BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEV O
OPĆINA VOGOŠĆA
OPĆINSKI NAČEL NIK
Broj: 02-25-294/15
Vogošća,12.02.2015 godine
OPĆINSKO VIJEĆE
V OG OŠĆA
PREDLAGAČ:
Općinski načelnik
OBRAĐIVAČ:
Služba za kom unalne poslove, obnovu i razvoj,
i poslove m jesnih zajednica
SADRŽAJ:
Izvještaj o stanju vodovodno-kanalizacione mreže
i lokalnih vodovoda na području općine Vogošća za
2014. godinu.
Dostavljamo Vam Izvještaj o stanju vodovodno-kanalizacione mreže i lokalnih
vodovoda na području općine Vogošća za 2014. godinu na raz matranje i usvajanje.
PREDLAGAČ
OPĆINSKI NAČELNIK
________________
Edin Sm ajić
Na osnovu člana 71.stav 1. tačka 2 Statuta Općine Vogošća („Službene novine
Kantona Sarajevo“, broj: 3/09 – Novi prečišćen tekst, 52/12 i 28/13) i člana 103. Poslovnika
Općinskog vijeća Vogošća („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 12/09, 5/11, 2/13 i 44/13)
Općinsko vijeće Vogošća na sjednici održanoj
godine, donijelo je
Z A K LJ U Č A K
Usvaja se Izvještaj o stanju vodovodno-kanalizacione mreže i lokalnih vodovoda na
području općine Vogošća za 2014. godinu.
Broj: 01-05Vogošća,
/15
.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA
_____________________________
Piknjač Esad
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SA RAJEVO
OPĆINA VOGOŠĆA
OPĆINSKI NAČELNIK
Služba za kom unalne poslove, obnovu i razvoj
i poslove m jesnih zajednica
Broj: 07-25-294/15
Vogošća, 12.02.2015. godine
IZVJEŠTAJ
o stanju vodovodne i kanalizacione mreže i lokalnih vodovoda
na području općine Vogošća za 2014. godinu
UVOD
Općina Vogošća se nalazi u sastavu Kantona Sarajevo i locirana je šest km od centra
Sarajeva. Površina Općine je 72 km², a broj stanovnika se procjenjuje na oko 30 hiljada što je
za oko 30% više nego po popisu iz 1991. godine.
Porast broja stanovnika povlači i porast komunalnih usluga (u ovom slučaju povećanje
vodosnabdijevanja pitkom vodom i povećanje odvođenja otpadnih voda). Visinski prostor
Općine je vrlo razvučen od 500 do 1500 m.n.m., što dovoljno govori o problemima u pogledu
vodosnabdijevanja. Gradski vodovodni sistem pokriva visinu do 580 m.n.m. (gravitaciono),
odnosno do 620 m.n.m. (potisno). Područja iznad ove kote snabdijevaju se iz lokalnih
vodovodnih sistema. Prostorno gledano to je oko 50%, a brojčano u s mislu stanovnika je omjer
70% gradski, a 30% lokalni način vodosnabdijevanja.
Vodosnabdijevanje nije loše pogotovo iz gradskog vodosistema, ali bi moglo biti i bolje,
obzirom da su problemi sa kojim se suočavamo rješivi. Naime, jedan dio urbane zone Vogošća
u ponoćnim satima ostaje bez vode, što je apsurd ako se zna da od raspoloživih 80 l/s KJKP
«ViK» Sarajevo od BAGS ENERGOTEHNIKE d.d. kupuje samo 40 l/s, a ovaj problem pravdaju
noćnim režimom prepumpavanja vode. Drugi problem se ogleda u enor mnim gubicima vode iz
sistema zbog brojnih kvarova na mreži, a da stvar bude gora, sanacija tih kvarova umjesto 72
sata traje 72 dana, uz napomenu da je repromaterijal toliko nekvalitetan i nedostatan da se
popravke improviziraju a sanirani kvarovi nakon par dana ponavljaju.
Kada je u pitanju lokalno vodosnabdijevanje, osnovni problem se ogleda u sve slabijoj
izdašnosti izvorišta od posljedica divlje sječe šume ili od globalnog zagrijavanja, zatim u slabom
gazdovanju i dakako u neracionalnoj potrošnji. Vrijedno bi bilo napomenuti da i zabrana
paralelnog kor ištenja gradske i lokalne vode ima negativan trend, zbog čega u svim područjima
gdje dođe do izgradnje gradskog vodosistema, po nepisanom pravilu dolazi do zapuštanja i
gubljenja lokalnih vodnih resursa. Dakle prelaskom na gradsko vodosnabdijevanje, lokalni
vodosistem se polako gasi i pada u zaborav, a zbog nebrige polako se gubi i odumire.
Sistem za prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda (gradski i lokalni) je u
mnogo podređenijem položaju. Izgradnju gradskog vodosistema nije pratila izgradnja
kanalizacionog sistema, što je prouzrkovalo divlju ili bolje rečeno neplansku i nekvalitetnu
izgradnju lokalnih cjevovoda, bez revizionih okana i pravilnih pr iključaka, a nerijetko su problemi
rješavani nestručnom i nepropisnom izgradnjom septičkih jama. I jedan i drugi način su imali
kratkoročne rezultate, a posljedice su dalekosežne i veoma teške. Shodno tome sada se
društvena zajednica suočava sa jednim teškim problemom koji je skup za rješavanje, a još
skuplji ako se odgađa i ne rješava. Da stvar bude gora sistem stanogradnje i naseljavanja je
rastao a sistem prikupljanja, odvođenja i prečišćavamja je stagnirao, tako da sada imamo
zagađene sve vodotoke, sve jaruge a ni izgrađeni sistemi ne funkcionišu na visokom nivou (sve
su češći kvarovi i sve teže i skuplje popravke). Pored ogromnih potreba za gradnjom novih
kanalizacionih sistema javlja se neizbježna potreba i za rekonstrukcijom postojećih.
•
CENT RALNI ( GRADSKI ) VODOVODNI SIST EM
U izvještajnom periodu, Služba se angažovala na vođenju aktivnosti na redovnom i
vanrednom održavanju gradske i lokalne vodovodne mreže, na cijelom području općine
Vogošća, kao i na aktivnostima oko izrade projekata za novu vodovodnu mrežu. Nadležna
općinska služba je prijavila preko sto kvarova a još toliko je prijavljeno pozivima građana, ili
sekretara MZ-a i članova Savjeta MZ-a. Osim toga KJKP ViK Sarajevo - Pogon Vodovod ima i
svog predstavnika (terenski nadzor) koji kontroliše stanje po pitanju vodosnabdijevanja na
području općine Vogošća.
Kada je riječ o vanrednom održavanju treba istaći da je Općina uzela učešće u
interventnim sanacionim aktivnostima, nastalim od posljedica majskih poplava i klizišta kao
naprimjer u dijelu ul. Muje Šejte iza broja 66. Na ovom lokalitetu Općina je obezbijedila montažu
i plastični materijal za 120 m alternativnog nadzemnog cjevovoda i 5 pr iključaka, a KJKP
Vodovod je izvršio vezivanje i ispiranje, odnosno uzorkovanje vode. U novembru 2014. godine,
Općina je ponovo uzela učešća i pripomogla KJKP Vodovodu da privremeni (alternativni)
cjevovod prebaci na podzemnu mrežu u cilju preventive od smrzavanja vode. I u ovom slučaju
je Općina obezbijedila materijal i rad, a KJKP ViK je pružio tehničku pomoć.
Kada je riječ o projektovanju novih cjevovoda u cilju proširenja gradske vodovodne
mreže, nema podrške od KJKP ViK Sarajevo, ni kroz izradu projekata ali ni kroz podršku u
smislu davanja saglasnosti. Jedina pomoć se ogleda u ranijoj izradi projekata rekonstrukcije
azbest-cementnih i liveno željeznih cjevovoda. Ipak treba istaći da je KJKP ViK Sarajevo uradio
Glavni projekat za rekonstrukciju najugroženije dionice cjevovoda, u dijelu ul. Donji Hotonj lokalitet iz među ambulante i džamije i to 192 m cjevovoda Ø 200 mm, 396 m cjevovoda Ø 150
mm i 174 m cjevovoda Ø 100 mm, dok je Općina pribavila Glavni projekat rekonstrukcije
cjevovoda i kućnih priključaka u ul. Slatinski put.
Ipak problemi u pogledu planiranja, finansiranja, odnosno implementacije projekata na
terenu kroz širenje postojećih kapaciteta, su na neki način i razumljvi, s obzirom na cjelokupnu
situaciju u ovom KJKP-u, ali je zabrinjavajuće stanje po pitanju sanacije kvarova na postojećoj
mreži i njeno održavanje. Osim velikih gubitaka vode zbog čestih i dugotrajnih kvarova, postoji i
realna opasnost od nanošenja značajne štete drugim objektima komunalne infrastrukture, zatim
stambenim, gospodarskim, sportskim, industrijskim i drugim objektima, a nije isključena ni
pojava klizišta. Zbog toga bi KJKP Vodovod Sarajevo trebao, brže i efikasnije reagovati kada su
u pitanju popravke kvarova, jer od prijave kvara do njegove popravke, zna proteći i po mjesec
dana, a u nekim slučajevima i više, a da stanje bude još gore, vodokvar se ponovi za par dana
ili za par sedmica što upućuje na zaključak da su intervencije nekvalitetne, kako zbog
nestručnosti i nemara tako i zbog nedostatka materijala i rezervnih dijelova.
Osim ovih poteškoća treba navesti i tešku, gotovo nikakvu saradnju sa KJKP «Vodovod»
Sarajevo, po pitanju projektovanja novih cjevovoda, odnosno po pitanju proširenja gradskog
vodovodnog sistema na rubna područja, koja se vodosnabdijevaju iz lokalnih izvorišta i koja
muke muče u sušnim per iodima. Primjeri navedenog su gornji dijelovi Krivoglavaca, Ljubine,
Poturovića, Kremerša, Tihovića i t.d. Nadležna služba svake godine KJKP «ViK» Sarajevo
kandiduje ova područja za izradu projektne dokumentacije i svaki put dobije odgovor da oni
nemaju dovoljno kapaciteta, a kada Općina iskaže spremnost da o svom trošku obezbijedi
projektnu dokumentaciju, naiđe na negativan stav KJKP «ViK» Sarajevo ili bolje rečeno ne
dobije zeleno svjetlo niti saglasnost za proširenje postojeće gradske vodovodne mreže.
Važno je napomenuti da je služba u 2014. godini obišla terene u Krivoglavcima I i II, zatim
u Svrakama, Ljubini, Poturovićima, Kremešu (područja u kojima svake godine dođe do prekida
vodosnabdijevanja iz lokalnog vodosistema, zbog čega je Općina prinuđena da u sušnim
periodima ova ali i druga područja, kao npr. Tihovići, Gornja Jošanica opskrbljuje cisternama, i u
tu svrhu utroši značajna sredstva. U zadnje tri-četiri godine prosječni troškovi po ovom pitanju
su oko 30.000,00 KM na godišnjem nivou, uz napomenu da je ovo prelazno rješenje koje ne
odgovara ni Općini a ni građanima.
Na kraju ipak treba istaći, da su ratna zbivanja i na KJKP «ViK» Sarajevo ostavila teške
posljedice, počev od oštećenja mreže i objekata, preko improviziranih sanacija kvarova do
zapuštanja vodovodnog sistema u pogledu održavanja. Ako se ovome doda i odliv kvalitetnih
majstora i stručnog kadra po raznim osnovama, neadekvatna naplata kao i bespravna
potrošnja, otežana nabavka rezervnih dijelova zbog zastarjelosti sistema, velika potrošnja
struje, onda je gore navedena saradnja donekle i razumljiva i na neki način zadovoljavajuća, a
to najbolje ilustruje činjenica da je vodosnabdijevanje Vogošćana iz gradskog vodovodnog
sistema dosta dobro, odnosno imaju najmanji stepen redukcije u odnosu na ostale dijelove
grada, odnosno Kantona Sarajevo.
Treba znati da je površina općine Vogošća 72 km² sa visinskim rasponom od 500 do 1500
m.n.m., što dovoljno govori o problemu dovođenja gradske vode. Takođe treba istaći da se
vodosnabdijevanje područja općine Vogošća iz centralnog vodovodnog sistema vrši preko
rezervoara Kobilja Glava zapremine 5000+5000 m³, izgrađenog na koti 647 m.n.m. sa 40 l /s.
Voda iz ovog rezervoara se distribuira u rezervoar Hotonj zapremine 500 m³ na koti 590 m.n.m.
i dalje u rezervoar Jošanica zapremine 500 + 500 m³ na koti 600 m.n.m., odakle se distribuira u
naselje Donja Jošanica I i II kao i u urbanu zonu Vogošće i dalje prema Semizovcu. Drugi
pravac gradskog vodosnabdijevanja se vrši iz Peračkog vrela protoka 40 l/s, preko rezervoara
Gornja Vogošća zapremine 3000 m³ na koti 586 m.n.m. i preko rezervoara Donja Vogošća
zapremine 1300 m³ na koti 545 m.n.m. zatim preko rezervoara Gornja Jošanica II zapremine
35 m³, te rezervoar Vranjak zapremine 100 + 100 m³ na koti 595 m.n.m. Važno je napomenuti
da je izdašnost Peračkog vrela 120 l / s, što znači da postoji mogućnost povećanja dotoka u
rezervoare Gornja i Donja Vogošća (Vogošća I i Vogošća II), uz uredovanje vlasničkih odnosa
nad vodovodnim sistemom Peračko vrelo.
•
LOKAL NA VODOVODNA MREŽA I OBJEKTI
Lokalni vodovodi su samostalni objekti, postrojenja, oprema i vodovodna mreža, sa
vlastitim zahvatom vode, koji služi za snabdijevanje vodom pojedinih lokaliteta, a koji se iz
tehničkih ili drugih razloga ne mogu priključiti na centralni vodovodni sistem.
Lokalni vodovodi na području općine Vogošća su izgrađeni samodoprinosima građana, uz
pomoć Općine Vogošća, te su iz tog razloga građani vlasnici i ujedno upravitelji na lokalnim
vodovima.
Područja općine Vogošća na kojima se građani vodosnabdijevaju iz lokalnih vodovoda
su: dio naselja Blagovac, Tihovići, Kremeš, dio naselja Gornja Jošanica I, Kr ivoglavci, dio
naselja Poturovići i Ljubina, dio naselja Svrake i Donja Vogošća, te kompletna MZ Gora.
Za lokalne vodovode Donja Vogošća, Sedam vrela, Paljevo, Tihovići, Blagovac i Krivoglavci,
Općina Vogošća u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Kantona Srajevo vrši redovnu
kontrolu higijenske ispravnosti vode kao i nabavku potrebne količine rezidualnog hlora.
U per iodu kada je na snazi bila Odluka o proglašenju stanja pr irodne nesreće na
području općine Vogošća izazvane poplavama i klizištima preporuka Zavoda za javno zdravstvo
KS je bila da se za sva naselja koja se vodosnabdijevaju iz lokalnih vodovoda obezbijede
cisterne sa pitkom vodom ili flaširana voda za piće, što je Općina Vogošća i učinila.
U toku 2014. godine Općina Vogošća je u više navrata intervenisala odnosno pomagala
(u građevinsko-zanatskom materijalu ili angažovanjem stručne firme) građanima u rješavanju
nastalih kvarova na lokalnim vodovodima, a posebno u periodu stanja prirodne nesreće.
Na inicijativu Službe, u saradnji sa Savjetima mjesnih zajednica, održani su zborovi građana
naselja koja se vodosnabdijevaju iz lokalnih vodovda, te su ponovo izabrani Odbori za
upravljanje lokalnim vodovodima.
Nadamo se da će se stanje upravljanja i gazdovanja lokalnim vodovodima sa novim
Odborima značajno popraviti na svim područjima, jer su te aktivnosti do sada bile vrlo loše
organizovane na većini lokalnih vodovda.
Takođe, uz pomoć Savjeta mjesnih zajednica formirana je baza podataka lokalnih
vodovoda na području općine Vogošća, koja za sada nije potpuna, odnosno ne obuhvata sva
izvorišta pitke vode, ali će se dopunjavanje baze podataka vršiti kontinuirano.
Sa stanovišta zdravlja stanovništva i obezbjeđenja kvaliteta životnih uvjeta, Općina Vogošća je
u toku 2014. godine pokrenula aktivnosti na izradi elaborata uspostave zaštitnih zona i mjera
sanitarne zaštite izvorišta.
Ovi elaborati su se trebali raditi sa posebnim osvrtom na praktičnu primjenu zaštitnih
zona i mjera zaštite lokalanih vodovoda, s ciljem obezbjeđenja dovoljnih količina higijenski
ispravne vode korisnicima.
Nažalost sve aktivnosti oko izrade elaborata su prekinute stupanjem na snagu Odluke o
proglašenju stanja prirodne nesreće na području općine Vogošća izazvane poplavama i
klizištima.
U predstojećem periodu se planira nastavak ovih aktivnosti odnosno izrade elaborata za
pojedine lokalne vodovode, a nakon toga i donošenje Odluke o izgradnji, upravljanju,
korištenju, zaštiti i održavanju lokalnih vodovoda.
Želimo istaći da, korisnici lokalnih vodovoda koji su ujedno i vlasnici istih, ne pokazuju
dovoljno interesovanja za poboljšanje uređenja ove oblasti, iako su prema Zakonu o vodama
Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 18/10) oni ti koji brinu o
upravljanju tim objektima.
•
KANALIZACIJA (gradska i lokalna)
Nadležna Služba je u prethodnom izvještajnom periodu vodila aktivnosti na redovnom i
vanrednom održavanju gradske i lokalne kanalizacione mreže. Redovno održavanje se
uglavnom ogledalo u saradnji Općine sa KJKP «ViK» Sarajevo i to kroz identifikaciju i popravku
kvarova, te kroz brojna pročepljenja gradskih uličnih kanala i revizionih okana.
Vanredne
aktivnosti su provođene, kroz pročepljenja začepljenih šahtova i uličnih kanala na lokalnoj i na
priključnoj kanalizacionoj mreži. Treba istaći da je redovno održavanje gradske kanalizacione
mreže vršeno ispod očekivanja, odnosno nije bilo sanacionih zahvata na mreži, rekonstrukcije
šahtova, mehaničkog čišćenja šahtova, proljetne i jesenje akcije propiranja primarne i
kolektorske mreže, pregleda i zamjene oštećenih ili nedostajućih poklopaca i td. Posljedice
ovakvog gazdovanja vode u zapuštanje kanalizacionog sistema i njegovo brže propadanje, što
potvrđuje i julska intervencija na propiranju kišne kanalizacije od ul. Omladinska do ul. Braće
Kršo. Istina na pis meni poziv, bolji je odziv na propiranju kišne nego fekalne kanalizacije.
Intervencije na fekalnoj kanalizacionoj mreži se uglavnom svode na pročepljenje specijalnim
vozilom «WOMA». Treba istaći da su redovne aktivnosti lošije od onih koje se realizuju putem
narudžbenice, a primjer je da se u kanalima u kojima je primjećeno prisustvo žila, ne čiste
temeljito niti se koristi kamera za pregled. Uglavnom se sve, malo veće popravke pokušavaju
prebaciti na Općinu, baš kao i podjela mreže i okana na «Javnu» i «Pr iključnu», a sve iz razloga
što se intervencije na Javnoj mreži ne plaćaju, a na priključnoj plaćaju.
Od aktivnosti koje je u 2014. godini provela KJKP ViK Sarajevo Pogon Kanalizacija, treba
istaći rekonstrukciju dijela kanalizacione mreže u naselju Barica kod BP «HIFA», (dugogodišnji
problem), koji je konačno riješen sredstvima Evropske banke.
Što se tiče općinskih aktivnosti treba istaći, da je u sklopu sanacije klizišta urađena
značajna kišna i fekalna odvodnja. S tim u vezi riješena je kišna, fekalna i drenažna odvodnja iz
naselja Novi rezervoar, te iz najvećeg dijela ulice Kobilja glava, dok je u Semizovcu urađena
kišna, fekalna i drenažna odvodnja sa lokaliteta Stara cesta i Zukića brdo, te fekalna odvodnja
sa velikog dijela lokaliteta Vranjak. Također je urađena kišna i fekalna kanalizacija na 6 – 7
odvojenih lokaliteta na području MZ Hotonj, kao i na drugim MZ- ma kroz program HITNIH
intervencija. Završena je izgradnja kolektora za 4 naselja uz lijevu obalu rijeke Vogošće.
Takođe treba istaći da je Općina naručila i iskoordinirala brojne intervencije KJKP „ViK“
Sarajevo na pročišćavanju i propiranju priključnih vodova u urbanoj zoni i naročito na lokalnoj
kanalizaciji u rubnim područjima, u kojima isticanje fekalija može dovesti do aktiviranja klizišta.
S tim u vezi izvršena su pročepljenja na slijedećim adresama:
- ul. Mitra Šućura kod broja 6., dva puta.
- ul. Ul. Tihovići kod broja 52.
- ul. Donja Vogošća u blizini željezničke zgrade.
- ul. Igmanska kod broja 53.
- ul. Slatinski put iz među brojeva 31 i 37.
- ul. Kenana Brkanića kod broja 29.
- ul. Tihovići do broja 46
- ul. Ahmeda Rizve broj b.b.
- ul. Stara cesta I kod broja 30.
- ul. Rašida Bešlije kod broja 64.
- ul. Stara cesta I kod broja 8.
- ul. Kenana Brkanića ispod OŠ Zajko Delić
- ul. Donja Vogošća kod br. 9.
- ul. Jošanička br. 149.
-
ul. Stara cesta I kod br. 8.
ul. Jošanička br. 80. na i oko zgrade Općine.
ul. Svrake IV br. 18.
ul. Braće Halač br. 4.
ul. Stara cesta bb u Semizovcu (putni propust na putu za Zukića brdo).
Pored intervencija specijalnim vozilom WOMA na pročišćavanju i propiranju kanala i šahtova
vođene su i aktivnosti na pribavljanju saglasnosti na projekte izgradnje kanalizacione mreže za
naselje Krivoglavci III i za izgradnju fekalnog prečistača za naselje Krivoglavci III. Osim toga
pribavljena je projektna dokumentacija za izgradnju separatne kanalizacije Gornja Jošanica I i
separatne kanalizacije za lokalitet Hotonj IV, a vođeni su zajednički pregovori općina Vogošća,
Ilijaš i Breza, sa Slovenačkom firmom «PROJEKT» d.d. Nova Gorica, o izradi projekne
dokumentacije za kolektorsku kanalizacionu mrežu i prečistač za tri općine, ili prečistač za
svaku Općinu. U vezi sa navedenim urađen je idejni projekat radi uvida i izjašnjavanja, a nakon
izrade Glavnog projekta o trošku Evropske Unije, Slovenci bi aplicirali za sredstva iz EU.
Treba istaći, da je situacija sa prikupljanjem i odvođenjem otpadnih voda, na području
općine Vogošća veoma teška i da je za poboljšanje iste potrebno mnogo više sredstava od onih
kojima raspolaže Općina. U proteklih nekoliko godina je izvođeno u prosjeku po 1 do 2 km
kanalizacione mreže godišnje, što je nedovoljno, odnosno previše sporo za rješavanje ovako
krupnog problema. U dosadašnjim aktivnostima Općina je imala ogromnu podršku u
Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša KS, kao i u Federalnom fondu za zaštitu
okoliša, a ne treba zaboraviti ni pomoć Regionalnog centra za izbjeglice Sarajevo. Na žalost
pomoć KJKP «ViK» Sarajevo je u zadnjih 10-tak godina veoma oskudna ili bolje rečeno
nikakva. Dovoljno je reći da su prestali pružati i projektantsku podršku kroz izradu projektne
dokumentacije, a teška je i situacija po pitanju pribavljanja neophodnih saglasnosti na projekte
koje Općina finansira. Osim toga sve je manja briga KJKP «ViK» Sarajevo i u pogledu
održavanja postojećih instalacija, a o uključivanju u problematiku prečistača nema ni govora.
Koliki problem predstavlja ispuštanje sirove, odnosno neprečišćene vode u vodotoke, dobro je
poznato. Na žalost sve otpadne vode na teritoriji općine Vogošća, završavaju u vogošćanskim
rijekama i potocima, a na kraju u r ijeci Bosni, jer Vogošća nema izgrađen nijedan prečistač.
Kada je u pitanju lokalna kanalizaciona mreža, kojom ne gazduje KJKP «ViK» Sarajevo
nego Općina i građani, situacija je još teža. Neka naselja ili dijelovi naselja nemaju izgrađenu
nikakvu kanalizacionu mrežu niti propisno izgrađene septičke jame. Zbog toga često dolazi do
isticanja ili prelivanja septičkih jama, a nije rijetka pojava ispuštanja otpadnih voda slobodno niz
padinu bez ikakve kontrole ili kanalisanja. Nažalost ni ona naselja koja su vlastitim učešćem
izgradila lokalnu kanalizaciju nisu u mnogo boljoj poziciji, iz prostog razloga što je njihova mreža
nekvalitetno i nepropisno urađena, a uz to vrlo često završava u obližnjem potoku ili još gore u
obližnjoj jaruzi, koja samo povremeno ima karakter potoka. Kao primjer navodimo samo neke:
Donja Jošanica II, Krivoglavci III, dio područja MZ Semizovac, dio MZ Svrake, zatim dio MZ
Vogošća I, dio MZ Vogošća II, dio MZ Blagovac, dio MZ Hotonj, dio MZ Kobilja Glava.
Do izrade kvalitetne projektne dokumentacije i obezbjeđenja finansijskih sredstava,Općina
će i dalje ovo pitanje rješavati u okviru raspoloživih mogućnosti, a to znači parcijalno po sistemu
gašenja žarišta. Treba naglasiti, da se radi o skupim projektima koji iziskuju puno finansijskih
sredstava, pogotovo kada je riječ o rekonstrukcijama gdje postojeće stanje u toku izvođenja
mora ostati u funkciji. Općina putem nadležne službe, čini sve što je u njenoj moći da se ovaj
problem ublaži, a u tome joj u velikoj mjeri pomažu predstavnici Zavoda za izgradnju KS, kroz
pružanje konsultantskih usluga i usluga nadzora. Od manjih zahvata koje je Općina realizovala
u 2014. godini treba istaći slijedeće:
- manja rekonstrukcija na lokalnoj kanalizaciji u naselju Krivoglavci.
- manja intervencija u ul. Krivoglavci II kroz isporuku drenažnog materijala ( cijevi i ispuna).
- rekonstrukcija putne odvodnje u raskrsnici kod džamije na Orahovom brijegu.
- rekonstrukcija manjeg poteza lokalne fekalne kanalizacije u ul. Donja Vogošća.
- zacjevljenje dijela potoka u Donjem Hotonju u blizini OŠ «Izet Šabić».
- rekonstrukcijja dijela ulične lokalne kanalizacije u centru naselja Nebočaj.
- isporuka kanalizacionog materijala od betonskih elemenata stanovnicima naselja Menjak.
- izgradnja drenažnog sistema u ul. Miholjići do broja 17 u cilju sanacije manjeg klizišta.
- rekonstrukcija dijela lokalne fekalne kanalizacije u ul. Kobilja Glava kod broja 17.
- rekonstrukcija dijela lok. fek. kanalizacije. ispod OŠ «Zajko Delić» na K. Glavi, kod br. 10.
- rekonstrukcija dijela lokalne fekalne kanalizacije u ul. Muje Šejte ( preko puta džamije).
- rekonstrukcija dijela lokalne fekalne kanalizacije u ul. Svrake IV kod br.18.
Treba znati da ovakav vid pomoći ima poseban značaj, jer bi posljedice bez ovih inervencija
mogle biti teže i višestruko skuplje, a nekada i neprocjenjive.
I na kraju treba istaći, da bi r ješavanje ovog teškog i zapuštanog stanja, išlo mnogo
lakše da postoji urađena studija pr ikupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda sa
teritorije općine Vogošća.
PO OVLAŠTENJU
OPĆINSKOG NAČELNIKA
POMOĆNIK NAČELNIKA
_______________
Fetah Kadrić
Download

25-09-Izvj-vodo-kanal