Broj: 06-23-5848-3K/14
Sarajevo, 31.12.2014.godine
Na osnovu člana 35. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine
Kantona Sarajevo“, broj 45/12-Prečišćeni tekst i 26/14), čl. 17. do 20. Uredbe o načinu i uslovima rješavanja
stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 40/14 Prečišćeni tekst) i čl. 5. i 8. Pravilnika za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za
rješavanje stambenih potreba (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. 36/07, 36/08, 18/11, 42/12 i 24/13) a u
skladu s Javnim pozivima za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu
sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u Kantonu Sarajevo za 2014.godinu, Ministar za
boračka pitanja Kantona Sarajevo donosi
KONAČNU LISTU KANDIDATA KOJI IMAJU POTPUNU DOKUMENTACIJU ZA OSTVARIVANJE
PRAVA NA JEDNOKRATNU BESPOVRATNU DODJELU SREDSTVA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH
POTREBA U VIDU IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA I PRUŽANJA GRAĐEVINSKIH
USLUGA A KOJIMA SE NIJE MOGLO UDOVOLJITI ZBOG OGRANIČENIH BUDŽETSKIH
SREDSTAVA ZA 2014.GODINU.
I
R.b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Prezime (ime oca) ime
Osmanović (Ahmed) Hatiđa
Talović (Jašar) Šefik
Hajro (Omer) Fadila
Ćosić (Mulo) Ramiza
Kovačević (Mehmed) Nura
Klino (Aljo) Nura
Čutura (Kasim) Fikreta
Bečić (Nazif) Fatima
Mrdić (Mehmed) Mejra
Branković (Mujo) Fehrija
Mahmutović (Nasuf) Muniba
Memić (Suljo) Mirsad
Hodžić (Hasan) Mujo
Hrustanbegović (Ibrahim) Aiša
Mahmutović (Izet) Sabina
Maslo (Sejdo) Seida
Hodžić (Alija) Hatidža
Muhotić (Šemso) Milaleta
Duraković (Jusuf) Mustafa
Nezirević (Began) Zineta
Muhović (Ahmed) Jasmina
Ivazović (Mehmed) Elvedina
Daglar (Suljo) Hajrija
Status
ŠP
RVI 100%
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
RVI 100%
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
Adresa
9. brdske brigade
Porodice Ribar
H.Beširevića
Salkanov han
XII hercegovačke brig.
Hambina carina
Bosanska
Humska
Sulje Jahića
Kromolj
Humska
Nebočaj
Gorji Kromolj
Hladivode
Paje
Omera Šahića
Iza gaja
Potur Šahidijina
Trg nezavisnosti
Brezanska
Reisa ef. Spahe
Safeta Ahmetspahića
Plavi put
29
37
19
35
30
18
12
650
33
41
221
24
17
42
6
8
12
35
3
96
67
66
65
Općina
Bodovi
Hadžići 483
Novo Sarajevo 398
Centar 397
Ilijaš 390
Hadžići 386
Stari Grad 382
Novi Grad 378
Novo Sarajevo 377
Novi Grad 377
Centar 374
Novo Sarajevo 372
Vogošća 372
Centar 371
Stari Grad 365
Stari Grad 360
Novi Grad 357
Stari Grad 352
Novi Grad 342
Novi Grad 337
Novi Grad 332
Novi Grad 332
Novi Grad 332
Ilidža 332
R.b
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Prezime (ime oca) ime
Kršo (Safet) Hanumica
Kandžetović (Ibrahim) Mirhad
Spasojević (Relja) Veselinka
Korjenić (Mustafa) Munira
Trifković (Aljo) Nura
Šuvalija (Selim) Pašija
Čamdžija (Mušan) Ajkuna
Šahmanović (Ibrišim) Rešida
Zulčić (Hamed) Mirsada
Beha (Šahbaza) Rasim
Čaušević (Mušan) Šaćira
Mašić (Šaćir) Munevera
Nišić (Osman) Zineta
Valjevčić (Mustafa) Mevlida
Hota (Salko) Rabija
Žiško (Agan) Mustafa
Sivac (Salko) Latifa
Softić (Abid) Sehija
Pehilj (Hazim) Nermina
Jahić (Ramiz) Zineta
Preljević (Ejup) Hamida
Muhić (Muhamed) Reuf
Mujezin (Huso) Fadila
Čorbo (Alija) Ekrija
Status
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
RVI 100%
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
ŠP
Adresa
Bjelave
Bratunačka cesta
Bosanska
Muhameda ef. Pandže
Terezije
Baruthana Nova
Trg solidarnosti
Adema Buće
126 Ilijaške brigade
Makljen
R.f.Spahe čikma
Briješće brdo
Grbavička
Adija Mulabegovića
Jukićeva
Nova
Bistrik medresa
Gajev trg
Grbavička
Safeta Hadžića
Bijela česma
Mustafe Kamerića
Sulejmana ef. Musića
Drinska
111
6
16
263
60
17
3
457
54
bb
128
164
61
4
132
14
7
2
42
40
12
2
5
106
Općina
Bodovi
Centar 332
Ilidža 331
Novi Grad 326
Novo Sarajevo 324
Centar 317
Stari Grad 317
Novi Grad 316
Novi Grad 301
Ilijaš 301
Ilijaš 297
Novi Grad 297
Novi Grad 296
Novo Sarajevo 287
Novi Grad 281
Centar 277
Centar 277
Stari Grad 264
Stari Grad 262
Novo Sarajevo 257
Novi Grad 251
Stari Grad 246
Novi Grad 245
Novi Grad 242
Novo Sarajevo 207
Zaključno sa rednim brojem 47.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Ova Lista je konačna u upravnom postupku i protiv iste nije dopuštena žalba,
ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana objavljivanja
Obavještenja u dnevnom listu.
Obradio:
Rasim Duraković
Kontrolisao:
Osman Smajlović
MINISTAR
mr. Faid Hećo
Download

Ugradnja i grad.materijal 2014 P.pdf