Broj: 06-14-5777-2/14
Sarajevo, 04.09.2014.godine
Na osnovu člana 64. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 45/12-Prečišćeni
tekst), čl. 34. stav 4. Pravilnika za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći i prava na obezbjeđenja ogrjeva ("Službene novine
Kantona Sarajevo” br. 30/09 - Prečišćeni tekst, 7/11 i 30/13 i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na obezbjeđenja ogrjeva
boračkoj populaciji na Kantonu Sarajevo za 2014.godinu objavljenom u dnevnom listu "Avaz" 07.04.2014.godine, Ministar za boračka pitanja Kantona
Sarajevo donosi:
PRELIMINARNU LISTU
LICA ČIJI ZAHTJEVI NE ISPUNJAVAJU USLOVE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OBEZBJEĐENJE OGRJEVA ZA 2014. GODINU
R.b. Prezime i Ime
Adresa
Općina
1
Abaz (Zilfićar) Mervan
Fra Antuna Knežević 36A
2
Abazi (Sabedin) Ferid
Podgaj 30
Vogošća
3
Abazi (Sabedin) Muhamed
Podgaj 30
Vogošća
4
Ademović (Adem) Himzo
Mahmuta Bušatlije 44
Novi Grad
5
6
7
Ademović (Šućro) Sead
Adilović (Adem) Memsud
Adilović (Nezir) Nazif
Ćamila Avdića 20
Mahmuta Mahmutovića 7
Igmanska Cesta 70
Novi Grad
N.Sarajevo
Ilidža
8
Aganspahić (Adem) Fadil
Muhameda ef. Pandže 49
N.Sarajevo
9
Agić (Hasan) Ibrahim
Husage Čišića 73
Centar
Obrazloženje
biro ok, šta je sa suprugom?, nije
dobivao
nema status borca, nema jednu
godinu
van roka
penzija 410 km, nije dobivao,
poresko uvjerenje?
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
Enes biro ?nije dobivao
biro ok, pripadnost armiji?
Poresko uvjerenje?
92-94 razlog demobilizacije
10
Agić (Ibrahima) Mirza
Kovači Čikma 2
Stari Grad
penzija 415 km, med dok cenzus
11
Agić (Omer) Ramiz
Sprečanska 5
N.Sarajevo
12
Ahatović (Ramiz) Zlatan
Halilovići 41
Novi Grad
13
14
15
16
Ahmetspahić (Mustafa) Safet
Aličić (Čeho) Salko
Aličković (Smajl) Senad
Alić (Adil) Sabina
Balibegovići 24
Pastrma 3
Nova Cesta 2 Semizovac
Rosulje VIII 60
Ilijaš
Stari Grad
Vogošća
Vogošća
17
Alić (Edhem) Mirsad
Trg Oteškog Bataljona 26
Ilidža
18
Alić (Mehmed) Hedib
Basamci 2-Bistrik
Stari Grad
19
Alić (Šaban) Munir
Briješće brdo 101
Novi Grad
20
21
Alić (Zahir) Kasim
Alispahić (Aljko) Senad
Hladivode 109
Šerifa Loje 30
Stari Grad
Novi Grad
22
Alispahić (Taib) Dževad
Ljubinići 136
Ilijaš
23
Aljić (Muhamed) Mustafa
Vratuša 114
Ilijaš
List 1/17
Novi Grad
penzija 322 km, 92-93 razlog
demobilizacije? Nije dobivao
plata 498 km, 92-94 razlog
demobilizacije, cenzus
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
inv 360 km, nije dobivao cenzus
JNP 400km, nije dobivao
2013,primanja za Mirsada, zvala
29.08.2014. u 15:30h niko se ne
javlja
van roka
biro ok, nije dobivao, poresko
uvjerenje?
dobio 2013
primanja za oboje ili biro?
biro ok, nije dobivao 91-94 razlog
demobilizacije
dobio 2013, lažna izjava
24
25
26
27
Aljić (Safet) Ekrem
Ašćalić (Mehmed) Nermin
Avdagić (Rasim) Zijad
Avdić (Hasan) Ćamil
Sulejmana Paćariza-Hodže 7
Lješevo
Orahov Brijeg do 30
Mihaljevska
Novi Grad
Ilijaš
Vogošća
Novi Grad
28
Avdić (Husejin) Senada
Halilovići 31
Novi Grad
29
Avdurahmanović (Hajrudin) Muhamed
Krivoglavci I do54
30
31
32
33
Avdurahmanović (Ševko) Adil
Bajraktarević (Ahmet) Arifa
Bajraktarević (Rendiz) Suljo
Bajramović (Hakija) Ismet
Krivoglavci I
Donji Kotorac Tuneli 5
Mahmutovac 13
Rosulje
Vogošća
Ilidža
Stari Grad
Vogošća
34
Baković (Aziz) Elvedin
Hamida Beširevića 281
Ilidža
35
Baltić (Avdul) Hašim
Kodžina 30
Novi Grad
36
37
38
39
40
41
Baričanin (Milovan) Đorđo
Bašić (Safet) Amir
Bašić (Zićro) Senad
Bečić (Ibro) Nesib
Bećar (Avdo) Nermin
Bećirević (Redžo) Šefko
Sedrenik 314
Hameda Hodovića 63
Behdžeta Mutevelića 37
Blažuj 70
Alića Bara 66
Vitkovac Čikma 12
Stari Grad
Novi Grad
N.Sarajevo
Ilidža
Ilijaš
Novi Grad
42
Bećiri (Met) Izeta
Vrbovska 67
Novi Grad
43
Bećirović (Bego) Husejin
Sulje Jahića 82
Novi Grad
44
45
Bećirović (Husejin) Elmedin
Bećirović (Osman) Mušan
Safeta Ahmetspahića 39
Ljubinići 179
Novi Grad
Ilijaš
46
Bećirović (Osman) Sajma
Blažuj Zujevinska 38
Ilidža
47
48
49
50
51
52
53
54
Bećirović (Taib) Derviš
Beganović (Alija) Edib
Beganović (Esad) Ešref
Beganović (Mehmed) Miralem
Beganović (Rasim) Sabit
Beganović (Salih) Mehmed
Begović (Živojin) Zlatica
Bejtić (Edhem) Said
Breza
Gornje Čebedžije 21
Bosanski put Lamela 2
M.Đoke bb
Ljubinići
Kadarići bb
Suvada Đulimana
Čitlučka 24
Hadžići
Stari Grad
Ilijaš
Hadžići
Ilijaš
Ilijaš
Ilidža
Ilidža
55
Bektašević (Nasuf) Nasuf
Mehmeda Mujezinovića 27
Stari Grad
56
57
58
Berkić (Suljo)Meho
Bešić (Bajro) Ramiza
Bešić (Bego) Fahrudin
126.Brigade 2
Dajanli Ibrahim Bega
Mlini 1
Ilijaš
Centar
Ilijaš
59
Bešić (Mejra) Rešad
Dejanli Ibrahim Bega 8
Centar
60
61
62
63
64
65
Bešić (Omer) Mirsad
Bešić (Orhan) Rašid
Bešić (Redžo) Emira
Bešić (Tahir) Amira
Bešić (Vehbija) Hiba
Beširević (Šaban) Mehmed
J.Slavenskog 4
Dajanli Ibrahim Bega bb
Paljevska 6
Adema Buče 479
Mekote do 80
Sovrle 107
Ilidža
Centar
Novi Grad
Novi Grad
Ilidža
Ilijaš
List 2/17
Vogošća
van roka
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
van roka
plata 680 km, izjavu potpisala
supruga? Za Senadu nema
pripadnost Armiji, muž borac, ZDo kanton muž prijavljen
primanja za Muhameda? Nije
dobivao
dobio 2013
inv 315 km, cenzus
biro ok, dobio 2013, lažna izjava
van roka
nepotpun poreska, biro?nije
dobivao
biro ok, nije dobivao, nema
pripadnost armiji?
biro?primanja?
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
nepotpun
biro, pripadnost armiji?
nije dobila, biro ok, muž?rodni list
djeteta?
biro ok, nije dobivao, poresko
uvjerenje?
dobio 2013
dobio 2013
biro ok, nije dobivao, nema staus
borca 95-96
dobio 2013
biro ili primanja za suprugu?
dobio 2013
nije dobivao, poresko uvjerenje?
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
van roka
porezni obveznik
nije dobivao, biro ili
primanja?rodni list?
dobio 2013
van roka
dobio 2013
primanja za suprugu ili biro, nije
dobivao
dobio 2013, lažna izjava
van roka
van roka
nema pripadnost armiji?
inv 360 km, cenzus
dobio 2013, lažna izjava
66
67
Beširović (Sefer) Mehmed
Bešlić (Redžo) Ismet
Halimhodžina 20
Grivići 179
Stari Grad
Hadžići
68
Bešlić (Šaban) Šemsudin
Donja Luka
69
70
71
Bešlija (Osman) Meho
Bešlija (Vejsil) Mujo
Biber (Mujo) Sulejman
Bosanski put 41
Karašnica
Rafaela Gaona 58
72
Bibić (Meho) Mehmed
Kamenica
Ilijaš
73
Bibić (Muhamed) Amel
Kamenica
Ilijaš
74
Bijelonja (Zejnil) Mustafa
Delijaši
75
76
77
Bjelak (Muharem) Hajrudin
Blekić (Teufik) Asim
Bogučanin (Ahmet) Safet
R.F.Spahe Čikma 56
Ugorsko II 25
Novopazarska 421
78
Boračić (Ibro) Šaćir
Mejdan 63
79
Borozan (Ramo) Senad
Baruthana 77
Stari Grad
80
Bosno (Ismet) Adnan
Ramića Banja 17
Stari Grad
81
82
83
84
85
86
Bostandžija (Mustafa) Senad
Bošnjak (Rasim) Hatidža
Bošnjak (Salko) Salih
Bradić (Azem) Adnan
Brekalović (salko) Mustafa
Brkanić (Šerif) Šahzija
Triglavska 84
Miševići 237
Miševići 237
Hadžići
Dragana Kulidžana 11
Slatinski put 49
N.Sarajevo
Hadžići
Hadžići
Ilijaš
Ilidža
Vogošća
nije dobivao, 981 km cenzus
dobio 2013
van roka
kućna lista?primanja za
suprugu?penz 323 km, nije
dobivao
dobio 2013, lažna izjava
nije dobivao, primanja za
suprugu?
dobio 2013
nepotpuna, sve fali, osim poreske
penzija 306 km, nije dobivao,
primanja za suprugu, porezna za
nije nosilac prava
van roka
van roka
87
Brkić (Đulan) Rizvo
Porodice Korkuta do 20
Novi Grad
plata 638 km, nije dobivao, cenzus
88
Budiša (Franjo) Miroslav
Stara Željeznička stanica 7
Vogošća
89
Bukva (Abid) Aziz
Briješče Brdo 103
Novi Grad
90
91
92
93
Bukva (Salih) Ćamil
Bulić (Osman) Ćazim
Buljubašić (Husein) Esed
Bumbulić (Jusuf) Zijad
Paje 3
Bostarići 21
Moševačka
Polomska 22
Stari Grad
Stari Grad
Ilijaš
Ilijaš
94
Bunar (Hamdo) Edina
Rogačići 149
Ilidža
95
96
Burejić (Husein) Hanifa
Burić (Abid) Nusret
Halida Kajtaza 44
Ahmeda Rizve 62
Centar
Vogošća
97
Čajić (Huso) Senad
Ušivak
Hadžići
van roka
primanja 713 km, nije dobivao,
cenzus
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
prošla godina, na ime muža
dobiven ogrjev. Edina razlog
demobilizacije?
šta je sa sinom?
dobio 2013, lažna izjava
kućnu listu i izjavu potpisala
supruga?
van roka
dobio 2013
van roka
pen-inv 449 km, nije dobivao,
med dok cenzus
nema pripadnost armiji?nije
dobivao
dobio 2013, lažna izjava
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Novi Grad
Trnovo
N.Sarajevo
Vogošća
Novi Grad
Ilidža
98 Čakar (Ragib) Fadil
99 Čalija (Zahid) Vahid
100 Čaušević ( Hasan) Nura
Paljevska 67
Muhameda ef.Pandže 363
Žgarići 38A
Novi Grad
N.Sarajevo
Stari Grad
101 Čaušević (Omer) Alija
Humska 630
N.Sarajevo
102 Čavkušić (Bismo) Rifet
Smaje Pikala 311
Novi Grad
103 Čekrlija (Alija) Đemail
Trzanj 90
Hadžići
List 3/17
dobio 2013
92-93 razlog demobilizacije
Primanja za Šemsudina ? Nije
dobivao
dobio 2013, lažna izjava
penzija 532 km, šta je sa sinom?
dobio 2013, lažna izjava
biro ok, nije dobivao, uvjerenje o
pripadnosti?
pripadnost armiji?
penzija 149 km, šta je sa
sinom?poresko na ime sina i snahe
104 Čelik (Zaim) Mirsudin
Ćamila Sijarića 5
N.Sarajevo
biro , 91-92 razlog demobilizacije
105 Čolo (Ramo) Sifet
106 Čolpa (Zaim) Munib
107 Čomor (Agan) Ismet
Osenik 2
Novopazarska do 167
Garovci
Hadžići
N.Sarajevo
Hadžići
108 Čomor (Alija) Vejsil
Ušivak 44
Hadžići
109 Čomor (Bećir) Ševko
Resnik 66
Hadžići
110 Čomor (Duran) Salih
Ušivak
Hadžići
111 Čomor (Halil) Osman
G.Velešići 79
112 Čomor (Selim) Salko
Garovci
113 Čorbo (Pašo) Sejdefa
Zagrebačka 65
N.Sarajevo
114 Čovrić (Ismet) Ismo
Omladinska 7
Vogošća
115 Čustović (Omer) Zlatko
Muhameda Hadžijahića 7
Centar
116 Ćatić (Husnija) Fikreta
Blažuj - Zujevinska 15
Ilidža
117 Ćatić (Mujo) Salko
Rafaela Gaona 38
Novi Grad
118 Ćato (Himzo) Fadil
119 Ćelja (Hadžija) Fatima
Ahmeda Rizve
Humska 630
Vogošća
N.Sarajevo
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
razlog demobilizacije?
nema primanja, 92-94 razlog
demobilizacije
nije dobivao, primaja ili biro za
oboje ševku i jasminu
nema primanja, 92-94 razlog
demobilizacije
nije dobivao, plata 568 km,
poresko uvjerenje?
Salko biro?, nije dobivao
penzija 460 km, cenzus, nije
dobivao
inv 108 km, nije dobivao, poresko
uvjerenje?
dobio 2013
Šta je sa suprugom? Razlog
demobilizacije?
biro ok, nije dobivao, šta je sa
suprugom
dobio 2013, lažna izjava
penzija 310 km, cenzus
120 Ćesko (Franjo) Mira
Luke 96
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
Obhodža 30
Kamenica
Ramiza Alića 97
Vladimira Preloga 28
Salkanov Han
Sovrle 24
Tinohovska 83
Adema Buča 356
Aerodromska 44
Kodžina 99
Ćesko (Ibro) Almir
Ćiva (Avdija) Fadila
Ćorović (Munib) Mirsada
Ćorović (Zajko) Azim
Ćosić (Salko) Nadža
Ćosić (Šaban) Ševal
Ćukaz (Adem) Admir
Ćukle (Atif) Ismet
Ćurevac (Hasib) Muzafer
Dacić (Šaban) Samir
N.Sarajevo
Hadžići
Hadžići
Stari Grad
Ilijaš
Vogošća
Novi Grad
Ilijaš
Ilijaš
Hadžići
Novi Grad
Ilidža
Novi Grad
131 Dahalić (Abdurahman) Halil
Kadarići 34
132 Darman (Safeta) Elvir
Carina 1
133 Dedajić (Osman) Zumra
Mitra Šućura 7
134
135
136
137
Ušivak 112
Dolina Mira 9
Krivoglavci II 17
Čebedžije 29
Hadžići
Novi Grad
Vogošća
Stari Grad
138 Demir (Omer) Amir
Karamušići 122
Ilidža
139 Demirovski (Smajo) Sanel
Spasoje Blagovčanina 45
140 Dervišević (Salem) Bahrudin
Karašnica
Dedović (Husein) Nedžad
Delalić (Alija) Vezirka
Delić (Jusuf) Sulejman
Delić (Smail) Munib
Ilijaš
Stari Grad
Vogošća
Vogošća
Ilijaš
List 4/17
penzija 326 km, pripadnost Armiji
muža ili podnosioca zahtjeva?
dobio 2013
biro, 92-94 razlog demobilizacije
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
dobila 2013
dobio 2013, lažna izjava
nije dobivao, primanja za oboje?
van roka
dobio 2013
dobio 2013
nije dobivao, primanja za Halila
za 2014 god?
nije dobivao, poresko uvjerenje?
penzija 360 km, nije dobivao,
cenzus
dobio 2013
biro ili plata?
dobio 2013
92-94 razlog demobilizacije
primanja ili biro Amir, šta je sa
suprugom?
penzija 326 km, med dok, nije
dobivao, 92-94 razlog
demobilizacije
nepotpun, sve fali
141
142
143
144
145
146
Devedžija (Mehmed) Fehim
Dević (Derviš) Emin
Dević (Ibro) Amir
Dević (Sulejman) Kadir
Diglisić (Sado) Senad
Dinar (Mujo) Kasema
Samira Radovca 12
Podgaj 40
Sovrle 40
Sudići
Josipa Vancaša 34
Gornji Zovik 102
Novi Grad
Vogošća
Ilijaš
Ilijaš
Centar
Hadžići
147 Divović (Ahmo) Uma
Ferida Srnje
Novi Grad
148 Divović (Zejnil) Pašo
Bistrik 66
Stari Grad
149 Dizdarević (Rasim) Sabahudina
150 Dorić (Ismet) Jusuf
151 Dovadžija (Ramo) Asif
Karašnica bb
Abdurahmana Muharemije 66
Bosanski put
Ilijaš
Centar
Ilijaš
152 Drndić (Šućro) Mesud
Zaulica 16
Ilidža
153 Dudo (Adil) Omer
Velešići 68
N.Sarajevo
154 Dudo (Ramiz) Salko
Gornji Velešići 65
N.Sarajevo
155
156
157
158
159
160
161
Baruthana 66
Jošanička 165
Ljubinići
Jošanička 26
Brezanska do 41
Kadarići bb
Nusreta Brkića 52
Stari Grad
Vogošća
Ilijaš
Vogošća
Novi Grad
Ilijaš
Novi Grad
162 Džaltur (Fadil) Mahira
Lasički Drum 27
Ilidža
163 Džanko (Adem) Jusuf
Reisa Fehima Spahe 66
164 Džano (Ibro) Kasim
Blagovac 102
165 Džano (Rašid) Džemal
Novopazarska do 74 b
N.Sarajevo
166
167
168
169
Kanara 26
Himze Mekića 23
Kućice 69
Jošanička 36
N.Sarajevo
Ilidža
Hadžići
Vogošća
170 Džindo (Ćamil) Vahid
Ćamila Sijarića 36
N.Sarajevo
171
172
173
174
Balbegovići 22
Ljuninići
Bogumilska 40
Krivoglavci I do 47
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Vogošća
Duraković (Hasib) Nusret
Duraković (Meša) Ramiz
Duraković (Sabit) Idriz
Duraković (Šeho) Zulhida
Duran (Rasim) Šefik
Durić (Rasim) Šahtan
Durmiš (Hasan) Ramo
Džekman (Mušan) Mujo
Džeković (Redžo) Riad
Dželilović (Zilko) Adnan
Dževlan (Ibro) Salko
Džindo (Omer) Emin
Džindo (Omer) Ismet
Džinić (Vahid) Semir
Džinić (Zahid) Salem
N.Sarajevo
Vogošća
175 Džuho (Rasim) Fehim
Vitkovac 138
Novi Grad
176
177
178
179
180
181
182
183
184
Aleksandra Puškina 57
Trebevička 92
Miševići 100
Trebinjska 32
Kanara 47
Ablakovina Čikma
Bakije Sokak 67
Polomska 118
Donja Jošanica I 45
Centar
Centar
Hadžići
Novi Grad
N.Sarajevo
Stari Grad
Stari Grad
Ilijaš
Vogošća
Đedović (Numo) Ago
Đelkić (Mustafa) Adnan
Đendušić (Jusuf) Nermin
Đidelija (Džemail) Munevera
Đogić (Ibrahim) Azmir
Đono (Mušan) Mirsad
Đugum (Salih) Islam
Ehlić (Lutvo) Refik
Esadović (Selim) Esad
List 5/17
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
biro, razlog demobilizacije
penzija 570 km, cenzus, primanja
za sina ili biro?
Pašo biro, supruga ???biro, nije
dobivao
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
supruga Aida dobila 2013, Mesud
razlog demobilizacije
razlog demobilizacije?
penzija 323 km, primanja ili biro
za supruga?
dobio 2013
dobio 2013
dobio 2013
šta je sa suprugom i zetom?
dobio 2013
pripadnost armiji, biro ok
dobio 2013
biro ok, 92-94 razlog
demobilizacije
rješenje iz 99.god,
primanja?poresko uvjerenje?
dobio 2013, lažna izjava
primanja za sina ili biro?nije
dobivao
dobio 2013
biro ok, dobio 2013, lažna izjava
razlog demobilizacije?
van roka
plata 378 km, 92-94 razlog
demobilizacije
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
razlog demobilizacije?
rodni list iz 88 god. U rodnom
listu oženjen?
dobio 2013
dobio 2013
dobio 2013
dobio suprug Mustafa 2013
porezni obveznik
dobio 2013
dobio 2013
dobio 2013
supruga?poresko uvjerenje?
185
186
187
188
189
Eskija (Salko) Elmedina
Fako (Asim) Memsud
Fazlić (Asim) Ramiz
Fazlić (Rešad) Suzan
Fazlić (Zahid) Eđnan
Tjepovački put 54
Zije Krajine 21
Pehlivanuša 74A
Mrakovo
Lješevo
Novi Grad
Ilidža
Centar
Ilijaš
Ilijaš
190 Fazlović (Muradif) Samir
Bratunačka Cesta 43
191 Fetahović (Nafija) Halid
192 Fišo (Muharem) Sulejman
Marice Uherke 21
Trzanj 33
193 Gaković (Hilmo) Ramiz
Braće Fazlić 12
Novi Grad
194
195
196
197
Alibega Firdusa 31
Alije Nametka 22
Polomska 40
Hošin Brijeg39
Novi Grad
Stari Grad
Ilijaš
Stari Grad
Garbo (Šefik) Almir
Gaši (Šemsi) Naim
Gazibara (Nezir) Mahmut
Gerin (Alija) Mujo
Ilidža
Ilidža
Hadžići
198 Gigić (Alija) Irfan
Beganovi
199
200
201
202
203
Sovrle
Bakije Sokak 51
Kovačevac 202
Boguševac 24
Boguševac 24
Ilijaš
Stari Grad
Ilidža
Stari Grad
Stari Grad
204 Gojak (Đule) Baho
Kodžina 131
Novi Grad
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
Aerodromska 54
Guše Jankovića 3
Korča 68
Nadlipe Čikma 11
Haladivode 39
Rakova Noga bb
Ribarići
Fra Antuna Knežević 10
Bjelašnička 29
Kodžina 38
Hadželi 12
Kamenolom 78
Paje 17
Safeta Zajke 404
Porodice Prašović 8
Ilidža
Ilidža
Hadžići
Stari Grad
Stari Grad
Ilijaš
Ilijaš
Novi Grad
Ilidža
Novi Grad
Hadžići
Ilidža
Stari Grad
Novi Grad
Novi Grad
Gladović (Bećir) Sead
Glodžo (Fadil) Nezir
Gobeljić (Ahmet) Hajrudin
Gogalija (Abdulah) Faruk
Gogalija (Ibrahim) Merima
Gojak (Izet) Edib
Gojak (Izet) Munib
Golubić (Dervo) Nihad
Granulo (Mujo) Nurko
Grezda (Muhamed) Dželaludin
Gurda (Avdo) Bijad
Gušić (Ibrišim) Mustafa
Gušo (Asim) Senad
Guta (Ahmet) Ahmo
Habul (Fehim) Avdo
Hadžiahmetović (Hasib) Adnan
Hadžiahmetović (Meho) Muharem
Hadžić (Zulfo) Muhamed
Hadžović (Hašim) Sead
Hadžović (Šaćir) Amir
Hadžići
220 Hafizović (Mahmut) Sabra
Alapi 5 do
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
Aleja Bosne Srebrene 57
Tihovići 68
Uglješe Uzelca 96
Sejdanovići 15
Vlaškovo
Sovrle 28
Sarajevskih Gazika 4
Ibre Ćeske 57
Halida bega Hrasnice 6
dr.Halid bega Hrasnice 83
Gornja Luka 9
Hajtić (Osman) Ahmet
Halać (Ismet) Izet
Halilagić (Ramo) Halil
Halilović (Adem) Senad
Halilović (Asim) Džemo
Halilović (Azem) Ramo
Hamzić ( Fehim) Fikret
Harbaš (Mujo) Dževad
Hasaj (Adži) Derviš
Hasaj (Hadži) Emir
Hasanović (Abdulah) Vahdet
Centar
List 6/17
Novi Grad
Vogošća
Ilidža
Hadžići
Ilijaš
Ilijaš
Stari Grad
Novi Grad
Ilidža
Ilidža
Ilijaš
šta je sa suprugom?
dobio 2013, lažna izjava
med dok. 210 km, dobio 2013.
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
rješenje iz 2001. god rvi, šta je sa
suprugom?
dobio 2013
van roka
primanja za oboje?poresko
uvjereje? Nije dobivao
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
nema 1 god Armije
dobio 2013
nije dobivao, biro ok, 92-94 razlog
demobilizacije
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
van roka
van roka
penzija 106 km, nije dobivao,
poresko uvjerenje
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
nije dobivao, poresko uvjerenje?
biro, poresko uvjerenje?
nema jednu godinu Armije
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
biro, 92-93 razlog demobilizacije
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
biro ok, razlog demobilizacije?
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
pen inv 682 km, nije dobivao,
cenzus
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
van roka
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
232 Hasanović (Ćamil) Fatima
Edina Kormana 34
Vogošća
233 Hasanović (Osman) Hasan
Stara cesta Jezera 108
Vogošća
234 Hasanović (Rasim) Nevres
235 Hasanović (Rasim) Šaban
Makljen
Vratuša
236 Hasković (Šećo) Hilmija
Abadžin put 22
Stari Grad
237 Hasović (Nezir) Sabit
Senad Poturak Senči 51
Novi Grad
238
239
240
241
Muhmuta Bušatlije 24
Cazinska 38
Kasima Hadžića 14
Lješevo 169
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Ilijaš
Hastor (Mehmed) Senada
Hebibović (Alija) Nedžad
Hećo (Alija) Suljo
Helać (Salih) Rasim
Ilijaš
Ilijaš
242 Herac (Idriz) Sabahudin
Miševići 16
Hadžići
243 Herenda (Vehid) Edin
Brusulje 3
Stari Grad
244 Herić (Asim) Hajrija
Bosanski put 144
Ilijaš
245 Herić (Jusuf) Fazil
Gornji Ivančići
Ilijaš
246 Herić (Jusuf) Fazil
Gornji Ivančići
Ilijaš
247
248
249
250
251
252
Ivančići
Bosanski put 144
Kraljice Jelene 78
Viteška do 92
Kenana Demirovića 29
Stanjevac do 4
Ilijaš
Ilijaš
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Ilidža
253 Hodžić (Durmo) Ferid
Humska 246
N.Sarajevo
254 Hodžić (Edhem) Sabina
255 Hodžić (Ibrahim) Omer
Malešići
Stanjevac do 1
256 Hodžić (Ismet) Samir
Rogina 12
Stari Grad
257 Hodžić (Izet) Mirzet
258 Hodžić (Mahmut) Halil
259 Hodžić (Malaga) Bajro
Luke 28
Hasiba Brankovića 33
Blagovac IV do 13
Ilidža
Novi Grad
Vogošća
260 Hodžić (Pašaga) Almir
Donji Ivančići
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
Lokve 34
Hladivode 50
Husein Đoze 302
Donji Ivančići
Omera Šahića 6
Mehe Smailagića 41
Mejdan 74
Polomska
Vratuša bb
Karašnica 73
Herić (Selim) Jasmin
Herić (Zahid) Zejnil
Hiseni (Husejn) Ramiz
Hodžić (Arif) Ramiz
Hodžić (Aziz) Izet
Hodžić (Bećir) Fedžep
Hodžić (Ramo) Abid
Hodžić (Rasim) Fata
Hodžić (Sulejman) Ifet
Hodžić (Zilđo) Halida
Hrelja (Ibro) Meho
Hrelja (Nazif) Alen
Hrustan (Omer) Safet
Hrustemović (Hajdar) Senad
Hrvat (Avdija) Pašaga
Hujić (Avdo) Izet
271 Hujić (Bejadin) Nadira
Ilijaš
Ilidža
Ilijaš
Maršala Tita 58
Hadžići
Stari Grad
Ilidža
Ilijaš
Novi Grad
Novi Grad
Ilidža
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Centar
List 7/17
inv.pen 645 km, nije dobivao
Cenzus
616 km cenzus, med.dok - kičma,
nije dobivao
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
nije dobivao, pen inv 511 km,
cenzus
nije dobivao, inv pen 519 km,
cenzus, med dok
dodjeljena jnp
nema 1god Armije
van roka
poresko uvjerenje?
ista kućna lista, dobiveno na ime
brata
dobio 2013, lažna izjava
dobiveno na ime muža 2013.
zajedno na kućnoj listi
nepotpun
biro ok, nije dobivao, pripadnost
Armiji, ima još jedan zahtjev koji
je isto nepotpun
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013
van roka
dobio 2013
dobio 2013
biro ok, nije dobivao, 92-94 razlog
demobilizacije
dobio 2013
dobio 2013
pripadnost armiji,poresko
uvjerenje?
nema jednu godinu Armije
inv 44 km, 324 pio cenzus
dobio 2013, lažna izjava
nije dobivao, supruga primanja ili
biro?
primanja za Mirhetu?
523 km cenzus
van roka
supruga primanja ili biro?
dobio 2013
dobio 2013
biro ok, šta je sa suprugom?
dobio 2013
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
penzija 283 km, nije dobivala,
prijedlog za jnp 400 km, dobila
drva 2012god.
272 Hujić (Ramiz) Mirsad
Lokve 24
273 Hukara (Bajro) Elvir
Kasindilska 302
274 Humić (Bećir) Amir
Vrbovska 167
Novi Grad
275 Husanović (Hurem) Mehmed
D.Raštelica 43
Hadžići
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
Glasinačka 8
Šrifa Loje 67
Vrbovska do 152
Ljubinići 67
Obala 7
Rosulje 13
Blagovac III
Ljubinići
Drinska 314
Rfaela Gaona 5
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Ilijaš
Ilijaš
Vogošća
Vogošća
Ilijaš
N.Sarajevo
Novi Grad
286 Idrizi (Uzri) Jasmin
Mustafe Muje Pašića 14
Novi Grad
287 Idrizović (Mujo) Asmir
Ranovačka 79
Novi Grad
288 Imamović (Derviš) Hamed
Ragiba Džinde 206
Novi Grad
289 Imamović (Rašid) Suljo
105.Brigade
290 Imeri (Ševkija) Enver
28.juli 18
291 Islam (Hamed) Mihret
Gaj Brdo 27
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
Sovrle 83
Sovrle 12
I.Samakovlije 15
Habibe Stočević 6/3
Gornja Luka 119
Olivera Ibrahimovića 30
Lokve 5
Vrbovska 138
Polomska
Mehmeda Arapčića 10
Vratuša
Breka Čikma 3
Husanović (Suljo) Hasija
Husejnović (Ćamil) Hilmo
Husić (Salko) Sadik
Ibišević (Ibiš) Nijazija
Ibišević (Selman) Sejad
Ibrahimović (Hašim) Haša
Ibrahimović (Ibrahim) Hasdal
Ibrahimović (Reuf) Samed
Ibrahimović (Sakib) Muhamed
Ibričić (Jakub) Fadil
Ivazović (Ejub) Hasib
Ivazović (Mujo) Mirsad
Ivić (Mijo) Lozan
Jabučar (Mehmed) Alden
Jakubović (Šaban) Hamed
Jakupović (Ramiz) Sapko
Jašarević (Bajro) Šaban
Jašarević (Rifet) Meho
Jekalović (Sulje) Suljo
Jelačić (Juso) Asim
Jugović (Avdo) Kadrija
Junuzović (Mehmed) Ajdin
Hadžići
Centar
Ilijaš
304 Jusić (Abid) Zahida
Mrakovo
305
306
307
308
309
Ljubinići
Omladinska 18
Bosanski put
Bjelugovička 74
Kamenica
Jusić (Mujo) Mirzad
Kabulović (Mustafa) Muhamed
Kadić (Ahmet) Asim
Kadrić (Ahmet) Kemo
Kadrić (Esed) Fatima
310 Kadrić (Omer) Amir
Podvitez-Pale
311 Kadrić (Suno) Sabir
312 Kadrić (Šećo) Adem
Naselje Ina
Musići 30
313 Kahriman (Dervo) Zijad
Rosulje X 20
Ilidža
List 8/17
dobio 2013, lažna izjava
primanja za suprugu?poresko
uvjerenje?pripadnost Armiji?
primanja za brata i majku?nije
dobivao
biro ok, nije dobivao, pripadnost
armiji?
van roka
dobio 2013
primanja za suprugu?
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
689 km, nije dobivao, cenzus
penzija 324 km, nije dobivao
dobio 2013, lažna izjava
van roka
dobio 2013
nije dobivao, 92-94 razlog
demobilizacije
nema 1 god Armije
biro ok, nije dobivao, poresko
uvjerenje?
plata 831 km, nije dobivao,cenzus
supruga?nije dobivao
biro ok, nije dobivao, pripadnost
Ilidža
Armij?
Ilijaš
nije dobivao, primanja za sve?
Ilijaš
dobio 2013, lažna izjava
N.Sarajevo
dobio 2013, lažna izjava
Novi Grad
van roka
Ilijaš
dobio 2013, lažna izjava
Ilidža
dobio 2013, lažna izjava
Hadžići
dobio 2013, lažna izjava
Novi Grad
nema 1 god Armije
Ilijaš
dobio 2013, lažna izjava
Novi Grad
dobio 2013
Ilijaš
dobio 2013
Centar
dobio 2013, lažna izjava
šta je sa sinom? Penzija 322 km,
Ilijaš
nepotpun
Ilijaš
dobio 2013, lažna izjava
Hadžići
nije dobio, primanja za suprugu?
Ilijaš
dobio 2013
Novi Grad
dobio 2013, lažna izjava
Ilijaš
92-93 razlog demobilizacije
poresko uvjerenje? Primanja za
Istočno Sarajevo
suprugu ili biro?
Ilijaš
dobio 2013
Hadžići
dobio 2013, lažna izjava
nije dobivao, primanja za
Vogošća
suprugu?
314 Kahriman (Mušan) Šaban
Kalemova 24
Centar
315 Kalaba (Meho) Fehim
Humska 419
N.Sarajevo
316 Kalember (Salih) Nedžad
Korča 698 Tarčin
317 Kalkan (Rasim) Munir
Boguševac 30
318 Kaltak (Juso) Rifet
Husein Đoze 348
Ilidža
319 Kamber (Ismet) Nedžad
Porodice Foht 63
Centar
320
321
322
323
324
325
Sovrle
Ahatovačka do 40
Malešići
Sovrle II 16
Polomska 126
Mrakovo 385
Ilijaš
Novi Grad
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
326 Karić (Mehmedalija) Sedat
Bumbul česma 37
Stari Grad
327 Karić (Rasim) Amel
328 Karić (Rifet) Ramiz
Muhameda ef. Pandže 26
Muhameda ef. Pandže 28
329 Karišik (Nail) Mehmedalija
Gazi Mehmed paše Fidahića 6
Novi Grad
330 Karkelja (Hajdar) Edib
331 Katana (Zajko) Esad
Boguševac
Samira Radovca 47
Stari Grad
Novi Grad
332 Kavaz (Dobrimir) Alisa
Bakarevići 22
Stari Grad
333 Kazić (Mehmed) Medaris
334 Kerken (Alija) Jasmin
335 Kevrić (Zahir) Alvir
Trzanj 84
Kamenica 58
Amira Krupalije do 99
Hadžići
Stari Grad
Novi Grad
336 Klapuh (Muharem) Halid
Vilsonovo šetalište 12
N.Sarajevo
337 Klapuh (Salko) Sehija
338 Kolenda (Ramo) Fadil
339 Korač (Huso) Hamed
Velika Berkuša 24
Vitkovac 252
Brezanska do 41
Stari Grad
Novi Grad
Novi Grad
340 Koristović (Husein) Drenko
Prvomajska 35
Novi Grad
341 Korjenić (Husin) Haris
342 Korkutović (Šaban) Šahbaz
343 Kosovac (Šaban) Esad
Jošanička 159
Vratuša 70
Vratuša
Vogošća
Ilijaš
Ilijaš
344 Kovač (Husnija) Enver
126 Ilijaške brigade
345
346
347
348
Sedrenik 40c
Sarajevskih Gazika 22
Lužansko polje 167
Hašima Spahića 37
Kapidžić (Ibrahim) Mehmed
Karavdić (Akif) Saib
Karavdić (Suno) Bećir
Karavdić (Vejsil) Nura
Karavdić (Zuhdija) Atif
Karčić (Šerif) Mustafa
Kovač (Smajo) Emir
Kovačević (Alija) Ibro
Kovačević (Hamed) Alija
Kozić (Fikret) Adis
Hadžići
Stari Grad
Centar
Centar
Ilijaš
Stari Grad
Stari Grad
Ilidža
Ilijaš
349 Kozić (Nezir) Mufid
Popovići 56
Ilijaš
350 Krčalo (Sulejman) Sulejmen
Korča 90
Hadžići
351 Krko (Ahmed) Ramiz
Donja Vogošća
Vogošća
352 Krupalija (Omer) Haša
Rogatička 46
Novi Grad
List 9/17
penzija 425 km, cenzus, med.dok.,
roditelji šehida
penzija 326 km, nije dobivao,
poresko uvjerenje?
dobio 2013, lažna izjava
primanja za Munira, 92-94 razlog
demobilizacije?
van roka
penzija 226 km, nije dobivao, 9294 razlog demobilizacije.
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobila 2013, lažna izjava
nije dobivao, primanja ili biro?
dobio 2013, lažna izjava
penzija 358 km, nije dobivao,
poresko uvjerenje?
nepotpun
dobio 2013, lažna izjava
plata 350 km, nije dobivao,
poresko uvjerenje?
van roka
dobio 2013, lažna izjava
biro ok, nije dobivao, 92-94 razlog
demobilizacije?
Medaris biro??nije dobivao
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
pen inv 623 km, nije dobivao,
cenzus
92-94 razlog demobilizacije
van roka
dobio 2013
nije dobivao, pen 207 km, 92-94
razlog demobilizacije
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
biro ok, nije dobivao,pripadnost
Armiji?
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
nema jednu godinu Armije
primanja za Mufida? Nije
dobivao.
penzija 434 km, nije dobivao,
cenzus
poresko za Ramiza
penzija 360 km, poresko
uvjerenje? Cenzus? poresko
naknadno dostavljeno
353
354
355
356
357
358
Kukuljac (Muslije) Zajko
Kukuljac (Zulfo) Junuz
Kulić (Ramo) Pašaga
Kulovac (Sejfo) Hazim
Kulovac (Suljo) Hajrudin
Kundak (Ređo) Sarija
Rifata Burdževića
Zeleni put 102
Barica 141
Samira Radovca 22
Sovrle 141
Vitkovac Čikma 1
Novi Grad
Ilidža
Vogošća
Novi Grad
Ilijaš
Novi Grad
359 Kunić (Džano) Bajro
Sulje Jahića 50
Novi Grad
360
361
362
363
364
365
366
Nadira Kafedžića 26E
Ferida Srnje 43
Hladivode 66
Paljevska 110
Vlakovo 268
Fra Matije Divkovića 6
Ferida Srnje 37
Novi Grad
Novi Grad
Stari Grad
Novi Grad
Ilidža
N.Sarajevo
Novi Grad
367 Leđen (Suljo) Safet
Nadira Kafedžića
Novi Grad
368 Lelo (Adem) Sejad
369 Lelo (Adem) Suad
Ljubinići bb
Ljubinići bb
370 Lepir (Osman) Muradif
Abalakovina 6
Stari Grad
371 Ligata (Izet) Zumra
372 Lojić (Adil) Fadil
373 Lugušić ( Nurko) Nermin
Vitkovac 139
Karaula bb
Kamenolom 129
Novi Grad
Ilijaš
Ilidža
374 Lujinović (Dervo) Fahrudin
Nahorevska do 185
Centar
375 Lukovac (Ismet) Mevlida
Vejsila Ćurćića 24
Novi Grad
376 Lužaić (Emil) Josip
H.Kajtaza 32
377 Madeško (Mušan) Ekrem
378 Mahović (Fejzo) Munib
379 Malagić (Džemo) Nedžad
Remze Ahmetovića 170
Behdžeta Mutevelića 53
Školska 11
380 Mandra (Zehrid) Zehrid
Hotonj 3
381 Marić (Ivan) Jadranko
Muhameda ef. Pandže 407
N.Sarajevo
382 Maslahat (Kasim) Đemal
Dolačka 86
Novi Grad
383 Masleša (Alije) Meho
384 Masleša (Osman) Salih
Ušivak 106
Mahmuta Mahmutovića 31
Hadžići
N.Sarajevo
385 Masleša (Ramo) Vezir
Garovci 120
386
387
388
389
390
391
392
Misoča
Numan Paše Ćuprilića 144
Kadarići 11
Sovrle 20
Abdurahmana Muharemije
Balibegovići
Balibegovići
Kunić (Mujo) Miralem
Kunić (Nukica) Mirsad
Kuršumović (Salem) Nihad
Kurtić (Omer) Hajrudin
Kurtović (Edhem) Hajrudin
Kurtović (Ešref) Fehim
Kutinčić (Suljo) Ševko
Matoruga (Asim) Miralem
Medić (Ramo) Devlija
Medić (Šaban) Sefer
Medić (Zahid) Nijaz
Međuseljac (Abid) Sabaheta
Mehmedović (Adem) Adil
Mehmedović (Adem) Suljo
Ilijaš
Ilijaš
Centar
Ilidža
N.Sarajevo
Ilidža
Vogošća
Hadžići
List 10/17
Ilijaš
Novi Grad
Ilijaš
Ilijaš
Centar
Ilijaš
Ilijaš
primanja za Zajku, nije dobivao
dobio 2013
dobio 2013
dobio 2013
dobio 2013
primanja ili biro za suprugu?
kućna lista?, poresko
uvjerenje?,primanja za Bajru?
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
cenzus
dobio 2013, lažna izjava
nepotpun, kućna
lista?primanja?poresko uvjerenje?dostavljeno samo poresko
uvjerenje ostalo ništa
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
penzija 434 km, nije dobivao,
cenzus
penzija 323 km, cenzus
dobio 2013
dobio jnp
2x penzija 656, med dok, psihički
bolesnik žena, cenzus
nepotpuna dokumentacija, 861 km
cenzus
primanja penzija 387 km, 92-94
razlog demobilizacije
nepotpun
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
nije dobivao, primanja za
Zehrida?
nije dobivao, primanja za
suprugu?
nije dobivao, biro, 92-94 razlog
demobilizacije?
dobio 2013
dobio 2013
biro ok, nije dobivao, poresko
uvjerenje?
dobio 2013, lažna izjava
1.506 km, nije dobivao, cenzus
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
razlog demobilizacije?
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
393 Mehmedović (Suljo) Ramiza
Blagovac 13
394
395
396
397
398
Karašnica 39
Vratuša
Lipe 22
Abdurahmana Muharemije do 19
Čorbađi Dede Mustafaga 5
Ilijaš
Ilijaš
Stari Grad
Centar
Stari Grad
399 Memović (Nezir) Sabahudin
Mustajbega Ličkog
Stari Grad
400
401
402
403
Donji Hotonj
Vrbovska do 152
Misoča
Nova Cesta 57
Vogošća
Novi Grad
Ilijaš
Vogošća
404 Milić (Nazif) Izet
Bakije Sokak 63A
Stari Grad
405 Milić (Osman) Mesud
Sederenik mali 57
Centar
406 Mišić (Ismet) Izet
Šanac 40
407 Mizdrak (Džemail) Senahid
408 Morina (Alije) Alma
Gračanica
Moševačka 55
409 Mudželet (Nedžib) Amir
Asima Čamdžića 1
410 Muftić (Alija) Bego
Polomska 50
411 Mujan (Alija) Jusuf
Resnik bb
412 Mujezin (Ahmo) Rasim
Ferida Srnje 25
Novi Grad
413 Mujezin (Ismet) Idriz
414 Mujić (Šaćir) Šakir
Bostarići 23
Sovrle 40
Stari Grad
Ilijaš
415 Mujkić (Abdulah) Džemail
Doljanska 32
Novi Grad
416
417
418
419
Miševići 73
Moševačka bb
Karašnica
Boguševac 40
Hadžići
Ilijaš
Ilijaš
Stari Grad
penzija 562 km, nije dobivao,
cenzus
pen.-inv 556 km, cenzus
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013
dobio 2013
biro ok, razlog demobilizacije 9294
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
penzija 375 km, 92-94 razlog
demobilizacije, med dok
penzija 324 km, 92-93-razlog
demobilizacije
penzija 327 km, 91-93 razlog
demobilizacije?
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
primanja za roditelje, rješenje za
RVI ili razlog demobilizacije
dobio 2013
biro ok, kućna lista?poresko
uvjerenje?nije dobivao
nije dobivao, pen inv 776 km,
cenzus
van roka
dobio 2013, lažna izjava
130 km, biro supruga??nema
porezne?
primanja za Esmu biro ili penzija
biro ok, poresko uvjerenje?
dobio 2013
van roka
Mehmedović (Šačir) Ahmet
Mehmeti (Hasan) Elvir
Mekić (Ismet) Hamdija
Mekić (Meho) Aljo
Mekić (Mustafa) Agan
Merdan (Ahmed) Salko
Merdić (Rasim) Šefik
Mešetović (Atif) Sakib
Milavica (Mujo) Elmedin
Mulaomerović (Omer) Esma
Mulić (Zaho) Rafet
Muminović (Jusuf) Selim
Muminović (Omer) Mirsad
Vogošća
N.Sarajevo
Trnovo
Ilijaš
Novi Grad
Ilijaš
Hadžići
420 Muraja (Omer) Sadika
Halida Kajtaza 44
Centar
nije dobivao, primanja za Sadiku?
421 Muratović (Osman) Fikret
422 Muratović (Selman) Asim
Drozgometva 49
Ljubinići bb
Hadžići
Ilijaš
423 Muratović (Suljo) Vahid
Mehmeda Arapčića 2
Novi Grad
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
Mujezinova 3
126.Brigade 8
Drinska 9
Drinska 9
Potur Šehadijina 15
Banjer
Trg Oteškog Bataljona 32
Ljubina
Solakovići
Podgaj 39
Vrbanja 103
Stari Grad
Ilijaš
N.Sarajevo
N.Sarajevo
Novi Grad
Ilijaš
Ilidža
Ilijaš
Ilijaš
Vogošća
Hadžići
dobio 2013
dobio 2013
biro ok, u rodnom oženjen na
kućnoj listi sam?
van roka
dobio 2013, lažna izjava
rješenje o priznavanju prava?
penzija 310 km, cenzus
dobio 2013
primanja za suprugu?
van roka
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
406 km, cenzus, med dok
dobio 2013
Murtić (Salih) Sead
Musić (Delija) Adnan
Muslić (Alija) Meliha
Muslić (Mehmed) Avdija
Muslim (Selim) Ifet
Mustajbašić (Beko) Lutvija
Mutapčić (Husein) Jusuf
Nahić (Mustafa) Husein
Nahić (Mustafa) Sedik
Nahić (Tahir) Habiba
Neradin (Ago) Salko
List 11/17
435 Neretljak (Abdulah) Šaban
Kamenica
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
N.Naselje
Mrđana Đoke 136
Lješevo 245
Brezovačka 75
Doljanska 29
Bosanskih Gazija 29
Zmaja od Bosne 63
Mihaljevska
Posavska 76/A
Makljen
Cicin Han 114
Karašnica
Ibre Ćeske 47
Vejsila Ćurćića 93
Ivana Franje 10
Nebočaj do 40
Grbavička 917
Hadžići 30
Neretljak (Edhem) Edin
Neretljak (Mehmed) Samir
Nevaljalović (Rasim) Vahid
Novalić (Avdo) Sulejman
Novalija (Safet) Senad
Nuhanović (Atif) Aida
Nuredinovski (Nesim) Bajram
Ohranović (Salko) Enes
Okić (Muharem) Miralem
Olovčić (Rasim) Hidaet
Omerović (Ismet) Sadija
Omerović (Omer) Amir
Omerović (Sabit) Mensur
Oputić (Duran) Ramiz
Orlović (Alija) Ibrahim
Oruč (Alija) Hamdo
Oručević (Pašan) Đulija
Osmanović (Emin) Rašid
Ilijaš
nije dobivao, primanja za Šabana?
Ilijaš
Hadžići
Ilijaš
Hadžići
Novi Grad
Ilidža
N.Sarajevo
Novi Grad
N.Sarajevo
Ilijaš
Centar
Ilijaš
Novi Grad
Novi Grad
Ilijaš
Vogošća
N.Sarajevo
Ilijaš
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
nema pripadnost armiji?
dobio 2013, lažna izjava
pen.inv 694 cenzus
dobio 2013, lažna izjava
nema 1 god Armije
primanja za suprugu?nije dobivao
dobio 2013
van roka
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
van roka
dobio 2013, lažna izjava
plata 393 km, 92-93 razlog
demobilizacije
dobio 2013, lažna izjava
van roka
primanja Safet 939 km, Selma
222, nije dobivao, cenzus
dobio 2013
van roka
pen.-inv. 590km, supruga
primanja?
postoje okolnosti iz člana 36
penzija 422 km, nije dobivao,
cenzus
dobio 2013
biro ok, nije dobivao, poresko
uvjerenje?
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013
van roka
dobio 2013
šta je sa suprugom?
dobila 2013 na ime supruga Pitić
Samira
nepotpun primanja?poresko
uvjerenje?
nije dobivao, razlog
demobilizacije?
dobio 2013
biro ok, med dok, dobio 2013,
lažna izjava
biro ok, nema porezne? Nije
dobivao
454 Osmanović (Fehim) Kemal
Kamenica
455 Osmanović (Hasan) Reuf
456 Osmanović (Hidan) Hidajet
Gornja Luka
Blagovac IV/12
Ilijaš
Vogošća
457 Osmanović (Mustafa) Safet
Orahov Brijeg do 25
Vogošća
458 Osmanović (Stefan) Slađana
459 Osmanović (Šemso) Hidan
Mojmilska 16
Blagovac IV/12
460 Palavra (Began) Jusuf
Huseina Đoze 334
Ilidža
461 Panjeta (Adem) Emir
Alipašina 95A
Centar
462 Panjeta (Began) Mujo
Kamenica 65
Stari Grad
463 Papračanin (Šaban) Mustafa
Hipodrom 74
Ilidža
464 Parganlija (Ćamil) Armin
Rogina 26
Stari Grad
465
466
467
468
469
470
Novo Naselje 94
Mahmutovac 148
Reisa Ef.Hadžiomerovića 16
Muhameda ef. Pandže
Safeta Hadžića 46
Paljevska 77
Ilijaš
Stari Grad
Ilidža
N.Sarajevo
Novi Grad
Novi Grad
471 Pitić (Ibro) Sabira
Ablakovina Čikma 11
Stari Grad
472 Podrug (Aziz) Zaim
Orahovačka do 4
Novi Grad
473 Podžić (Latif) Rusmir
Zahira Panjete 25
N.Sarajevo
474 Popović (Ragib) Jasmin
Gornje Čebedžije 9
Stari Grad
475 Prguda (Smajo) Osman
Dobrinjska 59
476 Pribinja (Rašid) Mehmed
Milinkladska 151
Patković (Hadžo) Ramo
Peco (Mujo) Meho
Pehilj (Sejdo) Fikret
Peljto (Rašid) Hajrija
Pervan (Alija) Šaćir
Pijuk (Adem) Hamed
Ilijaš
Novi Grad
Vogošća
Ilidža
List 12/17
N.Sarajevo
477
478
479
480
Pribišić (Akif) Azra
Prljača (Esad) Hajrudin
Purak (Sabit) Osman
Puriš (Avdo) Mustafa
Tinohovska 55
Plavi put
Kadarići
Rafaela Gaona
Hadžići
Ilidža
Ilijaš
Novi Grad
481 Pustahija (Mujo) Husein
Dejzina Bikića 99
482 Pušina (Ismet) Mirsad
Gornja Misoča
483 Radeljaš (Avdo) Ibran
Nadira Kafedžića 5
484 Radmilović (Asim) Izet
Dumača
485 Radmilović (Ibro) Idriz
Nadlipe Čikma 9
Stari Grad
486 Radonja (Sejdo) Himzo
Reisa Fehima Spahe 61
N.Sarajevo
487 Radušić (Mušan) Mujo
Sejfudina Prohe 22
488 Rahman (Edehem) Šefik
489 Ramić (Halil) Smajo
Kodžina 33
Polomska 126
Novi Grad
Ilijaš
490 Ramić (Munib) Samir
Alibega Firdusa 63
Novi Grad
491 Ramović (Amir) Zamfir
Bosanskih Kraljeva 17
Novi Grad
492 Raonić (Rifet) Nermin
493 Rašti (Adem) Naser
Fojnička 6
Ahmeda Bošnjaka 1
N.Sarajevo
Ilidža
494 Rešidović (Suljo) Mirsada
Binježevo 48
Hadžići
495 Riđić (Sado) Juso
Polomska 10
Ilijaš
496 Ristić (Stevo) Boriša
Bosanskih Gazija 41
Ilidža
497 Rizvanović (Šaban) Ekrem
498 Rizvanović (Šemso) Nail
499 Rotić (Aljo) Bahir
Alipašina 197
Sovrle bb
Put mladih muslimana do 16
Centar
Ilijaš
N.Sarajevo
500 Rovčanin (Kadrija) Galip
Iza Gaja 7
Stari Grad
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
Olovska 97
Mokrine 11
Mrakovo
Mrakovo
Paljevska 110
Zahira Panjete 149 E
Ljubinići 193
Ljubinići
Remze Ahmetovića 160
Vratuša
Cicin Han 130
Blagovac IV do 13
N.Sarajevo
Hadžići
Ilijaš
Ilijaš
Novi Grad
N.Sarajevo
Ilijaš
Ilijaš
Ilidža
Ilijaš
Centar
Vogošća
Sadiković (Huso) Mirsad
Sajnica (Ahmed) Safet
Sakić (Džemal) Ramo
Salan (Nazif) Namir
Salić (Abid) Emir
Salić (Tajib) Mehmed
Salihović (Edhem) Vahidin
Salihović (Esed) Mirsad
Salihović (Rasim) Šuhra
Salkić (Mešan) Hašim
Seferović (Ramiz) Elvedin
Sejmenović (Mujo) Đulsa
513 Sekavić (Aljo) Sejfudin
105. birgade
514 Selimović (Atif) Hazim
515 Selimović (Habib) Reuf
Obala 93
Vratuša bb
Centar
Ilijaš
Novi Grad
Vogošća
Ilidža
Centar
Ilijaš
Ilijaš
List 13/17
dobila 2013
dobio 2013
porezni obveznik
razlog demobilizacije?
nije dobivao, 92-94 razlog
demobilizacije
dobio 2013, lažna izjava
penzija 324 km, poresko
uvjerenje?
biro ok, nije dobivao, poresko
uvjerenje?
biro ok, poresko uvjerenje
nije dobivao, poresko
uvjerenje?primanja za Himzu?
plata 430 km, primanja za suprugu
ili biro?
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
biro ok, nije dobivao, uvjerenje o
pripadnosti?
nije dobivao, šta je sa
suprugom?poresko uvjerenje? 9294 razlog demobilizacije?Samo
Poresko dostavio ostalo ništa
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
penzija 323 km, razlog
demobilizacije
biro, šta je sa sinom? Penzija 360
km
92-94 razlog demobilizacije, nije
dobivao
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013
nije dobivao, primanja za
suprugu?poresko uvjernje?
dobio 2013
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013
pripadnost armiji?
dobio 2013
dobio 2013
van roka
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
penzija-inval.620 km, cenzus
pio 260 km, supruga biro??med
dok iz 2000 god, nije dobivao
van roka
92-94 razlog demobilizacije
516 Selimović (Hamdija) Nermin
Bosanski put 163
517 Selimović (Ibrahim) Besim
Gornji Kromolj do 42
518 Selimović (Mehmedalija) Mensur
Bosanski put 5
Ilijaš
519 Selimović (Zaim) Hamdija
Polomska 23
Ilijaš
520 Sijanić (Zejnil) Enes
Prvomajska 37
Novi Grad
521 Sikira (Emin) Zijad
Gornja Karaula
Ilijaš
522 Sinanija (Esad) Senad
But.Bataljona 79
Ilidža
523 Sinanović (Idriz) Refik
524 Siručić (Idriz) Enisa
525 Sivac (Alija) Huso
Ljubinići 107
Osječki put 3
Kadarići bb
Ilijaš
Ilidža
Ilijaš
526 Smaić (Osmo) Fikret
Donja Luka
Ilijaš
527 Smajić (Amir) Mustafa
Vrandučka 44
528 Smajilović (Zuhdija) Izeta
Ljubina
529 Smajlović (Nezir) Nerzeta
Humska 614
530 Smajović (Asim) Murat
Vlakovo
531 Smječanin (Jusuf) Seid
Vitkovac 272
Novi Grad
532 Softić (Džemail) Hamdija
533 Sokolar (Bego) Muharem
534 Spahić (Omer) Nihad
Goloderica 23
Polomska 33
I Bošnjačke 22
Stari Grad
Ilijaš
Ilidža
535 Sprečo (Fehim) Samira
Miševići 94
536
537
538
539
540
541
542
543
Bul.Meše Selimovića 8
Slatinski put 82
Branka Galeba 18
Nadira Kafedžića 33
Gornja Luka
Grude 26
Grude 26
Hasana Brkića 31
Subašić (Ahmed) Dilaver
Subašić (Alija) Tufo
Sućeska (Meho) Mirsad
Suljević (Mahzer) Bećir
Suljić (Idriz) Šaban
Sušić (Hasan) Samir
Sušić (Hasan) Senaid
Šabanović (Asim) Suad
Ilijaš
Centar
Novi Grad
Ilijaš
N.Sarajevo
Ilidža
Hadžići
Novi Grad
Vogošća
Centar
Novi Grad
Ilijaš
Hadžići
Hadžići
N.Sarajevo
544 Šabanović (Džulaga) Adem
Polomska 19
Ilijaš
545 Šabanović (Ismet) Fazil
546 Šabeta (Alija) Nezira
Karašnica
Medžazi 20
Ilijaš
Ilidža
547 Šabeta (Alija) Ramiz
Medžazi 20
Ilidža
548 Šabeta (Rašid) Edhem
Bostarići 75
Stari Grad
549 Šadija (Ćamil) Azemina
550 Šahović (Sejfo) Esed
Igmanskog Bataljona 27
Kodžina 103
Ilidža
Novi Grad
551 Šalaka (Mujo) Hakija
Ablagin Sokak 27
Stari Grad
552 Šaljić (Derviš) Mehmed
553 Šarić (Kadrija) Halid
Amira Krupalije 65
Blagovac
Novi Grad
Vogošća
List 14/17
2014- dobio bon, 2014 dobio jnp
300 km
pio 326 km, supruga biro??, nije
dobivao
dobio 2013
biro ok, 92-94 razlog
demobilizacije
nije dobivao, razlog
demobilizacije '91-10.02.94
dobio 2013
penzija 329 km, med.dok.
Supruga?
dobio 2013
penzija 828 km, cenzus
primanja?
biro ok, 92-94 razlog
demobilizacije
dobio 2013
nema 1.god.Armije, Razlog
demobilizacije?
1.718 km, nije dobivao, cenzus
nije dobio, biro ok, 92-93 razlog
demobilizacije
penzija 322 km, nije dobivao,
poresko uvjerenje?
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
razlog demobilizacije?
dobiveno na ime supruga Edina
2014.?
dobio 2013
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
primanja za suada i suprugu?
penzija 194 km, nije dobivao,
poresko uvjereje?
dobio 2013, lažna izjava
penzija 326 km, cenzus
penzija 326 km, razlog
demobilizacije?
253 km, 92-94 Razlog
demobilizacije
dobila 2013, lažna izjava
dobio 2013
penzija 322 km, poresko
uvjerenje?
van roka
dobio 2013, lažna izjava
570 Šehović (Edhem) Salem
dr.Silve Rizvanbegović do 32
571 Šehović (Nurija) Džemal
Viteška do 92
Novi Grad
572 Šenderović (Rizvo) Almir
573 Šesto (Ćamil) Mirhet
Mustafe Kamerića 5
Vitkkovac 2
Novi Grad
Novi Grad
primanja za Muharema, snahu i
suprugu?
biro ok, poresko uvjerenje
pripadnost armiji
dobio 2013
penzija 250 km, 92-94 razlog
demobilizacije, medi.dok.
dobio 2013
12.08.1994-16.10.1995,razlog
demobilizacije
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
primanja za Ahmu, 92-93 razlog
demobilizacije
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
dobio 2013, lažna izjava
šta je sa suprugom?nije dobivao,
med dok. Dijete bolesno
biro ok, nije dobivao, 92-94 razlog
demobilizacije?
611 primanja, cenzus
nije dobivao, poresko uvjerenje?
574 Šiljević (Lutvija) Mirsad
Kodžina 117
Novi Grad
plata 586 km, nije dobivao, cenzus
575 Šiljević (Vejsil) Nedžad
576 Šipkar (Osman) Ramo
577 Šito (Salko) Adem
Sulejmana Pačariza Hodže
105. Brigade 19
Humska 646
Novi Grad
Centar
N.Sarajevo
578 Šito (Šećo) Fata
Miševići 235
579 Šljivo (Ibro) Hamida
Gradačačka 14/2
Novi Grad
580 Šorlija (Ismet) Šuhra
Ragiba Džinde 39
Novi Grad
581
582
583
584
585
Ljubinići 64
Djevojačka Voda 43
Remzije Pehljivanovića 38
Binježevo 30
Alije Đerzeleza 1
Ilijaš
Novi Grad
Novi Grad
Hadžići
Stari Grad
dobio 2013
dobio 2013
dobio 2013
penzija 118 km, primanja za
djecu? Kućna lista?
dobio 2013
nije dobivala, penzija 666 km,
cenzus, primanja za djecu?
dobio 2013, lažna izjava
1.110, 00km nije dobivao,cenzus
van roka
dobio 2013
van roka
nije dobivao, primaja za suprugu
ili biro
dobio 2013, lažna izjava
dobio 2013
razlog demobilizacije?
plata 445 km, 92-94 razlog
demobilizacije?
dobio 2013
dobio 2013
biro ok, razlog demobilizacije?
nije dobivao, poresko
uvjerenje?biro ok
554 Šarić (Suno) Muharem
Ljubovčići 48
555 Šarkanović (Jovo) Željko
556 Šatrović (Hazir) Sanela
557 Šečić (Hamid) Hajrudin
Posavska 61
Zahira Panjete do 284
Sovrle
558 Šečić (Vejsil) Hava
Sovrle
559 Šehić (Abid) Refik
Lokve 174
Hadžići
560 Šehić (Abid) Šaha
Kamenica
Ilijaš
561
562
563
564
Mrakovo
Mlini 3
Lokve 59
Lokve 181
Ilijaš
Ilijaš
Hadžići
Hadžići
Šehić (Ahmo) Meho
Šehić (Fadila) Dževad
Šehić (Hamid) Senahid
Šehić (Muhamed) Samir
565 Šehić (Nurko) Ahmo
Mrakovo
566
567
568
569
Brezanska 82
Gornja Bioča
Kamenica
27. juli 517
Šehić (Osman) Sead
Šehić (Refik) Sahludin
Šehić (Zahid) Ibrahim
Šehović (Avdija) Hamdija
Špijodić (Šaban) Sado
Šukalić (Hasan) Kadir
Šuman (Meho) Mevludin
Šuno (Muharem) Mušan
Šurković (Muhamed) Semir
Hadžići
N.Sarajevo
N.Sarajevo
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Novi Grad
Ilijaš
Ilijaš
Hadžići
Ilidža
Hadžići
586 Šuško (Ismet) Džemal
Gornji Osjek 22
Ilidža
587 Tabaković (Mehmed) Meho
588 Tabučija (Ahmeda) Adis
589 Tahirović (Raif) Mulaz
Solakovići 73
Lješevo13
Hipodrom 48
Ilijaš
Ilijaš
Ilidža
590 Tahirović (Ramo) Evzo
Senada Čolića 9
Novi Grad
591 Tahirović (Zuhra) Mevludin
592 Talović (Šefik) Refidik
593 Tanković (Nezir) Mehmedalija
D.Ibrahim bega 1
Vratuša
Vratuša 105
Centar
Ilijaš
Ilijaš
594 Tatlić (Hajdar) Mevsud
Smaila Šikala 301
Novi Grad
List 15/17
595 Tatlić (Hamdo) Nuhan
Hladivode 101
Stari Grad
596 Terza (Ibrahima) Halid
Mahmutovac 59
Stari Grad
597 Tirić (Hamid) Alija
Bosanski put 169
Ilijaš
598
599
600
601
602
603
604
Amira Krupalije 99
Braće Kršo 35
Iza Gaja 5
Duranovići 17
Fra Matije Divkovića 97
Dragovići 63
Alberta Fortisa 70
Novi Grad
Vogošća
Stari Grad
Hadžići
N.Sarajevo
Hadžići
Centar
605 Turkušić (Muharem) Hasiba
Rasima Turkušića 28
Novi Grad
606 Turudić (Ramiz) Šefko
Lokve
607 Tvrtković (Alije) Mehmed
Novopazarska 390
Novi Grad
608 Uka (Meta) Nezir
Jajčka 28
Novi Grad
609 Uzunović (Hasan) Mirsad
610 Uzunović (Hasib) Mustafa
Akufa Šeremeta 16
Požegina 7
Novi Grad
Stari Grad
611 Uzunović (Mehmed) Memsud
Cicin Han 51
612 Vatreš (Asim) Enver
Rogina 119
Stari Grad
613 Velagić (Salem) Edib
Bistrik 96
Stari Grad
614 Velić (Ibro) Salko
615 Veljan (Ramo) Dževad
Ljubinići252
Hameda Buljubašića 19
Ilijaš
Novi Grad
dobio 2013
penzija 322 km, na rodnom
oženjen?
nije dobivao, primanja za
suprugu?
dobio 2013
primanja za suprugu?
dobio 2013
razlog demobilizacije?
dobio 2013, lažna izjava
penzija 575 km, cenzus
500 km cenzus
nije dobivala, biro za drugog sina?
Poresko za Eminu i sina?
Primanja 360 km
razlog demobilizacije?
primanja za Mehmeda?med dok,
nije dobivao
penzija 322 km, pripadnost
Armiji?
van roka
čl. 77 Zakona - dužnik
med dok, šta je sa suprugom?nije
dobivao
umro
plata 386 km, nije dobivao,
poresko uvjerenje?
dobio 2013
dobio 2013
616 Višća (Sefer) Halil
Ugorsko II do 45
Vogošća
penzija 589 km, med dok, cenzus
617 Viteškić (Alija) Enes
Butmirska Cesta 66
Ilidža
618 Vladović (Faid) Sanel
619 Vlahovljak (Arif) Amra
620 Vlahovljak (Ramiz) Esed
Kromolj 122
Nahorevska do 252
Mačkareva 32
Centar
Centar
Stari Grad
621 Vrago (Fahrudin) Nedžad
Tekij 38
622 Vražalica (Hasib) Senad
Zahira Panjete do 420
N.Sarajevo
623 Vricić (Džafer) Nazif
Strošići 29
Stari Grad
624 Vučijak (Šerif) Samir
625 Zametica (Asim) Munib
626 Zametica (Ismet) Alma
Garovci 64
Kovačevac 192
Vranjače
Hadžići
Ilidža
Centar
627 Zasela (Nurko) Fehrija
Sulje Jahića 6
Novi Grad
628 Zec (Ahmet) Osman
Ibre Ćeske 59
Novi Grad
penzija 212 km, nije dobivao, šta
je sa suprugom?
postoje okolnosti iz člana 36
ne ispunjava uslove
dobio 2013
poresko uvjerenje?ček od penzije
za majku, nije dobivao
van roka
nije dobivao, primanja za
suprugu? Pripadnost armiji?
dobio 2013
šta je sa suprugom? Inv 105 km.
van roka
pen-inv 625km, cenzus, nije
dobivao
izjavu dala Alma?, nije dobivao
629 Zec (Safet) Memnun
Jarčedoli 48
Stari Grad
plate 911 km, nije dobivao cenzus
630 Zelinčević (Mihajlo) Dejan
631 Zolota (Huso) Halid
Bosanski put 235
Emerika Bluma 20
Ilijaš
N.Sarajevo
jnp-potpisan
dobio 2013
Totić (Mumin) Ismet
Trebinjac (Mehmed) Refik
Trnka (Bajro) Husnija
Tufo (Adem) Fikret
Tupani (Sulejman) Rizo
Turčinović (Alija) Azem
Turković (Ibrišim) Naza
Hadžići
Centar
Centar
List 16/17
biro, na rodnom listu oženjen, na
kućnoj listi sam?
biro ok, 91-94, razlog
demobilizacije?
632 Zorlak (Galib) Zijad
Nahorevo 115
Centar
633 Zorlak (Mehmed) Fehrija
Igamanskih Zmajeva 191
Ilidža
634 Zornić (Rasim) Mehmedali
Nedžada Mušića 35
Centar
JNP 400km, razlog demobilizacije
635 Zukan (Sulejman) Edin
Ljuninići
Ilijaš
636 Zukić (Salih) Džemila
Adema Buče 128
637 Zukobašić (Ismet) Miralem
Alipašina 243
638 Žderović (Nedžib) Hasnija
639 Žero (Ismet) Sead
640 Žiga (Hilmo) Zufer
Pandurka 45
Kamenica
Brijšće Brdo 87
Ilidža
Ilijaš
Novi Grad
641 Žiga (Omer) Hajrudin
Ranovačka 75A
Novi Grad
642 Žigović (Ibrahim) Kaćo
Vejsila Čurčića 36
Novi Grad
643 Žilić (Zejnil) Seid
Mrakuša 90
nepotpun, šta je sa suprugom?
pen-inv 684 km, nije dobivao,
cenzus
penzija 348 km, primanja za oca i
majku?nije dobivao
inv. 360 km cenzus
supruga biro?
penzija-inval.684 km, cenzus
penzija-invalidnina 786 km, nije
dobivao, prijedlog 300 km JNP,
primanja za suprugu ili biro,
poresko za suprugu
nepotpun
Novi Grad
Centar
Centar
Zaključno sa rednim brojem 643.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Ova preliminarna lista lica čiji zahtjevi nisu potpuni za ostvarivanje prava na obezbjeđenje ogrjeva u 2014.godini nije
konačna i protiv iste može se izjaviti prigovor ministru za boračka pitanja Kantona Sarajevo u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja
"Obavještenja" u dnevnom listu "Avaz". Prigovor se podnosi putem protokola Kantona Sarajevo, neposredno ili putem pošte naslovljeno na ovo
Ministarstvo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, Sarajevo.
Obradila:
Dženana Mistrić
Kontrolisao:
Osman Smajlović
MINISTAR
mr. Faid Hećo
List 17/17
Download

Ogrjev 2014-Nepotpuni Preliminarna.pdf