Hoval Euro-3 (18-48)
Niskotemperaturni kotao na lož-ulje
sa ili bez sanitarne vode
Opis
Hoval Euro-3
Niskotemperaturni kotao na
lož-ulje
Kotao
• Tropromajni kotao od čeličnog lima na ložulje po EN 303/1 i 2, EN 304 za EL ulje.
• Termolitička, samo-čisteća druga grejna
površina sa turbulatorima dimnih gasova
• Kotlovska vrata sa zakretanjem u desnu
stranu
• Izolacija tela kotla mineralnom vunom debljine 80 mm
• Obloga od čeličnog lima, crveno/
narandžaste sinterizovane boje
• Vertikalni dimni priključak
• Priključci sa zadnje strane
Regulacija tipa TopTronic®T/U1.3
• Za postavljanje na kotao ili rezervoar od
gore.
• Sa ugrađenim upravljačkim funkcijama za:
- 1 mešni grejni krug
- 1 grejni krug bez mešanja
- Krug sanitarne tople vode
• Moguće su dodatne funkcije uz pomoć
različitih Ključ Modula (vidi pribor)
• Glavni prekidač on/off
• Sigurnosni granični termostat 110°C
• Osigurač 6.3A
• Signalizator smetnji «Gorionik»
• Merač vremena rada i brojač uključivanja
• Regulacija temperature kotlovske vode
• Senzor kotlovske temperature
• Veliki LCD-Display
• Dugmad za:
- dnevnu sobnu temperaturu
- noćnu sobnu temperaturu
- temperaturu sanitarne vode
- Izbor režima rada (praznik, odsustvo,
produžavanje grejanja, automatsko,
letnje, neprekidni grejni režim - smanjeno
grejanje - zaštita od mraza)
- podešavanje krive grejanja
- informacije o sistemu
- režim merenja emisije gasova, i ručni
režim rada
• Spoljašnji senzor AF 200
• Senzor polazne vode sa priključkom
• Senzor rezervoara sa priključkom
• Priključak za 1-stepeni gorionik 1 x 230V
• Moguć priključak na sobni regulator
Uljni gorionik Toop Flamm
• Automatski 1-stepeni gorionik LowNOx
- TopFlamm D6 (sa pregrevanjem) za Euro-3
b-i
- TopFlamm D7 za Euro-3 b-i
- Kontrola paljenja gorionika sa naponskim
paljenjem
- Zaštita od požara
- Spojeno sa 7-igličnim priključkom 1x230V
- Testirano na 1000 m nadm. visine, 1,2%
smanjenje kapaciteta za svakih 100 m
visine.
Isporuka
• Upravljanje se isporučuje posebno.
Montaža na licu mesta
• Montiranje upravljanja
Pravo na izmene zadržano
Model
Euro-3
Tip
kapacitet
kW
(18)
16-18
(25) 20-25
(32)
26-32
(37)33-37
(48)38-48
Po izboru
• vrata kotla se zaokreću ulevo
(Euro-3 (18-37))
(rok isporuke 5 radnih dana)
• Obloga za absorber zvuka ispred kotla
• Rezervoar može biti postavljen ispod
Euro-3 (18-37) kotla
• Samostojeći rezervoar za Euro-3 (48)
Isporuka
• Kotao se isporučuje upakovan.
Sertifikati:
CE-Product-ID-No.
CE-0085AT0296
Napojna grupa za rezervoar LSP
Napojna grupa LG25-Euro-3/LSP / M12-1 za
spajanje rezervoar LSP150/200 sa Euro-3.
• Potpun sastavljen, sastoji se od:
– Pumpe Biral M12-1 / 230 V, sa priključnim
kablom za priključenje na TopTronic®
T/U1.3.
– Nepovratni ventil
– Krute i flexibilne cevi sa termoiozolacijom
Isporuka
• Kompletno montirano, upakovano.
Rezervoar LSP
Na licu mesta
• Postavljanje i povezivanje na instalaciju.
• Za postavljanje ispod kotla Euro-3
• Rezervoar i izmenjivač toplote izrađeni od
čeličnog lima, emajlirani.
• Veličine 150 i 200 l
• Ugrađena magnezijumska zaštitna anoda
• Izolacija od poliuretanske pene, debljine 50
mm (λ = 0.025 W/mK)
• Oplata od čeličnog lima, crvene boje
• Ugrađen temperaturni senzor sa kablom
i priključkom za spajanje na TopTronic®
T/U1.3
Isporuka
• Rezervoar se isporučuje upakovan.
Hoval Euro-3 (18-48)
Oprema kotla
Pravo na izmene zadržano
Kompaktni grejni kotao na lož-ulje
Euro-3 (18-48) b-i
Šifra artikla
Tropromajni niskotemperaturni kotao sa
Low-Nox gorionikom na lož-ulje sa oblogom, i
upravljanjem sa TopTronic® T/U1.3.
Ugrađene upravljačke funkcije za:
- 1 mešni grejni krug
- 1 direktni grejni krug
- sanitarna topla voda
Moguće je proširenje funkcija uz pomoć Ključ
Modula.
Isporuka
Kotao, gorionik i upravljanje se isporučuju
posebno.
Euro-3
Gorionik
Tip
Tip
b-i (18)
b-i (25) b-i (32)
b-i (37)
b-i (48)
Raspon
kapaciteta
kW
TopFlamm® D6/18
16-18
TopFlamm® D6/25
20-25
TopFlamm® D7/32
26-32
TopFlamm® D7/3733-37
TopFlamm® D7/4838-48
8002 537
2.835,00
8002 538
2.920,00
8002 5393.004,00
8002 5403.089,00
8002 541
4.047,00
8002 542
8002 543
8002 544
8002 545
8002 546
Niskotemperaturni kotao na
lož-ulje
Hoval Euro-3 (18-48)
Tropromajni niskotemperaturni kotao
sa upravljanjem sa TopTronic® T/U1.3.
Ugrađene upravljačke funkcije za:
- 1 mešni grejni krug
- 1 direktni grejni krug
- sanitarna topla voda
Moguće je proširenje funkcija uz pomoć Ključ
Modula.
Isporuka
Kotao i upravljanje se isporučuju
posebno.
Euro-3
Tip
Raspon
kapaciteta
Kw
(18)
16-18
(25)
20-25
(32)
26-32
(37)33-37
(48)38-48
1.935,00
2.021,00
2.107,00
2.193,00
2.526,00
Hoval Euro-3 (18-48)
Oprema kotla
Pravo na izmene zadržano
Pribori
Šifra artikla
Postolje kotla
od čelika, visine 150 mm
Euro-3 (18)
Euro-3 (25, 32, 37)
Euro-3 (48)
postolje/150
postolje/150
FG/150
6000 436
638 609
638 610
Kućište i izolacija
za dimnjaču
(isporučuje se posebno)
Euro-3 (18, 25)
Euro-3 (32, 37, 48)
AIE
AIE
639 07839,00
6001 11034,00
Regulator dimnih gasova za temperature
dimnih gasova niže od 160°C
- za Euro-3 Typ (18)
- za Euro-3 Typ (25-37)
- za Euro-3 Typ (48)
6012 84339,00
6012 844 39,00
6012 845
Absorbciona obloga
za postavljanje na kotao od napred za grejnu i
zvučnu izolaciju
Euro-3 (18)
(dužina 330 mm)
Euro-3 (25-48)
(dužina 400 mm)
6003 092
6003 524
175,00
188,00
7002 623
7002 624
911,00
1023,00
6012 739330,00
128,00
120,00
120,00
Rezervoar LSP
Rezervoar od čelika iznutra emajliran,
horizontalan, sa senzorom temperature
za Euro-3 (18-37)
LSP 150
LSP 200
Pakovanje
Pakovanje za Euro-3
sa rezervoarom LSP.
Paket LG25-Euro-3/LSP/M12-1 sa savitljivim
cevovodom za spajanje kotla sa rezervoarom
LSP. Sa pumpom Biral M12-1 / 230 V, sa
priključnim kablom za spajanje sa TopTronic®
T/U1.3. Nepovratni ventil. Crevovod sa toplotnom izolacijom.
LG25-Euro/LSP/M12-1
Hoval Euro-3 (18-48)
Oprema kotla
Pravo na izmene zadržano
Pribor za regulator Hoval
TopTronic®T
Šifra artikla
Moduli za Hoval TopTronic®T
za dodatne funkcije pridodate standardnim
funkcijama.
Moduli se satoje od:
Funkcijski ključ za priključenje na
TopTronic®T uključujući dodatke
Samo jedan modul je moguće ugraditi!
1-7
Standardne funkcije
već postoje u TopTronic®T.
- 1 mešni grejni krug
- 1 direktni grejni krug
- krug sanitarne tople vode
Funkcije Ključ Modula
Ključ 2. mešni čvrsto gorivo - solar
Modul
krug pufer rezervoar dva goriva (altern.)
1
2
3
4
5
6
7
1
M
2
M
3
4
M
M
5
M
6
M
7
M
M
Ključ Modul 1
za 2. mešno kolo
Funkcijski ključ 1, 1 senzor polazne vode,
2 slobodna priključka
Ključ Modul 2
za čvrsto gorivo/ pufer rezervoar/ bivalentna
instalacija
Funkcijski ključ 2, 3 zaranjajuća senzora,
4 slobodna priključka
Ključ Modul 3
za solarne instalacije
Funkcijski ključ 3, 1 senzor kolektora, 1 sensor za
rezervoar, 4 slobodna priključka
Ključ Modul 4
za 2. mešno kolo i čvrsto gorivo/ rezervoar za
skladištenje/ bivalentna instalacija
Funkcijski ključ 4, 1 senzor polazne vode,
3 zaranjajuća senzora, 6 slobodnih priključaka
Ključ Modul 5
za 2. mešno kolo i solarne instalacije
Funkcijski ključ 5, 1 senzor polazne vode,
1 senzor kolektora, 1 senzor u rezervoaru,
6 slobodnih priključaka
Ključ Modul 6
za čvrto gorivo/ rezervoar za skladištenje/
bivalentna instalacija i solarna instalacija
Funkcijski ključ 6, 1 senzor kolektora, 4
zaranjajuća senzora, 6 slobodnih priključaka
Ključ Modul 7
za 2. mešno kolo, čvrsto gorivo/ rezervoar za
skladištenje/ bivalentna instalacija i solarna
instalacija
Funkcijski ključ 7, 1 senzor polazne vode,
1 senzor kolektora,
4 zaranjajuća senzora, 8 slobodnih priključaka
Vrste senzora
Zaranjajući/za rezervoar senzor: Tip KVT20/5/6
(L = 5 m) bez zaranjajuće čaure
Senzor polaznog voda: Tip VF204S sa priključkom
Senzor kolektora
: Tip PT1000
6012 154
6012 155
6012 156
6012 157
6012 158
6012 159
6012 160
Hoval Euro-3 (18-48)
Oprema kotla
Pravo na izmene zadržano
Šifra artikla
za Euro-3 (18)
BMS-Modul 1-10V
(Building management system)
^ 11,5-115˚C
Kontrolni napon 0 - 10 V =
Ne može da se montira u komandnu tablu
kotla!
6016 383
Transformator za BMS-Modul
za 24 V napajanje
2028 726
Kućište SB-GE
Kućište za ugradnju BMS modula
Sadrži:
- Kućište, 250 x 175 x 100 mm, svetlo siva
Maksimalni broj releja:
4 tipa R3K ili 8 tipa R1K
12 izlaznih priključaka i N/ PE priključni
terminal.
6013 063
za Euro-3 (18-48)
Set BMS-Modul 1-10V
(Building management system)
^ 11,5-115˚C
Kontrolni napon 0 - 10 V =
Sadrži BMS-modul i transformator
Može da se montira!
6015 195
za Euro-3 (18-48)
MOD bus TTT/ZM
Modul za priključenje na BMS (sistem nadzora zgrade)
Komunikacijski modul za razmenu podataka
između Hoval TopTronic®T regulatora i BMS-a
preko MOD Bus protokola.
Interfejs T2B bus za TopTronic®T i RS232 za
MOD bus.
6014 389
Hoval Euro-3 (18-48)
Oprema kotla
Pravo na izmene zadržano
Dodaci za TopTronic®T
Šifra artikla
Sobni regulator RS-T
efikasan na mešnom krugu sa sobnim senzorom,
informacije, programski i korektivni tasteri.
2022 27
220,00
Jedinica za daljinsko upravljanje RFF-T
efikasan na mešnom krugu sa sobnim senzorom,,
jednostavno programsko dugme i podešavanje
temperature
2022 29
105,00
Dodatni spoljašnji sensor AF 200
za jedno mešno kolo ili za srednje vrednosti
(po regulatoru 2 senzora spoljne temperature)
2022 995
5,00
691 57
95,10
Senzor sa kablom KVT 20/5/6S
sa 5 m kabla i sa priključkom
6012 687
7,00
Nalegajući senzor temperature VF204S
korisna kao senzor polazne vode ili senzor povratne temperature sa 4 m kabla i sa priključkom
6012 688
7,00
Graničnik temperature polazne vode
za grejanje (jedan komad po grejnom krugu)
15-95°C, razlika prolaza 6K, kapilarna cev max.
700 mm, podešavanje (sa spoljne strane) unutar
poklopca.
242 902
7,40
6010 082
81,00
Senzor temperature dimnih gasova PT
1000/4
sa 4 m kabla, izmenjivi dvožilni priključak, max.
temperatura dimnih gasova 250 °C (postavljanje
na licu mesta).
RAK-TW1000.S
Nalegajući termostat
Termostat sa pipkom, bez kabla i priključka
Zaranjajući termostat
RAK TW1000.S SB 150
Termostat sa čaurom ½" - dubinom zaranjanja
od 150 mm, niklovani mesing
Setovi priključaka za kotao
AS25-Euro (18-37)
Set priključaka DN25 za Euro- (18-7), za
spajanje armature sa DN25, sa cevima, toplotnom izolacijom.
6007 008
9,0
AS32-Euro (48)
Set priključaka DN2 za Euro-(48), za spajanje armature sa DN2. sa cevima, toplotnom
izolacijom.
6007 009
127,00
Isporuka
• Setovi priljučaka se isporučuju u kompletu.
8
Hoval Euro-3 (18-48)
Tehnički podaci
Pravo na izmene zadržano
Dodaci
Sigurnosni set
Sigurnosni ventil 3 bar, uključujući autom.
odušni ventil sa zapornim ventilom i manometrom. Priključak sa 1" unutrašnjim navojem.
Uljni filter sa automatskom odzrakom
TOC Duo
Uljni filter sa automatskom odzrakom za rad u
jednocevnim sistemima sa povratnim vodom
uključujući zidni set i zaporni ventil.
Priključci: za rezervoar unutrašnji navoj R
3/8", za gorionik spoljašnji navoj R 3/8" sa
unutrašnjim konusom za cevni priključak.
Radna temperatura: max. 40°C
Temperatura okolnog vazduha: max. 60°C
Kapacitet dizne: max. 120 l/h EL
Umetak filtera od sinterovane plastike:
Finoće 50-75 µm.
Raspon upotrebe: do 40 kW
Umetak filtera od sinterovane plastike Siku
Umetak filtera od sinterovane plastike
Finoće 50-75 µm
Raspon upotrebe do 40 kW
Uljni filter sa automatskom odzrakom
TOC Duo
Uljni filter sa automatskom odzrakom za rad u
jednocevnim sistemima sa povratnim vodom
uključujući zidni set i zaporni ventil.
Priključci: za rezervoar unutrašnji navoj R
3/8", za gorionik spoljašnji navoj R 3/8" sa
unutrašnjim konusom za cevni priključak.
Radna temperatura: max. 40°C
Temperatura okolnog vazduha: max. 60°C
Kapacitet dizne: max. 120 l/h EL
Umetak filtera od sinterovane plastike:
Finoće 100-150 µm.
Raspon upotrebe: od 40 kW
Umetak filtera od sinterovane plastike Siku
Umetak filtera od sinterovane plastike
Finoće 100-150 µm.
Raspon upotrebe do 40 kW
Prstenasti navojni spoj za TOC Duo
od mesinga za uljne cevi ∅ 6 mm
KVS/6
Prstenasti navojni spoj za TOC Duo
od mesinga za uljne cevi ∅ 8 mm
KVS/8
Prstenasti navojni spoj za TOC Duo
od mesinga za uljne cevi ∅ 10 mm
KVS/10
Prstenasti navojni spoj za TOC Duo
od mesinga za uljne cevi ∅ 12 mm
KVS/12
641 184
54,00
2023 618
117,00
2005 275
161,00
6012 935
161,00
2005 276
4,00
560 724
6,00
560 725
6,00
2010 185
6,00
6,00
Usluge
Servisiranje
Servisiranje se obavlja isključivo u prisustvu
odnosno od strane Hoval servisa.
Za servisiranje obratite se ovlašćenom
Hoval predstavništvu.
Hoval Euro-3 (18-48)
Tehnički podaci
Pravo na izmene zadržano
Euro-3
Tip
(18)
(32)
(37)
(48)
•Nazivni kapacitet
•Raspon kapaciteta
•Maksimalan kapacitet gorionika
kW 1
kW
kW
•Max. radna temperatura kotla2 •Min. radna temperatura kotla
•Min. povratna temperatura
•Min. temperatura dimnih gasova •Sigurnosna granica temperature •Radni/ probni pritisak
°C
90
90
90
90
90
°C
483/384
483/384
483/384
483/384
483/384
°C383/304383/304
383/304
383/304
383/304
°C
110/130
110/130
110/130
110/130
110/130
°C
110
110
110
110
110
bar3 /4,53 /4,53 /4,53 /4,53 /4,5
•Turbulatori dimnih gasova za
Standard
180 °C •Stepen iskorišćenja kotla 80/60 °C
%
•Nazivni stepen iskorišćenja 75/60 °C (EN 303)
%
•Gubitak zbog „stand by“ režima (70 °C) 18
16-18
19,5
(25)
1R5/420
253237
48
20-25
26-3233-3738-48
27,134,6
40,1
51,7
1R5+1R2/290 2R5+1R3/2903R5/290
2R5+2R3/560
91,3
93,8
Watt
91,6
94,1
176
92
94,5
212
92,1
94,5
219
92,8
95
219 232
•Otpor na strani dimnih gasova pri nazivnom
kapacitetu 160°C temp. dimnih gasova,
12.5% CO2 na 500 m nadm.visine (+/- 20%)
•Maseni protok dimnih gasova pri nazivnom
kapacitetu pri 12,5 % CO2 0,13
0,18
0,10
0,20
0,50
kg/h30,6
42,5
54,4
62,9
81,6
•Maksimalna promaja dimnjaka •Otpor strujanja na strani vode 6
•Otpor strujanja na strani vode pri 10K
•Otpor strujanja na strani vode pri 20K
•Protok vode pri 10K
•Protok vode pri 20K
Pa
20
z-value
6
mbar
14,4
mbar3,6
m3/h
1,55
m3/h
0,77
20
6
27,7
2,15
2,15
1,08
20
20
20
6
63,2
45,4
60,7
54,6
2,753,18
4,13
2,753,18
4,13
1,38
1,59
2,06
•Vodena zapremina
•Zapremina ložišta i dimnih prolaza
•Termoizolacija tela kotla
•Termoizolacija vrata kotla
•Masa (sa oplatom)
• Nivo buke uključujući oblogu absorbera 5
- buka usled grejanja
- buka u dimnjaku
dm³34
m³
0,029
mm 80
mm 20
kg
104
73
0,049
80
20
140
68
0,057
80
20
153
68
0,057
80
20
153
85
0,067
80
20
168
64
77
64
77
65
83
66
75
68
77
•Dimenzije ložišta Ø-unutrašnji x dužina
Zapremina ložišta
mm
m³
ø242x415
0,017
ø312x520
0,034
ø312x520
0,034
ø312x520
0,034
ø312x630
0,048
•Dimenzije
(bez gorionika)
mm
mm
mm
500
848
881
600
955
981
600
955
981
600
955
981
600
1066
981
širina
dužina
visina
mbar
dB(A)
dB(A)
kW = Gubici dimnih gasova (LRV 92), temp. vode u kotlu 80°C
Ograničeno na 90 °C upravljačke jedinice
3
Važi za temperature dimnih gasova min. 110 °C
Ako je kotao Euro-3 priključen na Hovalov regulator i Hoval HA jedinicu,
kotao može da radi bez ograničavanja temperature povratne vode.
4
Važi za temperature dimnih gasova min. 130 °C
Ako je kotao Euro-3 priključen na Hovalov regulator i Hoval HA jedinicu,
kotao može da radi bez ograničavanja temperature povratne vode.
5
Važi za b-i verziju
6
Otpor strujanja u kotlu u mbar = volume flow (m³/h)2 x z
1
2
10
Hoval Euro-3 (18-48)
Tehnički podaci
Pravo na izmene zadržano
Rezervoar LSP
Tip
(150)
(200)
150
6 / 12
95
cellular plastic
0,025
83
200
6 / 12
95
cellular plastic
0,025
108
mm
mm
mm
600
1010
550
600
1275
550
m2
l
bar
°C
0,75
4,2
8 / 13
90
0,96
5,3
8 / 13
90
Zapremina
l
Radni/ probni pritisak
bar
Maksimalna radna temperatura
°C
Termoizolacija
Toplotna provodljivost λ
Watt/mK
Masa
kg
Dimenzije
Širina
Dužina
Visina
Grejni registar (potpuno integrisan)
Grejna površina
Zapremina izmenjivača
Radni/ probni pritisak
Radna temperatura
Protok vrele vode kroz LSP sa Euro-3, pri 80°C
Euro-3 / LSP Protok vrele vode
Stanovi
l/10 min 1
l/h 2
l/h 2
Tip
45°C
45°C
60°C
Koločina 3
1
2
Masa
Euro-3 sa LSP
kg
Stand-by gubici
qB (70°C) 4
Watt
192
212
236
246
(18) 150
(18) 200
175
240
440
270
440305
(25) 150
(25) 200
180
245
480
270
1,5
6153503
228
247
272
282
(32) 150
(32) 200
180
245
480
270
1,5
6153503
236
255
279
289
(37) 150
(37) 200
180
245
480
270
1,5
6153503
246
260
279
289
Maksimalan kapacitet sanitarne vode u 10 minuta, rezervoar zagrejan na 60 °C
Neprekidan kapacitet sanitarne vode po satu, hladna voda 10 °C, temperatura vode u kotlu 80°C
3
Količina (3-4 sobe sa 3-4 osobe,1 kada sa otpr. 150 litara, 1 umivaonik, 1 sudopera).
4
Euro-3 i LSP bez napojne grupe
1
2
11
Hoval Euro-3 (18-48)
Tehnički podaci
Pravo na izmene zadržano
Grejna armaturna grupa
U slučaju da se upotrebljava standardna grejna armaturna
grupa DN25 za grejne površine (zapremina vode ≥ 3 m3/h
za Euro-3 (18-37)),
mora se koristiti cirkulaciona pumpa.
Otpor strujanja kod Euro-3 (18-37) sa HA-grupom HA-25-3BM-R/L
z = 36
Otpor strujanja kod Euro-3 (48) sa HA-grupom HA-32-3BM-R/L
U slučaju da se upotrebljava standardna HA-grupa DN32 za
grejne površine (zapremina vode ≥ 3 m3/h za Euro-3 (48)), mora se koristiti cirkulaciona pumpa.
z = 26
Grupa LG 25L za CombiVal
i Euro-3 (18-37)
Ako je kapacitet toplotnog razmenjivača u rezervoaru
veći od toplotnog kapaciteta kotla, mora se postaviti
trokraki ventil kod rezervoara.
Otpor strujanja kod Euro-3 sa grupom LG-25-2
z = 29
mbar = Otpor strujanja
m3/h = Zapreminski protok
Gorionik na lož-ulje
• Goronik na lož-ulje
• Propusni kapacitet
• Kapacitet
• Potrošnja goriva
12
Euro-3
(18)
Tip
kW
kW
kg/h
D6/18
17,2-19,4
17,8
1,50
(25)
(32)
(37)
D6/25
D7/32
D7/37
21,5-27,0
28-34,435,5-41,9
23,734,4
40,2
2,00
2,903,39
(48)
D7/48
40,9-51,6
50,4
4,25
Hoval Euro-3 (18-48)
Dimenzije
Pravo na izmene zadržano
Euro-3 (18-37) sa grejnom armaturnom grupom HA 25
8
7
3
1
1
5
9
9
6
11
2
2
4
10
Euro-3
Tip
A
B
C
D
E
F
(18)
500 173385 667390
(25-37) 600 167 473 767 510
55
45
G
H
I
J
K
L
M
110 280 651330 710 885358
100 400 758 400 810 985 411
N
50
54
O
P
645 290
738329
Q
R
S
T
U
V
70 1237 632 1177 1206 831
80 1337 742 1277 1383 931
Euro-3 (48) sa grejnom armaturnom grupom HA 32
8
7
3
1
1
9
9
5
6
340
11
2
2
4
10
Euro-3
Tip
(48)
1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
E
600 167 473 767 520
F
45
G
H
I
J
K
L
M
100 400 868 400 810 985 466
Polazni vod Tip (18 - 37) R 1", Typ 48 R 1¼"
Povratni vod Tip (18 - 37) R 1", Typ 48 R 1¼"
Sigurnosni (ekspanzioni) R 1"
Odvod R 1"
Priklj. dimnih gasova Ø D 129 mm, (spoljni prečnik)
Otvor za čišćenje
7
8
9
10
11
N
54
O
P
738329
Q
R
S
T
U
V
85 1420 748 1358 1493 960
Upravlj. tabla kotla
Otvor
Priključak kabla
Kabel od gorionika
Protivpožarni prekidač
(samo u Austriji)
13
Hoval Euro-3 (18-48)
Dimenzije
Pravo na izmene zadržano
Euro-3 (18-37) na rezervoaru LSP (150, 200)
sa grejnom armaturnom grupom HA 25
(sve dimenzije u mm)
8
7
5
6
11
10
17
18
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
1
1
9
9
2
2
Tip kotla
4
14
12
16
15
13
Euro-3
Tip
A
B
(18)
500390
(25-37) 600 510
14
C
55
45
D
E
F
Polazni
R 1"
Povratni R 1"
Sigurnosni (ekspanzioni) R 1"
Ispust
R 1"
Odvod dimnih gasova
Ø D 130 mm
Čišćenje otvora
Upravlj. tabla kotla
Otvor
Priključak kabla
Kabel od gorionika
G
H
I
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Protivpožarni prekidač
(samo u Austriji)
Polazni rezervoar R 1"
Povratni rezervoar R 1"
Sanitarna voda R 1"
Hladna voda R 1"
Cirkulacija R ¾"
Poklopac
Otvor
Anoda
Rezervoar
Tip
Q
V
W
P
X
Y
Euro-3 (18)
Euro-3 (18)
LSP 150 LSP 200 29
294
1010
1275
870
1135
–
–
–
–
–
–
Euro-3 (25)
Euro-3 (25)
LSP 150 LSP 200 –
117
–
1275
–
1135
148
–
1010
–
870
–
Euro-3 (32)
Euro-3 (32)
LSP 150 LSP 200 –
117
–
1275
–
1135
148
–
1010
–
870
–
Euro-3 (37)
LSP 150 –
–
–
148
1010
870
Euro-3 (37)
LSP 200 117
1275
1135
–
–
–
O
R
J
K
L
M
280 110 723 935 1217 1260 1435330 651358
400 100 717 1023 1317 1360 1535 400 758 411
N
S
T
50 1195 840 1787 132
54 1288 879 1887 142
U
Z
70
80
1727
1827
Hoval Euro-3 (18-48)
Dimenzije ložišta
Pravo na izmene zadržano
Dimenzije
(dimenzije u mm)
1
1 Upravlj. tabla kotla
2 Priključak kabla gorionika
2
Tip gorionika
B
Euro-3 (18)
Euro-3 (25)
Euro-3 (32)
Euro-3 (37)
Euro-3 (48)
500
600
600
600
600
B1
M
430
290
500329
500329
500329
500329
Prostorni zahtevi
Euro-3 (18)
Euro-3 (25-37)
370
11
0°
Euro-3 (48)
390
12
3
°
370
11
0°
15
Hoval Euro-3 (18-48)
Dijagram kapaciteta dimnih gasova
Pravo na izmene zadržano
Euro-3 (18)
Temperatura kotla VL/ RL 80/60°C
190 °C
1R5/420
Temperatura kotla VL/ RL 50/40°C
180
180
170
170
160
17
1R5/420
150
140
140
130
16
160
1R5/420
150
1R5+2R2/420
190 °C
130
1R5+2R2/420
120
120
110
18 kW
110
16
1R5+2R2/420
18 kW
17
Euro-3 (25)
Temperatura kotla VL/ RL 80/60°C
Temperatura kotla VL/ RL 50/40°C
1R5+1R2/290
190 °C
190 °C
180
180
1R5+1R2/290
170
1R5+3R2/290
160
150
150
140
140
130
21
22
23
24
110
25 kW
20
21
22
23
1R5+1R2/290
130
1R5+3R2/290
120
20
170
160
120
24
110
1R5+3R2/290
25 kW
Euro-3 (32)
Temperatura kotla VL/ RL 80/60°C
Temperatura kotla VL/ RL 50/40°C
2R5+1R3/290
190 °C
190 °C
180
180
170
170
2R5+1R3/290
160
2R5+1R3+2R2/290
150
140
140
130
2R5+1R3+2R2/290
120
26
27
28
29
30
31
110
32 kW
kW = Kapacitet kotla
°C = Temperatura dimnih gasova na čistoj površini.
CO2 lož-ulje EL = 12,5 %.
(nastavak na sledećoj strani)
16
160
150
26
27
28
29
30
31
2R5+1R3/290
130
120
110
32 kW
2R5+1R3+2R2/290
Hoval Euro-3 (18-48)
Dijagram kapaciteta dimnih gasova
Pravo na izmene zadržano
Euro-3 (37)
Temperatura kotla VL/RL 80/60°C
Temperatura kotla VL/RL 50/40°C
3R5/290
190 °C
190 °C
180
180
170
160
3R5+2R2/290
150
140
140
35
110
37 kW
36
33
34
35
3R5/290
130
3R5+2R2/290
120
34
160
150
130
33
170
3R5/290
120
110
36
3R5+2R2/290
37 kW
Euro-3 (48)
Temperatura kotla VL/RL 80/60°C
Temperatura kotla VL/RL 50/40°C
2R5+2R3/560
190 °C
190 °C
180
180
170
160
2R5+3R3/560
39
40
41
42
43
44
45
46
47
kW = Kapacitet kotla
°C = Temperatura dimnih gasova na čistoj
površini, temperatura vode u kotlu 80°C
(u skladu sa DIN 4702).
160
150
150
140
140
130
130
110
48 kW
120
2R5+3R3/560
120
38
170
2R5+2R3/560
38
39
40
41
42
43
44
- Upotreba lož-ulja,
λ = 1,22 sa max. kapacitetom gorionika
(CO2 lož-ulja EL = 12,5 %)
45
46
47
110
2R5+2R3/560
2R5+3R3/560
48 kW
- Smanjenje temperature vode u kotlu za -10K
prouzrokuje smanjenje temperature dimnih
gasova za 6-8K.
- Promena koncentracije CO2 za
+/-1% prouzrokuje promenu temperature
dimnih gasova za -/+8K.
17
Hoval Euro-3 (18-48)
Aspekti projektovanja
Pravo na izmene zadržano
Preporuke
Prilikom projektovanja treba imati u vidu
sledeće aspekte i preporuke:
- Tehnički opis i uputstvo za montažu od firme
Hoval
- Preporuke vezane za hidrauliku i regulacionu
tehniku
- Protivpožarne i lokalne građevinske propise
- Opšte propise o loženju gasa
- Zazor između vatrootpornog zida kotlovskih
vrata i cevi gorionika treba popuniti
izolacionom masom.
(Isporučuje se uz kotao)
Električno povezivanje gorionika
- Upravljački napon 1 x 230 V, 50 Hz, 10 A.
- Utičnicu gorionika treba spojiti sa kotlovskim priključkom.
- Kabel gorionika treba skratiti tako da se
prilikom zaokretanja gorionika strujno kolo
obavezno prekine.
- Eventualne lokalne propise gasne službe
- Propise koji se odnose na tretiranje vode za
kotlovski uređaj
Snižavanje buke
- Propise vezane za snabdevanje kotlarnice
svežim vazduhom
- Masivnom izvedbom kotlarnice: zidova,
tavanice i dna, ugradnjom prigušivača buke
u usisni otvor, opremanjem nosilaca energije
i konzole prigušivačima.
- Propise vezane za „Sigurnosno-tehničku
opremu grejnih uređaja“
Tretiranje vode
- Stare instalacije moraju biti dobro isprane
pre punjenja.
- Kvalitet vode se mora proveravati najmanje
jednom godišnje.
- Zahtevi vezani za kvalitet vode:
Ukupna tvrdoća manja od 1 dH°.
pH-vrednost u granicama 8,3 - 9,5
O2 < 0,1 mg/l.
Kotlovski uređaji
Snabdevanje vazduhom
- Usisni vazduh treba obezbediti u svakom
slučaju. Otvor za dovod vazduha se nikad
ne sme zatvoriti.
- Minimalni poprečni presek otvora za vazduh
je 6,5 cm2 za 1 kW kapaciteta kotla.
Hidraulično odvajanje kotla
- Od vodova izrađenih od plastičnog difuzionog materijala
- Od sistema koji sadrži hemijske aditive ili
tečnost protiv mraza.
Kotlovsko postolje
- Kotlovsko postolje (isprati zajedno sa
šinama odnapred) čistiti kao mokro čišćenje
kotla sa čistačem dimnjaka.
Montaža gorionika
- Za montažu gorionika potreban je
međukomad odgovarajuće dimenzije. Ovaj
prirubnički spoj zajedno sa zaptivnom masom obezbeđuje isporučilac gorionika.
- Dužinu i prečnik cevi gorionika treba dimenzionisati tako da kotlovska vrata
mogu biti zaokretna u levu ili desnu stranu
pod uglom od 90°.
18
Snižavanje buke se postiže na sledeći način:
- Montažom prigušivača na gorionik.
- Ukoliko se ispod ili iznad kotlarnice nalaze
stambene prostorije, kotao treba postaviti
na gumene prigušivače, a preporučljiva je i
ugradnja kompenzatora na priključne
vodove i dimnjaču.
- Cirkulacionu pumpu povezati sa vodovima
uz upotrebu kompenzatora.
Dimnjak
Dimnjača
- Uvođenje dimnjače iz kotla u dimnjak treba
da bude pod uglom od 30 - 45° (pad prema
kotlu).
- U slučaju da je dimnjača duža od 1 m treba
je termički izolovati.
- Dimnjaču treba uvesti u dimnjak tako da se
kondenzat iz dimnjaka ne vrati u kotao.
- U dimnjaču je potrebno ugraditi merni
priključak unutrašnjeg prečnika 10-21 mm
sa mogućnošću zatvaranja.
Priključak treba izvesti kroz termoizolaciju
Dimnjak
- Dimnjak treba da je nepropustan za vodu,
otporan prema kiselini i da je odobren za
veće temperature dimnih gasova od 160°C.
- Ukoliko dimnjak već postoji, njegovo
rastavljanje i prepravke treba obaviti prema
preporukama proizvođača dimnjaka.
- Poprečni presek se proračunava ne
uzimajući u obzir potrebnu promaju u sistemu. U fazi projektovanja i dimenzionisanja treba imati u vidu lokalne propise iz ove oblasti.
- U cilju snižavanja buke koja eventualno
može nastati u dimnjaku, preporučljivo je
ugraditi prigušivač u spoljni vod, odnosno
predvideti mesto za njegovu naknadnu
ugradnju.
Potrebni prečnik dimnjaka
Osnovno: Gladak dimnjak izgrađen od
nerđajućeg čelika, dimnjača ≤ 2,5 m, Σζ = 2,2,
dimnjača i dimnjak izolovani. Za nadmorske
visine ≤ 1000 m, i spoljašnju temperaturu ≤ 30°C
Grejna armaturna grupa
Euro-3
Tip
(18-25)
m
(32)
Ø1
(37-48)
20
15
10
5
100
100
125
125
125
125
125
125
- Ako se za grejne površine koristi standardna HA-grupa (HA-grupa DN25: zapremina vode ≥ 2,4 m3/h, HA-grupa
DN32: zapremina vode ≥ 3,0 m3/h), mora
se priključiti cirkulaciona pumpa.
- Ako je kotao Euro-3 spojen sa Hoval upravljanjem grejanja i sa Hoval HA grupom,
kotao se može koristiti bez ograničavanja
povratne temperature.
100
100
100
100
m = Visina dimnjaka (m)
Ø1 = Min. Ø dimnjaka i dimnjače.
Garancija
Da bi garancija važila, kotlovi moraju biti
postavljeni i servisirani od strane ovlašćenog
Hoval servisa.
Hoval Euro-3 (18-48)
Aspekti projektovanja
Pravo na izmene zadržano
Cevovod
Kotao se može koristiti samo za jedan
cevovodni sistem. Maksimalna visina bez
usisne pumpe je 3.5 m, maksimalna dužina
cevovoda je 40 m.
- Filter (100-150 µm) mora biti postavljen
ispred gorionika u cevovodu.
- Cevi moraju biti postavljene tako da se vrata
gorionika mogu zaokretati za 90°.
- Na kraju cevovoda mora se postaviti zaporni
ventil (sa “Oventrop“ filterom).
- Najviša tačka cevovoda nesme biti na
visini većoj od 3.5 m iznad usisne cevi rezervoara.
- Ako je najviši nivo ulja u rezervoaru viši od
najniže tačke cevovoda, magnetni ventil
mora biti postavljen u najvišoj tački sistema
(pored rezervoara za lož-ulje).
- Cevovod mora biti postavljen tako, da
nijedan fluid ne može da uđe u cevi, kada
je sistem zatvoren.
Maksimalni nivo lož-ulja������������
��������������������
je viši od
najniže tačke cevovoda.
Maksimalni nivo lož-ulja������������
��������������������
je niži od
najniže tačke cevovoda.
6
1
5
max.
3.5 m
5 4
1
5
4
3
2
5
5
5
max.
3.5 m
3
5
2
H
1 Hoval gorionik za jednocevni sistem, sa
povratom
2 Uljna pumpa
3 Fleksibilno crevo od gorionika
4 Fini filter sa povratnim vodom sa umetkom od sinterovane plastike 50-75 µm za kapacitet kotla g < 40 kW; sa finoćom sita 100-150 µm za kapacitet kotla > 40 kW
5 Zaporni ventil
6 Magnetni ventil
Ova tabela za dimenzionisanje cevi je
orijentaciona: za lako lož-ulje, temp. lož-ulja
> 10 °C, do 700 m nadmorske visine, 1 filter,
1 nepovratni vod, 6 kolena pod 90°.
Za projektovanje i dimenzionisanje usisnih
instalacija za ekstra lako lož ulje i bakarne ili
plastične cevi konsultovati odgovarajuću
literaturu, gde ćete takođe naći podatke za
viskoznost, dodatne otpore, uticaj visine iznad
700 m nadmorske visine, itd.
Upravljanje rezervoarom
- Videti Rezervoare
Ventil sigurnosti
- Ventil sigurnosti mora biti postavljen na
sigurnosnom vodu.
H = Usisna visina [m]
Jednocevni sistem
cev- Ø unutrašnji 4 mm,
max. dužina cevi u m
UsisnaEuro-3 (b-i)
visina H (18) (25)
(32) (37)
um
(48)
0303030
13030
24
230
23
17
3
18
13
10
20
15
10,5
6
Sanitarne instalacije
27
20
14
8
- Sa rezervoarom LSP temperatura vrele vode
može biti max. 75° C.
- Ako je kapacitet rezervoara viši od kapaciteta kotla, napojna linija rezervoara
mora biti postavljena.
19
Download

Tehnički katalog