SLUŽBENI GLASNIK
OPĆINE ŽIVINICE
GODINA XLX
03. FEBRUAR 2014. GODINE
BROJ 2
Na osnovu člana 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Živinice – prečišćeni
tekst («Sl. glasnik općine Živinice», br. 13/12), na prijedlog Kolegija Općinskog vijeća Općine
Živinice, Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 23.01.2014. godine, d o n o s i
PROGRAM RADA
OPĆINSKOG VIJEĆA ŽIVINICE ZA 2014. GODINU
Općinsko vijeće Živinice donosi Program rada za 2014. godinu. Program sadrži zadatke
Općinskog vijeća koji proizilaze iz njegove nadležnosti utvrđenih Ustavom, zakonom i Statutom
Općine, koji se ostvaruju kroz pripremu i rad redovnih sjednica Vijeća, održavanje
konstultativnih sastanaka klubova vijećnika i sjednica radnih tijela Vijeća kako slijedi:
PERIOD JANUAR – MART 2014. GODINE
NORMATIVNO-PROGRAMSKI DIO AKTIVNOSTI VIJEĆA:
1. Prijedlog Budžeta općine Živinice za 2014. godinu.
2. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta općine Živinice za 2014. godinu.
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za budžet i finansije
- januar – mart 2014. godine
3. Nacrt Poslovnika o radu Općinskog vijeća Živinice:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Kolegij Općinskog vijeća
- Komisija za statutarna pitanja, Poslovnik i
propise i Stručna služba Općinskog vijeća
- januar – mart 2014. godine
4. Prijedlog Odluke o komunalnim taksama :
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za prostorno planiranje i kom. poslove
- januar – mart 2014. godine
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
5. Prijedlog Odluke o visini rente za 2014. godinu:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za geod. i imovinsko pravne poslove
- januar – mart 2014. godine
6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne cijene 1 m2 korisne stambene
površine na općini Živinice u 2013. godini:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za geod. i imovinsko pravne poslove
- januar – mart 2014. godine
7. Program ljetnog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ-ama na području
općine Živinice za 2014. godinu:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za prostorno planiranje i kom.poslove
- januar – mart 2014. godine
8. Program zajedničke komunalne potrošnje:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za prostorno planiranje i kom.poslove
- januar – mart 2014. godine
9. Rješenja o dodjeli zemljišta putem javnog konkursa:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za geod.i im.pr.poslove
- januar – decembar 2014. godine
10.Rješenja o preuzimanju zemljišta:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za geod.i im.pr.poslove
- januar – decembar 2014. godine
11. Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu, bez prava korištenja radi
građenja:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za geod.i im.pr.poslove
- januar – decembar 2014. godine
12. Odluka o povjeravanju javnih ovlaštenja-mrtvozorstvo
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
2
- Općinski načelnik
- Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
- januar – mart 2014. godine
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
13. Nacrt Odluke o sufinansiranju javne rasvjete.
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
- januar – mart 2014. godine
14. Nacrt Odluke o vatrogastvu na području općine Živinice.
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba civilne zaštite
- januar – mart 2014. godine
15. Nacrt urbanističkog projekta „Aden“ Živinice
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za prostorno planiranje i kom.poslove
- januar – mart 2014. godine
16. Nacrt Odluke o prostornom planu općine Živinice.
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za prostorno planiranje i kom.poslove
- januar – mart 2014. godine
17. Nacrt urbanističkog projekta „MEDIA SKY“ Živinice.
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za prostorno planiranje i kom.poslove
- januar – mart 2014. godine
18. Odluka o usvajanju urbanističkog projekta „Bašigovci“.
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za prostorno planiranje i kom.poslove
- januar – mart 2014. godine
19. Odluka o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Federalnom ministarstvu finansija
za otplatu kredita Svjetske banke – „Međunarodne banke za razvoj“ za Projekat
upravljanja čvrstim otpadom.
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za prostorno planiranje i kom.poslove
- januar – mart 2014. godine
20. Odluka o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Federalnom ministarstvu finansija
za otplatu zajma Svjetske banke – „Međunarodne banke za razvoj“ za Projekat
upravljanja čvrstim otpadom.
3
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
Broj 2
- Općinski načelnik
- Služba za prostorno planiranje i kom.poslove
- januar – mart 2014. godine
21. Odluke o promjenama statusa nepokretnosti zemljišta:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za geod.i im.pr.poslove
- januar – decembar 2014. godine
22. Davanje saglasnosti u pogledu prometa, odnosno otuđenja nedovršene zgrade na
građevinskom zemljištu.
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za geod.i im.pr.poslove
- januar – decembar 2014. godine
23. Plan zaštite od požara općine Živinice.
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za civilnu zaštitu
- januar – mart 2014. godine
TEMATSKO-IZVJEŠTAJNI DIO AKTIVNOSTI VIJEĆA:
1. Izvještaj o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela za 2013. godinu:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Kolegij Općinskog vijeća
- Stručna služba Općinskog vijeća
- januar – mart 2014. godine
2. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i Općinskih službi za 2013. godinu:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Općinski načelnik i Općinske službe
- januar – mart 2014. godine
3. Informacija o planu upisa u srednje škole na području općine za školsku 2013/2014.
godinu:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
- januar – mart 2014. godine
4. Informacija o radu Policijske uprave Živinice za 2013. godinu:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
4
- Policijska uprava Živinice
- Policijska uprava Živinice
- januar – mart 2014. godine
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
5. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Živinice za period 01.01.-31.12. 2013. godinu:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za budžet i finansije
- januar – mart 2014. godine
6. Izvještaj o radu JU (JZU „Dom zdravlja“, JZU Narodna apoteka, JU Centar za socijalni
rad, JU BKC, JU RTV) za 2013. godinu:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Javne ustanove
- januar – mart 2014. godine
7. Izvještaj o upravnom rješavanju za 2013. godinu:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
- januar – mart 2014. godine.
8. Izvještaj o radu za 2013. godinu Sportskog saveza Općine:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
- januar – mart 2014. godine
9. Izvještaji Javnih preduzeća za 2013. godinu (Horizontala, Komunalno, Veterinarska
stanica, d.d. „Sportska dvorana“):
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Rukovodioci navedenih JP
- januar – mart 2014. godine
10. Programi rada za 2015. godinu JU čiji je osnivač općina Živinice
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
JZU „Narodna apoteka“ Živinice
JU „Centar za socijalni rad“ Živinice
JU „Dječije obdanište“ Živinice
JU „BKC“ Živinice
JU „RTV“ Živinice:
PREDLAGAČ:
- Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ:
- Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
R O K:
- januar - mart 2014. godine
11. Programi rada JP za 2015. godinu:
„Horizontala“ Živinice,
„Komunalno“ Živinice
„Veterinarska stanica“ Živinice
Sportska dvorana Živinice:
5
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
Broj 2
- Općinski načelnik
- Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
- januar - mart 2014. godine
12.Program rada Sportskog saveza za 2015. godinu:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
- oktobar – decembar 2014. godine
13. Informacija o radu Općinskog pravobranilaštva – Općinskog pravobraniteljstva
Živinice za 2013. godinu:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinsko pravobranilaštvo-pravobraniteljstvo
- Općinsko pravobranilaštvo-pravobraniteljstvo
- januar – mart 2014. godine
14. Informacija o poduzetim aktivnostima toplifikacije grada i prigradskih naselja:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
- januar – mart 2014. godine
15. Informacija o zagađenosti zraka na području općine Živinice:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za prostorno planiranje i kom.poslove
- januar - mart 2014. godine
16. Informacija o jesenjoj sjetvi i programu proljetne sjetve:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za lokalni ekonomski razvoj
- januar – mart 2014. godine
17. Informacija o zdravstvenom stanju i sanitarnom uređenju lokalnih i gradskih
vodovoda na području općine Živinice.
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za inspekcijske poslove
- januar – mart 2014. godine
18. Informacija o stanju gradskog groblja.
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- JP „Horizontala“ Živinice
- januar – mart 2014. godine
19. Informacija iz oblasti zaštite i spašavanja.
- Općinski načelnik
PREDLAGAČ:
6
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
OBRAĐIVAČ:
R O K:
Broj 2
- Služba civilne zaštite
- januar – mart 2014. godine
20. Izvještaj o sprovođenju izbora u MZ.
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za opću upravu i društv.djelatnosti
- januar – mart 2014. godine
21. Informacija o stanju zagađenja rijeke Oskove od strane Rudnika mrkog uglja
„Banovići“:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za stambeno kom.i urban.poslove
- januar - mart 2014. godine
22. Informacija o odlaganju rudne jalovine od strane Rudnika Banovići na zapadnom
dijelu općine Živinice tj. na području MZ Priluk, Šerići, Suha:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za stambeno kom.i urban.poslove
- januar - mart 2014. godine
23. Informacija o stanju u MZ Centar
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
- januar – mart 2014. godine
Donošenje odluka i drugih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća na prijedlog Općinskog
načelnika prema programu rada službi za upravu izvršne vlasti u njihovoj tekućoj djelatnosti, kao
i na osnovu prijedloga drugih ovlaštenih predlagača.
PERIOD APRIL – JUNI 2014. GODINE
NORMATIVNO-PROGRAMSKI DIO AKTIVNOSTI VIJEĆA:
1. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Živinice:
PREDLAGAČ:
- Komisija za stat. pitanja, Poslovnik i propise
OBRAĐIVAČ:
- Stručna služba Općinskog vijeća
R O K:
- april – juni 2014. godine
2. Odluka o dodjeli općinskih priznanja u povodu Dana oslobođenja i Dana Općine:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Komisija za odlikovanja i priznanja
- Stručna služba Općinskog vijeća
- april – juni 2014. godine
3. Odluka o usvajanju urbanističkog projekta „MEDIA SKY“ Živinice.
PREDLAGAČ:
- Općinski načelnik
7
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
OBRAĐIVAČ:
R O K:
Broj 2
- Služba za prostorno planiranje i kom.poslove
- januar – decembar 2014. godine
4. Odluka o usvajanju urbanističkog projekta „Aden“.
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za prostorno planiranje i kom.poslove
- januar – decembar 2014. godine
5. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području mjesnih zajednica općine Živinice.
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za prostorno planiranje i kom. poslove
- april – juni 2014. godine
6. Odluka o izgradnji, korištenju, zaštiti, održavanju i upravljanju vodovodima, javnim
bunarima i javnim česmama:
PREDLAGAČ:
- Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ:
- Služba za prostorno planiranje i kom. poslove
R O K:
- april – juni 2014. godine
7. Odluka o vodosnabdijevanju i kanalizaciji na području općine Živinice:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za prostorno planiranje i kom. poslove
- april – juni 2014. godine
8. Odluka o usvajanju prostornog planu općine Živinice:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za prostorno planiranje i kom. poslove
- april – juni 2014. godine
9. Rješenja o dodjeli zemljišta putem javnog konkursa:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za geod.i im.pr.poslove
- januar - decembar 2014. godine
10. Rješenja o preuzimanju zemljišta:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za geod.i im.pr.poslove
- januar - decembar 2014. godine
11. Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu, bez prava korištenja radi
građenja:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
8
- Općinski načelnik
- Služba za geod.i im.pr.poslove
Ponedeljak, 03.02.2014.
R O K:
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
- januar - decembar 2014. godine
12. Odluke o promjenama statusa nepokretnosti zemljišta:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za geod.i im.pr.poslove
- januar - decembar 2014. godine
13. Davanje saglasnosti u pogledu prometa, odnosno otuđenja nedovršene zgrade na
građevinskom zemljištu.
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za geod.i im.pr.poslove
- januar - decembar 2014. godine
TEMATSKO-IZVJEŠTAJNI DIO AKTIVNOSTI VIJEĆA:
1. Informacija o ostvarivanju socijalne zaštite na području općine Živinice:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- JU „Centar za socijalni rad“
- april - juni 2014. godine
2. Informacija o realizaciji ostvarene novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji za 2012/2013. godinu:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za lokalni ekonomski razvoj
- april – juni 2014. godine
3. Informacija o stanju elektro mreže na području općine Živinice, sa programom rada:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Kolegij Općinskog vijeća
- Nadležno preduzeće
- april – juni 2014. godine
4. Informacija o stanju PTT mreže na području općine Živinice, sa programom rada:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Kolegij Općinskog vijeća
- Nadležno preduzeće
- april – juni 2014. godine
5. Informacija o stanju poljoprivrednog i degradiranog šumskog zemljišta na području
općine Živinice:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za lokalni ekonomski razvoj
- april – juni 2014. godine
9
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
6. Informacija o primarnoj zdravstvenoj zaštiti građana sa akcentom pokrivenosti svih
građana primarnom zdravstvenom zaštitom:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- JZU „Dom zdravlja“ Živinice
- april – juni 2014. godine
7. Analiza stanja poduzetničkog ambijenta na području općine Živinice sa prijedlogom
mjera:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za lokalni ekonomski razvoj
- april – juni 2014. godine
Donošenje odluka i drugih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća na prijedlog Općinskog
načelnika prema programu rada službi za upravu izvršne vlasti u njihovoj tekućoj djelatnosti, kao
i na osnovu prijedloga drugih ovlaštenih predlagača.
PERIOD JULI – SEPTEMBAR 2014. GODINE
NORMATIVNO-PROGRAMSKI DIO AKTIVNOSTI VIJEĆA:
1. Program zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva u MZ-ama na području
općine Živinice za 2013/2014. godinu:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za prostorno planiranje i kom.poslove
- juli – septembar 2014. godine
2. Program održavanja gradskih i prigradskih ulica u zimskom periodu za zimu
2013/2014. godinu:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za prostorno planiranje i kom.poslove
- juli – septembar 2014. godine
3. Odluka o usvajanju vodozaštitnih zona za lokalne vodovode.
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za prostorno planiranje i kom.poslove
- juli – septembar 2014. godine
4. Rješenja o dodjeli zemljišta putem javnog konkursa:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
10
- Općinski načelnik
- Služba za geod.i im.pr.poslove
- januar - decembar 2014. godine
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
5.Rješenja o preuzimanju zemljišta:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za geod.i im.pr.poslove
- januar - decembar 2014. godine
6. Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu, bez prava korištenja radi
građenja:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za geod.i im.pr.poslove
- januar - decembar 2014. godine
7. Odluke o promjenama statusa nepokretnosti zemljišta:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za geod.i im.pr.poslove
- januar - decembar 2014. godine
8. Davanje saglasnosti u pogledu prometa, odnosno otuđenja nedovršene zgrade na
građevinskom zemljištu.
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za geod.i im.pr.poslove
- januar - decembar 2014. godine
TEMATSKO-IZVJEŠTAJNI DIO AKTIVNOSTI VIJEĆA:
1. Izvještaj o izvršenju budžeta općine Živinice za period 01.01.2014. godine – 30.06.2014.
godine:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za budžet i finansije
- juli – septembar 2014. godine
2. Izvještaj o radu JU „Dječije obdanište“ u školskoj 2012/2013. godini i Program rada za
školsku 2013/2014. godinu:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Javna ustanova
- juli – septembar 2014. godine
3. Informacija o rezultatima poslovanja privrednih društava na području općine Živinice
u 2013. godini:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za lokalni ekonomski razvoj
- juli – septembar 2014. godine
11
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
4. Informacija o izvršenom upisu učenika u prve razrede osnovnih škola, MSŠ i
Gimnazije u školskoj 2014/2015. godini:
- Općinski načelnik
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
- Javne ustanove
R O K:
- juli – septembar 2014. godine
5. Informacija o uspjehu na kraju školske 2013/2014. godine u OŠ, MSŠ i Gimnaziji:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Javne ustanove
- juli – septembar 2014. godine
6. Informacija o bezbjednosnoj situaciji na području općine Živinice:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- PU Živinice
- juli – septembar 2014. godine
Donošenje odluka i drugih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća na prijedlog Općinskog
načelnika prema programu rada službi za upravu izvršne vlasti u njihovoj tekućoj djelatnosti, kao
i na osnovu prijedloga drugih ovlaštenih predlagača.
PERIOD OKTOBAR – DECEMBAR 2014. GODINE
NORMATIVNO-PROGRAMSKI DIO AKTIVNOSTI VIJEĆA:
1. Odluka o usvajanju urbanističkih projekata: (po potrebi)
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za prostorno planiranje i komun.posl.
- oktobar – decembar 2014. godine
2. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Riba“ Živinice:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za prostorno planiranje i komun.posl.
- oktobar – decembar 2014. godine
3. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Jezero“ Živinice:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za prostorno planiranje i kom. Poslove
- oktobar – decembar 2014. godine
4. Nacrt budžeta Općine za 2015. godinu:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
12
- Općinski načelnik
- Služba za budžet i finansije
- oktobar – decembar 2014. godine
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
5. Nacrt Odluke o izvršenju budžeta Općine za 2015. godinu:
PREDLAGAČ:
- Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ:
- Služba za budžet i finansije
R O K:
- oktobar – decembar 2014. godine
6. Prijedlog budžeta općine Živinice za 2015. godinu:
PREDLAGAČ:
- Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ:
- Služba za budžet i finansije
R O K:
- decembar 2014. godine
7. Program rada Općinskog vijeća Živinice za 2015. godinu:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Kolegij Općinskog vijeća Živinice
- Stručna služba Općinskog vijeća
- decembar 2014. godine
8. Programi rada za 2015. godinu JU čiji je osnivač općina Živinice
JZU „Dom zdravlja“ Živinice
JZU „Narodna apoteka“ Živinice
JU „Centar za socijalni rad“ Živinice
JU „Dječije obdanište“ Živinice
JU „BKC“ Živinice
JU „RTV“ Živinice:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
- oktobar – decembar 2014. godine
9. Programi rada JP za 2015. godinu:
„Horizontala“ Živinice,
„Komunalno“ Živinice
„Veterinarska stanica“ Živinice
Sportska dvorana Živinice:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
- oktobar – decembar 2014. godine
10. Program razvoja zaštite i spašavanja na području općine Živinice za period 20152019. godina
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za civilnu zaštitu
- oktobar – decembar 2014. godine
11. Rješenja o dodjeli zemljišta putem javnog konkursa:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za geod.i im.pr.poslove
- januar – decembar 2014. godine
13
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
12. Rješenja o preuzimanju zemljišta:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za geod.i im.pr.poslove
- januar – decembar 2014. godine
13. Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu, bez prava korištenja radi
građenja:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za geod.i im.pr.poslove
- januar – decembar 2014. godine
14. Odluke o promjenama statusa nepokretnosti zemljišta:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za geod.i im.pr.poslove
- januar – decembar 2014. godine
15. Davanje saglasnosti u pogledu prometa, odnosno otuđenja nedovršene zgrade na
građevinskom zemljištu.
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za geod.i im.pr.poslove
- januar – decembar 2014. godine
TEMATSKO-IZVJEŠTAJNI DIO AKTIVNOSTI VIJEĆA:
1. Informacija o stanju agrara na području općine Živinice sa podacima o obrađenim i
zasijanim poljoprivrednim površinama (posjedima) na području općine Živinice u 2013.
godini (po kulturama):
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za lokalni ekonomski razvoj
- oktobar – decembar 2014. godine
2. Informacija o broju, statusu i materijalnom položaju raseljenih lica/prognanika na
području općine Živinice:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za BIZ i raseljene osobe.
- oktobar – decembar 2014. godine
3. Informacija o deminiranju na području općine Živinice:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
14
- Općinski načelnik
- Služba civilne zaštite
- oktobar – decembar 2014. godine
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
4. Informacija o stanju boračkih kategorija sa osvrtom na važeći Zakon o pravima
branilaca i članova njegovih porodica i Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja i
članova njihovih porodica i raseljenih osoba:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
– Općinski načelnik
- Služba za BIZ i raseljene osobe
- oktobar – decembar 2014. godine
5. Informacija o izvršenom upisu učenika u prve razrede OŠ, MSŠ i Gimnazije u školskoj
2014/2015. godini:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
- oktobar – decembar 2014. godine
6. Informacija o uspjehu na kraju školske 2013/2014. godine u OŠ, MSŠ i Gimnazije:
PREDLAGAČ:
OBRAĐIVAČ:
R O K:
- Općinski načelnik
- Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
- oktobar – decembar 2014. godine
Donošenje odluka i drugih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća na prijedlog Općinskog
načelnika prema programu rada službi za upravu izvršne vlasti u njihovoj tekućoj djelatnosti, kao
i na osnovu prijedloga drugih ovlaštenih predlagača.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Općina Živinice
- Općinsko vijeće -
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Esed Zenunović,s.r.
Broj: 10-05-189/2014
Dana, 24.01.2014. godine
15
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
Na osnovu čl.22, 23, 24, 25 i 26 Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta
na
nivou
Federacije
Bosne
i
Hercegovine
(„Sl.
novine
Federacije
BiH“,br.2/06,32/08,4/10,13/10 i 45/10) ,člana 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 i
49 Zakona o prostornom uređenju i građenju („Sl.novine TK“,br.6/11) čl.69,70,71 i 72
Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata („Sl.novine
Federacije BiH“ ,br.63/04,50/07 i 84/10) i čl. 24.tačka 5. Statuta Općine Živinice
(Sl.glasnik Općine Živinice ,br.4/2012) ,Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj
dana 29. 10. 2013 godine ,donosi :
ODLUKU
O PRISTUPANJU IZRADI URBANISTIČKOG PROJEKTA
SPO“MEDIA SKY“ ŽIVINICE
Vrsta plana
Član 1
Pristupa se izradi Urbanističkog projekta SPO“MEDIA SKY“ Živinice (u daljem tekstu
;Plan)
Granice područja za koji se radi plan
Član 2
Granica regulisana Planom obuhvata kompleks SPO“MEDIA SKY“ Živinice kojem
pripadaju parcele označene kao kč.br. 2097/2 KO Živinice Grad vlasništvo Mulavdić
Elvisa iz Živinica i kč.br. 2097/1 (dio) KO Živinice Grad u vlasništvu Općine Živinice.
Obje navedene parcele se nalaze u katastarskoj općini KO Živinice Grad,Općina
Živinice.
Granice obuhvata date su u grafičkom prilogu ove Odluke.
Površina privatne parcele je 244,70 m2 a općinske parcele je 301,93 m2 tako da je
ukupna površina obuhvata P= 546,63 m2.
Član 3
Izradi Plana pristupa se na temelju Prostornog plana TK-a i Regulacionog plana „Riba“
Živinice (Sl.glasnik Općine Živinice ,br.9/2007).
Vremenski period za koji se plan donosi
Član 4
Plan se donosi na period od 5 (pet) godina.
Nosilac izrade i nosilac pripreme
Član 5
Nosilac pripreme Plana je Služba za prostorno planiranje i komunalne poslove Općine
Živinice (u daljem tekstu :Nosilac pripreme)
Nosilac izrade Plana (u daljem tekstu :Nosilac izrade ) odredit će se u skladu sa
članom 44. i 21. Zakona o prostornom uređenju i građenju (Sl.novine TK-a,br.6/11) uz
uvažavanje odredbi Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hrecegovine .
16
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
Smjernice za izradu Plana
Član 6
Izradi plana pristupa se u svrhu urbanog uređenja i unapređenja prostora za potrebe
novih sadržaja i kapciteta u cilju svrsishodnog organiziranja ,korištenja i namjene
prostora kao i udovoljavanju zahtjevima investitora.
Opšte smjernice za izradu plana :
• O nacrtu izmjena i dopuna Plana nosilac pripreme dužan je pribaviti saglasnost
Ministarsva za prostorno uređenje i zaštitu okolice Tuzlanskog kantona ,da je
Plan usklađen sa važećim planskim dokumentima šireg područja te da je
urađen u skladu sa Uredbom.Saglasnost mora biti dostavljena u roku od 30
dana od dana prijema Plana.Ako Ministarstvo ne dostavi saglasnost u
propisanom roku ,smatrat će se da je ista data,odnosno da nema primjedbi na
nacrt Plana
• Plan izraditi u skladu sa sadržajem koji je za ovu vrstu plana utvrđen Zakonom
o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i
Hercegovine („Sl. novine Federacije BiH,br.2/06,32/08,4/10,13/10 i 45/10)
Zakonom o prostornom uređenju i građenju (Sl.novine TK,br.6/11) i Uredbom o
jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata (Sl.novine Federacije
BiH ,br.63/04,50/07 i 84/10) (u daljem tekstu: Uredba) ,te postupak razmatranja
,izrade i donošenja Plana provesti u skladu sa istim propisima.
• Urbanistički projekat ima se raditi na temelju najboljeg rješenja odabranog kroz
instituciju javnog konkursa.Programski uvjeti za raspisivanje konkursa moraju
biti saglasni sa odredbama plana šireg područja.
Posebne smjernice za izradu plana su :
• Izvršiti geodetsko snimanje postojećeg stanja u obuhvatu Plana
• Izvršiti istražne radove za izradu Elaborata o inženjersko-geološkim ,
hidrogeološkim i geomehaničkim osobinama terena na nivo izrade Idejnog
projekta
• Izradi Plana predhodi izrada projektnog programa koji zamjenjuje Regulacioni
plan
• Planom predvidjeti rješavanje pitanja saobraćajnog i infrstrukturnog povezivanja
kompleksa sa zonama u kontaktu
• Programom treba dati osnovu za izradu plana tako da se maksimalno pokuša
udovoljiti zahtjevu investitora i njegovim potrebama pod uslovom da se ne
naruše urbanističko-arhitektonski uvjeti gradnje na datom prostoru
• U granici posmatranja ,prema prostornim mogućnostima ,kao segmentu
uređenja predvidjeti zelene površine
• Prostornu organizaciju uraditi tako da se u oblikovnom smislu doprinese
poboljšanju urbanog identiteta gradskog centra i kvaliteta života lokalnog
stanovništva
Rok za izradu Plana
Član 7
Rok za pripremu,izradu i donošenje izmjena i dopuna Plana je 3 mjeseca.
17
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
Sadržaj Plana
Član 8
Plan treba da se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela .
Pored obaveznog sadržaja predviđenog članovima 64,65 i 66 Uredbe ,Plan treba da
sadrži :
Tekstualni dio :
- izvod iz teksta regulacionog plana za odnosnu prostornu cjelinu,
- obrazloženje rješenja,
- obrazloženje parternog rješenja,
- obrazloženje idejnih projekata objekata,
- orijentacioni predračun uređenja građevinskog zemljišta,
- orijentacioni predračun troškova izgradnje objekata.
Grafički dio :
- izvod iz regulacionog plana za odnosnu prostornu cjelinu, u razmjeri regulacionog
plana,
- arhitektonsko-urbanističko rješenje,
- idejni projekat parternog rješenja,
- regulacioni i nivelacioni podaci,
- idejni projekat saobraćajne, komunalne i energetske infrastrukture,
- uređenje zelenih i slobodnih površina,
- idejni projekti objekata u razmjeri 1 : 200 i 1 : 100.
-tretman zelenih površina na nivou idejnih rješenja
Javna rasprava,javni uvid I donošenje Plana
Član 9
Uključivanjem javnosti u proces izrade Plana ,sa svim potrebnim elemntima i
terminima za uključivanje javnosti u proces izrade Plana ,odvijat će se u skladu sa
Programom uključivanja javnosti u proces izrade Plana.
Način osiguranja sredstava
Član 10
Sredstva za izradu Plana obezbjedit će se od strane investitora Mulavdić Elvisa iz
Živinica kao vlasnika parcele u zoni obuhvata a u skladu sa važećim zakonskim
odredbama člana 38.stav 4. Zakona o prostornom uređenju i građenju (Sl.novine
TK,br.6/11)
Ostale odredbe
Član 11
Noislac pripreme dužan je osigurati saradnju i koordinirati aktivnostima svih
zainteresovanih strana u procesu prostornog planiranja.
Član 12
Sastavni dio ove Odluke je grafički prilog sa ucrtanom granicom obuhvata Plana.
18
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
Član 13
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Sl.glasniku Općine
Živinice „.
PREDSJEDAVAJUCI OPCINSKOG
VIJECA
Fahrudin Vejzovic,s.r.
Broj:10-05-4967/2013
Datum:29.10.2013.godine
19
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06), člana 49. i 52., a u vezi sa
članom 61. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH, br. 86/07, 24/09 i 44/10), člana 46. Zakona o budžetima u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 19/06, 76/08, 05/09 i
32/09) člana 25. Statuta općine Živinice („Službeni glasnik općine Živinice“, broj 3/08) i člana
91.Poslovnika o radu Općinskog vijeća Živinice („Službeni glasnik općine Živinice“ broj 7/06)
Općinsko vijeće Živinice na vanrednoj sjednici održanoj 01.02. 2014. godine, donijelo je:
ODLUKU
o odobravanju izdavanja garancije Federalnom ministarstvu finansija za otplatu zajma
Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Drugi projekat upravljanja
čvrstim otpadom
Član 1.
Federalno ministarstvo finansija- Federalno ministarstvo financija (u daljem tekstu:
Ministarstvo) će u skladu sa Supsidijarnim sporazumom o zajmu između Federalnog
ministarstva finansija i Javnog preduzeća „Eko – Sep „ d.o.o. Živinice Centar za upravljanje
otpadom Separacija 1, sredstva zajma Svjetske banke u iznosu od 1.569.572,00 SDR ili 60% od
ukupno odobrenog iznosa, koliko iznosi suvlasnički udio Općine Živinice u Javnom preduzeću
„Eko – Sep „ d.o.o. Živinice Centar za upravljanje otpadom Separacija 1, proslijediti Javnom
preduzeću „Eko – Sep „ d.o.o. Živinice Centar za upravljanje otpadom Separacija 1 u svrhu
realizacije Drugog Projekta upravljanja čvrstim otpadom.
Član 2.
Sredstva zajma iz člana 1. ove Odluke namijenjena su za:
- Izradu glavnog projekta;
- Izgradnju pristupnih puteva;
- Izgradnju ulazne zone;
- Izgradnju ograde odlagališta;
- Nabavu i postavljanje kolne vage;
- Nabavu cisterne za gorivo
- Izgradnju tijela odlagališta;
- Nabavu i postavljanje kontejnerskih objekata;
- Nabavu potrebne opreme i mehanizacije;
- Priključenje električne energije;
- Izgradnju sistema vodosnadbjevanja i ostalih sadržaja iz projekta.
Član 3.
Sredstva zajma namijenjena za izvođenje radova i pružanje usluga iz prethodnoga člana
odobravaju se pod slijedećim uslovima:
- Rok otplate..............................................20 godina (uključen grace period)
- Grace period..............................................8 godina
- Kamatna stopa..........................................Libor+varijabilni raspon
- Pristupna taksa...........................................0,25% jednokratno na iznos glavnice zajma
- Dospijeća..................................................polugodišnja
20
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
Član 4.
Općina Živinice garantuje Ministarstvu za obaveze Javnog preduzeća „Eko-Sep“ d.o.o.
Živinice Centar za upravljanje otpadom Separacija 1 na iznos zajma iz člana 1. ove Odluke, tj.
iznos od 1.569.572,00 SDR utvrđene prema uslovima Supsidijarnog sporazuma iz člana 1. ove
Odluke.
Ovlašćuje se Općina Živinice na izdavanje, a Općinski načelnik na zaključivanje ugovora
o davanju garancije općine Živinice u korist Ministarstva, za zaduživanje Javnog preduzeća
„Eko – Sep“ d.o.o. Živinice Centar za upravljanje otpadom Separacija 1 pod uslovima
definisanim ovom Odlukom.
Član 5.
Općina Živinice garantuje Ministarstvu da će na prvi poziv Ministarstva, dospjele a
neplaćene obaveze Javnog preduzeća „Eko – Sep“ d.o.o. Živinice Centar za upravljanje
otpadom Separacija 1., opisane u članu 3. ove Odluke, ispuniti u roku od 15 dana od dana
dospijeća ukoliko iste ne budu ispunjene od strane nevedenog preduzeća.
Radi osiguranja vlastitih obaveza po ovoj garanciji Općina Živinice je saglasna da
Ministarstvo u slučaju neispunjenja preuzetih obaveza, izravno i bez upozorenja izvrši naplatu
dospjelih a neplaćenih obaveza javnog preduzeća sa računa javnih prihoda Federacije Bosne i
Hercegovine i to iz dijela prihoda koji pripadaju Općini Živinice.
Član 6.
Javno preduzeće „Eko – Sep“ Centar za upravljanje otpadom Separacija 1 obavezno je
obavijestiti Općinu Živinice u slučaju eventualnih poteškoća u otplati zajma odmah po
njihovom nastupanju.
Član 7.
Prije izdavanja predmetne garancije, općinski Načelnik će u ime Općine Živinice
zaključiti ugovor sa Javnim preduzećem „Eko – Sep“ Centar za upravljanje otpadom Separacija
1 kojim će urediti međusobna prava i obaveze u svrhu redovite otplate kao i instrumenata
osiguranja, te obaveze pravnih slijednika.
Član 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine
Živinice“.
Broj: 10-05-609/14
Živinice, 03.02.2014.
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Esed Zenunović,s.r.
21
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06), člana 49. i 52., a u vezi sa
članom 61. Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, br. 86/07, 24/09 i 44/10), člana 46. Zakona o budžetima u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:19/06, 76/08, 05/09 i
32/09) člana 25. Statuta općine Živinice („Službeni glasnik općine Živinice“, broj 3/08) i člana
91.Poslovnika o radu Općinskog vijeća Živinice („Službeni glasnik općine Živinice“ broj 7/06)
Općinsko vijeće Živinice na vanrednoj sjednici održanoj 01.02.2014. godine, donijelo je:
ODLUKU
o odobravanju izdavanja garancije Federalnom ministarstvu finansija za otplatu kredita
Svjetske banke-Međunarodne asocijacije za razvoj za Drugi projekat upravljanja čvrstim
otpadom
Član 1.
Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija (u daljem tekstu:
Ministarstvo) će u skladu sa Supsidijarnim kreditnim sporazumom između Federalnog
ministarstva finansija i Javnog preduzeća „Eko-Sep“ d.o.o. Živinice Centar za upravljanje
otpadom Separacija 1, kreditna sredstva Svjetske banke u iznosu od 523.191,00 SDR ili 60% od
ukupno odobrenog iznosa kredita, koliko iznosi suvlasnički udio Općine Živinice u Javnom
preduzeću „Eko-Sep“ d.o.o. Živinice Centar za upravljanje otpadom Separacija 1, proslijediti
Javnom preduzeću „Eko – Sep „ d.o.o. Živinice Centar za upravljanje otpadom Separacija 1 u
svrhu realizacije Drugog Projekta upravljanja čvrstim otpadom.
Član 2.
Kreditna sredstva iz člana 1. ove Odluke namijenjena su za:
- Izradu glavnog projekta;
- Izgradnju pristupnih puteva;
- Izgradnju ulazne zone;
- Izgradnju ograde odlagališta;
- Nabavu i postavljanje kolne vage;
- Nabavu cisterne za gorivo
- Izgradnju tijela odlagališta;
- Nabavu i postavljanje kontejnerskih objekata;
- Nabavu potrebne opreme i mehanizacije;
- Priključenje električne energije;
- Izgradnju sistema vodosnabdjevanja i ostalih sadržaja iz projekta.
Član 3.
Kreditna sredstva namijenjena za izvođenje radova i pružanje usluga iz prethodnoga
člana odobravaju se pod slijedećim uslovima:
- Rok otplate..............................................20 godina (uključen grace period)
- Grace period............................................10 godina
- Kamatna stopa........................................0%
- Servisni troškovi.....................................0,75% godišnje
- Naknada za neiskorištena sredstva kredita...................0,5% godišnje
- Dospijeća................................................polugodišnja
- Valuta povlačenja i vraćanja kredita .....EUR
22
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
Član 4.
Općina Živinice garantuje Ministarstvu za obaveze Javnog preduzeća „Eko-Sep“ d.o.o.
Živinice Centar za upravljanje otpadom Separacija 1 na iznos kredita iz člana 1. ove Odluke, tj.
iznos od 523.191,00 SDR utvrđene prema uslovima Supsidijarnog sporazuma iz člana 1. ove
Odluke.
Ovlašćuje se Općina Živinice na izdavanje, a Općinski načelnik na potpisivanje ugovora
o davanju garancije općine Živinice korist Ministarstva, za kreditno zaduživanje Javnog
preduzeća „Eko – Sep“ d.o.o. Živinice Centar za upravljanje otpadom Separacija 1 pod
uslovima definisanim ovom Odlukom.
Član 5.
Općina Živinice garantuje da će na prvi poziv Ministarstva, dospjele a neplaćene obaveze
Javnog preduzeća „Eko – Sep“ d.o.o. Živinice Centar za upravljanje otpadom Separacija 1,
opisane u članu 3. ove Odluke, ispuniti u roku od 15 dana od dana dospijeća ukoliko iste ne
budu ispunjene od strane navedenog preduzeća.
Radi osiguranja vlastitih obaveza po ovoj garanciji Općina Živinice je saglasna da
Ministarstvo u slučaju neispunjenja preuzetih obaveza, izravno i bez upozorenja izvrši naplatu
dospjelih a neplaćenih obaveza javnog preduzeća sa računa javnih prihoda Federacije Bosne i
Hercegovine i to iz dijela prihoda koji pripadaju Općini Živinice.
Član 6.
Javno preduzeće „Eko – Sep“ Centar za upravljanje otpadom Separacija 1 obavezno je
pravovremeno obavijestiti Općinu Živinice u slučaju eventualnih poteškoća u otplati kredita
odmah po njihovom nastupanju.
Član 7.
Prije izdavanja predmetne garancije, Općinski Načelnik će u ime općine Živinice
zaključiti ugovor sa Javnim preduzećem „Eko – Sep“ Centar za upravljanje otpadom Separacija
1 kojim će urediti međusobna prava i obaveze u svrhu redovite otplate kao i instrumenata
osiguranja, te obaveze pravnih slijednika.
Član 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine
Živinice“.
Broj: 10-05-610/14
Datum, 03.02.2014.
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Esed Zenunović,s.r.
23
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 10-05-193/2014
Dana, 24.01.2014. godine
Postupajući po odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom
uređenju i građenju („Službene novine TK”, broj: 15/13), na osnovu člana 24. Statuta općine
Živinice (“Službeni glasnik općine Živinice”, broj: 4/12), Općinsko vijeće Živinice na sjednici
održanoj dana 23.01.2014. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjeni Odluke broj: 10-05-9061/2012 od 11.12.2012. godine
I
U članu I Odluke o izboru i imenovanju predsjednika i članova stalnih radnih tijela
Općinskog vijeća Živinice, broj: 10-05-9061/2012 od 11.12.2012. godine, briše se stav pod
rednim brojem 5.
II
Ostale odredbe Odluke broj: 10-05-9061/2012 od 11.12.2012. godine se ne mijenjaju.
III
Odluku o izmjeni Odluke broj: 10-05-9061/2012 od 11.12.2012. godine objaviti u
„Službenom glasniku općine Živinice”.
Obrazloženje
Osamnaestog (18.) novembra 2013. godine usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o prostornom uređenju i građenju (”Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj:
15/13). Navedeni Zakon stupio je na snagu osam dana od dana objavljivanja.
Članom 31. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju
(„Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 15/13), brisan je član 180. Zakona o prostornom
uređenju i građenju („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 6/11), po kojem je bilo
propisano da se preduslovi u urbanističkoj saglasnosti u situacijama kada dokumenti iz člana
68. stav 3. ovog Zakona nisu doneseni ili je istekao period za koji su doneseni, utvrđuju na
temelju stručne ocjene Komisije koju imenuje Općinsko vijeće.
24
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
U vezi sa članom 31. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i
građenju („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 15/13), Komisija za davanje stručne
ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, nije više nadležna za izdavanje Stručne
ocjene, te će se urbanističko-tehnički uslovi utvrđivati isključivo od strane nadležne Općinske
službe, odnosno Službe za prostorno planiranje i komunalne poslove bez potrebe za
predhodnim radom Komisije za davanje Stručne ocjene, što znači da postojanje i rad Komisije
za davanje stručne ocjene više nema zakonskog osnova.
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Esed Zenunović,s.r.
25
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
Opcina Zivinice
Opcinsko vijece
broj:10-05-194/2014
dana:23.01.2014.godine
Na osnovu clana 13 Zakona o principima lokalne samouprave (Sl.novine FbiH
,br.49/06),clana 24 Statuta Opcine Zivinice (Sl. Glasnik Opcine Zivinice br.4/12) ,na prijedlog
Komisije za izbor i imenovanje ,Opcinsko vijece na sjednici odrzanoj dana 23.01.2014.godine
donosi,
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke br. 10-05-9140/2012 ,od 11.12. 2012.godine
I
U Odluci br.10-05-9140/2012 od 11.12.2012.godine dodaje se novi clan koji glasi:
" Pravo na naknadu ostvaruje i uposlenik Organa uprave – vozac koji obavlja
poslove prevoza za Komisiju za procjenu prometne vrijednosti nepokretnosti i prava ,i to u
iznosu od 10% od prosjecne plate u FBiH,po poslednje objavljenom podatku.
II
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke br.10-05-9140/12, od 11.12.2012.godine
stupa na snagu danom donosenja i objaviti ce se u "Sluzbenom glasniku Opcine Zivinice."
Predsjedavajuci
Esed Zenunovic,s.r.
26
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:10-05-5478/13
Dana, 29.11.2014.godine
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/06), člana 24. Statuta općine
Živinice ( „Službeni glasnik općine Živinice“ br.4/12), u vezi provedbe USAID-ovog Projekta
„Ekonomija energetske efikasnosti“ (3E), Općinsko vijeće Živinice, na sjednici održanoj
22.01. 2014.godine, d o n o s i
ODLUKU
o davanju saglasnosti za potpisivanje Izjave o politici
energetske efikasnosti i zaštite okoliša
Član 1.
Daje se saglasnost Općinskom načelniku za potpisivanje Izjave o politici energetske
efikasnosti i zaštite okoliša, u ime Općine Živinice, u sklopu provedbe USAID-ov og Projekta
„Ekonomija energetske efikasnosti“ (3E).
Član 2.
Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Živinice“.
Obrazloženje
Projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) “Ekonomija energetske
efikasnosti” (3E) je u sklopu „Godine energetske efikasnosti u Kantonu Tuzla“, organizovao
potpisivanje Energetske povelje.
Naime, kako bi aktivno promovisali energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i
upravljanje energijom u javnim zgradama i komunalnim sistemima, trinaest načelnika Kantona
Tuzla i premijer Kantona Tuzla su 19. juna 2013. godine potpisali Energetsku Povelju.
Potpisivanje Povelje izražava namjeru načelnika i premijera da usmjere svoja nastojanja ka
održivoj energetskoj budućnosti u njihovim općinama. Upravljanje energijom je proces
kontinuiranog praćenja potrošnje da bi se otkrila i korigovala pretjerana potrošnja energije, a
sve u cilju smanjenja troškova koji se odnose na energiju, a što će doprinijeti i stvaranju uslova
za investiranje u energetsku efikasnost, koji nadalje stvaraju nova radna mjesta.
U sklopu „Godine energetske efikasnosti u Kantonu Tuzla“ USAID 3E će fokusirati
aktivnosti na jačanju kapaciteta općina Kantona Tuzla kako bi se odredila bazna energetska
potrošnja i predložila organizaciona struktura za upravljanje energijom. Također je planirana i
opsežna kampanja za podizanje javne svijesti koja je uključivala i uspostavu EE info pulteva,
tako da je 26. septembra 2013. godine u Živinicama održana promocija prve EE Info tačke u
Kantonu Tuzla, u šalter sali Općine Živinice. Prisutnima je predstavljena EE Info tačka na kojoj
se nalaze brošure sa korisnim energetskim savjetima, priručnici o korištenju obnovljivih izvora
energije te ostali info materijali vezani za energetsku efikasnost koji mogu pomoći građanima
da se više educiraju o energetskoj efikasnosti i njenim prednostima.
27
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
USAID-ov projekat Ekonomija energetske efikasnosti (3E) je program vrijedan 4,2
miliona dolara za promociju tehnologija energetske efikasnosti i to putem razvoja pilot
projekata u objektima sufinansiranim od strane javnog i privatnog sektora. Cilj pilot projekata
je da se u praksi prikaže kako energetska efikasnost štedi novac potrošačima i da je
najekonomičniji način smanjenja potrošnje energije. Kako se korištenje energije smanjuje, tako
su troškovi za potrošača niži – u vidu nižih računa za grijanje, struju i vodu. Mjere energetske
efikasnosti je relativno lako sprovesti, a povrat uloženih sredstava se vraća u kratkom periodu.
Jedna od aktivnosti na sprovođenju projekta “Ekonomije energetske efikasnosti” (3E) je i
potpisivanje “Izjave o politici energetske efikasnosti i zaštite okoliša” od strane Općinskog
načelnika uz saglasnost Općinskog vijeća, a koja se nalazi u prilogu:
IZJAVA O POLITICI ENERGETSKE EFIKASNOSTI I ZAŠTITE
OKOLIŠA
OPREDJELJENJE:
Strateško je opredjeljenje općine Živinice postići visoku efikasnost potrošnje energije i zaštite
okoliša. Zbog toga će općina Živinice provoditi niz aktivnosti kojima će se uspostaviti Sistem
upravljanja energijom u svim objektima u vlasništvu općine Živinice.
CILJ:
Uspostavom Sistema upravljanja energijom i ostalih mjera poboljšanja energetske efikasnosti,
općina Živinice:
• želi smanjiti troškove za energiju u iznosu od 5% svake godine tokom sljedećih 5
godina;
• želi smanjiti emisije stakleničkih plinova na najmanju moguću mjeru, u istom razdoblju;
• želi upravljanjem troškova za energiju poboljšati ekonomsku efikasnost u objektima,
produktivnost i radne uvjete za sve zaposlene;
• želi kontinuirano raditi na očuvanju okoliša.
Ostvarivanjem tih rezultata općina Živinice želi postati primjer najbolje prakse za upravljanje
energijom i smanjenje štetnih utjecaja na okoliš.
KLJUČNI FAKTORI USPJEHA:
• uspostava organizacije s odgovornim osobama za energetsku efikasnost;
• uspostava sistema mjerenja i nadzora potrošnje energije i utjecaja na okoliš;
• upravljanje troškovima i efikasnošću usluge građanima;
• razvijanje potrebnih vještina i znanja;
• poticanje malih, ali kontinuiranih doprinosa svakog zaposlenika;
• trajno motiviranje svih zaposlenika;
• redovito praćenje ostvarenja ciljeva i javno izvještavanje.
AH/BM
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
ESED ZENUNOVIĆ.S.R.
28
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:10-05-201/2014
Dana, 23.01.2014.godine
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj:49/06), člana 24. Statuta općine Živinice
( „Službeni glasnik općine Živinice“ br.4/12), člana 3. Odluke o postupku davanja u zakup
skladišnih, pomoćnih i podrumskih prostora („Službeni glasnik Općine Živinice“ br. 1/13),
Općinsko vijeće Živinice, na sjednici održanoj 23.01. 2014.godine, d o n o s i
ODLUKU
o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o zakupu pomoćnog
prostora u kompleksu bivšeg vojnog skladišta „Ljubače“
„ELISA BERRY BH“ d.o.o. ŽIVINICE – OPĆINA ŽIVINICE
Član 1.
Daje se saglasnost Općinskom načelniku za potpisivanje ugovora o zakupu pomoćnog
objekta u kompleksu bivšeg vojnog skladišta „Ljubače“:
P+1......... 1 objekat, bruto površine: prizemlje + sprat: 2 x (11,20 x 16,65) = 372,96 m2,
s ponuđačem „ELISA BERRY BH“ d.o.o. Živinice.
Ugovor će se potpisati na period zakupa od 25. godina, u skladu sa drugim elementima iz
ponude ponuđača „ELISA BERRY BH“ d.o.o. Živinice od 18.12.2013.godine (dostavljena po
Javnom pozivu br.01/2-05-89-1541/13 od 02.12.2013.godine, objavljen u dnevnom listu
„Oslobođenje“ dana 04.12.2013.godine) i tekstom ugovora koji je u prilogu ove odluke.
Član 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Živinice“.
BM
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
ESED ZENUNOVIĆ,S.R.
29
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
Općinsko vijeće
Broj: 10-05-199/14
Dana, 23.01.2014. godine
Na osnovu člana 8. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene
novine FBiH“ br. 49/06), člana 24. Statuta općine Živinice („Službeni glasnik općine
Živinice“ broj:4/12) i člana 44. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik općine
Živinice“ broj:3/08), Općinsko vijeće Živinice, na sjednici održanoj dana 23.01.2014.godine,
donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa o utvrđivanju lokacija
za privremeno zauzimanje javnih površina
Član 1.
U tabeli 8. Programa o utvrđivanju lokacija za privremeno zauzimanje javnih površina
lokacija označena kao „H9 – niz II ulicu prema raskrsnici sa ul. Pašage Gogića“, mijenja se i
glasi:
„ H9 – u ulici Alije Izetbegovića (sjeverno od raskršća ulica Pašage Gogića i ul. Alije
Izetbegovića).“
Raspored 6 taksi štandova na mikrolokaciji „H9“ iz stava 1. ovog člana, izvšit će se na
slobodnim lokacijama nakon što Savjet za bezbjednost saobraćaja općine Živinice i JP
„Horizontala-Živinice“ Živinice izvrše uvid u stanje na terenu i omoguće rezervaciju parking
mjesta svim zainteresovanim pravnim subjektima koji se nalaze neposredno uz javni parking
prostor.
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Živinice“.
AM
PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG
VIJEĆA ŽIVINICE
Esed
30
Zenunović,s.r.
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
Općinsko vijeće
Broj:10-05-199-1/14
Dana,23.01.2014. godine
Na osnovu člana 8. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH
(„Službene novine FBiH“ br. 49/06), člana 24. Statuta općine Živinice („Službeni glasnik
općine Živinice“ broj:4/12), člana 24. Statuta općine Živinice („Službeni glasnik općine
Živinice“ broj:4/12) i člana 44. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik općine
Živinice“ broj:3/08), Općinsko vijeće Živinice, na sjednici održanoj dana 23.01. 2014.godine,
donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Programa o utvrđivanju lokacija
za privremeno zauzimanje javnih površina
Član 1.
U tabeli 5. Programa o utvrđivanju lokacija za privremeno zauzimanje javnih površina,
mijenja se lokacija kioska označenog kao NK 28 koja se nalazi „između BKC-a i Sportske
dvorane Živinice“, tako da je nova lokacija označena kao:
- NK28, „ul. Alije Izetbegovića“ (do elektrotrafoa kod skretanja za BKC).
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine
Živinice“.
AM
PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG
VIJEĆA ŽIVINICE
Esed Zenunović,s.r.
31
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
Općinsko vijeće
Broj: 10-05-200/14
Dana,16.01.2014. godine
Na osnovu člana 8. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene
novine FBiH“ br. 49/06), članova 6. i 8. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene
novine Tuzlanskog kantona“ broj:11/05), člana 24. Statuta općine Živinice („Službeni glasnik
općine Živinice“ broj:4/12), članova 2. i 3. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik
općine Živinice“ broj:3/08), Općinsko vijeće Živinice, na sjednici održanoj dana 23.01.2014.
godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na području općine Živinice
Član 1.
U članu 18.stav 1. Odluke o javnim parkiralištima na području općine Živinice broj:1005-9094 od 30.12.2010.godine, iza riječi: „uređajem za blokiranje točkova“, dodaje se novi
tekst koji glasi: „ili izdati obavijest o počinjenom prekršaju na osnovu kojeg će biti izdat
prekršajni nalog ili pokrenut prekršajni postupak“.
U stavu 2. iza riječi: „deblokiranja vozila“, dodaje se novi tekst koji glasi: „ili izdavanje
obavijesti o počinjenom prekršaju“.
Član 2.
U članu 32. stav 1. mijenja se i glasi:
„ Novčanom kaznom u iznosu od 30 KM do 60 KM, kazniće se vlasnik motornog vozila u
slučaju povrede odredbi iz člana 17. stav 1. tačke 1., 2. i 3. ove Odluke, a kome je izdato
obavještenje o počinjenom prekršaju od strane ovlaštenih zaposlenika JP „Horizontala
Živinice“ d.o.o. Živinice, kao i za neplaćanje novčane naknade iz člana 19. i 20. ove Odluke.“
Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Živinice“.
AM
PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG
VIJEĆA ŽIVINICE
Esed
32
Zenunović
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 10-05-205-1/2014
Dana, 27.01.2014. godine
Na osnovu člana 24. Statuta općine Živinice (“Sl. glasnik općine Živinice”, br. 4/12) i
člana 102. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Živinice – prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine
Živinice”, br. 13/2012), Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj dana 23.01.2014.
godine, razmatrajući
DNEVNI RED
Izvještaj o radu Općinskog vijeća Živinice za 2013. godinu.
Program rada Općinskog vijeća Živinice za 2014. godinu.
Nacrt Budžeta općine Živinice za 2014. godinu.
Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta za 2014. godinu.
Program rada Općinskog načelnika za 2014. godinu.
Inicijativa za realizaciju namjenskih sredstava JP Elektroprivreda BiH za toplifikaciju
Živinica.
7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke broj:10-05-9140/2012 od 11.12.2012.
godine.
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke broj: 10-05-9061/2012 od 11.12.2012. godine.
9. Nacrt Urbanističkog projekta SPO „MEDIA SKY“ Živinice.
10. Nacrt Urbanističkog projekta Tržnog centra „Aden“ Živinice.
11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje Izjave o
politici energetske efikasnosti i zaštite okoliša.
12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Federalnom ministarstvu
finansija za otplatu kredita Svjetske banke – Međunarodne asocijacije za Projekat
upravljanja čvrstim otpadom.
13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Federalnom ministarstvu
finansija za otplatu zajma Svjetske banke – Međunarodne Banke za razvoj za Projekat
upravljanja čvrstim otpadom.
14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni programa o utvrđivanju lokacija za privremeno
zauzimanje javnih površina na području općine Živinice.
15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni programa o utvrđivanju lokacija za privremeno
zauzimanje javnih površina na području općine Živinice.
16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na području općine
Živinice.
17. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o zakupu pomoćnog
prostora u kompleksu bivšeg vojnog skladišta „Ljubače“.
18. Izvještaj o radu u poslovanju JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Živinice za 2012. godinu.
19. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Horizontala Živinice“ d.o.o. Živinice za 2012. godinu.
20. Izvještaj o finansijskom poslovanju JP „Gradska dvorana“ d.o.o. Živinice za 2012.
godinu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
33
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
21. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Radio televizija“ Živinice za 2012.
godinu.
22. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Bosanski kulturni centar“ Živinice za
2012. godinu.
23. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Centar za socijalni rad“ Živinice za 2012.
godinu
24. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JZU „Dom zdravlja“ Živinice za 2012.
godinu.
25. Izvještaj o radu za pedagošku 2011/2012. godinu i poslovanju za 2012. godinu JU
„Dječije obdanište“ Živinice.
26. Informacija o provođenju Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja.
27. Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.
donosi
ZAKLJUČKE
I
1. Ne usvaja se Izvještaj o radu Općinskog vijeća Živinice za 2013. godinu.
2. Usvaja se Program rada Općinskog vijeća Živinice za 2014. godinu, uz dopune – da se u
I kvartalu Programa rada dodaju sljedeće tačke:
- Nacrt Odluke o sufinansiranju javne rasvjete.
- Nacrt Odluke o vatrogatstvu na području općine Živinice.
- Izvještaj o sprovođenju izbora u MZ.
- Informacija o stanju zagađenja rijeke Oskove od strane RMU „Banovići”.
- Informacija o odlaganju rudne jalovine od strane rudnika „Banovići” na zapadnom
dijelu općine Živinice, tj. na području MZ Priluk, Šerići, Suha.
3. Usvaja se nacrt Budžeta općine Živinice za 2014. godinu, uz primjedbe, sugestije i
prijedloge općinskih vijećnika.
4. Usvaja se nacrt Odluke o izvršenju budžeta općine Živinice za 2014. godinu, uz sljedeću
dopunu:
- da se u čl. 32. na kraju doda „i preko planiranog nivoa do iznosa potrebno na normalno
funkcionisanje JP „Horizontala”, tj. do izmirenja poreza, doprinosa i kamata i
neisplaćenih plaća”;
- da se definiše pitanje koncesionih naknada tako što će se u nacrtu Odluke reći „da će
se sredstva prikupljena od kocesionih naknada u iznosu od 70% vratiti mjesnim
zajednicama koje trpe štetu eksploatacijom mineralnih sirovina”.
5. Usvaja će Program rada Općinskog načelnika za 2014. godinu, uz sljedeće prijedloge
vijećnika:
- da se u strateške projekte ugradi i rekonstrukcija i dogradnja vodovoda Sinac – Rijeka;
- da se u narednom periodu radi na izradi urbanističkih i regulacionih planova mjesnih
zajednica gdje je to moguće;
- pokrenuti inicijativu i pripremati planski da se od rudnika devastiranja područja koja
se mogu u vrlo kratkom vremenu preurediti, vratiti u namjenu i na korištenje
građanima.
6. Usvaja se Inicijativa za realizaciju namjenskih sredstava JP Elektroprivreda BiH za
toplifikaciju Živinica.
7. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke br. 10-05-9140/2012 od 11.12.2012.
godine.
34
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
- Poništava se Odluka Općinskog vijeća br. 10-05-3662-1/2013 od 22.7.2013. godine.
8. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke br. 10-05-9061/2012 od 11.12.2012.
godine, s tim da se iz iste brišu odredbe koje se odnose na Komisiju za privredu i razvoj.
9. Povlači se sa dnevnog reda Nacrt Urbanističkog projekta SPO „MEDIA SKY” Živinice.
10. Povlači se sa dnevnog reda Nacrt Urbanističkog projekta Tržnog centra „Aden”
Živinice.
11. Donosi se Odluka o davanju saglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje Izjave o
politici energetske efikasnosti i zaštite okoliša.
12. Povlači se Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Federalnom
ministarstvu finansija za otplatu kredita Svjetske banke – Međunarodne asocijacije za
projekat upravljanja čvrstim otpadom, kao i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za
izdavanje garancije Federalnom ministarstvu finansija za otplatu zajma Svjetske banke –
Međunarodne Banke za razvoj za Projekat upravljanja čvrstim otpadom, uz zaključak:
Općinsko vijeće Živinice traži da se održi zajednički sastanak sa općinom Banovići na
nivou načelnika općina, predsjedavajućih općinskih vijeća i šefova nadležnih općinskih
službi, da se pokrene paralelna aktivnost na davanju garancija u obje općine, usaglase
sva eventualna nejasna pitanja i pripreme ove odluke za narednu sjednicu Općinskog
vijeća.
13.Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni programa o utvrđivanju lokacija za privremeno
zauzimanje javnih površina na području općine Živinice kojom se mijenja lokacija
kioska označenog kao NK 28 koja se nalazi „između BKC-a i Sportske dvorane, tako
da je nova lokacija označena kao NK 28, ul. Alije Izetbegovića (do elektro trafoa kod
skretanja za BKC).
15. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Programa o utvrđivanju lokacija za privremeno
zauzimanje javnih površina uz preinake u čl. 1. u skladu a zaključkom:
- Ponuđeno rješenje koje se tiče 6 – taxi stajališta, odnosno taxi mjesta u ul. Alije
Izetbegovića, sjeverno od ukrštanja sa ulicom Pašage Gogića, dakle preko puta
gradske piace, da to ne bude ovih 6 ucrtanih mjesta nego da Savjet za bezbjednost
saobraćaja i predstavnici firme „Horizontala“, izađu na teren da omoguće sve i
jednom pravnom subjektu koji gore ima da može rezervistai parking mjesta radi
svojih klijenata i mušterija a da se na preostalom dijelu od ukrštanja sa ulicom
Pašage Gogića dozvoli 6 stajališta za taksiste, pa dokle dođe.
- Obavezuje se Općinski načelnik da za narednu sjednicu Općinskog vijeća predloži
izmjene Odluke o režimu saobraćaja u gradu.
16. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na području
općine Živinice.
17. Donosi se Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o zakupu pomoćnog
prostora u kompleksu bivšeg vojnog skladišta „Ljubače“ uz sljedeći zaključak kojim
se firma „Elisa Berry BH“ doo Živinice obavezuje da će o svom trošku izvršiti
izmještanje montažnog objekta na zato predviđenu lokaciju za potrebe Udruženja
djece sa posebnim potrebama „Vrati mi osmjeh“.
18. Izvještaj o radu JP i JU za 2012. godinu neće se razmatrati zbog nesvrsishodnosti,
a zadužuju se direktori da do 31.03.2014. godine podnesu izvještaje o radu za
2013. godinu sa mišljenjem upravnih i nadzornih odbora.
19. Usvaja se Informacija o provođenju Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja, uz
zaključak da Tuzlanski kanton ispuni svoju zakonsku obavezu i izgradi azil za
pse.
- Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative:
Na prijedlog Općinskog načelnika Općinskog vijeće Živinice usvojilo je sljedeće
Odluke:
35
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
1.
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u F BiH („Službene
novine F BiH“, br. 49/06), u vezi člana 5. Zakona o javnim preduzećima u F BiH
(„Službene novine F BiH“, br. 08/5), člana 8. Uredbe o vršenju ovlaštenja organa TK i
opština na području TK u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala
(„Službene novine TK „, br. 11/05) i člana 24. Statuta općine Živinice („Službenik
glasnik općine Živinice“, br. 4/12), Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj
23.01.2014. godine, d o n o s i
ODLUKU
Član 1.
Ovom Odlukom imenuju se punomoćnici državnog kapitala u Skupštini JKP
„Komunalno“ Živinice u sljedećem sastavu:
1. Smajlović Muhamed, uposlenik preduzeća
2. Trumić Teufik,
3. Brčaninović Elvis.
Član 2.
Punomoćnici državnog kapitala Skupštine JKP „Komunalno“ Živinice iz tačke 1. ove
Odluke su ovlašteni za odlučivanje o svim pitanjima iz nadležnosti Skupštine JKP
„Komunalno“ Živinice.
Član 3.
Mandat Skupštine traje do potpunog okončanja postupka provedbe Rješenja
Kantonalne Agendije za privatizaciju TK br. 01474/2013 od 27.5.2013. godine, a najkasnije 90
dana.
5.
Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku
općine Živinice“.
2.
Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u F BiH
(„Službene novine F BiH“, br. 49/06), u vezi člana 8. Uredbe o vršenju ovlaštenja
organa TK i općina na području TK u privrednim društvima sa učešćem državnog
kapitala („Službene novine TK“, br. 11/05) i člana 24. Statuta Statuta općine Živinice
(„Službenik glasnik općine Živinice“, br. 4/12), Općinsko vijeće Živinice na sjednici
održanoj 23.01.2014. godine, d o n o s i
36
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
ODLUKU
o davanju saglasnosti
Član 1.
Ovom Odlukom daje se saglasnost Skupštini JKP „Komunalno“ Živinice da
imenuje privremeni Nadzorni odbor JKP „Komunalno“ Živinice u sastavu:
1. Umihanić Bahrija, prof. dr.
2. Jahić Muhamed, dipl. pravnik
3. Aličić Jasmina, dipl. ekon.
Član 2.
Privremeni Nadzorni odbor će vršiti svoju funkciju do izbora Nadzornog
odbora u skladu sa zakonom a najduže do 90 dana od njegovog imenovanja.
Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom
glasniku općine Živinice“.
II
Zaključke objaviti u “Službenom glasniku općine Živinice”.
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Esed Zenunović,s.r.
37
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA ŽIVINICE
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 10-05-4970-6/2014
Dana, 28.01.2014. godine
Na osnovu člana 24. Statuta općine Živinice (“Sl. glasnik općine Živinice”, br. 4/12) i
člana 102. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Živinice – prečišćeni tekst (“Sl. glasnik općine
Živinice”, br. 13/2012), Općinsko vijeće Živinice na sjednici održanoj dana 23.01.2014.
godine, usvojilo sljedeću
INICIJATIVU
I
Općinsko vijeće Živinice upućuje inicijativu prema Skupštini Tuzlanskog kantona i
Vladi Tuzlanskog kantona da se namjenska sredstva uplaćena od strane JP Elektroprivreda BiH
za I fazu toplifikacije Živinica, u iznosu od 3 miliona KM, realizuju odmah, jer je već prošlo 18
mjeseci od njihove uplate.
Ukoliko nadležno resorno ministarstvo ne realizuje planirana sredstva do kraja februara
ove godine, tražimo da se ista prebace na budžet općine Živinice, kako bi njihovu realizaciju
izvršila općina Živinice.
II
Inicijativu objaviti u „Službenom glasniku općine Živinice”.
DOSTAVLJENO:
- Skupština Tuzlanskog kantona,
- Vlada Tuzlanskog kantona,
- a/a.
38
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Esed Zenunović,s.r.
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i
Hercegovina
Tuzlanski kanton
Općina Živinice
Općinski Načelnik
PROGRAM RADA
NAČELNIKA OPĆINE ŽIVINICE
ZA 2014. GODINU
PREDLAGAČ/OBRAĐIVAČ: Općinski Načelnik
RAZMATRA: Općinsko vijeće
Živinice, Januar 2014. godine
39
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
I - UVOD
Programske aktivnosti Načelnika Općine Živinice za 2014. godinu predstavljaju planski akt
koji se zasniva na Ustavnim, zakonskim i statutarnim principima, a koje su sadržane u
odredbama člana VI/6. stav 1. tačka d) Ustava FBiH (“Sl.novine FBiH”, br. 1/94, 13/97, 16/02,
22/02, 52/02, 18/03, 63/03, 9/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05 i 88/08), odredbama člana 98.
Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH („Sl.novine FBiH“, br. 35/05), odredbama člana
13. i 15. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH („Sl.novine FBiH“, br. 49/06 i
51/09), te odgovarajućim odredbama Statuta općine Živinice („Sl.glasnik Općine Živinice“,
br.4/12).
Polazni osnov izrade Programa rada je trenutno pravno-političko i ekonomsko stanje, u
kome se nalazi naša općina i u kome bi se u narednom periodu mogla naći. Prilikom izrade
ovog programa obuhvaćeni su svi bitni pokazatelji, osobine i segmenti lokalnog društva,
relevantne činjenice raspoloživih podataka, statističkih mjerenja privrednih, socijalnih i
demografskih pojava koje imaju ili bi mogle da imaju uticaj na položaj i ulogu općine Živinice
u ukupnom razvoju Tuzlanskog kantona i Federacije BiH.
Zbog problema recesije i krize, kako u svim zemljama tako i u našoj općini, u 2014. godini
potrebno je posvetiti još veću pažnju budžetskoj disciplini i transparentnosti rada organa
uprave. Preduzeti sve aktivnosti u cilju praćenja, ostvarenja i zakonitog trošenja budžeta, o
čemu će se redovno izvještavati Općinsko vijeće.
Cilj izrade ovog Programa rada sadržan je u parametrima razvoja svih segmenata koji
doprinose ugodnijem životu, boljem ambijentu življenja na području općine Živinice,
postizanju što većeg stepena saglasnosti između Načelnika općine i Općinskog vijeća Živinice,
općinskih javnih ustanova i preduzeća, NVO-a i građana općine Živinice i izgradnji njihovog
međusobnog povjerenja.
Krajnji cilj izrade ovog Programa je širenje kruga zadovoljnih i sigurnih stanovnika općine
Živinice u 2014. godini.
II - PROGRAM RADA
1. Analiza stanja lokalne zajednice/općine
- Normativni položaj i uloga općine
Prema Evropskoj povelji, lokalna samouprava je oblik odlučivanja i upravljanja u užim
lokalnim zajednicama na užoj teritoriji, neposredno od strane njenih stanovnika ili od strane
njihovih predstavnika koje oni neposredno biraju i drugih lokalnih organa.
Ustav Federacije BiH je izričit u tome da se u općini ostvaruje lokalna samouprava i to
posebno naglašava kroz odredbu o nadležnosti Općinskog načelnika, prema kojoj je općinski
načelnik nadležan za provođenje općinske politike i izvršavanje općinskih propisa, kao i
obavljanje svih dužnosti koje na općinu prenesu kantonalne i federalne vlasti.
40
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
Cijeneći djelokrug i nadležnost jedinica lokalne samouprave, predviđenu članom 8. Zakona
o principima lokalne samouprave („Službene novine FBiH“, broj: 49/06) kojim je propisano da
je u vlastitoj nadležnosti jedinice lokalne samouprave sljedeće:
• osiguranje i zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa Ustavom,
• donošenje budžeta jedinice lokalne samouprave,
• donošenje programa i planova razvoja jedinice lokalne samouprave i stvaranje uvjeta za
privredni razvoj i zapošljavanje,
• utvrđivanje i provođenje politike uređenja prostora i zaštite čovjekove okoline,
• donošenje prostornih, urbanističkih i provedbenih planova, uključujući zoniranja,
• utvrđivanje i provođenje stambene politike i donošenje programa stambene i druge
izgradnje,
• utvrđivanje politike korištenje i utvrđivanja visine naknade za korištenje javnih dobara,
• utvrđivanje i vođenje politike raspolaganja, korištenja i upravljanja građevinskim
zemljištem,
• utvrđivanje politike upravljanja i raspolaganja imovinom jedinice lokalne samouprave,
• utvrđivanje politike upravljanja prirodnim resursima jedinice lokalne samouprave i
raspodjele sredstava ostvarenih na osnovu njihovog korištenja,
• upravljanje, finansiranje i unapređenje djelatnosti i objekata lokalne i komunalne
infrastrukture,
• vodosnabdijevanje, odvođenje i prerada otpadnih voda,
• prikupljanje i odlaganje čvrstog otpada,
• održavanje javne čistoće,
• gradska groblja,
• lokalni putevi i mostovi,
• ulična rasvjeta,
• javna parkirališta,
• parkovi,
• organiziranje i unapređenje lokalnog javnog prijevoza,
• utvrđivanje politike predškolskog obrazovanja, unapređenje mreže ustanova, te
upravljanje i finansiranje javnih ustanova predškolskog obrazovanja,
• osnivanje, upravljanje, finansiranje i unapređenje ustanova osnovnog obrazovanja,
• osnivanje, upravljanje, unapređenje i finansiranje ustanova i izgradnja objekata za
zadovoljavanje potreba stanovništva u oblasti kulture i sporta,
• ocjenjivanje rada ustanova i kvaliteta usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite,
obrazovanja, kulture i sporta, te osiguranje finansijskih sredstava za unapređenje
njihovog rada i kvaliteta usluga u skladu sa potrebama stanovništva i mogućnostima
jedinice lokalne samouprave,
• analiza stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine, te predlaganje mjera prema
nadležnim organima za ova pitanja,
• organiziranje, provođenje i odgovornost za mjere zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih
dobara od elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa,
• uspostavljanje i vršenje inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem propisa iz vlastitih
nadležnosti jedinice lokalne samouprave,
• donošenje propisa o porezima, naknadama, doprinosima i taksama iz nadležnosti
jedinice lokalne samouprave,
• raspisivanje referenduma za područje jedinice lokalne samouprave,
• raspisivanje javnog zajma i odlučivanje o zaduženju jedinica lokalne samouprave,
• preduzimanje mjera za osiguranje higijene i zdravlja,
41
Ponedeljak, 03.02.2014.
•
•
•
•
•
•
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
osiguranje uvjeta rada lokalnih radio i TV stanica u skladu sa zakonom,
osiguravanje i vođenje evidencije o ličnim stanjima građana i biračkih spiskova,
poslovi iz oblasti premjera i katastra zemljišta i evidencija o nekretninama,
organiziranje efikasne lokalne uprave prilagođene lokalnim potrebama,
uspostavljanje organizacije mjesne samouprave,
zaštita životinja.
Od značaju su i odredbe člana 10. i 11. pomenutog Zakona, kojima je propisano da federalni
i kantonalni organi vlasti mogu određene poslove prenijeti na općine, odnosno povjeriti njihovo
izvršenje općinama, ali takvo povjeravanje vršenja poslova mora biti praćeno dodjelom
odgovarajućih novčanih sredstava potrebnih za njihovo efikasno izvršenje. Nažalost, vrlo rijetki
su slučajevi prijenosa finansijskih sredstava namijenjenih jedinicama lokalne samouprave, ili se
prenose u neznatnom dijelu. Zbog toga još uvijek nismo u mogućnosti da riješimo jedinstven
sistem grijanja urbane jezgre općine Živinice.
Izvršni organ jedinice lokalne samouprave je općinski načelnik (u gradu gradonačelnik)
i on odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje donosi u svojoj nadležnosti, odnosno
predlaže Općinskom vijeću.Općinsko vijeće, kao predstavničko tijelo vlasti, je najviši organ
odlučivanja, a vijećnici kao članovi vijeća odgovaraju za ustavnost i zakonitost akata koje
vijeće donosi u okviru svojih nadležnosti. Međusobni odnosi vijeća i načelnika zasnivaju se na
principma međusobnog uvažavanja i saradnje, uz pojedinačnu odgovornost za ostvarivanje
vlastitih nadležnosti i zajedničku odgovornost za funkcioniranje jedinica lokalne samouprave.
- Geografski položaj i prirodni resursi
Općina Živinice ima relativno povoljan ekonomsko-socijalni položaj, koji je uvjetovan
nizom prirodno-geografskih faktora, kao što su prostrano poljoprivredno zemljište u Sprečkom
polju, šume i šumski resursi, te znatne količine mrkog uglja i lignita. Takođe, društvenogeografski faktori su relativno povoljni što se može uočiti iz geoprometnog položaja, a kojim
područjem prolaze modernije putne komunikacije i to: Magistralni put M-18: Sarajevo-TuzlaŽupanja, Regionalni putevi Živinice-Banovići, Živinice-Zvornik, Lukavac-Živinice-Šekovići,
kao i željezničke pruge Brčko-Banovići i Tuzla-Zvornik. Magistralnim putem općina je
povezana sa Sarajevom kao glavnim gradom države, koji je udaljen 120 km, te gradom Tuzla,
na udaljenosti od 19 km od područja naše općine. Osim toga, tu su i tri rijeke: Spreča, Oskova i
Gostelja sa značajnim hidropotencijalom.
- Stanovništvo i tržište rada
Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013.godine, je prvi popis koji je
proveden nakon 22 godine (posljednji popis je proveden 1991.godine). Popis 2013. godine je
proveden u periodu od 01.-15. Oktobra 2013.godine, po metodologiji koja je usklađena sa
međunarodnim standardima, kojima se utvrđuju zajednička pravila u prikupljanju podataka o
stanovništvu. Prema preliminarnim rezultatima Općina Živinica broji oko 67.000 stanovnika,
što je u Tuzlanskom kantonu, čvrto pozicionira na drugo mjesto po broju stanovnika. Međutim,
ako se uzme u obzir činjenica da na području općine Živinice živi veliki broj izbjeglica i
raseljenih osoba, koji se ovdje nisu prijavili, nego u matičnim općinama u RS iz kojih su
izbjegli, te građana iz susjednih općina (Banovići, Kladanj...), koji žive na području naše općine
a rade i prijavljeni su na općinama iz kojih su doselili, može se zaključiti da je broj građana koji
zaista žive na području općine Živinice puno veći, te da ovdje stvarno obitava oko 100.000
građana.
42
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
Iako je i u predratnom periodu naša općina, prema gustini naseljenosti, bila daleko iznad
prosjeka u Republici BiH, prema preliminarnim rezultatima Federalnog Zavoda za statistiku,
općina Živinice ponovo neće imati mogućnost realnog i predvidivog planiranja i razvoja za svih
26 mjesnih zajednica, čiji cilj je istaknut u uvodu ovog Programa rada.
- Ekonomske prilike (industrija,poljoprivreda,poduzetništvo,turizam)
Ekonomske prilike na području općine Živinice posljednjih godina bilježe kretanja uobičajena
za cijeli prostor Bosne i Hercegovine, na koje uprkos dobrim potezima i pozitivnim
aktivnostima općinska vlast ne može značajnije uticati. Trenutno, najveći problem predstavlja
nezaposlenost, odnosno nemogućnost lokalne ekonomije, zbog prije svega globalnih - širih
ekonomskih uvjeta, da obezbijedi dodatna radna mjesta. Općinska vlast je činila i čini sve kako
bi se na području općine Živinice, stvorio što povoljniji ambijent za ekonomske aktivnosti.
Otvaranje novih poslovnih zona, te nastavak uređenja postojećih je prioritetni zadatak i plan
općinske vlasti, jer trenutno veliki broj malih i srednjih privrednih društava privatnog karaktera,
predstavljaju okosnicu živiničke ekonomije.
Općina Živinice i njeni građani nastoje i nastojaće svoje aktivnosti usmjeriti na jedan od
najperspektivnijih vidova privređivanja na lokalnom nivou, a to je poljoprivreda i stočarstvo. U
tom cilju, u fazi izrade je „Studija upotrebne vrijednosti zemljišta“ za kompletno područje
općine Živinice, što će omogućiti kvalitetniji, brži i planski razvoj ovih grana privrede, koji bi
osim proizvodnje trebao da obuhvati i kompletnu preradu, kako bi se dobio što bolji ekonomski
odnosno sveukupni efekat. Isto tako u narednom periodu moramo veću pažnju posvetiti turizmu
i njegovom razvoju, te ekološkim, ekonomsko samoodrživim programima kao jednom od
veoma perspektivnih segmenata ekonomskog razvoja. U cilju provođenja planiranih aktivnosti,
odnosno stvaranju što povoljnijeg ambijenta za ulaganja i poduzetništvo, a što je u nadležnosti
lokalnog nivoa vlasti, općina je implementirala projekat u saradnji sa IFC - om (Međunaronom
finansijskom organizacijom - grupacijom Svejtske banke), čijom realizacijom su u znatnoj
mjeri smanjiti troškovi i vremenski period privrednim i drugim subjektima u pribavljanju
potrebne dokumentacije u općinskoj administraciji, čime će se stvoriti povoljniji uslovi za
njihov rad i ulaganja.
- Općinski budžet
Općinski budžet poslije godina intenzivnog porasta, a zbog opće nepovoljne situacije nije u
mogućnosti održati trend porasta, tako da isti moramo uskladiti sa potrebama na jednoj, a
realnim mogućnostima na drugoj strani. Nacrtom Budžeta za 2014. godinu to je uzeto kao
polazni okvir. Razvojna tendencija budžeta koju je općina Živinice primjenjivala duži niz
godina, značajno se odrazila na razvoj, odnosno izgradnju velikog broja infrastrukturnih
objekata na području općine Živinice (asfaltiranje puteva, uličnu - javnu rasvjetu, kanalizacione
kolektore i „prečistač“, vodovodne sisteme, sportsko-rekreativne objekte, itd), a što su Načelnik
kao predlagač i Općinsko vijeće kao organ koji usvaja godišnji budžet znali prepoznati i
usmjeriti veliki dio javnog novca u ove projekete, koje su općinu Živinice pretvorile u ozbiljnog
partnera u svim oblastima življenja, a sve u cilju izgradnje zajednice blagostanja kojoj svi
težimo. U svakom slučaju, razvojnu komponentu budžeta nećemo niti smijemo napustiti, iako
je trenutna finansijska situacija izuzetno teška, i nameće prije svega smanjenje budžetskog
deficita. U narednom periodu, prioriteni zadatak treba da nam bude selektivno razvojno
ulaganje s ciljem postizanja što boljih rezultata, a kako bismo dobili maksimalne efekte,
odnosno zadovoljstvo naših građana. Tu prije svega mislim na ulaganja koja će stvoriti
preduslove za povećanje zapošljavanja kao generatora razvoja, zatim na ekonomsku, socijalnu i
drugu sigurnost građana.
43
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
- Obrazovanje, kultura i sport
Prema važećim federalnim propisima, oblast predškolskog i osnovnog obrazovanja spada u
vlastite nadležnosti Općine. Međutim, do sada su kantonalne vlasti odbijale tu oblast prepustiti
općinama, pa samim tim i novčana sredstva potrebna za njihovo funkcionisanje. Finansiranje
predškolskog odgoja u velikoj mjeri predstavlja opterećenje Budžeta naše općine, a sve je više
osnovnih škola koje traže pomoć iz Budžeta, kako bi realizovale određene projekte:
vodosnabdijevanje, organizovanje školskih takmičenja, izgradnja poligona i sl.
- Zdravstvo i socijalna zaštita
Na području naše općine, pitanje zdravstva je dosta uređeno.
Proširivanje raspoloživih kapaciteta - nadogradnjom postojećih prostorija za rad, kojima
raspolaže JZU „Dom zdravlja“ Živinice, rezultiralo je pružanjem kvalitetnijih usluga
građanima. Porodična medicina je u velikoj mjeri riješena na području većine mjesnih
zajednica, a u onim mjesnim zajednicama u kojima to pitanje nije riješeno, potrebno je izvršiti
izgradnju objekata mjesne zajednice, sa ambulantom i matičnim uredima.
2. Programski ciljevi
U proteklom srednjoročnom periodu zahvaljujući dobroj viziji, kao i punoj podršci
stvaranja novog ambijenta i poslovnog okruženja na teritoriji naše općine, općina Živinice
postala je prepoznatljiva kao ''poljoprivredna i poduzetnička općina''. Puni doprinos ovome dala
je općinska administracija čiji su se planovi i programi rada zasnivali na viziji Općinskog
načelnika, kao i dobra podrška Općinskog vijeća, bez obzira na sve probleme i teškoće u radu.
Jedan od osnovnih problema je nezaposlenost, odnosno pojava sve veće broj nezaposlenih
osoba na području naše općine, neodgovarajuća upotreba i neiskorištenost prirodnih resursa
kojima raspolažemo i drugo.
S tim u vezi, glavni pravci i tendencije općinske politike za 2014. godinu će se temeljiti na
sljedećim principima:
- Općina će kao jedinica lokalne samouprave biti pokretač aktivnosti u stvaranju i
poboljšanju ukupne ekonomske situacije, kroz podršku lokalnom ekonomskom razvoju, javno i
transparentno izvršenje Budžeta i stvaranje partnerstva između općine, privrednog i nevladinog
sektora;
- Nastaviti dinamiku investiranja u kapitalne projekte, uz mogućnost uključivanja još većeg
broja subjekata na partnerskoj osnovi i njihovo sufinansiranje (građani organizovani kroz
interesne zborove i mjesne zajednice za projekte po dosadašnjem principu sufinansiranja sa
općinom), uključivanjem vladinog sektora sa viših nivoa vlasti, (kanton, federacija,
Elektroprivreda), privrednih subjekata kao i nevladinih organizacija;
- Korištenjem savremene tehnologije razvijati pravilnu politiku upravljanja ljudskim
resursima, na odgovorna mjesta postavljati sposobne i odgovorne menadžere, a njihove
rezultate mjeriti rezultatima koje postižu organizacije kojima rukovode;
- Zadržati razvojnu dimenziju budžetske politike (korištenjem budžetskog deficita u
razvojne svrhe), planski smanjivati deficit kroz uštede u potrošačkom dijelu budžeta;
- Omogućiti konsolidaciju javnih preduzeća i učiniti ih likvidnim i sposobnim za
investiranje u razvojne projekte od značaja za Općinu Živinice, a čiji će se doprinos ogledati
kroz ukupan lokalni razvoj;
44
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
- Zajedničkim naporima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, promijeniti stanje u
oblasti prihoda od eksploatacije prirodnih potencijala na području općine Živinice, kao što su:
rudno bogatstvo, pitka i industrijska voda (Modrac i Toplice), aerodrom, šumsko bogatstvo i
drugi resursi, kroz ažurnije naplate koncesionih dobara.
- Zajedno sa reformom organa uprave reorganizovati sve javne ustanove, kroz njihovo
ukrupljavanje i centralizaciju, smanjiti na taj način njihovu administraciju, broj uposlenika i
rashode. Značajno unaprijediti njihovo poslovanje, centralizovati finansije i računovodstvo i
pripremiti ih za trezorsko poslovanje;
- Pravovremeno kandidovati projekte prema višim nivoima vlasti, kao i međunarodnim
institucijama u skladu sa odlukama koordinacionog tima.
3. Razvojni projekti planirani za 2014. godinu
Razvojni (kapitalni) projekti na području Općine Živinice u 2014. godini obuhvatat će
realizaciju sledećih stateških projekta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Projekat: „Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Živinicama“ – faza III –
biološki tretman, te komandna zgrada sa laboratorijom: ukupna vrijednost investicije
14.300.000,00 KM, - projekat u fazi realizacije , očekuje se okončanje istog krajem
osmog mjeseca ove godine
Projekat: „Centar za upravljanje čvrstim otpadom – EKO-SEP“ – faza I (formiranje
deponije sa Centrom)– ukupna vrijednost investicije je cca 8.000.000,00 KM ( a I faze
cca 3.500.000,00 KM), - projekat u fazi pripreme za realizaciju ,
Projekat: „Toplifikacija Živinica“ – početak izgradnje sekundarne toplovodne mreže sa
podstanicama ( u gradu Živinicama) - ukupna vrijednost investicije cca 3.000.000,00
KM, - preko Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK Tuzla.
Očekuje se potpisivanje novog protokola za projekat: „Toplifikacija Živinica“ –
primarni dio ( primarni vrelovod od TE Tuzla do Živnica) sa JP “Elektroprivreda BiH”
dd Sarajevo, u 2014. godini,
Projekat:“Rekonstrukcija i dogradnja gradskog vodovodnog sistema Živinice –III faza
izgradnje potisnog cjevovoda“, vrijednost investicije oko 200.000,00 KM,
Projekat: “Nastavak izgradnje pomoćne saobraćanice u Poslovnoj zoni “Novi grad” u
Živinicama”(II faza), vrijednost investicije oko 350.000,00 KM,
Projekat:“Rekonstrukcija i dogradnja “Vodovod Kuljan – II faza, MZ Podgajevi, općina
Živinice“, vrijednost investicije: 80.000,00 KM,
Projekat: u okviru projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma u BiH“, u saradnji sa
Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, preko JU „Centar za socijalni rad“
Živinice - 10 stambenih objekata + infrastruktura, ukupna vrijednost investicije cca
250.000,00 KM,
Projekat: „ Aktiviranje poslovne zone bivše kasarne Ciljuge (bivša baza SFOR-a
„Komanči“), vrijednost investicije oko 350.000,00 KM,
Projekat: “Izgradnja nadvožnjaka u Ciljugama preko pruge Tuzla-Zvornik“, vrijednost
investicije oko 500.000,00 KM,
Nastavak izgradnje lokalnih kanalizacionih kolektora: naselje “Đurđevik – Stara Pruga”,
Stari Đurđevik i Rudar, Ciljuge, Kovači, Bašigovci, Dubrave, te “Izgradnja kolektora
fekalne kanalizacije “Ul. Modračka – Lug - Sifon na rijeci Oskovi” –u MZ Oskova“,
vrijednost investicije oko 180.000,00 KM,
45
Ponedeljak, 03.02.2014.
•
•
•
•
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
Projekat: “Program uređenja prostora obuhvaćenog RP „Rajsko jezero“ u Bašigovcima
– nastavak izgradnje”, Općine Živinice, u 2014. godini: vrijednost investicije oko
95.000,00 KM,
Projekat: “Sanacija dionice puta: Put za Kuljan ( od asfalta do asfalta ) - spoj“, “Sanacija
dionice puta: Djedino - Bukvik - Zenuni“ , “Sanacija dionice puta: Put kroz Petroviće“,
Općine Živinice, u 2014. godini: ukupna vrijednost investicija je oko 275.000.00 KM,
Projekat : „Nabavka i instaliranje parkirnih stubova-parkomata” u Živinicama, ukupna
vrijednost investicija je oko 275.000.00 KM,
Projekat : „Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda Sinac – Rijeka.
Pored strateških projekata, Općina Živinice će u 2014. godini realizovati mnoštvo drugih, ne
tako skupih, ali projekata jako važnih za naše građane. Tu prije svega mislimo na:
1. Nastaviti izgradnju glavnog potisnog voda sa izvorišta Barice-Mišići čime obezbjediti nove
količine pitke vode za grad i prigradsko područje;
2. Nastaviti aktivnosti na proširenju kanalizacione mreže prigradskih naselja i njihovo
povezivanje na glavni kanalizacioni kolektorski sistem,
3. Isfinansirati izrade projektne dokumentacije za kanalizaciju naših ruralnih naselja, čime
stvoriti preduslove za realzaciju ovih projekata na partnesrkoj osnovi i po sistemu
sufinanasiranja;
4. Kroz partnerstvo nastaviti asfaltiranje preostalih dionica lokalnih puteva i ulica, uz prioritet
razvoja nerazvijenih područja naše općine,
5. Iznaći mogućnosti vodoistražnih radova na području mjesnih zajednica koje imaju problema
sa vodosnabdijevanjem, te nastaviti rekonstrukciju i dogradnju postojećih lokalnih vodovoda
(Tupković, Kuljan, Đurđevik, Priluk i drugi),
6. U cilju efikasnijeg funkcionisanja općinske administracije izvršiti spajanje dvije općinske
zgrade (I faza).
Pored razvojnih projekata strateškog i godišnjeg nivoa, Općina Živinice u 2014. godini
definiše i sljedeće operativne ciljeve:
- Puštanje u rad jedinstvenog Matičnog registra u općini Živinice, koji će biti u sklopu
Jedinstvenog centralnog registra na području federacije BiH,
- Nabavka neophodne opreme i sredstava za što efikasniji rad Centra za pružanje usluga
građanima-šalter sala, u cilju postizanja što kvalitetnijeg pružanja usluga građanima, kao
i usluga koje se odnose na Zakon o matičnim knjigama i podzakonskim aktima,
- Realizovati sve ugovorene i započete projekte asfaltiranja lokalnih puteva i ulica
akcijom “marka na marku”, te projekte ulične-javne rasvjete po istom principu,
- Nastaviti saradnju sa OSCE-om i GAP projektom kroz aktivnosti reforme i usavršavanja
Službe za prostorno planiranje i komunalne poslove;
- Dovršiti započeti proces digitalizacije geodetkih planova i katastarskog operata, te
priprema katastarskog operata za harmonizaciju podataka katastra i zemljišne knjige i
početak harmonizacije istih,
- Nastaviti realizaciju aktivnosti vezanih za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata na
lokalitetu „Ciljuge II“ u Živinicama, u skladu sa kantonalnim zakonom iz ove oblasti,
46
Ponedeljak, 03.02.2014.
-
-
-
-
-
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
Realizovati bivši Regulacioni plan „Ciljuge II“-poslovna zona, te urbanistički projekat
„Jezero-Bašigovci“
Rješavanje raskrsnice Ciljuge na M-18, priključka stara pruga, kao i raskrsnica za
„Jezero II“ i raskrsnice na M-18 za Suhu,
Formirati profesionalnu vatrogasnu jedinicu na principu sufinansiranja sa RMU
„Đurđevik“ i ojačati službu zaštite i spašavanja;
Pojačati nadzor na naplati naknada i taksi po općinskim propisima i kontinuirano
ostvarivati kontrolu naplate sredstava iz prometa općinske imovine;
Nastaviti poslove snimanja i uspostave katastra podzemnih instalacija u gradu, kako bi
posao polaganja sekundarne vrelovodne mreže tekao što lakše i efikasnije;
Nastaviti sa izgradnjom pješačkih staza u gradskom jezgru, te započeti rekonstrukciju
Gradskog bulevara „Nesib Malkić“,
Sufinansiranjem sa Federalnom Direkcijom cesta, Kantonalnom putnom direkcijom i
Željeznicama BiH, obezbijediti sredstva za rješavanje raskrsnice“Bišinska” i pružnog
prelaza na putu prema Šerićima;
Organizovati tradicionalne kulturne aktivnosti i manifestacije;
Nastaviti sa podrškom projektima iz oblasti kulture, sporta, turizma i ekologije;
Iznaći odgovarajuće normativno rješenje za finansiranje masovnog i vrhunskog sporta
na području Općine;
Nastaviti informatizaciju i unapređenje radnih uslova općinske uprave;
Stalno zahtijevati jačanje finansijske discipline i interne budžetske kontrole;
Pojačati investiciono-razvojne aktivnosti
na ulaganja u objekte zajedničkog
finansiranja, sa Elektroprivredom BiH, Kantonalnim i Federalnim institucijama i
fondovima, interesnim zborovima građana, Međunarodnim nevladinim organizacijama
i drugim donatorima;
Realizovati projekte asfaltiranja i rekonstrukcije puteva na nerazvijenim dijelovima
općine;
Aktivnosti iz Programa rada uklapati sa lokalnim ekološkim akcionim planom;
Uz pomoć federalnih i kantonalnih vodoprivrednih institucija i Rudnika “Kreka” Tuzla
nastaviti intervencije u vodotoku Spreče, Gostelje i Oskove i time preduprijediti
potencijalnu opasnost od poplava;
Nastaviti uređenje nasipa pored rijeke Oskove kao prostora za šetnju i rekreaciju;
Sredstvima sa viših nivoa nastaviti izgradnju starog Bosanskog sela na lokalitetu jezera
u Bašigovcima;
Tražiti i predlagati rješenja za pomoć boračkoj populaciji u rješavanju njihovih
stambenih i drugih problema;
Nastaviti izgradnju ulične rasvjete u MZ-ma, te u saradnji sa građanima i Općinskim
vijećem iznaći optimalan model sufinansiranja potrošnje struje;
Nastaviti saradnju sa gradovima Bremen i Memingen radi uspostavljanja partnerstva,
kao i sa vladinim i nevladinim organizacijama prijateljskih država i međunarodnim
institucijama na projektima obnove, izgradnje i povratka;
Efikasnijim radom firmi za obavljanje komunalnih poslova, prostor Općine Živinice
učiniti ljepšim i ekološki čišćim;
Realizovati podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji kroz primarnu obradu zemljišta i
troškove otkupa kooperanata, te subvencije proizvođačima mlijeka i mesa;
U cilju stimulisanja poljoprivredne proizvodnje uvesti porez na neobrađeno
poljoprivredno zemljište na području Općine;
Maksimalno iskoristiti prirodne resurse (zemljište) i ljudske resurse, te stvarati robne
proizvođače na koji način će se vršiti zapošljavanje seoske populacije,
47
Ponedeljak, 03.02.2014.
-
-
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
Kontinuirano raditi na transformaciji sadašnjeg u položaj robnog proizvođača, te
orjentisati poljoprivrednike na specijalistički i mješoviti model proizvodnje,
Nastijati uspostaviti saradnju sa sjemenskim kućama,
Pružati podršku u edukaciji farmera putem treninga, edukacija, studijskih putovanja itd,
Dobrom domaćinskom politikom omogućiti proširenje proizvodnih kapaciteta firmi
„Noćko“ i usvajanje tehnologije pasterizacije mlijeka;
Stavljanjem u funkciju razvoja objekata vraćenih od oružanih snaga BiH realizirati
projekat otkupa, selekcije, hlađenja i transporta voća i povrća za područje regije sjevero
– istočna Bosna;
Izdati preostalo poljoprivredno zemljište pod zakup, bez obzira da li se radi o
uzurpiranim ili zapuštenim površinama;
Nastaviti sezonsko zapošljavanje lica sa evidencije Biroa za zapošljavanje Živinice i u
okviru javnih radova urediti putne pojase i riječna korita,
Nastaviti sa redovnim zimskim i ljetnim održavanjem lokaknih i nekategorisanih
puteva.
Da se u narednom periodu radi na izradi urbanističkih i regulacionih planova Mjesnih
zajednica, gdje god je to moguće,
Pokrenuti inicijativu i pripremati planski da se od rudnika devastiranih područja koja se
mogu u vrlo kratkom vremenu preurediti, vratiti u namjenu i na korištenje građanima.
Kao i prethodnih godina, osnovni problem za realizaciju navedenih projekata predstavljaju
ograničena novčana sredstva predviđena Budžetom općine Živinice. Potrebno je dodatnim
trudom i angažovanjem Općinskog načelnika, Općinskog vijeća i službi za upravu, te ministara
i poslanika sa viših nivoa vlasti, tražiti sredstva od drugih nivoa vlasti, javnih fondova,
međunarodnih finansijskih institucija, građana i koristiti svaku drugu mogućnost, jer je
neophodno obezbijediti još mnogo novca, kako bi se svi planirani projekti realizovali.
III - Z A K LJ U Č A K
Prilikom definisanja ciljeva i zadataka Općinskog načelnika i općinskih službi u 2014.
godini, polaznu osnovu predstavljali su rezultati aktivnosti poduzetih u proteklom periodu, te
stečena iskustva prilikom rješavanja najkrupnijih problema od interesa za građane Općine
Živinice
Moramo biti svjesni da ekonomska kriza još uvijek nije završena i da Općina Živinice mora
u ovoj godini biti spremna na manji priliv budžetskih sredstava. Općinski budžet, stoga, mora
biti prije svega sanacionog karaktera i zato su uvedene mjere štednje u svim segmentima javne
potrošnje. Međutim, pred našim građanima nemamo opravdanja da samo saniramo budžet i
vraćamo dugove, jer oni od nas očekuju konkretna ulaganja u stvaranje povoljnijeg životnog
ambijenta i podizanja kulture življenja na veći nivo. Stoga, uprkos krizi općinski budžet mora
zadržati i razvojnu komponentu. Prioritete će u ovom slučaju odrediti Općinsko vijeće.
Imajući u vidu navedeno, Program rada za 2014. godinu moguće je realizovati jedino
ukoliko svi politički, ekonomski i društveni faktori općine Živinice budu u svom radu djelovali
koherentno i jedinstveno. U funkciju razvoja potrebno je uključiti i sve javne ustanove i
preduzeća čiji je osnivač Općina. Samo zajedničko angažovanje svih općinskih, privrednih i
političkih subjekata, može dovesti do realizacije ovog Programa, na zadovoljstvo nas i naših
građana.
OPĆINSKI NAČELNIK
mr.sci. Hasan Muratović
48
Ponedeljak, 03.02.2014.
„SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE“
Broj 2
„Službeni glasnik Općine Živinice“
broj: 2/2014
SADRŽAJ
I - AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA ŽIVINICE
1. Program rada Općinskog vijeća Živinice za 2014. godinu..................................................1
2. Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta SPO „Media Sky“ Živinice.............16
3. Odluka o odobravanju izdavanja garancije Federalnom ministarstvu finansija za otplatu
zajma Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Drugi projekat
upravljanja čvrstim otpadom..................................................................................................20
4. Odluka o odobravanju izdavanja garancije Federalnom ministarstvu finansija za otplatu
zajma Svjetske banke – Međunarodne asocijacije za razvoj za Drugi projekat upravljanja
čvrstim otpadom.....................................................................................................................22
5. Odluka o izmjeni Odluke broj: 10-05-9061/2012 od 11.12.2012. godine.........................24
6. Odluka o izmjeni Odluke broj: 10-05-9140/2012 od 11.12.2012. godine.........................26
7. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Izjave o politici energetske efikasnosti i
zaštite okoliša.........................................................................................................................27
8. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o zakupu pomoćnog prostora u
kompleksu bivšeg vojnog skladišta „Ljubače“ „ELISA BERRY BH“ d.o.o. ŽIVINICEOPĆINA ŽIVINICE..............................................................................................................29
9. Odluka o izmjeni i dopuni Programa o utvrđivanju lokacija za privremeno zauzimanje
javnih površina.......................................................................................................................30
10. Odluka o izmjeni i dopuni Programa o utvrđivanju lokacija za privremeno zauzimanje
javnih površina.......................................................................................................................31
11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na području općine
Živinice..................................................................................................................................32
12. Zaključci sa 13. redovne sjednice Općinskog vijeća Živinice održane 23.01.2014.
godine.....................................................................................................................................33
13.Inicijativa za realizaciju namjenskih sredstava JP Elektroprivreda BiH za toplifikaciju
Živinica..................................................................................................................................38
II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
14. Program rada Načelnika općine Živinice za 2014. godinu.............................................39
49
Download

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽIVINICE