NACRT
BUDŽET OPĆINE BANOVIĆI
ZA 2014. GODINU
BANOVIĆI, DECEMBAR 2013. GODINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
OPĆINA BANOVIĆI
BUDŽET OPĆINE BANOVIĆI
za period od 01.01. do 31.12.2014. godine
I OPĆI DIO
Član 1.
Budžet općine Banovići za period od 01.01. do 31.12.2014. godine sastoji se od:
PRIHODI
1
I PRIHODI BUDŽETA
III PRIMICI
IV KREDITNA SREDSTVA
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE
V RASHODI BUDŽETA
VI IZDACI
VII IZMIRENJE OBAVEZA IZ KREDITNIH SREDSTAVA
UKUPNO RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE
IZVRŠENJE
BUDŽETA 2012.
GODINE
2
6.838.254,00
32.008,00
1.522.478,00
8.392.740,00
9.344.267,00
32.008,00
354.425,00
9.730.700,00
PLANIRAN
BUDŽET ZA
2013.
GODINU
3
9.740.740,00
33.000,00
877.500,00
10.651.240,00
10.529.740,00
121.500,00
0,00
10.651.240,00
REALIZOVANO
I - VI
2013. GODINE
4
3.363.022,00
16.353,00
272.928,00
3.652.303,00
2.763.416,00
16.353,00
0,00
2.779.769,00
NACRT
BUDŽETA
ZA 2014.
GODINU
5
8.140.600,00
33.000,00
540.700,00
8.714.300,00
8.119.300,00
595.000,00
0,00
8.714.300,00
INDEX
5/3
6
83,57
100,00
61,62
81,81
77,11
489,71
0,00
81,81
Član 2.
Prihodi, primici i finansiranje,rashodi,izdaci i finansiranje utvrđuju se u Bilansu prihoda i rashoda za period od 01.01. do 31.12.2014. godine kako slijedi:
Strana 2 od 23
A: PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE
BROJ
RAČUNA
KONTNOG
PLANA
1
PRIHODI
IZVRŠENJE
BUDŽETA 2012.
GODINE
PLANIRAN
BUDŽET ZA
2013.
GODINU
REALIZOVANO
I - VI
2013. GODINE
NACRT
BUDŽETA
ZA 2014.
GODINU
INDEX
6/4
2
3
4
5
6
7
I PRIHODI OD POREZA
711100
711200
713100
714100
715100
715900
716100
717100
719100
Porez na dobit pojedinaca (zaostale uplate poreza)
Porez na dobit
Porezi na plaće (zaostale uplate)
Porez na imovinu
Porezi na prodaju dobara i usluga
Ostali porez na promet proizvoda i usluga
Porez na dohodak
Prihodi od indirektnih poreza
Ostali porezi
1.492,00
34,00
229.013,00
280.361,00
2.334,00
49,00
900.346,00
1.990.817,00
474,00
1.000,00
0,00
70.000,00
278.000,00
5.000,00
300,00
898.000,00
2.210.000,00
1.000,00
431,00
0,00
142.176,00
201.470,00
79,00
0,00
444.244,00
883.678,00
151,00
500,00
0,00
60.000,00
368.000,00
1.000,00
0,00
1.011.100,00
1.875.100,00
1.000,00
50,00
0,00
85,71
132,37
20,00
0,00
112,59
84,85
100,00
710000
UKUPNI PRIHODI OD POREZA
3.404.920,00
3.463.300,00
1.672.229,00
3.316.700,00
95,77
II NEPOREZNI PRIHODI
721100
721200
722100
722300
722400
722500
722600
722700
723100
Prihodi od nefin. javnih prihoda pred. i finans. javnih institucija
Ostali prihodi od imovine
Administrativne takse
Komunalne takse
Ostale budžetske naknade
Posebne naknade i takse
Prihodi od pružanja javnih usluga
Neplanirane uplate - prihodi
Novčane kazne po općinskim propisima
738.191,00
0,00
91.604,00
159.425,00
1.422.754,00
317.356,00
115.914,00
1.113,00
324,00
1.105.000,00
500.100,00
110.600,00
202.000,00
2.764.040,00
324.000,00
190.000,00
200,00
1.000,00
539.539,00
31.016,00
41.138,00
110.202,00
619.287,00
135.702,00
60.410,00
1.749,00
0,00
2.294.600,00
0,00
94.600,00
135.000,00
1.471.500,00
301.700,00
160.000,00
0,00
1.500,00
207,66
0,00
85,53
66,83
53,24
93,12
84,21
0,00
150,00
720000
UKUPNI NEPOREZNI PRIHODI
2.846.681,00
5.196.940,00
1.539.043,00
4.458.900,00
85,80
Strana 3 od 23
BROJ
RAČUNA
KONTNOG
PLANA
1
PRIHODI
IZVRŠENJE
BUDŽETA 2012.
GODINE
PLANIRAN
BUDŽET ZA
2013.
GODINU
REALIZOVANO
I - VI
2013. GODINE
NACRT
BUDŽETA
ZA 2014.
GODINU
INDEX
6/4
2
3
4
5
6
7
III TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)
732100
Tekuće potpore od ostalih nivoa vlasti
586.388,00
1.080.000,00
151.750,00
365.000,00
33,80
730000
UKUPNE TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)
586.388,00
1.080.000,00
151.750,00
365.000,00
33,80
IV PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA
777700
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
265,00
500,00
0,00
0,00
0,00
770000
UKUPNO PRIHODI ZAOSTALIH OBAVEZA
265,00
500,00
0,00
0,00
0,00
6.838.254,00
9.740.740,00
3.363.022,00
8.140.600,00
83,57
UKUPNO PRIHODI (I + II + III + IV)
BROJ
RAČUNA
KONTNOG
PLANA
1
PRIHODI
IZVRŠENJE
BUDŽETA 2012.
GODINE
PLANIRAN
BUDŽET ZA
2013.
GODINU
REALIZOVANO
I - VI
2013. GODINE
NACRT
BUDŽETA
ZA 2014.
GODINU
INDEX
6/4
2
3
4
5
6
7
V DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI
814300
Primici od domaćeg zaduživanja
32.008,00
33.000,00
16.353,00
33.000,00
100,00
814000
UKUPNI PRIMICI
32.008,00
33.000,00
16.353,00
33.000,00
100,00
VI KREDITNA SREDSTVA
511100
Izvori sredstava
1.522.478,00
877.500,00
272.928,00
540.700,00
61,62
511000
IZVORI DRŽAVNIH SREDSTAVA
1.522.478,00
877.500,00
272.928,00
540.700,00
61,62
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE
8.392.740,00
10.651.240,00
3.652.303,00
8.714.300,00
81,81
Strana 4 od 23
B: RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE
BROJ
RAČUNA
KONTNOG
PLANA
1
RASHODI
IZVRŠENJE
BUDŽETA 2012.
GODINE
PLANIRAN
BUDŽET ZA
2013.
GODINU
REALIZOVANO
I - VI
2013. GODINE
NACRT
BUDŽETA
ZA 2014.
GODINU
INDEX
6/4
2
3
4
5
6
7
I TEKUĆI IZDACI, GRANTOVI I TRANSFERI
611100
611200
Bruto plaće i naknade
Naknade troškova zaposlenih
1.941.241,00
365.650,00
2.016.100,00
532.000,00
935.470,00
126.300,00
2.106.300,00
302.000,00
104,47
56,77
611000
PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH
2.306.891,00
2.548.100,00
1.061.770,00
2.408.300,00
94,51
612100
612200
Doprinosi poslodavca
Ostali doprinosi
203.760,00
6.365,00
213.200,00
6.700,00
98.224,00
3.071,00
222.700,00
7.000,00
104,46
104,48
612000
DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI
210.125,00
219.900,00
101.295,00
229.700,00
104,46
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala i sitnog inventara
Izdaci za usluge prevoza i goriva
Unajmljivanje imovine i opreme
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa
Ugovorene i druge posebne usluge
9.417,00
206.891,00
510.650,00
54.171,00
95.319,00
2.493,00
259.555,00
10.349,00
761.980,00
27.000,00
240.000,00
703.500,00
98.300,00
110.000,00
3.000,00
300.000,00
12.300,00
1.312.900,00
5.361,00
82.733,00
220.947,00
22.523,00
36.907,00
1.000,00
63.581,00
4.507,00
230.364,00
19.000,00
200.000,00
550.000,00
71.550,00
85.000,00
3.000,00
255.000,00
12.250,00
739.150,00
70,37
83,33
78,18
72,79
77,27
100,00
85,00
99,59
56,30
613000
IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE
1.910.825,00
2.807.000,00
667.923,00
1.934.950,00
68,93
614100
614200
614300
614400
Grantovi drugim nivoima vlasti
Grantovi pojedincima
Grantovi neprofitnim organizacijama
Subvencije
1.070.557,00
234.110,00
265.509,00
37.200,00
1.108.790,00
464.200,00
571.500,00
109.500,00
351.936,00
112.018,00
91.088,00
0,00
1.086.540,00
266.580,00
432.080,00
100.000,00
97,99
57,43
75,60
91,32
614000
TEKUĆI GRANTOVI
1.607.376,00
2.253.990,00
555.042,00
1.885.200,00
83,64
616300
Kamate na domaće pozajmljivanje
147.891,00
146.050,00
62.815,00
115.000,00
78,74
616000
IZDACI ZA KAMATE
147.891,00
146.050,00
62.815,00
115.000,00
78,74
6.183.108,00
7.975.040,00
2.448.845,00
6.573.150,00
82,42
UKUPNO TEKUĆI IZDACI, GRANTOVI I TRANSFERI
Strana 5 od 23
BROJ
RAČUNA
KONTNOG
PLANA
1
RASHODI
IZVRŠENJE
BUDŽETA 2012.
GODINE
PLANIRAN
BUDŽET ZA
2013.
GODINU
REALIZOVANO
I - VI
2013. GODINE
NACRT
BUDŽETA
ZA 2014.
GODINU
INDEX
6/4
2
3
4
5
6
7
II KAPITALNI IZDACI
615100
Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti
405.761,00
460.000,00
14.949,00
200.000,00
43,48
615000
KAPITALNI GRANTOVI
405.761,00
460.000,00
14.949,00
200.000,00
43,48
821300
821600
Nabavka opreme
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
162.375,00
2.511.340,00
253.300,00
1.715.400,00
1.680,00
275.493,00
91.350,00
1.174.800,00
36,06
68,49
821000
NABAVKA STALNIH SREDSTAVA
2.673.715,00
1.968.700,00
277.173,00
1.266.150,00
64,31
UKUPNO KAPITALNI IZDACI
3.079.476,00
2.428.700,00
292.122,00
1.466.150,00
60,37
Izdaci budžetske rezerve
81.683,00
126.000,00
22.449,00
80.000,00
63,49
UKUPNO BUDŽETSKA REZERVA
81.683,00
126.000,00
22.449,00
80.000,00
63,49
9.344.267,00
10.529.740,00
2.763.416,00
8.119.300,00
77,11
Otplata domaćeg pozajmljivanja
32.008,00
121.500,00
16.353,00
595.000,00
489,71
UKUPNO OTPLATE DUGOVA
32.008,00
121.500,00
16.353,00
595.000,00
489,71
Obaveze prema dobavlj. po osnovu rekon. i asvalt. puteva u MZ
354.425,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UKUPNO IZMIRENJE OBAVEZA IZ KREDITNIH SREDSTAVA
354.425,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.730.700,00
10.651.240,00
2.779.769,00
8.714.300,00
81,81
III BUDŽETSKA REZERVA
999900
UKUPNO RASHODI (I + II + III)
IV OTPLATE DUGOVA
823300
V IZMIRENJE OBAVEZA IZ KREDITNIH SREDSTAVA
311100
UKUPNO RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE
Član 3.
Prihodi,primici i finansiranje po vrstama i rashodi,izdaci i finansiranje po korisnicima u Budžetu općine Banovići za period od 01.01. do 31.12.2014. godine dati su u
posebnom dijelu Budžeta kako slijedi:
Strana 6 od 23
I POSEBNI DIO
BROJ
RAČUNA
KONTNOG
PLANA
1
PRIHODI
IZVRŠENJE
BUDŽETA 2012.
GODINE
PLANIRAN
BUDŽET ZA
2013.
GODINU
REALIZOVANO
I - VI
2013. GODINE
NACRT
BUDŽETA
ZA 2014.
GODINU
INDEX
6/4
2
3
4
5
6
7
710000
I PRIHODI OD POREZA
711111
711110
Porez na dobit od privrednih i prof. djelatnosti (zaostale uplate)
Porez na dobit građana (zaostale uplate poreza)
711211
711210
Porez na dobit
Porez na dobit
713111
713113
713110
1.492,00
1.492,00
1.000,00
1.000,00
431,00
431,00
500,00
500,00
50,00
50,00
34,00
34,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Porez na plaće i druga lična primanja (zaostale uplate)
Porez na dodatna primanja (zaostale uplate)
Porezi na plaće (zaostale uplate poreza)
209.814,00
19.199,00
229.013,00
50.000,00
20.000,00
70.000,00
135.671,00
6.505,00
142.176,00
50.000,00
10.000,00
60.000,00
100,00
50,00
85,71
714111
714112
714113
714110
Porez na imovinu
Porez na imovinu od pravnih lica
Porez na imovinu za motorna vozila
Stalni porezi na imovinu
120.962,00
27.048,00
0,00
148.010,00
120.000,00
20.000,00
0,00
140.000,00
61.312,00
15.454,00
10.800,00
87.566,00
75.000,00
20.000,00
80.000,00
175.000,00
62,50
100,00
0,00
125,00
714121
714120
Porez na naslijeđe i darove
Porez na naslijeđe i darove
4.865,00
4.865,00
8.000,00
8.000,00
330,00
330,00
3.000,00
3.000,00
37,50
37,50
714131
714132
714130
Porez na promet nepokretnosti fizička lica
Porez na promet nepokretnosti pravna lica
Porez na finansijske i kapitalne transakcije
116.479,00
11.007,00
127.486,00
120.000,00
10.000,00
130.000,00
32.602,00
80.972,00
113.574,00
100.000,00
90.000,00
190.000,00
83,33
900,00
146,15
715132
715130
Porez na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizv.
Porez na promet proizvoda po tarifnim brojevima
54,00
54,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
500,00
500,00
25,00
715141
715140
Porez na promet usluga osim usluga u građevinarstvu
Porez na promet usluga
2.280,00
2.280,00
3.000,00
3.000,00
79,00
79,00
500,00
500,00
16,67
16,67
25,00
Strana 7 od 23
BROJ
RAČUNA
KONTNOG
PLANA
1
PRIHODI
IZVRŠENJE
BUDŽETA 2012.
GODINE
PLANIRAN
BUDŽET ZA
2013.
GODINU
REALIZOVANO
I - VI
2013. GODINE
NACRT
BUDŽETA
ZA 2014.
GODINU
INDEX
6/4
2
3
4
5
6
7
715913
715914
715910
Porez na promet energenata po nižoj stopi
Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede i ribarstva
Ostali porez na promet proizvoda i usluga
37,00
12,00
49,00
100,00
200,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716111
716112
716113
716114
716115
716116
716117
716110
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
Prihodi od poreza na dohodak. fizičkih lica od samostalne djelatnosti
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lic od imovine i imovinskih prava
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lic od ulaganja kapitala
Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara
Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu
Porez na dohodak
823.941,00
3.292,00
267,00
123,00
6.636,00
56.343,00
9.744,00
900.346,00
820.000,00
5.000,00
1.000,00
0,00
6.000,00
51.000,00
15.000,00
898.000,00
403.753,00
2.007,00
198,00
0,00
2.992,00
23.204,00
12.090,00
444.244,00
902.100,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
67.000,00
20.000,00
1.011.100,00
110,01
717131
717130
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkciji cesta
189.937,00
189.937,00
210.000,00
210.000,00
84.245,00
84.245,00
190.000,00
190.000,00
90,48
717141
717140
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave
Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samoupr.
1.800.880,00
1.800.880,00
2.000.000,00
2.000.000,00
799.433,00
799.433,00
1.685.100,00
1.685.100,00
84,26
719114
719115
719110
Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i dr.nesreća (zaostale obav.)
Poseban porez za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća (zaostale obav.)
Ostali porezi
466,00
8,00
474,00
900,00
100,00
1.000,00
146,00
5,00
151,00
900,00
100,00
1.000,00
100,00
3.404.920,00
3.463.300,00
1.672.229,00
3.316.700,00
95,77
UKUPNO PRIHODI OD POREZA
200,00
100,00
0,00
166,67
131,37
133,33
112,59
90,48
84,26
100,00
100,00
Strana 8 od 23
BROJ
RAČUNA
KONTNOG
PLANA
1
PRIHODI
IZVRŠENJE
BUDŽETA 2012.
GODINE
PLANIRAN
BUDŽET ZA
2013.
GODINU
REALIZOVANO
I - VI
2013. GODINE
NACRT
BUDŽETA
ZA 2014.
GODINU
INDEX
6/4
2
3
4
5
6
7
720000
II NEPOREZNI PRIHODI
721112
721119
721110
Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa
Ostali prihodi od finansijeske i nematerijalne imovine
Prihodi od finansijske i nemeterijalne imovine
721121
721122
721120
Prihodi od iznajmljivanja zemljišta
Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
Prihodi od zemljišne rente i iznajmljivanja
721211
721210
637.857,00
1.251,00
639.108,00
995.000,00
2.000,00
997.000,00
517.498,00
1.235,00
518.733,00
2.186.600,00
2.000,00
2.188.600,00
219,76
100,00
219,52
88.000,00
11.083,00
99.083,00
96.000,00
12.000,00
108.000,00
16.000,00
4.806,00
20.806,00
96.000,00
10.000,00
106.000,00
100,00
83,33
98,15
Prihodi od kamate na depozite u banci
Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine
0,00
0,00
100,00
100,00
31.016,00
31.016,00
0,00
0,00
0,00
0,00
721239
721230
Ostali prihodi od imovine
Ostali prihodi od imovine
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
722131
722132
722133
722134
722135
722130
Općinske administrativne takse
Takse za držanje pasa
Takse za ovjeravanje dokumenata
Takse za vjenčanje i druge civilne registracije
Druge općinske administrativne takse
Općinske takse
35.773,00
3,00
37.088,00
18.590,00
150,00
91.604,00
40.000,00
100,00
50.000,00
20.000,00
500,00
110.600,00
15.715,00
60,00
15.732,00
9.531,00
100,00
41.138,00
34.000,00
100,00
35.000,00
25.000,00
500,00
94.600,00
85,00
100,00
70,00
125,00
100,00
85,53
722321
722322
722329
722320
Općinske komunalne takse
Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu
Ostale općinske komunalne naknade i takse
Općinske komunalne takse
136.842,00
0,00
22.583,00
159.425,00
180.000,00
0,00
22.000,00
202.000,00
96.353,00
2.126,00
11.723,00
110.202,00
110.000,00
3.000,00
22.000,00
135.000,00
61,11
0,00
100,00
66,83
0,00
Strana 9 od 23
BROJ
RAČUNA
KONTNOG
PLANA
1
PRIHODI
IZVRŠENJE
BUDŽETA 2012.
GODINE
PLANIRAN
BUDŽET ZA
2013.
GODINU
REALIZOVANO
I - VI
2013. GODINE
NACRT
BUDŽETA
ZA 2014.
GODINU
INDEX
6/4
2
3
4
5
6
7
722431
722433
722434
722435
722436
722437
722430
Naknade za dodijeljeno zemljište
Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
Naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta
Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti
Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina
Naknada za postupak legalizacije građevina
Općinske naknade
60.890,00
42.650,00
129.315,00
118.894,00
23.199,00
6.165,00
381.113,00
858.200,00
40.000,00
150.000,00
618.840,00
20.000,00
5.000,00
1.692.040,00
15.243,00
25.074,00
50.825,00
29.596,00
3.120,00
3.143,00
127.001,00
90.000,00
40.000,00
125.000,00
140.000,00
16.000,00
5.000,00
416.000,00
10,49
100,00
83,33
22,62
80,00
100,00
24,59
722441
722449
722440
Općinska komunalna naknada u skladu sa kantonalnim propisima
Ostale općinske naknade
Ostale naknade
927.840,00
66.042,00
993.882,00
900.000,00
100.000,00
1.000.000,00
453.613,00
16.756,00
470.369,00
915.000,00
50.000,00
965.000,00
101,67
722454
722450
Naknada za korištenje državnih šuma
Naknada za korištenje državnih šuma
14.847,00
14.847,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
200,00
722461
722463
722465
722460
Naknada za zauzimanje javnih površina
Naknade za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska
Naknade za reklame postavljene na javnim površinama
Naknade za zauzimanje javnih površina
5.748,00
26.174,00
990,00
32.912,00
10.000,00
30.000,00
2.000,00
42.000,00
7.405,00
14.188,00
324,00
21.917,00
10.000,00
20.000,00
500,00
30.500,00
100,00
722515
722516
722510
Naknada za korištenje podataka premjera i katastra
Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra
Naknade i takse iz oblasti premjera i katastra
2.660,00
55.303,00
57.963,00
4.000,00
50.000,00
54.000,00
1.085,00
10.674,00
11.759,00
2.500,00
30.000,00
32.500,00
62,50
722531
722532
722530
Naknade za upotrebu cesta za vozila pravnih lica
Naknade za upotrebu cesta za vozila građana
Cestovne naknade
46.260,00
66.329,00
112.589,00
50.000,00
70.000,00
120.000,00
18.939,00
33.817,00
52.756,00
50.000,00
70.000,00
120.000,00
100,00
50,00
96,50
200,00
66,67
25,00
72,62
60,00
60,19
100,00
100,00
Strana 10 od 23
BROJ
RAČUNA
KONTNOG
PLANA
1
PRIHODI
IZVRŠENJE
BUDŽETA 2012.
GODINE
PLANIRAN
BUDŽET ZA
2013.
GODINU
REALIZOVANO
I - VI
2013. GODINE
NACRT
BUDŽETA
ZA 2014.
GODINU
INDEX
6/4
2
3
4
5
6
7
722581
722582
722583
722584
722580
Posebna naknada za zaštitu od prirod. i dr. nesreća - osnovica neto plaća
Posebna naknada za zaštitu od prirod. i dr. nesreća - osnov. dr. sam djelatn.
Naknade za vatrogasne jedinice iz premije osiguranja
Naknade iz funkcionalne premije osiguranja od auto odgovornosti
Posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
142.256,00
3.927,00
243,00
378,00
146.804,00
145.000,00
4.000,00
500,00
500,00
150.000,00
69.479,00
1.677,00
5,00
26,00
71.187,00
145.000,00
4.000,00
100,00
100,00
149.200,00
100,00
722631
722630
Vlastiti prihodi budžetskih korisnika
Vlastiti prihodi
115.914,00
115.914,00
190.000,00
190.000,00
60.410,00
60.410,00
160.000,00
160.000,00
84,21
722741
722740
Naplata premije osiguranja
Naplate premija
20,00
20,00
200,00
200,00
880,00
880,00
0,00
0,00
0,00
722791
722790
723131
723133
723139
723130
Ostale neplanirane uplate
Ostale neplanirane uplate
Novčane kazne po općinskim propisima
Novčane kazne za prekršaje koje su regist. u registru novčanih kazni
Ostali prihodi
Novčane kazne po općinskim propisima
1.093,00
1.093,00
0,00
290,00
34,00
324,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
1.000,00
869,00
869,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
150,00
2.846.681,00
5.196.940,00
1.539.043,00
4.458.900,00
85,80
UKUPNO NEPOREZNI PRIHODI
100,00
20,00
20,00
99,47
84,21
0,00
Strana 11 od 23
BROJ
RAČUNA
KONTNOG
PLANA
1
PRIHODI
IZVRŠENJE
BUDŽETA 2012.
GODINE
PLANIRAN
BUDŽET ZA
2013.
GODINU
REALIZOVANO
I - VI
2013. GODINE
NACRT
BUDŽETA
ZA 2014.
GODINU
INDEX
6/4
2
3
4
5
6
7
III TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)
732112
732114
732114
732116
732110
Primljeni grantovi od Federacije
Primljeni grantovi od Kanotna
Primljeni grantovi od Kantona - Ministarstvo za boračka pitanja TK
Primljeni grantovi od općina
Primljeni grantovi od ostalih nivoa vlasti
85.000,00
379.344,00
102.044,00
20.000,00
586.388,00
400.000,00
400.000,00
280.000,00
0,00
1.080.000,00
0,00
1.750,00
150.000,00
0,00
151.750,00
100.000,00
150.000,00
115.000,00
0,00
365.000,00
25,00
UKUPNO TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI)
586.388,00
1.080.000,00
151.750,00
365.000,00
33,80
37,50
41,07
0,00
33,80
770000
IV PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA
777779
777770
Prihodi zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijena naftnih derivata
Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
265,00
265,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UKUPNO PRIHODI PO OSNOVU ZAOSTALIH OBAVEZA
265,00
500,00
0,00
0,00
0,00
6.838.254,00
9.740.740,00
3.363.022,00
8.140.600,00
83,57
UKUPNO PRIHODI (I + II + III + IV)
0,00
Strana 12 od 23
BROJ
RAČUNA
KONTNOG
PLANA
IZVRŠENJE
BUDŽETA 2012.
GODINE
PLANIRAN
BUDŽET ZA
2013.
GODINU
REALIZOVANO
I - VI
2013. GODINE
NACRT
BUDŽETA
ZA 2014.
GODINU
INDEX
6/4
3
4
5
6
7
32.008,00
32.008,00
33.000,00
33.000,00
16.353,00
16.353,00
33.000,00
33.000,00
100,00
100,00
Primici od ostalih izvora domaćeg zaduživanja
Izvori novčanih sredstava
1.522.478,00
1.522.478,00
877.500,00
877.500,00
272.928,00
272.928,00
540.700,00
540.700,00
61,62
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE
8.392.740,00
10.651.240,00
3.652.303,00
8.714.300,00
81,81
PRIMICI I
1
F I N A N S I R A NJ E
2
814000
I DUGOROČNI KREDITI I ZAJMOVI
814332
814330
Pricimi od domaćih snabdjevača kredita
Primici od direktnog zaduživanja
II KREDITNA SREDSTVA
511128
511120
61,62
Strana 13 od 23
II POSEBNI DIO
BROJ
RAČUNA
KONTNOG
PLANA
1
RASHODI
IZVRŠENJE
BUDŽETA 2012.
GODINE
PLANIRAN
BUDŽET ZA
2013.
GODINU
REALIZOVANO
I - VI
2013. GODINE
NACRT
BUDŽETA
ZA 2014.
GODINU
INDEX
6/4
2
3
4
5
6
7
I OPĆINSKO VIJEĆE
613110
613120
613100
A. TEKUĆI IZDACI
Putni troškovi u zemlji
Putni troškovi u inostranstvo
Putni troškovi
613910
613970
613970
613900
25,00
0,00
25,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.000,00
5.000,00
100,00
0,00
250,00
Izdaci za informisanje
Izdaci za naknade općinskim vijećnicima
Izdaci za rad komisija Općinskog vijeća
Ugovorene i druge posebne usluge
26.316,00
127.835,00
34.448,00
188.599,00
25.000,00
152.500,00
35.000,00
212.500,00
3.394,00
42.795,00
13.445,00
59.634,00
25.000,00
152.500,00
35.000,00
212.500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
613000
IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE
188.624,00
214.500,00
59.634,00
217.500,00
101,40
614120
614100
B. TEKUĆI TRASNFERI
Transfer za općinsku izbornu komisiju
Grantovi drugim nivoima vlasti
54.950,00
54.950,00
12.000,00
12.000,00
4.000,00
4.000,00
37.100,00
37.100,00
309,17
309,17
614320
614320
614320
614300
Transfer vijećničkom klubu SDA
Transfer vijećničkom klubu SDP-a
Transfer vijećničkom klubu S BiH
Grantovi neprofitnim organizacijama
10.032,00
3.320,00
2.896,00
16.248,00
47.230,00
17.770,00
0,00
65.000,00
2.359,00
888,00
0,00
3.247,00
11.684,00
4.396,00
0,00
16.080,00
24,74
614000
TEKUĆI TRANSFERI
71.198,00
77.000,00
7.247,00
53.180,00
69,06
259.822,00
291.500,00
66.881,00
270.680,00
92,86
UKUPNO OPĆINSKO VIJEĆE (A+B)
24,74
0,00
24,74
Strana 14 od 23
BROJ
RAČUNA
KONTNOG
PLANA
1
RASHODI
IZVRŠENJE
BUDŽETA 2012.
GODINE
PLANIRAN
BUDŽET ZA
2013.
GODINU
REALIZOVANO
I - VI
2013. GODINE
NACRT
BUDŽETA
ZA 2014.
GODINU
INDEX
6/4
2
3
4
5
6
7
II OPĆINSKI ORGAN DRŽAVNE SLUŽBE
A. TEKUĆI IZDACI
611110
611130
611100
Plaće i naknade plaće
Doprinosi na teret zaposlenih
Bruto plaće i naknade
1.338.998,00
602.243,00
1.941.241,00
1.386.500,00
629.600,00
2.016.100,00
645.474,00
289.996,00
935.470,00
1.448.700,00
657.600,00
2.106.300,00
104,49
104,45
104,47
611210
611220
611230
611200
Naknade za prevoz
Naknade iz radnog odnosa
Posebne naknade
Naknade troškova zaposlenih
37.462,00
326.946,00
1.242,00
365.650,00
42.000,00
480.000,00
10.000,00
532.000,00
17.815,00
106.996,00
1.489,00
126.300,00
42.000,00
250.000,00
10.000,00
302.000,00
100,00
52,08
100,00
56,77
611000
PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH
2.306.891,00
2.548.100,00
1.061.770,00
2.408.300,00
94,51
612110
612100
Doprinosi poslodavca
Doprinosi poslodavca
203.760,00
203.760,00
213.200,00
213.200,00
98.224,00
98.224,00
222.700,00
222.700,00
104,46
104,46
612210
612200
Ostali doprinosi
Ostali doprinosi
6.365,00
6.365,00
6.700,00
6.700,00
3.071,00
3.071,00
7.000,00
7.000,00
104,48
104,48
612000
DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI
210.125,00
219.900,00
101.295,00
229.700,00
104,46
613110
613120
613190
613100
Putni troškovi u zemlji
Putni troškovi u inostranstvo
Ostale naknade putnih i drugih troškova
Putni troškovi
5.558,00
3.532,00
302,00
9.392,00
17.000,00
6.000,00
2.000,00
25.000,00
2.381,00
2.819,00
161,00
5.361,00
6.000,00
6.000,00
2.000,00
14.000,00
35,29
100,00
100,00
56,00
613210
613200
Izdaci za energiju
Izdaci za energiju
206.891,00
206.891,00
240.000,00
240.000,00
82.733,00
82.733,00
200.000,00
200.000,00
83,33
83,33
Strana 15 od 23
BROJ
RAČUNA
KONTNOG
PLANA
1
613310
613320
613300
Izdaci za komunikaciju
Izdaci za komunalne usluge
Izdaci za komunalne usluge
613410
613430
613480
613400
RASHODI
IZVRŠENJE
BUDŽETA 2012.
GODINE
PLANIRAN
BUDŽET ZA
2013.
GODINU
REALIZOVANO
I - VI
2013. GODINE
NACRT
BUDŽETA
ZA 2014.
GODINU
INDEX
6/4
2
3
4
5
6
7
53.535,00
457.115,00
510.650,00
58.800,00
644.700,00
703.500,00
21.144,00
199.803,00
220.947,00
50.000,00
500.000,00
550.000,00
85,03
77,56
78,18
Administrativni materijal
Obrazovni materijal
Ostali materijal za posebne namjene
Nabavka materijala i sitnog inventara
33.609,00
8.049,00
10.711,00
52.369,00
45.000,00
10.000,00
12.000,00
67.000,00
7.104,00
3.739,00
4.932,00
15.775,00
25.000,00
6.000,00
10.000,00
41.000,00
55,56
60,00
83,33
61,19
613510
613520
613500
Gorivo za prevoz
Prevozne usluge
Izdaci za usluge prevoza i goriva
48.295,00
47.024,00
95.319,00
60.000,00
50.000,00
110.000,00
19.394,00
17.513,00
36.907,00
40.000,00
45.000,00
85.000,00
66,67
90,00
77,27
613610
613600
Unajmljivanje imovine
Unajmljivanje imovine i opreme
2.493,00
2.493,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
100,00
100,00
613710
613720
613700
Materijal za opravku i održavanje
Usluge opravki i održavanja
Izdaci za tekuće održavanje
115.835,00
143.720,00
259.555,00
150.000,00
150.000,00
300.000,00
19.646,00
43.935,00
63.581,00
135.000,00
120.000,00
255.000,00
90,00
80,00
85,00
613810
613820
613800
Izdaci osiguranja
Usluge bankarstva i platnog prometa
Izdaci osiguranja, bankarskuh usluga i platnog prometa
4.825,00
5.290,00
10.115,00
6.000,00
6.000,00
12.000,00
2.126,00
2.301,00
4.427,00
6.000,00
6.000,00
12.000,00
100,00
100,00
100,00
Strana 16 od 23
BROJ
RAČUNA
KONTNOG
PLANA
1
RASHODI
IZVRŠENJE
BUDŽETA 2012.
GODINE
PLANIRAN
BUDŽET ZA
2013.
GODINU
REALIZOVANO
I - VI
2013. GODINE
NACRT
BUDŽETA
ZA 2014.
GODINU
INDEX
6/4
2
3
4
5
6
7
613910
613920
613930
613970
613980
613990
613990
613990
613900
Izdaci za informisanje
Usluge za stručno obrazovanje
Stručne usluge
Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti
Izdaci za poreze i doprinose na dohodak od dr. samostalnih djelatnosti
Ostale nepomenute usluge i dadžbine
Deminiranje polja, saniranje šteta od prirodnih i dr. nesreća
Sudske presude i razni povrati
Ugovorene i druge posebne usluge
101.880,00
1.412,00
700,00
40.689,00
9.429,00
168.442,00
0,00
71.044,00
393.596,00
100.000,00
4.000,00
3.000,00
100.000,00
23.000,00
235.000,00
179.000,00
280.000,00
924.000,00
20.709,00
1.471,00
2.100,00
12.326,00
2.858,00
38.987,00
0,00
1.352,00
79.803,00
80.000,00
3.000,00
4.000,00
30.000,00
7.300,00
165.000,00
20.000,00
140.000,00
449.300,00
80,00
75,00
133,33
30,00
31,74
70,21
11,17
50,00
48,63
613000
IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE
1.540.380,00
2.384.500,00
510.534,00
1.609.300,00
67,49
616330
616300
Kamate na direktno pozajmljivanje
Kamate na domaće pozajmljivanje
147.891,00
147.891,00
146.050,00
146.050,00
62.815,00
62.815,00
115.000,00
115.000,00
78,74
78,74
616000
IZDACI ZA KAMATE
147.891,00
146.050,00
62.815,00
115.000,00
78,74
4.205.287,00
5.298.550,00
1.736.414,00
4.362.300,00
82,33
UKUPNO TEKUĆI IZDACI
Strana 17 od 23
BROJ
RAČUNA
KONTNOG
PLANA
1
RASHODI
IZVRŠENJE
BUDŽETA 2012.
GODINE
PLANIRAN
BUDŽET ZA
2013.
GODINU
REALIZOVANO
I - VI
2013. GODINE
NACRT
BUDŽETA
ZA 2014.
GODINU
INDEX
6/4
2
3
4
5
6
7
B. KAPITALNI IZDACI
615110
615100
Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama
Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti
405.761,00
405.761,00
460.000,00
460.000,00
14.949,00
14.949,00
200.000,00
200.000,00
43,48
43,48
615000
KAPITALNI GRANTOVI
405.761,00
460.000,00
14.949,00
200.000,00
43,48
821310
821320
821300
Nabavka kancelarijske opreme
Prijevozna oprema
Nabavka opreme
162.375,00
0,00
162.375,00
80.000,00
100.000,00
180.000,00
1.680,00
0,00
1.680,00
20.000,00
0,00
20.000,00
25,00
0,00
11,11
821610
821600
Rekonstrukcija
Rekonstrukcija i investiciono održavanje
2.511.340,00
2.511.340,00
1.690.400,00
1.690.400,00
275.493,00
275.493,00
1.149.800,00
1.149.800,00
68,02
68,02
821000
NABAVKA STALNIH SREDSTAVA
2.673.715,00
1.870.400,00
277.173,00
1.169.800,00
62,54
UKUPNO KAPITALNI IZDACI
3.079.476,00
2.330.400,00
292.122,00
1.369.800,00
58,78
UKUPNO OPĆINSKI ORGAN (A + B)
7.284.763,00
7.628.950,00
2.028.536,00
5.732.100,00
75,14
Strana 18 od 23
BROJ
RAČUNA
KONTNOG
PLANA
1
RASHODI
IZVRŠENJE
BUDŽETA 2012.
GODINE
PLANIRAN
BUDŽET ZA
2013.
GODINU
REALIZOVANO
I - VI
2013. GODINE
NACRT
BUDŽETA
ZA 2014.
GODINU
INDEX
6/4
2
3
4
5
6
7
III IZDACI PODRAČUNA - SREDSTVA CZ
613480
613400
Ostali materijal za posebne namjene
Nabavka materijala i sitnog inventara
1.802,00
1.802,00
31.300,00
31.300,00
6.748,00
6.748,00
30.550,00
30.550,00
97,60
97,60
613820
613800
Usluge bankarstva i platnog prometa
Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i platnog prometa
234,00
234,00
300,00
300,00
80,00
80,00
250,00
250,00
83,33
83,33
613990
613990
613900
Ostale nepomenute usluge i dadžbine - obuka, vježbe
Ostale nepomenute usluge i dadžbine - preventivne mjere
Ugovorene i druge posebne usluge
1.504,00
178.281,00
179.785,00
20.200,00
156.200,00
176.400,00
0,00
90.927,00
90.927,00
19.970,00
57.380,00
77.350,00
98,86
36,73
43,85
613000
IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE
181.821,00
208.000,00
97.755,00
108.150,00
52,00
614130
614100
Transfer za naselja pogođena elementarnim nepogodama
Grantovi drugim nivoima vlasti
87.340,00
87.340,00
62.000,00
62.000,00
0,00
0,00
65.920,00
65.920,00
106,32
106,32
614230
614200
Grantovi pojedincima
Grantovi pojedincima
3.728,00
3.728,00
11.700,00
11.700,00
800,00
800,00
14.080,00
14.080,00
120,34
120,34
614000
TEKUĆI TRANSFERI I GRANTOVI
91.068,00
73.700,00
800,00
80.000,00
108,55
821300
821600
821000
Nabavka opreme
Rekonstrukcija skloništa
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
0,00
0,00
0,00
73.300,00
25.000,00
98.300,00
0,00
0,00
0,00
71.350,00
25.000,00
96.350,00
97,34
100,00
98,02
272.889,00
380.000,00
98.555,00
284.500,00
74,87
UKUPNO IZDACI PODRAČUNA - SREDSTVA CZ
Strana 19 od 23
BROJ
RAČUNA
KONTNOG
PLANA
1
RASHODI
IZVRŠENJE
BUDŽETA 2012.
GODINE
PLANIRAN
BUDŽET ZA
2013.
GODINU
REALIZOVANO
I - VI
2013. GODINE
NACRT
BUDŽETA
ZA 2014.
GODINU
INDEX
6/4
2
3
4
5
6
7
950,00
1.200,00
950,00
750,00
900,00
950,00
900,00
950,00
650,00
1.050,00
850,00
950,00
650,00
850,00
1.350,00
1.250,00
700,00
15.850,00
1.900,00
2.400,00
1.900,00
1.500,00
1.800,00
1.900,00
1.800,00
1.900,00
1.300,00
2.100,00
1.700,00
1.900,00
1.300,00
1.700,00
2.700,00
2.500,00
1.400,00
31.700,00
475,00
600,00
475,00
375,00
450,00
475,00
450,00
475,00
325,00
525,00
425,00
475,00
325,00
425,00
675,00
625,00
350,00
7.925,00
1.425,00
1.800,00
1.425,00
1.130,00
1.350,00
1.425,00
1.350,00
1.425,00
975,00
1.575,00
1.275,00
1.425,00
975,00
1.275,00
2.025,00
1.875,00
1.050,00
23.780,00
75,00
75,00
75,00
75,33
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,02
145.240,00
125.180,00
161.650,00
25.000,00
56.240,00
133.780,00
98.827,00
745.917,00
146.240,00
125.180,00
161.650,00
50.000,00
56.240,00
133.780,00
100.000,00
773.090,00
58.225,00
50.075,00
85.000,00
15.500,00
22.600,00
53.450,00
10.161,00
295.011,00
158.640,00
124.180,00
208.400,00
30.000,00
75.840,00
142.680,00
50.000,00
789.740,00
108,48
99,20
128,92
60,00
134,85
106,65
50,00
102,15
IV TEKUĆI TRANSFERI I GRANTOVI
614117
614117
614117
614117
614117
614117
614117
614117
614117
614117
614117
614117
614117
614117
614117
614117
614117
614110
614129
614129
614129
614129
614129
614129
614129
614120
MZ Grad I
MZ Grad II
MT Grad III
MZ Aljkovići
MZ Seona
MZ Treštenica
MZ Omazići
MZ Grivice
MZ Bučik
MZ Podgorje
MZ Tulovići
MZ Pribitkovići
MZ Oskova
MZ Brezovača
MZ Banovići Selo
MZ Repnik
MZ Stražbenica
Ukupno grantovi mjesnim zajednicama
Transfer za rad JU "Centar za kulturu i informisanje"
Transfer za rad JU "Dječije obdanište" Banovići
Transfer za rad JU "Centar za socijalni rad" Banovići
Transfer za jednokratne novčane pomoći JU "Centar za socijalni rad"
Transfer za rad JU "Javna biblioteka" Banovići
Transfer za rad JU "Sportsko kulturni centar"
Transfer zaposebne namjene javnih ustanova
Ukupno transferi Javnim ustanovama
Strana 20 od 23
BROJ
RAČUNA
KONTNOG
PLANA
1
RASHODI
IZVRŠENJE
BUDŽETA 2012.
GODINE
PLANIRAN
BUDŽET ZA
2013.
GODINU
REALIZOVANO
I - VI
2013. GODINE
NACRT
BUDŽETA
ZA 2014.
GODINU
INDEX
6/4
2
3
4
5
6
7
614122
614122
614122
614120
Savez udruženja građana sportskih klubova Općine Banovići
SUGSK Općine Banovići - trenažni proces
FK "Budućnost" Banovići
Ukupno trasnferi za sport
91.500,00
25.000,00
50.000,00
166.500,00
120.000,00
30.000,00
80.000,00
230.000,00
30.000,00
5.000,00
10.000,00
45.000,00
100.000,00
20.000,00
50.000,00
170.000,00
83,33
66,67
62,50
73,91
614100
A. Grantovi drugim nivoima
928.267,00
1.034.790,00
347.936,00
983.520,00
95,05
614232
614232
614234
614239
614239
614230
Grantovi pojedincima - korisnicima BIZ-a
Grantovi pojedincima - stambeno zbrinjavanje korisnika BIZ-a
Stipendiranje studenata i đaka
Grantovi pojedincima - stručno osposobljavanje
Ostali grantovi pojedincima
Ukupno ostali grantovi pojedincima
58.144,00
42.000,00
67.500,00
62.738,00
0,00
230.382,00
60.000,00
220.000,00
67.500,00
100.000,00
5.000,00
452.500,00
2.600,00
97.840,00
0,00
10.778,00
0,00
111.218,00
60.250,00
54.750,00
67.500,00
70.000,00
0,00
252.500,00
100,42
24,89
100,00
70,00
0,00
55,80
614200
B. Grantovi pojedincima
230.382,00
452.500,00
111.218,00
252.500,00
55,80
614311
614310
Transfer za adaptaciju i sanaciju zgrada
Ukupno transfer za adaptaciju i sanaciju zgrada
48.809,00
48.809,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
60,00
60,00
614324
Organizacija PŠ i PB
8.000,00
8.000,00
3.333,00
8.000,00
614324
614324
614324
614324
614324
614324
614324
614329
614320
Organizacija RVI
Organizacija demobilisanih boraca
UDNRP "Zlatnih ljiljana"
Udruženje boraca "Patriotska liga" Banovići
Udruženje policije učesnika odb.-osl. rata općine Banovići, 1991-1995
Finansirenje ostalih udruženja i zajednica
Medžlis islamske zajednice - Islamski centar Banovići
Grantovi za podršku poljoprivredi, poduzetništvu i turizmu
Ukupno transferi udruženjima građana
6.000,00
6.000,00
3.000,00
3.500,00
0,00
81.452,00
0,00
92.500,00
200.452,00
6.000,00
6.000,00
3.000,00
3.500,00
0,00
100.000,00
180.000,00
150.000,00
456.500,00
4.000,00
2.500,00
1.250,00
1.458,00
0,00
43.800,00
0,00
21.500,00
77.841,00
6.000,00
6.000,00
3.000,00
30.000,00
3.000,00
50.000,00
180.000,00
100.000,00
386.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
857,14
0,00
50,00
100,00
66,67
84,56
614300
C. Grantovi neprofitnim organizacijama
249.261,00
506.500,00
87.841,00
416.000,00
82,13
Strana 21 od 23
BROJ
RAČUNA
KONTNOG
PLANA
1
RASHODI
IZVRŠENJE
BUDŽETA 2012.
GODINE
PLANIRAN
BUDŽET ZA
2013.
GODINU
REALIZOVANO
I - VI
2013. GODINE
NACRT
BUDŽETA
ZA 2014.
GODINU
INDEX
6/4
2
3
4
5
6
7
614411
614410
Subvencije javnim preduzećima
Subvencije javnim preduzećima
37.200,00
37.200,00
109.500,00
109.500,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
91,32
91,32
614400
D. Subvencije
37.200,00
109.500,00
0,00
100.000,00
91,32
614000
UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI I GRANTOVI (A + B + C + D)
1.445.110,00
2.103.290,00
546.995,00
1.752.020,00
83,30
V BUDŽETSKA REZERVA
999999
999990
Troškovi iz budžetske rezerve
Ukupno izdaci iz budžetske rezerve
81.683,00
81.683,00
126.000,00
126.000,00
22.449,00
22.449,00
80.000,00
80.000,00
63,49
63,49
999000
UKUPNO BUDŽETSKA REZERVA
81.683,00
126.000,00
22.449,00
80.000,00
63,49
9.344.267,00
10.529.740,00
2.763.416,00
8.119.300,00
77,11
UKUPNO RASHODI (I + II + III + IV + V)
Strana 22 od 23
BROJ
RAČUNA
KONTNOG
PLANA
1
RASHODI
IZVRŠENJE
BUDŽETA 2012.
GODINE
PLANIRAN
BUDŽET ZA
2013.
GODINU
REALIZOVANO
I - VI
2013. GODINE
NACRT
BUDŽETA
ZA 2014.
GODINU
INDEX
6/4
2
3
4
5
6
7
VI OTPLATE DUGOVA
823330
823300
Otplata domaćeg kredita
Otplata domaćeg pozajmljivanja
32.008,00
32.008,00
121.500,00
121.500,00
16.353,00
16.353,00
595.000,00
595.000,00
489,71
489,71
OTPLATE DUGOVA
32.008,00
121.500,00
16.353,00
595.000,00
489,71
Izmirenje obaveza po osnovu rekonstrukcije i asvaltiranja puteva u MZ
Obaveze prema dobavljačima po osnovu rekon. i asvalt. puteva u MZ
354.425,00
354.425,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UKUPNO OBAVEZE KREDITNIH SREDSTAVA
354.425,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UKUPNO RASHODI, IZDACI I FINANSIRANJE
9.730.700,00
10.651.240,00
2.779.769,00
8.714.300,00
81,81
VII OBAVEZE IZ KREDITNIH SREDSTAVA
311110
311100
Član 4.
Budžet za 2014. godinu objavit će se u "Službenom glasniku općine Banovići", a primjenjivat će se za fiskalnu 2014. godinu.
OPĆINSKI NAČELNIK
v.d. Midhat Husić , dipl. ecc
Strana 23 od 23
Download

NACRT BUDŽET OPĆINE BANOVIĆI ZA 2014