenata državnih
službenika, u drugoj koloni četvrtog reda tabele, umjesto: „šef unutrašnje organizacijske
jedinice“, upisati: “šef službe, šef stručne službe i interni revizor“, a u trećoj koloni istog reda
tabele, umjesto broja:“4,5“, upisati broj:“5,20“.
Član 4.
U članu 16., dodati tekst koji će biti prvi stav ovog člana:
„Vrsta dodataka na plaću
a.) Općinskom načelniku pripada položajni dodatak u visini od 20% od osnovne plaće koji se
obračunava na osnovnu plaća i čini sastavni dio plaće.
b.) Državni službenik i namještenik ima pravo na dodatak na plaću koji je utvrđen u odredbama
ove odluke, kao i u članu 41. Zakona o državnoj službi u FBiH („Službene novine FBiH“ br.
29/03, 23/04,39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u
FBiH („Službene novine TK“ br.12/10 i 1/12).
c.) Dodatak na plaću iz tačke a.) i b.) ovog člana čini sastavni dio osnovne plaće“.
, a dosadašnji prvi stav postaje drugi stav.
Član 5.
U cijelom tekstu člana 18. riječi : „dodatak na plaću“ zamijeniti riječima „naknada na
plaću“ u odgovarajućem padežu.
7
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Član 6.
U članu 19., iza prvog stava dodati:
„(Naknada za ishranu tokom rada)
Državni službenik i namještenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu u toku rada
(topli obrok) u visini 1% prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i
Hercegovine po zadnjem objavljenom statističkom podatku“ - akontativno.
(Naknada za godišnji odmor – regres)
Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu na ime regresa za korištenje
godišnjeg odmora u visini 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i
Hercegovine po zadnjem objavljenom statističkom podatku - akontativno.
Pravo na regres iz stava 1. ovog člana ima svaki državni službenik i namještenik koji u
toku kalendarske godine ima pravo na godišnji odmor “.
Član 7.
Zadužuje se Komisija za statutarna pitanja, poslovnik i propise Općinskog vijeća Živinice,
da izradi prečišćen tekst kompletne odluke.
Član 8.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
Općine Živinice.
BM
Predsjedavajući Općinskog vijeća Živinice
mr.sci. Began Muhić,s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
Općinsko vijeće
Broj:10-05-3670/13
Dana,22.07.2013. godine
8
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Na osnovu člana 13 Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH („Sl.novine FbiH“,
br. 49/06), člana 38. Statuta općine Živinice („Službeni glasnik općine Živinice“ br.4/12),
Općinsko vijeće Živinice “ na svojoj sjednici održanoj 22.07.2013.godine d o n o s i
ODLUKU
o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata na platne razrede
zaposlenika u javnim ustanovama
Član 1.
Ovom odlukom utvrđuju se platni razredi i koeficijenti na platne razrede zaposlenicima u
JU “Centar za socijalni rad“ Živinice, JU “Bosanski kulturni centar“ Živinice, JU “Radio
televizija“ Živinice i JU „Dječije obdanište“ Živinice.
Član 2.
Zaposlenici u javnim ustanovama iz člana 1. ove odluke, razvrstavaju se u sedam platnih
razreda i za svaki platni razred utvrđuju se koeficijenti za plaću u sledećim vrijednostima:
1. I platni razred.......................................................................................4,50
2. II platni razred......................................................................................3,55
3. III platni razred.....................................................................................2,75
4. IV platni razred.....................................................................................2,15
5. V platni razred......................................................................................1,90
6. VI platni razred.....................................................................................1,75
7. VII platni razred....................................................................................1,60
U I platni razred razvrstavaju se radna mjesta direktora javnih ustanova.
U II platni razred razvrstavaju se radna mjesta sa završenom VSS (dipl.socijalni radnik,
dipl.defektolog, dipl. pedagog-psiholog, glavni urednik, dipl.pravnik, dipl.ekonomista,
dipl.žurnalista, profesor i vaspitač djece i dr.)
U III platni razred razvrstavaju se radna mjesta zaposlenika sa završenom VŠS
(ekonomista, pravnik, nastavnik i vaspitač djece, socijalni radnik, i dr.)
U IV platni razred razvrstavaju se radna mjesta sa završenom SSS (IV stepen) i VKV
radnik.
U V platni razred razvrstavaju se radna mjesta zaposlenika sa završenim III stepenom
školske spreme, KV-radnici.
U VI platni razred razvrstavaju se radna mjesta zaposlenika sa završenom osnovnom
školom i odgovarajućim kursom( operater, daktilograf i dr.).
U VII platni razred razvrstavaju se radna mjesta zaposlenika NK-radnika (kuriridostavljači,higijeničari i dr.).
Član 3.
Osnovna plaća se utvrđuje množenjem osnovice za obračun plaće sa utvrđenim
koeficijentom platnog razreda.
Iznos osnovne plaće, utvrđen na način iz prethodnog stava, uvećava se za 0,5% za
svaku započetu godinu penzijskog staža uposlenika u organima općine Živinice, a najviše
do 20%.
Osnovica za obračun plaće u javnim ustanovama je ista kao i za državne i službenike i
namještenike u organu uprave općine Živinice za javne ustanove koje ne ostvaruju vlastite
prihode (JU „Centar za socijalni rad“ Živinice), a za javne ustanove koje ostvaruju vlastite
9
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
prihode, osnovica za obračun plaća se umanjuje za 10%. Razliku do pune plaće, u skladu sa
raspoloživim sredstvima, javne ustanove mogu isplatiti iz vlastitih prihoda.
Član 4.
Zbog složenosti, težine poslova i dežurstva, uposlenicima JU „Centar za socijalni rad“
Živinice uvećava se plaća za 5% u toku mjeseca.
Član 5.
Direktori javnih ustanova dužni su svoja akta kojima se uređuje ova oblast uskladiti sa
ovom Odlukom, a do usklađivanja primjenjivat će se odredbe ove odluke.
Član 6.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom glasniku“ općine
Živinice, a primjenjivat će se na neisplaćene plaće u javnim ustanovama iz člana 1. ove
odluke.
Član 7.
Donošenjem ove odluke prestaje da važi odluka Općinskog vijeća broj: 10-05-2438/09 od
27.03.2009 godine.
Predsjedavajući OV Živinice
SČ
mr.sci. Began Muhić,s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
Općinsko vijeće
Broj: 10-05-3671/13
Dana,22.07.2013.godine.
10
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj10-05-3672/2013god.
Dana, 22.07.2013.godine
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine FBiH“
broj:49/06) člana 24. i 118. Statuta općine Živinice ( „Službeni glasnik općine Živinice“
br.4/12), Općinsko vijeće Živinice, na sjednici održanoj 22.07. 2013.godine, d o n o s i
ODLUKU
o vraćanju u posjed i vanknjižno vlasništvo poslovnog prostora
Član 1.
Izuzima se iz posjeda i prava korištenja poslovni prostor koji se nalazi u prizemlju
zgrade „Valjevka“ u Ul. Alije Izetbegovića bb (bivša Ul. M. Tita), površine 131,72 m2,
sagrađen na parceli kč.br.844/25 površine 540m2, uknjižena u z.k.uložak broj:5736 K.O.
Živinice a kojoj po novom premjeru odgovara parcela k.č. broj:1640 upisana u PL broj:461
K.O. Živinice grad, uknjižena kao državna svojina, od JZU „Dom zdravlja“ Živinice i vraća u
posjed i vanknjižno vlasništvo općini Živinice.
Član 2.
Zadužuje se Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Živinice i Općinsko
pravobranilaštvo Živinice da preduzmu potrebne radnje radi uknjižbe poslovnog prostora iz
tačke 1. ove odluke.
Član 3.
Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Živinice“.
BM
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
mr.sci. Began Muhić,s.r.
11
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Na osnovu člana 24. Statuta općine Živinice („Sl. glasnik općine Živinice“, br. 4/12) i
člana 102. i 103. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Živinice („Sl. glasnik općine Živinice“,
br. 13/2012), Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj 22.7.2013. godine,
donosi
ODLUKU
I
Općinsko vijeće Živinice usvaja Odluku o odobravanju zvaničnog odobrenja puštanja
u rad WEB stranice Općinskog vijeća Živinice.
WEB stranica Općinskog vijeća Živinice se otvara u cilju poboljšanja transparentnosti
u radu Općinskog vijeća i povećanju blagovremene objektivne informiranosti građana o radu
Općinskog vijeća Živinice i jačanje međusobnih komunikacija općinski vijećnici – građani.
II
Troškovi izrade WEB stranice u iznosu 150,00 KM obezbjedit će se iz Budžeta općine
Živinice za 2013. godinu.
III
Za modelatora WEB stranice Općinskog vijeća Živinice kao člana radnog tijela
Općinskog vijeća određuje se Salko Jagodić u saradnji sa Stručnom službom Općinskog vijeća
Živinice.
IV
Naknada modelatoru u iznosu naknade dva člana radnog tijela Općinskog vijeća u
neto iznosu obezbijedit će se iz Budžeta Općinskog vijeća Živinice.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
- Općinsko vijeće Broj: 10-05-3662-1/2013
Dana, 22.07. 2013. godine
12
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
mr.sci. Began Muhić,s.r.
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
Općinsko vijeće
Broj:10-05-3662-17/2013
Dana,22.07.2013.godine
Općinsko vijeće Živinice, na osnovu člana 217. stav. 2. Zakona o upravnom postupku
(„Sl.novine FBiH“,broj 2/98 i 48/99) i člana 24. Statuta općine Živinice ( „Sl.glasnik općine
Živininice, br.4/12) na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj dana 22.07.2013..
godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o ispravci greške u Odluci Općinskog vijeća
broj:10-05-6681 od 07.09.2009.godine
I.- U pravosnažnoj Odluci Općinskog vijeća o izmjeni i dopuni odluke o prenosu prava
raspolaganja korištenja zemljišta broj:10-05-6681 od 07.09.2009.godine, u član 2 ( na stranici 2
) ispravlja se greška u broju parcele po novom premjeru tako što će se umjesto upisane
parcele „k.č.br.559“ upisati parcela „560“.
Obrazloženje
Odlukom Općinskog vijeća Živinice, broj:10-05-6681 od 07.09.1009.godine, o izmjeni i
dopuni Odluke o prenosu prava raspolaganja korištenja na zemljištu broj 10-05-5371 od
08.07.2009.godine, izvršen je prenos prava na zemljištu sa RMU-a. „ Đurđevik“ u korist općine
Živinice, pored ostalog i na parceli novog premjera k.č.br.560 kojoj po starom premjeru
odgovara parcela k.č.br.271/3.
Međutim u postupku realizacije Urbanističkog projekta „Jezero“ Bašigovci, na zemljištu
koje je preneseno na općinu, vještak geometar Aljić Zijad, ustanovio je, da je predmetno
zemljište u zemljišnoknjižnoj evidenciji upisano u korist Općine Živinice, a da se u
katastarskom operatu još vodi upisan RMU-a „Đurđevik“.
Izvršenom identifikacijom na zemljištu od 09.07.2013.godine vještak geometar Aljić
Zijad je utvrdio da parceli starog premjera k.č.br.271/3 odgovara parcela novog premjera
k.č.br.560 a ne parcela k.č.br.559 (s.p.271/3) kako je greškom navedeno u Odluci broj:10-056681 od 07.09.2009.godine, jer parceli po novom premjeru k.č.br.559 prema izvršenoj
identifikaciji odgovara parcela k.č.br.271/7 po starom premjeru. Na osnovu svega navedenog
utvrđeno je da je u Odluci broj 10-05-6681 od 07.09.2009.godine grešekom umjesto parcele
k.č.br.560 greškom upisana parcela k.č.br.559 po novom premjeru da odgovara parceli
k.č.br.271/3 po starom premjeru.
Protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužebe Kantonalnom sudu u Tuzli, u roku od 30 dana od dana dostavljanja
zaključka, tužba se podnosi neposredno sudu u dva primjerka sa prilogom zaključka o ispravci
grešeke u Odluci Općinskog vijeća.
Obrađivač: Nasiha Fatušić
DOSTAVLJENO
1. RMU-a „Đurđevik“ u Đurđeviku
2. Katastarski operat općine Živinice,
3. U predmet.-
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Mr.sci.Began Muhić,s.r.
13
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski Kanton
OPĆINA ŽIVINICE
Općinsko vijeće
Broj:10-05-3664/13
Živinice, 22.07.2013.godine
Općinsko vijeće Živinice rješavajući po zahtjevu Mešković (Began) Miralema iz Živinica u
predmetu – Zahtjev za ispravku greške u rješenju, na osnovu člana 217. stav 1. i 2. Zakona o upravnom
postupku FBiH („Sl.novine FBiH“, br. 2/98 i 48/99) i člana 24. Statuta Općine Živinice ("Sl. Glasnik
Općine Živinice", br.4/12), na sjednici održanoj dana 22.07.2013. godine, donosi:
ZAKLJUČAK
I.- ISPRAVLJA SE greška u Rješenju Skupštine opštine Živinice, br. 04/3-475-54 od
29.12.1983. godine tako što u tačci II, alineja 2. umjesto "Mešković Zihniji sinu Bege" treba da stoji
"Mešković Miralemu sinu Begana".
II.- Ovaj zaključak čini sastavni dio rješenja navedenog u tačci I. ovog zaključka i ima pravni
učinak od dana od kojeg pravni učinak ima i rješenje koje se ispravlja.
III.- Troškovi postupka se određuju u iznosu od 100,00 KM (stotinu konvertibilnih maraka) i
iste je dužan uplatiti Mešković (Began) Miralem iz Živinica u roku od l5 dana nakon pravosnažnosti
ovog zaključka na račun broj: 1543602004730752, vrsta prihoda: 722611, općina: 106, primalac: Budžet
općine Živinice, svrha doznake: troškovi postupka.
Obrazloženje
Općinskom vijeću Živinice putem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine
Živinice zahtjevom za ispravku greške u Rješenju Skupštine opštine Živinice, br. 04/3-475-54 od
29.12.1983. godine obratio se Mešković (Began) Miralem iz Živinica koji je naveo da mu je predmetnim
rješenjem dodijeljeno zemljište radi izgradnje porodične kuće označeno kao k.č.br. 1193/338, zvano
"Suvat-Gradilište" u površini od 1000 m2, upisano u p.l.br. 603. K.O. Đurđevik.
Imenovani je uz zahtjev priložio: kopiju Rješenja Skupštine opštine Živinice br. 04/3-475-54 od
29.12.1983. godine, kopiju Rješenja Opštinskog sekretarijata za urbanizam, građevinske i imovinskopravne poslove opštine Živinice br. 04/4-364-139/88 od 31.10.1988. godine, kopiju izvoda iz
Regulacionog plana Ciljuge, kopiju Rješenja Opštinskog sekretarijata za privredu i opšte upravne
poslove opštine Živinice br. 02/16-361-180/89 od 23.08.1989. godine, kopiju zemljišnoknjižnog
izvadka, br.zk.ul.2268. K.O. Đurđevik, kopiju Ugovora br. 931/89 od 22.08.1989. godine, kopiju lične
karte na ime Mešković Miralema, kopiju izvoda iz posjedovnog lista br. 1785. K.O. Živinice Grad,
kopiju zemljišnoknjižnog izvadka, zk.ul.br. 1390. K.O. Đurđevik.
Nadležna Služba u toku postupka pribavila je: Izvod iz matične knjige rođenih br. 04/7-13-1479/13 od 26.04.2013. godine Službe za društvene djelatnosti i opću upravu općine Kladanj, Uvjerenje
br. 04/7-13-2-258/13 od 13.05.2013. godine Službe za društvene djelatnosti i opću upravu općine
Kladanj, zemljišnoknjižni izvadak od 27.05.2013. godine, zk.ul.br. 1390. K.O. Đurđevik i Izvod iz
posjedovnog lista br. 1785. K.O. Živinice Grad od 27.05.2013. godine.
Dana 14.05.2013. godine održana je usmena rasprava i uviđaj na licu mjesta na parceli
dodijeljenoj predmetnim rješenjem uz učešće voditelja postupka, vještaka geometra, zapisničara i
podnosioca zahtjeva.
14
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Nakon što je podnosilac zahtjeva na licu mjesta pokazao parcelu koja mu je dodijeljena
predmetnim rješenjem vještak geometar Aljić Zijad izvršio je identifikaciju iste i naveo da se radi o
parceli označenoj kao k.č.br. 3042/16, zvana "Suvat", njiva 6. klase, površine 810 m2, upisana u p.l.br.
1785. K.O. Živinice Grad na ime posjednika Smajlović Avde sina Avde iz Živinica sa dijelom 1/1,
odnosno po starom premjeru parcela označena kao k.č.br. 1193/338, zvana "Suvat", oranica, površine
810 m2, upisana u zk.ul.br. 1390. K.O. Đurđevik u "B" vlasničkom listu kao državna svojina i "C"
teretnom listu sa pravom korištenja u korist Zihnije Meškovića sina Beginog iz Tuholja sa dijelom 1/1,
te da je na predmetnoj parceli izgrađena porodična kuća dimenzija 12.00 x 8.00.
Stranka Mešković Miralem je nakon identifikacije parcele izjavio da je njegov otac Mešković
Began u njegovo ime kupio pokazanu parcelu od Smajlović Avde iz Živinica sa kojima su bili u
prijateljskim odnosima, o čemu je zaključen kupoprodajni ugovor koji se zbog zakonskih propisa u tom
periodu nije mogao knjižiti, te je Smajlović Avdo podnio zahtjev Skupštini opštine Živinice kojim je
tražio da se parcela koja je bila predmet kupoprodaje izuzme od Smajlović Avde i dodijeli meni. Naveo
je da su njega u krugu porodice zvali Zihnija a njegovog oca Begana Bego, te je Smajlović Avdo
prilikom podnošenja zahtjeva za izuzimanje i dodjelu parcele svojom greškom nenamjerno u zahtjevu
naveo pogrešna imena, odnosno nadimke. Takođe, podnosilac zahtjeva je naveo da je 1989. godine
nadležnim organima podnio zahtjev za izdavanje urbanističke i građevinske dozvole na dodijeljenoj
parceli radi izgradnje porodične kuće i da mu je urbanistička saglasnost izdata Rješenjem br. 04/4-364139/88 od 31.10.1988. godine na ime Mešković Begana Miralem, a građevinska dozvola Rješenjem br.
02/16-361-180/89 od 23.08.1989. godine na ime Mešković Begana Miralem zvani Zihnija. Stranka je
predložila da se kao svjedoci saslušaju Smajlović Muhamed sin Avde iz Živinica i Selimović Mirhat sin
Muje iz Živinica.
Svjedok Smajlović Muhamed izjavio je da je njegov otac Smajlović Avde Avdo prodao
pokazanu parcelu 1982. godine Mešković Begana Miralemu, ali da zbog zakonskih propisa u to vrijeme
nije došlo do knjiženja kupoprodajnog ugovora, te je zbog toga njegov otac Smajlović Avdo podnio
zahtjev Skupštini opštine Živinice da se predmetna parcela izuzme i dodijeli Mešković (Began)
Miralemu. Naveo je da su Miralema zvali po njegovom nadimku Zihnija a njegovog oca Begana Bego,
te da je zbog toga njegov otac Smajlović Avdo prilikom podnošenja zahtjeva za izuzimanje i dodjelu
zemljišta naveo pogrešne podatke. Izjavio je da pokazana parcela pripada Mešković Miralemu. Svjedok
je voditelju postupka priložio Rješenje o nasljeđivanju Općinskog suda u Živinicama br. O-161/02 od
22.05.2003. godine iza umrlog oca Smajlović Avde sina Avde iz Živinica.
Svjedok Selimović Mirhat naveo je da mu je poznato da je Mešković (Began) Miralem kupio
pokazanu parcelu od Smajlović Avde sina Avde i da mu je zemljište dodijeljeno rješenjem Skupštine
opštine Živinice, da Miralem pokazano zemljište koristi još od 1983. godine bez ikakvog prekida
posjeda, te da je tu sagradio porodičnu kuću. Izjavio je da se greška u rješenju o izuzimanju i dodjeli
desila iz razloga što Miralema od djetinjsta zovu nadimkom Zihnija, a njegovog oca Begana Bego.
U toku dokaznog postupka provedeni su dokazi: čitanje i uvid u kopiju Rješenja Skupštine
opštine Živinice br. 04/3-475-54 od 29.12.1983. godine, kopiju Rješenja Opštinskog sekretarijata za
urbanizam, građevinske i imovinsko-pravne poslove opštine Živinice br. 04/4-364-139/88 od
31.10.1988. godine, kopiju Rješenja Opštinskog sekretarijata za privredu i opšte upravne poslove
opštine Živinice br. 02/16-361-180/89 od 23.08.1989. godine, kopiju zemljišnoknjižnog izvadka,
br.zk.ul.2268. K.O. Đurđevik, kopiju lične karte na ime Mešković Miralema, Izvod iz matične knjige
rođenih br. 04/7-13-1-479/13 od 26.04.2013. godine Službe za društvene djelatnosti i opću upravu
općine Kladanj, Uvjerenje br. 04/7-13-2-258/13 od 13.05.2013. godine Službe za društvene djelatnosti i
opću upravu općine Kladanj, zemljišnoknjižni izvadak od 27.05.2013. godine, zk.ul.br. 1390. K.O.
Đurđevik, Izvod iz posjedovnog lista br. 1785. K.O. Živinice Grad od 27.05.2013. godine i Rješenje o
nasljeđivanju Općinskog suda u Živinicama br. O-161/02 od 22.05.2003. godine
Uvidom u kopiju Rješenja Skupštine opštine Živinice br. 04/3-475-54 od 29.12.1983. godine
utvrđeno je da je izuzeto iz posjeda bez naknade neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č.br.
1193/337, zv. "Suvat-Gradilište" u površini od 1000 m2 i k.č.br. 1193/338, zv. "Suvat-Gradilište" u
površini od 1000 m2, obje parcele upisane u p.l.br. 603. čiji je zk.vlasnik i katastarski posjednik
Smajlović Avdo sin Avde iz Živinica, te je istim rješenjem Mešković Zihniji sinu Bege iz Tuholja
dodijeljeno bez naknade zemljište označeno kao k.č.br. 1193/338. zv. "Suvat-Gradilište" u površini od
1000 m2, upisano u p.l.br. 603. K.O. Đurđevik. U obrazloženju navedenog rješenja navedeno je da je
15
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Smajlović Avdo sin Avde iz Živinica podnio zahtjev kojim traži da mu se izuzme iz posjeda zemljište
navedeno u dispozitivu rješenja i isto dodijeli Muhić Ibri sinu Rahmana i Mešković Zihniji sinu Bege iz
Tuholja jer je predmetno zemljište prodao prije stupanja na snagu Odluke o nacionalizaciji istog.
Rješenjem Opštinskog sekretarijata za urbanizam, građevinske i imovinsko-pravne poslove opštine
Živinice br. 04/4-364-139/88 od 31.10.1988. godine Mešković Begana Miralemu iz Tuholja izdata je
urbanistička saglasnost za izgradnju porodično-stambene zgrade na predmetnoj parceli, a Rješenjem
Opštinskog sekretarijata za privredu i opšte upravne poslove opštine Živinice br. 02/16-361-180/89 od
23.08.1989. godine investitoru Mešković Begana Miralemu zvanom Zihnija iz Tuholja izdato je
odobrenje za gradnju porodično stambene zgrade na predmetnoj parceli.
Uvidom u izvod iz posjedovnog lista br. 1785. K.O. Živinice Grad utvrđeno je da je parcela
k.č.br. 3042/16, naziv parcele "Suvat", oranica/njiva 6. klase, površine 810 m2 upisana na posjednika
Smajlović Avde Avdu iz Živinica sa dijelom 1/1. Parcela k.č.br. 1193/338, "Suvat", oranica, površine
810 m2 upisana je u zemljišnoknjižni izvadak zk.ul.br. 1390. K.O. Đurđevik u "B" vlasničkom listu kao
državna svojina i "C" teretnom listu sa pravom korištenja u korist Zihnije Meškovića sina Beginog iz
Tuholja sa dijelom 1/1.
Uvidom u Izvod iz matične knjige rođenih br. 04/7-13-1-479/13 od 26.04.2013. godine Službe
za društvene djelatnosti i opću upravu općine Kladanj koja se vodi za mjesto Tuholj pod rednim brojem
47 za godinu 1963. izvršen je upis rođenja Mešković Miralema, rođenog 02. decembra 1963. godine od
oca Begana i majke Fatime. Uvjerenjem br. 04/7-13-2-258/13 od 13.05.2013. godine Službe za
društvene djelatnosti i opću upravu općine Kladanj potvrđeno je da u matičnim knjigama rođenih općine
Kladanj nije zavedena činjenica rođenja lica sa prezimenom Mešković, ličnim imenom Zihnija i sa
navedenim imenom roditelja Bego.
Uvidom u Rješenje o nasljeđivanju Općinskog suda u Živinicama br. O-161/02 od 22.05.2003.
godine utvrđeno je da se u zaostavštini ostavioca Smajlović Avde sina Avde iz Živinica ne nalaze
nekretnine koje su dodijeljene Mešković Miralemu sinu Begana i da iste nisu bile predmet raspravljanja
u ostavinskom postupku poslije njegove smrti.
Na osnovu svih provedenih dokaza i to savjesnom i brižljivom ocjenom svakog dokaza posebno
i svih dokaza zajedno u smislu odredbe člana 9. ZUP-a odlučeno je kao u dispozitivu zaključka iz
razloga što je predmetno rješenje koje se ispravlja donijela Skupština opštine Živinice na sjednici
održanoj dana 29.12.1983. godine, da je rješenje objavljano u Službenom glasniku opštine Živinice br.
10/83 od 31.12.1983. godine ali da je greškom umjesto Mešković Miralemu sinu Begana u rješenju
navedeno Mešković Zihniji sinu Bege. Uvjerenjem br. 04/7-13-2-258/13 od 13.05.2013. godine Službe
za društvene djelatnosti i opću upravu općine Kladanj potvrđeno je da u matičnim knjigama rođenih
općine Kladanj nije upisana činjenica rođenja Mešković Zihnije sina Bege, tako da je utvrđeno da
navedena osoba ne postoji i da se radi o očitoj grešci.
Služba je takođe u cjelosti povjerovala i izjavama svjedoka Smajlović Muhameda sina Avde i
Selimović Mirhata sina Muje oba iz Živinica koji su na usmenoj raspravi na licu mjesta izjavili da
parcela koja je predmetnim rješenjem dodijeljena pripada Mešković Begana Miralemu, a da su u
rješenju o dodjeli navedeni njihovi nadimci Zihnija i Bego. Smajlović Muhamed naveo je da su mu
činjenice o kojima je svjedočio poznate jer je njegov otac Smajlović Avde Avdo prodao zemljište
Miralemu, te je zbog toga svjedočenje uzeto kao istinito jer je svjedok opisivao stanje koje mu je
poznato na osnovu neposrednog zapažanja u dužem vremenskom periodu.
Imajući u vidu utvrđeno činjenično stanje ova upravna stvar riješena je kao u dispozitivu ovog
zaključka primjenjujući odredbe člana 217. stav 1. i 2. Zakona o upravnom postupku FBiH koje
određuju da organ koji je donio rješenje, odnosno službena osoba koja je potpisala ili izdala rješenje
može u svako vrijeme ispraviti greške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju, kao i druge očite
netačnosti u rješenju, da ispravka greške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg pravni učinak ima i
rješenje koje se ispravlja, te da se o ispravci donosi poseban zaključak koji se prilaže izvorniku rješenja i
čini njegov sastavni dio.
Troškovi postupka određeni su na osnovu člana 115. Zakona o upravnom postupku FBiH i
Odluke o naknadama za korištenje podataka premjera i naknadama za usluge iz oblasti geodetske i
imovinsko-pravne djelatnosti općine Živinice br. 01/2-05-89-953/04 od 15.06.2004. godine.
16
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Pouka o pravnom lijeku;
Protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem
tužbe Kantonalnom sudu u Tuzli u roku od 30 dana od dana dastavljanja zaključka.
Postupak vodila:
Alvira Selimović, dipl.pravnik
Dostavljeno:
1. Mešković (Began) Miralem,
/ul. Stara pruga, br. 17, Živinice/
2. Službeni glasnik općine Živinice,
3. U predmet.
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
mr.sci. Began Muhić,s.r.
17
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
IZVJEŠTAJ
O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA ŽIVINICE ZA PERIOD
JANUAR 2012. – DECEMBAR 2012. GODINE
Izvještaj o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela ima za cilj sagledavanje ostvarenja
vlastitih programskih zadataka i aktivnosti, te informisanje građana o najznačajnijim pitanjima
realizovanim u naznačenom periodu.
Svoju aktivnost u izvještajnom periodu Općinsko vijeće i njegova radna tijela su zasnovali na
Ustavu, zakonskim i statutarnim obavezama i programskim zadacima iz svoje nadležnosti, kao i
iz društveno-ekonomskog razvoja općine Živinice, te angažmana na ostvarivanju zadataka na
unapređenju i daljoj demokratizaciji društveno-političkih i ekonomskih odnosa u Općini.
Općina je jedinica lokalne samouprave, koja ima vlastite nadležnosti ustanovljene Ustavom i
Zakonom i ima pravo baviti se svim pitanjima od lokalnog značaja koja nisu isključena iz njene
nadležnosti, niti dodjeljena u nadležnost neke druge vlasti na osnovu Ustava i Zakona. Ona je
samostalna u odlučivanju o pitanjima iz vlastite nadležnosti koje ne mogu biti ograničene ili
uskraćene od federalnih ili kantonalnih vlasti, osim u slučajevima i okvirima utvrđenim
Ustavom i Zakonom.
Organ odlučivanja jedinice lokalne samouprave u Općini je Općinsko vijeće koje u okviru
svojih nadležnosti:
- priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja statut jedinice lokalne
samouprave;
- usvaja budžet i izvještaj o izvršenju budžeta jedinice lokalne samouprave;
- donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene
planove, uključujući zoniranje;
- donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima jedinice lokalne
samouprave u skladu sa zakonom;
- donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom jedinice lokalne samouprave;
- donosi odluke o zaduživanju;
- donosi programe uređenja građevinskog zemljišta;
- donosi plan korištenja javnih površina;
- donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i dijelova
naseljenih mjesta;
- donosi odluke o udruživanju jedinica lokalne samouprave u savez i druge oblike
organiziranja;
- donosi odluke o proglašenju praznika jedinice lokalne samouprave;
- donosi odluke o nagradama i priznanjima jedinica lokalne samouprave;
- bira i razrješava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog
organa;
- donosi odluke o raspisivanju referenduma;
- razmatra godišnje izvještaje o provođenju politike jedinice lokalne samouprave i
aktivnostima izvršnog organa;
- osniva preduzeća i ustanove za obavljanje poslova od interesa za jedinicu lokalne
samouprave;
- donosi poslovnik o svom radu;
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.
Članovi vijeća odgovaraju za ustavnost i zakonitost akata koje vijeće donosi u okviru
svojih nadležnosti.
18
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
U skladu sa odredbama Statuta Općine i Poslovnika o radu Općinskog vijeća Živinice,
Općinsko vijeće i njegova radna tijela dužna su najmanje jednom godišnje podnijeti izvještaj o
svom radu.
Programom rada Vijeća utvrđeno je da se Izvještaj o radu Vijeća podnosi godišnje.
Ovaj Izvještaj obuhvata period od 01.01.2012. godine do 31.12.2012. godine.
Na sjednice Vijeća pozivaju se predstavnici sredstava javnog informisanja koji putem
elektronskih i pisanih medija obavještavaju građane o najznačajnijim pitanjima razmatranim na
sjednicama Općinskog vijeća, a lokalna televizija snima kompletne sjednice te ih u određenim
terminima reemituje.
Još jedan vid obavještavanja javnosti je i WEB stranica općine Živinice, na koju se uvijek
stavlja obavijest o datumu održavanja sjednice Općinskog vijeća, odnosno poslije završene
sjednice, pregled usvojenih akata. Trenutno je u izradi i WEB stranica Općinskog vijeća gdje će
građani moći postavljati pitanja vijećnicima i na njih dobijati odgovore.
U izvještajnom periodu Općinsko vijeće je održalo 6 redovnih sjednica i 3 nastavka, 6
vanrednih, 4 svečane, 1 godišnja, 1 konstituirajuća i 1 tematska sjednica.
Općinsko vijeće svoju aktivnost zasnivalo je na Programu rada i utvrđenim tačkama dnevnog
reda koje se usaglašavaju na sjednicama Kolegija Vijeća. Kolegij Vijeća čine
predsjedavajući, zamjenik predsjedavajućeg, predsjednici klubova vijećnika ili vijećnik kojeg
odredi predsjednik kluba, Općinski načelnik i sekretar Vijeća. Kolegij Vijeća pomaže
predsjedavajućem u pripremi dnevnog reda za sjednicu Vijeća i drugih pitanja vezanih za
pripremu sjednica Vijeća.
U izvještajnom periodu održano je 14 redovnih sjednica Kolegija Vijeća sa predsjednicima
klubova vijećnika u Općinskom vijeću, na kojima je utvrđivan dnevni red i način organizovanja
sjednica Vijeća.
Pred održavanje sjednica Vijeća, ukoliko je potrebno, Kolegij se sastane i provjeri kvalitet
priprema i usaglašenost o najbitnijim pitanjima koja će se razmatrati na zakazanoj sjednici.
I pored pojedinačnih i stranačkih razlika u pristupima kandidiranim pitanjima, uvijek su nakon
sastanka stavovi bili više ujednačeni nego prije sastanka, što najbolje potvrđuje njihovu
opravdanost.
Rad Vijeća se odvijao kroz vlastiti Program rada i utvrđene zadatke Općinskog vijeća.
Pored rada na osnovu vlastitog programa i životnih potreba građana, nametala su se pitanja koja
su bila predmet rasprava i donošenja odgovarajućih odluka Vijeća.
Vijeće je, u skladu sa Programom, obilježilo Dan nezavisnosti BiH, Dan oslobođenja Općine,
Dan Općine i Dan Državnosti BiH svečanim sjednicama.
Treba istaći da je uspostavljena veoma bliska saradnja Općinskog vijeća sa vjerskim
zajednicama i nevladinim organizacijama.
19
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
U ovom periodu Vijeće je donijelo slijedeće akte iz raznih oblasti: 15 zapisnika, Statut Općine,
43 odluke, 12 rješenja, 38 zaključaka i ostalo 7 (programi, pravilnici).
Iz imovinsko-pravne oblasti
Odluka o utvrđivanju prosječne konačne cijene 1 m2 korisne stambene površine na općini
Živinice, Odluka o visini rente, Odluka o potvrđivanju rješenja br. 05/1-475-321 od 02.9.1998.,
Odluka o potvrđivanju rješenja br. 05/1-475-269 od 17.09.1998. godine, Rješenje o utvrđivanju
prava vlasništva – Kalesić Safija, Rješenje - odbija se zahtjev Brčaninović Halida iz Živinica,
Rješenje – daje se saglasnost Begović Enesa iz Živinica, Odluka o dopuni Odluke br. 10-056681 od 07.09.2009. godine o izmjenama i dopunama Odluke o prenosu prava raspolaganja
zemljišta, Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva – Forčaković Avdulah, Rješenje o
utvrđivanju prava vlasništva – Omerović Muradif, Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva –
Halilović Sead, Ponuda za preuzimanje zemljišta – Malkić Nizama, Ponuda za preuzimanje
zemljišta – Aljić Šefket, Rješenje o davanju saglasnosti za otuđenje nedovršenog poslovnog
objekta, Odluka o utvrđivanju javnog interesa ZD Rudnik „Kreka“ – Tuzla, Odluka o dopuni
Odluke Općinskog vijeća br. 09-05-6389/08 od 30.06.2008. godine, Odluka o davanju u zakup
državnog poljoprivrednog zemljišta k.č.br. 7/1 K.O. Svojat MZ Gračanica, Odluka o promjeni
statusa nepokretnosti, Rješenje o dodjeli gradskog građevinskog zemljišta „Dino kafa“ doo.
Iz komunalne oblasti
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu i Program ljetnog održavanja lokalnih i
nekategorisanih puteva u MZ-ama na području općine, Odluka o privremenom korištenju javnih
površina na području općine, Odluka o izmjeni i dopuni programa o utvrđivanju lokacija za
privremeno zauzimanje javnih površina, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom
redu, Odluka o odabiru projekata – programa iz oblasti infrastrukture u MZ na području općine
u 2012. godini, Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma o osnivanju
Međuopćinskog vijeća za realizaciju projekta regionalne sanitarne deponije za čvrst otpad.
Iz oblasti finansija
Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta općine Živinice za 2012. godinu, Odluka o
naknadama članovima UO JZU „Dom zdravlja“ i JZU „Narodna apoteka“ Živinice, Odluka o
privremenom finansiranju budžeta općine Živinice za period 01.01. – 31.03.2013. godine,
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih tijela
Općinskog vijeća Živinice, Nacrt budžeta općine za 2013. godinu.
Iz oblasti zdravstva
Odluka o provođenju obavezne preventivne dezinfekcije, dezintekcije i deratizacije u objektima
kojima raspolaže općina, Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanje
organizacije i poslovanja JZU „Dom zdravlja“ Živinice.
Iz stambene oblasti
Odluka o davanju saglasnosti na ugovore o otkupu stanova, Odluka o utvrđivanju obaveza
nadležnosti službi u cilju uspostavljanja, upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja
zgrada.
20
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Iz oblasti javnog reda i mira
Odluka o određivanju prostora za mirna okupljanja.
Iz oblasti urbanizma
Odluka o pristupanju i izradi urbanističkog projekta „Jezero Bašigovci“.
Iz oblasti izbora i imenovanja
Odluka o izboru i imenovanju predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća
Živinice, Odluka o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog odbora JZU
„Dom zdravlja“ Živinice, Odluka o utvrđivanju kriterija za imenovanje članova UO JZU „Dom
zdravlja“ Živinice i JZU „Narodna apoteka“ Živinice, Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju
kriterija za imenovanje članova UO JZU „Dom zdravlja“ i JZU „Narodna apoteka“, Odluka o
privremenom imenovanju predsjednika i članova UO JZU „Narodna apoteka“, Odluka o izboru
predsjedavajućeg Općinskog vijeća Živinice, Rješenje o imenovanju zamjenika
predsjedavajućeg Općinskog vijeća.
Iz ostalih oblasti
Odluka o proširenom krugu korisnika i prava iz socijalne zaštite, Odluka o obavljanju
volonterskog rada nezaposlenih osoba visoke stručne spreme, Odluka o dodjeli montažnog
objekta – kontejnera i starog crijepa, Odluka o davanju na upravljanje Jezera „Bašigovci“ JP-u
„Gradska dvorana“, Odluka o dodjeli općinskih priznanja i nagrada, Odluka o obavljanju
volonterskog rada nezaposlenih osoba više i srednje stručne spreme, Odluka o dodjeli
općinskog priznanja spomen plakete općine Živinice (zlatna, srebrna i bronzana), Odluka o
povjeravanju javnih ovlaštenja, Izmjene i dopune Programa gospodarenja poljoprivrednim
zemljištem u vlasništvu države na području općine Živinice.
Zaključci
Zaključak Općinskog vijeća – o ispravci greške u Odluci, Zaključak Općinskog vijeća – o
ispravci greške u Rješenju, Zaključak Općinskog vijeća – o postupku javne nabavke, Zaključak
Općinskog vijeća – usvaja se Odluka o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za
izvorište „Barice“ za snabdijevanje vodom za piće općine Živinice, Zaključak Općinskog vijeća
– Prihvata se Informacija o stanju gradske pijace, Zaključak Općinskog vijeća – Prihvata se
Informacija o stanju Gradskog groblja-mezarja Živinice, Zaključak sa vanredne sjednice
Općinskog vijeća od 13.3.2012. godine, Zaključak – obrasci o poslovanju JP i JU, Zaključak –
volonteri, Zaključak – Odluka o privremenom korištenju javnih površina, Zaključak – izmjene i
dopune programa o utvrđivanju lokacija, Zaključak – Milkunić Izet, Zaključak – realizacija
zaključka u vezi JU i JP, Zaključak – u vezi JU RTV Živinice, Zaključak – Izvještaj o radu
Općinskog načelnika za 2011. godinu, Zaključak – Izvještaj o izvršenju budžeta općine Živinice
za 2011. godinu, Zaključak – izvještaj o procjeni štete od prirodnih i drugih nesreća na području
općine Živinice, Zaključak – finansijska pomoć JZU „Narodna apoteka“ Živinice, Zaključak –
Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, Zaključak –
Rješenje o ukidanju prava vlasništva na bivšem kmetskom selištu – Jurošević Slobodan,
Zaključak – Rješenje o ukidanju prava vlasništva na bivšem kmetskom selištu – Pejić Mijo,
Zaključak – Prednacrt Prostornog uređenja općine Živinice, Zaključak – Informacija o radu
policijske stanice Živinice za 2011. godinu, Zaključak – Informacija o radu Općinskog
21
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
pravobranilaštva, Zaključak – Informacija o postupanju po zahtjevima za pristup informacijama
za period 01.01. do 31.03.2012. godine, Zaključak – Informacija o davanju pod zakup
poljoprivrednog državnog zemljišta, Zaključak – Nacrt Elaborata o organizacionom
umrežavanju ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlaskog kantona,
Zaključak – Urbanistički projekat „Jezero Bašigovci“, Zaključak – Odluka o izmjeni i dopuni
Programa o utvrđivanju lokacija za privremeno zauzimanje javnih površina, Zaključci –
Informacija o stanju deponije u G. Višći, Zaključak – Prijedlog Odluke o potvrđivanju u dijelu
Rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje rješenja broj: 05/1-475-297/97 od 10.01.1998. godine
Nuhanović Esadu sin Mehe, Zaključak Prijedlog Rješenja – Mahmutbegović Hazim, sin
Ćazima i dr., Zaključak – Odluka o imenovanju privremenog Upravnog odbora JZU „Narodna
apoteka“ Živinice, Zaključak – volonteri, Zaključak u povodu razmatranja tačke dnevnog reda –
Program rada Načelnika općine Živinice za 2013. godinu, Zaključak – nacrt budžeta općine
Živinice za period 01.01.2013.-31.12.2013. godine.
Svi akti doneseni na sjednicama Općinskog vijeća objavljeni su u 15 glasnika koliko je Služba
u izvještajnom periodu objavila.
Obavezna tačka dnevnog reda na sjednicama Vijeća su vijećnička pitanja i inicijative.
Vijećnička pitanja i inicijative su često dobra osnova izvršnoj vlasti prilikom izrade programa
za rješavanje egzistencijalnih pitanja građana općine Živinice. Rasprave podstaknute
vijećničkim pitanjima i odgovorima na njih, redovno su davale pozitivne rezultate, kako u
pogledu aktueliziranja i dopuna Programa rada Općinskog vijeća, tako i u pogledu pokretanja
inicijativa za preduzimanje odgovarajućih mjera od strane drugih organa Općine.
Posebna pažnja je posvećena koordinaciji i usklađivanju rada Općinskog vijeća i radnih tijela, o
čemu se, shodno Poslovniku o radu Općinskog vijeća, staraju predsjedavajući i sekretar
Općinskog vijeća.
Svim sjednicama Općinskog vijeća u izvještajnom periodu predsjedavao je predsjedavajući
Općinskog vijeća.
Predstavnicima sredstava javnog informisanja su se blagovremeno dostavljali materijali o
kojima se raspravlja na sjednicama Vijeća. Kontinuirano su predsjedavajući Vijeća i drugi
vijećnici i predsjednici radnih tijela informisali javnost o bitnim pitanjima u Općini.
Javnost rada Općinskog vijeća ogledala se u tome što je građanima omogućeno, u skladu sa
Poslovnikom, da prisustvuju sjednicama Vijeća i da se sa njihovim izlaganjima upoznaju Vijeće
i Općinski načelnik.
Realizacija programskih zadataka Općinskog vijeća ogledala se u tome što je značajan broj
vijećnika angažovan u raznim oblicima okupljanja građana, a naročito u prisustvovanju
sjednicama savjeta i zborova građana mjesnih zajednica i drugim oblicima saradnje sa
građanima.
Načelnik Općine je ostvario punu saradnju sa Općinskim vijećem u stvaranju povoljnih uslova
za rad Vijeća i radnih tijela Vijeća, kao i u pripremama materijala za sjednicu Vijeća. Takođe,
postoji uska saradnja između Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.
22
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Aktivnost Općinskog vijeća bila je u značajnoj mjeri usmjerena na sagledavanje stanja i
kretanja u svim oblastima društvenog života i na praćenju i provođenju utvrđene politike,
izvršavanju zakona i drugih propisa iz domena rada Općinskog vijeća.
Razmatranjem velikog broja akata, informacija i izvještaja Općinsko vijeće se upoznavalo sa
stanjem i problemima u pojedinim oblastima, ali i o preduzetim mjerama i aktivnostima, te
svojim zaključcima intenziviralo realizaciju utvrđenih mjera.
U Općinskom vijeću su preduzimane konkretne mjere kako bi se obezbijedila blagovremena
realizacija usvojenih zaključaka. I pored postignutih rezultata na ovom planu, i dalje je prisutna
potreba da se dograđuje metod praćenje ostvarivanja zaključaka, a naročito u pogledu većeg
angažovanja Općinskog vijeća na ovim pitanjima. U tom smislu, Služba Vijeća je pratila
realizaciju zaključaka i o tome izvještavala Općinsko vijeće.
Općinsko vijeće je najveći broj odluka i zaključaka usvojilo jednoglasno, što znači da su
navedene odluke odražavale interese građana, što daje poseban kvalitet radu Općinskog vijeća.
Treba istaći da su organi uprave Vijeću uglavnom blagovremeno dostavljali materijale koji su
prošli odgovarajuću proceduru.
Vijeće i njegova radna tijela u prethodnom periodu, u skladu sa svojim ovlaštenjima i
obavezama, ostvarili su odgovarajuću saradnju sa Općinskim pravobraniocem.
Vijeće je u okviru svog djelokruga uspostavilo saradnju sa Policijskom upravom, Domom
zdravlja, Centrom za socijalni rad, Komunalnim javnim preduzećem i drugim subjektima.
Treba istaći da smo uspostavili i saradnju sa pojedinim ministarstvima, odnosno ministrima i
Skupštinom Kantona.
Navedene institucije su Općinskom vijeću dostavljale brojne informacije i izvještaje iz svoje
oblasti, iako nisu bili obavezni, a sve u namjeri da Vijeće upoznaju sa svojim radom, što ima za
cilj bolju informisanost građana i stvaranje preduslova za bolji rad Vijeća.
To nikako ne znači da Vijeće nije moglo da da mnogo više od učinjenog, uz ujednačen napor i
angažman svakog vijećnika unutar Vijeća i u neposrednom kontaktu sa građanima.
Radna tijela Vijeća nisu sačinila svoj izvještaj o radu koji je trebao biti sastavni dio Izvještaja o
radu Općinskog vijeća, osim Komisije za procjenu prometne vrijednosti nepokretnosti i prava i
Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja. Bila je izborna godina tako da su
formirana nova radna tijela Vijeća i njihovi stari predsjednici nisu izvršili svoju obavezu.
Stručne i tehničke poslove za potrebe Općinskog vijeća i radnih tijela vrši Stručna služba
Općinskog vijeća Živinice, a odnose se na pripremanje i organizovanje sjednica Općinskog
vijeća i radnih tijela, pripremanje Programa Općinskog vijeća i radnih tijela, izrada i praćenje
izvršavanja propisa i akata Općinskog vijeća, zaključaka, protokolarni poslovi, administrativnotehničke i stručno-operativne poslove za Općinsko vijeće i ostalo. U službi je zaposleno 6
uposlenika od toga 2 sa VSS i 4 sa SSS.
23
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
BROJ ZASJEDANJA RADNIH TIJELA – KOMISIJA OPĆINSKOG VIJEĆA
U toku 2012. godine održano je 315 sjednica radnih tijela – komisija Općinskog vijeća i 14
sjednica Kolegija Općinskog vijeća Živinice:
-
Komisija za statutarna pitanja, Poslovnik i propise 19 sjednica uključujući prisustvo
sjednicama Općinskog vijeća,
Komisija za budžet, finansije i društveni nadzor - 2 sjednica,
Komisija za mjesne zajednice, zaštitu okoliša, kulturnog i prirodnog nasljeđa i
saradnju sa općinama i gradovima – 10 sjednica,
Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja – 5 sjednica,
Komisija za pitanja mladih - 9 sjednica,
Komisija za jednakopravnost spolova – 10 sjednica,
Komisija za odlikovanja i priznanja – 5 sjednica,
Komisija za predstavke i pritužbe – ljudska prava, prava boraca i RVI i odnose sa
vjerskim zajednicama – 2 sjednice,
Komisija za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i informisanje – 9 sjednica,
Komisija za borbu protiv narkomanije – 8 sjednica,
Komisija za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti –
69 sjednica,
Komisija za rješavanje o žalbi u drugostepenom postupku – 19 sjednica,
Komisija za procjenu prometne vrijednosti nepokretnosti i prava – 111 sjednica,
Savjet za bezbjednost saobraćaja – 10 sjednica,
Komisija za kodeks ponašanja - 9 sjednica,
Komisija za poljoprivredu - 9 sjednica,
Komisija za borbu protiv korupcije – 9 sjednica.
PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE SADRŽAJA
I METODA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA
-
-
-
U cilju efikasnijeg i operativnijeg rada Općinskog vijeća, klubovi vijećnika moraju prije
održavanja sjednica Vijeća detaljnije i studioznije razmatrati predložene materijale, te
da se na taj način svi vijećnici bliže upoznaju sa materijalima, kako bi na sjednici Vijeća
donosili konkretne odluke i zaključke.
Predlaže se da vijećnici neposredno komuniciraju sa građanima ili putem savjeta
mjesnih zajednica, a naročito u pripremama za sjednicu Vijeća, kako bi bili bolje
upoznati sa problematikom i interesima građana, tako da na Vijeću mogu zastupati
interese građana.
Nastaviti započetu uspješnu saradnju sa navedenim institucijama sistema, u cilju
informisanja i osposobljavanja vijećnika, a time posredno i građana.
Bez obzira na ograničene zakonske ovlasti, Vijeće treba zajedno sa Općinskim
načelnikom usmjeriti svoje aktivnosti i pažnju na stvaranje uslova i ambijenata za
unapređenje u oblasti privređivanja, zapošljavanja, obrazovanja i socijalne politike, u
nastojanju da se utiče na pomake i pozitivne promjene u ovim i ostalim oblastima.
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
mr.sci. Began Muhić
24
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKI NAČELNIK
Izvještaj o radu općinskog Načelnika za 2012.godinu
25
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
I UVOD
Na osnovu člana 15. stav 1. alineja 10. Zakona o principima lokalne
samouprave u Federaciji BiH (“Sl.novine FBiH”, br.49/06) i člana 38. Statuta
općine Živinice (“Službeni glasnik općine Živinice” broj:4/12), Općinskom
vijeću Živinice podnosim Izvještaj o radu za 2012. godinu.
Temelj za izradu ovog izvještaja bio je Program rada općinskog Načelnika za
2012. godinu, srednjoročna vizija razvoja općine Živinice 2009-2012. godinu,
godišnji izvještaji o radu općinskih službi za upravu i budžet za 2012.godinu.
Takođe su za izradu jednog sveobuhatnog i sadržajnog izvještaja značajna i
ostala planska dokumenta koje općina ima ili ih donosi za kraći ili duži period.U
programiranju i planiranju općinskog razvoja i njihovom izvještajnom praćenju
sve više se u obzir uzimaju principi održivosti i socijalne uključenosti.
Ekonomski napredak i uključenost zajednice a posebno marginaliziranih i
osjetljivih grupa građana moraju biti naša stalna briga. Pokazatelji koje imamo u
zadovoljavanju ovih principa uvijek mogu biti bolji. Zato smo u ovom izvještaju
nastojali da istaknemo pokazatelje koji daju realnu sliku stanja Općine Živinice
na kraju 2012.godine.
U ovom izvještajnom periodu aktivnosti Općine Živinice su usmjerene kako na
redovne Programom rada zacrtane zadatke, tako i na vanredne poslove koji su se
javljali u toku rada.
Prilikom realizacije programskih zadataka pridržavao sam se Ustava, zakona,
Statuta općine Živinice i odluka i stavova Općinskog vijeća Živinice. Pri tome
sam nastojao i zalagao se da se poboljša položaj općine kao jedinice lokalne
samouprave, da se provedu zakonske odredbe koje regulišu njen status, te da se
kvalitet života građana općine podigne na viši nivo.
Tokom 2012.godine, bez obzira na sve probleme u široj društvenoj zajednici,
nastavili smo raditi dosljedno na strateškim opredjeljenjima i ciljevima u
različitim područjima. Realizovano je niz projekata u oblasti infrastrukture,
ekologije, učinjeni su novi koraci u osposobljavanju i osavremenjavanju
općinskih službi, usluge javnog sektora su sve bolje, sportu i kulturi se
posvećivala potrebna pažnja, građani svojim inicijativama i kroz MZ sve više
postaju korektiv vlasti i doprinose rješavanju niza problema i bržem razvoju
općine, lokalni organi vlasti su sve bliže poduzetnicima i građanima, što samo po
sebi podstiče lokalni razvoj.
Sumiranje godišnjih rezultata, što u suštini ovaj izvještaj predstavlja, takođe je
proizvod rada svih subjekata iz javnog, privatnog i nevladinog sektora.
Vizija razvoja općine, kao zamišljena slika stanja općine na kraju perioda od
nekoliko godina, osnova je za mjerenje uspjeha i dostignuća u razvoju naše
lokalne zajednice. Realizacijom postavljenih razvojnih ciljeva, kao kontrolnih
tačaka, koje nam pokazuju da li smo i kako nešto uradili i kakve rezultate
ostvarili, u stvarnosti predstavlja korake na putu ka dostizanju definisane vizije.
26
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
II OPĆINA ( opći podaci )
Općina Živinice, kao jedinica lokalne samouprave, formirana je Odlukom
Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine, broj:28/59, 19. juna 1959.godine.
Danas obuhvata područje od oko 300 km2 na kome trenutno skupa sa
prognaničkom populacijom, nakon izdavanja novih dokumenata po CIPS
programu, po realnoj procjeni živi oko 100.000 stanovnika. Prema podacima
Službe za boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe općine Živinice broj
evidentiranih raseljenih osoba je 2509 lica.
U cilju izvršavanja nadležnosti koje ima kao jedinica lokalne samouprave
Općina Živinice je organizirala službe za upravu, stručne službe, javne ustanove
i javna preduzeća.
Za vršenje upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga općine, kao i
za vršenje prenesenih poslova uprave iz nadlenosti Kantona i viših nivoa vlasti
općina je osnovala sledeće službe za upravu: Služba za budžet i finansije, Služba
za prostorno planiranje i komunalne poslove, Služba za lokalni ekonomski
razvoj, Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove, Služba za opću upravu
i društvene djelatnosti, Služba za boračko invalidsku zaštitu i raseljene osobe,
Služba za inspekcijske poslove i Služba civilne zaštite.
Za obavljanje stručno-tehničkih i drugih poslova za potrebe organa uprave u
općini su osnovane: Stručna služba Općinskog Načelnika i Stručna služba
Općinskog vijeća.Službe za upravu i stručne službe zajedno sa Općinskim
Načelnikom čine jedinstveni organ uprave općine Živinice.
Za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblastima za koje postoji javni
interes u okviru općine Živinice osnovane su javne ustanove: JZU Dom zdravlja
Živinice, JU Centar za socijalni rad Živinice, JU Dječije obdanište Živinice, JU
Televizija Živinice, JU Bosanski kulturni centar Živinice i JZU Narodna apoteka
Živinice, i javna preduzeća: JP „Horizontala“ d.o.o. Živinice, JP „Gradska
dvorana“ d.o.o. Živinice i JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Živinice, te u
mješovitom vlasništvu JKP “Komunalno” d.o.o. Živinice, 51 % vlasništvo općine
i 49 % privatni kapital.
Na području općine konstituisano je 26 mjesnih zajednica, od kojih četiri čine
gradsko naselje. Prema procjenama, u gradu i prigradskim naseljima živi oko
30.000 stanovnika, što je u odnosu na predratni period skoro udvostručen broj.
Nadležnosti i organizacija vlasti općina u Federaciji Bosne i Hercegovine
određeni su Ustavom BiH, Ustavom FBiH, te članom 8. Zakona o principima
lokalne samouprave u FBiH. U okviru navedenih nadležnosti, općina svojim
Statutom reguliše sva za funkcionisanje općine značajna pitanja. Statut je najviši
općinski pravni akt i isti je potrebno uskladiti sa Zakonom o principima lokalne
samouprave u F BiH.
27
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
III NORMATIVNO- STRUČNI POSLOVI
Svi općinski propisi usklađuju se na nivou svake službe sa izmjenama i dopunama
zakonske regulative. Općinske službe su se više zalagale na kreiranju i pripremi
informacija, nacrta i prijedloga akata za Vijeće, kako bi pripremljeni materijali
bili usklađeni sa svim zakonskim propisima iz određene oblasti.
Tome se posvetila posebna pažnja, kako bi se izbjeglo donošenje akata koji su
nezakoniti i neprovodivi.
Kroz vlastiti angažman, koordinaciju i usmjeravanje rada službi općinske
uprave, drugih organa i komisija, urađen je najveći dio posla i obaveza u
izvršavanju odluka i zaključaka općinskog vijeća.
Međusobni odnosi Općinskog vijeća i Načelnika općine zasnivali su se na
principima međusobnog uvažavanja i saradnje, uz pojedinačnu odgovrnost za
ostvarivanje vlastitih nadležnosti i zajedničku odgovornost za funkcionisanje i
razvoj općine.
U 2012.godini općinske službe za upravu realizovale su veliki broj
poslova i zadataka, a obim i efikasnost u rješavanju zaprimljenih predmeta u
upravnom rješavanju dat je u posebnom izvještaju o upravnom rješavanju u
2012. godini i bit će razmatran kao posebna tačka dnevnog reda na
sjednici Općinskog vijeća Živinice.
U tekstu koji slijedi dati ćemo pregled poslova koji su obavljeni u Centru za
pružanje usluga građanima općine Živinice.
Ukupna površina centra je 157,07 m2, od čega 65,84 m2 površine služi za prijem
stranaka, a 81,23 m2 površine koristi za rad uposlenika. Radno vrijeme
centra je kontinuirano od 8:00 do 15:30 h.
Rad centra funkcioniše, po principu, sve na jednom mjestu, tako da
građani/stranke bez dužih čekanja, prema zakonskim normama za kratko
vrijeme bez posjećivanja pozadinskih kancelarija mogu doći do potrebnih
dokumenata i informacija iz nadležnosti lokalne samouprave.
Protokolisanje zaprimljenih zahtjeva vršilo se elektronskim putem,
korištenjem programske aplikacije DocuNova 2.0., te su prosljeđivani na dalju
obradu nadležnim službama kroz rad sljedećih šaltera:
Broj 1. Šalter matične evidencije,
Broj 2. Šalter matične evidencije i prijema podnesaka,
Broj 3. Šalter za prijem podnesaka i obrade radnih knjižica,
Broj 4. Šalter katastar i nekretnine Službe za imovinsko pravne i geodetske
poslove
Broj 5. Šalter za prijem podnesaka Službe za prostorno planiranje i komunalne
poslove
Broj 6. Šalter za ovjeru potpisa prepisa, rukopisa i ugovora,
Broj 7. Šaltera za ovjeru potpisa, prepisa, rukopisa, ugovora i prijem
podnesaka,
Broj 8. Info pult.
28
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Na šalterima broj 1. i 2. obrađeno je ukupno 15.757 podataka iz matične
evidencije;
Na šalteru broj 3. protokolisano je 4.938 zahtjeva, te izdato 431 radna knjižica i
izvršeno 298 promjena u radnim knjižicama, arhiviran 3.938 predmet.
Na šalteru broj 4 obrađeno je ukupno 2.813 zahtjeva, na usmeni zahtjev su izdata
2.434 uvjerenja i 4.635 prepisa/izvoda iz posjedovnih listova.
Na šalteru broj 5 elektronski je obrađeno 5.432 zahtjeva, a arhivirano 4.053
predmeta.
Na šalterima broj 6 i 7 izvršeno je ukupno 183.558 ovjera, potpisa, prepisa,
rukopisa i Ugovora.
Na šalteru broj 8 građani su na neposredan način dobili različite vrste informacija:
- vodiče za građane u postupke za podnošenje zahtjeva,
- mogućnost provjere po podnešenom zahtjevu, odnosno u kojoj se fazi
nalazi predmet (rok rješavanja, obrađivač predmeta i druge informacije
vezane za postupak rješavanja),
- dokumenta o kojima se vodi službena evidencija uvjerenja Službe BIZ i
raseljene osobe,
- nadležnosti općine, izvršne i zakonodavne vlasti,
- Informacije o radu Općinskog Vijeća i radnih tijela Vijeća,
- Budžet općine Živinice,
- Telefonski imenik: općinskih službi za upravu, Savjeta MZ, JP, JU,
Ministarstava TK i
FBiH i BiH,
- Odluke, izvještaji, rješenja, planovi, programi
- registar privrednih subjekata općine,
- lista NVO i UG općine Živinice.
- također na info pultu stranke mogu preuzeti dokumenta o kojima se vodi
službena evidencija u nadležnim službama, tako da je u 2012. godini
preuzeto:
• uručeno strankama 3345, uvjerenja Službe BIZ-a i raseljene osobe,
• uručeno strankama 1412 identifikacija i kopija katastarskog plana
Službe za geodetske i imovinsko pravne poslove
- vršeno besplatno kopiranje za stranke 1-3 kopije
- vršeno vođenje i pračenje evidencije za javno oglašavanje
u Knjigu mišljenja građani su izrazili svoje pozitivno mišljenje o radu
uposlenika u Centra 4 puta i ovim putem izrazili svoje pozitivno mišljenje o
radu Centra.
- u Knjigu žalbi građani su uložili jednu žalbu (ista se odnosila na visinu
takse koja se uplaćuje federalnoj upravi za geodetsko i imovinsko pravne
poslove).
- pritužbi upućenih putem programske aplikacije DocuNova 2.0 nije bilo.
29
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Obrađeni predmeti iz Službi razvođeni su putem internih dostavnih knjiga i
predavani općinskoj arhivi. U izvještajnom periodu kod općinskih službi za
upravu izvršeno je zavođenje 19.268 predmeta i akta, koji su dalje dostavljani
na nadležno postupanje.
Dokumentacija i službena akta koja su upućena na dostavljanje,
preuzimana su u pisarnici, te je u toku 2012.godine ukupno otpremljeno
20.996 pošiljki.
U 2012. godini u skladu sa Zakonom, Agenciji za identifikaciona dokumenta i
razmjenu podataka BiH, i Uputstvom o načinu provjera podataka elektronskim
putem i drugim propisima koji uređuju biometrički proces izdavanja ličnih
dokumenata, obrađeno je ukupno 20.175 zahtjeva. Podaci iz matičnih knjiga
rođenih i knjiga državljana iz MU putem zapisnika, redovno su dostavljani na
daljnju obradu nadležnim organima.
Aktivnosti Centra koje su prikazane kroz gore navedene podatke najslikovitije
predstavljaju obim posla koji je obavljen u protekloj godini u jedinstvenom
organu uprave općine Živinice. Smatramo važnim za istaći da sve aktivnosti
(zahtjevi građana) započinju u Centru, a poslije provedenih postupaka u
pozadinskim kancelarijama, ponovo se vraćaju u Centar. U tom smislu, smatram
da je ovo najslikovitiji prikaz funkcioniranja organa uprave u cjelini.
IV LJUDSKI RESURSI
Kada je u pitanju ova oblast, može se reći da je trenutno stanje zadovoljavajuće.
Nakon što smo prethodnih godine u fokus stavili upravljanje ljudskim resursima,
potencirajući da su oni nosioci najvećeg dijela procesa rada, na ovom planu
nadležna služba vršila je intenzivnu analizu potencijala ljudskih resursa na nivou
cjelokupnog organa uprave. Rezultati te analize egzaktno su pokazali stanje ovog
dijela naših mogućnosti, pa na osnovu dobivenih parametara kreirao se akcioni
plan upravljanja ljudskim resursima i dobili smo jasniju viziju našeg razvoja u
ovom pogledu. Shodno tome, kao i iskazanim potrebama od strane šefova
općinskih službi da je za obavljanje poslova i vođenje upravnih postupaka
evidentan bio nedostatak diplomiranih pravnika, nakon dugog niza godina u
septembru 2011.godine, primljeno je 7 diplomiranih pravnika, koji su raspoređeni
po skoro svim Službama i jedan građevinski inžinjer u Službu za inspekcijske
poslove. Važno je napomenuti da se u konačnici broj uposlenika nije povećao, već
sa prijemom novih, čekalo se da uposlenici koji su bili na kraju radnog vijeka, odu
u penziju, te se na taj način broj uposlenika nije povećao, a prema tome ni
posebno izdaci za plaće uposlenika.
Obzirom da se već nalazimo u prosecu reforme uprave, od koje se očekuje da u
potpunosti ispuni obaveze koje društvo pred nju postavlja, kao i da pruži
kvalitetnu uslugu svojim građanima, svakako je i dalje potrebno mijenjati
30
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
strukturu uposlenika u pravcu povećanja broja uposlenih na onim referatima i
radnim mjestima gdje u našoj općini postoji pojačan intenzitet određenih
aktivnosti. Primjera radi, odsjek za poljoprivredu gdje jedno lice vodi cjelokupni
registar poljoprivrednika naše općine, u narednom periodu potrebno je osnažiti
barem sa još jednim uposlenikom, a treba misliti i na proširenje Odsjeka za
poljoprivredu, gdje uistinu postoji veliko interesovanje naših građana, kako za
ostvarenje određenih podsticaja, tako i za edukacijama raznih grana poljoprivrede
koje se u kontinuitetu provode u našoj općini u organizaiji ovog odsjeka, odnosno
Službe za lokalni ekonomski razvoj.Takođe, uporedo s tim analizirati će se stanje
određenih referata u pojedinim općinskim službama, za kojima postoji sve manja
potreba i gdje se obim posla smanjuje, te uposlenike koji su radili te poslove i
ukoliko su dovoljno stručno osposobljeni, raspoređivati na poslove tj.referate koji
postaju sve obimniji ili čak skroz novi, a za koje imamo opradavdane potrebe.
Osim toga, a na osnovu pomenutih parametara, možemo reći da smo već uveliko
ušli u proces reforme u oblasti ljudskih resursa, ali da ćemo i dalje raditi na
stručnom osposobljavanju osoblja i podizanju nivoa njihove educiranosti. Takođe,
moderna politika upravljanja ljudskim resursima kojoj težimo, značiće i
implementaciju novih softverskih rješenja u upravnom postupanju, unapređenje
regrutovanja i odabira kadrova, jasne kriterije za napredovanje, upravljanje
učinkom odnosno mjerenje učinka na bazi plana i ostvarenih ciljeva, edukacija i
obuka, kvalitetnije primjene disciplinskih kapaciteta kao i unapređenje upravnog
odlučivanja, komuniciranja i informatizacije.
Struktura stručne spreme zaposlenih u organu uprave
R/r
1
2
3
4
5
6
Svega
R/b
1.
2.
3.
4.
5.
Stručna
sprema
VSS
VŠS
SSS
KV
OŠ
NK
Broj
41
17
65
7
8
1
139
BROJ
70
60
50
40
BROJ
30
20
10
0
VSS
VŠS
SSS
KV
OŠ
NK
1
2
3
4
5
6
Naziv službe
Općinsko vijeće
Općinsko pravobranilaštvo
Stručna služba općinskog načelnika
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Služba za geodet. i imovinsko-pravne poslove
Broj uposlenih
6
4
8
35
25
Muški
1
3
3
20
14
Ženski
5
1
5
15
11
31
Utorak, 23.7.2013.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Svega
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Služba za inspekcijske poslove
Služba za budžet i finansije
Služba za prost. planiranje i kom. poslove
Služba za bor.-invalidsku zaštitu i ras.lica
Služba za lokalni ekonomski razvoj
Služba civilne zaštite
8
9
24
7
9
4
139
Broj 11
6
1
14
3
5
3
73
2
8
10
4
4
1
66
Pregled spolne strukture zaposlenih u organu uprave na dan 31.12.2012. godine
Tabela daje prikaz u odnosu zaposlenih muškaraca i žena sa aspekta
ravnopravnosti spolova iz kojeg odnosa se vidi da je uposleno 52,65% muškaraca
i 47,5 % žena.
Zaposlenost po nacionalnoj strukturi izražena je u odnosu da na 139 zaposlena 9
je pripadnika hrvatske nacionalnosti ili 6,5 %, srpske nacionalnosti 2
zaposlena ili 1,4 % i ostalo su Bošnjaci 128 ili 92 %.
V USLOVI I SREDSTVA ZA RAD
Nakon zadnjih godina provedenih aktivnosti na stvaranju boljih
uslova za rad zaposlenika i općinskih vijećnika, što smo smatrali bitnim
preduvjetom za uspješan nastavak reforme općinske uprave, kada je konačno
izvršena generalna adaptacija, rekonstrukcija i krečenje unutrašnjeg dijela
hodnika, kancelarija, mokrih čvorova i sala za sastanke u prostorijama organa
uprave općine Živinice, u obje zgrade općine, možemo reći da je stanje u ovoj
oblasti u protekloj 2012.godini bilo na zavidnom nivou.
Izgrađene multifunkcionalne Sale za sastanke i Sale za sjednice općinskog vijeća,
kao i Sala za dozvole, pokazale su svoju punu funkcionalnost i u 2012. godini,
tako da se još efektnije ostvaruje cilj da građani lakše, brže i jednostavnije
rješavaju svoje zahtjeve iz nadležnosti lokalne samouprave. Potrebno je pomenuti
da smo u 2012.godini, nakon dugogodišnje uspješne saradnje sa predstavnicima
GAP-a (Projekta uprvne odgovornosti), odjeljenje u Tuzli i zajedničnom
realizacijom niza veoma značajnih projekata za našu općinu (uspostava šaltersale, uvođenje novih programa i nabavka novih komjutera itd), nakon zatvaranja
njihovog Ureda u Tuzli, na ime donacije a za potrebe rada općinskih službi dobili
kancelarijski materijal koji su oni do tada koristili i koji danas veoma korisno
služi našim uposlenicima.
Izgradili smo baze podataka neophodne za rad organa uprave, a
provodimo njihovo kontinuirano ažuriranje i digitalizaciju, čime postižemo
spremnost da u svakom trenutku odgovorimo na zahtjeve naših građana.
Nastavljeni su radovi na izradi i dogradnji instalacija računarske mreže za sve
32
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
općinske službe, koje su sada umrežene i povezane u jedan koherentan
informatički sistem interne i eksterne razmjene podataka. Općina Živinice
raspolaže i u svom radu primjenjuje savremene informatičke programe
DocuNova 2.0, FinNova, MatEv, Infodesk i program za vođenje katastra
nekretnina, koji omogućavaju brže i efikasnije pružanje usluga građanima.
Rukovodeći se potrebom za stvaranjem boljih i sigurnosnih uvjeta ljudi i
materijalnih sredstava, ranije instaliran video-nadzor u obje zgrade organa uprave,
odnosno njihovom vanjskom dijelu, te unutarnjem pokrivanju Šalter sale, pokazao
se opravdanim naročito u pogledu praćenja stanja i na osnovu toga preventivnog
preduzimanja određenih mjera u cilju zaštite bezbjedonosne situacije u i oko
zgrade općine, poštivanja radne discipline od strane uposlenika općine itd. Osim
toga, izgradili smo i vatrodojavni sistem u Šalter Sali i prostoru za arhivu uzgradi
br.2 u kome je smještena arhivska građa.
Snabdijevanje općine električnom energijom u protekloj godini bilo je
redovno, a njena potrošnja u okviru planirane. Grijanje je besprijekorno
funkcionisalo toplinskom energijom iz vlastite kotlovnice . Nastavili smo da
povjerena sredstva i opremu racionalno koristimo i domaćinski upravljamo.
Kada su u pitanju materijalni troškovi istrajali smo na kontinuiranim mjerama
štednje u potrošnji papira, kancelarijskog materijala, kopiranja i umnožavanja
(koje je isključivo u vlastitoj režiji) i svih drugih sitnih rashoda. Vozni park
općine koji je sveden na 5 vozila, korišten je vrlo racionalno i u okvirima
predviđene potrošnje. Dva rashodovana motorna vozila su prodata u postupku
javnog nadmetanja.
VI BUDŽET
Budžet općine Živinice za 2012. godinu, kada su u pitanju prihodi,
ostvaren je sa 13.067.536,00 KM, što u odnosu na plan za 2012.godine iznosi 79
%, a u poređenju sa izvještajnim periodom za 2011.godinu iznosi 96 %.
Moramo naglasiti da su u strukturi ukupnih prihoda, prihodi od poreza imali
ostvarenje od 7.714.838,00 KM, neporezni prihodi od 3.464.330,00 KM i tekuće
potpore (grantovi) 1.888.368,00 KM.
Važno je napomenuti da je otplata deficita – duga općine u prošloj godini
iznosila 2.224.768,00 KM, što pokazuje nastavak odgovorne i domaćinske
politike općinskih vlasti prema svojim povjeriocima.
Budžet je jedan od najvažnijih instrumenata razvoja općine. Praćenje
stanja budžeta (prihoda i rashoda) i briga o njegovom izvršenju bili su naši, može
se reći svakodnevni zadaci. Iskazani deficit smo držali pod kontrolom a osnovni
uzrok deficita u budžetu pored nekih nenaplaćenih neporeskih prihoda
33
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
predstavlja i naše opredjeljenje da ulažemo u razvojne programe i projekte.
Znači da je deficit budžeta u osnovi nastao kao rezultat kapitalnog ulaganja u
razvoj općine.
VII PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I
STAMBENO-KOMUNALNA PROBLEMATIKA
Nakon što je uspješno realiziran projekat izgradnje kanalizacionih kolektora za
čitav grad i šire gradsko područje za koje je obezbijeđeno oko 4 miliona KM grant
sredstava od Evropske komisije, započeto je sa veoma bitnim i krupnim
projektom, koji se odnosi na implementaciju izgradnje faze mehaničkog
tretmana postrojenja za prečišćavanje otpanih voda za Živinice, a sve u saradnji
sa Svjetskom bankom, GEF i IPA fondovima/projektima, zašta je obezbijeđeno
još 4 miliona KM grant sredstava. Tokom 2012.godine intenzivno se radilo na
pripremama za nastavak uspješne realizacije ovog projekta, odnosno sa
pripremama tenderske dokumentacije za izgradnju sledeće faze tj.biološkog
tretmana otpadnih voda, čija će investicijska vrijednost iznositi cca 6 miliona KM.
Nasatavak realizacije ovog projekta očekuje se u proljeće 2013.godine.
U 2012.godini, nastavljeno je i kontinuirano ulaganje iz budžeta općine u
infrastrukturne dijelove grada:
- potpuna rekonstrukcija dijela I ulice ( Gradska pijaca – raskrsnica sa
Rudarskom ulicom), investicijska vrijednost 303.492,22,00 KM
- održavanje i dogradnja infrastrukturnih dijelova grada uključujući i javnuuličnu rasvjetu, investicijska vrijednost cca 355.000,00 KM,
- izgradnja infrastrukturne mreže „Novi grad“ (stambeni dio, vodovod i
kanalizacija), investicijska vrijednost 211.330,81 KM,
- rekonstrukcija i dogradnja vodovodnog sistema Živinice – II faza
„izgradnje potisnog cjevovoda“, vrijednost 234.999,18 KM,
- rekonstrukcija i dogradnja primarne vodovodne mreže u ulici Modračka,
MZ Oskova te dijela I ulice, vrijednost investicije cca 81.000,00 KM,
- drugi manji projekti i ulaganja.
To znači da je u 2012. godini iz budžeta općine, samo u infrastrukturne
projekte grada uloženo cca 1.2 miliona KM.
Iz općinskog budžeta takođe su finansirani Projekti izgradnje i rekonstrukcije
infrastrukturnih projekata, u nerazvijenim područjima općine Živinice, i to u
iznosu od cca 650.000, od kojih izdvajamo:
- sanacija i rekonstrukcija lokalnih puteva i to sledećih dionica: put koroz
„Rasadine“, put ORB (Oskova, spaja tri MZ-e), put „Salkići“ (S.Đurđevik), put
Pruga-Nukići i ulica Nukići, put za Hodžiće (Đurđevik-Dom), put Most-prugaVrnojevići, put Odorovići brdo, Kažalj-Polja, i put „Ćenda“ u G.Višći, ukupne
vrijednosti od cca 210.000,00 KM.
34
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Na cjelokupnom području općine, finansirani su i sledeći Projekti iz općinskog
budžeta:
- izgradnja i rekonstrukcija mosta „Kujuci-Bezdan“ u vrijednosti od 19.987,14
KM,
- izgradnja višenamjenskih sportskih poligona u MZ Zelenika i G.Dubravama, u
vrijednosti od 26.781,60 KM,
- poboljšanje vodosnabdijevanja: rezervoar za vodu vodovod „vrelo“ Tupković u
vrijednosti od 30.000,00 KM, i pumpna stanica vodovod „Bujakovac“ Priluk, u
vrijednosti od 14.960,00 KM,
- sanacija putne dionice Jahići-Beširovići u MZ G. Višća, vrijednost 69.956,45
KM,
- izgradnja Drušvenog doma u MZ Donja Višća, u vrijednosti od 75.000,00 KM,
- Projekat povećanja sigurnosti učesnika u saobraćaju, u vrijednosti od 15.000,00
KM, kao i razne druge nepredviđene i neplanirane aktivnosti u MZ u vrijednosti
od 75.408,26 KM,
- te drugi manji a ne manje bitni programi i projekti.
U sklopu poslova na održavanju i izgradnji ulične-javne rasvjete, implementirana
su dva nova značajnija projekta i to na područjima MZ-a: Gornje Živinice i Suha.
Sa JP “Komunalno” dd Živinice potpisali smo ugovor o zajedničkoj
komunalnoj potrošnji i održavanju grada. Dosta novca je uloženo u podizanje
novih cvijetnih aranžmana u parkovima kao i sadnju ukrasnog rastinja i drveća.
Komunalna problematika je bila i ostala ključna oblast za općinu, kao
osnovnu jedinicu lokalne uprave. U prošloj godini, ustaljena sistemska rješenja
dobro su funkcionisala. Osim teškoća u snabdijevanju grada pitkom vodom, čiji
su uzrok velika dugovanja za potrošnju vode i dotrajala gradska vodovodna
mreža, možemo konstatovati da su druge oblasti zajedničkih komunalnih
potreba bile kvalitetno pokrivene. Održavanje puteva, gradskih ulica, lokalnih i
nekategorisanih puteva, kao i drugih javnih površina, bilo je kvalitetno. Ista
konstatacija se odnosi i na javnu/uličnu rasvjetu, na području cijele općine
Živinice.
Na području čitave teritorije općine Živinice izvršeno je uklanjanje svih
divljih deponija smeća, kao i čišćenje putnog pojasa uz regionalne i magistralni
put na području općine Živinice. Na području MZ Oskova uz pomoć Ministarstva
za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, nastavljeno je uređenje prostora šetalište uz rijeku Oskovu. U saradnji sa istim ministarstvom započet je projekat
„izgradnja sifona na rijeci Oskovi“ za upajanje kanalizacije naselja Lug u glavni
kolektorski sistem, te okončan projekat na izgradnji kanalizacione mreže u naselju
„Ciljuge I“ , te nastavljen projekat uređenja prostora oko Rajskog jezera.
U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK okončan
je projekat: Izgradnja vodovoda „Lijepa voda“ - Palež u MZ Priluk, te započeti
35
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
programi sufinansiranja izgradnje kanalizacione mreže Kovači-Stara pruga, MZ
Rudar i program izrade studije upotrebne vrijednosti zemljišta na području općine
Živinice.
U cilju realizacije projekta toplifikacije grada, nastavljene su aktivnosti
prezentacije i kandidiranja projekta na više mjesta i nivoa, kako bi se napokon
započela kvalitetna implementacija istog. Urađena studija tehno-ekonomske
opravdanosti toplifikacije grada Živinica, sa kompletnom analizom i sintezom
predmetnog projekta, zatim Glavni projekat sekundarne/distributivne mreže, su
bili osnov za predmetne aktivnosti, odnosno traženje finansijera/sufinansijera
projekta.
VIII BORAČKA POPULACIJA
Nastavljena je primjena Zakona o osnovnim pravima boraca usvojenog na
nivou Federacije, a mi smo na općinskom nivou ustrojili i kompletnu regulativu
iz kantonalnog Zakona o dopunskim pravima boraca. Tako su ažurirana
donešena sva akta u nadležnosti općinskog Načelnika, kojima se regulišu
olakšice i oslobađanja od plaćanja općinskih taksi i drugih vrsta naknada.
I dalje je na snazi Pravilnik o kriterijima za aplikaciju i dodjelu jednokratnih
novčanih pomoći na nivou Službe za boračko-invalidsku zaštitu, kao i
subvencioniranje troškova sahrane za lica i kategorije iz pomenutog Zakona.
U prošloj godini, nastavljena je kontinuirana materijalna i finansijska
podrška kategoriji lica iz boračke populacije gdje su putem općinskog Budžeta,
a preko Centra za socijalni rad izdvajana novčana sredstva za JNP.
Za stambeno zbrinjavanje korisnika BIZ-e po javnom pozivu
Ministarstva za boračka pitanja TK, u protekloj godini je podneseno 82
zahtjeva.Isti su u službi obrađeni i proslijeđeni 1-stepenoj komisiji formiranoj
odlukom općinskog Načelnika, a kao rezultat tih aktivnosti su dodijeljena sredstva
u iznosu od 204.260,00 KM za 25 podnosioca zahtjeva, koja će se realizovati u
2013.godini. Na odluke 1-stepene komisije uloženo je 17 prigovora, te su isti
proslijeđeni 2-stepenoj komisiji. Pored navedenih aktivnosti, obrađeno je i
proslijeđeno Ministarstvu za boračka pitanja 10 zahtjeva za rješavanje stambenih
potreba boračkih karegorija iz socijalne kategorije, od istih za tri podnosioca
zahtjeva dodijeljeno je po 3.000,00 KM za rješavanje stambenog pitanja. Istima
će sredstva biti isplaćena u toku 2013.godine.Novčana sredstva za stambeno
zbrinjavanje boračke populacije za 2011.godinu realizovana su tek u 2012.godini.
Općina Živinice je do sada kroz razne vrste aktivnosti pomagala i
podržavala rad boračkih udruženja i organizacija i uvijek je na njihov zahtjev
pružala svu neophodnu finansijsku i stručnu pomoć, naročito za manifestacije i
obilježavanja značajnih datuma iz odbrambeno-oslobodilačkog rata.
Takođe je općina Živinice iz svojih sredstava podržala izgradnju Spomen
36
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
obilježja „Crna rijeka“ na crnoriječkoj visoravni-općina Ilijaš, Spomen obilježja u
MZ Šišići, te uređenje prostora ispred „Šehidske česme“ u MZ Kovači.
IX POVRATAK
Po evidencijama nadležne službe u 2012.godine bilo je 875 porodica, odnosno
2.463 raseljena lica, što je je odnosu na kraj 2011.godine, umanjeno za 62
porodice (46 raseljenih lica).
Navedeni podatak nam govori da se broj raseljenih osoba ipak smanjuje, mada ne
baš u obimu sa kojim bi mogli biti zadovoljni. Međutim, pošto se radi
o osjetljivoj i složenoj problematici pa i opredjeljenjem mnogih osoba da ostanu
na ovom području procjene i predviđanja u ovoj oblasti su nepredvidive.
Želimo da napomenemo da projekat koji se vodi na nivou države putem
Još uvijek su aktivni tj.naseljeni kolektivni centri Višća i Karaula u kojima je
smješteno 99 porodica, kojima brigu vodi nadležna općinska služba a općina
izmiruje obaveze za komunalne usluge.
U kućama Holandske vlade je smješteno 49 porodice iz kategorije raseljenih lica,
u domovima po MZ i školama smješteno je 10 porodica (škola Suha, dom Suha i
dom Podgajevi), a ostali su smješteni kod rodbine, prijatelja i drugim vidovima
smještaja.
Bez obzira što općina Živinice nema neku konkretnu nadležnost nad
ovom populacijom, vrlo često većina brige o rješavanju njihovih problema i
potreba padne na općinu. Mi te probleme pokušavamo riješiti, ako je moguće
samostalno, a ako ne, onda obraćanjem nadležnom ministarstvu.
Ističemo da je materijalni položaj izbjeglih i raseljenih lica težak i da po
procjenama oko polovine porodica nema nikakvih primanja.
Donatorska pomoć raseljenim licima prehrambenim artiklima i drugim
namirnicma svedena je na minimum.
Kuće Holandske vlade izgrađene su namjenski kao alternativni smještaj
raseljenim licima u periodu 1997-1998.godina, ukupno je izgrađeno 40 kuća, 80
stanova, na području općine Živinice i općina Živinice je od Vlade TK dobila
saglasnost za uknjižbu vlasništva za 28 objekata.
U naselju Višća i Karaula smješten je određen broj lica i porodica u stanju
socijalne potrebe iz reda domicilnog stanovništva, 16 porodica sa 40 članova,
smješteno je u naselje Višća, 28 porodica sa 71 članom u naselju Karaula.
Stambeni uslovi življenja u kućama Holandske vlade su zadovoljavajući, korisnici
stambenog prostora imaju zadovoljavajuću kvadraturu prostora na raspolaganju,
dok u naseljima Višća i Karaula uslovi su kritični zbog devastiranosti oba naselja.
Na kraju možemo konstatovati da je neznatan povratak raseljenih lica smještenih
na područja ranijeg prebivališta (Srebrenica, Bratunac, Milići, Zvornik i druga
37
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
mjesta) gdje su donatorskim sredstvima putem humanitarnih organizacija CRS,
Vlade TK, Vlade FBiH koje su dale svoj doprinos u procesu obnove stambenog
prostora i održivog povratka u Podrinju i izvršene obnove porušenih stambenih
jedinica.
X ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA POLITIKA
Prema pokazateljima poslovanja u 2011.godini za privredu Općine Živinice
možemo tvrditi da su u skoro svim segmentima poslovanja nastavljeni pozitivni
trendovi započeti prošle godine, kada je zaustavljen negativan trend izazvan
manjkom efektivnog novca, odnosno posljedicama globalne finansijske recesije.
Broj nezaposlenih u decembru 2012.godini iznosio je 13.981 osoba (žene: 7.180,
muškarci:6.801), što u odnosu na 2011.godinu predstavlja povećanje nezaposlenih
osoba na području naše općine. Broj zaposlenih lica u novembru 2011.godine
iznosio je 8.919 , što su u odnosu na prethodnu godinu ima blagu tendenciju
porasta, ali je to neznatno s obzirom na ogroman broj nezaposlenih.
U 2011.godini 293 živinička privredna društva (što je 11 %, manje nego
prethodne godine) generalno gledano, ostvarila su pozitivan cjelokupni rezultat
poslovanja. Naime, neto dobit privrednih društava iznosi preko 15,12 miliona KM
i veća je za 6,44 miliona KM od gubitaka tog perioda, koji iznosi preko 8,68
miliona KM.
Međutim, bruto prihod privrednih društava za 2011. godinu, koji iznosi preko
462,7 miliona KM i veći je od istog u 2010. godini za 5,27 %, još uvijek nije
dostigao nivo bruto prihoda iz 2008.godine (preko 530 miliona KM).
Da je stanje privrede u 2011.godini bolje, iako se posljedice krize još uvijek
osjećaju, potvrđuju i indikatori poslovanja, od kojih pozitivan trend bilježi većina.
U uporedbi sa pokazateljima poslovanja privrednih društava na nivou FBiH i
Tuzlanskog kantona uočavamo da živinička privredna društva učestvuju u
rezultatima poslovanja federalnih privrednih društava sa cca 1 %, a kantonalnih sa
cca 8 %, te da je prosječna plata isplaćena u živiničkim privrednim društvima
mada značajno niža od prosječne plate u FBIH, veća od prosjeka isplaćenog u
kantonalnoj privredi za 4,75% i znatno iznad prosjeka isplaćenog u federalnoj
privredi (za 28,65%).
Strukturalno gledano, trgovina je dominantna djelatnost na području naše Općine
(skoro ½ privrednih društava bavi se trgovinom, pri čemu trgovina stvara više od
½ bruto prihoda privrede i upošljava ¼ od ukupnog broja radnika), rudarstvo koje
je u 2010.godini, sudeći prema relativnim indikatorima uspješnosti poslovanja
38
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
(indeksima prihoda, rashoda, dobiti i gubitka) bilo najuspješnija privredna grana
na području općine Živinice, u 2011.godini ostvarila je daleko najlošije rezultate.
S druge strane, najbolje rezultate mjerene indeksima prihoda, rashoda, dobiti i
gubitka, u 2011.godini, na području naše općine bilježi oblast građevine.
Zapošljavanje je definitivno generator razvoja lokalne zajednice, a time i
društva u cjelini. Protekla godina rezultirala je negativnim trendom i značajnim
padom zaposlenosti izazvano globalnom recesijom. Iako broj nezaposlenih na
Birou svake godine poraste za generaciju srednjoškolaca i studenata, općina
Živinice uspijeva održati balans na drugoj strani poluge ovog značajnog
pokazatelja, odnosno novim radnim mjestima.
Općina Živinice je u Decembru 2012.godine, potpisala Ugovor sa IFC-om
(International finance Corporation), a koji se tiče poboljšanja poslovnog
okruženja, odnosno maksimalnog pojednostavljenja administrativnih procedura i
vremena trajanja, za dobijanje potrebnih odobrenja i dozvola za građenje,
razumno smanjenje svih troškova (cijena zemljišta za građenje, renta, takse itd), a
sve u cilju da naša lokalna zajednica bude jedno „pozitivno ozračje“ i primamljiva
za investicijska ulaganja, kako domaćih tako i stranih investitora. Stvaranjem
ovakvog ambijenta, stvorićemo i uslove za otvarenjem novih radnih mjesta a time
i zapošljavanjem što većeg broja radno sposobnih građana naše općine.
Za nas je vrlo značajno da u svojoj viziji razvoja, sa posebnim
interesovanjem, definiramo poljoprivredu i poduzetništvo kao strateške pravce.
I u protekloj godini posvetili smo značajnu pažnju razvoju individualnog
poljoprivrednog proizvođača, poduzetništvu u poljoprivredi i iskorištenosti
poljoprivrednog zemljišta.Tome u prilog govori podatak da je nadležna Služba
zaprimila 387 zahtjeva za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji, za koji su
sredstva obezbijeđena iz viših nivoa vlasti i dijelom iz budžeta općine i koji su se
odnosili na: animalnu proizvodnju i - muzne krave u liniji otkupa mlijeka u iznosu
od 115.340,00 KM, kao i podsticaj za utovljene svinje u iznosu od 3.080,00 KM,
vještačko osjemenjavanje u iznosu od 31.490,00 KM, uzgoj rasplodnih konja u
iznosu od 4.950,00 KM . Podsticaji za biljnu proizvodnju u 2012.godini odnosili
su se na: Proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru u iznosu od 21.610,00 KM,
proizvodnju kukuruza u iznosu od 140.000,00 KM, proizvodnju kornišona u
iznosu od 36.087,00 KM, proizvodnja gljiva u iznosu od 1.020,00 KM, kapitalne
investicije iznosile su 26.000,00 KM, regresiranje kamata – 1.800,00 KM,
podrška organizatorima otkupa proizvodnje iznosila je 22.300,00 KM. Ukupan
iznos podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno poljoprivrednim
proizvođačima u toku 2012.godine, na području općine Živinice iznosio je cca
435.000,00 KM.
Ipak, ono što zabrinjava je činjenica da je cijeli svijet, pa tako i naša
zemlja i općina ušla u nezapamćenu ekonomsku krizu, čiji se efekti već osjete,
39
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
ne samo po padu proizvodnje nego nažalost i po sve većem i masovnijem
otpuštanju radnika. I dalje zabrinjava status stvarno nezaposlenih lica, koja su
bukvalno na ivici životne egzistencije. Posebnu kriznu grupu čine demobilisani
borci i lica koja zaposlenje traže više od 10 godina, jer oni uskoro neće biti u
poziciji da steknu penziju i kada bi se zaposlili. Stoga, naš Centar za socijalni
rad, osim zbrinjavanja preko 1.500 korisnika socijalne pomoći i tuđe njege,
mora da zbrinjava makar jednokratno, i kategorije nezaposlenih sa dna
egzistencijalne piramide.
XI INVESTICIJE, PROJEKTI INFRASTRUKTURE I RAZVOJ
Investiciona ulaganja na području općine Živinice u prošloj godini
bazirana su na sredstvima općinskog Budžeta, sredstvima kantonalnih i
federalnih institucija, sredstvima međunarodnih vladinih i nevladinih
organizacija, ali i sredstvima prikupljenim od građana.
Svakako, težište ukupnog razvoja u općini bilo je na projektima i
investicijama infrastrukture. Kontinuirano se radilo na asfaltiranju puteva i ulica.
Naš koncept, da u pomanjkanju finansijskih sredstava u budžetu općine,u
partnerstvu sa građanima po već oprobanom principu zajedničkog ulaganja,
nadomjestimo nedostajući dio finansijskih sredstava pokazao se ispravnim i
djelotvornim. Zahvaljujući zajedničkim naporima u protekloj godini, izgradili
smo asfaltne puteve u 19 MZ-a. Vrijednost predmetnih radova realiziranih u
2012. godini iznosila je preko 1.370.000,00 KM, čime smo asfaltnu putnu mrežu
doveli skoro na 500 km i do realizacije naše vizije „asfalt do poslednje kuće“ nas
dijeli još manje od 50km.
Izgrađeno je oko 38 km javne rasvjete, čime smo uticali na stvaranje povoljnije
klime opće sigurnosti za građane, sa ulaganjem od oko 600.000,00 KM.
Izgrađen je most u MZ Gračanica „Kujuci-Bezdan“ (vrijednost cca 20.000,00
KM).
Nastavljajući projekat podrške za područja koja su slabije razvijena i
slabije naseljena područja izvršena je izgradnja novih asfaltnih puteva i drugih
projekata, o čemu su u predhodnom dijelu izvještaja navedeni podaci, (ulaganja iz
budžeta općine).
U protekloj godini izvršena su ulaganja u poboljšanje vodosnabdijevanja prije
svega lokalnih vodovoda i to u MZ Priluk, Podgajevi, Gornja Višća, Šerići,
Gračanica (sa vodovodom „Krivača“), Tupković, Donja Lukavica i Bašigovci, u
vrijednosti oko 500.000,00 KM.
Osim ulaganja u poboljšanje vodosnabdijevanja, nastavljeno je ulaganje u
izgradnju novih kanalizacionih sistema, odnosno dijelova istih u MZ Oskova,
Litve i Rudar, investicijske vrijednosti preko 300.000,00 KM (izuzimajući MZ
Centar).
Nastavljene su aktivnosti na rješavanju pitanja spajanja novoizgrađenog korita
rijeke Spreče uzvodno od mosta na mag.putu M-18 i isto će se riješiti u narednom
40
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
periodu, jer time stvaramo uslove za normalan rad poduzeničkih kapaciteta u
industrijskoj zoni Maline i preventivno djelujemo na zaštitu od poplava.
Stanogradnja u samom gradu i zoni obuhvata regulacionih planova je
nižeg intenziteta nego u prethodnom periodu (iz opće poznatih razloga).
Nastavljena je realizacija projekta uređenja degradiranog zemljišta (jugo-istočnog
i zapadnog dijela bivšeg PK Bašigovci), zašto su obezbijeđena određena
finansijska sredstva.
Kroz programe i projekte Službe Civilne zaštite izvršena su ulaganja u izgradnji i
sanaciji infrastrukture na području općine Živinice u 2012.godini i to u MZ
Gornje Dubrave, Rudar, Gornje Živinice, Gornja Višća, Šahići, Bašigovci, Stari
Đurđevik, te je izvršena nabavka spalionice animalnog otpada za potrebe JP
„Veterinarska stanica“ Živinice. Ukupna investicijska vrijednost namjenskih
sredstava realiziranih putem ove Službe je iznosila oko 175.000,00 KM a odnosila
se na sanaciju puteva, klizišta, obala rijeka/vodotoka, te izgradnju potpornih
zidova u navedenim MZ, odnosno za nabavku navedene spalionice.
Važno je spomenuti i investiciju vrijednu preko 3,5 miliona KM koju smo mimo
općinskog budžeta obezbijedili kao grant od Evropske komisije i Svjetske banke
za izgradnju Prečistača otpadnih voda – O faza u naselju Strašanj, općina
Živinice, za kanalizaciju šireg gradskog područja. Projekat je u cjelini završen i
implementiran.Za tekuću godinu, obezbijeđeno je još oko 5,5 miliona KM takođe
nepovratnih sredstsava mimo općinskog budžeta, ovoga puta od Svjetske banke i
IPA fonda za izgradnju I faze postrojenja za tretman (biološki) otpadnih voda.
Ovo je strateški korak za pretvaranje jezera Modrac u resurs pitke vode i stvaranje
ambijenta življenja u gradu Živinicama na tri čiste rijeke.
XII OBRAZOVANJE
Predškolsko obrazovanje obezbjeđuje uslove za njegu, razvoj,
odgoj i obrazovanje djece u dobi od jedne do šest godina, a odvija se u okviru
JU„Dječije obdanište“ Živinice. Ovim oblikom obrazovanja u školskoj
2011/2012. godini Primarni program odgojno-obrazovnog rada realizovan je kroz
sedam odgojno-obrazovnih grupa i to: dvije jasličke grupe, mlađa, srednja, starija,
vrtićka starija i školska grupa, odnosno ukupno 174 djece predškolskog uzrasta.
Ciljevi i zadaci predviđeni Programom rada za 2012.godinu su realizovani.
Program obaveznog vida predškolskog vida i obrazovanja za školsku
2011/2012.godinu je realizovan.
Rad JU „Dječije obdanište“ odvijao se u stabilnim materijalno-finansijskim
uslovima.Općinsko vijeće i općinski Načelnik upoznati su sa stanjem u
ovoj ustanovi kroz izvještaj o radu i program rada za narednu godinu.
Osnovnim obrazovanjem učenika na području općine Živinice bavi se 9 (devet)
osnovnih škola. U školskoj 2011/2012. nastavu je godini pohađalo 5.821 učenik,
41
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
raspoređenih u 245 odjeljenja. Upoređujući podatke sa prošlom godinom, može se
konstatovati da je broj učenika smanjen.
Ove, kao i prethodne školske godine učenici se upisuju u devetogodišnju Osnovnu
školu. Prema nastavnom planu devetogodišnje OŠ, nastavu je pohađao planirano
upisani broj učenika, raspoređenih po odjeljenjima.
Planirani sadržaji Programa rada škole predviđeni nastavnim planovima i
Programima su realizirani u cjelini, tako da je školska 2011/2012 godina,
završena uz poštovanje svih zakonom predviđenih normi, praćenih, analiziranih i
verifikovanih od strane Nastavničkog vijeća, Školskog odbora i Vijeća roditelja.
U većini škola učinjeni su pomaci koji se ogledaju kroz izgradnju dodatnog
školskog prostora, opremanje učionica novim namještajem, nabavku neophodnih
nastavnih sredstava, izgradnju sportskih poligona. U ovim aktivnostima i
realizaciji projekata i programa, škole su imale potrebnu podršku općine Živinice.
Za potrebe realizacije školskih takmičenja općina je izdvojila sredstava
predviđena budžetom općine Živinice za 2012.godinu
Srednjim obrazovanjem u okviru Mješovite srednje škole i Gimnazije
obuhvaćeno je 1.658 učenika, raspoređeno u 58 odjeljenja. Nastava u prethodnoj
školskoj godini u JU Gimnazija Živinice se odvijala u novoizgrađenom objektu.
Pored navedenih pozitivnih trendova, ipak treba istaći da stanje objekata i opreme
još uvijek nije na potrebnom nivou, da bi naše škole išle u korak sa savremenim
tokovim a obrazovanja, jer još uvijek u pojedinim školama nedostaje učioničkom
prostora (Druga OŠ), školskog namještaja, kabinetske nastave i sl.
Općina Živinice u 2012. godini je finansirala Program volontiranja za osobe sa
VSS, VŠS i SSS - om u iznosu od 121.317,00 KM.
Finansiranjem ovog Programa Općina je omogućila da 95 volontera različitih
zanimanja obave pripravnički staž, nakon čega su isti stekli potrebno iskustvo za
polaganje stručnog ispita. Ovim programom je omogućeno da osobe sa gore
navedenim stepenom obrazovanja, postanu konkurentne na tržištu rada i na taj
način lakše dođu do posla.
Takođe, po ovlaštenju Općinskog načelnika, nadležna općinska Služba, provela je
proceduru dodjele stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku
2011/2012.godinu. Projekat je finansiran iz budžeta općine Živinice, u iznosu od
80.000,00 KM i dodijeljene su stipendije za 56 studenata i 48 učenika.
XIII KULTURA I INFORMISANJE
U oblasti kulture Općina Živinice nastavila je svoje aktivnosti na stavaranju
mogućnosti za razvoj kulturnih djelatnosti i obezbjeđenju uslova za stvaranje,
prenošenje i dostupnost kulturnih vrijednosti građanima općine Živinice. U tom
smislu u budžetu su obezbijeđena sredstva za rad ustanova i institucija kulture JU
BKC, KUD, UG „Scena“- Gradsko pozorište,BZK „Preporod“,HKD „Napredak“,
42
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
SGV- „Pokret za ravnopravnost“ i sredstva za kulturne programe i projekte od
interesa za općinu Živinice. Općina Živinice je neposredno sarađivala sa
ustanovama i institucijama kulture u realizaciji utvrđenih i usvojenih projekata i
programa, a vršen je i nadzor nad njihovom realizacijom.
U 2012.godini na području općine Živinice organizovana je nekoliko kulturnih
aktivnosti od kojih su bile najznačajnije:
- povodom obilježavanja svih značajnih datuma organizovane su svečane
akademije.
- kao i prethodnih godina realizovana je kulturna manifestacija “Smotra
kulturno-umjetničkog stvaralaštva“ učenika Osnovnih škola, na kojoj je uzelo
učešće oko 1000 učenika i nastavnika, prezentirajući stvaralaštvo iz oblasti drame,
recitovanja, muzike, folklora i likovne umjetnosti. Manifestacija se održavala dva
dana u velikoj sali BKC-a. Općina Živinice je u saradnji sa školama i aktivom
direktora osnovnih škola vodila cjelokupni proces realizacije ove manifestacije.
- u maju 2012. godine u organizaciji Općine Živinice i BZK „Preporod“ Živinice
održana je likovna kolonija pod nazivom „Toplice 2012.“ u Gornjoj Lukavici ,
- Gradsko pozorište „Scena“ Živinice u 2012. godini izvelo je premijeru predstave
„ Tri mačka i zakopano blago“,
- KUD Živinice je vrlo uspješno organizovalo „IV Međunarodnu smotru
folklornog stvaralaštva Živinice 2012“ na kojoj je učestvovalo nekoliko KUD-ava
iz zemalja regiona, a završnica manifestacije održana je na platou iza zgrade
Općine Živinice u sklopu obilježavanja 19. Juna – Dana općine Živinice.
JU RTV Živinice je još uvijek je jedini medij u oblasti informisanja građana, koji
na području Općine Živinice i šire vrši objektivno i svakodnevno informisanje
građana o svim zančajnijim dešavanjima.
O stanju u oblasti kulture i informisanja Općinsko vijeće i općinski Načelnik
upoznati su kroz izvještaje o radu JU BKC i JU RTV i programe rada ovih
ustanova.
Ocjenjujući stanje u oblasti kulture i informisanja iz pozicije zakonom
definisanih nadležnosti općine možemo konstatovati da je općina Živinice
učinila značajan napor da omogući institucijama kulture i informisanja kao i
kulturnim radnicima da stvaraju, prenose i učine dostupnim kulturne vrijednosti
građanima. Za finansiranje ustanova i institucija kulture, kao i za realizaciju
usvojenih projekata i programa općina Živinice je u 2012. godini, planirala
sredstva u iznosu od 244.643,00 KM.
XIV S P O R T
Što se tiče aktivnosti Općine Živinice u oblasti sporta ona je prevashodno bila
usmjerana na provođenje zakonom definisanih nadležnosti općine u ovoj oblasti.
Sportska djelatnost na području naše općine odvija se kroz rad sportskih klubova i
kroz aktivnosti Sportskog saveza.
43
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
To se prije svega odnosi na stvaranje uslova za zadovoljavanje lokalnih potreba
građana u sportu i sportskoj rekreaciji. U tom smislu općina Živinice je u nekoliko
zadnjih godina učinila značajan napor u oblasti izgradnje sportske infrastrukture
od sportske dvorane do brojnih sportskih poligona u mjesnim zajednicama čime je
omogućila potpunije zadovoljavanje potreba građana u sportu i sportskoj
rekreaciji.
U 2012.godini općina Živinice je nastojala pažnju usmjeriti na sportske
aktivnosti koje doprinose unapređenju zdravlja djece i omladine, sportski odgoj i
obrazovanje, razvoj kvalitetnog i vrhunskog sporta kroz finansijsku podršku
takvim aktivnostima.
U aprilu 2012. godine, u saradnji sa aktivom nastavnika tjelesnog odgoja općine
Živinice, organizovano je općinsko takmičenje učenika osnovnih škola iz
tjelesnog i zdravstvenog odgoja i to iz oblasti odbojke, košarke, nogometa i
atletike.
Povodom 19. juna - Dana Općine Živinice u organizaciji Općine i biciklističkog
kluba „Živinice“ organizovana je rekreativna biciklistička trka pod nazivom „
Živinice 2012.“ Na kojo je učestvovalo 150 takmičara svih uzrasta. Obzirom da je
utrka pobudila pažnju velikog broja takmičara i građana naše općine i šire,
namjera organizatora je da ista preraste u tradicionalnu.
U 2012. godini Općina Živinice je podržala oragnizaciju XIV Međunarodnog
bokserskog turnira „Živinička mladost- Nesib Malkić, Živinice 2012.“.
Općina Živinice je u 2012.godini za oblast sporta planirala sredstva u iznosu od
276.000,00 KM za finansiranje trenažnog procesa u sportskoj dvorani, redovnog
rada sportskog saveza, sponzorstvo klubovima koji su zastupljeni u višim
rangovima takmičenja, participiranje u podmirenju troškova kotizacije i
takmičenja, rekonstrukciju stadiona kao i podršku takmičenjima učenika osnovnih
i srednjih škola i donacije za održavanje sportskih manifestacija turnirskog
karaktera.
Kao rezultat povećane podrške razvoju sporta u posljednjih nekoliko
godina i stvaranju povoljnijih uslova za bavljenje sportom naši klubovi i
pojedinci ostvaruju zapažene uspjehe na bosansko hercegovačkoj i
međunarodnoj sportskoj sceni.
XV Z D R A V S T V O
U oblasti zdravstva aktivnost je usmjerena na ostvarivanje zakonom
definisanih nadležnosti općine. Ta nadležnost se odnosi na omogućavanje
obaveznih imunizacija stanovništva i određivanje ljekara za utvrđivanje uzroka
smrti izvan zdravstvene ustanove. Vršenje ovih poslova općina Živinice je
posebnim odlukama povjerila JZU“Dom zdravlja“ Živinice s tim da općina
snosi troškove zdravstvene ustanove koji nastanu vršenjem tih poslova.
44
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
U 2012.godini je za ove namjene planirana su sredstva u iznosu od 32.000,00
KM.
Osnovna aktivnost u 2012.godini kad je u pitanju oblast zdravstva
odvijala se na daljoj realizaciji projekta porodične medicine u saradnji sa
kantonalnim i federalnim Ministarstvom zdravlja.
Mjesna zajednica Bašigovci je i dalje jedina MZ u kojoj nije realizovan projekat
porodične medicine, a koja po standardima ispunjava uslove. Osnovni razlog je
nepostojanje prostora u vlasništvu općine odnosno mjesne zajednice u kojem bi
ambulanta bila smještena.
U ovom izvještajnom periodu pojavile su se značajne poteškoće u
funkcioniranju JZU „Narodna apoteka” Živinice. Iste su intenzivirane i prerasle
u problem još u 2011.godini, te se nastavile i u 2012.godini. Negetivan
finansijski rezultat i nedostatak adekvatnog kadra za rukovodeće dužnosti kao i
drugi ovdje nespomenuti problemi uzrokovali su otežano funkcionisanje navedene
ustanove.
XVI NEVLADINE ORGANIZACIJE, MLADI I UDRUŽENJA GRAĐANA
Nevladine organizacije, mladi i udruženja građana predstavljaju značajan
segment razvoja civilnog društva i demokratizacije cjelokupnih društvenih
odnosa. Upravo zbog te činjenice općina Živinice je posvetila značajnu pažnju
saradnji sa nevladinim sektorom.
U budžetu općine za 2012.godinu pored planiranih sredstava za veliki broj NVO,
planirana je i posebna stavka sredstva za finansiranje projekata i programa NVO i
programa i projekata udruženja iz oblasti omladinske politike, u ukupnom iznosu
od 37.000,00 KM.
U 2012.godini, UG „Centar za djecu sa višestrukim smetnjama u razvoju-Vrati mi
osmijeh“ Živinice, izmješten je iz neuslovnih prostorija JU „Dječije obdanište“
Živinice u prostorije bivše kasarne „Ljubače“, privremeno do izgradnje vlastitih
prostorija Centra. I za ovu aktivnost općina je izdvojila značajna sredstva kako bi
se prosrije bivše kasarne privele namjeni i upotrebi djece sa posebnim potrebama.
Nevladin sektor na području općine Živinice uopšteno uzevši nije razvijen.
Vrlo čest je slučaj da se organizacije i udruženja iz nevladinog sektora pojavljuju
sa zahtjevima za dodjelu novčanih sredstava iz općinskog budžeta a da ne
predlažu realizaciju projekata značajnih za zajednicu.
Naš stav je da budžet za ovaj sektor bude programski što podrazumjeva
da se za dobijena sredstva moraju ispuniti određeni ciljevi. Do sada, u
izvještajnom periodu za prethodnu godinu osim rijetkih izuzetaka to nije bio
slučaj. Očekujemo da će se desiti promjene u funkcioniranju nevladinog sektora
u narednom periodu.
45
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
XVII JAVNOST I TRANSPARENTNOST RADA
U prošloj godini, nastavljena je kontinuirana praksa informisanja građana
prevashodno putem lokalne Televizije Živinice o svim važnijim događajima,
radu Općinskog vijeća, Kolegija općinskog vijeća i općinskog Načelnika,
općinskih službi za upravu i drugim pitanjima od značaja za građane. Na zahtjev
grupa građana, interesnih zborova i mjesnih zajednica održavali smo sastanke na
terenu i često rješavali probleme nakon neposrednog uvida u stanje na licu mjesta,
te na taj način radili na ostvarenju većeg stepena građanskog učešća u javnim
poslovima, pozivajući ih na aktivnije uključivanje u donošenje odluka od
društvenog značaja.
Za sve javne radove raspisivan je tender, a izbor najpovoljnijeg ponuđača
vršen je isključivo komisijski i uz javno otvaranje ponuda.
Za sve nabavke energenata, računara i opreme, kancelarijskog materijala,
čak i običnog papira, takođe je raspisivan tender, a izbor najpovoljnijeg
ponuđača vršen po istom principu, potpuno u skladu sa Zakonom o javnim
nabavkama.
Sve prodaje općinskog zemljišta, kao i druge općinske imovine vršio sam
isključivo javnom licitacijom, a sva rješenja o dodjeli donijelo je isključivo
Općinsko vijeće.Sve prijeme u radni odnos izvršila je Agencija za državnu službu
u skladu sa zakonskim procedurama.
Sve moje važnije odluke i rješenja objavljene su u “Službenom glasniku
općine Živinice”.
Uspostavom Centra za pružanje usluga građanima po principu “sve na
jednom mjestu” nastojali smo stalno održavati postignuti nivo povjerenja
građana prema lokalnoj vlasti. Tako smo preduzeli niz mjera i aktivnosti u
pravcu jačanja principa javnosti i transparentnosti od kojih ističemo: mogućnost
SMS provjere statusa podneska, preuzimanje zahtjeva i vodiča iz oblasti
upravnog rješavanja sa web stranice općine Živinice, uvođenje Info-pulta na
kome građani vrlo brzo dobivaju sve potrebne informacije, kao i dostupnost
Knjige utisaka i Knjige žalbi na rad uposlenika.
Načela javnosti i transparentnosti zaposlenici organa uprave poštuju u
radu sa strankama, a posebno se pridaje pažnja slobodnom pristupu
informacijama. Svaki građanin može zahtjevati informacije od javnog značaja i
u propisanoj proceduri, u skladu sa zakonskim i drugim propisima i aktima
dobiti potrebne informacije. Smatramo da je u izvještajnom periodu učinjen
znatan napor i u ovoj oblasti.
XVIII Z A K LJ U Č A K
Protekla 2012. godina za općinu Živinice bila je godina u kojoj je intenzivno
nastavljen trend razvoja. Uprkos svjetskoj ekonomskoj krizi, uspjeli smo ostvariti
zacrtane ciljeve i time upotpunili pozitivan trend razvoja naše općine. To znači
46
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
da se i dalje uspješno nosimo sa svim izazovima i teškoćama društva u tranziciji,
kao i sa obavezama provođenja promjena u započetim reformama.
Učinilo smo značajan korak time što smo ojačali kadrovske, prostorne i
informatičke kapacitete općine, što predstavlja neophodan uvjet za uspješno i
kvalitetno pružanje usluga našim građanima.Time smo postigli početne uspjehe i
stvorili uvjete da općinska administracija u narednom periodu u potpunosti
odgovori postavljenim zadacima i obavezama.
I dalje smo nastojali da se u svim značajnijim pitanjima za općinu, konsultujemo
sa našim građanima putem javnih rasprava, informativnih i drugih zborova, kroz
prijem stranaka, sastanke sa predsjednicima i članovima savjeta MZ-a,
građevinskim odborima i na druge pogodne načine.
Neizostavno je da pomenemo i podršku općinskog vijeća, kao predstavničkog
tijela građana, koje je imalo svoju značajnu ulogu u navedenim procesima.
Poštovali smo načela transparentnosti i javnosti, kako u procesu donošenja tako i
u procesu implementacije odluka, programa i projekata. U tom cilju bili smo
otvoreni za saradnju sa svim medijima i javnošću.
Realizirali smo veliki broj projekata, različitih vrijednosti, koji u suštini
utiču da život naših građana bude kvalitetniji. Sa ograničenim budžetskim
sredstvima, racionalno i ekonomično ih koristeći, sarađujući sa općinskim
vijećnicima i našim građanima, uspjeli smo realizirati vrlo vrijedne projekte koje
sam općinski budžet ne bi mogao podnijeti. Zajedno možemo biti ponosni na
činjenicu da je općina Živinice u protekloj godini u investicije uložila čak
5.766.095,00 KM iz budžeta. Ako na to dodamo još 4.000.000,00 KM, ulaganja u
postrojenje za tretman otpadnih voda, koje je izvršeno vanbudžetskim sredstvima,
dolazimo do skoro nevjerovatne cifre od 10.000.000,00 KM ulaganja, uprkos
velikoj krizi i teškoj ekonomskoj situaciji.
Radeći tako, ispunili smo naša obećanja da ćemo se truditi da ujednačimo razvoj
općine na svim njenim područjima i da život na selu približimo životu u gradskim
uvjetima. Posebnu smo pažnju posvetili razvoju do sada manje razvijenih
općinskih područja u koja smo ulaganja vršili u potpunom iznosu iz općinskog
budžeta, čime smo osigurali mogućnost da se građani sa tih područja uključe sa
svojim prijedlozima u rješavanju infrastrukturnih projekata.
Proces odabira projekata prošao je potrebnu proceduru, počevši od javnog
poziva za kandidovanje projekata, preko izbora izvođača radova pa do
okončanja samih poslova na konkretnoj izgradnji predmetnih objekata. Želimo
napomenuti da je u tome ispoštovana zakonska procedura, općinski propisi, kao
i Zakon o javnim nabavkama BiH.
Nastavili smo aktivnu politiku na polju prostornog planiranja, urbanizma i
stambeno-komunalne oblasti. Takođe smo sistemski pristupali radovima na
komunalnoj infrastrukturi i tokom cijele godine istu održavali u stanju za
normalno funkcionisanje. Izgradnja kanalizacionog kolektora za odvod otpadnih
voda i postrojenja za prečišćavanje, predstavlja projekt kapitalne vrijednosti i vrlo
značajnu osnovu za budući razvoj općine.
47
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Boračka populacija je područje naše posebne brige bez obzira na
ograničene mogućnosti i nadležnosti općine u toj oblasti. Naša pomoć nije
izostala za one koji su je od nas tražili ili dobivali na našu inicijativu.
Raseljena lica na području naše općine još su prisutna, iako je prošlo
toliko vremena od uspostavljanja mira i njihov povratak bio je realno moguć.
Smatramo da nadležne vlasti na većim nivoima nisu obavile svoj posao i
moralno nisu bile na visini zadatka koje su trebale obaviti. I dalje se trudimo biti
dobri domaćini toj zaista vrlo ugroženoj populaciji stanovništva.
U oblasti privrede možemo reći da bilježimo trend rasta i da je prelazak sa
“općine sa industrijom na zalasku” u poduzetničku i poljoprivrednu općinu sa
dinamičnim razvojem uspješno izvršen. Ostaje nam obaveza da i dalje budemo
na usluzi našim privrednim subjektima, gdje naši građani ostvaruju uslove za
egzistenciju sebe, svojih porodica i općine u cjelini. Problem nezaposlenosti i
dalje je jedan od najvećih problema na području općine.
Naše opredjeljenje za razvoj sektora poljoprivrede neupitno je i bićemo
protiv bilo čijih nastojanja koja budu imala za cilj skretanje sa ovog razvojnog
pravca.
Obrazovanje funkcionira po ustaljenom redu, značajnijih promjena u ovoj
oblasti nema, ali se i dalje ispoljavaju poteškoće vezane za prostorne i
materijalne uslove u kojima nije došlo do značajnijeg poboljšanja.
Zdravstvene usluge pružaju se putem Doma zdravlja i mreže ambulanti
porodične medicine, a kako je ovaj projekat još uvijek u svom začetku, postoje
problemi za koje očekujemo da ih nadležni organi riješe u narednom periodu. U
narednom periodu bit će potrebno riješiti problem funkcionsanja JZU „Narodna
apoteka“ Živinice.
Općina bilježi napredak na polju sporta što se posebno odnosi na
kolektivne dvoranske sportove. Naša ulaganja u sport pored razvoja zdravih
mladih ličnosti utiču i na smanjenje ovisnosti svih vrsta, u prvom redu
narkomanije.
Ako se zajednički potrudimo, uspjeh neće izostati a perspektiva je zagarantovana.
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci.Hasan Muratović s.r.
48
Na osnovu člana 73., 74. i 77. Zakona o Budžetima - Proračunima u Federaciji BiH ("Službene novine FBIH"br.19/06,76/08, 5/09, 9/10 i 45/10), člana 15.
Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BIH" br. 49/06) i člana 24 Statuta Općine Živinice - prečišćeni
tekst ("Službeni glasnik općine Živinice" br.4/12), Općinsko vijeće Živinice, na sjednici održanoj dana, 2013.godine, usvajaž
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA OPĆINE ŽIVINICE ZA PERIOD 01.01.2012. 31.12.2012.GODINE
I OPĆI DIO
1
OPIS
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
2
3
4
5
6
Početno stanje novčanih sredstava na računima
budžeta,
službe, namjenskim računima i isplaćeni avansi
530.000,00
482.152,00
649.559,00
1,23
I PRIHODI I PRIMICI
16.463.407,00
13.589.439,00
13.067.536,00
0,79
UKUPNO raspoloživa sredstva za period
16.993.407,00
14.071.591,00
13.717.095,00
0,81
II RASHODI I IZDACI
15.593.407,00
13.930.877,00
14.733.370,00
0,94
1.400.000,00
2.224.768,00
2.461.761,00
1,76
16.993.407,00
16.155.645,00
17.195.131,00
1,01
870.000,00
-341.438,00
III OTPLATA DIJELA EVIDENTIRANOG DUGA IZ
PRETHODNOG PERIODA
UKUPNI IZDACI ( II + III )
VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA
-1.665.834,00 -1,91
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
UKUPNO NEIZMIRENE OBAVEZE - DEFICIT BUDŽETA
-
3.387.165,00
4.964.212,00
A. PRIHODI
Pregled planiranih i ostvarenih prihoda u
izvještajnom periodu
Broj računa
kont.plana
1
710 000
720 000
730 000
810 000
PRIHODI
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
2
3
4
5
6
1.1. Prihodi od poreza
8.634.000,00
8.366.301,00
7.714.838,00
0,89
1.2. Neporezni prihodi
6.767.407,00
3.294.858,00
3.464.330,00
0,51
1. Ukupno poreski i neporeski prihodi
15.401.407,00
11.661.159,00
11.179.168,00
0,73
2. Tekući transferi ( transferi i donacije )
1.062.000,00
1.928.280,00
1.888.368,00
1,78
0,00
0,00
0,00
0,00
16.463.407,00
13.589.439,00
13.067.536,00
0,79
3. Kapitalni primici
I UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ( 1+2+3 )
50
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
4
5
6
97.000,00
91.538,00
27.202,00
0,28
100,00
15,00
0,00
0,00
125.000,00
131.359,00
173.821,00
1,39
1.315.000,00
1.285.496,00
987.778,00
0,75
Ekon. Kod
PRIHODI
Budžet za
01.01.31.12.2012.
1
2
3
710 000
I PRIHODI OD POREZA
711 100
Porez na dobit pojedinca - Zaostale uplate poreza
712 100
Doprinos za socijalnu zaštitu
713 100
Porez na plaću - Zaostale uplate poreza
714 100
Porez na imovinu
715 100
Porez na prodaju dobara i usluga na ukupni prom.ili
dodatne vrijed. - Zaostale uplate poreza
20.600,00
20.683,00
3.457,00
0,17
715 900
Ostali porezi na promet - Zaostale uplate poreza
22.000,00
21.208,00
331,00
0,02
716 100
Porez na dohodak
1.595.200,00
1.391.874,00
1.365.749,00
0,86
717 100
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedin.lokalne
samouprave - Indirektni porezi
5.450.000,00
5.419.672,00
5.154.780,00
0,95
719 100
Ostali porezi
9.100,00
4.456,00
1.720,00
0,19
51
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
UKUPNI PRIHODI OD POREZA 710 000
8.366.301,00
7.714.838,00
0,89
851.000,00
800.550,00
433.905,00
0,51
16.600,00
16.951,00
127.500,00
114.451,00
149.607,00
1,17
0,00
0,00
10,00
0,00
168.500,00
173.556,00
144.986,00
0,86
4.648.707,00
1.187.886,00
1.437.938,00
0,31
720 000
II NEPOREZNI PRIHODI
721 100
Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih
javnih institucija
721 200
Ostali prihodi od imovine
722 100
Administrativne takse
722 200
Općinske sudske takse
722 300
Komunalne takse
722 400
Ostale općinske naknade
722 500
Posebne naknade i taxe
480.600,00
459.803,00
432.628,00
0,90
722 600
Prihodi od pružanja usluga građanima i drugim nivoima
vlasti
410.000,00
441.888,00
399.849,00
0,98
722 700
Neplanirane uplate - prihodi
55.500,00
90.713,00
130.185,00
2,35
723 100
Novčane kazne
9.000,00
9.060,00
16.800,00
1,87
6.767.407,00
3.294.858,00
3.464.330,00
0,51
662.000,00
1.420.842,00
972.024,00
1,47
UKUPNI NEPOREZNI PRIHODI 720 000
52
8.634.000,00
730 000
III TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I DONACIJE)
732 100
Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
318.422,00 19,18
Utorak, 23.7.2013.
733 100
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Donacije
UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI (TRANSFERI I
DONACIJE)
730 000
810 000
400.000,00
507.438,00
916.344,00
2,29
1.062.000,00
1.928.280,00
1.888.368,00
1,78
0,00
0,00
0,00
0,00
16.463.407,00
13.589.439,00
13.067.536,00
0,79
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
4
5
6
IV KAPITALNI PRIMICI
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ( I+II+III+IV )
Prihodi - posebni dio
Ekon. Kod
PRIHODI
Budžet za
01.01.31.12.2012.
1
2
3
710 000
I PRIHODI OD POREZA
711 100
POREZI NA DOBIT POJEDINACA - Zaostale uplate
poreza
711 111
Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti
30.000,00
32.042,00
16.064,00
0,54
711 112
Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti
60.000,00
53.800,00
9.100,00
0,15
711 113
Porez na osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih
unapređenja
2.000,00
1.704,00
93,00
0,05
711 114
Porez na ukupan prihod fizičkih lica
500,00
13,00
540,00
1,08
711 115
Porez na prihod od imovine i imovinskih prava
4.500,00
3.979,00
1.405,00
0,31
97.000,00
91.538,00
27.202,00
0,28
100,00
15,00
0,00
0,00
SVEGA GRUPA 711 100
712 100
DOPRINOS ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
712 131
Doprinos za pen.i inv.osig.koje plaća Zavod za
zapošljavanje
53
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
SVEGA GRUPA 712 100
713 100
POREZI NA PLAĆU - Zaostale uplate poreza
713 111
Porezi na plaću i druga lična primanja
713 113
Porezi na dodatna primanja
SVEGA GRUPA 713 100
15,00
0,00
0,00
100.000,00
107.894,00
165.705,00
1,66
25.000,00
23.465,00
8.116,00
0,32
125.000,00
131.359,00
173.821,00
1,39
410.000,00
394.832,00
337.864,00
0,82
714 100
POREZ NA IMOVINU
714 111
Porez na imovinu
714 112
Porez na imovinu od pravnih lica
40.000,00
40.356,00
80.973,00
2,02
714 121
Porez na naslijeđe i darove
45.000,00
40.626,00
31.526,00
0,70
714 131
Porez na promet nepokretnosti
600.000,00
605.651,00
451.315,00
0,75
714 132
Porez na promet nepokretnosti od fizičkih lica
220.000,00
204.031,00
86.100,00
0,39
1.315.000,00
1.285.496,00
987.778,00
0,75
SVEGA GRUPA 714 100
54
100,00
Ekon. Kod
PRIHODI
Budžet za
01.01.31.12.2012.
1
2
3
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
4
5
6
715 100
POREZ NA PROD. DOBARA I USLUGA,
UKUP.PROMET ILI DODAT.VRIJ. - zaostale uplate
poreza
715 132
Porez na promet proizvoda
500,00
328,00
149,00
0,30
715 137
Kaznena kamata
100,00
54,00
0,00
0,00
715 141
Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu
20.000,00
20.301,00
3.308,00
0,17
SVEGA GRUPA 715 100
20.600,00
20.683,00
3.457,00
0,17
2.000,00
1.668,00
331,00
0,17
715 900
OSTALI POREZI NA PROMET PROIZVODA I USLUGA
-zaostale uplate poreza
715 914
Porez na promet osnovnih proizv.poljoprivrede i ribolova
Utorak, 23.7.2013.
715 915
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Porez na promet osnovnih proizvoda za građev. i porez
na promet usluga u građevinarstvu
20.000,00
19.540,00
0,00
0,00
SVEGA GRUPA 715 900
22.000,00
21.208,00
331,00
0,02
716 100
POREZ NA DOHODAK
716 111
Porez na dohodak fizičkih lica od nesamostalne
djelatnosti
1.350.000,00
1.195.799,00
1.179.689,00
0,87
716 112
Porez na dohodak fizičkih lica od nesamostalne
djelatnosti
70.000,00
49.327,00
35.561,00
0,51
716 113
Porez na dohodak fizičkih lica od imovine i imovin. prava
35.000,00
28.733,00
10.157,00
0,29
716 114
Porez na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala
200,00
67,00
0,00
0,00
716 115
Porez na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih
igara i igara na sreću
10.000,00
11.135,00
15.799,00
1,58
716 116
Porez na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
110.000,00
93.862,00
91.779,00
0,83
716 117
Porez na dohodak po konačnom obračunu
20.000,00
12.951,00
32.764,00
1,64
1.595.200,00
1.391.874,00
1.365.749,00
0,86
SVEGA GRUPA 716 100
Ekon. Kod
PRIHODI
Budžet za
01.01.31.12.2012.
1
2
3
717 100
PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA KOJI
PRIPADAJU JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
717 131
Prihodi od ind. poreza koji pripadaju Direkciji cesta - dio
za općine
717 141
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
4
5
6
650.000,00
645.028,00
594.778,00
0,92
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinici lok.
samouprave
4.800.000,00
4.774.644,00
4.560.002,00
0,95
SVEGA GRUPA 717 100
5.450.000,00
5.419.672,00
5.154.780,00
0,95
8.500,00
4.292,00
1.353,00
0,16
719 100
OSTALI POREZI
719 114
Posebni porezi na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih
nesreća
55
Utorak, 23.7.2013.
719 115
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća ugovor
SVEGA GRUPA 719 100
UKUPNI PRIHODI OD POREZA
164,00
367,00
0,61
9.100,00
4.456,00
1.720,00
0,19
8.634.000,00
8.366.301,00
7.714.838,00
0,89
720 000
II NEPOREZNI PRIHODI
721 100
JAVNI PRIHODI OD NEFINANSIJSKIH JAVNIH
PREDUZEĆA I FINANSIJSKIH JAVNIH INSTITUCIJA
721 112
Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih
resursa, parenata i autor.prava-koncesije
800.000,00
747.798,00
416.655,00
0,52
721 119
Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
5.000,00
14.776,00
726,00
0,15
721 121
Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
30.000,00
21.818,00
8.367,00
0,28
721 122
Prihodi od iznajmljivanja pos.prostora - zakup
14.000,00
11.507,00
6.583,00
0,47
721 129
Prihodi od zakupa javne imovine
2.000,00
4.651,00
1.574,00
0,79
851.000,00
800.550,00
433.905,00
0,51
SVEGA GRUPA 721 100
56
600,00
Ekon. Kod
PRIHODI
Budžet za
01.01.31.12.2012.
1
2
3
721 200
OSTALI PRIHODI OD IMOVINE
721 211
Prihodi od kamata na depozite u banci
721 214
Prihodi od GSM licence
721 219
Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
721 239
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
4
5
6
800,00
535,00
646,00
0,81
0,00
0,00
305.776,00
0,00
800,00
689,00
0,00
0,00
Ostali prihodi od imovine
15.000,00
15.727,00
12.000,00
0,80
SVEGA GRUPA 721 200
16.600,00
16.951,00
0,00
431,00
0,00
0,00
75.000,00
63.046,00
78.216,00
1,04
722 100
ADMINISTRATIVNE TAKSE
722 121
Kantonaln administrativne takse
722 131
Općinske administrativne takse
318.422,00 19,18
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
722 133
Takse za ovjeravanje dokumenata
722 134
Takse za vjenčanja i i druge civilne registracije
Broj 11
SVEGA GRUPA 722 100
45.000,00
44.964,00
53.322,00
1,18
7.500,00
6.010,00
18.069,00
2,41
127.500,00
114.451,00
149.607,00
1,17
722 200
OPĆINSKE SUDSKE TAKSE
722 221
Kantonalne sudske naknade
0,00
0,00
10,00
0,00
722 231
Općinske sudske naknade
0,00
0,00
0,00
0,00
SVEGA GRUPA 722 200
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
105,00
0,00
150.000,00
155.677,00
144.881,00
0,97
18.500,00
17.879,00
0,00
0,00
168.500,00
173.556,00
144.986,00
0,86
1.232.707,00
90.834,00
72.965,00
0,06
1.000,00
0,00
0,00
0,00
722 300
KOMUNALNE TAXE
722 311
Kantonalne komunalne takse
722 321
Općinske komunalne taxe
722 329
Ostale opć.kom.nakn.i takse poseb. Nak. za iskoriš. voda
SVEGA GRUPA 722 300
722 400
OSTALE OPĆINSKE NAKNADE
722 431
Naknada za dodijeljeno gradsko građ.zemljište
722 432
Naknada za osiguranje od požara
722 433
Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
300.000,00
74.079,00
85.784,00
0,29
722 435-1
Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta po
osnovu dodjele zemljišta uz naknadu
700.000,00
74.977,00
11.628,00
0,02
722 435-2
Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - renta
500.000,00
186.997,00
142.986,00
0,29
722 435-3
Naknada za pretvorbu zemljišta
20.000,00
7.728,00
9.552,00
0,48
722 441
Komunalna naknada
800.000,00
335.327,00
572.852,00
0,72
722 443
Vodoprivredna nakn.za upotrebu i korištenje voda
140.000,00
145.069,00
134.137,00
0,96
Ekon. Kod
PRIHODI
Budžet za
01.01.31.12.2012.
1
2
3
722 449
Ostale općinske naknade
0,00
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
4
5
6
47.700,00
0,00
0,00
57
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
722 449-1
Naknada za izgradnju javnih skloništa
722 449-3
Odobrenje za vozila
722 449-2
Ostale općinske naknade
722 454
Naknada za korištenje šuma
722 461
Naknada za zauzimanje javnih površina
Broj 11
SVEGA GRUPA 722 400
71.044,00
64.854,00
0,93
0,00
0,00
47.326,00
0,00
100.000,00
0,00
7.209,00
0,07
85.000,00
72.510,00
51.582,00
0,61
700.000,00
81.621,00
237.063,00
0,34
4.648.707,00
1.187.886,00
1.437.938,00
0,31
20.000,00
20.314,00
15.599,00
0,78
0,00
0,00
1.042,00
0,00
722 500
POSEBNE NAKNADE I TAXE
722 515
Naknada za korištenje podataka izmjere katastra
722 516
Naknada za vršenje usluga iz oblasti premj.katastra
722 522
Posebna vodoprivr.naknada za iskorištavanja voda
15.000,00
13.140,00
0,00
0,00
722 523
Posebna vodoprivr.naknada za iskorištavanja voda
0,00
0,00
30,00
0,00
722 531
Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
83.000,00
79.243,00
93.289,00
1,12
722 532
Naknada za upotrebu cesta za vozila građana
200.000,00
189.685,00
173.212,00
0,87
722 533
Naknade puteva iz cijene naftnih derivata
3.200,00
2479,00
814,00
0,25
722 554
Naknada korisnika okoliša fizičkih lica
600,00
0,00
0,00
0,00
722 581
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
150.000,00
148.856,00
143.165,00
0,95
722 582
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
gdje je osnovica zbirni iznos neto primit.po osnov. dr.
samostalnih djelatnosti
7.000,00
5.247,00
4.707,00
0,67
722 583
Naknada za vatrog.jedinice iz premije osig.imovine
1.500,00
704,00
520,00
0,35
722 584
Naknada iz funkc.premije osiguranja
300,00
135,00
250,00
0,83
480.600,00
459.803,00
432.628,00
0,90
SVEGA GRUPA 722 500
58
70.000,00
722 600
PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA
PRIHODI OD VLASTITIH DJELATNOSTI
722 611
Prihodi od pružanja usluga građanima
410.000,00
441.888,00
399.849,00
0,98
SVEGA GRUPA 722 600
410.000,00
441.888,00
399.849,00
0,98
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Ekon. Kod
PRIHODI
Budžet za
01.01.31.12.2012.
1
2
3
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
4
5
6
722 700
NEPLANIRANE UPLATE - PRIHODI
722 719
Ostali povrati
0,00
0,00
596,00
0,00
722 732
Prihod trosk. naplate po osnovu pokret. prin. naplate
0,00
0,00
84.918,00
0,00
722 741
Naplata premije osiguranja
500,00
352,00
240,00
0,48
722 751
Primljene namj. donacije neplanirane u budžetu
0,00
9.750,00
1.500,00
0,00
722 761
Uplaćena refundacija iz ranijih godina
15.000,00
29.731,00
40.279,00
2,69
722 791
Ostale neplanirane uplate
40.000,00
50.880,00
2.652,00
0,07
SVEGA GRUPA 722 700
55.500,00
90.713,00
130.185,00
2,35
0,00
0,00
30,00
0,00
500,00
170,00
60,00
0,12
723 100
NOVČANE KAZNE
723 113
Novčane kazne za prekršaje koje izriču federalni niovi
vlasti
723 123
Novčane kazne i troš.postupka u registru
723 131
Novčane kazne po općinskim propisima
1.000,00
700,00
1.220,00
1,22
723 133
Novčane kazne za prekršaje koje su reg. u registru
novčanih kazni i troškovi prekrš. postupka
7.500,00
8.190,00
15.490,00
2,07
SVEGA GRUPA 723 100
9.000,00
9.060,00
16.800,00
1,87
6.767.407,00
3.294.858,00
3.464.330,00
0,51
0,00
62.198,00
0,00
0,00
50.000,00
106.187,00
0,00
0,00
UKUPNI NEPOREZNI PRIHODI
730 000
III TEKUĆI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )
732 110
Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
732 111
Primljeni tekući transferi od države
732 112
Primljeni tekući transferi od Federacije
732 114
Primljeni tekući transferi od kantona
612.000,00
1.252.457,00
972.024,00
1,59
SVEGA GRUPA 732 100
662.000,00
1.420.842,00
972.024,00
1,47
733 100
DONACIJE
59
Utorak, 23.7.2013.
733 111
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Donacije od fizičkih lica
400.000,00
507.438,00
916.344,00
2,29
SVEGA GRUPA 733 100
400.000,00
507.438,00
916.344,00
2,29
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
Ekon. Kod
PRIHODI
1
2
3
4
5
6
810 000
IV PRIMICI
812 000
Primljeni kapitalni transferi od inostr.vlada i međ.org.
812 111
Kapitalne potpore (grantovi) iz inostranstva
0,00
0,00
0,00
0,00
SVEGA GRUPA 812 000
0,00
0,00
0,00
0,00
UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI I DONACIJE I
PRIMICI (730 000 + 810 000)
PRIHODI I PRIMICI ( I + II + III + IV )
B. OPĆI DIO- RASHODI
Pregled plana i izdataka ukupnih troškova za
01.01. - 31.12. 2012.godine, po ekonomskim
60
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Budžet za
01.01.31.12.2012.
1.062.000,00
1.928.280,00
1.888.368,00
1,78
16.463.407,00
13.589.439,00
13.067.536,00
0,79
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
kodovima:
Konto
Naziv konta
Budžet za
01.01.31.12.2012.
1
2
3
611 110
Neto plaće
611 120
Poseban porez za zašt.od pr.i drugih nesreća
611 130
612 110
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
4
5
6
1.882.095,00
1.705.318,00
1.828.077,00
0,97
8.981,00
8.093,00
8.664,00
0,96
Doprinosi na teret zaposlenih
845.674,00
769.474,00
821.309,00
0,97
Doprinosi na teret poslodavca
286.497,00
260.571,00
278.185,00
0,97
3.023.247,00
2.743.456,00
2.936.235,00
0,97
393.552,00
391.581,00
348.203,00
0,88
58.010,00
82.958,00
79.618,00
1,37
5.000,00
4.081,00
5.108,00
1,02
Ukupni troškovi bruto plaća zaposlenih po budžetu
611 220
Naknade uposlenih u organu uprave, koje nemaju
karakter plaće
611 220
Ostale naknade zaposlenih u organu uprave
611 220
Naknade članovima radnih tijela općinskog načelnika
611 220
Naknade članovima komisije za tehnički prijem objekata
35.000,00
50.598,00
55.015,00
1,57
611 240
Naknade troškova općinskih vijećnika. Paušali i naknade
članovima radnih tijela
530.200,00
612.300,00
545.950,00
1,03
613 110
Putni troškovi i dnevnice za služb.putovanja
18.200,00
22.325,00
10.977,00
0,60
613 210
Izdaci za električnu energiju i grijanje
415.000,00
414.912,00
493.191,00
1,19
61
Utorak, 23.7.2013.
613 320
62
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Izdaci za komunalne usluge i PTT
352.000,00
Konto
Naziv konta
Budžet za
01.01.31.12.2012.
1
2
3
381.995,00
415.109,00
1,18
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
4
5
6
16.903,00
20.054,00 0,80
613 320
Izdaci za komunalne usluge - varedni i nespomenuti
izdaci
613 410
Nabavka materijala i službena glasila
613 510
Izdaci za gorivo i mazivo
25.000,00
613 710
Izdaci za tekuće održav. objekata i opreme
99.000,00
613 720
Usluge opravki i održavanja-investiciono održavanje
2.096.000,00
1.940.132,00
1.721.602,00 0,82
613 720
Materijal za usluge opravki i održavanja - investiciono
održavanje
3.209.100,00
2.929.726,00
3.984.740,00 1,24
613 810
Izdaci osiguranja zaposlenika
10.000,00
4.799,00
9.431,00 0,94
613 820
Izadaci za proviziju i bankarske usluge
7.500,00
7.985,00
7.303,00 0,97
613 910
Izdaci za informisanje, reprenzetaciju, reklamu,
propagandu i stručne usluge drugih
318.500,00
258.114,00
333.233,00 1,05
613 910
Izdaci za ugovorene i druge posebne usluge
23.000,00
19.901,00
6.903,00 0,30
613 920
Usluge za stručno obrazovanje
8.300,00
6.261,00
5.416,00 0,65
613 930
Troškovi vještačenja
5.300,00
1.559,00
4.276,00 0,81
613 970
Izadaci za ugov.usluge i priv.i povrem. poslove
67.500,00
25.736,00
53.801,00 0,80
613 990
Ostale nespomenute usluge i dadžbine
1.074.858,00
483.381,00
405.975,00 0,38
613 990
Ostale nespomenute usluge-tekuća budžetska rezerva
200.000,00
242.591,00
192.374,00 0,96
821 320
Nabavka stalnih sredstava- opreme- budžetska rezerva
0,00
0,00
7.400,00 0,00
613 990
Ostali vanredni i nespomenuti rashodi i dadžbine
(Izdaci za kamate, naknade po sud.rješ.povrati i slično)
40.000,00
67.503,00
62.657,00 1,57
25.000,00
103.900,00
74.629,00
20.417,00
86.268,00
89.697,00 0,86
25.748,00 1,03
59.753,00 0,60
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
613 990
Ostale nesp.usluge - Izdaci i troškovi računa Sred.za otkup nacionalizovanog zemljišta
614 110
Grantovi za redovan rad i tekuće održavanje u MZ
614 230
Broj 11
200.000,00
243.218,00
34.430,00 0,17
52.000,00
35.917,00
28.650,00 0,55
Tekući grantovi pojedincima
539.500,00
613.337,00
637.218,00 1,18
614 250
Grantovi - Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje
121.317,00
40.362,00
0,00 0,00
614 310
Tekući grantovi neprofitnim organizacijama
2.191.423,00
1.926.782,00
1.911.576,00 0,87
Konto
Naziv konta
Budžet za
01.01.31.12.2012.
1
2
3
614 320
Transfer za rad parlamentarnih grupa
600 000
Tekući rashodi
821 200
Nabavka stalnih sredstava-ostalo
821 300
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
4
5
6
180.000,00
150.000,00
180.000,00
1,00
15.427.407,00
13.899.727,00
14.664.243,00
0,95
0,00
0,00
0,00
0,00
Nabavka stalnih sredstava- oprema
86.000,00
31.150,00
61.727,00
0,72
821 600
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
80.000,00
0,00
0,00
0,00
821 310
Uredska oprema-namještaj i kompjuterska oprema
15.000,00
30.157,00
9.837,00
0,66
821 320
Prevozna oprema
35.000,00
0,00
35.000,00
1,00
821 340
Elektronska i fotografska oprema
20.000,00
264,00
1.000,00
0,05
821 360
Mašine, uređaji, alati i instalacije
16.000,00
729,00
15.890,00
0,99
821 610
Rekonstrukcija
70.000,00
0,00
0,00
0,00
821 620
Investiciono održavanje
10.000,00
0,00
0,00
0,00
820 000
Nabavka stalnih sredstava
SVEGA RASHODI PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA
( 600 000 + 820 000 )
166.000,00
31.150,00
69.127,00
0,42
15.593.407,00
13.930.877,00
14.733.370,00
0,94
63
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
823 400
Broj 11
Otplata dijela ukalkulisanog duga iz prethodnog perioda
UKUPNI RASHODI I IZDACI
1.400.000,00
2.224.768,00
2.461.761,00
1,76
16.993.407,00
16.155.645,00
17.195.131,00
1,01
Prikaz rashoda po
odgovarajućoj
funkcionalnoj klasifikaciji,
koja se ostvaruje kroz pet
glavnih grupa rashoda:
KOD
FUNKCIJE
1
NAZIV FUNKCIJE
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
2
3
4
5
6
UKUPNI
RASHODI
64
15.593.407,00
13.930.877,00
14.733.370,00
0,94
10.375.503,00
9.295.022,00
10.307.562,00
0,99
100
AKTIVNOSTI OPĆIH JAVNIH SLUŽBI
200
AKTIVNOSTI ODBRANE
878.732,00
469.709,00
394.768,00
0,45
300
AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI
153.588,00
71.947,00
150.406,00
0,98
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
600
AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA
700
PROSTORNO - KOMUNALNE AKTIVNOSTI
KOD
FUNKCIJE
1
Broj 11
771.660,00
863.176,00
820.026,00
1,06
3.413.924,00
3.231.023,00
3.060.608,00
0,90
NAZIV FUNKCIJE
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
2
3
4
5
6
UKUPNI
IZDACI
15.593.407,00
13.930.877,00
14.733.370,00
0,94
100
AKTIVNOSTI OPĆIH JAVNIH SLUŽBI
110
Izvršni i upravni, finansijski i fiskalni organi
1.428.331,00
1.423.958,00
1.400.953,00
0,98
140
Organi opštih službi
8.947.172,00
7.871.064,00
8.906.609,00
1,00
200
AKTIVNOSTI ODBRANE
210
Aktivnosti civilne zaštite
878.732,00
469.709,00
394.768,00
0,45
65
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
300
AKTIVNOSTI JAVNOG REDA I SIGURNOSTI
320
Aktivnosti pravobranilaštva
600
AKTIVNOSTI SOCIJALNOG OSIGURANJA
620
Aktivnosti institucija socijalne pomoći
700
PROSTORNO - KOMUNALNE AKTIVNOSTI
710
Aktivnosti prostornog i komunalnog razvoja
Broj 11
153.588,00
71.947,00
150.406,00
0,98
771.660,00
863.176,00
820.026,00
1,06
3.413.924,00
3.231.023,00
3.060.608,00
0,90
Prikaz planiranih rashoda po
organizacionom kodu
KOD
FUNKCIJE
1
NAZIV FUNKCIJE
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
2
3
4
5
6
UKUPNI
IZADCI
66
15.593.407,00
13.930.877,00
14.733.370,00 0,94
100
OPĆINSKO VIJEĆE
768.200,00
813.750,00
783.711,00 1,02
110
OPĆINSKI NAČELNIK
660.131,00
610.208,00
617.242,00 0,94
140
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
7.109.649,00
6.258.573,00
7.347.105,00 1,03
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
150
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
878.732,00
469.709,00
394.768,00 0,45
160
SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ
402.361,00
306.134,00
388.884,00 0,97
190
OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO
153.588,00
71.947,00
150.406,00 0,98
200
SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE
246.800,00
295.322,00
269.966,00 1,09
210
SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNE
POSLOVE
3.413.924,00
3.231.023,00
3.060.608,00 0,90
220
SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
293.409,00
235.075,00
292.627,00 1,00
240
SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE
POSLOVE
894.953,00
775.960,00
608.027,00 0,68
250
SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU I
RASELJENE OSOBE
771.660,00
863.176,00
820.026,00 1,06
ORG.
KOD
1
NAZIV ORGANIZACIJE
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
2
3
4
5
6
UKUPNI
IZADCI
100
15.593.407,00
13.930.877,00
14.733.370,00
0,94
OPĆINSKO VIJEĆE
67
Utorak, 23.7.2013.
Broj 11
768.200,00
813.750,00
783.711,00
1,02
Općinski načelnik - stručna služba općinskog vijeća i
stručna služba općinskog načelnika
460.131,00
367.617,00
417.468,00
0,91
113
Budžetska rezerva
200.000,00
242.591,00
199.774,00
1,00
140
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
141
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
7.109.649,00
6.258.573,00
7.347.105,00
1,03
150
SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
151
Služba civilne zaštite
878.732,00
469.709,00
394.768,00
0,45
160
SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ
161
Služba za lokalni ekonomski razvoj
402.361,00
306.134,00
388.884,00
0,97
190
OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO
191
Općinsko pravobranilaštvo
153.588,00
71.947,00
150.406,00
0,98
200
SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE
201
Služba za budžet i finansije
246.800,00
295.322,00
269.966,00
1,09
101
Općinsko vijeće
110
OPĆINSKI NAČELNIK
111
ORG.
KOD
210
68
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
NAZIV ORGANIZACIJE
SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I
KOMUNALNE POSLOVE
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
211
Služba za prostorno planiranje i komunalne poslove
220
SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
221
Služba za inspekcijske poslove
240
SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE
POSLOVE
241
Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove
250
SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU I
RASELJENE OSOBE
251
Služba za boračko - invalidsku zaštitu i raseljene osobe
3.413.924,00
3.231.023,00
3.060.608,00 0,90
293.409,00
235.075,00
292.627,00 1,00
894.953,00
775.960,00
608.027,00 0,68
771.660,00
863.176,00
820.026,00 1,06
II POSEBNI DIO
EKON.
KOD
1
RASHODI
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
2
3
4
5
6
1. OPĆINSKO VIJEĆE
69
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
A) DOZNAKE ZA TEKUĆE IZDATKE
611 241
Naknade članovima radnih tijela općinskog vijeća
200.000,00
266.356,00
216.853,00
1,08
611 242
Naknade općinskim vijećnicima, zamjenika predsjed. i
naknada predsjedavajućeg općinskog vijeća
330.200,00
345.944,00
329.097,00
1,00
613 916
Troškovi proslava i jubileja
25.000,00
31.885,00
27.350,00
1,09
613 115
Putni troškovi i dnevnice za službena putovanja
2.000,00
2.600,00
537,00
0,27
613 914
Troškovi kafe kuhinje i reprezentacija općinskog vijeća
10.000,00
0,00
9.439,00
0,94
613 914
Ugovorene usluge - reprezentacija vijećnika u toku
održavanja sjednica
20.000,00
16.965,00
19.973,00
1,00
613 991
Ostali vanredni i nespomenuti rashodi
1.000,00
0,00
462,00
0,46
614 323
Transferi za rad parlamentarnih grupa
180.000,00
150.000,00
180.000,00
1,00
UKUPNO OPĆINSKO VIJEĆE
768.200,00
813.750,00
783.711,00
1,02
EKON.
KOD
1
RASHODI
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
2
3
4
5
6
2. STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA
70
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
A) DOZNAKE ZA TEKUĆE IZDATKE
Bruto plaće
107.127,00
105.381,00
112.456,00
1,05
611 111
Neto plaće
73.881,00
72.713,00
77.595,00
1,05
611 130
Doprinosi na teret zaposlenih
33.246,00
32.668,00
34.861,00
1,05
611 221
Naknade uposlenicima koje nemaju karakter plaće
12.762,00
16.748,00
14.471,00
1,13
612 110
Doprinosi poslodavca
11.327,00
11.065,00
11.808,00
1,04
611 123
Poseban porez za zaštitu od prirodnih nesreća
369,00
344,00
366,00
0,99
131.585,00
133.538,00
139.101,00
1,06
6
6
7
UKUPNO STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA
Ukupan broj uposlenih
EKON.
KOD
1
RASHODI
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
2
3
4
5
6
3. STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG NAČELNIKA
71
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
A) DOZNAKE ZA TEKUĆE IZDATKE
611 111
611 130
Bruto plaće
248.543,00
183.540,00
213.525,00
0,86
Neto plaće
171.459,00
126.643,00
147.332,00
0,86
77.084,00
56.897,00
66.193,00
0,86
Doprinosi na teret zaposlenih
611 221
Naknade uposlenicima koje nemaju karakter plaće
28.631,00
19.207,00
19.253,00
0,67
612 110
Doprinosi poslodavca
26.026,00
19.272,00
22.420,00
0,86
611 123
Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
846,00
587,00
680,00
0,80
611 228
Naknade članovima radnih tijela
5.000,00
4.081,00
5.108,00
1,02
613 413
Izdaci za službena glasila i stručnu literaturu
2.000,00
0,00
1.265,00
0,63
613 911
Usluge medija i informisanje građana putem
elektronskih medija
5.500,00
7.392,00
5.002,00
0,91
613 911
Izrada biltena - lokalnog lista Info blok
1.000,00
0,00
0,00
0,00
613 912
Sponzorstvo za izdavačke djelatnosti
6.000,00
0,00
6.059,00
1,01
613 991
Ostali vanredni i nespomenuti rashodi i usluge
5.000,00
0,00
5.055,00
1,01
UKUPNO STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG
NAČELNIKA
328.546,00
234.079,00
278.367,00
0,85
9
9
9
Ukupan broj uposlenih
72
Utorak, 23.7.2013.
EKON.
KOD
1
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
RASHODI
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
2
3
4
5
6
4. SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE
A) DOZNAKE ZA TEKUĆE IZDATKE
Bruto plaće zaposlenih
173.990,00
175.166,00
166.355,00
0,96
611 111
Neto plaće
120.057,00
120.619,00
114.785,00
0,96
611 130
Doprinosi na teret zaposlenih
53.933,00
54.547,00
51.570,00
0,96
611 221
Naknade uposlenicima koje nemaju karakter plaće
26.397,00
25.630,00
21.860,00
0,83
612 110
Doprinosi poslodavca
18.347,00
18.473,00
17.467,00
0,95
Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
566,00
565,00
539,00
0,95
613 821
Izdaci bankarskih usluga i provizija na računu budžeta,
službe i ostalih namjenskih računa
7.500,00
7.985,00
7.303,00
0,97
613 991
Ostali vanredni i nespomenuti rashodi i dadžbine (izdaci
za kamate, naknade po sudskim rješenjima,povrati i sl.)
20.000,00
67.503,00
56.442,00
2,82
246.800,00
295.322,00
269.966,00
1,09
9
9
9
611 123
UKUPNO SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE
Ukupan broj uposlenih
73
Utorak, 23.7.2013.
EKON.
KOD
1
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
RASHODI
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
2
3
4
5
6
5. SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
A) DOZNAKE ZA TEKUĆE IZDATKE
Bruto plaće zaposlenih
543.718,00
537.739,00
557.103,00
1,02
611 111
Neto plaće
375.165,00
371.040,00
384.401,00
1,02
611 130
Doprinosi na teret zaposlenih
168.553,00
166.699,00
172.702,00
1,02
611 221
Naknade uposlenicima koje nemaju karakter plaće
101.284,00
109.302,00
98.263,00
0,97
613 971
Privremeni i povremeni poslovi i ugovori o djelu
37.500,00
25.736,00
53.801,00
1,43
611 227
Ostale naknade (naknada u slučaju smrti zaposlenika
ili u slučaju smrti člana uže porodice)
16.350,00
21.191,00
24.761,00
1,51
611 227
Jednokratna pomoć za slučaj povrede na radu, teške
bolesti zaposlenika ili člana njegove uže porodice
24.060,00
47.311,00
29.742,00
1,24
611 225
Otpremnine radnika organa uprave za odlazak u penziju
13.600,00
9.332,00
20.013,00
1,47
611 220
Naknada za prisustvo državnog službenika vjenčanjima
4.000,00
5.124,00
5.102,00
1,28
612 110
Doprinosi poslodavca
57.090,00
56.463,00
58.496,00
1,02
1.807,00
1.788,00
1.851,00
1,02
611 123
74
Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
613 115
Putni troškovi i dnevnice za službena putovanja
15.000,00
17.930,00
10.440,00
0,70
613 211
Izdaci za električnu energiju - utrošak električne energije
(objekat općine)
35.000,00
32.605,00
36.354,00
1,04
613 321
Izdaci za komunalne usluge
15.000,00
11.623,00
15.397,00
1,03
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
EKON.
KOD
RASHODI
Index
5/3
613 322
Izdaci za PTT usluge,internet,SMS-servis,prijem i otprema
pošte
60.000,00
63.347,00
60.366,00
1,01
613 419
Nabavka kancelarijskog materijala za redovan rad organa
uprave
40.000,00
30.379,00
37.302,00
0,93
613 419
Izdaci za nabavku štamparskog materijala
30.000,00
23.708,00
26.209,00
0,87
613 419
Izdaci za nabavku tonera/ketridža
20.000,00
14.575,00
19.870,00
0,99
613 911
Objavljivanje javnih oglasa, poziva, obavještenja,natječaja
i drugo
25.000,00
23.872,00
23.000,00
0,92
613 921
Izdaci za seminare i stručno obrazovanje državnih
službenika i namještenika
5.000,00
3459,00
5.416,00
1,08
613 991
Sredstva za članarinu - Savez općina i gradova
9.600,00
9.600,00
4.800,00
0,50
613 991
Preuzimanje arhivske građe -arhiv TK
25.000,00
0,00
10.000,00
0,40
613 419
Izdaci na nabavku higijenskih sredstava
5.000,00
3.877,00
4.876,00
0,98
613 413
Izdaci za službena glasila i stručnu literaturu
0,00
895,00
0,00
0,00
613 511
Izdaci za gorivo i mazivo
25.000,00
20.417,00
25.748,00
1,03
613 214
Troškovi grijanja prostorija zgrade općine
20.000,00
11.461,00
14.796,00
0,74
613 713
Izdaci za tekuće održavanje, vozila, osiguranja
i troškova registracije vozila
30.000,00
18.923,00
11.048,00
0,37
613 713
Podrška za softver
(Katastar,matev,docunova,infodesk,finova,nod 32)
16.000,00
0,00
5.179,00
0,32
613 713
Podrška za servis i održ.sistema PPZ sa proširenjem
sistema
3.000,00
7.329,00
1.378,00
0,46
613 713
Održavanje i servisiranje kopir, faks aparata i printera
5.000,00
5.819,00
5.067,00
1,01
613 711
Izdaci za tekuće održavanje objekata organa općinske
uprave i mjesnih ureda
30.000,00
54.197,00
23.873,00
0,80
613 711
Adaptacija prostorija u zgradama općine
15.000,00
0,00
13.208,00
0,88
75
Utorak, 23.7.2013.
613 814
76
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Izdaci za kolektivno osiguranje zaposlenika organa
uprave
EKON.
KOD
RASHODI
613 915
Izdaci za imunizaciju stanovništva
613 937
Usluge stručnog vještačenja-uvid u medicinsku
dokumentaciju
613 910
Sredstva za utvrđivanje smrti umrlih izvan zdravstvene
ustanove - mrtvozorstvo
613 912
Sponzorstvo za izdavačke djelatnosti
613 915
10.000,00
Budžet za
01.01.31.12.2012.
4.799,00
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
9.431,00
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
0,94
Index
5/3
12.500,00
10.880,00
11.616,00 0,93
1.800,00
0,00
2.574,00 1,43
15.000,00
20.000,00
15.000,00 1,00
0,00
5.533,00
0,00 0,00
Mjere preventivne higijensko - epidemiološke zaštite DDD
13.000,00
12.998,00
0,00 0,00
613 915
Usluge zaštitarske službe
30.000,00
25.976,00
28.606,00 0,95
613 924
Izdaci za stručne ispite
2.500,00
2.302,00
0,00 0,00
613 914
Troškovi kafe kuhinje organa uprave, općinskog vijeća i
troškovi reprezentacije
0,00
33.612,00
0,00 0,00
613 914
Troškovi kafe kuhinje i reprezentacije - organ uprave
20.000,00
0,00
19.133,00 0,96
613 991
Ostali vanredni i nespomenuti rashodi i usluge
20.000,00
22.468,00
19.894,00 0,99
613 991
Finansiranje projekata i programa iz oblasti kulture
- manifestacija Likovna kolonija Toplice 2012-------------6.000,00
- IV Međunarodna smotra stvaralaštva Živinice 2012----8.000,00
- manifestacija Živiničko ljeto i Živinička zima-------------8.000,00
-likovna kolonija učenika OŠ BiH Đurđevik-----------------2.000,00
24.000,00
23.465,00
12.000,00 0,50
614 234
Stipendije učenicima i studentima
80.000,00
0,00
80.000,00 1,00
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
614 253
Doprinosi za zdravstveno osiguranje određenih korisnika
na
teret budžeta - Program volontiranja
614 234
Školska takmičenja učenika na općinskom nivou
EKON.
KOD
RASHODI
614 311
Grantovi javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač
općina
- Centar za socijalni rad
Bruto plaće zaposlenih -----------------------------------270.235,00KM
Naknade zaposlenih --------------------------------------42.150,00 KM
Materijalni troškovi ---------------------------------------40.000,00 KM
Troškovi vještačenja --------------------------------------7.000,00KM
Tekući grant.pojedinaca u stanju soc.potrebe ----------57.000,00KM
Upravni odbor --------------------------------------------- 7.200,00
KM
Nabavka osnovnih i stalnih(terensko vozilo)sr.----------23.000,00 KM
Sufinansiranje naknada pripravnicima ........-------------745,00 KM
Grantovi neprofitnim org.(Sigurne kuće)----------------6.000,00 KM
Ukupan broj uposlenih
121.317,00
40.362,00
0,00 0,00
8.000,00
9.301,00
4.195,00 0,52
Budžet za
01.01.31.12.2012.
453.330,00
četrnaest
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
338.634,00
jedanaest
478.187,00
Index
5/3
1,05
trinaest
77
Utorak, 23.7.2013.
614 311
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Grantovi javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač
općina
- BKC Živinice
Bruto plaće zaposlenih ----------------------------------151.093,00 KM
Naknade zaposl.koje nemaju karakt. plaće --------------0,00 KM
Upravni odbor --------------------------------------------- 7.200,00
KM
Nabavka audio sistema-----------------------------------10.500,00 KM
Materijalni troš.(PTT, Komunalno,ele.energ.)----------18.500,00 KM
Ugalj za centralno grijanje------------------------------5.750,00 KM
Ukupan broj uposlenih
614 311
devet
Grantovi javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač
općina
- RTV Živinice
Bruto plaće zaposlenih ----------------------------------221.591,00 KM
Naknade zaposl.koje nemaju karakt. plaće -------------0,00 KM
Upravni odbor -------------------------------------------- 7.200,00
KM
Ukupan broj uposlenih
EKON.
KOD
78
193.043,00
devet
228.791,00
trinaest
RASHODI
231.166,00
Budžet za
01.01.31.12.2012.
135.531,00
0,70
233.700,00
1,02
osam
247.599,00
devet
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
četrnaest
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
Utorak, 23.7.2013.
614 311
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Grantovi javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač
općina
- Dječije obdanište Živinice
Bruto plaće zaposlenih -----------------------------------322.859,00 KM
Naknade zaposl.koje nemaju karakt. plaće --------------0,00KM
Upravni odbor --------------------------------------------- 7.200,00
KM
Realiz. Programa obaveznog predškol.odg. -----------10.000,00 KM
Ukupan broj uposlenih
340.059,00
osamnaest
333.205,00
osamnaest
318.687,00
0,94
osamnaest
130.000,00
26.500,00
130.000,00
1,00
52.000,00
35.917,00
28.650,00
0,55
5.000,00
4.350,00
0,00
0,00
614 311
Gradska Dvorana Živinice
Otplata anuiteta za kredit---------------------------------110.000,00 KM
Naknade UO---------------------------------------------- 7.200,00
KM
117.200,00
113.178,00
113.365,00
0,97
614 311
Grant JP" Horizontala"Živinice d.o.o.-Podrška preduzeću
210.000,00
228.667,00
158.574,00
0,76
614 311
Otvorena ljetna škola nogometa
5.000,00
9.925,00
5.000,00
1,00
614 311
Sponzorstvo sportskim klubovima zastuplj.u višim
rangovima takmičenja - RK Konjuh - Živinice
70.000,00
86.000,00
51.000,00
0,73
614 311
Sponzorstvo sportskim klubovima zastuplj.u višim
rangovima takmičenja - Ženski rukometni klub
30.000,00
27.000,00
21.500,00
0,72
614 311
Sponzorstvo sportskim klubovima zastuplj.u višim
rangovima takmičenja - FK Slaven
40.000,00
70.350,00
32.500,00
0,81
614 311
Sponzorstvo sportskim klubovima zastuplj.u višim
rangovima takmičenja - NK Priluk
25.000,00
19.000,00
13.000,00
0,52
614 311
Općinska izborna komisija
614 117
Grantovi za redovan rad i tekuće održavanje u MZ-a
614 311
Sportski savez - za redovan rad i grantovi sportistima na
međun.takmičenjima
79
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
614 311
Sponzorstvo sportskim klubovima zastuplj.u višim
rangovima takmičenja - Košarkaški klub "Živinice 78"
614 311
Troškovi takmičenja sportskim klubovima KK Milenijum
Živinice
EKON.
KOD
80
Broj 11
RASHODI
18.000,00
9.600,00
12.600,00
0,70
2.000,00
2.000,00
1.600,00
0,80
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
614 311
OK Stars Živinice
2.000,00
2.000,00
1.500,00
0,75
614 311
Stonoteniserski klub Živinice
2.000,00
2.000,00
1.000,00
0,50
614 311
Karate klub "Konjuh" Živinice
3.000,00
2.000,00
1.500,00
0,50
614 311
Bokserski klub Živinice
2.000,00
2.000,00
1.500,00
0,75
614 311
Šahovski klub
2.000,00
2.250,00
1.500,00
0,75
614 311
Omladinski šahovski klub
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1,00
614 311
Karate klub "Šotokan" Živinice
2.000,00
2.000,00
1.500,00
0,75
614 311
Wing chun klub "Mortal Kombat"
2.000,00
2.000,00
1.500,00
0,75
614 311
Kung fuxu šu "Škorpion"
1.000,00
0,00
750,00
0,75
614 311
Biciklistički klub Živinice
1.500,00
0,00
1.000,00
0,67
614 311
USR "Mrena"
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1,00
614 311
NK Napredak - Tupković
2.000,00
2.000,00
1.500,00
0,75
614 311
NK Slatina - Bašigovci
2.000,00
2.000,00
1.500,00
0,75
614 311
NK Omladinac - Đurđevik
2.000,00
1.000,00
1.500,00
0,75
614 311
NK Toplice - G.Lukavica
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
614 311
NK Rijeka - Šerići
2.000,00
2.000,00
1.500,00
0,75
614 311
NK Mladost - G.Živinice
1.500,00
2.000,00
1.150,00
0,77
614 311
NK Mladost - Suha
1.500,00
1.250,00
0,00
0,00
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
614 311
NK Metalac - Živinice
1.500,00
1.500,00
1.150,00
0,77
614 311
NK Borac - Kovači
1.500,00
1.500,00
1.150,00
0,77
614 311
NK Jablanica - Barice
2.000,00
2.000,00
1.500,00
0,75
614 311
NK Jedinstvo - D.Dubrave
2.000,00
2.000,00
1.400,00
0,70
614 311
NK Rudar - Ciljuge
1.500,00
1.500,00
1.200,00
0,80
614 311
NK G.Dubrave
1.500,00
2.000,00
1.150,00
0,77
614 311
XV Bokserska revija "Živinička mladost - Nesib Malkić"
4.000,00
2.800,00
2.000,00
0,50
614 311
Biciklistička utrka u povodu Dana općine Živinice
2.500,00
2.500,00
2.500,00
1,00
EKON.
KOD
RASHODI
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
614 311
Memorijalni turnir " Nesib Malkić " - G.Dubrave
2.000,00
0,00
2.000,00
1,00
614 311
Međunarodni košarkaški turnir " Bebe i Džons "
2.000,00
0,00
0,00
0,00
614 311
Škola sporta - Kolibri
2.000,00
1.500,00
2.000,00
1,00
614 311
Sportsko društvo Živinice
1.000,00
1.500,00
0,00
0,00
614 311
Klub borilačkih sportova - Selsebil
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1,00
614 311
Religija - grantovi religijskim ustanovama i udruženjima za
obilježavanje vjerskih praznika
60.000,00
44.744,00
86.836,00
1,45
614 311
Grantovi neprofitnim organizacijama i udruženjima
- Finansiranje projekata i programa NVO i udruženja
20.000,00
0,00
0,00
0,00
614 311
Finansiranje projekata i programa iz oblasti omladinske
politike GIZ-sporazum
9.400,00
0,00
6.400,00
0,68
614 311
Grantovi neprofitnim organizacijama i udruženjima
Srpsko građansko vijeće Živinice
1.800,00
1.000,00
1.000,00
0,56
81
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
614 311
Grantovi neprofitnim organizacijama i udruženjima
HKD "Napredak" Živinice
1.800,00
1.800,00
1.350,00
0,75
614 311
Grantovi neprofitnim organizacijama i udruženjima
BZK "Preporod"
3.000,00
2.000,00
0,00
0,00
614 311
Udruženje slijepih i slabovidnih lica Živinice
4.000,00
2.500,00
2.000,00
0,50
614 311
Crveni križ
4.000,00
3.174,00
3.850,00
0,96
614 311
KUD Živinice
8.000,00
10.000,00
4.000,00
0,50
614 311
KUD Modrački Mornari
2.000,00
2.990,00
1.000,00
0,50
614 311
KUD Priluk
1.000,00
0,00
0,00
0,00
614 311
UG "Gradski mješoviti hor" Živinice
3.000,00
2.550,00
2.800,00
0,93
614 311
Udruženje poljoprivrednika - projekat
5.000,00
1.850,00
0,00
0,00
EKON.
KOD
82
Broj 11
RASHODI
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
614 311
Udruženje pčelara "Vrijesak" - projekat
3.000,00
800,00
2.900,00
0,97
614 311
Planinarsko Društvo Drenik
1.000,00
0,00
0,00
0,00
614 311
Škola fudbala "Eurogol"
1.000,00
0,00
750,00
0,75
614 311
Centar za djecu sa višestrukim smetnjama"Vrati mi
osmjeh" Živinice
4.000,00
3.200,00
3.500,00
0,88
614 311
Naknada za kupovinu zemljišta i rentu za potrebe Centra
za djecu sa višestrukim smetnjama"Vrati mi osmijeh"
Živinice
50.000,00
0,00
0,00
0,00
614 311
Gradsko pozorište Živinice
8.000,00
8.000,00
4.000,00
0,50
614 311
Sufinansiranje Akcionih planova za stambeno zbrinjavanje
romske populacije
20.000,00
0,00
0,00
0,00
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
613 724
Podrška za inves.aktivnosti u MZ-a po principu M:M:
- Asfaltiranje puteva 500.000,00 KM
- Izgradnja vodovoda i kanalizacije 150.000,00KM
- Izgradnja ulične i javne rasvjete 150.000,00KM
Sredstva građana 400.000,00KM i općina 400.000,00KM
613 724
Završetak Filter stanice -UG Vodovod Bučik-Šerići
613 724
Obaveze po osnovu ranije zaključ.ugovorainvest.aktivnosti na području općine i namjenska sredstva
iz prethodnog perioda
613 724
Namjenska sredstva - Infrastrukturne aktivnosti u MZ
613 724
Sufinansiranje projekata od strane viših nivoa (općina i
viši nivoi)
EKON.
KOD
RASHODI
613 724
Projekti u MZ - iz budžeta općine:
Ulaganja u nerazvijena područja:
-Put Panjik-Berići---------------------------------23.000,00 KM
-Put Kažalj-Polja--------------------------------- 25.000,00 KM
-Put Smajići- G.Višća------------------------ 10.000,00 KM
-Put Odorovići-Brdo(G.Višća)------------- 15.000,00 KM
-Put Raskršće-Brdo(Djedino)------------- 22.000,00 KM
Put Jelah-KućaS.Šehića-Most Podgajevi---20.000,00
KM
Put Kraljevići-Petrovići-----------------------------20.000,00
KM
Put Požar --------------------------------------15.000,00 KM
Put Bešir.-Jahići-nast.od aut.st.čit.Jahići-Beširovići70.000,00 KM
800.000,00
976.432,00
2.150.218,00
2,69
10.000,00
0,00
13.979,00
1,40
890.800,00
524.342,00
940.385,00
1,06
50.000,00
490.251,00
462.785,00
9,26
113.000,00
0,00
0,00
0,00
Budžet za
01.01.31.12.2012.
220.000,00
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
390.511,00
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
161.925,00 0,74
83
Utorak, 23.7.2013.
613 724
84
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Poboljšanje vodosnabdijevanja
-Četiri vodovoda u Priluku (rekonstr.)------------30.0000,00 KM
-San.Javno izvor.Dračić Dubrave (sufinan.)----10.000,00 KM
-Rezervoar za vodu Vodovod-Vrelo-Tupković-30.000,00 KM
-Vodovod Jazavac 1 - Zobište (rekonstr.) -------18.000,00 KM
-Vodoistražni radovi S.Đurđevik -------------------25.000,00 KM
-Vodovod Trojan ------------------------------------- 18.000,00
KM
- Izgradnja bunara u JU OŠ Svojat ................ 5.000,00
KM
-Pumpna stanica vodov.Bujakovac ----------------15.000,00 KM
-Prečistači za vodovod Gračanička rijeka ---- 18.000,00
KM
EKON.
KOD
RASHODI
613724
Projektovanje i izgradnja kanalizacione mreže
-Kanalizaciona mreža D.Bučik --------------------- 7.000,00
KM
-Kanalizaciona mreža Polja ( Kovači ) --------- 15.000,00
KM
169.000,00
Budžet za
01.01.31.12.2012.
22.000,00
174.070,00
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
0,00
42.056,00 0,25
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
0,00
Index
5/3
0,00
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
613 724
Rekonstrukcija i izgradnja lokalnih puteva
-Put kroz Rasadine----------------------------25..000,00 KM
-Put ORB (Oskova )spaja tri MZ----------25.000,00 KM
-Put R469-Dom-Pruga-Separacija -----10.000,00 KM
Put Ćiviće Put-----------------------------------35.000,00 KM
-Put Salkići(S.Đurđevik)---------------------- 7.000,00 KM
-Put Pruga- Nukići i Ulica Nukići---------25.000,00 KM
-Put za Hodžiće(Đurđevik-Dom)--------- 10.000,00 KM
-Pješačka staza Oskova---------------------15.000,00KM
-Put Izvorište Maoča(Zaseok Hodžići)--11.000,00 KM
-Put Kovačevići Karaula----------------------20.000,00 KM
-Asfal. puta Musići Stadion Omladinca--15.000,00KM
-Put Ćenda Višća------------------------------10.000,00 KM
-Put do zgrade MZ G.Dubrave ----------- 12.000,00 KM
613 724
Izgradnja i rekonstrukcija mostova
-Most na Glavnom putu - Potok Bukovac ----15.000,00 KM
-Most i dio obale Litve - Grahovača ------------ 12.000,00
KM
-Most na Jablanici ( Suha ) ------------------------ 15.000,00
KM
-Most Kujuci - Bezdan ------------------------------- 20.000,00
KM
EKON.
KOD
RASHODI
220.000,00
50.095,00
59.970,00
0,27
62.000,00
139.217,00
18.667,00
0,30
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
85
Utorak, 23.7.2013.
Broj 11
613 724
Kupovina zemljišta i izgradnja objekata za rad MZ i
sektorskih ambulanti
-Rješavanje statusa zemljišta za zgradu MZ
Društveni Dom (D.Dubrave) ---------------------------------------- 20.000,00 KM
-Kupovina zemljišta za potrebe MZ Zelenika -20.000,00KM
-Kupovina zemljišta i pribavljanje potrebne
dokumentacije
za MZ Bašigovci ----------------------------------------25.000,00 KM
- Izgradnja Društvenog Doma I Faza D.Višća-75.000,00 KM
- Sanacija i rekon.objekta MZ Barice ----------15.000,00
KM
-Rekonstrukcija krova zgrade MZ Gračanica-15.000,00 KM
-Sanacija zgrade MZ G.Dubrave-------------------18.000,00 KM
-Sanacija krova zgrade MZ Rudar---------------5.000,00 KM
193.000,00
14.894,00
0,00
0,00
613 724
Izgradnja višenamjenskih sportskih poligona u MZ
-Poligon Strašanj---------------------------- 21.300,00 KM
-Uređ. i ograđ. sport. igrališ. Gračanica-25.000,00 KM
- Uređenje škol.dvorišta u G.Dubravama- 10.000,00
KM
-Poligon Kovači---------------------------------- 20.000,00
KM
-FK Priluk-završetak radova"Širani"------20.000,00KM
-Poligon u MZ Zelenika----------------------- 15.000,00 KM
-Poligon kod škole u D.Lukavici ---------- 15.000,00
KM
-Poligon G.Dubrave-Križevići ------------- 15.000,00 KM
141.300,00
112.371,00
26.781,00
0,19
EKON.
KOD
86
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
RASHODI
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
613 724
Povećanje sigurnosti učesnika u saobraćaju
-Dio regionalnog puta u Šerićima -----------------15.000,00 KM
-Rasvjeta Straševići centar Priluka ----------------15.000,00 KM
-Rasvjeta Đuvelika ----------------------------------------5.000,00 KM
-Rasvj. Bukvici- OŠ D.Lukavica - Močila--------20.000,00 KM
-Rasvj. Prisade džamija u MZ D.Lukavica-------5.000,00 KM
-Izgradnja pješačke staze
Most Brodić-OŠ S.Đurđevik-------------------------10.000,00 KM
-OŠ G.Živinice -------------------------------------------15.000,00 KM
-Kabara - Zelenika -------------------------------------8.000,00 KM
-Poligon Tupković - Repuh -------------------------6.000,00 KM
-Regionalni put R 455 A - Malica ----------------5.000,00 KM
613 724
Podrška razvoju turizma i rekreacije
-Uređenje Tržnog centra u MZ Šerići ----------20.000,00 KM
-Zaštita vodenica - --------------------------------------10.000,00 KM
EKON.
KOD
RASHODI
Broj 11
104.000,00
28.291,00
14.981,00
0,14
30.000,00
29.252,00
2.136,00
0,07
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
87
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
613 724
Adaptacija i ulaganje u vjerske objekte
-Izgradnja grijanja Posl.zgr.Medžlisa IZ ------ 5.000,00
KM
-Asfaltiranje Harema džamije Ciljuge --------15.000,00 KM
-Rekonstrukcija Stare džamije Priluk ---------- 5.000,00
KM
-Zamjena prozora na džamiji Kovači ---------10.000,00 KM
-Natkrivanje Harema džamije Đurđevik Dom- 4.000,00
KM
-Sanacija Kapele kod I OŠ--------------------------3.000,00 KM
-Šehidsko obilježje Zelenika -----------------------5.000,00 KM
47.000,00
0,00
3.000,00
0,06
613 724
Nepredviđene i neplanirane aktivnosti u MZ
65.000,00
0,00
59.858,00
0,92
613 724
Podrška manjinskom povratku
- Izgradnja vodovoda u Krivači ----------- 32.000,00 KM
32.000,00
0,00
27.999,00
0,87
600 000
UKUPNO TEKUĆI RASHODI - SLUŽBA ZA OPĆU
UPRAVU
I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
6.943.649,00
6.227.423,00
7.285.378,00
1,05
EKON.
KOD
1
RASHODI
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
2
3
4
5
6
B) DOZNAKE ZA KAPITALNE IZDATKE
821 610
88
Rekonstrukcija i investiciono održavanje-rekonstrukcijaspajanje zgrada- I faza
70.000,00
0,00
0,00
0,00
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
822 610
Investiciono održavanje-ostalo inv.održ.nabav.i ugradnja
novih
kotlova za centralno grijanje
10.000,00
0,00
0,00
0,00
823 610
Nabavka opreme i sredstava za potrebe organa uprave
15.000,00
30.157,00
9.837,00
0,66
824 610
Elektronska i fotografska oprema
20.000,00
264,00
1.000,00
0,05
825 610
Mašine, uređaji, alati i instalacije
16.000,00
729,00
15.890,00
0,99
826 610
Nabavka vozila za organ uprave
35.000,00
0,00
35.000,00
1,00
827 610
UKUPNO KAPITALNI IZDACI - SLUŽBA ZA OPĆU
UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
166.000,00
31.150,00
61.727,00
0,37
828 610
UKUPNO SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE
DJELATNOSTI
7.109.649,00
6.258.573,00
7.347.105,00
1,03
35
35
38
Ukupan broj uposlenih
EKON.
KOD
1
RASHODI
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
2
3
4
5
6
6. SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ
A) DOZNAKE ZA TEKUĆE IZDATKE
Bruto plaće zaposlenih
202.569,00
185.187,00
200.420,00
0,99
89
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
139.773,00
127.779,00
138.290,00
0,99
Doprinosi na teret zaposlenih
62.796,00
57.408,00
62.130,00
0,99
611 221
Naknade uposlenicima koje nemaju karakter plaće
22.866,00
24.004,00
20.640,00
0,90
612 110
Doprinosi poslodavca
21.269,00
19.444,00
21.044,00
0,99
611 123
Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
657,00
601,00
653,00
0,99
613 919
Učešće privrednika na sajmovima i drugim sličnim
manifestacijama
6.000,00
6.903,00
6.000,00
1,00
613 919
Učešće poljoprivrednika na sajmovima
4.000,00
0,00
903,00
0,23
613 991
Izdaci za pretvorbu poljoprivrednog zemljišta u
građevinsko
10.000,00
0,00
0,00
0,00
613 915
Podsticaj:
- Podsticaj poljoprivredne i stočarske proizvodnje
- Preventivna cijepljenja goveda, svinja i ovaca
- Antiparazitski pregled svinjskog mesa
- Vještačko osjemenjavanje
- Dijagnostičko ispitivanje mliječnih grla
105.000,00
69.995,00
139.224,00
1,33
613 971
Izrada strategije razvoja općine
30.000,00
0,00
0,00
0,00
402.361,00
306.134,00
388.884,00
0,97
9
9
9
611 111
Neto plaće
611 130
UKUPNO SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI
RAZVOJ
Ukupan broj uposlenih
EKON.
KOD
1
RASHODI
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
2
3
4
5
6
7. SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
A) DOZNAKE ZA TEKUĆE IZDATKE
90
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Bruto plaće zaposlenih
200.716,00
179.096,00
216.410,00
1,08
611 111
Neto plaće
138.494,00
123.576,00
149.323,00
1,08
611 130
Doprinosi na teret zaposlenih
62.222,00
55.520,00
67.087,00
1,08
611 221
Naknade uposlenicima koje nemaju karakter plaće
22.772,00
23.572,00
22.663,00
1,00
612 110
Doprinosi poslodavca
21.075,00
18.805,00
22.723,00
1,08
646,00
578,00
701,00
1,09
611 123
Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
613 416
Nabavka opreme i sitnog inventara za redovan rad
službe
1.600,00
1.020,00
0,00
0,00
613 915
Bakteriološka i hemijska analiza vodovoda,javnih bunara
i česmi
5.000,00
2.804,00
2.105,00
0,42
613 915
Formiranje higijeničarske službe i zbrinjavanje pasa
lutalica
35.000,00
9.200,00
24.967,00
0,71
613 991
Izdaci za pružanje usluga uklanjanja bespravno
izgrađenih
objekata
5.000,00
0,00
0,00
0,00
613 991
Ostali vanredni i nespomenuti rashodi i usluge
1.600,00
0,00
3.058,00
1,91
293.409,00
235.075,00
292.627,00
1,00
8
8
10
UKUPNO SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Ukupan broj uposlenih
EKON.
KOD
1
RASHODI
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
2
3
4
5
6
8. SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I
KOMUNALNE POSLOVE
91
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
A) DOZNAKE ZA TEKUĆE IZDATKE
Bruto plaće zaposlenih
474.355,00
434.154,00
414.354,00
0,87
611 111
Neto plaće
327.308,00
299.566,00
285.904,00
0,87
611 130
Doprinosi na teret zaposlenih
147.047,00
134.588,00
128.450,00
0,87
611 221
Naknade uposlenicima koje nemaju karakter plaće
62.218,00
67.523,00
52.810,00
0,85
611 228
Naknade članovima komisije za tehnički prijem objekata
35.000,00
50.598,00
55.015,00
1,57
612 110
Doprinosi poslodavca
49.807,00
45.586,00
43.507,00
0,87
1.544,00
1.419,00
1.353,00
0,88
360.000,00
370.846,00
442.041,00
1,23
611 123
92
Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
613 216
Ulična rasvjeta - utrošak električne energije
613 329
Vanredni i neplanirani izdaci vezani za komunalne
djelatnosti
25.000,00
16.903,00
20.054,00
0,80
613 324
Održavanje čistoće grada i gradskih ulica i zimsko
održavanje
grada sa prigradskim naseljima
230.000,00
259.060,00
289.750,00
1,26
613 724
Održavanje grada (održavanje ulica i dr.asfal.površina,
dvorišta, zgrada kolektivnog stanovanja)
120.000,00
201.838,00
153.516,00
1,28
613 724
Nastavak izgradnje pješačke zone uz ulicu Alije
Izetbegovića
30.000,00
45.580,00
34.872,00
1,16
613 724
Nastavak izgradnje i rekostrukcija gradskog bulevara
90.000,00
0,00
0,00
0,00
613 724
Održavanje i dogradnja javne rasvjete
220.000,00
325.751,00
356.040,00
1,62
613 724
Održavanje pružnih prelaza na području općine Živinice
15.000,00
0,00
0,00
0,00
613 724
Horizontalna i vertikalna signalizacija
25.000,00
24.715,00
25.990,00
1,04
613 724
Ljetno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na
području općine Živinice
320.000,00
338.595,00
315.197,00
0,98
Utorak, 23.7.2013.
EKON.
KOD
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
RASHODI
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
161.000,00
178.663,00
186.667,00
1,16
Nabavka i sadnja sezonskog cvijeća u gradu
15.000,00
11.554,00
8.480,00
0,57
613 724
Izgradnja kolektora i prečistača otpadnih voda rekonstrukcija postojeće kanalizacije i vodovodne
mreže,put oko prečistača otpadnih voda
50.000,00
81.621,00
3.619,00
0,07
613 724
Rekostrukcija ulice Meša Selimović ( ulica kraj MŠC
)nastavak
70.000,00
130.556,00
0,00
0,00
613 724
Rekonstruk/izgrad.raskrsnice na M18 u Živinicama-ulaz i
izlaz za naselje sjever 2 i Jezero 2
80.000,00
201.859,00
0,00
0,00
613 724
Uređenje prostora između Bloka II i Bloka III-završ.faza
0,00
92.724,00
0,00
0,00
613 724
Uređenje prilaza i pristupne saobraćajnice Valjevka I Dom
Zdravlja - Zavod za zapošljavanje
50.000,00
0,00
31.781,00
0,64
613 724
Sufinansiranje projekta ušteda potrošnje el.en.za javnu
rasvjetu ( 50% UNDP i 50% Općina )
30.000,00
115.991,00
0,00
0,00
613 724
Rekonstrukcija Prve ulice - druga faza
90.000,00
92.621,00
303.492,00
3,37
613 724
Izgradnja nove Sportske dvorane -učešće općine
130.000,00
0,00
0,00
0,00
613 724
Rekonstrukcija raskrsnice na M-18-skretanje za Suhu
30.000,00
0,00
0,00
0,00
613 724
Izgradnja ulice-Raskrsnica Jezero-Put prema gradskom
groblju
10.000,00
0,00
0,00
0,00
613 724
Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva
613 724
93
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
EKON.
KOD
94
Broj 11
RASHODI
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
50.000,00
0,00
5.967,00
0,12
Izgradnja infrastrukture za poslovnu zonu u RP"Ciljuge"2
- namjenska sredstva-kanton 50% i budžetska sredstva
50%
100.000,00
0,00
0,00
0,00
613 724
Vodosnabdijevanje grada
100.000,00
0,00
83.536,00
0,84
613 724
Numeracija i nazivi ulica i naseljenih mjesta
40.000,00
0,00
59.750,00
1,49
613724
Rekonstrukcija raskrsnice Ciljuge-proširenje ulice
75.000,00
0,00
0,00
0,00
613 724
Izrada saobraćajnice između zgrada "Šeher"i"Sarajka"
42.000,00
0,00
38.822,00
0,92
613 724
Izrada saobraćajnice u Ciljugama -izlaz za Bare
8.000,00
0,00
0,00
0,00
613 991
Izrada projektne dokum. (reg.planovi, projektna
dokumentacija za određene projekte )
80.000,00
51.577,00
20.122,00
0,25
613 991
Izrada prostornog plana Općine
0,00
461,00
0,00
0,00
613 991
Namjenska sred.- Projekat smanjenja emisije polutanata
-Projekat izmjene reg.plana Konjuh Živinice
0,00
9.750,00
0,00
0,00
613 724
Izgrad. infrastr.mreže Novi grad(vodovod.i
kanaliz.mreža,putevi)
Sjeverna stambena zona
145.000,00
81.078,00
113.873,00
0,79
613 724
Gradska deponija
613 724
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
UKUPNO SLUŽBA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I
KOMUNALNE POSLOVE
3.413.924,00
3.231.023,00
3.060.608,00
24
24
19
Ukupan broj uposlenih
EKON.
KOD
1
0,90
RASHODI
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
2
3
4
5
6
9. SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO
PRAVNE POSLOVE
A) DOZNAKE ZA TEKUĆE IZDATKE
Bruto plaće zaposlenih
447.843,00
412.955,00
426.801,00
0,95
611 111
Neto plaće
309.012,00
282.896,00
294.493,00
0,95
611 130
Doprinosi na teret zaposlenih
138.831,00
130.059,00
132.308,00
0,95
611 221
Naknade uposlenicima koje nemaju karakter plaće
72.614,00
69.385,00
60.714,00
0,84
612 110
Doprinosi poslodavca
47.023,00
43.997,00
44.814,00
0,95
1.473,00
1.357,00
1.406,00
0,95
611 123
Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
613 419
Nabavka kancelar.materijala ( folije za geodetske
planove )
4.500,00
0,00
0,00
0,00
613 937
Troškovi vještačenja u upravnom postupku za potrebe
općine
3.500,00
1.559,00
1.702,00
0,49
613 991
Izdaci za pružanje usluga za izvršenje pravosnažnih
rješenja
(uklanjanje objekata, ograda i sl.)
8.000,00
0,00
0,00
0,00
95
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
613 991
Digitalizacija katstarskih planova I faza
Namjenska sredstva 50% Federalana uprava i 50%
učešće općine
80.000,00
0,00
29.044,00
0,36
613 991
Ostali vanredni i nespomenuti rashodi i usluge
(povrati sredstava i drugo )
20.000,00
3.489,00
8.835,00
0,44
613 991
Skeniranje starih austrougarskih planova
8.000,00
0,00
0,00
0,00
613 991
Izdaci za nabavku geodetskih poligonih tačaka
2.000,00
0,00
281,00
0,14
613 991
Troškovi izuzimanja zemljišta i ekspropijacija
200.000,00
243.218,00
34.430,00
0,17
UKUPNO SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO
PRAVNE POSLOVE
894.953,00
775.960,00
608.027,00
0,68
26
26
24
Ukupan broj uposlenih
EKON.
KOD
1
RASHODI
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
2
3
4
5
6
10. SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU ZAŠTITU I
RASELJENE OSOBE
A) DOZNAKE ZA TEKUĆE IZDATKE
Bruto plaće zaposlenih
96
133.998,00
117.652,00
133.565,00
1,00
611 111
Neto plaće
92.458,00
81.180,00
92.160,00
1,00
611 130
Doprinosi na teret zaposlenih
41.540,00
36.472,00
41.405,00
1,00
611 221
Naknade uposlenicima koje nemaju karakter plaće
21.651,00
19.094,00
18.423,00
0,85
612 110
Doprinosi poslodavca
14.069,00
12.354,00
14.024,00
1,00
Utorak, 23.7.2013.
611 123
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
613 724
Izgradnja Spomen obilježja- MZ-e i Nišićka visoravan
613 916
Obilježavanje značajnih datuma
613 991
442,00
389,00
441,00
1,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
1.759,00
0,59
5.000,00
0,00
3.699,00
0,74
Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
Ostali vanredni i nespomenuti rashodi i usluge
614 232
Jednokratne novčane pomoći i nabavka udžbenika
korisnicima
BIZ-e - namjenska sredstva
100.000,00
129.885,00
136.215,00
1,36
614 232
Stambeno zbrinjavanje korisnika BIZ-e - namjenska
sredstva
350.000,00
474.151,00
416.608,00
1,19
614 311
Grantovi za rad udruženja BIZ-e
50.000,00
40.200,00
41.496,00
0,83
614 311
Klub invalida u sjedećoj odbojci
5.000,00
4.500,00
4.000,00
0,80
613 724
Namjenska sredstva
Sredstva za održiv povratak na općini Živinice
0,00
16.986,00
0,00
0,00
614 233
Troškovi prevoza povratnika - raseljenih lica
1.500,00
0,00
200,00
0,13
613 321
Troškovi komunalnih usluga u izbjegličkim naseljima budžetska sredstva
47.000,00
47.965,00
49.596,00
1,06
771.660,00
863.176,00
820.026,00
1,06
7
7
7
UKUPNO SLUŽBA ZA BORAČKO - INVALIDSKU
ZAŠTITU I RASELJENE OSOBE
Ukupan broj uposlenih
EKON.
KOD
1
RASHODI
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
2
3
4
5
6
11. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
A) DOZNAKE ZA TEKUĆE IZDATKE
97
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Bruto plaće zaposlenih
85.885,00
84.906,00
85.971,00
1,00
611 111
Neto plaće
59.260,00
58.585,00
59.320,00
1,00
611 130
Doprinosi na teret zaposlenih
26.625,00
26.321,00
26.651,00
1,00
611 221
Naknade uposlenicima koje nemaju karakter plaće
12.895,00
13.042,00
10.767,00
0,83
612 110
Doprinosi poslodavca
9.017,00
8.915,00
9.027,00
1,00
277,00
275,00
278,00
1,00
166.100,00
115.814,00
127.732,00
0,77
611 123
Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
613 991
Aktivnosti uslovljene nastankom prirodnih i dr. nesreća
(aktivn. CZ, poplave i požari i dr.) sred.poseb.nakn. po
osnovu 0,5%
613 991
Aktivnosti uslovljene nastankom prirodnih i drugih
nesreća
Namj. sred. Kantonalne i Federalne uprave CZ iz
2011.g.
12.018,00
91.267,00
34.260,00
2,85
613 991
Deminiranje vojnih objekata u Ljubačama
40.000,00
0,00
0,00
0,00
613 991
Sanacija šteta od prirodnih i drugih nesreća u uslovima
stanja prirodne ili druge nesreće
20.000,00
0,00
0,00
0,00
613 991
Sredstva za finasiranje preventivnih mjera zaštite i
spašavanja Općina 38.000,00KM i kanton 12.000,00 KM
50.000,00
20.000,00
0,00
0,00
613 991
Sredstva za sanaciju klizišta
35.000,00
26.872,00
23.305,00
0,67
613 991
Sredstva za izgradnju javnih skloništa - namjenska
sredstva
317.540,00
0,00
0,00
0,00
613 991
Sredstva za provođenje preventivnih mjera zaštite i
spašavanja Finansiranje protiv požarne zaštite
120.000,00
96.193,00
103.428,00
0,86
613 991
Sredstva za javne radove na području općine iz budžeta
10.000,00
12.425,00
0,00
0,00
878.732,00
469.709,00
394.768,00
0,45
4
4
4
UKUPNO SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE
Ukupan broj uposlenih
98
Broj 11
Utorak, 23.7.2013.
EKON.
KOD
1
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
RASHODI
Budžet za
01.01.31.12.2012.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2011.
Ostvarenje
budžeta za
01.01.31.12.2012.
Index
5/3
2
3
4
5
6
12. OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO
A) DOZNAKE ZA TEKUĆE IZDATKE
Bruto plaće zaposlenih
109.025,00
59.016,00
122.426,00
1,12
611 111
Neto plaće
75.228,00
40.721,00
84.474,00
1,12
611 130
Doprinosi na teret zaposlenih
33.797,00
18.295,00
37.952,00
1,12
611 221
Naknade uposlenicima koje nemaju karakter plaće
9.462,00
4.074,00
8.339,00
0,88
612 110
Doprinosi poslodavca
11.447,00
6.197,00
12.855,00
1,12
354,00
190,00
396,00
1,12
611 123
Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
613 413
Izdaci za službena glasila i stručnu literaturu
800,00
175,00
175,00
0,22
613 921
Izdaci za seminare i stručno obrazovanje
800,00
500,00
0,00
0,00
613 115
Izdaci za putne troškove
1.200,00
1.795,00
0,00
0,00
613 914
Izdaci za reprezentaciju
500,00
0,00
0,00
0,00
613 991
Ostali vanredni i nespomenuti rashodi i dadžbine(sudska
rješenja i
kamate,troškovi sudskog postupka i slično)
20.000,00
0,00
6.215,00
0,31
153.588,00
71.947,00
150.406,00
0,98
3
3
4
UKUPNO OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO
Ukupan broj uposlenih
13. BUDŽETSKA REZERVA
0,96
613 990
Tekuća budžetska rezerva
200.000,00
242.591,00
192.374,00
821 321
Nabavka stalnih sredstava
0,00
0,00
7.400,00
200.000,00
242.591,00
199.774,00
1,00
15.427.407,00
13.899.727,00
14.664.243,00
0,95
UKUPNO BUDŽETSKA REZERVA
600 000
Ukupni rashodi na budžetu po ekonomskim
kategorijama
99
Utorak, 23.7.2013.
800 000
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Ukupni rashodi na budžetu po ekonomskim
kategorijama
166.000,00
31.150,00
69.127,00
0,42
UKUPNO PO BUDŽETU ( 600 000 + 800 000 )
15.593.407,00
13.930.877,00
14.733.370,00
0,94
1.400.000,00
2.224.768,00
2.461.761,00
1,76
16.993.407,00
16.155.645,00
17.195.131,00
1,01
14. OTPLATA DUGOVA
100
823 400
Otplata dijela unutrašnjeg duga
600 000
800 000
UKUPNI RASHODI I IZDACI
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA ZA 2012. GODINU
I UVOD
Zakonom o Proračunima – Budžetima F BiH („ Službene novine F BiH „ broj 19/06, 76/08, 5/09, 9/10 i 45/10) određuju se sadržaji
planiranja, načina izrade, donošenja , izvršavanja budžeta , kao i finansijskog izvještavanja o izvršenju budžeta općina.
U skladu sa članom 74. Zakona o Proračunima – Budžetima FBiH sadržaj izvještaja mora biti u skladu sa sadržajem i klasifikacijama računa
budžeta . Shodno istom članu, u Izvještaju o izvršenju budžeta općine Živinice za period 01.01.2012. god. do 31.12.2012. godine , dati su
podudarni podaci ostvarenja prihoda i rashoda iz prethodne i tekuće fiskalne godine , što omogućava davanje ocjene i komparaciju ostvarenja
budžeta u izvještajnim periodima.
U Obrazloženju Izvještaja o izvršenju budžeta , evidentirano je početno i završno stanje na žiro računima budžeta općine Živinice.
U Obrazloženju Izvještaja o izvršenju budžeta navedena su i objašnjenja većih odstupanja planiranih i ostvarenih troškova, podaci o
korištenju budžetske rezerve, kao i : pregled otplate duga iz prethodnog perioda u toku izvještajnog perioda, i pregled ukupnih obaveza budžeta
općine Živinice, zaključno sa 31.12.2012. godine.
U Obrazloženju Izvještaja data su i stanja imovine, obaveza, potraživanja i izvora vlasništva .
II PRIHODI I PRIMICI
Ukupno ostvarenje prihoda i primitaka budžeta, u izvještajnom periodu za 2012. godinu, iznosi 13.067.536,00 KM, što u odnosu na plan
za 2012. godinu čini ostvarenje od 79 % , a procentualno u odnosu na ostvarenje za isti izvještajni period 2011.godine 96 %.
101
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Iz Izvještaja o izvršenju budžeta Općine Živinice za period 01.01.2012. – 31.12.2012. godine, konstatuje se, da je u izvještajnom periodu
ostvaren višak rashoda nad prihodima – tekući deficit u iznosu od 1.665.834,00 KM.
1. PRIHODI OD POREZA
Prihodi od poreza, u odnosu na plan za izvještajni period, ostvareni su sa 89 % ili sa indeksom 0,89. U odnosu na ostvarenje u istom
izvještajnom periodu 2011. godine, prihodi od poreza su ostvareni sa 92 %.
U strukturi prihoda od poreza, najveće učešće imaju prihodi od Indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave (iznos
od 5.154.780,00 KM), sa procentom učešća u ukupnim poreznim prihodima od 67 %.
Učešće Indirektnih prihoda u strukturi ukupnih prihoda i primitaka za 2012. godinu iznosi 39 %.
Prihodi iz grupe 711 100, 713 100, 715 100 i 715 900 u ukupnom ostvarenju od 204.811,00 KM , čine zaostali porezi na plaću i druga
lična primanja, porez na dobit pojedinaca, kao i zaostali porezi na promet proizvoda i usluga iz ranijeg perioda.Učešće navedenih prihoda u
strukturi poreznih prihoda iznosi 3%.
Značajno mjesto u strukturi poreznih prioda zauzimaju i prihodi po osnovu Poreza na dohodak (716 100) u ukupnom iznosu od
1.365.749,00 KM, koji u odnosu na plan za 2012. godinu imaju index 0,86, a u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine imaju index od
0,98. Grupa 714 100- Porez na imovinu- čini ostvarenje od 987.778,00 KM a što je 75% ostvarenje od planiranog prihoda za tekuću godinu i
index ostvarenja od 0,76 u odnosu na izvještajni period iz 2011 godine.
U Izvještaju o izvršenju budžeta općine za 2012. godinu, dat je i analitički prikaz planiranih i ostvarenih prihoda od poreza za 2012. godinu.
2. NEPOREZNI PRIHODI
Neporezni prihodi, ostvareni u ukupnom iznosu od 3.464.330,00 KM, u odnosu na plan budžeta za 2012.godinu, ostvareni su sa
indeksom od 0,51 ( procenat ostvarenja je 51 % ).
U odnosu na ostvarenje za 2011. godinu, neporezni prihodi imaju tendenciju rasta sa indeksom od 1,05.
102
Javni prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija –
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
U grupi prihoda 721 100 - Javni prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija ostvareno je ukupno
433.905,00 KM, što u odnosu na plan budžeta za 2012. godinu predstavlja ostvarenje od 51%. Najznačajnije mjesto u ovoj grupi prihoda
zauzimaju Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa, parenata i autor.prava-koncesije (721 112) koji imaju ostvarenje od
416.655,00 KM (index 0,52).
U vezi sa naplatom koncesionih naknada od koncesionara koji vrše eksploataciju prirodnih dobara na području Općine Živinice, Služba za
budžet i finansije Općine Živinice je uputila niz pismenih dopisa i zahtjeva nadležnim institucijama TK, za dostavljanje podataka o visini
dugovanja , pojedinačno za sve koncesionare. Ispred službe upućeni su zahtjevi prema nadležnom Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva
TK; Komisiji za koncesije TK i Ministarstvu finansija TK.
Od navedenih institucija TK dobivene su povratne informacije , odnosno podaci o zaključenim ugovorima o koncesijama za predmete koncesija
koji se nalaze na području općine Živinice, kao i dugovanja koncesionara prema općini, i to pojedinačno za koncesionare Rudnici Kreka ( za
period 2006.-2012.god. ) u iznosu od 2.029.080,71 KM, Rudnici Đurđevik ( za period 2011. – 2012. god.) u iznosu od 505.174,98 KM i JP
Spreča ( za period 2011. – 2012. god. ) u iznosu od 28.684,16 KM.
Također je dostavljena i informacija , da je Vlada Tuzlanskog kantona pokrenula aktivnosti na zaključivanju protokola o reprogramiranju
obaveza po osnovu obračunatih a ne naplaćenih koncesionih naknada zaključno sa 31.12.2012. godine, pod uslovom urednog izmirenja tekućih
koncesionih naknada. Nakon zaključivanja pomenutih protokola, naknadno će se dostaviti informacija o dinamici ugovorene otplate po
reprogramu, na temelju koje će se raspolagati podacima o dospijećima obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada za prethodni period.
U grupi prihoda 721 200- Ostali prihodi od imovine- na ekonomskom kodu 721 214- Prihodi od GSM licence- ostvareno je prihod od
305.776,00 KM. U planu za 2012 godinu prihodi na ovom ekonomskom kodu nisu planirani. Vlada BiH u toku 2012 godine donijela je odluku
da se izvrši raspodjela ovih sredstava općini Živinice, a koja se dodjeljuju od prihoda prikupljenih po osnovu Univerzalnog mobilnog
telekomunikacionog sistema (dodjela licenci mobilnim operaterima u BIH). Ova sredstva namjenski su raspoređena u budžetu za 2012 godinu za
infrastrukturne akivnosti (rekonstrukciju puteva).
- Ostale općinske naknade –
U grupi prihoda 722 400 – Ostale općinske naknade ostvareno je ukupno 1.437.938,00 KM. U odnosu na plan za 2012. godinu isti
prihodi su ostvareni sa 31 %. U odnosu na ostvarenje za izvještajni period 2011. godine navedeni prihodi su veći za 250.052,00 KM ili za 21%.
U 2012. godini, slabo ostvarenje po planu budžeta, odnosno u planiranim iznosima imali su prihodi po osnovu Naknade za uređenje
građevinskog zemljišta (ostvarenje od 29% ); Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti – renta ( ostvarenje od 29% ); Renta po osnovu dodjele
zemljišta uz naknadu ( ostvarenje od 2% ); Naknada za zauzimanje javnih površina ( ostvarenje od 34% ) i Naknada za dodijeljeno gradsko
građevinsko zemljište ( ostvarenje od 6% ).
Navedeni prihodi imaju loše ostvarenje u odnosu na plan već duži niz godina, i njihovo ostvarenje utiče na loše ostvarenje budžetskih
prihoda u u ukupnim neporeznim prihodima.
103
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Prihodi po osnovu Naknada za izgradnju skloništa ostvareni su u iznosu od 64.854,00 KM. U skladu sa odredbama člana 54.Zakona o
zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, regulisano je da se sredstva iz stava 1. člana 54. uplaćuju na poseban
račun kantonalne uprave civilne zaštite i službe civilne zaštite općine i služe isključivo za izgradnju i održavanje javnih skloništa.
- Posebne naknade i takse U grupi prihoda 722 500 – Posebne naknade i takse ostvareno je ukupno 432.628,00 KM. U odnosu na plan za 2012. godinu ostvareni su
sa 90%. U odnosu na ostvarenje po budžetu za 2011. godinu također imaju tendenciju pada , sa manjim ostvarenjem od 27.175,00 KM.
3. TEKUĆI TRANSFERI ( TRANSFERI I DONACIJE )
Tekući transferi ( transferi i donacije ) u izvještajnom periodu za 2012. godinu ostvareni su u ukupnom iznosu od 972.024,00 KM. U
odnosu na plan za 2012. godinu imaju ostvarenje od 147 % ( indeks rasta od 1,47 ).
Značajno ostvarenje u tekućim transferima imaju transferi od kantona, u iznosu od 972.024,00 KM. U strukturi transfera od Tuzlanskog
kantona evidentirani su transferi od nadležnih ministarstava : Ministarstvo za boračka pitanja TK u iznosu od 582.354,00 KM,
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK u iznosu od159.610,00 KM, JP Šume TK u iznosu od 134.250,00 KM i ostalih.
Po usvojenom planu budžeta i općinskih prihoda za 2012.godinu, po osnovu tekućih transfera u tekućem periodu vršena su značajna
ulaganja budžetskih sredstava i sredstava doznačenih sa viših, odnosno kantonalnih niova vlasti.
RB
Tabela: Namjenska sredstva 2012.godini( 01.01.-31.12.2012.g.) :
NIVO VLASTI
IZNOS
NAMJENA
1.
Primljeni grantovi od Kantona
972.024,00
1.
Ministarstvo za Boračka pitanja TK
119.204,00 Jednokratne pomoći korisnicima BiZ-e
2.
3.
4.
Ministarstvo za Boračka pitanja TK
414.700,00 Stambeno zbrinjavanje korisnika BiZ-e
5.
6.
7.
8.
Ministarstvo za Boračka pitanja TK
Kantonalna uprava Civilne zaštite
18.450,00 Dobitnici zlatnih ljiljana
13.000,00 Sanacija šteta prouzrokovanih elementarnim nepogodama
Kantonalna uprava Civilne zaštite
Ministarstvo prostornog uređenja
2.000,00 Sanacija šteta prouzrokovanih elementarnim nepogodama
26.810,00 Sanacija klizišta u MZ (19.810,00 KM) i Odvodnja površinskih voda (7.000,00 KM)
Ministarstvo prostornog uređenja
JP Šume TK
104
36.000,00 Finansiranje -Bruto plate za komunalne redare
134.250,00 Rek. lokalnog puta Pjesluge-Rasadnik-Tojšan
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
9.
Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i
povratak
10.
11.
Ministarstvo za BIZ
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva
12.
13.
14.
2.
Donacije od fizičkih lica-građana
Donacije fizičkih lica – građana
Broj 11
18.000,00 Put Pruga-Gornji Vrnojevići
30.000,00 Izgradnja spomen obilježja Nišićka visoravan
44.610,00 Izrada studija i karte za za upotreb.vrijed.zemljište
15.000,00 Subvencija u potrošnji el. Energije za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda
Sufinansiranje radova na izgradnji potisnog voda sa lokaliteta „Barice-Maline“ –
50.000,00 Vodosnabdijevanje Živinica
50.000,00 Sufinansiranje nabavke spalionice animalnog otpada na području općine Živinice
916.344,00
916.344,00 Infrastrukturne aktivnosti u MZ-PROJEKTI po principu M:M
UKUPNO NAMJENSKA SREDSTVA
1.888.368,00
III RASHODI I IZDACI EVIDENTIRANI U 2012.GODINI
U izvještajnom periodu 01.01.2012. – 31.12.2012.godine, ostvareno je ukupno 14.733.370,00 KM troškova, što u odnosu na plan za
2012. godinu, čini ostvarenje od 94 %( indeks 0,94 ), iz čega je vidljivo da su ostvareni tekući rashodi za 2012.godinu, manji u odnosu na
njihov plan za 860.037,00 KM.
U odnosu na ostvarene tekuće rashode za prethodnu 2011.godinu, rashodi u 2012. godini, veći su za 802.493,00 KM ( indeks 1,06 ).
U okviru ukupnih troškova za 2012. godinu, iznos od 14.664.243,00 KM odnosi se na tekuće troškove ostvarene u toku 2012. godine, a iznos od
69.127,00 KM odnosi se na nabavku stalnih sredstava i opreme .
1. BRUTO PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH U ORGANU UPRAVE I OPĆINSKIH VIJEĆNIKA
- Bruto plaće za 2012. godinu Ekonomski
kod
Naziv troška
611 110
Neto plaće
Plan za 2012.godinu
1.882.095,00
Ostvarenje za
2011. godinu
1.705.318,00
Ostvarenje za
Indeks
2012.godinu
Ostv.2012/pl.2012.
1.828.077,00
0,97
105
Utorak, 23.7.2013.
611 130
611 120
612 110
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Doprinosi na teret zaposlenih
Poseban porez za zašt.od pr.i drugih nesreća
Doprinosi na teret poslodavca
Ukupni troškovi bruto plaća zaposlenih po budžetu
Broj 11
845.674,00
8.981,00
286.497,00
3.023.247,00
769.474,00
8.093,00
260.571,00
2.743.456,00
821.309,00
8.664,00
278.185,00
2.936.235,00
0,96
0,97
0,97
0,97
- Na budžetskim pozicijama 611 110 – Neto plaće; 611 120 – Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća; 611 130 –
Doprinos na teret zaposlenih i 612 110 – Doprinos na teret poslodavca, ukupno je evidentirano 2.936.235,00 KM, što je u odnosu na plan budžeta
za 2012.godinu, u nominalnoj vrijednosti manje za 87.012,00 KM odnosno manje 2 za %, a u odnosu na isti trošak plaća koji je ostvaren u
izvještajnom periodu za 2011. godinu veće za 192.779,00 KM ili za 7 %.
Evidentiran je trošak za dvanaest bruto plaća 2012. godine, od čega je jedanaest plaća isplaćeno u toku 2012. godine, dok je ukalkulisana
bruto plaća za decembar mjesec 2012 godine.
Bruto plaće zaposlenih u organu uprave obračunate su i isplaćivane na osnovu Odluke o utvrđivanju mjesečne osnovice za obračun i
isplatu plaće ( 60 % od prosječne neto plaće isplaćene u F BiH prema poslednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za
prethodni kvartal ) i Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata na platne razrede državnih službenika i namještenika organa uprave
općine Živinice broj 10-05-2442/09 od 27.03.2009. godine.
- Naknade troškova zaposlenih u organima uprave ( topli obrok, prevoz, regres i ostale naknade zaposlenih –pomoć u slučaju
smrti zaposlenih i člana porodice i pomoći za slučaj povrede i teške bolesti uposlenih ili člana porodice, otpremnine radnika),
evidentirane u 2012. godini, u ukupnom iznosu od 427.721,00 KM , čine ostvarenje u odnosu na plan od 95 % - indeks 0,95. Kada su u pitanju
naknade zaposlenih u organu uprave, u odnosu na prethodnu 2011. godinu , procenat ostvarenja iznosi 90 %.
- Naknade troškova općinskih vijećnika – paušali i naknade članovima radnih tijela za 2012. godinu ostvarene su u ukupnom
iznosu od 545.950,00 KM. Procentualno ostvarenje u odnosu na plan za izvještajnu godinu iznosi 103 % .
Obzirom na činjenicu da je od 15.11.2012. godine, povećan broj općinskih vijećnika na 31, ostvarenje troškova po osnovu naknada za paušale je
veće u odnosu na plan naknada za paušale a koji je planiran na bazi 30 vijećnika.
Ostvareni troškovi plaća, naknada zaposlenih i troškovi općinskih vijećnika(paušali i komisije) za 2012. godinu , u ukupnom iznosu od .3.915.114,00 KM, čine 35% od ukupno utrošenih poreznih i neporeznih prihoda ostvarenih budžetom za 2012. godinu.
2. PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI
Na budžetskoj poziciji 613 971 – Privremeni i povremeni poslovi i ugovor o djelu , u okviru organizacione jedinice – Služba za opću
upravu i društvene djelatnosti , ukupno je evidentirano troškova 53.801,00 KM, što u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 37.500,00 KM ,
čini ostvarenje od 143 % ( indeks 1,43 ).
106
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Povećanje ostvarenih troškova u odnosu na planirane na istoj budžetskoj poziciji, uslijedilo je zbog dodatnog angažovanja radnika u toku
godine a po osnovu ugovora na zaštiti bivšeg vojnog kompleksa „Ljubače“, kao i dodatno angažovanje jednog radnika po osnovu ugovora o
djelu u organu uprave u grejnoj sezoni.
3. OSTALE NAKNADE (NAKNADA U SLUČAJU SMRTI ZAPOSLENIKA ILI U SLUČAJU SMRTI ČLANA UŽE PORODICE) I
JNP ZA SLUČAJ POVREDE NA RADU, TEŠKE BOLESTI ZAPOSLENIKA ILI ČLANA NJEGOVE UŽE PORODICE
Na budžetskim pozicijima 611 227- Ostale naknade (naknada u slučaju smrti zaposlenika ili u slučaju smrti člana uže porodice) i
611 227- Jednokratna pomoć za slučaj povrede na radu, teške bolesti zaposlenika ili člana njegove uže porodice, planiranim u okviru
organizacione jedinice- Služba za opću upravu i društvene djelatnosti u iznosima 16.350,00 KM i 24.060,00 KM ostvareno je troškova u
iznosima od 24.761,00 KM i 29.742,00 KM. Ostvarenje istih troškova u procentualnom iznosu čini 151 % i 124 %. Povećanje troškova na
navedenim budžetskim pozicijima u odnosu na njihov plan, uslijedilo je zbog manjeg evidentiranog obima plana, jer za iste troškove nije
moguće planirati broj radnika koji će ostvarivati pravo na naknadu na navedenim budžetskim pozicijama.
4. OTPREMNINE RADNIKA ORGANA UPRAVE
Na budžetskoj poziciji 611 225 – Otpremnine radnika organa uprave, planirane u okviru organizacione jedinice- Služba za opću
upravu i društvene djelatnosti, ukupno je evidentirano 20.013,00 KM, što u odnosu na plan od 13.600,00 KM, čini ostvarenje od 147% (index
1,47). Povećanje troškova u odnosu na plan uslijedilo je zbog neplaniranog odlaska jednog uposlenika u invalidsku penziju.
5. RELIGIJA- GRANTOVI RELIGIJSKIM USTANOVAMA I UDRUŽENJIMA ZA OBILJEŽAVANJE VJERSKIH PRAZNIKA
U okviru organizacione jedinice- Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, na poziciji 614 311- Religija- grantovi religijskim
ustanovama i udruženjima za obilježavanje vjerskih praznika, ukupno je evidentirano 86.836,00 KM, što u odnosu na prvobitni plan od
60.000,00 KM čini ostvarenje od 145 % (index 1,45). Na osnovu zakonske odredbe Odluke o izvršenju budžeta općine Živinice za 2012
godinu, a na osnovu zahtjeva Medžlisa IZ Živinice broj 02-03-1-260/12 od 16.08.2012. godine, izvršeno je prestruktuiranje sredstava u
iznosu od 30.182,00 KM kao nedostajuća sredstva u budžetu za 2012 godinu. U okviru budžetskog korisnika- Služba za opću upravu i
društvene djelatnosti, na osnovu odluke općinskog načelnika broj 01/2-05-89-1524/12 od 11.09.2012. godine, odobreno je unutrašnje
107
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
prestruktuiranje budžetskih sredstava, sa planirane pozicije „Izgradnja višenamjenskih sportskih poligona u MZ“, ekonomski kod 613 724, na
budžetsku poziciju „Religija- grantovi religijskim ustanovama i udruženjima za obilježavanje vjerskih praznika“, ekonomski kod 614 311 u
iznosu od 30.182,00 KM.
Na osnovu navedene odluke ukupan plan za poziciju „Religija- grantovi religijskim ustanovama i udruženjima za obilježavanje vjerskih
praznika“ iznosi 90.182,00 KM a ostvarenje 86.836,00 KM.
6. ZAVRŠETAK FILTER STANICE- UG VODOVOD BUČIK- ŠERIĆI
U okviru organizacione jedinice- Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, na budžetskoj poziciji 613 724- Završetak filter staniceUG Vodovod Bučik- Šerići- ostvareno je troškova u iznosu 13.979,00 KM, što u odnosu na planiranih 10.000,00 KM, čini ostvarenje od
140% (indeks 1,40). Zbog problema oko vodosnabdijevanja koje su imali građani MZ Šerići, kao i zbog datog projekta koji već duži period
nije bio završen, za 2012 godinu fakturisani su ukupni radovi odrađeni i u prethodnom periodu zajedno sa radovima odrađenim u 2012.
godini.
7. ODRŽAVANJE GRADA, ULICA I DRUGIH ASFALTNIH POVRŠINA, DVORIŠTA, ZGRADA KOLEKTIVNOG
STANOVANJA
U okviru organizacione jedinice –Služba za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti- na pojedinim budžetskim pozicijama, na
ekonomskim kodovima 613 724, evidentirani su troškovi ostvareni u 2012 godini koji su veći u odnosu na njihov plan. Obzirom da je za
takve budžetske pozicije napravljen jedinstveni ugovor broj 01/02-05-89-379/12 od 21.03.2012.godine, njihovo ostvarenje prikazano je
slijedećom tabelom:
R/b
1
2
3
4
108
BUDŽETSKA POZICIJA
Održavanje grada (održavanje ulica i dr.asfal.površina, dvorišta, zgrada kolektivnog stanovanja)
Nastavak izgradnje pješačke zone uz ulicu Alije Izetbegovića
Nastavak izgradnje i rekostrukcija gradskog bulevara
Horizontalna i vertikalna signalizacija
Planirano
120.000,00
30.000,00
90.000,00
25.000,00
Ostvareno
153.516,00
34.872,00
0,00
25.990,00
Indeks
1,28
1,16
0,00
1,04
Utorak, 23.7.2013.
5
6
7
8
9
10
11
12
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Rekostrukcija ulice Meša Selimović ( ulica kraj MŠC )nastavak
Rekonstrukcija Prve ulice - druga faza
Uređenje prilaza i pristupne saobraćajnice Valjevka I - Dom Zdravlja - Zavod za zapošljavanje
Izgradnja ulice-Raskrsnica Jezero-Put prema gradskom groblju
Izrada saobraćajnice u Ciljugama -izlaz za Bare
Izrada saobraćajnice između zgrada "Šeher"i"Sarajka"
Rekonstruk/izgrad.raskrsnice na M18 u Živinicama-ulaz i izlaz za naselje sjever 2 i Jezero 2
Rekonstrukcija raskrsnice Ciljuge-proširenje ulice
UKUPNO
70.000,00
90.000,00
50.000,00
10.000,00
8.000,00
42.000,00
80.000,00
75.000,00
690.000,00
0,00
303.492,00
31.781,00
0,00
0,00
38.822,00
0,00
0,00
588.473,00
0,00
3,37
0,63
0,00
0,00
0,92
0,00
0,00
0,85
Iz navedene tabele je vidljivo da pojedine budžetske stavke, a na osnovu navedenog ugovora nisu realizovane (ostvarenje 0,00) dok su druge
stavke imale realizaciju veću od planirane. U ukupnom ostvarenju na navedenim pozicijama nije došlo do probijanja u odnosu na ukupan
plan.
8. Tekući grantovi neprofitnim organizacijama
Na budžetskoj poziciji 614 310 - Grantovi neprofitnim organizacijama i 614 320 – Transfer za rad parlamentarnih grupa, u općem dijelu
rashoda budžeta, ukupno je evidentirano 2.091.576,00 KM rashoda, što u odnosu na plan čini ostvarenje od 85 %.
Sljedećom tabelom prikazani su realizovani troškovi – Grantovi neprofitnim organizacijama :
Neprofitne organizacije
Parlamentarne grupe
Neprofitne organizacije iz oblasti kulture
Neprofitne organizacije iz oblasti sporta
Neprofitne organizacije – JU čiji je osnivač općina
1. Dječije obdanište – 318.687,00 KM
- Bruto plaće uposlenih: 303.648,00 KM
- Predškolski odgoj: 8.539,00 KM
-Upravni odbor: 6.500,00 KM
Ostvareno u
2012. godini
180.000,00
11.800,00
178.400,00
1.166.105,00
109
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
2. RTV Živinice- 233.700,00 KM
- Bruto plaće uposlenih: 226.500,00 KM
- Upravni odbor: 7.200,00 KM
3. BKC Živinice- 135.531,00 KM
- Bruto plaće uposlenih: 126.331,00 KM
- Otpremnine: 2.000,00 KM
- Upravni odbor: 7.200,00 KM
4. Centar za socijalni rad- 478.187,00 KM
- Bruto plaće uposlenih: 257.532,00 KM
- Jednokratne novčane pomoći: 120.400,00 KM
- Materijalni troškovi: 49.510,00 KM
- Naknade uposlenih koji nemaju karakter plaće: 35.891,00 KM
- Naknade za upravni odbor: 7.200,00 KM
- Otpremnine radnika: 2.862,00 KM
- Troškovi vještačenja: 1.040,00 KM
- Ostale naknade: 829,00 KM
- Nabavka osnovnih sredstava- kompjuteri: 2.923,00 KM
Na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama budžeta općine Živinice za 2012 godinu, broj 10-05-2064 donesene dana
13.03.2012. godine od strane Općinskog vijeća, izvršene su izmjene u organizacionoj jedinici br. 5- Služba za opću upravu i
društvene djelatnosti i to:
- Budžetska pozicija Grantovi JP i JU čiji je osnivač Općina- Centar za socijalni rad- tekući grantovi pojedinaca u stanju
socijalne potrebe iznos od 57.000,00 KM (JNP) povećava se na iznos 157.000,00 KM te se ukupan iznos sredstava odobrenih
budžetom za 2012 godinu za JU Centar za socijalni rad Živinice, umjesto 453.330,00 KM, povećava na 553.330,00 KM.
- Za isti iznos, a po osnovu navedene odluke, umanjena su novčana sredstva za otplatu dijela evidentiranog duga iz prethodnog
perioda sa planiranih 1.400.000,00 KM na 1.300.000,00 KM.
- Odlukom općinskog načelnika broj 01/2-05-89-2230/12, navedena sredstva u iznosu od 100.000,00 KM uknjižena su u okviru
organizacione jedinice 5- Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, na budžetskoj poziciji- Grantovi JP i JU čiji je osnivač
Općina- JU „Centar za socijalni rad“- tekući grantovi pojedinaca u stanju socijalne potrebe.
Grantovi preduzećima koji su 100% vlasništvo općine –Horizontala i Sportska dvorana
Sektor NVO-a
Općinska izborna komisija
Organizacije proistekle iz odbrambeno – oslobodilačkog rata 92-95. godina i udruženje antifašista i boraca NOR-a
110
271.939,00
21.000,00
130.000,00
45.496,00
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Religijske ustanove
UKUPNO
86.836,00
2.091.576,00
9. Materijal za popravku i usluge opravki i investicionog održavanja
U općem dijelu izvještaja budžeta općine, na budžetskoj poziciji 613 710 – Izdaci za tekuće održavanje objekata i opreme i 613 720 Materijal i usluge opravki i investicionog održavanja , ukupno je evidentirano 5.766.095,00 KM .
Strukturu navedenih budžetskih pozicija u općem dijelu budžeta čine sljedeći rashodi :
1. Izdaci za opravku i održavanje objekata, vozila i informacione mreže-------------------------------------------------------------59.753,00 KM
2. Obaveze po osnovu ranije zaključ.ugovora-invest.akt. na području općine i namj. sredstva iz prethodnog perioda---------940.385,00 KM
3. Namjenska sredstva - Infrastrukturne aktivnosti u MZ------------------------------------------------------------------------------------462.785,00 KM
4. Podrška za investicione aktivnosti u MZ – M:M -------------------------------------------------------------------------------- 2.150.218,00 KM
(asfaltiranje puteva, izgradnja vodovoda i kanalizacije i izgradnja ulične i javne rasvjete )
Budžetom za 2012. godinu na budžetskoj poziciji - Podrška za investicione aktinosti u MZ –M:M planirana su sredstva u iznosu od
800.000,00 KM. Odlukom o odabiru projekata- programa iz oblasti infrastrukture u MZ na području općine Živinice u 2012. godini br. 10-054333/2012, usvojenoj od strane općinskog vijeća Živinice, na sjednici održanoj 24.05.2012. godine, uređen je način odobravanja i realizacije
izgradnje infrastrukturnih projekata kandidovanih od strane MZ po principu „Marka na marku“, a u skladu sa raspisanim Javnim pozivom br:
01/2-05-89-18/12 od 09.01.2012. godine.
Istom odlukom prihvaćen je prijedlog (zapisnik) komisije za odabir kandidovanih projekata- programa iz oblasti infrastrukture u MZ-a po
principu M:M, na području općine Živinice u 2012. godini.
Vrijednost projekata iz navedene odluke iznosio je 2.634.840,43 KM.
U odluci je također navedeno da će razlika između planirane budžetske pozicije od 800.000,00 KM i vrijednosti projekata iz odluke od
1.834.840,43 KM, biti uređena putem Rebalansa budžeta općine Živinice za 2012. godinu.
Obzirom da Rebalans budžeta općine Živinice za 2012. godinu nije razmatran od strane Općinskog vijeća Živinice, u 2012. godini, došlo
je do debalansa ravnoteže između prihodovne i rashodovne strane budžeta u 2012. godini.
111
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Na navedenoj budžetskoj poziciji ukupno je evidentirano 2.150.218,00 KM, što čini trošak faktura ispostavljenih od dobavljača koji su
vršili usluge asfaltiranja puteva, izgradnje vodovoda i kanalizacije, i izgradnje ulične i javne rasvjete.
Shodno pomenutoj odluci Općinskog vijeća a vezano za finansiranje projekata po rednim brojem 7. plaćanja su izvršena u iznosu 50 % od
ugovorene cijene. Ostatak neizmirenih obaveza po fakturama dobavljača, evidentiran je u ukupnim obavezama prema dobavljačima , zaključno
sa 31.12.2012. godine. Nemogućnost plaćanja iznosa cjelokupne fakture , uticala je na povećanje neizmirenih obaveza prema dobavljačima u
tekućoj 2012. godini.
5. Projekti u MZ - iz budžeta općine-------------------------------------------------------------------------------------------------------329.516,00 KM
(ulaganja u nerazvijena područja; poboljš.vodosnabd.;izgr.i rek.mostova;objekti u MZ;sportski poligoni;rasvjeta ispred OŠ,razvoj turizma i
rekreacije;zaštita kulturno –istorijskog nasljeđa )
6. Podrška manjinskom povratku i nepredviđene i neplanirane aktivnosti u MZ-----------------------------------------------87.857,00 KM
7. Izgradnja infrastrukturne mreže Novi grad (vodovod i kanalizaciona mreža, putevi)- Sjeverna stamb. zona-------113.873,00 KM
8. Održavanje i dogradnja javne rasvjete ----------------------------------------------------------------- -----------------------------356.040,00 KM
9. Održ. grada ,ulica,bulev.i dr.asf.površina---------------------------------------------------------------------------------------------153.516,00 KM
10. Ljetno održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva --------------------------------------------------------------------------315.197,00 KM
11. Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva ------------------------------------------------------------------------- 186.667,00 KM
12. Nastavak izgr. pješačke zone uz ulicu A. Izetbegovića, horizontalna i vertikalna signalizacija, nabavka i sadnja sezonskog cvijeća
u gradu, izgrad. kolektora i prečistača otpadnih voda, uređenje prilaza i pristupne saobraćajnice Valjevka I- Dom Zdravlja- Zavod za
zapošljavanje-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------104.742,00KM
13. Rekonstrukcija I Ulice- II Faza --------------------------------------------------------------------------------------------------------303.492,00 KM
14. Vodosnadbijevanje grada, gradska deponija, numeracija i nazivi ulica i naseljenih mjesta i izrada saobraćajnice između zgrada
Šeher i Sarajka------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 188.075,00 KM
15. Završetak filter stanice- UG Vodovod Bučik- Šerići-------------------------------------------------------------------------------13.979,00 KM
112
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
UKUPNO za konta 613710 i 613720 = 5.766.095,00 KM
10. Ostali vanredni i nespomenuti rashodi i dadžbine
U općem dijelu Izvještaja o izvršenju budžeta za 2012. godinu , na budžetskoj poziciji 613 990 – Ostali vanredni i nespomenuti rashodi i
dadžbine ( izdaci za kamate, naknade po sudskim rješenjima, povrati i slično ) evidentirano je ukupno 62.657,00 KM.
U odnosu na plan istih troškova za 2012. godinu , navedeni troškovi imaju ostvarenje od 157 % (indeks ostvarenja 1,57).
Strukturu navedenih troškova , razvrstanih po organizacionim jedinicama, čini:
a) organizaciona jedinica – Služba za budžet i finansije
Ostvarenje Ostalih vanrednih i nespomenutih rashoda i dadžbina (izdaci za kamate, naknade po sudskim rješenjima, povrati i sl. )Ekonomski kod 613 991 – u organizacionoj jedinici Služba za budžet i finansije, iznosi 56.442,00 KM, što u odnosu na planirane rashode za
2012. godinu, u iznosu od 20.000,00 KM, čini ostvarenje sa indeksom od 2,82.
Strukturu vanrednih i nespomenutih rashoda i dadžbina, čine troškovi- povrati pogrešno i više uplaćenih javnih prihoda u iznosu od
38.951,00 KM (povrat više uplaćenog poreza na dohodak fizičkim licima na osnovu utvrđenih rješenja Ministarstva finansija TK i Porezne
uprave Živinice); isplate po sudskim izvršnim rješenjima; kamate i troškovi sudskog postupka; troškovi komisije za redovan popis u iznosu od
17.491,00 KM.
b ) organizaciona jedinica – Općinsko pravobranilaštvo
Ostvarenje Ostalih vanrednih i nespomenutih rashoda i dadžbina (izdaci za kamate, naknade po sudskim rješenjima, povrati i sl. )Ekonomski kod 613 991 – u organizacionoj jedinici Općinsko pravobranilaštvo iznosi 6.215,00 KM, što u odnosu na planirane rashode za 2012.
godinu, u iznosu od 20.000,00 KM, čini ostvarenje sa indeksom od 0,31. U pitanju su troškovi za usluge vještačenja.
113
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Ostali nespomenuti rashodi i usluge- ekonomski kod 613 991- Organizaciona jedinica- Služba za inspekcijske posloveU okviru organizacione jedinice Služba za inspekcijske poslove planirana su sredstva na budžetskoj poziciji 613 991- Ostali vanredni i
nespomenuti rashodi i usluge u iznosu 1.600,00 KM. Ostvarenje za 2012 godinu na istoj poziciji iznosi 3.058,00 KM.
Obzirom da su u okviru iste organizacione jedinice planirana i dodatna sredstva na ime nabavke opreme i sitnog inventara za redovan rad
službe- ekonomski kod 613 416 u iznosu od 1.600,00 KM na kojoj u ovom izvještaju nema ostvarenja, ukupan plan za ove dvije budžetske
pozicije (vanredni rashodi i nabavka opreme) iznosi 3.200,00 KM. Prema tome prekoračenje, kada su u pitanju ove dvije pozicije, nije ostvareno.
Sredstva u iznosu od 3.058,00 KM utrošena su na ime nabavke opreme za komunalne redare i inspekcijsku službu.
11. Budžetska rezerva
Na budžetskoj poziciji – Budžetska rezerva za 2012. godinu, ostvareno je troškova u iznosu od 199.773,65 KM, što u odnosu na
planirana sredstva za 2012. godinu iznosi 100% ( indeks 1,00 ).
Sljedećom tabelom prikazana je struktura utroška budžetske rezerve u iznosu od 199.773,65 KM:
Redni
broj
Namjena
Iznos
1.
Izdaci za studente i volontere
2.338,99
2.
Izdaci za sportska i rekreativna udruženja, manifestacije i sport
9.978,60
3.
Sufinansiranje projekata sa viših nivoa vlasti
4.
Izdaci za boračke populacije i udruženja, civilne i žrtve rata
5.
Pomoć u finansiranju JU i JP
48.384,59
6.
Izdaci za ostala udruženja (Centar Vrati mi osmijeh, Sindikalna organizacija, Lilium, Summeja, i dr.)
10.277,00
114
90.475,50
4.600,00
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
7.
Izdaci za Sanaciju šteta
12.089,99
8.
Izdaci za dogradnju sistema video nadzora
2.913,30
9.
Ostali izdaci (Sponzorstvo, promocija i dr.)
11.315,68
10.
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
7.400,00
UKUPNO
199.773,65
12. Ukupno saldo novčanih sredstava ( neutrošenih ) na svim računima budžeta, zaključno sa 31.12.2012. godine,
iznosi 517.817,00 KM.
13. Otplata duga-neizmirenih obaveza, ukalkulisanih sa 31.12.2011. godine , ( isplaćene u izvještajnom periodu 2012.
godine ) i pregled ukupnih obaveza budžeta općine Živinice zaključno sa 31.12.2012. godine
Redni
broj
Naziv obaveze
Obaveze zaključno Izmireno u izvještajnom periodu
sa 31.12.2011.god.
( 01.01.2012.-31.12.2012. )
Ukupne obaveze sa
31.12.2012.god.
1.
Centar za socijalni rad
84.457,00
29.477,00
193.799,00
2
RTV Živinice
21.542,00
21.542,00
23.844,00
3.
Dječije obdanište Živinice
34.266,00
29.361,00
32.060,00
4.
BKC Živinice
58.381,00
34.961,00
36.834,00
5.
Obaveze prema dobavljačima
2.387.457,00
3.726.079,00
6.
Parlamentarne grupe
39.750,00
1.783.350,00
36.250,00
3.500,00 prenos u vanbilansnu evid.
66.798,00
115
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
7.
Bruto plaće zaposlenih
244.308,00
244.308,00
271.812,00
8.
Bruto paušali,komisije i ugovor o djelu
190.775,00
157.344,00
271.331,00
9.
Obaveze po Odlukama
188.183,00
99.045,00
147.014,00
10.
26.123,00
26.123,00
33.140,00
11.
Naknade zaposlenih
Obaveze prema fizičkim licima
-obaveze fizičkim licima-Fehim Hodžić
- stipendije
- povrati depozita
111.733,00
-
-
111.733,00
40.000,00
9.578,00
12.
Zatezne kamate po nalogu Porezne uprave
190,00
-
190,00
SVEGA
3.387.165,00
2.461.761,00
4.964.212,00
NEIZMIRENE
OBAVEZE BUDŽETA OPĆINE SA 31.12.2011.GODINE = 3.387.165,00 KM
NEIZMIRENE
OBAVEZE BUDŽETA OPĆINE SA 31.12.2012.GODINE = 4.964.212,00
DEFICIT BUDŽETA – NEIZMIRENE OBAVEZE BUDŽETA OPĆINE ŽIVINICE
Zaključno sa 31.12.2012. godine konstatuje se deficit budžeta – neizmirene obaveze, u iznosu od 4.964.212,00 KM.
U ukupnom deficitu budžeta najveće učešće imaju neizmirene obaveze prema dobavljačima, u iznosu od 3.726.079,00 KM. Procentualno
učešće obaveza prema dobavljačima u ukupnim obavezama iznosi 75 %. U strukturi obaveza prema dobavljačima najveće dugovanje je
evidentirano prema DOO HiH Živinice u iznosu od 689.240,00 KM; SE Sarajka Živinice u iznosu od 611.016,00 KM; DOO Holex Živinice u
iznosu od 192.368,00 KM; Terakop d.o.o. kamenolom Tuzla u iznosu od 255.423,00 KM; Ering DOO Živinice u iznosu od 237.180,00 KM;
Termovent DOO Živinice u iznosu od 275.578,00 KM; JP Komunalno Živinice u iznosu od 278.034,00 KM; Kop Komerc DOO Živinice u
iznosu od 132.858,00 KM i ostali. Ukupne neizmirene obaveze za gore navedene dobavljače iznose 2.671.697,00 KM. U većem dijelu radi se o
obavezama prema dobavljačima, za izvršene usluge i investicione aktivnosti na području Općine Živinice i MZ po principu M:M kao i za
projekte koji su finansirani iz budžeta.
116
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
U strukturi neizmirenih obaveza evidentirana je i bruto plaća zaposlenih u organu uprave i doprinosi poslodavca za dvanaesti mjesec
2012. godine, u iznosu od 271.812,00KM, obaveze za neizmirene naknade po osnovu paušala i komisija Općinskog vijeća u iznosu od
271.331,00 KM kao i obaveze po ukalkulisanim odlukama u iznosu od 147.014,00 KM.
U strukturi ukupnog deficita odnosno neizmirenih obaveza evidentirana je i Obaveza prema fizičkim licima u iznosu od 111.733,00 KM.
Obaveza se odnosi na dugovanje po osnovu Sporazuma zaključenog između Rudnika uglja Tuzla i općine Živinice, po kojem je Općina
Živinice preuzela obavezu RMU Đurđevik po rješenju Općinskog suda u Živinicama broj: R-1-81/89 da izvrši naknadu Hodžić Fehimu u
navedenom iznosu od 111.733,00 KM (u toku je sudski spor).
Jedan od najvećih i ključnih problema sa kojima se suočava općina Živinice jeste DEFICIT budžeta općine, koji opterećuje kako
planiranje tako i finansiranje neophodnih i elementarnih troškova i izdataka koji su potrebni za normalan i efikasan rad organa uprave općine
Živinice, i finansiranje troškova i izdataka za tekuće i investiciono održavanje i kapitalna ulaganja na području općine Živinice.
Sredstva koja se u toku svake godine izdvoje za otplatu postojećeg duga, uvijek su iznad planiranih, što u svakoj budžetskoj godini
obavezno dovodi do poremećaja bilansne ravnoteže, odnosno do poremećenog finansiranja planiranih troškova po pojedinim budžetskim
pozicijama.
Sve to stvara negativan efekat na realizaciju budžeta kao i nemogućnost plaćanja tekućih obaveza a što ima za posljedicu stvaranje novih
dugova.
Značajan efekat koji pozitivno utiče na deficit budžeta je uravnoteženje i usklađivanje troškova i rashoda sa realno ostvarivim prihodima
kao i samo povećanje izdataka za izmirenje evidentiranih obaveza budžeta općine.
U skladu sa Zakonom o budžetima, finansiranje korisnika javnih prihoda može se vršiti samo u onoj strukturi i u onom obimu kako je to
godišnjim budžetom i njegovom dinamikom izvršavanja predviđeno, ali uz uslov da je ostvaren planirani priliv sredstava na račun.
Prijedlog mjera i načina za umanjenje deficita budžeta, obuhvata također i : realno planiranje prihoda i donošenje sanacionih budžeta u narednim
godinama, smanjenje troškova a samim time i smanjenje stvaranja novih obaveza budžeta, a sve to kroz mjere racionalizacije općinskih službi
kao i mjere i aktivnosti oko povećanja ubiranja prihoda u općinski budžet.
Izmirenjem obaveza budžeta ili barem smanjenjem istih na održiv nivo, stvorili bi se povoljni uslovi za efikasnu realizaciju ostalih
budžetskih prioriteta u budućem periodu.
U tom cilju, prilikom izrade budžeta u narednom periodu, neophodno je pridržavati se svih aktivnosti vezanih za sanaciju i za
isti period izrađivati budžete sanacionog karaktera, sa određenom razvojnom komponentom, uslovljenom i zasnovanom na sprovođenju
investicionih aktivnosti baziranih na finansiranju iz tekućih transfera i donacija, sa različitih nivoa vlasti.
Slijedećom tabelom dat je prikaz deficita-obaveza u periodu 2004-2012 godina:
117
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Deficit sa
31.12.2004.
Deficit sa
31.12.2005.
Deficit sa
31.12.2006.
Deficit sa
31.12.2007.
Deficit sa
31.12.2008.
Deficit sa
31.12.2009.
Deficit sa
31.12.2010.
Deficit sa
31.12.2011.
Deficit sa
31.12.2012.
6.380.979,00
5.439.627,00
4.026.364,00
3.926.403,00
4.357.212,00
3.996.180,00
3.025.875,00
3.387.165,00
4.964.212,00
14. Redovan popis za 2012. godinu.
I Na osnovu Izvještaja o izvršenom popisu za 2012. godinu,od strane Komisije za popis novčanih sredstava, potraživanja i obaveza , sa
stanjem na dan 31.12.2012. godine , konstatuje se stanje na sljedećim pozicijama:
1. Novčana sredstva , zaključno sa 31.12.2012. godine, na svim računima i podračunima budžeta;
2. Potraživanja Općine Živinice sa 31.12.2012. godine;
3. Obaveze Općine Živinice sa 31.12.2012. godine;
4. Vanbilansna evidencija potraživanja
5. Vanbilansna evidencija obaveza
1. Sljedećom tabelom prikazana su novčana sredstva , zaključno sa 31.12.2012. godine:
Red.
broj
1.
Naziv računa
Budžet –Poštanska banka
118
Broj računa
1872000000008251
Knjigovodstveno stanje
26.513,24
Stanje na izvodu
26.513,24
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
2.
Budžet –Tuzlanska banka
1321100293100053
924,89
924,89
3.
Sreds. za otkup nac. zemljišta-Postbank
Izgradnja dubravskog vodovoda
Poštanska banka
Sredstva za rješavanje stambenih potreba BIZ-a-Poštanska banka
1872000000010482
15.608,74
15.608,74
1872000000058012
1.638,62
1.638,62
1872000000053841
2,49
2,49
1872000000064414
16.515,65
16.515,65
4.
5.
Sredstva po osnovu posebnog poreza za zaštitu prir. i dr.nesreća-postbank
6.
7.
Sredstva za izgr. skloništa –Postbank
1872000009073095
313.681,10
313.681,10
8.
Podrška za investicione aktivnosti u MZ
1872000010104690
62.384,24
62.384,24
9.
Grant Japanska ambasada
1872000010057160
61.252,64
61.252,64
10.
Asfaltiranje dionice puta Živčići Palež
1872000010213039
16.644,28
16.644,28
11.
Blagajna
770,60
770,60
12.
Služba za budžet i finansije-Postbank
1872000000010385
972,45
972,45
13.
Korištenje javnih površina-Post bank
1872000010347093
907,92
907,92
517.816,86
517.816,86
UKUPNO
119
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
2. Sljedećom tabelom prikazana su potraživanja sa 31.12.2012 godine:
Redni
broj
VRSTA POTRAŽIVANJA
1.
Potraživanja po osnovu izdatih rješenja za komunalnu naknadu
2.
Potraživanja po osnovu zakupa poljoprivrednog zemljišta
2.685,70
3.
Potraživanja po osnovu korištenja poslovnih prostora
5.768,20
4.
Dati avansi dobavljačima po ugovorima
196.004,80
5.
Potraživanje za zemljište
139.268,63
6.
7.
Potraživanje za rentu
Potraživanje za preplaćene poreze i doprinose na plaću 131341
146.419,92
67.848,03
8.
Uplata dopr. za zdrav. osiguranje po karticama Porezne uprave---------------- 16.081,54
Unaprijed plaćen iznos Poreznoj upravi ---------------------------------------------- 910,40
Uplaćeni pio za 1994. godinu--------------------------------------------------------2 1.415,33
Uplaćeni dopr. za pio po zapisniku pio--------------------------------------------- 16.277,80
Pretplata dopr.za zdr.osig---------------------------------------------------------------- 960,38
Pretplata dopr.za pio po nalogu porezne uprave---------------------------------- 12.202,58
Pretplata dopr.za pio po nalogu porezne uprave
Potraživanja za pretplaćene doprinose - kamate – Po Sporazumu porezne uprave
138.726,13
(Uplate po sporazumu 10-3/02-15-05-04-02276-14 od 27.02.2008.- sporazum nije
knjižen kao obaveza)
Potraživanja od zaposlenih-umanjeje se iznos od plaća--- (prekoračenje.top tim)
UKUPNO
120
IZNOS (KM)
1.628.347,40
239,87
2.325.308,68
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
3. Sljedećom tabelom prikazane su obaveze sa 31.12.2012.godine:
R/BR
VRSTA OBAVEZE
1.
Dobavljači
2.
5.
Stipendije studentima i učenicima
Obaveze prema fizičkim licima – povrat sredstava za zemljište
depozit za zemljište uplaćen od - Altumbabić Alma
Obaveze prema fizičkim licima Hodžić Fehim
Obaveza je nastala po osnovu Sporazuma zaključenog između Rudnika uglja
Tuzla i općine Živinice, po kojem je Općina Živinice preuzela obavezu RMU
Đurđevik po rješenju Općinskog suda u Živinicama broj: R-1-81/89 da izvrši
naknadu Hodžić Fehimu u iznosu 111.733,00KM
Zatezne kamate po nalogu porezne
6.
Ostale kratkoročne obaveze odluke
147.013,77
7.
Obaveze prema javnim ustanovama
Dječije obdanište ................................................................................32.060,58
BKC................................................................................................... 36.834,10
RTV.................................................................................................... .23.844,43
Centar za socijalni rad ................................................................... 193.798,60
Materijalni troškovi......................6.581,34
Prevoz radnika.................................400,66
Dobavljači....................................2.834,85
Jednokratne pomoći.................107.200,00
Plaće............................................70.959,00
Upravni odbor...............................1.800,00
Topli obrok....................................1.958,00
Zaštitarska služba..........................2.063,95
286.537,71
8.
Obaveze prema parlamentarnim grupama i samostalnim vijećnicima konto
9.
Plaće i porezi i doprinosi na plaću
neto plaća – konto 341111..................................................................168.797,43
doprinos za pio- konto 341331.............................................................56.312,30
doprinos za zdravstvo- konto 341332...................................................40.998,14
doprinos za osig.od nezap- konto 341333...............................................4.896,71
porez 0,5%-341311-...................................................................................806,94
3.
4.
IZNOS (KM)
3.726.079,23
40.000,00
9.578,00
111.733,00
189,83
66.798,00
271.811,52
121
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
10.
Obaveze općinskim vijećnicima (komisije, paušali ) i ugovori o djelu
Neto.....................................................................................................................245.430,72
Doprinosi 341531..................................................................................................25.900,32
11.
Obaveze za prijevoz 341432
12.
Obaveze za topli obrok-341435
13.
Otpremnine radnika za odlazak u penziju
3.969,00
14.
Naknade u slučaju smrti zaposlenika ili člana njegove uže porodice
3.309,94
UKUPNO
271.331,04
4.065,00
21.795,80
4.964.212,29
4. Sljedećom tabelom prikazena su potraživanja koja se vode u vanbilansnoj evidenciji sa 31.12.2012. godine:
Redni
broj
1.
POTRAŽIVANJA
Potraživanja za isplaćene akont. u periodu 1995-2000
Sumnjiva i sporna potraživanja
DOO Rudmont Živinice
Živinicetrans Živinice
Mlin Ljubače
Živinicepromet Živinice
DOO Preciza Živinice
Autoprevoznik Škaljić Sead
Zemljoradnička zadruga
Sindikalna organizacija
Potraživanja za pretplatu BH PILI
Potraživanja od privrednika
Potraživanje proknjiženo na osnovu ugovora br.01/2-05-89-1663/03 od 30.10.2003 i
anex 01/2-05-178/05 od 08.03.2005. po I privremenoj situaciji od 30.06.2005. god,
ispostavljenoj po navedenom ugovoru od dobavljača DOO HIH Živinice na iznos
22.067,04
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
122
IZNOS (KM)
7.431,00
350,00
209.969,85
52.312,30
4.961,60
23.787,74
7.700,00
9432,7
14.432,35
2.000,00
1.124,00
22.067,04
Utorak, 23.7.2013.
12.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Ostala potraživanja
-Živinicepromet Živinice .............................129.891,97 KM
(kredit Živinicepromet Živinice-preduzeće u stečaju. U toku usaglašavanja u 2004.
godini utvrđeno je da i Živinicepromet u svojoj knjigovodstvenoj evidenciji vodi
potraživanje od Općine Živinice, tako da konačno usglašavanje nije bilo moguće.
-DJL Bosena .....................................................134.830,00 KM
Potraživanje je nastalo na osnovu ugovora o dodjeli pozajmice, zaključenog dana
04.01.2000. godine između Općine Živinice i DJL Bosena. Po osnovu navedenog
ugovora nije izvršen povrat sredstava. Sva dokumentacija je dostavljena Općinskom
pravobranilaštvu
Potraživanja od društvenih preduzeća za komunalnu naknadu
(preuzeto zapisnikom od Direkcije za prostorno uređenje)
Potraživanja od IZ za uređenje građevinskog zemljišta
(preuzeto zapisnikom od Direkcije za prostorno uređenje)
Potraživanja za zakup poslovnih prostora
(preuzeto zapisnikom od direkcije)
Potraživanja od zanatskih radnji
(preuzeto zapisnikom od Direkcije)
Potraživanja za uređenje građevinskog zemljišta
(preuzeto zapisnikom od direkcije za prosto uređenje)
Potraživanja od građana za učešće u infrastrukturi u ulici Školska
(preuzeto zapisnikom od Direkcije za prostor. uređenje)
Potraživanja od građana za zemljište
(preuzeto zapisnikom od Direkcije za prostorno uređenje)
Zakup državnog zemljišta za garaže
(preuzeto zapisnikom od Direkcije za prostorno uređenje)
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
UKUPNO
Broj 11
264.721,97
3.119.858,00
10.000,00
26.116,25
528.588,67
27.039,10
10.613,00
7.959,40
4.021,40
4.354.486,40
5. Sljedećom tabelom prikazane su obaveze koje se vode u vanbilansnoj evidenciji 31.12.2012. godine
Redni
broj
1.
OBAVEZE
Obaveze prema dobavljačima
-Poslovna štampa Sarajevo....................................................................................3.612,00
- Tellmobil.................................................................................................................180,00
- Printcom ..............................................................................................................1.800,00
-Autosaobraćaj..........................................................................................................465,77
- Gramog................................................................................................................2.815,66
- Bosena..................................................................................................................4.509,61
- Rudnik Kreka......................................................................................................3.084,76
- Jež Djl.....................................................................................................................649,00
- Whitefield computers...........................................................................................1.000,00
- Turistička zajednica.............................................................................................3.604,96
IZNOS (KM)
139.622,96
123
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
- Fortuna komerc.......................................................................................................460,80
- Raiffeisen osiguranje...........................................................................................2.869,20
- Des Sarajevo...........................................................................................................450,00
- Š doo Sarajevo........................................................................................................800,00
- Amos....................................................................................................................7.951,56
- Dupljak Rasim........................................................................................................500,00
- BBM Amfibolit.......................................................................................................118,00
- Intas DOO Sarajevo................................................................................................100,68
- Geodet Udruženje građana.....................................................................................200,00
- Sabit Begić..........................................................................................................1.200,00
- DD Konjuh Živinice..........................................................................................94.008,65
- Agropromet..........................................................................................................7.001,35
- Ugostiteljstvo Konjuh..........................................................................................2.240,96
Obaveze prema parlamentarnim grupama
Liberalna stranka ..............................................................................................2.0000,00
HDZ.......................................................................................................................1.500,00
3.500,00
UKUPNO:
143.122,96
II Na osnovu Izvještaja Komisije za popis opreme i inventara organa uprave i udjela Općine Živinice u vezanim pravnim licima,
konstatovano je sljedeće stanje :
R.b.
1
Lista/
Organizaciona jedinica
101 – Općinsko vijeće
2
102 – Str. služba Op. vijeća
3
111 – Str. služba Op. načelnika
4
141 – Služba za OU i DD
5
151 – Služba civilne zaštite
6
191 – Općinski pravobranilac
7
42.873,81
Sadašnje
stanje
17.721,72
2.739,01
1.251,52
1.487,49
110.078,82
110.078,82
68.558,47
41.520,35
379.085,61
379.085,61
297.426,98
81.658,63
21.932,41
21.932,41
16612,95
5.319,46
7.659,31
7.659,31
4.914,80
2.744,51
201 – Služba za budžet i finansije
21.892,48
21.892,48
19.030,85
2.861,63
8
241 – Služba GIP poslove
78.338,83
78.338,83
76.243,18
2.095,65
9
1611 – Služba za LER
17.252,20
17.252,20
17.076,90
175,30
10
2111 – Služba za PP i KP
37.977,67
37.977,67
26.754,60
11.223,07
124
Stanje po
knjigama
60.595,53
Stanje po
popisu
60.595,53
2.739,01
Ispravka
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
11
1612 – Služba za inspekc.poslove
33.630,60
33.630,60
19.038,00
14.592,60
12
2511 – Služba za BIZ i ras.lica
13.033,68
13.033,68
11.678,46
1.355,22
784.216,15
784.216,15
601.460,52
182.755,63
Ukupno
Na osnovu Izvještaja komisije za Popis udjela Općine Živinice u vezanim pravnim licima, utvrđeno je sljedeće stanje:
- JP „HORIZONTALA-ŽIVINICE“ d.o.o. Živinice, ul. „Oslobođenja“ br. 11.
STRUKTURA KAPITALA: Upisani uplaćeni kapital na dan 31.12.2012. godine
-Rješenje o registraciji br. 032-0-Reg-11-002146 od 20.12.2011.god. (KM)
- Procenat učešća Općine Živinice 100,00 %
2.000,00
- JP„GRADSKA DVORANA“ d.o.o. Živinice „A. Izetbegovića“ br. 44.
STRUKTURA KAPITALA: Upisani uplaćeni kapital na dan 31.12.2012. godine
-Rješenje o registraciji br. Reg-11-001427 od 13.09.2011.god. (KM)
1.234.436,00
Procenat učešća Općine Živinice 100,00%
- JP „VETERINARSKA STANICA“ Živinice ul. „Modračka“ bb
STRUKTURA KAPITALA: Upisani uplaćeni kapital na dan 31.12.2012. godine
-Rješenje o registraciji br.-Reg-11-000861 od 05.05.2011.god. (KM)
Procenat učešća općine Živinice 100,0 %
2.000,00
- JKP „KOMUNALNO“ dd ŽIVINICE I ulica br. 190.
STRUKTURA KAPITALA: Upisani uplaćeni kapital na dan 31.12.2012. godine
-Sudsko Rješenje br. Reg-09-000038 od 29.04.2009. god. (KM)
1.895.500,00
Od toga, osnovni dionički kapital prema listi:
−
Općina Živinice (KM) 966.700,00 ili 51,0 %
−
Ostali dioničari (KM) 928.800,00 ili 49,0 %
Tabela- Rekapitulacija udjela Općine Živinice u vezanim pravnim licima
Svi iznosi u KM
125
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Ukupan
kapital
2.000,00
1.234.436,00
2.000,00
1.895.500,00
3.133.936,00
Naziv
JP „Horizontala“ doo, Živinice
JP „Gradska dvorana“ doo, Živinice
JP „Veterinarska stanica“ doo, Živinice
JP „Komunalno“ dd, Živinice
UKUPNO
Broj 11
%
udjela
100
100
100
51
-
Udio
Općine
2.000,00
1.234.436,00
2.000,00
966.700,00
2.205.136,00
III Na osnovu Izvještaja Komisije za popis zemljišta općine Živinice, objekata i inventara po MZ, utvrđeno je sljedeće stanje:
1. Popis zemljišta u vlasništvu, odnosno posjedu, općine i MZ a utvrđeno je stanje:
LISTA
Zemljište općine Živinice
Zemljište mjesnih zajednica
UKUPNO
Stanje po popisu
POVRŠINA / m²/
17.316.474
237.929
17.554.403
Stanje po popisu
VRIJEDNOST /KM/
587.926.369
4.164.973
592.091.342
Tabela 5. Rekapitulacija zemljišta u posjedu Općine Živinice i MZ
2. Popis objekata i inventara po MZ
Svi iznosi u KM
Objekti u
vlasništvu Općine
Objekti u
vlasništvu MZ-a
Oprema u MZ
Šerići
126
Stanje po
knjigama
17.016.340,00
Stanje po
popisu
17.016.340,00
Tekuća
ispravka
2012.
221.212,42
6.363.157,36
6.363.157,36
2.650,00
2.650,00
Ukupna ispravka
Sadašnje stanje
1.537.770,26
15.478.569,74
82.372,88
564.056,18
5.799.101,18
331,25
2.650,00
0
Utorak, 23.7.2013.
Investicije u toku
Objekti preuzeti
od Horizontale
UKUPNO
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
9.222.673,20
2.243.469,33
9.222.673,20
2.243.469,33
0
83.855,61
0
1.738.370,32
9.222.673,20
505.099,01
34.848.289,89
34.848.289,89
387.772,16
3.842.846,76
31.005.443,13
Tabela 6. Rekapitulacija objekata i inventara u posjedu Općine Živinice i MZ
Rb
1.
2.
3.
4.
5.
Popisna lista
OJ Horizontala br. 2.
OJ Horizontala br. 2.
OJ Horizontala br. 2.
OJ Horizontala br. 2.
MZ br.9.
Stavka
6
7
10
11
7
Opis opreme
Priključak PTT linije, SPZ Sarajka
Izrada tel.priključka na SPT S4 i S5
Rasklopnica 10 kW
Izrada ul.rasvj.uliceVojvođanska i Majev.brig.
Oprema i namještaj u MZ Šerići
Količina
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
Tabela 7. Neupotrebljiva sredstava
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKI NAČELNIK
BROJ: 01/2-05-89-900/13
Živinice, 22.07.2013. godina
OPĆINSKI NAČELNIK
________________________________
mr. sci Hasan Muratović
127
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01/2-05-89-899/13
Datum: 16.07.2013. godine
Na osnovu člana 130. Zakona o prostornom uređenju i građenju ("Sl. novine Tuzlanskog
kantona", broj: 6/11) i člana 38. Statuta Općine Živinice ("Sl. glasnik Općine Živinice", br.
04/12), Općinski načelnik općine Živinice d o n o s i:
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O TROŠKOVIMA VRŠENJA TEHNIČKOG
PREGLEDA IZGRAĐENIH OBJEKATA U POSTUPKU IZDAVANJA UPOTREBNE
DOZVOLE NA PODRUČJU OPĆINE ŽIVINICE
Član 1.
U Odluci o troškovima vršenja tehničkog pregleda izgrađenih objekata u postupku izdavanja
upotrebne dozvole na području općine Živinice, br. 1/2-05-89-282/04 od 25.2.20004. godine, u
članu 3, tačke 1. i 3. mijenjaju se i glase:
"1. PORODIČNE STAMBENE ZGRADE POVRŠINE
A) do 150 m2........................................................................320,00 KM,
B) površine 150 m2 - 500 m2...............................................480,00 KM,
C) preko 500 m2...................................................................640,00 KM."
"3. POSLOVNI OBJEKTI
1% od predračunske vrijednosti objekta, s tim da predračunska vrijednost ne može biti manja
od 800,00 KM po 1 m2."
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku općine Živinice".
OPĆINSKI NAČELNIK
mr. sci. Hasan Muratović, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01/2-05-89-898/13
Datum: 16.07.2013. godine
Na osnovu člana 38. Statuta Općine Živinice ("Sl. glasnik Općine Živinice", br. 04/12),
Općinski načelnik općine Živinice d o n o s i:
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADI TROŠKOVA PRIPREME
URBANISTIČKE DOKUMENTACIJE U POSTUPKU IZDAVANJA URBANISTIČKE
SAGLASNOSTI I ODOBRENJA ZA GRAĐENJE (GRAĐEVINSKA DOZVOLA) I
NAČINU KORIŠTENJA TIH SREDSTAVA
Član 1.
U Odluci o naknadi troškova pripreme urbanističke dokumentacije u postupku izdavanja
urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje (građevinska dozvola) i načinu korištenja tih
sredstava, br. 1/2-05-89-281/04 od 25.2.2004. godine, u članu 2, tačka 1. (podtačke a) i b)),
mijenjaju se i glase:
"1. PORODIČNE STAMBENE ZGRADE
a) troškovi postupka urbanističke saglasnosti..................................50,00 KM,
b) troškovi postupka urbanističke saglasnosti
za izgradnju objekta od 150 m2 - 500 m2....................................65,00 KM."
U članu 2, tačka 2, podtačke b) i c) mijenjaju se i glase:
"2. STAMBENO-POSLOVNI OBJEKTI I OBJEKTI KOLEKTIVNOG STANOVANJA
(ZGRADE)
b) troškovi postupka urbanističke saglasnosti
za izgradnju objekta od 100 m2 - 500 m2.....................................150,00 KM,
c) troškovi postupka urbanističke saglasnosti
za izgradnju objekta preko 500 m2...............................................250,00 KM."
U članu 2, tačka 3, podtačke a), i c) mijenjaju se i glase:
"3. POSLOVNI OBJEKTI
a) troškovi postupka urbanističke saglasnosti
za izgradnju objekta do 100 m2...................................................100,00 KM,
b) troškovi postupka urbanističke saglasnosti
za izgradnju objekta preko 500 m2..............................................300,00 KM."
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
U članu 2, tačka 4, podtačka a) mijenja se i glasi:
"4. VIKEND KUĆE
a) troškovi postupka urbanističke saglasnosti..................................400,00 KM."
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku općine Živinice".
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Hasan Muratović, s.r.
.
130
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Živinice
Općinski načelnik
Broj: 01/2-05-89-894/13
Dana, 19.07.2013.godine
Na osnovu 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“
br.49/06), odredbi Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja („Službeni glasnik BiH“ br.25/09),
člana 3. Pravilnika o osnivanju i uslovima koje moraju ispunjavati higijenski servisi („Službeni
glasnik BiH“ br.27/10), člana 38. Statuta Općine Živinice („Službeni glasnik općine Živinice“
br.4/12), zbog potrebe sredine i brojnosti populacije napuštenih životinja-pasa lutalica na
području Općine Živinice, Općinski načelnik donosi
ODLUKU
o formiranju Higijenskog servisa
Član 1.
Formira se Higijenski servis za hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja, koji će
funkcionisati u okviru JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Živinice.
Član 2.
JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Živinice osiguraće održavanje veterinarsko-zdravstvenog
reda u Higijenskom servisu, tj. osiguranje objekata Higijenskog servisa za hvatanje i
zbrinjavanje napuštenih životinjana u krugu preduzeća od nenadziranog ulaska i izlaska ljudi,
životinja i vozila, održavanje reda i čistoće, te optimalnih mikroklimatskih uslova svojstvenih
pojedinoj vrsti životinja u objektima i oko njih, osiguranje zdravstvene ispravnosti vode, te
provedbu deratizacije i dezinsekcije.
Član 3.
Higijenski servis za hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja će obavljati sljedeće radnje:
-Nakon prijema obavještenja o pronađenoj životinji na javnim površinama u gradu,
osigurava njeno hvatanje i prijevoz, ako osoba koja je našla životinju ne može sama to učiniti.
Hvatanje i prijevoz životinja s javnih površina u gradu se vrši uz primjenu odgovarajuće
opreme i hemijskih supstanci, i na način da se životinji nanosi najmanje boli, patnje, tjeskobe i
stresa. U odgovarajuću opremu spadaju: povodac-kaiš, sajla za hvatanje s fiksnim držačem,
duboke mreže za hvatanje sa ili bez držača, brnjice i kavezi za hvatanje. Hvatanje životinja uz
primjenu hemijskih supstanci smatra se veterinarskim postupkom i može ga provesti isključivo
kvalificirani veterinar koji je obučen za primjenu relevantnih supstanci za umirenje i
anesteziranje. Hvatanje i smještanje divljih i zaštićenih životinja s javnih površina vrši se u
skladu sa propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode i veterinarstvu, te uz primjenu
odgovarajuće opreme i sredstava za pojedinu vrstu životinja.
Uhvaćena divlja životinja zalutala iz lovišta na području općine, odmah po hvatanju vraća se u
lovište u saradnji sa Lovačkim društvom „Toplica“ Živinice, osim ako nije uhvaćena divlja
131
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
životinja za koju postoji opravdana sumnja da je opasna za širenje zaraznih bolesti, sa kojom se
postupa na način kako je utvrđeno Zakonom.
Prijevoz životinje obavlja se u za to namijenjenom vozilu na način da se uspostavi siguran
utovar, tranzit i istovar životinje.
- Za vrijeme perioda prihvata napuštenih životinja, vrši redovito pojenje i hranjenje
životinje, dezinfekciju nad životinjom pri prijemu i otpuštanju, po potrebi smještaj i liječenje u
karanteni u posebnom objektu, a u slučaju uginuća obavezno utvrđivanje uzroka uginuća.
- U propisanim slučajevima provodi postupak kastracije ili sterilizacije i označavanje
životinje, te nakon oporavka od takvog zahvata provodi njezino puštanje u okoliš iz kojega je
uzeta, osim u slučaju da se nađu osobe za njezino udomljavanje ili obezbijedi prihvat u
skloništu za životinje, osnovanom od strane kantona ili drugog pravnog lica. Eutanazija
životinje je dopuštena samo u slučajevima propisanim Zakonom.
- Vodi propisane evidencije o životinjama u Higijenskom servisu.
Član 4.
JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Živinice će osigurati da objekti Higijenskog servisa za
hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja udovoljavaju potrebama životinja smještenih u
njima.
Član 5.
Troškove izgradnje higijenskog servisa za hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja
(odgovarajući boksovi za životinje, operaciona sala za kastraciju i sterilizaciju), nabavka
specijalnog motornog vozila za transport životinja, nabavka odgovarajuće puške za
uspavljivanje, potrebne količine identifikacionih markica i mikročipova za životinje i druge
potrebne medicinsko-veterinarske opreme, kao i uređaja za neškodljivo uništavanje animalnog
otpada spaljivanjem, snosiće Općina Živinice kandidovanjem projekata višim nivoima vlasti i
drugim subjektima na principu sufinansiranja i budžetskim sredstvima.
Član 6.
Troškovi rada jednog zaposlenika JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Živinice odgovarajuće
stručne spreme i drugih kvalifikacija, određenog od strane direktora JP „Veterinarska stanica“
d.o.o. Živinice, na poslove higijenskog servisa, finansiraće se iz sredstava planiranih u Budžetu
Općine Živinice za namjene higijenskog servisa, svake tekuće godine.
Član 7.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom glasniku Općine
Živinice“.
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Hasan Muratović, s.r.
132
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:01/2-05-89-753/13
Živinice, 21.06.2013.godine
Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službeni
novine FBiH“ broj 49/06) i člana 38. Statuta općine Živinice („Službeni glasnik općine
Živinice“ broj 4/12), a u skladu sa članom 26. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstva i
stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine („Službeni glasnik BiH“, broj 10/12 i 18/13),
Općinski načelnik d o n o s i
R J E Š E NJ E
O FORMIRANJU POPISNE KOMISIJE OPĆINE ŽIVINICE ZA POPIS
STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTVA I STANOVA U BIH 2013. GODINE
I
Ovim Rješenjem formira se Popisna komisija općine Živinice za Popis stanovništva,
domaćinstva i stanova.
U sastav komisije imenuju se:
1. mr. Said Čerkezović-predsjednik
2. Andrija Pastuhović-zaposlenik Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove –član
3. Daliborka Nikolić- član
4. Irena Babić- član
5. Hasan Ramić- član
II
Popisna komisija općine Živinice u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstva i
stanova u BiH 2013. godine („Službeni glasnik BiH“, broj 10/12 i 18/13), obavlja sljedeće
poslove:
- rukovodi pripremama, organizovanjem i provođenjem Popisa na teritoriji općine;
- vrši izbor i imenovanje instruktora i popisivača za područje općine;
- obavještva stanovništvo o značaju popisa, načinu i vremenu njegovog provođenja, o
pravima i dužnostima građana i načinu izvršavanja obaveza u Popisu;
- brine o pravilnoj primjeni metodoloških i organizacionih upustava;
- preuzima štampani popisni materijal i dijeli ga instruktorima, koji ga dalje distribuiraju
popisivačima;
- osigurava prostorije i uslove za provođenje obuke općinskih instruktora i popisivača;
- provodi nadzor nad radom instruktora i ostalih učesnika u Popisu;
- izdaje propisana ovlaštenja za rad učesnicima u Popisu;
- preduzima mjere koje garantuju kompletan obuhvat jedinica Popisa;
- preuzima popisni materijal od instruktora, organizuju i kontrolišu obuhvat i kvalitet
popisnog materijala;
- osigurava skladištenje popisnog materijala uz ispunjenje propisanih sigurnosnih mjera i
uslova određenih Zakonom o zaštiti ličnih podataka;
- organizuje prijevoz i pravovremeno dostavljanje popisnog materijala na mjesto unosa:
133
Utorak, 23.7.2013.
-
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
priprema obračun troškova nastalih za pripremu i provođenje popisa u skladu sa
instrukcijama;
obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i instrukcijama ovlaštenih osoba
Federalnog zavoda za statistiku uz obavezno pridržavanje postupaka i definicija koji su
dati u Metodologiji za pripremu, organizovanje i provođenje Popisa stanovništva,
domaćinstva i stanova u BiH 2013. godine i Upustvu za organizaciju i provođenje
Popisa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
III
Za svoj rad Popisna komisija odgovara Kantonalnoj popisnoj komisiji i Federalnom zavodu za
statistiku.
IV
Sredstva za finansiranje rada Popisne komisije obezbjeđuju se u skladu sa članom 38. Zakona o
popisu stanovništva, domaćinstva i stanova u BiH 2013. godine („Službeni glasnik BiH“, broj
10/12 i 18/13).
V
Mandat Popisne komisije traje do završetka svih poslova Popisa stanovništva, domaćinstva i
stanova koji se odnose na terenski rad.
VI
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Službenom glasniku općine
Živinice“
OPĆINSKI NAČELNIK
DOSTAVLJENO:
mr.sci. Hasan Muratović,s.r.
1. Članovima Komisije 5x;
2. Federalni zavod za statistiku, Zelenih beretki broj 26, 71000 Sarajevo;
3. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo;
4. Centralni popisni biro (putem Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine);
5. Evidenciji;
6. a/a
134
Utorak, 23.7.2013.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
„Službeni glasnik Općine Živinice“
broj: 11/2013
SADRŽAJ
I - AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA ŽIVINICE
1. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta općine Živinice................................1
2. Odluka o raspisivanju izbora u MZ...................................................................................4
3. Odluka o davanju saglasnosti za korištenje puta privrednom društvu „Bingo“ doo
export-import Tuzla...........................................................................................................6
4. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o plaćama i naknadama uposlenika i izabranih
dužnosnika u organima Općine Živinice...........................................................................7
5. Odluka o utvršivanju platnih razreda i koeficijenata na platne razrede zaposlenika u
javnim ustanovama............................................................................................................9
6. Odluka o vraćanju u posjed i vanknjižno vlasništvo poslovnog prostora sagrađenog na
parceli k.č. 844/25............................................................................................................11
7. Odluka o odobravanju zvaničnog odobrenja puštanja u rad WEB stranice Općinskog
vijeća Živinice..................................................................................................................12
8. Zaključak o ispravci greške u Odluci Općinskog vijeća br. 10-05-6681 od 07.09.2009.
godine...............................................................................................................................13
9. Zaključak o ispravci Rješenja Skupštine opštine Živinice br. 04/3-475-54 od
29.12.1983. godine...........................................................................................................14
10. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Živinice za 2012. godinu...........................................18
II - AKTI OPĆINSKOG NAĆELNIKA
11. Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2012. godinu....................................................25
12. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Živinice za period 01.01.2012.-31.12.2012.
godine...............................................................................................................................49
13. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o troškovima vršenja tehničkog pregleda
izgrađenih objekata u postupku izdavanja upotrebne dozvole na području općine
Živinice..........................................................................................................................128
14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi troškova pripreme urbanističke
dokumentacije u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje
(građevinska dozvola) i načinu korištenja tih sredstava................................................129
15. Odluka o formiranju Higijenskog servisa......................................................................131
16. Rješenje o formiranju Popisne komisije općine živinice za popis stanovništva,
domaćinstava i stanova u BIH 2013. godine.................................................................133
135
Download

Službeni glasnik, broj 11/13 od 23.07.2013. godine