Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Vlada
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Government
Broj: 02‐05‐31260‐3.3/13 Sarajevo, 10.12.2013. godine
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 ‐ Prečišćeni tekst i 38/13) i člana 6. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 8/05,
81/08, 22/09 i 109/12), Vlada Kantona Sarajevo, na 45. sjednici održanoj 10.12.2013. godine, donijela je sljedeći Z A K LJ U Č A K
1. Ne prihvata se Izvještaj o poslovanju KJP "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o., za 2012. godinu. 2. Izvještaj iz tačke 1. ovog Zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo na razmatranje i usvajanje. P R E M I J E R Suad Zeljković Dostaviti: 1.
Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo
2.
Skupština Kantona Sarajevo
3.
4.
5.
Premijer Kantona Sarajevo
Ministarstvo privrede
KJP "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o.
(putem Ministarstva privrede)
6.
Evidencija
7.
Arhiva
web: http://vlada.ks.gov.ba e‐mail: [email protected] Tel: + 387 (0) 33 562‐068, 562‐070 Fax: + 387 (0) 33 562‐211 Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1 ZOI '84 -OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO
sport. turizam. hotelijerstvo, trgovina
Dvorana Zetra. Bob i sankaška staza. ZOI Hoteli, OCS-Trade,
Ski centar Igman-Bjelašnica,
Branilaca Sarajeva 21. 33000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefoni: (+387 33) 212-018 i 212-035, Fax:212-o27
Račun kod Intesa San Paolo banke: KM 1540011100011010
Identif br 420034700004
RJ UFI-774/02
Datum:31.12.2012. god.
Naš znak:
Vaš znak:
-SKUPŠTINI PREDUZEĆA–
IZVJEŠTAJ
O FINANSIJSKOM REZULTATU POSLOVANJA
OSTVARENOM U PERIODU
JANUAR –DECEMBAR 2012 GODINE
UVOD
Finansijski rezultat poslovanja iskazan u Izvještaju o uspješnosti poslovanja -bilansu uspjeha i
iskazane pozicije bilansa stanja preduzeća sačinjene su na osnovi evidencija poslovnih
knjiga sa presjekom stanja dokumentacije dostavljene do 20.01.2013 godine koja se odnosi na
izvještajni period.
Cijeneći složene uslove poslovanja te određene poremećaje koji su se iskazali u poslovanju KJP
ZOI 84 već kod razmatranja
Izvještaja o poslovanju za januar –mart 2012 godine kada su
određeni poremećaji evidentno uticali na normalno funkcionisanje preduzeća što se odrazilo i na
konačan rezultat za 2012 godinu ističemo slijedeće :
-Negativni efekti elementarne nepogode iz mjeseca februara 2012 kada je usljed enormnih
snježnih padavina došlo do gubitaka od cca KM 700.000,00 ( izgubljeni prihodi Ski Centra i
prihodi Zetra ledena ploha ) uz napomenu da je i pored učinjenih napora na očuvanju došlo do
pada balon hale te je samim tim bila onemogućena bilo kakva aktivnost na prostoru ledene
plohe u Zetri ;
-Obzirom da su snježne padavine svojim obimom prijetile sigurnosti objekata vertikalnog
transporta činjeni su danonočni napori da se isti sačuvaju od urušavanja uz istovremeno činjene
napore na čišćenju i održavanju pristupnih puteva kako bi se omogućio pristup objektima .Ovo je
podrazumijevalo dodatne utroške energenata što je u konačnom rezultiralo prekoračenjem od
KM 100.000,00 u odnosu na planirane .
Napominjem da su uposleni KJP ZOI 84 ukljućivo i mobilnu opremu u ovom periodu bili stavljeni
na raspolaganje Gorskoj službi spašavanja te su učestvovali u akcijama spašavanja stanovništva
u okolnom području .
-Shodno prihvaćenom elaboratu o aktiviranju organizacione jedinice Hotelijerstvo polovinom
godine pristupilo se i realizaciji ovih aktivnosti .U tom smislu koncem jula započelo se sa ovim
aktivnostima u objektu Feri na osnovu ugovora o zakupu .Istovremeno u vlastitoj režiji krenulo
se sa aktivnostima u objektu Hotel Ski na Malom Polju –kafe te objektu Nora na Babinom Dolu u
cilju upotpunjavanja usluga na ovim lokalitetima .Pokretanje ove djelatnosti podrazumijevalo je i
povećanje broja uposlenih te je u drugoj polovini godine došlo do povećanja personala za 30
novouposlenih .
1
Paralelno ovim aktivnostima još u sezoni 2011 godine otvoren je ski park na Bjelašnici
( nabavljeno 6 baby liftova ) te je i u tom smislu došlo do povećanja broja izvršilaca od 8
uposlenih.Obzirom da se na lopkalittu Ski Centra još i ranije ukazala potreba za povečanjem
stepena sigurnosti ( iz razloga povećanih ataka na objekte ,krađu opreme i dr ) u okviru službe
sigurnosti oformljena je jedinica renđeri što je takođe rezultiralo povećanjem broja uposlenih od
10 lica .
Pokretanje svih ovih aktivnosti dovelo je do povećanja broja uposlenih što je iskazano kroz
pokazatelje posebni podaci u kojem je iskazan broj prosječno uposleni u 2012 od 197 (dok je
za prethodnu 2011 iskazan broj od 140 ) .Ovo povečanje broja uposlenih rezultiralo je i
povečanjem troškova bruto tplaća zaposlenih u koji su odnosu planirane povečani za KM
1.126.141,00.
Parametre opravdanosti otvaranjem ovih aktivnosti obzirom na kratak rok nije moguće u cijelosti
iskazati u izvještaju tekuće godine ; očekuje se da bi ove pokazatelje preciznije bilo moguće
dati tek u narednoj poslovnoj 2013 godini .
-Troškovi amortizacije u izvještajnom periodu iskazani sa KM 2.002.124,00 od čega je KM
1.274.077,31 «pokriveni « prihodima iz osnova donacija –veza dugoročno razgraničeni prihodi
od donacija po projektima .Vidljivo je da je na teret ukupnih rashoda iskazana
razlika
amortizacije u iznosu od cca KM 728.046.,00 koji iznos je sadržan u rashodima i tereti
rezultat perioda .
-Naročito opterećenje na poslovanje KJP ZOI 84 koje je svoje negativne efekte iskazalo na
rezultat a u daleko većem obimu na likvidnost preduzeća jesu poremečaji izazvani zbog
izostanka podrške od strane Vlade Kantona i to po :
-Sredstva budžeta za 2012 godinu planirana za projekte KJP ZOI 84 u okviru budžetskih stavki
resornog Ministarstva privrede nisu realizirana u iznosu od KM 2.000.000,00;
-Zaključkom Vlade Kantona broj 02-05-24340-8/12od 03.09.2012 KJP ZOI 84 OCS odobrena
su sredstva za realizaciju projekta « Zaštita šumskog pokrivača « u iznosu od KM 3.200,000.00
koja takođe nisu realizirana do 31.12.2012 godine.
Oba ova poremećaja imala su dvoznačne posljedice obzirom da se polovinom godine pristupilo
izvođenju i realizaciji projekata za koje su planirani izvori iz gore navedenih budžetskih
sredstava .Ovo je u daljem rezultiralo nužnim kreditnim zaduženjima i podizanjem kratkoročnih
kredita kod poslovnih banaka . Troškovi kamata i obrade zahtjeva su u izvještajnom periodu
iskazani u bilansu sa KM 220.000,00 .
Istovremeno zbog izostanka priliva sredstava po pomenutim budžetskim stavkama došlo je do
izuzetnog udara na likvidnost preduzeća .
Napominjemo da se realizaciji projekata čije je finansiranje bilo planirano iz pomenuta dva izvora
primarno pristupilo kako bi ojačao biznis organizacione jedinice Ski Centar a čime bi se stvorile
pretpostavke za održavanje međunarodnih i svjetskih takmičenja na sportskim borilištima
počevši od 2014 ,2015 2017 godine i dalje .Na žalost i pored činjenice da su velika sportska
događanja potvrđena u narednim periodima očito je da vlasnik Vlada Kantona niti šira društvena
zajednica nema razumijevanja za iste .
Istovremeno zbog nemogućnosti da se iz vlastitih sredstava vrši održavanje objekta Zetra ; kako
tekuće tako i investiciono ;dolazi se u situaciju da je dalje funkcionisanje ovog objekta pod
znakom pitanja .O ovome smo u par navrata informisali i resorno ministarstvo .Vezano za
pokušaje revitalizacije prostora Zetra sačinjeni su i projekti primarno sanacija staze za brzo
klizanje .Izgradnjom piste istovremeno bi se razriješila funkcionalnost skladišnog prostora .iste
Niti po ovom osnovu u proteklom periodu nije došlo do razriješenja pitanja garancija vezano za
kreditno zaduženje ,te nije došlo do pozitivnog rješavanja nabavke kreditnih sredstava za
realizaciju projekta sanacija piste .
Dodatno opterećenje poslovanju ove organizacione jedinice jesu dugogodišnji neriješeni problemi
sa KJP TOPLANE i isti ugrožavaju poslovanje cjelokupnog preduzeća .
I pored svih istaknutih problema u 2012 godini sačinjeni su projekti čija realizacija bi značila
početak razvoja i vraćanje KJP ZOI 84 na listu evropskih pa i svjetskih sportskih centara.
2
U izvještajnom periodu januar- decembar
iskazani su slijedeći pokazatelji:
Ukupan prihod u KM
Ukupni rashodi u KM
Sveobuhvatni bruto
Gubitak
KM
2012 godine iz osnova neprekinutog poslovanja
8,748,811.00
11,011,777.00
-2,262,966.00
Ukupno ostvareni prihodi iz neprekinutog poslovanja iskazani u iznosu od KM 8,748,811.00 u
odnosu na planirane za 2012 godinu ostvareni sa 123,3%
U odnosu na prihode za isti period 2011 godine iskazani su sa 125,0,%
Ukupni rashodi iz neprekinutog poslovanja u periodu januar-decembar 2012 godine iskazani sa
KM 11,011,777.00 i isti su u odnosu na planirane iskazani sa 158,7% dok su u odnosu na
rashode iz istog perioda prethodne godine iskazani sa 157,6%.
Rezultat neprekinutog poslovanja
u periodu januar –decembar 2012. godine na osnovi
ostvarenih prihoda i rashoda perioda je GUBITAK u iznosu od KM 2,262,966.00
U izradi izvještaja za 2012 godinu shodno aktima korištene su slijedeće :
OSNOVE MJERENJA
Finansijski izvještaji preduzeća sačinjeni su po načelu historijskog troška i to na način da se :
Obaveze evidentiraju u iznosima koji su primljeni u zamjenu za obaveze ,ili u iznosima za
se očekuje da će biti isplačeni radi izmirenja duga .
koji
Naknadno vrednovanje stalnih sredstava se vrši metodom troška –po nabavnoj vrijednosti
sredstva uvećano za eventualne prateće troškove nabavke priznate standardima.
Procjenjivanje –Pozicije aktive grupisane po načelu rastuće likvidnosti
Pozicije pasive grupisane po načelu ročnosti
Priznavanje prihoda - iskazano u bilansu uspjeha za obračunski period vršeno
realizacije ;
Rashoda –po načelu sučeljavanja rashoda i sa istim u vezi nastalih prihoda
momenta plačanja samih rashoda .
po načelu
,neovisno od
Stalna sredstva -obračun amortizacije se vrši primjenom proporcionalnolinearnog metoda sa
različitim utvrđenim vijekom trajanja sredstva zavisno od uslova ekploatacije u organizacionim
jedinicama preduzeća .
Zalihe - zalihe inventara ,materijala ,rezervnih dijelova i sitnog alata se vrednuju po nabavnoj
vrijednosti .
Troškovi materijala ,sitnog alata i inventara su utvrđena primjenom metoda prosječne cijene
.
3
Gotovina –domaći novac na računima kod poslovnih banaka i glavnoj blagajni iskazani u
nominalnom iznosu ,dok se strani novac iskazuje posrednjem kursu Centralne banke na dan
obračuna .
Računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane u izvještajnom periodu i predstavljenim
finansijskim izvještajima .Iste su u skladu su s računovodstvenim politikama korištenim u
prethodnoj godini uz napomenu da su dopunjenje –proširene za elemente iiz osnova Elaborata
Donacija Zetra a vezano za utvrđeni vijek trajanja uknjiženih sredstava iz elaborata te stopa za
obračun amortizacije istih koji su dostavljeni i usvojeni od strane Nadzornog .
Bilans Uspjeha- Izvještaj o uspješnosti poslovanja
POSLOVNI PRIHODI
Shodno MRS 18 poslovni prihodi perioda iskazani su na osnovi izvršenih usluga iz osnova
djelatnosti .Sruktura
poslovnih prihoda
realizovanih u periodu januar –decembar 2012
godine iskazana sa KM 8,387,926 data je u slijedećoj tabeli:

PRIHODI OD
PRODAJE UČINAKA
2,937,928.00

PRIHODI OD
AKTIV.UČINAKA
2,131,539.00

OSTALI POSL PRIH
3,318,459.00
PRIHODI OD PRODAJE UČINAKA
PLAN 2012
I
PRIHOD - SKI KARTE i SKI SERVIS
II
PRIHOD - SPORT I REKREACIJA
III
PRIHOD – PARKING
IV
PRIHOD – MANIFESTACIJE (sportske, kulturne i dr.)
V
PRIHOD - OSTALI OPERATIVNI
VI
PRIHOD – REFUNDACIJE
UKUPNO
REALIZACIJA
I-XI 2012.
ODNOS
%
1.420.000.00
1,121,515.00
78,9
580,000.00
530,335.00
91,4
70.000.00
95,665.00
135,7
620,.000.00
638,528.00
102,9
952,000,00
416,073.00
43,7
188,.000.00
135,812.00
71,8
3,830,000.00
2,937,928,00
76,7
Shodno izmjenama kontnog plana ranije prihodi iz osnova zakupa prostora su iz kategorije
prihoda od prodaje učinaka preusmjereni u kategoriju ostalih poslovnih prihoda .
4
Prihodi ski karte i servis ostvareni sa KM 1,121,515.00 odnosno 78,9% u odnosu na planirano
Izuzetno dobri uslovi i pripremljenost staza rezultiralu su realizacijom ovih prihoda gotovo u
cijelosti u mjesecu januaru 2012 i prihodima iz pretprodaje sezonskih karata .Poremećaji
izazvani elementarnom nepogodom u februaru doveli su do gotovo potpunog prestanka
aktivnosti što se naročito odrazilo na prihode ski servis .
Napominjemo sa su u 2012 okončane aktivnosti sa ino isporučiocem sistema za proizvodnju
vještačkog snijega ,izmiren je i preostali dio obaveza
te su se stekli uslovi za uredno
funkcionisanje ovog sistema za sezonu 2013 godine.
Prihodi sport i rekreacija iskazani sa KM 530,335,00 i isti su u odnosu na planirane iskazani sa
91,4%.Jedan dio realizacije ovih prihoda odvija se kroz saradnju sa Ministarsvom sporta
Kantona putem protokoli o finansiranju klubova .
Prihodi parking iskazani sa KM 90,665.00 ,realizovani sa 129,5,% u odnosu na planirane
Prihodi manifestacije iskazani sa KM 638,528,00 u odnosu na planirane dostigli 102,9%.
Ostali operativni prihodi iskazani sa KM 416,073,00 odnosno 43,72% u odnosu na planirane a
sadrže prihode iz osnova prihoda ugostiteljstvo (KM 320.382,00 ) prihoda turističke poslovnice
( KM 20.342,00) te ostalih prihoda ( od KM 54.391,00 )i.
Prihodi refundacije ostvareni sa KM 135,812,00 odnosno 71,8 % u odnosu na planirane a odnose
se na realizaciju iz osnova prefakturisanih troškova korisnicima prostora .
PRIHODI OD POTROŠNJE UČINAKA
Iskazani sa KM 2,131,539,00 realizovani sa 11.218% i isti se odnose na prihode iz osnova
interne realizacije putem Projekta očuvanje šumskog pokrivaća veza zaključak Vlade Kantona
broj 02-05-24340-8/12 od 03.09.2012 godine kojim je planirana i sanacija skijaških staza na
Bjelašnici uz preduzimanje preventivnih mjera na zaštiti šuma uz staze .
Obzirom da su tranije vođeni pregovori i definisani poslovi iz projekta to se realizaciji istog
pristupilo početkom juna 2012 godine .Kako se znatan dio radova odnosio na pomočne i
pripremne radove - zemljani radovi to je donesena odluka i dio navedenih poslova učinjen u
vlastitoj režiji,uz evidencije pratećih knjiga te ovjeru istih od strane nadzornog organa .Obzirom
da je u 2012 izostala realizacija novčanih sredstava to se nastavak projekta planira za 2013 po
doznaci istih.
Istovremeno u okviru ove grupe prihoda iskazani su i prihodi interna realizacija kroz potrošnju –
reprezentacija putem ugostiteljskih objekata u Zetri i Interni bife direkcija te prihoda iz osnova
interne realizacije iz osnova upotrebe vlastitih proizvoda ski karte poklon poslovnim partnerima.
OSTALI POSLOVNI PRIHODI
REALIZACIJA
I-XII 2012.
ODNOS
%
300,000.00
4,667.00
6,01
1,777,000.00
1.166,851.00
65,6
989,000.00
2.106,140.00
212,9
PLAN 2012
I
PRIHOD – SUBVENCIJE,POTICAJI
II
PRIHOD – ZAKUP PROSTORA
III
PRIHOD – DONACIJA
IV
PRIHOD – ČLANARINA
V
PRIHOD – NAMJENSKI IZVORA FINANSIRANJ
VI
PRIHOD – OSTALO
UKUPNO
40,802.00
3,066,000.00
3,318,459.00
108,2.
5
Prihodi subvencije,poticaji iskazani sa KM 4,667.00 predstavljaju iznos prihoda iz osnova
subvencija za potrebe rada turističke poslovnice Zoitours od strane Turističke Zajednice Kantona
Prihodi od zakupa prostora iskazani sa KM 1,166,851.00 i isti su u odnosu na planirane ostvareni
sa 65,6% .Realizovani su kroz izdavanje poslovnog ,skladišnog reklamnog i ostalog prostora i
opreme u objektima preduzeća ; uz napomenu da je realizacija ovih prihoda iz perioda u period
u konstantnom padu .
U okviru ove kategorije iskazani i prihodi od zakupa reklamnog prostora realizovani sa KM
135.309,00 isti su u odnosu na planirane ostvareni sa 43,7%.
Prihodi od donacija iskazani sa KM 2.106.140,00 realizovani sa 212,9 % . U strukturi ove
kategorije prihoda sadržani su prihodi iz osnova donacija u stalna sredstva .Shodno odlukama
Skupštine preduzeća u 2010 godini izvršeno je uknjiženje po elaboratu obnove objekta Zetra
faza I i II .U navedenom iznosu prihoda od donacija sadržan je iznos od KM 1.274.077,00 iz
ovog osnova .Istovremeno u 2012 je izvršeno aktiviranje objekata i instalacija u iznosu od KM
čija je izgradnja finansirana iz buđetskih sredstava te je i po tom osnovu izvršeno evidentiranje
prihoda .
U toku 2012 započeti su i projekti U saradnji sa Federalnim Fondom za zaštitu okoliša ZOI Vode
i ZOI staze ukjučivi i izgradnju akumulacije II i Akumulacije III .Istovremeno izvršeno je i
aktiviranje objekata u izgradnji Kafe Gril Bjelašnica ,ski lift Heliodrom ,dvosjeda žičara Štinji do
Trafo stanica Štinji do i dr.Izgradnja ovih objekata finansirana je iz budžetskih sredstava Shodno
odredbama MRS 20 –Računovodstvo za državne potpore dio sredstava koji se odnosi na pokriće
Pdva u situacijama izvođača u izvještajnom periodu iskazan u korist prihoda u iznosu od KM
832.063.00
Prihodi ostalo iskazani sa KM 40.802,00
se odnose na refundaciju troškova
angažovanih putem Zavoda za zapošljavanje kroz različite projekte .
radne snage
POSLOVNI RASHODI
Ukupni poslovni rashodi iskazani u izvještajnom periodu januar- decembar
2012 godine
iskazani u iznosu od KM 11,011,777,00 i u odnosu na planirane rashode iskazani sa 158,7%
dok su u odnosu na rashode istog perioda 2011 godine iskazani sa 157,6%
Struktura iskazanih rashoda u periodu januar –decembar 2012 je slijedeća:
MATERIJALNI TROŠKOVI
Ostvareni sa KM 1.245.980.00 i u odnosu na planirane troškove za 2012. godinu iskazani sa
158,8% ; dok su u odnosu na rashode iskazane u istom periodu 2011godine iskazani sa
157,6%.
U okviru ove kategorije troškova došlo je doznačajnijih prekoračenja kod :
-Troškovi materijal ugostiteljstvo
KM 16.491,00
-Materijal tekuće i investiciono održavanje
KM 57.708,00
-Kancelarijski materijal
KM 26.860,00
-Električna energija
KM 51.000,00
-Gorivo dizel i benzin
KM 158.000,00
-Utrošak rez.dijelova
KM 40.927,00
-Utrošak inventar,auto gume
KM 96.101,00
6
Prekoračenja u odnosu na planirano nastala su kao rezultat povečanog obima potrošnje kroz
uvođenje novih organizacionih jedinica –Hotelijerstvo , te dijelom
naročito u segmentu
energenata utrošaka rezervnih dijelova i inventara
zbog otklanjanja negativnih efekata
elementarne nepogode iz mjeseca februara .U tom periodu strojevi i oprema su danonoćno bili
angažovani na sprečavanju većih havarija i urušavanja objekata pa i ljudskih života .
Nabavke sitnog inventara ( nabavljene zaštitne mreže i druga zaštitna oprema ) se shodno
računovodstvenim politikama kod stavljenje u upotrebu evidentiraju na teret troškova u 50 %
iznosu .
TROŠKOVI PLAĆA I OSTALIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I DRUGIH FIZIČKIH LICA
TROŠKOVI PLAĆA
Ukupno iskazani troškovi ove grupacije troškova iskazani sa KM 5.030.435,00 i u odnosu na
planirane za 2012 iskazani sa 168,9% dok su u odnosu na troškove zaposlenih uporedni period
2011 godinu iskazani sa 169,0 %
U izvještajnom periodu prosječan broj uposlenih na bazi časova rada iskazani sa 197 ( za
poslovnu 2011 godinu iskazan podatak od prosječno uposleni 140 )
Trogodišnjim planom poslovanja 2012 -2014 godina za izvještajnu 2012 godinu planiran je broj
uposlenih od 170.
Razlozi povečanju broja uposlenih od prosječno 57 su u činjenici da je u drugom polugodištu
došlo do aktiviranja organizacione jedinice Hotelijerstvo što je dovelo do povećanja broja
uposlenih od 20 uposlenika .
Istovremeno aktiviran je i lokalitet Mojmilo –Park šuma sa 5 uposlenih te jedodatno za potrebe
pružanja usluga vertikalni transport ukljućivo i ski park Babin Do angažovano 15 uposlenih.
Do povećanja broja uposlenih došlo je i u okviru službe sigurnosti te osoblja angažovanog na
parkinzima .
Bruto plaće perioda iskazane u iznosu od KM 3.476.297,00 dok su ukupne neto plaće iskazane u
iznosu od KM KM 2.046.574,00
Prosječna bruto /neto plaća perioda iskazana sa KM 1.470,00/ 865,50 ( prosječna neto plaća za
izvještajnu 2011 godinu iznosila je KM 798,8 ).
Isplata neto plaća vršena je najvećim dijelom u okviru rokova dok su prateće obaveze poreza i
doprinosa izmirivane sa zakašnjenjema.
U izvještajnom periodu od strane nedležne poreske uprave izvršena je kontrola uplate doprinosa
i poreza na plaću za period 2007 -2012 godina .Po navedenom osnovu izvršen obračun zateznih
kamata u iznosu od KM 21.600,00.
Troškovi službenih putovanja iskazani sa KM 36.132,00 u odnosu na planirane realizovani sa
75,%.
Troškovi ostalih primanja zaposlenih iskazani sa KM 791.295,00
ostvareni sa 178,%
i u odnosu na planirane
Prekoraćenja u odnosu na planirani iznos iskazan je na pozicijama :
-Naknada topli obrok od
KM 149.000,00
-Troškovi prevoza
12.859,00
-Troškovi regres
98.544,00
U odnosu na plan PREKORAĆENJA nastala kao rezultat povećanja broja uposlenih.
Naknade članovima odbora i komisija iskazani sa KM 69.069.00 ;ostvareni 103,% u odnosu na
planirane .
7
Troškovi naknada ostalim fiičkim licima iskazani sa KM 657.641,00 najvećim dijelom iskazani iz
osnova ugovora o djelu za potrebe angažovanja dodatne radne snage u cilju realizacije projekata
-manifestacija u sezoni. U odnosu na planirane iskazani sa 938,% .
TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA
Iskazani sa KM 683.763.00 u odnosu na planirane realizovani sa 281,8 ; dok su u odnosu na isti
period 2011god iskazani sa 216,6%.U ovoj grupaciji zbog povećanih potreba došlo je do
prekoračenja u odnosu na planirane kod troškova tekućeg i investicionog održavanja dijelom u
zakupljenom objektu hostela Feri –prekoraćenje ukupno od KM 97.740,00 , te troškova
održavanja transportnih sredstava u iznosu od KM 6.687,00.
Ostale usluge održavanja iskazane sa KM 14.703,00 što je za KM 8.703,00 više u odnosu na
planirane.
AMORTIZACIJA
Troškovi amortizacije iskazani sa KM 2.002.134,00 u odnosu na planirane troškove iskazani
sa 124,4,% dok su u odnosu na troškove amortizacije za uporedni period 2011 iskazani sa
120,24%
Iskazani obračunati troškovi akortizacije imaju ekvivalent u prihodima od donacija u visini od KM
1.274.077,00 dok
perioda .
preostli izmnos od KM 832.063,00 tereti rezultat poslovanja izvještajnog
Povećan obim ovih troškova u odnosu na plan rezultat je stavljanja u funkciju novonabavljene
opreme i aktiviranja objekata od 01.01.2012 godine .
Shodno Zaključku Vlade Kantona broj 02-05-23981-6.1/11 formirana je stručna mješovita
komisija koja je cijeneći specifične uslove eksploatacije objekata i opreme kojima raspolaže KJP
ZOI 84 dala prijedlog Nadzornom odboru preduzeća vezano za definisanje Računovodstvenih
politika o amortizaciji te Računovodstvenih politika iz osnova primljenih donacija .Istovremeno
Vezano za iskazivanje vrijednosti objekta namijenjenog prodaji –Hotel Igman u poslovnim
knjigama preduzeća sa stanjem na dan 31.12.2011 je izvršeno usklađivanje vrijednosti te se
shodno Elaboratu identična vrijednost iskazuje i na dan 31.12.2012 godine .Vezano za status
Hotela Igman vlasniku –Vladi Kantona je početkom aprila 2012 godine ponovno upućen dopis
vezano za eventualne izmjene ,kako nije bilo odgovora ;to se ovaj objekat i dalje vodi u
poslovnim knjigama preduzeća kao objekat namijenjen prodaji .
Shodno gore navedenim aktima u evidencijama poslovnih knjiga su zadržani raniji elementi za
obračun amortizacije sa stanjem na dan 31.12. 2012 godine –procijenjeni vijek upotrebe ,stope
za obračun amortizacije te su kod početnog priznavanja stalnih sredstava za 2012 godinu
procijenjene iste stope za obračun amortizacije kao u 2011 godini .
Komisija je u 2012 godini dijelom okončala aktivnosti naloženih zaključkom Vlade uz obavezu
da u nastavku aktivnosti u 2013 godini u okviru poslova i zadataka izvrši definisanja visine i
strukture kapitala te izvrši i detalnju analizu naslovnog spiska stalnih sredstava na osnovi kojih
bi Nadzornom odboru dala odgovarajuće prijedloge na usvajanje .
TROŠKOVI REZERVISANJA
Shodno pomenutom Zaključku Vlade Kantona naloženo je da se analiziraju sve tužbe protiv KJP
ZOI 84 te da se razmotri politika rezervisanja po navedenom osnovu .
Shodno odluci Nadzornog odbora u okviru poslovnih evidencija na kontima troškovi rezervisanja
u 2012 izvršeno je evidentiranje troškova za očekivane sudske sporove od KM 43.465,00.
( Shodno odluci Nadzornog odbora ukupni očekivani troškovi razgraničeni na periuod od 8
godina.Predmetnom odlukom Nadzornog odbora nisu nisu obuhvaćeni troškovi vezano za spor
Bosnalijek .
8
NEMATERIJALNI TROŠKOVI
Ukupno iskazani sa KM 1.058.672.00 koji su u odnosu na planirane troškove realizovani sa
98,8% dok su u odnosu na troškove istog perioda za 2011 godini iskazani sa sa 120,6 %.
U okviru ove grupacije troškova došlo je do prekoračenja :
Troškova oglašavanja
KM 24.351,00
Troškovi vještačenja i procjene KM 26.350,00
Prekoračenja nastala u okviru marketinških aktivnosti vezano za prodaju usluga te aktivnosti
vezano za procjenu stanja objekta Zetra ( nalaz izvršen od strane verifikovane institucija Hvac
vezano za tehničke karakteristike i statiku krova ,dvorane i piste za brzo klizanje
Troškovi reprezentacije iskazani sa KM 123.759,00 u odnosu na planirane iskazani sa 96,09%.
Troškovi osiguranja imovine iskazani sa KM 85.225,00 i u odnosu na planirane iskazani sa
118.05% jer su u 2012 godini proširene polise osiguranja vezano za novoaktivirane objekte .
Troškovi platnog prometa iskazani sa KM 24.152,00 u odnosu na planirane iskazani sa 160,%.
Troškovi ptt usluga iskazani sa KM 77.514,00 odnosno 140,9 % u odnosu na planirane .
Troškovi poreza naknada i taksi iskazani sa KM 55.829,00 odnosno sa 11,8 % .Do povećanja
došlo na dijelu poreza za zaštitu od nesreća te vodoprivredne naknade koje se obraćunavaju na
osnovicu neto plaća i neto iznosa ugovora o djelu .
Troškovi članskih doprinosa iskazani sa KM 36.228,00 što je u odnosu na planirane 355 %
povećanja .
Najveći iznos povećanja ovih troškova iskazan kroz obavezne članarine vezano za poslovanje
organizacione jedinice Hotelijerstvo ( takse,članarine i dr.)
Ostali nematerijalni troškovi iskazani sa KM 71.384,00 što je 126% u odnosu na planirane.
Na osnovu navedenih prihoda i rashoda u bilansa uspjeha iskazano uspo
Poslovni prihodi perioda
Poslovni rashodi
Gubitak od poslovnih aktivnosti
8.387.926.00
10.075.554.00
-1.687.628,00
FINANSIJSKI PRIHODI
Ukupno ostvareni finansijski prihodi iskazani sa KM 78,00 i isti se odnose na prihode od
kamata ostvareno putem poslovnih banaka kod kojih preduzeće ima transakcijske račune.
FINANSIJSKI RASHODI
Ukupno iskazani sa KM 199.724.00 isti su rashodi od kamata i osnova kratkoročne pozajmice
koju koristi preduzeće putem poslovnih Intesa ,Unicredit,Bor te Union Banke dd Sarajevo.
Finansijski prihodi perioda
Finansijski rashodi perioda
Gubitak od finansijskih aktivnosti
Ukupni Gubitak od
REDOVNE AKTIVNOSTI
78,00
199724.00
-199.646,00
-
1.887.274,00
OSTALI PRIHODI I DOBICI
Iskazani sa KM 360.807,00 i isti su u odnosu na planirane realizovani sa 202,7,% .Ovi prihodi
sadrže KM 217.200.00 prihoda od prodaje materijalnih sredstava –traktor putem lizinga.
9
Naplaćena otpisana potraživanja iskazana sa KM 33.728,00,00.
Otpis obaveza i ostali prihodi iskazani sa KM 109.165.00 u čemu je iskazano KM 59.422,00
refundacije radnasnaga –javni radovi te KM 11.369,00 refundacije šteta putem osiguravajuće
kuće .
OSTALI RASHODI I GUBICI
Ukupno iskazani sa KM 704.919,00 i u odnosu na planirane rashode iskazane sa 587,4,% .
U okviru ovih prihoda sadržani su KM 498.979,00 gubitaka od :
-prodaje stalnih sredstava traktor putem lizinga KM 254.217,00
-isknjižba vrijednosti putevi
-Isknjižba vrijednosti rashodovanih vozila
KM 221.389,00
KM 23.373,00
-Manjkovi iskazano sa KM 2.051,00 utvrđeni po godišnjem popisu
-Rashodi iz osnova otpisa potraživanja KM 192.359,00
174,5%
u odnosu na planirane iskazani sa
Prilog izvještaju Tabela 1 Utužena nenaplačena potraživanja KM 192.359,00
Kako i pored svih provedenih aktivnosti vezano za naplatu potraživanja u izvještajnom periodu
se
shodno rokovima koji su definisani računovodstvenim politikama nadležnom Sudu na
utuženje podnijelo KM 192.359.00 nenaplaćenog glavnog duga te su navedenim iznosom
terećeni rashodi izvještajnog perioda .
Rashodi –gubici na zalihama materijala iskazani sa KM 11.529,00
odlukama po prijedlozima centralne popisne komisije .
evidentirani shodno
Prilog 2 ovom Izvještaju Tabelarni pregled ptpisa utvrđenih pri godišnjem popisu .
Rashodi iz osnova ispravki iz ranijih godina iskazani sa KM 31.579,00 a isti se odnose na
evidentiranje rashoda iz osnova faktura za koje su ispopruke roba i usluga izvršene u 2011
godini za što je dokumentacija dostavljena po izradi izvještaja za 2011godinu.
Ostali prihodi i dobici
360.807,00
Ostali rashodi i gubici
704.919,00
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda
-344.112.00
Rezultat poslovanja izvještajnog perioda januar –decembar 2012 godine čini zbir rezultata
iskazanih u okviru redovnih ( poslovnih +finanisjkih ) ,ostalih aktivnosti te efekata iz osnova
promjena računovodstvenih politika i ispravki grešaka iz ranijih godina i isti je iskazan kao
ukupni GUBITAK neprekinutog poslovanja u iznosu od KM 2.262.966,00
1
BILANS
perioda
STANJA
-Izvještaj
o
finansijskom
položaju
na
kraju
Bilans stanja na dan 31.12.2012 godine sačinjen je na novoj šemi i isti daje presjek
finansijskog položaja , pozicije dugoročne i kratkoročne imovine , dugoročnih i kratkoroćnih
obaveza i kapitala kako slijedi :
STALNA SREDSTVA
MRS 16
Stalna sredstva iskazana na dan 31.12.2012. god u iznosu od KM 69.266.676,00 ( uporedni
podatak za 2011 iskazan sa KM 64,847,611.00) što je povečanje u odnosu na prethodnu godinu
u iznosu od KM 4.419.065,00 .
Nekretnine postrojenja i oprema iskazane sa KM 64,483.622.00 a odnose se na na slijedeće:
Zemljište u KM
3,840,000.00
Građevine u KM
52,646,225,00
Oprema u KM
3,989,424,00
Avansi i nekr. U pripremi u KM
8,007,973.00
Inv.u nekretnine
508.119,00
Ostala nemat. Sred
184.00
Unaprijed plaćeni troškovi u KM
30,000.00
Dugor. razgraničenja
24.643,00
Početkom poslovne 2010 godine shodno propisima te odluci Nadzornog odbora izvršeno je
evidentiranje stavki –zemjište . Iskazana je vrijednost ZEMLJIŠTE iz osnova elaborata o
uknjižbi nespornih čestica kojima raspolaže KJP ZOI 84 u dijelu zemljišta poslovne zgrade te
dijela zemljišta Ski Centar.
Sa općinom Trovo je došlo do obustavljanja postupka koji je vođen
pred Federalnom
Geodetskom upravom
vezano za
nekretnine iz
Dn. broj:07-508-951-669/88 od
12.04.1989.god. .Predmetnim aktom utvrđena je ukupna površina zemljišta u iznosu od 98,09
ha i to pravo trajnog korištenja u korist ZOI ’84 sa dijelom 1/1 olimpijskih borilišta i prateće
infrastrukture(ski staze,ciljni prostori,sportski tereni i igrališta,vodene akumulacije, parkirališta,
saobraćajnice) i pravo svojine sa dijelom 1/1 na svim objektima i građevinama izgrađenim za
potrebe XIV ZOI 84 (hoteli, ugostiteljski objekti, ski žičare, polazne stanice, međustanice i
izlazne stanice, ski liftovi, semafori, rampe, komunalni objekti vodovoda i kanalizacije, elektro
uređaji, pomoćni objekti i dr.).Polovinom 2012 obustavljen je spor sa Opštinom Trnovi te je
obustavljanjem istog u daljem postupku došlo do uknjižavanja Općina Trnovo sa pravom
vlasništva 1/1 dok je
KJP ZOI 84
dobio prava služnosti na pristupnim putevima i
saobračajnicama radi održavanja i eksploatacije objekata .
U iskazanom iznosu nekretnine ,postrojenja i oprema iskazana imovina kojom se raspolaže u
iznosima navedenim u gornjoj tabeli iskazano na dan 31.12.2012 godine pri čemu se u okviru
evidencija primjenjuju elementi za obračun kako slijedi :
◊ NEKRETNINE ,POSTROJENJA ,OPREMA
◊ VIJEK TRAJANJA STALNIH SREDSTAVA
◊ TEHNIČKA OPREMA
◊ OSTALO
ZGRADE
DO 200 GODINA
DO 25 GODINA
DO 20 GODINA
1
Ukupna vrijednost nekretnine ,postrojenja opreme iskazana u bilansu stanja sa slijedećim :
Nabavna vrijednost
KM 99,099,860.00
Ispravka
KM 30,616,238.00
Sadašnja vrIjednost KM 68,483,622.00
Pozicije sredstava građevinski objekti te postrojenja i oprema iskazani su u neto sadašnjoj
vrijednosti shodno računovodstvenom standardu 16.
Osnovicu za početno i naknadno vrjednovanje u bilansu stanja čini nabavna vrijednost sredstva
sa pratećim troškovima priznatim po standardima i iste su preuzete iz ranijih knjigovodstvenih
evidencija. Za obračun amortizacije za sva sredstva koristi se proporcionalni-linerani metod.
Stope za obračun za dio sredstava su preuzete iz ranije propisane nomenklature.
Stope za obračun amortizacije na sredstvima koja su eksploataciji Ski Centra ,izuzev vozila , su
umanjene shodno politikama za 2012 godinu .
Za sredstva koja su u posjedu a nisu u funkciji (ranije su ista bila evidentirana na grupi – objekti
van funkcije) utvrđena stopa za obračun u visini 0.1%. Ovakav nacin obračuna amortizacije će
biti korišten do momenta dovođenja sredstava u funkciju.
Ranije evidentirana sredstva na grupi 026 koja nisu u posjedu : objekti Hotel Vis 2 u
Dubrovniku, Hoteli Jahorina te Hotel Stojčevac su shodno propisu pri reklasifikaciji imovine
isknjiženi iz aktivnog bilansa i preneseni u vanbilansnu evidenciju u iznosu od KM
30,831,872.00.
U poslovnoj 2010 godinu shodno Elaboratu Obnova dvorane ZETRA faza I i II izvršeno je
uknjiženje objekta Dvorana Zetra te je u poslovnim knjigama povečana vrijednost objekta i
mobilne opreme u visini nabavne vrijednosti KM 31.412.749,00 ,Shodno zaključcima u okviru
elaborata definisan vijek upotrebe stalnih sredstava i amortizacione stope za sredstva .
U izvještajnom periodu za 2012 godinu izvršen obračun amortizacije sredstava iz donacije što je
iskazano putem troškova amortizacije i prihoda od donacija .
Shodno zaklučku Vlade Kantona formirana mješovita komisija čiji je zadatak da preispita i
definiše bitne elemente vezano za visinu i strukturu kapitaa ,definiše naslovne spiskove imovine
kojima preduzeće upravlja te procijeni vijek upotrebe i stope za obračun amortizacije .Komisija
je istovremeno zadužena i za donošenja prijedloga računovodstvenih politika vezano za
amortizaciju te politika vezano za pračenje potpora –donacije što je i učinjeno tokom izvještajne
godine i isti su usvojeni od strane Nadzornog odbora .
◊ AVANSI I NEKRETNINE U PRIPREMI iskazana u iznosu od KM 8,007,973,00
Ukupno ugovoren a ulaganja u izgradnju objekata i nabavku opreme u 2012
iskazana sa KM 9.384.403,00 od čega su izvršeni radovi u iznosu od KM
3.596.056,00 ukjučivo i radove u internoj realizaciji .
U izvještajnom periodu započete su aktivnosti na projektima Zoi Staze i Zoi Vode
finansirano iz sredstava Federalnog Fonda za zaštitu okoliša .U okviru ovih
projekata zapoćeta izgradanja Akumulacije II i Akumulacije III , sanacija
protivpožarnih puteva te dalji radovi na sanaciji staza .Istovremeno nastavljene
su aktivnosti na uređenju parkinga i saobračajnica Babin Do i Malo Polje . Tokom
2012 godine kompletiranju dokumentacije i pribavljanju dozvola izvršeno je
aktiviranje objekata i izvršeno aktiviranje objekata Kafe Gril Bjelašnica, ski lift
Heliodrom ,Sistem za proizvodnju vještačkog snijega te dvosjeda žičara Štinji
do neto vrijednosti od KM 2.960.570,00 . Od momenta stavljanja u funkciju se
započelo sa obračunom amortizacije za iste .
1
Na poziciji avansi za nabavku postrojenja i opreme nisu iskazani podaci sa stanjem na dan
31.12.2012 godine
Na poziciji dati avansi za nekretnine na dan 31.12.2012 godine iskazan iznos od KM 508.119,00
od čega je KM 505.820,00 iznos koji e uplaćen kao avans za kupovinu nekretnine .Osnov uplate
avansa jesteOdluka Nadzornog odbora broj 2123-1/12 od 10.07.2012 te notarski obrađen
ugovor broj OPU –IP/1096/2012 o kupovini dijela objekta Hotel Mušinovič u izgradnji .Odlukom
Nadzornog odbora broj 2123/12 od 10.07.2012 godine dato je ovlaštenje upravi na provođenje
ovih aktivnosti .
ostala dugor.potraživanja
24.643,00
Unap. plaćeni troš.inv održav
30,000.00
Unaprijed plačeni troškovi investicionog održavanja su prostekli iz osnova Ugovora sa TV Sa koja
koristi prostor u objektu Zetra ; prije ulaska je izvršila adaptaciju prostora te su troškovi
ulaganja razgraničeni na period od 5 godina .
TEKUĆA SREDSTVA
Tekuća sredstva iskazana na dan 31.12.2012 u neto iznosu od KM 8,764,417.00 od čega :
ZALIHE MRS 2
Iskazane u iznosu od KM 7,806,492.00 i iste sadrže:
Nabavna
Vrijednost
Sirovine i materijal
601.237.00
Rezervni dijelovi
Sitan inventar
UKUPNO
Ispravka
Vrijednosti
451.162.00
Sadašnja
Vrijednost
31.12.2011.
150.075.00
73.881,00
0.00
612.547.00
538.273,00
74.274.00
83.991,00
1.213.784,00
989.435,00
224.349.00
157.872.00
Vrjednovanje zaliha se vrši po nabavnoj vrijednosti uključujuci prateće troškove dozvoljene po
računovodstvenom standardu 2.
Kod stavljanja u upotrebu vrši se 50% otpis -evidentiranja troškova iz ovog osnova.
◊ Shodno izmenama kontnog plana stalna sredstva namijenjena prodaji se od
01.01.2011 iskazuju u okviru k-ta klase 1 te je u poslovnim knjigama preduzeća
izvršeno preknjiženje vrijednosti u okviru grupe 14 a ista se odnosi na objekat
Hotel I G M A N; U 2011 godini shodno odluci izvršena je procjena vrijednosti
objekta te je knjigovodstvena sadašnja vrijednost usklađena sa podacima iz
elaborata odnosno iskazana u poslovnim knjigama u iznosu od KM 7.500.000.00
Obzirom da je provedeno 9 neuspješnih postupaka prodaje predmetnog
objekta aprila 2012 god. upućen je dopis resornom Ministarstvu vezano za dalji
status ,bez povratnog odgovora to se objekat u poslovnim evidencijama i dalje
vodi kao objekat za dalju prodaju .
1
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI
Iskazana na dan 31.12.2012 godine sa sa KM 66.084,00
Preduzeće posluje putem računa kod :
Intesa San Paolo banka redovan račun
Namjenski
Devizni
12.121,35
965,58
26.647,05
BBI Banka
220,39
Bor Banka
585,62
Unicredit Banka
4.723,97
Union banka
2.133,31
Glavna blagajna
1.092,82
POTRAŽIVANJA
Potraživanja od kupaca iskazana na dan 31.12.2012. god iznose KM 745.313,00.00 ista su
iskazana po osnovi ugovora za koje je procijenjeno da postoji vjerovatnoća priliva iz osnova
izvršenih usluga.
Za dio potraživanja ,tokom godine ,za koja je procijenjeno da postoji sumnja u u realizaciju
naplate su pokrenuta procedure ,upućene opomene i opomene pred tužbu te za one kod kojih
nije došlo do realizacije naplate upućene su na realizaciju putem nadležnog suda.
OSTALA POTRAŽIVANJA iskazana sa KM 99.171,00 ista se odnose na potraživanja :
-od zaposlenih
KM 10.457,00 akontacije službeni put u inostranstvo
KM 22.845,00 akontacije sitnina za potrebe prodajnih mjesta te
gotovinske nabavke
KM 17.595,00
potraživanja od računopolagaća
-Potraživanja pretplata
poreza na dobit
KM 20.787,00 pretplata iz navedenog osnova iz ranijih godina
-Potraživanja pretplata
PDVa
KM 20.787,00
pretplata iz oktobra i novembra 2012 godine
U izvještajnoj godini u dva navrata su vršene kontrole od strane Uprave za indirektno
oporezivanje .Kontrola izvršena u maju 2012 za period 2007 do 2012 kada je realizovan povrat
sredstava od KM 181.116,00.Ponovni inspekcijski nadzor započet u novembru ( iz osnova
zahtjeva za povrat PdvA )zapisnik i rješenje se očekuju u 2013 godini .
Ukupno iskazana neto poslovna AKTIVA sa stanjem na dan 31.12.2012 godine iskazana sa KM
78,031,093.00 ( uporedni podatak iz 2011 godine iskazan sa KM73.778.755.00 ) .
1
KAPITAL
Bilansne pozicije KAPITAL iskazane u iznosu od KM 42,310,564.00 od čega su :
r
b
KAPITAL
1
2
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
IZNOS
odnos
IZNOS
Odnos
IZNOS
odnos
3
4
5
6
7
8
1
Državni Kapital
36,771,947.00
0.98
36,535,106.00
0.98
36,548,409.00
0.98
2
Privatni Kapital
773.420.00
0.02
773,420.00
0.02
773,420.00
0.02
3
UKUPNO (rb 1+ rb 2)
4
Revalor. Reserve
5
Ostali Kapital
6
Dobitak/Gubitak
7
Stambeni fond
8
UKUPNO (rb 3 do rb 7)
33,545,366.00
37,308,526.00
37,321.829.00
3.984,000.00
7,251,701.00
7.251,701.00
-236.840.00
+13.303.00
-2.262.966,00
41,292,527.00
44.573.530.00
42,310.564.00
Shodno prijedlogu Skupština preduzeća je donijela odluku –broj1199-3.1/12 od 10.05 od 2012
godine
vezano za raspored dobiti u korist kapitala iskazano u izvještaju o poslovanju za
2011.
U izvještaju januar decembar 2012 iskazan rezultat - GUBITAK u iznosu od KM 2.262.966,00
isti je iskazana na pozicijama gubitak izvještajne godine .
Na poziciji revalorizacione rezerve shodno odlukama i Nadzornog odbora vezano za procjenu
vrijednosti objekta Hotel Igman te vrijednosti zemljište iskazan iznos od KM 7.251.701,00.
Usklađivanje vrijednosti i strukture kapitala shodno Zaključku Vlade Kantona u okviru je poslova
mješovite stručne komisije i isto je definisano rokovima u 2013 godini.
DUGOROČNA REZERVISANJA I RAZGRANIĆENJA
Odlukama Skupštine usvojeni su Elaborati o izgradnji dvorane ZETRA FAZA Ii II iz osnova
donacije MOK i EU .Ekvivalent neto sadađnje vrijednosti ulaganja iskazan je u grupaciji
dugoročna razgraničenja a predmetom je promjena kod obračuna amortizacije objekta i opreme
Iskazana vrijednost sa stanjem na dan 31.12.2012 iznosi KM 16.633.373,00 ( uporedni podatak
za 2011 godinu iskazan sa KM 17.991.204.00 ) .
Osim umanjenja pozicija po osnovu iznosa obračunate amortizacije na ovoj grupaciji konta
shodno odluci Nadzornog odbora evidentirano je i isknjižavanje dijela opreme «stara kuglana «
iskazano sa nabvna vrijednost KM 197.792,00 odnosno sadašnja od KM 97.729,00 .Isknjižavanje
izvršeno putem k-ta 021-objekti i 407 –dugoročna razgraničenja donacije .
Obzirom da kupac nove kuglane Kuglaški Savez BiH nije izmirio obaveze u cijelosti iz osnova
kupoprodajnog ugovora iste je preuzeo KJP ZOI 94 .Članom 15 kupoprodajnog ugovora
definirano je da oprema postaje vlasništvo kupca momentom cjelokupne isplate za što se stiću
uslovi koncem juna 2013 godine kada bi nova kuglana bila predmetom evidencija poslovnih
knjiga .
DUGOROČNE OBAVEZE
1
Ukupne dugoročne
obaveze preduzeća sa stanjem na dan 31.12.2012. god iznose KM
623.367,00 ( uporedni podatak za 2011 iskazan sa KM 118,632,00 i odnose se na preostali
iznos obaveza za nabavku balon hale prema firmi Duol).Ove obaveze se odnose na KM
145.825,00 obaveza po finansijskom lizingu a vezano za nabavku specijalnog vozila –traktorte
nabavku putničkog vozila .
Ugovorom sa Zavodom za izgradnju Kantona preuzeta sredstva u iznosu od KM 600.000,00
vezano za finansiranje rekonstrukcije saobračajnica i parking prostora na Babinom Dolu .Kao
dugoročne iz ovog osnova iskazane obaveze u iznosu od KM 400.000,00
U grupaciji dugoročnih obaveza iskazani iznosi od KM 26.237,64 iz osnova sporazuma za
isporuku kuglane te KM 51.304,60 obaveze prema ino isporučiocu licencaski data.
KRATKOROČNE OBAVEZE
Ukupne kratkoročne obaveze preduzeća iskazane sa stanjem na dan 31.12.2012 godine iznose
KM 9.047.250,00 ( uporedni podatak za 2011 iskazan sa KM 3.701.243.00)
od čega su :
KRATKOROČNI KREDITI KM 2.900.000,00 i to
-Intesa San paolo banka KM 400.000,00 sa rokom povrata do 15.02.2013 godine
-Bor banka
KM 350.000,00 sa rokom povrata do 26.12.2013 godine
-UniCredit banka
KM 600.000,00 stanje ovog kredita na dan 31.12. iznosi KM 350.000,00
povrat definisan u mjesečnim tranšama do jula 2013g.
KM 300.000,00 sa rokom povrata do 28.02.2013 godine
Union banka
KM 1.500.000,00 rok povrata 10.01.2013 i isti je un cijelosti vraćen u
momentu izvještavanja .
Kreditna zaduženja su vršena u cilju održavanja tekuće likvidnosti shodno ovlaštenjima
Nadzornog odbora obzirom da je došlo do značajnijih poremećaja likvidnosti Kako je izostala
finansijska podrška od strane Kantona ( osnov sredstava buđet 2012 u ioznosu od KM
2.000.000,00 i zaključka Vlade Kantona u iznosu od KM 3.200.000,00) a pristupilo se izvođenju
radova to se kao nužnost nametnulo zaduženje kod poslovnih banaka .
KRATKOROČNI DIO dugoročnih obaveza iskazan sa KM 69.152,00 a isti se odnosi na KM
7.930,00 Kamate po kreditima te KM 61.221,20 Obaveze prema ino isporučiocu opreme Pauli –
kuglana shodno sporazumu o preuzimanju duga .
OSTALE KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE iskazane ssa 558.947,00
( uporedni podatak za 2011 iskazan sa KM 789,00 ) i iste se odnose na obaveze prema
isporučiocu opreme Simens –Protokol u iznosu od KM 350.396,70 te kratkoročni dio obaveze
prema Zavodu za izgradnju Knatona od KM 200.000,00.
PRIMLJENI AVANSI ,DEPOZITI
Iskazani sa KM 49.016,00 ( uporedni podatak za 2011 iskazan sa KM
uplaćenih avansa za usluge koje će biti izvršene u narednom periodu .
8.393.00)
stanje
OBAVEZE DOBAVLJAČI U ZEMLJI
Iskazani sa KM 4.385.126,00 ( uporedni podatak za 2011 iskazan sa KM 2,679,630.00)
su najveći iznosi obaveza iskazani prema :
od čega
1
KJKP Toplane stanje duga KM 757.882,00.I pored svih učinjenih napora da se sačini protokol o
izmirenju duga isti nije sačinjen niti do momenta izrade godišnjeg izvještaja .S obzirom na
ročnost obaveza postoje saznanja da su pokrenuti sudski sporovi od strane KJKP Toplane .
Istovremeno
u drugoj polovini 2012 godine započete su
aktivnosti na sanaciji staza i
parkinga,pristupnih puteva te rekonstrukciji sistema
prikupljanja oborinskih voda
to su
stvorene značajne obaveze prema izvođačima.
Analitika največih stavki prema dobavljačima:
AsaŠped Sufag (zašt.oprema )
84.869.00
Step ( rasvjeta okončano u 2012) 59.635,00
ASA Šped
86.525,00
Unigradnja ( nog tereni)
Asa Šped Duol
Unioninvest (sanac.prep.sistem)
270.852,00
Orman (putevi )
59.340,00
Manjo
50.000,00
1.033.202,00
77.520,00
Elektrodistribucija
148.783,00
Hifapetrol gorivo)
120.086,00
Harisco
( radovi staze)
200.648,00
Kro Rad (asfaltiranje )
302.900,00
Deling
( heliodrom )
Ukupno
47.996,00
KM 2.545.356,00
OBAVEZE PO OSNOVU PLAĆA I NAKNADA PLAĆA
Iskazane sa KM 735.157,00 ( uporedni podatak za 2011 godinu iskazan sa KM 85.512.00 ) i iste
se odnose na neisplaćene :
Neto plaće za decembar
KM 243.107,00
Porez na plaću decembar
10.868,00
Doprinosi pio septembar decembar 2012
262.846,00
Doprinosio zdravstvo oktobar decembar
188.564,00
Doprinos osiguranje od nezaposlenosti
Ostale naknade decembar
22.855,00 decembar 2012 te
7.426,00
U izvještajnom periodu isplate plaća , naknada i poreza na plaću vršene su najvećim dijelom o
rokovima , dijelom sa prekoraćenjem do 30 dana .Uplate pripadajućih doprinosa vršene su sa
zakašnjenjem i do 4-četiri mjeseca .
OBAVEZE ZA OSTALA PRIMANJA ZAPOSLENIH
Sa stanjem na dan 31.12.2012 godine nisu iskazane obaveze iz ovog osnova .
DRUGE OBAVEZE
Iskazane sa KM 124.565,00 ( uporedni podatak za 2011 godinu iskazan sa KM 18.266,00) a
odnose se na :
KM 20.185 ,00 obaveze za kamatu
KM 70.220,00 neto iznos naknada iz osnova ugovora o djelu te obaveza naknade za rad
Skupštine ,Nadzornog odbora i Odbora za reviziju sa pripadajućim doprinosima .
1
TEKUČE OBAVEZE POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
Sa stanjem na dan 31.12.2012 iskazane obaveze iz osnova poreza na dodanu vrijednost od KM
186.917,00
U izvještajno periodu za 2012 godinu ukupna obaveza Pdv-a iznosila
1.095.402,00.Obračunati pdv sa pravom na odbitak iskazan sa KM 987.055,56.
( Uporedni podatak za 2011
vrojednost)
decembar nisu iskazane
je
KM
obaveze iz osnova poreza na dodanu
OBAVEZE ZA OSTALE POREZE I DRUGE DAŽBINE
Iskazane sa KM 38.370 ( uporedni podatak za 2011 iskazano KM 6.507.00 )a odnose se na
obračunate naknad4e fond invalidnosti te naknade turističkim zajednicama,
komore
po
obračunu 1-12/12.
PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Iskazana sa KM 269.162,00 ( uporedni podatak za 2011 iskazan sa KM 333.465,00 ) odnose se
na razgraničene unaprijed naplačene prihode ski karte KM 207.210,00 te druge unaprijed
naplaćene –razgraničene prihode parking ,streljana i dr.
ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE nisu iskazane u izvještajnom periodu ,
Ukupno iskazana poslovna PASIVA
iskazan sa KM 73.778.755,00)
sa KM 78.031.093,00
( uporedni podatak 2011 godina
ULAGANJA U OBNOVU OBJEKATA I NABAVKE OPREME
U 2012 godini okončane su aktivnosti vezano za konačno definisanje obaveza prema ino
isporučiocu Wintertehnick –vještački snijeg i izvršena je uplata duga u cijelosti.
Izvori finansiranja u 2012 godini osigurani iz sredstava .
Federalnog Fonda za zaštitu okoliša
KM 2.380.857,00
Općine Centar
100.000,00
Kant. Minist. Prost. Uređenja
200.000,00
Fed. Min. okoliša
200.000,00
Kant Min. privrede
530.000,00
Ukupno ugovorena vrijednost radova i isporuke opreme za 2012 godinu iznosi KM 9.384.402,70
1
Istovremeno nastavljeni su dalji radovi na sanaciji i izgradnji objekata kako slijedi :
Konto
02510
Investicija u toku
NETO
BRUTO
115
900
1025
1029
1207
1291
1496
1703
1723
1974
1999
2001
2057
2058
OLIMPIJSKA KUĆA
KJP ZOI 84 OLIMPIJSKI CENTAR
SARAJEVO-ŠUME d.o.o.
Kabinska žičara
REKONSTRUKCIJA RASVJETE BABIN DO
VJEŠTAČKI SNIJEG FAZA 2
Park Mojmilo
Staze Biatlon Veliko Polje
Staze Babin Do
Dole Vareš
Odvodnja vode-rekonstr. SEPARTATORI
Parking pristupni put asfaltiranje
Staza 1 spust
Lokalna saobr. B.Do
SUMA:
2091
2114
2116
2159
2176
2177
2197
2198
2199
2215
2279
2304
2311
2321
Panoi Bjelašnica
Oblaganje kontejnera
Kapetanović kontejneri
AKUMULACIJA II
Septik Malo Polje
Elaborat Restoran 84
Omladinski kamp Bjelasnica
Solari Zetra
Solari Bjelasnica
Hotel Ski Malo polje
AKUMULACIJA III
Crni Vrh- protupožarni put
Strelište Veliko Polje
TEHNICKA BAZA
DJURINO BRDO 2- Uredjenjne pristupnog puta i
staze
SUMA:
88.335,00
1.244.468,59 1.456.028,25
UKUPNO
5.065.169,58 5.926.248,41
2338
14.000,00
16.380,00
93.717,19
109.649,11
70.866,02
82.913,24
41.259,00
48.273,03
50.970,57
59.635,57
38.000,00
44.460,00
21.229,58
24.838,61
50.723,15
59.346,09
2.995.477,00 3.504.708,09
17.699,48
20.708,39
69.261,00
81.035,37
261.508,00
305.964,36
77.820,00
91.049,40
18.170,00
21.258,90
3.820.700,99 4.470.220,16
4.150,00
34.498,00
39.213,43
176.757,08
148.792,21
5.870,25
7.055,66
11.179,71
5.879,71
14.970,00
608.102,54
78.900,00
12.600,00
21.000,00
4.855,50
40.362,66
45.879,71
206.805,78
174.086,89
6.868,19
8.255,12
13.080,26
6.879,26
17.514,90
711.479,97
92.313,00
14.742,00
24.570,00
75.500,00
1
Istovremeno izvršeno je aktiviranje objekata i opreme sa pozicija investicije u toku vrijednosti
KM 2.960.570,00
Od momenta stavljanja u funkciju na iste se vrši obračun amortizacije .
Sastavni dio Izvještaja o poslovanju za period januar –decembar 2012 godine čini :
•
tabelarni pregled ostvarenih prihoda i rashoda realizovanih u izvještajnom periodu.
•
Prilog 1 to su rashode iz osnova nenaplačenih utuženih potraživanja.
•
Prilog 2 tabelarni pregled otpisa po prijedlogu centralne popisne komisije.
2
“DŽ A F E R O V I Ć” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA REVIZIJU, RAČUNOVODSTVO
I FINANSIJSKI KONSALTING d.o.o. SARAJEVO
Branilaca Sarajeva 5/III
Ovlašteni revizori izvršili su reviziju finansijskih izvještaja društva KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo, te sačinjavaju
IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOJ REVIZIJI
Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja društva KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) koji
se sastoje od Bilansa stanja na dan 31.12.2012. godine, Bilansa uspjeha, Izvještaja o gotovinskim tokovima i Izvještaja o
promjenama u kapitalu za period 01.01. – 31.12.2012. godine. Odgovornost za finansijske izvještaje snosi menadžment
društva. Naša odgovornost je da damo mišljenje o tim finansijskim izvještajima na temelju provedene revizije.
Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju planiranje i obavljanje
revizije tako da ona pruži razumno uvjerenje o tome ima li u finansijskim izvještajima značajnih grešaka. Revizijom je
obuhvaćeno ispitivanje, na bazi testova, dokaza koji potkrepljuju iznose i objavljivanja iz finansijskih izvještaja.
Revizijom je također obuhvaćena primjena računovodstvenih načela te značajne procjene uprave, kao i vrednovanje
sveukupne prezentacije finansijskih izvještaja. Na osnovu izvršene revizije, vjerujemo da je provedena procedura pouzdan
temelj za izražavanje našeg mišljenja.
Nerealne procjene preostalog vijeka upotrebe stalnih sredstava, posredstvom podcijenjene amortizacije i time
precijenjenog finansijskog rezultata, dugoročno povećavaju razliku između nadoknadivog iznosa i knjigovodstvene
vrijednosti stalnih sredstava, te precjenjuju kapital privrednog društva (detaljnije obrazloženo u zabilješci Obračun
amortizacije).
Po našem mišljenju, osim efekata koje navedena nepravilnost ima na finansijski položaj i uspješnost poslovanja,
finansijski izvještaji predstavljaju objektivno i realno, u svim značajnim aspektima, finansijski položaj društva KJP «ZOI
84» OCS d.o.o. Sarajevo na dan 31.12.2012. godine, rezultate poslovanja, promjene na kapitalu, kao i novčani tok za
period 01.01. - 31.12.2012. godine i u skladu su sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i
Međunarodnim računovodstvenim standardima.
IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOJ REVIZIJI
Bez daljeg uslovljavanja našeg mišljenja skrećemo pažnju na sljedeće:
-
Zbog propuštenog knjiženja vrijednosti donirane kuglane koja je montirana u dvoranu “Zetra”, Društvo je u
bilansu stanja na dan 31.12.2012. godine podcijenilo vrijednost stalnih sredstava uz istovremeno podcjenjivanje
dugoročnih razgraničenja – odloženih prihoda iz osnova donacije (detaljnije obrazloženo u zabilješci 1.2.4.
Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi);
-
Na poziciji stalnih sredstava namijenjenih prodaji vodi se hotel “Igman” Veliko Polje. Hotel je namijenjen
prodaji putem Kantonalne agencije za privatizaciju metodom male privatizacije. Procijenjena vrijednost po kojoj
se hotel prodaje iznosi 7.500.000 KM. Vjerovatnost prodaje po ponuđenoj cijeni je upitna, obzirom da prodaja
traje duže od 12 mjeseci, a prema saznanjima revizije do sada se nije javio kupac koji nudi cijenu približnu
2
očekivanoj (detaljnije obrazloženo u zabilješci 2.1.2. Stalna sredstva namijenjena prodaji).
Reviziju su obavili Ovlašteni revizori:
Enver Beganović, broj licence 3030162105 ___________
Amra Katana, broj licence 3090077102 ______________
“Džaferović” d.o.o. Sarajevo
3
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Opći podaci o društvu
OPĆI PODACI O DRUŠTVU
Skupština Grada Sarajeva je 29.03.1984. godine donijela Rješenje o osnivanju pravnog lica “ZOI ‘84” OLIMPIJSKI
CENTAR SARAJEVO. Predmet poslovanja “ZOI ‘84” OCS je obavljanje sportskih i rekreativnih, poslovnih, tehničkih,
kulturnih, turističkih i ugostiteljskih usluga i održavanje i korištenje objekata izgrađenih za potrebe održavanja XIV
Zimskih olimpijskih igara.
Usklađivanje statusa sa Zakonom o preduzećima izvršeno je Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-1985/97
od 07.05.1998. godine, a na osnovu Odluke o usklađivanju br. 577/97 od 16.06.1997. godine. Pravno lice je registrirano
pod nazivom “ZOI ‘84” OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO, preduzeće za turizam, sport i trgovinu d.j.l. Sarajevo i
upisano je u Registar suda pod matičnim brojem 1-1317.
Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj UF/I-431/04 od 15.12.2006. godine, a na osnovu Odluke o usklađivanju
statusa Preduzeća br. 01-05-4359/06 od 16.02.2006. godine (“Sl. novine KS”, br. 6/06) izvršen je upis usklađivanja
statusa Preduzeća, osnovnog kapitala sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima u FBiH,
promjena osnivača, usklađivanje djelatnosti Preduzeća sa SKD i izmjena i dopuna djelatnosti Preduzeća, promjena u
imenu i adresi stanovanja lica ovlaštenog za zastupanje.
Po navedenom Rješenju osnivač i jedini član Preduzeća je Kanton Sarajevo sa osnovnim kapitalom u iznosu od 10.000
KM.
Sjedište pravnog lica je u Sarajevu, ulica Branilaca Sarajeva br. 21. Do 07.07.2011. godine ovlašteno lice za zastupanje je
mr. Nedžad Ajnadžić, a dana 08.07.2011. godine za direktora Društva imenovan je Salko Hasanefendić, dipl. ecc. bez
ograničenja u obimu ovlaštenja.
Prema Rješenju Skupštine preduzeća o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora KJP “ZOI ’84” OCS d.o.o.
Sarajevo, broj 1898-4/10 od 12.07.2010. godine, imenovan je Nadzorni odbor u sljedećem sastavu:
- Talić Mirza, predsjednik
- Bajrić Amra, član
- Hasanović Avdija, član
Prema Rješenju Skupštine preduzeća o imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju KJP “ZOI ’84” OCS d.o.o.
Sarajevo, broj 01-17862/08 od 12.05.2008. godine, imenovan je Odbor za reviziju u sljedećem sastavu:
- Radoičić Vojimir, predsjednik, dr. ekonomskih nauka
- Udovčić Edin, član, dipl.ecc.
- Krnić Esmir, član, dipl.ecc. (do maja 2012. godine)
- Granulo Asima, član, dipl.ecc. (od maja 2012. godine)
Skupština preduzeća je na sjednici održanoj 10.05.2012. godine donijela Rješenje o imenovanju predsjednika i članova
Odbora za reviziju KJP “ZOI ‘84” kojim je umjesto dotadašnjeg člana Krnić Esmira, za novog člana izabrana Granulo
Asima.
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Opći podaci o društvu
Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta organizacione jedinice društva su Stručne
službe, Zetra i SKI centar, Zoitours i ZOI data.
Dana 05.10.2012. godine na mjesto direktora Odjela interne revizije imenovan je Ćamil Delić, na
mandatni period od dvije godine.
4
Dana 27.06.2000. godine Skupština Kantona Sarajevo je donijela Odluku o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva
dijelova preduzeća kojim upravlja “ZOI '84 - OCS” d.j.l. Sarajevo i izuzimanju iz početnog bilansa i programa
privatizacije, a dana 10.12.2001. godine Odluku o izmjenama i dopunama iste Odluke (“Sl. novine KS”, br. 16/00, 32/01),
na osnovu kojih se općim dobrima i prirodnim bogatstvima proglašavaju, te iz početnog bilansa i programa privatizacije
izuzimaju sljedeća sredstva:
◊
◊
◊
◊
Kompleks Olimpijske dvorane ZETRA
Kompleks bob i skijaške staze Trebević sa pripadajućom zemljom
Ski Centar Bjelašnica-Igman sa:
- olimpijskim stazama sa pripadajućom zemljom i vertikalnim transportom
- nordijskim stazama sa pripadajućom zemljom i opremom
- skakaonicama sa pripadajućom zemljom i opremom
- startno-ciljnim kućama
- tehničkim bazama sa opremom
- mjernim stanicama
Poslovna zgrada - uprava preduzeća.
Prema Odluci, opća dobra i prirodno bogatstvo upisat će se u odgovarajuće registre-operate (Zemljišne knjige, katastar
nekretnina). Način raspolaganja, korištenja i funkcionisanja općeg dobra i prirodnog bogatstva, a u cilju obavljanja
djelatnosti preduzeća, regulisat će se po važećim propisima do momenta sticanja uslova za dodjelu koncesije na izuzetim
dijelovima preduzeća. Do realizacije aktivnosti iz Odluke, opća dobra i prirodna bogatstva ostaju na upravljanju i
održavanju kod preduzeća “ZOI ’84” d.j.l. Sarajevo.
U skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Društvu je dodijeljena šifra djelatnosti 55.10 – Usluge hotelskog i sličnog
smještaja.
Uvjerenjem o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost broj 04/1-17-56-66/07 od 19.01.2007. godine obvezniku
je dodjeljen identifikacioni broj 200347000004.
Prosječan broj zaposlenih u 2012. godini na bazi časova rada bio je 197, dok je u prethodnoj godini bio 140.
5
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Osnov za prezentiranje finansijskih izvještaja
OSNOV ZA PREZENTIRANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
Finansijski izvještaji za 2012. godinu sačinjeni su u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji,
Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) na
bilansnim šemama i ostalim obrascima propisanim od Federalnog ministarstva finansija. Službena valuta je Konvertibilna
marka (KM) koja je fiksno vezana za EUR (1 EUR = 1,95583 KM) i u toj valuti su izrađeni finansijski izvještaji. Društvo
je pripremilo svoje finansijske izvještaje, osim Izvještaja o gotovinskim tokovima koji su pripremljeni na gotovinskoj
osnovi, u skladu sa računovodstvenom osnovom nastanka događaja.
PRETHODNE REVIZIJE
Reviziju finansijskih izvještaja za 2011. godinu izvršila je revizorska kuća ”Recom” d.o.o. Mostar i dala je mišljenje s
rezervom.
6
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Finansijski izvještaji
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI
BILANS USPJEHA
za period 01.01.-31.12.2012. godine
IZNOS
POZICIJA
1
I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA
POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
Poslovni prihodi
Prihodi od prodaje učinaka
Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka
Ostali poslovni prihodi
Poslovni rashodi
Materijalni troškovi
Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja
Troškovi plaća i naknada plaća zaposlenima
Troškovi ostalih primanja, naknada i prava zaposlenih
Troškovi naknada ostalim fizičkim licima
Troškovi proizvodnih usluga
Amortizacija
Troškovi rezervisanja
Nematerijalni troškovi
Dobit od poslovnih aktivnosti
Gubitak od poslovnih aktivnosti
FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI
Finansijski prihodi
Prihodi od kamata
Finansijski rashodi
Rashodi kamata
Gubitak od finansijske aktivnosti
Dobit redovne aktivnosti
Gubitak redovne aktivnosti
Tekuća godina
Prethodna godina
2
3
8.387.926
2.937.928
2.937.928
2.131.539
3.318.459
10.075.554
1.245.980
5.030.435
3.476.297
827.428
726.710
683.763
2.002.134
54.570
1.058.672
1.687.628
6.792.817
1.956.144
1.956.144
1.100.472
3.736.201
6.675.619
776.648
2.976.195
2.261.767
397.256
317.172
315.743
1.665.130
63.996
877.907
117.198
-
78
78
199.724
199.724
199.646
1.887.274
8.184
8.184
28.336
28.336
20.152
97.046
-
7
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Finansijski izvještaji
BILANS USPJEHA - nastavak
za period 01.01.-31.12.2012. godine
OSTALI PRIHODI I RASHODI
Ostali prihodi i dobici
osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji
i obustavljenog poslovanja
360.807
197.680
Dobici od prodaje stalnih sredstava
Viškovi
Naplaćena otpisana potraživanja
Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi
217.200
715
33.728
109.164
54.000
115.371
28.309
Ostali rashodi i gubici
osim iz osnova stalnih sredstava namjenjenih prodaji
i obustavljenog poslovanja
704.919
250.510
Gubici od prodaje i rashodovanja stalnih sredstava
Manjkovi
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja
Rashodi i gubici na zalihama i ostali rashodi
Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda
498.980
2.051
192.359
11.529
344.112
55.710
186.252
8.548
52.830
PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI
SREDSTAVA (osim stalnih sredstava namjenjenih prodaji i
sredstava od obustavljenog poslovanja)
Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti sredstava
Umanjenje vrijednosti materijalnih stalnih sredstava
Umanjenje vrijednosti zaliha
Gubitak od usklađivanja vrijednosti
Rashodi iz osnova promjene računovodstvenih politika
i ispravki neznačajnih grešaka iz ranijih perioda
DOBIT ILI GUBITAK NEPREKINUTOG POSLOVANJA
Dobit neprekinutog poslovanja prije poreza
Gubitak neprekinutog poslovanja prije poreza
Neto dobit neprekinutog poslovanja
Neto gubitak neprekinutog poslovanja
Neto dobit perioda
Neto gubitak perioda
Ukupno neto ostala sveobuhvatna dobit perioda
Ukupno neto ostali sveobuhvatni gubitak
Prosječan broj zaposlenih
-
2.546
2.188
358
2.546
31.580
28.367
2.262.966
2.262.966
2.262.966
2.262.966
197
13.303
13.303
13.303
13.303
140
8
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Finansijski izvještaji
BILANS STANJA
na dan 31.12.2012. godine
IZNOS tekuće godine
POZICIJA
AKTIVA
A. STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI
I. Nematerijalna sredstva
Koncesije, patenti i druga prava
Ostala nematerijalna sredstva
II. Nekretnine, postrojenja i oprema
Zemljišta
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi
III. Investicijske nekretnine
IV. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva
V. Dugoročna razgraničenja
C. TEKUĆA SREDSTVA
I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar
Stalna sredstva namjenjena prodaji i obustavljeno poslovanje
Dati avansi
II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Gotovina
Kratkoročna potraživanja
Kupci u zemlji
Druga kratkoročna potraživanja
Potraživanja za PDV
Aktivna vremenska razgraničenja
POSLOVNA AKTIVA
Vanbilansna aktiva
Ukupno aktiva
BRUTO
Ispravka vrijednosti
101.711.880
334.049
121.034
213.015
100.590.817
3.840.000
76.491.390
9.286.610
10.972.817
732.187
184
54.643
41.720.046
9.932.692
1.213.784
7.500.000
1.218.908
31.787.354
23.435.498
23.435.498
7.098.133
5.122.093
1.976.040
1.213.280
40.443
141.940.969
33.815.777
175.756.746
32.445.203
113.941
12.825
101.116
32.107.194
23.845.165
5.297.186
2.964.843
224.068
32.955.629
2.126.200
989.435
1.136.765
30.829.429
23.369.414
23.369.414
6.253.649
4.376.780
1.876.869
1.206.366
63.909.876
63.909.876
NETO (5-6)
69.266.677
220.108
108.209
111.899
68.483.623
3.840.000
52.646.225
3.989.424
8.007.974
508.119
184
54.643
8.764.417
7.806.492
224.349
7.500.000
82.143
957.925
66.084
66.084
844.484
745.313
99.171
6.914
40.443
78.031.093
33.815.777
111.846.870
IZNOS
prethodne
godine (neto)
64.847.611
92.017
92.017
64.672.038
3.840.000
51.868.148
3.034.528
5.929.362
23.372
184
60.000
8.931.144
7.811.513
157.872
7.500.000
153.641
1.119.631
121.515
121.515
872.432
577.630
294.802
92.737
32.947
73.778.755
33.629.375
107.408.130
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
9
Finansijski izvještaji
BILANS STANJA – nastavak
POZICIJA
PASIVA
A. KAPITAL
I. Osnovni kapital
Državni kapital
II. Revalorizacione rezerve
III. Neraspoređena dobit
IV. Gubitak do visine kapitala
B) DUGOROČNA REZERVISANJA
Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike
Dugoročna razgraničenja
C) DUGOROČNE OBAVEZE
Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
Ostale dugoročne obaveze
E) KRATKOROČNE OBAVEZE
I. Kratkoročne finansijske obaveze
Kratkoročni krediti uzeti u zemlji
Kratkoročni dio dugoročnih obaveza
Ostale kratkoročne finansijske obaveze
II. Obaveze iz poslovanja
Primljeni avansi, depoziti i kaucije
Dobavljači u zemlji
III. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih
Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća
Obaveze za ostala primanja zaposlenih
IV. Druge obaveze
V. Obaveze za PDV
VI. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
POSLOVNA PASIVA
Vanbilansna pasiva
Ukupna pasiva
IZNOS
tekuće godine
42.310.564
37.321.829
37.321.829
7.251.701
2.262.966
25.780.750
124.278
25.656.472
623.367
145.825
477.542
9.047.250
3.528.099
2.900.000
69.152
558.947
4.434.142
49.016
4.385.126
735.157
735.157
124.565
186.917
38.370
269.162
78.031.093
33.815.777
111.846.870
IZNOS
prethodne godine
44.573.530
37.308.526
37.308.526
7.251.701
13.303
25.051.885
90.813
24.961.072
118.632
118.632
3.701.243
903.328
900.000
2.539
789
2.687.630
8.393
2.679.237
85.512
84.346
1.166
18.266
6.507
333.465
73.778.755
33.629.375
107.408.130
10
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Finansijski izvještaji
IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA
INDIREKTNA METODA
za period od 01.01. do 31.12.2012. godine
OPIS
1
A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Neto dobit (gubitak) za period
Usklađivanje za:
Amortizacija/vrijednost usklađivanja nematerijalnih sredstava
Amortizacija/vrijednost usklađivanja materijalnih sredstava
Ukupno
Smanjenje (povećanje) zaliha
Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje
Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja
Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja
Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima
Povećanje (smanjenje) drugih obaveza
Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja
Ukupno (10 do 16)
Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti
B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI
C.GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI
Priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti
Priliv iz osnova kratkoročnih kredita
Priliv iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti
Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti
Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti
D. UKUPNI PRILIV GOTOVINE
E. UKUPNI ODLIV GOTOVINE
F. NETO PRILIV GOTOVINE
G. NETO ODLIV GOTOVINE
H. Gotovina na početku izvještajnog perioda
I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine
J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine
K: Gotovina na kraju izvještajnog perioda
Ozn.
(+,-)
2
+
+
+ (-)
+ (-)
+ (-)
+ (-)
+ (-)
+ (-)
+ (-)
+
+
IZNOS
Tekuća godina Prethodna god.
3
4
(2.262.966)
13.303
40.642
1.961.492
2.002.134
5.021
27.948
(6.335.376)
(7.496)
1.705.889
1.599.241
(64.303)
(3.069.076)
(3.329.908)
1.665.130
1.665.130
(3.641.553)
(359.228)
(4.168.483)
(9.189)
1.210.199
4.561.614
111.269
(2.295.371)
(616.938)
3.274.477
3.165.976
108.501
3.274.477
3.274.477
(3.329.908)
-
(616.938)
(55.431)
121.515
(616.938)
738.638
66.084
121.515
-
+
-
11
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Finansijski izvještaji
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU
za period koji završava na dan 31.12.2012. godine
DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA DRUŠTVA
VRSTA PROMJENE NA KAPITALU
Stanje na dan 31/12/2010. godine
Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2010.god., odnosno 01.01.2011.g.
Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava
Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha
Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala
Stanje na dan 31/12/2011.godine
Ponovno iskazano stanje na dan 31.12.2011.god. odnosno 01.01.2012.g.
Neto dobit (gubitak) perioda iskazan u bilansu uspjeha
Stanje na dan 31.12.2012. godine
Dionički
kapital i udjeli
u društvu sa
ograničenom
odgovornošću
Revalorizacion
e rezerve
(MRS 16,
MRS 21 i MRS
38)
Akumulirana
neraspoređena
dobit /nepokriveni
gubitak
37.697.504
37.697.504
(388.978)
37.308.526
37.308.526
37.321.829
7.251.701
7.251.701
7.251.701
7.251.701
13.303
13.303
13.303
(2.262.966)
(2.262.966)
UKUPNO
(3+4+5+6+7)
37.697.504
37.697.504
7.251.701
13.303
(388.978)
44.573.530
44.573.530
(2.262.966)
42.310.564
12
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Računovodstvene politike
RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
Prihodi
Prihodi od pruženih usluga priznaju se u bilansu uspjeha po stepenu dovršenosti. Stepen dovršenosti mjeri se kao
odnos troškova nastalih do datuma bilansa i planiranih ukupnih troškova iz ugovora. Prihodi od prodaje iz ostalih
aktivnosti priznaju se u bilansu uspjeha, isključujući PDV, u trenutku isporuke proizvoda kupcu, odnosno u
trenutku ispostavljanja fakture koju kupac nije osporio. Iznos prihoda se može pouzdano izmjeriti na osnovu
fakture, ugovora ili naplaćenog iznosa. Postoji vjerovatnoća, odnosno potpuna izvjesnost da će ekonomske
koristi vezane za transakciju pritjecati u Preduzeće. Prihodi od prodaje ulaganja (stalnih sredstava) utvrđeni su
kao razlika između postignute prodajne cijene ulaganja i knjigovodstvene vrijednosti ulaganja (stalnog sredstva).
Prihodi od kamata su priznati na osnovu naplaćenog prihoda koji se odnosi na kamate.
Rashodi
Rashodi su priznati u bilansu uspjeha na osnovu direktne povezanosti između nastalih troškova i specifičnih
stavki prihoda, po principu sučeljavanja prihoda i rashoda. Na primjer, sve vrste troškova, odnosno rashoda, koji
čine troškove nabavke prodate robe, priznati su istodobno kao i prihodi od prodaje te robe. Priznavanje rashoda
vršeno je istodobno i sa priznavanjem povećanja obaveza ili smanjenja sredstava, bez obzira da li su plaćene ili
ne. Prema tome, svi rashodi koji su nastali i koji se odnose na obračunski period, priznati su u bilansu uspjeha,
bez obzira da li se istovremeno radi i o odlivu gotovine ili ekvivalenata gotovine ili ne. Kamate pozajmljenih
sredstava su priznate u iznosu koji se odnosi na iznos uplaćenih sredstava po osnovu kamata.
Stalna sredstva
Nematerijalna imovina se početno vodi po trošku ulaganja, te nakandno po trošku ulaganja umanjenom za
akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom
tokom procjenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine. Materijalna imovina (nekretnine, postrojenja
i oprema) iskazana je po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i umanjenja vrijednosti.
Amortizacija se obračunava linearnom metodom tokom procjenjenog korisnog vijeka trajanja. Za sredstva koja
su u posjedu, a nisu u funkciji (ranije su ista bila evidentirana na grupi - objekti van funkcije) utvrđena je stopa
za obračun u visini 0,1%. Ovakav obračun amortizacije će biti korišten do dovođenja sredstava u funkciju.
Zalihe
Zalihe se vrednuju u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 2 (MRS 2). Nabavna
vrijednost/cijena koštanja zaliha obuhvata sve troškove nabave, troškove proizvodnje i druge troškove koji su
nastali u procesu dovođenja zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje (paragraf 10. MRS 2). Zalihe sirovina
materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara, ambalaže i auto - guma vrednuju se po trošku (nabavna
vrijednost).
Zalihe gotovih proizvoda u skladištu vrednuju se po cijeni koštanja. Zalihe gotovih proizvoda i trgovačke robe u
maloprodaji vrednuju se po prodajnoj cijeni (bruto vrijednost), a trošak i neto vrijednost u bilansu stanja ovih
zaliha određuje se smanjenjem prodajne vrijednosti za odgovarajući postotak poreza i postotak bruto marže
(paragraf 22. MRS 2.).
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
ZABILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
1. STALNA SREDSTVA
1.1. Nematerijalna sredstva
13
U bilansu stanja na dan 31.12.2012. godine iskazana je nabavna vrijednost nematerijalnih sredstava u iznosu od
334.049 KM, ispravka vrijednosti u iznosu od 113.941 KM i sadašnja vrijednost u iznosu od 220.108 KM.
Opis
Licenca Ski Data
Licenca Staza Ski centar
Ispravka vrijednosti licenca
Koncesije, patenti, licence, zaštitni znakovi i dr. prava
Ostala nematerijalna ulaganja Elaborat
Studija plan aktivnosti Bjelašnica
Software - program inf. sistema Swallow
Software Ski Data
Ostala nematerijalna ulaganja Biznis plan
Poslovna zgrada projekat vatrodojave i elektroinstalacija
Ispravka vrijednosti ostalih nematerijalnih sredstava
Ostala nematerijalna sredstva
Saldo
01.01.12.
0
0
0
0
56.445
14.980
0
0
0
0
0
71.425
Nematerijalna sredstva
Tekući promet
Duguje Potražuje
64.129
0
56.905
0
0
12.825
121.034
12.825
14.111
0
0
0
8.150
0
22.887
0
93.942
0
2.500
0
0
101.116
141.590
101.116
71.425 262.624
113.941
Saldo
31.12.12.
64.129
56.905
-12.825
108.209
70.557
14.980
8.150
22.887
93.942
2.500
-101.116
111.899
220.108
Na poziciju Ostala nematerijalna sredstva – Biznis plan preknjižena su ulaganja koja računovodstveno imaju
tretman kapitaliziranih troškova razvoja. Iznos nabavne vrijednosti od 93.942 KM i ukupne ispravke vrijednosti
u iznosu od 73.349 KM je preknjižen sa pozicije ostala stalna materijalna sredstva.
Na poziciji Studija plan aktivnosti Bjelašnica je knjižen Ugovor o izradi Plana aktivnosti za KJP ”ZOI 84” OCS
d.o.o Sarajevo br. 2951/08 od 13.08.2008. godine sa ”CETEOR” - Centar za tehnološki i okolinski razvoj d.o.o.
Sarajevo, kojim je ugovorena studija u obliku Plan aktivnosti - Bjelašnica u iznosu od 25.038 KM. Preduzeće
”CETEOR” d.o.o. Sarajevo do 31.12.2011. godine izvršilo je dio obaveza u vrijednosti od 14.835 KM. Planiran
je nastavak izrade druge faze studije u prvoj polovini 2013. godine.
Troškovi amortizacije nematerijalnih sredstava za 2012. godinu iznose 40.642 KM.
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
1.2. Nekretnine, postrojenja i oprema
Nekretnine, postrojenja i oprema vrednuju se po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju.
U bilansu stanja na dan 31.12.2012. godine su iskazane nekretnine, postrojenja i oprema po neotpisanoj
vrijednosti u iznosu od 68.483.622 KM.
U knjigovodstvu je knjiženo sljedeće:
Opis
Zemljište
Građevinski objekti
Saldo
01.01.12.
3.840.000
51.868.148
Tekući promet
Duguje
Potražuje
0
0
2.008.683
1.230.607
Saldo
31.12.12.
3.840.000
52.646.225
14
Postrojenja i oprema (mašine)
Alati, pogonski i kancelarijski namještaj
Transportna sredstva
Nekretnine, postroj. i oprema u pripremi
Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu
Nekretnine, postrojenja i oprema
1.848.018
686.040
500.469
5.929.363
0
914.405
455.656
40.572
5.039.182
-1.228
64.672.038
8.457.269
307.104
106.045
42.588
2.960.570
-1.228
2.455.319
1.035.652
498.452
8.007.974
0
4.645.686 68.483.622
Poslovne promjene tokom 2012. godine na ovoj grupi stalnih sredstava su evidentirane kako slijedi:
Red.
br.
Opis
1
2
Zemljište
Građevinski
objekti
Postrojenja
i oprema
Avansi i
NPO u
pripremi
UKUPNO
3
4
5
6
7 (3+...+6)
NABAVNA VRIJEDNOST
1
2
2a
3
4
Stanje 01.01.2012. godine
Povećanje (nabavke)
Aktivirano sa sredstava u pripremi
Smanjenje
Stanje 31.12.2012. godine
3.840.000
7.875.976
1.200.635
514.848
304.851
9.286.608
5.929.363
5.039.181
3.840.000
74.482.706
194.205
2.455.722
641.243
76.491.390
2.960.571
8.007.973
92.128.045
6.434.021
2.970.570
3.906.665
97.625.971
0
0
0
22.614.558
1.461.082
230.475
4.841.449
500.411
44.674
0
0
0
27.456.007
1.961.492
275.149
0
23.845.165
5.297.185
0
29.142.350
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI
5
6
7
8
Amortizacija do 2012. godine
Amortizacija za 2012. godinu
Smanjenje
Stanje 31.12.2012. godine (5+67)
SADAŠNJA VRIJEDNOST
9
Stanje 01.01.2012. god. (1-5)
3.840.000
51.868.148
3.034.528
5.929.363
64.672.038
10
Stanje 31.12.2012. god. (4-8)
3.840.000
52.646.225
3.989.423
8.007.973
68.483.621
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
U 2012. godini troškovi amortizacije materijalnih stalnih sredstava ukupno iznose 1.961.492 KM, a odnose se na
amortizaciju građevinskih objekata u iznosu od 1.461.082 KM, amortizaciju postrojenja i opreme u iznosu od
328.675 KM, amortizaciju alata i kancelarijskog namještaja u iznosu od 115.055 KM i amortizaciju transportnih
sredstava u iznosu od 56.681 KM.
1.2.1. Zemljište
Na dan 31.12.2012. godine u blansu stanja je iskazana vrijednost zemljišta u iznosu od 3.840.000 KM. Zemljište
se nalazi na lokalitetu općine Trnovo, i to:
R.b.
1
2
3
4
Opis
Zemljište uz olimpijsku kuću
Zemljište uz biletarnicu
Zemljište uz tehničku bazu
Zemljište uz polaznu stanicu trosjedežnice
Broj čestice
3103/3
3102/14
3102/17
3102/15
15
5
6
Zemljište uz grilove Štinji do
Zemljište uz ciljnu kuću u Babinom Dolu
3102/18
3102/26A
1.2.2. Građevinski objekti
Nabavna vrijednost građevinskih objekata iznosi 76.491.390 KM, ukupna ispravka vrijednosti iznosi 23.845.165
KM, a knjigovodstvena vrijednost iznosi 52.646.225 KM.
U toku 2012. godine izvršeno je aktiviranje i ulaganje u građevinske objekte ukupne vrijednosti 2.649.927 KM.
1.2.3. Postrojenja i oprema, alati, pogonski i kancelarijski namještaj i
transportna sredstva
Na ovoj poziciji u bilansu stanja su evidentirana postrojenja i oprema, alati, pogonski i kancelarijski namještaj i
transportna sredstva knjigovodstvene vrijednosti 3.989.423 KM. Poslovne promjene na ovoj značajnoj podgrupi
sredstava u toku 2012. godine su evidentirane kako slijedi:
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
Red.
br.
Opis
Mašine
Alati,
pogonski i
kancelarijski
namještaj
1
2
3
4
Transportna
sredstva
Ukupno
5
6 (3+4+5)
NABAVNA VRIJEDNOST
1
2
3
Stanje 01.01.2012. godine
Nabavke
Prodaja/rashodovanje
5.246.474
965.992
51.588
1.838.222
473.438
17.782
791.280
276.054
235.482
7.875.976
1.715.484
304.852
4
Stanje 31.12.2012. godine (1+2-3)
6.160.878
2.293.878
831.852
9.286.608
5
6
7
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI
Amortizacija do 2012. godine
Amortizacija za 2012. godinu
Prodaja/rashodovanje/preknjiženja
3.398.455
328.675
21.571
1.152.182
115.055
9.011
290.811
56.681
14.092
4.841.449
500.411
44.674
8
Stanje 31.12.2012. godine (5+6-7)
3.705.559
1.258.226
333.400
5.297.185
SADAŠNJA VRIJEDNOST
9
Stanje 01.01.2012. god. (1-5)
1.848.018
686.040
500.469
3.034.528
10
Stanje 31.12.2012. god. (4-8)
2.455.319
1.035.652
498.452
3.989.423
Društvo je kupilo nove opreme u ukupnom iznosu od 1.715.484 KM. Najznačajnije stavke nabavke se odnose na
sljedeće:
Postrojenja i oprema (mašine)
Iznos
16
Oprema za vještački snijeg
Kompjuterska i elektronska oprema
Mobiteli Samsung
Alarmni sistemi za parking
Oprema za grijanje
Oprema za parking - Siemens
Ostalo
688.329
146.285
2.413
1.513
2.550
153.648
1.219
Alati, pogonski i kancelarijski namještaj
Alati
Ograda oko stadiona Babin Do
Aparat i kamera
Stolovi i klupe
Kancelarijski namještaj
Inventar za skijanje
Audio i video aparati
Iznos
9.395
15.200
783
10.500
3.272
275.406
158.881
Transportna sredstva
Iznos
Traktor i putničko vozilo
Motorne sanke sa dodacima
231.950
44.104
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
Na osnovu prijedloga Centralne popisne komisije, donesena je Odluka o otpisu stalnih sredstava nabavne
vrijednosti 51.985 KM, ispravke vrijednosti 33.246 KM i sadašnje vrijednosti 18.739 KM.
1.2.4. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi
U bilansu stanja na dan 31.12.2012. godinu iskazana je vrijednost NPO u pripremi u iznosu od 8.007.974 KM, a
odnosi se na sljedeće stavke:
Opis
Investicije u toku - građevinski objekti
Investicije u toku - postrojenja i oprema
Inv. u toku - projektna dokumentacija
Kuglana Pauli
NPO u pripremi
Saldo
01.01.12.
5.694.463
230.940
3.960
0
5.929.363
Tekući promet
Duguje
Potražuje
3.596.057
1.469.614
-152.733
0
0
0
104.901
0
3.548.225
Saldo
31.12.12.
7.820.906
78.207
3.960
104.901
1.469.614 8.007.974
U toku 2012. godine sa pozicije NPO u pripremi radi stavljanja u funkciju su isknjižena sljedeća stalna sredstva:
R.br.
1
2
Opis
Kafe gril Bjelašnica
Heliodrom
Iznos
132.625
707.040
17
3
4
5
6
Dvosjedna žičara Štinji do
Trafo stanica Štinji do
Gasifikacija Beneton
Grijanje i gromobran-poslovna zgrada
Ukupno
583.253
19.610
16.066
11.019
1.469.614
Dana 17.01.2010. godine je zaključen Sporazum o suorganizaciji svjetskih prvenstava u kuglanju za kadete i
seniore od 12.05. do 28.05.2011. godine između KJP „ZOI '84“ OCS d.o.o. Sarajevo i Kuglaškog saveza BiH.
Sporazumom je, između ostalog, dogovoreno da će Kuglaški savez BiH izvršiti odabir i nabavku nove
osmostazne kuglane, koja po okončanju prvenstva i montaži iste u namjenski prostor kuglane u Zetri ostaje u
vlasništvu KJP „ZOI '84“ OCS d.o.o. Sarajevo.
Članom 5. Sporazuma je dogovoreno da se po prenošenju prava vlasništva novonabavljene osmostazne kuglane
na „ZOI' 84“ stara petostazna kuglana ustupi Kuglaškom savezu bez naknade. U članu 4. je navedeno da u
slučaju neizmirenja finansijskih obaveza od strane Kuglaškog saveza BiH prema dobavljaču opreme, „ZOI '84“
ne snosi bilo kakve obaveze.
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
Dana 07.02.2011. godine zaključen je Ugovor o kupoprodaji kuglane sa montažom nove i demontažom stare
kuglane, između Kuglaškog saveza BiH i dobavljača Pauly Kegelbahnen GmbH iz Njemačke. Ukupna
ugovorena vrijednost nabavke sa montažom i demontažom je 235.000 EUR-a franko Zetra / Sarajevo.
U članu 5. Ugovora je navedeno da isporučena oprema ostaje do kompletnog izmirenja fakture u vlasništvu
Prodavca, sve do isplate ukupne vrijednosti Ugovora. Nakon uplate svake rate dobavljač izdaje kompjutersku
lozinku koja će kuglani omogućavati produžetak licence i rad za mjesec dana. Vrijednost nove kuglane nije
unesena u poslovne knjige Društva na pozicije stalnih sredstava i odloženih prihoda od donacija.
Budući da je Kuglaški savez prestao sa plaćanjem obaveza prema dobavljaču, a kompjuterska lozinka za
nesmetan rad je istekla, u junu 2012. godine KJP „ZOI' 84“ OCS d.o.o. Sarajevo preuzima preostali dug
Kuglaškog saveza BiH, te potpisuje Sporazum sa dobavljačem opreme na iznos od 53.660,34 EUR-a. Dug će biti
vraćen u 12 jednakih mjesečnih rata u iznosu od 4.771,70 EUR-a. Nakon uplate svake rate dobavljač izdaje
kompjutersku lozinku koja će kuglani omogućavati produžetak licence i rad za mjesec dana, a nakon izvršene
uplate posljednje rate dobavljač se obavezuje dostaviti trajnu lozinku, čime će „ZOI '84“ dobiti potpunu licencu.
Preuzeta obaveza u iznosu od 104.901 KM je knjižena na poziciju stalna sredstva u pripremi i poziciju
dugoročne obaveze.
Stara kuglana se vodila u knjigama Društva po nabavnoj vrijednosti od 197.729 KM i ispravci vrijednosti od
45.720 KM. Dana 31.01.2012. godine direktor je donio Odluku o isknjižavanju vrijednosti ugrađene opreme
kuglane u Aneks Olimpijske dvorane Zetra broj 1208/12. Sadašnja vrijednost kuglane u iznosu od 152.010 KM
je isknjižena sa pozicije stalnih sredstava i pozicije 407 – Odloženi prihodi po osnovu donacija.
U skladu sa MRS 16, prilikom pribavljanja stalnih sredstava, potrebno je voditi računa o dva osnovna uslova da
bismo mogli sredstvo priznati u bilansu stanja:
• kada je izvjesno da će buduća ekonomska korist teći u korist pravnog lica,
• kada se trošak sticanja ili procijenjena vrijednost može pouzdano valorizovati ili kada je vrijednost
zasnovana na realnoj osnovi očekivane koristi u očekivanom vremenu.
Zbog propuštenog knjiženja donirane kuglane koja je montirana u dvorani Zetra, Društvo je u bilansu stanja na
dan 31.12.2012. godine podcijenilo vrijednost stalnih sredstava uz istovremeno podcjenjivanje dugoročnih
razgraničenja – odloženih prihoda iz osnova donacije.
U skladu sa naprijed navedenim, preporučujemo Društvu da na odgovarajućoj poziciji stalnih sredstava
evidentira novu kuglanu iz Ugovora o kupoprodaji u iznosu od 235.000 EUR-a (459.620 KM), umanjeno za
evidentirani iznos od 104.901 KM po zaključenom Ugovoru sa dobavljačem o preuzimanju ostatka obaveze, uz
odobrenje dugoročno odloženih prihoda od donacija i ispravke vrijednosti za propušten obračun amortizacije. Na
18
ovaj način evidentirana donacija neće imati uticaja na poslovne rezultate u narednom periodu, a značajna je
informacija korisnicima finansijskih izvještaja o vrijednosti stalnih sredstava kojim društvo raspolaže i upravlja.
Dobavljač ometa korištenje kuglane ukoliko „ZOI '84“ kasni sa plaćanjem obaveze, ali kuglana je montirana u
prostor dvorane Zetra i koristi se, a u 2012. godini je ostvaren prihod od kuglane u iznosu od 37.947 KM.
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
Obračun amortizacije
Društvo se svojim politikama odredilo da vodi sredstva po trošku, odnosno nabavnoj
vrijednosti uz primjenu linearne metode obračuna amortizacije. Stope amortizacije za
pojedine grupe stalnih sredstava su:
•
nematerijalna sredstva
•
građevinski objekti
1,50 % - 3,00%
•
oprema
2,80 % - 14,30%
•
oprema za utovar i pretovar
16,50 %
•
računarska oprema
20,00 %
•
transportna sredstva
15,50%.
20,00%
Za objekte “Ski centar” i “Pista za brzo klizanje” od 01.01.2007. godine koriste se niže stope amortizacije.
Obračun amortizacije sredstava koja su u posjedu privrednog društva, a nisu u funkciji (Bjelašnica, Bob i
sankaška staza i Olimpijska kuća) vrši se stopom od 0,1%. Prema odluci Uprave, obračun amortizacije sredstava
koja se ne koriste primjenom stope od 0,1% vršit će se do momenta dovođenja sredstava u upotrebu.
Tačkom 50. Međunarodnog računovodstvenog standarda 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema, definisano je da
se iznos koji se amortizuje treba rasporediti sistemski tokom vijeka upotrebe sredstva. Ostatak vrijednosti i vijek
upotrebe sredstva treba provjeriti na kraju svake finansijske godine i ukoliko se očekivanja razlikuju od
prethodnih procjena, promjenu(e) treba obračunati u skladu sa MRS-om 8 - Računovodstvene politike, promjene
u računovodstvenim procjenama i greške (tačka 51.).
Stopa otpisa stalnih sredstava na godišnjem nivou se određuje na osnovu procijenjenog preostalog vijeka
upotrebe pojedinačnog stalnog sredstva. To praktično znači da amortizaciona stopa od 0,1% znači da je
konkretnom stalnom sredstvu procijenjen vijek upotrebe od 1.000 godina, što je očigledno nerealno. Nerealne
procjene preostalog vijeka upotrebe sredstva, posredstvom podcijenjene amortizacije, dugoročno povećavaju
razliku između knjigovodstvene vrijednosti i nadoknadivog iznosa stalnih sredstava, te istovremeno precjenjuju
kapital privrednog društva.
Nerealne procjene preostalog vijeka upotrebe stalnih sredstava, posredstvom podcijenjene amortizacije i time
precijenjenog finansijskog rezultata, dugoročno povećavaju razliku između nadoknadivog iznosa i
knjigovodstvene vrijednosti stalnih sredstava, te precjenjuju kapital privrednog društva.
S tim u vezi, preporučujemo da se :
*0
sva stalna sredstva testiraju na umanjenje vrijednosti u skladu sa MRS-om 36,
*1
usklade amortizacione stope sa realnim preostalim vijekom upotrebe svakog pojedinačnog stalnog
sredstva.
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
19
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
1.3. Investicijske nekretnine
U bilansu stanja na dan 31.12.2012. godine iskazane su investicijske nekretnine u iznosu od 508.119 KM. U
knjigovodstvu je evidentirano kako slijedi:
Opis
Ulaganje u unajmljene građevine
Ulaganje u unajmljene građevine
Avansi za investicijske nekretnine
Avansi za građevinske objekte
Avansi za investicijske nekretnine
Investicijske nekretnine
Saldo
01.01.12.
0
0
0
23.372
23.372
Tekući promet
Duguje
Potražuje
2.299
0
2.299
0
200.696
200.696
505.820
23.372
706.516
224.068
23.372
708.815
224.068
Saldo
31.12.12.
2.299
2.299
0
505.820
505.820
508.119
U skladu sa Ugovorom o prodaji nekretnina broj OPU-IP:1096/2012 koji je zaključen sa Mušinović Munibom iz
Sarajeva plaćen je avans u iznosu od 505.820 KM.
1.4. Ostala stalna materijalna sredstva
U bilansu stanja na dan 31.12.2012. godine iskazana su ostala stalna materijalna sredstva u iznosu od 184 KM, a
odnose se na djela likovne umjetnosti i kiparstva.
1.5. Dugoročna razgraničenja
U bilansu stanja na dan 31.12.2012. godine Društvo je iskazalo dugoročna razgraničenja u iznosu od 56.643 KM,
od toga se 30.000 KM odnosi na dio ugovorenih ulaganja od strane JP Kantonalna televizija Sarajevo, kao
zakupca, na adaptaciji prostora OSC „Zetra“ u skladu sa Ugovorom o zakupu broj: 3761/08 od 09.10.2008.
godine. Vrijednost izvedenih radova, inicijalno procijenjenih na 150.000 KM, se kompenzira sa zakupninom.
Ugovor je zaključen na period od pet godina. U 2012. godini je srazmjeran iznos dugoročnih ulaganja od 30.000
KM (1/5 ukupnog iznosa) prenesen na troškove investicionog održavanja.
Iznos od 26.643 KM se odnosi na dugoročno razgraničene kamate na finansijski lizing.
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
2. TEKUĆA SREDSTVA
2.1. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji
U bilansu stanja Društva na dan 31.12.2012. godine iskazane su zalihe knjigovodstvene vrijednosti 7.806.492
20
KM. Knjigovodstveno su evidentirane kako slijedi:
Opis
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitni inventar
Stalna sredstva namijenjena prodaji
Dati avansi za zalihe
Zalihe i sredstva namijenjena prodaji
Saldo
01.01.12.
155.818
7.500.000
153.641
Tekući promet
Duguje
Potražuje
786.357
717.826
0
0
1.021.288 1.092.786
Saldo
31.12.12.
224.349
7.500.000
82.143
7.809.459 1.807.645 1.810.613 7.806.492
2.1.1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar
Na ovoj bilansnoj poziciji iskazano je stanje zaliha u iznosu od 224.349 KM, a u knjigovodstvu je evidentirano:
Opis
Zalihe sirovina i materijala
Zalihe goriva i maziva
Zalihe karata
Zalihe ambalaže
Zalihe pića-bifea
Zalihe hrane u ugostiteljstvu
Kancelarijski materijal
Prelazni konto - materijalno
Sirovine i materijal
Rezervni dijelovi za mašine i postrojenja
Rezervni dijelovi
Sitni inventar na zalihi
Autogume na zalihi
Ambalaža na zalihi
Ambalaža coca-cola
Sitni inventar u upotrebi
Autogume u upotrebi
Ambalaža u upotrebi
Autogume i ambalaža
Sitni inventar na zalihi
Sitni inventar u upotrebi
HTZ oprema u upotrebi
HTZ u magacinu
Alat i sitni inventar
Saldo
01.01.12.
11.526
37.772
7.786
359
14.081
0
932
1.424
73.881
9.788
9.788
29
2.720
1.166
0
2.025
11.782
374
18.096
3.707
260.288
62.131
1.581
327.707
Tekući promet
Duguje Potražuje
100.023
96.547
179.374
171.226
77.491
36.789
-343
0
94.990
96.063
36.357
22.375
27.847
27.847
11.609
306
527.347
451.154
125.643
109.981
125.643
109.981
-29
0
0
0
431
0
352
0
-2.025
0
8.263
5.854
8
0
7.001
5.854
29
1.068
60.498
22.386
17.096
18.832
0
702
77.623
42.988
Saldo
31.12.12.
15.002
45.920
48.488
16
13.008
13.981
932
12.728
150.075
25.450
25.450
0
2.720
1.597
352
0
14.191
382
19.242
2.668
298.400
60.394
879
362.342
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
Ispravka vrijednosti sitnog inventara
Ispravka vrijednosti autoguma
Ispravka vrijednosti ambalaže
Ispravka vrijednosti ambalaže u upotrebi
Ispravka vrijednosti HTZ opreme
Ispravka vrijednosti sirovina, mat., dijelova i invent.
-220.167
-8.196
-1.166
-111
-41.960
-271.600
22.003
5.854
0
0
18.832
46.689
70.932
7.718
0
263
28.937
107.850
-269.097
-10.059
-1.166
-374
-52.065
-332.761
21
Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitni inventar
157.872 784.303
717.826
224.349
2.1.2. Stalna sredstva namijenjena prodaji
U bilansu stanja na dan 31.12.2012. godine vrijednost stalnih sredstava namijenjenih prodaji je iskazana u iznosu
od 7.500.000 KM, a odnosi se na kompleks hotel „Igman“ Veliko Polje. Hotel je namijenjen prodaji putem
Kantonalne agencije za privatizaciju metodom male privatizacije.
Knjigovodstvena vrijednost hotela Igman u momentu preknjiženja na poziciju stalnih sredstava namijenjenih
prodaji je iznosila 4.088.299 KM. Vrijednost se odnosila samo na objekat hotela Igman. U toku 2011. godine
utvrđeno je da 35.571 m2 zemljišta nije upisano u knjige Društva. Prema procjeni vještaka ekonomske struke dr.
Voimira Radojičića, vrijednost kopleksa hotela Igman koji je namijenjen prodaji iznosi 7.500.000 KM, a odnosi
se na:
• Hotel Igman u devastiranom stanju, ukupne površine 12.953,05 m2,
• Depadans Hotela, potpuno devastiran, ukupne površine 1.793,99 m2,
• Zemljište koje pripada hotelu Igman, izvan objekta, ukupne površine
35.571 m2.
Na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj: 2402-3.1/11 od 14.12.2011. godine izvršeno je povećanje vrijednosti
stalnih sredstava namijenjenih prodaji za 3.411.701 KM, što je knjiženo na revalorizacione rezerve.
Da bi se neko sredstvo klasificiralo kao stalno sredstvo namijenjeno prodaji, potrebno je da
ispuni niz uslova koji su postavljeni u MSFI – 5:
 Sredstvo je raspoloživo za trenutnu prodaju;
 Prodaja je vrlo vjerovatna;
 Mora postojati plan prodaje;
 Namjerava se prodati u roku kraćem od jedne godine.
Da bi prodaja bila vrlo vjerovatna, pravno lice mora imati sačinjen plan prodaje i mora biti
pokrenut aktivni program za pronalaženje kupca i ispunjenje plana. Nadalje, sredstvo mora
biti aktivno nuđeno za prodaju po cijeni koja je razumna u odnosu na njenu tekuću fer
vrijednost, što znači da mora biti nuđeno čak po cijeni ispod tržišne. Pored toga, treba
postojati očekivanje da će prodaja zadovoljiti kriterije priznavanja kao okončana prodaja u
roku od godinu dana od datuma klasifikacije, izuzev kako to dopušta tačka 9. MSFI-a 5.
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
Prema tački 9. MSFI-a 5: „Događaji ili okolnosti mogu produžiti periode za dovršenje prodaje preko jedne
godine. Produženje perioda potrebnog da bi se završila prodaja ne isključuje sredstvo (ili grupu za otuđenje) od
klasificiranja kao one koja je namijenjena za prodaju ako je odgoda uzrokovana događajima ili okolnostima
izvan kontrole pravnog lica i postoji dovoljno dokaza da će subjekt ostati u skladu s planom prodaje sredstva (ili
grupe za otuđenje). Ovo će biti slučaj kada su postignuti uslovi iz Dodatka B.“
Preporučujemo Društvu da preispita prodajnu cijenu hotela Igman, obzirom da prodaja
Hotela traje duže od 12 mjeseci, a prema saznanju revizije do sada se nije javio zainteresiran
kupac koji nudi cijenu približnu očekivanoj.
22
2.1.3. Dati avansi
Na ovoj bilansnoj poziciji je iskazano stanje na dan 31.12.2012. godine u iznosu od 82.143 KM. U
knjigovodstvu je evidentirano sljedeće:
Opis
Dati avansi za nabavku materijala
Dati avansi za nabavku robe u druge svrhe
Dati avansi za naručene usluge
Saldo
01.01.12.
917
148.851
3.874
Dati avansi
Tekući promet
Duguje
Potražuje
-917
0
892.136
960.717
130.069
132.070
Saldo
31.12.12.
0
80.270
1.873
153.641 1.021.288 1.092.786
82.143
Dati avansi za nabavku robe u druge svrhe odnose se na sljedeće:
Opis
Građevinski fakultet - IMK
PC Plus d.o.o.
Iznos (KM)
5.382
8.365
Energogas d.o.o.
6.227
Assa Šped - Editrade
Publicum d.o.o.
Salda preko 5.000 KM
20.000
6.786
46.760
Salda ispod 5.000 KM
33.510
Ukupno
80.270
Dati avansi za naručene usluge odnose se na sljedeće:
Opis
VIP Travels
Hotel "Bonaca" Makarska
Iznos (KM)
997
336
VTA Agencija
540
Ukupno
1.873
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
2.2. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani
U bilansu stanja na dan 31.12.2012. godine gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani su
iskazani u iznosu od 957.925 KM. U knjigovodstvu je evidentirano kako slijedi:
Opis
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Potraživanja od prodaje
Druga kratkoročna potraživanja
Potraživanja za PDV - odbitni ulazni porez
Aktivna vremenska razgraničenja
Saldo
01.01.12.
121.515
577.629
294.802
92.737
32.947
Tekući promet
Duguje
Potražuje
21.208.605
21.264.036
3.572.781
3.405.097
1.677.720
1.873.351
1.120.543
1.206.366
7.496
0
Saldo
31.12.12.
66.084
745.313
99.171
6.914
40.443
23
Gotovina, kratkoročna potraživanja
i kratkoročni plasmani
1.119.631 27.587.144 27.748.851
957.925
2.2.1. Gotovina
Na ovoj bilansnoj pozicije je iskazano stanje gotovine na dan 31.12.2012. godine u iznosu od 66.084 KM.
Opis
Transakcijski račun u zemlji - Intesa banka
Unicredit namjenski račun
Intesa namjenski račun
Transakcijski račun BBI
Transakcijski račun UniCredit banka
Transakcijski račun Bor banka
Union banka
Transakcijski račun - prelazni konto
Transakcijski račun - domaća valuta
Devizni račun u bankama u zemlji
Devizni račun - prelazni konto
Transakcijski račun - inostrana valuta
Glavna blagajna
Blagajne za ostale potrebe KM
Blagajne - domaća valuta
Glavna devizna blagajna
Blagajne - inostrana valuta
Ostala novčana sredstva - depoziti - VISA kartice
Ostala novčana sredstva
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Saldo
01.01.12.
96.670
0
966
3.076
1.391
10.532
0
-8.774
103.860
2.376
0
2.376
2.790
12.489
15.279
0
0
0
0
121.515
Tekući promet
Duguje
Potražuje
7.260.872
7.345.421
260.845
251.757
0
0
168.604
171.460
2.089.686
2.086.353
372.788
382.734
3.871.357
3.869.223
2.885.060
2.876.286
16.909.213
16.983.234
227.450
203.578
110.428
110.428
337.878
314.006
1.985.489
1.987.470
1.824.587
1.836.792
3.810.076
3.824.262
67.518
67.518
67.518
67.518
83.920
75.015
83.920
75.015
21.208.605
21.264.036
Saldo
31.12.12.
12.121
9.088
966
220
4.724
587
2.133
0
29.839
26.247
0
26.247
810
283
1.093
0
0
8.905
8.905
66.084
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
Uvidom u izvode o stanju sredstava na računima kod banaka te uvidom u izvještaj blagajne na datum bilansa,
uvjerili smo se da stvarno stanje novca na dan 31.12.2012. godine odgovara stanju iskazanom u glavnoj knjizi i
finansijskom izvještaju.
Saldo na prelaznom kontu u iznosu od 8.905 KM se odnosi na naplaćenu realizaciju putem kartičnog plaćanja
preko POS aparata koji se nalaze na svim prodajnim mjestima „ZOI '84“. Novac je doznačen na transakcijski
račun u januaru 2013. godine.
2.2.2. Kratkoročna potraživanja
U bilansu stanja na dan 31.12.2012. godine kratkoročna potraživanja su iskazana u iznosu od 844.484 KM. U
knjigovodstvu je evidentirano sljedeće:
Opis
Kupci u zemlji
Saldo
01.01.12.
1.286.615
Tekući promet
Duguje
Potražuje
3.426.336
3.098.929
Saldo
31.12.12.
1.614.022
24
Kupci u inostranstvu
Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca
Potraživanja od prodaje
Potraživanja od zaposlenika
Potraživanja za više plaćeni porez na dobit
Potraživanja za više plaćene ostale poreze
Ostala kratkoročna potraživanja
Druga kratkoročna potraživanja
Kratkoročna potraživanja
0
-708.986
577.629
33.908
20.788
240.106
0
294.802
32.670
146.445
3.572.781
1.516.673
0
149.920
11.127
1.677.720
32.670
306.168
3.405.097
1.499.685
0
362.539
11.127
1.873.351
0
-868.709
745.313
50.896
20.788
27.487
0
99.171
872.431
5.250.501
5.278.448
844.484
Potraživanja od kupaca u zemlji na dan 31.12.2012. godine su iskazana u iznosu od 745.313 KM. U
knjigovodstvu je evidentirano sljedeće:
Opis
Potraž. od kupaca u zemlji za usluge
Kupci privremeno - FERI
Kupci u zemlji
Saldo
01.01.12.
577.629
0
577.629
Tekući promet
Duguje
Potražuje
3.233.978
3.076.752
124.266
113.809
3.358.244
3.190.561
Saldo
31.12.12.
734.855
10.458
745.313
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
Pregled kupaca sa značajnijim saldom:
R.b.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Opis
Kuglaški savez BIH
Grad Sarajevo
Tenis klub Sporting
HIT Coloseum doo
BH Telecom dd
Ministarstvo kulture i sporta KS
FIST doo
Iventiva doo
SU-NI doo
Kuglaški klub Željezničar
UD Global group
Enoteka doo Sarajevo
Malzak doo
Potraživanja < 10.000KM
Potraživanja od kupaca
Iznos
153.544
100.000
70.928
68.611
36.206
25.900
25.510
23.772
21.857
15.000
12.050
11.706
11.661
168.569
745.313
Pregledom konfirmacija (IOS) upućenih kupcima utvrdili smo da je 25% salda kupaca iskazanih u knjigovodstvu
25
Društva potvrđeno ovjerenim konfirmacijama.
Na prijedlog Centralne popisne komisije donesena je Odluka o pokretanju postupka utuženja nenaplaćenih
potraživanja, i to:
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Opis
JP TV Kantona Sarajevo
Sport Centar doo
Kuglaški savez BiH
Malzak doo
Hokej klub Bosna
Fondacija za istinu i pravdu
ŠIPAD dd
SDA Centrala
MP Agencija doo
EKO Marketi doo
Udruženje omlad. pogon KK Bosna
UG Slijepih građana u BiH
Terra grafika Obrtnička djelatnost
Amra Osmanbegović
ARIT doo
SARTR
Atletska asocijacija invalida
Sumnjiva i sporna potraživanja
Iznos
41.705
32.687
22.500
20.392
13.630
10.657
9.851
7.569
7.088
6.053
5.360
5.000
4.529
1.704
1.350
1.159
1.124
192.359
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
Potraživanja klasifikovana kao sumnjiva i sporna na dan bilansa iznose 879.167 KM. Budući da su otpisana u
100% iznosu (u prethodnim godinama i u tekućoj godini), nemaju knjigovodstvenu vrijednost na dan
31.12.2012. godine.
Druga kratkoročna potraživanja na dan 31.12.2012. godine su iskazana u iznosu od 99.171 KM, a odnose se na
sljedeće:
Opis
Akontacija za službeni put u zemlji
Akontacija za službeni put u inostranstvo
Akontacija zaposlenima za gotovinske nabavke i
plaćanja
Potraživanja od zaposlenih - mobiteli
Potraživanja od računopolagača
Ostala potraživanja od zaposlenih - parking karte
Ostala potraživanja od zaposlenih - ski karte
Potraživanja za šank
Potraživanja od zaposlenih za učinjene štete
Potraživanja od zaposlenika
Plaćene akontacije poreza na dobit u toku godine
Potraživanja za više plaćeni porez na dobit
Potraživanja za pretplatu PDV-a
Potraživanja za više plaćene ostale poreze i doprinose
Saldo
01.01.12.
0
-938
9.453
0
25.393
0
0
0
0
33.908
20.788
20.788
240.106
240.106
Tekući promet
Duguje
Potražuje
3.307
3.030
57.927
48.033
81.507
1.796
1.061.058
2.395
7.605
300.901
176
1.516.673
0
0
149.920
149.920
68.115
1.796
1.065.551
2.395
7.465
303.124
176
1.499.685
0
0
362.539
362.539
Saldo
31.12.12.
277
8.956
22.846
0
20.900
0
140
-2.223
0
50.896
20.788
20.788
27.487
27.487
26
Potraživanja refundacije šteta
Ostala kratkoročna potraživanja
Ukupno druga kratkoročna potraživanja
0
0
11.127
11.127
11.127
11.127
0
0
294.802 1.677.720 1.873.351
99.171
Potraživanje od računopolagača u iznosu od 20.900 KM se odnosi na pazare od prodaje zaprimljene 30. i
31.12.2012. godine, a uplata na račun u banku je izvršena 03.01.2013. godine.
Potraživanja za više plaćen porez na dobit u iznosu od 20.788 KM se odnose na više plaćene akontacije za porez
na dobit prethodnih godina.
Potraživanja za više plaćene ostale poreze su iskazana u iznosu od 27.487 KM, a odnose se na potraživanja od
UIO za više plaćeni PDV.
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
2.2.3. Potraživanja za PDV
U bilansu stanja na dan 31.12.2012. godine potraživanja za PDV su iskazana u iznosu od 6.914 KM. U
knjigovodstvu je knjiženo sljedeće:
Opis
Potraživanja za ulazni porez
Ulazni PDV na koji nije stečeno pravo odbitka
PDV nakon prijave - nije steč. pravo odbitka
PDV u primljenim fakturama
Ulazni porez na koji nije steč. pravo odbitka
Ulazni porez - nije stečeno pravo odbitka
Potraživanja za PDV - odbitni ulazni porez
Saldo
01.01.12.
0
0
92.737
92.737
0
0
92.737
Tekući promet
Duguje
Potražuje
987.056
987.063
7.359
438
6.051
98.788
1.000.465
1.086.289
120.078
120.078
120.078
120.078
1.120.543
1.206.366
Saldo
31.12.12.
-7
6.921
0
6.914
0
0
6.914
Pregled PDV prijava dat je u dijelu izvještaja o obavezama za PDV.
2.2.4. Aktivna vremenska razgraničenja
Na ovoj poziciji u bilansu stanja na dan 31.12.2012. godine su iskazani razgraničeni troškovi osiguranja imovine
i osoba u iznosu od 40.433 KM.
2.2.5. Vanbilansna evidencija
Na dan 31.12.2012. godine vanbilansna evidencija Društva iznosi 33.815.777 KM. Najveći dio ove evidencije
odnosi se na stalna sredstva van funkcije koja su isknjižena u 2006. godini.
27
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
3. KAPITAL
U bilansu stanja na dan 31.12.2012. godine iskazan je kapital društva u iznosu od 42.310.564 KM. U
knjigovodstvenoj evidenciji je iskazan kako slijedi:
Opis
Državni kapital
Upisani kapital po sudskom rješenju
Kapital osnovne dionice
Osnovni kapital
Revalorizacione rezerve - zemljište
Revalorizacione rezerve - hotel Igman
Revalorizacione rezerve ukupno
Neraspoređena dobit prethodnog perioda
Gubitak izvještajne godine
Kapital
Saldo
01.01.12.
36.525.107
10.000
773.419
37.308.526
3.840.000
3.411.701
7.251.701
1.250.013
-1.236.710
Tekući promet
Duguje
Potražuje
0
13.303
0
0
0
0
0
13.303
0
0
0
0
0
0
1.250.013
920.728
3.183.694 1.236.710
Saldo
31.12.12.
36.538.410
10.000
773.419
37.321.829
3.840.000
3.411.701
7.251.701
920.728
-3.183.694
44.573.530 4.433.707 2.170.741 42.310.564
Ukupna vrijednost kapitala Društva tokom 2012. godine smanjila se za iznos gubitka perioda od 2.262.966 KM,
te iznosi 42.310.564 KM.
U Registru društava kod Općinskog suda u Sarajevu je upisan osnovni kapital Društva u iznosu od 10.000 KM u
100% vlasništvu Kantona Sarajevo. Međutim, revizijom smo utvrdili da je stvarna vlasnička struktura, prije
upisa Kantona Sarajevo, bila sljedeća:
◊ državni kapital sa procentom vlasništva od 98,41402%
◊ privatni kapital sa procentom vlasništva od 1,58698%.
Dakle, upisani osnovni kapital Društva u 100% vlasništvu je Kantona Sarajevo, a prema knjigovodstvenoj
evidenciji 773.419 KM od ukupnog kapitala čine dionice uposlenika po osnovu prethodno izvršene vlasničke
transformacije, tzv. „Markovićeve privatizacije“.
Preporučujemo Društvu da izvrši usklađivanje strukture kapitala u knjigovodstvu sa visinom kapitala upisanom
u sudskom registru, odnosno sa stanjem na dan 31.12.2012. godine kako slijedi:
◊ Osnovni kapital
10.000 KM
◊ Nenominirani kapital
42.300.564 KM.
28
Revalorizacione rezerve
Društvo je iskazalo revalorizacione rezerve u iznosu od 7.251.701 KM, od čega se 3.840.000 KM odnosi na
zemljište u vlasništvu „ZOI ’84“ u općini Trnovo, a 3.411.701 KM se odnosi na zemljište koje pripada hotelu
Igman koji je namijenjen prodaji. Zemljišta su u vlasništvu ZOI 84 ali nisu bila evidentirana u poslovnim
knjigama Društva.
Budući da Društvo vrednuje nekretnine, postrojenja i opremu po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu
amortizaciju, a da se na zemljište ne obračunava amortizacija, isto se vrednuje po nabavnoj vrijednosti.
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
Kako zemljište nije bilo evidentirano u poslovnim knjigama Društva, a nabavna vrijednost nije poznata, za
uknjižavanje zemljišnih jedinica za koje je potvrđeno vlasništvo Društva, bilo je neophodno da se izvrši procjena
vrijednosti. Zemljište je u 2010. i 2011. godini uknjiženo zaduženjem odgovarajućeg konta nekretnina uz
odobrenje konta revalorizacione rezerve. Uknjižavanje zemljišta nije trebalo evidentirati u korist
revalorizacionih rezervi, već u korist (državnog nekorporatiziranog) kapitala.
Uknjižavanje zemljišta nije imalo uticaja na bilans uspjeha tekućeg perioda, niti će uticati u budućnosti, osim u
slučaju eventualnog otuđenja zemljišta kada će se priznati dobit ili gubitak od otuđenja, što bi uticalo na tekući
finansijski rezultat.
Preporučujemo Društvu da izvrši preknjižavanje revalorizacionih rezervi u korist državnog kapitala, budući da
se radi o početnom vrednovanju zemljišta koje nije bilo uneseno u poslovne knjige.
Vezano za naprijed navedeno direktor „ZOI '84“ je dana 31.10.2011. godine, u skladu sa Zaljučkom Vlade
Kantona Sarajevo broj: 02-05-23981-6.1/11 od 25.8.2011. godine, donio Odluku o formiranju stručne komisije
koja, između ostalog, ima i ove zadatke:
• da donese računovodstvenu politiku o amortizaciji,
• da poduzme aktivnosti da se uskladi visina kapitala u internim aktima,
poslovnim knjigama i sudskom registru.
Rok za izvršenje svih zadataka bio je do kraja aprila 2012. godine.
Prema informacijama do kojih je došla revizija, do dana okončanja revizije, komisija nije završila naprijed
navedene zadatke.
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
29
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
4. DUGOROČNA REZERVISANJA
Na ovoj bilansnoj poziciji su iskazana dugoročna rezervisanja i razgraničenja koja na dan 31.12.2012. godine
iznose 25.780.750 KM. Ista su knjigovodstveno evidentirana kako slijedi:
Saldo
Opis
Započeti sudski sporovi
Obračunati troškovi sudskog spora
Rezervisanja očekivanih troškova PTT-a
Rezervisanja po započetim sudskim sporovima
Unaprijed naplaćeni i drugi odloženi prihodi
Dugoročna rezervisanja i razgraničenja
Tekući promet
Saldo
01.01.12.
Duguje
Potražuje
31.12.12.
78.896
1.918
10.000
90.814
24.961.072
0
0
0
0
2.154.262
43.465
0
-10.000
33.465
2.849.662
122.360
1.918
0
124.278
25.656.472
25.051.886 2.154.262 2.883.127
25.780.750
4.1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike
Nadzorni odbor Društva „ZOI '84“ je 2011. godine donio Odluku o evidentiranju troškova rezervisanja po
započetim sudskim sporovima. Ukupna vrijednost započetih sudkih sporova iznosi 347.718 KM, a odnosi se na
sljedeće:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tužitelji
JP "Elektroprivreda BiH"
Mediha Babić
Prnjavorac Fuad
Vasilj Željka
Meća Nedžad
Štampa PTT
Vražalica Hasena
KJKP RAD
Ukupno
Glavni dug
272.736
25.584
8.847
15.917
10.010
2.282
10.010
2.332
347.718
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
4.2. Dugoročna razgraničenja
30
Slijedi pregled evidentiranih dugoročnih razgraničenja:
Saldo
Opis
01.01.12.
Odloženi prihodi od donacija - faza I Zetra
Odloženi prihodi od donacija - faza II Zetra
Odloženi prihodi - koševi MOC
Odloženi prihodi - heliodrom Skupština Grada
Odloženi prihodi - oprema Fa Sport
Odloženi prihodi - kotlovi Kanton Vlada
Odloženi prihodi - rasvjeta općina Trnovo
Odloženi prihodi - BY lift Serda
Odloženi prihodi - dvosjed žičara Kanton
Odloženi prihodi - vještački snijeg Kanton
Odloženi prihodi - vozilo golf Bosnalijek
Odloženi prihodi - vozilo golf Bosnalijek
Odloženi prihodi - park Mojmilo
EdiTrade sanke
Kamioni Maršal - općina Stari Grad
Rasvjeta Bjelašnica - Ministarstvo prostornog uređenja
Rasvjeta Veliko Polje - Fed. ministar. okoliša i turizma
Đurino brdo - Federalno ministarstvo okoliša
Kredit vještački snijeg - Ministarstvo privrede
Vještački snijeg - Ministarstvo privrede podprojekat
Vještački 2011 - Ministarstvo privrede
Sanacija staza K. S. šume
Sanacija asfalt. pristupnih puteva - Zavod za izgradnju
Sanacija ski staza - Kanton Sarajevo
Drvene kućice Odraz
Fond za okol. FBIH prepumpni sistem
Ministarstvo prostorne privati. i prec. oborinskih voda
Sanacija fek. sistema - Fond za okoliš
Mala skijališta - općina Centar
Federalni fond vode
Fedederalni fond staze
Olimpijska kuća - Federalno ministarstvo okoliša
Zavod za izgradnju i uređenje saobraćajnica
17.397.714
593.491
1.334
37.059
3.795
227.260
23.388
151.698
431.646
2.370.795
2.697
2.697
0
0
8.544
247.863
80.000
90.000
427.351
252.004
250.000
1.728.352
519.130
0
14.255
100.000
0
0
0
0
0
0
0
Unaprijed naplaćeni i drugi odloženi prihodi
Tekući promet
Duguje
663.230
542.592
1.334
277
260
2.255
336
1.440
-8.525
213.439
2.697
2.697
0
161
8.544
336
0
0
8.215
157.552
27.606
91.507
-80.870
77.009
280
14.529
29.060
1.138
100.000
188.189
108.974
0
0
24.961.072 2.154.262
Saldo
Potražuje
31.12.12.
-152.010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000
9.779
0
0
-11.624
-13.077
0
0
0
0
-600.000
530.000
0
0
200.000
301.138
100.000
1.300.005
780.851
200.000
184.599
16.582.474
50.898
0
36.782
3.535
225.005
23.052
150.258
440.171
2.157.356
0
0
20.000
9.618
0
247.527
68.376
76.923
419.135
94.452
222.394
1.636.845
0
452.992
13.975
85.471
170.940
300.000
0
1.111.816
671.877
200.000
184.599
2.849.662 25.656.472
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
Donacije se iskazuju kao odloženi prihod koji se priznaje u dobit ili gubitak u skladu sa vijekom upotrebe
imovine.
31
U toku poslovne 2012. godine je utvrđeno da iznos od 600.000 KM koji je uplatio Zavod za izgradnju KS nije
donacija nego pozajmica, pa je izvršena korekcija knjiženja: iznos od 400.000 KM je preknjižen na dugoročne, a
200.000 KM na kratkoročne pozajmice.
U toku 2012. godine na poziciju odloženih prihoda su knjižene donacije doznačene u toku godine u ukupnom
iznosu od 3.595.456 KM. Donirana sredstva su namijenjena za:
• Park Mojmilo u iznosu od 20.000 KM. Sredstva odobrila općina Novi
Grad,
• Edi Trade sanke u iznosu od 9.779 KM,
• Sanaciju ski staza u iznosu od 530.000 KM. Sredstva odobrilo Ministarstvo
privrede Kantona Sarajevo,
• Prečišćavanje otpadnih voda u iznosu od 200.000 KM. Sredstva odobrilo
Ministarstvo prostornog uređenja Kantona Sarajevo,
• Izgradnju malih skijališta u iznosu od 100.000 KM. Sredstva odobrila
općina Centar,
• Olimpijsku kuću u iznosu od 200.000 KM. Sredstva odobrilo Federalno
ministarstvo okoliša,
• Zaštitu okoliša – staze u iznosu od 780.851 KM, prečišćavanje otpadnih
voda u iznosu od 1.600.006 KM. Sredstva je odobrio Fond za zaštitu
okoliša FBiH,
• Uređenje saobraćajnica u iznosu od 184.599 KM. Sredstva odobrio Zavod
za izgradnju i uređenje saobraćajnica.
Obračunata je amortizacija za 2012. godinu doniranih stalnih sredstava u iznosu od 1.274.077 KM, a u istom
iznosu su priznati prihodi od donacija.
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
5. DUGOROČNE OBAVEZE
Društvo je na dan 31.12.2012. godine iskazalo dugoročne obaveze u ukupnom iznosu od 623.367 KM.
5.1. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu u zemlji na dan 31.12.2012. godine iznose 145.825 KM.
32
Dana 30.05.2012. godine zaključen je Ugovor o finansijskom lizingu broj: 7924/12 sa UniCredit leasing d.o.o.
Sarajevo. Predmet lizinga je BRDSKI TRAKTOR REFORM METRIC H7X, broj šasije
VAR226025BAC10459. Nabavna vrijednost predmeta lizinga bez PDV-a iznosi 213.950 KM. Ukupan iznos
lizing naknada bez PDV-a iznosi 66.384 EUR-a (129.837 KM), PDV na cjelokupan iznos Ugovora iznosi 20.584
EUR-a (40.258 KM). Vrijeme trajanja lizing ugovora je 60 mjeseci. Iznos mjesečne rate je 2.163,95 KM.
Efektivna kamatna stopa bez PDV-a iznosi 9,19%.
Dana 19.12.2012. godine zaključen je Ugovor o finansijskom lizingu pokretnina broj: 5315/12 sa ASA Aleasing
d.o.o. Sarajevo. Predmet lizinga je vozilo marke VOLKSWAGEN T5 2,5 TDI 4x4, broj šasije
WV2ZZZ7HZ8X013669. Nabavna vrijednost predmeta lizinga je 14.421 EUR-a (28.205 KM), PDV iznosi
2.452 EUR-a (4.795 KM). Vrijeme trajanja lizing ugovora je 60 mjeseci. Efektivna kamatna stopa bez PDV-a
iznosi 9,38%.
Oprema nabavljena na finansijski lizing u poslovnim knjigama Društva je iskazana kao stalno sredstvo i kao
obaveza po lizing aranžmanu, a kamata koja se plaća je knjižena na razgraničenja i priznaje se kao rashod po
periodima trajanja lizinga.
5.2. Ostale dugoročne obaveze
Na ovoj bilansnoj poziciji su iskazane ostale dugoročne obaveze na dan 31.12.2012. godine u ukupnom iznosu
od 477.542 KM.
Opis
Dugoročna razgraničenja obaveza Duol
Dugoročne obaveze Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Dugoročne obaveze Pauli
Edi Trade licenca
Ostale dugoročne obaveze
Saldo
01.01.12.
118.632
0
0
0
Tekući promet
Duguje
Potražuje
0
-118.632
200.000
600.000
17.492
43.729
0
51.305
118.632 217.492
576.402
Saldo
31.12.12.
0
400.000
26.238
51.305
477.542
U skladu sa preporukom revizije za 2011. godinu obaveza prema DUOL d.o.o. Ljubljana u iznosu od 118.632
KM je preknjižena sa dugoročnih na kratkoročne obaveze.
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
6. KRATKOROČNE OBAVEZE
6.1. Kratkoročne finansijske obaveze
Društvo je na dan 31.12.2012. godine iskazalo kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od 3.528.099 KM. Iste
su evidentirane kako slijedi:
Opis
Kratkoročni krediti uzeti u zemlji
Kratkoročni dio dugoročnih obaveza po
finansijskom lizingu
Ostale kratkoročne finansijske obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze
Saldo
01.01.12.
900.000
2.540
790
Tekući promet
Duguje
Potražuje
1.050.000 3.050.000
125.885
111.915
192.497
670.072
Saldo
31.12.12.
2.900.000
69.152
558.947
903.329 1.287.801 3.912.570 3.528.099
33
6.1.1. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji
Na ovoj bilansnoj poziciji je iskazano saldo obaveza po finansijskim kreditima uzetim od banaka u zemlji na dan
31.12.2012. godine u ukupnom iznosu od 2.900.000 KM. U odnosu na prethodnu godinu, isti je povećan za
2.000.000 KM.
Saldo
01.01.12.
Opis
Kratkoročni krediti uzeti u zemlji
Tekući promet
Duguje
Potražuje
Saldo
31.12.12.
900.000 1.050.000 3.050.000 2.900.000
U toku 2012. godine zaključeni su sljedeći ugovori o kratkoročnim kreditima:
- Ugovor broj: 10000015-KK-1/12 od 02.07.2012. godine zaključen sa UniCredit bankom d.d. Iznos kredita
600.000 KM, kamatna stopa 8,5%, rok vraćanja kredita do 15.07.2013. godine, namjena - za poslovno
finansiranje. Na dan 31.12.2012. godine saldo je 350.000 KM. Instrumenti obezbjeđenja kredita su 5 bjanko
vlastitih mjenica korisnika kredita i Anex ugovora sa HIT Coloseum i Gorenje komerc po kojem će se sredstva
od zakupnine usmjeravati na poseban račun klijenta u UniCredit banci.
- Ugovor broj: 10000015-RK-1/12 od 02.07.2012. godine zaključen sa UniCredit bankom dd. Iznos kredita
300.000 KM, kamatna stopa 8,5%, rok vraćanja kredita do 28.02.2013. godine, namjena - poslovno finansiranje
na bazi revolvinga. Na dan 31.12.2012. godine saldo je 300.000 KM. Instrumenti obezbjeđenja kredita su 5
bjanko vlastitih mjenica korisnika kredita.
- Ugovor broj: 1110112-44-40-10937-4 od 31.07.2012. godine zaključen sa Union bankom d.d. Sarajevo. Iznos
kredita 1.500.000 KM, kamatna stopa 7,5%, rok vraćanja kredita do 10.01.2013. godine, namjena - realizacija
projekta Žičara Veliko Polje i Hotel SKI Malo Polje na Igmanu, kao i za izmirenje obaveza prema izvođačima
radova, te dijela obaveza prema isporučiocima energenata i poreskih obaveza. Na dan 31.12.2012. godine saldo
je 1.500.000
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
KM. Instrumenti obezbjeđenja kredita su 10 bjanko potpisanih mjenica i 10 bjanko ovjerenih naloga za plaćanje
korisnika kredita.
- Ugovor broj: 208099/12 od 18.09.2012. godine zaključen sa Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Sarajevo. Iznos
kredita 200.000 KM, kamatna stopa 7,5%, rok vraćanja kredita je 60 dana od dana prvog puštanja sredstava,
namjena - finansiranje tekućeg poslovanja. Kredit je otplaćen u roku. Instrumenti obezbjeđenja kredita su 12
bjanko vlastitih mjenica korisnika kredita i 5 bjanko ovjerenih transakcijskih naloga.
- Ugovor broj: 208528/12 od 24.12.2012. godine zaključen sa Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH Sarajevo. Iznos
kredita 400.000 KM, kamatna stopa 7,5%, kredit se vraća u dvije rate, rok za prvu ratu kredita je 08.02.2013.
godine, a za drugu ratu je 15.02.2013. godine. Na dan 31.12.2012. godine saldo je 400.000 KM. Instrumenti
obezbjeđenja kredita su 12 bjanko vlastitih mjenica korisnika kredita i 5 bjanko ovjerenih transakcijskih naloga.
6.1.2. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza
Na ovoj bilansnoj poziciji je iskazan kratkoročni dio dugoročnih obaveza na dan 31.12.2012. godine u iznosu od
69.152 KM. Knjigovodstveno su evidentirane kako slijedi:
Opis
Kratkoročne obaveze po fin. kreditima od dr. fin. institucija
Kratkoročne obaveze Pauli
Saldo
01.01.12.
2.540
0
Tekući promet
Duguje
Potražuje
125.885
131.276
0
61.221
Saldo
31.12.12.
7.930
61.221
34
Kratkoročni dio dugoročnih obaveza po fin. lizingu
2.540
125.885
192.497
69.152
U skladu sa MRS sa dugoročnih obaveza je preknjižen dio obaveza koji se odnosi na tekuću poslovnu godinu.
6.1.3. Ostale kratkoročne finansijske obaveze
Na ovoj bilansnoj poziciji su iskazane ostale kratkoročne finansijske obaveze koje na dan 31.12.2012. godine
iznose 558.947 KM. Iste su knjigovodstveno evidentirane kako slijedi:
Opis
Kratkoročne obaveze za kredit od PTT-a - mobiteli
Kratkoročne obaveze Siemens
Ostale kratkoročne finansijske obaveze
Kratkoročne obaveze Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Kratkoročne obaveze - avio karte
Obaveze ZOITOURS-a
Ostale kratkoročne finansijske obaveze
Saldo
01.01.12.
171
0
521
0
0
98
790
Tekući promet
Duguje
Potražuje
-766
70
5.000
355.397
106.384
113.406
0
200.000
1.297
1.297
0
-98
111.915
670.072
Saldo
31.12.12.
1.007
350.397
7.543
200.000
0
0
558.947
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
Dana 17.12.2012. godine sa Siemens d.o.o. Sarajevo je zaključen Sporazum o definisanju rokova i načina
izmirenja duga broj 3937-1/12. Dogovoreno je da se ukupan dug u iznosu od 355.396 KM otplati u sedam rata, a
najkasnije do 28.06.2013. godine.
6.2. Obaveze iz poslovanja
Društvo je na dan 31.12.2012. godine evidentiralo obaveze iz poslovanja u iznosu od 4.434.142 KM. Iste se
odnose na primljene avanse i depozite, te dobavljače.
Knjigovodstveno su evidentirane kako slijedi:
Opis
Primljeni avansi i depoziti
Dobavljači u zemlji
Dobavljači u inozemstvu
Obaveze iz poslovanja
Saldo
01.01.12.
8.393
2.679.237
0
Tekući promet
Duguje
Potražuje
506.202
546.824
5.586.662 7.292.553
199.514
199.514
Saldo
31.12.12.
49.014
4.385.128
0
2.687.630 6.292.377 8.038.890 4.434.142
6.2.1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije
Na ovoj bilansnoj poziciji su iskazani primljeni avansi i depoziti koji na dan 31.12.2012. godine iznose 49.016
KM. Isti su knjigovodstveno evidentirani kako slijedi:
Opis
Primljeni avansi iz zemlje
Primljeni avansi iz inostranstva
Obaveze za primljene depozite u zemlji
Saldo
01.01.12.
4.842
102
3.450
Tekući promet
Duguje
Potražuje
497.278
538.003
8.923
8.822
0
0
Saldo
31.12.12.
45.566
0
3.450
35
Primljeni avansi, depoziti i kaucije
8.393
506.202
546.824
49.016
Na dan 31.12.2012. godine iskazan je saldo primljenih avansa u iznosu od 45.566 KM. Najznačajniji iznosi
avansa u zemlji su primljeni od:
1. Ministarstvo obrazovanja i nauke KS...............................21.367 KM
2. Ministarstvo kulture i sporta KS ......................................10.047 KM
3. BH Telecom Sindikat ....................................................... 1.994 KM
4. Sportski bilijar klub ......................................................... 1.202 KM
5. Klub ritmičke gimnastike „Bosna Gym“ ........................... 855 KM
6. Gradski klub vodenih sportova ......................................... 855 KM
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
6.2.2. Dobavljači
Na ovoj bilansnoj poziciji su iskazane obaveze prema dobavljačima u zemlji koje na dan 31.12.2012. godine
iznose 4.385.126 KM.
Knjigovodstveno su evidentirane kako slijedi:
Saldo
01.01.12.
2.665.253
1.517
12.467
2.679.237
0
Opis
Dobavljači usluga - PDV obveznici
Dobavljači dobara koji nisu PDV obveznici
Dobavljači usluga koji nisu PDV obveznici
Dobavljači u zemlji
Dobavljači u inozemstvu
Dobavljači
Tekući promet
Duguje
Potražuje
5.572.746 7.290.728
335
-1.182
13.581
3.007
5.586.662 7.292.553
199.514
199.514
Saldo
31.12.12.
4.383.232
0
1.893
4.385.128
0
2.679.237 5.786.175 7.492.066 4.385.126
Dajemo pregled dobavljača sa značajnim saldom na datum bilansa tekuće godine:
R.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Opis
ORMAN doo
KJKP Toplane
KJKP RAD
ASSA ŠPED DUOL
HARISCO doo
MGBH doo
Elektrodistribucija
HIFA Petrol doo
Sarajevo-osiguranje
ASSA ŠPED doo
ASSA SPED SUFFAG
Sarajevo šume doo
MANJO doo
TPDC Sarajevo, DD Rajlovac
STEP dd
Unioninvest
Iznos
1.033.202
757.882
302.900
270.852
200.648
177.746
148.783
120.086
92.101
86.525
84.870
82.913
77.520
60.645
59.636
59.340
36
17
Obaveze manje od 50.000 KM
769.475
Ukupno dobavljači
4.385.126
Pregledom konfirmacija (IOS) obaveza prema dobavljačima utvrdili smo da je 50% salda dobavljača iskazanih u
poslovnim knjigama potvrđeno ovjerenim konfirmacijama.
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
6.3. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih
Na ovoj bilansnoj poziciji iskazana je obaveza prema zaposlenima na dan 31.12.2012. godine u iznosu od
735.157 KM. Knjigovodstveno su evidentirane kako slijedi:
Saldo
01.01.12.
0
0
0
0
0
0
51.031
33.315
0
84.346
1.166
0
1.166
Opis
Obaveze za neto plaće iz redovnog rada
Obaveze po osnovu obustava iz plaća
Obaveze za topli obrok
Obaveze za porez na dohodak
Doprinos zaštita od nesreća
Doprinos vodoprivredne naknade
Obaveze za doprinose PIO
Doprinosi za zdravstveno osiguranje
Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti
Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća
Obaveze za otpremnine
Obaveze regres
Obaveze za ostala primanja zaposlenih
Obaveze po osnovu plaća, naknada i
ostalih primanja zaposlenih
Tekući promet
Duguje
Potražuje
1.891.877 2.046.574
269.151
296.270
320.130
381.420
113.276
124.145
6.519
10.233
7.031
10.233
511.758
723.573
363.836
519.086
40.063
62.919
3.523.641 4.174.453
12.271
11.105
149.713
149.713
161.984
160.819
Saldo
31.12.12.
154.698
27.119
61.290
10.869
3.714
3.201
262.846
188.564
22.856
735.157
0
0
0
85.512 3.685.626 4.335.271
735.157
Obaveze za neto plaće, topli obrok i porez na dohodak se odnose na mjesec decembar, obaveze za doprinos za
zdravstvo se odnose na period od oktobra do decembra, a obaveze za doprinos za PIO se odnose na period od
septembra do decembra 2012. godine.
Dajemo pregled obračunatih plata, te pratećih poreza i doprinosa u 2012. godini:
Mjesec
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Bruto
plata
1
241.438
251.510
246.903
237.528
248.407
240.338
Doprinosi
iz plate
(31%)
Neto plate
2
3 (1-2)
74.846
77.968
76.540
73.634
77.006
74.505
166.592
173.542
170.363
163.894
171.401
165.833
Doprinosi
na plate
(10,5%)
4
25.351
26.409
25.925
24.940
26.083
25.235
Porez
na
dohodak
(10%)
Plata na
ruke
Ukupno
porez i
doprinosi
5
6 (3-5)
7 (2+4+5)
9.359
9.816
9.570
9.049
9.769
9.326
157.233
163.725
160.793
154.846
161.632
156.507
109.556
114.193
112.035
107.623
112.859
109.066
Broj
zaposlenih
184
190
188
189
183
184
37
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
Ukupno
249.272
280.937
243.378
291.141
335.408
279.709
3.145.969
77.274
87.091
75.447
90.254
103.976
86.710
975.250
171.997
193.847
167.931
200.887
231.431
192.999
2.170.718
26.174
29.498
25.555
30.570
35.218
29.369
330.327
9.831
11.497
8.786
11.654
14.618
10.869
124.145
162.166
182.349
159.145
189.233
216.814
182.130
2.046.574
113.279
128.086
109.788
132.477
153.812
126.948
1.429.722
184
202
208
216
216
217
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
6.4. Druge obaveze
U bilansu stanja na dan 31.12.2012. godine iskazane su druge obaveze u iznosu od 124.565 KM.
Knjigovodstveno su evidentirane kako slijedi:
Opis
Obaveze za kamatu
Obaveze za naknade članovima odbora, komisija i sl.
Obaveze za porez i posebne dažbine na naknade članovima
Obaveze za doprinose u vezi naknada članovima odbora
Obaveze prema fiz. osobama za naknade po ugovorima
Obaveze za porez i posebne dažbine na naknade fizičkim l.
Obaveze za doprinose u vezi naknada fizičkim licima
Ostale obaveze
Druge obaveze
Saldo
01.01.12.
0
3.119
0
1.337
9.993
1.948
1.869
0
Tekući promet
Duguje
Potražuje
6.076
26.262
53.259
57.902
5.964
5.964
46.201
55.452
544.797
605.025
54.378
64.034
7.345
5.475
289.736
293.940
Saldo
31.12.12.
20.185
7.762
0
10.589
70.221
11.603
0
4.204
18.266 1.007.756 1.114.054
124.565
Slijedi pregled neto naknada članovima Skupštine, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u 2012. godini.
Prema instrukciji Federalnog ministarstva privrede broj: 07-05-21589/08 od 02.07.2008. godine, utvrđene su
naknade članovima Nadzornog odbora na mjesečnom nivou i to:
− predsjedniku u iznosu od 600 KM,
− članovima u iznosu od 500 KM.
Istom Instrukcijom su utvrđene i naknade članovima Odbora za reviziju na mjesečnom nivou i to:
− predsjedniku u iznosu od 450 KM,
− članovima u iznosu od 400 KM.
Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-27387-9/11 dana 20.10.2011. godine utvrđene su naknade
članovima Skupštine na godišnjem nivou i to:
− predsjedniku u iznosu od 1.350 KM,
− članovima u iznosu od 1.200 KM.
Preduzeće je 05.10.2012. godine Rješenjem Odbora za reviziju broj: 2902-4.3/12 formiralo Odjel interne
revizije, te odredilo mjesečnu neto naknadu za direktora interne revizije u iznosu od 750 KM.
38
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
6.5. Obaveze za PDV
U bilansu stanja na dan 31.12.2012. godine iskazane su obaveze za PDV u iznosu od 186.917 KM.
Knjigovodstveno su evidentirane kako slijedi:
Saldo
01.01.12.
0
0
0
0
0
0
Opis
PDV po osnovu isporuka drugim obveznicima PDV-a
PDV po primljenim avansima
PDV po osnovu vlastite potrošnje u neposlovne svrhe
PDV po osnovu isporuka neobvez. PDV-a
PDV obračunat na usluge stranih lica
Druge obveze iz osnova PDV-a
Obaveze za PDV
Tekući promet
Duguje Potražuje
302.638
302.638
6.616
6.616
175.339
362.257
415.964
415.964
3.632
3.632
4.291
4.291
Saldo
31.12.12.
0
0
186.917
0
0
0
0 908.481 1.095.399
186.917
Slijedi pregled PDV prijava u 2012. godini:
Mjesec
Isporuke
Izlazni
PDV
Nabavke
Ulazni
PDV
Za
uplatu/
povrat
polje 11
polje 51
polje 21
polje 61
51-61
Krajnja
potrošnja
polje 32
FBIH
Januar
Februar
Mart
April
Maj
Jun
Jul
Avgust
Septembar
Oktobar
Novembar
909.030
386.929
244.883
210.522
260.618
453.917
106.339
130.819
225.375
221.293
1.097.548
154.535
65.778
41.630
35.789
44.305
77.166
18.078
22.239
38.314
37.620
186.583
937.319
392.490
520.998
423.677
389.188
409.437
195.545
570.347
483.239
719.161
1.622.446
152.905
57.685
59.262
59.699
45.968
57.066
26.848
80.977
68.930
112.677
171.334
1.630
8.093
-17.632
-23.910
-1.663
20.100
-8.770
-58.738
-30.616
-75.057
15.249
136.149
41.766
32.429
23.125
27.936
26.450
8.964
10.328
17.812
20.472
129.026
Decembar
2.196.267
373.366
912.126
186.449
186.917
55.373
Ukupno
6.443.540
1.095.403
7.575.973
1.079.800
15.603
529.830
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
39
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
6.6. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine
Na ovoj bilansnoj poziciji iskazane su obaveze za ostale poreze i druge dažbine na dan 31.12.2012. godine u
iznosu od 38.370 KM. Knjigovodstveno su evidentirane kako slijedi:
Opis
Obaveze za naknade za šume
Obaveze za članarine turističkim zajednicama
Obaveze za članarine privrednih komora
Obaveze naknade, Fond invalidnost
Boravišna taksa
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine
Saldo
01.01.12.
2.731
1.844
1.932
0
0
6.507
Tekući promet
Duguje
Potražuje
5.045
4.868
1.844
4.041
1.932
6.334
0
24.853
1.901
2.490
10.722
42.585
Saldo
31.12.12.
2.554
4.041
6.334
24.853
589
38.370
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
7. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
U bilansu stanja na dan 31.12.2012. godine iskazana su pasivna vremenska razgraničenja u iznosu od 269.162
40
KM. Knjigovodstveno su evidentirana kako slijedi:
Opis
Obračunata zakupnina - Nora
Troškovi osiguranja - ugostiteljstvo
Unaprijed obračunati rashodi razdoblja
Odloženi prihodi - zakup Sarajevo osiguranje
Odloženi prihodi - putno zdravstveno osigu. Sarajevo osiguranje
Odloženi prihod - ski data
Kredit mobiteli
Odloženi prihod - streljana
Odloženi prihod - parking
Odloženi prihod od komisione prodaje - Sejtarija
Odloženi prihod od komisione prodaje
Odloženi prihod - E kupon klizanje
Obračunati prihodi narednog razdoblja
Odloženi prihod - talon karta
Odloženi prihod - ski karta za sezonu 2013. god.
Odloženi prihod - led
Odloženi prihod led - grad
Odloženi prihodi za primljene donacije i sl.
Saldo
01.01.12.
0
0
0
13.800
114
282
0
1.522
0
2.071
20.034
1.558
39.382
1.786
182.219
10.000
100.077
294.082
Pasivna vremenska razgraničenja
333.464
Tekući promet
Duguje Potražuje
0
25.641
0
775
0
26.416
0
-13.800
0
-114
0
-282
2.438
3.717
0
6.331
0
146
1.993
21
23.891
27.585
0
239
28.322
23.842
0
-1.154
0
24.990
0
-10.000
0
-100.077
0
-86.240
28.322
-35.982
Saldo
31.12.12.
25.641
775
26.416
0
0
0
1.279
7.853
146
99
23.728
1.797
34.902
632
207.210
0
0
207.842
269.162
41
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Finansijski izvještaji
8. PRIHODI I RASHODI
U revidiranom periodu evidentirani su prihodi, rashodi te finansijski rezultat kako slijedi:
2012.
Rashodi
Prihodi
(gubici)
(dobici)
Opis
Poslovni prihodi
Finansijski prihodi
Ostali prihodi i dobici
UKUPNI PRIHODI
Poslovni rashodi
Finansijski rashodi
Ostali rashodi i gubici
Rashodi iz osnova usklađivanja vrijednosti
Rashodi iz osnova ispravki grešaka iz ranijih godina
UKUPNI RASHODI
10.075.555
199.724
704.919
0
31.579
11.011.777
DOBIT/GUBITAK
-2.262.966
2011.
Rashodi
Prihodi
(gubici)
(dobici)
8.387.926
78
360.807
8.748.811
6.792.817
8.184
197.680
6.998.681
6.675.618
28.336
250.510
2.546
28.367
6.985.378
13.303
Društvo je tokom 2012. godine ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 8.748.811 KM, te ukupne rashode u iznosu
od 11.011.777 KM, što za finansijski rezultat daje gubitak u iznosu od 2.262.966 KM.
Najznačajnijii dio prihoda čine poslovni prihodi koji su evidentirani u iznosu od 8.387.926 KM. Finansijski
prihodi su iznosili svega 78 KM, dok se na ostale prihode odnosi iznos od 360.807 KM.
Najznačajniji dio rashoda čine poslovni rashodi koji su evidentirani u iznosu od 10.075.555 KM. Finansijski
rashodi su iznosili svega 199.724 KM, dok se na ostale rashode odnosi iznos od 704.919 KM. U 2012. godini se
javljaju i rashodi iz osnova ispravki grešaka iz ranijih perioda u iznosu od 31.579 KM.
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
Poslovni prihodi
Preduzeće je u periodu 01.01. - 31.12.2012. godine u bilansu uspjeha iskazalo poslovne prihode u iznosu od
42
8.387.926 KM. U nastavku dajemo pregled najznačajnijih stavki poslovnih prihoda ostvarenih u toku 2012.
godine:
Opis
Prohodi od šanka hostel Feri
Prohod Baby lift
Sportsko-rekreativne aktivnosti - ski karte
Sportsko-rekreativne aktivnosti - klizanje
Prihod od usluga ski servisa
Prihod od parkiranja
Prihod šank
Usluge - koncerti
Usluge - razne manifestacije
Usluge - ostale organizacije takmičenja
Refundacija utroška električne energije
Prihod od prodaje učinaka
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje učinaka
Prihodi sufinansiranje projekata
Prihodi od najma poslovnih prostora
Prihodi od najma ugostiteljskog prostora
Prihodi od najma reklamnih površina
Prihodi od zakupa
Tekuće donacije u novcu
Donacije u iznosu amortizacije doniranih sredstava
Prihodi od donacija
Ostali prihodi po drugim osnovama
Ukupno
Iznos
53.730
51.756
972.724
258.138
51.682
95.665
155.502
141.530
207.888
245.369
59.827
2.937.928
2.131.539
4.667
877.945
58.644
135.309
1.166.851
813.889
1.292.036
2.106.140
40.802
8.387.926
Iz prethodne tabele ukupnih poslovnih prihoda vidimo da je Društvo najveće prihode ostvarilo iz prodaje usluga,
odnosno: ski karte, klizanje, ugostiteljstvo, koncerti, razne manifestacije i takmičenja. Pružanjem vlastitih usluga
za investicije ostvaren je prihod od 2.131.539 KM. Društvo je najmom poslovnih prostora, ugostiteljskog
prostora i reklamnih površina u 2012. godini ostvarilo prihod u iznosu od 1.166.851 KM. Prihodi od donacija se
odnose na tekuće donacije u novcu (813.889 KM) i prihode od donacija u iznosu amortizacije doniranih
sredstava (1.292.036 KM).
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Zabilješke uz finansijske izvještaje za 2012. godinu
Poslovni rashodi
Društvo je u periodu 01.01. - 31.12.2012. godine iskazalo poslovne rashode u iznosu od 10.075.555 KM. U
nastavku dajemo pregled najznačajnijih stavki poslovnih rashoda ostvarenih u toku 2012. godine:
43
Opis
Utrošene sirovine i materijal
Utrošena energija i gorivo
Utrošak rezervnih dijelova
Otpis sitnog inventara, ambalaže i autoguma
Materijalni troškovi
Bruto plaće
Troškovi ostalih primanja, naknada i mat. prava zaposl.
Troškovi naknade članovima odbora, komisija, i sl.
Troškovi naknada ostalim fizičkim licima
Troškovi plaća i ostala primanja zaposlenih
Troškovi usluga održavanja
Troškovi zakupa
Troškovi reklame i sponzorstva
Troškovi proizvodnih usluga
Amortizacija i troškovi rezervisanja
Troškovi neproizvodnih usluga
Troškovi reprezentacije
Troškovi premija osiguranja
Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga
Troškovi poreza, nakn., taksi i dr. dažbina na teret pr. lica
Ostali nematerijalni troškovi
Nematerijalni troškovi
Ukupno
Iznos
279.906
748.047
106.927
111.101
1.245.980
3.476.297
791.295
69.069
657.641
5.030.435
284.854
217.895
148.296
683.763
2.056.704
584.582
123.759
85.225
77.514
55.829
71.383
1.058.672
10.075.554
Iz prethodne tabele ukupnih poslovnih rashoda vidimo da se najznačajniji dio rashoda u 2012. godini odnosi na
troškove plaća i ostalih primanja zaposlenih, te troškove amortizacije.
KJP “ZOI ‘84” OCS d.o.o. Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2012. godinu
9. PRIMJEDBE NA NACRT IZVJEŠTAJA
Uprava KJP „ZOI '84“ OCS d.o.o. Sarajevo je dostavila Komentar na Nacrt izvještaja o obavljenoj reviziji
finansijskih izvještaja za 2012. godinu, akt broj: 475/13, u kojem su dostavljena obrazloženja i konstatacije za
sljedeće nalaze revizije:
•Propušteno knjiženje donirane kuglane Pauli – potcijenjena vrijednost stalnih sredstava
Vrijednost donirane kuglane nije knjižena na poziciju stalnih sredstava iz sljedećih razloga:
- prema Ugovoru zaključenom sa ispuručiocem opreme prenos vlasništva na sredstvu uslovljen je otplatom u
cjelosti i
- nemogućnost definisanja nabavne vrijednosti kuglane jer nije dostavljena potpuna dokumentacija vezana za
44
uvoz opreme.
•Nerealna procjena preostalog vijeka upotrebe stalnih sredstava
Niske stope amortizacije se koriste za objekte koji se ne koriste, jer su dijelom ili u cjelosti devastirani i za
objekte kod kojih je iskorištenost kapaciteta 20 – 40% od raspoloživih.
Nadzorni odbor preduzeća je donio Odluku o donošenju računovodstvenih politika i obračunu amortizacije broj:
191-9.1/12 u skladu s kojom se vrši obračun amortizacije.
•Knjigovodstvena vrijednost hotela Igman
Vrijednost hotela Igman je u poslovnim evidencijama usklađena sa procjenjenim iznosom koji je usvojen od
strane Nadzornog odbora preduzeća.
U nastavku dajemo obrazloženje revizije:
1. Nismo prihvatli primjedbu koja se odnosi na neiskazivanje nove kuglane, budući da nova kuglana zadovoljava
definiciju i kriterije za priznavanje, a što je detaljnije obrazloženo u ovom Izvještaju.
2. Nismo prihvatli primjedbu koja se odnosi na nisku stopu amortizacije, budući da je precijenjen vijek upotrebe
sredstava, a što je detaljnije obrazloženo u ovom Izvještaju.
3. Nismo prihvatli primjedbu koja se odnosi na vrednovanje hotela Igman, iz razloga koje smo detaljnije
obrazložili u ovom Izvještaju.
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Broj:
Vaš broj:
Datum:04.01.2013.
SKUPŠTINI PREDUZEĆA KJP „ZOI 84“ OCS d.o.o.Sarajevo
PREDMET:
IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA KJP ZOI 84 OCS d.o.o. SARAJEVO
u 2012.godini
Nadzorni odbor preduzeća KJP „ZOI 84“OCS d.o.o. Sarajevo je imenovan Rješenjem Skupštine
preduzeća broj 1898-4/10 od 12.07.2010.godine u sastavu:Talić Mirza,predsjednik;Hasanović
Avdija,član i Bajrić Amra,član.
U skladu sa članom 246.stav 1.tačka 4.Zakona o privrednim društvima i člana 33.stav 1.tačka 7.
Statuta preduzeća,Nadzorni odbor KJP „ZOI 84 „ Olimpijski centar Sarajevo d.o.o.Sarajevo,dostavlja
Skupštini preduzeća Izvještaj o svom radu u 2012.godini.
Nadzorni odbor je radio u okviru zakonom propisane nadležnosti definirane u Zakonu o javnim
preduzećima u Federaciji BiH i Statutu preduzeća.Način rada,održavanje sjednica,odlučivanje i
druga pitanja koja se tiču rada Nadzornog odbora utvrđena su Poslovnikom o radu Nadzornog
odbora.
Nadzorni odbor je u naprijed navedenom sazivu održao u 2012.godini 15 sjednica od čega 9
redovnih sjednica I 6 telefonskom putem, kako slijedi:
21.sjednica održana dana
22.
23.
24. (telefonskim putem)
25. (telefonskim putem)
26.
27.
28. (telefonskim putem)
29.
30. (telefonskim putem)
31. (telefonskim putem)
32.
33.
34. (telefonskim putem)
35.
31.01.2012.
24.02.2012.
23.03.2012.
23.04.2012.
30.05.2012.
05.06.2012.
28.06.2012.
10.07.2012.
26.07.2012.
15.08.2012.
17.09.2012.
18.10.2012.
05.12.2012.
19.12.2012.
26.12.2012.
Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sazivu,izuzev na 23,26 I 35.sjednici kada je iz
opravdanih razloga odsustvovala gospođa Amra Bajrić-član .
Sve Odluke i Zaključci su jednoglasno doneseni.
6
Kontinuitet rada Nadzornog odbora vidljiv je iz blagovremeno i vjerodostojno sačinjenih
zapisnika,koji su nakon usvajanja proslijeđeni resornom ministarstvu .
Efekti rada Nadzornog odbora neodvojivi su od poslovnih i razvojnih rezultata preduzeća.Nadzorni
odbor je u kontinuitetu održavao sjednice i raspravljao o rezultatima poslovanja i rezultatima
preduzeća što se vidi iz sadržaja dnevnih redova i zaključaka sa održanih sjednica.
U ovom izvještaju daje se u kratkim crtama presjek najznačajnijih aktivnosti iz dnevnog reda sa
sjednica Nadzornog odbora u navedenom sazivu, održanih tokom 2012.godine kako slijedi:
21. sjednica je održana 31.01.2012.godine na kojoj su pored usvajanja zapisnika sa prethodne
sjednice razmatrani i prihvaćeni Izvještaj Odbora za reviziju sa 41.sjednice;Izvještaj o radu
Nadzornog odbora u 2011.godini;Elaborat o opravdanosti organizovanja i razvoja biznis jedinice
“ZOI 84 Hotelijerstvo,ugostiteljstvo i turizam” i Odluka o prihvatanju istog;Elaborat o stanju stalnih
sredstava,sitnog inventara,HTZ opreme,žiro računa,blagajni,konta avansa,kupaca,dobavljača,te
konta investcija u toku na dan 31.12.2011.godine i Odluka o prihvatanju istog;Računovodstvene
politike iz osnova državnih potpora i objavljivanja državnih pomoći i Odluka o donošenju
istih;Računovodstvene politike o obračunu amortizacije i Odluka o donošenju istih;Pravilnik o pe čatu
KJP “ZOI 84” OCS d.o.o.Sarajevo i Odluka o donošenju istog;Odluka o raspisivanju konkursa za
izbor i predlaganje kandidata za predsjednika i članove Odbora za reviziju KJP “ZOI 84” OCS
d.o.o.Sarajevo;te Odluke o davanju saglasnosti Upravi preduzeća na provođenju javnih nabavkisezona 2011/12 godine.
22. sjednica je održana 24.02.2012.godine na kojoj su pored usvajanja zapisnika sa prethodne
sjednice razmatrani i prihvaćeni Izvještaj o radu Odbora za reviziju sa 42.sjednice;Izvještaj o
finansijskom rezultatu poslovanja ostvarenom u period januar-decembar 2011.godine i Odluke o
prihvatanju kompenzacionih postupaka,cesija i asignacija za period juli-decembar 2011
godine;Odluka o prihvatanju troškova reprezentacije iskazanih u izvještajnom period januardecembar 2011.godine i donijet Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o finansijskom poslovanju i
prijedlogu za raspored dobiti iskazane u poslovanju za period januar-decembar
2011.godine;razmatrane i donijete odluke o davanju saglasnosti Upravi na provođenju javnih
nabavki.
23.sjednica je održana 23.03.2012.godine na kojoj su pored usvajanja zapisnika sa prethodne
sjednice razmatrani I prihvaćeni Izvještaj Odbora za reviziju sa 43.sjednice;Izvještaj neovisnog
revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja na dan 31.12.2011.godine;zapisnici Komisije za
provođenje postupka za izbor predsjednika I članova Odbora za reviziju KJP “ZOI 84” OCS
d.o.o.Sarajevo I Prijedlog Odluke o utvrđivanju prijedloga za izbor predsjednika I članova Odbora za
reviziju KJP “ZOI 84” OCS d.o.o.Sarajevo;Odluka o davanju saglasnosti Upravi za upućivanje
urgencije putem resornog ministarstva Vladi KS I Skupštini KS povodom inicijative za izuzimanje
poslovne zgrade iz Odluke Skupštine KS o proglašenju općeg dobra I prirodnog bogatstva kojim
upravlja ZOI 84;Odluka o davanju saglasnosti Upravi za pokretanje aktivnosti pribavljanja kreditnih
finansijskih sredstava za obnovu stadiona za brzo klizanje I skladišnih prostora ispod istog na Zetri.
24.sjednica je održana telefonskim putem 23.04.2012.godine kojim putem su članovi Nadzornog
odbora dali saglasnost odn.ovlaštenje Upravi za prolongiranje obaveza iz ugovora o nabavci
finansijskih sredstava putem kratkoročnog kredita broj pr.101200629 kod BOR Banke.
25.sjednica je održana telefondkim putem 30.05.2012.godine kojim putem su članovi Nadzornog
odbora dali saglasnost Upravi za prodaju osnovnog sredstva –brdski traktor sa radnim alatima I
opremom za uređenje ski staza u ljetnom I zimskom period,postupkom leaseback kod Unicredit
leasing banke Sarajevo.
26.sjednica je održana 05.06.2012.godine na kojoj su pored razmatranja I usvajanja zapisnika sa
23,24 I 25 sjednice razmatrani I prihvaćeni Izvještaji o radu Odbora za reviziju sa 44,45 I 1.sjednice u
6
novom sazivu,Informacija o rezultatu poslovanja u period januar-mart 2012.godine;Informacija o
realizaciji projekta”Prihvat I prečiš ćavanje oborinskih voda sa javnih parkirališta I prostora tehničkih
baza u Ski centru Igman-Bjelašnica”,te donijeta Odluka o davanju saglasnosti Upravi za pokretanje
aktivnosti na realizaciji navedenog projekta;Izmjene I dopune Elaborata o makro I mikro organizaciji
KJP “ZOI 84” OCS d.o.o. Sarajevo,te Odluka o donošenju istog;Poslovnik o radu Odbora za reviziju
preduzeća I Prijedlog Odluke o donošenju istog;Pravilnik o kolanju finansijske dokumentacije u
preduzeću I Odluka o donošenju istog;Pravilnik o materijalnom poslovanju u preduzeću I Odluka o
donošenju istog;Uputstvo o procedurama za stvaranje I evidentiranje obaveza I Odluka o donošenju
istog;Uputstvo za sadržaj I osnovne elemente projekata za realizaciju iz vlastitih I sredstava za
finansiranje/sufinansiranje iz Budžeta I Odluka o donošenju istog;Informacija Uprave o pokretanju
djelatnosti OJ Hotelijerstvo I ugostiteljstvo I Odluka o pokretanju istog;Investicioni program Sanacija
stadiona za brzo klizanje I skladišnih kapaciteta na Zetri I Odluka o prihvatanju istog I davanju
ovlaštenja Upravi za pokretanje aktivnosti sanacije;Zaključci sa satanka Sindikalne podružnice OJ
Zetra I Zaključak o nenadležnosti za razmatranje istog;razmatrane I donijete odluke o davanju
saglasnosti Upravi o provođenju javnih nabavki.
27.sjednica je održana 28.06.2012.godine na kojoj je razmatran I usvojen zapisnik sa predhodne
sjednice;razmatrana informacija o zakupu hostela FERI na Velikom polju I donijeta Odluka o davanju
saglasnosti Upravi za zaključenje ugovora o zakupu istog;razmatran Investicioni program-Biznis plan
sanacije I opremanja hotela SKI Igman-Malo polje I donijeta Odluka o prihvatanju istog;Program
konsolidacije resursa I finansijske situacije KJP “ZOI 84” OCS d.o.o. Sarajevo I donijeta Odluka o
prihvatanju istog;Program razvoja hotelijerstva “ZOI 84”-osnovni parametric opravdanosti za startnu
fazu ,te donijeta Odluka o prihvatanju istog;Biznis plan-predinvesticiona studija opravdanosti
izgradnje garažno-poslovnog objekta Bjelašnica,te donijeta Odluka o prihvatanju istog;Elaborat –
Procjena tržišne vrijednosti Upravne zgrade KJP “ZOI 84” OCS d.o.o. Sarajevo,te donijeta Odluka o
prihvatanju istog;donijeta Odluka o davanju ovlaštenja Upravi za pokretanje procedure dobijanja
garancije Vlade KS na kreditno zaduženje u svrhu sanacije stadiona za brzo klizanje I skladišnih
kapaciteta na Zetri;donijete Odluke o davanju ovlaštenja Upravi za provođenje postupaka javnih
nabavki.
28.sjednica je održana 10.07.2012.godine telefonskim putem kojom prilikom je donijeta Odluka o
davanju ovlaštenja Upravi za pokretanje procedure dobijanja garancije Vlade KS na kreditno
zaduženje u svrhu kupovine hotela u izgradnji na Bjelašnici u vlasništvu Mušinović Munib-a.
29.sjednica je održana 26.07.2012.godine na kojoj su razmatrani usvojeni zapisnici sa 27.i
28.sjednice;razmatran I prihvaćen Izvještaj o radu Odbora za reviziju sa 2.sjednice;razmatran
Izvještaj o finansijskom rezultatu poslovanja ostvarenog u period januar-juni 2012.godine,te donijete
Odluka o prihvatanju kompenzacionih postupaka provedenih u period januar-juni 2012.godine I
Odluka o usvajanju izvještaja o finansijskom rezultatu poslovanja ostvarenog u period januar-juni
2012.godine;razmatran Zaključak mješovite stručne Komisije sa sastanka od 26.06.2012.,te donijeta
Odluka davanju saglasnosti Upravi za isknjižavanje nesporne imovine u poslovnim
knjigama;razmatran Trogodišnji plan poslovanja KJP “ZOI 84” OCS d.o.o. Sarajevo za period 20122014 godina,te donijeta Odluka o utvrđivanju prijedloga Plana poslovanja za period 20122014.god;donijeta Odluka o davanju ovlaštenja Upravi za zaključenje ugovora o nabavci finansijskih
sredstava putem kratkoročne pozajmice u visini od 1.500.000,00 KM kod Union Banke
d.d.Sarajevo;donijete Odluke o davanju ovlaštenja Upravi za provođenje postupaka javnih nabavki.
30.sjednica je održana 15.08.2012.godine telefonskim putem kojom prilikom su donijete:Odluka o
prihvatanju projekta “Poboljšanje,očuvanje I monitoring kvalitete zraka I okoliša za stanovništvo
Sarajeva I regije kroz uređenje lokaliteta na Ski centru Bjelašnica-Igman” apliciranog kod Fonda za
zaštitu okoliša F BiH uz ovlaštenje Upravi za pokretanje odgovarajućih postupaka javnih
nabavki;Odluka o prihvatanju projekta “Rekonstrukcija I modernizacija skijališnih staza na Ski centru
Bjelašnica-Igman sa pripadajućom infrastrukturom u cilju očuvanja aeracione zone Sarajevskog
polja”apliciranog kod Fonda za zaštitu okoliša F BiH uz ovlaštenje Upravi za pokretanje
odgovarajućih postupaka javnih nabavki;Odluku o prihvatanju projekta “Održivo korištenje voda za
tehnološke potrebe na Bjelašnici “ apliciranog kod Fonda za zaštitu okoliša F BiH,uz ovlaštenje
6
Upravi za provođenje odgovarajućih postupaka javnih nabavki za isti.
31.sjednica je održana 17.09.2012.godine telefonskim putem kojom prilikom je donijeta Odluka o
davanju ovlaštenja Upravi za zaključenje ugovora o nabavci finansijskih sredstava putem
kratkoročnog kredita kod Intesa SanPaolo Banke u visini od 200.000,00 KM.
32.sjednica je održana 18.10.2012.godine na kojoj su razmarani I usvojeni zapisnici sa 29,30 I sa
31.sjednice;razmatrani I prihvaćeni Izvještaji o radu Odbora za reviziju sa 3.i 4.sjednice,razmatran I
prihvaćen Izvještaj Odbora za reviziju o izvršenom pregledu polugodišnjih finansijskih izvještaja sa
stanjem na 30.juni 2012.godine uz skretanje pažnje Upravi da preduzme sve raspoložive mjere I
radnje za realizaciju datih preporuka iz navedenog izvještaja;razmatran prijedlog Uprave za
proširenje djelatnosti,te donijet Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti u KJP “ZOI 84” OCS d.o.o.
Sarajevo;donijeta Odluka o davanju saglasnosti Upravi za zaključenje anex-a X/12 osnovnog
ugovora o izvođenju radova na ljetnom održavanju cesta br:04-14-23822-2 od 15.12.2008. do
15.11.2013.godine;donijete Odluke o davanju saglasnosti Upravi za provođenje postupaka javnih
nabavki.
33.sjednica održana 05.12.2012.godine na kojoj je razmatran I usvojen zapisnik sa 32.sjednice;
Razmatrani I prihvaćeni Izvještaji o radu Odbora za reviziju sa 5.i 6.sjednice;razmatrana informacija
o zakupu hotela “Bjelašnica” na Bjelašnici-Babin do,te donijeta Odluka o davanju saglasnosti Upravi
za zaključenje ugovora o zakupu istog;razmatran Pravilnik o rukovanju gotovim novcem u KJP “ZOI
84” OCS d.o.o. Sarajevo,te donijeta Odluka o donošenju istog;donijete Odluke o davanju saglasnosti
Upravi za provođenje postupaka javnih nabavki.
34.sjednica održana 19.12.2012.godine putem telefona kojom prilikom su donijete Odluka o davanju
ovlaštenja direktoru za zaključenje ugovora o nabavci finansijskih sredstava putem kratkoročnog
kredita kod Intesa San Paolo Banke u visini od 400.000,00 KM I Odluka o davanju ovlaštenja Upravi
za zaključenje ugovora o reprogramu kredita u visini od 1.500.000,00 KM zaključenog sa Union
bankom d.d.Sarajevo.
35. sjednica održana 26.12.2012.godine na kojoj su razmatrani I usvojeni zapisnici sa 33.i
34.sjednice;razmatran I prihvaćen Izvještaj o radu Odbora za reviziju sa 7.sjednice;razmatrana
Informacija o realizaciji prihoda I rashoda te rezultatu poslovanja ostvarenog u period januarnovembar 2012.sa projekcijom rezultata do 31.12.2012.godine,te donijet Zaključak kojim se nalaže
Upravi da u januaru 2013.godine sačini program mjera za popravljanje stanja likvidnosti,da inovira
postojeći sanacioni program koji će sadržavati mjere racionalizacije I ušteda u poslovanju I u radnoj
snazi,a koje neće zaustaviti aktivnosti u cilju održavanja FIS utrka 2014.godine I EYOF-a
2017.godine,te razvojne projekte iz trogodišnjeg plana poslovanja;razmatran Pravilnik o
procedurama I načinu evidentiranja I plaćanja ulaznih faktura u KJP “ZOI 84” OCS d.o.o. Sarajevo,te
donijeta Odluka o donošenju istog;razmatran Pravilnik o izmjenama I dopunama Pravilnika o javnim
nabavkama u KJP “ZOI 84” OCS d.o.o. Sarajevo,te donijeta Odluka o donošenju istog;donijete
Odluke o davanju saglasnosti Upravi za provođenje postupaka javnih nabavki.
Nadzorni odbor je nakon informacija Uprave preduzeća o aktivnostima za pripremu predstojeće
sezone 2012/13,posebno u OJ Ski centar Bjelašnica-Igman,koje su bile predmetom dnevnog reda
nekoliko sjednica,a i za potrebe drugih OJ,u skladu sa zakonskom i statutarnom obavezom donosio
odluke o davanju ovlaštenja Upravi za provođenje aktivnosti javnih nabavki u skladu sa odredbama
Zakona o javnim nabavkama i zaključenje ugovora sa najpovoljnijim ponuđačima, čija vrijednost
premašuje zakonom i Statutom preduzeća određen iznos od 50.000,00 KM.Nadzorni odbor je
potencirao nužnost poštivanja zakonskih odredbi u postupcima nabavke,kao I obezbjeđenje
sredstava za iste.
6
Nadzorni odbor je shodno zakonskoj obavezi Odbora za reviziju da mu isti podnosi sažete mjesečne
izvještaje o dnevnom redu njihovih sjednica,iste analizirao i prihvatao,sa posebnim akcentom na
kontrolu Izvještaja Komisije za javne nabavke,tj.zakonito provođenje procesa nabavki u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama.
Saradnja Nadzornog odbora i Uprave preduzeća je bila kontinuirana,korektna i odvijala se bez
smetnji u cilju planiranog i uspješnog funkcioniranja preduzeća.
Naprijed navedeno bi u najkraćim crtama bio presjek najznačajnih aktivnosti koje su u 2012.godini
bile na dnevnom redu zasjedanja Nadzornog odbora KJP „ZOI 84“ OCS d.o.o.Sarajevo u gore
navedenom sazivu,o kojima je raspravljao i donosio odgovarajuće odluke.
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
MIRZA TALIĆ
6
Broj:
Vaš broj:
Datum:08.01.2013.
SKUPŠTINI PREDUZEĆA
PREDMET:
IZVJEŠTAJ O RADU ODBORA ZA REVIZIJU
KJP ZOI 84 OCS d.o.o. SARAJEVO U 2012.godini
Na osnovu člana 246.stav1.tačka 4.Zakona o privrednim društvima i člana 26.stav 3.tačka 4. Statuta
preduzeća Odbor za reviziju podnosi za Skupštinu preduzeća Izvještaj o radu u 2012.godini.
Tokom 2012.godine održano je ukupno 11 sjednica,od čega 4 u starom sazivu i 7 u novom sazivu.
Odbor za reviziju imenovan Rješenjem Skupštine preduzeća broj 01-17862/08 od 12.05.2008.godine
u sastavu: Dr.Vojimir Radoičić,predsjednik,Edin Udovčić,član i Esmir Krnić,član,u 2012.godini održao je 4
sjednice i to:
42.sjednica.................................30.01.2012.godine
43.
.................................29.02.2012.
44.
.................................30.03.2012.
45.
.................................20.04.2012.
Zbog isteka mandata navedenom sazivu, provedena je zakonom propisana procedura za izbor
predsjednika i članova Odbora za reviziju,te je nakon okončane izborne procedure Skupština preduzeća
donijela Rješenje o izboru i imenovanju broj 1199-5.1/2012 od 10.05.2012.godine u sastavu:
Dr.Vojimir Radoičić,predsjednik,Edin Udovčić,član i Asima Granulo,član.
Novi saziv Odbora za reviziju je u 2012.godini održao je 7 sjednica i to.
1.sjednica...................................30.05.2012.godine
2.
...................................29.06.2012.
3.
...................................27.07.2012.
4.
....................................05.10.2012.
5.
....................................31.10.2012.
6.
....................................16.11.2012.
7.
....................................13.12.2012.
Na svim sjednicama Odbor za reviziju je radio u punom sazivu,izuzev u nekoliko slučajeva,kada su
pojedini članovi iz opravdanih razloga odsustvovali uz najavljen izostanak,što je evidentirano u svakom
zapisniku sa održane sjednice.Sve Odluke i Zaključci su jednoglasno doneseni.Kontinuitet rada Odbora za
reviziju vidljiv je iz blagovremeno i vjerodostojno sačinjenih zapisnika,koji su nakon usvajanja u formi izvještaja
o radu sa sjednice proslijeđeni Nadzornom odboru.
Presjek tačaka dnevnog reda sa održanih sjednica u 2012.godini:
6
Na 42.sjednici Odbora za reviziju usvojen je zapisnik sa 41.sjednice,prihvaćen Izvještaj komisije za javne
nabavke o izvršenim nabavkama u KJP „ZOI 84“ OCS d.o.o. Sarajevo za januar 2012. godine; za Skupštinu
preduzeća sačinjen je Izvještaj o radu Odbora za reviziju u 2011.godini; dostavljeni su Odboru za reviziju
Elaborat o stanju stalnih sredstava,materijala,sitnog inventara,htz opreme,žiro računa,blagajni,konta
avansa,kupaca,dobavljača te konta investicija u toku na dan 31.12.2011.godine,te set obrazaca –finansijsko
izvještavanje za 2011.godinu,koji će nakon sačinjavanja Izvještaja o finansijskom rezultatu poslovanja u
2011.godini uz Izvještaj o izvršenom pregledu vanjskog revizora biti dostavljeni Odboru za reviziju radi davanja
mišljenja.
Na 43. sjednici Odbora za reviziju usvojen je zapisnik sa 42.sjednice;prihvaćen je Izvještaj komisije za javne
nabavke o izvršenim nabavkama u KJP „ZOI 84“ OCS d.o.o. Sarajevo za februar 2012.godine;dostavljen
Odboru za reviziju Izvještaj o finansijskom rezultatu poslovanja januar-decembar 2011.godine,Elaborat
popisne Komisije za 2011.godinu,te Izvještaj o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja od strane vanjskog
revizora koji će činiti dobar osnov za davanje mišljenja o poslovanju preduzeća u 2011.godini.
Na 44.sjednici Odbora za reviziju usvojen je zapisnik sa 43.sjednice;prihvaćen Izvještaj komisije za javne
nabavke o izvršenim nabavkama u KJP „ZOI 84“ OCS d.o.o. Sarajevo za mart 2012.godine;dostavljen Izvještaj
Odbora za reviziju o izvršenom pregledu godišnjih finansijskih izvještaja sa stanjem na 31.12.2011.godine.
Na 45.sjednici Odbora za reviziju usvojen je zapisnik sa 44.sjednice;prihvaćen je Izvještaj komisije za javne
nabavke o izvršenim nabavkama za april 2012.godine;Odbor za reviziju je donio prijedlog Odluke o
imenovanju vanjskog revizora „Džaferović“ d.o.o. za reviziju finansijskog poslovanja preduzeća za
2012.godinu.
Na 1.sjednici Odbora za reviziju usvojen je zapisnik sa 45.sjednice;donijet Poslovnik o radu Odbora za
reviziju;prihvaćen je Izvještaj komisije za javne nabavke o provedenim nabavkama za maj 2011.godine;
Na 2.sjednici Odbora za reviziju usvojen je zapisnik sa 1.sjednice;prihvaćen je Izvještaj komisije za javne
nabavke o provedenim nabavkama za jun 2012.godine;zaključeni ugovori o angažmanu sa predsjednikom i
članovima Odbora za reviziju preduzeća.
Na 3. sjednici Odbora za reviziju usvojen je zapisnik sa 2.sjednice;Odbor za reviziju je prihvatio Izvještaj
komisije za javne nabavke o provedenim nabavkama za jul 2012.godine;Odbor za reviziju je donio odluku o
standardima i kriterijima za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju,te konkurs i Odluku o
raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju preduzeća;Odbor za reviziju je
preuzeo Izvještaj o finansijskom rezultatu poslovanja ostvarenom u periodu januar-jun 2012.godine i analitički
bruto bilans radi davanja mišljenja.
Na 4.sjednici Odbora za reviziju usvojen je zapisnik sa 3.sjednice;prihvaćen je Izvještaj komisije za javne
nabavke o provedenim nabavkama za avgust i septembar 2012.godine;Odbor za reviziju je na osnovu
zapisnika Komisije za provođenje postupka za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju donio
Rješenje o izboru i imenovanju istog;Odbor za reviziju je podnio Izvještaj o izvršenom pregledu polugodišnjih
finansijskih izvještaja sa stanjem na dan 30.juni 2012.godine.
Na 5. sjednici Odbora za reviziju usvojen je zapisnik sa 4.sjednice;Odbor za reviziju je donio Pravilnik o radu
Odjela interne revizije;Odbor za reviziju je prihvatio Plan rada direktora Odjela za internu reviziju za period
oktobar-decembar 2012.,te podržao prijedlog direktora Odjela za internu revizijuza izmjene i dopune Statuta
preduzeća,kao i izmjene i dopunesistematizacije koje se odnose na Odjel za internu reviziju.
Na 6.sjednici Odbora za reviziju usvojen je zapisnik sa 5.sjednice;prihvaćen je Izvještaj komisije za javne
nabavke o provedenim nabavkama za oktobar 2012.godine uz predhodno mišljenje direktora odjela za internu
reviziju i obavljeno testiranjejavnih nabavki za navedeni period,te dao preporuku Nadzornom odboru da se
sprovede zakonom propisana procedura konstituisanja Uprave,odn.izbor i imenovanje izvršnih direktora,te dao
preporuku Upravi za provođenje preporuka vezanih za utvrđene nedostatke u sistemu internih kontrola u
provođenju postupka javnih nabavki baziranih na nalazu direktora Odjela za internu reviziju
Na 7.sjednici Odbora za reviziju usvojen je zapisnik sa 6.sjednice;usvojen je Izvještaj komisije za javne
nabavke o provedenim nabavkama za novembar 2012.godine uz mišljenje direktora Odjela za internu reviziju
na izvještaj o provedenim postupcima javne nabavke za navedeni period;Odbor za reviziju je razmatrao stanje
likvidnosti preduzeća na dan 31.10.2012.godine.
6
Odbor za reviziju je u izvještajnom periodu razmatrao Izvještaj o finansijskom rezultatu poslovanja
januar-juni 2012.godine,te svakog mjeseca Izvještaj Komisije za javne nabavke o izvršenim nabavkama u
preduzeću.U svom Izvještaju o izvršenom pregledu polugodišnjih finansijskih izvještaja sa stanjem na dan
30.06.2012.godine,Odbor za reviziju je u skladu sa svojim ingerencijama dao sljedeće napomene:
• Na osnovu uvida na poziciju kapitala na dan 30.06.2012.godine utvrđeno je da još uvijek
nije izvršeno usklađivanje knjigovodstvene vrijednosti osnovnog kapitala sa vrijednošću
kapitala upisanog u sudski registar.U ranijim našim mišljenjima o finansijskim
izvještajima Društva sugerisali da se ubrzaju sve do tada preuzete radnje od strane
Uprave Društva kako bi se utvrdila i sudski verifikovala stvarna vrijednost i vlasnička
struktura kapitala.Od službenih lica Društva upoznati smo da su po ovom osnovu
preduzete intenzivne aktivnosti jer je zaključkom Vlade Kantona Sarajevo formirana
mješovita stručna komisija sa zadatkom da preispita i definiše bitne elemente vezane za
visinu i strukturu kapitala,definiše naslovne spiskove imovine kojima raspolaže Društvo
te da procijeni vijek upotrebei stope za obračun amortizacije.Aktivnosti ove komisije su
još u toku i Odbor za reviziju sa svoje strane ohrabruje ovakve aktivnosti i očekuje
konkretne rezultate do kraja poslovne 2012.godine.
• Razmatrajući mjesečne izvještaje o javnim nabavkama u toku prvih 6 mjeseci
2012.godine i uvidom u propisanu dokumentaciju za realizaciju procedura javnih
nabavki,Odbor za reviziju je potvrdio da Društvo vrši javne nabavke u skladu sa
odredbama Zakona o javnim nabavkama u BiH i internim aktima Društva.
• Odbor za reviziju,je između ostalog,dužan da se stara o dosljednoj primjeni
Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) i Međunarodnih standarda
finansijskog izvještavanja (IFRS) u poslovanju i finansijskom izvještavanju Društva.
S tim u vezi zapaženo je slijedeće:
- Društvo na dan 30.juna 2012.godine,a niti ranijih izvještajnih perioda,nije izvršilo obračun rezerviranja
po pravilima aktuarske struke za otpremnine (dugoročna obaveza) na koje imaju pravo zaposlenici prilikom
odlaska u mirovinu,kako je to regulirano odredbama MRS 19-Primanja zaposlenih.
- Društvo nije u polugodišnjim finansijskim izvještajima za 2012.godinu izvršilo vrednovanje i
priznavanje prijenosa prava vlasništva na novonabavljenoj osmostaznoj kuglani u njenoj konačnoj vrijednosti
koja bi proistekla iz osnova održavanja manifestacije Svjetskog prvenstva za kadetkinje u periodu 12.05.28.05.2011.godine,regulisane sporazumom br.3018/10 od 18.11.2010. sa Kuglaškim savezom BiH.S tim u vezi
preporučuje se Upravi da do kraja poslovne 2012.godine u svojim knjigama izvrši konačno vrednovanje i
priznavanje opisane opreme.
4. Do datuma ovog izvještaja bila je u završnoj fazi procedura imenovanja direktora Odjela za internu
reviziju u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u F BiH,te se u najskorije vrijeme može očekivati
uspostavljanje Odjela za internu reviziju odgovarajućeg obima,što implicira da Odbor za reviziju može započeti
raditi u svom punom kapacitetu u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima.
5. Odbor za reviziju je tokom analize dokumentacije,između ostalog,posebnu pažnju posvetio
Zabilješkama uz finansijske izvještaje i to-Pokazatelji analize finansijskih izvještaja-segment Pokazatelji
likvidnosti.Zapaženo je da su svi poznati pokazatelji likvidnosti na dan 30.06.2012.godine smanjeni u odnosu
na 31.12.2011.godine i to kako slijedi:
-Stopa TRENUTNE likvidnosti sa 3,28% na 2,81%
-Stopa UBRZANE likvidnosti sa 29,36% na 12,55%
-Stopa TEKUĆE likvidnosti sa 241,30% na 174,25%
Odbor za reviziju ponovo konstatuje kako polovinom poslovne 2012.godine Društvo zadržava ranije
apostrofiran problem sa blagovremenim izmirenjem svojih kratkoročno dospjelih obaveza,te skreće pažnju
Upravi i organima upravljanja na potrebu agilnije realizacije poduzetih akcija za njihovo prevazilaženje.
Odbor za reviziju je zajedno sa direktorom Odjela za internu reviziju i rukovodiocem Sektora za
ekonomsko finansijske poslove na svojoj 7.sjednici od 13.12.2012.godine razmatrao stanje likvidnosti
preduzeća na dan 31.10.2012.,te donio zaključak kojim sugeriše Nadzornom odboru da zajedno sa Upravom
reaguje prema Vladi Kantona Sarajevo I ukaže da zbog izostanka doznaka budžetskih sredstava preduzeću
prijeti iskazivanje negativnog finansijskog rezultata poslovanja,zatim sugeriše Upravi da sačini pravilnike o
korištenju motornih vozila,o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe,o korištenju računarske opreme u
službene svrhe,korištenju HTZ opreme I dr.,kao i da ista sačini-inovira sanacioni program u cilju konsolidacije
poslovanja.
6
U skladu sa odredbom člana 28.stav 1.tačka g) Zakona o javnim preduzećima Odbor za reviziju je
podnosio Nadzornom odboru sažete mjesečne izvještaje o svojim sjednicama sa tačkama dnevnog reda i
donijetim zaključcima po istim.
Naprijed navedeno bi u najkraćim crtama bio presjek najznačajnijih aktivnosti koje su tokom
2012.godine bile na dnevnom redu zasjedanja Odbora za reviziju KJP „ZOI 84“ OCS d.o.o.Sarajevo,o kojima
je raspravljao i donosio odgovarajuće odluke.
PREDSJEDNIK ODBORA ZA REVIZIJU
Dr.Vojimir Radoičić
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Download

Z A K LJ U Č A K 7. - Skupština Kantona Sarajevo