SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE ŽIVINICE
GODINA L
08. JULI 2014. GODINE
BROJ 11
Na osnovu člana 118. Statuta općine Živinice («Sl. glasnik općine Živinice», br. 4/2012),
Općinsko vijeće Živinice, na sjednici održanoj dana 16.6.2014. godine, d o n o s i
ODLUKU
O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA I NAGRADA
Član 1.
Za značajan doprinos u razvoju općine Živinice u raznim oblastima društvenog života i
rada a u povodu obilježavanja 19.6. – Dana općine Živinice dodjeljuje se:
I – Općinsko priznanje «PISMENA POHVALA»
1.
2.
3.
4.
5.
Ferizović Feriz
Ćasurović Asim
Goletić Elvis
Delić Eldin
Đulović Sakib
II – Općinsko priznanje «PISMENA ZAHVALNICA»
1.
2.
3.
4.
5.
Jahić Hasan
Jagodić Salko
Mujezinović Jasmina
Čičkušić Sead
Krstić Stojanka
III – NOVČANA NAGRADA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vatrogasna jedinica RMU „Đurđevik“ Đurđevik
Halilović Sulejman
Smajić Salko
Hamidović Omer
Humkić Sead
Džemat Gornji Bašigovci
Omladinski fudbalski klub „Eurogol“ Živinice
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenom glasniku
općine Živinice».
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Živinice
- Općinsko vijeće Broj: 10-05-4227/2014
Dana, 16.6.2014. godine
2
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Samra Omić,s.r.
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Na osnovu člana 118. Statuta općine Živinice («Sl. glasnik općine Živinice», br. 4/2012) i
člana 7. Odluke o spomen plaketi općine Živinice («Sl. glasnik općine Živinice», br. 5/01),
Općinsko vijeće Živinice na prijedlog Komisije za priznanja i odlikovanja, na sjednici održanoj
dana 16.6.2014. godine, d o n o s i
ODLUKU
O DODJELI OPĆINSKOG PRIZNANJA
«SPOMEN PLAKETA OPĆINE ŽIVINICE»
(ZLATNA, SREBRNA I BRONZANA)
Član 1.
Za naročit doprinos u borbi za slobodu Bosne i Hercegovine, očuvanje demokratije,
zaštite osnovnih prava i sloboda čovjeka, razvitka privrede, obrazovanja i odgoja, nauke,
umjetnosti, sporta i drugim oblastima života i rada na području općine Živinice, a u povodu
obilježavanja 19.6. – Dana općine Živinice, najviše općinsko priznanje «Spomen plaketa općine
Živinice (zlatna, srebrna i bronzana)» dodjeljuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
I – Spomen plaketa općine Živinice – bronzana
UG Vodovod „Toplice“
Jašarević Senajid
Goletić Rizah
Bašić Džemo
Muratović Ismet
1.
2.
3.
4.
5.
II – Spomen plaketa općine Živinice – srebrna
Karate kung fu klub „Mortal Kombat“ Živinice
Mulić Safer
Paprikić Emin
Zahirović Nusret
Muminović Zijad
1.
2.
3.
4.
5.
III – Spomen plaketa općine Živinice – zlatna
Abdurahman Hodžić
Crveni križ općine Živinice
„Akva Invest“ Živinice
JU MSŠ Živinice
Zukić Rahima
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenom glasniku
općine Živinice».
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Živinice
- Općinsko vijeće Broj: 10-05-4226/2014
Dana, 16.6.2014. godine
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA ŽIVINICE
Samra Omić,s.r.
3
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Na osnovu člana 118. Statuta općine Živinice («Sl. glasnik općine Živinice», br. 4/2012), a u
vezi sa članom 3. Odluke o počasnom građaninu općine Živinice («Sl. glasnik općine Živinice»,
br. 5/01), Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj dana 16.6.2014, d o n o s i
ODLUKU
O proglašavanju dobitnika priznanja
«POČASNI GRAĐANIN OPĆINE ŽIVINICE»
Član 1.
Za poseban doprinos u razvoju sporta na prostoru BiH naročito uspjehu fudbalske
reprezentacije i odlasku na svjetsko prventstvo u Brazil, a povodom obilježavanja Dana Općine,
Općinsko vijeće donosi Odluku o proglašavanju dobitnika priznanja «Počasni građanin općine
Živinice»
Safet Sušić – Selektor nogometne reprezentacije BiH.
Član 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u «Službenom glasniku
općine Živinice».
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Živinice
- Općinsko vijeće Broj: 10-05-4225/2014
Dana, 16.6.2014. godine
4
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Samra Omić,s.r.
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Na osnovu čl.22, 23, 25 i 26 Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na
nivou
Federacije
Bosne
i
Hercegovine
(„Sl.
novine
Federacije
BiH“,br.2/06,32/08,4/10,13/10 i 45/10) ,člana 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 i
49 Zakona o prostornom uređenju i građenju („Sl.novine TK“,br.6/11,15/13) čl. 69, 70,
71 i 72 Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata („Sl.novine
Federacije BiH“ ,br.63/04,50/07 i 84/10) čl. 24. (tačka 5.) Statuta Općine Živinice
(Sl.glasnik Općine Živinice ,br.4/2012) te na osnovu Odluke o pristupanju izradi
Urbanističkog projekta lokaliteta SPO“Baščaršija“ Živinice ( broj: 10053667/13 od
22.07.2013), Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj dana 20.05.2014 godine
,donosi :
ODLUKU
O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PROJEKTA
SPO“BAŠČARŠIJA “ ŽIVINICE
Vrsta plana
Član 1
Donosi se Odluka o donošenju Urbanističkog projekta SPO «BAŠČARŠIJA»- Živinice (u
daljem tekstu «PROJEKAT»).
Granice područja za koji se radi plan
Član 2
Granica regulisana PROJEKTOM obuhvata kompleks SPO“BAŠČARŠIJA“ Živinice
kojem pripadaju parcele označene kao kč.br. 2024/3 kč.br. 2024/4, KO Živinice Grad
vlasništvo Demiri Amira iz Živinica u površini od 481 m2 te kč.br. 2022/2 ,kč.br. 2023/1, kč.br.
2023/2, kč.br.2024/1 i kč.br. 2024/2 KO Živinice Grad u vlasništvu Halilović Refika iz Živinica
u površini od 745 m2.
Granice obuhvata date su u grafičkom prilogu PROJEKTA
kompleksa u granicama obuhvata plana iznosi : P= 1.226 m2.
a ukupna površina
Sadržaj Projekta
Član 3
Projekat se sastoji od opšte dokumentacije, tekstualnog i grafičkog dijela i
dokumentacije u skladu sa članovima 64, 65 i 66 Uredbe:
A-OPŠTA DOKUMENTACIJA
1.Rješenje (ovlašćenje) doo „STILPROJEKT“ Zavidovići za izradu detaljskih planskih
dokumenata
2.Izvod iz sudskog registra
3.Rješenje o ispunjenju minimalnih uslova opremljenosti
4.Uvjerenje o upisu u jedinstveni registar poreskih obveznika
5.Uvjerenje o poreznoj registraciji
6.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu – Dario Đonlić ,dipl.ing.građ.
7.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu - Husein Ćurić,dipl.ing.arh.
8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu - Avdo Delić,dipl.ing.el.
9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu - Danijel Rossi,dipl.ing.građ.
10.Licence o korištenju kompjuterskih programa
5
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
B- ANALITIČKO TEKSTUALNI DIO :
1. Izvod iz teksta regulacionog plana za odnosnu prostornu cjelinu,
2. Obrazloženje rješenja,
3. Obrazloženje parternog rješenja,
4. Obrazloženje idejnog projekta objekta,
5. Orijentacioni predračun uređenja građevinskog zemljišta,
6. Orijentacioni predračun troškova izgradnje objekta.
C- GRAFIČKI DIO :
1.Izvod iz Regulacionog plana „RIBA“ za odnosnu prostornu cjelinu
( u razmjeri regulacionog plana )
R 1:500
2.Ažurirani geodetski snimak - postojeće stanje
R 1:250
3.Plan rušenja i dogradnje
R 1:250
4.Plan namjene površina i objekata
R 1:250
5.Plan namjene površina i objekata u parteru
R 1:250
6.Plan saobraćaja
R 1:250
7.Plan regulacije i nivelacije
R 1:250,
8.Plan infrastrukturne mreže (komunalna , telekomunikaciona i energetska)
R
1:250
9.Idejni projekat objekta
Snimak postojećeg stanja –foto prilog
Osnova podruma
R
1:100
Osnova prizemlja
R
1:100
Osnova I sprata
R
1:100
Osnova II sprata
R
1:100
Osnova III sprata
R
1:100
Osnova IV sprata
R
1:100
Osnova V sprata
R
1:100
Osnova krova
R
1:100
9.10 Karakterističan presjek objekta
R 1:100
9.11 Fasade objekta –jugoistočna i sjeveroistočna
R 1:200
9.12 Fasade objekta –sjeverozapadna i jugozapadna
R 1:200
6
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
9.13 Perspektivni izgled objekta
D-DOKUMENTACIJA :
1.Odluka o izradi Urbanističkog projekta lokaliteta SPO“ Baščaršija“ Živinice
2.Odluka o donošenju Urbanističkog projekta lokaliteta SPO“ Baščaršija“ Živinice
3.Odluka o provođenju Urbanističkog projekta lokaliteta SPO“ Baščaršija“ Živinice
4.Projektni program za izradu urbanističkog projekta
lokaliteta SPO“ Baščaršija“ Živinice
5.Zapisnik sa javnog izlaganja o održanoj raspravi na nacrt Urbanističkog projekta
lokaliteta SPO“Baščaršija“ Živinice
6. Izvještaj o javnoj raspravi i javnom uvidu u postupku izrade nacrta Urbanističkog
projekta lokaliteta SPO“Baščaršija“ Živinice
7.Kopija katastarskog plana za sve građevinske parcele u zoni obuhvata UP-a
8.Prepis posjedovnog lista za sve građevinske parcele u zoni obuhvata UP-a
9.Zemljišno-knjižni izvadak za sve građevinske parcele u zoni obuhvata UP-a
10.Izjave o saglasnosti vlasnika susjednih parcela o izgradnji SPO ''Baščaršija''
Član 4
Za realizaciju PROJEKTA nadležni su Služba za prostorno planiranje i komunalne poslove i
ostale nadležbe Službe za uređenje područja općine Živinice.
Član 5
Izmjena granica između posjeda ne može se vršiti bez saglasnosti vlasnika građevinskih
parcela .
Član 6
Ova Odluka stupa na snagu od dana objavljivanja u „Sl.glasniku Općine Živinice „.
OPĆINA ŽIVINICE
Općinsko vijeće
Broj:10-05-2260/2014
Datum:20.05.2014.god.
PREDSJEDAVAJUCA
OPCINSKOG VIJECA
SAMRA OMIC,S.R.
7
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
OBRAZLOŽENJE
Nakon donošenja odluke o izradi Urbanističkog projekta SPO „BAŠČARŠIJA“ - Živinice od
strane Općinskog vijeća ( broj: 10053667/13 od 22.07.2013) te nakon sprovedene procedure
izbora najpovoljnijeg nosioca izrade plana sačinjen je Nacrt plana koji je prezentiran i usvojen
na sjednici Općinskog vijeća (izvod iz zapisnika br.10-05-službeno/2014 od 31.01.2014
godine) nakon čega je upućen na javni uvid i javnu raspravu.
Na javnoj raspravi održanoj u sali Općinskog vijeća dana 24.01.2014 godine u 16.sati Nacrt
Urbanističkog projekta SPO „Baščaršija“Živinice je prihvaćen bez ijedne pimjedbe o čemu je
sačinjen Zapisnik sa javnog izlaganja br.05/-sl. /2014 od 24.01.2014 godine koji je sastavni
dio dokumentacije ovog plana.
Nacrt
Urbanističkog projekta SPO „Baščaršija“Živinice sa svom potrebnom pratećom
dokumentacijom upućen je u Ministarstvo za prostorno uređenje TK-a za dobijanje Saglasnosti
o usklađenosti ovog projekta sa planovima višeg reda .
Nakon dobijanja tražene saglasnosti
br.___________od _________________ izdate od
Ministarstvo za prostorno uređenje TK-a stekli su se svi uvjeti za izradu PRIJEDLOGA
Urbanističkog projekta SPO „Baščaršija“Živinice koji se upućuje na Općinsko vijeće.
Prezentacija Plana bit će u multimedijalnoj formi na sjednici Općinskog vijeća.
Služba za prostorno planiranje
i komunalne poslove
8
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Na osnovu čl.29 Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou
Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije BiH“,br.2/06,32/08,4/10,13/10 i
45/10) ,člana 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 i 49 Zakona o prostornom
uređenju i građenju („Sl.novine TK“,br.6/11,15/13) čl. 69,70,71 i 72 Uredbe o
jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata („Sl.novine Federacije BiH“
,br.63/04,50/07 i 84/10) čl. 24. (tačka 5.) i člana 49. Statuta Općine Živinice (Sl.glasnik
Općine Živinice ,br.4/2012) ,Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj dana 20. 05.
2014 godine ,donosi :
ODLUKU
O PROVOĐENJU URBANISTIČKOG PROJEKTA
SPO «BAŠČARŠIJA » ŽIVINICE
I OPĆE ODREDBE
Član 1.
Ovom odlukom se utvrđuju uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite
prostora i dobara u kompleksu Urbanističkog projekta SPO„Baščaršija“ u Živinicama (
u daljem tekstu Urbanistički projekat)
Član2.
Urbanistički projekat obuhvata prostor površine P= 1.226
m2 koji je sa sjevera
ograničen kompleksom MŠC „Živinice,sa juga imanjem porodice Gogić,sa istoka
iamnjem porodice Hasanagić i sa zapada glavnom gradskom ulicom Alije
Izetbegovića. Tačnije , granice obuhvata plana poklapaju se sa granicama privatnih
parcela u vlasništvu Demiri Amira i Halilović Refika iz Živinica .
Granice obuhvata su definisane i prelomnim tačkama u državnom kordinatnom
sistemu a iste su date u slijedećoj tabeli:
y
x
G1
6552264.72
4922814,62
G2
6552274,90
4922796,33
G3
6552279,40
4922788,23
G4
6552281,66
4922784,17
G5
6552308,94
4922796,50
G6
6552307,75
4922801,69
G7
6552306,94
4922806,31
G8
6552306,27
4922808,70
9
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
G9
6552304,00
4922820,60
G10
6552303,20
4922824,35
G11
6552301,75
4922831,35
G12
6552286,03
4922824,33
G13
6552267,67
4922815,97
Broj 11
Član 3.
Projekat se sastoji od opšte dokumentacije, tekstualnog i grafičkog dijela i
dokumentacije u skladu sa članovima 64, 65 i 66 Uredbe:
A-OPŠTA DOKUMENTACIJA
1.Rješenje (ovlašćenje) doo „STILPROJEKT“ Zavidovići za izradu detaljskih planskih
dokumenata
2.Izvod iz sudskog registra
3.Rješenje o ispunjenju minimalnih uslova opremljenosti
4.Uvjerenje o upisu u jedinstveni registar poreskih obveznika
5.Uvjerenje o poreznoj registraciji
6.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu – Dario Đonlić ,dipl.ing.građ.
7.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu - Husein Ćurić,dipl.ing.arh.
8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu - Avdo Delić,dipl.ing.el.
9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu - Danijel Rossi,dipl.ing.građ.
10.Licence o korištenju kompjuterskih programa
B- ANALITIČKO TEKSTUALNI DIO :
1. Izvod iz teksta regulacionog plana za odnosnu prostornu cjelinu,
2. Obrazloženje rješenja,
3. Obrazloženje parternog rješenja,
4. Obrazloženje idejnog projekta objekta,
5. Orijentacioni predračun uređenja građevinskog zemljišta,
6. Orijentacioni predračun troškova izgradnje objekta.
C- GRAFIČKI DIO :
1.Izvod iz Regulacionog plana „RIBA“ za odnosnu prostornu cjelinu
( u razmjeri regulacionog plana )
R 1:500
2.Ažurirani geodetski snimak - postojeće stanje
R 1:250
3.Plan rušenja i dogradnje
R 1:250
4.Plan namjene površina i objekata
R 1:250
5.Plan namjene površina i objekata u parteru
R 1:250
10
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
6.Plan saobraćaja
R 1:250
7.Plan regulacije i nivelacije
R 1:250,
8.Plan infrastrukturne mreže (komunalna , telekomunikaciona i energetska)
1:250
9.Idejni projekat objekta
Snimak postojećeg stanja –foto prilog
Osnova podruma
1:100
Osnova prizemlja
1:100
Osnova I sprata
1:100
Osnova II sprata
1:100
Osnova III sprata
1:100
Osnova IV sprata
1:100
Osnova V sprata
1:100
Osnova krova
1:100
9.10 Karakterističan presjek objekta
R 1:100
9.11 Fasade objekta –jugoistočna i sjeveroistočna
R 1:200
9.12 Fasade objekta –sjeverozapadna i jugozapadna
R 1:200
9.13 Perspektivni izgled objekta
R
R
R
R
R
R
R
R
R
D-DOKUMENTACIJA :
1.Odluka o izradi Urbanističkog projekta lokaliteta SPO“ Baščaršija“ Živinice
2.Odluka o donošenju Urbanističkog projekta lokaliteta SPO“ Baščaršija“ Živinice
3.Odluka o provođenju Urbanističkog projekta lokaliteta SPO“ Baščaršija“ Živinice
4.Projektni program za izradu urbanističkog projekta
lokaliteta SPO“ Baščaršija“ Živinice
5.Zapisnik sa javnog izlaganja o održanoj raspravi na nacrt Urbanističkog projekta
lokaliteta SPO“Baščaršija“ Živinice
6. Izvještaj o javnoj raspravi i javnom uvidu u postupku izrade nacrta Urbanističkog
projekta lokaliteta SPO“Baščaršija“ Živinice
7.Kopija katastarskog plana za sve građevinske parcele u zoni obuhvata UP-a
8.Prepis posjedovnog lista za sve građevinske parcele u zoni obuhvata UP-a
9.Zemljišno-knjižni izvadak za sve građevinske parcele u zoni obuhvata UP-a
10.Izjave o saglasnosti vlasnika susjednih parcela o izgradnji SPO ''Baščaršija''
11
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
II ODREDBE ZA PROVOĐENJE URBANISTIČKOG PROJEKTA
II 1/ Namjena površina
Član 4.
Prostorni obuhvat Urbanističkog projekta čine površine slijedećih namjena:
-
Površina objekta u svim etažama (postojeća i nova) je : 4.927,00 m2
Kolska asfaltirana interna saobraćajnica u ukupnoj površini od 182 m2.
pločnici i trotoari ukupnoj površini od 180,00 m2
hortikulturno uređenje u vidu pojedinačnih stabala i žardinjera
Navedene površine prikazane su na grafičkom prilogu br 4 – Plan namjene površina i
objekata u razmjeri 1:250
Član 5.
Urbanističkim projektom je utvrđena namjena objekta i prikazana je na
grafičkom prilogu br. 4 Plan namjene površina i spratnost objekata u razmjeri 1:250 te
u Idejnom projektu u razmjeri 1:100.
Objekat je prema namjeni klasificiran kao stambeno-poslovni.
Uža namjena poslovnih i ostalih prostora utvrdit će se naknadno a zavisit će od
stvarnih potreba Investitora i prostornih mogućnosti objekta i pripadajuće lokacije.
Član 6.
Namjena objekta se ne može mijenjati.
II 2/Uslovi i način izgradnje i uređenja prostora.
Član 7
Urbanističkim projektom je predviđena dogradnja i nadogradnja objekta te
rušenje postojećih objekata i dijelova kompleksa , što je prikazano na grafičkom prilogu
br. 3 – Plan rušenja i dogradnje , u razmjeri 1:250.
Član 8.
Svi postojeći objekti izuzev bespravnih objekata u zoni obuhvata se zadržavaju.
Član 9.
Oblik, maksimalne dimenzije horizontalnog gabarita i tačan položaj planiranog
objekta u prostoru, prikazan je na grafičkom prilogu br. 6 – Plan regulacije i nivelacije,
u razmjeri 1:250.
12
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Član 10.
Kote poda prizemlja planiranog objekta, kao i
saobraćajnica, prikazane su na grafičkom prilogu br 7. –
razmjeri 1:250.
Kote poda prizemlja postojećih objekata date su
niveletama postojećih i planiranih saobraćajnica.
Konačna kota poda prizemlja i planiranih objekata te
definisat će se projektom za uređenje terena.
nivelete uređenog terena i
Plan regulacije i nivelacije, u
orijentaciono, a u skladu sa
nivelete uređenih površina,
Član 11.
Spratnost planiranog objekta u obuhvatu Urbanističkog projekta prikazan je na
grafičkom prilogu br 4. –Namjena površina i spratnost objekata, u razmjeri 1:250, u
Idejnom projektu objekta, u razmjeri 1:100 i ista se može mijenjati.
Član 12.
Uređenje neizgrađenog prostora u tretiranom obuhvatu razriješiti projektom za
izvođenje uređenja terena, a u skladu sa rješenjima iz Urbanističkog projekta.
Izrada projekta za izvođenje uređenja terena je obavezan za prostor trotoara uz
glavnu gardsku ulicu Alije Izetbegovića. Sva rješenja uređenja prostora treba da budu
u funkciji stvaranja kvalitetnih uslova za rad i stanovanje i u funkcijii zaštite životne
sredine.
Član 13.
U okviru izgradnje i uređenja terena prostorne cjeline, potrebno je urediti
planirane zelene površine sadnjom nove vegetacije kao i pravilnim tretmanom
postojeće vegetacije.
III Režim građenja i uređenja prostorne cjeline
Član 14.
Uređenje prostora i izgradnje objekta u obuhvatu Urbanističkog projekta vršit će
se prema urađenom i usvojenom Regulacionom planu i na osnovu izrađenih projekata
za izvođenje uređenja terena.
Član 15.
Na području obuhvata Urbanističkog projekta ne dozvoljava se izgradnja
privremenih objekata u smislu Zakona o prostornom uređenju.
Izuzetno od od prethodnog stava,odobravat će se postavljenje privremenih
objekata u okviru gradilišta prilikom izgradnje objekta planiranog Urbanističkim
projektom.
Bespravne objekte u zoni obuhvata će ukloniti Investitori o sopstvenom trošku
u roku koji odredi nadležna općinska služba.
13
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Član 16.
Za eventualne intervencije na postojećim objektima u obuhvatu Urbanističkog
projekta u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, Investitor je dužan izraditi
idejne projekte za tražene intervencije i dostaviti nadležnoj općinskoj službi na
saglasnost.
Član 17.
Izgradnju planiranog kompleksa treba prilagoditi VIIo MCS.
III 1- Mjere zaštite od požara
Član 18.
U cilju zaštite od požara u obuhvatu Urbanističkog projekta, planirana je izgradnja
vanjske hidrantske mreže, a koja je prikazana na grafičkom prilogu br.8 – Idejno
rješenje vodovoda i hidrantske mreže, u razmjeri 1:250.
Član 19.
Projekat za izvođenje planiranog kompleksa mora sadržavati mjere zaštite od
požara, a u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.
III 2- Mjere zaštite okoliša
Član 20.
Objekti u obuhvatu Urbanističkog projekta ne smiju ni na koji način ugrožavati
čovjekovu okolinu, odnosno njene prirodne i izgrađene vrijednosti, niti biti takvog
štetnog uticaja za sredinu koji bi prevazišao mjeru dozvoljnu propisima.
IV Uslovi i način izgradnje objekata infrastrukture.
Član 21.
Saobraćajnice u obuhvatu Urbanističkog projekta su planirane u skladu sa
važećim tehničkim propisima za ovu vrstu građevinskih objekata.
Završna obrada ovih saobraćajnica je od asfalt-betona, oivičena betonskim
ivičnjacima vel. 18/24cm.
Član 22.
Za nesmetano i bezbjedno kretanje pješaka uz saobraćajnice , planirana je
uzgradnja trotoara širine 0,5 m -5,0 m.
Za nesmetanu pješačku komunikaciju u prostornoj cjelini planirana je izgradnja
mreže pješačkih staza i pločnika , što je prikazano na svim grafičkim prilozima.
14
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Član 23.
Parkiranje putničkih automobila uz poslovne , zanatske i ugostiteljske objekte
riješeno je putem otvorenih parking prostora sa optimalnim radijusom gravitacije.
Član 24.
Vanjsku vodovodnu i hidrantsku mrežu izvoditi od Ductil PVC cijevi u obliku
prstena za cijeli obuhvat Urbanističkog projekta .
Planirana vodovodna i hidrantska mreža se priključuje na postojeći vod gradski
vod Ø 100-150mm a u skladu sa uslovima JP „Komunalno“ - Živinice
Član 25.
Za protivpožarnu zaštitu objekata u obuhvatu Urbanističkog projekta planirati na
vanjskoj PP mreži odgovarajući broj podzemnih i nadzemnih hidranata.
Član 26.
Priključak fekalne kanalizacije izvesti na postojeći gradski kolektor a u skladu sa
uslovima JP „Komunalno“ – Živinice.
Član 27.
Kišnu – oborinsku kanalizaciju izvesti separatno PVC cijevima Ø200mm i
Ø250mm i odvesti u gradski kolektor a u skladu sa uslovima JP „Komunalno“ - Živinice
Član 28.
Vanjsku elektroenergetsku i TT mrežu izvesti prema uslovima nadležnih
komunalnih preduzeća i u skladu sa rješenjima iz regulacionog plana.
V
Završne odredbe
Član 29.
Naknada za uređenje građevinskog zemljišta na području obuhvaćenom
Urbanističkim projektom, biće regulisana u skladu sa Zakonom o građevinskom
zemljištu i Odlukom koju je donijelo Općinsko vijeće – Živinice.
Član 30.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom
glasniku općine Živinice“
Općina Živinice
Oćinsko vijeće
Broj:10-05-2260-1/2014
Predsjedavajuća Općinskog vijeća
Samra Omic
Dana:20.05.2014.god.
15
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
- Općinsko vijeće Broj: 10-05-2248/14
Dana,23.06.2014.godine
Na osnovu člana 66 .Zakona o građevinskom zemljištu („Sl.novine F BiH“br.67/05) i člana 24
Statuta općine Živinice („Sl.glasnik općine Živinice“,br.4/2012) Općinsko vijeće Živinice, na
sjednici održanoj dana,23.06.2014.godine.
ODLUKU
o utvrđivanju prosječne konačne cijene 1 m2 korisne stambene površine
na općini Živinice u 2013.godini
Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se prosječna konačna građevinska cijena za 2013.godine
korisne stambene površine, kao osnovica za izračunavanje visine rente u utvrđenim zonama
građevinskog zemljišta općine Živinice.
Član 2.
Prosječna cijena korisne stambeno-poslovne površine na području općine Živinice u
2013.godini iznosi 500 KM (slovima: petstotina konvertibilnih maraka).
Član 3.
Općinsko vijeće dužno je svaka 3 /tri/ mjeseca na bazi statističkih podataka o cijenama 1
m2 korisne stambeno-poslovne površine donijeti odluku da li će se ili neće valorizovati cijena
iz člana 2. ove odluke, a na prijedlog općinskog načelnika.
Član 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka o određivanju prosječne
konačne cijene 1 m2 stambeno-poslovne površine na području općine Živinice za 2012.godinu
,broj:10-05-1061/13 0d 28.02.20013.godine.
Član 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u („Službenom glasniku
općine Živinice“).
Obrazloženje
U skladu sa članom 66.Zakona o građevinskom zemljištu („Sl.novine F BiH“,br.67/05),
od 30.11-2005.godine, Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Živinice,
pribavila je uvjerenje od 3 /tri/ pravna lica koja su izvodila građevinske radove na području
općine Živinice u 2013.godini te na osnovu toga utvrdila da prosječna cijena 1 m2 izgrađene
površine stambeno-poslovnog prostora u 2013.godini iznosi 500,oo KM (Slovima:petstotina
konvertibilnih maraka).
Utvrđena prosječna cijena od 500,00 KM po 1 m2 izgrađene površine stambenoposlovnog prostora za 2013.godinu će služiti za obračun visine rente u 2014.godini na području
općine Živinice.
Iz svega navedenog valjalo je riješiti kao u dispozitivu ove odluke.
PREDSJEDAVAJUĆI
Obradio:
OPĆINSKOG VIJEĆA ŽIVINICE
Mešan Maslić,dipl.pravnik
Omić Samra,s.r.
16
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
- Općinsko vijeće Broj:10-05-2249/14
Dana, 23.06.2014.godine
Na osnovu člana 68.Zakona o građevinskom zemljištu („Sl.novine F BiH“br.67/05) od
30.11.2005.godine člana 24 Statuta općine Živinice („Sl.glasnik općine Živinice“,br.4/12) Općinsko
vijeće Živinice, na sjednici održanoj dana, 23.06.2014.godine.
ODLUKU
o visini rente za 2014.godinu
Član 1.
Ovom Odlukom određuje se visina rente po zonama za 2014.godinu.
Član 2.
Kao osnovica za izračunavanje visinie rente služi prosječna konačna građevinska cijena iz
prethodne godine 1 m2 korisne stambene površine na području općine Živinice koja je iznosila 500
KM (Slovima: pesto kovertibilnih maraka ).
Visina rente po 1 m2 korisne površine građevine koja će se graditi na gradskom građevinskom
zemljištu, utvrđuje se u procentu od prosječne konačne građevinske cijene iz prethodnog člana , i to kao
fiksni procenat rente , ovisno o zone građevinskog zemljišta.
Član 3.
Iznos visine rente po 1 m2 površine građevine (objekta) koja će se graditi na građevinskom
zemljištu, utvrđuje se u procentu od prosječne konačne cijene iz prethodnog člana i ona iznosi po
zonama:
- prva zona............................................................6 % = 30,00 KM
- druga zona..........................................................5 % = 25,00 KM
- treća zona............................................................4 % = 20.00 KM
- četvrta zona.........................................................3 % = 15,00 KM
- peta zona ............................................................2 % = 10,00 KM
- šesta zona............................................................1 % = 5,00KM
Član 4.
Visina rente za gradsko građevinsko zemljište u državnoj svojini kod dogradnje, nadziđivanja
kao i izgradnje pomoćnih objekata, utvrđuje se rješenjem o odobrenju za građenje.
Član 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o visini rente po zonama za 2013.godinu
br.10-05-1063 od 28.03.2013.godine.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u („Službenom glasniku općine
Živinice“).
Obrazloženje
U skladu sa članom 68. Zakona o građevinskom zemljištu („Sl.novine FBiH“,br.67/05) od
30.11.2005.godine, kao osnovica za izračunavanje visine rente služi prosječna cijena 1 m2 stambeno-
17
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
poslovnog prostora korisne površine objekta na teritoriji općine Živinice za 2014.godinu iznosi 500 KM
(Slovima:pesto kovertibilnih maraka).
Visini rente utvrđuje se u skladu sa članom 68. istog zakona i to kao fiksni procenat koji je
regulisan po zonama sa procentom od 1-6 %, ovisno o utvrđenoj zoni, a shodno odredbama člana 8.
Odluke o građevinskom zemljištu (Sl.glasnik općine Živinice“ br.5/04) od 19.05.2014.godine.
Iz svega navedenog ,predlaže se Općinskom vijeću da usvoji predloženu odluku.
Obrađivač:
MešanMaslić,dipl.pravnik
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA ŽIVINICE
Omić Samra,s.r.
18
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.49/06 i 51/09), člana 26. Zakona o
organizaciji organa uprave u Fedreaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije
BiH“, br.35/05), a u vezi sa članom 245. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine
Federacije BiH“, br.46/10), i člana 24.Statuta Općine Živinice („Službeni glasnik Općine
Živinice“ br.4/12“) Općinsko vijeće, na sjednici održanoj dana 23.06.2014.godine, d o n o s i
O D L U K U
o povjeravanju javnih ovlaštenja
Član 1.
Ovom odlukom povjeravaju se javna ovlaštenja vršenja usluga utvrđivanja vremena i uzroka
smrti nastalih izvan zdravstvenih ustanova, JZU „ Dom zdravlja“ Živinice.
Član 2.
Daje se ovlaštenje Općinskom načelniku da sa direktorom JZU „Dom zdravlja“ Živinice,
ugovorno reguliše obavljanje djelatnosti iz člana jedan ove odluke, uz pripadajuću naknadu.
Član 3.
Ova odluka se primjenjuje od 01.01.2014. godine.
Član 4.
Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Živinice“.
SČ/MH
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 10-05- 2250 /14
Živinice23.06.2014.godine
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA
___________________
Samra Omić,s.r.
Obrazloženje
Pravni osnov za donošenje ove Odluke proizilazi iz člana 13. Zakona o principima lokalne
samoprave („Službene novine Federacije BiH“, br.49/06 i 51/09) u kojem su navedene
19
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
nadležnosti Općinskog vijeća za donošenje odluka kojima se uređuju pitanja u određenim
oblastima društvenog života, a značajna su za građane lokalne zajednice kao i član 26. Zakona
o organizaciji organa uprave u Fedreaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije
BiH“, broj 35/05), kojim je propisana nadležnost Općinskog vijeća da vrši povjeravanje javnih
ovlaštenja.
Obaveza određivanja mrtvozornika odnosno uređenja oblasti utvrđivanja vremena i uzroka
smrti građana umrlih izvan zdravstvene ustanove, po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Službene
novine FBiH“, br:46/10“) stavljena je u nadležnost Kantonalnog ministarstva zdravstva, uz
jasno istaknutu obavezu općinama, da do imenovanja mrtzvozornika od strane Ministra
zdravstva kantona, nastave da obavljaju navedene poslove, što je propisano u članu 245.
pomenutog zakona.
Isto tako je pomenutim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti članom 13. navedenog zakona
propisano da organizacija i rad mrtvozorničke službe spadaju u nadležnost kantona. Takođe je u
članu 205. propisano da Kantonalno ministarstvo imenuje potreban broj doktora medicine koji
utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na
području kantona i o tome je dužno informirati javnost.
Citiranim zakonskim odredbama organizacija mrtvozorničke službe i imenovanje mrtvozornika
stavljena je u nadležnost kantona odnosno kantonalnog ministarstva. Međutim, pošto još uvjek
nisu doneseni podzakonski akti, a budžetom općine Živinice za 2014. godinu su planirana
sredstva za poslove mrtvozorstva, kao i zbog stvarne potrebe za regulisanje ovih potreba u
prelaznom periodu do donošenja podzakonskih akata, Općina Živinice će postupiti na način
kako je regulisano ovom odlukom.
JZU „Dom zdravlja“Živinice je ustanova koja javne ovlasti, iz ove odluke u stručnom pogledu
potpuno može izvršavati u punom kapacitetu, uz naknadu, koja je planirana budžetom općine za
2014.godinu.
Ova odluka, ukoliko bude usvojena, bit će na snazi dok nadležno ministarstvo kantona ne
preuzme navedene obaveze.
Prema informacijama kojima raspolažemo, prosječno godišnje se utvrdi oko 220 slučajeva
smrti izvan zdravstvene ustanove. Finansijski, prema planiranoj budžetskoj poziciji, predmetni
poslovi općinu će koštati 14.000,00 KM, na godišnjem nivou.
Naknadu za ovu vrstu posla općina će plaćati JZU „Domu zdravlja“ Živinice. Građani za ovu
vrstu usluge neće plaćati nikakvu naknadu.
Zbog svega navedenog predlažemo donošenje ove odluke i uređivanje ove oblasti na
predloženi način.
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
20
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine FBiH“, broj:
49/06) i člana 24. i 118. Statuta općine Živinice („Službeni glasnik općine Živinice“, broj:
4/12), Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj dana 23.06.2014.godine, donosi
ODLUKU
o obavljanju volonterskog rada nezaposlenih osoba visoke stručne spreme (VSS) i srednje
stručne spreme (SSS), IV stepena
I
Ovom Odlukom definiše se postupak i kriteriji za odabir nezaposlenih osoba VSS i SSS za
obavljanje volonterskog rada sa Biro-a za zapošljavanje sa područja općine Živinice, te način
zaključivanja ugovora i finansiranje volonterskog rada.
II
U skladu sa ovom odlukom Općinski načelnik, raspisat ća Javni poziv pravnim
subjektima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora sa područja općine Živinice da na osnovu
vlastitih mogućnosti iskažu spremnost za prijem volontera po vrstama zanimanja.
III
Pravni subjekti dužni su obezbijediti mentora odgovarajućeg zanimanja volonterima
koje su spremni primiti na obavljanje volonterskog rada.
IV
Nakon što pravni subjekti iz javnog, privatnog i nevladinog sektora sa područja općine Živinice
iskažu spremnost za prijem volontera i utvrdi se broj osoba za svako zanimanje, Općinski
načelnik raspisat ća Javni poziv za prijavljivanje zainteresovanih lica sa VSS i SSS četvrtog
stepena za volontiranje.
V
Za Program volontiranja nezaposlenih osoba sa završenom VSS utrošiti će se 70 % i SSS
stručnu spremu 30 % u budžetu planiranih sredstava za 2014. godinu.
VI
Odabir nezaposlenih osoba VSS i SSS stručne spreme koje će obavljati volonterski rad
izvršit će se uz poštivanje pozitivnih zakonskih propisa i sljedećih kriterija:
-
-
Vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih osoba kod BIRO-a za zapošljavanje
Živinice nakon sticanja VSS i SSS stručne spreme, pri čemu prednost imaju kandidati
koji su duže vrijeme evidentirani kao nezaposlene osobe;
Dobrovoljni pristanak uz potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata da prihvataju obavljanje
volonterskog rada bez naknade za rad, naknade za topli obrok, prevoz i drugih naknada.
VII
Ukoliko više osoba sa istom vrstom zanimanja ima isti vremenski period nezaposlenosti,
evidentiran na BIRO-u za zapošljavanje općine Živinice, prednost imaju kandidati po sljedećem
redoslijedu:
-
kandidati iz porodica šehida i poginulih boraca (PŠ/PB),
kandidati iz porodica ratnih vojnih invalida (RVI),
21
Utorak, 08.07.2014.
-
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
kandidati iz porodica demobilisanih boraca (DB),
kandidati sa većim prosjekom ocjena.
VIII
Odabir pravnih subjekata i nezaposlenih osoba VSS i SSS koje će obavljati volonterski rad u
gore navedenim ustanovama i drugim pravnim subjektima, kao i druge neophodne proceduralne
radnje, izvršit će Komisija za provođenje postupka i odabir kandidata za obavljanje
volonterskog rada, sastavljena od tri člana, koju će posebnim rješenjem imenovati Općinski
načelnik.
XI
Komisija iz tačke VII ove odluke, utvrđuje Rang listu kandidata na koju nezadovoljni
kandidati imaju pravo prigovor.
Prigovor se izjavljuju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Rang liste a podnosi
se Komisiji Općinskog vijeća za žalbe u drugom stepenu.
Nakon odluke Komisije općinskog vijeća za žalbe u drugom stepenu, Komisija za
provođenje postupka i odabir kandidata za obavljanje volonterskog rada, objavit će Konačnu
rang listu kandidata koji će obaviti volonterski rad.
X
Javni pozivi, Rang lista i Konačna rang lista volontera objavit će se na TV Živinice, WEB
stranici i oglasnoj tabli općine Živinice, a bit će otvoreni 15 (petnaest) dana od dana
objavljivanja.
XI
Nakon odabira kandidata za volontiranje, Općinski načelnik na prijedlog Komisije za
provođenje postupka i odabira kandidata za obavljanje volonterskog rada će za osobe koje će
biti angažovane kao volonteri u obrazovnim ustanovama i Kantonalnom Ministarstvu
unutrašnjih poslova, PU Živinice, pribaviti saglasnost nadležnih ministarstava Vlade
Tuzlanskog kantona, nakon čega će sa ustanovama i drugim pravnim subjektima koji su iskazali
spremnost za prijem volontera zaključiti Ugovore o volontiranju u kojim će se utvrditi
međusobana prava i obaveze između općine Živinice i pravnog lica koje prima volontera na
obavljanje volonterskog rada.
Pojedinačne ugovore sa svakim volonterom zaključit će pravni subjekti koji su iskazali
spremnost za prijem istih na obavljanje volonterskog rada.
Izuzetno iz stava dva ove tačke, Općinski načelnik može zaključiti pojedinačne ugovore
sa volonterima u slučajevima kad to nadležne institucije Tuzlanskog kantona odbiju uraditi a
iskažu spremnost za prijem volontera na obavljanje volonterskog rada.
XII
Općina Živinice preuzima finasijske obaveze koje proističu iz zakonskih i drugih
propisa koje se odnose se na osiguranje volontera za slučajeve profesionalne bolesti i povreda
na radu.
Naknade za obavljanje volonterskog rada, topli obrok i druge naknade volonterima,
općina Živinice ne može isplaćivati.
Broj angažovanih volontera uvjetovan je visinom planiranih sredstava u općinskom
budžetu za 2014.godinu.
22
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
XIII
Ovlašćuje je se Općinski načelnik da preduzme i druge radnje neophodne za uspješnu
realizaciju Programa volontiranja.
XIV
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Živinice“.
O b r az l o ž e nj e
Pravni osnov za donošenje ove Odluke proizilazi iz člana 13. Zakona o principima
lokalne samoprave (Službene novine FBiH, broj:49/06), član 24. Statuta općine Živinice
(„Službeni glasnik općine Živinice“ broj 4/12) i Budžet općine Živinice za 2014.godinu
(„Službeni glasnik općine Živinice“, broj:7/14).
Svake godine sa Biroa za zapošljavanje općine Živinice osobe sa VSS i SSS četvrtog
stepena koje prođu konkursnu proceduru, kroz obavljanje volonterskog rada steknu uslov za
polaganje stručnog ispita i osposobe se za rad u svojoj struci.
U općinskom budžetu za 2014.godinu, planirana su sredstava za doprinose i zdravstveno
osiguranje volontera - Program volontiranja, u iznosu od 90.214,00 KM, što je bilo neophodno
za realizaciju ovog programa.
Zbog svega navedenog predlažemo donošenje ove Odluke i realizaciju Programa
volontiranja na predloženi način.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 10-05- 2251/2014
Datum:23.06.2014. godine
Predsjedavajuća
Općinskog vijeća
Samra Omić,s.r.
SČ/MH/SĐ
23
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine
FBiH“, broj: 49/06), člana 3. 4. i 23.. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
(„Službene novine FBiH“ broj:29/05) i člana 24. Statuta općine Živinice („Službeni glasnik
općine Živinice“, broj: 4/12), Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj dana 23.06.2014.
godine, donosi
ODLUKU
o provođenju obavezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
na području općine Živinice
I – OPĆE ODREDBE
Član1.
Ovom Odlukom uređuje se način provođenja obavezne preventivne dezinfekcije,
dezinsekcije i deratizacije kao mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, obezbjeđenje i
nadzor nad provođenjem mjera zaštite u javnim ustanovama i javnim preduzećima kojima
raspolaže općina Živinice, kao i ostalim objektima ukoliko za to postoji opravdani interes, te
kaznene odredbe predviđene za nepoštivanje odredaba ove Odluke.
Član 2.
Obavezna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija provodi se u cilju
sprječavanja nastanka i suzbijanja širenja zaraznih bolesti na području općine Živinice.
Način provođenja mjera iz stava 1. ovog člana utvrđen je Pravilnikom o načinu obavljanja
obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije („Službene novine FBiH“, broj: 60/06) i
odredbama ove Odluke.
Član 3.
Deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija će se provoditi na području općine Živinice u javnim
ustanovama, javnim preduzećima i javnim površinama kojima raspolaže općina Živinice, kao i ostalim
objektima ukoliko za to postoji opravdani interes, a prioriteti će biti:
otvoreni i zatvoreni vodotoci, parkovi, groblja, površine koje nisu privedene
urbanističkoj namjeni, saobraćjnice, mostovi, otvorena i zatvorena parkirališta, sportski
prostori, trgovi, tržnice i pijace, kao i javna mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i
razmnožavanja glodavaca.
mreža gradske i mjesnih kanalizacija za odvođenje odpadnih i oborinskih voda, uređaji
za prečišćavanje tih voda, te septičke jame i pomijare.
šahtovi i energetski kanali, toplovodnih, plinskih, električnih, telefonskih i drugih
instalacija.
gradsko smetljište i sve ostale deponije smeća.
javni prostori objekata od posebnoga značaja, predškolske ustanove, škole i ostale
javne ustanove.
Član 4.
Pod dezinfekcijom u smislu odredaba ove Odluke, podrazumijevaju se postupci
uništavanja patogenih mikroorganizama na površini tijela, predmetima, materijalima ili u
prostoru.
Pod dezinsekcijom se smatraju postupci suzbijanja artropoda (člankonožaca) koji mogu
prenijeti uzročnike zaraznih bolesti.
24
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Pod deratizacijom se podrazumijevaju postuci uništavanja štakora i miševa te drugih
mišolikih glodara kao prenosilaca zaraznih bolesti.
Član 5.
Postupak preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije vrši se primjenom
bioloških, mehaničkih i hemijskih metoda i sredstava.
Način primjene upotrijebljenih sredstava iz stava 1. ovog člana, mora obezbijediti visok
stepen efikasnosti, trajnost djelovanja i ne smije ugrožavati zdravlje stanovnika i životinja i
bitnije mijenjati odnose u ekološkoj sredini općine Živinice.
III – OBEZBJEĐENJE I PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE
Član 6.
Plan i program provođenja preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za tekuću
godinu utvrđuje Općinski načelnik.
Član 7.
Preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u objektima iz člana 1. ove Odluke,
provodi se organizirano, jednom godišnje, u mjesecu aprilu ili oktobru, a može je vršiti
zdravstvena ustanova, pravna ili fizička osoba, ukoliko udovoljavaju propisanim uvjetima.
Član 8.
Povjeravanje poslova izvođenja preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, vrši
se na način i prema postupku predviđenom propisima o javnoj nabavci roba i usluga u
Federaciji Bosne i Hercegovine.
Član 9.
Novčana sredstva za provođenje mjera zaštite iz člana 4. ove Odluke obezbjeđuju se u
Budžetu općine Živinice.
Član 10.
Korisnici objekata kojima raspolaže općina Živinice, dužni su izvođaču radova,
određenom na način iz člana 8. ove Odluke, omogućiti blagovremeno i nesmetano obavljanje
povjerenih poslova.
Član 11.
Izvođač radova dužan je obavijestiti građane o početku i završetku izvođenja radova
preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, putem sredstava javnog informisanja ili na
drugi pogodan način.
Izvođač je odgovoran za pravilno izvođenje radova navedenih u stavu 1. ovog člana i
dužan je nadoknaditi štetu pouzrokovanu njihovim izvođenjem.
IV -NADZOR
Član 12.
Za sprovođenje ove Odluke nadležna je Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, a
nadzor nad njenim provođenjem vršit će Služba za inspekcijske poslove.
25
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
V- KAZNENE ODREDBE
Član 13.
Za prekršaj u slučaju nepoštivanja odredaba ove Odluke, kaznit će se zdravstvena
ustanova, pravna i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu propisanom važećim zakonskim
propisima.
VI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 14.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana objavljivanja u
„Službenom glasniku općine Živinice“.
Predsjedavajuća Općinskog vijeća
___________________________
Samra Omić,s.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Živinice
Općinsko vijeće
Broj: 10-05-2252/2014
Dana: 23.06.2014. godine
26
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:10-05-2253 /2014
Dana, 23.06.2014.godine
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/06), člana 24. Statuta općine Živinice
(„Službeni glasnik općine Živinice“ br.4/12) a u vezi člana 2. Odluke o raspolaganju općinskom
imovinom („Službeni glasnik Općine Živinice“ br. 8/07), Općinsko vijeće Živinice, na sjednici
održanoj 23.06.2014. godine, d o n o s i
ODLUKU
o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o zakupu krovnih površina JU Bosanski kulturni
centar Živinice – IMAO ELECTRIC BH d.o.o. Tuzla
Član 1.
Daje se saglasnost direktoru JU Bosanski kulturn centar Živinice za potpisivanje
ugovora o zakupu krovne površine objekta JU Bosanski kulturni centar, za izgradnju i
funkcionisanje solarne fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije:
1756 m2 ravne površine s ponuđačem IMAO ELECTRIC BH d.o.o. Tuzla.
Ugovor će se potpisati na period zakupa od 12. (dvanaest) godina, u skladu sa drugim
elementima iz teksta ugovora o zakupu krovnih površina koji je u prilogu ove odluke.
Član 2.
Odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku Općine Živinice.
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA
SAMRA OMIĆ,S.R.
27
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Na osnovu člana 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Sl.
novine FBiH“ br. 12/03 i 34/03), člana 1, 4. i 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Sl. Novine F BiH“, br. 65/13), a u skladu sa
odredbama Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija za
imenovanja na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima općine Živinice i na osnovu člana 24.
Statuta općine Živinice („Službeni glasnik općine Živinice“, br. 4/12), Općinsko vijeće Živinice
na sjednici održanoj 02.7.2014. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova privremenog
Upravnog odbora JU „CENTAR ZA SOCIJALNI RAD“ ŽIVINICE
I
Mijenja se član I Odluke o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog
odbora JU „Centar za socijalni rad“ Živinice, tako što se umjesto pod rednim brojem „1. Alić
Fahrudin – predsjednik“ piše „Elvis Abadžić – predsjednik“.
II
Ostale odredbe Odluke o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog
odbora JU „Centar za socijalni rad“ Živinice, br. 10-05-2210/2014 od 08.5.2014. godine se ne
mijenjaju.
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku općine
Živinice“.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Živinice
- Općinsko vijeće Broj: 10-05-4500/2014
Dana, 02.7.2014. godine
28
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA ŽIVINICE
Samra Omić,s.r.
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKO VIJEĆE
.
Tel.: ++387 35 743 392 - fax: ++387 35 743 393
Broj: 10-05-4546/2014
Dana, 02.7.2014. godine
Na osnovu člana 24. i 30. Statuta općine Živinice (“Službeni glasnik općine
Živinice”, br. 4/12) i člana 32, 34. i 103. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Živinice
(“Službeni glasnik općine Živinice”, br. 13/2012 – prečišćeni tekst), Općinsko vijeće na
sjednici održanoj 02.7.2014. godine, d o n o s i
ODLUKU
O izmjeni i dopuni Odluke o izboru i imenovanju predsjednika i
članova Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja
I
Mijenja se član I Odluke o izboru i imenovanju predsjednika i članova Komisije za
izbor i imenovanja i administrativna pitanja, tako što se u članu I pod rednim brojem pet “Esed
Zenunović - član” piše “Mevludin Ferhatović – član”.
II
Ostale odredbe Odluke o izboru I imenovanju predsjednika I članova Komisije za izbor
i imenovanja i administrativna pitanja br. 10-05-9059/2012 od 11.12.2012. godine se ne
mijenjaju.
III
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru i imenovanju Komisije za izbor i
imenovanja i adminsitrativna pitanja stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
“Službenom glasniku općine Živinice”.
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Samra Omić,s.r.
29
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Opcina Zivinice
Opcinsko vijece
broj 10-05-4547/2014.godine
dana 02.07.2014.godine
Na osnovu clana 24 i 30 Statuta Opcine Zivinice(Sluzbeni glasnik Opcine Zivinice
broj 4/12) , Opcinsko vijece Zivinice na sjednici odrzanoj dana 2.07.2014.godine
ODLUKU
o izmjeni I dopuni Odluke o izboru i imenovanju predsjednika i clanova stalnih
radnih tijela Opcinskog vijeca Zivinice
I
Mijenja se clan I Odluke o izboru i imenovanju predsjednika i clanova stalnih
radnih tijela Opcinskog vijeca Zivinice br.10-05-9061/2012,od 11.12.2012.godine,tako sto se
pod rednim brojem 8 Komisija za procjenu prometne vrijednosti nepokretnosti i prava, pod
brojem 5 umjesto "Sead Alibasic ,clan ",pise" Muratovic Ibrahim ,clan.".
II
Ostale odredbe Odluke br.10-05-9061/2014 ,od 11.12.2012.god.se ne mijenjaju.
III
Odluka stupa na snagu danom donosenja i objaviti ce se u "Sluzbenom glasniku
opcine Zivinice".
PREDSJEDAVAJUCA
Opcinskog vijeca
Samra Omic,s.r.
30
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
-Općinsko vijećeBroj: 10-05-4080
Dana, 02.07.2014. godine
Na osnovu člana 61. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine
(„Sl.novine F BiH“, br. 67/05), člana 200. Zakona o upravnom postupku („Sl.novine F BiH“,
br. 2/98 i 48/99) i člana 24. Statuta Općine Živinice („Sl.glasnik Općine Živinice“, br. 4/12),
postupajući po zahtjevu Softić Halida sina Halila iz Živinica, u predmetu utvrđivanja prava
vlasništva na izgrađenom građevinskom zemljištu, uz naknadu, Općinsko vijeće Živinice na
svojoj sjednici održanoj dana 26.06.2014. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
o utvrđivanju prava vlasništva
I.- Softić Halidu sinu Halila iz Živinica, utvrđuje se pravo vlasništva na izgrađenom
građevinskom zemljištu u državnoj svojini označenom kao:
-k.č.br. 810/187 (n.p.l279/7) zv. ''Karaula velika'' dvorište u površini od 582 m2,
-k.č.br. 810/188 (n.p.l279/8) zv. ''Karaula velika'' kuća u površini od 60 m2, obje
upisane u zk.ul.br. 6771, K.O. Živinice i p.l.br. 461, K.O. Živinice grad.
II.- Na ime utvrđenog prava vlasništva na izgrađenom građevinskom zemljištu, Softić
Halidu sinu Halila iz Živinica, utvrđuje se naknada u iznosu od 7,00 KM/1m2, što za površinu
od 642 m2 iznosi 4.494,00 KM (Slovima: Četirihiljadečetiristodevedesetčetiri konvertibilne
marke), kao i naknadu za rentu za 60 m2 po cijeni od 5,00 KM/1m2, što ukupno iznosi 300,00
KM (Slovima: Tristotine konvertibilnih maraka), i iste je dužan uplatiti na žiro-račun Fond za
nacionalizovano zemljište broj: 1543602004732692.
III.- Naknadu određenu u tačci II, za utvrđeno pravo vlasništva na izgrađenom zemljištu
i naknadu za rentu, Softić Halid sin Halila iz Živinica je dužan uplatiti u roku od 15 dana od
dana pravosnažnosti rješenja.
IV.- Na zemljištu iz tačke I ovog rješenja, a nakon pravosnažnosti istog, Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda u Živinicama izvršit će uknjižbu prava vlasništva dijelom 1/1 u
korist Softić Halida sina Halila iz Živinica, a Odsjek za geodetske poslove Općine Živinice će
izvršiti upis prava posjeda dijelom 1/1 u korist Softić Halida sina Halila iz Živinica, uz
istovremeno brisanje ranije izvršenih upisa na tom zemljištu.
V.- Ovo rješenje će se objaviti u ''Službenom glasniku Općine Živinice'', a isto stupa na
snagu 8. dana od dana njegovog objavljivanja.
O b r a z l o ž e nj e
Softić Halid sin Halila iz Živinica, podnio je zahtjev Općinskom vijeću Živinice da mu
se utvrdi pravo vlasništva na izgrađenom građevinskom zemljištu pobliže opisanom u tačci I
dispozitiva ovog rješenja.
U zahtjevu je naveo da je to zemljište zajedno sa kućom naslijedio od svoje majke
Bektić Munire koja je umrla 1998. godine.
31
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Uz zahtjev je priložio slijedeću dokumentaciju:
-Rješenje o dodjeli jednosobnog stana u zgradi G. Karaula broj VII-1696/74, od
18.02.1985. godine, Rješenje o prenosu stanarskog prava sa Bektić Munire na Softić Halida
broj: 1620/98, Rješenje o urbanističkoj saglasnosti br. 05/4-364-353/96, od 01.09.1997. godine,
Ugovor o kupoprodaji stana na kojem postoji stanarsko pravo Ov.br. 262/2000, od 22.05.2000.
godine, zemljišno-knjižni izvadak, prepis posjedovnog lista, kopiju katastarskog plana,
uvjerenje o vremenu provedenom u Oružanim snagama A RBiH, uvjerenje o invalidnosti
(100% RVI BiH) i stručno mišljenje Službe za prostorno planiranje, od 21.03.2012. godine,
Predmetne parcele koje su navedene u tačci I dispozitiva rješenja su upisane u K.O.
Živinice grad u p.l.br. 461 kao posjed Skupštine opštine Živinice, dok su u zemljišnoj knjizi u
zk.ul.br. 6771, K.O. Živinice upisane kao vlasništvo Opštine Živinice sa dijelom 1/1.
Na osnovu svega naprijed navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.
Odredba o naknadi za zemljište se temelji na zapisniku Komisije za utvrđivanje
prometne vrijednosti nepokretnosti i prava br. 10-05-37/2013, a odredba o naknadi za rentu
temelji se na Odluci Općinskog vijeća Živinice br. 10-05-1063/13, od 28.02.2013. godine.
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod
Kantonalnog suda u Tuzli, u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.
Postupak vodio:
Bajro Bešić,dipl.pravnik
DOSTAVITI:
1. Softić (Halila) Halid iz Živinica
2. Općinsko pravobranilaštvo Živinice,
3. Sl. glasnik Općine Živinice
4. Službi za budžet i finansije, ovdje,
5. Porezna uprava Živinice,
6. Zk. ured (gruntovnica) Općinskog suda
Živinice, nakon pravosnažnosti,
7. Odsjek za geodetske poslove Živinice,
nakon pravosnažnosti,
8. Službi za geod. i imov.prav.poslove 3 x,
9. A r h i v i.-
32
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA ŽIVINICE
Samra Omić,s.r.
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
Općinsko vijeće
Broj: 10-05-3965/2014
Živinice, 06.06.2014.god.
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave ("Sl.novine Federacije
BiH", broj: 49/06 i 51/09) i člana 24. Statuta Općine Živinice ("Sl.glasnik Općine Živinice", broj:
4/12), Općinsko vijeće Živinice, na sjednici održanoj dana 04.06.2014. godine, d a j e
SAGLASNOST
za izmjenu Urbanističkog projekta hotel "Konjuh" Živinice
I
Daje se saglasnost za izmjenu Urbanističkog projekta hotel "Konjuh" Živinice
("Sl.glasnik Općine Živinice", broj: 19/13).
Sastavni dio Urbanističkog projekta hotel "Konjuh" Živinice čini Glavni projekat
trgovačko-poslovnog centra sa rekonstrukcijom i nadogradnjom hotela "Konjuh" u Živinicama,
broj: GP-23/13 od maja 2014.god., izrađen od strane "AMBIJENT", Arhitektonski atelje, Tuzla,
čijim arhitektonskim rješenjima se zamjenjuju arhitektonska rješenja data Urbanističkim
projektom hotel "Konjuh" Živinice ("Sl.glasnik Općine Živinice", broj: 19/13).
II
Osnov za izmjenu Urbanističkog projekta hotel "Konjuh" Živinice ("Sl.glasnik Općine
Živinice", broj: 19/13) je Glavni projekat trgovačko-poslovnog centra sa rekonstrukcijom i
nadogradnjom hotela "Konjuh" u Živinicama, broj: GP-23/13 od maja 2014.god., izrađen od
strane "AMBIJENT", Arhitektonski atelje, Tuzla i Elaborat o geomehaničkom ispitivanju
temeljnog tla izrađen od strane "EARTH" d.o.o. Tuzla od marta 2014.god.
III
Služba za prostorno planiranje i komunalne poslove Općine Živinice, obavezna je kod
izdavanja urbanističko-tehničke dokumentacije pridržavati se Glavnog projekta trgovačkoposlovnog centra sa rekonstrukcijom i nadogradnjom hotela "Konjuh" u Živinicama, broj: GP23/13 od maja 2014.god., izrađen od strane "AMBIJENT", Arhitektonski atelje, Tuzla, odnosno
odobriti izgradnju trgovačko-poslovnog centra, rekonstrukciju i nadogradnju hotela "Konjuh"
Živinice, po ovom projektu.
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSIKOG VIJEĆA
Samra Omić,s.r.
33
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
O b r a z l o ž e nj e
Službi za prostorno planiranje i komunalne poslove Općine Živinice, obratio se
investitor Šljivić Muhamed, iz Gornjih Dubrava, Općina Živinice, sa zahtjevom za davanje
saglasnosti za izmjenu Urbanističkog projekta "Hotel Konjuh" Živinice ("Sl.glasnik Općine
Živinice", broj: 19/13), a time i saglasnosti na Glavni projekat trgovačko-poslovnog centra sa
rekonstrukcijom i nadogradnjom hotela "Konjuh" u Živinicama, broj: GP-23/13 od maja
2014.god., izrađen od strane "AMBIJENT", Arhitektonski atelje, Tuzla, navodeći opravdane
razloge zbog kojih je neophodno izvršiti neznatu izmjenu usvojenog Urbanističkog projekta
"Hotel Konjuh" Živinice.
Naime, prema podacima iz Elaborata o geomehaničkom ispitivanju temeljnog tla,
izrađen od strane "EARTH" d.o.o. Tuzla, od marta 2014.god., na predmetnom lokalitetu gdje je
Urbanističkim projektom hotel "Konjuh" Živinice ("Sl.glasnik Općine Živinice", broj: 19/13)
predviđena izgradnja trgovačkog ugostiteljskog objekta, utvrđena pojava podzemnih voda na
dubini od 2,5 m, odnosno statički nivo podzemne vode na dubini 1,80 m od postojeće kote
terena. Zbog sastava zemljišta na ovom lokalitetu i bližoj okolini, nivo podzemne vode se
povećava sa povećanjem nivoa rijeke Spreče.
Podaci iz Elaborata o geomehaničkom ispitivanju tla neminovno su morali poslužiti za
izradu Glavnog projekta, iz kojeg razloga su se u finalnom projektovanju pojavila manja
odstupanja od usvojenog Urbanističkog projekta, te je i neophodno da Općinsko vijeće Živinice
usvoji izmjenu ovog Urbansitičkog projekta a sa kojom bi bio u skladu Glavni projekat
trgovačko-poslovnog centra sa rekonstrukcijom i nadogradnjom hotela "Konjuh" u Živinicama,
broj: GP-23/13 od maja 2014.god., izrađen od strane "AMBIJENT", Arhitektonski atelje, Tuzla i
isti činio sastavni dio ovog detaljnog planskog dokumenta.
Naime, uslovi iz Elaborata o geomehaničkom ispitivanju temljnog tla opredijeli su
investitora da odustane od projektovanja i izgradnje zajedničke garaže u podrumskoj etaži, te
bi se u toj etaži projektovali trgovački i skladišni prostori svijetle visine cca 320 cm. Podrumski
prostori bili bi povezani sa prizemnom etažom unutarnjim stepeništem čime se odustaje od
izgradnje silazno-ulazne rampe za putnička vozila koja je predstavljala potencijalnu opasnost
za ulazak vode u zajednički garažni prostor.
Broj parking mjesta koji se gubi promjenom namjene podrumske etaže bio bi
nadoknađen proširenjem vanjsko-otvorenog parking prostora u skladu sa postignutim
sporazumom JP "Horizontala" Živinice. Pored promjene namjene podrumske etaže, a u cilju
udovoljavanja zahtjevima potencijalnih trgovačkih preduzeća za minimalnim površinama, bilo
bi neophodno povećati tlocrtni gabarit trgovačko-poslovnog dijela objekta za cca 250 m2.
Obzirom da se radi o vrlo malom povećanju horizontalnog gabarita, ovakva izmjena nebi imala
nikakav uticaj na okolne saobraćajnice, a objekat bi i dalje bio lociran u okviru građevinske
parcele a kako je to vidljivo i iz grafičkog priloga iz priložene situacije.
Služba za prostorno planiranje
i komunalne poslove
34
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKO VIJEĆE
.
Tel.: ++387 35 743 392 - fax: ++387 35 743 393
Broj: 10-05-4501/2014
Dana, 02.7.2014. godine
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine
FBiH”, br. 49/06), člana 24. Statuta općine Živinice („Službeni glasnik općine Živinice”, br.
4/12), Općinsko vijeće Živinice na Zahtjev privremenog Upravnog odbora JU „Centar za
socijalni rad” Živinice, na sjednici od 02.7.2014. godine, d a j e
SAGLASNOST
I
Daje se saglasnost na prijedlog Odluke o imenovanju v.d. direktora JU „Centra za
socijalni rad” Živinice br. XIII-05-05-2-07-05-2014 od 25.6.2014. godine.
II
Saglasnost objaviti u „Službenom glasniku općine Živinice”.
Obrazloženje
Upravni odbor na svojoj sjednici od 25.6.2014. godine razmatrajući pitanje
imenovanja v.d. direktora JU „Centra za socijalni rad” Živinice, a nakon konsultacija sa
uposlenicima koji ispunjavaju uslove za imenovanje na navedenu funkciju, zaključio je da niko
od navedenih ne želi da obnaša funkciju v.d. direktora Ustanove do konačnog imenovanja
direktora. Obzirom da je dosadašnjem direktoru Ustanove prestao mandat i radni odnos po sili
zakona (proglašavanjem imenovane invalidom I kategorije te donošenjem Rješenja o
invalidskoj penziji), a uzimajući u obzir da Ustanova mora funkcionisati Upravni odbor je
donio odluku da da prijedlog osnivaču da tu ulogu obavlja Alić Fahrudin koji ispunjava
zakonske uslove za imenovanje na tu funkciju.
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Samra Omić,s.r.
35
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKO VIJEĆE
.
Tel.: ++387 35 743 392 - fax: ++387 35 743 393
Broj: 10-05-4502/2014
Dana, 02.7.2014. godine
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine
FBiH”, br. 49/06), člana 24. Statuta općine Živinice („Službeni glasnik općine Živinice”, br.
4/12), Općinsko vijeće Živinice na Zahtjev privremenog Upravnog odbora JU „Dječije
obdanište” Živinice, na sjednici od 02.7.2014. godine, d a j e
SAGLASNOST
I
Daje se saglasnost JU „Dječije obdanište” Živinice za kratkoročno kreditno zaduženje
od 10.000,00 KM sa rokom otplate do 31.12.2014. godine.
II
U slučaju ne ispunjavanja obaveze otplate ovog kredita sredstva će biti umanjena za
neuplaćeni iznos, a uplaćena iz redovne tranše Javnoj ustanovi „Dječije obdanište” Živinice iz
Budžeta općine Živinice za 2014. godinu.
III
Saglasnost objaviti u „Službenom glasniku općine Živinice”.
Obrazloženje
Imajući u vidu strukturu i visinu prihoda za finansiranje redovne djelatnosti ove
ustanove na obrazloženje i zahtjev direktora ove Ustanove, privremeni Upravni odbor je na
svojoj drugoj redovnoj sjednici održanoj 19.6.2014. godine razmatrao način obezbjeđenja
nedostatnih finansijskih sredstava za finansiranje redovnih obaveza, a u kontekstu održanja
tekuće finansijske likvidnosti ustanove. U tom smislu privremeni Upravni odbor na bazi
raspoloživih informacija cijeni da je Javnoj ustanovi „Dječije obdanište” Živinice u cilju
održive tekuće finansijske likvidnosti neophodno obezbjediti dodatnih 10.000,00 KM. Kao
jedan od načina rješenja ovog problema jeste kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih
banaka sa rokom otplate do 31.12.2014. godine pa se u tom smislu i daje navedena saglasnost.
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Samra Omić,s.r.
36
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Na osnovu člana 18 i 24 Statuta općine Živinice ("Sl.glasnik Općine Živinice", broj:4/12)
Općinsko vijeće Živinice na svojoj sjednici broj 17. održanoj 23.06.2014. godine
D O N O S I:
Program ljetnog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ-ama na
području općine Živinice za 2014.godinu.
1. U V O D
1.1. OPIS STANJA
U skladu sa Zakonom o putevima Federacije BiH «Sl.novine FBiH «br.12/010 od
15.03.2010.godine i usvojenim godišnjim programom,a u okviru osiguranih finansijskih
sredstava za održavanje i zaštitu lokalnih i nekategorisanih puteva,općina Živinice je dužna
obezbjediti plansko i kvalitetno održavanje puteva i osigurati bezbjedno odvijanje saobraćaja.
Administrativno područje općine Živinice obuhvata oko 291 km2, gusto je naseljeno, ima
26 mjesnih zajednica sa još većim brojem naseljenih mjesta u sastavu svake od njih.
Procjenjujemo da oko 2/3 domaćinstava živi u seoskim područjimna a 1/3 u urbanom, odnosno
gradskom području ( užem sjedištu općine).
Preko područja općine Živinice prolazi jedan magistralni put, dva regionalna puta i vrlo
razgranata mreža lokalnih i nekategorisanih puteva. Lokalni i nekategorisani putevi su veza sa
regionalnim i magistralnim cestama i na istim se odvija vrlo frekventan saobraćaj. Ovim
putevima, na većim njihovim dionicama odvija se i javni saobraćaj koji prevozi radnike na
posao, učenike u školu, slabe i bolesne do zdravstvenih ustanova, te podržava razvoj putem
kretanja roba i ljudi.
Općina Živinice, preko nadležnih službi od 2002.godine do danas, planski ulazi u
aktivnosti ljetnog održavanja lokalnih nekategorisanih puteva u mjesnim zajednicama. Tako je i
za 2014.godine u budžetu općine Živinice planirana budžetska pozicija za ovu vrstu aktivnosti .
Lokalne i nekategorisane asfaltne i makadamske puteve na području općine Živinice,
moramo kontinuirano održavati, te vrlo često brzo djelovati i izvršiti sanaciju i popravku
istih.Osnovni razlozi čestih oštećenja i lošeg stanja putne mreže, rezultat su negativnih uticaja:
-vremenskih (ne)prilika, snježnih padavina, voda, mržnjenja i stvaranje poledice i leda u
dužem vremenskom periodu,
-neriješenog pitanja odvodnje površinskih voda,začepljenost i nepostojanje putnih kanala i
propusta,
-visoke frekvencije odvijanja saobraćaja na putevima naše općine,
-niskih temparatura i upotrebe soli.
Vrste, obim, vrijednost i dinamika radova održavanja puteva, moraju obezbjediti
održavanje puteva u takvom stanju, koje omogućava vršenje trajnog, bezbjednog i
nesmetanog prometa na putevima i očuvanje projektovanog stanja puteva, a u okviru
raspoloživih sredstava za održavanje i zašitu puteva.
Održavanje puteva obuhvata izvođenje sljedećih radova:
- Planiranje grejderom postojećeg kolovoza puta- ripovanje, nivelisanje kao i odvoz
ili guranje viška materijala na daljinu do 100 m,
- Nabavka, razastiranje, planiranje i valjanje kamenog materijala,
- Čišćenje postojećih putnih kanala profilnom kašikom, kao i iskop novih,
- Popravka asfaltnog kolovoza, izradom novog bitonosivog asfaltnog sloja,
- Izrada (presvlačenjem) zastitnog sloja asfalta,
- Nabavka i ugradnja novih saobraćajnih znakova, popravka postojećih, izrada
dopunskih tabli,izrada horizontalne signalizacije,
37
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
- Izrada cjevastih propusta različitih profila i dimenzija,djelomična ucjevljenja putnih
kanala,
- Potkresivanje šiblja, drveća, košenje trave u zahvatu puta,
- Izrada bankina asfaltnih kolovoza,
- Izrada odbojnih pocinčanih ograda,
1.2. CILJEVI
-Kontinuirano preduzimanje mjera na sanaciji i održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva
imaju za cilj, normalno odvijanje saobraćaja,
-Omogućiti brzo i sigurno funkcionisanje javnog i drugog saobraćaja na navedenim putevima,
-Najudaljenija naseljena mjesta povezati sa sjedištem Općine, kako bi se omogućilo
nesmetano kretanje ljudi i roba,
-prioritet na sanaciji i održavanju dati putevima na kojima se odvija autobuski saobraćaj.
2. NEOPHODNE MJERE ZA SANACIJU I ODRŽAVANJE
Mjere koje je potrebno preduzeti ogledaju se u sljedećem :
snimiti stanje svake pojedinačne dionice, posebno definisati obim radova koje je potrebno
izvršiti,
izvršiti popravke kolovoza,ripovanjem-ravnanjem,nasipanjem i valjanjem nasutog sloja,
pročistiti zamuljene propuste i zamijeniti oštećene i uništene cijevi i druge elemenate u
propustima, a gdje ne zadovoljava cjevasti propust uraditi betonske konstrukcije određenih
profola i dimenzija,
popravka ( krpljenje ) asfaltnih kolovoza,
presvlačenje asfaltnih kolovoza, habajućim slojem,
zamjena oštećenih i uništenih ivičnjaka,
čišćenje putnih kanala i iskop novih,
održavanje preglednosti puta sječenjem šiblja, potkresavanjem drveća i košenjem trave,
ostale mjere koje u datom trenutku budu neophodne.
Zahtjevi Mjesnih zajednica za ovu vrstu aktivnosti postoje svakodnevno,međutim nadležna
Služba sigurno neće moći pozitivno odgovoriti svim zahtjevima Mjesnih zajednica, jer su u
budžetu ograničena finansijska sredstva. Prioritet održavanja imat će putni pravci na kojima se
odvija autobuski saobraćaj.
3. KRITERIJI
Ono što će Služba u saradnji sa Mjesnim zajednicama poduzeti za ovu aktivnost jeste
prioritetno održavanje puteva u mjesnim zajednicama po ovom Programu i utvrđenim
kriterijima :
- da se na putu odvija intenzivan saobraćaj i da saobraća redovna autobuska linija,
- da se put vezuje (spaja) sa Regionalnim ili Magistralnim putem,
- da put spaja dvije i više mjesnih zajednica ili da spaja gušće naseljene dijelove mjesne
zajednice,
- da ne postoji neka alternativna mogućnost da neko drugi izvede dio radova (MZ koje
gravitiraju rudnicima, kamenolomima ili se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini i
zajednički koriste navedene dionice lokalnih i nekategorisanih puteva).
- da savjet MZ predloži prioritete,odnosno da odredi prioritetan pravac koji je potrebno
sanirati.
- da je prije neposrednog izvođenja bilo kakvih radova na dionicu puta ili put u cjelini
izašao nadzorni organ i izradio predmjer i predračun radova,
38
Utorak, 08.07.2014.
-
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
da se u prioritetima održavaju putevi na kojima se odvija javni saobraćaj,
da odgovorna Služba vodi računa o Mjesnim zajednicama u kojima se do sada manje
ulagalo.
da se posebno obrati pažnja za uređenje puteva, koji služe kao prilazi poljoprivrednom
zemljištu.
-
PREGLED
dionica puteva predloženih od strane Savjeta MZ za sanaciju i ljetnje održavanje
R/B MJESNA
ZAJEDNICA
DIONICA PUTA
ORJ.
DUŽINA
NAPOMENA
1
2
3
4
5
1.
GORNJE
ŽIVINICE
-Brezik
-Tadići
-Aljići-Kudići
-Rasadište
-Siočići-Petrovići-do stadiona
-Grabik(od I. Babića-B.Babića)
-Novo naselje
-Lonići-Katoličko groblje
900m
1000m
900m
1000m
2000m
600m
400m
-Šišići put(od spomen obilježjamost
Litve)
-Novo naselje Haris Zenunović
-Klopića put
-Ul.ORB-FK Metalac-Želj. Most
-Karaula više partizanskog grob.
-Karaula put za MZ Šišiće
-Rodino brdo MZ Oskova put za
Brčanine
-Ulica ORB od kuće Muradifa
Dukića pored voćnjaka Šabanović
Zijada
-Put za Kovačeviće
500m
2.
3.
OSKOVA
PODGAJEVI
-Put za Kuljan kroz naselje
Kršići
-Put Barnjača
-Put Podgajevi Fočaci
-Put pored kuće Jahić Mujage
-Naselje Luke od novog asfalta
do Klašanja
-Zukići prema naselju Avdibašići i
Jukići
-Prema mezarju Ravni sjenokos
230m
200m
400m
70m
400m
500m
400m
1300m
470m
600m
500m
700m
600m
39
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Zukići
-Prema mezarju Mekote od strane
naselja Sinac
-Put Aleksini most lijevo-pored
kuće
Mehe Jahića
4.
300m
200m
600m
ŠAHIĆI
Panjik novoizmještena trasa,Šahići-Panjik-Berići-Zenuni Djedino
5.
ĐURĐEVIK
6.
ŠIŠIĆI
7.
40
GORNJA VIŠĆA
-Vrnojevići-Djedino
-Od raskršća za G.Vrnojeviće do
Aleksinog mosta
-Od mosta kod mlina "Jurošević"do
rijeke
-Od Medovačke vode do raskršća
Mahala
-Od kuće Džihanović Ramiza do
Doline u Živčićima
-Od brente "Rez" do starog rudnika
-Djurdjevik-Dunajevići
-Put od Trumić Amira-Stari rudnik
Đurđevik-Dunajevići
-Šišići- Lugovi- Karaula
-Brčanine-MZ Oskova(Šarenjak)
-Put niz Jabučice(Meštrići- Plavog
mosta)
-Put Kovačevići-Rizvići
-Put Trunići-Grabik
-Put ispod Gaja
-Ucjevljenje kanala na Lijehi
-Put kuća Abdulaha Hodžića do
Fadila Hodžića
-Autobuska stanica Jahići-most
Ćenda
-Od autobuske stanice (od kuće
Duraković Ređe)od kopa preko
pruge
-Čitaonica Kupjerusi Osnovna
škola-Mešanovići
-Put za Đuveliku(Čitaonica
Odorovići-kuća Alije Mazića u
Đuveliki
-Autobuska stanica Jahići do
izbjegličkog naselja Balići
2000m
1000m
400m
700m
300m
300m
420m
350m
400m
600m
550m
900m
1500m
Broj 11
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
-Grobovi-Odorovići ispod kopa
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
PRILUK
DONJA
LUKAVICA
GORNJA
LUKAVICA
SVOJAT
DONJA VIŠĆA
RUDAR
DONJE
DUBRAVE
-Grablje-Stadion (Širani)
-Bazeni Erna-Bratovanac-KarićiDublje
-Bazeni Erna-Omerkići(vik.naselje)
-Voda Kristal-Poljići
-Klapići-Zukići
-Ribac-Džamija-Hodžići
3,0 km
4,0km
-Dud-Prisadi
-Brodić-Lugovi
-Maličko mezarje-Ulica
-Maličko mezarje-Junac
-Od kuće Suljkanovića-Salkana
-Propust na Lukavačkoj rijeci
-Kanali i propust na krivini
-Balkići-Malica
850m
400m
200m
400m
-R455a-Stara autobuska stanica
Toplica
-R455a Rebilo-R455a
-R-455a -Kovači -Tursunovići-KršStara Džamija
-Gaburovača-Veresika
-Spomen obilježje-Stara džamija
-R 455a-Lastavice-Mezarje-Mekteb
1,5 km
400 m
200m
1350m
950m
300m
2000m
1400m
1000m
-RakovacBrijeg
-Dom-Krivača
-dionica puta Rakovik-Mezarje
-dionica puta Požar-Beširovići
-dionica puta R-469 do Želj. stanice
-Ulica Stara pruga(skretanje kod
kuće Naze Burgić)
-Nadvožnjak Stara pruga-mljekara
Noćko
-Ulica Satra pruga B(Novo naselje
Ciljuge)
-Ulica Stara Pruga Romsko naseljeBare(do šljunkare)
-Stočna pijaca-Trasa-Bašigovci
-Dubrave Raskršće-Petrovići
-Djedovača-Selimsko brdo
-Raskrsnica Vrtić(Djedovaća)
-Djedovača-Prijeka njiva
-Djedovača-Njivica
500m
100m
300m
500m
700m
500m
500m
200m
35m
50m
30m
11m
41
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
-Mustafići Njivica
-Dubrave Raskršće-Pasci(Bundići)
-Vrtić-Petrovići
-Đulabića Put
15.
LITVE
16.
ZELENIKA
17.
18.
GRAČANICA
GORNJE
DUBRAVE
BAŠIGOVCI
19.
20.
42
STARI
ĐURĐEVIK
30m
210m
700m
500m
-Litve pa do izlaza iz MZ"Litve"Gurdin most(ul.Živiničke ose)
-Put pored kuće Gurda
-Prijeki put-Trafo-Malo groblje
-Prijeki put-selo Krivača
-Zelenika-Babinac
-Zelenika-Bučje
-Čančaruša-trafo
-Mirsada Šljivića kuća od
Reg.ceste(Zalužja)-M.Vrtagića
-Žigićka-Sprečki most do Bajruša
-Džamija-Banjevac
-od kuće Suada
Mahmutovića,preko carskog tora
do Ramzudina Čauševića
-Most na Krivači
-Bučića put-Krževići
-put Blate-Derviši
-Put Mezarje-Kadrići
-Put Selišta-Bajrići
-Put Beganovići
-Put Muhtarevići
-Put Panjići
-Put Sofići
-Put Glavica
-Put Brezje
-Put Gribaje-Poljanka
5000m
-Put Groblje-Vinjište
-Put iza Krčevine
-Put Plaze-Delići
-Poljski put-Repišta-Trasa-LugoviZebljak
-Repišta-Podoljanski put
-Repišta-Ribnjak parcele
-Put Golete-Musići
-Put Musići od kuće Bešić Hamdije
prema stadionu Omladinac
-Put Golubinjak-Nukići
-Sanacija puta u Nukićima od
asfaltnog puta do kuće Morankić
500m
400m
150
Broj 11
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Mide-Krpanje asfalta pruga-Nukići
-Stara džamija Musići-Salkići
-Bare-kuća Islamović Muharema
-Golubinjak-Husinovići
-Kuća Hodžić Hase do kuće Smajić
Salkana
-Kuća Hurić Sedalije do Tulumović
Edina
-Sastavljanje asfalta u Salkićima
250m
600m
250m
350 m
350 m
50 m
21
KOVAČI
-Put Bare-Trasa Bašigovci
-Put kroz Kovače(autobuski
saobraćaj)-održavanje bankina
1000m
22
BARICE
-Brda-Vodovod
-Čamđića put
-Spahići-Aljići
-Kuća Mustafe Mušića-Čitaonica
600m
300m
300m
500m
23
24
25
TUPKOVIĆ
ŠERIĆI
CENTAR
-Bezdan-Žigićka-SamarđijeČauševići-Kujuci-Kukurina
-Košare-Spreča
-O.Š. Tupković-2 kraka (do kuća
R.Nukića i I.Ferizovića)
-Put Živinice-Repuh(kroz
polja)sanacija
udarnih rupa
-Nadvožnjak -Bašigovci -sanacija
-Bezdan-Kujuci(novi put)
Broj 11
1000m
-Mezarje-Bučik-Lovačka kuća
Rijeka-Šerići
-Suha-Suljići
-Put Nuhanovića
3000m
-Put ispod Katoličke crkve-Bare
-Sjever II
350m
800 m
400 m
200m
U budžetu općine Živinice za 2014.godinu, planirana su novčana sredstva na poziciji ljetno
održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Živinice, u iznosu od
150.000,00 KM, što ne predstavlja garanciju da se svi putevi navedeni u prijedlogu Savjeta
MZ-a mogu tokom godine sanirati i održavati.Prioritet održavanja morale bi imati putne dionice
na kojima se vrši javni prevoz građana.
43
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
OBRAZLOŽENJE
Prema programu rada Službe, obavezni smo Općinskom vijeću Živinice podnijeti na
odobravanje, Program ljetnjeg održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine
Živinice.
Pravni osnov za donošenje ovog Programa je Zakon o putevima Federacije BiH
«Sl.novine FBiH «br.12/010 od 15.03.2010.godine, koji obavezuje Općinu da je dužna
obezbjediti plansko i kvalitetno održavanje puteva u kao i osigurati bezbjedno odvijanje
saobraćaja.
Navedeni Program biće realizovan u periodu od 15.03.2014.-15.11.2014.godine.
Iznos finansijskih sredstava na budžetskoj poziciji ljetnjeg održavanje lokalnih i
nekategorisanih puteva, limitira dužine puteva koje se mogu kvalitetno održavati u ljetnjem
periodu.Zbog toga smo u Programu ponudili kriterije, kojima se treba rukovoditi kod
održavanja putnih dionica i stavljanja istih u prioritet.
U predloženom Programu trebalo bi dati prioritet u održavanju putnih dionica na kojima
se odvija javni saobraćaj odnosno na kojima saobraćaju autobuske linije ali će i Služba po
zahtjevu Savjeta MZ i njenom prioritetu, izlaziti na teren i sačinjavati predmjere i predračune.
Predlažemo Općinskom vijeću Živinice da usvoji ponuđeni Program.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Živinice
Općinsko vijeće
Broj:10-05-2246/014
Dana,23.06.2014. godine
44
PRESJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA ŽIVINICE
Omić Samra,s.r.
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
Općinsko vijeće
Broj: 10-05-3967/2014
Živinice, 06.06.2014.god.
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave ("Sl.novine Federacije
BiH", broj: 49/06 i 51/09) i člana 24. Statuta Općine Živinice ("Sl.glasnik Općine Živinice", broj:
4/12), Općinsko vijeće Živinice, na sjednici održanoj dana 04.06.2014. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
I
USAGLAŠAVAJU SE i izjednačavaju granice Urbanističkog projekta SPO "Baščaršija"
Živinice, i granice posjeda i u ukupnoj površini iznose 1226 m2 .
II
Iskazana usaglašena površina obuhvata Urbanističkog projekta SPO "Baščaršija"
Živinice od 1226 m2 zamjenjuje ranije iskazanu površinu od 1069 m2 (koja je usvojena na 15oj sjednici Općinskog vijeća Živinice, održanoj 20.05.2014.god.), u svim tekstualnim i grafičkim
prilozima Urbanističkog projekta SPO "Baščaršija" Živinice kao i u svim prijedlozima Odluke o
donošenju Urbanističkog projekta SPO "Baščaršija" Živinice i Odluke o provođenju
Urbanističkog projekta SPO "Baščaršija" Živinice.
III
Usaglašavanjem granica mijenjaju se i prelomne tačke granica Urbanističkog projekta
SPO "Baščaršija" Živinice.
IV
Ovaj zaključak stupa na snagu danom objavljivanju u Službenom glasniku Općine
Živinice.
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSIKOG VIJEĆA
Samra Omić,s.r.
45
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
-Općinsko vijećeBroj: 10-05-4078
Dana, 02.07.2014. godine
Na osnovu člana 217. Zakona o upravnom postupku („Sl.novine F BiH“, br. 2/98 i
48/99) i člana 24. Statuta općine Živinice („Sl.glasnik općine Živinice“, br. 4/12), postupajući
po službenoj dužnosti, u predmetu ispravljanja greške u rješenju Općinskog vijeća Živinice, br.
10-05-6679, od 22.09.2010. godine, Općinsko vijeće Živinice, a na predlog Općinskog
načelnika, na sjednici održanoj dana 26.06.2014 godine, d o n o s i
Z A K LJ U Č A K
o ispravci greške u rješenju
I.- DOZVOLJAVA SE ispravka greške u rješenju Općinskog vijeća Živinice br. 1005-6679, od 22.09.2010. godine, tako da u tačci III.dispozitiva pomenutog rješenja umjesto:
Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Živinice u Živinicama i Ured za katastar općine
Živinice će nakon pravosnažnosti ovog rješenja brisati upise dosadašnjeg nosioca prava
korištenja i prava posjeda na zemljištu iz tačke I ovog rješenja i izvršiti upis predmetnog
zemljišta u korist općine Živinice dijelom 1/1, treba da stoji:
''Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Živinice u Živinicama će nakon
pravosnažnosti ovog rješenja brisati upis dosadašnjeg nosioca prava korištenja na
zemljištu iz tačke I ovog rješenja i izvršiti upis na predmetnom zemljištu sa pravom
vlasništva sa dijelom 1/1 u korist općine Živinice''
U ostalom dijelu pomenuto rješenje ostaje neizmijenjeno.
II.- Ovaj zaključak o ispravci greške u rješenju čini sastavni dio rješenja Općinskog
vijeća Živinice koje se ispravlja – broj rješenja: 10-05-6679, od 22.09.2010. godine, a koje je
pravosnažno 01.11.2010. godine.
III.- Troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava općine Živinice.
O b r a z l o ž e nj e
Pravosnažnim rješenjem Općinskog vijeća Živinice broj: 10-05-6679, od 22.09.2010.
godine, a koje je pravosnažno 01.11.2010. godine, preuzeto je uz naknadu od ranijeg vlasnika, a
u svrhu realizacije regulacionog plana ''Sjever I'' (izgradnja ulice) gradsko građevinsko
zemljište, a kako je to navedeno u tačci I dispozitiva ovog rješenja.
Prilikom izrade predmetnog rješenja, u tačci III rješenja nije navedeno koje će se pravo
uknjižiti na predmetnom izuzetom zemljištu u zemljišnoj knjizi i katastru već je samo navedeno
da će se upis izvršiti u korist općine Živinice sa dijelom 1/1.
Naknada za preuzeto zemljište je ranijem vlasniku isplaćena u cjelosti još tokom 2011.
godine te se ušlo i u posjed preuzetog zemljišta tj. izvršeno je trasiranje i izgradnja pomenute
ulice.
46
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Dakle, ova ispravka se vrši samo iz razloga upisa prava na preuzetim nekretninama u
korist općine Živinice u zemljišnoj knjizi, jer su imovinsko-pravni odnosi sa ranijim vlasnikom
preuzetog zemljišta u cjelosti riješeni.
Članom 2l7. Zakona o upravnom postupku je propisano da organ koji je donio rješenje
odnosno službena osoba koja je potpisala ili izdala rješenje, može u svako vrijeme da ispravi
greške u imenima i brojevima, pisanju ili računanju, kao i druge očigledne netačnosti u rješenju
ili njegovim ovjerenim prepisima, kao i to da se o ispravci donosi poseban zaključak koji se
prilaže izvorniku rješenja i čini njegov sastavni dio.
Imajući u vidu da je rješenje u kome se greške ispravlja donijelo Općinsko vijeće
Živinice, na svojoj sjednici od 22.09.2010. godine, to je za ispravku greške, odnosno donošenje
ovog zaključka nadležno Općinsko vijeće Živinice, a shodno članu 217. Zakona o upravnom
postupku.
Na osnovu svega naprijed navedenog odlučeno je kao u dispozitivu zaključka.
Protiv ovog zaključka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku
od 30 dana tužbom kod Kantonalnog suda Tuzla u Tuzli.
Postupak vodio:
Bajro Bešić,dipl.pravnik
DOSTAVLJENO:
1. Stručna služba Općinskog načelnika,
2. Stručna služba Općinskog vijeća Živinice,
3. Zk.ured općinskog suda Živinice, nakon pravosnažnosti,
4. Službi za geod. i imovinsko-pravne poslove,
5. A r h i v i.-
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA ŽIVINICE
Samra Omić,s.r.
47
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKO VIJEĆE
.
Tel.: ++387 35 743 392 - fax: ++387 35 743 393
Broj: 10-05-3896-3/2014
Dana, 05.6.2014. godine
Na osnovu člana 24. i 118. Statuta općine Živinice (“Sl. glasnik općine Živinice”, br.
4/12), člana 133. i 134. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Živinice („Službeni glasnik općine
Živinice”, br. 13/12), Općinsko vijeće Živinice na Vanrednoj sjednici održanoj dana 04.6.2014.
godine, donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
I
- Daje se saglasnost na Prijedlog Pravila o izmjenama i dopunama Pravila JU „Centar
za socijalni rad” Živinice, broj: XIII-05-05-2-1096-2012 od 05.07.2012. godine.
II
Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Živinice”.
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Samra Omić,s.r.
48
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKO VIJEĆE
.
Tel.: ++387 35 743 392 - fax: ++387 35 743 393
Broj: 10-05-3896-4/2014
Dana, 26.6.2014. godine
Na osnovu člana 24. i 118. Statuta općine Živinice (“Sl. glasnik općine Živinice”, br.
4/12), člana 133. i 134. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Živinice („Službeni glasnik općine
Živinice”, br. 13/12), Općinsko vijeće Živinice na Vanrednoj sjednici održanoj dana 04.6.2014.
godine, u povodu tačke – Informacija Policijske uprave Živinice o pokretanju i izdavanju
prekršajnih naloga prema pijačnim radnicima koji su protestvovali povodom zatvaranja gradske
pijace, donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
I
- da predsjedavajuća Općinskog vijeća i zamjenici predsjedavajuće Općinskog vijeća
obave razgovor sa nadležnim u Policijskoj upravi Živinice koji su izdali prekršajne naloge
pijačnim radnicima koji su protestvovali povodom zatvaranja gradske pijace, te vide mogućnost
da se isti povuku.
II
Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Živinice”.
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Samra Omić,s.r.
49
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKO VIJEĆE
.
Tel.: ++387 35 743 392 - fax: ++387 35 743 393
Broj: 10-05-3896-3-1/2014
Dana, 26.6.2014. godine
Na osnovu člana 13, a u vezi sa članom 20. Zakona o principima lokalne
samouprave („Službene novine FBiH”, br. 49/06), člana 24. i 118. Statuta općine Živinice
(„Službeni glasnik općine Živinice”, br. 4/12), Općinsko vijeće Živinice na sjednici od
16.6.2014. godine, u povodu tačke dnevnog reda – Zahtjev za preispitivanje Zaključka
Općinskog vijeća sa vanredne sjednice od 04.6.2014. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
I
Ne prihvata se Zahtjev za preispitivanje Zaključka Općinskog vijeća Živinice sa
Vanredne sjednice Općinskog vijeća održane dana 04.6.2014. godine, upućen od strane
Općinskog načelnika kojim je data saglasnost na Prijedlog Pravila o izmjenama i dopunama
Pravila JU „Centar za socijalni rad” Živinice, br. XIII-05-05-2-1096-2012 od 05.7.2012.
godine.
II
Zaključak objaviti u „Službenom glasniku općine Živinice”.
PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Samra Omić,s.r.
50
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 49/06), a u vezi sa Odlukom o organizaciji i
djelokrugu rada općinskih službi za upravu i stručnih službi općine Živinice („Službeni glasnik
općine Živinice“, broj: 2/09), Općinski načelnik donosi
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u organu uprave općine Živinice
Član 1.
Ovim Pravilnikom vrše se izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta u organu uprave općine Živinice („Službeni glasnik općine Živinice“, broj: 13/09, 1/2010,
3/2010, 9/2010, 4/2011 i 5/2011, 12/2011, 14/2011, 1/2012, 2/2012, 4/2012, 5/2012, 6/2012, 8/12,
10/12, 12/12 i 17/13), kako slijedi:
- U članu 20. Službe za geodetske i imovinsko – pravne poslove, u Odsjeku za geodetske
poslove i katastar nekretnina, naziv radnog mjesta pod rednim brojem 3. Viši samostalni referent
za održavanje premjera, dopunjava se i glasi: "3. Viši samostalni referent za održavanje
premjera i katastra zemljišta".
U opisu poslova, vrše se izmjene i dopune kako slijedi:
- 7. i 10. alineja se brišu.
- 8. postaje 7. alneja
- 9. postaje 8. alineja, te se dodaju nove riječi: "- promjena kultura i spajanje", te alineja
glasi:
"- sastavlja prijavne listove A i B- promjena kultura i spajanje". Iza ove alineje dodaju se
nove alineje koje glase:
" - vrši izdavanje dokumentacije,
- daje nalaze i mišljenje iz oblasti premjera i katastra zemljišta u sudskim postupcima
IPS-e,
- vrši održavanje baze podataka katastra u digitalnoj formi uz pravilno korištenje
software-a
"Katastar.ba",
- vrši kontrolu usklađenosti analognih planova sa digitalnom bazom podataka,
- vrši saniranje neusklađenog stanja vektorizacije i održavanja premjera,
- vrši vektorizaciju i provođenje promjena u grafici,
- prati ispravnost provođenja promjena u alfanumerici i pravilno korištenje digitalnih
podataka
grafike i alfanumerike, o čemu izvještava šefa službe,
- priprema izvještaje statističkih podataka iz oblasti premjera i katastra zemljišta,
- učestvuje u izradi prijedloga za unapređenje software-a "Katastar.ba",
- postupa po općim zahtjevima fizičkih i pravnih lica iz oblasti premjera i katastra
zemljišta."
Ostale alineje pomjeraju se iza navedenih i ostaju nepromijenjene.
Kod istog radnog mjesta iza riječi „USLOVI:“ u prvoj alineji iza riječi "geodetskog" dodaju
se riječi "ili društvenog", te prva alineja glasi:
"- VŠS- geodetskog ili društvenog smjera"
Iza 4. alineje dodaju se nove alineje kako slijedi:
"- poznavanje rada na računaru,
- program za crtanje- AutoCAD,
- korištenje software-a "Katastar.ba",
- osposobljenost iz GIS-WINGIS, Mapinfo"
51
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Član 2.
U članu 24. Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, u Odsjeku za opću upravu i
zajedničke poslove, radno mjesto pod rednim brojem 5. Viši referent-matičar u mjesnom uredu
se briše.
Dosadašnji:
− redni broj 6. postaje 5,
− redni broj 7. postaje 6,
− redni broj 8. postaje 7. "Viši referent-vozač", kod koga se iza riječi: "BROJ
IZVRŠILACA:" broj "1" zamjenjuje brojem "2".
− redni broj 9. postaje 8,
− redni broj 10. postaje 9,
− redni broj 11. postaje 10,
− redni broj 12. postaje 11,
− redni broj 13. postaje 12,
− redni broj 14. postaje 13. Namještenik za održavanje čistoće, te se njegova prva alineja
ispod riječi „USLOVI:“ koja glasi: "osnovna škola ili bez osnovne škole", mijenja i glasi:
"SSS ili osnovna škola".
U istom članu, u Odsjeku za pružanje usluga građanima-Šalter sala, dosadašnji:
− redni broj 15. postaje 14,
− redni broj 16. postaje 15,
− redni broj 17. postaje 16,
− redni broj 18. postaje 17,
− redni broj 19. postaje 18. "Viši referent za prijem zahtjeva i obradu radnih knjižica u
Šalter sali," te se riječ "Viši" briše i naziv radnog mjesta glasi: "18. Referent za prijem
zahtjeva i obradu radnih knjižica u Šalter sali". Kod istog radnog mjesta, tekst ispod
riječi „USLOVI:“ mijenja se i glasi:
USLOVI :
- SSS - III stepen,
- najmanje 6 mjeseci radnog iskustva."
U istom članu i istom Odsjeku, iza rednog broja 19. dodaje se novi redni broj 20. koji glasi:
"20. Viši referent-matičar
Opis poslova:
• vodi matične knjige rođenih, umrlih, vjenčanih i knjige državljana te izdaje izvode iz tih
knjiga,
• vodi duplikate svih MK i dostavlja u MUP,
• vrši izdavanje radnih knjižica,
• vrši ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa, ukoliko za pojedine ovjere nije isključivo nadležan
sud,
• vrši izvještavanje nadležnih općinskih službi i daje im podatke o činjenicama o kojima
njihovi uredi vode propisane evidencije,
• izdaje uvjerenja po članu 169. i 170. ZUP-a,
• vrši poslove vezane za JMB građana,
• prati stanje u ovoj oblasti, te pismenim putem pretpostavljenom rukovodiocu predlaže mjere
za njeno unapređenje,
• prati izmjene zakonskih propisa u ovoj oblasti, te inicira i učestvuje u usklađivanju
općinskih akata sa tim izmjenama, odnosno donošenju novih propisa,
• obavlja sve poslove u vezi sa vođenjem matičnih evidencija u skladu sa Zakonom o
matičnim knjigama,
• zamjenjuje odsutnog zaposlenika po potrebi (za vrijeme pauze, godišnjeg odmora, bolesti,
plaćenog i neplaćenog odsustva i slično) po nalogu Šefa Odsjeka,
52
Utorak, 08.07.2014.
•
•
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka,
obavlja i druge poslove koje mu naloži pretpostavljeni rukovodilac.
Grupa u dopunskim poslovima
osnovne djelatnosti: administrativno-tehnički
Složenost poslova: djelomično složeni
•
•
•
•
•
USLOVI:
SSS – društvenog smjera (upravna, gimnazija, ekonomska),
najmanje 10 mjeseci radnog iskustva,
položen stručni ispit,
položen poseban stručni ispit za matičara,
položen vozački ispit „B“ kategorije
BROJ IZVRŠILACA: 5"
Ostali redni brojevi u istom Odsjeku ostaju nepromijenjeni.
U istom Odsjeku kod radnog mjesta pod rednim brojem 21. Viši referent za vođenje
matičnih evidencija, u opisu poslova, ispod. 15. alineje dodaje se nova alineja koja glasi:
"- obavlja sve poslove u vezi sa vođenjem matičnih evidencija u skladu sa Zakonom o
matičnim knjigama".
Kod istog radnog mjesta ispod riječi: "USLOVI" dodaje se četvrta alineja koja glasi:
"- položen poseban stručni ispit za matičara ".
Ostali dio teksta ostaje nepromijenjen.
Kod radnog mjesta pod rednim brojem 24. Viši referent za ažuriranje baze podataka u
opisu poslova, ispod. 6. alineje dodaje se nova alineja koja glasi:
"- obavlja sve poslove u vezi sa vođenjem matičnih evidencija u skladu sa Zakonom o
matičnim knjigama".
Kod istog radnog mjesta ispod riječi: "USLOVI" dodaje se četvrta alineja koja glasi:
"- položen poseban stručni ispit za matičara ".
Ostali dio teksta ostaje nepromijenjen.
Član 3.
U Službi civilne zaštite, u članu 32, kod radnih mjesta od rednog broja 1. do 9, kod
određivanja uslova za obavljanje poslova radnog mjesta, riječi "radni staž" zamjenjuju se riječima
"radno iskustvo".
U istom članu, kod radnog mjesta broj 8. Referent-vatrogasac-vozač motornog vozila, ispod
riječi "USLOVI" treća alineja mijenja se i glasi: "najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva", a
kod radnog mjesta pod rednim brojem 9. Referent-vatrogasac-automehaničar, ispod riječi
"USLOVI" druga alineja mijenja se i glasi: "najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva".
Član 4.
U članu 36. Stručne službe Općinskog načelnika, redni broj 5. mijenja se i glasi:
"5. Stručni savjetnik – interni revizor
Obavlja sljedeće poslove:
• priprema Pravilnik o internoj reviziji i operativne upute,
• priprema strateški plan interne revizije za period od tri godine,
• priprema godišnji plan interne revizije na temelju procjene rizika i usvojenog strateškog
plana, te nakon njegovog odobravanja od Općinskog načelnika, osigurava njegovu
53
Utorak, 08.07.2014.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
implementaciju i nadzor nad njegovim izvršavanjem,
organizira i provodi aktivnosti interne revizije,
informira Općinskog načelnika ukoliko se pojavi sumnja o nepravilnostima i/ili prijevari
koji mogu rezultirati kriminalnim aktivnostima ili kršenjem propisa iz oblasti finansijskog
poslovanja, radi daljnjeg postupanja,
dostavlja izvješće interne revizije Općinskom načelniku, a ako je revidirana organizacija
korisnik javnih sredstava druge razine i rukovoditelju te organizacije,
priprema godišnje izvješće o aktivnostima interne revizije,
osigurava kvalitetu aktivnosti interne revizije sukladno pravilima izdanim od CHJ,
evidentira sve aktivnosti revizije i čuva dokumentaciju vezanu uz internu reviziju,
surađuje sa Uredom za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u razmjeni
izvješća, dokumentacije i mišljenja,
po potrebi inicira angažman vanjskih eksperata,
osigurava djelotvorno korištenje resursa dodijeljenih za izvršavanje funkcije interne revizije,
obezbjeđuje primjenu svih zakonskih odredaba iz oblasti revizije u Općini Živinice,
čuvati svaku državnu, profesionalnu ili poslovnu tajnu koju je saznao u toku interne revizije,
odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova,
obavlja i druge poslove i zadatke iz oblasti interne revizije po nalogu pretpostavljenog
rukovodioca.
Grupa u poslovima
osnovne djelatnosti: studijsko-analitički poslovi
Složenost poslova: najsloženiji
-
USLOVI:
VSS/VII stepen stručne spreme- ekonomski fakultet,
najmanje 3 godine radnog iskustva,
položen stručni ispit,
položen vozački ispit „B“ kategorije,
poznavanje engleskog jezika,
BROJ IZVRŠILACA: 1"
Član 5.
Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Živinice“.
LA/MG
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
s.r.
Tuzlanski kanton
Općina Živinice
Općinski načelnik
Broj: 01/2-05-89- 809/14
Živinice, 04.07.2014. godine
54
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Hasan Muratović,
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01/2-05-89-727/14
Dana: 20.06.2014.godine
Na osnovu člana 72. stav 5. Statuta općine Živinice ( „Službeni glasnik općine Živinice broj:
4/12 od 10.04.2012.godine), i člana 3. stav 3. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama
Statuta Općine Živinice broj:10-05-3815/2013 od 22.07.2013.godine („Službeni glasnik općine
Živinice broj: 11 od 23.07.2013.godine), Općinski načelnik, d o n o s i
RJEŠENJE
o imenovanju povjerenika u MZ „ŽIVINICE CENTAR“
I
Za povjerenika u mjesnoj zajednici „Živinice Centar“ imenuje se Hadžikić Ziad iz Živinica.
II
Povjerenik iz tačke I. ovog rješenja imenuje se na period sve dok Općinsko vijeće ne donese
novu odluku o raspisivanju izbora za gore navedenu mjesnu zajednicu.
III
Povjerenik će obavljati poslove iz nadležnosti organa mjesne zajednice, a za svoj rad odgovoran
je građanima MZ-e Živinice Centar, Općinskom vijeću Živinice i Općinskom načelniku.
IV
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i isto će biti objavljeno u „Službenom glasniku
općine Živinice“ .
BM-SČ-ZZ
DOSTAVLJENO :
1. Imenovanom,
2. MZ „Živinice Centar“
3. a / a .
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Hasan Muratović
55
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01/2-05-89-728/14
Dana: 20.06.2014.godine
Na osnovu člana 72. stav 5. Statuta općine Živinice ( „Službeni glasnik općine Živinice broj:
4/12 od 10.04.2012.godine), i člana 3. stav 3. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama
Statuta Općine Živinice broj:10-05-3815/2013 od 22.07.2013.godine („Službeni glasnik općine
Živinice broj: 11 od 23.07.2013.godine), Zahtjeva MZ Šerići od 11.06.2014.godine, Općinski
načelnik, d o n o s i
RJEŠENJE
o imenovanju povjerenika u MZ „ŠERIĆI“
I
Za povjerenika u mjesnoj zajednici „Šerići“ imenuje se Hodžić Nevlus iz Šerića.
II
Povjerenik iz tačke I. ovog rješenja imenuje se na period sve dok Općinsko vijeće ne donese
novu odluku o raspisivanju izbora za gore navedenu mjesnu zajednicu.
III
Povjerenik će obavljati poslove iz nadležnosti organa mjesne zajednice, a za svoj rad odgovoran
je građanima MZ-e Šerići, Općinskom vijeću Živinice i Općinskom načelniku.
IV
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i isto će biti objavljeno u „Službenom glasniku
općine Živinice“ .
BM-SČ-ZZ
DOSTAVLJENO :
1. Imenovanom,
2. MZ „ Šerići “
3. a / a .
56
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Hasan Muratović
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:01/2-05-89-811/14
Datum:04.07.2014. godine
Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH
(„Službene novine FBiH“ broj 49/06), člana 38. Statuta Općine Živinice („Službeni glasnik
općine Živinice“ broj 4/12), a u vezi sa članom 52. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite
civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj
36/99, 54/04, 39/06, 14/09) i jačanja sistema socijalne zaštite/skrbi i inkluzije djece i
punoljetnih lica, te implementacije Revidirane strategije za implementaciju Aneksa VII
Dejtonskog mirovnog sporazuma i unapređenja pitanja od značaja za raseljena lica i povratnike
na nivou Općine Živinice, Općinski načelnik d o n o s i
R J E Š E NJ E
o imenovanju Komisije za socijalnu zaštitu/skrb i inkluziju Općine Živinice
Član 1.
Imenuje se Komisija za socijalnu zaštitu/skrb i inkluziju Općine Živinice, u sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
mr.sc. Said Čerkezović, predstavnik općine – predsjednik
Merisa Hamzić, predstavnik općine - član
Alma Suljkanović, predstavnik općine - član
Avdan Džekić, predstavnik općine - član
Sabaheta Poljić, predstavnik JU „Centar za socijalni rad“ - član
Džemila Mumić, predstavnik JZU „Dom zdravlja“ - član
Zarfija Hadžić, predstavnik sektora obrazovanja - član
Miralem Halilović, predstavnik policije/pravosuđa - član
Edin Husović, predstavnik NVO i Crvenog Križa - član
Član 2.
Zadaci Komisije iz Člana 1. ovog rješenja su:
•
•
Uticaj na dalji razvoj i jačanje socijalne zaštite/skrbi i inkluzije s posebnim fokusom na
djecu i porodice, te raseljena lica i povratnike u Općini Živinice, kroz planiranje i
koordinaciju aktivnosti u međusobnoj saradnji svih relevantnih sektora koji pružaju
usluge ili podršku za poboljšanje statusa marginalizovanih grupa građana sa područja
Općine Živinice;
U toku implementacije Projekta „Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za
provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“, Komisija ima krucijalnu ulogu
i odgovorna je za cjelokupnu implementaciju komponente socijalne zaštite i inkluzije, te
koordinaciju, razmjenu infromacija i praćenje drugih projektnih aktivnosti u skladu sa
relevantnim zakonskim propisima i projektnim ciljevima, a sarađuje sa UNHCR-om i
57
Utorak, 08.07.2014.
•
•
•
•
•
•
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
svim partnerima Projeka: Razvojni fond Ujedinjenih nacija (UNDP), Dječiji fond
Ujedinjenih nacija (UNICEF), Međunarodna organizacija za migracije (IOM),
Hilfswerk Austria International (HWA), Bosanski humanitarni logistički servis (BHLS),
Fondacija lokalne demokratije (FLD) i Vaša prava BiH (VP), te pruža podršku
projektnim aktivnostima koje realizuju tehnički partneri angažovani od strane projektnih
partnera;
Komisija prati i izvještava o realizaciji projektnih aktivnosti i ima ključnu ulogu u
primjeni opštinskih modela socijalne zaštite/skrbi i inkluzije;
Komisija pruža podršku i kontinuirano sarađuje sa Operativnim timom u cilju uspješne
realizacije aktivnosti i cjelokupne implementacije Projeka;
Komisija prati realizaciju pokrenutih referalnih mehanizama u cilju unapređenja statusa
djece i njihovih porodica, s naglaskom na raseljena lica i povratnike, te omogućavanje
adekvatne realizacije protokola o postupanju i saradnji institucija i organizacija na
teritoriji Općine Živinice, kao i zagovaranje relevantnih inicijativa i akcija u cilju
adekvatnog ostvarivanja prava djeteta u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta, a
posebno ostvarivanje prava raseljenih lica i povratnika u skladu sa Revidiranom
strategijom za implementaciju Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, te
ostvarivanje prava punoljetnih lica u stanju socijalne potrebe u skladu sa zakonskim
propisima i međunarodnim pravnim aktima;
Komisija učestvuje u zajedničkom pregledu i daje prijedloge za ažuriranje baze
podataka o stanju povratnika i raseljenih lica sačinjene od strane Unije za održiv
povratak i integracije u BiH (UZOPI-ja), te u saradanji sa partnerima projekta, daje
prijedloge za najbolja rješenja za rješavanje preostalih problema raseljenih lica i
povratnika na području op
ine, te iste uvrštava u akcioni plan;
Komisija radi analizu situacije stanja i potreba i donosi odluke za odabir korisnika
projektne komponente socijalne zaštite i inkluzije, te u skladu sa relevantnom
zakonskom regulativom i međunarodnim pravnim aktima, a u cilju ostvarenja ciljeva
Projekta obezbjeđuje pristup inkluzivnim socijalnim uslugama i podržava stvaranje
mogućnosti za održiva ekonomska rješenja.
Član 3.
Redovni sastanci Komisije će se održavati jednom mjesečno u cilju ispunjavanja
zadataka iz Člana 2, a po potrebi i češće. Zapisnici sa sjednica uključuju jasno definisane
zaključke i odluke.
U skadu sa potrebama i mogućnostima, sastancima Komisije mogu prisustvovati
predstavnici UNHCR-a i predstavnici projeknih partnera (UNDP, UNICEF, IOM, HWA,
BHLS, FLD, VP). Sastancima Komisije po potrebi mogu prisustvovati i predstavnici
relevantnih ministarstava i drugih organizacija od interesa za uspješnu implementaciju projekta
(OSCE-a, OHR-a itd.).
Komisija je dužna o svom radu podnositi kvartalne izvještaje načelniku Općine
Živinice, a informaciju o radu dostaviti Općinskom vijeću Živinice na kraju godine.
Komisija je dužna podnositi izvještaj donatoru, u skladu sa zahtjevima donatora.
58
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Član 4.
Rješenje stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Općine Živinice.
SČ
DOSTAVLJENO:
1. Članovima Komisije 9x,
2. a/a
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sc. Hasan Muratović
59
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:01/2-05-89-812/14
Datum:04.07.2014. godine
Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH
(„Službene novine FBiH“ broj 49/06), člana 38. Statuta općine Živinice („Službeni glasnik
općine Živinice“ broj 4/12), a u vezi sa članom 52. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite
civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj
36/99, 54/04, 39/06, 14/09) i jačanja sistema socijalne zaštite/skrbi i inkluzije djece i
punoljetnih lica, te implementacije Revidirane strategije za implementaciju Aneksa VII
Dejtonskog mirovnog sporazuma i unapređenja pitanja od značaja za raseljena lica i povratnike
na nivou Općine Živinice, Općinski načelnik d o n o s i
R J E Š E NJ E
O formiranju i imenovanju članova Operativnog tima pri
Komisiji za socijalnu zaštitu/skrb i inkluziju Općine Živinice
Član 1.
Formira se Operativni tim pri Komisiji za socijalnu zaštitu/skrb i inkluziju Općine
Živinice koji se uspostavlja kao oblik aktivne podrške Komisiji u aktivnostima projekta
„Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog
mirovnog sporazuma“ i ostvarenju unapređenja obezbjeđivanja pristupa pravima i inkluzivnim
socijalnim uslugama, stvaranja uslova za održiva ekonomska rješenja, obezbjeđivanja
stambenih rješenja i svim drugim projektnim aktivnostima.
U Operativni tim pri Komisiji za socijalnu zaštitu/skrb i inkluziju Općine Živinice, imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
60
Arnela Halilović, predstavnik općine - predsjednik
Zineta Isaković, predstavnik općine - član
Azra Hodžić, predstavnik JU „Centar za socijalni rad“ Živinice - član
Zumreta Planić, predstavnik zdravstvenog sektora - član
Nevres Salihović, predstavnik obrazovanja - član
Ćazim Salkanović, predstavnik policije/pravosuđa - član
Tihomir Vasić, predstavnik NVO – član
Daliborka Nikolić, predstavnik NVO – član
Muhamed Avdić, predstavnik povratnika - član
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Član 2.
Zadaci Operativnog tima iz Člana 1. ovog Rješenja su:
•
•
•
•
•
•
Podrška Komisiji u aktivnostim a koje doprinose razvoju i jačanju socijalne zaštite/skrbi
i inkluzije s posebnim fokusom na djecu i punoljetna lica u stanju socijalne potrebe, te
raseljena lica i povratnike u Općini Živinice, kroz planiranje i koordinaciju aktivnosti u
međusobnoj saradnji svih relevantnih sektora koji pružaju usluge ili podršku za
poboljšanje statusa marginalizovanih grupa građana sa područja Općine Živinice;
U toku implementacije Projekta „Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za
provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“, Operativni tim pruža podršku
Komisiji koja ima krucijalnu ulogu i odgovorna je za cjelokupnu implementaciju
komponente socijalne zaštite i inkluzije, te koordinaciju, razmjenu infromacija i
praćenje drugih projektnih aktivnosti u skladu sa relevantnim zakonskim propisima i
projektnim ciljevima. U skladu sa potrebama projekta i na zahtjev Komisije, Operativni
tim može da pruža podršku predstavnicima UNHCR-a i svim partnerima Projeka:
Razvojni fond Ujedinjenih nacija (UNDP), Dječiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF),
Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Hilfswerk Austria International (HWA),
Bosanski humanitarni logistički servis (BHLS), Fondacija lokalne demokratije (FLD) i
Vaša prava BiH (VP), te pruža podršku projektnim aktivnostima ako je realizuju
tehnički partneri angažovani od strane projektnih partnera;
Operativni tim prati i izvještava Komisiju o realizaciji projektnih aktivnosti i ima
značajnu ulogu u razvoju i primjeni opštinskih modela socijalne zaštite/skrbi i inkluzije;
Operativni tim pruža podršku i kontinuirano sarađuje sa Komisijom u cilju uspješne
realizacije aktivnosti i cjelokupne implementacije Projeka;
Operativni tim pruža podršku Komisiji koja prati realizaciju pokrenutih referalnih
mehanizama u cilju unapređenja statusa djece i njihovih porodica, s naglaskom na
raseljena lica i povratnike, te omogućavanje adekvatne realizacije protokola o
postupanju i saradnji institucija i organizacija na teritoriji Općine Živinice, kao i
zagovaranje relevantnih inicijativa i akcija u cilju adekvatnog ostvarivanja prava djeteta
u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta, a posebno ostvarivanje prava raseljenih lica
i povratnika u skladu sa Revidiranom strategijom za implementaciju Aneksa VII
Dejtonskog mirovnog sporazuma, te ostvarivanje prava punoljetnih lica u stanju
socijalne potrebe u skladu sa zakonskim propisima i međunarodnim pravnim aktima;
U skladu sa potrebama i na zahtjev Komisije, Operativni tim pruža podršku Komisiji
koja radi analizu situacije stanja i potreba i donosi odluke za odabir korisnika projektne
komponente socijalne zaštite i inkluzije, te u skladu sa relevantnom zakonskom
regulativom i međunarodnim pravnim aktima, a u cilju ostvarenja ciljeva Projekta
obezbjeđuje pristup inkluzivnim socijalnim uslugama i podržava stvaranje mogućnosti
za održiva ekonomska rješenja.
Član 3.
Redovni sastanci Operativnog tima će se održavati u koordinaciji sa sjednicama
Komisije, najmanje jednom mjesečno, po potrebi i češće, a u cilju ispunjavanja zadataka iz
Člana 2. U skladu sa potrebama Operativnog tima, zapisnici sa sastanaka uključuju jasno
definisane zaključke koji će se razmatrati na sjednicama Komisije.
Sastancima Operativnog tima mogu prisustvovati članovi Komisije, predstavnici
UNHCR-a i predstavnici projeknih partnera (UNDP, UNICEF, IOM, HWA, BHLS, FLD, VP).
61
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Sastancima Operativnog tima po potrebi mogu prisustvovati i predstavnici relevantnih
ministarstava i drugih organizacija od interesa za uspješnu implementaciju projekta (OSCE-a,
OHR-a itd.).
Operativni tim je dužan o svom radu podnositi izvještaje Komisiji, u vidu mjesečnih zapisnika
sa sastanaka sa jasno definisanim zaključcima i preporukama za Komisiju, u slučaju da isti
postoje.
Član 4.
Rješenje stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Općine Živinice.
SČ
DOSTAVLJENO:
1. Članovima Komisije 9x,
2. a/a
62
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sc. Hasan Muratović
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Na osnovu člana Zakona o misnistarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH
(„Službene novine FBiH“, broj: 12/03 i 34/03), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
misnistarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 65/13),
Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94),
Zaključka Općinskog vijeća Živinice broj:10-05-2282-5/2014 od 13.05.2014.godine i člana 21.
Pravila JU „Centar za socijalni rad“ Živinice („Službeni glasnik“,Općine Živinice broj: 12/12,
Upravni odbor Ustanove na svojoj sjednici dana:30.05.2014.god. donosi
PRAVILA
O izmjeni i dopuni Pravila Javne Ustanove Centra za socijalni rad Živinice
broj:XIII-05-05-2-1096-2012 od 05.07.2012.god.
Član1.
( Promjena naziva i sjedišta )
U Članu 8. U stavu (1) i (2) riječi „ nadležnog organa osnivača“ i“ nadležni organ
osnivača“ zamijenjuju se riječima: „Općinskog vijeća Živinice kao osnivača“. Ostali dio
teksta ovog člana ostaje nepromijenjen.
Član 2.
( Pečat)
U članu 9.stav (1) riječi:“tri“ zamjenjuju se riječima: „dva“ ostali dio teksta ostaje
nepromijenjen.
Član 3
( Obaveze Ustanove )
U Članu 12. Stav (2) pod tačkom b) riječi:“ nadležnog organa osnivača“ zamijenjuju se
riječima“ Općinskog Vijeća kao osnivača“.
Pod tačkom c) riječi:“nadležnog organa osnivača“ zamjenjuje se riječima:“Općinskog
vijeća kao osnivača“ zatim iza riječi „ dužnosti direktora“ dodaju se riječi“ zamjenika
direktora“.
Pod tačkom e) riječi:“nadležnom organu osnivača“ zamjenjuju se riječima:“Općinskom
vijeću kao osnivaču“.
Pod tačkom f) riječi:“nadležnog organa osnivača“zamjenjuju se riječima:“Općinskog
vijeća kao osnivača“. Ostali dio tekstva ovog člana ostaje nepromijenjen.
.
Član 4.
( Obaveze osnivača )
U Članu 13. pod tačkom b) riječi:“nadležnog organa osnivača“ mijenjaju se u
riječi:“Općinskog vijeća kao osnivača“. Iza riječi „Direktora ustanove“ dodaju se i riječi
:“Vršioca dužnosti i zamjenika direktora“.
Član 5.
( Sastav i imenovanje)
U Članu 19. Stav (3) riječi:“ nadležni organ osnivača“ zamjenjuju se
riječima“:“Općinsko vijeće kao osnivač“.
63
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Član 5.
( Nadležnost )
U Članu 21. Pod tačkom b) iza riječi:“vršioca dužnosti direktora“ dodaju se i riječi“:i
zamjenika direktora“.
Član 5.
( Sazivanje )
U Članu 24. Stav (1) riječi:“nadležnog organa“ zamijenjuju se riječima:“Općinskog vijeća
kao osnivača“.
Član 6.
( Pozivanje članova )
U Članu 25. dodaje se novi stav koji glasi:
„Poziv za vanrednu sjednicu Upravnog odbora uručuje se na dan sazivanja sjednice“.
Član 7.
( Razrješenje predsjednika i člana )
U Članu 27. Stav (1) dodaje se točka e) i glasi:“Odlukom općinskog vijeća kao osnivača“.
Zatim u stavu (2) riječi:“ nadležnom organu osnivača“ zamjenjuju se riječima:
„Općinskom vijeću kao osnivaču“. Ostali tekst ostaje nepromijenjen.
Član 8..
( Uslovi za imenovanje )
U Članu 30. tačka e) iza riječi: „da“ dodaju se riječi :“imaVisoku stručnu spremu
zanimanja diplomirani “
U istom članu i istoj tački riječi:“ iskustva u struci“, zamijenjuju se riječima :“staža u
struci od sticanja Visoke stručne spreme“.
Član 9.
( Razgovor )
U Članu 34. Stav (4) riječi „Konkursna komisija „ zamjenjuju se riječima:“Upravni
odbor“.
Član 10.
( Imenovanje )
U Članu 35. Stav (2) riječi:“nadležni organ osnivača“ zamjenjuju se riječima:“Općinsko
vijeće kao osnivač“.
Stav(3) se mijenja i glasi:“Ukoliko Općinsko vijeće kao osnivač nije dostavio saglasnost iz
stava (2) ovog člana u roku do 15 dana od dostavljanja Odluke o prijedlogu imenovanja,
tražit će se ponovo hitno izjašnjenje osnivača po kojem će upravni odbor odmah postupiti.
Član 11.
( Imenovanje vršioca dužnosti Direktora )
U Članu 39. Stav (4) riječi:“nadležni organ osnivača“ zamijenjuju se riječima:“Općinsko
vijeće kao osnivač“.
64
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Član 12.
( Nadležnosti Direktora )
U Članu 40. Pod tačkom d) iza riječi:“Ustanove“ dodaju se riječi:“ uz predhodnu
saglasnost Upravnog odbora Ustanove“.
Član 13.
( Odsustvo Direktora )
U Članu 41. Stav (1) riječi:“on odredi“ zamjenjuje se riječima:“Upravni odbor uz
suglasnost osnivača.“
Član 14.
( Odgovornost )
U Članu 43.
Stav (3) riječi:“nadležni organ uprave“ zamjenjuju se riječima:“Općinsko vijeće kao
osnivač“.
Stav (4) riječi: „organ uprave“zamjenjuju se riječima:“Općinsko vijeće“
Član 15.
( Razriješenje )
Član: 43 upisan dva puta ispravlja se u član 44 , član 44 u član 45 i sledeći članovi se
ispravljaju za jedan broj više tako da posljedni član ovih Pravila je 70.
U članu 43 . stav(2) riječi:“ nadležni organ“ zamjenuju se riječima :“Općinsko vijeće „
Član 16.
( Prijedlog za donošenje i izmjenu općih akata)
Član: 58. Stav(1) iza riječi“dati“ dodaju se riječi:“ Općinsko vijeće kao osnivač“,
Član 17.
( Nadležni organ )
U članu 63 . riječi:“ nadležni organ osnivača“ zamjenuju se riječima :“Općinsko vijeće
kao osnivač „
Član 18.
( Prava i dužnosti u nadzoru )
U članu 63.
U stavu (1), (2) i (3) riječi:“nadležni organ osnivača“ zamjenjuju se riječima:“Općinsko
vijeće kao osnivač“
Član 19.
( Završne odredbe )
U članu 69. riječi:“nadležnog organa osnivača“ zamjenjuju se riječima:“Općinskog vijeća
kao osnivača“.
65
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
Član 20.
Pravila o Izmjenama i dopunama Pravila JU“Centra za socijalni rad“ Živinice stupaju na
snagu danom dobivanja saglasnosti od Općinskog vijeća Živinice a objavit će se u Službenom
glasniku općine Živinice.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
JU ,, Centar za socijalni rad ''
Živinice
Broj:XIII-05-2-0614-2014
Dana:02.06.2014.god.
66
Predsjednik Upravnog odbora
Alić Fahrudin s.r.
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
„Službeni glasnik Općine Živinice“
broj: 11/2014
SADRŽAJ
I - AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA ŽIVINICE
1. Odluka o dodjeli općinskih priznanja i nagrada................................................................1
2. Odluka o dodjeli općinskog priznanja „Spomen plaketa općine Živinice“ (zlatna,
srebrna i bronzana).............................................................................................................3
3. Odluka o proglašavanju dobitnika priznanja „Počasni građanin općine Živinice“...........4
4. Odluka o donošenju Urbanističkog projekta SPO „Baščaršija“ Živinice..........................5
5. Odluka o provođenju Urbanističkog projekta SPO „Baščaršija“ Živinice........................9
6. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne cijene 1 m2 korisne stambene površine na
općini Živinice u 2013. godini.........................................................................................16
7. Odluka o visini rente za 2014. godinu.............................................................................17
8. Odluka o povjeravanju javnih ovlaštenja.........................................................................19
9. Odluka o obavljanju volonterskog rada nezaposlenih osoba visoke stručne spreme
(VSS) i srednje stručne spreme (SSS), IV stepena..........................................................21
10. Odluka o provođenju obavezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na
području općine Živinice.................................................................................................24
11. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o zakupu krovnih površina JU
Bosanski kulturni centar Živinice – IMAO ELECTRIC BH d.o.o. Tuzla.......................27
12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova privremenog
Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Živinice.................................................28
13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru i imenovanju predsjednika i članova
Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja...............................................29
14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru i imenovanju predsjednika i članova stalnih
radnih tijela Općinskog vijeća Živinice...........................................................................30
15. Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva Softić Halid iz Živinica....................................31
16. Saglasnost za izmjenu Urbanističkog projekta hotel „Konjuh“ Živinice........................33
17. Saglasnost na prijedlog Odluke o imenovanju v.d. direktora JU „Centra za socijalni rad“
Živinice broj XIII-05-2-07-05-2014 od 25.06.2014. godine...........................................35
18. Saglasnost JU Dječije obdanište Živinice za kratkoročno zaduženje..............................36
19. Program ljetnjeg održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ-ama na području
pšćine Živinice za 2014. godinu......................................................................................37
20. Zaključak – Urbanistički projekt SPO „Baščaršija“ Živinice..........................................45
21. Zaključak o ispravci greške u rješenju Filipović Mato iz Živinica..................................46
22. Zaključak – saglasnost na Prijedlog pravila o izmjenama i dopunama Pravila JU „Centar
za socijalni rad“ Živinice.................................................................................................48
23. Zaključak – Informacija Policijske uprave Živinice o pokretanju i izdavanju prekršajnih
naloga prema pijačnim radnicima koji su protestvovali povodom zatvaranja gradske
pijace................................................................................................................................49
24. Zaključak – Zahtjev za preispitivanje Zaključka Općinskog vijeća Živinice sa Vanredne
sjednice Općinskog vijeća održane dana 04.06.2014. godine.........................................50
II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
25. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u organu uprave općine Živinice......................................51
26. Rješenje o imenovanju povjerenika u MZ „ŽIVINICE CENTAR“...............................55
67
Utorak, 08.07.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 11
27. Rješenje o imenovanju povjerenika u MZ „ŠERIĆI“....................................................56
28. Rješenje o imenovanju Komisije za socijalnu zaštitu/skrb i inkluziju Općine
Živinice..........................................................................................................................57
29. Rješenje o formiranju i imenovanju članova Operativnog tima pri Komisiji za socijalnu
zaštitu/skrb i inkluziju Općine Živinice.........................................................................60
III – OSTALI AKTI
30. Pravila o izmjeni i dopuni Pravila javne ustanove Centra za socijalni rad Živinice broj:
XIII-05-05-2-1096-2012 od 05.07.2012. godine...........................................................63
68
Download

Službeni glasnik, broj 11/14 od 08.07.2014. godine