Novinky a změny
v Účtu 2015
ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY
OBSAH
1
ÚVOD.................................................................................................................1
2
UPGRADE.........................................................................................................2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
CO NOVÉHO V ÚČTU 2015...........................................................................5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
CO PŘINÁŠÍ UPGRADE?.................................................................................2
KDY INSTALOVAT UPGRADE? ......................................................................2
INSTALACE UPGRADE A PŘEVOD DAT ...........................................................3
DODATEČNÝ PŘEVOD DAT ...........................................................................4
UPRAVENÉ (VLASTNÍ) SESTAVY...................................................................4
DOPLŇKOVÉ PROGRAMY ..............................................................................4
NOVINKY VE FINANCÍCH ..............................................................................6
NOVINKY PRO PLÁTCE DPH.........................................................................8
NOVINKY V TISKOPISECH ...........................................................................10
NOVINKY VE ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ ......................................13
NOVINKY VE ZPRACOVÁNÍ MEZD ...............................................................15
OSTATNÍ NOVINKY .....................................................................................23
REJSTŘÍK ......................................................................................................25
ÚVOD
1
1
ÚVOD
Vážení přátelé,
také rok 2015 přináší změny v zákonech, předpisech i úředních tiskopisech. Na
tomto místě připomeňme alespoň tzv. třetí sazbu DPH, daňová zvýhodnění na děti
a zvýšení minimální mzdy.
Novinky či změny a způsoby, jak se s nimi náš program vyrovnává, jsou popsány
v oddílu 3 Co nového v Účtu 2015.
Z technických důvodů nemůžeme v této publikaci reagovat na změny, ke kterým
došlo po 5. prosinci 2014. Popis změn, nastalých po tomto datu, najdete přímo
v programu pod volbou Nápověda /Příručky k programu /Doplňte si do příručky.
Aktualizace programu
Tento program obsahuje všechny dosud známé legislativní parametry a postupy,
platné od 1. ledna 2015. Vzhledem k povaze těchto změn bude nejlépe, přejdete-li
na Účto 2015 již v lednu 2015. Podrobněji o tom v kapitole 2.2 Kdy instalovat
upgrade? na následující stránce.
Dojde-li k dalším změnám, které budou vyžadovat úpravu programu, budeme vás
včas informovat a doplňky k programu vám nabídneme k bezplatnému stažení
z Internetu, případně k zaslání poštou. Doporučujeme sledovat naše stránky
www.ucto2000.cz.
Program a jeho varianty
Program Účto vydáváme jako univerzální komplet, který může být podle potřeby
aktivován jako ostrá verze / upgrade, jako demonstrační verze nebo jako
prohlížecí verze. Mezi těmito možnostmi můžete také přepínat přímo z programu.
K aktivaci úplné, tzv. „ostré“ verze nebo upgrade však musíte mít platné licenční
údaje, které dostanete s daňovým dokladem o zaplacení.
Pro uživatele 64-bitových Windows vydáváme variantu Účta běžící ve zvláštním
prostředí, v tzv. DOSBoxu.
Dokumentace
K novému ročníku Účta 2015 vydáváme tuto publikaci, která popisuje změny,
doplňky a aktuální vlastnosti této verze programu.
Vydáváme ovšem také obecnou Uživatelskou příručku a navíc Průvodce demoverzí.
V elektronické podobě – jako PDF dokumenty – jsou všechny tyto příručky
dostupné přímo v programu pod volbou Nápověda /Příručky k programu. Prohlížecí
program Adobe Reader – pokud jej ještě nemáte – najdete na instalačním CD.
Přejete-li si tištěnou Uživatelskou příručku, rádi vám ji za příslušný poplatek
zašleme. Průvodce demoverzí však vydáváme pouze v elektronické podobě.
Tichý & spol.
ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY
2
2
UPGRADE
Výrazu upgrade (= aktualizace, vylepšení …) používáme jak pro postup instalace
nové verze (ročníku) programu včetně převodu účetních dat z verze předchozí, tak
pro zvláštní variantu programu, která převod dat z velké části automatizuje.
2.1
Co přináší upgrade?
Program Účto stále zdokonalujeme a doplňujeme tak, aby nová verze programu
• zahrnovala změny legislativy a příslušné změny postupů a tiskopisů;
• uplatňovala nové poznatky z účetní praxe a připomínky a náměty uživatelů;
• reagovala na pokrok ve výpočetní technice a využila novinek, které se hodí pro
účetní či podnikatelskou praxi a přinášejí nové nebo lepší výsledky. Přitom se
snažíme zachovat schopnost programu řádně fungovat i na starších počítačích.
Zdokonalení programu znamená také rozšíření některých jeho datových struktur.
Proto není možné účetní data ze starší verze jen zkopírovat do verze nové, ale je
nutno je převést. Každá nová verze programu je vybavena algoritmy pro převod dat
z verze předchozí; varianta upgrade umožňuje navíc automatické vyhledání firem
účtovaných v předchozí verzi a hromadný převod jejich dat.
Pozor: Převod dat je možný jen z předchozí verze (ročníku) programu, takže
Účto 2015 může převzít data právě jen z Účta 2014, ne z verzí starších!
Program ve variantě upgrade prodáváme registrovaným uživatelům předchozí verze
za podstatně sníženou cenu, je to však plnohodnotný program a ke své funkci
nepotřebuje přítomnost předchozí verze. Po úspěšném převodu dat proto můžete
adresář (složku) se starým programem zrušit (odstranit).
2.2
Kdy instalovat upgrade?
Letopočet v názvu programu a účetní období
Všechny programy Účto mají v názvu letopočet; letošní je Účto 2015. To však
neznamená, že program správně pracuje jen v účetním období daném jeho ročníkem.
Následující otázky a odpovědi se týkají právě letopočtu v názvu programu.
Je možno účtovat starší období?
Ano. Každá verze Účta má vestavěny legislativní parametry od roku 1993 a je v ní
proto možné účtovat také starší účetní období, počínaje rokem 1993. Zpravidla
v programu uchováváme i starší výpočetní postupy a v omezené míře i tiskopisy.
Je možno účtovat novější období ve starším programu?
Pouze tehdy, kdyby se nezměnily ani výpočetní postupy, ani legislativní parametry
(Ostatní /Parametry /Zákony). Nové hodnoty částek a sazeb je sice možno přidat po
výběru příslušné skupiny a volbě /Změnit, ale při změně postupů a tiskopisů je
nutno instalovat a používat nový program.
UPGRADE
3
Kdy nejpozději nasadit Účto 2015?
Od 1. ledna 2015 dochází k řadě změn sazeb, postupů a tiskopisů, takže jen někteří
uživatelé by mohli pouze po omezenou dobu pokračovat v používání Účta 2014.
Rozhodně:
Účto 2015 instalujte co nejdříve. Zpracování účetního období 2014 dokončíte
bez potíží v Účtu 2015.
2.3
Instalace upgrade a převod dat
Podrobný návod k instalaci a převodu dat je přiložen v zásilce, nebo jej získáte na
www.ucto2000.cz v oddílu Ke stažení. Zde upozorníme jen na nejdůležitější zásady.
Instalujte vždy do nového, prázdného adresáře
Nejlépe je potvrdit adresář, navrhovaný instalačním programem: C:\UCTO2015.
Změna disku (např. D: místo C:) je možná a máte-li k tomu dobrý důvod, můžete
změnit i adresář. V takovém případě použijte DOSovské jméno adresáře (tj. nejvýše
8 znaků, z toho písmena jen bez čárek a háčků a číslice).
Zásadní chybou je instalovat do adresáře, který není prázdný. Nikdy neinstalujte do
adresáře, který obsahuje některé starší Účto: staré Účto se tím zničí, nové nebude
správně fungovat.
Zadávejte vždy nové licenční údaje
Při prvním spuštění si program vyžádá zadání licenčních údajů. Opište je z faktury
(daňového dokladu) za Účto 2015.
Každý ročník programu Účto má své licenční údaje, které se i u téhož uživatele
liší kódem. Starými licenčními údaji nelze novou verzi aktivovat.
Není-li vaše licence časově omezena, do posledního údaje (Licence platí do:) nic
nepište, jen stiskněte Enter .
Využijte automatický převod dat
Program sice nabízí možnost výběru převáděných firem, doporučujeme však převést
všechny, volbou /Hromadný převod dat. Rozhodnout o případném zrušení některých
účtovaných firem je lépe až v novém programu.
Pozor: Při převodu dat do Účta 2015 nesmí Účto 2014 běžet. Jinak dostanete
chybové hlášení a postup se zastaví. V takovém případě potvrďte hlášení stiskem
Enter , ukončete obě Účta a znovu spusťte pouze Účto 2015.
Při instalaci Účta v prostředí DOSBoxu na nový počítač je postup převodu dat
odlišný. Najdete jej ve volbě Nápověda /Příručky k programu.
ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY
4
Zabraňte práci se starým Účtem
Jakmile úspěšně převedete data, zrušte cestu k Účtu 2014 – ve Windows tak, že
jeho zástupce (ikonu) na Ploše přesunete do Koše. Tak se vyhnete dalšímu účtování
ve starém programu, které vede k nepříjemnostem: data, omylem zaúčtovaná do
starého Účta, se v novém neobjeví, zatímco opakovaný převod by zrušil data, již
zaúčtovaná do nového programu.
2.4
Dodatečný převod dat
Pokud jste některou účtovanou firmu při převodu dat vynechali, ale rozhodnete se ji
účtovat dále, volte v Účtu 2015 Ostatní /Jiná firma /Jiný adresář a podívejte se, zda
je v seznamu. Není-li, pořiďte ji tam se stejným názvem adresáře jako ve starém
Účtu a potvrďte přechod do ní. Parametry firmy není třeba vyplňovat − naplní se ze
starých dat při převodu.
Volte Ostatní /Speciality /Převod dat z účta 2014, potvrďte nebo opravte Cestu
k programu účto 2014 a Převést data z podadresáře. Nemůžete-li si na název
vzpomenout, zadejte ? (otazník); program zobrazí seznam adresářů s názvy
účrovaných firem. Ze seznamu vyberte šipkami È a Ç a potvrďte Enter .
Pozor: Převod dat zruší data již zaúčtovaná v Účtu 2015 a nahradí je daty
převedenými z Účta 2014. Spojení „starých“ a „nových“ dat není možné.
2.5
Upravené (vlastní) sestavy
Sestavy, které jste si upravili či nechali upravit v Účtu 2014, najdete v nové verzi ve
volbě Ostatní /Speciality /Vlastní sestavy, na konci každého seznamu pod nadpisem
UPRAVENÉ SESTAVY Z VERZE 2014. Chcete–li upravenou sestavu používat také
v nové verzi, stiskněte na jejím řádku Shift F6 a zkontrolujte sestavu na
obrazovce. Je–li v pořádku, doplňte v seznamu ve sloupci Typ písmeno R a potvrďte
Enter . Ukončete klávesou Esc a v nabídce VLASTNÍ SESTAVY označte
příslušný modul resp. podprogram pomocí klávesy F8 obdélníčkem █. Nebude–li
některá ze sestav fungovat, obraťte se na autora úpravy nebo se poraďte s námi.
Nápověda v programu: Sestavy po upgrade, slovo: upgrade, klíč: hses.
2.6
Doplňkové programy
Používáte–li s Účtem nějaký doplňkový program (volba Ostatní /Vlastní programy
/Speciální podprogramy nebo /Programy jiných autorů), zjistěte si u jeho autora,
zda bude fungovat také v nové verzi Účta; pokud ne, vyžádejte si jeho novou verzi.
CO NOVÉHO V ÚČTU 2015
3
5
CO NOVÉHO V ÚČTU 2015
V této kapitole najdete přehled novinek a změn v Účtu 2015, uspořádaný podle
oddílů programu.
Významné změny v legislativě
si vyžádaly řadu změn a doplňků programu. Za hlavní z nich můžeme označit:
• Třetí (druhou sníženou) sazbu DPH. Týkají se ji novinky Nk26 (Novinky pro
plátce DPH), Nk28 a Nk30 (Novinky ve financích).
• Slevy resp. daňová zvýhodnění na děti. S nimi související změny jsou popsány
v novinkách Nk32, Nk33, Nk34, Nk35, Nk49 a Nk54 (Novinky ve zpracování
mezd).
• Zvýšení minimální mzdy se týkají novinky Nk51, Nk52 a Nk54 (Novinky ve
zpracování mezd).
K rychlé orientaci v obsahu poslouží rejstřík na konci této příručky.
V programu najdete novinky pod volbou Nápověda /Novinky a tipy /Novinky 2015.
Zobrazování novinky na příslušném místě programu (viz obdélníček █ ve sloupci
Příště) tady můžete klávesou F8 vypnout nebo zase zapnout.
V tabulce Nápověda /Novinky a tipy /Parametry najdete parametr vysvětlit novinky
na příslušných místech programu, jehož hodnotou můžete zvolit zobrazování
novinek: podle údaje Příště (mezera), vždy (V) nebo nikdy (N).
ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY
6
Vejdete-li znovu do téhož místa programu, zobrazí se novinka jen tehdy, uplynula-li
doba uvedená v parametru stejnou novinku zopakovat za (hod:min):. Chcete-li si
novinku znovu prohlédnout i před uplynutím zadaného intervalu, stiskněte na
příslušné volbě v nabídce místo Enter kombinaci pravýShift Enter .
Text novinky můžete rychle vyhledat s využitím volby Nápověda /Hledat podle
klíče a zadáním jejího označení, např. nk30. K většině novinek je také připojen
nápovědní text, který informaci rozšiřuje nebo doplňuje; zobrazí se stiskem F1 .
3.1
Novinky ve financích
Součty v seznamech financí (Nk03)
Nové součtované sestavy pro soubory financí: Peněžní deník /ShiftF6-tiskové sestavy
/Seznamy /Denní součty nebo /Měsíční součty. Součty pro předem vybranou (pomocí
Shift F1 nebo Shift F3 -výběr) podmnožinu nebo označenou„ F8 (pak
volte navíc /Tisk označených) skupinu vět.
Vyskytuje-li se ve vybraných větách DPH, vystoupí v sestavě součty se znaménkem
v členění na cenu bez daně, DPH a cenu s daní; jinak se člení jen na příjmy a výdaje.
Číselník Textů: ShiftF5-pohled (Nk06)
Číselník textů pro Finance, přístupný volbou Finance /Číselníky /Texty nebo
z editace údaje Text v souboru Financí klávesou F7 obsahuje tři údaje: Text, Druh
a Firma, což je pořadové číslo z Adresáře firem. Jestliže používáte jen některé
z nich, můžete zúžit pohled do číselníku kombinací Shift F5 -pohled. Kombinace
přepíná mezi zobrazeními seznamu: pouze Text – Text a Druh – Text, Druh a Firma.
Zvolený pohled do číselníku nemá vliv na přebírání údajů z něho. I když je pohled
zúžen na Text, ale v číselníku jsou vyplněné všechny údaje, do soboru Financí se
převezmou i Druh a Firma.
Z nabídky Finance /Číselníky /Texty se editují všechny údaje číselníku bez ohledu
na nastavení pohledu pro výběr klávesou F7 ze souboru Financí.
Peněžní deník ve formuláři (Nk28)
Změny editace peněžního deníku související s přidáním druhé snížené sazby DPH:
• běžný Finance /Peněžní deník /Formulář obsahuje zkrácenou tabulku DPH se
základní a sníženou sazbou; kompletní tabulka DPH se všemi sazbami je
v úplném formuláři /Všechny údaje;
• kombinací Ctrl F10 -všechny (údaje) odskočíte z /Formuláře i ze /Seznamu
do úplného formuláře se všemi údaji – návrat Esc ;
• hvězdička * nalevo od Částky označuje věty s vyplněnou (nenulovou) druhou
sníženou sazbou;
• pořadí údajů Text–Firma–Výkon v úplném formuláři /Všechny údaje je shodné
jako v běžném formuláři, proti dřívějšímu stavu jsme Platbu přesunuli na konec.
Viz též novinku Třetí sazba DPH 10% od roku 2015 (Nk26) v následující části.
CO NOVÉHO V ÚČTU 2015
7
Finance: třetí (2. snížená) sazba DPH (Nk30)
Se zavedením třetí sazby DPH („druhá snížená sazba“) 10 % od 1. 1. 2015 jsme do
souborů Financí přidali další řádek do tabulky DPH. Protože se však nová sazba
týká jen léků, knih a dětské výživy, většina firem se s ní ve svých datech setká jen
výjimečně.
Běžný /Formulář je proto beze změny, nové údaje jsme přidali do úplného
formuláře pod volbu Finance /Peněžní deník /Všechny údaje. Navíc se z formuláře
i ze seznamu dostanete do úplného detailu novou funkcí Ctrl F10 -všechny
(údaje).
Další možnost, kterou využijete při pořizování vět s 2. sníženou sazbou DPH, je
funkce Ctrl F7 -skryté (údaje). Nabídne málo používané údaje, které jsme pro
přehlednost vynechali v běžném formuláři.
Tyto změny platí i v Závazcích a pohledávkách a dalších souborech Financí.
Přeskakování v tabulce DPH (Nk29)
Doplnili jsme parametry (Finance /Parametry /Údaje ve formuláři) pro přeskok
jednotlivých řádků tabulky DPH při pořizování nových vět do formuláře Financí.
Implicitně se kurzor zastaví pouze na základní a snížené sazbě DPH a řádky
s druhou sníženou a nulovou sazbou DPH přeskakuje.
Nepořizujete-li běžně ani sníženou sazbu DPH, upravte si tyto parametry. Zrychlíte
tak pořízení dat a procházení formuláře.
AltF2-přenos z Archivu peněžního deníku (Nk36)
Přímo do Peněžního deníku nebo Závazků a pohledávek můžete kombinací
Alt F2
přitáhnout větu z jiného souboru. Tuto funkci jsme nyní doplnili
o přenosy z Archivu peněžního deníku. Při pořizování tedy nemusíte opustit editor,
i když je vzorová platba již staršího data.
Schránka a uzavřené období (Nk37)
Při pokusu o přepis věty v Peněžním deníku nebo v Archivu peněžního deníku
obsahem schránky Financí nyní kontrolujeme, zda původní věta není v uzavřeném
období, zadaném ve volbě Finance /Parametry /Kontroly. Jestliže ano, program po
povelu F10 -menu /Vybrat schránku ! a odpovědi A na dotaz
Přepsat editovanou větu obsahem schránky ?
ohlásí
Původní věta je v uzavřeném účetním období (platby do xx.xx.xxxx)
a po potvrzení hlášení se dotáže
Přerušit vybírání schránky ? A
Po odpovědí A k přepisu nedojde. Omezíme tak chyby např. při záměně funkcí
/Naplnit schránku a /Vybrat schránku.
ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY
8
Kontrola Doklad × znaménko Druhu (Nk41)
Označíte-li v číselníku dokladovou řadu (Finance /Číselníky /Doklady /Editace
číselníku, údaj Znam) znaménkem + nebo –, patří k ní ve Financích příjmový nebo
výdajový Druh. Znaménkem plus + označte příjmové hotovostní doklady P/
a vydané faktury f/, znaménkem mínus – výdajové hotovostní doklady V/ a přijaté
faktury F/.
Příslušná kontrola byla dosud k dispozici jen jako tisková sestava Finance /Kontroly
/Doklad-Znaménko platby, nyní kontrolujeme přímo pořízení dat do Peněžního
deníku a Závazků a pohledávek. Kontrolu zapnete ve volbě Finance /Parametry
/Kontroly: kontrolovat, zda Druh odpovídá Dokladu (znaménko)?
Můžete tak předejít vážným chybám, např. přiřazení výdajového Druhu přijaté
faktuře. Kontrolu můžete vypnout ve volbě Finance /Parametry /Kontroly:
kontrolovat, zda Druh odpovídá Dokladu (znaménko)?.
ShiftF5-seznam s Poznámkou (Nk42)
Finance /Peněžní deník /Seznam zobrazuje větu souboru na jediném řádku a proto
jsou v něm některé údaje zobrazeny zkráceně nebo vynechány.
Přepínačem Shift F5 -seznam můžete ve Financích volit mezi běžným nebo
alternativními zobrazeními seznamu: s delším Dokladem, Textem nebo Firmou.
Neviditelná část textu po stisku Insert roluje v okně a je přístupná šipkami Å
Æ . To platí i pro seznam v Závazcích a pohledávkách.
K seznamu alternativních pohledů jsme doplnili /Seznam s Poznámkou. Na konci
jeho řádku je volný text Pozn. Tečka . v něm označuje prázdný text, hvězdička *
naplněný. Do editace Poznámky vstoupíte klávesou Insert na údaji nebo (lépe)
odkudkoliv z věty kombinací Shift Tab .
3.2
Novinky pro plátce DPH
Třetí sazba DPH 10% od roku 2015 (Nk26)
Od 1. ledna 2015 přibyla třetí sazba DPH („druhá snížená sazba“) pro léky, knihy
a dětskou výživu (viz Ostatní /Parametry /Zákony /Sazby daně z přidané hodnoty).
Ve Financích je každá sazba DPH v samostatném řádku tabulky DPH, úplná tabulka
DPH je však vidět jen ve volbě /Všechny údaje.
CO NOVÉHO V ÚČTU 2015
9
Při pořizování v /Nových větách – narazíte-li na doklad s třetí sazbou – můžete třetí
sazbu „zviditelnit“ stiskem Ctrl F7 ; vrátíte se Esc .
Z /Formuláře a /Seznamu se úplná věta zobrazí stiskem
Ctrl F10
.
V tiskopisech a zásobách zadáte sazbu DPH příslušným Kódem.
Aktuální sazby DPH jsou:
základní
snížená
druhá snížená
21%
15%
10%
Kód Z
S
S2
Třetí sazbu DPH jsme promítli do následujících částí programu: všechny soubory
Financí, /Protokol o změnách v Peněžním deníku, zjednodušené daňové doklady,
Finance /Dávkové pořízení /Souhrnné doklady, zásoby, tiskopisy, /Ostatní
/Kalkulačky /Daň z přidané hodnoty.
Kde Účto zatím podporuje jen základní a sníženou sazbu: /Dávkové pořízení
/Maloobchodní tržby, Ostatní /Vlastní programy /Import dat.
Režim PDP - jméno XML souboru (Nk43)
Jméno XML souboru pro režim přenesení daňové povinnosti (PDP) Finance
/Přiznání k DPH /... /§92a Režim PDP /e-Podání DPHEVD nyní rozlišuje e-Podání
dodavatele (DPHEVD_D) a odběratele (DPHEVD_O).
Soubory se implicitně ukládají do adresáře {MAIL}, což lze změnit parametrem
Zadávat jména a umístění XML souborů? ve volbě Ostatní /Parametry /Další ...
/Programy.
Při vygenerování XML jméno souboru kopírujeme do schránky Windows, odkud ho
můžete vložit do internetové aplikace EPO v dialogu Načtení souboru /Procházet
kombinací Ctrl V .
Vypořádací koeficient ř. 53 - Označení■, Poznámka (Nk48)
Pro pohodlnější práci s vypořádacím koeficientem DPH (Finance /Přiznání k DPH
… /Vypořádací koef. ř.53 /Údaje opsané z daňových přiznání) přidáváme dva nové
údaje: Označení■ a Poznámku.
Do výpočtu v sestavě /Koeficient a roční vypořádání ř53 vstoupí jen označené■
věty. Umožní to ponechat v souboru i záznamy z minulých let - nemusíte je mazat,
stačí odznačit ( F8 ).
Poznámka obsahuje volný text libovolné délky, vstup do poznámky kombinací
Shift Tab .
ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY
10
3.3
Novinky v tiskopisech
Výkon v adresáři firem (Nk02)
Je-li určitá Firma trvale nebo dočasně spojena s některým Výkonem, můžete jej
pořídit do Adresáře firem. Pak při pořízení věty obsahující tuto firmu do Financí
program naplní také Výkon.
Pro správu údaje Výkon v Adresáři firem jsme doplnili nové volby:
Adresář firem /Výkony v adresáři
/Implicitní Výkon pro finance - editační seznam ( Shift F1 až Shift F3 výběr, F7 -číselník, Shift F10 -detail);
/Smazat nepoužívané Výkony - v Adresáři firem vymaže Výkony, které už nejsou
v číselníku výkonů;
/Smazat všechny Výkony - vymaže Výkon ve všech firmách;
/Naplnit Výkony podle deníku - přiřadí Výkon k adrese firmy, jestliže:
• je v Peněžním deníku se stejnou adresou aspoň 3×;
• adresa není v Peněžním deníku s jiným Výkonem;
• Výkon je v číselníku výkonů.
Jméno fyzické osoby v názvu firmy (Nk11)
Týká se: Tiskopisy /Adresář firem /Formulář
Někteří uživatelé zadávají název firmy podle rejstříků podnikatelských subjektů.
U fyzických osob název zpravidla obsahuje jméno a příjmení.
Jako pomůcku pro pořízení údaje Firma po F7 na něm nabídneme různé varianty
pro naplnění údaje a ruční doeditování. Předpokladem je již vyplněné Jméno
v Adresáři firem.
Příklad:
Původní Firma:
Jméno:
Po
F7
AAA
Ing.Jan Novák
program nabídne čtyři varianty názvu Firmy:
Ing.Jan Novák
Novák Jan
Ing.Jan Novák - AAA
AAA - Ing.Jan Novák
Vhodné vybereme
↑
,
↓
a potvrdíme
Enter
.
Účet z evidence plátců DPH (Nk16)
Při pořizování nové adresy (Adresář firem /Formulář, F2 –nová) můžete údaje
převzít z internetového registru ARES (Administrativní registr ekonomických
subjektů). Stiskněte F10 –menu, volte /Registr firem ARES, zadejte IČ firmy pro
hledání v registru ARES: a potvrďte Enter .
CO NOVÉHO V ÚČTU 2015
11
Program vyplní adresní údaje a jde-li o plátce DPH, pokusí se navíc podle evidence
plátců DPH najít bankovní spojení (zveřejněné účty) a vyplnit i údaj Účet ve
formuláři. Zveřejňuje-li plátce více bankovních účtů, vyberte jeden ze seznamu.
Programem předvyplněné údaje můžete ručně upravit nebo doplnit. Nakonec
stiskněte Esc a odpovězte na dotaz Naplnit #xxxxx údaji z registru ARES ?
Smazat neoznačené■ položky (Nk18)
Vystavujete-li faktury kopírováním „vzorové“ faktury s mnoha neoznačenými■
položkami (např. seznamem prodávaného zboží), z nichž zpravidla vybíráte
označením■ F8 pro zpracování a tisk pouze několik, soubor faktur zabírá na disku
příliš mnoho místa. To je nepohodlné pro údržbu a zálohování dat.
Aby bylo jasno: neoznačenou■ položkou se rozumí taková, která není ve
formuláři faktury označena na levém okraji znaménkem ■.
Proto jsme doplnili funkci, která z vybraných faktur hromadně na dotaz vymaže
všechny neoznačené■ položky. Funkce se volá – po případném výběru nebo
označení v seznamu faktur a Shift F6 –tisk, přenosy – volbou /Jedna faktura,
/Všechny, /Vybrané nebo /Označené■, dále /Přenosy aj. /Smazat neoznačené■ !.
Program si nechá volbu potvrdit a oznámí výsledek.
Tutéž funkci lze použít i pro další tiskopisy: dodací listy, objednávky, cestovní
náhrady.
Po smazání většího množství neoznačených■ položek důrazně doporučujeme datové
soubory zkomprimovat, např. volbou Faktura /Údržba faktur /Indexy.
Úrok z prodlení: roční sazba (Nk22)
Pro úrok z prodlení platí § 1970 nového občanského zákoníku. Pokud není úrok
z prodlení sjednán, postupuje se podle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Při výpočtu
úroku z prodlení se vychází z roční repo sazby stanovené Českou národní bankou
(platné k 1. dni pololetí, kdy vznikl dluh) zvýšené o 8 %. V současné době (repo
sazba je 0,05 %) se použije roční sazba 8,05 %.
Do parametrů Finance /Parametry /Splatnost pohledávek a Finance /Závazky
a pohledávky /Upomínky a penále jsme proto doplnili k denní sazbě také roční sazbu
úroku z prodlení. V parametrech vyberete způsob výpočtu úroku z prodlení podle
denní nebo roční sazby. Na to navazují /Upomínky a penále i /Penalizační faktury.
Seznam bank pro HomeBanking (Nk23)
Aktualizovali jsme seznam bankovních ústavů pro HomeBanking: Ostatní
/Parametry /HomeBanking /Seznam bank a seřadili jej podle kódu banky. Napříště
na jednotlivé formáty odkazujeme názvem a směrovým kódem banky (dříve názvem
programu). K nejrozšířenějším bankám přidáváme Fio banku a Reiffeisenbank.
ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY
12
Seznam bank
Komerční banka
ČSOB
GE Money Bank
Česká spořitelna
Fio banka
Reiffeisenbank
ABO formát
KB
0100
ČSOB
0300
GE
0600
ČS
0800
Fio
2010
RFB
5500
další banky
Nejrozšířenější banky mají vlastní parametry. Pro ostatní banky použijte ABO
formát, pokud ho podporují. Ve volbě /ABO formát pak zadejte směrový kód
příslušné banky.
Příkaz k úhradě přes HomeBanking: AV pole (Nk24)
Při exportu Příkazu k úhradě z Účta do banky můžete vyplnit textové AV pole
s poznámkou o platbě. Text se pak objeví na bankovním výpisu a přispěje k jeho
přehlednosti.
Obsah údaje AV pole určíte v parametrech konkrétní banky Ostatní /Parametry
/HomeBanking /(vybraná banka) maskou s proměnnými
?f … Firma, které platíte,
?t … účel platby, Text z položek příkazu k úhradě a
?p … plátce příkazu – název účtované firmy.
Ponecháte-li údaj AV pole v parametrech prázdný, nepřenáší se žádný text.
Zaokrouhlení při nákupu PHM (Nk25)
Do Knihy jízd jsme doplnili dva zaokrouhlovací parametry pro nákup PHM
(Tiskopisy /Kniha jízd /Evidence /Nákup PHM /Parametry):
1) zaokrouhlení celkové částky při nákupu PHM: údaj CelkCena v Evidence /Nákup
PHM /Seznam;
2) totéž při přenosu do financí: Částka ve větě Financí.
Implicitní nastavení parametrů je:
1) mezera – nezaokrouhlovat;
2) 0 mezera – na koruny matematicky.
Doposud program v evidenci PHM zaokrouhloval na desetihaléře a při přenosu do
Financí nezaokrouhloval.
PDF faktura s QR kódem (Nk44)
QR kód (Quick Response Code) je „obrázek“, který zde bude obsahovat údaje pro
rychlé proplacení faktury např. z mobilního telefonu. Ilustrační příklad QR kódu:
CO NOVÉHO V ÚČTU 2015
13
V Účtu můžete QR kód přidat na /Fakturu PDF takto:
• Ze stránek Účta http://www.ucto2000.cz z oddílu Ke stažení nainstalujte Podporu
pro tisk QR kódu podle návodu;
• Ve volbě Faktura /Parametry /Faktura PDF s QR kódem zapněte parametr
přidat na Faktury PDF obrázek s QR kódem? A.
Potom před tiskem /Faktury PDF program znovu nabídne parametry pro měřítko
a umístění obrázku QR kódu. Vhodnou velikost a umístění najdete pokusem.
Výsledný soubor se ukládá do podadresáře {MAIL} jako UCTOQR.PDF. Před
generováním další faktury nesmí být tento soubor otevřený; po tisku faktury proto
Acrobat Reader ukončete.
Můžete použít i hromadně pro generování faktur určených k odeslání e-mailem do
adresáře {MAIL}: v seznamu faktur označte„ požadované pomocí F8 , po
Shift F6 volte /Označené /Ostatní /Faktura PDF {MAIL}.
3.4
Novinky ve zpracování daňových přiznání
Daň silniční: vyšší počet vozidel (Nk04)
Týká se volby Ostatní /Daň silniční /Tisk daňového přiznání /PDF tiskopis. Z Účta
lze nyní vytisknout Přiznání k dani silniční až pro 203 vozidel: 3 v základní části
plus 8 příloh po 25 vozidlech.
Při vyšším počtu vozidel použijte Ostatní /Daň silniční /Tisk daňového přiznání /ePodání DSLDP1 /e-Podání na internetu. V Účtu jen vygenerujte soubor XML, který
načtete, zkontrolujete i vytisknete (/Úplný opis k tisku) v aplikaci EPO na Internetu.
Číslo zdravotní pojišťovny z loňského přehledu (Nk12)
Na začátku formuláře (Ostatní /Daň z příjmů /Přehled VZP za rok 2014 /Formulář)
se zadává kód a zkratka příslušné zdravotní pojišťovny. Získáte je po F7 buď
/Z číselníku pojišťoven, nebo /Z loňských přehledů, pokud máte v datech také loňský
Přehled VZP stejného poplatníka.
Příjmy ze zaměstnání – řádek 31 DAP (Nk19)
Příjmy ze zaměstnání se pořizují do daňového přiznání (DAP) podle potvrzení
o příjmech od jednotlivých zaměstnavatelů. Jde o tyto řádky DAP:
• řádek 31 - úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů;
• řádek 32 - úhrn pojistného;
• řádek 76 - úhrn vyplacených měsíčních bonusů zaměstnavatelem;
• řádek 84 - úhrn sražených záloh na daň z mezd.
Tyto údaje jsme nyní doplnili jako tabulku ke každému poplatníkovi daně. Příslušné
řádky daňového přiznání už nevyplňujete přímo, ale buď po volbě Ostatní /Daň
z příjmů /Daň z příjmů 2014 /Příjmy ze zaměstnání §6, nebo přímo v /Daňovém
přiznání na řádku 31 po Ctrl F7 /Zaměstnání §6.
14
ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY
V prvním případě tabulka obsahuje údaj Číslo ze Seznamu poplatníků daně a je
možno ji vyplnit pro více poplatníků.
Program vyplní řádky 31, 32, 76 a 84 DAP údaji (nebo součty, je-li zaměstnavatelů
více) z uvedené tabulky.
Předmět zprávy pro datovou schránku (Nk21)
Předmět zprávy odesílané z Účta datovou schránkou dosud obsahoval jen název
tiskopisu. Nyní Předmět zprávy naplňujeme podle masky, zadané do nového
parametru pod volbou /Datová schránka /Příjemce, zpráva. Případná změna
parametru se projeví až při příštím vstupu do menu /Datová schránka. Předvyplněný
údaj můžete ručně upravit ( Insert ).
Maska se skládá z proměnných, majících význam
• ?n … název tiskopisu
• ?f … účtovaná firma
• ?o … období.
Za proměnnou může být uvedeno číslo, znamenající počet znaků, na nějž se text
zkrátí. Předmět zprávy bude sestaven tak, že každá z uvedených proměnných
(nemusí být všechny) se nahradí skutečným obsahem údajů. Jestliže za proměnnou
uvedete číslo, příslušný text se zkrátí na požadovaný počet znaků.
Příklady:
?n ?f ?o : název tiskopisu, název firmy a období;
?f20 ?o :prvních 20 znaků z názvu firmy a období.
Je-li místo masky prostý text, např hlášení, opíše se do Předmětu.
Přehled VZP datovou schránkou (Nk46)
Roční Přehled OSVČ o zdravotním pojištění (Ostatní /Daň z příjmů /Přehled VZP
za rok 2014 /Formulář) můžete poslat pojišťovně datovou schránkou: Ostatní /Daň
z příjmů /Přehled VZP za rok 2014 /Tisk /Datová schránka.
Do zdravotní pojišťovny odesíláte PDF tiskopis, který se pro kontrolu ukáže na
obrazovce (vyčkejte). Kód pojišťovny (např. 111 pro VZP) jsou první 3 znaky údaje
Pojišťovna na začátku formuláře. Adresu DS konkrétní pojišťovny předvyplňujeme
podle číselníku kódů zdravotních pojišťoven z mezd.
Odesílaný soubor je uložen v adresáři {MAIL}, jméno souboru obsahuje zkratku
OSVC a kód zdravotní pojišťovny, např. OSVC_111.PDF.
CO NOVÉHO V ÚČTU 2015
3.5
15
Novinky ve zpracování mezd
Rozpisy daně z mezd (Nk01)
Týká se: Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Daň z příjmů /Vyúčtování
zálohové daně a Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Tiskové sestavy /Rozpisy mezd /Daň ze
mzdy /Záloha na daň /Součty po měsících.
Do rozpisů přidáváme mezivýsledek při výpočtu mzdy: sraženou daň po obou
slevách (1: sleva na dani a 2: daňové zvýhodnění), ale před bonusy. Nový údaj
SrazDan v rozpisech mezd odpovídá sloupci „mělo být sraženo“ v tiskopisu MFin
5459 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti. Rozpis můžete použít při
kontrole tiskopisu.
Podklady pro ostatní sloupce tiskopisu najdete v dalších rozpisech mezd.
Potvrzení o srážkové dani (Nk05)
Doplnili jsme nový tiskopis MFin 5460/A Potvrzení o zdanitelných příjmech ze
závislé činnosti na základě dohod o provedení práce a o sražené dani vybírané
srážkou ve volbě Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Daň z příjmů
/Potvrzení srážková daň.
Je určen pro zaměstnance na dohodu o provedení práce (DPP), kteří nepodepsali
prohlášení k dani a budou podávat vlastní daňové přiznání, kde srážkovou daň
započítají na svoji daňovou povinnost a požádají Finanční úřad o vrácení přeplatku
daně. Poprvé jej lze použít za rok 2014.
Výběr zaměstnanců do sestavy je zúžen na mzdy se srážkovou daní.
Nulovat vyúčtování daně z mezd (Nk07)
Pokud jste v minulém roce neměli ve mzdách srážkovou daň, můžete to Finančnímu
úřadu oznámit dopisem, nebo podat nulové vyúčtování daně.
Tiskopis Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Daň z příjmů /Vyúčtování
srážkové daně můžete novou volbou /Vynulovat tiskopis ! vymazat (vynulovat
předloňské údaje). Vynulování nastaví období na loňský kalendářní rok a den
vyplnění na dnešní datum.
Podobně lze vynulovat i zálohovou daň (Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné
sestavy /Daň z příjmů /Vyúčtování zálohové daně).
Osvobození od daně z mezd (Nk08)
V roce 2014 přibyl třetí Typ zdanění mzdy: k typům dosavadním Z-záloha na daň,
D-srážková daň navíc mezera – osvobození od daně. Osvobozeny jsou příjmy za
práci žáků a studentů z praktického vyučování a praktické přípravy, v Účtu
zaměstnanců kategorie U-učni (Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky
/Kategorie zaměstnanců).
ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY
16
Jako podporu pro mzdy osvobozené od daně jsme přidali:
• výběr a hledání kombinací Shift F3 ve mzdách podle /Odvodů /Typ zdanění
/Osvobození od daně;
• vysvětlivku ve formuláři mzdy: záloha - daň - osvob.;
• autoreporty Tiskové sestavy /Rozpisy mezd /Daň ze mzdy /Osvobození od daně
pro Měsíční mzdy i Archiv mezd.
Kontrola: Příplatky a nulový průměr pro náhrady (Nk13)
Nová sestava Mzdy a zaměstnanci - Měsíční mzdy nebo Archiv - /Tiskové sestavy
/Kontroly /Příplatky a PPN=0 upozorní na mzdy s vyplněnými hodinami pro
příplatky, ale nulovým Průměrem pro náhrady. Částka příplatku pak vychází
nulová.
Může se stát např. u nových zaměstnanců, kteří ještě nemají v Osobní evidenci
vyplněn údaj Průměr pro náhrady.
Poznámka: Doplníte-li Průměr pro náhrady ve formuláři Měsíční mzdy, použije se
ve výpočtu, ale nepřenese se do Osobní evidence.
MFin 5460: invalidé a studenti (Nk14)
Týká se: Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Daň z příjmů /Potvrzení
zálohová daň.
Potvrzení o příjmech pro vlastní daňové přiznání zaměstnance nyní obsahuje
i mzdové měsíce, kdy poplatník uplatňoval slevy na dani z důvodu invalidity nebo
studia. Podle mezd doplňujeme také stupeň invalidity. Jde o seznam měsíců Od-do
v řádcích 17 a 18 tiskopisu.
E-mailová adresa pro VREP (Nk15)
Pokud ve volbě … e-Podání xxx /Parametry VREP vyplníte kontaktní e-mail, ČSSZ
by měla na tuto vaši mailovou adresu poslat zprávu o výsledku e-Podání.
Obce bez vlastní pošty ve výkazech pro ČSSZ (Nk17)
Adresa zaměstnance z malé obce bez vlastní pošty je v Účtu uložena např. takto:
Jméno Jan Novák
Ulice Janov 123
PSČ 47301 Místo NOVÝ BOR
Do tiskopisů ČSSZ je třeba zadat Obec='JANOV' a Pošta='NOVÝB', Ulice=''.
Jak na to? Ve volbě Tiskopisy /Adresář firem /Speciální údaje přidejte pro adresu
tohoto Čísla (zde 00706) novou větu a zadejte Údaj = Obec, Obsah = JANOV. Obec
má v agendách ONZ a ELDP přednost před údajem Místo z adresy. Jinak se Obec
s Poštou shoduje, což vyhovuje většině případů. Pro vymazání ulice (jinak se podle
adresy dosadí „Janov“) zadejte další větu s Údaj = Ulice, Obsah nechte prázdný:
CO NOVÉHO V ÚČTU 2015
17
Číslo NázevFirmy
Údaj
00706 Novák NOVÝ BOR
00706 Novák NOVÝ BOR
Obec
Ulice
Obsah
* JANOV
.
Případnou změnu adresy musíte promítnout na obě místa Adresáře firem: do
/Formuláře i do /Speciálních údajů.
Údaj Stát pro e-Podání z mezd (Nk20)
V některých agendách se vyplňuje údaj Stát, Státní příslušnost, Státní občanství
apod. V papírových tiskopisech se vyplňuje název nebo zkratka státu v různých
variantách. Pro e-Podání se však požaduje dvoupísmenná zkratka přesně podle
číselníku zemí ČSÚ.
Proto jsme ke všem dosavadním údajům přidali ještě zkratku ~St určenou pro
e-Podání. Vyplňte ji u cizinců ve volbě Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Další
seznamy /Cizinci (číselník: F7 ) a program ji použije v příslušných e-Podáních.
Úplný číselník je dostupný z hlavního programu volbou Ostatní /Parametry
/Tiskopisy MFin /Číselníky EPO /Státy.
Přehled z mezd pro Portál VZP a Portál ZP (Nk27)
Všeobecná zdravotní pojišťovna přijímá přes svůj Portál VZP měsíční hlášení od
zaměstnavatele o zdravotním pojištění z mezd. Jde o krátký text s pěti údaji (jako na
papírovém tiskopisu) v předepsaném formátu.
Máte-li přístup na Portál VZP (vyžaduje dodatek ke smlouvě s VZP, certifikáty
atd.), můžete soubor vygenerovaný z Účta (Měsíční mzdy /Tiskové sestavy
/Zdravotní pojištění /Jedna pojišťovna /e-Podání Portály ZP /Soubor pro Portál
VZP) poslat do VZP elektronicky. Soubor ukládáme do podadresáře {MAIL}.
Jméno souboru je IČ zaměstnavatele, přípona .00p.
Ostatní pojišťovny používají jiný formát dat i jiný portál (Portál zdravotních
pojišťoven). Účto vytváří také /Soubor pro Portál ZP (ostatní pojišťovny) pro něj.
Ukládá se rovněž do podadresáře {MAIL} a má implicitně příponu .H00.
Alternativou k portálům je datová schránka. Tou ale můžete poslat pouze PDF
tiskopis, nikoliv data; pojišťovny pak musí data opisovat z tiskopisu. Proto preferují
portál, z něhož umí data načíst přímo.
Sleva na děti v roce 2015 (Nk32)
Od roku 2015 se zvyšuje sleva na dani na další vyživované děti: na druhé dítě o 200
korun měsíčně (2.400 korun ročně) a na třetí a na každé další dítě o 300 korun
měsíčně (3.600 korun ročně). Maximální výše daňového bonusu 60.300 zůstává
nezměněna (Parametry /Zákony /Daňové zvýhodnění na děti).
Měsíční daňové zvýhodnění na vyživované dítě je 1.117 – 1.317 – 1.417 Kč.
U dítěte, které je držitelem průkazu ZTP-P, se zvyšuje částka daňového zvýhodnění
na dvojnásobek.
18
ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY
Do formuláře mzdy proto přidáváme pro uplatnění slevy na dani dva údaje: Počet
dětí, z toho děti s průkazem ZTP/P. Implicitní údaje pro mzdu zadejte v Osobní
evidenci. V archivu mezd tak zůstávají podklady pro slevu i po změnách (narození
dítěte, ukončení školy).
Dosud sleva nebyla odstupňovaná podle počtu dětí a u dětí se ZTP/P stačilo zadat
vyšší počet dětí. To je třeba po upgrade opravit. Např. pro jedno vyživované dítě se
ZTP přepište počet dětí 2/0 na 1/1.
Roční zúčtování záloh za rok 2015 (Nk33)
Slevy na děti jsou od roku 2015 odstupňovány podle počtu dětí, takže pro zúčtování
záloh a uplatnění daňového zvýhodnění obecně nestačí zadat počet dětí × počet
měsíců. Výše slevy záleží na počtu dětí v jednotlivých měsících.
Proto program pro roční zúčtování za rok 2015 (Mzdy a zaměstnanci /Archiv
/Souhrnné sestavy /Roční zúčtování záloh) zatím neobsahuje výpočet slevy na dani
na děti. Počkejte na upgrade 2016 nebo zadejte daňové zvýhodnění ručně (např.
pomocí nové kalkulačky /Měsíční sleva na dítě).
Sleva na děti u obou manželů (Nk34)
Odstupňování daňového zvýhodnění na vyživované děti (DZVD) podle počtu dětí
(na 2. dítě +200 Kč, na 3. a další dítě +300 Kč měsíčně – viz Ostatní /Parametry
/Zákony /Daňové zvýhodnění na děti) komplikuje výpočet slevy na dani, když
DZVD uplatňují oba manželé.
Příklad: 4 děti v domácnosti, manžel i manželka uplatňují každý 2 děti. Pak je třeba
také určit, které dítě se pro potřeby DZVD považuje za 1., 2., 3. a 4. vyživované
dítě. Uplatněná sleva u manžela a u manželky se bude lišit! Vše je ještě složitější, jeli některé dítě držitelem průkazu ZTP/P.
Řešení v Účtu: Rozdělení vyživovaných dětí mezi manžele považujeme za výjimku,
kterou je třeba ošetřit ve mzdě ručně. Předpokládáme, že zaměstnanec uplatňuje
DZVD sám, pořadí dětí určí program.
Při rozdělení dětí mezi manžele spočítejte sami odpovídající daňové zvýhodnění
a částku dosaďte do mzdy ručně. Přitom ignorujte kontroly i nabídku dosadit
„správnou“ předpokládanou slevu na dani.
Zpět k příkladu: Uplatňuje-li manžel slevu na 1. a 2. vyživované dítě, program
správně dosadí 1117 + 1317 = 2434 Kč; není třeba nic měnit. Když však uplatňuje
slevu na 3. a 4. dítě, musíte přepsat na 1417 + 1417 = 2834 Kč.
Kalkulačka Sleva na děti (Nk35)
V nové kalkulačce Ostatní /Kalkulačky /Ostatní kalkulačky /Sleva na děti můžete
spočítat daňové zvýhodnění na vyživované děti, zejména v komplikovaných
případech: rozdělení uplatněné slevy mezi manžele (odstupňovaná výše slevy podle
pořadí dítěte) nebo u dětí s průkazem ZTP/P (dvojnásobná sleva).
CO NOVÉHO V ÚČTU 2015
19
Děti zaměstnanců (Nk54)
Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Děti zaměstnanců
Vzhledem k odstupňovaným slevám resp. daňovým zvýhodněním na vyživované
děti přibyl v tiskopisech MFin údaj Uplatnění nároku ve výši stanovené na ...
s hodnotami
1. jedno dítě
1 117 Kč
2. druhé dítě
1 317 Kč
3. třetí a každé další vyživované dítě
1 417 Kč
N neuplatňuji daňové zvýhodnění
0 Kč.
Do evidence Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Děti zaměstnanců jsme přidali údaj
Uplat podporovaný číselníkem F7 . Odtud ho přebíráme do tiskopisů, ale pozor!
Daňové zvýhodnění v konkrétní mzdě zadáváte přímo do formuláře (implicitní
hodnotu do Osobní evidence).
V případě rozdělení danového zvýhodnění na vyživované děti ve společné
domácnosti mezi oba manžele je pro výši poskytnutého danového zvýhodnění třeba
určit, které dítě se považuje za první, druhé atd.
Měsíční daňové zvýhodnění je 1.117 Kč na první dítě, 1.317 K4 na druhé dítě
a 1.417 Kč na třetí a každé další vyživované dítě. U dítěte s průkazem ZTP-P se
částka zvyšuje na dvojnásobek.
Parametry zdravotního a sociálního pojištění (Nk38)
Vyhláška MPSV č. 218/2014 Sb. stanoví všeobecný vyměřovací základ pro
důchodové pojištění za rok 2013 (25.903 Kč) a přepočítací koeficient (1,0273).
Z těchto konstant se počítá průměrná mzda (26.611 Kč) a některé parametry
zdravotního a sociálního pojištění pro rok 2015:
(tabulka na následující straně)
ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY
20
Rok
Všeobecný vyměřovací základ
Přepočítací koeficient
2012
25.903
1,0015
→
→
2013
25.903
1,0273
Rok
Průměrná mzda
Maximální základ zdravotního pojištění
zaměstnance i podnikatele (pro roky 2013 - 2015
strop zrušen)
Maximální základ sociálního pojištění zaměstnance
i podnikatele
Minimální základ zdravotního pojištění podnikatele
Minimální základ sociálního pojištění podnikatele
Příjem zaměstnance zakládající účast na
nemocenském pojištění
2014
25.942
0
→
=
2015
26.611
0
1.245.216
→
1.277.328
155.652
77.832
2.500
→
→
=
159.666
79.836
2.500
Uživatel programu se nemusí o tyto změny (viz Parametry /Zákony /Zdravotní
a sociální pojištění) starat: stačí včas upgradovat na Účto 2015, tj. před zpracováním mezd za leden.
Redukce nemocenských dávek v roce 2015 (Nk39)
V návaznosti na všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient pro účely
důchodového pojištění se v roce 2015 zvyšují redukční hranice pro náhrady za
dobu nemoci (vyplácí zaměstnavatel) a nemocenské dávky (vyplácí OSSZ od 22.
kalendářního dne nemoci) takto:
Redukce průměrného hodinového výdělku pro náhrady za dobu nemoci:
2013
2014
2015
90%
60%
30%
151.03
151.38
155.40
226.63
227.15
232.93
453.08
454.13
465.85
Redukce průměrného denního výdělku pro nemocenské dávky OSSZ
2013
2014
2015
90%
60%
30%
863
865
888
1.295
1.298
1.331
2.589
2.595
2.662
Viz Mzdy /Ostatní /Parametry /Zákony /Redukce PV - náhrady za nemoc.
CO NOVÉHO V ÚČTU 2015
21
Přehled o pojistném VZP přes datovou schránku (Nk45)
Měsíční výkaz z mezd zdravotní pojišťovně nyní můžete odeslat datovou schránkou:
Mzdy a zaměstnanci /Tiskové sestavy … /Zdravotní pojištění /Jedna pojišťovna
/Datová schránka. Odesíláte PDF tiskopis se sestavou Přehled o platbě pojistného
na zdravotní pojištění zaměstnavatele. Jméno souboru v adresáři {MAIL} je složeno
z kódu a zkratky zdravotní pojišťovny, např. 111VZP.PDF.
Identifikátory datových schránek pojišťoven jsme přidali do číselníku Mzdy
a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Číselníky /Kódy zdrav.pojišťoven, údaj idDS.
Pořadí v kontrolních sestavách (Nk47)
Parametr Mzdy /Ostatní /Parametry /Parametry /Jméno v sestavách SEŘADIT
PODLE PŘÍJMENÍ dosud řídil pořadí zaměstnanců v tiskových sestavách. Nyní se
tímto parametrem řídí i kontrolní sestavy na hlídání limitů pro počet hodin
odpracovaných na dohodu o provedení práce a přesčasů: Mzdy /Tiskové sestavy
/Kontroly /Odprac.hodiny DPP i Mzdy /Tiskové sestavy /Kontroly /Přesčasové
hodiny.
Máte na výběr, zda jsou pro vás sestavy přehlednější v pořadí podle Čísla nebo
Příjmení zaměstnance.
Sleva na umístění dítěte v předškolním zařízení (Nk49)
Týká se: Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Roční zúčtování záloh
V ročním zúčtování záloh z mezd se již za rok 2014 uplatní nová sleva na dani podle
§ 35bb za umístění dítěte v předškolním zařízení (mateřské školce).
Roční slevu (nejvýše ve výši minimální mzdy) zadáte v podkladech pro roční
zúčtování záloh. Na tiskopisu MFin 5460/1 vzor 19 se objeví v novém řádku 18a
a přičte ke slevám celkem v řádku 19.
Mzdy a solidární zvýšení daně (Nk50)
Týká se: Mzdy a zaměstnanci /Archiv /Souhrnné sestavy /Roční zúčtování záloh
Roční zúčtování záloh nelze provést zaměstnanci, jehož roční daň se zvyšuje
o solidární zvýšení daně (tj. základ daně je vyšší než 1.245.216 Kč). Zaměstnanec
musí podat vlastní daňové přiznání.
Přitom nevadí, když se solidární zvýšení zálohy na daň uplatnilo v některé měsíční
mzdě (mzda vyšší než 103.768 Kč), např. kvůli jednorázové odměně. V roce 2013
musel zaměstnanec podat přiznání i v tomto případě.
Minimální mzda 2015: 9.200 Kč (Nk51)
Nařízení vlády č. 204/2014 Sb. zvyšuje od 1. 1. 2015 minimální mzdu z 8.500 na
9.200 Kč. Minimální mzda je zahrnuta v parametrech zdravotního a sociálního
pojištění.
22
ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY
Minimální mzda ovlivňuje:
• výši měsíční mzdy (v Účtu věc obsluhy);
• zdravotní pojištění zaměstnance při neplaceném volnu;
• minimální základ zdrav.pojištění v kategorii HPP;
• hranice příjmu pro nárok na daňový bonus;
• příplatek za práci ve ztíženém prostředí.
Minimální mzdové tarify (viz Mzdy a zaměstnanci /Parametry /Číselníky /Tarifní
třídy):
V /Počátečních datech udržujeme 8 tříd naplněných podle minimálních hodinových
tarifů (55,00 až 110,00 Kč/hod resp. 9.200 až 18.400 Kč/měs.). Ty se však uplatní
jen při založení nové účtované firmy, v datech převáděných z minulé verze (ročníku)
Účta se třídy přebírají.
Používání tříd ve mzdách není povinné, musíte však ve mzdě dodržet minimální tarif
odpovídající druhu práce.
Minimální mzda a nárok na bonus (Nk52)
Týká se: Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Zákony /Daňové zvýhodnění na
děti.
Podmínkou pro nárok na daňový bonus je dosažení příjmu ve výši alespoň poloviny
minimální mzdy platné k 1. lednu. Důsledkem zvýšení minimální mzdy na 9.200 Kč
od 1. 1. 2015 jsou vyšší hranice pro uplatnění bonusu:
Měsíční příjem pro uplatnění měsíčního daňového bonusu se zvýšil z 4.250 na
4.600 Kč.
Roční příjem pro uplatnění ročního daňového bonusu se zvýšil z 51.000 ->
55.200 Kč.
Příplatek za ztížené prostředí (Nk53)
Týká se: Mzdy a zaměstnanci /Ostatní /Parametry /Parametry /Parametry mezd,
Mzdy a zaměstnanci /Zaměstnanci /Osobní evidence.
Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí za každý
ztěžující vliv nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy. Se zvýšením
minimální mzdy se zvyšuje i minimální sazba příplatku, naposledy z 5,06 na 5,50
Kč/hod.
Vyplácíte-li příplatky za ztížené prostředí na dolní hranici sazby, doporučujeme
sledovat změny minimální mzdy a promítnout je do parametrů mezd i do
implicitních hodnot v osobní evidenci.
Zaměstnavatel může poskytovat i vyšší příplatky. Za souběh několika ztěžujících
vlivů náleží násobek základního příplatku.
CO NOVÉHO V ÚČTU 2015
3.6
23
Ostatní novinky
Měsíční součty pro jeden Text a označené„ věty (Nk09)
Do /Měsíčních součtů v Přehledech lze vybírat podle různých kritérií. Nyní jsme ke
Sloupci, Druhu, Firmě a Výkonu přidali ještě výběr podle Textu v souborech
Financí: Přehledy /Měsíční součty /Jeden Text.
Ještě obecnější možnosti poskytuje výběr /Označených■ vět. Pomocí F8 ,
Shift F8 , Ctrl F8 nejprve v Peněžním deníku a Archivu deníku označte
požadovanou skupinu vět. V Přehledech pak vygenerujete vhodné tiskové sestavy.
Do sestavy vstupují věty z Peněžního deníku a z Archivu deníku z vybraného
/Období, které splňují zadanou podmínku.
Parametry účtované firmy z ARES (Nk10)
ARES znamená Administrativní registr ekonomických subjektů.
Stejně jako do adresáře firem můžete nyní převzít adresu z internetového registru
ARES i do parametrů účtované firmy.
Volte Ostatní /Parametry /Firma a stiskněte F10 –ARES. Zadejte IČ firmy pro
hledání v registru ARES. Po nalezení údajů v registru program ukáže celou adresu,
IČ a DIČ ve formuláři jako v Adresáři firem. Stiskněte Esc a potvrďte dotaz
Přepsat parametry účtované firmy údaji z registru ARES ? A
Převzaté údaje se dosadí do parametrů účtované firmy.
Poznámka: Vyhledání v registru a přenos údajů může trvat i delší dobu – např. 15
sekund.
Import dat - formát 2015 (Nk31)
Nový formát 2015 souborů pro import (Ostatní /Vlastní programy /Import dat)
dovoluje mj. naplnit nové údaje pro 3. sazbu DPH v Peněžním deníku. Podrobný
popis všech změn najdete v návodu /Pro programátory.
V programu zůstávají původní formáty 2004, 2002 a 2000 pro uživatele, kteří nové
údaje nepotřebují a chtějí i po upgrade Účta používat beze změny staré navazující
programy. Mezi formáty přepínáte volbou /Jiný formát.
Nový /Formát DBF 2015 pro import jsme také zařadili do nabídek Shift F6
/Export do .DBF z /Adresáře firem a ze souborů Financí.
Mazání pracovních souborů (Nk40)
Účto často vytváří dočasné pracovní soubory s mezivýsledky pro výpočty a sestavy,
např. k sestavení /Přiznání k DPH. Při skončení operace se tyto pracovní soubory
ruší (mažou).
24
ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY
Některé antivirové programy mohou smazání pracovního souboru bránit. Účto pak
může opakovaně havarovat s hlášením např. Soubor ... DPH.T09 nenalezen.
Většinou jde o dočasný problém, který zmizí po pravidelné aktualizaci virové
databáze.
Při spuštění Účta po havárii jsme proto doplnili automatické mazání pracovních
souborů, pokud na disku zůstaly. Soubory můžete smazat i ručně v menu Ostatní
/Speciality/ Údržba souborů /Pracovní soubory.
REJSTŘÍK
4
25
REJSTŘÍK
A
ARES ....................................... 11, 23
Č
Číselník Textů - pohled.................... 6
Číslo zdravotní pojišťovny............. 13
D
Daň silniční – více vozidel............. 13
Daň z mezd - rozpisy ..................... 15
Daňové přiznání
příjmy ze zaměstnání ................. 14
Datová schránka....................... 14, 21
DPH - třetí sazba...................... 6, 7, 8
H
HomeBanking
příkaz k úhradě........................... 12
seznam bank............................... 12
I
Import dat 2015.............................. 23
J
Jméno fyzické osoby v názvu firmy
................................................... 10
Jméno souboru XML – režim PDP .. 9
L
Licenční údaje.................................. 3
M
Mazání pracovních souborů ........... 23
Minimální mzda....................... 21, 22
N
Nákup PHM - zaokrouhlení ........... 12
Neoznačené položky ve faktuře ..... 11
Novinky
daňová přiznání ..........................13
DPH..............................................8
finance ..........................................6
mzdy ...........................................15
ostatní .........................................23
tiskopisy .....................................10
vyhledání ......................................6
zobrazení ......................................5
Nulové vyúčtování daně .................15
Nulový průměr - kontrola...............16
O
Obce bez vlastní pošty....................16
Osvobození od daně z mezd ...........15
P
Potvrzení o příjmech ......................16
Potvrzení o srážkové dani...............15
Program
aktualizace....................................1
dokumentace.................................1
varianty.........................................1
Programy doplňkové ........................4
Přehled o platbě pojistného ............21
Přehled VZP ...................................14
Přehled z mezd pro portály ZP .......17
Přenos z Archivu deníku ..................7
Převod dat
automatický ..................................3
dodatečný .....................................4
S
Sestavy vlastní upravené ..................4
Seznam s poznámkou .......................8
Sleva na děti .......................17, 18, 19
Sleva na umístění dítěte..................21
Solidární zvýšení daně....................21
Součty podmnožin......................6, 23
Stát pro e-Podání z mezd................17
ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY
26
U
V
Upgrade
co přináší...................................... 2
instalace a převod dat................... 3
kdy instalovat............................... 2
Úrok z prodlení .............................. 11
Výkon v Adresáři firem..................10
Vypořádací koeficient ř. 53 ..............9
Z
Znaménko - kontrola ........................8
POZNÁMKY
POZNÁMKY
POZNÁMKY
POZNÁMKY
Pavel J. Panenka
Novinky a změny v Účtu 2015
Vydali v lednu 2015
Tichý & spol.
Palackého náměstí 184
473 01 Nový Bor
Download

Rozdílová dokumentace