E4341 v2
Bosna i Hercegovina
Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama
Okvirni plan okolinskog upravljanja
za područje
Federacije Bosne i Hercegovine
Novembar, 2013. godine
OPŠTE INFORMACIJE
Razvojni cilj projekta je jačanje kapaciteta za implementaciju mjera energetske efikasnosti te jačanje
svijesti o koristi iste u Bosni i Hercegovini putem provođenja zahvata poboljšanja energetske efikasnosti
u zgradama i objektima javnog sektora diljem zemlje.
Projekat će nastojati da dokaže tehničku i ekonomsku izvodljivost kao i brojne ekonomske,
okolinske/ekološke i društvene koristi investicija u sferi energetske efikasnosti u zgradama i objektima
javnog sektora diljem BiH.
Projekat će sačivanjavati dvije komponente, prva koja se tiče konkretnih investicija u poboljšanje
energetske efikasnosti u javnim zgradama iz oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalnih pitanja diljem
Bosne i Hercegovine. Ove zgrade će, nakon obnavljanja u cilju poboljšane energetske efikasnosti koristiti
kao demonstracijski projekti, i bit će izabrane od strane resornih ministarstava koristeći sistem
bodovanja prema određenim kriterijima. Aktivnosti koje će se provoditi unutar ove komponente
uključuju (i) izolaciju zidova, krovišta i tavana, (ii) popravka ili izmjena vrata i prozora, (iii) termostatične
ventile i automatska kontrola temperature, (iv) sistem rasvjete, (vi) obnavljanje sistema grijanja i
kotlovnice na nivou grade, uključujući i korištenje čistijih energenata gdje je to ekonomski i tehnološki
moguće. Projekat neće uključivati druge vidove rekonstrukcije koji nemaju direktnu vezu sa
energetskom efikasnošću (kupatila, podovi i sl.) osim ako isti nemaju za cilj zaštitu i poboljšanje samih
mjera energetske efikasnosti (popravka oluka i sl.). Druga komponenta projekta će se bazirati na
tehničkoj pomoći za razvoj kapaciteta monitoringa i evaluacije, te organizovanje treninga i podršku
aktivnostima javnih kampanja i komunikacija koje imaju za cilj propagiranje aktivnosti energetske
efikasnosti.
OPIS RADOVA I IDENTIFIKACIJA UTICAJA NA OKOLIŠ
Radovi obuhvaćeni ovim projektom će se ticati rehabilitacije zgrada i objekata u cilju povećanja
energetske efikasnosti istih, tj. imat će za cilj smanjenje toplotnih gubitaka u zgradama javnog sektora,
prvenstveno obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Predviđa se da će glavni radovi biti vezani za izmjenu
stolarije, poboljšanje termalne izolacije na vanjskim zidovima (uređenje fasade), radovi na izolaciji
krovišta te poboljšanje rada kotlovnica.
Glavni uticaji na okoliš/životnu sredinu koji se predviđaju se lako prevazilaze ako se koriste okolinski
prihvatljive prakse u toku izgradnje, a tiču se uticaja na prve komšije i ostale korisnike zgrada, na
generisanje prašine i buke, upravljanje nastalim otpadom te slučajni historijskih pronalasci, ili otkriće
opasnih materija kao što je azbest.
Radovi neće obuvatati proširenje na dodatno zemljište, ili radove van postojećih gabarita zgrada. Radovi
neće obuhvatati rušenje i uklanjanje bilo kakvih objekata, te će se raditi u skladu sa svim zakonskim
zahtjevima koji su relevantni u državi, tj. entitetu, kao i u skladu sa Operativnom politikom Svjetske
banke 4.01 o Procjeni uticaja na okoliš.
Kako lokacije na kojima će se provoditi projekat još uvijek nisu precizno definisane, primjer plana
okolinskog upravljanja (EMP tablica) je pripremljen unutar ovog dokumenta, te će biti potrebno isti
revidovati za svaku projektnu lokaciju, i prilagoditi individualnim uslovima na datoj lokaciji. Kao takav,
revidovani dokument, EMP tablica će se uključiti u sve tenderske i ugovorne dokumente za pojedinačne
zgrade, te će se na taj način osigurati (i) provođenje mjera od strane izvođača radova i (ii) izvještavanje o
provođenju datih mjera od strane nadzora. Obaveza je klijenta, pored pripremanja EMP tablica da
poznaje i ispoštuje sve lokalne zahtjeve po pitanju dozvola i zaštite okoliša/životne sredine.
ANALIZA
LOKALNIH ZAHTJEVA PO PITANJU DOZVOLA, OKOLINSKIH USLOVA I ENERGETSKE
EFIKASNOSTI
Sljedeći zakoni se tiču građevinskih radova i rekonstrukcije objekata u Federaciji BiH:
• Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine
(„Sl. novine FBiH“ br. 02/06; 72/07;32/08;4/10;13/10;45/10)
 Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju
(„Službene novine FBiH“, br. 48/09, 75/09, 93/12)
 Uredba o vrsti sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke
dokumentacije („Službene novine FBiH“, broj: 33/10)
 Zakon o građevinskom zemljištu („Sl. novine FBiH“ broj: 67/05)
 Zakon o zaštiti okoliša („Sl. novine FBiH“ br. 33/03;36/09)
 Zakon o upravljanju otpadom („Sl. novine FBiH“ br. 33/03;36/09)
 Federalni plan upravljanja otpadom 2012-2017
 Smjernice za zbrinjavanje građevinskog otpad
• Zakoni o prostornom uređenju na nivou kantona u Federaciji BiH
Procjena uticaja na okoliš/životnu sredinu
Izrada studije Procjene uticaja na okoliš i izdavanje okolinskih dozvola za građevinske investicije te
industrijske pogone i procese su predmet Zakona o zaštiti okoliša. Ova procedura također obuhvata
prikladne podzakonske akte putem kojih se nalaže pribavljanje okolinskih dozvola za određene
pogone i procese. Prema ovom setu legislative, okolinska dozvola nije potrebna za radove na
renoviranju unutar zgrada, dok izgradnja novih objekata može biti predmet okolinske dozvole,
zavisno od karakteristika iste. U Federaciji BiH okolinske dozvole se izdaju na nivou Federacije za
veće zagađivače, dok se za manje obime i okolinske uticaje dozvole izdaju na nivou kantona.
Prema Zakonu o zaštiti okoliša (Sl. Novine FbiH br. 33/03;36/09) propisane su projektne aktivnosti
(tj. pogoni i postrojenja) koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako posjeduju okolinsku
dozvolu. Što se tiče projekta energetske efikasnosti, aktivnosti definisane opisom projekta su
poboljšanje izolacije, i renoviranje objekta, te shodno tome ne podliježu zahtjevima za izdavanje
okolinskih dozvola.
Napomena: U slučaju da je fasada, jedan dio ili cijela zgrada pod nekim od režima zaštite države ili
entiteta, također se moraju pravovremeno pridobiti sve saglasnosti i ispoštovati sve dozvole,
mišljenja ili ostala dokumentacija od relevantnih instituta/zavoda ili državne komisije, prije početka
radova.
PLAN OKOLINSKOG UPRAVLJANJA
Faza projektovanja
Okolinski uticaj
Institucionalna
odgovornost
Mjera za ublažavanje uticaja
Cijena
Konačni pregled projekta dokumentacije za
renoviranje
Harmonizacija za zahtjevima EMP okolinskog plana
Dio projektnih
aktivnosti, uključeno
u operativne
troškove
Ugovoreni projektant
zajedno sa timom za
implementaciju
projekta
Radovi obuhvataju zgradu
koja je pod određenom
vrstom zaštite države ili
entiteta (kulturna baština)
Osigurati da se radovi vrše unutar zgrade i da
nemaju uticaja na zaštićene dijelove
Uključena u troškove
projekta, troškovi
radova mogu biti
promjenjeni zavisno
od saglasnosti i
zahtjeva
Tim za implementaciju
projekta
Tražiti saglasnost/mišljenje relevantnih institucija
/entitetski zavodi tj. instituti, ili državna komisija za
očuvanje spomenika.
Komentari
Faza izgradnje
Okolinski uticaj
Potrošena oprema, otpad
koji se može ponovno
iskoristiti
Mjera za ublažavanje uticaja
Cijena
Nastojati ponovno iskoristiti ili reciklirati gdje to bude
moguće; u slučaju da je ponovno korištenje nemoguće
odlaganje na odobrena odlagališta, tj. deponije
Razdvajanje vrsta otpada, ponovno korištenje i reciklaža
gdje god je to moguće
Odlaganje otpada koje se ne može reciklirati, odvožnja i
odlaganje dogovoreno sa komunalnim preduzećem;
zabranjeno spaljivati na otvorenom ili divlje odlaganje
Opasni otpad (moguće manje količine od farbi, ulja i sl.)
se odvojeno skladište, u skladu sa relevantnim
propisima; posebno dokumentovano rukovanje
opasnim otpadom
Uklanjanje materijala koji
sadrže azbest (ili drugih
opasnih materijala, kao
napr. sijalice koje sadrže
živu).
Uklanjanje materijala koji sadrže azbest će se vršiti u
skladu sa domaćim zakonodavstvom, uključujući i
građevinske standarde, sigurnosti na radu, emisija u
zrak opasnih polutanata te odlaganje otpada i opasnog
otpada (u slučaju nepostojanja domaćeg zakonodavstva
koristiti Direktivu 2003/18/EC Evropskog parlamenta i
savjeta od 27 marta, 2003. Godine koja izmjenjuje i
dopunjuje Direktivu savjeta 83/477/EEC o zaštiti
radnika od rizika koji se tiču izlaganja azbestu na
radnom mjestu: najviša dozovljena koncentracija
prašine u zraku je 0.1 fiber/cm3; također koristiti Notu
o dobroj praksi:Azbest: zdravstvena pitanja na radnom
mjestu i u zajednici; Svjetska Banka)
Komentari
Izvođač radova
i konačni
korisnik –
ustanova
Zabranjeno spaljivanje i loženje, posebno drvenarije od
vrata i prozora
Građevinski otpad – šut
Institucionalna
odgovornost
Dogovoriti u toku
radova, ako je
relevatno
Izvođač radova
(ili
podugovarač,
zavisno od
ugovorne
dokumentacije)
Bit će definisano unutar
projektne dokumentacije
Izvođač radova
Potrebno je da izvođač
radova obuči radnike kako
da prepoznaju azbest te da
uspostavi proceduru
uklanjanja istog uz zaštitnu
opremu, skladištenje istog
bez lomljenja u hermetički
zatvorenim posudama, te
preuzimanje od strane
ovlaštenog lica (registar za
upravljanje opasnim
otpadom Federalnog
ministarstva okoliša i
turizma).
Faza izgradnje
Okolinski uticaj
Mjera za ublažavanje uticaja
Slučajni pronalasci iskopine
U slučaju iskopina i drugih značajnih pronalazaka,
obustaviti radove i obavijestiti relevantne službe
Buka
Ograničiti radove na dnevne termine koji su usklađeni
za domaćim zakonima
Osigurati minimalno smetanje drugim korisnicima
zgrade
Cijena
Institucionalna
odgovornost
Komentari
Izvođač radova
Zanemarivi troškovi
Izvođač radova
Troškovi izvođača
radova
Koristiti mašine sa atestima
Spriječiti prazan rad motora vozila ili mašina na terenu
Prašina
Kvašenje ili pokrivanje materijala koji mogu generisati
prašinu; smanjenje brzine u toku transporta materijala
Troškovi izvođača
radova
Izvođač radova
Prašina od rušenja se može minimizirati putem
zatvaranja i pokrivanja radnih dijelova; radnici da
koriste prikladnu opremu
Korištenje tuba za uklanjanje otpada sa viših spratova
Radovi na rehabilitaciji
kotlovnice
Osigurati sve potrebne sisteme zaštite od požara,
povećanih koncentracija ugljen monoksida i sl.
Koristiti okolinski prihvatljiva ili prihvatljivija goriva
Organizacija gradilišta i
uklanjanje istog nakon
završenih radova
Plan za smanjenje smetnji okolini i komšijama (uključuje
i planove da se smanje gužve na pristupnim estama
zbog mašina i/ili transporta materijala)
Ograđivanje gradilišta sa adekvatnim sigurnosnim
znakovima
Gradilište će biti očišćeno od svih vrsta otpada i vraćeno
u prvobitno upotrebno stanje ; sve mašine će također
biti uklonjene
Uključeno u sam
projekat, odgovornost
krajnjeg korisnika ustanove
Zanemarivi troškovi
Troškovi izvođača
radova
Izvođač radova
Bit će definisano sa
specifikacijama unutar
projektne dokumentacije
Faza upotrebe – eksplatacije objekta
Okolinski uticaj
Rad kotlovnice na nivou
zgrade
Mjera za ublažavanje uticaja
Koristiti okolinski prihvatljivija goriva
Redovno održavanje
Osigurati sve potrebne ateste, protupožarnu
zaštitu i monitoring emisija/koncentracija u zraku
Cijena
Institucionalna
odgovornost
Krajnji korisnik
Komentari
PLAN OKOLINSKOG NADZORA I MONITORINGA
Faza izgradnje
KOJI
će se parametar nadzirati?
GDJE
će se parametar nadzirati?
KAKO
će se parametar nadzirati?
Radovi se vrše u skladu sa svim
relevantnim zakonima (i
dozvolama ako su iste
potrebne)
Na mjestu izvođenja radova
Dio redovnog nadzora
Upravljanje građevinskim i
ostalim otpadom (uključujući i
opasni)
Na mjestu izvođenja radova
Vizuelna inspekcija
skladištenog otpada i redovne
odvožnje istog
KADA
će se parametar nadzirati?
(frekvencija uzorkovanja)
U toku izvođenja radova, u
skladu sa zahtjevima lokalnog
zakonodavstva i/ili dozvola
KO
Odgovornost
Nadzor i inspektorat
Sedmično
Nadzor da potvrdi provođenje
Izvođač radova da provede
mjere
Pregled dokumentacije za
preuzimanje otpada, posebno
za opasni otpad
Prisustvo azbesta i drugih
opasnih materijala/materija
Na mjestu izvođenja radova
Emisije buke i prašine
Na mjestu izvođenja radova
Vizuelno
Osjetilno
Sedmično, osigurati da radnici
odmah obavjeste nadzor
Nadzor da potvrdi provođenje
Po početku radova i onda
svakih 30 i 60 dana
Nadzor da potvrdi provođenje
Prije početka radova, redovno
u toku izvođenja radova
Nadzor da potvrdi provođenje
Nakon žalbi
Sigurnosni znakovi i
obavještenja
Na mjestu izvođenja radova
Vizuelno
Izvođač radova da provede
mjere
Izvođač radova da provede
mjere
Izvođač radova da provede
mjere
ODGOVORNOSTI U PROVOĐENJU EMP PLANA OKOLINSKOG UPRAVLJANJA
Plan okolinskog upravljanja (EMP) koji se nalazi u sklopu ovog dokumenta će biti predmetom
pregleda i usklađivanja za svaku od naknadno određenih projektnih lokacija, ponaosob. Revidovani
EMP će uključiti i sve specifične elemente koji se tiču određene projektne lokacije.
Revidovani i usaglašeni EMP će biti javno objavljen na javnom mjestu, prije početka radova i ostat će
objavljen sve u toku trajanja radova. EMP će biti sastavni dio tenderske dokumentacije i ugovora sa
izvođačem radova i nadzorom. Na taj način će se osigurati da izvođač radova preuzme na sebe
odgovornost za provođenje određenih mjera, dok će nadzor da utvrdi da li su se iste provele.
Nadzor građevinskih radova će dostavljati, u sklopu redovnog izvještaja sa terena, pregled
implementacije mjera koje su navedene u EMP tablici.
Konačna odgovornost za provođenje ovog EMP dokumenta ostaje pri jedinicama za implementaciju
projekta, tj. jedinicama za implementaciju pri Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.
JAČANJE KAPACITETA I PREDLOŽENA ORGANIZACIJA PROJEKTA
Iako se konačna odgovornost za provođenje EMPa ostavlja na nivou projektne jedinice, te će se istoj
prenijeti zahtjevi Svjetske banke po pitanju zaštite okoliša, tenderska i ugovorna dokumentacija će se
koristiti da se ova ista odgovornost prenese sa jedinice za implementaciju na izvođača radova.
Poželjno je da se odabere nadzorni organ koji će biti upoznat sa mjerama zaštite okoliša i sa
okolinski prihvatljivim praksama u izgradnji, koji će održati kratki trening uposlenicima izvođača
radova prije početka istih, u cilju bolje implementacije EMP zahtjeva.
JAVNO OBJAVLJIVANJE I RASPRAVA
Okvirni EMP dokument i poziv na javnu raspravu je objavljen javno putem internet stranice
www.fmpu.gov.ba dana 24.10.2013. godine. Javna rasprava je također najavljena dana 24.10.2013.
godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“ dok su ciljani pozivi upućeni unaprijed identificiranim
zainteresovanim stranama iz institucija na raznim nivoima koje se bave okolišem. Zbog manjeg
obima okvirnog EMP dokumenta, isti je proslijeđen uz ove pozivnice.
Javna rasprava je održana 31.10.2013. godine u Sali za sastanke Federalnog ministarstva
prostornog uređenja sa početkom u 10 sati.
Prema rezultatima diskusije sa javne rasprave, većih komentara i izmjena na okvirni EMP dokument
nema, niti se predlažu. Većina diskusije se ticala lokalnih procedura i podizanja okolinske svijesti na
način kako se to radi za potrebe ovog projekta, a prema zahtjevima Svjetske Banke. Spisak učesnika
i zapisnik sa javne rasprave su dati u Aneksu 1 ovog dokumenta.
Aneks 1: Spisak učesnika i zapisnik sa javne rasprave
1
IGOR DIZDAR
Federalno ministarstvo prostornog
uređenja
[email protected]
2
HASNIJA PAŠALIĆ
Federalno ministarstvo prostornog
uređenja
[email protected]
3
MIRZA KARIĆ
DUBOS d.o.o. Sarajevo
+ 387 61 999 867
4
ALMIRA KAPETANOVIĆ
Federalno ministarstvo okoliša i
turizma
033 726 724
[email protected]
5
ZEKIJA TALETOVIĆ
Federalno ministarstvo prostornog
uređenja
033 726 521
[email protected]
6
MIRSAD RAMIĆ
Federalno ministarstvo prostornog
uređenja
033 726 522
[email protected]
7
ELMA SOKIĆ BEGOVIĆ
Federalno ministarstvo zdravstva
033 220 542
[email protected]
8
DRAGO ĐURKOVIĆ
Federalno ministarstvo okoliša i
turizma
033 726 709
[email protected]
9
DŽEVAD ČELJO
Ministarstvo prostornog uređenja i
zaštite okoliša Kantona Sarajevo
033 562 143
[email protected]
10
MUSTAFA ČOPELJ
11
AIDA VELADŽIĆ
Općina Stari Grad Sarajevo
061 253 986
[email protected]
12
AMILA HADŽIBAJRIĆ
Ministarstvo sigurnosti BiH
060 330 8545
[email protected]
13
KENAN BUTUROVIĆ
CONING d.o.o. Sarajevo
[email protected]
061 836 776
[email protected]
Javna rasprava o nacrtu Okvirnog plana okolinskog upravljanja u sklopu
Projekta energetske efikasnosti u javnim zgradama Bosni i Hercegovini za
područje Federacije Bosne i Hercegovine
ZAPISNIK
Javna rasprava je održana 31.10.2013.godine u 10 sati u prostorijama Federalnog
ministarstva prostornog uređenja. Tema javne rasprave je bila Okvirni plan
okolinskog upravljanja.
Javnoj raspravi su prisustvovali predstavnici Federalnog ministarstva prostornog
uređenja i to: Igor Dizdar, Hasnija Pašalić (članovi Jedinice za implementaciju
projekta), te Zekija Duranović i Mirsad Ramić kao učesnici u raspravi. Kao učesnici
u raspravi su bili prisutni i predstavnici Federalnog ministarstva okoliša i turizma:
Đurković Drago i Kapetanović Almira, predstavnica Federalnog ministarstva
zdravstva Elma Sokić Begović, predstavnica Ministarstva sigurnosti Bosne i
Hercegovine Hadžibajrić Amila, predstavnica općine Stari Grad Aida Veladžić, te
Dževad Čeljo predstavnik Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja. Raspravi
su takođe prisustvovali Karić Mirza iz firme “Dobos” d.o.o Sarajevo, Buturović
Kenan i Mustafa Čopelj iz firme “Coning” d.o.o. Sarajevo.
Igor Dizdar, u svojstvu moderatora javne rasprave, u uvodnom je izlaganju govorio
o cilju projekta i njegovom uticaju na okoliš, te svrsi izrade Okvirnog plana
okolinskog upravljanja, nakon čega je otvorena diskusija.
Diskusija je protekla davanjem sugestija i prijedloga na Okvirni plan, kao i na sami
projekat.
- Almira Kapetanović (FMOiT) je mišljenja da bi svaki objekat trebao da ima
poseban plan okolinskog upravljanja i ujedno predložila da bi plan trebao da
obuhvati i problem buke, kao i monitoring i izvještavanje o emisiji CO2.
- Kenan Buturović (Coning d.o.o.) je rekao da će se pojedinačno za svaki objekat
definisati šta će biti obuhvaćeno kroz preliminarne, a kasnije detaljne preglede
objekata.
- Đevad Čeljo (KMPUiZO) predlaže da se nabave solarni kolektori i da se uvede
informacioni sistem praćenja.
- Kenan Buturović (Coning d.o.o.) je naglasio da se predviđa i do 50% uštede
energije.
- Drago Đurković predlaže saradnju sa Komisijom Direkcije za evropske integracije
za energetsku efikasnost, te da treba tražiti njihovu stručnu pomoć.
Bilo je još nekih diskusija koje nisu bile direktno u vezi sa temom rasprave.
Kako nije bilo posebnih primjedbi na predloženi Okvirni plan okolinskog upravljanja,
zaključeno je da se nastavi rad na predmetnom projektu, a da se zainteresirane
strane uključe po potrebi u projekat.
Rasprava je završena u 11:30 sati.
VODITELJ JAVNE RASPRAVE
Igor Dizdar
ZAPISNIČAR
Hasnija Pašalić
Download

E4341 v2 - World Bank