Na osnovu člana 3. Zakona o komunalnim
taksama („Službene novine Kantona
Sarajevo“ br. 14/06-Prečišćeni tekst 34/07, 2/08- Ispravka, 31/12 i 36/12-Ispravka),
člana 13. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave
u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 49/06 i 51/09 ) i čl.
10.,65. i 68. Statuta Općine Centar Sarajevo-Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona
Sarajevo", broj 23/04) Općinsko vijeće Centar Sarajevo na Trećoj redovnoj sjednici,
održanoj dana 31.01.2013. godine, donijelo je
ODLUKU
O VISINI KOMUNALNIH TAKSA
I OPĆE ODREDBE
Član 1.
( Predmet)
Ovom odlukom utvrđuje se visina komunalnih taksa (u daljem tekstu: takse) po
predmetima i uslugama u skladu sa Zakonom o komunalnim taksama (u daljem tekstu
Zakon) koje se plaćaju na području Općine Centar Sarajevo (u daljem tekstu: Općina) i
raspodjela prihoda ostvarenih od naplate taksa.
Član 2.
( Vrste taksa)
Takse
a)
b)
c)
se plaćaju za:
svaku istaknutu firmu,
iznajmljivanje nekretnina licima koja nisu državljani Bosne i Hercegovine,
držanje, odnosno korištenje sredstava za igru (bilijar, automati, fliperi, video igre,
pikado, aparati za posebne igre na sreću i sl.),
d) držanje žive muzike u ugostiteljskim objektima,
e) isticanje plakata i panoa na javnim mjestima,
f) korištenje prostora za kampove (šatore, prikolice, automobile)
Član 3.
(Kriteriji za utvrđivanja takse za istaknutu firmu)
(1) Za svaku istaknutu firmu , oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i drugim
prostorijama, objektima i mjestima, kojim se označava da određeno pravno ili fizičko lice
obavlja izvjesnu djelatnost ili zanimanje, utvrđuje se godišnja taksa.
(2) Visina takse iz prethodnog stava utvrđuje se prema vrsti djelatnosti i zoni u kojoj
se nalazi poslovna ili druga prostorija, objekt i mjesto na kojem je istaknuta firma ,
oznaka, obilježje ili natpis.
(3) Zone iz prethodnog stava se utvrđuju u granicama zona utvrđenih članom 24. Odluke
o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Centar Sarajevo-Prečišćeni tekst
(„Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 20/09) .
Član 4.
( Zone )
(1) Utvrđene zone po ulicama u skladu sa članom 3. Stav (3) ove odluke su:
a) EXTRA ZONA:
Ulica Maršala Tita u pravcu kretanja od zgrade Predsjedništva BiH do Vječne vatre, ulica
Ferhadija u dijelu koji se nalazi na području općine Centar Sarajevo;
Odluka o visini komunalnih taksa
1
b) I ZONA:
Ulica Maršala Tita od broja 1. i 2. do zgrade Predsjedništva BiH, ulica Mula Mustafe
Bašeskije u dijelu koji se nalazi na području općine Centar, ulica La Benevolencija,
Mehmeda Spahe, Alije Isakovića, Danijela Ozme, Dalmatinska, Branislava Đurđeva,
Dubrovačka, Džidžikovac, Alipašina (do raskršća sa ulicama Prusačka i Sutjeska), Kemal
Begova, Gajev trg, Hasana Kikića, Jadranska, Branilaca Sarajeva, Jezero, Koševo, Hamze
Hume, Mis Irbina, Mehmed-beg Kapetanovića Ljubušaka, Alekse Šantića, Obala Kulina
bana, Pruščakova, Muhameda Kantardžića, Radićeva, Kaptol, Reisa Džemaludina
Čauševića, Kulovića, Buka, Sutjeska, Hadži Idrizova, Čemaluša, Šenoina, Trampina, Trg
djece Sarajeva, Gimnazijska i Musala;
c) II ZONA:
Magribija, Vilsonovo šetalište, Kranjčevića, Augusta Brauna, Trg Bosne i Hercegovine, Fra
Anđela Zvizdovića, Turhanija, Đoke Mazalića, Herceg Stjepana, Zmaja od Bosne,
Vrazova, Valtera Perića, Dolina, Vrbanja, Hiseta, Franca Lehara, Dr Safeta Mujića, Koste
Hermana, Franje Račkog, Hamida Dizdara, Mustajbega Fadilpašića, Kotromanića, Kalmija
Baruha, Kralja Tvrtka, Maglajska, Hamdije Kreševljakovića, Tepebašina, Fehima efendije
Čurčića, Terezija, Mjedenica, Obala Maka Dizdara, Ejuba Ademovića, Podgaj, Skenderija,
Skenderija čikma, Skender Pašina, Tekija, Čobanija, Hakije Kulenovića, Avde Hume,
Mehremića trg, Halida Kajtaza, Dajanli Ibrahimbega, Prusačka, Mice Todorović, Alipašina
(od raskršća ulica Prusačke i Sutjeske do stadiona Koševo), Patriotske lige, Ključka,
Rizaha Štetića, Čekaluša, Josipa Vancaša, Višnjik, Zaima Šarca, Bjelave, Čekaluša čikma,
Tahmiščina, Provare, Envera Čolakovića, Tahtali sokak, Miloša Mandića, Behaudina
Selmanovića, Pinje Bajraktara, Romana Petrovića, Šekerova, Derebent, Zlatikuša, Kevrin
potok, Tijesna, Bulbulina, Ludviga Kube, Curak, Pehlivanuša, Sarač Ismailova, Džemila
Krvavca, Hadži Sulejamanova, Ivana Cankara, Armaganuša, Mejtaš, Mehmed paše
Sokolovića, Sepetarevac, Dola, Tina Ujevića, Nikole Kašikovića, Ciglanska, Husrefa
Redžića, Gabelina, Hazima Šabanovića, Bolnička;
d) III ZONA:
Ulice koje nisu obuhvaćene zonama extra, I i II.
II TARIFA KOMUNALNIH TAKSA
Član 5.
Tarifni broj 1.
(1) Za svaku istaknutu firmu , oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i drugim
prostorijama , objektima i mjestima, kojim se označava da određeno pravno ili fizičko lice
obavlja izvjesnu djelatnost ili zanimanje plaća se godišnja taksa po određenim
djelatnostima i zonama kako slijedi :
DJELATNOSTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
distribucije nafte i naftnih derivata
proizvodnje i prerade duhana
proizvodnje alkoholnih pića i piva
proizvodnje bezalkoholnih pića
telekomunikacija (sjedište)
telekomunikacija (izdvojene lokacije
van sjedišta)
7.
bankarstva sjedište)
8.
bankarstva (izdvojene lokacije
izvan sjedišta , podružnice, filijale,
ekspoziture)
Odluka o visini komunalnih taksa
EKSTRA
ZONA
KM
5.000
10.000
10.000
2.000
10.000
I
ZONA
KM
4.960
9.950
9.950
1.970
9.950
II
ZONA
KM
4.920
9.900
9.900
1.940
9.900
III
ZONA
KM
4.880
9.850
9.850
1.910
9.850
2.000
1.970
1.940
1.910
10.000
9.950
9.900
9.850
5.000
4.960
4.920
4.880
2
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
izdvojeni bankomati i šalteri
banaka
poštanskih usluga (sjedište)
poštanskih usluga (izdvojene
lokacije)
poštanskih usluga (izdvojeni
šalteri)
brokerskih kuća i lizinga (sjedište)
mikrokreditnih organizacija
(sjedište)
brokerskih kuća i lizinga (izdvojene
lokacije izvan sjedišta)
mikrokreditnih organizacija
(izdvojene lokacije izvan sjedišta)
osiguranja i reosiguranja i
posredovanje u osiguranju i
reosiguranju (sjedište)
osiguranja i reosiguranja i
posredovanje u osiguranju i
reosiguranju (filijala-podružnica)
osiguranja i reosiguranja i
posredovanje u osiguranju i
reosiguranju (izdvojeni šalteri)
igara na sreću i to:
a) lutrija, loto, sportska
prognoza, TV bingo
(sjedište pravnog lica)
b) lutrija, loto, sportska
prognoza, TV bingo (svaka
druga lokacija)
c) kasino (sjedište)
d) kasino (svaka druga lokacija)
e) sportske kladionice (sjedište)
f) sportske kladionice (svaka
druga lokacija)
g) tombola i bingo u zatvorenom
prostoru
aparati za samoposluživanje na
stalnim lokacijama
aparati za samoposluživanje na
ostalim lokacijama
proizvodnje i distribucije električne
energije (sjedište)
proizvodnje i distribucije električne
energije (podružnice ili službe)
proizvodnje električne energije u
mini elektranama
vanjske trgovine i trgovine na veliko
Odluka o visini komunalnih taksa
1.000
970
940
910
5.000
4.960
4.920
4.880
500
480
460
440
300
290
280
270
5.000
4.960
4.920
4.880
3.000
2.970
2.940
2.910
1.000
970
940
910
750
730
710
690
10.000
9.950
9.900
9.850
2.000
1.970
1.940
1.910
500
480
460
440
15.000
14.950
14.900
14.850
2.000
1.970
1.940
1.910
12.000
2.000
12.000
11.950
1.970
11.950
11.900
1.940
11.900
11.850
1.910
11.850
2.000
1.970
1.940
1.910
5.000
4.960
4.920
4.880
300
290
280
270
200
190
180
170
1.500
1.470
1.440
1.410
500
480
460
440
200
190
180
170
500
480
460
440
3
27.
tržni centri, hipermarketi i poslovni
centri
5.000
4.960
4.920
4.880
28.
tržnice i pijace
1.500
1.470
1.440
1.410
200
190
180
170
300
290
280
270
1.200
1.000
750
500
1.170
970
730
480
1.140
940
710
460
1.110
910
690
440
750
730
710
690
100
300
90
290
80
280
70
270
50
45
40
35
2.000
1.500
1.000
2.000
1.000
750
500
1.000
1.000
300
300
200
750
1.000
500
50
50
1.000
1.970
1.470
970
1.970
970
730
480
970
970
290
290
190
730
970
480
45
45
970
1.940
1.440
940
1.940
940
710
460
940
940
280
280
180
710
940
460
40
40
940
1.910
1.410
910
1.910
910
690
440
910
910
270
270
170
690
910
440
35
35
910
50
45
40
35
150
140
130
120
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
trgovine na malo koja se obavlja u
kioscima
trgovine na malo koja se obavlja u
ostalim prodajnim mjestima
ugostiteljstva - hoteli
ugostiteljstva - moteli i pansioni
Ugostiteljstva - prenoćišta
ugostiteljstva - ostali objekti
putničke agencije i renta car
agencije
u prevozu robe motornim vozilima
u prevozu putnika
u prevozu putnika taxi
automobilima
auto kuće i auto saloni
skladišta i otpadi
u advokatskoj djelatnosti
u notarskoj djelatnosti
privatna zdravstvena zaštita
revizorske kuće
knjigovodstvene agencije
agencije za posredovanje
apoteke (sjedište)
apoteke (izvan sjedišta)
biljne apoteke (sjedište)
biljne apoteke (izvan sjedišta)
posredništvo u trgovini
agencije za nekretnine
iz oblasti građevinarstva
samostalne obrtničke radnje
domaća radinost i fijakeristi
mjenjačnice
samostalni poljoprivrednici
(i stočarstvo i pčelarstvo)
iz oblasti ostalih nepomenutih
djelatnosti
(2) Ako se pod jednom firmom obavlja više djelatnosti za koje je propisana različita
taksa, taksa se razrezuje i plaća za djelatnost za koju je propisana najviša taksa, izuzev
djelatnosti koja se, zbog prirode djelatnosti, obavlja na izdvojenom lokalitetu.
(3) Ako je za tekuću godinu plaćena taksa, a u toku godine se promjeni sjedište ili
vlasnik firme, taksa se za tu godinu ne razrezuje.
(4) Taksa za istaknutu firmu razrezuje se i plaća u godišnjem iznosu za istaknutu firmu
zatečenu na dan 01.januar godine za koju se razrez vrši, srazmjerno periodu isticanja, a
za istaknutu firmu koja se ističe u toku godine, u visini koja odgovara srazmjerno
vremenu isticanja firme do kraja godine.
Odluka o visini komunalnih taksa
4
(5) Obveznicima takse koji obavljaju djelatnost tradicionalnih i starih zanata-obrta koji
su utvrđeni u Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih obrta ( „ Službene novine Federacije
BiH“ br.66/09, 38/10 i 16/12) taksa se razrezuje u iznosu od 50 %.
Tarifni broj 2.
(1) Za iznajmljivanje nekretnina licima koja nisu državljani BiH za jedno lice plaća se
dnevno taksa u iznosu od 1,50 KM .
(2) Naplatu takse iz prethodnog stava vrši lice, odnosno vlasnik nekretnine koja se
izdaje.
Tarifni broj 3.
(1) Za držanje,odnosno korištenje sredstava za igru, po jednom komadu, odnosno
predmetu i aparatu plaća se godišnja taksa na :
a) bilijar stolove, flipere, automate, pikado i dr. sredstva za igre gdje je dobitak
isključivo u određenom broju igara …………………………………………………… 800 KM
b) aparate koji donose novac ……………………………………………………………… 2.000 KM
(2) Pod aparatima koji donose novac podrazumijevaju se elektronski ili mehanički aparati
koji tokom igre omogućuju igraču dobitak u novcu ili žetonima koji su naplativi u novcu.
(3) Taksa za držanje sredstava za igru razrezuje se i plaća unaprijed u godišnjem iznosu
za sredstva za igru zatečena na korištenju taksenog obveznika na dan 01.januara godine
za koju se razrez vrši, srazmjerno periodu korištenja, odnosno periodu držanja, a za
sredstva za igru koja su se počela koristiti, odnosno držati, u toku godine u visini koja
odgovara srazmjerno vremenu od dana držanja do kraja godine.
Tarifni broj 4.
Za držanje žive muzike u ugostiteljskim objektima plaća se dnevno taksa u iznosu od
100 KM.
Tarifni broj 5.
Za isticanje plakata i panoa na javnim mjestima određenim za te namjene plaća se
jednokratno taksa i to za:
a) seriju do 100 komada ………………………………………………………………. . 100 KM
b) seriju preko 100 komada …………………………………………………………… .200 KM
c) postavljanje stalnih panoa i displeya po 1 m………………………………….10 KM
Tarifni broj 6.
(1) Za korištenje slobodnih površina za kampove (šatore, prikolice, automobile), deponije
materijala i drugu privremenu upotrebu plaća se dnevno taksa za:
a) svaki šator …………………………………………………………………………………… 2 KM
b) kamp prikolicu………………………………………………………………………………. 1 KM
c) automobil ……………………………………………………………………………………… 1 KM
(2) Naplatu takse iz prethodnog stava vrši lice koje upravlja slobodnim površinama.
Odluka o visini komunalnih taksa
5
III PLAĆANJE TAKSA I PRIHOD
Član 6.
(Plaćanje taksa i prihod)
(1) Takse se plaćaju u gotovom novcu .
(2) Takse se uplaćuju na depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda Općine Centar
Sarajevo kod ugovorene organizacije za obavljanje platnog prometa.
(3) Prihodi ostvareni plaćanjem taksi propisanim ovom odlukom su prihodi Općine Centar
Sarajevo 85% i Grada Sarajeva 15%.
IV ZAVRŠNE ODREDBE
Član 7.
( Prestanak važenja ranije odluke)
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o komunalnim taksama
(„Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 39/05 i 8/08).
Član 8.
( Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči
Općine Centar Sarajevo , a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama Kantona
Sarajevo“.
Broj: 01-14-425/13
Sarajevo, 31.01.2013. godine
Predsjedavajuća Općinskog vijeća
Centar Sarajevo
mr.sc. Varja Nikolić
Odluka o visini komunalnih taksa
6
Download

Odluka o visini komunalnih taksi