BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO - OPĆINA ILIDŽA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPĆINSKO VIJEĆE
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
SARAJEVO CANTON - MUNICIPALITY OF ILIDŽA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPAL COUNCIL
ZAPISNIK
1. redovne sjednice Općinskog vijeća Ilidža, održane dana 20. 12. 2012. godine u
Multifunkcionalnoj sali Općine Ilidža sa početkom u 11,00 sati
Predsjedavajuća Općinskog vijeća iz starog saziva Smiljana Viteškić otvorila je 1. redovnu
sjednicu i podnijela izvještaj o broju prisutnih vijećnika radi utvrđivanja kvoruma.
Na osnovu podnesenog izvještaja konstatovala je da u momentu otvaranja sjednice istoj
prisustvuju 22 vijećnika i to:
-
7 vijećnika SDA:
Fikret Prevljak, Denis Muhović, Elvir Kazazović, Muhamed Omerović, Samir Lokvančić, Ševko
Hubijar i Nermin Muzur
-
5 vijećnika SDP:
Smiljana Viteškić, Samir Avdić, Fadil Lokvančić, Mahir Lokvančić i Adem Lončarić
-
3 vijećnika Savez za bolju budućnost BiH
Enver Muharemović, Faik Hadrović i Ajla Milišić
-
3 vijećnik Stranke za BiH
Mirsad Hošić, Suljo Alić i Alma Vatrić
-
3 vijećnika Napredne demokratske stranke
Amir Džino, Goran Kapor i Amir Džafo
-
1 vijećnik Narodne stranke Radom za boljitak
Sandin Arnautović
-
1 vijećnik Naše stranke
Elvis Vreto
te da postoji kvorum za održavanje i rad sjednice.
Svoje odsustvo sa sjednice pravdala je Amina Ćenanović, a kašnjenje je najavio Kemal Čorbo
i Elvis Vreto. Odsustvo je pravdala i Alma Avdić, predsjednica UO JU KSCiR Ilidža.
Sjednici pored vijećnika prisustvuju: općinski načelnik Senaid Memić sa saradnicima, Azreta
Grebović, sekretar Općinskog vijeća, direktori javnih ustanova KSC Hrasnica Ilidža Memnun
Hadžić i JU KSCiR Ilidža Sead Kulović, predsjednik UO KSC Hrasnica Ilidža Almedin
Fetahović, predstavnici boračkih udruženja, predstavnici Misije OSCE-a, predstavnici političkih
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
partija i sredstava javnog informisanja.
Predsjedavajuća Viteškić je upoznala vijećnike da je Centralna izborna komisija BiH donijela
odluku da dodjeli mandat vijećniku Muji Hošiću u Skupštini Kantona Sarajevo tako da je on
shodno tome podnio ostavku na mandat u Općinskom vijeću Ilidža 17. 12. 2012. godine zbog
sukoba interesa, dok novi vijećnik iz Stranke SDU-LDS „Demokratski blok“ još nije dobio
mandat zbog čaga ova stranka na današnjoj sjednici neće imati svog vijećnika.
Predsjedavajuća Viteškić je upoznala vijećnike sa činjenicom da su u materijalu za današnju
sjednicu vijećnici dobili zapisnik sa konstituirajuće sjednice koji je pregledalo rukovodstvo
Općinskog vijeća, te da je uočen propust jer nije navedeno prisustvo vijećnika stranke
Napredne demokratske stranke (NDS), u konačnom tekstu zapisnika biće ispravljena ova
greška, te se izvinila NDS stranci i vijećnicima ove stranke u ime rukovodstva Vijeća.
Prije usvajanja zapisnika predsjedavajuća je konstatovala da je na sjednicu stigao Elvis Vreto
tako da su na sjednici prisutna 23 vijećnika.
Predsjedavajuća je dala na usvajanje Zapisnik sa konstituirajuće sjednice, te nakon provedenog
glasanja konstatovala da je isti jednoglasno usvojen uz ispravku prisustva 3 vijećnika Napredne
demokratske stranke.
Predsjedavajuća je naglasila da je Prijedlog dnevnog reda utvrdio Kolegij na sjednici održanoj
11. 12. 2012. godine za današnju sjednicu i predložila sljedeći
Dnevn i red:
1. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori
2. Upoznavanje Općinskog vijeća Ilidža o Izvještaju nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji
finansijskih izvještaja za godinu koja završava na dan 31. 12. 2011. godine
3. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period od 01.01. – 30.06. 2012. godine
4. Izvještaj o izvršenju Budžeta za period od 01.01. – 30.09. 2012. godine
5. Nacrt Budžeta općine Ilidža za 2013.godinu
6. Prijedlog Odluke o visini komunalnih taksa na području općine Ilidža
7. Prijedlog Odluke o stipendiranju talentovanih učenika i studenata u školskoj/akademskoj
2012/2013.godini
8. Prijedlog Odluke o stipendiranju djece bez oba roditelja i djece bez roditeljskog staranja u
školskoj 2012/2013.godini
9. a) Prijedlog Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata slabijeg imovnog stanja
b) Prijedlog Plana stipenidranja učenika i studenata slabijeg imovnog stanja
10. Prijedlogi akata o regulisanju imovinsko-pravnih odnosa
11. a) Izvještaj o radu JU Kulturno-sportski i rekreacioni centar Ilidža za period 01. 01. do
30.06.2012. godine
b) Finansijski izvještaj JU Kulturno-sportski i rekreacioni centar Ilidža za period 01. 01.
do 30. 6. 2012. godine
12. a) Izvještaj o radu JU za kulturu sport i rekreaciju Hrasnica - Ilidža za period 01. 01. do
30. 6. 2012. godine
b) Izvještaj o finansijskom poslovanju JU za kulturu sport i rekreaciju Hrasnica - Ilidža za
period 1. 1. do 30. 6. 2012. godine
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
c) Upoznavanje Općinskog vijeća Ilidža sa Finansijskim planom JU za kulturu sport i
rekreaciju Hrasnica – Ilidža za 2013.godinu
Informativni materijal:
-
Informacija o stanju u oblasti pružanja besplatne pravne pomoći građanima općine Ilidža
za period od 1.1 – 30.6.2012.godine
Informacija o uspjehu u učenju i vladanju učenika osnovnih i srednjih škola na području
općine Ilidža u školskoj 2011. – 2012.godini
Informacija o poduzetim aktivnostima u cilju zaštite od poplava
Nakon provedenog glasanja predsjedavajuća je konstatovala da je predloženi dnevni red
jednoglasno usvojen.
Ad.1..
Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori
Predsjedavajuća je kazala da je Kolegij vijeća za mandatni period 2012-2016. godine donio
zaključak da tačka Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori umjesto zadnja bude prva tačka
dnevnog reda i podsjetila da jedan vijećnik može prema Poslovniku postaviti najviše dva pitanja i
dvije vijećničke inicijative, a u pisanoj formi taj broj nije ograničen.
Denis Muhović:
„Da se završi postavljanje javne rasvjete u ulici Prve samostalne brigade kod broja 38, gdje je
ranije postojala rasvjeta jer se ovom dijelu dešavaju česte krađe, okupljaju narkomani”.
Da postave visoki ivičnjaci i ograda na podzidu u Ulici Emira Bogunića Čarlija od broja 8 do broja
12 (od Grafičke škole do bivšeg restorana “Taden”), kako bi spriječili parkiranje i
onemogućavanje građana da dođu do svojih ulaza”
Elvis Vreto:
“Kada će biti asfaltirana ulica Sabita Užičanina, tačnije krak ulica Sabita Užičanina 3,5,7 i drugi
krak od broja 9, 11, 13 ukupne dužine oko 200 metara”.
Kemal Čorbo:
“Da se ulica Tukovi u Osjeku uvrsti u Program čišćenja i zimskog održavanja jer se radi o ulici
sa većim brojem stanovnika. Čišćenje i održavanje ulice ne mora obuhvatati krakove već samo
glavnu ulicu, kako bi se život mogao normalno odvijati”.
Kemal Čorbo je konstatovao da u Općini Ilidža nije sve tako loše, već da ima i dobrih stvari koje
se dešavaju, te da je kao građanin ponosan na ono što se nedavno desilo a to je priznanje
načelnika Senaida Memića koji je dobio priznanje za najboljeg menadžera u region i čestitao mu
u ime Kluba NSRzaB i zaželio kao vijećnik uspješan i sretan rad .
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
Predsjedavajuća se zahvalila što je prisutne podsjetio da tu činjenicu kako bi mogli čestitati
načelniku na priznanju.
Amir Džafo:
“Kada će biti asfaltirana ulica Gaj od broja 4 do ulice Generala Izeta Nanića, te kada će biti
urađen spoj ulica Lasičke Megare i Begluk, jer je ulica već trasirana samo je potrebno asfaltirati.”
Amir Džino:
“U ime Narodne demokratske stranke da se da podrška kandidaturi za ZOI 2020. godine
uključujući tramvajsku prugu i saobraćajnicu Ilidža-Hrasnica uključujući izgradnju žičare IlidžaBjelašnica”.
“Da se za Almu Muratović, teško oboljelu sugrađanku, odobri iznos od 10.000 KM”.
Adem Lončarić:
“Pitanje pravobraniocu i Službi za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar
nekretnina a radi se o nelegalno oduzetoj imovini Općine Ilidža od strane Bosnalika d.o.o.
Sarajevo. Radi se o prostoru starog Doma zdravlja, odnosno Hitne, prostor parcela 2773/8,
2773/9 i 2773/10, koji je vlasništvo Općine, o čemu posjedujem izvadak i istoriju parcele da je to
Općinsko zemljište. Da se poduzmu sve pravne radnje da se ta imovina vrati.”
“Da se na rampi za invalide podvožnjaka prema Pejtonu izgradi slivnik za oborinske vode”.
“Da se u ulici Zaima Topčića u centru Ilidže uradi kanalizacija i da se ubuduće ravnomjerno
ulaže u sve mjesne zajednice na području općine Ilidža.”
Goran Kapor:
“Da se MZ BLažu podjeli na Mjesnu zajednicu Blažuj I i Mjesnu zajednicu Blažuj II. Naime, u MZ
Blažuj nema elementarnih stvari: obdaništa, biciklističke staze, vode, kanalizacije, struje.
Sadašnja Mjesna zajednica Blažuj je teritorijalno prevelika, određena naselja nisu povezana
jedno sa drugim, a postoje i problemi konfiguracije i daljine. Objekti poput igrališta, objekta
mjesne zajednice ili ambulante su previše udaljeni nekim građanima koji ne pristaju da se liječe
u toj ambulanti a prema zakonu su obavezni. Sredstava koja se dobijaju za ovu mjesnu
zajednicu su nedostatna. Inače, teritorijalno radi se o jednoj od najvećih mjesnih zajednica u
BiH. Građani MZ Blažuj su upoznati sa odredbama Statuta općine Ilidža kojim je regulisan
postupak osnivanja nove mjesne zajednice i tu su već poduzete neke aktivnosti.”
“Da se formira Građevinska policija a ne Građevinska inspekcija, da se svim bespravnim
graditeljima legalizuju objekti a nakon toga da se uz pomoć Građevinske policije zaustavi svaka
dalja izgradnja. Dakle, da Građevinska policija preuzme poslove Građevinske inspekcija koja je
neefikasna i da se problem prebaci na druge nivou vlasti (Kanton i Federaciju)”.
“Da Skupština i Vlada Kantona Sarajevo ubuduće kroz Budžet Kantona finansiraju u većem
obimu potrebe stanovništva sa područja općine Ilidža u izgradnji komunalne infrastrukture
(struja, voda, kanalizacija i dr.) kako bi se Općina Ilidža mogla baviti finansiranjem razvojnih
projekata.”
Enver Muharemović:
“Da Općinsko vijeće donese Odluku o kućnom redu u stambenim zgradama na području općine
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
Ilidža jer je to obaveza propisana Kantonalnim zakonom o održavanju i upravljanju zajedničkih
djelova zgrada.”
Nermin Muzur:
“Da se poveća broj autobuskih linija prema Hrasnici naročito u udarnim terminima (jutarnjim i
poslijepodnevnim), kao i da se poveća broj autobuskih linija na cijelom području općine Ilidža jer
su građani nezadovoljni gradskim prevozom.”
“Da se postave ležeći policajaci u ulicama Stari harem, Stari drum gdje se vozila kreću velikom
brzinom i dovode u opasnost prolaznici a naročito djeca koju roditelji moraju voditi u školu.”
Mahir Lokvančić:
“Da se uklone ležeći policajaci na Hrasničkoj cesti od kružnog toka u Sokolović-Koloniji do
Termi Ilidža jer su na ovoj kratkoj relaciji postavljena 4 ležeća policajca, u blizini je pješačka i
biciklistička staza tako da oni samo otežavaju kretanje na pomenutoj relaciji.”
Ajla Milišić:
“Da li je moguće da Općina Ilidža u 2013. godini izdvoji sredstva u Budžetu kako bi se nabavilo
ili iznajmilo nekoliko kombija ili minibusa koji bi saobraćali u udarnim terminima a što se
pokazalo kao dobra praksa u nekim općinama, poput Starog Grada, koji su problem neredovnog
autobuskog saobraćaja riješili na ovaj način. Gradski prevoz je neredovan u Hrasnici II,
Sokolović-Koloniji, Butmiru, a slično je sa Otesom, Osjekom ali i nekim drugim naseljima”.
Fadil Lokvančić:
“Da se na području općine Ilidža otvore novi naplatni centri za potrošače gdje bi se plaćale
komunalne usluge vode i odvoza smeća.”
“Da JP “Elektrodistribucija” Sarajevo – Poslovnica na Ilidži uvede drugu smjenu jer mnogi
građani ne mogu stići da plate ispostavljene račune za električnu energiju”.
Elvir Kazazović:
“Da se zakaže radni sastanak za rješavanje problema u Ulici Hifzi Bjelevca kako bi se riješili
nagomilani problemi i omogućio normalan život građana ovog naselja. U ovom naselju postoji
prostor koji je uzurpiran i dodjeljen privatniku a namjenjen je za parking, privatnik je ogradio
prostor. Postoje i dva prostora pored kula koji su dodjeljeni privatniku koji ih koristi kao parking a
koji bi trebalo da koriste građani u toj ulici i niz drugih problema koji nisu riješeni”.
Elvir Kazazović je u pisanoj formi dostavio i inicijativu da se prilikom određivanja kategorija
zimskog održavanja saobraćajnica konsultuju savjeti i sekretari MZ.
1. Prijedlog za MZ Stup: ulica Joze Penave koja spaja dvoje ulice prve kategorije Nikole
Šopa iDžemala Bijedića je ranijih godina bila u prvoj kategoriji a ove godine izbačena iz
iste. Vitomira Lukića ulica da se također prebaci u prvu kategoriju jer se nalazi između
ulica prve kategorije. Briješćanska, Nikole Šopa i Hifzi Bjelevca jer se u istoj nalazi
Katolički školski centar. Ulica Mehe Porobića da se prebaci u prvu kategoriju jer spaja
dvije ulice prve kategorije Azići i Bare kod Stupa, zbog lakšeg odvijanja saobraćaja, a u
istoj se nalazi Samostan sestara Karmela. Čišćenje ulice Uglješe Uzelca da bude do
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
mosta na rijeci Bosni (spaja dvije MZ).
2. Ulica 14. septembar čije je imenovanje prošlo zakonsku proceduru i potvrđeno u
Službenom listu dok građani te ulice još uvijek nisu dobili nove brojeve i nazive ulica.
3. Sobzirom da je Savjet MZ Stup dobio odgovor Komunalne službe za vraćanje ulice
Nikole Šopa u prvobitno stanje nakon izvođenja radova na izgradnji kanalizacione mreže
od strane firme Tibra Pacifik koja je ulicu asfaltirala, ali već sada dolazi do propadanja
šahtova. Postoje svakodnevne pritužbe građana na isto pa bi trebalo ponovo uputiiti
upozorenje izvođaču radova koji je dobio obavezu da u roku od 10 dana uslijedi
rješavanje problema.
Sandin Arnautović:
“Da se osvijetli krak ulice u Osjeku prije žutog mosta koja vodi ka Blažuju, stubovi su postavljeni
potrebno je završiti rasvjetu.”
Faik Hadrović:
“Koje su firme zadužene za održavanje lokalnih cesta po mjesnim zajednicama i koje su ulice
određene prema prioritetima, te da li su planirana sredstva za nastavak gradnje ceste u djelu
Sokolović-Kolonije od Ulice Alije Iztbegovića do ratnog mosta.”
Fikret Prevljak:
“Da se naprave prioriteti riješavanja komunalne infrastrukture u ulicama u naselju Osjek, a
prvenstveno u ulici Bratunačka cesta gdje je potrebno urgentno rješiti problem fekalija.”
“Da se imenuje komisija kako bi se napravila lista prioriteta šta bi trebalo uraditi za stanovnike
Ilidže u smislu rješavanja pitanja vodovoda, kanalizacije, javne rasvjete, asfaltiranja i slično po
mjesnim zajednicama.”
“Da se riješi problem održavanja prostorija u Maloj aleji koje koriste političke stranke koje
participiraju u Općinskom vijeću”.
Samir Avdić:
“Da se zaduži Služba za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje i menadžment Javne
ustanove Kulturno – sportski i rekreacioni centar Ilidža da u narednom period izrade strategiju
kojom bi se Ljetnja pozornica i Multimedijalni centar stavili u funkciju, odnosno da se osnuje
ustanova poput kina “Igman” ili da se Ljetna pozornica iznajmi jer pomenuti objekti više troše
sredstava nego što dorinose općinskom budžetu”.
Elvis Vreto je rekao, da kada je u pitanju inicijativa za kandidaturu, da se radi o krupnim
stvarima što traži širu pripremu kako bi se mogle donositi određene inicijative i zaključci, te da
ova inicijativa nije inicijativa o kojoj se može izjašnjavati.
Amir Džino je pojasnio da se Općini Ilidža ukazuje jedinstvena prilika da postane Olimpijski
grad, da se kroz razvojne projekte da podrška kandidaturi 2020. godine, te da ima dovoljno
vremena da se formira komisiju i realizuju projekti poput tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica i
žičare Ilidža - Bjelašnica.
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
Nakon provedenog glasanja o vijećničkoj inicijativi Amira Džine, Općinsko vijeće je jednoglasno
donijelo slijedeći
Z A K LJ U Č A K
Općinsko vijeće Ilidža podržava kandidaturu Sarajeva za održavanje Zimskih olimpijskih igara
2020. godine.
Nakon provedenog glasanja o vijećničkoj inicijativi Amira Džine, Općinsko vijeće je jednoglasno
donijelo slijedeći
Z A K LJ U Č A K
Općinsko vijeće Ilidža odobrava 10.000 KM za liječenje teško oboljele sugrađanke Alme
Muratović.
Azra Stambolić je pojasnila da je na ime pomoći za Almu Muratović 29. oktobra 2012. godine
već isplaćeno 5.000 KM u skladu sa Odlukom o pomoći teško oboljelih sugrađana Općine Ilidža,
te da na stavci za ove namjene još ima sredstava samo je potrebno da se Vijeće odredi na koji
način želi izdvojiti sredstva.
Goran Kapor je smatrao da ukoliko je već isplaćeno 5.000 ne mora se ponovo isplaćivati
10.000, jer ima i drugih sugrađana koji su bolesni od iste ili slične bolesti i naveo primjer Nade
Bošković koja je tražila finansijsku potporu u iznosu od 500 KM, te da bi trebalo voditi računa da
ostane bar 10 % sredstava i za ostale sugrađane.
Ad.2..
Upoznavanje Općinskog vijeća Ilidža o Izvještaju nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji
finansijskih izvještaja za godinu koja završava na dan 31. 12. 2011. godine
Učešće u diskusiji po ovoj tački dnevnog reda uzeli su: Azra Stambolić, pomoćnik načelnika za
finansije, Enver Muharemović, Mirsad Hošić, Adem Lončarić, Elvis Vreto, Mahir Lokvančić,
Goran Kapor i Amir Džino
Azra Stambolić je pojasnila da je u Izvještaju neovisnog revizora obavljen finansijski izvještaj za
godinu koja se završava na dan 31. 12. 2011. godine Općina Ilidža je vršila svoju reviziju
finansijskih izvještaja od 2003.-2004. u kontinuitetu, dakle 7-8 godina su vršene kontinuirane
revizije a bile su i dvije revizije federalne i jedna komercijalna revizija, što znači da je Općina
Ilidža 12 godina pod nadzorom. Revizija finansijskih izvještaja ne podrzumijeva smo reviziju
završnog računa već kompletnih procedura, procesa, programa, planiranja, kontrola ili drugih
akata kojima se reguliše rad Općine i to se raznim metodama testira. Sledeći korak je
prezentovanje Završnog računa, Izvještaja o izvršenju Budžeta, Bilansa stanja, Račun prihoda,
rashoda i novčanih tokova, zakonom propisanih obrazaca a kasnije kroz elaborate o popisu
urađena je kontrola vezano za amortizaciju drugih stavki koje utiču na prezentiranje svih tih
finansijskih izvještaja koji su bili vezani za tu godinu. Općina Ilidža je na prethodnim sjednicama
usvojila Završni račun, Izvještaj popisnih komisija, Izvještaj o izvršenju Budžeta tako da je nakon
toga naručena da se izvrši revizija u skladu sa zakonom. Već ove godine radi se revizija
finansijskih izvještaja za 2012. godinu i ove godine taj postupak radi Ured za reviziju institucija
Federacije Bosne i Hercegovine i ovo je treća revizija od institucija Federacije, pojasnila je
Stambolić.
Enver Muharemović je kao predsjednik Komisije za budžet, privredu, finansije i ekonomska
pitanja
pročitao stav komisije koja je dala pozitivne ocjene o
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
finansijskom poslovanju Općine Ilidža, te naglasio da se u Izvještaju nalaze istiniti i fer podaci,
potpuna transparentnost i regularnost rada u Općini I čestitao na radu Službe za finansije.
Mirsad Hošić je pitao zbog čega nije ispoštovana preporuka iz Izvještaja o uvođenju interne
revizije i kakvi su planovi po tom pitanju?
Adem Lončarić je naglasio da sumnjiva i sporna potraživanja iznose 5.800.000 KM od čega
Ministarstvo za boračka pitanja 2.800.000 to bi mogao da razumijem, naknade za legalizacije,
Bosna Sema 315.000, Velbos 197.000, RVI 192.000, Šukrija Krupalija 103.000, Sara company
86.000, Zavod za izgradnju 70.000, Forum biznis censtar 41.500 KM i više manjih dužnika
1.970.000, te pitao o kojim se dužnicima radi i dodao da svi moraju platiti dug.
Elvis Vreto je pitao da li se nešto promjenilo u 2012. godini u internoj reviziji pošto se radi o
revizija za 2011., ima li pomaka na osnovu ove preporuke i kakav je plan, kad se može očekivati
interna revizija koja bi pomogla boljem radu Službe za finansije?
Mahir Lokvančić je smatrao da je vrijeme da načelnik uspostavi internu reviziju jer će i njemu
biti lakše da radi i u Programu rada Vijeća trebamo to ugraditi i predložio zaključak s ciljem
uštede finansijskih sredstava u Budžetu za 2013. godinu da reviziju finansijskih izvještaja za
2013. radi Ured za reviziju institucija Fderacije BiH, da se taj zaključak proslijedi ovoj instituciji i
zamolio da se Vijeće izjasni.
Amir Džino je pitao od kad se povlače dugovi i što se čekalo ovoliko godina kada su u pitanju
sporna potraživanja, te da je vrijeme da se poduzmu neke mjere po pitanju svih dužnika u smislu
da se ova dugovanja naplate ili da se dužnicima oprosti.
Azra Stambolić je pojasnila da je Općina Ilidža željela da osnuje internu reviziju, odnosno
imenuje internog revizora, osobu sa završenim Ekonomskim fakultetom, 5 godina iskustva na
složenim poslovima u oblasti finansija i da ima certifikat. Stambolić je rekla da ona posjeduje
certifikat za internog revizora i da Općina ima i 4-5 certificiranih samostalnih računovođa i
certificirane administrativne tehničare, što nema nijedna općina u BiH. Općina je sve te kadrove
svojim sredstvima odškolovala i sada čeka usvajanje zakona kako bi imenovala internog
revizora i ostale kadrove. Znači, Općina je išla unaprijed što se tiče obrazovanja, ali zakon kasni
sa načinom regulisanja određene oblasti. Bila je predložena izmjena u sistematizaciji, nažalost
do danas taj akt još nije ugledao svjetlo dana. Akti o regulisanju tog revizorskog djela još nisu
doneseni ali se radi na njima i kada oni budu donijeti steći će se uslovi za imenovanje internog
revizora u skladu sa zakonskom procedurom. Stambolić je naglasila da se proces naplate
potraživanja najviše kontroliše u reviziji. Drago joj je da su vijećnici komentarisali potraživanja
općine i naglasila je da po zakonu Vijeće može otpisivati dug i potraživanje samo na osnovu
sudske izvršne isprave. Jedan od najvećih dužnika trenutno je Kanton Sarajevo i to Služba za
boračka pitanja sa više od 2 miliona KM duga za troškove rente boračkoj populaciji.
Goran Kapor je pitao po čemu neko dobije a neko ne dobije novčanu pomoć i konstatovao da
se Vijeće sljedeći put više uključi po pitanju ovih raspodjela sredstava, ko će dobiti ko neće, te
pomenuo dvije revizije iz 1999. i 2000. i tada je bilo sve čisto, tada je bio načelnik Husein
Mahmutović.
Azra Stambolić je pojasnila da je Općinsko vijeće donijelo Odluku o jednokratnoj pomoći lica
slabijeg imovnog stanja i za ovu odluku imaju kriteriji, a druga je Odluka o dodjeli pomoći teško
oboljelih lica sa područja općine Ilidža i Vijeće je imenovalo komisiju iz reda ljekara, a visina
sredstava se određuje na osnovu kriterija. Također, Stambolić je pojasnila da je iz doba bivšeg
načelnika Huseina Mahmutovića reviziju radio Ured Feredacije i jedan je bio negativan.
Predsjedavajuća je konstatovala da se Općinsko vijeće upoznalo sa Izvještajem nezavisnog
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja za godinu koja završava na dan
31.12.2011.godine.
Na zahtjev Kluba SDP-a zatražena je pauzu 15 minuta.
Ad. 3..
Izvještaj o izvršenju Budžeta za period od 01.01. – 30.06. 2012. godine
Ad.4..
Izvještaj o izvršenju Budžeta za period od 01.01.-03. 09. 2012. godine
Predsjedavajuća je predložila vijećnicima da se provede zajednička rasprava u vezi sa
Izvještajima o izvršenju Budžeta za 6 i 9 mjeseci a da se vijećnici izjasne pojedinačno o svakoj
tački što su vijećnici prihvatili.
Učešće u diskusiji po ovoj tački dnevnog reda uzeli su:Azra Stambolić, pomoćnica načelnika za
finasije, Enver Muharemović, Elvis Vreto, Mirsad Hošić, Mahir Lokvančić, Elvir Kazazović, Faik
Hadrović, Adem Lončarić i Mirsad Čaušević, pomoćnik načelnika za razvoj, investicije i
komunalne djelatnosti
Azra Stambolić je pojasnila da je Zakonom o Budžetima predviđena obaveza razmatranja
Izvještaj za pola godine i Služba je na vijeme podnijela materijal ali Vijeće starog saziva nije
uspjelo da razmatra materijal, te da je zbog toga sačinjen devetomjesečni izvještaj. Stambolić je
konstatovala da je preporuka da se budžeti donesu do 31. 12. i da je veliki uspjeh za svako
Vijeće usvajanje budžeta do tog roka po čemu se ocjenjuje kvalitet rada Vijeća. Svaki organ,
Općina dužan je izvještavati Kanton svaki kvartal, unutar kvartala, znači mjesečno šalju se
izvještaji Upravi za indirektno oporezivanje, Kantonu i Poreznoj upravi, pojasnila je Stambolić.
Enver Muharemović je upoznao vijećnike sa stavom Komisije za budžet, privredu, finansije i
ekonomska pitanja uz preporuku da se pokuša donijeti Budžet do kraja godine da bi se od 1.
januara mogla pratiti dinamiku realizacije budžeta.
Elvis Vreto je konastatovao da je za 9 mjeseci izvršenje 54,28 % kada se uzme u obzir da je to
¾ godišnjeg perioda normalno bi trebalo biti 75 % i pitao je zbog čega, da li postoje nedostaci
da su određeni radovi na terenu urađeni a nisu fakturisani i da općina nije izvršila njihovu
realizaciju u smislu plaćanja. Stavka 614117 tekući transferi mjesnim zajednicama specifikacija
konta pod rednim brojem 24 dva puta su evidentirana izdvajanja za fontanu u Maloj aleji,
održavanje fontane 2.500 i nabavka sadnica za fontanu 2,400, zatim konto 615117 kapitalni
transferi mjesnim zajednicama, redni broj 7, rekonstrukciju ulica u MZ Blažuj, 100.000 KM
predviđeno nije ništa relizovano, redni broj 16 rekonstrukcija ulica u MZ Rakovica 100.000
planirano a 17.000 realizovano, zatražio je informaciju Vreto. Vreto je naveo i stavku 17 koja se
odnosi na MZ Sokolović-Kolonija gdje je upisana nula, zašto se ništa nije radilo, kao i za stavku
20 MZ Stupsko brdo, stavku 27 izgradnja gasne mreže po mjesnim zajednicama. Vreto je
pomenuo i nastavak izgradnje VII OŠ Blažuj gdje je predviđen million, šta se po tom pitanju radi,
te stavka 43 deminiranje općine Ilidža jer je po izvještaju o izvršenju budžeta za 9 mjeseci i
zatražio odgovor.
Mirsad Hošić u ime Kluba vijećnika SBIH izrazio je nezadovoljstvo stepenom realizacije
budžeta a posebno u stavci kapitalni transferi mjesnih zajednica gdje je od planiranih
14.137.000 utrošeno samo 6.400.000 KM. Hošić je pitao u vezi sa stavkom primitaka tekućih
transfera jer od planiranih 8.699. 209 KM dobijeno je samo 3.713.000 odnosno 42,69 %, da li se
ovo odnosi na prethodno neispunjavanje od Ministarstva za boračka pitanja i na čemu se
planiraju primitci po ovoj stavci za 2013. godinu, te kojim privatnim preduzećima i u koju svrhu
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
su isplaćene subvencije po budžetskoj stavci 614500 u iznosu od 223.438 KM da se dostavi
Vijeću pisana informacija o tome.
Azra Stambolić je pojasnila da najveća stavka koja je bila za izvršenje a da nije realizovana je
izgradnja skloništa, oko million KM, zatim nabavka vatrogasnog vozila i izgradnja škole u
Blažuju, million KM. Sa Kantonom je potpisano za izgradnju škole u Blažuju 100.000 KM i
169.000 za vanjsko uređenje OŠ u Osjeku i to je ugrađeno izmjenama i dopunama Budžeta za
1.169.000 KM, kao i za sredstva za regulaciju korita uz obavezu da se moraju vratiti sredstva iz
prethodne godine da bi uopšte mogli aplicirati za sredstva za korita u 2012. godini. Kako Kanton
nije mogao da ispoštuje stavke odrebi iz svog budžeta, nisu mogli doznačiti million za školu
nego su u pregovorima smanjili iznos na 500.000 KM, više nemaju redovnih sredstava nego
kreditna sredstva koja se ne mogu doznačavati općini već samo izvođaču, tako da je stavka od
million ostala nerealizovana, a 500.000 KM će uložiti u 2012. godini, pojasnila je Stambolić.
Nažalost, drugih 500.000 je sada obaveza općine da obezbjedi svojim budžetom. Što se tiče
Rakovice već je 91.968 relizovana, Blažuj je završen u iznosu od 90.238, za Sokolović-Koloniju
došao je iznos od 37.427 KM, deminiranje uplaćeno je 179.000 po površini, kazala je Stambolić.
Stambolić je pojasnila da je subvencioniranje naziv koji se vodi prema analitičkom kontnom
planu i kada se čita opis on ne odgovora onome za što ta sredstva zaista služe. Jer to nosi takav
naziv a u Službi se knjiži finansiranje javnih ustanova i to je redovno mjesečno finansiranje.
Mirsad Hošić je pitao da li je 614500 transferi viših nivoa vlasti u iznosu od 8. 699.000 KM.
Azra Stambolić je pojasnila da se radi o zbiru, to je primjena tekućih transfera Federacije 5.000
zatim primljeni, tekući transferi od KS, to su dotacije koje općina dobija mjesečno plate i troškovi
344.000 KM mjesečno. Općine u Sarajevu su jedine koje sredstva od PDV-a ne dobijaju
direktno nego ih Kanton prebacuje i za iznos od 344.000 KM nema nikakvih kriterija kako se
prebacuju jer Kanton Sarajevo nikad nije donio Zakon o pripadnosti javnih prihoda.
Mirsad Hošić je govoreći o iznosu od 8.699.000 KM pitao da li viši nivoi imaju obavezu da nam
isplate u tom nivou ili je to pogrešno planirano.
Azra Stambolić je pojasnila da postoji obaveza ali da nije ispoštovana.
Mirsad Hošić je konstatovao da je pomoćnica Stambolić izjavila da je pod budežtskom stavkom
finansiranje poduzetnika a zapravo se niko od njih ne finansira i da se pod tom budžetskom
stavkom krije nešto drugo, kako je to moguće.
Azra Stambolić je pojasnila da se ne krije ništa drugo već da se mora poštovati kontni plan i ne
mogu se izmišljati nazivi, to konto koristi Kanton i oni mogu davati podsticaje, subvencioniranje,
koje općina ne može davati.
Mirsad Hošić je konstatovao da privrednici nisu dobili nijednu marku niti je planirana za njihovu
subvenciju.
Azra Stambolić je pojasnila da privatnici nisu dobili subvencije ali je podržana poljoprivredna
proizvodnja kroz druge projekte, to je podsticaj, općina nije nivo vlasti koji to radi, a ako baš želi
onda mora napraviti svoj akt, odluku, pravilnik sa kriterijima za subvencioniranje, a to ona ne bi
preporučila jer su to nadležnosti Federacije i Kantona.
Mahir Lokvančić je smatrao da bi se uz materijale za Izvršenje budžeta, ako ne svim
vijećnicima, onda članovima Komisije za budžet trebali dostaviti svi zaključci koje je Općinsko
vijeće u prošlom sazivu donijelo a odnose se na finansiranje iz budžeta udruženja, institucija,
javnih ustanova. Lokvančić je pojasnio da je u prošlom sazivu Vijeće donijelo kriterije s ciljem
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
finansijske discipline iz oblasti sporta, kulture, nevladinih organizacija i boračkih udruženja, a cilj
kriterija je uvođenje finansijske discipline, i izdvojen je dio kao redovno finansiranje a dio kroz
projekte.
Lokvančić je pojasnio da je Općinsko vijeće donijelo zaključak da institucije i organizacije koje se
finansiraju iz budžeta u većim iznosima ili koriste općinsku imovinu dužni su da dostave
revizorski izvještaj i JU KSC Hrasnica i KSiRC Ilidža su jedini to dostavili i Vijeće je razmatralo te
njihove izvještaje prošle godine.
Elvis Vreto je zatražio odgovor na pitanje specifikacija konta 614117 stavka 24 i 39, šta je
urađeno za iznos od 91.000 KM, te ustvrdio da je na nekada asfaltiranoj ulici prije rata sada
sipan tampon i zatražio odgvor od Službe za razvoj, investicije i komunalne poslove.
Elvir Kazazović je zamolio Službu za finansije da ubuduće dostavi numerisan materijal radi
lakšeg praćenja, da Služba izostavi konta koja se odnose na pojedinačna primanja jer mogu da
se objave na web stranici a nema mogućnosti da se adekvatno prati. Za konto 613991 ostale
nespomenute usluge i dažbine gdje je oko 300.000 KM nema podataka pojedinačnih, a manja
konta su na čak 60 stranica.
Faik Hadrović je naglasio da je u Izvještaju budžeta za 9 mjeseci na kontu 721112 u neporezni
dio, zadnja stavka i pitao po kojim kriterijima su prikupljena sredstva ako ima dosta resursa u
vodi, kamenolomima i dr.
Adem Lončarić je konstatovao da je u okviru kapitalnih transfera, pod rednim brojem 3
asfaltiranje ulica po mjesnim zajednicama uz učešće građana, predviđeno 400.000 a
realizovano 367.147 KM i zatražio informaciju za šta je utrošeno 734.000, koje su ulice urađene
iz ovog granta, da li su građani platiti 367.000 KM.
Azra Stambolić je pojasnila da je za održavanje Male aleje, ugovorom o djelu za održavanje
fontane plaćalo se 500 KM sa svim doprinosima Ahmetu Selmanu a Općina je nabavljala
potrošni materijal (kiseline, četke) i da toga više nema. Kako je Fontana bila izvor zaraze, sada
je Općina izdvojila 2.500 KM za sadni materijal u fontani i ono je išlo u održavanje zelenih
površina. Što se tiče jednokratne pomoći, služba mora da uradi spisak a vijećnici se mogu
izjasniti ako to ne žele. Stambolić je pojasnila pitanje vijećnika Hadrovića da se radi o sredstvima
od koncesija, da Općina ne zna ko treba da plati, ko je sklopio ugovor i na koji period jer samo
se dobivaju sredstva na depozitni račun, jedan procent je predviđen općinama, zakonska
regulativa je nedorečena, Kanton ne vlada informacijama ko treba da plaća, kome su ugovori
istekli i tu Općina ništa ne može poduzeti, rekla je Stambolić.
Mirsad Čaušević, pomoćnik načelnika za razvoj, investicije i komunalne djelatnosti je pojasnio
da je u Rakovici evidentan problem saobraćajnica koje se nastoje redovno održavati upravo
tamponiranjem. Trenutno je spremno 680 priključaka koji zavise od JP “Vodovod i kanalizacija”
da izvrši spoj na primarnu mrežu, do sada je urađeno samo 150 priključaka od 700 priključaka,
kazao je Čaušević i dodao da li treba asfaltirati ulicu pa da se ponovo prekopava ali ako Vijeće
kaže nije problem. Čaušević je naglasio da postoji problem kanalizacije i po pravilu kanalizacija
je veći prioritet od vode. Kada nemaju redukcija dolazi do velike potrošnje vode i problema sa
kanalizacijom gdje će doći do preliva, mogli bi se uraditi priključci pa onda bito nosivi sloj asfalta.
Što se tiče utroška sredstava može se evidentirati. Kod osnovne škole je urađen gorući problem
odvodnje voda do potoka 50 metara oko 30.000.
Elvis Vreto se složio da ulice treba uraditi kako se voda bude priključila, ali u proteklih 10
godina kvadrat asfalta nije urađen, te da smatra da 90.000 KM nije korisno uloženo.
Adem Lončarić je smatrao da vijećnike treba zanimati suština a ne forma i da nije bitno hoće li
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
Budžet biti donijet do 31. 12. već je to po zakonu.
Azra Stambolić je ponovo naglasila da je kvalitet rada Vijeća Budžet koji nije akt izvršne vlasti,
već je akt Vijeća. Služba priprema Budžet, nacrt pa prijedlog, vijećnici ga mijenjaju
amandmanima, kad ga Vijeće usvoji onda je on akt svih nas.
Adem Lončarić je kazao da je vijećnicima jasno šta je Općinsko vijeće i da niko ne treba da drži
predavanja o tome, te treba se raditi na brzinu zato što sjednice nisu bile zadnjih 5 mjeseci, želi
se raditi kvalitetno i na zadovoljstvo svih građana, u skladu sa zakonom i ovlaštenjima.
Općinski načelnik je pojasnio da je fontana napravljena tamo gdje nije bila predviđena po
urbanističkom planu jer vozila veća ne mogu ući i u slučaju požara mora se imati malo vozilo. Od
kada je napravljena fontana nije nikad radila, postala je smetljište, rekao je načelnik i dodao da
je u planu uklanjanje kompletnog korita, te da je njegova odluka da zasadi cvijećem i ono će biti
dok se fontana ne ukloni.
Predsjedavajuća je nakon provedenog glasanja konstatovala da je Općinsko vijeće jednoglasno
usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta za period od 01.01. – 30.06. 2012. godine i Izvještaj o
izvršenju Budžeta za period od 01.01. – 30.09. 2012. godine.
Predsjedavajuća je nakon provedenog glasanja konstatovala da je Općinsko vijeće donijelo
ZAKLJUČAK
Općinsko vijeće Ilidža ovlašćuje Kolegij Općinskog vijeća da u saradnji sa Službom za finansije
ubuduće definiše koje materijale u okviru Izvještaja o izvršenju općinskog budžeta, Općinskom
vijeću u mandatnom periodu 2012. – 2016.godine ova Služba je dužna dostavljati.
Ad.5..
Nacrt Budžeta općine Ilidža za 2013.godinu
Učešće u diskusiji po ovoj tački dnevnog reda uzeli su: Azra Stambolić, pomoćnica načelnika za
finansije, Enver Muharemović, Elvis Vreto, Mirsad Hošić, Goran Kapor, Faik Hadrović, Adem
Lončarić, Amir Džino, Elvir Kazazaović, Mahir Lokvančić, Alma Vatrić i Kemal Čorbo
Azra Stambolić je pojasnila da proces donošenja budžeta počinje donošenjem Nacrta budžeta,
a da bi se uradio Nacrt aktivnosti počinju u periodu april-maj, odnosno u zavisnosti kada Kanton
da određene upute i akte, Zakon o budžetima u FBiH je glavni akt, a nadležnost je određena
Zakonom o principima lokalne samouprave Federacije i Statutom Općine. Uporedo se prati
Izvršenje budžeta za ovu godinu, a posmatraju se brojni drugi podaci na osnovu kojih se
preliminarno daju određeni prijedlozi kako će se puniti i trošiti sredstva, odnosno prihodi i
rashodi koji moraju biti uravnoteženi. Slijedeći korak je da Vijeće donese zaključak za javnu
raspravu, nakon toga se prave prioriteti a tek nakon svih prijedloga pravi se konačan dokument.
Ukoliko prijedlog nije najbolji tada vijećnici amandmanima daju svoje prijedloge koji se ugrađuju
u Budžet, pojasnila je Stambolić.
Enver Muharemović, predsjednik Komisije za budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja
iznio je stav komisije sa rasporedom održavanja javnih rasprava i dodao da je želja da se
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
pokuša Budžet usvojiti na vrijeme, te pozvao sve da aktivno učestvuju kako bi mogli napraviti
kvalitetan dokument.
Elvis Vreto je smatrao da se Nacrt budžeta treba objaviti na web stranici, oglasnim pločama, po
mjesnim zajednicama i predložio da se građani obavještavaju o terminima javnih rasprava
putem Radija ASK i dodao da će Naša stranka podržati Nacrt budžeta uz dopunu zaključaka
Komisije za budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja.
Mirsad Hošić je naglasio da Klub S BIH smatra neprihvatljivim nastavljanje prakse povećanja
troškova općinske administracije, ne ulazeći u stavke u vezi toplog obrok i regresa, već se
primjedbe odnose na povećanje troškova mobitela za 6.000, internet za 9.000, izdatke za
obrasce i papir 54.000, usluge medija 20.000, hardverske i softverske usluge 25.000 itd. Hošić
je predložio da se planirani troškovi zadrže na nivou 2012. godine, predložio da se što prije
krene sa nastavkom implementacije treće faze GAP projekta kojim je uređen postupak
donošenja prioriteta i programa investicija i da se to uradi prije nego se uđe u sam Nacrt
budžeta. Hošić je zatražio pojašnjenje u vezi treće stavke podstavke 614411 u rebalansu
budžeta za 2012. godinu naziv ostalo - podrška državnim institucijama i za istu je bilo planirano
100.000 KM od čega prema izvještaju do 30.09. nije ništa potrošeno. U Nacrtu za 2013. ova
podstavka ima novi naziv i zove se ostalo-podrška državnim institucijama i javnim ustanovama i
po tom osnovu se planira 419.000 KM, a po njegovom mišljenju postoje dvije javne ustanove i
njihova sredstva su planirana u prethodne dvije podstavke u visini od 84.000, odnosno 197.000
KM, te pojašnjenje vezano za volonterski rad po osnovu ugovora o volonterskom radu, te pitao
po kom zakonskom osnovu se radi, odluci o načinu prijema volontera ili nekom drugom
zakonskom osnovu.
Općinski načelnik je dao pojašnjenje u vezi potrošnje papira, kancelarijskog materijala,
obrazaca i slično jer se u svakoj MZ možete izvaditi rodni lista, a da bi se to uradilo MZ moraju
biti uvezane i opremljene, zatim da su plaćene sve softverske licence, kao i o planovima da se
kamerama pokriju sva ključna mjesta, da se policija pomogne sa 230-250.000 KM. što se tiče
prijema volontera oni se primaju na osnovu javnog poziva na godinu dana kako bi odradili
pripravnički staž i lakše se zaposlili, kroz općinu je prošlo 70-80 volontera do sada, a kada je u
pitanju treća faza GAP projekta ona je završena, rekao je načelnik i naglasio da je GAP projekt u
BiH sa decembrom 2012. godine okončao svoje aktivnosti.
Predsjedavajuća Viteškić je obavjestila vijećnike da je dostavljena prijava uposlenika JU za
kultur, sport i rekreaciju Hrasnica da se obrate Vijeću i upozorila sve prisutne da po Poslovniku
na sjednici mogu govoriti samo vijećnici, predlagači materijala, a direktor JU i predsjednik
Upravnog odbora će se obratiti Vijeću u okviru 12. tačke dnevnog reda.
Goran Kapor se složio sa činjenicom da se pomogne policiji, NDS je nezadovoljna sa
sadašnjom situacijom i zatražio patrole u svojim naseljima. Kapor se složio i oko zapošljavanja a
NDS je na predizbornim skupovima govorila da će ako pobjedi 10 % općinskog budžeta izdvojiti
na javne radove (million KM) gdje će raditi nezaposleni na čišćenju snijega, korita, parkovskih
površina a ima ih 14.000 evidentiranih u Zavodu za zapošljavanje. Kapor je predložio da se
iznađu sredstva u iznosu od million maraka za javne radove kako bi se uposlili nezaposleni sa
Ilidže.
Faik Hadrović je naveo kapitalne grantove, stavka kapitalni projekti, rekonstrukcija i
investicijsko održavanje konto 821624 gdje je u Budžetu za 2012. Bilo je 40.000 sad je 600.000
KM i pitao na koji način će se ta sredstva utrošiti.
Kemal Čorbo je replicirao vijećniku Kaporu i njegovom zalaganju za nezaposlene, treba im
pomoći, poboljšati ambijent za njihovo zapošljavanje, ali udruženje nezaposlenih postoji, aktivno
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
djeluje i ono pomaže da ti građani dobiju pomoći u obuci na radu na računarima, učenju stranih
jezika itd.
Adem Lončarić se osvrnuo na predloženi zaključak i pozvao na član 72. Poslovnika o radu
Općinkog vijeća gdje se kaže da je rok za provođenje javne rasprave 30 dana, izuzetno Vijeće
može odrediti i kraći rok za provođenje javne rasprave, te da je zadnjih godina pravilo da se
dužina javnih rasprava skraćuje. Pedlažio je da se usvoji Odluku o privremenom finansiranju od
1.1. do 31. 3. i da se odrede datumi i održe kvalitetne javne rasprave o Nacrtu budžeta, rekao je
Lončarić.
Elvis Vreto je predlažio da se usvoji Nacrt budžeta za 2013. godinu i provedu javne rasprave.
Amir Džino je pokušao pojasniti prijedlog vijećnika Kapora da je cilj da u svakoj porodici bude
bar jedan zaposlen i da se treba što kvalitetnije riješiti pitanje 14.000 nezaposlenih. Džino je
naveo konto 614411 subvencija javnim preduzećima, za JU Hrasnica planirano 190.000, a KSC
Ilidža 84.000, zatražio odgovor šta je sa iznosom od 419.000 KM, te NDS ne želi da se ugase
javne ustanove, sredstva za JU Hrasnica.
Elvir Kazazović je predložio da se vijećnici izjasne o Nacrtu budžeta za 2013.godinu i u ime
Kluba vijećnika SDA zatražio pauzu.
Alma Vatrić je imala primjedbu na izdvajanje za primarnu zdravstvenu zaštitu, u prošloj godini
su bila veća i predlažila da sredstva ostanu ista ili se čak povećaju jer je svima cilj dobra
primarna zdravstvena zaštita, te posebno istakla Stomatološku službu koja je zapostavljena a
korisnici usluga su djeca Općine Ilidža.
Mahir Lokvančić je ustvrdio da nije 14.500 prijevljeno u Zavodu za zapošljavanje i dodao da se
Klub SDP-a slaže da institucije kulture, JU Hrasnica, ne treba da bude talac stranačkih
previranja i da su sve institucije kulture u Kantonu ili zatvorene ili su pred zatvaranjem. Klub
SDP-a ne može da prihvati da građani budu taoci parlamentarne većine, kasnog sazivanja
konstituirajuće sjednice, nemogućnosti dogovaranja oko pozicija i predlaže donošenje Odluke o
privremenom finansiranju.
Kemal Čorbo je naglasio da većina nije za gašenje Javne ustanove Hrasnica, adresu za sve
problem ne treba tražiti u općini, te naglasio da je to stav parlamentarne većine.
Predsjedavajuća Viteškić je rekla da ukoliko se ne utvrdi Nacrt budžeta Općine Ilidža za 2013.
godinu moraće se održati nova sjednica na kojoj bi se donijela Odluka o privremenom
finansiranju do 31. 3. 3013. godine.
Azra Stambolić je pojasnila da su u Nacrtu budžeta povećani izdaci za obrasce, ali su
smanjene usluge štampanja jer obrasce za Matični ured (rodni list, vjenčani, umrli…) sada radi .
Ministarstvo unutrašnjih poslova i mi moramo kupiti originalne dokumente, obrasce i oni će biti
knjiženi na ovim obrascima a prije je to bilo na uslugama štampe. Što se tiče volontera prošle
godine je bilo 20 volontera, ove godine 50, a u 2013. je planirano 60 volontera i to su ljudi koji
godinu dana treba da provedu u općini, a plaćenje za njih je u skladu sa zakonom a to je 35 %
od plate stručnog saradnika bez minulog rada, plaća se PIO, zdravstvo, 5% za osiguranje za
slučaj nesreće na poslu i 22 KM PIO-a za nezaposlene ljude, pojasnila je Stambolić. U Budžetu
na kontu 614 411 zaključak Vijeća je da se 203.000 osigura za nabavku video nadzor i to je
ugrađeno u ovaj konto, predviđena su sredstva za vrtić u Hrasnici, a KSC Ilidža imao je prijedlog
da se obezbjede stolice i ako Vijeće kaže da se uloži za stolice, donijeće se zaključak, kazala je
Stambolić. Također, Stambolić je rekla da su ostala udruženja na istom nivou, sportska
udruženja, plate radnika, političke partije, boračka udruženja, za investiciono održavanje 821624
bilo predviđeno 45.000 a 2013. je 600.000 tu je planirano održavanje objekata MZ. Na jednoj od
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
prošlih sjednica Vijeće je donijelo odluku o kupovini stana u Banjskoj ulici tako da se od ovog
iznosa planira popravka ovog objekta nakon čega bi se mogao dati u zakup ali o tome će odlučiti
Vijeće, rekla je Stambolić.
Što se tiče javnih radova, to se može raditi nekim drugim modusima, a osnivanje komunalnog
javnog preduzeća zahtjeva da se donese odluka, da se registruje da se odredi direktor, a to bi
moglo biti 2014. godine, rekla je Stambolić i odgovorila da općina izdvaja za zdravstvo svake
godine.
Mirsad Hošić je pitao da li se na prijem volontera u općini primjenjuje Odluka Vijeća ministara
BiH o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme?
Azra Stambolić je odgovorila da se ne primjenjuje ta Odluka Vijeća ministara i pojasnila je
doneseni novi Zakon o volonterima u BiH i da su se na javne konkurse mogla prijavljivati djeca
iz drugih gradova ne samo sa Ilidže, pa se zbog toga išlo na prijem volontere kako bi bila
primljena prvenstveno djeca sa Ilidže.
Alma Vatrić je potvrdila da zna za dobru saradnju Doma zdravlja i općine Ilidže, ali je pojasnila
da ima pet stolica u Stomatološkoj službi od kojih samo jedna radi, stalno se prozivaju doktori
koji su nemoćni, a Dom zdravlja nema sredstva za ta finansiranja.
Predsjedavajuća je nakon provedenog glasanja konstatovala da je Općinsko vijeće usvojilo
slijedeći:
Z A K LJ U Č A K
1. Općinsko vijeće utvrđuje Nacrt Budžeta Općine Ilidža za 2013 i upućuje ga na javnu
raspravu u period od 20.12. do 28.12. 2012. godine.
2. Zadužuje se općinski načelnik da putem mjesnih zajednica, prema utvrđenom rasporedu
koji je sastavni dio ovog zaključka, organizuje i provede javnu raspravu o Nacrtu Budžeta
općine Ilidža za 2013. godinu.
3. Nacrt Budžeta općine Ilidža za 2013. sa rasporedom održavanja javnih rasprava po
mjesnim zajednicama objavit će se na oglasnoj ploči, web stranici općine Ilidža i
oglasnim pločama mjesnih zajednica
4. Zadužuje se općinski načelnik da za narednu sjednicu Općinskog vijeća podnese Vijeću
izvještaj o rezultatima javne rasprave i pripremi prijedlog Budžeta općine Ilidža za 2013.
godinu.
većinom glasova (19-ZA i 5-SUZDRŽANIH).
Predsjednik Kluba SDP-a tražio je pauzu pola sata.
Ad.6..
Prijedlog Odluke o visini komunalnih taksa na području općine Ilidža
Učešće u diskusiji po ovoj tački dnevnog reda uzeli su:Azra Stambolić, pomoćnik načelnika za
finansije, Enver Muharemović, Muhamed Omerović, Mirsad Hošić, Samir Avdić, Amir Džino,
Fadil Lokvančić, Elvis Vreto i Faik Hadrović
Azra Stambolić je pojasnila da razlozi za donošenje odluke proizilaze iz činjenice da je Kanton
Sarajevo donio Zakon o komunalnim taksama i na osnovu tog zakona Vijeće je donijelo odluku o
komunalnim taksama 2005. godine. Međutim, kako su neki privremeni subjekti imali primjedbe
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
na odredbe važećeg kantonalnog zakona pokrenuli su sudske sporove (uglavnom kladionice)
tako da je Ustavni sud F BIH utvrdio da kantonalni zakon nije u skladu sa Ustavom F BiH.
Skupština Kantona Sarajevo morala je da izvrši usklađivanje, Ustavni sud je prezentirao na
kojim mjestima su narušene odredbe, tako da su općine bile dužne uskladiti svoje odluke sa
novim Zakonom o komunalnim taksama i adekvatno odlukama Ustavnog suda, rekla je
Stambolić. Novina je što se taksa plaća direktno na račun općine a dosad se taksa uplaćivala na
depozitni račun Kantona Sarajevo i pražnjenjem tog računa sredstva su se vraćala općini bez
obzira što je taj prihod 100% općinski, a prilikom izrade morale su se poštovati odluke koje su
trenutno na snazi u općini a prvenstveno Odluka o poslovnim zonama, pojasnila je Stambolić.
Ukoliko Vijeće želi da nešto mijenja prvo treba izmjeniti važeću Odluku o poslovnim zonama a
onda bi se tek stekli uslovi za izmjenu ove odluke, a naša je preporuka, s obzirom na to da se
ova usluga naplaćuje na početku godine, da se donese odluka da bi se ti prihodi ubirali a da se
u međuvremenu radi na ostalim izmjenama.
Enver Muharemović je naglasio da je Komisija za budžet, privredu, finansije i ekonomska
pitanja razmatrala i predložila usvojanje ove odluke.
Muhamed Omerović je kazao da je i Komisija za Statut i propise razmatrala materijal i
konstatovala da je u skladu sa propisima i predložila donošenje u predloženom tekstu.
Mirsad Hošić je podržao u ime kluba SBIH izmjenu odluke u smislu plaćanja takse na isticanja
firmi po utvrđenim zonama. Po mišljenju Hošića nije isto imati ugostiteljski ili prodajni objekat u
Maloj aleji i u Hendekuši u Osjeku, da su zone korektno utvrđene i da je dobro što se nije išlo na
procentualno smanjenje po zonama već je svaka djelatnost posebno razmatrana pri čemu je
očigledno da su razlike radi očuvanja prihoda po zonama minimalne. Također, Hošić je podržao
član 12. odluke kojim se poduzetnici sa područja općine Ilidža koji prvi put pokreću privrednu ili
uslužnu djelatnost oslobađaju plaćanja komunalne takse u trajanju od godinu dana. Klub SBiH
predlaže usvajanje odluke uz prijedlog da općina Ilidža da pozitivan primjer prema samostalnim
privrednicima i nastavi sa dosadašnjom praksom na način da se u član 5. koji se odnosi na
umanjenje visine komunalne takse ubaci navod koji glasi “samostalnim privrednicima taksa se
razrezuje u odnosu od 60% od propisane takse izuzev takse iz oblasti po tačkama 38, 54, 55, 57
jer su one već svedene na minimum”, Općina po njegovom mišljenju ne gubi ništa jer su sve
takse plaćene u prethodnom periodu u skladu sa ovom stavkom, rekao je Hošić.
Samir Avdić je govoreći o članu 3. odnosno komunalnim taksama za istaknutu firmu, pod
brojem 20 takse iz oblasti igara na sreću, smatrao je da je to dobra prilika da se prvenstveno
demotiviraju vlasnici sportskih kladionica a onda i ostalih djelatnosti da ne otvaraju svoje objekte
u blizini osnovnih škola s obzirom da se kocka kao asocijativno ponašanje mladih širi u našem
društvu bez obzira što u kladionicama piše da se mlađi od 18 godina ne mogu kladiti. Avdić je
predložio da se doda stavka 20a, ponove iste djelatnosti da se poduplaju takse ukoliko se ovi
objekti nalaze u blizini škole 100 metara, ali ukoliko se time neće prouzrokovati tužbe sudu.
Azreta Grebović je podsjetila vijećnike na sugestiju Porezne uprave za hitnim donošenjem ove
odluke, te da bi bilo dobro da se donese Odluka ove godine i napomenula da je u slučaju
podnošenja amandmana trebalo poštovati Poslovnik o radu Općinskog vijeća, znači da svi
amandmani moraju biti u pisanoj formi sa obrazloženjem dostavljeni predsjedavajućoj Vijeća na
samoj sjednici ili u toku trajanja jer o svim amandmanima potrebno je da se izjasne predlagači,
odnosno nosioci izrade ove odluke, Služba za finasije i Služba za privredu i turizam.
Elvis Vreto je smatrao da je razlika u taksi između zona minimalna i da je mali stepen razlike,
od 2-5% jer poslovati u ekstra zoni i u rubnim dijelovima sa ekonomske strane nije isto. U ekstra
zoni je 500, u prvoj 490, a u drugoj 480 KM, rekao je Vreto i pitao ko je predlagač iznosa po
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
zonama I radi li se o maksimalnim iznosima koji se mogu usvojiti za poslovnu zonu tipa
kladionica i kasino kod stavke 20 pod “e” i “f”.
Mahir Lokvančić je konstatovao da u Prijedlogu odluke nedostaje mapa (karta) jer je u
prijedlogu jasno opisana ekstra zona i njen obuhvat dok je za prvu zonu samo navedeno da čine
naselja Lužani, Pejton, Otes, Stup, Butmir, Sokolović-Kolonija i Hrasnica. Klub SDP-a smatra da
u prvu zonu treba da uđe i obuhvat saobraćajnice 300 metara lijevo i desno od Ilidže do
Rakovice jer je taj rejon puno pogodniji za neke poslovne djelatnosti nego što je to Butmir ili
Hrasnica, rekao je Lokvančić. U ime Kluba SDP-a predložio je donošenje zaključka kojim će se
Služba za privredu i turizam zadužiti da izradi novu Odluku o poslovnim zonama a nakon toga,
na osnovu iznesenih primjedbi, trebale bi ići izmjene i dopune Odluke o komunalnim taksama.
Azreta Grebović je pojasnila da se već može planirati ovo u Programu rada Vijeća s tim da
Služba za privredu i turizam izradi prvo Odluku o poslovnim zonama a nakon toga u izmjenu
Odluku o komunalnim taksama.
Mirsad Hošić je zatražio da se Vijeće izjasni o prijedlogu koji je dao jer je to nešto što je bilo i
ranije.
Azra Stambolić je pojasnila da maksimalan iznos korišten samo kod ekstra zone I ekstra zona
je taj početak. S obzirom na to da u ekstra zoni ima dosta kladionica, mada je zakonom
zabranjeno da kladionice budu u blizini škole, zato se nastojalo da u ekstra zoni bude
maksimalan iznos kako bi ih taksama udaljili od škola. Inače, dozvole izdaje Federalno
ministarstvo finansija kojima su najbitniji prihodi, zbog toga općina ne može da djeluje na
izdavanje dozvola vezano za kladionice, automate, kasina pa su se koristili maksimalni iznos za
određivanje komunalne tarife, pojasnila je Stambolić. Odluka je usklađena sa kantonalnim
Zakonom o komunalnim taksama, umanjene su komunalne takse za stare tradicionalne zanate
zato što je za njih dozvoljeno, Vijeće je u prošlom sazivu u našoj odluci u okviru zakona fijakeristi
su da bi zaživjeli bili oslobođeni jer im je taksa bila visoka, rekla je Stambolić. Zakonom je
dozvoljen razrez 50% samo na tradicionalne zanate i mi ne možemo propisati nešto što je u
suprotnosti sa kantonalnim zakonom, jer su bili oslobođeni uspostavljanjem odluke 2 godine,
rekla je Stambolić.
Mirsad Hošić je izrazio neslaganje jer nije općina nikada izlazila u susret samostalnim
privrednicima po svom nahođenju nego je to bilo propisano kantonalnim zakonom, sada tako
nešto nije propisano zakonom općina može da izađe u susret samostalnim privrednicima, da
zadrži ono što je ranije i da još uvijek bude u skladu sa kantonalnim zakonom.
Azra Stambolić je pojasnila da se umanjenje od 50 % odnosi samo na one koji obavljaju
djelatnost, tradicionalnim i starim zanatima.
Amir Džino se nadovezao na tačku 20, oblasti igre na sreću i to pod “e” i “f”, sportske kladionice
12.000 KM je u ekstra zoni, a pod “f” svaka druga lokacija 2.000 KM, 1900 KM i 1800 KM i pitao
zašto se nije podiglo više jer je u interesu da se kladionice i igre na sreću udalje od škola.
Azra Stambolić je pojasnila da cijene ne možemo podizati više nego je zakon predvidio i one
ne mogu biti veće od 15.000 KM u ekstra zoni i tu je stavljen maksimalan iznos, moglo se početi
od 11.000 ali se smatralo da ekstra zona mora biti zaštićena.
Fadil Lokvančić je konstatovao da u Općinskom vijeću ima privatnika da li se krši Zakon o
sukobu interesa F BiH ukoliko kao vijećnici odlučuju o visini naknade.
Muhamed Omerović je pojasnio da zbog ograničenja vremena taksa se treba početi
primjenjivati već od 1. januara 2013. godine i zato se ova odluka treba danas usvojiti te
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
predlažio da se Odluka usvoji u predloženom tekstu za ovu godinu i da se ide u izmjene i
dopune i da to bude zaključak Vijeća.
Faik Hadrović je konstatovao da je visina komunalnih taksi po zonama dosta nesrazmjerna,
pošto se u ekstra zoni ne može ići više smanjenjem u prvoj drugoj stvorili bi ambijen za
ulaganje privrednika u neka manje atraktivna naselja.
Predsjedavajuća je nakon provedenog glasanja konstatovala da je Prijedlog Odluke o visini
komunalnih taksa na području općine Ilidža usvojen većinom glasova (17 -ZA i 4-PROTIV).
Predsjedavajuća je nakon provedenog glasanja konstatovala da je Općinsko vijeće usvojilo
slijedeći:
ZAKLJUČAK
Zadužuje se Služba za privredu i turizam da u 2014.godini izradi i Vijeću dostavi na usvajanje
novu Odluku o poslovnim zonama na području općine Ilidža, nakon čega bi se stvorile
pretpostavke za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini komunalnih taksa
na području općine Ilidža.
Ad.7..
Prijedlog Odluke o stipendiranju talentovanih učenika i studenata u školskoj/akademskoj
2012/2013.godini
Učešće u diskusiji po ovoj tački dnevnog reda uzeli su: Denis Muhović, Aida Lušničkić i Mahir
Lokvančić
Denis Muhović je ja kazao da je Komisije za obrazovanje, kulturu, fizičku kulturu i pitanja
mladih zauzela stav da svi kandidati koji su ispunili uslove predviđene u javnom pozivu trebaju
dobiti stipendije, te da se javila potreba za izmjenom Pravilnika o stipendiranju talentovanih
učenika i studenata s obzirom na to da nemamo učenika generacije a u Pravilniku taj kriterij nosi
još uvijek određene bodove, da sada imamo devetogodišnje obrazovanje.
Aida Lušničkić je pojasnila da će ove godine biti dodjeljene 223 stipendije i zatražila da pročita
imena djece dobitnika stipendije kako je to uvijek čitano na Općinskom vijeću, te pozvala sve
kandidate da dođu na potpisivanje ugovora u sali 107.
Predsjedavajuća Viteškić je također, podsjetila da su se uvijek čitala imena najboljih učenika i
studenata, dobitnika stipendija što su vijećnici odbili.
Mahir Lokvančić je rekao da Klub SDP-a podržava ovu odluku.
Nakon provedenog glasanja Općinsko vijeće je jednoglasno donijelo Odluke o stipendiranju
talentovanih učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2012/2013.godini uz dopunu da dodijele
stipendije svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa za stipendiranje talentovanih
učenika i studenata.
Ad.8..
Prijedlog Odluke o stipendiranju djece bez oba roditelja i djece bez roditeljskog staranja u
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
školskoj 2012/2013.godini
Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije.
Nakon provedenog glasanja Prijedlog Odluke o stipendiranju djece bez oba roditelja i djece bez
roditeljskog staranja u školskoj 2012/2013.godini Općinsko vijeće je usvojilo jednoglasno.
Ad.9..
a) Prijedlog Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata slabijeg imovnog stanja
b) Prijedlog Plana stipenidranja učenika i studenata slabijeg imovnog stanja
Učešće u diskusiji po ovoj tački dnevnog reda uzeli su: Sejda Topalović, pomoćnik načelnika,
Denis Muhović, Muhamed Omerović, Adem Lončarić, Mirsad Hošić, Faik Hadrović, Amir Džino,
Elvis Vreto, Mahir Lokvančić
Sejda Topalović je pojasnila da je Općinsko vijeće u julu dalo zadatak resornoj Službi da sačini
Prijedlog pravilnika o stipendiranju učenika i studenata slabijeg imovnog stanja, te da je veliki
broj djece u stanju socijalne potrebe. S obzirom na to da su kriteriji za talentovanu djecu jako
visoki i da djeca zbog dvije četvorke ne mogu dobiti tu stipendiju, sačinjen je ovaj Pravilnik uz
uslov da imaju prebivalište na Ilidži, da su redovni studenti u Sarajevu, sa prosjekom za učenike
4,00 a studente 7,5 i da ne koriste stipendiju po drugom osnovu, pojasnila je Topalović i dodala
da se Plan donosi do juna, da iz jedne porodice ne može biti više stipendista.
Denis Muhović je iznio stav Komisije za obrazovanje, kulturu, fizičku kulturu i pitanja mladih uz
prijedlog da se broj 5 poveća na 7 stipendista u svim razredima u srednjoj školi i svim godinama
na fakultetima, a u finansijskim sredstvima povećanje bi bilo sa 40.000 na 56.000 KM što je više
za 16.000.
Muhamed Omerović je takođe, iznio stav Komisije za Statut i propise uz izmjenu da se u članu
6. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata slabijeg imovnog stanja stav dva (2) “bodovi po
osnovu socijalno – ekonomske situacije, odnosno prihoda po članu domaćinstva” bude stav
jedan (1), a stav jedan (1) “bodovi po osnovu uspjeha u školi” bude stav dva (2).
Adem Lončarić je podržao ovaj plan stipendiranja učenika i studenata uz neslaganje da bude
povećanje 40 % već da se poveća za 100 % za ove kategorije.
Mirsad Hošić je konstatovao da je Pravilnik trebao biti donijet do aprila, a ako se ovaj pravilnik
odnosi na 2014. onda se ne mora žuriti i iznio nekoliko primjedbi i to: Pravilnik ne uzima u obzir
Zakon o pravima boraca i njihovih porodica, kriterii bodovanja omogućavaju da se zbog velikog
broja bodova po osnovu ocjena učenik/student sa primanjima od 100 KM po članu porodice
bude lošije rangiran od učenika ili studenta sa 200 KM primanjima po članu što je u suprotnosti
sa donošenjem ovog pravilnika, omogućava se stipendiranje učenik/studenata iz jedne porodice
što nije u duhu naslova pravilnika, ne postavlja ograničenja o gornjoj granici visine primanja
aplikanata što će dovesti do zatrpavanja nadležne službe ogromnim brojem aplikacije, jer mogu
konkurisati i svi sa preko 200 KM samo će dobiti 5 bodova i nisu uzeti u obzir kriteriji kao što je
teža bolest člana porodice.
Faik Hadrović je smatrao da ovim Pravilnikom nisu obuhvaćena djeca osnovnog obrazovanja i
dodao da je napravio plan kako to uraditi, sredstva postoje samo ih treba prebaciti sa jednog
konta na drugi što nije problem. Hadrović je predložio da u svakom razredu, 6, 7, 8 i 9, dobije
stipendije bar po pet učenika, sredstva nisu problem a dala bi podsticaj toj djeci.
Amir Džino je podsjetio da je predlagao na Kolegiju vijeća da se ovim Pravilnikom obuhvate
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
osnovci kao i studenti koji imaju prosjek 7,50 koji su očistili godinu u roku.
Muhamed Omerović je pojasnio da ovaj prijedlog predstavlja probni material, stipendije se
dodjeljuju prvi put a da se za sljedeću godinu naprave bolji kriteriji.
Ovaj pravilnik se odnosi na 2012/2013. i složio se da se ispoštuje prijedlog Komisije za
obrazovanje, kulturu, fizičku kulturu i pitanja mladih da povećamo broj stipendija sa 5 na 7.
Sejda Topalović je pojasnila da od 6.000 korisnika, odnosno 3.000 porodica nema nijedne
porodice koja ima 200 KM, već je census po članu porodice 120 KM. Topalović je naglasila da
oko 70 posto korisnika nema nikakva primanja, te predložila da ove godine idemo sa nekim
umjerenim brojem da to ne bude 5 već 7 stipendista, te da očekuje da će biti najmanje 700
zahtjeva.
Elvis Vreto je predložio da se Prijedlog usvoji u izvornoj formi jer predstavlja dobar polazni
dokument.
Mahir Lokvančić je naglasio da startno treba povećavati broj stipendija pošto se radi o
socijalnim stipendijama, da budu uvršteni uspjesi dovoljan, dobrar, vrlodobar i odličan i da
uspjeh ne bude presudan. Lokvančić je predložio da se u drugom kriteriju stavi porodice sa
prihodima i porodice bez prihoda, jer ima dosta ljudi koji rade na crno, povećati broj bodova za
učenike koji u svom domaćinstvu imaju više djece, povećati broj kriterija što je moguće više da bi
službe mogle lakše raditi, te da nije navedeno djeca šehida, demobilisanih boraca itd. jer ne
dobiju svi stipendije po drugom osnovu. Lokvančić je predložio da se usvoji Pravilnik a da se
odmah krene u njegove izmjene tako da umjesto 4 bude 12 kriterija, time će biti lakše raditi i
podržao prijedlog da se uvrste i učenici osnovnih škola za stipendije.
Nakon provedenog glasanja Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo Pravilnik o stipendiranju
učenika i studenata slabijeg imovnog stanja uz izmjenu koju je predložila Komisija za Statut i
propise u članu 6. da se zamjene stav jedan (1) i dva (2).
b) Prijedlog Plana stipendiranja učenika i studenata slabijeg imovnog stanja
Denis Muhović se složio da broj stipendista ne mora biti 7 kako je predložila Komisija za
obrazovanje već on može biti i 10 pa i više.
Mahir Lokvančić je naglasio da je SDP spreman od svojih paušala izdvojiti potreban iznos da
se dodaju sredstva i da treba podržati ovu djecu.
Sejda Topalović je podržala prijedlog da se ide na povećanje na 7 stipendista i finansijsko
uvećanje od 16.000 jer veći broj Budžet Općine ne bi mogao podnijeti s obzirom na to da je već
bilo povećanje od 30 posto stipendista djece bez oba roditelja, sa 38 sada ih je 49 i oni dobijaju
stipendije 12 mjeseci.
Nakon provedenog glasanja Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo Prijedlog Plana
stipenidranja učenika i studenata slabijeg imovnog stanja uz izmjenu broja stipendija sa 5 na 7
koju je predložila Komisija za obrazovanje, kulturu, fizičku kulturu i pitanja mladih.
Ad. 10..
Prijedlogi akata o regulisanju imovinsko-pravnih odnosa
Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo sljedeće prijedloge akata o regulisanju imovinsko-
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
pravnih odnosa:
I Prijelozi zaključaka o neprihvatanju ponuda sljedećih nosioca prava korištenja:
1. Handžić Mubera (01-31-4671/12)
2. Mahmutović Amira (01-31-2915/12)
3. Radivojević Milan (01-31-3019/12)
4. Avdić Rešad,Avdić Edin i Gacić Bahrija (01-31-4107/12)
5. Zakomac Mensur (01-31-2180/12)
6. Vladušić Gordana (01-31-1601/12)
7. Hota Šaćir (01-31-2299/12)
8. Mahmutović Fatima (01-31-3361/12)
9. Mujkić Mujo i Mujkić Rasim (01-31-4055/12)
10. Tadić Jovica (01-31-38301/12)
11. Jokić Zoran i Jokić Zlatibor i dr.(01-31-2205/11)
12. Viteškić Edin (01-31-1087/11)
13. Botulja Safet, Fadil,Murat i Midhat (01-31-5590/12)
14. Ljubas Vlatko (01-31-3179/12)
15. Jokić Dejan,Risto i ostali (01-31-6195/12)
16. Topalović Nada (01-31-5076/12)
17. Zečić Redžo (01-31-5341/12)
18. Lalović Goran (01-3613/12)
19. Međedović Erman (01-31-2453/12)
20. Salihović Mira (01-31-1965/12)
21. Šeta Almir i Ahmedin (01-31-4809/2-99)
II
Prijedlozi rješenja o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu legalizacije
stambenih objekata po zahtjevima:
1. Bašić Abid ( 01-31-4813/12E)
2. Vujičić Miloš ( 01-31-421/12)
3. Đipa Esad (01-31-5351/12E)
4. Ećo Raif ( 01-31-3748/12E)
5. Špago Ejub (01-31-3618/12E)
6. Fajić Muhamed (01-31-3839/12)
7. Muhić Sadija (01-31-1979/12E)
8. Dedović Emir (01-31-171/12)
9. Baškarada Ivica (05-31-5885/11)
10. Gegić Esad (05-31-609/12)
11. Paldum Fahrudin (01-31-4249/11)
12. Softić Amer (01-31-784/12)
13. Softić Mirza i Softić Adisa (01-31-785/12)
14. Bejtić Said (01-31-1214/12)
15. Mašović Šerif (01-31-1427/99)
16. Sućeska Ibrahim (01-31-1371/11)
17. Rastoder Ismeta, Adnan i Esad (01-31-1223/12)
18. Bejtić Samir (01-31-1359/12)
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
19. Hadžić Sead (01-31-1590/12)
20. Čengić Hilmo (01-31-1609/12)
21. Mujanović Selver (01-31-506/99)
22. Lokvančić Mirsad (01-31-5411/11)
23. Durović Mujesira (01-31-3427/12)
24. Daglar Hajrija (01-31-1490/12)
25. Šutalo Željko i Šutalo Dijana (01-31-2062/12)
26. Kapidžija Sakib (01-31-904/12)
27. Memić Amira (01-31-5157/11)
28. Radončić Nezir (01-31-4877/11)
III Prijedlozi rješenja o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu legalizacije
stambeno – poslovnog objekta:
1. Hadžić Munira ( 01-31-4987/10)
IV Prijedlog rješenja o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu legalizacije
poslovnog objekta:
1. Musić Samel i Musić Samir (broj 01-31-4380/12E)
2. Dedović Emir (01-31-170/12)
V Prijedlog rješenja o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu legalizacije
pomoćnog objekta:
1. Ećo Raif (01-31-3749/12E)
2. Malić Milutin ( 01-31-4139/10)
VI Prijedlozi rješenja o davanju saglasnosti za otuđenje nedovršene zgrade zajedno sa
zemljištem pod zgradom po zahtjevima:
1. Lučić Slavojka i Todorović Marko (broj 01-31-1726/12)
2. Velić Mujo ( 01-31-5304/12)
3. Davidović Momir ( 01-31-4814/12)
VII Prijedlozi rješenja o preuzimanju
zemljišta radi privođenja krajnjoj namjeni:
neizgrađenog
gradskog
građevinskog
1. Memić Sejda, Memić Mujo, Memić Rasim Isić rođ.Memić Fatima i dr. (01-31-5905/11)
VIII Prijedlog rješenja o dodjeli gradsko građevinskog zemljišta Medžlisu Islamske
Zajednice – Sarajevo u svrhu izgradnje vjerskog objekta – džamije u Ilidži ul. Vinka
Šamarlića. (01-31-1873/12) Općinsko vijeće je usvojilo većinom glasova (21-Za i 2SUZDRŽANA).
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
Na prijedlog Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina
kako dopuna putem Komisije za imovinsko-pravna pitanja i stambene poslove dostavljena su
četiri dodatna prijedloga rješenja o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i to:
-
Prijedlog rješenja broj 01-31-2388/8-18, po zahtjevu kantona Sarajevo (vlasnika
Vidaković Drage sina Branka)
Prijedlog rješenja broj 01-31-2388/8-21 po zahtjevu Kantona Sarajevo (vlsanika
Crnogorac Vojina sina Luke)
Prijedlgo rješenja broj 01-31-2388/8-19 (vlasnika Crnogorac Rajka sina Stojana)
Prijedlog rješenja broj 01-31-6546/12 po zahtjevu „Compact invest“ d. o. o. Sarajevo
koje je Općinsko vijeće jednoglasno usvojilo.
Ad.11..
a) Izvještaj o radu JU Kulturno-sportski i rekreacioni centar Ilidža za period 01. 01. do
30.06.2012. godine
b) Finansijski izvještaj JU Kulturno-sportski i rekreacioni centar Ilidža za period 01. 01. do
30. 6. 2012. godine
Učešće u diskusiji po ovoj tački dnevnog reda uzeli su: Enver Muharemović, Denis Muhović,
Elvis Vreto, Nermin Muzur, Samir Avdić, Sead Kulović, direktor KSCiR Ilidža, Elvir Kazazović,
Amir Džino, Goran Kapor, Azra Stambolić, pomoćnik načelnika, Adem Lončarić i općinski
načelnik.
Enver Muharemović i Denis Muhović su iznijeli stavove komisija o navedenim tačkama koje
su vijećnici dobili u materijalu.
Elvis Vreto je naglasio da neće biti protiv Izvještaja jer je u pitanju polugodišnji izvještaj, te da je
zagovornik da se otvori pitanje funkcionisanja javnih ustanova, da Općinsko vijeće pokuša
napraviti novi koncept rada ovih institucija, te donijeti stav o tome. Vreto je predložio
organizovanje tematske sjednice na kojoj bi se određene stvari izdefinisale i dali određeni
stavovi.
Nermin Muzur je smatrao da treba sačiniti stručni tim koji će napraviti biznis plan i napraviti
ustanove koje će biti samoodržive. Izdvajamo sredstva koja su dovoljna da se ustanove održe i
zapitao se zašto ne bi bilo kvalitetnog ulaganja sredstva koja će se nakon nekoliko godina
vratiti, rekao je Muzur i dodao da je neophodna nabavka platna što će koristiti dvije škole i
klubovi istovremeno.
Samir Avdić je pomenuo zatvaranje Zemaljskog muzeja i rekao da treba pristupiti posebno
pitanju javne ustanove u Hrasnici jer se u Domu nalazi biblioteka i dosta kulturnih sadržaja a u
Multimedijalnom centru i Ljetnjoj pozornici treba imati više kulturnih sadržaja. Avdić se složio da
treba napraviti kulturnu strategiju tih kapaciteta, da li će to biti otvaranje kina, Ljetnje pozornice
ne očekujući samo aktivnosti menadžmenta već uključujući i druge stručne ljude.
Elvis Vreto je replicirao smatrajući da je to jedini put koji će dati rezultat za više godina, te da su
imali instrumente da naprave više jer su imali vlast.
Samir Avdić je kazao da o tim stvarima pričaju ljudi koji ne znaju, nije to bilo na kantonalnom
nivou.
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
Sead Kulović, direktor JU KSCIR Ilidža se zahvalio na konstruktivnoj diskusiji i naglasio da je
problem semafora iznio i prije komisije. Semafor je napravila 1997. firma AMG i on je
prevaziđen, za jednu popravku je plaćeno 280 KM, a drugi put se pokvario na Evropskom
prvenstvu.
Tada je u saradnji sa Skenderijom popravljen tako da je odbrojavano vrijeme i rezultat a ostalo
je regulisano preko semafora koji je dopremljen iz Skenderije, rekao je Kulović i dodao da je za
popravku semafora plaćeno1.280 KM. U planu je nabavka semafora poput Dvorane na Mojmilu
a za to je čak planiran kredit, rekao je Kulović. Klima koja je sada u funkciji finansirana je
vlastitim sredstvima, vanjske svlačionice su postajale ali kada su sve škole morale imati
predškolsko vaspitanje taj prostor je ustupljen Prvo OŠ koja ga koristi u iste namjene i one su tu,
rekao je Kulović. Činjenica je da se u javnu ustanovu ulaže o čemu govori podatak da je na
početku bio samo beton na tribinama, zatim su bile deke, pa su nabavljene jedne stolice a zatim
su ugrađene nove, klima je urađena vlastitim sredstvima, za parket je utrošeno 9.000 i 11.000
KM poreza na dobit prošle godine, dakle oko 20.000 iz sredstava javne ustanove, zatim na
vanjsko uređenje, travu oko 6.000 jer su stolice iz dvorane prebačene na vanjski teren, rekao je
Kulović. Do danas (20.12. 2012.) javna ustanova nije nikome dužna, za grijanje je uloženo
4.200 KM, te da se svaki dan nešto uradi, rekao je Kulović i dodao da su otvoreni za saradnju.
Denis Muhović je smatrao da nije zastupljenost svih sportskih klubova adekvatna njihovim
sportskim rezultatima lige koju igraju ili kada su u pitanju drugi resursi kojim gazduje ova javna
ustanova. Muhović je smatrao da je neophodno da se zna koliki je broj termina, koji su to klubovi
koji imaju pravo, koliko utakmica na koliko termina kako bi mogli svi biti zastupljeni, te da
općinski načelnik treba naći razumjevanja za formiranje ove komisije i uz pomoć javne ustanove
da se vidi ko su korisnici.
Elvis Vreto je podržao polugodišnji izvještaj i sugerisao na novom pristupu u daljem radu a ne
na trenutnoj situaciji.
Ekvir Kazazović, kao član Upravnog odbora ove javne ustanove postavljao je pitanje u vezi
participiranja sredstva od općine za termine pojedinih sportskih klubova koji se realizuju u javnoj
ustanovi, međutim, rečeno je da je to ne može da prođe jer ne dozvoljava gospođica iz finansija,
da se objelodani ko je dobio termine i u kojoj su vrijednosti. Ako su klubovi dobili termine, radi se
o sumi novaca koja je pretvorena u termine koji bi trebalo da ide na konto tih klubova, rekao je
Kazazović i pokrenuo 2 inicijative: da se napravi Pravilnik o korištenju sportskih objekata u
vlasništvu općine Ilidža jer ne može niko subjektivno određivati ko će imati a ko neće termine i
Pravilnik o organizaciji velikih sportskih priredbi na području općine Ilidža. Ako općina participira
sa 90.000 KM JU KSCiR Ilidža i ako su ta sredstva namjenjena za termine, koji je razlog da se
ne može pismeno dobiti informacija koji su klubovi dobili termine i koja je to vrijednost termina,
pitao je Kazazović.
Amir Džino je podržao Izvještaj i naveo da je osnivač javne ustanove Općina Ilidža, ted a treba
dati maksimalnu podršku i pomoći sve što je potrebno za ove dvije javne ustanove uključujući i
Ljetnu pozornicu, te zatražio od menadžmenta da dostavi podatke o njihovom finansiranju.
Goran Kapor je podržao izlaganje vijećnika Avdića, te konstatovao da se mora naći prostora za
kulturu, za koncerte zabavne ili narodne muzike, te da nema dovoljno prostora za ove stvari,
nema vremena ili nema menadžera koji bi se bavili tim na Ilidži.
Nermin Muzur je uputio inicijativu da se formira komisija ili neko radon tijelo koje će u narednom
period napraviti projekat na koji način će se razvijati ove javne ustanove. Godine 1994. sa
školom su djeca u dvorani gledala film a danas nema ni stolice, izdvaja se toliko da prežive,
rekao je Muzur i dodao da nije normalno da se do sada nisu napravili neki projekat za moderan
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
fitness centar koji će donijeti određena sredstva javnoj ustanovi.
Mahir Lokavančić je konstatovao da je JU KSCiR Ilidža u boljem položaju nego JU KSC
Hrasnica jer imaju više poslovnih prostora za iznajmljivanje, na atraktivnijoj su lokaciji, imaju i
sopstvene prihode.
Lokvančić je podržao prijedlog direktora da od kredita nabavi semafore, a s obzirom na to da
postoje Upravni i Nadzorni odbori i menadžment oni treba da naprave program rada. Prije 5-6
godina bilo je riječi da budu samoodrživi, kultura ne može da bude samoodrživa, zato treba
znatno povećati sredstva i da se zaduži Upravni i Nadzorni odbor i menadžment da krenu sa
razvojnim projektima ovih ustanova, rekao je Lokvančić.
Elvir Kazazović je pitao da ako se odvaja za termine zbog čega nema transparentnosti koja je
to vrijednost i koji su klubovi dobili termine.
Sead Kulović je rekao da se ne radi o iznosu od 90.000 već 80.400 KM, a što se tiče termina
uključiće se menadžment javne ustanove, Komisija i trebao bi biti i neko iz resorne službe koja
rukovodi terminima i određuje prioritete. Kulović je naglasio das u prioriteti rukometaši koji
nemaju nigdje drugo trenirati za razliku od odbojkaša i košarkaša koji mogu trenirati u
dvoranama I da je u javnoj ustanovi 7 ekipa i 4 borilačke. Iznos od 80.400 KM nije dovoljan za
utakmice, manifestacije koje odobri načelnik, obilježavanje godišnjice reintegracije, karate turnir,
finale osnovnih škola, fudbalski turnir, Škole fudbala “Šampion” kao I niz drugih manifestacija
poput Kongresa Jehovinih svjedoka, Tekvan do-a, mevluda šehidima itd.
Elvir Kazazović je naglasio da nije dobio odgovor, te da je za transparentnost kako se dijele
termini za te klubove.
Sead Kulović je rekao da 3 rukometna kluba imaju po 4 termina sedmično, košarkaški klub tri
termina, odbojkaši imaju 2 termina, odbojkašice jedan termin, košarkašice jedan, a dvorana za
borilačke sportive od 17 do 21,30 svaki dan je zauzeta i sve su to naši klubovi, te da se mora
dati prioritet rukometnim klubovima.
Denis Muhović je naglasio da bi za ostale prioritete trebalo odrediti neku visinu i broj godina
koliko je potrebno da ovo refundira, ne može se donijeti zaključak koji se neće moći realizovati u
ovoj budžetskoj godini. U ove 4 godine mandata komisija je navela prioritetne stvari koje se
trebaju rješiti, da se u rebalansu budžeta uvrsti suma 30-50.000 KM koje će biti iskorištene za to,
rekao je Muhović
Azra Stambolić je pojasnila da je u Nacrtu budžeta za 2013. godinu planirana stavku potpora
javnim ustanovama i to za nabavku stolica KSC Ilidža i ta nabavka nije završena. Za ovu
nabavku bio bi dovoljan iznos od 27.000 KM koje su već ugrađene, samo je potrebno dogovoriti
se kako raspodjeliti 403.000 KM od kojih je potrebno izdvojiti za vozilo i obdanište “Radost” u
Hrasnici, a ima i neiskorištenih 100.000 KM iz 2012. za JU u Hrasnici, rekla je Stambolić.
Denis Muhović kao predsjednik Komisije za obrazovanje, kulturu, fizičku kulturu i pitanja mladih
je iznio stav Komisije i predložio zaključak da JU KSCiR Centar napravi prioritet svojih potreba
da dostavi službi kako bi se u Budžetu osigurala sredstva i na taj način izašlo u susret toj JU.
Općinski načelnik je rekao da ako komisijuosniva načelnika onda načelnik bira članove a ako
je komiisja Vijeća onda Vijeće bira članove i podnosi izvještaje Vijeću. Potrebno je poštovati
nadležnosti, ne treba ima se mještati u posao, treba im davati prijedloge, ako ne budu uvažavali
neće dobijati sredstva.
Elvir Kazazović je ponovo konstatovao da ne postoje nikakv kriterij, niko mu nije odgovorio na
pitanje, niko nije rekao da li je to transparentno i zatražio da mu se dostave raspoređeni termini
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
njihove vrijednosti.
Adem Lončarić je pitao da li je vijećnik Kazazović u Upravnom odboru KSCIR Ilidža, ted a on
treba da pojasni kako se tamo radi a ne da on pita o tome?
Denis Muhović je umjesto prijedloga da komisiju imenuje načelnik, predlaže da komisiju
imenuju Općinsko vijeće i da se u tački 2 - subvencije Javnim preduzećima obezbjede sredstva
po prioritetima.
Mahir Lokvančić je zatražio pauzu od 5 minuta.
Denis Muhović je predložio da komisiju čine Nermin Bašović, Adel Prašović, Sead Kulović,
Čorbo Kemal i Denis Muhović, da se radi na volonterskoj osnovi a da stručne i administrativne
poslove za ovu Komisiju radi Komisija za obrazovanje, kulturu, fizičku kulturu i pitanja mladih.
Adem Lončarić je dao primjedbu na sastav komisije i predložio Nermina Muzura umjesto
Kemala Čorbe.
Predsjedavajuća je konstatovala da je Izvještaj o radu JU Kulturno-sportski i rekreacioni
centar Ilidža za period 01. 01. do 30.06.2012. godine i Finansijski izvješaj JU Kulturno-sportski i
rekreacioni centar Ilidža za period 01. 01. do 30. 6. 2012. godine, Općinsko vijeće jednoglasno
usvojilo.
Nakon pojedinačnog glasanja Općinsko vijeće je na prijedlog Komisije za obrazovanje, kulturu,
fizičku kulturu i pitanja mladih većinom glasova (14 –ZA, 3-PROTIV i 3-SUZDRŽANA), donijelo
ODLUKU
O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU KRITERIJA ZA KORIŠTENJE TERMINA
SPORTSKIH KLUBOVA U JU KSC ILIDŽA
Član 1.
Ovom odlukom obrazuje se Komisija za izradu kriterija za korištenje termina sportskih klubova u
JU KSC Ilidža, kao povremeno radno tijelo Općinskog vijeća, utvrđuje njen sastav i nadležnosti
(u daljem tekstu: Komisija).
Član 2.
U sastav Komisije imenuju se:
Nermin Bašović, predstavnik Službe za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje
Adel Prašović, predstavnik Službe za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje
Sead Kulović , direktor JU KSC Ilidža
Denis Muhović, predsjednik Komisije za obrazovanje, kulturu, fizičku kulturu i pitanja
mladih
5. Kemal Čorbo, vijećnik
1.
2.
3.
4.
Član 3.
Zadatak Komisije je da izradi kriterije na osnovu kojih će ubuduće sportski klubovi moći koristiti
termine za svoje aktivnosti u JU KSC Ilidža.
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
Član 4.
Komisija će raditi na volonterskoj osnovi, a stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe
Komisije obavljat će Služba za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje.
Općinsko vijeće je na prijedlog Komisije za obrazovanje, kulturu, fizičku kulturu i pitanja mladih
jednoglasno donijelo i
Z A K LJ U Č A K
U cilju pooljšanja uslova i poslovanja Javne ustanove KSIRC Ilidža, Općinsko vijeće Ilidža
sugeriše da se u Budžetu općine Ilidža za 2013. godinu ili prilikom prvih izmjena i dopuna
Budžeta općine Ilidža za 2013. godinu planiraju budžetska sredstva u iznosu od 30.000 KM koja
bi se koristila za nabavku neophodne opreme po priodritetima menadžmenta ove javne
ustanove (kupovina novog semafora, rekonstrukcija postojeće ventilacije u Sali, svlačionica za
vanjske terene, nabavka platna, ozvučenje i potrebna oprema za multimedijalnu salu).
Ad.12..
a) Izvještaj o radu JU za kulturu sport i rekreaciju Hrasnica - Ilidža za period 01. 01. do
30. 6. 2012. godine
b) Izvještaj o finansijskom poslovanju JU za kulturu sport i rekreaciju Hrasnica - Ilidža za
period 1. 1. do 30. 6. 2012. godine
c) Upoznavanje Općinskog vijeća Ilidža sa Finansijskim planom JU za kulturu sport i rekreaciju
Hrasnica – Ilidža za 2013.godinu
Enver Muharemović i Denis Muhović iznijeli su stavove komisija, a Muhović je čestitao na
postignutom uspjehu bokseru Džemalu Bošnjaku.
Enver Muharemović je rekao da je mogućnosti rada na komercijalnoj osnovi javne ustanove u
Hrasnici puno manja u odnosu na KSCiR Ilidža. U narednom period trebalo bi dati podsticaj toj
ustanovi, uprava i menadžment trebaju napraviti biznis plan na osnovu kojeg se može očekivati
pozitivan efekat ali ne tako skoro, istakao je Muharemović. Obaveza vijećnika i lokalne
zajednice je da se da puni doprinos u Budžetu za 2013. godinu rekao je Muharemović.
Mahir Lokvančić je rekao da Klub SDP-a podržava izvještaje JU za kulturu, sport i rekreaciju
Hrasnica, oni su se odvažili da ponude finansijski plan za narednu godinu i SDP ga podržava uz
obavezu da urede fontanu ispred Doma.
Amir Džino je rekao da se menadžmentima i upravama može zahvaliti na održavanju ovih
ustanova., te da je žalosno da kino sala i fonatana nisu u funkciji i predložio da se menadžmentu
i uprava treba dati još veća podrška i da se uloži u kapitalne projekte. Džino je konstatovao da
su uložena sredstva u Domu za fasadu, grijanje predstavlja veliki problem, sale su prazne a
mogli bi se organizovati kursevi stranih jezika i obnovi biblioteka. NDS podržava izvještaj uz
prijedlog da se što više sredstava osigura za razvoj ove ustanove.
Nermin Muzur je podržao prijedlog da se naprave prioriteti, da se od 419.000 izdvoje neka
sredstva za njih, jer u ovom mandate želi da vratim kino salu u funkciju.
Fadil Lokvančić je podržao Izvještaj i Finansijski plan.
Faik Hadrović je rako da će Klub SBB podržati sve što je u interesu.
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
Azra Stambolić je rekla das u predviđene obje javne ustanove i istakla problem realizacije
zaključka jer se JU KSC Hrasnica ne mogu prebaciti sredstva dok se ne realizuje prethodni
zaključak. Stambolić je zamolila rukovodstvo da ispoštuju zaključak Općinskog vijeća, jer je
novac za grijanje prebačen a grijanje nije uvedeno, dok jedne godine nisu opravdali projekat za
dobijena sredstva zbog čega naredne godine nisu dobili pare za prejekte. Stambolić je rekla da
je prethodno rukovodstvo dobilo sredstva a šta je urađeno ne zna, te da se moraju obratiti
Pravobranilaštvu.
Elvis Vreto je rekao da ne mogu biti različiti pristupi dvijema ustanovama i predložio zaključak
da se u 2013. godini organizuje tematska sjednica o javnim ustanovama, da se donesu određeni
stavovi.
Mahir Lokvančić je podsjetio da je tražio da se svim vijećnicima dostave zaključci iz prošlog
saziva a tiču se Budžeta, ted a prošle godine nije ispoštovan zaključak.
Općinski načelnik je predložio Općinskom vijeću da usvoji dokumente da ne donosi nikakva
posebna pravila, već da se vidi ko je i zašto tužio, te da podržavanjem ovih dokumenata Vijeće
im izlazi u susret, jer je to preživljavanje a ne stavljanje institucije na noge.
Memnun Hadžić, direktor JU za kulturu, sport i rekraciju Hrasnica Ilidža je istakao problem sa
grijanjem koji je započet 2007. godine i da je on 2010. imenovan za direktora ove JU i da je
naslijedio ovaj problem.
Fikret Prevljak je naglasio da su Hrasničani vezani za Dom kulture i predložio da se ulože
sredstva, da se napravi nešto što je nekada davno urađeno, jer sve ostaje narodu, te da će se
Općinsko vijeće sigurno opredjeliti da pomogne.
Nakon provedenog glasanja Izvještaj o radu JU za kulturu sport i rekreaciju Hrasnica - Ilidža za
period 01. 01. do 30. 6. 2012. godine, Izvještaj o finansijskom poslovanju JU za kulturu sport i
rekreaciju Hrasnica - Ilidža za period 1. 1. do 30. 6. 2012. godine i Upoznavanje Općinskog
vijeća
Ilidža
sa
Finansijskim
planom
JU
za
kulturu
sport
i
rekreaciju
Hrasnica – Ilidža za 2013.godinu usvojeni su jednoglano.
Informativni materijal:
-
Informacija o stanju u oblasti pružanja besplatne pravne pomoći građanima općine Ilidža
za period od 1.1 – 30.6.2012.godine
Predsjedavajuća je konstatovala da je Informacija o stanju u oblasti pružanja besplatne pravne
pomoći građanima općine Ilidža za period od 1.1 – 30.6.2012.godine primljena k znanju.
-
Informacija o uspjehu u učenju i vladanju učenika osnovnih i srednjih škola na području
općine Ilidža u školskoj 2011. – 2012.godini
Predsjedavajuća je konstatovala da je Informacija o uspjehu u učenju i vladanju učenika
osnovnih i srednjih škola na području općine Ilidža u školskoj 2011. – 2012.godinii primljena k
znanju.
-
Informacija o poduzetim aktivnostima u cilju zaštite od poplava
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
Muhamed Omerović je u vezi Informacija o poduzetim aktivnostima u cilju zaštite od poplava
pitao na osnovu zaključka Kolegija da se zatraži od Inspekcije Kantona Sarajevo izvještaj ko je
izvršio nasip u predjelu Rajlovca u rijeci Bosni, odakle prijeti opasnost od poplava i šta urađeno
po tom pitanju?
Mira Boras, pomoćnik načelnika je naglasila da po Zakonu o spašavanju ljudi i materijalnih
dobara Civilna zaštita djeluje u operativnim mjerama i mjerama saniranja sve ostalo rade ostale
službe, te što se tiče Inspekcije i pomenutih nasipa nije dostavljeno ništa.
Predsjedavajuća je konstatovala da je Informacija o poduzetim aktivnostima u cilju zaštite od
poplava primljena k znanju.
Sjednica je završena u 19,45 sati.
NAPOMENA: Svi pisani materijali za ovu sjednicu (prijedlozi akata, stavovi komisija, pisane
inicijative i pitanja vijećnika, te odgovori na pitanja vijećnika i drugi pisani akti) prilog su ovom
zapisniku. Ova sjednica je snimana, a tonski snimci se nalaze u Stručnoj službi Općinskog vijeća
i Općinskog načelnika.
ZAPISNIK SAČINILA: Sabina Porović
SEKRETAR
PREDSJEDAVAJUĆA
Azreta Grebović, dipl. pravnik
Smiljana dr Viteškić
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731,
centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: [email protected]
Download

Z A P I S N I K 1. redovne sjednice Općinskog vijeća