Strategija razvoja BiH
Akcioni plan Federacije BiH
Pripremiti program za kapitalno jačanje banaka S
s posebnim akcentom na banke s
nadprosječnim rastom aktive i značajnim
iznosima štednje
Pojačati aktivnosti u naplati dospjelih, a
nenaplaćenih usluga i dadžbina
Izmijeniti legislative koje bi stimulisale
ulaganja domaćih i stranih investitora u
finansijski sektor
Pripremiti program za privlačenje stranih
investicija u djelatnosti osiguranja
PO
S
PR
Povećan kapital natprosječno
rizičnih banaka (zaštita
štediša i drugih deponenata
banaka)
Jačanje i stabilizovanje
finansijske pozicije RVP-a u
FBiH
Izmijenjena legislativa
(povećanje kapitalne osnove
finansijskog sektora)
Pripremljen program
Institucija
Aktivnost
FBA
2010.
Registar vrijednosnih papira u
FBiH
2010.
Ministarstvo finansija i trezora
BiH, FMF, MFRS i Direkcija za
finansije BD-a BiH
Agencija za osiguranje BiH,
entitetske agencije za nadzor
osiguranja
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
JAČATI KAPITALNU OSNOVU FINANSIJSKOG SEKTORA
Period
implementacije
MJERA 1:
Tip nadležnosti
Održati stabilnost i razvijati finansijske institucije
Očekivani
rezultat
aktivnosti
PRIORITET 1
Izvor aktivnosti
Razvoj finansijskih tržišta
Tip aktivnosti
Podcilj 1
(nosilac
aktivnosti)
Strateški cilj „Makrostabilnost“
KO/
IO
2011.
NE
IO
2011.
NE
Podsticati finansiranje razvojnih projekata
emisijom entitetskih obveznica
Pokretanje reforme zdravstvenog osiguranja uz
uvođenje dodatnog zdravstvenog osiguranja
Izmijeniti Zakon o deviznom poslovanju
PO
Izmijeniti Zakon o društvima za osiguranje u
privatnom osiguranju
PR i
EUP
Izmijeniti i dopuniti Zakon o bankama ili
donijeti novi zakon o bankama
PR i
EUP
Izmijeniti i dopuniti Zakon o mikrokreditnim
organizacijama
PR i
EUP
PR i
EUP
Omogućiti općinama da
izdaju dužničke vrijednosne
papire
Osiguranje novog izvora
finansiranja
Novi institucionalni
investitori
Liberalizacija kapitalnih i
tekućih transakcija u skladu sa
SSP-om s ciljem da se
omogući nesmetano kretanje
kapitala između BiH i EU za
dobrobit i domaćih i stranih
investitora na tržištu kapitala,
kao i usklađivanje s EU
direktivama
Harmonizacija propisa s RSom i stvaranje jedinstvenog
tržišta osiguranja za dobrobit
industrije osiguranja, kao i
dalje usklađivanje s EU
direktivama
Uklanjanje prepreka za dalji
razvoj bankarskog sektora,
unapređenje supervizije i
usklađivanje s EU
direktivama i Baselom II.
Unapređenje
mikrofinansijskog sektora kao
i rješavanje postojećih dilema
oko transformacije
FMF
I pol.
2011.
FMF
Kontin
uisano
FMF i druga ministarstva
FMF
P
2010 –
2013.
FMF
P
2010 –
2013.
FMF
P
2010 –
2013.
FMF
P
2010 –
2013.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
(nosilac
aktivnosti)
Institucija
PO
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izmijeniti Zakon o dugu, zaduživanju i
garancijama FBiH
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 2: PODSTICATI RAZVOJ TRŽIŠTA KAPITALA I INSTITUCIONALNIH INVESTITORA
mikrokreditnih fondacija u
mikrokreditna društva
Raditi na usavršavanju pružanja usluga iz
djelatnosti uz modernizaciju obrade podataka
koji se registruju
Donijeti plan poboljšanja i harmonizacije
zakonskih akata:
entiteta i Brčko distrikta (unutrašnja
harmonizacija) s EU direktivama (vanjska
harmonizacija)
Podsticati finansiranje razvojnih projekata
emisijom državnih i entitetskih/BD obveznica
PO
Plani Kvalitetnije pružanje usluga
rano korisnicima
ulag
anje
u
opre
mu
(raču
nars
ku –
IT)
S
Donesen i implementiran plan
PO
Osiguranje novog izvora
finansiranja
Registar vrijednosnih papira u
FBiH
Ministarstvo finansija i trezora
BiH, entitetske i BD komisije za
vrijednosne papire
2010.
KO
Ministarstvo finansija i trezora
BiH, FMF, MF RS-a i Direkcija
za finansije BD-a BiH
Sopst
veni
izvori
od
djelat
nosti
2011.
Kontin
uisano
Izmijeniti i dopuniti Zakon o Razvojnoj banci
FBiH
PO
Djelovanje razvojne banke
kao tržišne institucije
Podcilj 1
Razvoj finansijskih tržišta
PRIORITET 2
Stvarati uslove za povećanje štednje i investicija
FMF
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 3: JAČATI SUBNACIONALNE-ENTITETSKE RAZVOJNE BANKE KAO TRŽIŠNE INSTITUCIJE
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
AZOBiH i entitetske agencije za
nadzor osiguranja
2011.
NE
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Donesen program
Period
implementacije
PO
Period
implementacije
Donijeti program razvoja i popularizacije
proizvoda životnog osiguranja
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: RAZVIJATI NOVE I UNAPREĐIVATI POSTOJEĆE FINANSIJSKE PROIZVODE
Smanjiti stope PDV-a za opremu i materijal
koji se koristi za kapitalne investicije
IO
Nov
a
aktiv
nost
Povećati zaposlenost
Vlada FBiH
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 2: RAZVIJATI I UNAPREĐIVATI SISTEMA PORESKIH OLAKŠICA ZA FINANSIJSKU ŠTEDNJU
S
2010–
2013.
NE
Organizovati susrete i konferencije s
Broj konferencija
FMRPO, MVP BiH, u saradnji s
IO
2011–
2013.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 3: STVARATI I UNAPREĐIVATI USLOVE ZA AKTIVISANJE INVESTICIONOG POTENCIJALA I RESURSA BH.
DIJASPORE
dijasporom
Ulagati u proizvodne potencijale
KI
EUP
Povećanje zaposlenosti;
povećanje bruto nacionalnog
proizvoda
drugim nadležnim institucijama
Privredna komora ZHK
KO;
S
Višeg NE
odišnj
i
Podcilj 1
Razvoj finansijskih tržišta
PRIORITET 3
Unapređivati regulativu i standarde supervizije
PO
Baze
l II
PO
Baze
l II
Formirati radne grupe, sačiniti akcioni plan za
implementaciju, obuku kadrova,
prilagođavanje postojećeg i donošenje novog
zakonskog i regulatornog okvira prema
zahtjevima Bazela II
Razvijati kapacitete za primjenu kompleksnijih
pristupa prema Bazelu II, uz potrebu bliske
saradnje i koordinacije s regulatorima iz
zemalja EU i međunarodnim organizacijama,
usaglašavanje sa standardima Međunarodne
organizacije komisija za vrijednosne papire
(IOSCO – International Organization of
Securities Commissions)
Usklađivanje i dalja
nadogradnja regulative,
polazeći od Bazelskih
principa za efikasnu
superviziju banaka Bazelskog
komiteta za superviziju
banaka kao dio priprema za
priključivanje BiH Evropskoj
uniji
Usklađivanje i dalja
nadogradnja regulative,
polazeći od Bazelskih
principa za efikasnu
superviziju banaka Bazelskog
komiteta za superviziju
banaka kao dio priprema za
priključivanje BiH Evropskoj
uniji
FBA
Konti
nuisa
no
FBA
2014–
2016.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: USKLAĐIVATI PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR ZA FUNKCIONISANJE FINANSIJSKOG SEKTORA S
DIREKTIVAMA EU I MEĐUNARODNIM STANDARDIMA FINANSIJSKE SUPERVIZIJE
Usaglašavanje postojećih procedura QMS-a s
uslovima novog izdanja standarda procedura
PO
Pripremiti prijedloge materijala za promjenu
zakona iz oblasti koja reguliše rad RVP-a –
eventualno dodati depozitarske poslove te
promjena u smislu titulara većinskog –
državnog kapitala RVP-a (umjesto da to čini
KVP, prijedlog je da zastupnik državnog
kapitala bude M. finansija FBiH)
Samoprocjena supervizije osiguranja u BiH po
osnovu principa međunarodne asocijacije
supervizora (samoprocjena principa br.6 do br.
23.)
PO
Baze
l II
EUP
Usklađivanje i dalja
nadogradnja regulative,
polazeći od Bazelskih
principa za efikasnu
superviziju banaka Bazelskog
komiteta za superviziju
banaka kao dio priprema za
priključivanje BiH Evropskoj
uniji
Izostavljanje mogućeg
sukoba interesa s obzirom da
je KVP i regulator i organ
koji nadzire rad RVP-a te
proširenje komunikacije s
drugim institucijama, kao i
usaglašavanje s
međunarodnim stajalištima
Usklađivanje sa principima
supervizije (IAIS-a)
FBA
2017–
2018.
Parlament FBiH, Registar
vrijednosnih papira u FBiH,
Komisija za VP, FMF
2010.
Parlament FBiH, Registar
vrijednosnih papira u FBiH,
Komisija za VP, FMF
2010.
AZO BiH, Agencije za nadzor
osiguranja FBiH, Agencija za
osiguranje RS-a
KO
Konti
nuisa
no
Period
implementacije
PO
Tip nadležnosti
Predstaviti finalni vremenski okvir
implementacije koji predstavlja visok stepen
približavanja standardima Evropske unije –
potpuna harmonizacija sa zahtjevima Bazela II
i direktivama EU
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 2: JAČATI STATISTIKU FINANSIJSKOG SEKTORA
Pravodobno izvještavanje institucija tržišta
kapitala, naročito regulatora KVP-a FBiH o
sumnjivim prijavljenim transakcijama,
ugovorima darivanjima i sl.
U sve analize podataka i istraživanja uvesti
raspodjele i podjele po spolovima (registri,
baze podataka, obaveza po članu 18. Zakona o
ravnopravnosti spolova)
Donijeti program razvoja poreske statistike i
procedura izvještavanja
Uvođenje jedinstvene baze podataka za tržište
osiguranja u BiH (omogućavanje pristupa svim
subjektima sektora osiguranja relevantnim
informacijama)
Povećana efikasnost
regulatora
Registar vrijednosnih papira
FBiH
IO
Konti
nuisa
no
PO
Implementacija Zakona
Sve institucije na federalnom
nivou
IO
2011–
2013.
S
Donesen program i procedure
FMF
PO
Uspostavljena baza podataka
AZO BiH, Agencije za nadzor
osiguranja FBiH, Agencija za
osiguranje RS-a
KO
2013.
Poslove nadzora iz ovog domena u FBA
kontinuisano obavlja Odjel za kontrolu
sprječavanja pranja novca i finansiranja
terorizma u bankama (obavljati poslove
nadzora i usklađivanja)
Pravodobno izvještavanje institucija tržišta
kapitala, naročito regulatora KVP-a FBiH, o
sumnjivim prijavljenim transakcijama,
ugovorima darivanjima i sl.
Nadzor i usklađivanje s
međunarodnim standardima
iz ove oblasti
FBA
Registar vrijednosnih papira u
FBiH
PRANJE
NOVCA
Konti
nuisa
no
I
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
ZA
Period
implementacije
INSTRUMENTA
Tip nadležnosti
KAO
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
SEKTORA
Očekivani
rezultat
aktivnosti
FINANSIJSKOG
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 3: SPREČAVATI KORIŠTENJA
FINANSIRANJA TERORIZMA
Donijeti program za harmonizaciju postojećih S
kodeksa korporativnog upravljanja i entitetskih
i BD zakona o privrednim društvima i
koordinisati implementaciju programa
harmonizacije u BiH u skladu s OECD
principima
Harmonizovati sistem korporativnog
PO
upravljanja u javnim kompanijama u skladu s
OECD smjernicama za upravljanje
kompanijama u državnom vlasništvu
Donijeti i implementirati kodeks korporativnog PO
upravljanja za banke
Harmonizovana zakonska
regulativa i kodeksi
korporativnog upravljanja
Ministarstvo finansija i trezora
BiH, FMF, MF RS-a, entitetske i
BD institucije tržišta kapitala i
entitetske berze
KO
2011.
Sistem korporativnog
upravljanja i usavršena
vlasnička politika
Ministarsvo finansija i trezora
BiH i agencije za bankarstvo
BiH, FBiH, RS-a
KO
2011.
Povećanje upravljačke
odgovornosti
Ministarsvo finansija i trezora
BiH i agencije za bankarstvo
BiH, FBiH, RS-a
KO
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 4: UNAPREĐIVATI STANDARDE KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U SKLADU S OECD PRINCIPIMA I
POBOLJŠAVATI MEHANIZME NJIHOVE PRIMJENE
NE
Donijeti program usklađivanja finansijskog
izvještavanja društava za osiguranje u BiH s
direktivama o finansijskim izvještajima u EU
IO
EUP
Povećanje efikasnosti u
obavljanju supervizije;
transparentno i jednoobrazno
izvještavanje
AZO BiH, Agencije za nadzor
osiguranja FBiH, Agencija za
osiguranje RS-a
KO
2012.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 5: UNAPREĐIVATI STANDARDE FINANSIJSKOG I DRUGOG IZVJEŠTAVANJA
Ispuniti uslove za člana, sada je pridruženi
član, registara Srednje i Jugoistočne Evrope –
ECSDA
IO
Bolji status i dobijanje punih
informacija kao i ideja na
nivou klirinških kuća u
regionu te približavanje
modernom načinu obavljanja
djelatnosti
Izraditi kriterije za rejtingovanje finansijskih
posrednika
Registar vrijednosnih papira u
FBiH
2010.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 6: RAZVIJATI BONITETNO OCJENJIVANJE I REJTINGOVANJE
Sopst
veni
Agencija za osiguranje FBiH,
Agencija za bankarstvo FBiH,
Komisija za vrijednosne papire
FBiH
Preduzimati mjere za dalje unapređenje već
uspostavljenog adekvatnog sistema interne
kontrole i revizije u bankarskom sistemu što je
cilj i za MKO i lizing društva u narednom
periodu
Unapređenje rada Odbora za reviziju, saradnja
s eksternim revizorom i s regulatorom KVP-a
FBiH
Smanjenje rizika finansijske
nestabilnosti
FBA
Kontin
uisano
Smanjenje rizika propusta u
obavljanju djelatnosti te
registraciji netačnih podataka
koji mogu doprinijeti šteti
investitora
Registar vrijednosnih papira u
FBiH
2010.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 7: UNAPREĐIVATI SISTEM INTERNE KONTROLE I INTERNE REVIZIJE U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA
Pratiti primjene propisanih procedura u radu, te
njihovo usaglašavanje i poboljšanje
Smanjenje rizika propusta u
obavljanju djelatnosti te
registraciji netačnih podataka
koji mogu doprinijeti šteti
investitora
Registar vrijednosnih papira u
FBiH
2010.
Podcilj 1
Razvoj finansijskih tržišta
PRIORITET 4
Unapređivati regionalnu saradnju i povezivanje
Jačanja makro i mikro prudencijalne
PO
supervizije u zemljama kandidatima za EU
članstvo i zemljama potencijalnim kandidatima
Uraditi trening zaposlenika FBA na temama
PO
makro i mikro prudencijalne supervizije,
home-host pitanjima i pitanjima regulacije (7
radnih grupa)
Raditi na daljim pripremama i bilateralnim
PO
mjerama tehničke saradnje i vježbama tehničke
simulacije supervizorskih koledža
Donijeti program za uspostavljanja saradnje s
S
regionalnim regulatorima
Progr Dalje unapređenje procesa
am
supervizije
kreira
n od
strane
ECBa
Proje
kat
FBA
Kontin
uisano
FBA
2010.
Proje
kat
FBA
2011.
Entitetske i Komisija za
vrijednosne papire BD-a,
entitetske berze
2010.
Donesen program
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: USPOSTAVLJATI I RAZVIJATI SARADNJU S REGIONALNIM REGULATORIMA
NE
Aktivnost
Tip nadležnosti
Period
implementacije
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Tip nadležnosti
MJERA 4: DOPRINIJETI USPOSTAVI INVESTICIONE BANKE JUGOISTOČNE EVROPE
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 2: UNAPREĐIVATI UVEZIVANJE REGIONALNIH BERZI
MJERA 3: USPOSTAVITI I RAZVIJATI SARADNJU S RAZVOJNIM BANKAMA REGIONA
Podcilj 2
Vanjski sektor
PRIORITET 1
Privlačenje inostranih direktnih investicija
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
FMT
Period
implementacije
Pripremljena analiza
Period
implementacije
S
Tip nadležnosti
FMT
Tip nadležnosti
Pripremljena analiza
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
S
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Pripremiti komparativnu analizu besplatne
dodjele zemljišta i drugih podsticaja
inoinvestitorima
Pripremiti komparativnu analizu procedura
potrebnih za preduzimanje inodirektne
investicije
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 1: STVARANJE USLOVA ZA POJAVU „INVESTICIONIH PROIZVODA“
Donijeti zakon o javno-privatnom partnerstvu
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 2: STVARANJE USLOVA ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO
Donesen zakon
Podcilj 2
Vanjski sektor
PRIORITET 2
Poboljšanje vanjske trgovine
FMF
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
MJERA 1: PODSTICATI RESTRUKTUISANJE, MODERNIZOVANJE I STANDARDIZOVANJE POSLOVANJA I RAZVOJA
PROIZVODA PREMA ZAHTJEVIMA KLJUČNIH INOSTRANIH TRŽIŠTA
Period
implementacije
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Tip nadležnosti
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
MJERA 2: RAZVITI POLITIKU STRATEŠKIH PROIZVODA
KO
2010.
PR
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
IO
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Uspostaviti konzistentan institucionalni okvir
djelovanja institucija koje podupiru izvoz
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 3: JAČATI PODRŠKU IZVOZNICIMA
Povećanje efikasnosti podrške
izvozu
FMERI, kantonalna ministarstva
privrede i Privredna komora
FBiH
NE
Osposobljavanje menadžmenta za nastup na
svjetskom tržištu s agresivnijim nastupom
promocije naše privrede
LJR PR
Podsticati izvoz
FMERI, kantonalna ministarstva
privrede i Privredna komora
FBiH
KO
2010 – NE
2013.
Intenzivirati aktivnosti odgovarajućih
odjeljenja pri privrednim komorama,
konkretnije sektora za međunarodne
ekonomske odnose
Iniciranje aktivnije uloge DKP-a u proširivanju
privredne i druge saradnje s pojedinim
zemljama
LJR LJR
Promovisanje izvoznih
potencijala BiH s inostranim
partnerima i unapređenjem
sistema predstavničke mreže
Podsticati razvoj i izvoz
Privredna komora FBiH i
odjeljenja kantonalnih komora
KO
2010 – NE
2013.
KO
2010 – NE
2013.
Pripremiti program podrške strateškim
izvoznicima
S
Vlada FBiH i Privredna komora
FBiH u saradnji s nadležnim
ministarstvom na državnom
nivou (MVTEO)
FMERI i FMRPO
IO
2010 – NE
2011.
LJR PR
Preporuke za povećanje
izvoza 50 najvećih izvoznika
Podcilj 2
Vanjski sektor
PRIORITET 3
Jačanje uloge BiH u trgovinskim integracijama
Osigurati institucionalni okvir za adekvatnu
primjenu opštih i pojedinačnih vanjskotrgovinskih sporazuma
IO
Osiguran institucionalni okvir
MVTEO BiH, ostale nadležne
državne i entitetske institucije
KO,
IO
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: OSIGURANJE PRIJEMA BIH U PUNOPRAVNO ČLANSTVO STO-E
Do
NE okonč
anja
proces
a
pristup
anja
STO-i
Osigurati opšti zakonodavni okvir baziran na
vanjsko-trgovinskim pravilima i principima
PO
Osiguran zakonodavni okvir
MVTEO BiH, ostale nadležne
državne i entitetske institucije
KO,
IO
Eliminisati sve nedozvoljene i diskriminirajuće
mjere iz domaćeg zakonodavstva
PO
Ispuniti jedan od opštih
uslova prijema BiH u
punopravno članstvo STO-e
MVTEO BiH, ostale nadležne
državne i entitetske institucije
KO,
IO
Harmonizacija sistema podsticaja u
poljoprivredi s odredbama STO sporazuma o
poljoprivredi
PO
Harmonizovan sistem
podsticaja
MVTEO BiH, FMPVŠ, MPVŠ
RS-a
KO,
IO
Do
NE okonč
anja
proces
a
pristup
anja
STO-i
Do
NE okonč
anja
proces
a
pristup
anja
STO-i
Do
NE isteka
prelaz
nog
period
a koji
bude
dogov
oren s
članica
ma
STO-e
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 2: JAČANJE POZICIJE U CEFTA-I
Sprovoditi godišnji benchmarking KI
S
Nova
Podcilj 3
Javne finansije
PRIORITET 1
Blagi fiskalni deficit
Preporuke za razvojnu i klaster
politike
MVTEO u saradnji s
Privrednom komorom FBiH
S
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
(nosilac
aktivnosti)
Institucija
Aktivnost
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Tip aktivnosti
Izvor aktivnosti
MJERA 3: PODRŽATI RAZVOJ DISTRIBUCIONE MREŽE U EU I ZEMLJAMA CEFTA-E
NE
PR
S
Donesen akcioni plan
Vlada FBiH i sindikati
KO
2010 –
2013.
Gender centar FBiH i FMF
VM BiH, Vlada Brčko
distrikta i entitetske vlade
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
S
Pravna usklađenost kolektivnih
ugovora sa Zakonom o načinu
ostvarivanja ušteda
Gender odgovorno budžetiranje
Period
implementacije
PO
Tip nadležnosti
Uštede na osnovi plata i naknada koje nemaju
karakter plate regulisati odredbama aneksa
kolektivnih ugovora
Uraditi gender analizu postojećih izdvajanja s
akcentom na tekuću javnu potrošnju radi
razvoja indikatora za gender odgovorno
smanjivanje rashoda
Izraditi akcioni plan za prestruktuisanje javnih
rashoda u skladu s rezultatima prethodne
analize
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: RELATIVNO SMANJIVATI JAVNE RASHODE, POSEBNO TEKUĆU JAVNU POTROŠNJU
NE
2011 –
2013.
KO
2011.
NE
Izraditi akcioni plan za ograničavanje kretanja
budžetskog deficita do 3% BDP-a
Uspostaviti koordinisanu politiku plata i
naknada (u cilju eliminacije štetne
konkurencije između vlada, relativnog
smanjenja troškova plata i naknada itd.)
S
Donesen akcioni plan
VM BiH, Vlada Brčko
distrikta i entitetske vlade
Viši stepen ujednačenosti plata i VM BiH, Vlada Brčko
sistema nagrađivanja državnih
distrikta i entitetske vlade
službenika u BiH
PO
KO,
IO
2010.
NE
2011.
NE
Općinama s područja Srednjobosanskog
kantona pružiti pomoć u vidu normativa,
katastra, tehničke pomoći i sl. na realizaciji
projekta „Plinofikacija Kantona“
Općinama s područja Srednjobosanskog
kantona pružiti pomoć u vidu normativa,
katastra, tehničke pomoći i sl. na realizaciji
projekta „Brza cesta Lašva – Turbe i dalje“
Općinama s područja Srednjobosanskog
kantona pružiti pomoć u vidu normativa,
katastra, tehničke pomoći i sl. na realizaciji
projekta „Plava voda“
Oformiti unutrašnji interresorni organ Vlade
Kantona sa stalnim zadatkom izrade i
nominiranja projekata prema strukturalnim
fondovima Evropske unije
Izraditi programe kapitalnih i investicionih
ulaganja, finansiranih zaduživanjem kod
Razvojne banke
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 2: POVEĆATI INVESTICIJE IZ BUDŽETA I ENTITETSKIH RAZVOJNIH BANAKA
KI
PR
Realizacija projekta
„Plinofikacije Kantona“
Ministarstvo privrede SBK
IO
2010–
2013.
NE
S
PR
Realizacija projekta „Brza
cesta“
Ministarstvo privrede SBK
IO
2010–
2013.
NE
S
PR
Realizacija projekta „Plava
voda“
Ministarstvo privrede SBK
IO
2010–
2013.
NE
LJR EUP
Izrada i nominacija 10 projekata Vlada SBK
od opštedruštvenog značaja za
Kanton
P
2010–
2013.
DA
S
Zaduživanje Kantona kod
Razvojne banke FBiH u cilju
podsticanja fiskalnog
stimulansa rastu i razvoju
Kantona
P
2010–
2013.
NE
PR
Ministarstvo privrede SBK
Rekonstrukcija i popravka osnovnih škola u
Kantonu
KI
PR
Poboljšavanje uslova rada u
školama
Ministarstvo obrazovanja SBK
IO
2010–
2012.
Rekonstrukcija i popravka srednjih škola u
Kantonu
KI
PR
Poboljšavanje uslova rada u
školama
Ministarstvo obrazovanja SBK
IO
2010–
2012.
Modernizacija opreme krim policije i
uniformisane policije
KI
PR
Smanjivanje stope kriminaliteta
u SBK
MUP SBK
IO
2010–
2012.
DA
(1.400
.000,0
0 KM
u
2010,
3.000.
000,0
0 KM
u
2011,
5.050.
000,0
0 KM
u
2012.)
DA
(500.0
00,00
KM u
2010,
1.300.
000,0
0 KM
u
2011,
2.200.
000,0
0 KM
u
2012.)
DA
(1.600
.000,0
0 KM
u
2010,
2.100.
000,0
0 KM
u
Opremanje zgrade Kantonalnog suda
KI
PR
Poboljšanje uslova rada i
smanjivanje broja neriješenih
predmeta
Kantonalni sud
IO
2010–
2012.
Izgradnja zemljo-knjižne kancelarije u
Općinskom sudu Bugojno
KI
PR
Poboljšanje uslova rada i
smanjivanje broja neriješenih
predmeta
Općinski sud Bugojno
IO
2010–
2012.
Proširenje i opremanje zgrade Općinskog suda
Kiseljak
KI
PR
Poboljšanje uslova rada i
smanjivanje broja neriješenih
predmeta
Općinski sud Kiseljak
IO
2010–
2012.
2011,
i
3.000.
000,0
0 KM
u
2012.)
DA
(280.0
00,00
KM u
2010,
310.0
00,00
KM u
2011,
320.0
00,00
KM u
2012.)
DA
(640.0
00,00
KM u
2010,
400.0
00,00
KM u
2011.
i
400.0
00,00
KM u
2012.)
DA
(230.0
00,00
KM u
2010.
i
200.0
Uspostava GIS-a po općinama SBK i izrada
prostorno planske dokumentacije
KI
PR
Izrada prostorno planske
dokumentacije za 12 općina
Kantona
Kantonalni zavod za urbanizam, IO
prostorno planiranje i zaštitu
kulturno-historijskog nasljeđa
2010–
2012.
Izrada DGP-a i izrada katastra nekretnina
KI
PR
Harmonizacija zemljišnih
knjiga i katastra na području
Kantona
Kantonalna uprava za geodetske IO
i imovinskopravne poslove
2010–
2011.
Dogradnja II faze zgrade depoa Kantonalnog
arhiva
KI
PR
Rješavanje problema
nekvalitetnog arhivisanja
arhivske građe
Kantonalni arhiv SBK
2010–
2012.
IO
00,00
KM u
2011.
i
2012.)
DA
(80.00
0,00
KM u
2010,
80.00
0,00
KM u
2011.
i
90.00
0,00
KM u
2012.)
DA
(po
170.0
00,00
KM u
period
u
2009–
2011.)
DA
(190.0
00,00
KM u
2010,
200.0
00,00
KM u
2011.
i
220.0
00,00
KM u
2012.)
Razviti procedure ocjene investicionih
projekata i projektnih ciklusa
Utvrditi nosioce finansiranja tekućeg i
kapitalnog održavanja pribavljenih javnih
kapitalnih dobara
Definisati modalitete povrata uloženih
sredstava u javne investicije i njihovu
pripadnost (lokalni prihod, prihod
kantona/entiteta, prihod države)
Usvojiti plan prihvatljivih projekata javnih
radova i kapitalnih ulaganja i razraditi
dinamiku izvršenja i mjerenja učinaka
U sve analize podataka i istraživanja uvesti
raspodjele i podjele po spolovima (registri,
baze podataka, obaveza po članu 18. Zakona o
ravnopravnosti spolova)
PO
Utvrđene procedure projektnog
ciklusa
Nosioci finansiranja održavanja
kapitalnih dobara utvrđeni
VM BiH, Vlada Brčko distrikta
i entitetske vlade
VM BiH, Vlada Brčko distrikta
i entitetske vlade
S
Modaliteti naplate i raspodjele
prihoda od korištenja dobara
usvojeni
S
Plan usvojen
S
KO
2011.
NE
KO
2010.
NE VM BiH, Vlada Brčko distrikta
i entitetske vlade
KO
2011.
NE VM BiH, Vlada Brčko distrikta
i entitetske vlade
KO
2011.
NE 2011–
2013.
Sve institucije na svim nivoima
Podcilj 3
Javne finansije
PRIORITET 2
Jačati fiskalno upravljanje
Uvesti gender odgovorno budžetiranje kroz
reformu javnih finansija implementacijom
Akcionog plana za uvođenje gender
odgovornog budžetiranja u FBiH 2010 – 2012.
Uvesti gender odgovorno
budžetiranje kroz potpuno
uvođenje programskog
budžetiranja
Gender Centar Federacije BiH
Konti
nuisa
no
2010–
2012.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: HARMONIZOVATI I KOORDINISATI PROCESE BUDŽETIRANJA
IO
PR
PO
S
2012.
U potpunosti uvesti kvalitetniji
proces budžetiranja
Ministarstvo finansija SBK
S
2010–
2013.
DA
Usvojeni zakoni o izmjenama
budžeta
Donesen plan
VM BiH, Vlada Brčko distrikta
i entitetske vlade
VM BiH, Vlada Brčko distrikta
i entitetske vlade
KO
2011.
NE KO
2011.
NE Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Gender Centar Federacije BiH
Period
implementacije
Izraditi akcioni plan za gender odgovorno
budžetiranje za naredni trogodišnji period
U saradnji s PKF-om organizovati seminare i
radionice za budžetske korisnike u pogledu
unapređivanja procesa budžetiranja u SBK
Izmijeniti zakone o budžetima BiH, entiteta i
Distrikta
Donijeti plan za implementaciju IT sistema za
budžetsko planiranje
Pravilnik usvojen
Tip nadležnosti
Sve institucije na federalnom
nivou uz stručnu pomoć Gender
Centra FBiH
VM BiH, Vlada Brčko distrikta
i entitetske vlade
2011–
2013.
2011.
NE Izvor
finansiranja
(DA/NE)
PO
Unaprijeđena statistika s gender
komponentom
Period
implementacije
Donošenje jedinstvenog pravilnika o
izvještavanju nivoa vlada u skladu s
međunarodnim standardima
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Raditi analize i istraživanja s raspodjelom po
spolovima
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 2: USKLADITI FISKALNU STATISTIKU S MEĐUNARODNIM STANDARDIMA
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 3: RAZRADITI POLITIKE IZMIRENJA UNUTRAŠNJEG DUGA PO OSNOVU RESTITUCIJE
EVROPSKOG
PARTNERSTVA
I
VM BiH, Vlada Brčko distrikta
i entitetske vlade
KO
2011.
NE VM BiH, Vlada Brčko distrikta
i entitetske vlade
KO
2011.
NE Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Institucije/agencije
uspostavljene; mehanizmi
koordinacije u funkciji
Stavke ugrađene u budžete
KI
USLOVA
Očekivani
rezultat
aktivnosti
ISPUNJENJE
Period
implementacije
IO
ZA
Tip nadležnosti
Osigurati potrebne institucionalne podrške
(uspostava novih institucija/agencija ili
koordinacije države i entiteta)
Osigurati potrebna finansijska sredstva za
institucionalnu podršku
PODRŠKU
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 4: OSIGURATI BUDŽETSKU
EVROATLANTSKIH INTEGRACIJA
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
FMF
Ravnopravnija raspodjela
indirektnih poreza po svim
nivoima
Rješenje alimentiranja budžeta
centralnih vlada od indirektnih
poreza
SBK
Fiskalno vijeće, VM BiH,
Vlada Brčko distrikta i
entitetske vlade
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
PO
Usklađena raspodjela prihoda
od indirektnih poreza
Period
implementacije
PO,
LJR
,S
PO EUP
Tip nadležnosti
Poboljšati postojeće vertikalno i horizontalno
ujednačavanje sistema raspodjele prihoda od
indirektnih poreza u Federaciji BiH
Aktivnije uključiti kantonalne i općinske nivoe
u definisanju novog modela raspodjele
indirektnih poreza
Izmijeniti Zakon o uplatama na jedinstveni
račun i raspodjeli prihoda i podzakonskih akata
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 5: OSIGURATI ALIMENTIRANJE BUDŽETA CENTRALNIH VLADA PRIHODIMA OD INDIREKTNIH POREZA
POSLIJE 2011.
KO,
P, S,
IO
KO
2012.
DA
2011.
NE
KO
2010.
NE
Podcilj 3
Javne finansije
PRIORITET 3
Sprovođenje poreskih reformi
Ujednačavanje odnosno
usaglašavanje propisa iz oblasti
direktnih poreza
FMT
Konti
nuisa
no
Aktivnije uključiti kantonalne i općinske nivoe
u analizovnju i izračunu efekata izmjena
Zakona o doprinosima
Uključiti kantonalni i općinski nivo u izradu i
donošenje novih propisa o parafiskalnim
opterećenjima privrede
Uvesti registar neporeskih prihoda
PO
EUP
Rasterećenje privrede
SBK
KO,
IO,
S,
P
S
PO
EUP
Aktivnije učestvovanje drugih
nivoa vlasti u cilju kvalitetnije
reforme direktnog oporezivanja
Uveden registar
Ministarstvo finansija SBK
S
Očekivani
rezultat
aktivnosti
NE
OPOREZIVANJA
SA
Izvor finansiranja
(DA/NE)
INDIREKTNOG
Period
implementacije
IZ
Tip nadležnosti
ZAKONA
NE
FMT
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat aktivnosti
HARMONIZACIJU
Izvor aktivnosti
Aktivnost
KONTINUISANU
Tip aktivnosti
MJERA 2: SPROVODITI
ZAKONODAVSTVOM EU
IO
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
PR
EUP
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
PO
Aktivnost
Izvor
aktivnosti
Harmonizovati propise iz oblasti direktnih
poreza s propisima unutar BiH i sa
zakonodavstvom EU
Tip aktivnosti
Tip nadležnosti
MJERA 1: NASTAVITI REFORMU DIREKTNOG OPOREZIVANJA I SOCIJALNIH DOPRINOSA
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
S
Razvoj gender statistike u
poreskoj oblasti
Gender Centar Federacije BiH
PO
Efikasnija primjena propisa
FMF, Porezna uprava
Federacije BiH
KO,
IO,
S,
P
Konti
nuisa
no
S
Sačinjen plan
VM BiH, Poreska uprava RS-a i KO
FBiH, UIO
2011.
NE
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Pokrenuti stručne inicijative za unapređenje
postojećih baza podataka, evidencija poreskih
obveznika u skladu s čl. 18. Zakona o
ravnopravnosti spolova u BiH
Jačati kapacitete Porezne uprave Federacije
BiH kroz utvrđivanje pravnih okvira propisa
koji se odnose na poresku upravu kroz
usklađivanje s propisima i praksom EU
Sačiniti plan modernizacije poreskih uprava u
skladu sa standardima EU
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 3: KONTINUISANO JAČATI KAPACITETE PORESKIH UPRAVA
Konti
nuisa
no
Period
implementacije
S
Izbjegavanje dvostrukog
oporezivanja između pravnih
subjekata iz Federacije BiH i
pravnih subjekata iz država s
kojima je u primjeni ugovor o
izbjegavanju dvostrukog
oporezivanja
Izvršene analize
Ministarstvo finansija i trezora
BiH po ovlaštenju Vijeća
ministara BiH
KO,
IO,
S, P
Konti
nuisa
no
DA
UIO, poreska uprava RS-a i
FBiH i ostale nadležne
institucije
KO
2011.
NE Institucija
(nosilac
aktivnosti)
(PR)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
PO
Tip nadležnosti
Izmijeniti Zakon o porezu na dobit i Pravilnik
o primjeni Zakona o porezu na dobit u
kontekstu izmjena: modela OECD ugovora o
izbjegavanju dvostrukog oporezivanja;
Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
između EU i njihovih zemalja članica i BiH (u
dijelu koji se odnosi na oporezivanje)
Analiza sistema oporezivanja u transakcijama
između BiH i EU i izrada prijedloga za
unapređenje istog
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 4: ELIMINISATI DVOSTRUKO OPOREZIVANJE U TRANSAKCIJAMA IZMEĐU BIH I ČLANICA EU
Podcilj 3
Javne finansije
PRIORITET 4
Sprovođenje reformi u ostalim sektorima
Reforma sistema zdravstvenog osiguranja
PO
Pokretanje reforme sistema penzionog
osiguranja
PO,
IO
Relativno smanjenje javnih
rashoda na zdravstvo
Povećanje održivosti sistema
penzionog osiguranja
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Tip nadležnosti
(nosilac
aktivnosti)
Period
implementacije
ZAŠTITE
FMOH
KO
2012.
Ministarstvo finansija i trezora
BiH
KO
2012.
I
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Institucija
ZDRAVSTVENE
Period
implementacije
OSIGURANJA,
Tip nadležnosti
INVALIDSKOG
(nosilac
aktivnosti)
I
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 2: SPROVESTI REFORME PENZIONOG
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZAPOŠLJAVANJA
Institucija
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: SPROVESTI REFORMU BORAČKO-SOCIJALNOG SEKTORA
PO
PR
S
PR
Donošenje pravnog okvira za
SBK
efikasniju organizaciju javne
uprave Kantona
Relevantni finansijski indikatori SBK
učinka racionalizacije broja
uposlenih u javnoj upravi
P
2011.
S
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
(nosilac
aktivnosti)
Institucija
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
Pripremiti izmjene zakona pri izradi novih
pravilnika o unutrašnjoj organizaciji javne
uprave Kantona
Procijeniti finansijske efekte racionalizacije
broja uposlenih u administraciji uz utvrđivanje
programa za zbrinjavanje radnika koji će
eventualno ostati bez posla uz osiguravanje
sredstava za njegovu realizaciju
Izvor aktivnosti
MJERA 3: SPROVESTI REFORMU JAVNE UPRAVE SVIH NIVOA VLASTI
NE
NE
Oformiti komisiju sa zadatkom analize
mogućeg mehanizma finansiranja kao kriterija
za funkcionisanje prihoda i rashoda u srednjem
stručnom obrazovanju
Uraditi analizu sistema finansiranja
obrazovanja (srednjeg stručnog obrazovanja,
visokog itd.) i davanje preporuka za moguća
unapređenja
LJR EUP
S
Uvid u pravo stanje srednjeg
obrazovanja s konkretnim
prijedlozima u cilju poboljšanja
stanja
Izvršena analiza
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 4: IZVRŠITI REVIZIJU SISTEMA FINANSIRANJA OBRAZOVANJA
Ministarstvo obrazovanja SBK
P
2010–
2013.
NE
MCP BiH, ministarstva
obrazovanja na svim nivoima i
ostale nadležne institucije
KO
2011.
NE
Uslov za definisane
privatizacijske aktivnosti
APF
Do
30.06.
2010.
Ostvareni postavljeni ciljevi
privatizacije
APF
Definisati strategiju i pravila (pravni okvir) za
javno-privatno partnerstvo u skladu s
iskustvima i direktivama EU za komunalna i
mrežna preduzeća
Izvršiti preregistraciju javnih ustanova u javna
preduzeća
Definisana strategija i pravni
okvir s direktivama EU u
privatizaciji i javnom
partnerstvu
Izvršena preregistracija
APF
Do
31.12.
2010.
Do
31.12.
2010.
Donijeti zakonske i podzakonske akte o
javnom dobru i uslovima za iznajmljivanje
korisnicima u obavljanju komunalne ili druge
mrežne djelatnosti
Izrada i usvajanje posebnih pravila za
privatizaciju preduzeća iz posebno važnih i
specifičnih sektora
Angažovati renomirane međunarodne
konsultantske kuće za tehničku pomoć u
pripremi preduzeća za privatizaciju i
odgovarajuće marketinške aktivnosti kod
prodaje
Izvršiti dalju privatizaciju RVP-a u FBiH uz
uspostavu mogućnosti da i druga društva osim
dosadašnjih mogu biti dioničarima RVP-a
Definisan predmet prodaje za
ova preduzeća kao i uslovi za
iznajmljivanje definisanog
javnog dobra
Uslov za uspješnu privatizaciju
i postprivatizacijske rezultate za
ova preduzeća
Priprema za prodaju strateških i
mrežnih preduzeća
APF
Dalja privatizacija RVP-a u
FBiH
Utvrditi listu preduzeća, nadležnosti u
privatizaciji i rokove za preduzeća iz strateških
sektora te mrežna i komunalna preduzeća u
FBiH
Izraditi programe i planove za ispunjenje
postavljenih ciljeva privatizacije
APF
Do
31.12.
2010.
Do
30.06.
2011.
APF
Do
30.06.
2011.
APF
Do
31.12.
2012.
KVP FBiH
Prva
polovi
ca
2010.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 5: NASTAVITI S PRIVATIZACIJOM
Strateški cilj „Konkurentnost“
Podcilj 1
Klasteri
PRIORITET 1
Kontinuisano poboljšavati produktivnosti preduzeća
Pripremiti cjelovitu sektorsku analizu o
produktivnosti i mogućnostima revitalizacije,
modernizacije i standardizacije poslovanja
S
Pripremiti plan realizacije definisanih
strateško-razvojnih ciljeva industrije po
industrijskim granama uključujući i namjensku
proizvodnju
Podsticati povezivanje naučnih institucija i
privrednog sektora kroz istraživačke projekte i
fleksibilne programe cjeloživotnog
obrazovanja
S
Donijeti plan podsticanja osnivanja
inovacijskih organizacija (razvojno
proizvodnih centara, istraživačko razvojnih
centara, inovacijskih centara)
Donijeti plan osnivanja minimalno jednog
organa za komercijalizaciju naučnih
Nova
FMERI
FMON, kantonalna ministarstva
obrazovanja i nauke, FMERI u
saradnji s kantonalnim
ministarstvima za privredu i
institucija na državnom nivou
FMON, FMERI, FMPIK,
univerziteti, privredne komore,
preduzeća
KO,
IO
Konti
nuisa
no
KO,
IO
2011.
FMON, FMERI, FMPIK, FMT,
univerziteti, privredne komore
KO,
IO
2011.
AP
Unaprijeđena saradnja naučnih
institucija i privrednog sektora
na polju nauke i istraživanja
S
AP
Donesen plan
S
AP
Povezivanje naučnih i
privrednih subjekata te
FMERI
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
2010 – Ne
2011.
Postizanje višeg stepena
efikasnosti poslovanja,
produktivnosti, kvaliteta
proizvoda i kao krajnji cilj
povećanja konkurentne
sposobnosti firmi
Pripremljen plan realizacije
definisanih strateško-razvojnih
ciljeva industrije
S
S
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: PODSTICATI MODERNIZOVANJE I STANDARDIZOVANJE POSLOVANJA
2011.
istraživanja – Akcioni plan Strategije razvoja
nauke u BiH
Pripremiti preporuke privrednim subjektima za
revitalizaciju i modernizaciju pogona
kroz izgradnju strateškog menadžmenta u
firmama i uvođenja ISO i CE standarda
Pripremiti preporuke privrednim subjektima za
revitalizaciju i modernizaciju pogona
kroz praćenje stanja na izvoznom tržištu i
iznalaženje novih tržišta
Pripremiti preporuke privrednim subjektima za
revitalizaciju i modernizaciju pogona
kroz sprovođenje permanentne stručne
edukacije, korištenje domaćeg znanja i znanja
tehnološko razvijenih stranih firmi
Pripremiti preporuke privrednim subjektima za
revitalizaciju i modernizaciju pogona
kroz revitalizaciju izvedenu uz pomoć stranih
finansijskih sredstava na principu zajedničkih
ulaganja
Podsticati povezivanje naučnih institucija i
privrednog sektora kroz istraživačke projekte i
fleksibilne programe cjeloživotnog
obrazovanja
Uspostavljati strateško partnerstvo
univerziteta, javnih instituta i privrednog
sektora
Podsticati osnivanje organa za
komercijalizaciju naučnih istraživanja u cilju
povezivanja naučnih i privrednih subjekata te
pribavljanje finansijske i pravne podrške radi
snažnijeg uključivanja nauke u tržište
proizvoda i usluga
pribavljanje finansijske i pravne
podrške radi snažnijeg
uključivanja nauke u tržište
proizvoda i usluga
Pripremljene preporuke (veća
produktivnost i konkurentnost)
S
FMERI, FMRPO, FMON
S
2010 – NE
2011.
S
Bolje pozicionisanje domaćih
proizvođača na inostranim
tržištima
FMERI, FMF, FMRPO
2010 –
2011.
S
Bolje pozicionisanje domaćih
proizvođača na inostranim
tržištima
FMERI
2010 –
2011.
S
Bolje pozicionisanje domaćih
proizvođača na inostranim
tržištima
FMERI
2010 –
2011.
IO
AP
Unaprijeđena saradnja naučnih
institucija i privrednog sektora
na polju nauke i istraživanja
MCP BiH, FMON
KO,
IO
Konti
nuisa
no
IO
AP
Privredni sektor povezan s
institutima i univerzitetima
KO,
IO
IO
AP
Minimalno jedan organ u
svakom entitetu
MCP BiH, MVTEO BiH,
FMON i druge nadležne
institucije u FBiH
MCP BiH, MVTEO BiH,
FMON i druge nadležne
institucije u FBiH
Konti
nuisa
no
Konti
nuisa
no
KO,
IO
Period
implementacije
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Tip nadležnosti
Tip nadležnosti
FMF, FMRPO
P
2010–
2012.
FMF, FMRPO
IO
2010–
2013.
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Izgradnja finansijske institucije
koja će garantovati bankarskom
sektoru urednu otplatu kreditnih
obaveza malih i srednjih
preduzeća
Osiguranje većih budžetskih
podsticaja za razvoj male
privrede
Uz podršku viših institucija
vlasti, finansiranje i podsticanje
razvoja poslovnih aktivnosti
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 2: POVEĆANJE IZVOZA INTENZIVNOG VJEŠTINAMA I KAPITALOM
Aktivnost
Tip aktivnosti
Izvor
aktivnosti
MJERA 3: FISKALNO PODUPIRATI UNAPREĐENJE POSLOVANJA
Donijeti zakon o garancijskom fondu
PO
PR
Donijeti izmjene i dopune Zakona o
podsticanju razvoja male privrede
PO
PR
U okviru budžetskih sredstava osigurati ista
od federalnih i kantonalnih institucija za
podršku razvoja poslovanja u lokalnim
zajednicama i općinama
Vlada FBiH,
kantoni
AP
Podcilj 1
Klasteri
PRIORITET 2
Jačati poslovne lance
KO,
IO
Konti
nuisa
no
2012.
IO
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
FMRPO, FMON, kantonalna
ministarstva obrazovanja i
nauke, FMF i kantonalna
Vlade FBiH i kantona
Period
implementacije
PO
Stvaranje uslova za podsticanje
privatnog sektora za ulaganje u
nauku i istraživački rad
Donošenje odgovarajućih
propisa
Tip nadležnosti
PO
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Podsticati poslovno investiranje i ulaganje u
naučno-tehnološki razvoj, istraživanje i
inovacije
Uspostaviti finansijske i poreske regulative
kojima će se jače podsticati javno i privatno
partnerstvo u naučno-istraživačkoj djelatnosti
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
Izvor
aktivnosti
MJERA 4: STIMULISATI FIRME DA PODSTIČU ZAPOŠLJAVANJE I&R UPOSLENIKA PUTEM MATERIJALNIH
STIMULANSA FIRMI
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
FMERI, Privredna komora
FBiH i kantonalne komore
Period
implementacije
Preporuke za klaster politiku
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
S
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Napraviti pregled poslovnih lanaca u
FBiH
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: MAPIRATI VODEĆE POSLOVNE LANCE I NJIHOVU DOMAĆU KOMPONENTU
S
2011.
NE
Podcilj 1
Klasteri
PRIORITET 3
Jačati klasterske inicijative (KI)
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
FMERI, kantonalna
ministarstva privrede,
Privredna komora FBiH i
regionalne razvojne agencije
Period
implementacije
Optimalizacija razvojne pomoći
Tip nadležnosti
S
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Sačiniti pregled o mogućnostima
usmjeravanja inostrane tehničke
pomoći i finansijskih aranžmana
nacionalnih i internacionalnih
razvojnih agencija prema poslovnim
lancima FBiH
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor
aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 2: FINANSIJSKI I STRUČNO PODRŽAVATI ZAJEDNIČKE RAZVOJNE PROJEKTE U SKLOPU IDENTIFIKOVANIH
POSLOVNIH LANACA
S
2012.
NE
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
(nosilac
aktivnosti)
Institucija
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: RAZVITI POLITIKE USMJERAVANJA INVESTICIJA U KI
Sprovoditi godišnji benchmarking KI
S
Vlada FBiH
ZEMALJA
rezultat
KLASTERIMA
Očekivani
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 3: VRŠITI KONTINUISAN „BENCHMARKING“ KI S
PREVENTIVNIH I KOREKTIVNIH MJERA ODRŽIVOG RAZVOJA
Preporuke za razvojnu i klaster
politike
KOMPARATORA
MVTEO u saradnji s FMRPO,
Privrednom komorom FBiH
S
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
IO
FMRPO
NE
NE
RADI
Izvor finansiranja
(DA/NE)
AP
Period
implementacije
PO
Konti
nuisa
no
Konti
nuisa
no
2012.
Period
implementacije
Formirati namjenske fondove i osigurati
podsticajne mjere djelatnostima koje se
preduzimaju radi stvaranja novih proizvoda,
tehnologija, procesa i usluga ili značajnijim
poboljšanjima postojećih u skladu s potrebama
tržišta
Tip nadležnosti
Proje
kat
FMRPO
Tip nadležnosti
PR
Osposobljavanje preduzetnika za
prihvaćanje novih tehnologija i
tehnoloških procesa
Omogućiti preduzetnicima
dostupnost informacija o
tehnologijama
Formiranje namjenskih fondova
i date poreske olakšice
(nosilac aktivnosti)
Proje
kat
Institucija
PR
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Pratiti nova dostignuća i primjenu tehnologija
u preduzetništvu – projekat “Razvoj malog i
srednjeg preduzetništva u FBiH“
Kreirati specijalizovane tehnološke baze
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 2: RAZVITI POLITIKE PODSTICAJA UPOTREBE NAPREDNIH TEHNOLOGIJA
NE
Podcilj 2
Kompetentnost ljudskih resursa
PRIORITET 1
Osigurati kompetencije kroz institucionalne sisteme obrazovanja
Implementacija Zaključaka
Gender Centar Federacije BiH
Vlade Federacije BiH broj
627/09 izradom akcionog plana
za obuke državnih službenika u
Federaciji BiH s osnovnim i
specifičnim sektorskim znanjima
iz oblasti ravnopravnosti spolova
Praćenje i analizovanje potreba
FZZZ
za obukom na tržištu rada u
Federaciji BiH
Praćenje i analizovanje potreba
FZZZ
za obukom na tržištu rada u
Federaciji BiH i informisanje
nadležnih institucija o iskazanim
potrebama za programima
obrazovanja
KI
Izvor
finansiranja
Period
implementacije
Tip nadležnosti
LJR
(nosilac
aktivnosti)
Razviti odgovarajuće mjere i programe obuke /
treninga nezaposlenih lica za osiguranje lakšeg
pristupa tržištu rada
Izgradnja informacionog sistema za praćenje
funkcionisanja tražnje radne snage
Institucija
S
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Donijeti program unapređenja znanja i vještine
državnih službenika radi primjene domaćeg i
međunarodnog pravnog okvira iz oblasti
gendera na radnom mjestu
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: STVORITI USLOVE ZA PODRŠKU CJELOŽIVOTNOM UČENJU KROZ SVE OBLIKE OBRAZOVANJA I OBUKE
2010.
2011.
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 2: NASTAVITI REFORME VISOKOG OBRAZOVANJA ZAPOČETIH PRISTUPANJEM BOLONJSKOJ DEKLARACIJI I
LISABONSKOJ KONVENCIJI
Osnažiti funkcionisanje novouspostavljenih
institucija na državnom nivou, visokoškolskih
institucija i studijskih programa, adekvatnu
uspostavu ciklusa studija, internacionalizaciju
studija, evropeiziran sistem studiranja i dr.
KI
Obav
eza iz
EU
Efikasnije studiranje,
informatička pismenost,
uvođenje mehanizama za
osiguranje kvaliteta,
posjedovanje evropski
prepoznatljivih diploma
FMON, kantonalna
ministarstva obrazovanja i
nauke
IO
2010–
2011.
P
2010–
2013.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
FMON i kantonalna
ministarstva obrazovanja i
nauke
Period
implementacije
Povećan obuhvat generacije s
visokim obrazovanjem
Tip nadležnosti
PR
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
S
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Pripremiti analizu postojećih kapaciteta i
kadrova
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 3: VRŠITI PRIPREME ZA UVOĐENJE OBAVEZNOG SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA
NE
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Tip nadležnosti
Period
implementacije
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Sarađivati sa svim obrazovnim vlastima i
Evropskom komisijom; donijeti program
osiguranja kvaliteta u obrazovnom sistemu
BiH (EQA/OKO)
Pripremiti informacije o projektima EU iz
oblasti obrazovanja i nauke koji su otvoreni za
BiH i uslovima za njihovo apliciranje
Razviti nastavne planove i programe po
modularnoj metodologiji za preostala
zanimanja iz nove Klasifikacije zanimanja te
njihovo usklađivanje s EU
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 4: STIMULISATI I PROMOVISATI PROGRAME SARADNJE S EU OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA
S
PR
Veći kvalitet u obrazovnom
sistemu i dobijanje stručne i
materijalne pomoći
FMON i kantonalna
ministarstva obrazovanja i
nauke
IO
2011.
NE
S
PR
Jačanje imidža obrazovnog
sistema i konkretna pomoć
P
2010.
NE
S
PR
Usavršavanje nastavnih planova
i programa
FMON, kantonalna
ministarstva obrazovanja i
nauke i škole i univerziteti
FMON i kantonalna
ministarstva obrazovanja i
nauke
P
2010.
NE
Podcilj 2
Kompetentnost ljudskih resursa
PRIORITET 2
Osigurati da ishodi obrazovanja i stečene kompetencije odgovaraju potrebama konkurentne ekonomije
Tip nadležnosti
Period
implementacije
Pripremljen plan (stvaranje
novih savremenih znanja i
tehnoloških rješenja i napredak
privrede)
FMF, FMON
KO
2010.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
PR
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Pripremiti plan aktivnost na dodjeli sredstava
KI
univerzitetima za obnovu naučne infrastrukture
(javna i privatna sredstva) koja država i FBiH
mogu osigurati kod međunarodnih finansijskih
institucija
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: OSIGURATI USLOVE ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD NA VISOKOŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA
P
2010–
2013.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
FMON i kantonalna
ministarstva obrazovanja i
nauke
Period
implementacije
Pripremljeni modeli (smanjenje
nezaposlenosti)
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
PR
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Pripremiti godišnje modele upisa u srednje
škole i visokoškolske ustanove usklađene s
potrebama deficitarnog kadra i tržišta rada
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 2: USKLADITI POLITIKE UPISA U SREDNJE ŠKOLE I VISOKOŠKOLSKE USTANOVE S POTREBAMA TRŽIŠTA
RADA I DRUŠTVA
MJERA 3: STVORITI EFIKASNE MEHANIZME ZA PRISTUP MLADIH TRŽIŠTIMA RADA I ULAZAK U PRIPRAVNIČKI
STATUS
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Tip nadležnosti
Period
implementacije
Osiguran pripravnički staž
(povećanje zaposlenosti i brzo
sticanje znanja u struci)
FMON i FZZZ
P
2010–
2011.
PO
Definisanje zakonodavnog
okvira
MCP – sektor nauka i kultura,
FMKSA
KO
Konti
nuisa
no
počev
ši od
2010.
Podcilj 2
Kompetentnost ljudskih resursa
PRIORITET 3
Koristiti vještine i znanja dijaspore
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Zakonski regulirati mogućnost sticanja
pripravničkog staža srednjoškolaca koji ne
pristupaju visokom obrazovanju i radnika s
VSS
Afirmacija kulturne politike koja će omogućiti
promociju mladih talenata umjetnika i
konkurenciju institucija kulture na cijelom
području BiH kroz definisanje zakonodavnog
okvira za podršku, promociju i stipendiranje
mladih talenata
Izvor aktivnosti
PO
Tip aktivnosti
Aktivnost
NE
KO
2010–
2013.
NE
KO
2010–
2013.
NE
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Vlada FBiH, federalna i
kantonalna ministarstva
Sva federalna i kantonalna
ministarstva
Period
implementacije
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Donesen program (doprinos
razvoju)
Izgrađen informacioni sistem
(pomoć sektorima kroz neki vid
aranžmana i razvoja)
Tip nadležnosti
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Donijeti program za stimulisanje stručnjaka i
S
preduzetnika iz dijaspore za povratak
Umrežavati domaće institucije s institucijama u KI
kojima radi veliki broj stručnjaka iz BiH;
izgradnja informacionih sistema
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: RAZVITI PROGRAME POVRATKA STRUČNJAKA / NAUČNIKA I NJIHOVE REINTEGRACIJE
KO
2010–
2013.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
FMON i ostale obrazovne
institucije, FMRPO
Period
implementacije
Pripremljen program i ostvaren
broj posjeta (veliki doprinos
obrazovnom – ili naučnom,
poslovnom i konsultantskom –
procesu)
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Pripremiti program koji bi osigurao saradnju
domaćih institucija s konsultantima i
mentorima iz dijaspore
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 2: RAZVITI PROGRAME KRUŽNE MIGRACIJE STRUČNJAKA I NAUČNIKA
Vlada FBiH i federalna i
kantonalna ministarstva
obrazovanja i nauke
KO
2010–
2013.
NE
LJ
R
Značajno povećanje razvoja i
konkurentnosti
Sva federalna ministarstva i
kantonalna ministarstva
privrede, komore i
menadžment preduzeća
P
2010–
2011.
NE
Podcilj 3
Naučno-tehnološka i poslovna infrastruktura
PRIORITET 1
Izgraditi savremenu naučno-tehnološku i poslovnu bazu
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Broj stipendiranih studenata
(podsticaj saradnje i koristi za
brži razvoj)
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Tip nadležnosti
Formirati udruženje pomoći akademske
dijaspore studentima u vidu stipendija i
povezivanja domaćih institucija s institucijama
u kojima rade
Ulagati u razvoj ljudskih resursa uz pripremu
kvalitetnih programa cjeloživotnog učenja
Očekivani
rezultat
aktivnosti
LJR
Tip aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
MJERA 3: RAZVITI OBLIKE UMREŽAVANJA AKADEMSKE DIJASPORE S LOKALNIM INSTITUCIJAMA
KO
2010–
2013.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Broj tehno-parkova (unapređenje FMERI, FMRPO, kantonalna
istraživačke, razvojne, poslovne, ministarstva privrede
inovativne, logističke funkcije
od interesa za povećanje
konkurentnosti i zapošljavanje)
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
KI;
IO
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Formirati tehnološke parkove radi osiguranja
uslova za razvoj osnovanih preduzeća
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: OSNIVATI, RAZVIJATI I UMREŽAVATI SVE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE I ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE
INSTITUTE
S
Pripremljena studija
(poboljšanje ambijenta za
preduzetništvo)
FMPU, FMRPO, FMERI
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
(nosilac
aktivnosti)
Institucija
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
Izraditi plan osnivanja i podrške poslovnih
zona
Izvor aktivnosti
MJERA 2: PODSTICATI RAZVOJ POSLOVNIH ZONA
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 3: POVEĆATI FINANSIJSKA IZDVAJANJA IZ JAVNIH SREDSTAVA KAO I VEĆE UČEŠĆE PRIVREDE ZA
OSNOVNA, PRIMIJENJENA I RAZVOJNA ISTRAŽIVANJA TE FINANSIJSKU POMOĆ INOVATORIMA
Predvidjeti veća finansijska sredstva privredi
za razvoj potrebnog intelektualnog kapitala,
naučnih i razvojnih istraživanja i inovacija
KI
Uspostaviti finansijske i poreske regulative
kojima će se jače podsticati javno i privatno
partnerstvo u naučno-istraživačkoj djelatnosti
Osnovati program podrške i instituciju za
komercijalizaciju naučnih istraživanja i
inovatorstva
PO
AP
Afirmacija intelektualnog
kapitala kao izvora
konkurentske prednosti uz
povećano finansiranje naučnoistraživačko-razvojne
djelatnosti iz budžeta, od
privatizacije od igara na sreću
FMF, kantonalna ministarstva
finansija i općine
IO
2010–
2013.
Donošenje odgovarajućih
propisa
Vlada FBiH
IO
2012.
Osnovana institucija i usvojen
program
FMF, kantonalna ministarstva
finansija i općine
Budže
ti
FBiH,
kanto
na i
općin
ai
drugi
prihod
i
2012.
Podcilj 3
Naučno-tehnološka i poslovna infrastruktura
PRIORITET 2
Unapređivati saradnju istraživačkih organizacija i privrede
12/20
10/ko
nt.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
FMRPO
Period
implementacije
Jednostavnije i brže poslovanje
preduzetnika
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Programi elektronskog servisa za preduzetnike
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 4: PODSTICATI PRIMJENU SAVREMENIH INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA (UBRZAN
RAZVOJ INFORMACIONOG DRUŠTVA U BIH)
FMRSP, FMON, FMERI,
kantonalna ministarstva
privrede i Privredna komora
FBiH
KO
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Tip
nadležnosti
Pripremljeni programi
(oživljavanje privrednih
aktivnosti)
Period
implementacije
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
LJR
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Razviti programe privlačenja visoko
obrazovanog stručnog kadra u privredu i
ostvariti veću saradnju univerziteta, instituta i
javne uprave
Izvor
aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: PODSTICATI ZAPOŠLJAVANJE VISOKO OBRAZOVANOG KADRA U PRIVREDI I POVEĆANJE MOBILNOSTI
KADRA IZMEĐU PRIVREDE I ISTRAŽIVAČKO-OBRAZOVNIH INSTITUCIJA
2010–
2013.
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Tip nadležnosti
Period
implementacije
Pripremljen program (podizanje
tehnološkog nivoa i šansa za
veće investiranje stranog
kapitala u otvaranje novih
pogona i radnih mjesta)
Zajednička istraživanja na
međunarodnom planu
FMON, FMERI
IO
2010–
2013.
FMON, komore
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Pripremiti program saradnje na međunarodnom LJ,
planu u oblasti istraživanja i tehnološkog
R
razvoja i integrirati se u Evropski istraživački
prostor s mogućnošću dobijanja i dodatnih
finansijskih sredstava
Podržati preduzeća da učestvuju u EU
programima (COST, EUREKA)
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA2: PODSTICATI UKLJUČENJE U SVJETSKE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE I TEHNOLOŠKE TOKOVE
NE
Povećan sistem kvaliteta
FMERI, FMON i kantonalna
ministarstva obrazovanja i
nauke
KI
Formirana on-line dostupna
baza rаspоlоživе оprеmе,
urеđаја i sistеmа
Pоvеćan brој nеоphоdnih
ispitnih lаbоrаtоriја
Donijeti program sаrаdnje јаvnоg i privаtnоg
sеktоrа u pоdručјu tеstirаnjа i cеrtifikоvаnjа
prоizvоdа
S
FMERI, FMON i kantonalna
ministarstva obrazovanja i
nauke
FMERI, FMON i kantonalna
ministarstva obrazovanja i
nauke
FMERI, FMON i kantonalna
ministarstva obrazovanja i
nauke
KI
Donesen program (stavljeni u
funkciju svi rаspоlоživi rеsursi
u оblаsti tеstirаnjа i
cеrtifikоvаnjа)
Podcilj 3
Naučno-tehnološka i poslovna infrastruktura
PRIORITET 3
Uspostaviti institucionalni okvir za razvoj naučno-tehnološke i poslovne infrastrukture
KO
2010–
2013.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
LJR
INDUSTRIJSKIH
Period
implementacije
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Osigurati korištenje univerzitetskih,
institutskih i industrijskih laboratorija za
testiranja i certifikaciju proizvoda i njihovu
zamjenu savremenijim
Izvršiti popis lаbоrаtоriјskе i ispitne оprеmе nа
univеrzitеtimа, institutima i privrednim
оrgаnizаciјаmа
Finansijski i organizaciono podržati postojeće i
formiranje novih ispitnih laboratorija
Aktivnost
I
Tip nadležnosti
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 3: PODSTICATI ADAPTACIJU I AKREDITACIJU UNIVERZITETSKIH, INSTITUTSKIH
LABORATORIJA U SVRHU TESTIRANJA I CERTIFIKACIJE PROIZVODA
2011.
2011.
2012.
Tip nadležnosti
Period
implementacije
Promovisanje najnovijih
informacija iz oblasti
tehnološko-inovativnog razvoja
FMON, kantonalna ministarstva KO
obrazovanja i nauke
2010
–
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
LJR
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Medijski i drugim putem doprinijeti jačanju
društvene svijesti o potrebama razvoja nauke i
tehnologije
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: PODSTICATI ŠIRENJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH I TEHNOLOŠKIH SAZNANJA I UTICAJ NA STVARANJE
DRUŠTVENE SVIJESTI O ZNAČAJU NAUKE I ISTRAŽIVANJA
i koristi preduzećima
Ostvariti saradnju relevantnih ministarstava
IO
(nadležnih za nauku i tehnologije, obrazovanje,
kulturu, porodicu, omladinu, ekologiju,
privredu, finansije i dr.) u cilju jačanja javne
svijesti i povjerenja u nauku i tehnologiju kao
snažnog faktora za sveukupni prosperitet
društva
Usvojiti plan i programe pоpulаrizаciјe nаukе
S
kоd mlаdih
Donijeti program podrške izdаvаčkој
S
dјеlаtnоsti, kоnfеrеnciјаmа, nаučnо-stručnim
društvimа i udružеnjimа
AP
Unaprijeđena saradnja
nadležnih organa u oblasti
nauke i istraživanja u BiH
Vlade na svim nivoima vlasti u
BiH
Donesen program
FMON, kantonalna ministarstva
obrazovanja i nauke
FMON, kantonalna ministarstva
obrazovanja i nauke
Donesen program
IO
Kont.
2010.
2010.
PO,
KI
Pоvеćаnjе brоја think tаnk
оrgаnizаciја
Uspješnije rješavanje problema
malih i srednjih preduzeća
Vlada FBiH
2012.
Vlada FBiH
2010–
2013.
Podcilj 4
Jedinstveni ekonomski prostor
PRIORITET 1
Uskladiti tehničku regulativu sa zakonodavstvom EU
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Pоdržаti fоrmirаnjе think tаnk оrgаnizаciја i
koristiti rezultate istraživanja
Koristiti usluge think tank organizacija u
malom i srednjem preduzetništvu za pitanja
koja treba da čuje i raspravlja javnost te da se
preporuke prezentuju vladi radi postizanja
konkretnih rješenja
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 2: JAČATI ULOGU THINK TANK ORGANIZACIJA
Osposobiti nosioce usklađivanja tehničke
regulative sa zakonodavstvom EU kadrovski,
tehnički i finansijski
IO
Donijeti program obuke u usklađivanju
tehničke regulative za federalne institucije u
sistemu BiH nadležnih institucija
LJR
Obav
eza iz
EU
Ispunjenje uslova za ulazak u
EU
Ispunjenje uslova za ulazak u
EU
FMP, ostala federalna
ministarstva i kantonalna
ministarstva u saradnji s
nadležnim institucijama na
državnom nivou
FMP, ostala federalna
ministarstva i kantonalna
ministarstva u saradnji s
nadležnim institucijama na
državnom nivou
P
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
(nosilac
aktivnosti)
Institucija
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor
aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: JAČATI KADROVSKI, TEHNIČKI I FINANSIJSKI MREŽU NADLEŽNIH INSTITUCIJA NA POSLOVIMA
USKLAĐIVANJA TEHNIČKE REGULATIVE NA SVIM NIVOIMA VLASTI
2010–
2011.
2010.
Usaglasiti tehničku regulativu s direktivama
EU i važećim tehničkim standardima
PO
Obav
eza iz
EU
Preuzimati evropske harmonizovane standarde
s direktivama EU
PO
EUP
Usaglašena regulativa
FMP, ostala federalna
(ispunjenje uslova za ulazak u ministarstva i kantonalna
EU)
ministarstva u saradnji s
nadležnim institucijama na
državnom nivou
Omogućavanje
Institut za standardizaciju BiH i
jednostavnijeg dokazivanje
federalna ministarstva
usklađenosti proizvoda ili
usluga iz BiH s uredbama
donesenim u BiH
P
2010–
2011.
IO
Konti
nuisa
na
aktiv
nost
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
(nosilac
aktivnosti)
Institucija
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 2: PREUZIMATI TEHNIČKU REGULATIVU EU
DA
Podcilj 4
Jedinstveni ekonomski prostor
PRIORITET 2
Unapređivati sistem infrastrukture kvaliteta
FMP, ostala federalna
ministarstva i kantonalna
ministarstva u saradnji s
nadležnim institucijama na
državnom nivou
P
2010.
Izvor finansiranja
(DA/NE)
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Donesen program (ispunjenje
uslova za ulazak u EU)
Period
implementacije
LJR Obav
eza iz
EU
Tip nadležnosti
Donijeti program stručnog usavršavanja
kadrova na usklađivanju tehničke regulative,
prilagođavanje nastavnih programa na
tehničkim fakultetima radi pružanja znanja o
zahtjevima i implementaciji novih tehničkih
propisa EU, te informisanja privrednih
subjekata i javnosti o potrebi njihove
implementacije
Očekivani
rezultat aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 3: VRŠITI STRUČNO OBRAZOVANJE, EDUKACIJU I INFORMISANJE IZ OBLASTI USKLAĐIVANJA TEHNIČKE
REGULATIVE
Unaprediti odgovarajuću tehničku
infrastrukturu (laboratorije za testiranje i
kalibraciju, organe za certifikaciju i
inspekcijske organe)
IO,
KI
Obav
eza iz
EU
Uspostavljanje sistema
kvaliteta prema modelu EU
FMERI, ostala federalna
ministarstva i kantonalna
ministarstva privrede u saradnji s
nadležnim institucijama na
državnom nivou
P
2010–
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
(nosilac
aktivnosti)
Institucija
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor
aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: KADROVSKI I TEHNIČKI JAČATI SISTEM INFRASTRUKTURE KVALITETA NA SVIM NIVOIMA VLASTI
Predvidjeti budžetima na svim nivoima
sredstva na grant osnovi, sredstva iz
raspoloživih fondova EU, te javno privatnog
partnerstva
KI
Obav
eza iz
EU
Uspostavljanje sistema
kvaliteta prema modelu EU
FMF, ministarstva finansija
kantona
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
(nosilac
aktivnosti)
Institucija
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 2: OSIGURANJE FINANSIJSKE PODRŠKE ZA UNAPREĐENJE SISTEMA INFRASTRUKTURE KVALITETA
2010–
2011.
P
Donijeti program edukacije za nadležne
institucije u sprovođenju postupaka
ocjenjivanja usaglašenosti proizvoda s
tehničkim zahtjevima u skladu s legislativom
EU
S
Obav
eza iz
EU
Donesen program (efikasna
kontrola i nadzor tržišta,
zaštita potrošača od
nesigurnih i nekvalitetnih
proizvoda, zaštita
proizvođača od nelojalne
konkurencije)
Federalna i kantonalna
ministarstva
P
2010–
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
(nosilac
aktivnosti)
Institucija
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 3: USPOSTAVLJATI SISTEM OCJENJIVANJA USAGLAŠENOSTI PROIZVODA SA ZAHTJEVIMA
SPECIFIKOVANIM U VAŽEĆIM TEHNIČKIM PROPISIMA
Koordinisanje razvoja infrastrukture kvaliteta u IO,
oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije
S
Opera
tivni
progr
am
BiH
za
poljo
privre
du,
prehr
anu i
ruraln
i
razvo
j
Uvedeni tehnički propisi za
primjenu standarda i sistemi
kontrole u oblasti
poljoprivrede i prehrambene
industrije
VM BiH, MVTEO BiH, FMPVŠ,
OzPVŠ i druge relevantne
institucije
KO
2010–
2013.
Budže
t, IPA
i drugi
donat
ori
Donijeti plan unapređenja saradnje
S
inspekcijskih organa i institucija za
akreditaciju, standardizaciju i zaštitu
intelektualne svojine
Priprema za prilagođavanje i uređenje tržišta u PO,
skladu s CMO (Common Market Organisation) IO,
S
Donošenje strategije za robne rezerve
PO,
IO,
S
Evrop Uspostavljanje sistema
ski
nadzora nad tržištem u skladu
stand s evropskim standardima
ardi
Uspostavljanje jedinstvenog
tržišta u BiH za
poljoprivredne i prehrambene
proizvode
Progra Usvojena strategija
m
mjera
VM i
Plan
rada
minist
arstva
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
(nosilac
aktivnosti)
Institucija
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 4: VRŠITI EFIKASNU REGULACIJU TRŽIŠTA PROIZVODA
Federalna i kantonalne uprave
inspekcije i institucije za
akreditaciju, standardizaciju i
zaštitu intelektualne svojine
MVTEO BiH i druge relevantne
institucije na državnom i
entitetskom nivou
P
2010–
2011.
KO,
IO,
S
2010–
2013.
Budže
t, IPA
VM BiH, MVTEO BiH,
Vanjskotrgovinska komora BiH,
direkcije za robne rezerve,
ministarstva poljoprivrede i
trgovine
KO,
IO,
S, P
2010–
2013.
Budže
t,
FAO
Donijeti program stručne edukacije na
fakultetima, posebno iz metrologije,
međunarodno priznate akreditacije laboratorija
i certifikacionih organa, priznavanja
dokumenata i znakova usaglašenosti, nadzora
nad tržištem
S
Jačanje svijesti javnosti iz
FMON, kantonalna ministarstva
oblasti infrastrukture kvaliteta obrazovanja i nauke
i značaja kvaliteta za
konkurentnost
Podcilj 4
Jedinstveni ekonomski prostor
PRIORITET 3
Poboljšavati poslovno okruženje
P
Izvor finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac aktivnosti)
Očekivani rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 5: VRŠTI STRUČNO OBRAZOVANJE, EDUKACIJU I INFORMISANJE IZ OBLASTI INFRASTRUKTURE
KVALITETA
2010–
2011.
Preduzeti sveobuhvatne i efektivne aktivnosti u PO
cilju kreiranja podsticajnih uslova, okruženja i
mehanizama za unapređenje i razvoj privrede,
posebno malih i srednjih preduzeća
(eliminacija sporosti procedura, zastarjelih
zakona i dr.)
Donijeti program registracije poslovnih
subjekata putem interneta
Proje
kat
Povećan razvoj i ekspanzija
malih i srednjih preduzeća u
okviru poboljšanog
poslovnog okruženja
FMRPO, FMP, FMF i federalna
ministarstva kantona
Donesen program
(jednostavniji i brži upis u
registar)
FMRPO
IO
2010–
2011.
2012.
Izvor finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 1: UKLANJATI ADMINISTRATIVNE PREPREKE POSLOVANJU PRIVREDNIH SUBJEKATA
Izvor finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 2: VRŠITI EDUKACIJU I INFORMISANJE IZ OBLASTI POBOLJŠANJA POSLOVNOG OKRUŽENJA
Uskladiti poresko zakonodavstvo između
kantona u FBiH
Vršiti koordinisane izmjene zakona iz oblasti
direktnih poreza (porez na dohodak i porez na
dobit radi harmonizacije elemenata
oporezivanja – stope, osnovica, procedure,
pojednostavljeni postupci) između entiteta
Usklađivati podzakonske akte o primjeni
zakona o porezu na dohodak i dobit
Vršiti koordinisane izmjene zakona iz oblasti
socijalnih doprinosa u entitetima u cilju
postizanja što većeg stepena harmonizacije i
rasterećenja troškova radne snage
Usklađivanje podzakonskih akata o primjeni
zakona o doprinosima
PO
Izvor finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 3: UKLANJATI FISKALNE PREPREKE POSLOVANJU PRIVREDNIH SUBJEKATA
Usklađeno zakonski i
podzakonski akti (bolji
poslovni ambijent i
harmonizovano poresko
zakonodavstvo između
kantona u FBiH)
Harmonizovani zakoni
Federalno i kantonalna
ministarstva finansija
P
2010
–
2011.
VM BiH, Vlada Brčko distrikta i
entitetske vlade
KO
2011.
NE
Podzakonski akti izmijenjeni
VM BiH, Vlada Brčko distrikta i
entitetske vlade
VM BiH, Vlada Brčko distrikta i
entitetske vlade
KO
2011.
NE
KO
2011.
NE
VM BiH, Vlada Brčko distrikta i
entitetske vlade
KO
2011.
NE
Harmonizovani zakoni
Podzakonski akti izmijenjeni
Participirati u izradi novog zakona o javnim
nabavkama na nivou države
PO
Donesen zakon o javnim
nabavkama na nivou države
FMP
P
2011.
Sačiniti analizu datih preporuka Ureda za
reviziju institucija FBiH
S
Sačinjena analiza
Ured za reviziju institucija FBiH
IO
2010.
Održavati savjetovanja poslovnog sektora o
načinu učešća u postupku javnih nabavki
PO
Održana savjetovanja za
poslovni sektor (bolje
okruženje i podizanje nivoa
konkurentnosti i
ravnopravnosti ponuđača u
postupku javnih nabavki)
FMP i ostala ministarstva i
kantonalna
IO
2010–
2013.
Izvor finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 4: SPROVODITI TRANSPARENTAN POSTUPAK JAVNIH NABAVKI
Putem organa kontrole preduzeti snažne mjere
na suzbijanju korupcije, posebno u domenu
registracije firmi i vođenju sudskih sporova
PO
Pripremiti plan i program borbe protiv
korupcije
PO
PR
Bolje poslovno okruženje,
uštede firmama i ubrzanje
procesa ukupnog razvoja
Federalna i kantonalne uprave
inspekcije i ostala federalna i
kantonalna ministarstva
IO
2010–
2013.
Plan i program izrađeni
FMP
KO
2010.
Izvor finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
MJERA 5: SMANJIVATI KORUPCIJU
NE
Ujednačiti unutrašnje zakonodavstvo o radu i
sistem socijalne sigurnosti
PO
Bolje poslovno okruženje i
ostvarivanje prava na rad u
podjednakim uslovima na
prostoru FBiH i BiH
FZZZ i zavodi za zapošljavanje
kantona
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
(nosilac
aktivnosti)
Institucija
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 6: PODSTICATI VEĆU GEOGRAFSKU MOBILNOST RADNE SNAGE
2010–
2011.
P
Donijeti program obrazovanja i obuke za
korištenje prava intelektualnog vlasništva
S
Upoznati i osposobiti
preduzetnike za primjenu EU
normi
FMRPO, Institut za intelektualno
vlasništvo BiH, FMON
IO
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
(nosilac
aktivnosti)
Institucija
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 7: OSIGURAVATI STVARNU I EFIKASNU ZAŠTITU INTELEKTUALNOG, INDUSTRIJSKOG I TRGOVAČKOG
VLASNIŠTVA
Strateški cilj „Zapošljavanje“
Podcilj 1
Razvoj malih i srednjih preduzeća i otvaranje novih radnih mjesta
PRIORITET 1
Poboljšanje uslova za razvoj postojećih MSP-ova
Podrška garancijskih agencija za MSP-ove
Donijeti plan obuke osposobljavanja
preduzetnika za izradu programa i zahtjeva za
sredstvima iz EU fondova
Razviti mehanizam za stvaranje povoljnijih
uslova za kreditiranje razvoja MSP-ova
Osnovati fond za finansiranje razvoja MSPova
Pokretanje inicijative za uključivanje gender
komponente u razvoj instrumenata za
finansijsku podršku razvoju MSP-ova
Osiguranje garantnih
podsticaja
FMRPO
S
Donesen plan
FMRPO
IO
PO
Izmijenjen zakon o Razvojnoj
banci
Osnovan fond
FMERI, FMRPO
IO
KO
IO
Instrumenti finansijske
podrške prilagođeni
potrebama oba spola
FMRPO, FMERI, uz stručnu
pomoć gender centara FBiH
IO
PO
PO
FMERI
Konti
nuisa
no
2011.
2011.
2011.
Isto
kao
gore
(konti
nuisa
no)
2011.
Izvor finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
RAZVIJATI INSTRUMENTE FINANSIJSKE PODRŠKE RAZVOJU MSP-OVA
Tip aktivnosti
MJERA 1:
Pružiti pomoć, posebno malim i srednjim
preduzećima putem podsticanja zajedničkih
istraživanja i u transferu tehnologija
KI
PR
Povećanje nivoa
primijenjenih tehnologija,
kvaliteta proizvoda i
efikasnosti proizvodnih
procesa
FMF, kantonalna ministarstva
finansija, Razvojna banka FBiH,
samofinansiranje
IO
2010–
2013.
Finansijski podržati projekte za ruralnu
diverzifikaciju i zapošljavanje
KI
PR
Mogućnost za povećanje
prihoda i životnog standarda
FMPVŠ, kantoni, općine
harmonizovano s RS-om i BDom
KO
2011.
Donijeti program edukacije certifikovanih
poslovnih savjetnika za MSP-ove
LJR
Formirati mrežu nastavnika i obrazovnih
ustanova za preduzetništvo
KI
Donijeti program uključivanja polaznika
obrazovnih programa u privredu
Pripremiti program podrške formiranju
specijalizovanih institucija i centara za
specijalizaciju i prekvalifikaciju radne snage,
treninga i konsultantskih usluga iz svih
relevantnih oblasti uslova i poslovanja MSPova
S
Edukacija za više ciljnih
grupa i unapređenje kvaliteta
savjetovanja MSP-ova
Formirana mreža
FMRPO
IO
2010.
FMRPO
IO
2011.
2011.
Konti
nuisa
no
2011.
Donesen program
FMRPO
(podsticanje mladih za
strukovna zanimanja)
Pripremljen program (stvoriti FMRPO
i jačati klimu trenda na znanju
zasnovanih MSP-ova)
IO
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
(nosilac
aktivnosti)
Institucija
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
RAZVIJATI LJUDSKE RESURSE KROZ KONSULTANTSKU I TRENING PODRŠKU
Tip aktivnosti
MJERA 2:
Budže
t
FBiH
i
budže
ti
kanto
na
15000
00
KM
Donijeti program podrške osposobljavanju
kadrova koji će vršiti apliciranje na EU
fondove
S
Formirati specijalističku agenciju za
usavršavanje, edukaciju i upoznavanje
preduzetnika s promocijom poslovnih
aktivnosti
IO
Donesen program (što veći
broj kvalifikovanih ljudi
sposobnih da urade aplikaciju
kao i podizanje broja
uspješnih aplikacija)
Formirana agencija
FMRPO
IO
2011.
FMERI
IO
2011.
OSIGURAVATI FINANSIJSKU PODRŠKU OSNIVANJU MSP-OVA
Uspostaviti mehanizam finansiranja (krediti,
grantovi, garancije) preduzetnika-početnika
Na osnovu strateških planova lokalne
zajednice predvidjeti sredstva iz budžeta i
podrške viših nivoa vlasti
Putem lokalne zajednice uz planske programe
preduzetnika osigurati finansijska sredstva za
razvoj novih MSP-ova
IO
PO
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Olakšan pristup kreditima
Finansiranje iz budžeta
Finansijski podsticaji od strane
Razvojne banke uz povoljnije
uslove kreditiranja
FMRPO
IO
2011.
FMERI BiH i ostali nivoi FBiH
(općine, kantoni)
IO,
KO
Kont.
FMERI i ostali nivoi FBiH
(općine, kantoni)
KO,
IO
Kont.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
MJERA 1:
Period
implementacije
Poboljšavati uslove za stvaranje novih MSP-ova
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
PRIORITET 2
Izvor aktivnosti
Razvoj malih i srednjih preduzeća i otvaranje novih radnih mjesta
Tip aktivnosti
Podcilj 1
Tip nadležnosti
Napraviti plan podrške za razvoj inkubatora
podrške tehnološkom razvitku i razvoju
poslovne infrastrukture
Pripremiti program olakšanog pristupa
preduzetnika poslovnom prostoru
FMRPO
IO
2010.
Mogućnost izdavanja prostora
na lokalnom nivou pod
najpovoljnijim uslovima
FMERI, općine
IO,
KO
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Napravljen plan
Uspostaviti i jačati mrežu savjetodavnih
usluga za MSP-ove
Podsticati i unapređivati poslovnu i
institucionalnu infrastrukturu kroz institucije,
asocijacije i udruženja
Organizovati seminare, treninge i radionice za
osnivanje MSP-ova
IO
IO
Uspostavljena mreža
FMRPO
Jačanje konkurentnosti
privrede i proizvoda
FMERI
Efikasnija podrška razvoju
MSP-ova
FMERI, FMRPO
Podcilj 2
Funkcionisanje tržišta rada i aktivne mjere zapošljavanja
PRIORITET 1
Povećanje fleksigurnosti i poboljšanje funkcionisanja tržišta rada
IO
2010.
IO
Kont.
Izvor finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
PODSTICATI RAZVOJ KONSALTINGA I USLUGA TRENINGA
Tip aktivnosti
MJERA 3:
S
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
PODSTICATI RAZVOJ INKUBATORA
Tip aktivnosti
MJERA 2:
Period
implementacije
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
UNAPREDITI ZAKONODAVNI I REGULATORNI OKVIR
Tip aktivnosti
MJERA 1:
Donijeti zakon o obrazovanju odraslih
PO
Donesen zakon
FMRSP
IO
Donijeti zakon o posredovanju u
zapošljavanju
Analiza zakonodavstva s fokusom na ključne
grupe na koje bi se primijenile aktivne mjere
zapošljavanja
PO
Donesen zakon
FMRSP
IO
Plan
rada
MCP
BiH
PR
MCP
BiH,
EUP
Izrada preporuka za zajedničke
aktivnosti sa socijalnim
partnerima i privatnim
sektorom
Izrada preporuka za
unapređenje zakonodavstva
MCP BiH, entitetska ministarstva
zadužena za rad i zapošljavanje
KO
Dece
mbar IPA
2013. 2007.
MCP BiH u saradnji s Agencijom
za rad i zapošljavanje i
entitetskim zavodima za
zapošljavanje i Brčko distrikta
BiH
MCP BiH u saradnji s Agencijom
za rad i zapošljavanje i
entitetskim zavodima za
zapošljavanje i Brčko distrikta
BiH
KO
Kraj Bud
2011. žet
KO
Konti Bud
nuisa žet
no,
svake
godin
e
2010. Bud
žet
S
Napraviti preporuke za zakonske izmjene koje IO
bi omogućile regulisanje statusa nezaposlenih
lica sa statusom aktivnog traženja posla
Analiza politika i programa s izradom
preporuka za AMZ
S
Plan
rada
MCP
BIH
Izrada preporuka
Izrada strategije zapošljavanja
P
Plan
rada
Usvajanje dokumenta u Vijeću
ministara i izrada prijedloga
usvajanja
MCP BiH u saradnji s Agencijom
za rad i zapošljavanje i
entitetskim zavodima za
zapošljavanje i Brčko distrikta
BiH
KO
Kraj
2010.
2011.
Formirati ekonomsko-socijalno vijeće na
nivou BiH
Jačanje uloge socijalnog dijaloga
IO
Osigurati socijalni dijalog na
nivou BiH
Doprinijeti razvoju društva
uopšte kroz sprečavanje
socijalne nestabilnosti
Jačanje kapaciteta ekonomsko-socijalnog
vijeća (formirati komisiju za produktivnost)
2010.
FMRSP
Konti
nuisan
o
2010.
Izvor finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
FMRSP
FMRSP
Sprovesti reformu u službi za zapošljavanje
IO
Uspostaviti informacioni sistem u službama za KI
zapošljavanje
Donijeti program sufinansiranja zapošljavanja S
lica s invaliditetom i drugih teže zapošljivih
kategorija nezaposlenih lica
Donijeti program sufinansiranja zapošljavanja
žena
Uspostaviti programe zapošljavanja i
S
S
Sprovedena reforma
Efikasnije praćenje i planiranje
aktivnih mjera za upošljavanje
Podsticati zapošljavanje i
samozapošljavanje lica sa
invaliditetom i drugih teže
zapošljivih kategorija
nezaposlenih
Podsticati zapošljavanje i
samozapošljavanje žena
Podsticati samozapošljavanje,
FMRSP
FMRSP
2012.
2010 –
2011.
FZZZ – Odjeljenje za tržište rada
IO
2010.
FZZZ – Odjeljenje za tržište rada
IO
2010.
FZZZ – Odjeljenje za tržište rada
IO
Izvor finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
POBOLJŠATI FUNKCIONISANJE INSTITUCIJA NA TRŽIŠTU RADA
Tip aktivnosti
MJERA 3:
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
UNAPREDITI SOCIO-EKONOMSKI DIJALOG
Tip aktivnosti
MJERA 2: samozapošljavanja povratnika
Uspostaviti program zapošljavanja i
samozapošljavanja Roma
Programi pripreme za zapošljavanje: „Uspjet
ću!“, „Moj profesionalni put“ i „Pravi pu“
S
Napraviti plan organizovanja dvodnevnih
motivacionih seminara
S
Donijeti program sufinansiranja obuke,
dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih
Donijeti program zapošljavanja mladih u BiH
S
Izraditi akcioni plan i standarde kvaliteta
usluga profesionalne orijentacije i selekcije u
javnim službama za zapošljavanje
Uspostaviti dva (2) pilot centra za
informisanje i profesionalno savjetovanje
Donijeti program promovisanja legalnih
migracija
S
Pojačati saradnju entitetskih zavoda i Zavoda
Brčko distrikta te saradnju s ARZ-om
IO
Osmisliti i realizovati program obuke za
politiku strateškog planiranja i izrade
programskog budžeta
S
zapošljavanje i održiv povratak
u Bosni i Hercegovini
Podsticati zapošljavanja Roma
s evidencije nezaposlenih
Uspostaviti mrežu trenera –
predavača iz reda
visokoobrazovanih
nezaposlenih lica
Za sticanje vještina aktivnog
traženja zaposlenja:
predstavljanje poslodavcu,
intervju, CV i propratno pismo
i motivacioni dio
Osposobiti nezaposlena lica za
potrebe tržišta rada
Razvoj saradnje između javnih
službi za zapošljavanje i
privatnih agencija za
zapošljavanje i zapošljavanje
mladih
Izrađen akcioni plan i
standardi kvaliteta usluga
FZZZ – Odjeljenje za tržište rada
IO
FZZZ – Odjeljenje za tržište rada
IO
2010.
FZZZ – Odjeljenje za tržište rada
IO
2010.
FZZZ – Odjeljenje za tržište rada
IO
2010.
FZZZ – Odjeljenje za tržište rada
IO
2010.
FZZZ – Odjeljenje za tržište rada
IO
2010.
IO
Uspostavljeni pilot centri
FZZZ – Odjeljenje za tržište rada
IO
2010.
S
Informisanje i podizanje
svijesti građana radi
promovisanja regularnih
migracija
Poboljšanje usluga koje
pružaju ove institucije
FZZZ – Odjeljenje za tržište rada
IO
2010.
MCP BiH u saradnji s Agencijom
za rad i zapošljavanje i
entitetskim zavodima za
zapošljavanje i Brčko distrikta
BiH
MCP BiH u saradnji s Agencijom
za rad i zapošljavanje i
entitetskim zavodima za
zapošljavanje i Brčko distrikta
BiH
KO
(P)
Kraj
2010.
Ojačati mehanizam pripreme
budžeta u institucijama tržišta
rada
IPA
2007.
IPA
2009.
Kreirati i realizovati program obuke za
povezivanje politika strateškog planiranja i
izrade programskog budžeta
IO
Djelo
mičn
oi
kroz
plan
rada
instit
ucije
Ojačati mehanizme budžetskog MCP BiH u saradnji s Agencijom
planiranja
za rad i zapošljavanje i
entitetskim zavodima za
zapošljavanje i Brčko distrikta
BiH
KO
Kraj
2011.
IPA
2009.
Izrada analize pružanja usluga klijentima
zavoda za zapošljavanje
S
IPA
2009.
Plan
rada
institu
cije
Unapređenje kvalitete usluga
zavoda za zapošljavanje
MCP BiH u saradnji s Agencijom
za rad i zapošljavanje i
entitetskim zavodima za
zapošljavanje i Brčko distrikta
BiH
KO
Kraj
2011,
konti
nuisa
no
IPA
2009.
Razvijati i dokumentovati zajedničke
standarde za informisanje, registraciju i
zapošljavanje lica koja traže posao
IO
Jačanje kapaciteta kadrova u
zavodima za zapošljavanje
Maj
2012.
IPA
2009.
IO
MCP BiH, Agencija za rad i
zapošljavanje i entitetski zavodi
za zapošljavanje i Brčko distrikta
BiH
Agencija za rad i zapošljavanje i
entitetski zavodi za zapošljavanje
i Brčko distrikta BiH
KO
Uvođenje i promocija EU principa i dobrih
praksi u području rada i zapošljavanja
Plan
rada
instit
ucije
Plan
rada
instit
ucije
KO
Godiš
nje
Budž
et
Period
implementacije
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Izvršiti harmonizaciju statistike tržišta rada s
EU standardima u pogledu indikatora i izvora
Unaprediti programe i plan statističkih
istraživanja u skladu sa zahtjevima BHAS-a,
EUROSTAT-a i ostalih institucija
Jačati saradnju između statističkih institucija u
BiH u pravcu iznalaženja zajedničkih izvora i
PO
IO
IO
IO
Usaglašeni standardi s EU
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
UNAPREDITI STATISTIČKI SISTEM TRŽIŠTA RADA
Tip aktivnosti
MJERA 4: Izvještaji i evaluacija
FZS
IO
2011.
FZS
IO
2010–
2013.
FZS
metoda
Donijeti program aktivnosti za izgradnju
S
statističkih registara (stanovništva, zaposlenih,
nezaposlenih, poljoprivrede)
U partnerskom odnosu s Federalnim zavodom
za zapošljavanje raditi na unapređivanju
statističkih baza podataka u skladu s članom
18. Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH
Uspostaviti bazu podataka s osnovnim
KI
informacijama o kretanjima na tržištu rada
(ponuda i potražnja)
Harmonizovanje informacionih sistema ARZ
IO
IPA 2007.
Uspostavljanje sistema praćenja indikatora za
tržište rada na osnovu postojećih baza
podataka i informacionog sistema; opis
propusta i preporuke za unapređenje sistema
Uspostavljanje tehničkih mogućnosti praćenja
indikatora za tržište rada
Donesen program
FZS
2010.
Razvoj gender statistike u
oblasti zapošljavanja
Gender Centar Federacije BiH
Konti
nuisa
no
Poboljšanje pokretljivosti na
tržištu rada
FMRSP
IO
2010–
2012.
Unapređenje jedinstvene baze
podataka tržišta rada
MCP BiH, Agencija za rad i
zapošljavanje i entitetski zavodi
za zapošljavanje i Brčko distrikta
BiH
MCP BiH, Agencija za rad i
zapošljavanje i entitetski zavodi
za zapošljavanje i Brčko distrikta
BiH, BHAS
MCP BiH, entitetski zavodi za
zapošljavanje, Agencija za rad i
zapošljavanje i BHAS
KO
2011.
IPA
2007.
KO
2013.
IPA
2009.
KO
2013.
IPA
2009.
IO
I
Unapređenje sistema
indikatora tržišta rada
I
Nabavka i instalacija opreme
Podcilj 2
Funkcionisanje tržišta rada i aktivne mjere zapošljavanja
PRIORITET 2
Poboljšati upravljanje aktivnim mjerama zapošljavanja (AMZ)
MJERA 1: UNAPREDITI ORGANIZACIONE I ADMINISTRATIVNE STRUKTURE UNUTAR ZAVODA ZA
ZAPOŠLJAVANJE RADI USPOSTAVE EFIKASNOG SISTEMA UPRAVLJANJA AMZ-A
Formirati organizacione jedinice za
upravljanje programima u službama za
zapošljavanje
Uspostaviti „Centar za osposobljavanje
stručnih radnika i za razvoj i implementaciju
programa aktivne politike zapošljavanja“
Uspostavljanje i unapređenje sistema
upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2000
Formirane jedinice (poboljšati
monitoring i evaluaciju)
FMRSP
IO
2010–
2012.
IO
Uspostavljen centar
FZZZ – Odjeljenje tržište rada
IO
2011.
IO
Uspostavljen sistem
upravljanja kvalitetom prema
ISO 9001:2008
FZZZ – Odjeljenje tržište rada
IO
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
IO
Uspostaviti radna mjesta agenata prema
strukturi poslodavaca na nivou lokalnih
zajednica
Potpisati sporazum o saradnji Federalnog
zavoda za zapošljavanje i Udruženja
poslodavaca u Federaciji BiH
IO
Jačati partnerstvo javnog i
privatnog sektora
PO
Uspostaviti tripartitno upravljanje u
službama za upošljavanje
IO
Unapređenje saradnje i razvoj FZZZ – Odjeljenje tržište rada
partnerstva između
poslodavaca i javnih službi za
zapošljavanje
Osigurati konsultacije
FMRSP
socijalnih partnera o
politikama zapošljavanja i
osigurati bolju implementaciju
programa zapošljavanja
FMRSP
IO
2010–
2011.
IO
IO
KO
2010–
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
UNAPREDITI NIVO KONTAKATA I SURADNJE S POSLODAVCIMA I KREIRANJE NOVIH
USLUGA ZA POSLODAVCE
Tip aktivnosti
MJERA 2:
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
Napraviti studiju potreba nezaposlenih lica
za prekvalifikacijom i doobukom
Donijeti posebne programe za
prekvalifikaciju i doobuku neuposlenih
S
Napravljena studija
FMRSP
IO
2010.
S
Omogućiti neuposlenim
licima
FMRSP
IO
2010–
2012.
Izraditi programe podsticaja razvoja zadruga
unapređenjem postojećeg sistema
S
Ubrzan ruralni razvoj
FMRPO
IO
Izraditi programe podsticaja tradicijskih
obrta
Izraditi program razvoja seoske privrede
S
Osigurati opstanak tradicijskih FMRPO
obrta
Povećanje zapošljavanja na
FMRPO
selu
IO
S
IO
06/20
10.
kontin
uisano
06/20
10.
Izvor finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
PODSTICATI SAMOZAPOŠLJAVANJE
Tip aktivnosti
MJERA 2: Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
USPOSTAVITI INSTITUCIJE I PROGRAME ZA BRZU DOOBUKU I PREKVALIFIKACIJU
Period
implementacije
MJERA 1: Tip nadležnosti
Predupređivati dugoročnu i strukturnu nezaposlenost
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
PRIORITET 3
Izvor aktivnosti
Funkcionisanje tržišta rada i aktivne mjere zapošljavanja
Tip aktivnosti
Podcilj 2
S
Plan
rada
MCP
BIH
Jačati preduzetničku
inicijativu
Izrada preporuka za
unapređenje APZ-a
FMRSP
IO
MCP BiH, Agencija za rad i
zapošljavanje BiH, FMRPO i
entitetski zavodi za zapošljavanje
Koor
dina
cija
Poboljšavati djelovanja tržišta rada kroz razvoj preduzetničke kulture
MJERA 1:
UKLJUČIVATI PROGRAME PREDUZETNIČKOG OBRAZOVANJA U OBRAZOVNE PROGRAME
Uvesti obrazovanje o preduzetništvu u
planove obrazovanja obrazovnih ustanova
Uspostaviti centre za razvoj karijera u
srednjim školama
Razvoj preduzetničkog obrazovanja u
sektoru kulture i saradnja s civilnim
sektorom
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
PRIORITET 1
Izvor aktivnosti
Poboljšati vještine na tržištu rada, strukovno obrazovanje i trening
Tip aktivnosti
Podcilj 3
Jačanje svijesti o značaju
MSP-ova
FMRPO, FMON
FMRSP
LJR
Izgradnja kapaciteta institucija
i subjekata u oblasti kulture
MCP BiH, entitetska ministarstva
nadležna za kulturu (institucija
koja predlaže); tip nadležnosti
(entiteti, kantoni)
KO
Budž
et
Period
implementacije
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
S
Tip nadležnosti
Izraditi program obuka zainteresovanih
neuposlenih lica za izradu poslovnih planova
Analiza programa APZ-a koji obuhvataju
samozapošljavanje i izrada preporuka za
njihovo unapređenje
kontin
uisano
2010–
2012.
Konti
nuisan
o,
godišn
je
Konti
nuisa
no
2010–
2012.
2011.
Period
implementacije
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
PROMOCIJA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U RAZVOJU I FINANSIRANJU PROGRAMA
PREDUZETNIČKO-OBRAZOVNE
INFRASTRUKTURE
U
SKLADU
S
PRINCIPOM
CJELOŽIVOTNOG UČENJA
Tip aktivnosti
MJERA 2: I
RAZVIJATI
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Aktivnost
INSTITUCIJAMA
Period
implementacije
POBOLJŠAVATI AMBIJENT UČENJA U OBRAZOVNIM
PROFESIONALNE KOMPETENCIJE NASTAVNIKA
Tip nadležnosti
MJERA 1: Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Nastaviti reforme srednjeg stručnog obrazovanja
Očekivani
rezultat
aktivnosti
PRIORITET 2
Izvor aktivnosti
Poboljšati vještine na tržištu rada, strukovno obrazovanje i trening
Tip aktivnosti
Podcilj 3
Period
implementacije
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor
aktivnosti
JAČATI INSTITUCIJE ZA USPOSTAVU SISTEMA KVALITETA, DINAMIČKE EVALUACIJE I
MONITORINGA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA
Tip aktivnosti
MJERA 2: Strateški cilj „Održivi razvoj“
KADROVSKO JAČANJE POSTOJEĆIH INSTITUCIJA
Aktivnost
Izraditi program obuka uposlenih u Zavodu za
agropedologiju
Popuniti organizacionu strukturu Zavoda za
agropedologiju
Uspostava sistema monitoringa i evaluacije za
sektor poljoprivrede, prehrane, šumarstva i
ruralnog razvoja FBiH – Operativni program
BiH za poljoprivredu, prehranu i ruralni
razvoj
Federalni zavod za agropedologiju
Prog
ram
Kompetentna kadrovska
podrška i stručno usavršavanje
Popunjena organizaciona
struktura
Uspostavljen sistem
monitoringa i evaluacije
S
LJR
PO,
IO
Tip nadležnosti
MJERA 1:
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Uspostavljanje funkcionalnog institucionalnog kapaciteta za poljoprivredu i ruralni razvoj
Očekivani
rezultat
aktivnosti
PRIORITET 1
Izvor aktivnosti
Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj
Tip aktivnosti
Podcilj 1
IO
Federalni zavod za agropedologiju
IO
FMPVŠ i kantonalna ministarstva
poljoprivrede
KO,
IO
2010.
2010–
2013.
NE
Uspostaviti odjeljenje za analizu i kreiranje IO
poljoprivredne politike
Uspostaviti odjeljenje za Operativni program IO
ruralnog razvoja FBiH
PR
Uspostaviti federalnu agenciju za upravljanje IO
isplatama za poljoprivredu, prehranu i ruralni
razvoj
Uspostaviti u FBiH garantni fond za IO
poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj
PR
PR
PR
Uspostaviti
registar
poljoprivrednih IO
gazdinstava i klijenata harmonizovanih u
FBiH i s EU
PR
Uspostaviti
federalnu
agenciju
poljoprivrednu savjetodavnu službu
za IO
PR
i IO
PR
Uspostaviti
institut
za
projektovanje u šumarstvu
planiranje
Osnovano koordinaciono vijeće
(usklađivanje
poljoprivredne
politike u Federaciji BiH)
Unapređenje sektorskih politika
i mjera
Uspostavljeno
odjeljenje
(programisanje, monitoring i
procjena, upravljanje i kontrola
mjera)
Agencija uspostavljena (ojačati
platni sistem za poljoprivredu i
ruralni razvoj u FBiH)
Uspostavljen
fond
(omogućavanje
porodičnim
gazdinstvima i prehrambenoj
industriji pristup portfeljima
poslovnih banaka)
Uspostavljen
registar
(omogućavanje
svim
korisnicima
aplikaciju
za
sredstva novčane podrške)
Uspostavljena agencija (pomoć
poljoprivrednim proizvođačima
u
jačanju
konkurentne
sposobnosti,
pomoć
proizvođačima u uvođenju
standarda u proizvodnju i
apliciranje
za
sredstva
predpristupnih fondova EU)
Uspostavljen
institut
(racionalno gospodarenje u
šumarstvu)
2010.
FMPVŠ, Agencija za državnu KO
službu FBiH
FMPVŠ, Agencija za državnu KO
službu FBiH
2010.
FMPVŠ, kantoni i općine
KO
2011.
FMPVŠ, kantoni
KO
2011.
FMPVŠ, kantoni i općine
KO
2010.
FMPVŠ
KO
2010.
FMPVŠ
KO
2011.
FMPVŠ i kantoni
2010.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
KO
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Period
implementacije
PR
Tip nadležnosti
Osnivati kantonalno koordinaciono vijeće za IO
poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
FORMIRANJE NEDOSTAJUĆIH INSTITUCIJA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
Tip aktivnosti
MJERA 2:
Progresivno usklađivanje i jačanje sistema PO,
poljoprivrednih informacija kroz uvođenje IO
zajedničkih
metodologija
prikupljanja,
bilježenja podataka i razvoja modernih
statističkih aktivnosti – Operativni program
BiH za poljoprivredu, prehranu i ruralni
razvoj
Uspostava
koordinaciju
poljoprivredi
odbora
informacija
za FMPVŠ, FZS
u
2010–
2013.
IPA
infor
maci
oni
siste
mi
Tip nadležnosti
Period
implementacije
Usklađen pravni okvir između
entiteta sa zakonima i drugim
propisima na državnom nivou,
kao i s EU
FMPVŠ i druge relevantne
specijalizovane institucije
KO,
IO
2010–
2013.
Izrada pred-IPA-RD plana u
cilju ispunjavanja budućih
zahtjeva IPA-RD-a
FMPVŠ, razvojne agencije FBiH
KO,
IO,
S, P
2010–
2013
Proje
kat 3
–
PBH
RD
Lakši pristup različitim
izvorima sredstava
FMPVŠ, razvojne agencije FBiH
KO,
IO,
S, P
2010–
2013.
IPA
Proje
kat 3
–
PBH
Izraditi strategiju ruralnog razvoja FBiH
S
PR
Izrađena strategija
FMPVŠ
Uvođenje inspekcijskih službi, sistema i
procedura koje su usklađene s međunarodnim
zahtjevima – Operativni program BiH za
poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj
IO,
PO,
KU
Prog
ram
Jačanje i usklađivanje
inspekcijskih službi
Usklađivanje postojećih zakona i drugih
PO
propisa u oblasti poljoprivrede, ribarstva,
prehrane i ruralnog razvoja, veterinarstva i
vodoprivrede – Operativni program BiH za
poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj
Razvoj strateškog planiranja i institucionalnog IO
okvira za programisanje ruralnog razvoja u
FBiH
Prog
ram
Plan
rada,
Proj
ekat
3–
PBH
RD
Plan
rada,
Proj
ekat
3–
PO,
IO
2010–
2013.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
2012.
Federalna uprava za inspekcijske
poslove (provjeriti da li treba
poljoprivreda)
IO,
KO
KO,
IO,
S
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor
aktivnosti
Aktivnost
Uspostavljanje mreže ruralnog razvoja
KO,
IO,
S, P
HARMONIZACIJA SEKTORA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA S EU
Tip aktivnosti
MJERA 3:
Prog
ram
WB,
ARD
P
proje
kat
NE
PBH
RD
Prog
ram
RD
Priprema i sprovođenje poljoprivrednog
cenzusa u FBiH – Operativni program BiH za
poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj
PO,
IO
Detaljna baza podataka i analiza FZS, FMPVŠ
koja će poslužiti kao osnov za
planiranje i programisanje
razvoja sektora poljoprivrede i
mjera podrške
Uspostavljeni harmonizovani
FMPVŠ, FZS i druge institucije
registri i sistem
Uspostavljanje potpuno operativnih registara
poljoprivrednih gazdinstava i klijenata na
lokalnom nivou sa sistemom za unošenje
podataka u bazu na entitetskom i državnom
nivou te uspostava sistema identifikacije
životinja – Operativni program BiH za
poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj
PO,
IO,
KI
Prog
ram
Uspostavljanje pilot mreže računovodstvenih
podataka na farmi
PO,
IO,
KI
Zako Uspostava FADN mreže za
n
pilot područja, baza podataka o
FADN-u
MVTEO BiH, FMPVŠ, MPVŠ
RS-a i druge specijalizovane
institucije
KO,
IO,
S, P
2010–
2013.
NE
KO,
IO,
S, P
2010–
2013.
KO,
IM,
S, P
2010–
2013.
WB
ARD
P
proje
kat,
entite
tski
budž
eti
IPA,
WB
ARD
P
proje
kat
Donijeti program investicija za razvoj
gazdinstava koja se bave proizvodnjom
S
PR
Povećanje konkurentske
sposobnosti kroz podizanje
FMPVŠ, kantoni, općine
KO
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Aktivnost
Period
implementacije
INVESTICIJE U POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA / ORGANIZACIJE I INVESTICIJE U
MODERNIZACIJU POSTOJEĆIH I IZGRADNJU NOVIH KAPACITETA ZA PRERADU I
DORADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
Tip nadležnosti
MJERA 1:
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji, preradi i trgovini uz podizanje nivoa kvaliteta i sigurnosti domaćih
proizvoda
Očekivani
rezultat
aktivnosti
PRIORITET 2
Izvor aktivnosti
Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj
Tip aktivnosti
Podcilj 1
mlijeka, mesa, voća i povrća, žita, ljekovitog i
aromatičnog bilja
Okrupnjavanje posjeda i
povećanje površina proizvodnih
parcela
KO
2010–
2023.
Nabaviti sofisticiranu laboratorijsku opremu
za vršenje specifičnih laboratorijskih analiza
tla
Izvršiti akreditaciju laboratorije
KI
Monitoring i zaštita
poljoprivrednog zemljišta
IO
2010–
2013.
IO
Razvoj laboratorije
Federalni zavod za
agropedologiju
Federalni zavod za
agropedologiju
IO
31.12.
2010.
2010–
2013.
Izraditi projekte uređenja poljoprivrednog
zemljišta
S
Izrada karte upotrebne vrijednosti
poljoprivrednog zemljišta FBiH
S
Uspostava ZIS-a
KI
Izraditi program osposobljavanja i
višenamjenskog vrednovanja
poljoprivrednog zemljišta u cilju poboljšanja
načina korištenja
Izraditi strategiju upravljanja
poljoprivrednim zemljištem u FBiH 2010 –
2015.
S
Sprovođenje tehničkih,
hidrotehničkih i agrotehničkih
mjera
Utvrđivanje osnova za
prostorno planiranje i zaštitu
poljoprivrednog zemljišta
Baza podataka o
poljoprivrednom zemljištu
Permanentno praćenje stanja u i
na zemljištu u cilju zaštite i
očuvanja poljoprivrednog
zemljišta
Izrađena strategija (efikasno
upravljanje i uređenje
poljoprivrednog zemljišta)
Federalni zavod za
agropedologiju
IO
2010–
2013.
Federalni zavod za
agropedologiju
Federalni zavod za
agropedologiju
IO
2010–
2013.
2010–
2013.
FMPVŠ
P
IO
IO
2010.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Federalni zavod za
agropedologiju, FMPVŠ,
MVTEO, kantoni, općine,
Federalna uprava za geodetske i
imovinsko-pravne poslove
Federalni zavod za
agropedologiju
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Period
implementacije
KI
PR
Tip nadležnosti
Izraditi program arondacije i komasacije
poljoprivrednog zemljišta
S
PR
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor
aktivnosti
UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
Tip aktivnosti
MJERA 2:
kvaliteta proizvodnje
Razviti efektivan sistem za zaštitu
poljoprivrednog zemljišta/zoniranje –
Operativni program BiH za poljoprivredu,
prehranu i ruralni razvoj
KI
Prog
ram
Uspostavljanje pilot sistema identifikacije
zemljišnih parcela
PO,
IO,
KI
Zako Uspostava pilot sistema
n
identifikacije zemljišnih parcela
FMPU, FMPVŠ
KO,
IO
2010–
2013.
KO,
IM,
S, P
2010–
2013.
Entit
etski
budž
et,
donat
ori
IPA
Pripremiti studiju pоdrške izgrаdnji оbјеkаtа
i nаbаvci оprеmе nеоphоdnе zа оtkup
pоljоprivrеdnih prоizvоdа
Uspostavljanje pilot poljoprivrednog tržišnog
informacionog servisa FBiH – Operativni
program BiH za poljoprivredu, prehranu i
ruralni razvoj
S
PO,
IO,
KI
Progr
am
FMPVŠ
Podrška poljoprivredno –
prehrambenoj trgovini i
poboljšanje konkurentnosti
FMPVŠ
IO,
KO
Do
2013.
FMPVŠ
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Pripremljena studija (pоvеćаnjе
еfikаsnоsti, kоnkurеntnоsti i
оdrživоsti sеktоrа prоizvоdnjе,
prеrаdе i prоmеtа
pоljоprivrеdnih prоizvоdа)
Pоvеćаnjе prоizvоdnjе i оtkupа
pоljоprivrеdnih prоizvоdа
Period
implementacije
S
Tip nadležnosti
Pripremiti studiju uspоstаvljаnja pоslоvnih
аktivnоsti izmеđu prоizvоđаčа, prеrаđivаčа i
prоmеtnikа
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
USPOSTAVLJANJE I UNAPREĐENJE SARADNJE U PROIZVODNJI I PRERADI
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
Tip aktivnosti
MJERA 3:
Limitiranje gubitka
FMPU, FMPVŠ, FMOIT
poljoprivrednog zemljišta u BiH
2011.
KO,
IM,
P
2010–
2013.
IPA
Uspostaviti sistem kontrole plodnosti tla
IO
Postizanje optimalnih prinosa
gajenih kultura
Zadovoljenje kriterija kvaliteta
proizvedene hrane
Zaštita zdravlja potrošača i
otklanjanje trgovinskih barijera
Uspostaviti registar prerađivača
prehrambenih proizvoda
Izgraditi mrežu ovlaštenih akreditovanih
laboratorija za podršku sistema sigurnosti
hrane
IO
PR
IO
PR
Izgraditi mrežu ovlaštenih akreditovanih
laboratorija za dijagnostičko ispitivanje
zaraznih bolesti životinja u FBiH
Izrada programa monitoringa i nadzora
zaraznih oboljenja životinja u FBiH
IO
PR
Zaštita zdravlja potrošača i
otklanjanje trgovinskih barijera
PO,
IO
Strate
ški
plan
BiH
Usvojen program (zaštita
zdravlja ljudi i životinja)
Uspostaviti redovni program državnog
monitoringa i nadzora štetnih organizama,
bilja, biljnih proizvoda i drugih regulisanih
predmeta i proizvoda za zaštitu biljaka
(pesticida) u skladu s međunarodnim
standardima – Strateški plan BiH za
harmonizaciju poljoprivrede, prehrane i
ruralnog razvoja
PO,
IO
Uspostavljen redovni program
monitoringa eliminisanje
barijera u međunarodnoj
trgovini
Federalni zavod za
agropedologiju
FMPVŠ
ASH BIH, MVTEO, instituti za
javno zdravlje (na svim nivoima,
veterinarski i poljoprivredni
instituti)
FMPVŠ, Veterinarski faklutet
Sarajevo i kantonalni veterinarski
zavodi
FMPVŠ
Relevantne institucije na
entitetskom nivou
IO
2010–
2013.
P
2011.
KO
2010.
KO
2010.
KO,
IO
2010–
2013.
KO,
IO,
S, P
2010–
2013.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
PODRŠKA ZA UVOĐENJE SISTEMA KONTROLE I KVALITETA
Tip aktivnosti
MJERA 4:
Budž
et,
među
narod
ni
proje
kti
Budž
et
Pružati finansijsku podršku udruživanju
poljoprivrednih proizvođača
I
PR
Pružiti pomoć savjetodavnih službi oko
udruživanja poljoprivrednih proizvođača u
skladu sa Zakonom o poljoprivrednim
savjetodavnim službama i Strategijom
Pripremiti program pоdrške оrgаnizаciјi
оtkupа pоljоprivrеdnih prоizvоdа оd strаnе
pоljоprivrеdnih udružеnjа i zаdrugа
(stаvljаnjе nа rаspоlаgаnjе pоstојеćih i
izgrаdnjа nоvih kаpаcitеtа)
LJR
PR
Pripremiti program pоdrške učеšća grupа
pоljоprivrеdnih prоizvоđаčа nа lоkаlnim i
mеđunаrоdnim sајmоvimа
Razvoj okvirnih mjera za podršku grupama
poljoprivrednih proizvođača
S
S
PO,
S, IO
Progr
am
Udruživanje poljoprivrednih
proizvođača s ciljem lakšeg
plasmana poljoprivrednih
proizvoda
Udruživanje poljoprivrednih
proizvođača s ciljem lakšeg
plasmana poljoprivrednih
proizvoda
Pripremljen program
(orgаnizоvаnjе оtkupа i
zајеdničkоg plаsmаnа
prоizvоdа nа tržištе, tе
mоgućnоsti bоljеg uvеzivаnjа
primаrnе i sеkundаrnе
prоizvоdnjе pоljоprivrеdnih
prоizvоdа)
Pripremljen program
(prоmоciја pоljоprivrеdnih
prоizvоdа)
Postepeno uvođenje mjera po
principima EU IPA – ruralni
razvoj u BiH
FMPVŠ
K
2011.
FMPVŠ
S
2010.
FMPVŠ
2012.
FMPVŠ
2012.
FMPVŠ
KO,
IO
2010–
2013.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
PODRŠKA ORGANIZACIJAMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA
Tip aktivnosti
MJERA 5:
Entit
etski
budž
eti,
IPA,
USAI
Di
SIDA
2010–
2012.
PODRŠKA MJERAMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Aktivnost
Izvor aktivnosti
MJERA 1:
Tip aktivnosti
Očuvanje prirode i racionalno gazdovanje prirodnim resursima
Uraditi permanentno praćenje zdravstvenog
stanja poljoprivrednog zemljišta
Izraditi program gospodarenja
poljoprivrednim zemljištem
S
Podržati programe uvođenja ekološki
prihvatljivih sistema poljoprivrede
(organska, GAP i integralna proizvodnja)
KI
Uvesti оbаvеznu оbuku pоljоprivrеdnih
prоizvоđаčа zа kоntrоlisаnu i prаvilnu
upоtrеbu zаštitnih hеmiјskih srеdstаvа i
PO
PR
Prаvilnа upоtrеbа zаštitnih
hеmiјskih srеdstаvа i prirоdnih
i vјеštаčkih đubrivа
FMPVŠ, kantoni, općine,
udruženja, registrovane institucije
u organskoj poljoprivredi,
harmonizovano s BiH, RS-om i
BD-om
FMPVŠ
KO
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Federalni zavod za agropedologiju
PRIORITET 3
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
2010–
2012.
Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Tip nadležnosti
Federalni zavod za agropedologiju
Podcilj 1
Period
implementacije
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Zaštita zemljišta od infekcije,
kontaminacije, degradacije i
destrukcije
Zaštita staništa divljih biljnih i
životinjskih vrsta u cilju
očuvanja poljoprivredne
ravnoteže
Očuvanje životne sredine
uvođenjem dobre
poljoprivredne prakse u skladu
s EU standardima
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor
aktivnosti
RIBARSTVO, POLITIKA ZA UNAPREĐENJE DOMAĆEG I IZVOZNOG TRŽIŠTA
Tip aktivnosti
MJERA 6:
2011.
2013.
2000
000
KM
prirоdnih i vјеštаčkih đubrivа
Finansiranje programa sadnje u namjenski
određenim i ugroženim šumskim
područjima – Strateški plan BiH za
harmonizaciju poljoprivrede, prehrane i
ruralnog razvoja
PO,
KI
Strate
ški
plan
BiH
Pošumljavanje ogoljenog i
erozivnog zemljišta
FMPVŠ
KO,
IO,
2010–
2013.
Razvoj okvirnih mjera za uvođenja kodeksa
dobre poljoprivredne prakse za FBiH (GAP)
S
Strate
ški
plan
BiH
Osiguranje stalne podrške kako FMPVŠ
bi se motivisali poljoprivredni
proizvođači za uvođenje GAPa i osiguralo efektivno
inventarisanje, upravljanje i
monitoring
KO,
IO
2010–
2013.
Ojačati djelovanje odgovarajućih službi za
zaštitu voda i prevenciju poplava
PO,
IO,
KI,
Strate
ški
plan
BiH
Poboljšanje postojećih sistema
za zaštitu od poplava
FMPVŠ i nadležni kantonalni i
drugi organi FBiH
KO,
IO
2010–
2013.
Donošenje programa za sigurno odlaganje
životinjskog otpada – Operativni program
BiH za poljoprivredu, prehranu i ruralni
razvoj
PO,
IO, S
Progr
am
Usvojen program i podignuta
svijest javnosti o uslovima i
načinu odlaganja životinjskog
otpada
FMPVŠ
KO,
IO
2010–
2013.
KI
IO
PR
Zaštita tradicionalnih i
autohtonih biljnih i
životinjskih vrsta
Smanjiti pritiske na segmente
FMPVŠ, kantoni
FMOIT
KO
2011.
2013.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
(nosilac
aktivnosti)
Institucija
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Finansijski podržati izradu programa zaštite
autohtonih i tradicionalnih biljnih i
životinjskih vrsta
Uspostaviti sistem okolišnih indikatora
Izvor aktivnosti
PODRŠKA MJERAMA ZAŠTITE BIODIVERZITETA I ODRŽIVO KORIŠTENJE GENETIČKIH
RESURSA
Tip aktivnosti
MJERA 2:
Entit
etska
minis
tarstv
a,
proje
kti
Entit
etska
minis
tarstv
a,
proje
kti
Entit
etska
minis
tarstv
a,
proje
kti
Budž
eti,
IPA
1.000
.000
KM
okoliša
S
Strate
ški
plan
BiH
Pripremljen dokument
FMPVŠ
KO,
IO
PRIORITET 4
Poboljšanje uslova života i diverzifikacije prihoda ruralne zaposlenosti
MJERA 1:
POBOLJŠANJE RURALNE INFRASTRUKTURE
Period
implementacije
PR
Donesen program (unapređenje
uslova u ruralnim područjima)
MVTEO, FMPVŠ, kantoni, općine IO,
KO
2011.
PR
Donesen program (unapređenje
uslova u ruralnim područjima)
FMPVŠ, kantonalna ministarstva i
općine
KO
2011.
Prog
ram
Postepeno uvođenje mjera tipa
EU IPA – ruralni razvoj u BiH
Nadležna entitetska ministarstva i
drugi organi
KO,
IO
2011.
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Tip nadležnosti
Donijeti program izgradnje i ruralne
S
infrastrukture (skladišta poljoprivrednih
proizvoda, hladnjače, putevi, mreže kanala i
drugo)
Donijeti program poboljšanja opskrbe i
S
kvaliteta pitke vode u ruralnim područjima u
FBiH
Donijeti program planskog/racionalnog
IO
korištenja prostora – Operativni program
BiH za poljoprivredu, prehranu i ruralni
razvoj
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Poljoprivreda, proizvodnja hrane i ruralni razvoj
Tip aktivnosti
Podcilj 1
2010.
Budž
eti,
proje
kti
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Priprema osnovnog planskog
dokumenta/federalne strategije za
upravljanje vodama u skladu s
međunarodnim normama i zahtjevima EU –
Strateški plan BiH za harmonizaciju
poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja
1.500.
000
KM
Entit
etski
budž
eti,
proje
kti
Instituciоnаlnо urеđеnjе prоcеsа
idеntifikаciје i zаštitе prоizvоdа s
gеоgrаfskim pоriјеklоm
Donijeti program prоmоvisаnjа i zаštitе
gеоgrаfskоg pоriјеklа pоljоprivrеdnih
prоizvоdа prоizvеdеnih ili prеrаđеnih nа
gаzdinstvu
S
Radn
i plan
za
MD
G-F
progr
ama
“Kult
ura
za
razvo
j”
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
KO
2010.
Pripremljen materijal i
smjernice
FMROI
Urеđеn sistеm idеntifikаciје i
zаštitе prоizvоdа s gеоgrаfskim
pоriјеklоm
Donesen program
FMPVŠ
Do
2013.
FMPVŠ
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Period
implementacije
LJR
Tip nadležnosti
Priprema trening materijala i smjernica za
umjetnike-preduzetnike za promociju i
prezentaciju njihovih kulturnih proizvoda
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor
aktivnosti
PODRŠKA PROIZVODNJI SPECIFIČNIH GEOGRAFSKI BRENDOVANIH PROIZVODA
Tip aktivnosti
MJERA 3:
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
PODRŠKA RAZVOJU RURALNOG I POSEBNO ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA
Tip aktivnosti
MJERA 2:
MD
G-F
progr
am
„Kult
ura
za
razvo
j“
Razviti i primijeniti indikatore prirodne
baštine za procjenu održivosti turistički
orijentisanih aktivnosti i mjera
Prоstоrnо dеfinisаnjе pоdručја (rеgiоnа) zа
rаzvој rurаlnih turističkih аktivnоsti
Pripremiti program pоdrške unаprеđеnju
pоstојеćih znаnjа u оblаsti prоmоciје
rurаlnоg turizmа tе sticаnjе nоvih znаnjа i
vјеštinа zа pružаnjе turističkо-ugоstitеljskih
uslugа u dоmеnu rаzvоја rurаlnоg turizmа
Razvoj okvirne mjere za agro-turizam,
zanatstvo i druge aktivnosti u sektoru koji je
zasnovan na poljoprivredi – Operativni
program BiH za poljoprivredu, prehranu i
ruralni razvoj
KO
2011.
FMPVŠ, FMOIT, kantoni, općine,
subjekti koji se bave turizmom
IO
Promovisanje turističkih
aktivnosti u ruralnim
područjima
Razvoj održivog turizma
FMPVŠ
2013.
S
Definisana područja (očuvаnjе
lоkаlnоg idеntitеtа, trаdiciје i
оbičаја, tе аmbiјеntаlnih i
drugih vriјеdnоsti u pоdručјimа
– rеgiоnimа – kоја su pоgоdnа
zа rаzvој rurаlnih turističkih
аktivnоsti)
Pripremljen program podrške
FMPVŠ, FMOIT
2011.
PO,
IO,
KI
Prog
ram
Zapošljavanje i ostanak
stanovništva u ruralnim
sredinama
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Period
implementacije
Invest PR
icija
Tip nadležnosti
Pilot mjera investicija za podršku ruralnom
turizmu
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
PROMOCIJA RURALNOG TURIZMA
Tip aktivnosti
MJERA 4:
FMOIT
FMOIT, FMPVŠ
KO,
IO,
S, P
2010–
2013.
Budž
eti
HARMONIZACIJA OKVIRA I JAČANJE KAPACITETA INSTITUCIJA NA SVIM NIVOIMA U
BIH
S
Pripremiti program integracije okolišne
problematike u programe osnovnih, opštih i
stručnih srednjih škola i univerziteta
Pripremiti program stručnog usavršavanja
postojećeg kadra u sektoru okoliša
S
Donijeti zakon o prirodnim dobrima i
dobrima u opštoj upotrebi
PO
S
Napraviti analizu usaglašenosti domaćih
propisa (horizontalno i vertikalno)
Donijeti okvirni zakona o zaštiti zemljišta
PO
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Realiziovati plan rada trenutnog stanja
kadrovske organizaciono institucionalne
izgradnje kapaciteta
Realizovati plan rada po navedenoj
problematici
Pripremiti strategiju formalnog i
neformalnog okolišnog obrazovanja
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Konačna realizacija
FMERI
2011.
FMERI
2011.
FMOIT, FMON i kantonalna
ministarstva obrazovanja
2012.
FMOIT, FMON i kantonalna
ministarstva obrazovanja
2012.
FMOIT, FMPVŠ, FMERI, FMPU
2010–
2012.
Pripremljena strategija
(stvaranje stručnih kapaciteta u
sektoru okoliša)
Pripremljen program (stvaranje
stručnih kapaciteta u sektoru
okoliša)
Pripremljen program (stvaranje
stručnih kapaciteta u sektoru
okoliša)
Donesen zakon (unapređenje
pravnog okvira kroz
približavanje standardima
okoliša EU)
Pripremljena analiza
(osiguranje striktnog
sprovođenja usvojenih propisa i
preuzetih međunarodnih
obaveza)
Donesen zakon (uspostava
pravnog okvira u zaštiti
zemljišta)
FMOIT, FMPVŠ, FMPU 2010.
FMOIT
2010.
FMOIT
2010.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
MJERA 1:
Period
implementacije
Korištenje obnovljivih i neobnovljivih prirodnih resursa za osiguravanje održivog razvoja
Tip nadležnosti
PRIORITET 1
Izvor aktivnosti
Ekologija i razvoj energetskih potencijala
Tip aktivnosti
Podcilj 2
Pripremljena strategija i politika
(dati smjernice razvoja
energetskog sektora)
Donesen zakon (urediti oblast
korištenja OIEiK)
Pripremljen plan (odrediti jasne
ciljeve razvoja en. sektora)
Donesena uredba (podsticaj
proizvodnje električne energije i
razvoj regulatorne i tehničke
infrastrukture za OIE i
kogeneracije te rješavanje
otvorenih pitanja za investiranje
u energetski sektor)
Razvijene podsticajne mjere za
OEI
FMERI
30.06.
2011.
FMERI
30.12.
2010.
30.12.
2011.
2010.
PO
Usklađene procedure (održiva
upotreba prirodnih resursa)
FMOIT
2010–
2012.
S
Usvojen plan (zbrinjavanje
otpada uz efikasnije korištenje
resursa – proizvodnja)
FMOIT
2010.
Pripremiti energetsku strategiju i politiku
S
Donijeti Zakon o korištenju OIEiK
PO
Pripremiti plan sprovođenja energetske
politike
Donijeti uredbu za OIEiK (kogeneracije)
S
Razviti podsticajne mjere za gradnju sistema
na bazi OIE, kao i za projekte energijske
efikasnosti uzimajući u obzir mogućnosti
sadašnjeg fonda za okoliš (2008 – 2010.)
Izvršiti usklađivanje procedura dodjeljivanja
koncesija sa zakonskim propisima u
pojedinim oblastima, kao i međunarodnim
obavezama
Pripremiti federalni plan upravljanja
otpadom
KI
PO
FMERI
FMERI
P
FMF, FMERI i nadležna
kantonalna ministarstva
P
2010–
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
MJERA 2:
2010–
Donesen program (integrisane
FMOIT
2012.
evropske sektorske politike po
pitanju okoliša u sektorske
politike Federacije BiH)
OSIGURATI IZRADU STRATEŠKIH DOKUMENATA, PLANOVA I PROGRAMA
ISTRAŽIVANJA TE TENDERA ZA DODJELE KONCESIJA U OBLASTI ODRŽIVOG
KORIŠTENJA PRIRODNIH RESURSA I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
S
Tip aktivnosti
Donijeti program integrisanja politike
zaštite okoliša s politikama ostalih sektora
(energetike, transport, poljoprivreda,
industrija, turizam)
Sačiniti pregled aktivnosti iz postojećih –
S
usvojenih strateških dokumenata i
harmonizovati ih s energetskom strategijom
Uskladiti strateške dokumente svih sektora PO
s politikom prostornog uređenja
PR
Odrediti radne grupe za izradu strateških
dokumenata u kojima će biti i predstavnici
drugih ministarstava
FMERI
Usklađeni strateški dokumenti
(usklađivanje sektorskih
politika s politikom prostornog
uređenja)
Harmonizacija dokumenata
FMPU
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Sačinjen pregled (izbjeći
neusklađenosti)
30.06.
2010.
KO
31.12
2010.
30.09.
2010.
FMERI
PR
Izraditi i usvojiti prostorno-planske
dokumente na svim nivoima i strateške
procjene uticaja na okoliš
S
Razviti i donijeti intersektorska dokumenta
kojima će se interesi očuvanja prirode uzeti
u obzir pri utvrđivanju strategije
S
Prostorno uređenje prostora
Federacije BiH
Usvojeni prostorno-planski
dokumenti (stvaranje osnove za
skladan i prostorno uravnotežen
socio-ekonomski razvoj)
Usvojena intersektorska
dokumenta (uspostava
intersektorskog pristupa u
FMPU
P
31.12.
2011.
FMPU, FMOIT
FMPU, FMOIT
2010.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
PO
Period
implementacije
Izvor aktivnosti
Izraditi prostorni plan FBiH
Tip nadležnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
USAGLASITI PROSTORNE I URBANISTIČKE PLANOVE RAZNIH NIVOA TE ZA SVE
SPROVESTI STRATEŠKE PROCJENE UTICAJA NA OKOLIŠ
Očekivani
rezultat
aktivnosti
MJERA 4:
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
RAZRADITI, HARMONIZOVATI I PRIMJENJIVATI VEĆ USVOJENE ENTITETSKE
STRATEGIJE RELEVANTNIH OBLASTI, A ZA ONE OBLASTI ILI DIJELOVE OBLASTI GDJE
NISU DONESENE, USVOJITI ISTE
Tip aktivnosti
MJERA 3:
ekonomskog razvoja i dokumenata
prostornog uređenja
upravljanju biodiverzitetom i
geodiverzitetom u Federaciji
BiH)
Usvojeni plan i program
(jačanje pravnog okvira,
segment zaštite zemljišta)
Izrađene karte (jačanje pravnog
okvira, segment zaštite
zemljišta)
Izraditi plan i program upravljanja
zemljištem
S
Izraditi namjenske karte neophodne za
integrisano upravljanje zemljištem
S
Uspostaviti zavod za prostorno planiranje
FBiH
IO
Izraditi uputstva za planiranje i provjeru
efekata na smanjenju emisije primjenom
monitoringa kvaliteta zraka
Izraditi registar istražnih i eksploatacionih
prostora
PO
PO
Uspostavljen zavod (izrada
planskih dokumenata i vođenje
baza podataka)
Usvojena uputstva (planiranje
kvaliteta zraka)
Izrađen katastar
2011.
FMOIT, FMPU, Federalni zavod
za agropedologiju, Federalna
uprava za imovinske-pravne i
geodetske poslove
Vlada FBiH, FMPU
2011.
IO
FMOIT
2011.
2011.
FMPU, FMERI
IO
Izraditi plan donošenja i usaglašavanja
zakonskih i podzakonskih akata s EU
propisima donošenjem nedostajućih i
harmonizaciju postojećih domaćih propisa
s EU propisima
Uskladiti legislativu s propisima Evropske
unije u aspektu uštede energije pri građenju
i korištenju objekata
PO
EUP
Usvojen plan (usaglašavanje
domaćeg zakonodavstva sa
zakonodavstvom EU)
FMPU, FMERI
Usklađena legislativa
FMPU
P
2013.
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
KROZ PROCES PRIBLIŽAVANJA EU USAVRŠAVATI OKOLINSKO ZAKONODAVSTVO NA
PRINCIPIMA ODRŽIVOG RAZVOJA BIH UZ POMOĆ ODGOVARAJUĆIH INSTITUCIJA EU
Tip aktivnosti
MJERA 5:
PR
FMPU, FMOIT
Izraditi program navodnjavanja
poljoprivrednog zemljišta u FBiH
S
Razviti uputstva za korištenje bioloških,
geoloških, šumskih, vodnih i ostalih
prirodnih resursa u skladu sa Zakonom o
zaštiti prirode u FBiH, Direktivom o
staništima i Direktivom o očuvanju divljih
ptica
Izraditi smjernice za zbrinjavanje
građevinskog otpada
PO
Usvojen program (racionalno
korištenje zemljišnih resursa
sistemom „dvije žetve“)
Usvojena uputstva (održiva
upotreba prirodnih resursa)
Federalni zavod za
agropedologiju
2010–
2012.
FMOIT
2011.
Usvojene smjernice
FMPU, FMOIT
2010.
U programima statističkih istraživanja
pokretati stručne inicijative za
unapređivanje zvanične statistike u skladu s
članom 18. Zakona o ravnopravnosti
Usvojen program
Gender Centar Federacije BiH
2010.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
DEFINISATI SEKTORSKE, UKLJUČUJUĆI INSTITUCIONALNE, OBAVEZE ZA
PRIKUPLJANJE RELEVANTNIH PODATAKA TE KOORDINACIONE ARANŽMANE ZA
NJIHOVO OBJEDINJAVANJE UNUTAR STATISTIČKIH AGENCIJA U BIH
Tip aktivnosti
MJERA 2:
PO
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
RAZVIJATI, PODSTICATI I MJERITI RAZVOJ OKOLINSKE INFRASTRUKTURE KOJA
DOPRINOSI ODRŽIVOSTI RAZVOJA
Period
implementacije
MJERA 1:
Tip nadležnosti
Razviti koncepciju mjerenja održivosti razvoja i razvoja okolinske infrastrukture
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
PRIORITET 2
Izvor aktivnosti
Ekologija i razvoj energetskih potencijala
Tip aktivnosti
Podcilj 2
spolova u BiH; donijeti program razvoja
gender statistike (u skladu s članom 18.
Zakona o ravnopravnosti spolova)
Uspostaviti mehanizme koordinacije
vladinih zavoda i uprava i ostalih
federalnih ministarstava koji se bave
segmentima okoliša
Uspostaviti federalne institucije nadležne
za zaštitu prirode
Uspostaviti registar certifikovanih objekata
javne namjene po osnovi upotrebe energije
IO
PO
PR,E
UP
Uspostava međusektorske
saradnje
FMOIT i druga relevantna
ministarstva
2010.
Uspostavljene institucije
FMOIT
2011.
Uspostavljen registar (usklađena
legislativa s propisima EU s
aspekta uštede energije pri
građenju i korištenju objekata)
FMPU
IO
2010.
Sačiniti pregled usklađivanja dokumenata u S
okviru energetskog sektora i između
sektora
Pripremiti analizu sprovedbe Ugovora o
S
uspostavi energetske zajednice
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Sačinjen pregled (izbjeći
neusklađenost)
FMERI
30.06.
2010.
Pripremljena analiza
(usaglašavanja domaćeg
zakonodavstva sa
zakonodavstvom EU)
FMERI, FMOIT i ostala
nadležna ministarstva
2011–
2013.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
TRANSPONOVATI OKOLIŠNE ZAHTJEVE EU U SVE RELEVANTNE SEKTORSKE POLITIKE
Period
implementacije
MJERA 1:
Tip nadležnosti
Osigurati jače integrisanje politika zaštite okoliša s politikama ostalih sektora
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
PRIORITET3
Izvor aktivnosti
Ekologija i razvoj energetskih potencijala
Tip aktivnosti
Podcilj 2
Sačiniti pregled potrebnih propisa
S
Donijeti odgovarajuće propise na svim
nivoima vlasti
Donijeti uredbu "zagađivač plaća"
Donijeti uredbu "korisnik plaća"
Donijeti uredbu za naknadu pri registraciji
motornih vozila
Donijeti uredbu za olakšice i subvencije iz
fonda
Izraditi program obavezne primjene
energetske efikasnosti u oblasti javnih
zgrada
Imenovanje Upravnog odbora Fonda
Izvršiti prijem radnika Fonda prema
sistematizaciji
LJR
LJR
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
FMOIT
30.06.
2010.
31.12.
2011.
2010–
2011.
2010–
2011.
2010.
FMERI
FMOIT, Fond za zaštitu okoliša
FBiH
FMOIT, Fond za zaštitu okoliša
FMOIT, Fond za zaštitu okoliša
FBiH
2010–
2011.
2011.
FMOIT, Fond za zaštitu okoliša
FBiH
FMPU
Kompletiranje struktura Fonda
Primljeni radnici (ostvarena
operativnost Fonda)
FMOIT
FMOIT
2010.
2010.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor
aktivnosti
Aktivnost
Usvojen pregled (zakonski urediti
ovu oblast)
Doneseni propisi (zakonski
uređena oblast)
Donesena uredba (uvedena
naknada za zagađivače okoliša)
Donesena uredba (uvođenje
naknade za korisnike okoliša)
Donesena uredba (uvedena
posebna naknada za motorna
vozila)
Stimulisanje dobrih okolišnih
praksi
Izrađen program
USPOSTAVITI I UČINITI OPERATIVNIM ENTITETSKE (I U FBIH KANTONALNE) I BD
FONDOVE ZA OKOLIŠ
Tip aktivnosti
MJERA 3:
S
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Tip aktivnosti
Aktivnost
Očekivani
rezultat
aktivnosti
RAZVIJATI EKONOMSKE INSTRUMENTE KOJI ĆE PODSTICATI PRIMJENU PRINCIPA
„ZAGAĐIVAČ PLAĆA“ I „KORISNIK PLAĆA“ TE PRINCIPA „PREVENCIJE“ I „PONOVNE
UPOTREBE“
Izvor aktivnosti
MJERA 2:
Ratifikacija protokola uz LRTAP
konvenciju
Donijeti plan ratifikacije međunarodnih
ugovora relevantnih za zaštitu prirode
Donijeti plan ratifikacije međunarodnih
ugovora relevantnih za zaštitu zemljišta i
ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz
članstva u ugovorima
Ratifikacija međunarodnih
ugovora
Donesen plan ratifikacija
međunarodnih ugovora
Donesen plan ratifikacije
međunarodnih ugovora
S
PO
2010.
FMOIT, MVTEO
2010.
FMOIT, MVTEO
2010.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
FMOIT, MVTEO
Formirati na državnom nivou nacionalne
referentne centre za pojedine oblasti –
realizacija potpisanog memoranduma
CARDS–RANSMO–projekta
IO
Uspostava institucionalnog okvira
za izvještavanja prema
međunarodnim ugovorima
FMOIT
2010–
2012.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor
aktivnosti
USPOSTAVITI ODGOVARAJUĆE KAPACITETE NA NIVOU BIH RADI REALIZACIJE
MEĐUNARODNIH UGOVORA O OKOLIŠU, POSEBNO ONIH KOJIMA SU PRISTUPILE I BIH I EU,
TE DONIJETI POTREBNE ZAKONE NA NIVOU DRŽAVE, ENTITETA I U FBIH KANTONA
Tip aktivnosti
MJERA 5:
PO
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 4:
ZAVRŠITI PRETHODNE PRAVNE I EKONOMSKE ANALIZE KAKO BI SE PRISTUPILO
OKOLIŠNIM I S NJIMA POVEZANIM KONVENCIJAMA I PROTOKOLIMA KOJIMA BIH JOŠ
NIJE PRISTUPILA TE REGULISATI NJIHOVU IMPLEMENTACIJU NA RELACIJI DRŽAVA –
BD/ENTITETI/KANTONI
Donijeti plan obuke za sektor industrije u
S
oblasti zaštite okoliša
Pripremiti programe obuke (treninga,
S
radionica itd.) za sve zainteresovane strane u
okviru vladinog i nevladinog sektora
Donesen plan (stvaranje stručnih
kapaciteta u sektoru okoliša)
Donesen program obuke (jačanje
ekološke svijesti)
Podcilj 2
Ekologija i razvoj energetskih potencijala
PRIORITET4
Podsticati razvoj energetskog sektora
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
(nosilac
aktivnosti)
Institucija
FMOIT
2010–
2012.
FMOIT
Dugo
ročno
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
(nosilac
aktivnosti)
Institucija
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
USPOSTAVITI PARTNERSTVO IZMEĐU VLASTI, POSLOVNE ZAJEDNICE, INDUSTRIJE I
AKADEMSKE ZAJEDNICE TE GRAĐANA NA RJEŠAVANJU OKOLINSKIH PITANJA
Tip aktivnosti
MJERA 7:
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
RAZVIJATI OKOLINSKI ODGOVORNO TRŽIŠTE U BIH
Tip aktivnosti
MJERA 6:
Pripremiti studiju izvodljivosti formiranja
agencije za energiju, očuvanje energije i
razvoj obnovljive energije, fonda za štednju
energije, obnovljivu energiju, te EE i OIE
jedinica
Osigurati institucionalne pretpostavke za
funkcionalno tržište električne energije
Izraditi smjernice za sprovođenje
energetskog pregleda za nove i postojeće
objekte s jednostavnim i složenim tehničkim
sistemom
Uspostaviti odsjek za energetsku efikasnost
i obnovljive izvore energije pri FMOIT-u
MVTEO, FMERI i druge
nadležne institucije
IO
2010.
IO
Osiguranje pretpostavke za
liberalizaciju tržišta
Prihvaćene smjernice
MVTEO, FMERI i druge
nadležne institucije
FMPU
KO
2013.
Uspostavljen odsjek (stvaranje
institucionalnog okvira)
FMOIT
S
IO
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Usvojena studija (uspostavljanja
organa koji će pripremati politiku i
prikupljati statistiku)
2010.
2010–
2011.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
(nosilac
aktivnosti)
Institucija
USVOJITI STRATEŠKA DOKUMENTA
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
S
Izvor aktivnosti
MJERA 2:
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
OJAČATI INSTITUCIONALNI OKVIR
Tip aktivnosti
MJERA 1:
Aktivnost
Uspostava CDM biroa i sistema korištenja
CDM fleksibilnog mehanizma inostrane
podrške za implementaciju projekta u BiH
PRIORITET 5
Podsticati razvoj svih obnovljivih izvora energije
MJERA 1:
IMPLEMENTIRATI KONVENCIJU O KLIMATSKIM PROMJENAMA
Implementacija CDM projekata
FMOIT, FMERI
Odma
h
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Ekologija i razvoj energetskih potencijala
Period
implementacije
Podcilj 2
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
IO
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Izvor aktivnosti
MJERA 4:
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Tip aktivnosti
Izvor finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
(nosilac
aktivnosti)
Institucija
Očekivani
rezultat aktivnosti
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
MJERA 3:
POBOLJŠATI REGULATIVU
POVEĆATI SIGURNOST SISTEMA
Saradnja u razvoju, primjeni i transferu
tehnologija, metoda i procesa koji dovode
do ograničavanja, smanjivanja i stabilizacije
emisija gasova s efektom staklene bašte
Donošenje i sprovođenje programa mjera za
ublažavanje posljedica klimatskih promjena
putem regulisanja antropogenih emisija i
mjera adaptacije na klimatske promjene,
koristeći mehanizme čistog razvoja
definisane Kyoto protokolom
Donijeti program sistemskog posmatranja,
istraživanja klime, razmjena podataka i
informacija u cilju poboljšavanja naučnih
saznanja o uzrocima i posljedicama
klimatskih promjena
Ispunjavanje obaveza zemlje članice
FMOIT, FMERI
2010.
PO
Sproveden program mjera
(implementacija CDM projekata)
FMOIT, FMERI
2010.
Donesen program (ispunjavanje
obaveza zemlje članice)
FMOIT
2010.
Izraditi organizacione strukture za OIE;
pripremiti program izgradnje organizacionih
struktura koje se bave OIE
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Tip nadležnosti
30.06.
2010.
FMERI
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
UNAPREDITI MEHANIZME ZA PROMOCIJU KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH ENERGETSKIH
RESURSA, UČINITI IH TRŽIŠNO KONKURENTNIM I OSIGURATI MEHANIZME ZA
IMPLEMENTACIJU
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Pripremljen program
Tip aktivnosti
MJERA 3:
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
OFORMITI JEDINICE ZA ENERGETSKU EFIKASNOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE PRI
RELEVANTNIM MINISTARSTVIMA KAKO BI SE UBRZALO DONOŠENJE RELEVANTNE
LEGISLATIVE U SKLADU S ACQUIS-OM EVROPSKE UNIJE
Tip aktivnosti
MJERA 2:
IO
Izraditi smjernice odgovornim organima za
realizaciju planova u oblasti održivog
razvoja
Razraditi dinamiku otvaranja tržišta
električne energije
Razviti politike za podsticanje proizvodnje i
korištenja energije iz obnovljivih izvora
kroz dobrovoljne sporazume
Razviti politike za podsticanje proizvodnje i
korištenja energije iz obnovljivih izvora uz
međunarodnu podršku (putem CDM
fleksibilnog mehanizma i kroz CDM biro)
Donijeti program podsticaja proizvodnje
biogoriva u oblasti poljoprivrede i
proizvodnje hrane
Razviti politike stimulansa i destimulansa za
povećanje energijske efikasnosti u
domaćinstvima i privredi, kao i
stuimulisanje zamjene uvoznih fosilnih
goriva domaćim gorivima iz obnovljivih
izvora
Razviti program podsticaja uvođenja u
upotrebu obnovljivih izvora energije
Donijeti propis o obaveznom miješanju
biodizela s naftnim derivatima
FMERI
30.06.
2011.
FMERI
30.12.
2010.
S
Prihvaćene politike podsticanja
korištenja obnovljivih izvora energije
FMOIT
2010.
S
Prihvaćen politike podsticanja
korištenja obnovljivih izvora energije
FMOIT
2010.
S
Prihvaćen program podsticanja
korištenja obnovljivih izvora energije
FMOIT, FMPVŠ, FMERI
2010.
S
Prihvaćene politike unapređenje
korištenja energije, smanjivanje
energijske intenzivnosti
FMOIT, FMPVŠ, FMERI
2010.
S
Prihvaćen program (smanjenje
zavisnosti od uvoza energenata)
Prihvaćen propis
FMERI,FMOIT, FMPVŠ
2010.
FMERI,FMOIT, FMPVŠ
2010.
S
PO
S
30.06.
2012.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
FMERI
Period
implementacije
Osiguranje uslova za korištenje OIE
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Izraditi atlas vjetrova, geotermalne mape,
mape malih hidroelektrana i ostale mape
OIE
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
PRIPREMA I KOMPLETIRANJE MAPE VJETRA, GEOTERMALNE MAPE, MAPE MALIH
HIDROELEKTRANA, POTENCIJALA SUNČEVE ENERGIJE I MAPE PROIZVODNJE I
DISTRIBUCIJE DRVETA
Tip aktivnosti
MJERA 4:
Prihvaćene smjernice (usklađena
realizacija planova sa strateškim
ciljevima)
Prihvaćena dinamika otvaranja tržišta
S
IZGRADITI U ŠTO KRAĆEM PERIODU NEDOSTAJU ĆU TRANSPORTNU INFRASTRUKTURU,
NAROČITO PLANIRANE AUTOPUTEVE I BRZE PUTEVE, KOJI POVEZUJU VELIKE PRIVREDNE I
ADMINISTRATIVNE CENTRE U BIH TE POVEĆAVAJU REGIONALNU POVEZANOST U BIH
Tip aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Pripremiti postojeće projekte za apliciranje
na razne izvore finansiranja (grantovi,
donacije i kreditna sredstva)
S
PR
Izraditi program investiranja sredstava
prikupljenih po osnovu GSM licence
S
PR
Preuzimanje aktivnosti na implementaciji
projekata iz programa razvoja puteva u
Federaciji BiH
Preduzimanje aktivnosti na implementaciji
projekata iz Programa javnih investicija
Izgradnja mosta Svilaj na rijeci Savi na
putnom koridoru Vc
PO PR
PO PR
KI
EUP
Pripremljeni „investicioni proizvodi“
(projekti u visokom stepenu
pripremljenosti kako bi se mogla
privući sredstva iz međunarodnih
izvora)
Prihvaćen program metodologije po
kojoj bi se vršila implementacija
projekata
Implementacija projekata iz
Programa
FMPIK
P
2012.
FMPIK
P
2010.
FMPIK
IO
2012.
Implementacija projekata iz
Programa
Saobraćajna povezanost na putni
koridor Vc i X u Hrvatskoj
FMPIK
IO
2012.
FMPIK i institucije FBiH
KO,
IO,
S, P
2011–
2015.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
MJERA 1:
Period
implementacije
Zadovoljenje i povećanje mobilnosti roba i ljudi te doprinos ukupnom održivom društvenom i ekonomskom
razvoju
Tip nadležnosti
PRIORITET 1
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Transport i komunikacije
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Podcilj 3
NE
vrije
dnost
17
MEU
R
Izraditi i primijeniti pravilnik o metodologiji S
za identifikaciju, izradu i implementaciju
investicionih programa i projekata FMPIK
Sačiniti jedinstvenu bazu podataka o svim
KI
planiranim programima i projektima
PR
PR
Obilježavanje i održavanje sistema oznaka
plovnog puta rijeke Save
PO PR i
IO, EUP
KI,
S
Izvođenje radova na obnovi i modernizaciji
plovnog puta rijeke Save
PO
,IO
,
KI,
S
PR i
EUP
Prihvaćen pravilnik (stvoreni uslovi
za efikasniju i brzu implementaciju
prioritetnih projekata)
Uspostavljena baza (centralizovano
prikupljanje i analizovanje podataka
o projektima i tako podignut kvalitet
implementacije projekata)
Uspostavljanje sigurne plovidbe na
rijeci Savi
Uspostavljanje evropske mreže
plovnih puteva
FMPIK
P
2012.
FMPIK
KO
2012.
FMPIK, entitetske institucije i
Brčko distrikta
KO,
IO,
S
2010–
2011.
FMPIK, entitetske institucije i
Brčko distrikta
KO,
IO,
S
2013–
2015.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
REKONSTRUISATI I MODERNIZOVATI POSTOJEĆU INFRASTRUKTURU (PUTEVE,
ŽELJEZNIČKU MREŽU, RIJEČNE LUKE TE AERODROME)
Tip aktivnosti
MJERA 2:
DA
(643.
000
KM
budž
et
BiH,
300.0
00
KM)
DA
(WB
1
mil.
KM,
12
mil.
€)
Nabaviti nove i rehabilitovati postojeće
mobilne kapacitete
Izrada aplikacija projekata za razne
programe donacija i kredita za
modernizaciju transportnih kapaciteta
KI
PR
S
PR
Podizanje nivoa kvaliteta transportnih FMPIK
kapaciteta (željeznice, javni prevoz)
Realizacija potencijalnih donacija i
FMPIK
kreditnih aranžmana
IO
2012.
P
2012.
RAZVIJATI TRANSPORTNI SISTEM PREMA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA (POLITIKE,
STRATEGIJE, AKCIONI PLANOVI)
Tip aktivnosti
Izvor aktivnosti
Aktivnost
Donijeti strateški trogodišnji plan sektora
transporta
S
PR
Implementirati Akcioni plan za sprovedbu
mjera iz dokumenta „Polazne osnove
strategije sigurnosti drumskog saobraćaja
FBIH 2008 – 2013.“
PO PR
Implementacija strategije iz Akcionog plana
razvoja mreža autoputeva i brzih puteva u
FBiH
S
PR
Precizno definisati ciljeve te
programe i aktivnosti za postizanje
ciljeva
Sigurnost drumskog saobraćaja,
smanjenje uzroka saobraćajnih
nezgoda sa smrtnim slučajevima i
teže povrijeđenih te smanjenja velikih
materijalnih šteta
Ubrzaniji razvoj putnog prometa
Izvor finansiranja
(DA/NE)
MJERA 1:
Period
implementacije
Optimalan razvoj svih vidova transporta i pružanje najboljeg nivoa usluga pri najnižim troškovima
Tip nadležnosti
PRIORITET 2
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Transport i komunikacije
Očekivani
rezultat aktivnosti
Podcilj 3
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
POVEĆATI I MODERNIZOVATI MOBILNE TRANSPORTNE KAPACITETE TE RACIONALIZOVATI
NJIHOVO KORIŠTENJE
Tip aktivnosti
MJERA 3:
FMPIK
P
2010.
NE
FMPIK, FMUP, FMOH i
FMON
IO i
KO
2010–
2011.
FMPIK
IO
2010–
2013.
Usvojena strategija (precizno
FMPIK
definisani strateški ciljevi te programi
i aktivnosti za postizanje ciljeva)
Donesene odluke
FMPIK i Vlada BiH
P
2010–
2011.
NE
KO
DA
PO PR
Usvojene odluke
FMPIK, FMF i Vlada FBiH
KO
Maj
2010.
Juni
2009–
2013.
Priprema i raspisivanje tendera za
realizaciju pripremne faze ostalih projekata
PO
Utvrđeni izvođači preostalih projekta
izgradnje putnog koridora Vc
IO
Juni
2010.
DA
Definisati dinamiku realizacije izgradnje
AC i BC u FBiH utvrđenih u strategiji
razvoja
PO PR
Usvojena politika
KO/
IO
Do
kraja
2010.
DA
Izraditi strategije JPP-a
S
PR
Prihvaćena strategija JPP-a
Federalna direkcija za
izgradnju, upravljanje i
održavanje autoputeva, FMPIK,
FMF i Vlada FBiH
Federalna direkcija za
izgradnju, upravljanje i
održavanje autoputeva, FMPIK,
Vlada FBiH
FMPIK, FMF, Komisija za
koncesije FBiH i Vlada FBiH
KO
DA
Izrada studije crnih tačaka na magistralnim
putevima FBiH
Projekat „Putna infrastruktura i sigurnost
prometa“; konsultantske usluge za
komponentu „Bezbjednost prometa na
magistralnim putevima FBiH“
S
PR
Završena studija
JP Ceste FBiH
IO
2010.
(u
toku)
2010.
IO
PR
Završeni dokumenti
JP Ceste FBiH
IO
Donijeti strategiju razvoja prometnog
sistema FBiH za period 2010 – 2020.
S
PR
Donijeti odluke o formiranju pravnog
subjekta Autoputevi FBIH
Donijeti i sprovoditi odluke o posebnoj
naknadi iz MPC goriva za autoputeve
IO
PR
DA
DA
Tip nadležnosti
Period
implementacije
S
Izvršena analiza
FMPIK
P
2012.
PO PR
Donesen zakon o putevima
FMPIK
P
2010.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Izraditi analizu i pripremu zakonskih i
podzakonskih propisa i prilagoditi ih praksi
EU (SIGMA 12 koraka)
Donijeti zakon o putevima Federacije BiH
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
UNAPREDITI DOMAĆE PROPISE I PRIMJENJIVATI STANDARDE I PROPISE EVROPSKE UNIJE
Tip aktivnosti
MJERA 2:
2010–
2011.
DA
Federacije BiH
Donijeti zakon o auto-moto klubovima u
Federaciji BiH
Donijeti zakon o izmjenama i dopunama
Zakona o javnom servisu radio-televizije
Federacije Bosne i Hercegovine
Donijeti izmjene i dopune Zakona o
poštanskom prometu Federacije Bosne i
Hercegovine
Uskladiti zakonske regulative u oblasti
građenja i saobraćaja na državnom,
federalnom i kantonalnom nivou
Donijeti zakon o uspostavljanju agencije za
upravljanje infrastrukturom plovnih puteva
Donesen zakon
FMPIK
P
2010.
PO PR
Donesen zakona
FMPIK
P
2010.
PO PR
Donesen zakon
FMPIK
P
2010.
PO
Otklanjanje niza manjkavosti i
usklađivanje postojećih zakona
FMPU, FMPIK
KO,
S
2010.
NE
PO PR i
IO, EUP
LJ
Donesen zakon
MKT BiH i entitetske institucije KO,
IO
2012.
DA
Zajednički razvoj transporta
FMPIK
KO
2010–
2011.
PO PR
Zajednički razvoj transporta
FMPIK
KO
2010–
2011.
Izvor finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
PO PR
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Tip nadležnosti
Nastaviti aktivnosti na realizaciji
bilateralnog sporazuma između BiH i
Evropske komisije o uspostavljanju
zajedničkog evropskog vazdušnog prostora
Implementirati evropske regulative i
direktive Evropske komisije po planu BiH
DCA te ostalih dogovora i sporazuma
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
JAČATI REGIONALNU SARADNJU I POVEZANOST
Tip aktivnosti
MJERA 3:
PO PR
NE
Podcilj 3
Transport i komunikacije
PRIORITET 3
Interna usaglašenost te harmonizacija s EU standardima i propisima uključujući aspekte sigurnosti i zaštite
okoliša
Preduzeti aktivnosti vezano za uvođenje
prakse izrade studija uticaja na okoliš
prilikom realizacije projekata
Preduzimanje aktivnosti na izradi
okolinskog plana upravljanja (EMP) za
period 2010 – 2015.
Izraditi program upravljanja rizicima po
okoliš na putevima FBiH
FMPIK
P
2012.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Podizanje nivoa svijesti o važnosti
zaštite prirodne okoline
S
PR
Završen plan okolinskog upravljanja
JP Ceste FBiH
IO
2010.
DA
S
PR
Usvojen program upravljanja
rizicima
JP Ceste FBiH
IO
2012.
NE
Izrada i podnošenje periodičnih izvještaja s
prijedlogom zaključaka i odluka, vezano za
realizaciju razvojnih programa i projekata
S
PR
Predlaganje i preduzimanje
konkretnih mjera za prevazilaženje
zapreka u realizaciji projekata
FMPIK
P
2012.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
PRATITI I EVALUIRATI NEGATIVNE UTICAJE I PROCESE U SEKTORU TRANSPORTA I
PREDUZETI POTREBNE AKTIVNOSTI I MJERE ZA POSTIZANJE SIGURNOG I POUZDANOG
TRANSPORTA
Izvor aktivnosti
MJERA 2:
PO
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
Tip aktivnosti
OSTVARITI FUNKCIONALAN I EKONOMIČAN TRANSPORT UZ MINIMALNO NEGATIVAN
UTICAJ NA OKOLIŠ
Tip aktivnosti
MJERA 1:
Efikasna naplata naknada za sve
vidove transporta
P
IZGRADITI I RAZVITI IKT INFRASTRUKTURU
Uskladiti razvojne planove IKT magistrala
entiteta
S
Za potrebe javne uprave i javnih ustanova
osigurati bez naknade korištenje optičke
infrastrukture željeznice i elektroprenosa u
Bosni i Hercegovini
U svim modernizacijama i izgradnjama
transportne infrastrukture preporučiti (uvesti
obavezu) projektovanja i izgradnje IKT
PO
KI
PO
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Ostvariti maksimalno usaglašenu
interoperabilnost i optimizirati
predviđene kapacitete odvijanja
saobraćaja
Ostvariti kičme optičke mreže za
dalji razvoj distributivne i privredne
mreže entiteta u BiH
Period
implementacije
MJERA 1:
Tip nadležnosti
Povećati spremnost za informaciono-komunikaciono umrežavanje i razvoj informacionog društva
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
PRIORITET 4
Izvor aktivnosti
Transport i komunikacije
Tip aktivnosti
Podcilj 3
Aktivnost
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Period
implementacije
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
FMPIK
FMPIK
2010.
FMPIK
2011.
Poboljšati redundantnost IKT
FMPIK
infrastrukture kako za kičmu tako i za
distributivnu mrežu IKT
2010.
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Uspostava efikasne kontrole javnih
PO PR
preduzeća iz oblasti prometa i podnošenje
periodičnih izvještaja s prijedlogom odluka i
zaključaka za prevazilaženje eventualnih
problema
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
PREDUZETI AKTIVNOSTI NADZORA I KONTROLE PRIMJENE PROPISA TE USPOSTAVITI
FINANSIJSKU DISCIPLINU NAPLATE ADEKVATNIH NAKNADA ZA SVE VIDOVE TRANSPORTA
Tip aktivnosti
MJERA 3:
infrastrukture kao sastavnog dijela ukupnih
radova.
Po većim gradovima/općinama započeti
razvoj i implementaciju "WIRELESS"
infrastrukturnog pristupa.
Donijeti plan racionalnijeg korištenja
postojeće komunikacione infrastrukture kao
i izgradnja nove širokopojasne
infrastrukture
Uspostava GIS-a za magistralne puteve
FBiH i uvezivanje sa ostalim institucijama
uključujući prostornu osnovu (orto-foro
snimanje i DTM Mj 1:1000)
Uspostava Akademske-istraživačkoobrazovne mreže u BiH (NREN)
KI
Poboljšati pristup građana
elektronskim servisima
FMPIK
2011.
S
LJR
Donesen plan
FMPIK
KI
PR
Uspostavljen efikasan sistem GIS-a u
JP Ceste FBiH povezan s ostalim
institucijama
FMPIK i JP Ceste FBiH
Priključenje jedinstvenom
istraživačkom prostoru EU i svijeta
VM BiH, MKT BiH,
Regulatorna agencija za
komunikacije BiH, entiteti,
akademska zajednica
IO, PR;
LJ EU
R,
KI,
S
P
2012.
NE
2012.
DA,
djeli
mič
no,
ned
ostaj
u
znač
ajna
sred
stva
NE
KO,
IO
KO,I Do
O,
2012.
S,P
Razviti zakonske regulative na osnovu
zahtjeva acquisa i potrebama savremenog
informacionog društva
Pripremiti analizu funkcionisanja projekta
„Vlada bez papira“ i dati preporuke
Period
implementacije
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor
aktivnosti
JAČATI E-ZAKONODAVSTVA I E-VLADE
Tip aktivnosti
MJERA 2:
infrastrukture
PO PR
Prihvaćena regulativa (poboljšanje
produktivnosti javnog sektora)
FMPIK
KO
2010–
2011.
S
Prihvaćene preporuke (poboljšanje
efikasnosti rada Vlade FBiH)
FMPIK
IO
2010–
2013.
PR
U +"
Definisati aktivnosti i nosioce prema
Akcionom planu“eSEE AGENDA+“
Osiguravanje širokopojasnih mreža velikih
bitskih brzina i pouzdanih servisa
Podsticati razvoj digitalnih sadržaja i
servisa
Osigurati uspostavu institucije za
implementaciju "eSEE Agende+" u
zajedničkim institucijama Bosne i
Hercegovine
Osiguranje računara i širokopojasnog
pristupa
iInternetu za sve škole i obrazovne
institucije
S
Oba
veza
EU
PO PR
S
EUP
KI
IO, PR,
LJ EUP
R
KI
EUP
Ostvarenje postavljenih ciljeva iz
Akcionog plana i brži razvoj
informacionog društva
Novi servisi informacionog društva
Uspostava potpunog digitalnog
okruženja
Formirati agenciju za implementaciju
i razvoj informacionog društva na
nivou zajedničkih organa Bosne i
Hercegovine
Podizanje kvaliteta obrazovanja na
viši nivo
Period
implementacije
Izvor
finansiranja
(DA/NE)
Tip nadležnosti
Institucija
(nosilac
aktivnosti)
Očekivani
rezultat
aktivnosti
Aktivnost
Izvor aktivnosti
SPROVODITI „ESEE AGENDU +“
Tip aktivnosti
MJERA 3:
FMPIK u saradnji s MKT BiH
KO
2010.
FMPIK u saradnji s MKT BiH i
Agencijom za informacijsko
društvo
FMPIK u saradnji s MKT BiH
(javni RTV servisi)
P,K
O,LJ
R
KO
Konti
nuisa
no
NE
Do
31.12.
2012.
DA
2010.
FMON
KO,I N/a
O,S;
KI
NE
LEGENDA
Tip aktivnosti – Aktivnost treba da se definiše uzimajući u obzir sljedeće kategorije: pravni okvir (PO), institucionalni okvir (IO), ljudski resursi (LJR),
kapitalne investicije (KI), studije (S).
Izvor aktivnosti – Izvor aktivnosti se odnosi na to da li je aktivnost već planirana kroz višegodišnji ili godišnji plan ili predstavlja novu aktivnost. Sljedeće
skraćenice koristiti: plan rada ministarstva (PR), pbaveza iz EU partnerstva (EUP).
Tip nadležnosti – Tip nadležnost se odnosi na sljedeće: nadležnost u koordinaciji (KO), implementaciji (IO), davanju smjernica kroz pripremu
dokumenata (S), priprema (P), a drugo navesti.
Period implementacije – Period implementacije se postavlja na godišnji ili višegodišnji period uzimajući u obzir planski period 2010 – 2013.
SKRAĆENICE
AZO BiH – Agencija za osiguranje BiH
ASH BiH – Agencija za bezbjednost hrane BiH
BHAS – Agencija za statistiku BH
MVTEO BiH – Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
MVP BiH – Ministarstvo vanjskih poslova BiH
MCP BiH – Ministarstvo civilnih poslova BiH
SM BiH – Savjet ministara BiH
MKT BiH – Ministarstvo transporta i komunikacija BiH
FBA – Agencija za bankarstvo FBiH
FMF – Federalno ministarstvo finansija
FMRPO – Federalno ministarstvo razvoja, preduzetništva i obrta
FMERI – Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
FMPVŠ – Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
FMT – Federalno ministarstvo trgovine
FMOH – Federalno ministarstvo zdravstva
APF – Federalna agencija za privatizaciju
KVP FBiH – Komisija za vrijednosne papire FBiH
FMON – Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
FMPIK – Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
FZZZ – Federalni zavod za zapošljavanje
FMKSA – Federalno ministarstvo kulture i sporta
FMPU – Federalno ministarstvo prostornog uređenja
FMP – Federalno ministarstvo pravde
FMRSP – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
FZS – Federalni zavod za statistiku
FMOIT – Federalno ministarstvo okoliša i turizma
FMROI – Federalno ministarstvo raseljenijih osoba i izbjeglica
FMUP – Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova
MPVŠ RS – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS-a
MF RS – Ministarstvo finansija RS-a
Download

BOS-E-SR -Akcioni plan Federacije BiH