IZDAJE I ŠTAMPA OPĆINA CENTAR SARAJEVO • BILTEN JE BESPLATAN • GODINA XV • BROJ 170 • 31. 10. 2014.
TEMATSKA SJEDNICA O PROBLEMIMA
SA PSIMA LUTALICAMA
STRANA 2-3.
Sretan polazak u školu
TEKST NA STRANI 10.
OKONČANA SANACIJA DVA
KLIZIŠTA NA NAHOREVU
STRANA 4
PET BORAČKIH PORODICA DOBILO
STANOVE U VOGOŠĆI
STRANA 3.
Pročitajte u ovom broju
Pročitajte u ovom broju
• REZULTATI OKTOBARSKIH OPĆIH IZBORA 2014.
STRANA 2.
• POBOLJŠANA INFRASTRUKTURA NA STADIONU KOŠEVO
STRANA 9.
• BESPLATNI SPORTSKI PROGRAMI ZA DJECU
STRANA 10-11
OPĆINA DONIRALA KLINIČKOM
CENTRU TRI SANITETSKA VOZILA
STRANA 7.
BROJ 170 - oktobar/listopad 2014.
STRANA 1
REZULTATI OKTOBARSKIH OPĆIH IZBORA 2014.
Centralna izborna komisija BIH je 27. oktobra 2014. godine saopćila utvrđene rezultate Općih izbora
održanih 12. oktobra, dok će konačne rezultate objaviti do 13. novembra. Kako je potvrđeno, za
članove Predsjedništva BiH izabrani su Bakir Izetbegović (247.235 glasova), Dragan Čović (128.053)
i Mladen Ivanić (318.196) glasova.
Kada je u pitanju Parlamentarna skupština BiH, SDA će u Zastupničkom domu imati sedam
direktnih i dva kompenzacijska mandata, Demokratska fronta-Željko Komšić četiri direktna i
jedan kompenzacijski mandat, Savez za bolju budućnost-Fahrudin Radončić dva direktna i jedan
kompenzacijski, HDZ i stranke u koaliciji s njima četiri mandata.
SDP će imati dva direktna i jedan kompenzacijski, HDZ 1990 jedan kompenzacijski, BPS –Sefer
Halilović jedan kompenzacijski i A-SDA jedan direktni mandat.
Kada su u pitanju zastupnici iz RS-a, SNSD ima pet direktnih i jedan kompenzacijski mandat, SDS
četiri direktna i jedan kompenzacijski, PDP-NDP jedan kompenzacijski, DNS jedan kompenzacijski
i SDA jedan kompenzacijski.
Milorad Dodik ostaje predsjednik RS sa 302.573 glasova, a potpredsjednici su Ramiz Salkić sa
24.950 glasova i Josip Jerković sa 6.562 glasova. Koalicija Domovina u RS-u je osvojila pet mandata,
i to tri direktna i dva kompenzacijska.
Situacija u Zastupničkom domu FBiH je sljedeća: SDA 21 direktni i osam kompenzacijskih,
SBB-Fahrudin Radončić 13 direktnih i tri kompenzacijska, Demokratska fronta-Željko Komišić 10 direktnih i četiri kompenzacijska, HDZ i stranke u koaliciji s njima 11
direktnih i dva kompenzacijska, SDP deset direktnih i jedan kompenzacijski, HDZ 1990 četiri direktna. Zatim, BPS-Sefer Halilović četiri kompenzacijska, Stranka za BiH tri
kompenzacijska, A-SDA dva direktna, Naša stranka jedan direktni i Laburistička stranka jedan direktni.
Narodna skupština RS izgledat će ovako: SNSD 24 direktna i pet kompenzacijskih, SDS 20 direktnih i četiri kompenzacijska, DNS šest direktnih i dva kompenzacijska,
PDP šest direktnih i jedan kompenzacijski, Domovina tri direktna i dva kompenzacijska, NDP tri direktna i dva kompenzacijska i Socijalistička partija jedan direktni i četiri
kompenzacijska.
Kad je riječ o Skupštini Kantona Sarajevo (35 zastupnika) SDA je osvojila 52.844 glasova odnosno 10 direktnih mandata; Demokratska fronta-Željko Komšić 36.129 glasova
(sedam direktnih mandata); SBB-Fahrudin Radončić 35.179 (sedam direktnih mandata); SDP 19.866 (četiri direktna mandata), Naša stranka 16.271 (tri direktna mandata);
AKTIVNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINSKO VIJEĆE CENTAR O PROBLEMU SA PSIMA LUTALICAMA
Općinsko vijeće Centar održalo je 21. oktobra 2014. godine 6. tematsku
sjednicu, a na dnevnom redu je bilo stanje sigurnosti građana s obzirom
na povećan broj pasa lutalica na gradskim ulicama. Sjednicu su vodili
predsjedavajući Općinskog vijeća Nedžad Ajnadžić i dopredsjedavajući
Vijeća Slaven Kovačević. Osim općinskih vijećnika tematskoj sjednici su
prisustvovali kantonalni ministar prostornog uređenja te predstavnici
pojedinih gradskih općina, Prve policijske uprave, Hitne pomoći KS,
Veterinarske stanice Kantona Sarajevo, Higijenskog servisa Javnog
preduzeća ‘’Lokom’’, kao i predstavnici sindikata osnovnog i srednjeg
obrazovanja u Kantonu Sarajevo.
Predsjedavajući Ajnadžić je podsjetio da je povodom sve učestalijih
napada čopora pasa lutalica na naše sugrađane, Općinsko vijeće Centar
sa 23. redovne sjednice, održane 11. septembra 2014. godine, uputilo
hitnu inicijativu Gradskom vijeću Sarajeva da se održe tematske sjednice
vijeća gradskih općina i Gradskog vijeća kako bi se konkretizovale i
sinhronizovale aktivnosti u cilju sistemskog i dugoročnog rješavanja
tog problema.
Aktivnosti Općine Centar
Vijećnici su na ovoj sjednici informisani o aktivnostima koje je Općina
Centar poduzela u proteklom periodu da se problem sa psima
Sa Tematske sjednice
lutalicama ublaži. Od usvajanja državnog Zakona o zaštiti i dobrobiti
životinja 2009. godine, kada se taj problem i pojavio, Općina Centar
je svake godine izdvajala budžetska sredstva Veterinarskoj stanici za
sterilizaciju i kastraciju pasa lutalica. Osim toga finansirala je 2012. i 2013.
godine korištenje azila u Prači za napuštene životinje, a ove godine i za njihov smještaj u prihvatilišta putem Zemljoradničke zadruge Ilidža i Higijenskog servisa
Javnog preduzeća ‘’Lokom’’. Naglašena je spremnost Općine Centar kao lokalne zajednice da i dalje aktivno učestvuje u ublažavanju i trajnom rješavanju tog
problema, za što su u općinskom budžetu planirana određena sredstva.
U prošloj godini hitnu pomoć zbog ugriza pasa zatražilo 948 sugrađana
U raspravi je istaknuto da je alarmantan problem prisustva velikog broja pasa lutalica i napada na ljude u naseljima i na gradskim ulicama, a naročito na području
općine Centar (naselja Breka, u krugu Kliničkog centra, Soukbunar itd.) i da je ozbiljno ugrožena bezbjednost građana. Direktorica Hitne pomoći dr. Sena SoftićTaljanović je iznijela podatak da se od 2009. godine stalno povećava broj pacijenata koji su zatražili pomoć u toj zdravstvenoj ustanovi zbog napada pasa lutalica
(2010. godine 433; 2011. godine 577; 2012. godine 754; 2013. godine 948; ove godine do 20. oktobra 795 intervencija).
Predstavnik sindikata uposlenika u osnovnom i srednjem obrazovanju u Kantonu Sarajevo je na ovoj sjednici, u ime 40.000 učenika, zatražio od svih nivoa vlasti
da se omogući djeci i prosvjetnim radnicima da bezbjedno odlaze u škole i borave u školskim dvorištima, na igralištima, u parkovima i drugim javnim površinama.
Zaštita života i zdravlja ljudi na prvom mjestu
Vijećnici Općine Centar su izrazili zabrinutost zbog sve češćeg ugrožavanja sigurnosti zdravlja građana zbog prisustva i napada čopora napuštenih pasa.
Jedinstvena je ocjena svih učesnika u raspravi da je zaštita života i zdravlja ljudi na prvom mjestu, uz svo uvažavanje dobrobiti životinja. Stoga je istaknuto da
se problem mora rješavati jedinstveno uz učešće svih nadležnih nivoa vlasti i struke, te da nepreciznosti u Zakonu o dobrobiti životinja ne mogu biti izgovor za
nepoduzimanje svih raspoloživih aktivnosti kako bi se ovaj akutni problem riješio na kvalitetan način i na zadovoljstvo građana.
U raspravi je istaknuto da prvenstveno treba intenzivno raditi na uklanjanju odnosno smanjivanju broja pasa lutalica na ulicama (čuo se podatak da ih je polovina
bolesna), na njihovom smještanju, udomljavanju, kastraciji i sterilizaciji, kontroli, registraciji i čipovanju. Općina Centar će pružati podršku kantonalnim institucijama
koje nastoje riješiti ovaj problem u korist građana štiteći njihovu sigurnost i zdravlje, uz naglasak da se takve aktivnosti dodatno intenziviraju, a posebno na
ponovnom otvaranju kantonalne kafilerije.
Kad je riječ o skloništima za napuštene životinje rečeno je da na području središnje sarajevske općine ne postoji lokalitet za uspostavljanje takvog skloništa koje
bi bilo dovoljno udaljeno od naselja i koje bi zadovoljilo sve druge uvjete precizno definirane važećim propisima. Stoga je naglašeno da u tom pogledu treba
pronaći adekvatno rješenje u udruženim aktivnostima sa drugim jedinicama lokalne samouprave i višim nivoima vlasti.
Općinsko vijeće Centar će uputiti inicijativu za izmjene i dopune Zakona o dobrobiti životinja u kojoj će zahtijevati da se riješe postojeće nejasnoće i ugrade
precizne odredbe o zaštiti sigurnosti i zdravlja građana. Uz to će Vijeće uputiti zahtjev da se obezbijede potrebna finansijska sredstva za provođenje tog državnog
zakona.
Općinski vijećnici su istakli neophodnost da svi akteri uključeni u rješavanje problema sa napuštenim psima neizostavno poštuju i one odredbe Zakona o
dobrobiti životinja koje utvrđuju ko i na koji način može pristupiti napuštenoj životinji na ulici.
STRANA 2
BROJ 170 - oktobar/listopad 2014.
AKTIVNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Predloženo je da nadležna služba pripremi Odluku o uslovima, držanju i načinu postupanja sa kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama na području općine
Centar, koju je potrebno dostaviti Komisiji za statut i propise kako bi se utvrdila njena zakonitost. Usvojen je prijedlog o formiranju komisije OV za praćenje i nadzor
aktivnosti vezano za rješavanje problema sa napuštenim životinjama. Od Gradskog vijeća je ponovo zatraženo da što hitnije sazove tematsku sjednicu uz učešće sve
četiri gradske općine i drugih zainteresiranih subjekata kako bi se iznašlo zajedničko i sistemsko rješenje ovog problema.
Podržan je i prijedlog da se u narednom periodu obezbijedi fizička zaštita odlagališta smeća putem zaštitnih ograda, hermetičkih kontejnera ili na drugi adekvatan
način, kako bi se napuštenim životinjama u potrazi za hranom onemogućio pristup odlagalištima smeća.
Na kraju rasprave predloženi su zaključci o kojima će se Općinsko vijeće Centar izjasniti na narednoj sjednici.
Sjednici su prisustvovali vijećnici: Nedžad Ajnadžić, Slaven Kovačević, Igor Kamočaji, Novka Agić, Zvonko Ivišić, Jasmin Gazija, Mustafa Mulić, Edin Šikalo, Inda Handžić, Velija Katica, Hamdija Hasanović, Amer Herenda,
Amer Kapo, Edina Latif, Haris Fazlagić, Varja Nikolić, Amela Kuskunović, Dževad Topić, Suvad Kerla, Eso Tucaković, Zora Ostojić, Ahmet Gerin. Odsutni: Feđa Isović, Amel Mekić, Dževad Vrabac, Arijana Jaha, Senad Alić,
Ismir Jusko, Amra Zulfikarpašić, Miro Lazović, Stjepan Kljuić.
PET BORAČKIH PORODICA DOBILO STANOVE U VOGOŠĆI
Predstavnici firme BOOC (čiji su osnivači boračka udruženja općine Centar)
potpisali su 3. oktobra 2014. godine ugovore o dodjeli pet stambenih jedinica na
trajno korištenje za pet porodica pripadnika boračke populacije iz općine Centar.
Navedene stambene jedinice nalaze se u Vogošći u novoizgrađenom objektu u
Igmanskoj ulici. Potpisivanju ugovora o dodjeli stanova u Vogošći prisustvovao je
načelnik Općine Centar Dževad Bećirević, predsjedavajući Vijeća Nedžad Ajnadžić,
većina vijećnika OV Centar, načelnik Općine Vogošća Edin Smajić, te pripadnici
boračkih udruženja i organizacija.
-Pred veliki praznik Kurban-bajram uručujemo porodicama boraca ključeve stanova.
BOOC je privredno društvo u kojem radi stotinu pripadnika boračke populacije.
Naša firma pomaže boračkoj populaciji i naši rezultati ne bi bili ovakvi da nije bilo
načelnika Bećirevića i Općinskog vijeća. U narednom periodu planiramo uposliti i
više boraca i rješavati što više problema boračke populacije, naglasio je Enver Krluč
predsjednik Skupštine BOOC d.o.o.
Načelnik Bećirević je čestitao porodicama koje su danas riješile jedno od najvažnijih
egzistencijalnih pitanja. -Čestitam i firmi BOOC koja je realizovala ovaj projekt.
Podržat ćemo da se u firmi BOOC zaposli i veći broj boraca i sve njihove projekte koji
Jedan od novih stanova u Vogošći
su usmjereni ka pomaganju boračkoj populaciji, kazao je načelnik Bećirević.
Edin Smajić, načelnik Općine Vogošća čestitao je BOOC-u i Općini Centar. -Naši
borci su nas u proteklom ratu neizmjerno zadužili i mi im to nikad nećemo moći
vratiti. Ovo što radi firma BOOC i Općina Centar koja je primjer dobre prakse, zaista je
fascinantno. Drago nam je što nam je prvi komšija Općina Centar, istakao je Smajić.
Predsjedavajući Ajnadžić je kazao da ovakvi projekti uvijek imaju podršku Općinskog vijeća. -Sistem nove vrijednosti kao ovaj danas potreban nam je i u ekonomskom
i socijalnom i patriotskom smislu. Oni koji su doprinijeli ovom i sličnim projektima zaslužuju veliko poštovanje, rekao je Ajnadžić.
Dino Sirćo jedan je od članova boračkih porodica koje su danas dobile stan. Kako je kazao, do sada je sa osmočlanom porodicom živio kod majke. -Sada imam jedan
problem manje u životu. Na stan sam čekao 18 godina. Živio sam u neuslovnom stanu, a sada će moja osmočlana porodica imati kvalitetne uslove za život i osjećam
se predivno- kazao je Sirćo. Stanove u Vogošći dobili su: Dino Sirćo, Suzana Lukić, Elvedin Kominlija, Zaim Voloder i Ramiza Hožbo.
IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ‘’ZELENI EKONOMSKI RAZVOJ’’
U okviru projekta ‘’Zeleni ekonomski razvoj’’ kojeg sufinansiraju Fond za zaštitu okoliša
Federacije BiH i UNDP (Razvojni program Ujedinjenih nacija), angažovan je Centar za
razvoj i podršku (CRP) za izradu Studije energetske efikasnosti za 500 javnih objekata u
Federaciji BiH. Tim povodom je CRP upriličio jednosatnu radionicu u velikoj sali Općine
Centar 15. oktobra 2014. godine u kojoj su učestvovali predstavnici javnih ustanova za
koje će biti urađena analiza energetske efikasnosti. Kad je u pitanju područje općine
Centar pomenutom studijom će biti obuhvaćeni objekti: Kulturno-sportski centar
‘’Skenderija’’, Dom sindikata BiH, Olimpijska dvorana ‘’Huan Antonio Samaran’’ i Zavod za
planiranje razvoja Kantona Sarajevo.
Na radionici u Općini Centar prisutni su upoznati o osnovnim karakteristikama Studije
energetske efikasnosti koja treba da pomogne u sagledavanju trenutnog stanja
potrošnje energije za grijanje i rasvjetu te predloži mjere za smanjenje potrošnje, poput
postavljanja toplinske izolacije na fasadi, zamjene stare stolarije, promjene načina grijanja
objekta... Osim toga, bit će predloženi prioriteti za izradu detaljnog energetskog pregleda
Sa radionice u Općini Centar
objekata i prioriteti za finansiranje implementacije pomenutog projekta. Studija će
također poslužiti za donošenje akcionih planova i praćenje potrošnje energije u svim
javnim objektima kroz informacioni sistem EMIS (Energy Managment Information
System).
U ime Općine Centar radionici su prisustvovale Alma Sadović, pomoćnica načelnika za prostorno uređenje i komunalne poslove i Amela Landžo, stručna savjetnica
za prostorno planiranje. Učesnici ovog skupa su popunili upitnik za analizu potencijala energetske efikasnosti iz kojeg će se dobiti potrebni podaci za izradu studije.
POMOĆ ŽRTVAMA MINA
Na prostorima ispred zgrada općina Novi Grad (Bulevar Meše Selimovića 97) i Ilidža (Butmirska cesta 12) upriličena je 23. oktobra 2014. godine primopredaja
poljoprivrednih mašina – motokultivatora za 12 invalidnih osoba - žrtava mina sa područja Kantona Sarajevo. Donaciju je obezbijedila organizacija ArbeiterSamariter-Bund Deutschland (ASB), koja provodi projekt ‘’Socio-ekonomsko osnaživanje žrtava mina i njihovih porodica kroz poslovnu obuku i stvaranje
mogućnosti za zapošljavanje’’.
–Danas smo isporučili motokultivatore za 12 invalidnih osoba – žrtava mina sa područja općina Centar, Stari Grad, Hadžići, Ilidža i Novi Grad. Njihove općinske
strukture su finansijski učestvovale sa 15% vrijednosti nabavljenih mašina. Do kraja godine ćemo okončati raspodjelu poljoprivrednih mašina na području
cijele BiH. U okviru ovog projekta također smo dodijelili 80 krava i 100 ovaca za žrtve mina u cijeloj BiH. Projekt je koncipiran tako da kroz projektne zadatke
prvo saznamo šta je potrebno žrtvama mina. Stoga planiramo nabaviti i oko 150 pčelinjih društava koje ćemo dodijeliti u proljeće naredne godine– kazao je
Rusmir Hanjalić, projekt menadžer organizacije ASB.
Jedan od onih koji su dobili motokultivator je i Sejad Hurem iz Ulice 105. motorizovane brigade broj 34 (Općina Centar), koji je čuvajući stoku 2002. godine
nastradao u minskom polju na Grdonju u blizini spomen-obilježja ‘’Mala kula’’. –Imam dva dunuma zemlje u vlasništvu, a uzeo sam 25 dunuma zemlje u
zakup radi ishrane stoke. Živim sa devet članova familije. Ono što smo do sada radili ručno sada će nam biti lakše sa novom mehanizacijom– kazao je Sejad.
U okviru projekta pomoći žrtvama mina sa područja općine Centar Suad Hadžović, koji se bavi otkrivanjem i uklanjanjem mina, dobio je detektor za metal,
dok je Šemsudin Čovrk dobio mašinu za obradu drveta. Općina Centar je sa 3.240 KM učestvovala u finansiranju ova tri projekta.
Načelnik Općine Centar Dževad Bećirević je u aprilu prošle godine potpisao okvirni sporazum o saradnji na pomenutom projektu koji ima za cilj provođenje
poslovne obuke i donacije za zapošljavanje žrtava mina ili članova njihovih porodica na području cijele BiH. Planirano je da se tokom trajanja projekta uruči
260 donacija za potrebe žrtava mina. Glavni finansijer projekta je Evropska unija koja će za tu namjenu izdvojiti 1.000.000 eura, dok će općine u BiH i Distrikt
Brčko obezbijediti 130.000 eura, a ASB 17.200 eura.
BROJ 170 - oktobar/listopad 2014.
STRANA 3
POSJETA DELEGACIJE DEKADE INKLUZIJE ROMA
Sekretarijat Dekade inkluzije Roma 2005-2015. i predstavnici država članica su
tokom boravka u našoj zemlji posjetili 30. septembra 2014. godine i Općinu
Centar gdje su se upoznali o položaju Roma koji žive na području Centra.
Bosna i Hercegovina se pridružila Dekadi inkluzije Roma 2005-2015. u septembru
2008. godine. Po osnovu ostvarenog napretka u poboljšanju položaja romske
manjine u BiH, zemlje članice podržale su prijedlog da naša zemlja predsjedava
Dekadom od 1. jula 2014. do 30. juna 2015. godine. Tokom predsjedavanja
Dekadom naša zemlja je bila organizator sastanka Međunarodnog Upravnog
komiteta koji je održan 29. i 30. septembra 2014. u Bosni i Hercegovini. Sastanku
su prisustvovali predstavnici država članica Dekade, država posmatrača,
institucija iz BiH kao i međunarodne zajednice.
Članove delegacije Dekade inkluzije Roma ugostili su u Općini Centar savjetnici
općinskog načelnika Mustafa Resić i Edina Muslić, te pomoćnica načelnika za
obrazovanje, kulturu i sport Zakira Šero.
Susret u Općini sa predstavnicima Dekade inkluzije Roma
Savjetnik Resić upoznao je goste o položaju u kojem se nalaze Romi na području
Centra. -Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u općini Centar, Crnom vrhu na
Gorici, nalazi se romsko naselje. Tamo su izgrađeni stanovi za Rome. Također,
potpisali smo i ugovor za izgradnju još sedam stambenih jedinica i za to smo obezbijedili određena finansijska sredstva, zemljište i čekamo projekt koji je u završnoj
fazi. Osim stambenog zbrinjavanja Roma, već duži niz godina intenzivno smo uključeni u kampanju kako bi romska djeca imala rodne listove, jer ih je bilo mnogo bez
osobnog identiteta- naglasio je Resić.
Prema Resićevim riječima, Općina Centar pridaje veliku pažnju uključivanju Roma u društvenu zajednicu, a naročito njihovom obrazovanju. –Osim što svake godine
obezbijedi 30.000 KM za kupovinu đačkih torbi i školskog pribora za prvačiće, među kojima su i romska djeca, Općina Centar izdvoji i 10.000 KM za podršku redovnom
školovanju Roma. Sretni smo što se u 11 osnovnih škola u Centru školuje 73 romske djece. Također, imamo i mikro projekte namijenjene za pomoć starim i bolesnim,
za manifestacije povodom Đurđevdana, socijalne i zdravstvene projekte koji doprinose tome da Romi žive bolje. Vidimo i da jača svijest Roma o pripadnosti zajednici,
ali i važnosti obrazovanja, što nam je jako drago- kazao je Resić.
Gosti su zahvalili svojim domaćinima i naglasili da bi sistem brige i pažnje koju Općina Centar poklanja prema romskoj populaciji trebalo kao dobar primjer prenijeti u
druge zemlje Evrope. Nakon posjete Općini Centar delegacija Dekade obišla je i Osnovnu školu ‘’Hasan Kikić’’ na Gorici.
KOMUNALNI PROJEKTI
OKONČANA SANACIJA
DVA KLIZIŠTA NA NAHOREVU
Tokom oktobra na Nahorevu su okončana dva projekta sanacije klizišta koja su
pokrenule majske velike padavine. Kako bi se što prije realizovali ovi projekti i
spriječile neželjene posljedice zbog opasnosti da odron zemlje ugrozi ljudske
živote i lokalnu infrastrukturu, Služba za prostorno uređenje i komunalne
poslove Općine Centar je odmah nakon pokretanja klizišta angažovala Zavod
za izgradnju Kantona Sarajevo pod čijim stručnim nadzorom su okončane
sanacije. Za izvođenje radova je angažovana građevinska firma „Grakop“ iz
Kiseljaka.
Prva sanacija klizišta je okončana u Ulici Nahorevo preko puta brojeva 24 i 26.
–Prilikom sanacije klizišta na pomenutoj lokaciji napravili smo gabionski
Izgrađen potporni zid na Nahorevu
potporni zid od betonskih elemenata dug 18 metara, postavili gotovo 450
metara novih kanalizacionih cijevi i 80 metara drenažnih cijevi koje smo
potom spojili na gradsku odvodnu mrežu. Ovdje smo također ugradili 40
metara betonskih rigola i tri odvodna šahta za adekvatno prikupljanje oborinskih i podzemnih voda koje su uzrokovale klizanje tla - kazao je Mujo
Topalović, šef gradilišta firme ‘’Grakop’’.
U okviru sanacije ovog klizišta ista građevinska firma je također uredila i asfaltirala dio Ulice Nahorevo kod broja 47a te pristupni put koji vodi do
stambenog objekta Mesuda Smajića. Na obje ove lokacije su vode uzrokovale klizanje tla koje je oštetilo postojeće saobraćajnice.
Za realizaciju ovog projekta Općina Centar je iz svog budžeta izdvojila 53.300 KM.
Drugi projekt sanacije klizišta na Nahorevu je okončan duž lokalnog puta koji vodi na Nahorevska brda prema naselju Lasac. Tu je postavljeno 50 metara
potpornog zida sačinjenog od gabionskih betonskih elemenata i ugrađene su drenažne cijevi za prikupljanje podzemnih i oborinskih voda koje su
spojene na odvodni kanal i sprovedene u Koševski potok. Također je tokom realizacije ovog projekta asfaltirano 70 metara saobraćajnice duž novog
potpornog zida.
UKLONJENA OPASNOST OD OBRUŠAVANJA ZEMLJE NA MEJTAŠU
Okončanjem radova na postavljanju čeličnih oplata, 26. septembra 2014. godine, spriječeno
je daljnje obrušavanje zemlje iza stambenog objekta u Ulici Kevrin potok 10 (Mjesna
zajednica ‘’Mejtaš-Bjelave’’).
Naime, u noći između 23. i 24. septembra građani su prijavili da je došlo do obrušavanja
potpornog zida na toj lokaciji. Urbanističko-građevinski inspektor Općine Centar Mirza
Islambegović je zajedno sa predstavnikom Civilne zaštite odmah obišao pomenutu lokaciju
gdje je konstatovao da se radi o obrušavanju dijela postojećeg zida u dužini od šest metara
i visine od 3,5 metara. Tokom uviđaja nisu primijećena oštećenja na stambenim objektima
u ulicama Kevrin potok i Sepetarevac.
Urbanističko-građevinski inspektor je odmah izdao nalog za hitnu intervenciju građevinskoj
firmi ‘’Bosman’’ sa kojom Općina Centar ima potpisan Okvirni sporazum o uslugama
angažovanja mašinskih sredstava i fizičke radne snage prilikom uklanjanja ili rušenja
bespravno postavljenih i izgrađenih objekata, kao i ruševnih objekata. Djelatnici pomenute
građevinske firme su uklonili urušeni materijal, a zatim postavili čelične oplate kako bi se
spriječilo daljnje obrušavanje zemlje, čime je otklonjena potencijalna opasnost za stanare i
okolne stambene objekte.
STRANA 4
Ulica Kevrin Potok
BROJ 170 - oktobar/listopad 2014.
KOMUNALNI PROJEKTI
ASFALTIRAN PRISTUPNI PUT
U ULICI MIDHATA KARIĆA MITKETA
Ulica Midhata Karića Mitketa
U naselju ‘’Vrtovi sunca’’ na Breki tokom oktobra su okončani radovi na uređenju
neasfaltiranog dijela Ulice Midhata Karića Mitketa, koji su započeti 18. septembra 2014.
godine. Projekt je finansirala Općina Centar sa 20.000 KM.
Na dijelu ove saobraćajnice između brojeva 13 i 16, a koja pripada Mjesnoj zajednici
‘’Breka-Koševo II’’, radnici građevinske firme ‘’Sarajevoputevi’’ su prvo uklonili šiblje i okolne
grmove koji su prekrivali pristupni put. Nakon uređenja tla nasuli su novi tamponski sloj
preko kojeg su zatim postavili asfalt. Za adekvatan odvod oborinskih voda ugradili su
drenažne cijevi koje su potom priključili na gradsku odvodnu mrežu. Za nadzor projekta je
bila zadužena firma ‘’Coning’’ d.o.o. Sarajevo.
REDOVNO ODRŽAVANJE
SAOBRAĆAJNICA
U sklopu redovnog održavanja saobraćajnica na
području općine Centar okončano je ove jeseni
nekoliko projekata sanacije oštećenja na kolovozu
i pješačkim stazama, te postavljanje saobraćajne
signalizacije, za koje je iz budžeta Općine Centar
izdvojeno gotovo 34.000 KM.
Na osnovu ugovora o izvođenju radova na redovnom
održavanju ulica na Centru, radnici građevinske firme
‘’Grakop’’ iz Kiseljaka su na području mjesne zajednice
‘’Ciglane-Gorica’’ izvršili sanaciju ploča na pješačkoj
komunikaciji u Ulici Avde Hume 7-15, a u toj ulici
su također postavili nove linijske rešetke za odvod
oborinskih voda. Na raskrsnici ulica Antuna Hangija i
Dajanli Ibrahim-bega na Ciglanama postavili su novu
saobraćajnu signalizaciju.
Na području mjesne zajednice ‘’Betanija-Šip’’ u Ulici
Kromolj urađena je sanacija oštećenja na kolovozu.
U istoj ulici preko puta broja 146 radnici ‘’Grakopa’’ su
u postojeći kanal za odvod oborinskih voda postavili
cijev koju su spojili na dva revizoiona okna, čime se
sprečava izlijevanje vode na saobraćajnicu što je u
zimskim mjesecima predstavljalo veliki problem svim
učesnicima u saobraćaju. Osim ovih radova, uklonili
su duž lokalnog puta Kromolj-Nahorevo samoniklo
šiblje i drugo rastinje zbog kojeg se saobraćaj odvijao
otežano.
Za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i redovno
održavanje lokalnih cesta, u budžetu Općine Centar
za ovu godinu je planirano 1.950.000 KM, a za
nekategorisane ceste 800.000 KM.
UREĐEN PRILAZ U ULICI BRAĆE BEGIĆ 21-37
Tokom proteklog perioda okončani su radovi na asfaltiranju prilaznog
puta u Ulici braće Begić između brojeva 21 i 37 na Koševskom brdu.
Radove u vrijednosti 50.350 KM finansirala je Općina Centar.
Nakon što su na pomenutoj lokaciji radnici građevinske firme
‘’Grakop’’ iz Kiseljaka uklonili stari oštećeni asfalt, izvršili su nivelaciju
postojećih šahtova i odvoda za oborinske vode i postavili novi slivnik
za prikupljanje oborinskih voda. Po završetku tih radova postavili su
novi asfalt na pristupnom putu (dužine 210 metara) te popravili i
ofarbali oštećenu rukohvatnu ogradu duž ovog prilaza.
Osim toga, tokom proteklog perioda urađena je sanacija i asfaltiranje
trotoara u Ulici braće Begić od broja 48 do raskrsnice sa Ulicom
Antuna Hangija. Za realizaciju ovog projekta uređenja dijela trotoara
(dužine 110 i širine dva metra) Općina Centar je iz svog budžeta
izdvojila 14.000 KM.
Radovi su izvedeni na osnovu ugovora o izgradnji, rekonstrukciji i
sanaciji ulica na području općine Centar kojeg su potpisali načelnik
Dževad Bećirević i direktor firme ‘’Grakop’’ Šukrija Melezović. Na
osnovu ovog ugovora također su okončani radovi na asfaltiranju
makadamske saobraćajnice – Ulice Svetozara Ćorovića (vrijednost
Ulica Braće Begić
projekta 205.800 KM) te izgradnju pristupne saobraćajnice i dva
potporna zida između ulica Muhameda efendije Pandže 34 i Hasana
Bibera 57 u Mjesnoj zajednici ‘’Donji Velešići’’ (14.000 KM). Za nadzor
svih pomenutih projekata je bila zadužena firma ‘’Coning’’ d.o.o. Sarajevo.
ASFALTIRANO 140m PUTA ČAVLJAK-DUBRAVICA
Lokalni put Čavljak - Dubravica
Asfaltiranje prvog dijela lokalnog puta u dužini od 140 metara koji povezuje naselja Čavljak i
Dubravica (Mjesna zajednica ‘’Hrastovi-Mrkovići’’) je okončano 27. oktobra 2014. godine. Za
ovu fazu projekta Općina Centar je izdvojila 60.000 KM.
Prema projektu kojeg je uradilo Javno preduzeće ‘’Zenica’’, u ovoj fazi projekta duž
makadamske saobraćajnice je prvo uklonjeno grmlje i drveće, a potom i postojeća
podloga, umjesto koje je postavljena nova podloga i tampon. Za odvod oborinskih voda
postavljeno je 75 metara drenažnih cijevi promjera 140 mm i izgrađen asfaltni rigol širine
pola metra. Radi sprečavanja oštećenja novog asfalta, sa obje strane ceste su izgrađena
bankine širine pola metra, te je postavljeno 138 metara betonskih ivičnjaka. Na kraju radova
je građevinska firma „Sarajevoputevi“ postavila gotovo 750 kvadratnih metara asfalta. Za
nadzor projekta je bila angažovana firma ‘’Coning’’ d.o.o. Sarajevo.
Javno preduzeće ‘’Zenica’’ je također uradilo i glavni projekt asfaltiranja druge dionice puta
Čavljak–Dubravica. Za ovu dionicu, dužine 305 metara, potrebno je izdvojiti sredstva u
iznosu od 88.500 KM, što će biti planirano u budžetu Općine Centar za narednu godinu.
BROJ 170 - oktobar/listopad 2014.
STRANA 5
KOMUNALNI PROJEKTI
IZGRAĐENO STEPENIŠTE U ULICI IDRIZA AHMETOVIĆA
NA GRDONJU
Novo stepenište na Grdonju
REKONSTRUKCIJA STEPENIŠTA
U ULICI BEHAR
Ulica Behar
Ove jeseni okončani su radovi na izgradnji novog stepeništa u Ulici Idriza Ahmetovića
između brojeva 33 i 37 (Mjesna zajednica „Hrastovi-Mrkovići“).
Projekt je finansirala Općina Centar sa gotovo 40.000 KM. Ovdje je teren izuzetno
zahtjevan i težak za rad, stoga su radnici građevinske firme „Sela“, koja je odabrana za
izvođača radova, prvo morali razbiti stijene prije uklanjanja zemlje. Nakon nasipanja
novog tampona izgrađeno je novo armirano-betonsko stepenište te je postavljeno
105 metara nove zaštitne ograde. Za nadzor je bila zadužena firma „Coning“ d.o.o.
Sarajevo. Stanovnici ovog dijela općine Centar su jako zadovoljni urađenim poslom,
jer im je sada olakšana komunikacija do njihovih domova. – Ovo je prvi put da
nam je omogućen nesmetan pristup do naših kuća nakon toliko godina boravka u
ovoj ulici. Stoga se zahvaljujemo načelniku Dževadu Bećireviću i Općinskom vijeću
Centar koji su podržali inicijativu za izgradnju ovog stepeništa – kazali su Ćamo i Fata
Bećar, koji stanuju u Ulici Idriza Ahmetovića 35.
Pomenuti projekat je realizovan na osnovu ugovora o izvođenju radova na
investiciono-tehničkom održavanju stepeništa i ograda na području općine Centar,
kojeg su potpisali načelnik Dževad Bećirević i direktor firme „Sela“ Šefik Dorić. Na
osnovu ovog ugovora su okončani projekti izgradnje novog stepeništa u Ulici
Soukbunar, izgradnja pješačke staze u Ulici Derebent 43-45, te je urađena sanacija
pješačke staze u Ulici Višnjik 25-27 i stepeništa u Ulici Čekaluša 31-33 na Bjelavama.
Također je okončano postavljanje novog rukohvata na stazi za prilaz invalidnih lica
u Kranjčevićevoj ulici broj 13. Za realizaciju ovih projekata iz općinskog budžeta je
izdvojen iznos od 144.690 KM.
Za rekonstrukciju stepeništa u Ulici Behar između brojeva 1
i 10 (Mjesna zajednica ‘’Bardakčije’’) Općina Centar je iz svog
budžeta izdvojila gotovo 35.000 KM.
Glavni projekt rekonstrukcije stepeništa uradilo je Javno
preduzeće ‘’Zenica’’, dok je za realizaciju, koja treba započeti
u dogledno vrijeme angažovana građevinska firma
‘’Sarajevoputevi’’. Za nadzor projekta je angažovana firma
‘’Coning’’ d.o.o. Sarajevo.
Postojeće stepenište u Ulici Behar, dužine gotovo 60 metara,
pokriveno je kamenom kaldrmom bez riješenog sistema
odvodnje površinskih voda i nalazi se u veoma lošem stanju.
U pripremnim radovima će biti uklonjena postojeća kaldrma,
a zatim će biti postavljena nova tamponska podloga na
kojoj će biti izgrađeno novo armirano-betonsko stepenište.
Osim nivelacije postojećih odvodnog šahta i šibera za
vodu, također je planirana ugradnja dva nova slivnika za
prikupljanje oborinskih voda koji će biti priključeni na
gradsku odvodnu mrežu. Radi olakšanog kretanja pješaka,
posebno u zimskim mjesecima, sa obje strane stepeništa će
biti postavljeno 120 metara nove rukohvatne ograde.
URAĐENA SANACIJA ZIDOVA OKO DJEČIJEG
IGRALIŠTA U DALMATINSKOJ
U okviru investiciono-tehničkog održavanja stepeništa i ograda na području općine
Centar, okončani su radovi na sanaciji kamenih zidova oko dječijeg igrališta koje je
smješteno na uglu ulica Dalmatinska i Mehmeda Spahe. Općina Centar je za ovaj projekt
izdvojila iz svog budžeta 18.100 KM.
Nakon što su uklonili oštećene dijelove kamenih zidova, radnici su izbetonirali oštećenu
konstrukciju i postavili 130 kvadratnih metara novog kamena. Navedeni projekt je
realizovan na osnovu ugovora kojeg su potpisali Dževad Bećirević, u ime Općine Centar
kao investitora i Šefik Dorić, direktor firme ‘’Sela’’ koja je izvodila radove. Na osnovu ovog
ugovora okončano je postavljanje rukohvata u Tepebašinoj ulici kod broja 6, kao i duž
Ulice Asima Ferhatovića na Breki.
U planu je izgradnja stepeništa u Ulici Soukbunar do broja 84, sanacija stepeništa u
Ulici Muhameda Hadžijahića 12-14 i 22-24, kao i sanacija pješačke staze u Ulici Safeta
Pašalića 44. U Čekaluši kod broja 1 će, osim sanacije stepeništa, biti postavljena nova
rukohvatna ograda. Planirano je i uređenje lokacije na uglu ulica Hamida Beširevića i
Igralište na uglu Dalmatinska - Mehmeda Spahe
Fadila Jahića Španca na Nahorevu, na mjestu poznatom kao ‘’Aleja breza’’, gdje će biti
ugrađeni novi ivičnjaci. U Ulici Grdonj od broja 81 bit će postavljen novi rukohvat, dok će
u Ulici Budakovići 20 biti izvršena sanacija postojeće rukohvatne ograde. Za realizaciju
ovih projekata Općina Centar je u svom budžetu obezbijedila iznos od 131.225 KM.
SVEČANOST U PIONIRSKOJ DOLINI
Zahvaljujući finansijskoj podršci Općine Centar u iznosu od 20.000 KM, u zoološki vrt Rekreativno-zabavnog centra ‘’Pionirska dolina’’ dopremljene su dvije nove
vrste životinja – merkati i lemuri. Tim povodom je u Pionirskoj dolini (Patriotske lige 58) 10. oktobra 2014. godine održana svečanost u prisustvu zvanica iz Kantona
Sarajevo i Općine Centar te mnogobrojnih posjetilaca.
Načelnik Općine Centar Dževad Bećirević, ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša KS Zlatko Petrović te generalni direktor komunalnog preduzeća ‘’Park’’ Safet
Baltić su simboličnim presijecanjem vrpce ozvaničili dolazak dvije nove životinjske vrste u ovaj zoo vrt, kao i otvaranje ‘’Zoo shopa’’ i ljetne bašte – restorana u krugu
Pionirske doline. Esad Tajić, upravnik Pionirske doline je kazao da je, zahvaljujući finansijskoj podršci Općine Centar i razumijevanju uprava zoo vrtova iz Hrvatske
i Slovenije, zoološki vrt u Pionirskoj dolini bogatiji za dvije nove egzotične životinjske vrste. –Iz Zagreba smo dobili dva para lemura, a iz Ljubljane četiri ženke
merkata, tako da sada naš zoo vrt broji 57 životinjskih vrsta odnosno 530 životinja. Dio sredstava koje je donirala Općina Centar iskorišten je za gradnju nastambi
za nove životinjske vrste. U ovom jedinom zoo vrtu u BiH životinje se najviše drže zbog edukacije mladih. Također smo ponosni i na rođenje male lavice, što je prvi
put u 60 godina postojanja ovog zoo vrta da dobijemo mladunče lava– kazao je Tajić.
Ovom prigodom upravnik Tajić je uručio načelniku Bećireviću zahvalnicu za sveukupnu dosadašnju podršku Općine Centar, dok su upraviteljice zooloških vrtova
iz Zagreba i Ljubljane Davorka Maljković i Zdenka Fischinger predale upravniku Tajiću certifikat da su Pionirskoj dolini donirali merkate i lemure.
Svečanost u Pionirskoj dolini, kojoj su prisustvovali i vijećnici Općinskog vijeća Centar Inda Handžić i Amer Kapo, uveličali su članovi NVO altruista ‘’Svjetlo’’ izvedbom
prigodnog kulturno-zabavnog programa. Nakon svečanosti posjetioci su mogli vidjeti pristigle nove životinjske vrste. Ipak najviše pažnje izazvala je mala lavica,
koja je po prvi put puštena u šetnju po otvorenom prostoru nastambe. U prvoj njenoj šetnji najviše su uživali učenici Osnovne škole ‘’Edhem Mulabdić’’ i polaznici
vrtića ‘’Pony’’.
STRANA 6
BROJ 170 - oktobar/listopad 2014.
PREDSTAVLJEN OSNOVNI KONCEPT RP ‘’STAMBENA ZONA ŠIP’’
U prostorijama Mjesne zajednice ‘’Betanija-Šip’’ (Dejzina Bikića 6) 15. oktobra 2014.
godine održana je javna tribina o osnovnom konceptu Regulacionog plana ‘’Stambena
zona Šip’’. Osim zainteresovanih građana i predstavnika Savjeta ove MZ, tribini su
prisustvovali predstavnici Općine Centar Amela Landžo i Anira Dedović, Zavoda za
planiranje razvoja Kantona Sarajevo (koji je nosilac izrade plana) Jasminka Hodžić i
Emir Škrijelj, a iz Gradske uprave (koja je nosilac pripreme plana) Nedreta Komarica i
Arijana Musić.
Arhitekta Emir Škrijelj, učesnik izrade RP ‘’Stambena zona Šip’’ prisutnima je pojasnio da
ovaj planski dokument obuhvata prostor od 24 hektara između ulica Dejzina Bikića i
Alipašina do granice sa Općinom Vogošća, sa prilično gustom stambenom izgradnjom
i zemljištem koje je većinom u privatnom vlasništvu. –U ovom dokumentu, osim nove
stambene izgradnje objekata spratnosti od dvije do četiri etaže i dva nova dječija
igrališta, predviđena je izgradnja nove saobraćajnice širine kolovoza šest metara, koja
će riješiti postojeće probleme prilaza stambenim objektima. Prilikom planiranja trase
nove saobraćajnice pazili smo da što manje mijenjamo postojeće stanje. Za izgradnju
Sa javne tribine u MZ Betanija - Šip
nove saobraćajnice će biti potrebno ukloniti samo dva postojeća individualna
stambena objekta– kazao je Škrijelj.
Amela Landžo, stručna savjetnica za prostorno planiranje u Službi za prostorno
uređenje i komunalne poslove Općine Centar je objasnila da je prilikom izrade koncepta plana obuhvaćen samo urbanistički koncept, dok će u nacrtu ovog
dokumenta biti razrađeni i ostali elementi poput komunalne infrastrukture i drugo. - Osnovni koncept RP ‘’Stambena zona Šip’’ će deset dana biti dostupan
građanima u prostorijama MZ ‘’Betanija-Šip’’. Tokom tog perioda sve sugestije i primjedbe građani mogu dostaviti sekretaru ove mjesne zajednice, a za dodatna
pojašnjenja mogu se obratiti Službi za prostorno uređenje i komunalne poslove Općine Centar– kazala je Landžo.
-Do 24. oktobra, do kada je bio rok, osam građana je u pismenoj formi sa priloženim izvodom iz katastarskog plana dostavilo svoje prijedloge i sugestije na ovaj
planski dokument, a koje će Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove uputiti Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo– kazao je Ismet Stršević,
sekretar Mjesne zajednice ‘’Betanija-Šip’’.
Naredni korak u izradi RP ‘’Stambena zona Šip’’ je usvajanje nacrta dokumenta o čemu će biti organizovana jednomjesečna javna rasprava. Općina Centar je za
izradu ovog planskog dokumenta obezbijedila 75.500 KM u svom budžetu.
OPĆINA DONIRALA KLINIČKOM CENTRU TRI SANITETSKA VOZILA
U sali Instituta za naučnoistraživački rad i razvoj na Kliničkom centru
na Koševu 3. oktobra 2014. godine načelnik Općine Centar Dževad
Bećirević uručio je direktoru Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
Damiru Aganoviću ključeve tri sanitetska kombi vozila. Općina Centar je
tako nastavila dugogodišnju praksu izdvajanja budžetskih sredstava za
opremanje KCUS-a, a ovog puta je za nabavku sanitetskih vozila i njihovu
registraciju izdvojeno 176.800 KM. Vozila će služiti za prevoz pacijenata i
opreme.
Prema riječima načelnika Bećirevića, saradnja će biti nastavljena i u
narednom periodu.
-Ovo mi je jedna od najdražih donacija Kliničkom centru i nadam se da je
to ono što im je trenutno najneophodnije. Drago mi je što pacijenti više
neće iz klinike u kliniku biti prevoženi u kolicima i na nosilima. Nastavit ćemo
sarađivati i u narednom periodu. Sve ovo što radimo nije poklon KCUS-u već
našim sugrađanima, odnosno pacijentima. Na ovaj način stvaramo bolje
uslove za naše pacijente koji se liječe u Kliničkom centru gdje im se pružaju
zdravstvene usluge koje imaju i drugi centri na zapadu, rekao je Bećirević.
Kako je naglasio direktor Aganović, ova donacija će u velikoj mjeri podići
kvalitet usluga koje se pružaju pacijentima. U vozilima je instalirana sva
neophodna najkvalitetnija oprema kao što su nosila, boce za kisik, stacionirani mjerači krvnog pritiska, ormarići za smještaj medicinske opreme...
-Ova donacija nam je veoma značajna. Dobili smo tri najmodernija sanitetska vozila koja su neophodna našem voznom parku koji je jako star. Donirana vozila
su napravljena prema našoj specifikaciji i služit će za prevoz pacijenata, medicinske opreme i lijekova. U ovoj godini Općina Centar nam je donirala najmoderniju
opremu u vrijednosti 255.000 KM, a od 2009. godine više od 790.000 KM, naglasio je Aganović.
Primopredaji vozila prisustvovali su brojni uposlenici Kliničkog centra i pacijenti.
DOMU ZDRAVLJA VRAZOVA 15.000 KM
U prostorijama JU ‘’Dom zdravlja Kantona Sarajevo’’ (Vrazova 11) 8. oktobra 2014. godine potpisan je
protokol o realizaciji granta u iznosu 15.000 KM koji je iz budžeta Općine Centar izdvojen ovoj medicinskoj
ustanovi. Donirani novac će biti iskorišten za nabavku nove stomatološke stolice za potrebe Stomatološkog
odjela Doma zdravlja Vrazova.
U ime Općine Centar protokol je potpisao načelnik Dževad Bećirević koji je kazao da središnja sarajevska
općina svake godine izdvaja sredstva za poboljšanje zdravstvene zaštite naših sugrađana i da, zahvaljujući
toj podršci, većina ambulanti porodične medicine u Centru zadovoljava propisane uslove liječenja naših
građana. Bećirević je dodao da je u Općini pripremljena dokumentaciju za raspisivanje javnog poziva za
izgradnju poslovno-stambenog objekta u Bolničkoj ulici gdje bi bila smještena ambulanta porodične
medicine ‘’Višnjik’’.
Uputivši riječi zahvalnosti načelniku Bećireviću i Općini Centar za ovu i sve dosadašnje donacije, generalna
direktorica JU ‘’Dom zdravlja Kantona Sarajevo’’ Dženana Tanović, koja je potpisala protokol, naglasila je
da im svaka donacija puno znači i da ova ustanova svojim trudom i zalaganjem želi poboljšati kvalitet
zdravstvenih usluga i uslova rada.
Sa potpisivanja protokola u Vrazovoj
Prilikom potpisivanja protokola načelnik Bećirević je razgovarao sa direktoricom Tanović o mogućnostima
otvaranja ambulante porodične medicine u prostorijama Mjesne zajednice ‘’Pionirska dolina-Nahorevo’’
(Nahorevska 103) što bi za više od 4.000 stanovnika tog područja poboljšalo i približilo zdravstvenu njegu.
–Do sada je nekoliko puta načelnik Bećirević pokretao inicijativu za otvaranje ambulante na pomenutom području gdje nema ambulante, što mi podržavamo i
smatramo potpuno opravdanim. Mogli bismo bez dodatnih troškova uraditi zamjenu prostorija, odnosno kompletno osoblje sa medicinskom opremom i materijalom
iz postojeće ambulante porodične medicine u Mis Irbinoj ulici prebaciti u prostorije buduće ambulante u Pionirskoj dolini. Stanovnici centralnog dijela ove općine
bi mogli nastaviti koristiti usluge Doma zdravlja ‘’Vrazova’’. Inicijativu Općine Centar moramo uputiti na davanje saglasnosti prema nadležnom ministarstvu i Skupštini
Kantona Sarajevo – kazala je direktorica Tanović.
Potpisivanju protokola je, osim rukovodilaca Doma zdravlja Vrazova, prisustvovao i Osmo Babić, pomoćnik općinskog načelnika za rad, zdravstvo i socijalna pitanja.
BROJ 170 - oktobar/listopad 2014.
STRANA 7
PODRŠKA OPĆINE ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI PENZIONERA
U okviru kontinuirane brige o osobama treće životne dobi a posebno
onima koji su socijalno ugroženi, Općina Centar je i ove godine u svom
budžetu izdvojila 35.000 KM Udruženju penzionera Centar Sarajevo za
pomoć pri kupovini lijekova koji se ne nalaze na esencijalnoj listi kao i za
banjsko liječenje članova Udruženja.
Putem povjerenika iz 15 mjesnih organizacija Udruženja penzionera
Centar u junu je izvršena isplata subvencija za nabavku lijekova u ukupnom
iznosu od 15.000 KM kada je tu vrstu pomoći dobilo 375 penzionera.
Nastavak realizacije ovog projekta odnosno isplata još 10.000 KM izvršena
je u septembru 2014. godine za 250 socijalno ugroženih penzionera sa
područja općine Centar.
Visina pojedinačne subvencije iznosi 40 KM. Povjerenici Udruženja
penzionera Centar su obilazili bolesne i iznemogle penzionere i uručivali
im ta sredstva. Korisnici ove vrste pomoći bili su dužni, uz potpis, predočiti
račune iz apoteke, ček od penzije i ličnu kartu. U saradnji sa sekretarima
mjesnih zajednica Općine Centar, odluke Izvršnog odbora Udruženja
penzionera Centar o isplati ovih subvencija stavljaju se na oglasne ploče mjesnih zajednica.
Osim za subvencioniranje nabavke lijekova koji nisu na esencijalnoj listi, od 35.000 KM koje je dobilo Udruženje penzionera Centar, 5.000 KM je utrošeno
za projekt zdravstvene zaštite članova Udruženja - desetodnevno banjsko liječenje u ‘’Reumalu’’ u Fojnici koje je koristilo 11 penzionera.
AKCIJA MJERENJA KRVNOG PRITISKA
I ŠEĆERA U KRVI
Povodom Međunarodnog dana starih osoba koji se obilježava 1. oktobra, održana
je 15. oktobra 2014. godine u prostorijama tri mesne zajednice općine Centar –
‘’Džidžikovac-Koševo I’’, ‘’Ciglane-Gorica’’ i ‘’Mejtaš-Bjelave’’ besplatna akcija mjerenja
krvnog pritiska i šećera u krvi za građane. Akciju koju je pokrenula Komisija Općinskog
vijeća Centar za statusna pitanja građana treće životne dobi, u saradnji sa Komisijom
za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, realizirali su savjeti pomenutih mjesnih
zajednica u saradnji sa Srednjom medicinskom školom Katoličkog školskog centra.
Selma Piljević, sekretar MZ ‘’Mejtaš-Bjelave’’ je kazala da se tokom trajanja ove akcije od
11 do 14 sati u prostorije Mjesne zajednice (Čekaluša 7) na pregled javilo 35 građana
starije životne dobi kojima su učenici četvrtog razreda Srednje medicinske škole KŠC
izmjerili pritisak i šećer u krvi. –Broj zainteresovanih građana za pregled bi sigurno bio
veći da tog podneva nije padala kiša. Za sredstva koja su nam odobrili za ovaj projekt u
tri mjesne zajednice nabavili smo tlakomjere i glukomjere te iglice, trakice za mjerenje
šećera i maramice za dezinfekciju i to sada ostaje u našem vlasništvu za neku buduću
akciju ovog tipa– kazala je Piljević.
U Mjesnoj zajednici ‘’Ciglane-Gorica’’ (Trg Merhemića 14) 40 građana se odazvalo akciji
mjerenja krvnog pritiska i šećera u krvi, a u MZ „Džidžikovac-Koševo I’’ (Hasana Kikića 8)
37 starijih sugrađana. Akciju je podržala Komisija Općinskog vijeća Centar za mjesne
zajednice i saradnju sa općinama i gradovima koja je za tu namjenu izdvojila 750 KM.
EDUKACIJA O PREVENCIJI I LIJEČENJU
DIJABETESA
U prostorijama Udruženja dijabetičara Kantona Sarajevo
(Štrosmajerova 3) tokom oktobra održana su četiri stručna
predavanja za zainteresirane građane i članove ovog udruženja
o temi ‘’Prevencija dijabetičkog stopala i sprečavanje amputacije
stopala i invalidnosti oboljelih građana općine Centar’’.
Specijalista porodične medicine dr. Ranka Kovač je govorila
o načinu na koji se oboljeli od dijabetesa trebaju pripremiti za
zimski period godine kako bi se spriječile eventualne neželjene
posljedice po njihovo zdravlje. –Također smo imali i interaktivni
razgovor i davali savjete o ishrani, terapiji, fizičkoj aktivnosti... Na
ovaj način smo dijabetičarima posvetili veću pažnju nego što je
moguće u ambulantama porodične medicine tokom redovnih
pregleda– kazala je Kovač.
Nakon predavanja zainteresiranim sugrađanima je posebnim
aparatom urađena analiza šećera u krvi za posljednje tromjesečje
te pregled stopala sa zvučnom viljuškom i monofilament
testom. –Ovaj test je brz i bezbolan pregled pacijenta koji nam
omogućava da otkrijemo tzv. ‘’dijabetičko stopalo’’. Test je jeftin,
a daje mnogo podataka, što nam omogućava da preventivno
djelujemo– kazala je Alma Dervišbegović-Muminović, tehnički
sekretar Udruženja.
Željko Njegovan, predsjednik Udruženja dijabetičara KS se
zahvalio na dosadašnjoj podršci Općine Centar i najavio da će
Udruženje predložiti da u saradnji sa Općinom organizira naredne
godine u svim mjesnim zajednicama na Centru edukaciju
građana sa potrebnim pregledima s ciljem sprečavanja pojave
dijabetesa.
Udruženje dijabetičara KS je krajem maja ove godine u četiri
škole sa Centra organiziralo predavanja o temi ‘’Dijabetes i
mladi’’ i tom prilikom je učenicima vršeno mjerenje šećera u krvi.
Udruženje je izdalo i dva broja informativne revije za dijabetičare
‘’Bolji život’’. Općina Centar je za realizaciju ovih projekata iz svog
budžeta izdvojila 4.065 KM.
OBRAZOVANJE, KULTURA I SPORT
POZIVI ZA DOSTAVU PROJEKATA IZ OBLASTI
SPORTA, MINI PROJEKATA ZA MLADE I DRUGIH
PROJEKATA NVO
U dnevnom listu ‘’Oslobođenje’’ 29. oktobra 2014. godine objavljena su tri
javna poziva za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja i fondacija
sredstvima budžeta Općine Centar u 2015. godini.
Javni poziv nevladinim udruženjima i fondacijama za dostavu projekata
koji bi mogli biti finansijski podržani sredstvima budžeta Općine Centar u
2015. godini ostaje otvoren do 19. novembra 2014. godine. S tim u vezi, u
velikoj sali Općine Centar će 4. novembra 2014. godine u 12 sati biti održan
sastanak odnosno konsultacije sa predstavnicima zainteresiranih nevladinih organizacija.
Javni pozivi za finansiranje i sufinansiranje mini projekata mladih, kao i projekata iz oblasti sporta ostaju otvoreni do 13. novembra 2014. godine.
Javni pozivi za dostavu projekata te uputstva i prijavni obrasci dostupni
su na Info pultu Općine Centar i na našoj web stranici u rubrici ‘’Konkursi
i oglasi’’.
STRANA 8
OBJAVLJEN KONKURS ZA STIPENDIRANJE
Općina Centar raspisala je konkurs za stipendiranje učenika
srednjih škola i studenata u školskoj 2014/2015. godini,
koji je objavljen 21. oktobra 2014. godine u dnevnom listu
‘’Oslobođenje’’ i na našoj web stranici u rubrici ‘’Konkursi i
oglasi’’. Konkurs ostaje otvoren do 5. novembra 2014. godine.
Pravo na općinsku stipendiju ‘’Prof. dr. Husein Kulenović’’ imaju
nadareni učenici i studenti kao i oni iz boračke populacije
i socijalnih kategorija, a koji imaju prebivalište na području
općine Centar u neprekidnom trajanju od tri godine i ne koriste
druge stipendije.
Prijave na konkurs (koje se mogu preuzeti sa naše web stranice
www.centar.ba ili na info pultu Općine Centar) treba dostaviti
lično sa potrebnom dokumentacijom na Protokol Općine
Centar ili poštom preporučeno na adresu: Općina Centar, Mis
Irbina 1, Sarajevo, uz naznaku ‘’Prijava za stipendiju’’.
BROJ 170 - oktobar/listopad 2014.
OBRAZOVANJE, KULTURA I SPORT
NAGRAĐIVANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POSTIGNUTE REZULTATE
Općina Centar tradicionalno izdvaja finansijska sredstva za nagrade koje
dodjeljuje osnovnim školama sa svog područja na osnovu ostvarenih
učeničkih rezultata tokom školske godine. U ovogodišnjem budžetu je
obezbijeđeno 40.000 KM koje će biti podijeljene osnovnim školama kao
motivacija za učenike i nastavnike.
U skladu sa Pravilnikom o vrednovanju i nagrađivanju osnovnih škola općine
Centar, obavljeno je bodovanje rezultata svih 11 škola u protekloj školskoj
godini, a ocjenjivalo se učešće učenika u školskim sekcijama i ostvarenim rezultatima na školskim takmičenjima iz 14 oblasti od općinskog do državnog
nivoa: fizika, informatika, matematika, geografija, engleski i njemački jezik,
kulturno-umjetničko i naučno-tehničko stvaralaštvo, lektira, građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava, prva pomoć i zaštita, upozoravanje na
mine, saobraćaj i sportska takmičenja.
Školske 2013/2014. godine najbolje rezultate sa Centra su ostvarili učenici
Osnovne škole ‘’Musa Ćazim Ćatić’’ sa osvojenih 646 bodova i pripala im je
nagrada u iznosu od 11.443 KM. Drugo mjesto sa 247 bodova i osvojenih
4.375 KM je pripalo školi ‘’Safvet-beg Bašagić’’, a treće OŠ ‘’Isak Samokovlija’’
sa 242,5 bodova i 4.295 KM. Zatim slijede OŠ ‘’Alija Nametak’’ sa 221 bodom
(3.914 KM), Osnovna škola ‘’Nafija Sarajlić’’ sa 189,5 bodova (3.356 KM) te OŠ
Katoličkog školskog centra sa 177 bodova (3.135 KM), dok je škola ‘’Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak’’ sa 157 bodova nagrađena sa 2.781 KM. Osnovnoj
školi ‘’Vladislav Skarić’’ je pripalo 2.347 KM za osvojena 132,5 boda, a OŠ ‘’Silvije Strahimir Kranjčević’’ 1.913 KM za 108 bodova. Učenici Osnovne škole ‘’Hasan
Kikić’’ su osvojili 77 bodova i nagradu od 1.364 KM, dok je Osnovnoj školi ‘’Hasan Kaimija’’ pripalo 1.071 KM za osvojenih 60,5 bodova.
Posljednjih četrnaest godina otkako Općina Centar nagrađuje osnovne škole, najbolje rezultate su pokazali učenici Osnovne škole ‘’Musa Ćazim Ćatić’’ koji su
do sada sedam puta osvojili prvo mjesto. Učenici OŠ ‘’Alija Nametak’’ osvajali su prvu poziciju četiri puta, a učenici škola ‘’Isak Samokovlija’’ i ‘’Silvije Strahimir
Kranjčević’’ po jedanput su bili na prvoj poziciji.
Na osnovu ranijih izvještaja o utrošku ovih nagrada Općine Centar vidljivo je da su uprave škola najviše nabavljale sredstva za unapređenje nastavnog procesa i poboljšanje uslova boravka djece i rada nastavnog osoblja u ovim školskim ustanovama.
DJEČIJI FESTIVAL
‘’HAJDE SVIJETE BUDI
DIJETE’’
Javna ustanova Centar za kulturu
Sarajevo (Jelića 1), čiji je osnivač
Općina Centar Sarajevo, i ove
godine je organizirala Dječiji
festival ‘’Hajde svijete budi dijete’’
koji je održan od 7. do 11. oktobra
2014. godine. Ovi susreti, pod
pokroviteljstvom Općine Centar,
imaju za cilj da djeci približe
pozorišnu umjetnost i promovišu
toleranciju, dijalog, jednakost, mir,
obrazovanje te kulturološki i rasni
sklad.
U okviru Dječijeg festivala na
sceni Centra za kulturu izvedene
su predstave ‘’Počnimo maštati’’,
‘’Dva gusara iz Bara’’, ‘’Garavi
sokak’’, ‘’Šarene igrarije’’, ‘’Plavi
zec’’ i ‘’Zaljubljeni vuk’’ koje su
učenici osnovnih škola i polaznici
predškolskih ustanova sa područja
općine Centar imali priliku
besplatno pogledati. U okviru
ovog festivala upriličena je i
izložba crteža Harisa Lindsaya.
POBOLJŠANA INFRASTRUKTURA NA STADIONU KOŠEVO
U
sklopu
projekta
‘’Unapređenje
infrastrukture na stadionima Premijer
lige BiH’’, čiji nosilac aplikacije prema
Nogometnom/Fudbalskom savezu Bosne
i Hercegovine i UEFA-i je Fudbalski klub
Sarajevo, u proteklom periodu poboljšani
su uslovi za gledaoce, novinare i fudbalere
na Olimpijskom stadionu ‘’Asim Ferhatović
Hase’’. Nakon realizacije projekta, poboljšano
je nekoliko segmenata najvećeg bh.
stadiona.
-Završeno je sve ono što je bilo potrebno
kako bi Olimpijski stadion na Koševu
zadovoljio uslove za 3. kategoriju stadiona.
Fokus radova bio je na mokrim čvorovima. Poboljšani su uslovi za predstavnike medija i uspostavljena je pokretna
ambulanta. Nogometni savez BiH preuzeo je na sebe instaliranje sistema navodnjavanja travnatog terena. Pošto
su u potpunosti zadovoljeni kriteriji za 3. kategoriju, odigravanje utakmica na Koševu koje zahtijevaju pomenutu
kategoriju neće biti upitno- kazala je Jasmina Polić, direktorica Centra za sport i rekreaciju Sarajevo koji upravlja
stadionom.
U okviru pomenutog projekta numerisane su stolice i redovi na tribinama. -Označeni su ulazi na stadion i obilježeni
evakuacijski putevi. Također, zamijenjen je određen kontingent sijalica na reflektorima, a postavljen je i sistem za
navodnjavanje terena, što će dodatno poboljšati travnjak Koševa- istakao je Muhamed Alaim iz CSR-a.
Postavljanjem i ispravnim funkcionisanjem mokrih čvorova na Olimpijskom stadionu stvoreni su bolji uslovi za
navijače. Odnedavno su poboljšani i uslovi za mlađe kategorije bordo kluba. Prije nekoliko mjeseci Fudbalski klub
Sarajevo uspješno je okončao radove na saniranju i renoviranju svlačionica za polaznike Akademije, Omladinskog
pogona i Škole fudbala ‘’Asim Ferhatović Hase’’.
-Raduje nas svako poboljšanje uslova, kako za navijače, tako i za igrače na stadionu Koševo. FK Sarajevo nosilac
je aplikacije za projekt unapređenja infrastrukture na stadionima u Premijer ligi BiH, a on je realizovan uz podršku
Općine Centar, UEFA-e i Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH- naglasio je generalni direktor FK Sarajevo Dino
Selimović.
Pored Fudbalskog kluba Sarajevo, još 21 klub iz naše države uzeo je učešće u projektu “Unapređenje infrastrukture
na stadionima Premijer lige BiH”.
-Projekat, čiji je inicijator Nogometni/Fudbalski Savez BiH omogućit će 21 klubu unapređenje infrastrukture na
njihovim stadionima. Visina sredstava za unapređenje određuje se u zavisnosti od učešća klubova u Premijer ligi BiH
u posljednje četiri godine. Što se tiče stadiona Koševo, ukupna vrijednost realizovanih poslova iznosi oko 300.000
KM, a sredstva kroz projekt realizuje klub, u saradnji sa lokalnom zajednicom- kazao je Nihad Hodžić iz NFSBiH.
BROJ 170 - oktobar/listopad 2014.
STRANA 9
OBRAZOVANJE, KULTURA I SPORT
POLAZNICI CENTRA ZA MLADE GORICA GOSTOVALI U KONJICU
Polaznici radionice glume koja djeluje u sklopu Multimedijalnog projekta Centra za
mlade na Gorici su 29. septembra 2014. godine u Domu kulture u Konjicu odigrali
predstavu „Pipov tajni prolaz“ autorice Anele Križanac.
Prije predstave su polaznici Omladinskog orkestra izveli nekoliko kompozicija dok su
članovi Likovne škole koja djeluje u Centru za mlade na Gorici, postavili izložbu svojih
radova u prostorijama Doma kulture u Konjicu. – Na osnovu naše dobre saradnje
sa ostalim centrima za kulturu, a pod pokroviteljstvom Općine Centar, svake godine
imamo planirano gostovanje u nekom od gradova u BiH. Ove godine grad domaćin
je bio Konjic. Također smo ovom prilikom zahvaljujući susretljivosti naših domaćina
posjetili Zavičajni muzej u Konjicu, Titov bunker te rodnu kuću Zuke Džumhura. Tokom ove posjete javila se ideja da organizujemo izložbu članova Likovne škole u prostorijama Zavičajnog muzeja u Konjicu, čime ćemo nastaviti našu uspješnu saradnju
– kazao je Senad Bostandžić, direktor Centra za kulturu „Sarajevo“.
Kroz dramski komad na humorističan način polaznici radionice glume su pokazali šta
se dešava kada se nemiri, borba za vlast, korupcija i svi problemi našeg vremena na kratko zamijene mirom i blagostanjem iz svijeta bajki. Reditelj predstave „Pipov tajni prolaz“ je Damir Kustura, a kostimografkinja Zana Šutrović.
SPORTSKI PROGRAM U FIS-U ZA 347 POLAZNIKA VRTIĆA
Imajući u vidu značaj organizovanog oblika fizičke aktivnosti za pravilan razvoj
i odrastanje djece, Općina Centar u saradnji sa ‘’Centrom za sport i rekreaciju’’
– javnom ustanovom čiji je osnivač, realizira i u školskoj 2014/2015. godini
niz besplatnih sportskih projekata namijenjenih djeci predškolskog uzrasta i
učenicima osnovnih škola.
Jedan od takvih projekata je i sportsko-animacijski program za djecu
predškolskog uzrasta od 4 do 5,5 godina - polaznike vrtića sa područja
općine Centar, koji je počeo 20. oktobra 2014. i trajat će do 31. maja naredne
godine. Cilj ovog projekta, za koji je Općina izdvojila 28.000 KM, je da se djeca
predškolskog uzrasta uključe u organizovanu nastavu tjelesnog i zdravstvenog
odgoja i kulture, te da se putem jednostavnih motoričkih pokreta, različitih
vježbi i igara pozitivno utiče na njihovo zdravlje, intelektualni i emocionalni
razvoj.
Nastava sportsko-animacijskog programa se odvija u sportskoj sali FIS-a (Mis
Irbina 10) ponedjeljkom, utorkom, srijedom i četvrtkom u terminima od 9
do 11,40 sati, a svako dijete vježba dva puta sedmično po 40 minuta, pod
stručnim vodstvom profesora tjelesnog odgoja. Za djecu i njihove vaspitačice organiziran je i prevoz do FIS-a i povratak u vrtić.
Ovim projektom je obuhvaćeno 347 mališana, i to: iz vrtića ‘’Višnjik’’, ‘’Leptirić’’ i ‘’Skenderija’’ po 60; iz vrtića ‘’Slavuj’’ 50, vrtića ‘’Vrapčić’’ 27; po 25 djece iz vrtića ‘’Lane’’,
‘’Makovi’’ i ‘’Iskrica’’ te 15 mališana iz vrtića ‘’Šareni voz’’.
BESPLATNI ČASOVI GIMNASTIKE ZA OSNOVCE
Općina Centar je i ove školske godine organizovala besplatnu
školu gimnastike za učenike osnovnih škola sa svog područja.
Za realizaciju tog projekta iz budžeta središnje sarajevske općine
izdvojeno je 5.700 KM.
U prvom polugodištu ove školske godine Škola gimnastike za
osnovce je počela sa radom 1. oktobra i trajat će do kraja maja
2014. godine. Časovi gimnastike za djecu, uz stručno vodstvo
nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja, održavaju se u
sportskoj sali sarajevskog FIS-a (Mis Irbina 10) dva puta sedmično
- utorkom i petkom u terminima od 9 do 10 i od 14 do 15 sati.
Cilj ovog projekta je da se tokom gimnastičkih vježbi na parteru
i spravama doprinese što pravilnijem i harmoničnijem tjelesnom
razvoju Osmo
djece Babić
i spriječe
i Amirdeformiteti
Kreso
kičme do kojih može doći
uslijed dugotrajnog sjedenja u školskim klupama.
STRANA 10
BROJ 170 - oktobar/listopad 2014.
OBRAZOVANJE, KULTURA I SPORT
POČELA I ŠKOLA KOŠARKE
Besplatna Škola košarke za učenike uzrasta od petog do devetog
razreda iz 11 osnovnih škola sa područja središnje sarajevske
općine počela je 9. oktobra 2014. godine. Za ovaj projekt, kojeg
realizira Centar za sport i rekreaciju, iz budžeta Općine Centar
izdvojeno je 5.000 KM.
Uz stručno vodstvo profesora tjelesnog odgoja, časovi se održavaju
u fiskulturnoj sali sarajevskog FIS-a (Miss Irbina 10) dva puta
sedmično – ponedjeljkom i četvrtkom u terminu od 15 do 16 sati.
Animacija djece za Školu košarke izvršena je putem osnovnih škola.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 268-760
(Centar za sport i rekreaciju).
KREATIVNE RADIONICE SLIKARSTVA
ZA ŽENE
LUTKARSKA PREDSTAVA ‘’TITIZ I DŽOMET’’
ZA OSNOVCE
Savjet Mjesne zajednice ‘’Džidžikovac-Koševo I’’ organizira besplatne
kreativne radionice ‘’Slikanje na foliji’’ a namijenjene su nezaposlenim
ženama sa područja ove mjesne zajednice u općini Centar. Radionice će
biti održavane subotama, a prva je planirana za 1. novembar 2014. godine u
terminu od 11 do 14 sati u prostorijama MZ ‘’Džidžikovac-Koševo I’’ (Hasana
Kikića 8).
Cilj projekta je edukacija i podsticanje nezaposlenih građanki na kreativno
stvaralaštvo, njihovo uključivanje i doprinos kulturno-umjetničkom
životu zajednice, promocija umjetnosti kao jedinstvene anti-stres terapije,
davanje prostora i prilike građankama da se upoznaju o jednostavnim i
pristupačnim tehnikama slikarstva. Osim toga, ove kreativne radionice bi
omogućile ženama i dodatnu zaradu od prodatih slika.
Projekt će biti realiziran kroz pet interaktivnih radionica, sa raznovrsnim
kreativnim sadržajima. Radionice su osmišljene i koordinirane od strane
iskusnog mentora. Sav potreban materijal polaznice će dobiti na radionici.
Po završetku će biti održana zajednička izložba svih radova nastalih u toku
održanih radionica.
Za učenike nižih razreda Osnovne škole ‘’Nafija Sarajlić’’ 17. oktobra 2014. godine
na sceni Centra za kulturu Sarajevo (Jelića 1) članovi umjetničke grupe ‘’Satya’’
odigrali su lutkarsku predstavu ‘’Titiz i Džomet’’. Ovaj dramski komad je obrada
pet narodnih pripovijetki: ‘’Bostandžijina kći’’, ‘’Pravedna presuda’’, ‘’Šta ko čini, sve
sebi čini’’, ‘’Bog je stvorio dobro’’ i ‘’Titiz i džomet’’.
Predstavu u trajanju 45 minuta, koja je namijenjena djeci predškolskog i školskog
uzrasta, u dramskoj obradi Mirsada Bećirbašića, režirala je Mirela Trepanić. Lutke
za predstavu su dizajnirali i izradili Alisa Čajić i Mario Drmać. Predstava govori o
putovanju dva najbolja prijatelja - Titizu (škrtici) i Džometu (darežljivom). Ivana
Vojinović glumi lik Titiza i Princeze, a Adis Omerović Džometa i Đavola.
Općina Centar je podržala ovaj projekt sa 2.500 KM. Osim učenika škole „Nafija
Sarajlić“ predstavu su pogledali učenici osnovnih škola ‘’Safvet-beg Bašagić’’, ‘’Alija
Nametak’’, ‘’Musa Ćazim Ćatić’’ i mališani iz vrtića JU ‘’Djeca Sarajeva’’. Učenici Osnovne škole Katoličkog školskog centra će ovu lutkarsku predstavu pogledati u
novembru.
SJEDNICA OPĆINSKOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE
Općinski štab civilne zaštite Centar održao je 29. septembra 2014. godine
sjednicu, na kojoj je razmatrana informacija o ruševnim objektima na području
općine Centar.
Alma Sadović, član Štaba i pomoćnica načelnika za prostorno uređenje i
komunalne poslove Općine Centar informisala je članove štaba o ‘’opasnim’’
objektima na području Centra.
-Imamo registar objekata koji su u lošem stanju i nazivamo ih ruševnim.
Nijedan od ovih objekata nije opasan u smislu da će se desiti neka nesreća.
Imamo oko 70 takvih objekata na području općine Centar i za većinu smo
uradili projektnu dokumentaciju za njihovo uklanjanje. Godišnje uklonimo dva
do tri takva objekta i u tim slučajevima želimo izvršiti zamjenu građevinskog
fonda kako bismo povećali standard života naših građana. U ovoj godini nismo
donijeli nijedno rješenje o uklanjanju ruševnih objekata. Međutim, u odnosu
na prošlu godinu imamo tri objekta manje jer su vlasnici sami uklonili objekat i
prihvatili zamjenu građevinskog fonda. Jedino je važno da izlazimo redovno na
Članovi štaba CZ Općine Centar
teren, imamo dokumentaciju u registru i vodimo računa da smanjujemo broj
ruševnih objekata- naglasila je Sadović.
Članovi štaba su usvojili Izvještaj o aktivnostima Dobrovoljnog vatrogasnog
društva ‘’Bjelave’’ za 2013. godinu, kojeg je podnio Sulejman Vranac, komandir DVD ‘’Bjelave’’.
-Prošle godine naše vatrogasno društvo je imalo 347 intervencija. Od toga broja 12 intervencija se odnosilo na požare, devet na poplave, dvije na ruševnim
objektima... U 309 slučajeva cisternama smo snabdijevali vodom naše sugrađane. Tokom godine redovno su obilažena skloništa civilne zaštite i vršeno
ispumpavanje vode u poplavljenim prostorijama, kazao je Vranac.
BROJ 170 - oktobar/listopad 2014.
STRANA 11
ČESTITKA I DONACIJA
ZA KURBAN-BAJRAM
TRADICIONALNI PRIJEM ZA PORODICE ŠEHIDA
U povodu velikog muslimanskog praznika Kurban-bajrama,
načelnik Općine Centar Dževad Bećirević i predsjedavajući
Općinskog vijeća Nedžad Ajnadžić uputili su, u ime Općine Centar
i u svoje ime, čestitke svim muslimanima u Bosni i Hercegovini
i predsjedniku Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini reisu-lulemi dr. Huseinu efendiji Kavazoviću osobno.
Povodom Kurban-bajrama Općina je darovala 1.000 KM NVO
altruista ‘’Svjetlo’’.
U POŽARU NA NAHOREVU
NANESENA OGROMNA ŠTETA
Sa druženja u Općini Centar sa šehidskim porodicama
U srijedu, 15. oktobra 2014. godine u ranim jutarnjim
satima na objektu poljoprivrednog gazdinstva u vlasništvu
Mehmeda Muharemovića u Nahorevu je izbio požar koji
je uzrokovao veliku štetu. U štali, koja je u požaru uništena
izgorilo je oko 40 janjadi, a izgorio je i kombi vlasnika
Muharemovića. Iako su pripadnici Profesionalne vatrogasne
brigade Kantona Sarajevo sa pet vatrogasnih vozila odmah
po dojavi reagovali, šteta se nije mogla izbjeći.
–Komšije su prve primijetile požar i odmah su nas obavijestili
jutros oko 4,20 sati kada smo pozvali vatrogasce. U požaru
u štali, gdje su nanesene velike materijalne štete, izgorjelo
je oko 40 janjadi. Sreća u svemu ovome je da je ostala stoka
- oko 200 grla sitne te oko 50 grla krupne stoke u to vrijeme
bila na ispaši na Nahorevskim brdima– kazao je Sendin
Muharemović, sin vlasnika objekta.
Javnosti i komšiluku u Nahorevu Mehmed - Meho
Muharemović je poznat kao veliki i perspektivan radnik i
dobar domaćin. Nekoliko godina zaredom proglašavan je
‘’Farmerom godine na području općine Centar“ i nagrađivan
za njegov uspješan rad.
Odmah po saznanju o požaru i velikoj šteti, predsjedavajući
Općinskog vijeća Centar Nedžad Ajnadžić je zajedno sa
svojim saradnicima posjetio lokaciju gdje je došlo do požara,
kako bi kao prijatelj i predstavnik vlasti ponudio pomoć
porodici Muharemović u ovako teškoj situaciji.
-Osuđujemo ovaj incident koji nas kao odgovorne ljude
upozorava i obavezuje da moramo pomoći da se što prije
osposobi zapaljeni objekat kako bi se ponovo započelo sa
radom i nastavilo ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata
kao do sada. Kompletna općinska struktura - Općinsko vijeće
Centar kao zakonodavna vlast, u saradnji sa načelnikom
Dževadom Bećirevićem, stoji na raspolaganju da pomogne
koliko je to u njenoj moći– kazao je Ajnadžić i dodao da se
očekuje od MUP-a KS da provede istragu.
U obilasku mjesta požara sa predsjedavajućim Ajnadžićem je
bio Velija Katica, vijećnik Općinskog vijeća Centar, Adil Katica,
savjetnik predsjedavajućeg Vijeća i Šaćir Čavrk, zamjenik
predsjednika Savjeta Mjesne zajednice ‘’Pionirska dolinaNahorevo’’.
U povodu Kurban-bajrama upriličen je u Općini Centar 2. oktobra 2014. godine tradicionalni prijem
za članove 20 porodica šehida. Prijemu su prisustvovali predsjedavajući Općinskog vijeća Centar
Nedžad Ajnadžić i dopredsjedavajući Vijeća Slaven Kovačević, a u ime načelnika Dževada Bećirevića
njegov savjetnik Mustafa Resić. Ovom prilikom članovima porodica su uručene simbolične novčane
donacije Općine.
Zaželjevši dobrodošlicu i uputivši čestitke članovima šehidskih porodica u povodu Kurban-bajrama,
predsjedavajući Ajnadžić je kazao da načelnik Dževad Bećirević ima punu podršku zakonodavne
vlasti Općine Centar u ovim aktivnostima. -Želimo i više pomoći, ali ovo je realno i onoliko koliko
možemo. U narednim godinama nadamo se da će koverata biti više, ali i da će one biti veće,
naglasio je Ajnadžić. Savjetnik Resić je, uz čestitke za vjerski praznik, dodao da je ovo prilika da se
sjetimo onih koji su dali život za odbranu Bosne i Hercegovine.
Na kraju druženja članovima šehidskih porodica uručene su simbolične jednokratne donacije
Općine u iznosu od po 100 KM. Tu vrstu pomoći dobili su: Hajra Arapović, Ramiza Begić, Senada
Begić-Ferizi, Nezira Gacka, Safija Gljiva, Rukija Habul, Amela Kruščica, Indira Kušmić, Mehdi Krasnić,
Šaban Kurtagić, Devla Leventa, Admir Merđan, Raba Numanović, Satka Preljević, Munira Salčin, Nura
Salihić, Rasema Salihović, Eldara Sulejmanović, Mulka Zoronjić, Džemal Zukobašić.
Prijemu su prisustvovali i pomoćnici načelnika za boračko-invalidsku zaštitu i za privredu i finansije
Đulaga Hamza i Fahrudin Kurtović, predsjednica općinskog Udruženja porodica šehida i poginulih
boraca Ramiza Šejto te predsjednik Udruženja nosilaca ‘’Zlatnog ljiljana’’ i ‘’Zlatne policijske značke’’
općine Centar Zijad Škamo.
UPOZORENJE NA OPASNOST
OD IZBIJANJA POŽARA
S obzirom na nadolazeće hladne dane i
početak sezone grijanja kao i čišćenja bašti,
Štab civilne zaštite Općine Centar upozorava
građane na opasnost od izbijanja požara. Zbog
činjenice da veliki broj stanovnika u jesen čisti
bašte i dvorišta i spaljuje travu na otvorenom, iz
civilne zaštite podsjećaju da je potrebno sav otpad odlagati u kontejnere, jer u slučaju njegovog spaljivanja na otvorenom može doći do
požara sa nesagledivim posljedicama. Također
podsjećaju građane da je neophodno očistiti
dimnjake kako ne bi došlo do požara i gušenja
ugljen-monoksidom, uz posebnu napomenu
da je strogo zabranjeno u istom dimnjaku spojiti plinske i odvode gasova od sagorijevanja
čvrstih ogrjevnih materijala.
-Pozivamo građane da poduzmu sve mjere
opreza kako ne bi došlo do požara i ugrožavanja
ljudskih života i materijalnih dobara, a u slučaju
izbijanja požara potrebno je odmah pristupiti
njegovom gašenju. O nastalom požaru treba
što hitnije obavijestiti vatrogasce na broj telefona 123 i policiju na broj 122, naglasili su iz civilne
zaštite Općine Centar.
Zgrada Općine Centar - Mis Irbina 1
OPĆINSKI NAČELNIK 562 310
OPĆINSKO VIJEĆE
562 311
Služba za privredu i finansije
562 370
Služba za informatiku i informisanje562 330
Služba za rad, socijalna pitanja ... 562 352
Služba za boračka pitanja
562 445
Služba za zajedničke poslove
562 320
Služba za prostorno uređenje
562 323
Služba za imovinsko pravne poslove 562 356
Služba za civilnu zaštitu 562 342
Služba za obrazovanje
562 368
Služba za stambene poslove
562 359
Služba za lokalnu samoupravu
562 300
Građevinska inspekcija
562 350
Katastar nekretnina
562 407
Matični ured
Služba za opću upravu
562 386
562 375
Izdavač OPĆINA | OPŠTINA CENTAR SARAJEVO
Glavni i odgovorni urednik ZlatkoVolje­vica
telefon 562-330 • WEB www.centar.ba • E-mail [email protected]
INFORMATIVNI BILTEN
OPĆINE CENTAR SARAJEVO
STRANA 12
Pri­prema tekstova Služba za informatiku i informisanje Općine Centar • Adresa Ulica Mis Irbina 1, 71000 Sarajevo •
Faks 562-400 • Centrala 562-300 • Urednik Đina Crnković 562-325 • DTP urednik Nermin Veiz 562-334 • Saradnici
Salih Horozović, Safet Huremović 562-427 • Bilten izlazi krajem svakog mjeseca • Štamparija Blicdruk Sarajevo •
Tiraž 6.000 primjeraka
BROJ 170 - oktobar/listopad 2014.
Download

okončana sanacija dva klizišta na nahorevu