SLUŽBENI GLASNIK
Unsko-sanskog kantona
Godina XIV - Broj 6
6. maja 2010.
BIHAĆ
139.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa članom
4. Poslovnika o radu Vlade Unsko-sanskog
kantona ("Službeni list Unsko-sanskog kantona",
broj 4/97) i Odluke Skupštine Unsko-sanskog
kantona o davanju ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog kantona, broj 01-02-3-474/10 od 7.4.2010.
godine, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 16.4.2010. godine, donosi
PROGRAM VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2010.
GODINU
1. UVOD
Program rada Vlade Unsko-sanskog kantona
za 2010. godinu utvrđuje mjere koje će u okviru
normativne, studijsko - analitičke i informativne
Izdanje na bosanskom
jeziku
djelatnosti pripremati i utvrđivati Vlada Unsko-sanskog kantona, odnosno kantonalna
ministarstva i uprave.
Rad Vlade Unsko-sanskog kantona u 2010.
godini karakterišu složeni uslovi rada zbog
ukupnog stanja društveno - ekonomskih i
političkih odnosa u Unsko-sanskom kantonu.
U takvim složenim uslovima Vlada Unsko-sanskog kantona imat će težak zadatak na putu
realizacije zacrtanih ciljeva i pravaca koji trebaju
da osiguraju kontrolu i prevladavanje negativnih
posljedica globalne ekonomske krize koja je
prisutna i na našem kantonu. Vlada Kantona će
poduzimati i raditi na ujedinjavanju i povezivanju
svih konstruktivnih snaga u društvu, te podržavati
socijalnu uključenost i sudjelovanje svih građana i
pravnih subjekata, temeljenu na načelu djelovanja
za opće dobro.
U svom trogodišnjem radu postigli smo
značajne rezultate u finansijskoj podršci lokalnim
zajednicama, u daljem razvoju poljoprivrede,
obezbjeđivanju višeg nivoa zdravstvene zaštite,
Broj 6 - Strana 282
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
6. maja 2010.
kvalitetnijeg sistema obrazovanja, primjeni
Zakona o dopunskim pravima boraca i članova
njihovih porodica, sigurnosnoj situaciji, boljoj
putnoj infrastrukturi, te u drugim oblastima
društvenog života na našem kantonu. Budžetskim
ulaganjima značajno smo povećali javnu
investicionu potrošnju, a istovremeno održali
finansijsku stabilnost Kantona. Stanovnici našeg
kantona, kako u selima tako i u gradovima,
osjetili su ulaganja u razvojne projekte na tim
područjima, a u mnogim seoskim naseljima
izgrađeni su sadržaji koji su do sada bili samo u
gradu.
-- u napređenje lične i imovinske bezbjednosti
građana Kantona i jačanje borbe protiv
korupcije;
S obzirom na sadašnje stanje u svim sferama
društvenog života Kantona, naš rad i aktivnosti u
realizaciji ranije zacrtanih pet prioriteta nastavit
ćemo i u ovoj godini, a isto tako raditi na
realizaciji višegodišnjih projekata koji su započeti,
kao i davati podršku investicionim aktivnostima u
skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.
-- s nažna podrška socijalnom partnerstvu kako
bi se u najvećoj mjeri garantovala socijalna
uključenost i pravednost;
2. NAJVAŽNIJE AKTIVNOSTI VLADE
UNSKO-SANSKOG KANTONA U 2010.
GODINI
Najvažnije aktivnosti Vlade Unsko-sanskog
kantona u 2010. godini su:
-- o državanje finansijske stabilnosti i likvidnosti
budžeta Unsko-sanskog kantona;
-- n astavak reformskih
obrazovanja;
procesa
u
oblasti
-- r ealizacija zdravstvene politike kroz osiguranje
kvalitetne zdravstvene infrastrukture i drugih
uslova za funkcionalniji sistem zdravstvene
zaštite građana;
-- s talno povećanje konkurentnosti poljoprivrede
na području Kantona kroz poticanje proizvodnje
u poljoprivredi, nove investicije i ruralni
razvoj; organsku proizvodnju, šumarstvo i
drvnu industriju, ribarstvo, te iskorjenjivanje
zaraznih bolesti kod domaćih životinja i zaštitu
državne i privatne šume i šumskog zemljišta;
-- o čuvanje dostojanstva boračkih populacija
i stvaranje uslova za ukupno poboljšanje
kvaliteta života demobilisanih boraca, RVI i
porodica šehida i poginulih boraca kroz dalju
primjenu Zakona o dopunskim pravima boraca
i članova njihovih porodica iz nadležnosti
Kantona;
-- unapređenje stanja u oblasti kulture i sporta;
-- p oticanje razvoja poduzetništva u oblasti malih
i srednjih preduzeća i obrtničke djelatnosti, te
uklanjanje administrativnih prepreka;
-- razvijanje vodoprivredne infrastrukture;
-- unapređenje stanja putne infrastrukture;
-- i zgradnja sistema spašavanja i zaštite ljudi
i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća;
-- u napređenje partnerskih odnosa sa nevladinim
organizacijama i udruženjima;
-- s manjenje stope nezaposlenosti kroz programe
dodatnog osposobljavanja, prekvalifikacija i
olakšica;
-- r azvoj i dodatni poticaj turizmu, posebno kroz
snažno povezivanje turističkih usluga i razvoj
NP "Una";
-- p raćenje i učešće u realizaciji projekta
gasifikacije našeg kantona;
-- p raćenje projekta "Lafarge" u daljoj realizaciji
istog;
-- s tavljanje u funkciju privrednog razvoja
prirodnih resursa na našem kantonu;
-- n astavak
rekonstrukcije
i
izgradnje
infrastrukture u oblasti obrazovanja;
-- p odrška lokalnim zajednicama u izgradnji
infrastrukture;
-- n astavak kreditnog zaduženja za projekte
Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankić"
u Bihaću, Opće bolnice u Sanskom Mostu,
Lječilišta "Gata" i Univerziteta u Bihaću;
-- rješavanje sredstava revolving fonda;
-- p odrška projektima za mlade kroz stipendiranje
i prvo zaposlenje;
-- p osebnu pažnju posvetiti zaštiti okoliša,
uvođenju reda u prostor i okoliš, te poduzimanju
svih potrebnih mjera kako bi se spriječila
daljnja devastacija;
-- d ovršetak procesa tranzicije kroz privatizacijski
proces ili pokretanje stečajnih postupaka kod
onih preduzeća gdje je to potrebno.
6. maja 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Rad Vlade Kantona, u smislu ovog Programa,
bazirat će se na aktivnostima, potrebama
i prioritetima nadležnih kantonalnih organa i
institucija, kao obrađivača i predlagača predmetnih
dokumenata i nosilaca aktivnosti u toj oblasti, kao
i prioritetima, potrebama i strateškim pravcima
djelovanja Skupštine Kantona.
3. KANTONALNA MINISTARSTVA
3 . 1 . M I N I S TA R S T V O F I N A N S I J A
U oblasti finansija i budžeta, najvažnije
aktivnosti su realizacija smjernica i ciljeva fiskalne
politike, a posebno uravnoteženje budžetskih
prihoda i budžetskih rashoda i obavljanje
pojačanog nadzora korištenja sredstava budžeta
Unsko-sanskog kantona od strane budžetskih
korisnika.
Ministarstvo finansija donosit će potrebne
provedbene propise, usklađivati akta sa važećim
zakonima i po potrebi, a u cilju efikasnijeg rada
mijenjati određena normativna akta.
Trezorsko poslovanje zahtijeva organizaciju
rada uz primjenu međunarodnih računovodstvenih
standarda, uspostavljanjem kontrole nad
izvršenjem budžeta u cilju poštivanja i realizacije
godišnjeg usvojenog budžeta.
----------
---
Od posebnog su značaja slijedeće ovlasti:
sistem finansiranja javne potrošnje,
poreski sistem i poreska politika,
finansiranje funkcija Kantona,
izrada i izvršenje budžeta,
upravljanje i nadzor nad korištenjem sredstava
Kantona,
kontrola ostvarivanja prihoda kantonalnog
budžeta,
godišnji obračun budžeta,
nadzor nad izvršenjem budžeta,
k njigovodstveno-materijalni
poslovi,
blagajnički poslovi, poslovi obračuna plaća,
vođenje evidencije o nekretninama, novčanim
sredstvima i materijalnim pravima,
pružanje saradnje u praćenju novčanog i
bankarskog sistema,
pripremanje nacrta zakona i drugih propisa iz
oblasti Ministarstva, i ostali tekući poslovi.
*U sektoru Trezor planirane su slijedeće
obaveze:
Broj 6 - Strana 283
-- n a osnovu konsolidiranih obračuna svih
ministarstava za 2009.godinu izraditi godišnji
obračun budžeta,
-- izrada finansijskih izvještaja u skladu sa
Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i
godišnjem obračunu budžeta u Federaciji BiH;
mjesečno, kvartalno i godišnje dostavljati
Federalnom ministarstvu finansija, Centralnoj
banci, Federalnom zavodu za statistiku, Upravi
za indirektno oporezivanje, Vladi Kantona,
-- izrada izvještaja o korištenju sredstava tekuće
rezerve,
-- stvaranje preduslova za izradu Zakona o
unutarnjem dugu Kantona,
-- uvođenje Projekta za centralizovani obračun i
isplatu plaća za sve budžetske korisnike,
-- priprema predbilansnih radnji, zaključnih
knjiženja, smjernica za rad komisija za popis i
obavljanje popisa,
-- unapređenje postojećeg informacionog sistema
finansijskog upravljanja,
-- priprema predbilansnih radnji, zaključnih
knjiženja, donošenje smjernica za rad popisnih
komisija i obavljanje popisa sredstava,
potraživanja i obaveza za 2009. godinu, te
praćenje toka popisa
-- uvođenje Projekta za centralizovani obračun i
isplatu plaća za sve budžetske korisnike
*U sektoru Budžet planirane su slijedeće
obaveze:
-- planiranje za 2011. i 2012. godinu, sa
akcentom na rezultatima – ciljevima koji
proizilaze na osnovu dodijeljenih sredstava, što
podrazumijeva programsko budžetiranje, koje
se se ogleda u: jasno definisanom budžetskom
kalendaru i raspodjeli odgovornosti, jasnom
fiskalnom strategijom zasnovanoj na nivou
vladinih raspoloživih resursa, raspodjeli
ograničenih resursa na najvažnije ekonomske
i socijalne programe, unapređivanju
transparentnosti, razmatranju finansijskih
učinaka u narednim godinama,
-- poduzimanje svih zakonom dozvoljenih
aktivnosti u cilju kontrole budžeta, utvrđivanja
konačnih neizmirenih obaveza i njihovog
reprogramiranja.
-- instrukcije budžetskim korisnicima o načinu
i elementima izrade finansijskog plana za tri
godine,
Broj 6 - Strana 284
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
-- s tvaranje baze podataka za izradu dokumenata
okvirnog budžeta za 2011-13. godinu,
-- u putstvo budžetskim korisnicima za dodjelu
sredstava iz budžeta, sa ograničenjima
budžetske potrošnje za 2011. godinu,
-- i nstrukcija za budžetske korisnike za izradu
programskog budžeta.
* Interna revizija kontinuirano nastavlja obavljati procjene sistema i procedura Ministarstva
ili organizacije, s ciljem minimiziranja vjerovatnoće nastanka grešaka, prevara i neefikasne
prakse. Ona utvrđuje ostvarivanje cjelovitih
zadataka i funkcija budžetskih korisnika,
upozorava na nepravilnosti i usklađenost sa
zakonskim i drugim propisima, kojima je utvrđeno
njihovo poslovanje, te predlaže mjere za njihovo
otklanjanje i mjere za unapređenje poslovanja
budžetskih korisnika. Posebna aktivnost provodit
će se na izradi Strateškog plana interne revizije
za razdoblje 2010-2012. godina, Plana interne
revizije za 2010.godinu i Pravilnika o internoj
reviziji i operativne upute.
3 . 2 . M I N I S TA R S T V O P R AV D E
Ministarstvo pravde će, pored zaštite i jačanja
prava i osnovnih sloboda čovjeka, građanskih i
ekonomsko-socijalnih prava i sloboda, vjerskih
sloboda, jednakosti i ravnopravnosti naroda i
građana i sprečavanja diskriminacije po bilo kom
osnovu, te osiguranja vladavine prava, jačanja
pravosudnog sistema i njegove neovisnosti,
poduzimati slijedeće aktivnosti i realizirati
slijedeće najznačajnije poslove:
-- k ontinuirano pratiti donošenje novih i izmjena
i dopuna važećih federalnih zakona i drugih
propisa na način da u skladu sa istim radi na
donošenju, odnosno izmjenama kantonalnih
propisa u skladu sa odredbama novih federalnih
propisa ili u skladu sa njihovim izmjenama i
dopunama;
-- n a pripremama i izradi radnih materijala,
prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih
propisa iz nadležnosti Ministarstva;
-- n astaviti sa kontinuiranom nadležnošću
u pogledu davanja mišljenja, prijedloga
i sugestija za donošenje novih i izmjene
postojećih propisa na nivou Bosne i
Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine
i Unsko-sanskog kantona;
6. maja 2010.
-- d avati mišljenje na prednacrte, odnosno
nacrte propisa koje drugi obrađivači, prije
dostavljanja Vladi, dostavljaju na mišljenje
ovom ministarstvu, u skladu sa odredbom
iz člana 8. Poslovnika o radu Vlade Unsko-sanskog kantona;
-- p raćenje provođenja zakona i drugih propisa
iz oblasti pravosuđa, te iniciranje i predlaganje
donošenja novih, i izmjena i dopuna postojećih
zakona i drugih propisa iz ove oblasti;
-- p rovoditi aktivosti na saradnji sa sudovima
Unsko-sanskog
kantona
o
pitanjima
obezbjeđenja optimalnih uslova za rad sudova
i Tužilaštva, opremanje sudova, obezbjeđenje
vozila za sudove;
-- r ješavanje i postupanje po službenima aktima
organa i institucija i po predstavkama građana;
-- p ostupanje po aktima drugih organa i
institucija, pravnih osoba, te po zahtjevima,
predstavkama i pritužbama građana i vršenje
drugih poslova i zadataka iz oblasti pravosuđa
u nadležnosti Ministarstva utvrđenoj zakonom
i drugim propisima, te po programima, aktima
i zadacima datim od Skupštine, premijera
Kantona i Vlade Kantona,
-- r aspoređivanje na rad za opće dobro na slobodi
osobe kojoj je sud odmjerenu i izrečenu kaznu
zatvora u krivičnom postupku zamijenio sa
pomenutim radom na slobodi;
-- vršiti poslove inspekcijskog nadzora;
-- p oslove koordinacije i saradnje sa kantonalnim
organima uprave i kantonalnim ustanovama u
vezi unutrašnje organizacije i funkcionisanja
sistema uprave u tim organima;
-- p raćenje provođenja i primjene zakona i drugih
propisa iz oblasti uprave i lokalne samouprave,
te iniciranje donošenja novih i izmjena i
dopuna postojećih zakona i drugih propisa u
toj oblasti;
-- a naliza stanja u oblasti uprave i lokalne
samouprave, te predlaganje mjera za
poboljšanje stanja u toj oblasti;
-- z avršiti sa poslovima arhiviranja predmeta i
akata, koji su vršeni u 2009. godini, a radi se
o predmetima i aktima ovog ministarstva od
1995. godine.
6. maja 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
3.3. M
I N I S TA R S T V O U N U T R A Š N J I H
P O S L O VA
Programske aktivnosti Ministarstva unutrašnjih
poslova za 2010. godinu bit će, pored redovitog
praćenja stanja sigurnosti, suzbijanja pojava i
događaja koji se mogu negativno odraziti na
sigurnosno stanje, prvenstveno usmjerene na
stvaranje ambijenta za veće povjerenje građana
u policiju u demokratskom društvu, s tim u
vezi je i kampanja "Rad policije u zajednici"
koja se realizuje u suradnji sa švicarskom
organizacijom SDC, kao i provođenje mjera i
aktivnosti koje proističu iz Strategije BiH za
borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije,
Državne strategije nadzora nad opojnim drogama,
sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga
u BiH za period 2009-2013. godina i Državne
strategije rada na predmetima ratnog zločina,
Akcionog plana za sprečavanje trgovine ljudima u
BiH za period 2008-2012.godina, učestvovanje u
radu Regionalnog monitornog tima Banja Luka, te
na nivou Kantona nastojati donijeti odgovarajuće
dokumente.
Ministarstvo će nastaviti sa realizacijom
planova stručnog osposobljavanja, svih vrsta
edukacija policije, uključujući i edukaciju
u inostranstvu, kao i materijalno-tehničkog
opremanja, kako bi mogli udovoljiti zahtjevima i
obavezama koje stoje pred policijom u okvirima
policijske nadležnosti. Planira se rješavanje
prisutnog problema beneficiranog staža u
poslijeratnom periodu, čime bi se stekli uslovi za
penzionisanje jednog broja policijskih službenika
i prijem mlađih kategorija uposlenih.
Realizacija naprijed navedenih aktivnosti u
oblasti unutrašnjih poslova podrazumijeva,
između ostalog, i izvršenje slijedećih poslova i
zadataka:
-- sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela i
počinilaca;
-- smanjenje stope kriminaliteta, odnosno
povećanje procenta otkrivenosti krivičnih
djela;
-- jačanje zakonitosti u radu;
-- osiguranje povoljne sigurnosne situacije u
svim aspektima sigurnosti;
-- efikasnija koordinacija institucija pravosuđa i
policije;
-- dosljedna izgradnja MUP-a u jednu naprednu
organizaciju s ciljem stvaranja demokratski
orijentisane službe;
Broj 6 - Strana 285
-- depolitizacija policije;
-- održavanje nivoa multietičnosti u policijskoj
strukturi u skladu sa Bonsko-petersburškim
sporazumom;
-- pružanje usluga građanima i javnosti na
transparentan i fleksibilan način;
-- sticanje povjerenja međunarodne zajednice i
rad na ostvarivanju evropske integracije;
-- suradnja sa svim faktorima koji imaju
nadležnosti u pojedinim segmentima sigurnosti
(Direkcije za ceste, Uprava za indirektno
oporezivanje, inspekcije po svim nivoima,
konsultativne skupine, savjeti, zavodi, fondovi,
komisije, BIHAMK, centrima za socijalni
rad, školama, organima lokalne samouprave,
organima zakonodavne i izvršne vlasti);
-- vršenje nadzora i kontrole kretanja stranih
državljana koji su se nastanili na našem
području, kontrolirati njihovu dokumentaciju
i vršiti potrebne provjere kroz policijske
evidencije i evidencije o kretanju i boravku
stranaca u BiH koje se vode u Terenskom
uredu Ministarstva sigurnosti BiH u Bihaću;
-- provoditi strategiju u borbi protiv organiziranog
kriminala sa posebnim akcentom na otkrivanju
i dokumentovanju krivičnih djela "korupcije"
u organima državne uprave, zdravstvenim
ustanovama,
ustanovama
obrazovanja
(srednjim školama i fakultetima), inspekcijskim
i carinskim službama, drugim organima i
organizacijama;
-- provoditi strategiju u oblasti suzbijanja
korupcije unutar policijskih struktura.
-- intenzivirati rad policije po akciji "PAPIRUS"
na sprečavanju izrade i stavljanja u promet
krivotvorenog novca, u okviru čega će se
ostvariti najneposrednija suradnja sa FMUP,
Centralnom bankom BiH i Tužilaštvom BiH;
-- intenzivirati rad policije na kontroli prometa
drvnih sortimenta u suradnji sa poreznom
upravom i šumskim inspekcijama, te
zloupotrebama iz radnog odnosa;
-- ostvariti suradnju sa komisijama za traženje
nestalih, SIPA i drugim vladinim i nevladinim
organizacijama koje rade na poslovima
pronalaska nestalih osoba u ratu, otkrivanje
masovnih grobnica, identifikaciji žrtava i dr.;
-- poduzimanju mjera na ostvarivanju bolje
suradnje sa organizatorima javnih skupova u
cilju poduzimanja efikasnih mjera obezbjeđenja
Broj 6 - Strana 286
--
--
--
---
---
----
--
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
javnog reda i mira na sportskim, kulturnim,
vjerskim i drugim manifestacijama na kojima
se okuplja veći broj građana;
redovito analizirati stanje javnog reda i mira,
iznalaziti nove i unapređivati već postojeće
oblike djelovanja policije kako bi se negativni
trendovi u 2009.godini poboljšali;
isto tako, provoditi aktivnosti kako bi se
uspješno obezbjeđivali svi predizborni skupovi,
te održavanje izbora koje će se održati u drugoj
polovini 2010.godine, uz obavezno donošenje
kvalitetnih planova;
naročitu pažnju posvetiti sprečavanju nereda
na sportskim manifestacijama, te sukoba
naviječkih skupina na području USK-a, što
može imati teške posljedice. Inicirati donošenje
zakonskih propisa;
provođenje strategije u oblasti saobraćaja i
Akcionog plana za period 2008-2013.godina,
uz mjesečno izvještavanje ekspertnog tima;
raditi i dalje na implementaciji projekta "Nasilje
u porodici", u vezi kojeg će se evidentirati sve
pojave nasilja, dokumentovati slučajeve nasilja
u porodici, izvještavati sudove za prekršaje i
tužilaštva radi poduzimanja zakonom utvrđenih
mjera, i poteškoćama u provođenju zaštitnih
mjera;
intenzivirati rad na provođenju strategije i
operativnih planova u oblasti maloljetničke
delikvencije;
nastaviti sa implementacijom projekta
"Sigurnost povratničkog stanovništva",
ostvariti stalne kontakte sa ovom kategorijom
građana radi uspostave što sigurnijeg ambijenta
u njihovom okruženju i pružati potrebnu
pomoć građanima povratnicima vezanim za
ostvarivanje njihovih prava;
kroz redovne djelatnosti obezbijediti sigurnost
i imovinu nacionalnih manjina, ali i stranih
državljana koji borave na području Kantona;
provoditi aktivnosti vezane za suzbijanje
vršnjačkog nasilja u školama na području
USK-a;
planirano provoditi akcije "Žetva" na području
Unsko-sanskog kantona, u cilju dobrovoljne
predaje nelegalnog oružja od strane građana
policijskim organima, radi uništenja takvog
oružja i drugih minsko-eksplozivnih sredstava;
putem elektronskih medija stalno izvještavati
građane o stanju sigurnosti na području USK-a
6. maja 2010.
i mjerama prepoznavanja sumnjivih radnji
i brzog obavještenja policije radi pružanja
pravovremene intervencije u zaštiti građana i
njihove imovine;
-- n astaviti provoditi aktivnosti pod nazivom
"Otvoreni dani policije", sa ciljem upoznavanja
građana u prostorijama policije o zajedničkom
interesu i povjerenju između policije i građana,
na zaštiti ljudskih prava i sloboda, te zaštiti
života i imovine građana;
-- i zrada nacrta novih i izmjena i dopuna
postojećih zakona i provedbenih općih akata iz
nadležnosti Ministarstva;
-- p raćenje propisa iz oblasti unutrašnjih poslova,
propisa o matičnim knjigama, državljanstvu,
iz oblasti registracije motornih i priključnih
vozila, tehničke ispravnosti motornih vozila
itd.;
-- v ršiti inspekcijski nadzor nad prometom
opasnih materija u pogledu nabavke,
trgovinskog prometa, skladištenja i upotrebe;
-- n astavak započetog procesa arhiviranja građe
MUP-a u Kasarni "Orljani".
3 . 4 . M I N I S TA R S T V O O B R A Z O VA N J A ,
N A U K E , K U LT U R E I S P O RTA
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i
sporta, kao resor koji je pokretačka snaga za
napredak društva u cjelini, i dalje će, pored dobro
poznatih problema, ulagati ogromne napore da
se omogući pristupačan, prihvatljiv i efektivan
sistem obrazovanja, što je i obaveza proistekla
iz dokumenata: Poruka građanima Bosne i
Hercegovine – Reforma obrazovanja, Provedba
Privremenog sporazuma o zadovoljavanju
posebnih potreba i prava djece povratnika i Plana
aktivnosti o upisu u škole i pohađanju nastave u
Bosni i Hercegovini.
Prije svega, Ministarstvo će svoje aktivnosti
usmjeriti na izradu, usvajanje i implementiranje
kantonalnih zakona i podzakonskih akata koji
uređuju oblast obrazovanja, nastavit će se sa
izradom savremenog nastavnog plana i programa
za sve nivoe obrazovanja (2004-2010), radit
će se na unapređenju kvaliteta procesa rada
rukovođenja predškolskim ustanovama, školama
i visokoškolskim ustanovama, a standardima i
normativima za visoko obrazovanje stvarat će
se uvjeti za kvalitetno provođenje već uvedenog
6. maja 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Bolonjskog procesa na visokoškolskim
ustanovama Univerziteta u Bihaću.
Pored navedenih aktivnosti, Ministarstvo će
svoje aktivnosti usmjeriti na:
-- n astavak implementacije projekta ''Prevencija
nasilja koje uključuje djecu i promocija
poštivanje različitosti u Bosni i Hercegovini
kroz obrazovni sistem'';
-- nastavak implementacije ''Genesis'' projekta;
-- u češće u izradi programa obuke nastavnika za
primjenu suvremenih metoda podučavanja;
-- r ješavanje tehničkih problema i pomoć
Univerzitetu radi pripreme za izdavanje
diploma i dodatka diplomi polaznicima
koji su završili prvi ciklus univerzitetskog
obrazovanja;
-- p rijedlog članova
obrazovanje;
Savjeta
za
visoko
-- d onošenje Uputstva o formi i sadržaju diplome
i dodatka diplomi koje izdaju akreditovane
visokoškolske ustanove na području USK-a
(ili preuzimanje odgovarajućeg akta kojeg je
na nivou BiH donijela Agencija za razvoj
visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta,
''Službeni glasnik BiH'', broj 86/09);
-- u tvrđivanje potrebnog broja izvršilaca u
predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim
školama za školsku 2009/10. godinu prema
Pedagoškim standardima – rok: septembar
2010. godine;
-- p rikupljanje i analiziranje svih statističkih podataka o radu odgojno-obrazovnih ustanova;
-- e kvivalencija
svjedodžbi;
i
nostrifikacija
školskih
-- d onošenje plana upisa i raspisivanje konkursa
za upis učenika u prvi razred srednje škole u
školskoj 2010/11. godini;
-- o dobravanje za upotrebu udžbenika i priručnika
za osnovnu i srednju školu;
-- p riprema prijedloga plana upisa studenata
na prvu godinu studija na visokoškolskim
ustanovama Univerziteta u Bihaću za
akademsku 2010/11. godinu i upućivanje Vladi
Unsko-sanskog kantona na usvajanje;
-- K
oordinacija aktivnosti vezanih za osnivanje
i djelovanje vijeća roditelja i škole i vijeća
učenika u osnovnim i srednjim školama Unsko-sanskog kantona;
Broj 6 - Strana 287
-- o bilazak odgojno-obrazovnih ustanova u cilju
rješavanja aktualnih problema u radu;
-- praćenje akreditacije visokoškolskih ustanova
i dodjele licenci visokoškolskim ustanovama;
-- u suradnji s Univerzitetom u Bihaću jačati
naučni i istraživački rad i raditi na primjeni
nauke i rezultata istraživanja;
-- obavljanje inspekcijskog nadzora sa posebnim
akcentom na: ostvarivanje obaveznog osnovnog
obrazovanja za svu djecu normalnog tjelesnog
i psihičkog zdravlja, ostvarivanje školovanja
za djecu sa posebnim potrebama, ostvarivanje
prava na redovno školovanje, statusna pitanja
učenika, tok i praćenje regularnosti ispita,
zapošljavanje nastavnog osoblja u skladu sa
zakonom i nastavnim planom i programom,
poštivanje prava djeteta kao i ljudskih prava,
poštivanje posebnih prava djece povratnika,
provjera vjerodostojnosti javnih isprava izdanih
od odgojno-obrazovnih ustanova itd.;
-- održavanje ispita o sticanju zvanja vozača
instruktora motornih vozila;
-- održavanje ispita za dobijanje licence za
predavače teorijske nastave, ispitivače iz
teorijskog dijela ispita i ispitivače iz upravljanja
motornim vozilima;
-- izdavanje rješenja o radu autoškola.
*Oblast kulture, sporta i informiranja
U oblasti kulture, sporta i informiranja,
aktivnosti će se usmjeriti na praćenju stanja,
nadzor nad provođenjem donesenih zakonskih
propisa te predlaganje i provedbu mjera čijom
će se realizacijom poboljšati stanje u navedenim
oblastima.
U cilju poboljšanja stanja u oblasti kulture u
narednom periodu, naročitu pažnju neophodno je
posvetiti:
-- s tepenu organiziranosti i kadrovskoj
osposobljenosti kantonalnih institucija kulture;
-- stvaranju finansijskih pretpostavki u Budžetu
Kantona za realizaciju značajnijih akcija,
manifestacija i projekata koji proizlaze iz
programskih aktivnosti institucija i udruženja,
a od važnosti su i značaja za Kanton;
-- saradnji sa Federalnim ministarstvom kulture
i sporta u cilju dobivanja veće finansijske
pomoći za oblast kulturnog naslijeđa, te što
većoj angažiranosti kantonalnog Zavoda za
zaštitu kulturnog naslijeđa na početku obnove
Broj 6 - Strana 288
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
i zaštite objekata kulturnog naslijeđa na
području USK-a;
-- promoviranje sporta, od školskog do
vrhunskog, sa posebnim akcentom na školski
sport na općinskom i kantonalnom nivou, radi
što većeg i organiziranijeg obuhvata djece
različitim oblicima sportskih aktivnosti;
-- promocija invalidskog sporta i veće uključivanje žena u sportske aktivnosti.
--
--
3 . 5 . M I N I S TA R S T V O P R I V R E D E
U okviru poslova i zadataka iz nadležnosti ovog
ministarstva, prioritetni zadaci u 2010. godini
su stvaranje povoljnijih uslova za ostvarivanje
ekonomsko razvojnih potreba Kantona s ciljem
interesnog ohrabrivanja domaćih i inostranih
privrednih subjekata na proširenju postojećih i
ulaganju u nove kapacitete za koje Unsko-sanski
kanton ima komparativne prednosti.
U ostvarivanju navedenih prioritetnih ciljeva,
Ministarstvo će svoje aktivnosti prvenstveno
usmjeriti na na:
-- ubrzanje okončanja privatizacije državnog
kapitala neprivatiziranih privrednih društava
shodno pozitivnim zakonskim propisima u
ovoj oblasti, te za privredna društva kod kojih
su iscrpljene sve mogućnosti prodaje, a kod
kojih su se stekli zakonom propisani uslovi
pokretanja stečajnog postupka, omogućiti hitno
provođenje istog;
-- praćenje, putem Agencije za privatizaciju,
realizacije
kupoprodajnim
ugovorima
preuzetih obaveza za privatizirana privredna
društva iz nadležnosti ovog ministarstva
predlažući racionalna rješenja s ciljem
uspješnijeg izvršenja istih. U slučajevima gdje
su ekonomsko-finansijski efekti, ulaganja i
zaposlenost u zastoju u odnosu na ugovoreno,
djelovati u pravcu pokretanja postupka raskida
kupoprodajnog ugovora;
-- implementaciju Strategije socio-ekonomskog
razvoja Unsko-sanskog kantona u dijelu oblasti
iz nadležnosti ovog ministarstva;
-- implementaciju Programa poticaja razvoja
poduzetništva, imajući u vidu negativne uticaje
nadolazeće svjetske ekonomske krize;
-- k ontinuiranu aktivnost na stavljanju
raspoloživog prirodnog resursa u funkciju
održivog privrednog razvoja Kantona, sa
posebnim akcentom na daljnu finalizaciju u
--
--
6. maja 2010.
drvoprerađivačkoj i prehrambenoj industriji te
iskorištenju energetskog potencijala, rudnog
bogatstva i razvoja turizma;
vođenje drugostepenog postupka i blagovremeno rješavanje po žalbama na prvostepena
rješenja Agencije za privatizaciju po prodaji
predmeta iz nadležnosti Ministarstva;
uspostavu i nastavak privredne suradnje iz
nadležnosti Ministarstva, kako sa regijama
unutar Bosne i Hercegovine tako i sa regijama
iz susjednih država;
praćenje najnovijih tehničkih dostignuća u
oblastima iz nadležnosti Ministarstva putem
odgovarajuće stručne literature, naučnih
skupova, privrednih sajmova, te posjeta
svjetski poznatim firmama;
kroz promotivne aktivnosti stvarati što
povoljniji ambijent za zastupljenost domaćih
bh. proivoda na području Kantona.
3 . 6 . M I N I S TA R S T V O P O L J O P R I V R E D E ,
VO D O P R I V R E D E I Š U M A R S T VA
Unsko-sanski kanton ima sve potrebne
predispozije da svoju razvojnu komponentu i
dalje usmjerava u pravcu poljoprivrede.
Ministarstvo će u 2010. godini svoje aktivnosti
usmjeriti na iskorištavanje nezagađenih prirodnih
resursa (poljoprviredno zemljište, čisti vodotoci,
bogato i raznoliko šumsko rastinje) koji daju velike
mogućnosti u razvoju organske poljoprivrede,
odnosno proizvodnje zdrave hrane.
Naravno, tu je i lovna privreda, ribolov i
druge proizvodne i uslužne i prateće djelatnosti
zemljišta.
Plan je da se sredstva ostvarena pretvorbom
poljoprivrednog zemljišta namjenski iskoriste, i to
isključivo za uređenje poljoprivrednog zemljišta,
a po mogućnosti i sa osmišljenim projektima za
navodnjavanje u saradnji sa višim nivoma vlasti i
međunarodnim organizacijama.
Kao posebne aktivnosti Ministarstva u 2010.
godini, izdvajamo slijedeće:
-- izrada podzakonskih akata i provedbenih akata
za Zakon o organsko-ekološkoj proizvodnji
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;
-- revizija zaključenih ugovora o dodjeli koncesija
na poljoprivrednom zemljštu;
-- implementacija Zakona o veterinarstvu i
podzakonskih akata;
6. maja 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
-- ustrojavanje i vođenje katastra šuma;
-- aktivnosti za donošenje kantonalnog šumarskog
plana;
-- aktivnosti na izradi šumskoprivredne osnove;
-- pojačanje nadzora nad bespravnom sječom i
bespravnom gradnjom u šumi i na šumskom
zemljštu;
-- elaborat o davanju lovišta na koncesiju.
3.7. M
I N I S TA R S T V O Z D R AV S T VA ,
RADA I SOCIJALNE POLITIKE
S obzirom na težnju da zdravstvena zaštita bude
podignuta na jedan daleko viši nivo i dostupna
svim građanima, bez obzira na kojem dijelu
Kantona oni živjeli, u oblasti zdravstva osnovne
aktivnosti bit će usmjerene na provođenje mjera
za unapređenje i razvoj zdravstva na području
Unsko-sanskog kantona.
Strateški cilj politike zdravstva je da se
uspostavi racionalna, kvalitetna i djelotvorna
zdravstvena zaštita, posebno kroz implementaciju
Odluke o osnovnom paketu zdravstvenih prava
iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a tu se,
prvenstveno, misli na usklađivanje kantonalne
liste ortopedskih pomagala sa federalnom listom
pomagala, proširenje Esencijalne liste lijekova,
usaglašavanje kantonalnih stopa doprinosa za
obavezno zdravstveno osiguranje sa prijedlogom
federalnih stopa, usaglašavanje cijena zdravstvenih
usluga sa federalnom Odlukom o maksimalnom
učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene
zaštite, koja se temelji na načelu pravednosti u
ostvarivanju prava na zdravstveno osiguranje i
zdravstvenu zaštitu.
U toku 2010. godine Ministarstvo će u oblasti
zdravstva naročito provoditi slijedeće aktivnosti:
-- vršiti nadzor nad zdravstvenim ustanovama;
-- pojačati saradnju sa federalnim organima,
posebno inspekcijskim;
-- raditi na implementaciji kreditnog zaduženja za
medicinsku opremu po Projektu "Modernizacija
bolnica u BiH – I faza";
-- nastaviti sa započetim aktivnostima vezanim
za kreditno zaduženje putem kredita Vlade
Austrije za opremanje strateških zdravstvenih
ustanova;
-- nastaviti sa započetim aktivnostima vezanim
za registraciju stanovništva kod izabranog
doktora porodične medicine.
Broj 6 - Strana 289
U oblasti socijalne politike i oblasti
zapošljavanja dat će se poseban akcenat na zaštitu
porodice, djece i omladine bez roditeljskog
staranja, kao i uređenje stanja na tržištu rada i
radne snage, saradnja sa nevladinim sektorom,
nadzor nad radom centara za socijalni rad sa
područja Kantona, JU "Socijano-pedagoška
životna zajednica" i JU "Služba za zapošljavanje
Unsko-sanskog kantona".
Kao posebnu aktivnosti u ovoj oblasti
izdvajamo projekat na poboljšanju položaja
romske populacije koji se realizira u saradnji
sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i
Hercegovine.
3 . 8 . M I N I S TA R S T V O Z A P I TA N J A
B O R A C A I RV I
Ministarstvo za pitanja boraca i RVI će se
aktivno zalagati za osiguranje dostojanstvenog
statusa korisnika prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite kroz angažovanje svih
relevantnih faktora, a u cilju izjednačavanja
ostvarivanja prava, poduzimajući prvenstveno
aktivnosti na usklađivanju Zakona o dopunskim
pravima branilaca i članova njihovih porodica sa
važećim Federalnim propisima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, na provođenju javnih rasprava
o jedinstvenom zakonu boračkih kategorija
u cilju objedinjavanja sadašnja tri zakona, te
preispitivanje priznatih prava i položaja korisnika
istih (jedinstveni zakon za RVI, porodice šehida
i poginulih boraca, dobitnika ratnih priznanja
i odlikovanja i demobilisanih boraca), na
iznalaženju načina zapošljavanja, odnosno
pronalaženju načina za stimulisanje poslodavaca
za zapošljavanje pripadnika boračkih populacija.
Pored navedenih aktivnosti, Ministarstvo će
obavljati slijedeće poslove i zadatke:
-- p rovođenje Zakona o pravima branilaca i
članova njihovih porodica,
-- p rovođenje Zakona o dopunskim pravima
boraca – branitelja Bosne i Hercegovine
(pravo na zdravstvenu zaštitu, stipendiranje,
naknada troškova dženaze – sahrane, podizanje
nišana – nadgrobnog spomenika, finansiranje
kantonalnih boračkih udruženja i ostala prava
utvrđena u članu 5,
-- p rovođenje Zakona o posebnim pravima
dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i
članova njihovih porodica,
Broj 6 - Strana 290
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
6. maja 2010.
-- p rovođenje Zakona o pravima demobiliziranih
branilaca i članova njihovih porodica,
definisanje lokacije sanitarne regionalne deponije,
tj. njena izgradnja i funkcionisanje.
-- r ješavanje statusnih pitanja boraca i ratnih
vojnih invalida, članova porodica poginulih
boraca – šehida, demobiliziranih branilaca,
kao i boraca drugih oslobodilačkih ratova, te
zaštita mirnodopskih invalida,
Naravno, tu su i zadaci iz oblasti građenja i
uvođenje reda u oblasti građenja, sa akcentom
na provedbu imovinskih zakona iz nadležnosti
Ministarstva u saradnji sa organima lokalne
samouprave.
-- u suradnji sa Federalnim ministarstvom
obezbijediti redovniju isplatu invalidnina i
porodičnih invalidnina,
Po oblastima, najvažniji poslovi i zadaci u
ovom periodu su:
-- s uradnja sa kantonalnim i općinskim
organizacijama i savezima boračkih kategorija
sa područja Unsko-sanskog kantona ,
---
-- d ostavljanje izvještaja i informacija nadležnim
federalnim organima, redovno i na službeno
traženje,
--
-- u napređenje zdravstvene zaštite boračkih
kategorija,
--
-- n astaviti rješavati stambenu problematiku
boračke kategorije putem JU "Katonalni fond
za pomoć u stambenom zbrinjavanju porodica
šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih
invalida, demobilisanih boraca, progranih
osoba i socijalno ugroženih kategorija",
--
-- n astaviti sa aktivnostima usavršavanja
programa ažuriranja podataka, od strane
MAGICSOFT Tuzla,
-- n astaviti sa aktivnostima ustrojavanja socijalne
karte ratnih vojnih invalida, članova porodica
poginulih boraca – šehida i demobilisanih
boraca.
Ministarstvo će, u suradnji sa odjeljenjima
boračko-invalidske zaštite u općinama, nastaviti
sa uvođenjem u pravo pripadnika boračkih
kategorija, koji ova prava nisu, iz bilo kojih
razloga, do sada ostvarili.
3.9. M
I N I S TA R S T V O Z A G R A Đ E N J E ,
P R O S TO R N O U R E Đ E N J E I
ZAŠTITU OKOLINE
Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje
i zaštitu okoline će i dalje kontinuirano raditi
na podizanje svijesti o nužnosti očuvanju i
zaštite čovjekove okoline, koja nije moguća bez
planiranja, upotrebe i upravljanja prostorom, a u
tom pravcu neminovnost je usvajanje Prostornog
plana Unsko-sanskog kantona od strane Skupštine
Unsko-sanskog kantona, kao i pitanje upravljanja
otpadom i njegovog odlaganja, odnosni konačno
---
*Iz oblasti prostornog uređenja:
donošenje Prostornog plana USK-a;
donošenje akata o građenju iz nadležnosti
Ministarstva;
izdavanje saglasnosti za vođenje postupka
izdavanja urbanističke saglasnosti kod
nadležnog općinskog organa;
davanje prethodnih stručnih ocjena i mišljenja
u postupku izdavanja urbanističkih saglasnosti
iz nadležnosti Federalnog ministarstva
prostornog uređenja ;
kontinuirani unos projektnih informacija,
implementiranih i kandidiranih projekata od
strane općina USK-a;
izrada podzakonskih akata shodno Zakonu o
prostornom uređenju i građenju;
poduzimanju aktivnosti na izradi Prijedloga
Prostornog plana Unsko-sanskog kantona.
*Iz oblasti građenja:
-- završetak provedbe imovinskih zakona iz
nadležnosti Ministarstva;
-- rješavanje predmeta u žalbenom postupku
protiv prvostepenih rješenja;
-- izrada rješenja o obavljanju poslova
upravitelja.
--
--
---
*Iz oblasti zaštite okoliša:
nastavak saradnje i poduzimanje svih mogućih
aktivnosti sa poduzećem DOO "US-REG-DEP" na izgradnji sanitarne regionalne
deponije za USK;
donošenje rješenja o okolinskoj dozvoli za
objekte i zahvate u prostoru koji u znatnoj
mjeri mogu uticati na okoliš;
vođenje registra okolinskih dozvola i registra
postrojenja i zagađivanja;
nastavak realizacije Sporazuma o saradnji na
implementaciji Projekta dobre uprave u oblasti
voda i okolišne sanitacije ''Gov-Wade'';
6. maja 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
-- p oduzimanje aktivnosti oko izrade Zakona o
komunalnim djelatnostima;
-- plan zaštite okoliša.
*Iz geodetske i imovinskopravne oblasti
-- i noviranje registra podataka pojedinačno
za sve općine Unsko-sanskog kantona po
pitanju : stanja po katastarskim općinama
po pitanju broja parcela, broja posjednika,
odnosa privatnog i društvenog sektora, procesa
izlaganja podataka premjera i uspostave
katastra nekretnina ; digitalizacije katastarskih
planova ; stanja kadrovske strukture uposlenih
po općinskim odjeljenjima za geodetske i
imovinskopravne poslove broja zaprimljenih
predmeta i njihove realizacije po općinskim
odjeljenjima za geodetske i imovinskopravne
poslove, kao i analizu postojećeg stanja na
području Unsko-sanskog kantona u ovoj
oblasti;
-- s aradnja sa Federalnom upravom za geodetske i
imovinskopravne poslove po pitanju donošenja
Federalnog zakona o premjeru i katastru
nekretnina, njegovoj implementaciji i primjeni
postojećih zakonskih propisa
Broj 6 - Strana 291
4. OPERATIVNI PLANOVI KANTONALNIH MINISTARSTAVA I DRUGIH
TIJELA KANTONALNE UPRAVE U
2010. GODINI
Program rada Vlade Kantona sadrži
najznačajnije zadatke koje Vlada treba obaviti u
toku godine, nosioce priprema materijala i rokove
u kojima će se pojedina pitanja razmatrati.
Vlada Unsko-sanskog kantona će u ovom
razmatrati i druga pitanja iz svoje nadležnosti koja
pokrenu ovlašteni predlagači, kao i druga pitanja
koja ocijeni svrsishodnim. Predmet posebnog
razmatranja od strane Vlade Unsko-sanskog
kantona bit će i ona pitanja koja nisu utvrđena
ovim programom, a njihovo razmatranje bude
zatraženo od strane Skupštine Kantona na osnovu
ustavnih i zakonskih ovlaštenja.
1 . M I N I S TA R S T V O F I N A N S I J A
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
I. ZAKONI
1. Zakon o načinu ostvarivanju
ušteda u Unsko-sanskom
kantonu
April-maj
Nakon usvajanja Zakona o premjeru i katastru,
kao primarnog zakona u ovoj oblasti, slijedi
reforma u ovoj oblasti (Zakon je u parlamentarnoj
proceduri).
2. N
acrt Budžeta USK-a za 2010.
Vlada do
15.4.2010
Skupština do
31.4.2010
-- s tvaranje preduslova za uključenje Kantonalne
uprave ze geodetske i imovinskopravne
poslove u Projekat zemljišne administracije.
3. Nacrt Zakona o izvršenju
Budžeta USK-a za 2010.
Vlada do
15.4.2010
Skupština do
31.4.2010
Za uključenje Uprave u ovaj projekat potrebni
su tehnološki, kadrovski i materijalni preduslovi.
4. Dokument okvirnog budžeta
za 2011-2013.
Vlada do
15.6.2010.
-- r ješavanje po žalbama izjavljenim protiv
prvostepenih odluka nadležnih općinskih
organa u oblasti povrata nekretnina, poslovnih
prostora i alternativnog smještaja;
5. Nacrt Budžeta USK-a za 2011.
Vlada do
1.10.2010.
6. Nacrt Zakona o izvršenju
Budžeta USK-a za 2011.
Vlada do
1.10.2010.
-- n astavak aktivnosti
imovinskih zakona.
na
implementaciji
Prvenstveno se odnosi na implementaciju
Zakona o eksproprijaciji u segmentu donošenja
odluka o proglašenju javnog interesa za izgradnju
objekta ili izvođenje radova na području dvije ili
više općina.
7. Budžet USK-a za 2011.
Vlada do
1.11.2010.
Skupština do
31.12.2010.
8. Zakon o izvršenju Budžeta
USK-a za 2011.
Vlada do
1.11.2010.
Skupština do
31.12.2010.
Broj 6 - Strana 292
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
OPIS
ROK
9. Odluka o izmjenama i
dopunama Budžeta USK-a za
2010.
Po potrebi
10. Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
pripadnosti javnih prihoda
Unsko-sanskog kantona i
finansiranju USK-a
Po potrebi
(ukoliko se
izvrši prenos
nadležnosti)
11. Zakon o utvrđivanju i
načinu izmirenja unutrašnjih
obaveza Kantona
Nacrt
Prijedlog
12. Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o sudskim
taksama
Juni
TEMATSKI DIO
1. Konsolidovani godišnji
obračun za 2009. godinu
15.5.2010.
2. Izvještaj o izvršenju Budžeta
Unsko-sanskog kantona za
2009. godinu
15.5.2010.
3. Izvještaj o korištenju
budžetske rezerve za 2009.
godinu
15.5.2010.
Vladatromjesečno
Skupštinapolugodišnji
4. Izvještaj o korištenju sredstava
tekuće budžetske rezerve
5. Izrada finansijskih izvještaja
u skladu sa Pravilnikom o
finansijskom izvještavanju i
godišnjem obračunu budžeta
u Federaciji BiH ("Sl. novine
FBiH", br. 17/05)
mjesečno,
kvartalno i
godišnje dostaviti
Feder. min. fin,
Centralnoj banci,
MMF, Upravi
za indirektno
oporezivanje i
Vladi Kantona
2 . M I N I S TA R S T V O P R AV D E
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
I. ZAKONI
OPIS
I.3. Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
organizaciji i djelokrugu
organa uprave i upravnih
organizacija
6. maja 2010.
ROK
Maj
ANALITIČKO-INFORMATIVNI DIO
1. Izvještaj o stanju rješavanja iz
oblasti uprave inspekcije
April-maj
2. Informacija o stanju upravnog
rješavanja po općinama
Unsko-sanskog kantona
Maj
3. Akcioni plan za provedbu
Strategije za borbu protiv
korupcije
Juni
4. Izvještaj Kantonalnog
tužilaštva o stanju i tokovima
kriminala na Unsko-sanskom
kantonu za 2009. godinu
April-maj
5. Informacija o radu
Kantonalnog suda za 2009.
godinu
April-maj
3 . M I N I S TA R S T V O U N U T R A Š N J I H
P O S L O VA
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
I. ZAKONI
1. Zakon o stavljanju van snage
kantonalnih propisa iz oblasti
sigurnosti saobraćaja na
putevima
April
2. Zakon o javnom redu i miru
April
3. Zakon o unutrašnjim
poslovima Unsko-sanskog
kantona
4. Zakon o javnim okupljanjima
Unsko-sanskog kantona
Juli-august
April
II. PODZAKONSKI AKTI
I.1. Zakon o lokalnoj samoupravi
April
I.2. Zakon o inspekcijama u
Unsko-sanskom kantonu
Juni
1. Uredba o osiguranju određenih
ličnosti i objekata u Unsko-sanskom kantonu
Nakon donošenja
novog Zakona
o unutrašnjim
poslovima USK-a
6. maja 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
OPIS
2. Uredba o plaćama i
naknadama policijskih
službenika
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj
organizaciji MUP-a
ROK
31.4.2010.
Tokom 2010.
ANALITIČKO-INFORMATIVNI DIO
15.1.2010.
2. Informacija o stanju sigurnosti
na području USK-a za period
januar-juni 2010.
15.7.2010.
3. Informacija o stanju sigurnosti
saobraćaja na području USK-a
za period januar- juni 2010.
15.7.2010.
4. Informacija o stanju
maloljetničke delikvencije
na području USK-a za period
januar – juni 2010. godine
20.7.2010.
5. Informacija o stanju nasilja u
porodici na području USK-a
20.10.2010.
6. Informacija o stanju sigurnosti
učenika od vršnjačkog nasilja
u školama USK-a
20.10.2010.
8. Izvještaj o provođenju
Akcionog plana u oblasti
saobraćaja za period 1. juni
2009 – 1. juni 2010. godine
Maj-juni
20.7.2010.
4. M
I N I S TA R S T VO O B R A Z O VA N J A ,
N A U K E , K U LT U R E I S P O RTA
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
I. ZAKONI
1. Zakon o sportu
Juli
2. Zakon o dopuni Zakona o
izdavačkoj djelatnosti
Maj
3. Zakon o predškolskom odgoju
i obrazovanju
4. Zakon o srednjem stručnom
obrazovanju
5. Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o
osnovnom i općem srednjem
odgoju i obrazovanju
ROK
Nacrt: Maj
Nacrt:
April/maj
II. PODZAKONSKI AKTI
1. Informacija o stanju sigurnosti
na području Unsko-sanskog
kantona za 2009.godinu
7. Izvještaj o radu Uprave
policije za 2009. godinu (u
sklopu Izvještaja o radu MUP)
OPIS
Broj 6 - Strana 293
April/maj
1. Pravilnik o plaćama
kantonalnih ustanova kulture
Juni
2. Prijedlog Odluke o
normativima i standardima za
oblast visokog obrazovanja
ili Prijedlog Odluke o
preuzimanju odgovarajuće
Odluke koju je donijela Vlada
FBiH (Sl. novine FBiH, br.
40/08)
Juni
3. Prijedlog normativa i
standarda finansiranja za
oblast visokog obrazovanja
Juni
4. Pravilnik o sadržaju i
načinu vođenja pedagoške
dokumentacije i evidencije u
osnovnoj školi
5. Pravilnik o odgoju i
obrazovanju djece s teškoćama
u razvoju
6. Pravilnik o polaganju ispita
za učenike u osnovnoj i općoj
srednjoj školi koji su ostali
neocijenjeni iz opravdanih
razloga
7. Pravilnik o odgoju i
obrazovanju djece pripadnika
nacionalnih manjina
August
August
Septembar
Septembar
8. Pravilnik o osposobljavanju
menadžmenta škole
Oktobar
9. Pravilnik o obrazovanju
odraslih za osnovnu i srednju
školu
Oktobar
10. Pravilnik o praćenju,
napredovanju i ocjenjivanju
nastavnika
Oktobar
Broj 6 - Strana 294
OPIS
11. Nastavni plan i program za
sedmi, osmi i deveti razred
devetogodišnje osnovne škole
i nastavni plan i program za
srednje tehničke i stručne
škole uključene u EU VET
program
12. Pravilnik o postupku
ocjenjivanja i sticanja zvanja
odgajatelja, nastavnika,
profesora i stručnih suradnika
u predškolskim ustanovama,
osnovnim i srednjim školama
i domovima učenika
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ROK
Oktobar
Novembar
ANALITIČKO-INFORMATIVNI DIO
1. Plan i program rada
kantonalnih ustanova,
kantonalnih medija i Sportskog
saveza Unsko-sanskog kantona za 2010.
godinu:
- JU Muzej USK-a
- JU Arhiv USK-a
- JU Kantonalna univerzitetska
biblioteka
- JU Zavod za zaštitu kulturnog
naslijeđa
- JU Spomen-biblioteka "Skender
Kulenović" Bosanski Petrovac
- JU Radio-televizija USK-a
- JP Unsko-sanske novine
"Krajina"
- Sportski savez USK-a
2. Izvještaji o radu kantonalnih
ustanova kulture i kantonalnih
medija u 2009. godini:
- JU Muzej USK-a
- JU Arhiv USK-a
- JU Kantonalna univerzitetska
biblioteka
- JU Zavod za zaštitu kulturnog
naslijeđa
- JU Spomen-biblioteka "Skender
Kulenović" Bosanski Petrovac
- JU Radio-televizija USK-a
- JP Unsko-sanske novine
"Krajina"
April/maj
OPIS
ROK
3. Izvještaj o radu Sportskog
saveza USK-a za 2009.
godinu s ocjenom stanja u
oblasti sporta i finansijskim
pokazateljima
Maj
4. Izvještaj o radu Univerziteta u
Bihaću za akademsku 2008/09.
Maj
5. Izvještaj o radu Univerziteta u
Bihaću u akademskoj 2009/10.
godini
Novembar
6. Program rada Univerziteta
u Bihaću za akademsku
2010/11. godinu
Decembar
7. Informacija o provođenju
projekata iz oblasti reforme
obrazovanja s rezultatima
provođenja projekata
Juli
8. Informacija o djeci
osnovnoškolskog uzrasta
koja ne pohađaju nastavu, s
prijedlogom mjera i aktivnosti
za stvaranje uvjeta da sva
djeca završe osnovnu školu
(školska 2009/10. godina)
Maj
9. Izvještaj o radu odgojno-obrazovnih ustanova Unsko-sanskog kantona u školskoj
2008/09. godini
Maj
10. Informacija o početku
školske 2009/10. godine
u odgojno-obrazovnim
ustanovama Unsko-sanskog
kantona
Maj
11. Prijedlog Programa
profesionalne orijentacije
za mlade Unsko-sanskog
kantona
Juni
12. Prijedlog Strategije razvoja
visokog obrazovanja u
Unsko-sanskom kantonu
13. Prijedlog Strategije
omladinske politike
April
6. maja 2010.
Septembar
Oktobar
14. Izvještaj o radu Kantonalnog
ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta u
2010. godini
Decembar
15. Program rada Kantonalnog
ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta za
2011. godinu
Decembar
16. Program utroška sredstava
granta kultura za 2010.
godinu
Maj
6. maja 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
OPIS
ROK
17. Program utroška sredstava
granta za mlade za 2010.
godinu
Maj
18. Informacija o aktivnostima
vezanim za provođenje
Zakona o sigurnosti
saobraćaja na cestama u
Bosni i Hercegovini
Juni
5 . M I N I S TA R S T V O P R I V R E D E
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
I. ZAKONI
1. Zakon o istraživanju i
eksploataciji nemetaličnih
mineralnih sirovina
2. Zakon o turističkoj djelatnosti
na području Unsko-sanskog
kantona
3. Zakon o ugostiteljskoj
djelatnosti na području Unsko-sanskog kantona
Po donošenju
zakona na
federalnom nivou
Juni
OPIS
ROK
3. Izvještaj o izdatim licencama,
rješenjima o tehničko-eksploatacionim i posebnim
uvjetima za vozila i
odobrenjima za obavljanje
javnog prijevoza na području
Unsko-sanskog kantona za
2009. godinu
April
4. Informacija o stanju u
oblastima privrede za
2009. godinu iz nadležnosti
Ministarstva
5. Studija o ekonomskoj
opravdanosti dodjele koncesija
u oblasti zimskog, lovnog,
ribolovnog i avanturističkog
turizma
Maj
Tokom 2010.
6 . M I N I S TA R S T V O P O L J O P R I V R E D E ,
VO D O P R I V R E D E I Š U M A R S T VA
OPIS
Juni
Broj 6 - Strana 295
ROK
NORMATIVNI DIO
I. ZAKONI
II. PODZAKONSKI AKTI
1. Zakon o vodama Unsko-sanskog kantona
1. Prijedlog Odluke o
izmjenama i dopunama
Odluke o uslovima i načinu
odobravanja kredita iz
sredstava ostvarenih u procesu
privatizacije
April
2. Prijedlog Odluke o mjerama
o neposrednoj kontroli cijena
na području Unsko-sanskog
kantona
Prema potrebi
3. Prijedlog Odluke o formiranju
Savjeta za praćenje cijena u
Unsko-sanskom kantonu
April.
4. Donošenje propisa o vršenju
prijevoza na području Unsko-sanskog kantona, a na osnovu
člana 10. Zakona o cestovnom
prijevozu Federacije Bosne i
Hercegovine
31.12.2010
ANALITIČKO-INFORMATIVNI DIO
1. Izvještaj o radu Ministarstva
za 2009. godinu
April
2. Program rada Ministarstva za
2010. godinu
April
Prijedlog –
Septembar
II. PODZAKONSKI AKTI
1. Prijedlog Odluke i Uputstva
o novčanim podrškama u
primarnoj poljoprivrednoj
proizvodnji za 2010. godinu
Februar (nakon
usvajanja
Budžeta za 2010.)
2. Pravilnik o uspostavi i
upravljanju KISV (kantonalni
informacioni sistem voda)
Decembar
3. Pravilnik o kriterijima i
načinu korištenja sredstava od
vodnih naknada koja pripadaju
Budžetu Unsko-sanskog
kantona
Decembar
4. Donošenje podzakonskih
propisa shodno Zakonu
o organskoj proizvodnji
poljoprivrednih i
prehrambenih proizvoda
Novembar
ANALITIČKO-INFORMATIVNI DIO
1. Izvještaj o radu Ministartva
poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva za 2009. godinu
Maj
Broj 6 - Strana 296
OPIS
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ROK
2. Izvještaj o realizaciji
kantonalnih i federalnih
poticaja u primarnoj
poljoprivrednoj proizvodnji u
2009. godini
Maj
3. Izvještaj o utrošku sredstava
iz Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2009. godinu
grant: veterinarskozdravstvena zaštita životinja
Maj
4. Informacija o stanju i kretanju
zaraznih bolesti životinja
na području USK-a u 2009.
godini
Maj
OPIS
14. Informacija o planiranim
sjetvenim površinama za
jesenju sjetvu 2010. godine
15. Program rada Ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva za 2011. godinu
6. maja 2010.
ROK
Kraj septembra ili
početak oktobra
Decembar
7 . M I N I S TA R S T V O Z D R AV S T VA , R A D A
I SOCIJALNE POLITIKE
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
5. Izvještaj o realizaciji
Programa utroška sredstava od
vodnih naknada u 2009.godini
Maj
I. ZAKONI
6. Program utroška sredstava od
vodnih naknada koja pripadaju
Budžetu Unsko-sanskog
kantona za 2010.godinu
Maj
1. Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o socijalnoj
zaštiti, zaštiti civilnih žrtava
rata i zaštiti porodice sa
djecom
7. Izvještaj o utrošku sredstava
(2% ) po Zakonu o šumama
Maj
II. PODZAKONSKI AKTI
Januar
Maj
1. Prijedlog Odluke o prestanku
važenja Odluke o osnivanju
ZU Gradska apoteka Bosanski
Petrovac
2. Prijedlog Odluke o izmjenama
i dopunama Odluke o
obimu prava na korištenje
ortopedskih pomagala
April
3. Prijedlog Odluke o izmjenama
i dopunama Odluke o
neposrednom učešću
osiguranih lica u troškovima
korištenja zdravstvene zaštite
na području Unsko-sanskog
kantona
Oktobar
8. Izvještaj o korištenju sredstava
ostvarenih od naknade za
pretvorbu poljoprivrednog
zemljišta u građevinsko u
2009.godini
9. Prijedlog Programa korištenja
sredstava od naknade za
pretvorbu poljoprivrednog
zemljišta u građevinsko
(Program rekultivacije) za
2010. godinu
Maj
10. Informacija o planiranim
sjetvenim površinama za
proljetnu sjetvu u 2010.
godini
April
(nakon usvajanja
Budžeta za 2010.)
11. Plan i Finansijski plan u
sektoru voda na području
Unsko-sanskog kantonaza
2010. godinu
Maj
12. Informacija o radu i
poslovanju Kantonalne
uprave za šumarstvo
Bosanski Petrovac za 2009.
godinu
Maj
13. Informacija o obavljenoj
žetvi na Unsko-sanskom
kantonu za 2010.godinu
4. Prijedlog Odluke o
osnovicama i stopama
doprinosa za obavezno
zdravstveno osiguranje
Novembar
Juli
ANALITIČKO-INFORMATIVNI DIO
Maj
1. Program rada Zavoda za javno
zdravstvo Unsko-sanskog
kantona za 2011. godinu
2. Izvještaj o radu i poslovanju
Zavoda za javno zdravstvo
Unsko-sanskog kantona za
2009. godinu
Novembar
Maj
6. maja 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
OPIS
3. Program rada Zavoda
zdravstvenog osiguranja
Unsko-sanskog kantona za
2011. godinu
ROK
Novembar
4. Izvještaj o radu i poslovanju
Zavoda zdravstvenog
osiguranja Unsko-sanskog
kantona za 2009. godinu
Maj
5. Izvještaj o radu i poslovanju
ZU Kantonalne bolnice "Dr.
Irfan Ljubijankić” Bihać za
2009. godinu
Juni
6. Program rada i poslovanja ZU
Kantonalna bolnica "Dr. Irfan
Ljubijankić" Bihać za 2011.
godinu
Novembar
7. Izvještaj o radu i poslovanju
JU Opća bolnica u Sanskom
Mostu za 2009. godinu
Juni
8. Izvještaj o radu i poslovanju
ZU Lječilište "Gata" Bihać za
2009. godinu
Maj
9. Program rada ZU Lječilište
"Gata" Bihać za.2011. godinu
Novembar
10. Finansijski plan Zavoda
zdravstvenog osiguranja
USK-a za 2011. godinu
Novembar
11. Informacija o stanju u oblasti
socijalne zaštite u 2009.
godini
Maj
12. Izvještaj o stanju u oblasti
izbjeglih i raseljenih osoba –
povratnika u Unsko-sanskom
kantonu za period 2000-2010. godina
Novembar
13. Izvještaj o izgrađenim
kapacitetima za raseljeno
stanovništvo za 2009.godinu
Juli
OPIS
ROK
17. Program rada JU Socijalno-pedagoška životna zajednica
za 2010. godinu
Maj
18. Izvještaj o radu JU Služba
za zapošljavanje USK-a za
2009. godinu
Maj
19. Program rada JU Služba
za zapošljavanje USK-a za
2010. godinu
Maj
20. Uređivanje odnosa sa
Institutom za medicinsko
vještačenje zdrav. stanja
Septembar
21. Saglasnost za sklapanje
ugovora s nevladinim
organizacijama za
zbrinjavanje žrtava nasilja
Maj
22. Program rada JU Socijalno-pedagoška životna zajednica
za 2011. godinu
Decembar
23. Program rada JU Služba
za zapošljavanje USK-a za
2011. godinu
Decembar
24. Pravilnik o unutrašnjoj
organizaciji Ministarstva
Maj
25. Informacija o radu ZU
domova zdravlja za 2009.
godinu
Vlada – maj
Skupština – juni
26. Informacija o radu ZU
Apoteka za 2009.godinu
Vlada – maj
Skupština – juni
27. Program prevencije
alkoholizma, narkomanije i
drugih ovisnosti kod mladih
Vlada – sept.
Skupština – oktobar
8 . M I N I S TA R S T V O Z A P I TA N J A
B O R A C A I R AT N I H VO J N I H
I N VA L I D A
14. Izvještavanje o utrošku
sredstava doznačenih
centrima za socijalni rad i
nevladinim organizacijama
Juni i novembar
15. Odluke o usvajanju
Programa utroška sredstava
Juni
II. PODZAKONSKI AKTI
Juni
1. Pravinik o kriterijima za
dodjelu stipendija za redovne
studente iz reda pripadnika
boračkih kategorija
16. Izvještaj o radu JU
Socijalno-pedagoška životna
zajednica za 2009. godinu
Broj 6 - Strana 297
OPIS
ROK
NORMATIVNI DIO
I. ZAKONI
April
Broj 6 - Strana 298
OPIS
2. Izmjene i dopune Pravilnika
o kriterijima i postupku za
odobravanje jednokratne
pomoći članovima boračkih
populacija
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ROK
April/maj
ANALITIČKO-INFORMATIVNI DIO
1. Izvještaj o radu ministarstva
za 2009. godinu
2. Plan i program rada
Ministarstva za 2010. godinu
3. Izvještaj o radu JU
"Kantonalni fond za pomoć
u stambenom zbrinjavanju
porodica šehida i poginulih
boraca, ratnih vojnih invalida,
demobilisanih boraca,
progranih osoba i socijalno
ugroženih kategorija" za 2009.
godinu
6. maja 2010.
OPIS
ROK
2. Izmjene i dopune Zakona
o korištenju, upravljanju
i održavanju zajedničkih
dijelova i uređaja zgrada
Nacrt – maj
Prijedlog –
oktobar
3. Zakon o komunalnim
djelatnostima
Nacrt – mart
Prijedlog –
septembar
April
II. PODZAKONSKI AKTI
April/maj
1. Prijedlog Prostornog plana
Unsko-sanskog kantona
Decembar, po
obezbjeđenju fin.
sredstava
2. Plan zaštite okoliša
Decembar, po
obezbjeđenju fin.
sredstava
April/maj
4. Plan i program rada JU
"Kantonalni fond za pomoć
u stambenom zbrinjavanju
porodica šehida i poginulih
boraca, ratnih vojnih invalida,
demobilisanih boraca,
progranih osoba i socijalno
ugroženih kategorija" za 2010.
godinu
April/maj
5. Informacija o izvršenju
Programa rada Ministarstva za
šest mjeseci tekuće godine
Juli-septembar
ANALITIČKO-INFORMATIVNI DIO
1. Informacija o realizaciji
Programa obnove na Unsko-sanskom kantonu u 2009.
godini
April
2. Informacija o dinamici
gradnje stambenih objekata
na Unsko-sanskom kantonu u
2009. godini
April
K A N TO N A L N E U P R AV E I U S TA N O V E
1 . K A N TO N A L N A U P R AVA Z A
INSPEKCIJSKE POSLOVE
OPIS
ROK
6. Izvještaj o utrošenim
sredstvima za 2009. godinu
April/maj
ANALITIČKO-INFORMATIVNI DIO
7. Program rada Ministarstva za
2011. godinu
Decembar
1. Izvještaj o radu Uprave za
2009. godinu
April/maj
2. Program rada Uprave za 2010.
godinu
April/maj
9. K
A N TO N A L N O M I N I S TA R S T V O
Z A G R A Đ E N J E , P R O S TO R N O
UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLINE
OPIS
ROK
OPIS
ROK
ANALITIČKO-INFORMATIVNI DIO
PODZAKONSKI AKTI
NORMATIVNI DIO
I. ZAKONI
1. Prijedlog Zakona o prostornom
uređenju i građenju
2. K
A N TO N A L N A U P R AVA C I V I L N E
ZAŠTITE
Juni-juli
1. Uredba o izmjenama
i dopunama Uredbe o
Kantonalnom štabu civilne
zaštite
do 31.4. 2010.
6. maja 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
OPIS
ROK
2. Izmjene i dopune Procjene
ugroženosti Unsko-sanskog
kantona od prirodnih i drugih
nesreća,
30. juni 2010.
3. Plan zaštite od požara Unsko-sanskog kantona
Rok: 30.9.2010.
4. Uredba o prioritetima i načinu
korištenja sredstava za zaštitu
od požara
Novembar
5. Izvještaj o radu Uprave za
2009. godinu
April/maj
6. Izvještaj o prikupljanju,
raspodjeli i korištenju
sredstava ostvarenih po
osnovu posebnog poreza za
zaštitu od prirodnih i drugih
nesreća
Decembar
7. Program rada Uprave za 2010.
godinu
April/maj
3 . P O L J O P R I V R E D N I Z AV O D
OPIS
ROK
1. Izvještaj o radu Zavoda za
2009. godinu
April/maj
2. Program rada Zavoda za 2010.
godinu
April/maj
4. KANTONA LN A D I R EKC I J A ZA C E ST E
ROK
ANALITIČKO-INFORMATIVNI DIO
1. Izvještaj o radu Direkcije za
2009. godinu
April/maj
2. Program rada Direkcije za
2010. godinu
April/maj
Program Vlade Unsko-sanskog kantona za
2010. godinu objavit će se u “Službenom glasniku
Unsko - sanskog kantona”.
Broj 03-017-2057/2010
16. aprila 2010. godine
Bihać
140.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 34. stav 2.
Zakona o budžetima/proračunima u Federaciji
Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine", broj 19/06,
76/08, 5/09, 32/09 i 9/10), člana 20. stav 3.
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2010. godinu ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj: 5/10) i Odluke
Skupštine Unsko-sanskog kantona o davanju
ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog kantona broj
01-02-3-474/10 od 7.4.2010. godine, na prijedlog
Ministarstva finansija, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 30.4.2010.
godine, donosi:
ODLUKU
o utvrđivanju kriterija za
korištenje sredstava tekuće
rezerve
I
ANALITIČKO-INFORMATIVNI DIO
OPIS
Broj 6 - Strana 299
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za
korištenje sredstava tekuće rezerve, korisnici
sredstava tekuće rezerve i obim korištenja
sredstava tekuće rezerve utvrđene u Budžetu
Unsko-sanskog kantona za fiskalnu godinu.
Sredstva tekuće rezerve mogu se odobriti
budžetskim korisnicima, drugim nivoima vlasti
i ostalim korisnicima (u daljem tekstu: korisnici
sredstava).
II
Sredstva tekuće rezerve mogu se odobriti
za podmirenje hitnih i nepredviđenih rashoda i
izdataka koji se pojave u toku budžetske godine.
Pod
hitnim
rashodima
i
izdacima
podrazumijevaju se rashodi i izdaci nastali usljed
okolnosti na koje korisnici sredstava nisu mogli
uticati, a mogu dovesti do ugrožavanja zdravlja
ljudi, materijalnih dobara i funkcionisanja rada
kod korisnika sredstava.
Pod nepredviđenim rashodima i izdacima
podrazumijevaju se rashodi i izdaci nastali zbog
okolnosti koje korisnici sredstava nisu mogli
predvidjeti na početku fiskalne godine, a od
interesa su za Unsko-sanski kanton.
Broj 6 - Strana 300
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
III
Sredstva iz tačke I ove Odluke utvrđena u
Budžetu Unsko-sanskog kantona za fiskalnu
godinu mogu se odobriti u slijedećim omjerima:
a) budžetskim korisnicima do 40% utvrđenih
sredstava tekuće rezerve za fiskalnu godinu,
b) drugim nivoima vlasti do 20% utvrđenih
sredstava tekuće rezerve za fiskalnu godinu,
c) ostalim korisnicima do 40% utvrđenih sredstava
tekuće rezerve za fiskalnu godinu.
IV
Pod budžetskim korisnicima u smislu ove
Odluke podrazumijevaju se budžetski korisnici
koji su kao takvi definisani članom 6. Zakona o
izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2010. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/10).
Pod drugim nivoima vlasti u smislu ove Odluke
podrazumijevaju se grad i općine na području
Unsko-sanskog kantona.
Pod ostalim korisnicima u smislu ove Odluke
podrazumijevaju se svi ostali korisnici koji nisu
definisani u stavu 1. i 2. ove tačke.
V
Budžetskim korisnicima može se odobriti
korištenje sredstava tekuće rezerve ukoliko
ispunjavaju jedan od slijedećih kriterija:
a) finansiranje nepredviđenih rashoda i izdataka
za tekuću fiskalnu godinu,
b) finansiranje nedovoljno predviđenih rashoda i
izdataka,
c) finansiranje sponzorstva i pokroviteljstva, kada
se kao sponzor ili pokrovitelj pojavljuje Vlada
Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Vlada
Kantona) ili premijer Kantona.
VI
Drugim nivoima vlasti mogu se odobriti
sredstva tekuće rezerve u slučaju elementarnih
nepogoda, pod uslovom da je stanje elementarne
nepogode proglašeno od strane nadležnog organa.
Izuzetno od prethodnog stava ove tačke,
drugim nivoima vlasti mogu se jednokratno
odobriti sredstva tekuće rezerve za pokriće
troškova, namjenski.
VII
Ostalim korisnicima mogu se odobriti sredstva
tekuće rezerve u slučaju:
6. maja 2010.
a) finansiranja dijela troškova za učešće sportista
pojedinaca ili sportskih klubova sa područja
Unsko-sanskog kantona na svjetskim,
evropskim, državnim i lokalnim takmičenjima,
b) finansiranju projekata od interesa za Unsko-sanski kanton,
c) u drugim slučajevima kada Vlada Kantona,
premijer Kantona ili ministar Ministarstva
finansija (u daljem tekstu: ministar fmansija)
utvrdi da je to od interesa za Kanton, odnosno
cijeni opravdanim.
VIII
Odluku o korištenju sredstava tekuće rezerve
donosi Vlada Kantona, po dobijenom mišljenju
Ministarstva finansija.
Premijer Kantona i ministar finansija koristit
će sredstva tekuće rezerve Budžeta, po kriterijima
iz ove Odluke, do visine utvrđene članom 20. stav
4. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2010. godinu.
IX
Premijer Kantona i ministar finansija
obavezno mjesečno izvještavaju Vladu Kantona o
raspolaganju sredstava tekuće rezerve.
Ministar finansija obavezan je tromjesečno
izvještavati Vladu Kantona o korištenju tekuće
rezerve.
Vlada Kantona polugodišnje izvještava
Skupštinu Kantona o korištenju sredstava tekuće
rezerve.
X
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-2122/2010
30. aprila 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
141.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 26. Zakona o
izvršavanju Budžeta Unsko -sanskog kantona za
2010. godinu ("Službeni glasnik Unsko - sanskog
kantona", broj 5/10), a u vezi sa članom 3. d)
Zakona o finansiranju političkih partija ("Službeni
glasnik Bosne i Hercegovine", broj 22/00) i
6. maja 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona o
davanju ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog kantona
broj 01-02-3-474/10 od 7.4.2010. godine, na
prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana
30.4.2010. godine, donosi:
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona
za 2010. godinu, pozicija "Grant
neprofitnim organizacijama –
parlamentarne političke
partije"
I
Ovom Odlukom vrši se raspoređivanje
sredstava iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2010. godinu, razdjel 10, glava 01, potrošačka
jedinica 0001, funkcionalni kod 0110,
ekonomski kod 614 300, subanalitika AAN001
- pozicija "Grantovi neprofitnim organizacijama parlamentarne stranke".
II
Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2010.
godinu utvrđena su sredstava u iznosu od
510.000,00 KM.
III
Sredstva iz tačke I ove Odluke rasporedit će se
kako slijedi:
a) 30% od predviđenog iznosa raspoređuje se
na parlamentarne stranke u Skupštini Unsko-sanskog kantona u jednakim iznosima, a
preostalih,
b) 70% prema kriteriju učešća broja poslanika u
Skupštini Unsko-sanskog kantona,
u skladu sa ostvarenim prihodima i odobrenim
mjesečnim operativnim planom Skupštine Unsko-sanskog kantona u Budžetu Unsko-sanskog
kantona za 2010.godinu.
IV
Broj članova i imena članova svake
parlamentarne stranke utvrdit će Stručna služba
Skupštine Unsko-sanskog kantona.
V
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo finansija i Stručna služba Skupštine
Unsko-sanskog kantona.
Broj 6 - Strana 301
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-2120/2010
30. aprila 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
142.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 39. stav 3.
Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04 i
8/06), Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona
o davanju ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog
kantona broj 01-02-3-474/10 od 7.4.2010. godine,
na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana
23.4.2010. godine, donosi:
ODLUKU
o utvrđivanju platnih razreda
i koeficijenata za plaće
rukovodećih i ostalih državnih
službenika u kantonalnim
organima državne službe
I
Ovom Odlukom, u skladu sa zakonom,
utvrđuju se platni razredi i koeficijenti za plaće
rukovodećih i ostalih državnih službenika iz
odredbe stava 1. člana 6. Zakona o državnoj
službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem
tekstu: Zakon o državnoj službi), u kantonalnim
organima uprave i drugim tijelima kantonalne
uprave, i to: kantonalnim ministarstvima,
kantonalnim upravama (samostalnim i u
sastavu kantonalnog ministarstva), kantonalnim
ustanovama (samostalnim i u sastavu kantonalnog
ministarstva) i drugim službama i tijelima,
koji plaće primaju iz Budžeta Unsko-sanskog
kantona.
II
Rukovodeći i ostali državni službenici iz
tačke I ove Odluke razvrstavaju se u osam (8)
platnih razreda i za svaki platni razred utvrđuju se
Broj 6 - Strana 302
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
6. maja 2010.
koeficijenti za plaću u slijedećim vrijednostima,
i to:
5. u V platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
Platni razred:
- kantonalni inspektor.
Koeficijenti:
I platni razred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,40
II platni razred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,23
III platni razred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,07
IV platni razred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,89
V platni razred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,72
VI platni razred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,64
VII platni razred.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,38
VIII platni razred.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,89
III
U platne razrede utvrđene u tački II ove Odluke
razvrstavaju se radna mjesta rukovodećih i ostalih
državnih službenika iz kantonalnih organa uprave,
kantonalnih ustanova, stručnih i drugih službi i
tijela kantonalne uprave, i to:
1. u I platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- sekretar Skupštine Unsko-sanskog kantona,
- sekretar Vlade Unsko-sanskog kantona,
- rukovodilac samostalne uprave i samostalne
ustanove i drugih samostalnih tijela koja su
osnovana Zakonom, a kojeg imenuje, odnosno
postavlja Vlada Kantona.
2. u II platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- sekretar organa državne službe,
- pomoćnik rukovodioca organa državne službe,
- rukovodilac organa kantonalne uprave i
kantonalne ustanove koja se nalazi u sastavu
kantonalnog ministarstva,
- sekretar Kantonalnog suda,
- sekretar Općinskog suda,
- arhivar Kantonalnog tužilaštva.
3. u III platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- šef osnovne organizacione jedinice,
- šef kabineta,
- stručni savjetnik za internu reviziju,
- glavni kantonalni inspektor.
4. u IV platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- šef unutrašnje organizacione jedinice.
6. u VI platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- stručni savjetnik.
7. u VII platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- viši stručni saradnik,
- stručni saradnik u Kantonalnom sudu,
- stručni saradnik u Kantonalnom tužilaštvu.
8. u VIII platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- stručni saradnik.
IV
U skladu sa odredbom člana 74. Zakona o
državnoj službi, odredbe ove Odluke shodno
se primjenjuju na rukovodeće i ostale državne
službenike koji taj status imaju u stručnim i
drugim službama kantonalnih organa vlasti,
koji su navedeni u toj zakonskoj odredbi, ako
posebnim zakonom nije drugačije određeno.
V
U skladu sa odredbom stava 6. člana 5. Zakona
o državnoj službi, ova Odluka se ne primjenjuje
na pripadnike policije.
VI
Plaća pripravnika sa visokom školskom
spremom utvrđuje se u iznosu od 80% plaće
utvrđene za VIII platni razred.
VII
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
da važi Odluka o utvrđivanju platnih razreda
i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih
državnih službenika u kantonalnim organima
državne službe ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 18/09).
VIII
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona", a počet će se primjenjivati od
1.4.2010. godine.
Broj 03-017-2088/2010
23. aprila 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
6. maja 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
143.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 41. Zakona
o namještenicima u organima državne službe
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine", broj 49/05),
a u vezi sa članom 23. Uredbe o dopunskim
poslovima osnovne djelatnosti i poslovima
pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne
službe koje obavljaju namještenici ("Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj
69/05 i 29/06) i Odluke Skupštine Unsko-sanskog
kantona o davanju ovlaštenja Vladi Unskosanskog kantona broj 01-02-3-474/10 od 7.4.2010.
godine, na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 23.4.2010. godine, donosi:
ODLUKU
o utvrđivanju platnih razreda
i koeficijenata za plaće
namještenika u kantonalnim
organima državne službe
I
Ovom Odlukom, u skladu sa zakonom, utvrđuju
se platni razredi i koeficijenti namještenika iz
člana 23. stav 1. Uredbe o dopunskim poslovima
osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne
djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe
koje obavljaju namještenici u kantonalnim
organima državne službe i drugim stručnim
službama i tijelima za koje se sredstva za plaće
osiguravaju u Budžetu Unsko-sanskog kantona.
II
Radna mjesta namještenika u kantonalnim
organima državne službe razvrstavaju se u
sedam (7) platnih razreda i za svaki platni razred
utvrđuju se koeficijenti za plaću u slijedećim
vrijednostima, i to:
Platni razred: Koeficijenti:
I platni razred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,87
II platni razred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,78
III platni razred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,62
IV platni razred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,54
V platni razred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,49
Broj 6 - Strana 303
VI platni razred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,28
VII platni razred.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,11
III
U platne razrede utvrđene u tački II ove
Odluke razvrstavaju se radna mjesta namještenika
iz kantonalnih organa državne službe, i to:
Za namještenike više školske spreme:
1. u I platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- šef unutrašnje organizacione jedinice
2. u II platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- viši samostalni referent
3. u III platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- samostalni referent
- zemljišno-knjižni referent u općinskom sudu
Za namještenike srednje školske spreme:
4. u IV platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- šef unutrašnje organizacione j edinice
5. u V platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- viši referent, odnosno VKV radnik
6. u VI platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- referent i KV radnik III i IV stepena
7. u VII platni razred spadaju slijedeća radna
mjesta:
- pomoćni radnik i NK radnik
IV
Odredbe ove Odluke shodno se primjenjuju i
na namještenike koji taj status imaju u stručnim
i drugim službama organa zakonodavne vlasti,
organima izvršne vlasti, organima sudske vlasti,
tužilaštvima, pravobranilaštvima, ustanovama
za izvršenje krivičnih sankcija, ako posebnim
zakonom nije drugačije uređeno.
V
Plaća pripravnika sa višom školskom spremom
utvrđuje se u iznosu od 80% plaće utvrđene za III
platni razred.
VI
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje
da važi Odluka o utvrđivanju platnih razreda i
Broj 6 - Strana 304
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
koeficijenata za plaće namještenika u kantonalnim
organima državne službe ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 18/09).
VII
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
objavit će se u "Službenom glasniku Unsko- sanskog kantona", a počet će se primjenjivati od
1.4.2010.godine.
Broj 03-017-2089/2010
23. aprila 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
6. maja 2010.
- IV stepen stručne spreme.. . . . . . . . . . . . . . . . 1,09
- III stepen stručne spreme. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
- NK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
- Direktor - stepen stručne spreme
+ 15% (škola do 500 učenika)
+ 20% (škola od 501 do 1.000 učenika)
+ 25% (škola preko 1.001 učenika)
III
144.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni list Unsko-sanskog
kantona", broj: 5/2008), Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2010. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/10), člana 44. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2010. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/10) i Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona o davanju ovlaštenja Vladi
Unsko-sanskog kantona broj 01-02-3-474/10
od 7.4.2010. godine, na usaglašen prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
i Ministarstva finansija, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 23.4.2010.
godine, donosi:
ODLUKU
o visini osnovice i koeficijenta
za zaposlene u ustanovama
predškolskog i osnovnog
obrazovanja Unsko-sanskog
kantona
I
Ovom Odlukom utvrđuje se visina osnovice
i koeficijenata zaposlenih u ustanovama
predškolskog i osnovnog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu.
II
Koeficijenti za obračun plaća za zaposlene u
predškolskom i osnovnom obrazovanju utvrđuju
se:
- VII stepen stručne spreme. . . . . . . . . . . . . . . . 1,61
- VI stepen stručne spreme.. . . . . . . . . . . . . . . . 1,41
- V stepen stručne spreme.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,13
Koeficijenti iz tačke II ove Odluke primjenjivat
će se po osnovici u visini od 70% prosječne
plaće zaposlenih u Federaciji BiH, prema podatku
Federalnog zavoda za statistiku objavljenom za
period oktobar-decembar 2009. godine, što iznosi
557,75 KM.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona", a primjenjivat će se za mjesec
april 2010. godine.
Broj 03-017-2090/2010
23. aprila 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
145.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni list Unsko-sanskog
kantona", broj 5/2008), Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2010. godinu ("Službeni glasnik Unskosanskog kantona", broj: 5/10), člana 44. Zakona o
izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2010. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj: 5/10) i Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona o davanju ovlaštenja Vladi
Unsko-sanskog kantona broj 01-02-3-474/10
od 7.4.2010. godine, na usaglašen prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
i Ministarstva finansija, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 23.4.2010.
godine, donosi:
6. maja 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ODLUKU
o visini osnovice i koeficijenta
za zaposlene u ustanovama
srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona
I
Ovom Odlukom utvrđuje se visina osnovice i
koeficijenata zaposlenih u ustanovama srednjeg
obrazovanja Unsko - sanskog kantona.
II
Koeficijenti za obračun plaća za zaposlene u
srednjem obrazovanju utvrđuju se:
- VII stepen stručne spreme. . . . . . . . . . . . . . . . 1,65
- VI stepen stručne spreme.. . . . . . . . . . . . . . . . 1,41
- V stepen stručne spreme
(nastavno osoblje).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,16
- V stepen stručne spreme.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,13
- IV stepen stručne spreme.. . . . . . . . . . . . . . . . 1.09
- III stepen stručne spreme. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
- NK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
- Direktor - stepen stručne spreme
+ 15% (škola do 500 učenika)
+ 20% (škola od 501 do 1.000 učenika)
+ 25% (škola preko 1.001 učenika)
III
Koeficijenti iz tačke II ove Odluke primjenjivat
će se po osnovici u visini od 70% prosječne
plaće zaposlenih u Federaciji BiH, prema podatku
Federalnog zavoda za statistiku objavljenom za
period oktobar-decembar 2009. godine, što iznosi
557,75 KM.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona", a primjenjivat će se za mjesec
april 2010. godine.
Broj 03-017-2091/2010
23. aprila 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
146.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni list Unsko-sanskog
kantona", broj 5/08), Budžeta Unsko-sanskog
Broj 6 - Strana 305
kantona za 2010. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/10), člana 44. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2010. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj: 5/10) i Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona o davanju ovlaštenja Vladi
Unsko-sanskog kantona broj: 01-02-3-474/10
od 7.4.2010. godine, na usaglašen prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
i Ministarstva finansija, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 23.04.2010.
godine, donosi:
ODLUKU
o visini osnovice i koeficijenta
za zaposlene u visokoškolskim
ustanovama Univerziteta u
Bihaću
I
Ovom Odlukom utvrđuje se visina osnovice
i koeficijenata zaposlenih u visokoškolskim
ustanovama Univerziteta u Bihaću u Unsko-sanskom kantonu.
II
Koeficijenti za obračun plaća za zaposlene u
visokoškolskim ustanovama utvrđuju se:
1. Rektor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zvanje + 25%
2. Prorektor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zvanje + 20%
3. Dekan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zvanje + 15%
4. Prodekan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zvanje + 10%
5. Redovni profesor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,29
6. Vanredni profesor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,98
7. Docent.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,72
8. Viši asistent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,45
9. Asistent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,19
10. VII stepen stručne spreme. . . . . . . . . . . . . . 1,96
11. VI stepen stručne spreme.. . . . . . . . . . . . . . 1,65
12. V stepen stručne spreme - VKV. . . . . . . . 1,31
13. IV stepen stručne spreme i KV radnik.. . 1,27
14. III stepen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,16
15. NK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,16
III
Koeficijenti iz tačke II ove Odluke primjenjivat
će se po osnovici u visini od 60% prosječne
plaće zaposlenih u Federaciji BiH, prema podatku
Broj 6 - Strana 306
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Federalnog zavoda za statistiku objavljenom za
period oktobar-decembar 2009. godine, što iznosi
478,00 KM.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona", a primjenjivat će se za mjesec
april 2010. godine.
Broj 03-017-2092/2010
23. aprila 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
147.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni list Unsko-sanskog
kantona", broj 5/08), Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2010. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/10), člana 44. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2010. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj: 5/10) i Odluke Skupštine Unskosanskog kantona o davanju ovlaštenja Vladi
Unsko-sanskog kantona broj 01-02-3-474/10
od 7.4.2010. godine, na usaglašen prijedlog
Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta
i Ministarstva finansija, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 23.04.2010.
godine, donosi:
ODLUKU
o visini osnovice i koeficijenta
za zaposlene u kantonalnim
ustanovama kulture
I
Ovom Odlukom utvrđuje se visina osnovice
i koeficijenata zaposlenih u kantonalnim
ustanovama kulture.
II
Koeficijenti za obračun plaća za zaposlene
utvrđuju se:
- Direktor – VII stepen stručne spreme.. . . . . 2,29
- VII stepen stručne spreme. . . . . . . . . . . . . . . . 1,91
- VI stepen stručne spreme.. . . . . . . . . . . . . . . . 1,66
- V stepen stručne spreme.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,44
- IV stepen stručne spreme.. . . . . . . . . . . . . . . . 1,40
- III stepen stručne spreme.. . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
6. maja 2010.
- NK.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
- Direktor - stepen stručne spreme + 10%
III
Koeficijenti iz tačke II ove Odluke primjenjivat
će se po osnovici u visini od 60% prosječne
plaće zaposlenih u Federaciji BiH, prema podatku
Federalnog zavoda za statistiku objavljenom za
period oktobar - decembar 2009. godine, što
iznosi 478,00 KM.
IV
Stavlja se van snage Odluka Vlade Unsko-sanskog kantona, broj 03-017-795/2008, od
28.7.2008. godine.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona", a primjenjivat će se za mjesec
april 2010. godjne.
Broj 03-017-2093/2010
23. aprila 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
148.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u skladu sa
odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta Unskosanskog kantona za 2010. godinu ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/10), člana
5. Pravilnika o plaćama JU Pedagoški zavod
Unsko-sanskog kantona, broj 15-02-10-1/UO/08
od 23.12.2008. godine (saglasnost Vlade Kantona,
Odluka, broj 03-017-1107/2008 od 30.12.2008.
godine i 017-1550/2009 od 28.4.2009. godine)
i Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona o
davanju ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog kantona,
broj 01-02-3-474/10 od 7.4.2010. godine, na
usaglašen prijedlog Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta i Ministarstva finansija,
Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici
održanoj dana 23.4.2010. godine, donosi:
ODLUKU
I
Utvrđuje se osnovica za obračun plaće za
zaposlenike u JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog
6. maja 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Broj 6 - Strana 307
kantona, za mjesec april 2010. godine, u visini
II
od 47,21% prosječne neto plaće zaposlenih u
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona", a primjenjivat će se za mjesec
april 2010. godine.
Federaciji BiH, prema posljednjem objavljenom
podatku
Federalnog
zavoda
za
statistiku,
objavljenom za period oktobar - decembar 2009.
Broj 03-017-2094/2010
23. aprila 2010. godine
Bihać
godine ("Službene novine Federacije BiH", broj
7/10), što iznosi 376,16 KM.
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
149.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 44. Zakona o
dopunskim pravima branilaca i članova njihovih
porodica ("Službeni glasnik Unsko - sanskog
kantona", broj 3/05 i 1/09), člana 30. i 42. Zakona
o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za
2010. godinu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 5/10) i Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona o davanju ovlaštenja Vladi
Unsko-sanskog kantona, broj 01-02-3-474/10 od
7.4.2010. godine, na prijedlog Ministarstva za
pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, Vlada
Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj
dana 30.4.2010. godine, donosi:
red.
Naziv programa
br.
1.
Refundacija sredstava
za šehidske nišane spomenike i dodjela
sredstava mjesnim
zajednicama, općinama
i organizacijama
proisteklim iz
odbrambeno-oslobodilačkog rata
za izgradnju šehidskih
i spomen-obilježja,
izgradnja šehidskih
nišana po Ugovoru broj
16-41-10348/99 sa DOO
"Kamen" Bihać
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
sredstava Kapitalnih grantova
I
Usvaja se Program utroška sredstava
Kapitalnih grantova Ministarstva za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida u ukupnom iznosu
od 250.000,00 KM, utvrđenih u razdjelu 16,
ekonomski kod 615200 - GAU001 - Kapitalni
grantovi pojedincima (šehidski nišani i spomen-obilježja) i ekonomski kod 615200 - GAU015
- Spomen-obilježje "Hasin vrh" Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu, kako slijedi:
S vrha
programa
P rimalac
Iznos u K M
Naknada troškova za
podizanje nišana –
nadgrobnog spomenika,
član 44. stav 3. Zakona
o dopunskim pravima
branilaca i članova
njihovih porodica
("Sl. glasnik USK-a",
broj 3/05 i 1/09) i
izgradnja šehidskih
obilježja, ekonomski
kod 615 200-GAU001
- šehidski nišani i
spomen-obilježja
- lica iz člana 2. Zakona
o dopunskim pravima
branilaca i članova
njihovih porodica
("Službeni glasnik
Unsko-sanskog
kantona", broj 3/05 i
1/09)
- mjesne zajednice
- organizacije proistekle
iz odbrambeno-oslobodilačkog rata
- općine
150.000,00
Broj 6 - Strana 308
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
red.
Naziv programa
br
2.
Spomen-obilježje
"Hasin vrh"
S vrha
programa
6. maja 2010.
P rimalac
Izgradnja Spomen-obilježja "Hasin vrh"
Bihać, ekonomski kod
615 200-GAU015
Udruženje "Hasin vrh"
Bihać
UKUPNO:
100.000,00
250.000,00
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko - sanskog kantona za
2010. godinu, ekonomski kod 615200 - GAU001
- Kapitalni grantovi pojedincima (šehidski nišani
i spomen-obilježja) u iznosu od 150.000,00 KM
i ekonomski kod 615200 - GAU015 - Spomen-obilježje "Hasin vrh", sredstva u iznosu od
100.000,00 KM.
III
Zadužuje se rukovodilac Ministarstva za pitanja
boraca i ratnih vojnih invalida, po ovlaštenju
premijera Kantona, da formira komisiju koja će
pratiti namjenski utrošak sredstava da donese
posebnu odluku o isplati i sačini zapisnik, te o
istom šestomjesečno izvještava Vladu Kantona.
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svoje nadležnosti.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-2117/2010
30. aprila 2010. godine
Bihać
Iznos u K M
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
150.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 24, 25. i 43.
Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova
njihovih porodica ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 3/05 i 1/09), člana 41.
i 42. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/10) i
Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona o
davanju ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog kantona
broj 01-02-3-474/10 od 7.4.2010. godine, na
prijedlog Ministarstva za pitanja boraca i ratnih
vojnih invalida, Vlada Unsko-sanskog kantona,
na sjednici održanoj dana 30.4.2010. godine,
donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
sredstava tekućih grantova –
grantovi pojedincima
I
Usvaja se Program utroška sredstava Tekućih
grantova - grantovi pojedincima Ministarstva za
pitanja boraca i ratnih vojnih invalida utvrđenih
u razdjelu 16, ekonomski kod 614200 - GAM007
- Grant pojedincima – dženaze, GAM001 – Grant
pojedincima – pomoć u liječenju i lijekovima,
GAM005 – Grant pojedincima – pomoć za
školovanje, GAM008 – Grant pojedincima –
pomoć za socijalno ugrožene pripadnike boračkih
populacija, GAM003 – grantovi pojedincima –
stipendije i GAM009 – grantovi pojedincima –
školovanje van kantona, Budžeta Unsko - sanskog
kantona za 2010. godinu, kako slijedi:
6. maja 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
red.
Naziv programa
br.
Svrha programa
Broj 6 - Strana 309
Primalac
1.
Transfer licima iz
člana 2. Zakona
o dopunskim
pravima branilaca
i članova njihovih
porodica ("Službeni
glasnik USK-a",
broj 3/05 i 1/09),
predviđenih Budžetom
Ministarstva za pitanja
boraca i RVI za 2010.
Grantovi pojedincima dženaze za lica iz člana
2. Zakona o dopunskim
pravima branilaca i
članova njihovih porodica,
ekonomski kod 614 200 GAM007
2.
-II-
Grant pojedincima -pomoć
u liječenju i lijekovima za
lica iz člana 2. Zakona o
dopunskim pravima branilaca
i članova njihovih porodica,
ekonomski kod 614 200GAM001
-II-
300.000,00 KM
3.
-II-
Grant pojedincima -pomoć
za školovanje pripadnika bor.
populacija i članova njihovih
porodica, ekonomski kod
614 200 - GAM005
-II-
150.000,00 KM
4.
-II-
Grant pojedincima -pomoć
za socijalno ugrožene
pripadnike bor. populacija,
ekonomski kod 614 200 GAM008
-II-
350.000,00 KM
5.
-II-
Grant pojedincima
-stipendije, ekonomski kod
614 200 - GAM003
-II-
600.000,00 KM
6.
-II-
Grant pojedincima -pomoć
za školovanje van kantona
pripadnika bor. populacija i
članova njihovih porodica,
ekonomski kod 614 200 GAM009
-II-
50.000,00 KM
UKUPNO:
Lica iz člana 2.
Zakona o dopunskim
pravima branilaca
i članova njihovih
porodica ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog kantona",
broj 3/05 i 1/09)
Iznos u KM
150.000,00 KM
1.600.000,00 KM
Broj 6 - Strana 310
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
II
151.
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
u razdjelu 16 Budžeta Unsko - sanskog kantona za
2010. godinu, ekonomski kod 614 200 - GAM007
- Grant pojedincima-dženaze, GAM001 - Grant
pojedincima-pomoć u liječenju i lijekovima,
GAM005 - Grant pojedincima - pomoć za
školovanje, GAM008 - Grant pojedincimapomoć za socijalno ugrožene pripadnike boračkih
populacija, GAM003 - grantovi pojedincimastipendije i GAM009 - grantovi pojedincimaškolovanje van Kantona, a u skladu sa ostvarenim
prihodima i odobrenim mjesečnim operativnim
planom Ministarstva za pitanja boraca i ratnih
vojnih invalida u Budžetu Unsko-sanskog kantona
za 2010.godinu.
III
Zadužuje se rukovodilac Ministarstva
za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida, po
ovlaštenju premijera Kantona, da formira komisiju
koja će pratiti namjenski utrošak sredstava, da
donese posebne odluke o isplati sredstava, te o
istom polugodišnje izvještava Vladu Kantona,
a u skladu sa članom 42. Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj
5/10).
IV
O realizaciji ove Odluke starat će se
Ministarstvo za pitanja boraca i ratnih vojnih
invalida i Ministarstvo finansija, svako u okviru
svoje nadležnosti.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-2118/2010
30. aprila 2010. godine
Bihać
6. maja 2010.
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), člana 33, 41. i 42.
Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2010. godinu ("Službeni glasnik
Unsko-sanskog kantona", broj 5/10), a u vezi
sa odredbama Zakona o pravima demobilisanih
branilaca i članova njihovih porodica ("Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj
61/07) i Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona
o davanju ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog
kantona broj 01-02-3-474/10 od 7.4.2010. godine,
na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne
politike, Vlada Unsko-sanskog kantona, na
sjednici održanoj dana 28.4.2010.godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška
sredstava Tekućeg granta
Subvencije javnim preduzećima
– Služba za zapošljavanje
– naknada nezaposlenim
demobilisanim borcima za
provedbu Zakona za 2010. godinu
I
Usvaja se Program utroška sredstava iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2010.
godinu ("Službeni glasnik Unsko - sanskog
kantona", broj 5/10), Tekućeg granta utvrđenog u
razdjelu 17, glava 01, potrošačka jedinica 0001,
funkcionalni kod 0590, ekonomski kod 614400
HAO004-"Subvencije javnim preduzećima Služba za zapošljavanje - Naknada nezaposlenim
demobilisanim borcima za provedbu Zakona",
kako slijedi:
6. maja 2010.
Red.
br.
1.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
NAZIV PROGRAMA
SVRHA PROGRAMA
Tekući grant- subvencije
javnim poduzećima
-Služba za zapošljavanje
USK-a, radi
implementacije Zakona
o pravima demobilisanih
branilaca i članova
njihovih porodica
("Sl.novine FBiH",
br. 61/07) i isplate
naknada nezaposlenim
demobilisanim borcima
prijavljenim u biroima
za zapošljavanje na
području USK-a
Socijalno zbrinjavanje i
naknada nezaposlenim
demobilisanim borcima
za provedbu Zakona o
pravima demobilisanih
branilaca i članova njihovih
porodica ("Sl. novine
FBiH", br. 61/07)
Broj 6 - Strana 311
ORGANIZACIJA
PRIMALAC
JU Služba za
zapošljavanje
Unsko-sanskog
kantona
IZNOS KM
1.400.000,00
II
O namjenskom utrošku sredstava iz tačke I
ove Odluke direktor JU "Služba za zapošljavanje
Unsko-sanskog kantona" dostavit će izvještaj
Ministarstvu zdravstva i socijalne politike, a
Ministarstvo će o istom izvijestiti Vladu Unsko-sanskog kantona.
kantona broj 01-02-3-474/10 od 7.4.2010. godine,
na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne
politike, Vlada Unsko-sanskog, kantona na
sjednici održanoj dana 28.4.2010. godine, donosi:
III
O realizaciji ove Odluke starat će se JU
"Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona"
Bihać, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje
nadležnosti.
o usvajanju Programa utroška
sredstava Tekućih grantova –
Materijalna – socijalna pomoć,
Smještaj u ustanove socijalne
zaštite, Smještaj u drugu
porodicu, Civilne žrtve rata
i Trudničko bolovanje za 2010.
godinu
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-2111/2010
28. aprila 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
152.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), a u vezi sa
članom 19., 41. i 42. Zakona o izvršavanju
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj
5/10) i Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona
o davanju ovlaštenja Vladi Unsko-sanskog
ODLUKU
I
Usvaja se Program utroška sredstava Tekućih
grantova utvrđenih u razdjelu 17, glava 01,
potrošačka jedinica 0001, funkcionalni kod
0590 Ministarstva zdravstva i socijalne politike,
ekonomski kod 614200 HAM002 – Materijalna
– socijalna pomoć, ekonomski kod 614200
HAM003 – Smještaj u ustanove socijalne zaštite,
ekonomski kod 614200 HAM004 – Smještaj
u drugu porodicu, ekonomski kod 614200
HAM005 – Civilne žrtve rata i ekonomski kod
614200 HAM006 – Trudničko bolovanje, u
Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2010. godinu
("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj
5/10), kako slijedi:
Broj 6 - Strana 312
R ed.
br.
1.
NAZIV
PROGR AMA
Materijalna pomoć
- socijalna pomoć
iz ek. koda 614200
HAM 002
447.800,00 KM
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
SVRHA
ORGANIZACIJA
IZNOS KM
PROGRAMA
PRIMALAC
Isplata
materijalne
- socijalne
pomoći za
osobe u stanju
socijalne
potrebe
-JU Centar za
socijalni rad BIHAĆ
-JU Centar za
socijalni rad CAZIN
-JU Centar za
socijalni rad BUŽIM
-JU Centar za
socijalni rad VEL.
KLADUŠA
-JU Centar za
socijalni rad
SANSKI MOST
-JU Centar za
socijalni rad BOS.
PETROVAC
-JU Centar za
socijalni rad BOS.
KRUPA
-JU Centar
zasocijalni rad
KLJUČ
UKUPNO:
2.
Smještaj u ustanove
socijalne zaštite iz
ek. koda 614 200
HAM 003
795.600,00 KM
6. maja 2010.
Plaćanje
smještaja
štićenika u
ustanovama
socijalne zaštite
-JU Centar za
socijalni rad BIHAĆ
-JU Centar za
socijalni rad CAZIN
-JU Centar za
socijalni rad BUŽIM
-JU Centar za
socijalni rad VEL.
KLADUŠA
-JU Centar za
socijalni rad
SANSKI MOST
-JU Centar za
socijalni rad BOS.
PETROVAC
-JU Centar za
socijalni rad BOS.
KRUPA
-JU Centar za
socijalni rad KLJUČ
UKUPNO:
Primljeni
grantovi od
Federacije BiH
70.000,00
85.000,00
60.000,00
87.800,00
32.000,00
27.000,00
48.000,00
38.000,00
447.800,00
97.000,00
117.000,00
29.600,00
156.000,00
166.000,00
24.000,00
100.000,00
106.000,00
795.600,00
-
6. maja 2010.
R ed.
br.
NAZIV
PROGR AMA
3.
Smještaj u drugu
porodicu iz ek. koda
614 200 HAM 004
79.600,00 KM
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
SVRHA
ORGANIZACIJA
IZNOS KM
PROGRAMA
PRIMALAC
Isplata troškova
smještaja i
ishrane djece
i odraslih lica
koji borave
u drugoj
hraniteljskoj
porodici
-JU Centar za
socijalni rad BIHAĆ
-JU Centar za
socijalni rad CAZIN
-JU Centar za
socijalni rad BUŽIM
-JU Centar za
socijalni rad VEL.
KLADUŠA
-JU Centar za
socijalni rad
SANSKI MOST
-JU Centar za
socijalni rad BOS.
PETROVAC
-JU Centar za
socijalni rad BOS.
KRUPA
-JU Centar za
socijalni rad KLJUČ
UKUPNO:
4.
Civilne žrtve rata
iz ek. koda 614
200 HAM 005
– kantonalna i
federalna sredstva
7.200.000,00 KM
Broj 6 - Strana 313
Isplata
invalidnina i
ostalih dodataka
kod civilnih
žrtava rata
i njihovih
porodica: 20%
potrebnih
sredstava
osiguranih u
Kantonalnom
budžetu USK-a
i 50% potrebnih
sredstava
osiguranih u
Federalnom
budžetu
-JU Centar za
socijalni rad BIHAĆ
-JU Centar za
socijalni rad CAZIN
-JU Centar za
socijalni rad BUŽIM
-JU Centar za
socijalni rad VEL.
KLADUŠA
-JU Centar za
socijalni rad
SANSKI MOST
-JU Centar za
socijalni rad BOS.
PETROVAC
-JU Centar za
socijalni rad BOS.
KRUPA
-JU Centar za
socijalni rad KLJUČ
UKUPNO:
Primljeni
grantovi od
Federacije BiH
12.000,00
15.000,00
0,00
45.000,00
5.600,00
2.000,00
0,00
0,00
79.600,00
-
20%
320.000,00
50%
785.000,00
350.000,00
1.200.000,00
80.000,00
180.000,00
350.000,00
1.370.000,00
330.000,00
1.220.000,00
60.000,00
150.000,00
105.000,00
245.000,00
105,000,00
350.000,00
1.700.000,00
5.500,000,00
Broj 6 - Strana 314
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
R ed.
br.
NAZIV
PROGR AMA
5.
Trudničko bolovanje
iz ek. koda 614200
HAM 006
1.595.840,00 KM
6. maja 2010.
SVRHA
ORGANIZACIJA
IZNOS KM
PROGRAMA
PRIMALAC
Isplata novčane
naknade za
majke porodilje
koje su u
radnom odnosu,
kao jednokratne
novčane pomoći
za majke
porodilje koje
nisu u radnom
odnosu
-JU Centar za
socijalni rad BIHAĆ
-JU Centar za
socijalni rad CAZIN
-JU Centar za
socijalni rad BUŽIM
-JU Centar za
socijalni rad VEL.
KLADUŠA
-JU Centar za
socijalni rad
SANSKI MOST
-JU Centar za
socijalni rad BOS.
PETROVAC
-JU Centar za
socijalni rad BOS.
KRUPA
-JU Centar za
socijalni rad KLJUČ
UKUPNO:
II
Isplata iz tačke I ove Odluke teretit će sredstva
utvrđena u razdjelu 17. Budžeta Unsko-sanskog
kantona za 2010. godinu, ekonomskog koda
614200 HAM002 - Materijalna-socijalna pomoć,
HAM003 - Smještaj u ustanove socijalne zaštite,
HAM004 - Smještaj u drugu porodicu, HAM005
- Civilne žrtve rata i HAM006 - Trudničko
bolovanje, i vršit će se na osnovu mjesečnih
trebovanja novčanih sredstava od strane općinskih
centara za socijalni rad na Unsko-sanskom
kantonu.
III
Zadužuje se ministar Ministarstva zdravstva
i socijalne politike da formira komisiju, koja će
pratiti namjensko trošenje sredstava, te o istom
polugodišnje izvještavati Vladu Unsko-sanskog
kantona.
IV
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike i
Ministarstvo finansija, a svako u okviru svojih
nadležnosti.
Primljeni
grantovi od
Federacije BiH
565.840,00
405.000,00
75.000,00
220.000,00
105.000,00
35.000,00
105.000,00
85.000,00
1.595.840,00
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona."
Broj 03-017-2112/2010
28. aprila 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
153.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08) i Uputstva o
otvaranju posebnih transakcijskih računa u okviru
Jedinstvenog računa Trezora u Unsko-sanskom
kantonu ("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 13/09), te Pravilnika o načinu
uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih
fondova na teritoriji Federacije BiH ("Službene
novine FBiH", broj 10/2010) i Odluke Skupštine
Unsko-sanskog kantona o davanju ovlaštenja
Vladi Unsko-sanskog kantona broj 01-023-474/10 od 7.4.2010. godine, na prijedlog
Ministarstva finansija, Vlada Unsko-sanskog
kantona, na sjednici održanoj dana 23.4.2010.
godine, donosi
6. maja 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o otvaranju posebnih
transakcijskih računa u okviru
Jedinstvenog računa Trezora
za potrebe Ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva, broj 03-017-1845/2009.
od 13.11.2009. godine ("Službeni
glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 18/09)
Broj 6 - Strana 315
154.
Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/08), Odluke Skupštine
Unsko-sanskog kantona o davanju ovlaštenja
Vladi Unsko-sanskog kantona od 7.4.2010.
godine, a u vezi sa članom 2. Odluke o osnivanju
Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog
postupka za namještenike kantonalnih i općinskih
organa državne službe ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 7/06), na prijedlog
Ministarsva pravde, Vlada Unsko-sanskog
kantona na sjednici održanoj dana 23.4.2010.
godine, donosi
Član 1.
Član 2. Odluke mijenja se i glasi:
U korist posebnog transakcijskog računa
za naknade za šume uplaćivat će se slijedeći
prihodi:
722541 - Naknada za korištenje opće korisne
funkcije šuma
722542 - S redstva za proširenu biološku
reprodukciju šuma
722543 - Naknada za krčenje šuma
722544 - Naknada za ograničenje korištenja šuma
722545 - Sredstva za jednostavnu biološku
reprodukciju šuma
722546 - Sredstva za promet šuma
722451 - Naknada za opće korisne funkcije šuma
722452 - Naknada za obavljanje stručnih poslova
u privatnim šumama
722453 - Naknada za izdvajanje iz šumskogospodarskog područja
722454 - Naknada za korištenje državnih šuma
722455 - Naknada u postupku promjene namjene
šumskog zemljišta (krčenje šuma)
722459 - Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i
unapređenje šuma
Gore navedena prikupljena sredstva koristit će
se u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim
propisima.
U Rješenju o imenovanju Drugostepene
disciplinske komisije za namještenike kantonalnih
i općinskih organa državne službe broj 03-0171154/2009 od 9.1.2009. u tački I, podtačka 1)
kojom se određuje predsjednica Komisije, mijenja
se tako da izmijenjena podtačka glasi:
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona" .
155.
Broj 03-017-2077/2010
23. aprila 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
RJEŠENJE
o izmjenama Rješenja o
imenovanju Drugostepene
disciplinske komisije za
namještenike kantonalnih
i općinskih organa državne
službe
I
"1. Marina Pjatnicki, predsjednica"
U tački II Rješenja, umjesto imena i prezimena
"Mersiha Tahirović", treba da stoji ime i prezime
"Azmira Fejzić".
II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona".
Broj 03-017-2110/2010
23. aprila 2010. godine
Bihać
Premijer Kantona
Šemsudin Dedić
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama ("Službene novine
Federacije BiH", broj 45/02), rješavajući po
zahtjevu Udruženja Sportsko društvo Mušićarski
klub - Flyfishing Club "Patak" za upis u Registar
Broj 6 - Strana 316
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
udruženja Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo
pravde donosi
RJEŠENJE
1. Dana 16.2.2010. godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, knjiga V, pod
registarskim brojem 97. upisano je Udruženje
Sportsko društvo Mušićarski klub – Flyfishing
Club "Patak".
Sjedište Udruženja: Sanski Most, Prijedorska
73.
2. Osnovni ciljevi osnivanja Udruženja su:
- da okuplja ljubitelje mušićarkog-flyfishing
sportskog ribolova i radi na unapređenju ribolova
i ribolovnog turizma zajedno sa Društvom
sportskih ribolovaca Sanski Most;
- da kod članova razvija sportski duh, aktivnost
u radu Kluba, svijest za očuvanje i unapređenje
okoline, svijest za zaštitu vodotokova i
ribolovnog fonda po principu "uhvati i pusti";
- da aktivno sarađuje sa drugim mušićarskimflyfishing klubovima u Bosni i Hercegovini;
- d a propagiranjem plemenitih principa
mušićarskog – flyfishing ribolova utiče na
ukupnu svijest ribolovaca;
- da organizira školu mušićarenja za mlađe
kategorije i nove članove;
- da aktivno učestvuje u organiziranju takmičenja,
dajući svoj doprinos Društvu sportskh ribolovaca
Sanski Most.
3. Lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje
Udruženja su BIŠĆEVIĆ TARIK, predsjednik
Udruženja, i ALAGIĆ MERIM, sekretar
Udruženja.
Broj 07-05-18070-UP-1/09
22. februara 2010. godine
Bihać
Ministrica
Marijana Vlašić
156.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama ("Službene novine
Federacije BiH", broj 45/02), rješavajući po
zahtjevu Udruženja Rekreativno-biciklistički klub
"Japod" za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo pravde donosi
6. maja 2010.
RJEŠENJE
1. Dana 23.2.2010. godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, knjiga V, pod
registarskim brojem 98. upisano je Udruženje
Rekreativno-biciklistički klub "Japod".
Sjedište Udruženja: Bihać, 502. viteške brigade
broj 60.
2. Osnovni ciljevi osnivanja Udruženja su:
- unapređivanje i omasovljavanje biciklizma;
- razvijanje rekreativnog biciklizma i, prema
svojim mogućnostima, razvijanje sportsko-natjecateljskog biciklizma;
- povezivanje turističkih kapaciteta sa rekreativnim
biciklizmom (cikloturizam);
- zalaganje za bicikl kao ekološko prijevozno
sredstvo;
- povećavanje sigurnosti biciklista u saobraćaju;
- zalaganje za projekte biciklističkog saobraćaja u
gradu (urbani biciklizam), Kantonu, Federaciji
Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini;
- sudjelovanje na biciklističkim manifestacijama
u Bosni i Hercegovini i inozemstvu;
- organiziranje i provođenje sportsko-rekreativnih
i drugih akcija i aktivnosti sa sadržajem
biciklističkog sporta, zaštite okoline i čovjekova
zdravlja;
- organiziranje i sudjelovanje u planinarskim i
ekološkim akcijama, pohodima i maratonima;
- zastupanje zajedničkih ineteresa članova
Udruženja pred gradskim, kantonalnim, državnim
i sportskim organima i organizacijama;
- povezivanje i pristupanje organizacijama slične
orijentacije u zemlji i inozemstvu;
- surađivanje sa sportsko-rekreativnim organizacijama (planinarska društva, rafting klubovi,
skijaški klubovi, biciklistički klubovi itd);
- pružanje pomoći svojim članovima u saobraćajnom, sportskom i tehničkom educiranju.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je HIDAJET PEČENKOVIĆ,
predsjednik Udruženja.
Broj 07-05-1296-UP-1/10
23. februara 2010. godine
Bihać
Ministrica
Marijana Vlašić
6. maja 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
157.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama ("Službene novine
Federacije BiH", broj 45/02), rješavajući po
zahtjevu Udruženja Moto-klub "Anna Motori" za
upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona,
Ministarstvo pravde donosi
RJEŠENJE
1. Dana 25.2.2010. godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, knjiga V, pod
registarskim brojem 99. upisano je Udruženje
Moto-klub "Anna Motori".
Sjedište Udruženja: Cazin, Cazinskih brigada
broj 38.
2. Osnovni ciljevi osnivanja Udruženja su:
- razvijanje, omasovljavanje i unapređivanje auto,
moto i karting sporta;
- zaštita interesa članova vozača i ostalih učesnika
u prometu na cestama;
- praćenje stanja i problema bezbjednosti prometa
na cestama;
- predlaganje mjera i uticanje na prometnu
politiku;
- razvijanje i provođenje aktivnosti na zaštiti
okoline;
- saradnja sa nadležnim organima vlasti, naučnim
i stručnim institucijama;
- usklađivanje aktivnosti članova Udruženja;
- učestvovanje u organizovanju moto-revija i
smotri u Bosni i Hrcegovini i inostranstvu;
- z astupanje interesa svojih članova u
međunarodnim asocijacijama i drugim klupskim
organizacijama;
- organizovanje kulturno-zabavnih priredbi za
svoje članove.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je MERDANOVIĆ ASIM, predsjednik
Udruženja.
Broj 07-05-868-UP-1/10
25. februara 2010. godine
Bihać
Ministrica
Marijana Vlašić
158.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama ("Službene novine
Federacije BiH", broj 45/02), rješavajući po
Broj 6 - Strana 317
zahtjevu Udruženja "VETERANI OPĆINE
BIHAĆ" za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo pravde donosi
RJEŠENJE
1. Dana 9.3.2010. godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, knjiga V, pod
registarskim brojem 100. upisano je udruženje
"VETERANI OPĆINE BIHAĆ".
Sjedište Udruženja: Bihać, Ul. Alije Đerzeleza
broj 1.
2. Djelatnosti Udruženja su:
- zalaganje za nezavisnu, suverenu i cjelovitu
Bosnu i Hercegovinu, zajednicu ravnopravnih
naroda;
- zalaganje za izgradnju demokratskog građanskog
društva, njenih sloboda i prava;
- praćenje ostvarivanja prava i dopunskih prava
boraca;
- koordinacija rada i akcija udruženih članova i
organizacija u ostvarivanju jedinstvenog stava,
te istupanje pred organima vlasti;
- praćenje stanja u oblasti pravnog i socijalnog
statusa svojih članova i staranje o pružanju
odgovarajućih
vidova
pomoći
svojim
članovima;
- davanje inicijative za osnivanje i unapređenje
državnih organa i ustanova koje su od značaja
za ostvarivanje prava organizacije boraca;
- prikupljanje podataka o svom članstvu, koji su
neophodni za izvršavanje djelatnosti Udruženja;
- iniciranje i učestvovanje u prikupljanju
arhivske i historijske građe o pokretu otpora i
oslobodilačkoj borbi, obrađivanje i prezentiranje
istih u javnosti;
- učešće u poslovima koji se odnose na pitanja
zapošljavanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije i
školovanja svoga članstva i njihovih obitelji;
- učestvovanje u javnim raspravama povodom
izrade i donošenja zakona i drugih propisa te
dokumenata kojima se uređuju prava boraca;
- vođenje brige o mezarju umrlih boraca (šehidsko
mezarje);
- p odsticanje druženja među članovima
Udruženja;
- organiziranje sportskih i kulturnih događaja za
svoje članstvo;
- zauzimanje stavova i sa njima upoznavanja
svojih članova, nadležnih organa putem
Broj 6 - Strana 318
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
pismenog podneska, a javnosti putem sredstava
javnog informisanja;
- p riređivanje
savjetovanja;
predavanja,
seminara
i
- obavljanje i drugih djelatnosti navedenih u članu
7. Statuta, a koje su u skladu sa Zakonom.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je JUŠIĆ RAŠID, predsjednik
Udruženja.
Broj 07-05-649-UP-1/10
9. marta 2010. godine
Bihać
Ministrica
Marijana Vlašić
159.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama ("Službene novine
Federacije BiH", broj 45/02), rješavajući po
zahtjevu Udruženja Jedinstvena organizacija
boraca "UNIJA VETERANA" Cazin za upis
u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona,
Ministarstvo pravde donosi
RJEŠENJE
1. Dana 9.3.2010. godine u Registru udruženja
Unsko-sanskog kantona, knjiga V, pod registarskim
brojem 101. upisano je Udruženje Jedinstvena
organizacija boraca "UNIJA VETERANA"
Cazin.
Sjedište Udruženja: Cazin, Ul. bošnjačkih
šehida bb.
2. Djelatnosi Udruženja su:
- zalaganje za nezavisnu, suverenu i cjelovitu
Bosnu i Hercegovinu, zajednicu ravnopravnih
naroda;
- zalaganje za izgradnju demokratskog građanskog
društva, njenih sloboda i prava;
- praćenje ostvarivanja prava i dopunskih prava
boraca;
- koordinacija rada i akcija udruženih članova i
organizacija u ostvarivanju jedinstvenog stava,
te istupanje pred organima vlasti;
- praćenje stanja u oblasti pravnog i socijalnog
statusa svojih članova i staranje o pružanju
odgovarajućih
vidova
pomoći
svojim
članovima;
6. maja 2010.
- davanje inicijative za osnivanje i unapređenje
državnih organa i ustanova koje su od značaja
za ostvarivanje prava organizacije boraca;
- prikupljanje podataka o svom članstvu, koji su
neophodni za izvršavanje djelatnosti Udruženja;
- iniciranje i učestvovanje u prikupljanju
arhivske i istorijske građe o pokretu otpora i
oslobodilačkoj borbi, obrađivanje i prezentiranje
istih u javnosti;
- učešće u poslovima koji se odnose na pitanja
zapošljavanja, prekvalifikacije, dokvalifikacije i
školovanja svoga članstva i njihovih obitelji;
- učestvovanje u javnim raspravama povodom
izrade i donošenja zakona i drugih propisa te
dokumenata kojima se uređuju prava boraca;
- vođenje brige o mezarju umrlih boraca ( šehidsko
mezarje);
- p odsticanje druženja među članovima
Udruženja;
- organiziranje sportskih i kulturnih događaja za
svoje članstvo;
- zauzimanje stavova i sa njima upoznavanje
svojih članova, nadležnih organa putem
pismenog podneska, a javnosti putem sredstava
javnog informisanja;
- p riređivanje
predavanja,
seminara
i
savjetovanja;
- obavljanje i drugih djelatnosti navedenih u članu
6. Statuta, a koje su u skladu sa Zakonom.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je JASMIN NADAREVIĆ, predsjednik
Udruženja.
Broj 07-05-1019-UP-1/10
9. marta 2010. godine
Bihać
Ministrica
Marijana Vlašić
160.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama ("Službene novine
Federacije BiH", broj 45/02), rješavajući po
zahtjevu Udruženja "Zajednica" za upis u Registar
udruženja Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo
pravde donosi
RJEŠENJE
1. Dana 9.3.2010. godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, knjiga V, pod
6. maja 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
registarskim brojem 102. upisano je Udruženje
"Zajednica".
Sjedište Udruženja: Bihać, Ceravačka brda 64.
2. Osnovni ciljevi osnivanja Udruženja su:
- promocija civilnog društva;
- organizovano uključivanje u društvene tokove u
zajednici;
- promocija i zaštita temeljnih ljudskih prava i
sloboda čovjeka;
- obrazovanje za učešće u društvenom životu
lokalne zajednice;
- informisanje o značajnim događajima, pojavama
i procesima u lokalnoj zajednici, a koji su
od značaja za učešće u društvenom životu i
odlučivanju;
- organizovanje interesnih grupa sa ciljem
ostvarenja interesa pojedinaca i, posebno,
ugroženih grupa u zajednici u kojoj žive;
- organizovanje u cilju zaštite i ostvarenja interesa
i ciljeva manjina i, posebno, ugroženih grupa u
zajednici u kojoj žive;
- saradnja sa javnim i političkim radnicima na
promociji i razvoju civilnog stanovništva.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je ŠUHRET FAZLIĆ, predsjednik
Udruženja.
Broj 07-05-898-UP-1/10
9. marta 2010. godine
Bihać
Ministrica
Marijana Vlašić
161.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama ("Službene novine
Federacije BiH", broj 45/02), rješavajući po
zahtjevu Udruženja Kulturno-umjetničko društvo
"BAJRO REDŽIĆ" Polje za upis u Registar
udruženja Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo
pravde donosi
RJEŠENJE
1. Dana 12.3.2010. godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, knjiga V, pod
registarskim brojem 103. upisano je Udruženje
Kulturno-umjetničko društvo "BAJRO REDŽIĆ"
Polje.
Sjedište Udruženja: Polje, Cazin.
Broj 6 - Strana 319
2. Djelatnosi Udruženja su:
- popularizacija i razvijanje svih vrsta društvenih
plesova,
- organizovanje takvih oblika plesnog rada koji
omogućuje uključivanje u plesnu djelatnost
najširih slojeva stanovništva, radnih ljudi i
građana, kao i osoba svih starosnih dobi,
- zalaganje za širenje organiziranih oblika plesnog
odgoja i rekreacije.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je ISMET REDŽIĆ, predsjednik
Udruženja.
Broj 07-05-1540-UP-1/10
12. marta 2010. godine
Bihać
Ministrica
Marijana Vlašić
162.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama ("Službene novine
Federacije BiH", broj 45/02), rješavajući po
zahtjevu Udruženja Kulturno-umjetničko društvo
"ČAVA" Čava za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo pravde donosi
RJEŠENJE
1. Dana 12.3.2010. godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, knjiga V, pod
registarskim brojem 104. upisano je Udruženje
Kulturno-umjetničko društvo "ČAVA" Čava.
Sjedište Udruženja: Čava bb, Bužim.
2. Djelatnosi Udruženja su:
- njegovanje i širenje kulture i tradicije naroda
Bosne i Hercegovine,
- kulturno-obrazovno obilježavanje događaja iz
historije naroda Bosne i Hercegovine,
- sakupljanje narodnih rukotvorina, narodne
nošnje i njegovanje običaja naroda Bosne i
Hercegovine,
- kulturno-umjetnički rad po sekcijama i
uzrastima,
- okupljanje i organizaovanje omladine i odrastlih
osoba u okviru kulturno-umjetničkih druženja,
- informativno-propagandna i publikacijska
djelatnost na polju kulture,
- ostale aktivnosti sa kojima se, neposredno
ili posredno, obavlja kulturno-umjetnička
djelatnost.
Broj 6 - Strana 320
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je MUJO ŠAHINOVIĆ, predsjednik
Predsjedništva Udruženja.
Broj 07-05-1213-UP-1/10
12. marta 2010. godine
Bihać
Ministrica
Marijana Vlašić
6. maja 2010.
164.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama ("Službene novine
Federacije BiH", broj 45/02), rješavajući po
zahtjevu Udruženja Kulturno-umjetničko društvo
"KRIVAJA" za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo pravde donosi
163.
RJEŠENJE
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama ("Službene novine
Federacije BiH", broj 45/02), rješavajući po
zahtjevu Udruženja za kulturu i umjetnost "SLAP"
Pritoka za upis u Registar udruženja Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo pravde donosi:
1. Dana 18.3.2010. godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, knjiga V, pod
registarskim brojem 106. upisano je Udruženje
Kulturno-umjetničko društvo "KRIVAJA".
RJEŠENJE
- njegovanje plesne kulture, umjetnosti i
rekreacije, a kroz pospješivanje i razvoj svih
vrsta društvenih plesova,
1. Dana 15.3.2010. godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, knjiga V, pod
registarskim brojem 105. upisano je Udruženje za
kulturu i umjetnost "SLAP" Pritoka.
Sjedište Udruženja: Bihać: prostorije Mjesne
zajednice Pritoka.
2. Djelatnosi Udruženja su:
- o rganiziranje, podsticanje, izvođenje i
predstavljanje kulturnih i umjetničkih djela
iz oblasti narodnog i kulturno-umjetničkog
stavaralaštva, plesnih djela, muzičkih djela,
likovnih djela, literarnih djela,
- sudjelovanje na smotrama i festivalima u zemlji
i inozemstvu,
- saradnja sa drugim organizacijama, udruženjima
i institucijama u zemlji i inozemstvu, vodeći
računa o ciljevima društva,
- provođenje projekta u svrhu uključenja mladeži
radi unapređenja osnovnih ciljeva Udruženja,
- p odsticanje
edukacije,
usavršavanja
i
promoviranja uspjeha pojedinca, grupe, sekcije
Udruženja.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je DRAGICA KAHRIMANOVIĆ,
predsjednica Udruženja.
Broj 07-05-860-UP-1/10
15. marta 2010. godine
Bihać
Ministrica
Marijana Vlašić
Sjedište Udruženja: Krivaja bb, općina Cazin.
2. Djelatnosi Udruženja su:
- popularizacija i razvijanje svih društvenih
plesova,
- organiziranje takvih oblika plesa koji omogućava
uključivanje u plesnu djelatnost najširih slojeva
stanovništva, radnih ljudi i građana svih
starosnih dobi,
- zalaganje za širenje organiziranih oblika plesnog
odgoja i rekreacije.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je PORČIĆ ALMIN, predsjednik
Udruženja.
Broj 07-05-1367-UP-1/10
18. marta 2010. godine
Bihać
Ministrica
Marijana Vlašić
165.
Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o
udruženjima i fondacijama ("Službene novine
Federacije BiH", broj 45/02), rješavajući po
zahtjevu Udruženja Klub borilačkih sportova
"KRAJIŠNIK" za upis u Registar udruženja
Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo pravde
donosi
RJEŠENJE
l. Dana 19.3.2010. godine u Registru
udruženja Unsko-sanskog kantona, knjiga V, pod
6. maja 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
registarskim brojem 107. upisano je Udruženje
Klub borilačkih sportova "KRAJIŠNIK".
Sjedište Udruženja je Velika Kladuša, Šumatac
bb.
2. Djelatnosi Udruženja su:
- razvijanje, omasovljavanje
borilačkih sportova,
i
unapređenje
- organizovanje i uključivanje u Udruženje
što većeg broja građana, omladine i učenika,
sa ciljem podizanja nivoa fizičke kulture,
zdravstvenog i psihološkog stanja, radne
sposobnosti,
- obezbjeđivanje neophodnih uslova za rad
aktivnih sportaša radi postizanja što boljih
sportskih rezultata,
- rad na obučavanju i usavršavanju stručnih
kadrova potrebnih borilačkim sportovima,
- saradnja sa drugim udruženjima sa ciljem
udruživanja u Savez boračkih sportova,
- osnivanje sekcija borilačkih sportova van
sjedišta Udruženja u skladu sa Zakonom.
3. Lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje
Udruženja je MAJETIĆ NUSMIR, predsjednik
Udruženja.
Broj 07-05-2187-UP-1/10
19. marta 2010. godine
Bihać
Ministrica
Marijana Vlašić
166.
Općinski sud u Cazinu, po sutkinji Vildani
Omanović, u pravnoj stvari tužiteljice
Hadžisadiković Jasmine, kći Mehmeda, iz Cazina,
Ul. Nijaza Begića Kese br. 11, zastupana po
punomoćniku advokatu Mujakić Muhamedu iz
Cazina, protiv tuženika Abdela Raoufa Mohameda,
iz Egipta, rođen u El Waily – Kairo, A.R. Egipat,
Ulica dr. Izeta Salamaha, radi razvoda braka, van
ročišta, dana 24.3.2010. godine izdaje
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda broj 20 0 P 003352 09
P od 12.3. 2010. godine, na osnovu člana 296.
stav 1. i stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom
postupku, u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužiteljice
Hadžisadiković Jasmine, kći Mehmeda, iz Cazina,
Broj 6 - Strana 321
zastupana po punomoćniku advokatu Mujakić
Muhamedu iz Cazina protiv tuženika Abdela
Raoufa Mohameda iz Egipta, postavljen je
privremeni zastupnik u osobi po imenu Kličić
Sanel, sin Hasana, iz Polja br. 210, općina Cazin.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik u postupku zastupati tuženika sve
dok se tužena ili njen punomoćnik ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženiku postavio staratelja.
Broj 20 0 P 003352 09 P
24. marta 2010. godine
Cazin
Sutkinja
Vildana Omanović
167.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, po sutkinji
Jasmini Miljković, u pravnoj stvari tužiteljice
Dijane Mržljak, protiv tuženika Kate Cindrić i
dr., nepoznate adrese i boravišta, radi utvrđivanja
prava vlasništva, van ročišta za raspravu, dana
31.3.2010. godine izdao je slijedeći
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br. 23 0 P 007098 10
P od 31.3.2010. godine, na osnovu čl. 296. st.
1. i 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku,
u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužiteljice Dijane
Mržljak, protiv tuženih: Cindrić Kate, kći Đure,
Cindrić Ane, kći Đure, Cindrić Nade, kći Đure,
Cindrić Ante, sin Đure, Cindrić Janje, žena Đure,
Štulanović Hasana, sin Rame, i Štulanović Ismeta,
sin Rame, sada nepoznatog boravišta, u ovoj
pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik
u osobi advokata Oljača Ljilje, kći Tihomira, iz
Bosanskog Novog.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 007098 10 P
31. marta 2010. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
Broj 6 - Strana 322
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
168.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, po sutkinji
Jasmini Miljković, u pravnoj stvari tužitelja
Ikanović Mehe, sin Ahmeta, iz Grabovca, zastupan
po punomoćniku advokatu Sarajlija Nedžadu iz
Velike Kladuše, protiv tužeih: l. Koštić r. Dukić
Fate, ud. Huse, iz Vrnograča, 2. Koštić Huse,
sin Huse, iz Vrnograča bb, 3. Koštić Hata, kći
Huse, iz Vrnograča, 4. Kasumović Mustafa, sin
Huse, iz Vrnograča, 5. Koštić Mujo, sin Huse, iz
Vrnograča, 6. Bešlagić, r. Dizdarević, Zejna, iz
Vrnograča bb, 7. Džaferović, r. Dizdarević, Ajka
iz T. Slapnice, 8. Dizdarević Hasan, sin Sulje,
iz Vrnograča, 9. Dizdarević Muharem, sin Huse,
iz Vrnograča, 10. Kasupović Omer, sin Alije,
iz Vrnograča, 11. Aldžić Hasan, sin Jakupa, iz
Vrnograča, 12. Dizdarević Senad, sin Muharema,
iz Vrnograča, 13. Dizdarević Derviš, sin Mehe, iz
Vrnograča, 14. Dizdarević Sulejman, sin Mehe,
iz Vrnograča, 15. Dizdarević Ćamil, sin Mehe,
iz Vrnograča, 16. Koštić Munib, sin Smaila,
iz Grabovca, 17. Ikanović, r. Pašagić, Hasiba
iz Vrnograča, 18. Koštić, r. Ikanović, Fata, kći
Huse, iz Vrnograča, 19. Velić Bajro, sin Nazifa,
iz Todorova, 20. Koštić Fatima, kći Nuhana,
iz Vrnograča, 21. Koštić Ejdo, sin Nuhana, iz
Vrnograča bb, 22. Ikanović, r. Ponjević, Hata
iz T. Slapnice, 23. Foštagić, r. Ikanović, Ajka,
kći Mehe, iz Grabovca, 24. Ikanović Hanka,
kći Mehe, iz Grabovca, 25. Čikić, r. Ikanović,
Fatima, kći Mehe, iz Glinice, 26. Koštić Huse,
sin Nuhana, iz Vrnograča, 27. Grošić, r. Ikanović,
Umija, kći Arifa, iz Vrnograča, 28. Aldžić Sebiha,
kći Huse, iz Grabovca, 29. Ćufurović Bejza, kći
Huse, iz Donje Slapnice, 30. Koštić Redžo, sin
Ejde, iz Grabovca, svi nepoznatog boravišta, radi
utvrđenja vlasništva, van ročišta za raspravu, dana
7.4.2010. godine izdao je slijedeći
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br. 23 0 P 001754 09
P od 7.4.2010 godine, na osnovu čl. 296. st. 1.
i 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u
ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja Ikanović
Mehe, protiv tuženih: l. Koštić, r. Dukić, Fate,
ud. Huse, iz Vrnograča, 2. Koštić Huse, sin
Huse, iz Vrnograča bb, 3. Koštić Hata, kći
Huse, iz Vrnograča, 4. Kasumović Mustafa, sin
6. maja 2010.
Huse, iz Vrnograča, 5. Koštić Mujo, sin Huse, iz
Vrnograča, 6. Bešlagić, r. Dizdarević, Zejna, iz
Vrnograča bb, 7. Džaferović, r. Dizdarević, Ajka
iz T. Slapnice, 8. Dizdarević Hasan, sin Sulje,
iz Vrnograča, 9. Dizdarević Muharem, sin Huse,
iz Vrnograča, 10. Kasupović Omer, sin Alije,
iz Vrnograča, 11. Aldžić Hasan, sin Jakupa, iz
Vrnograča, 12. Dizdarević Senad, sin Muharema,
iz Vrnograča, 13. Dizdarević Derviš, sin Mehe, iz
Vrnograča, 14. Dizdarević Sulejman, sin Mehe,
iz Vrnograča, 15. Dizdarević Ćamil, sin Mehe,
iz Vrnograča, 16. Koštić Munib, sin Smaila,
iz Grabovca, 17. Ikanović, r. Pašagić, Hasiba
iz Vrnograča, 18. Koštić, r. Ikanović, Fata, kći
Huse, iz Vrnograča, 19. Velić Bajro, sin Nazifa,
iz Todorova, 20. Koštić Fatima, kći Nuhana,
iz Vrnograča, 21. Koštić Ejdo, sin Nuhana, iz
Vrnograča bb, 22. Ikanović, r. Ponjević, Hata,
iz T. Slapnice, 23. Foštagić, r. Ikanović, Ajka,
kći Mehe, iz Grabovca, 24. Ikanović Hanka,
kći Mehe, iz Grabovca, 25. Čikić, r. Ikanović,
Fatima, kći Mehe, iz Glinice, 26. Koštić Huse,
sin Nuhana, iz Vrnograča, 27. Grošić, r. Ikanović,
Umija, kći Arifa, iz Vrnograča, 28. Aldžić Sebiha,
kći Huse, iz Grabovca, 29. Ćufurović Bejza, kći
Huse, iz Donje Slapnice, 30. Koštić Redžo, sin
Ejde, iz Grabovca, svi nepoznatog boravišta,
u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni
zastupnik u osobi Foštagić, r. Ikanović, Ajka, kći
Mehe iz Grabovca, Vrnograč.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 001754 09 P
7. aprila 2010. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
169.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, sutkinja
Jasmina Miljković, u pravnoj stvari tužitelja
Veljačić Muharema, sin Šerifa, iz Polja, protiv
tuženog Veljačić Muje, sin Jakupa, sada
nepoznatog boravišta, radi utvrđivanja prava
vlasništva, vsp. 1.000,00 KM, van ročišta dana
9.4.2010. godine, izdao je
6. maja 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br. 23 0 P 006647 10 P od
9.4.20l0. godine, na osnovu čl. 296. st. 1. i 2. tačka
4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj pravnoj
stvari po tužbi tužitelja Veljačić Muharema, sin
Šerifa, iz Polja, protiv tuženog Veljačić Muje,
sin Jakupa, sada nepoznatog boravišta, u ovoj
pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik u
osobi adv. Aziza Adilagića iz Velike Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tuženog u postupku sve
dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 006647 10 P
9. aprila 2010. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
170.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, sutkinja
Jasmina Miljković, u pravnoj stvari tužiteljice
Senade Koroša, zastupana po advokatu Nedžadu
Sarajliji, protiv tuženika Hasana Galijaševića
Batakovića i dr., radi utvrđenja vlasništva, VSP.
1.000,00 KM, dana 12.4.2010. godine izdao je
slijedeći
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br. 23 0 P 001283 09 P
od 12.4.2010. godine, na osnovu čl. 296. st. 1. i
2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj
pravnoj stvari po tužbi tužiteljice Senade Koroša,
zastupane po advokatu Nedžadu Sarajliji, protiv
tuženih: 1. Galijašević Bataković Hasan, sin Huse,
2. Bataković, r. Zalić, Hatija, ž. Osmana, 3. Latić,
r. Bataković, Adila, kći Osmana, 4. Sarajlija,
r. Bataković, Džemila, 5. Bataković Zlata, kći
Džemala, 6. Džanić, r. Karajić, Saća, 7. Džanić
Hasan, sin Hasana, 8. Šabić, r. Džanić, Hanka,
kći Hasana, 9. Džanić Sulejman, sin Hasana,
10. Džanić Arif, sin Hasana, 11. Džanić Smail,
sin Hasana, 12. Džanić Remiza, kći Hasana,
13. Džanić Abdija, sin Hasana, 14. Bataković,
r. Galijašević, Đulzara, ž. Abde, 15. Bataković
Muhamed, sin Abde, 16. Bataković Mustafa, sin
Broj 6 - Strana 323
Abde, 17. Bataković Hasan, sin Šerifa, 18. Latić
Emin, sin Ahmeta, 19. Latić Emina, kći Ahmeta,
20. Džanić Šerif, sin Saliha, 21. Bataković
Mehmed, sin Huse, 22. Bataković Kadifa, ud.
Agana, 23. Bataković Osman, sin Agana, 24.
Bataković Hana, kći Agana, 25. Bataković Agan,
sin Agana, 26. Bataković Agan, sin Esada, 27.
Bataković Elvis, sin Esada, 28. Latić Meho,
sin Mehe, 29. Karajić Mevlida, kći Saliha, 30.
Džanić Husein, sin Saliha, 31. Bataković Nijaz,
sin Džemala, 32. Bataković Šefik, sin Džemala,
33. Bataković Huse, sin Džemala, 34. Bataković
Dževad, sin Džemala, 35. Bataković Edin, sin
Džemala, 36. Bataković Fatima, kći Džemala,
37. Bataković Dženana, kći Džemala, svi iz
Male Kladuše, u ovoj pravnoj stvari postavlja se
privremeni zastupnik u osobi Latić Emina, sin
Ahmeta, iz Male Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 001283 09 P
12. aprila 2010. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
171.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, sutkinja
Jasmina Miljković, u pravnoj stvari tužiteljice
Fatime Babahmetović, zastupane po advokatu
Nedžadu Sarajliji, protiv tuženika Redžepa
Mustedanagića, radi priznanja prava vlasništva
dosjelošću, VSP 1.000,00 KM.
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br. 23 0 P 001278 09 P od
12.4.2010. godine, na osnovu čl. 296. st. 1. i 2. tačka
4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj pravnoj
stvari po tužbi tužiteljice Babahmetović Fatime iz
Velike Kladuše, protiv tuženih: 1. Mustedanagić
Redžep, sin Redže, 2. Babahmetović Ibrahima, sin
Mustafe, 3. Babahmetović Džanan, sin Mustafe,
4. Šakanović Meho, sin Ale, 5. Tepavac Danica,
kći Jove, 6. Tepavac Mara, kći Jove, 7. Šakanović
Bajro, sin Mehmeda, 8. Šakanović Husein, sin
Broj 6 - Strana 324
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Mehmeda, 9. Šakanović Meho, sin Mehmeda,
10. Šakanović, r. Bakić, Ajka, 11. Koštić, r.
Šakanović, Redžifa, 12. Kasumović, r. Šakanović,
Zlata, 13. Mešinović, r. Šakanović, Rahmana,
14. Šakanović Ale, sin Hasana, 15. Šakanović
Mustafa, sin Hasana, 16. Mešinović Muharem,
sin Mehmeda, 17. Babahmetović Mehmed, sin
Bajre, 18. Babahmetović Džanan, sin Bajre, 19.
Babahmetović Zlatko, sin Bajre, 20.Babahmetović
Alija, sin Bajre, 21. Babahmetović Šemso, sin
Bajre, 22. Babahmetović Kadifa, kći Bajre, 23.
Šakanović Mejra, kći Hasana, 24. Hodžić Redžo,
sin Hasana, 25. Bešlagić Sulta, 26. Šakanović
Ismet, sin Mehmeda, 28. Šakanović Mehmed,
sin Mehe, i 28. Šakanović Derviš, sin Mehmeda,
svi iz Podzvizda, u ovoj pravnoj stvari postavlja
se privremeni zastupnik u osobi Kantarević, r.
Babahmetović, Kadifa, kći Bajre iz Orčeve Luke
bb, Velika Kladuša.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 001278 09 P
12. aprila 2010. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
172.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, po sutkinji
Jasmini Miljković, u pravnoj stvari tužitelja
Ejupović Mehmeda, sin Ale, zastupan po
punomoćniku advokatu Sarajlija Nedžadu iz
Velike Kladuše, protiv tuženih: l. Kuduzović, r.
Sadiković, Zejna i dr., radi utvrđenja vlasništva,
dana 13.4.2010. godine izdao je slijedeći
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br. 23 0 P 005746 08
P od 13.4.20l0. godine, na osnovu čl. 296. st. 1.
i 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u
ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja Ejupović
Mehmeda, sin Ale, protiv tuženih: l. Kuduzović,
r. Sadiković, Zejna, 2. Sadiković Hasan, sin
Ćele, 3. Kasumović Huse, sin Ibre, 4. Mahić, r.
Kasumović, Ema, 5. Kurtić, r. Topić, Hatidža,
kći Huse, 6. Sadiković, r. Kazaferović, Hata,
7. Sadiković Fehim, sin Osmana, 8. Sadiković
6. maja 2010.
Šerif, sin Osmana, 9. Sadiković Hrusto, sin
Osmana, 10. Sadiković Fatima, kći Osmana,
11. Sarajlija Hašim, sin Mustafe, 12. Sadiković,
r. Vehabović, Mejra, 13. Sadiković Osman, sin
Huse, 14. Sadiković Husein, sin Huse, 15.Pehlić,
r. Sadiković, Ajša, kći Huse, 16. Sadiković Zejna,
kći Huse, 17. Sadiković Mehmed, sin Ćele. 18.
Sadiković, r. Sefić, Hanka, 19. Dukić, r. Sadiković,
Umihana, 20. Tralješić, r. Sadiković, Ema, 21.
Sadiković Zlata, kći Hašima, 22. Sadiković Ajka,
ž. Hašima, 23. Sadiković Hase, sin Hašima, 24.
Sadiković Rasim, sin Hašima, 25. Sadiković Ema,
kći Hašima, 26. Sadiković Muharem, sin Hašima,
svi iz Vrnograča, 27. Kurtić Bajro, sin Huseina,
28. Kurtić Hasan, sin Huseina, 29. Kurtić Osman,
sin Huseina, 30. Kurtić Tale, sin Huseina, 31.
Sadiković, r. Mahić, Mejra, 32. Sadiković Ifet,
sin Mehe, 33. Sadiković, r. Koštić, Šerka, svi iz
Todorova, 34. Elezović, r. Kasumović, Fatima, 35.
Sadiković Muhamed, sin Huse, 36. Kasumović
Huse, sin Ibre, 37. Kasumović Ale, sin Ibre, 38.
Sadiković, r. Hrnčić, Emina, 39. Sadiković Senada,
kći Latifa, 40. Sadiković Fadila, kći Latifa, 41.
Sadiković, r. Muratović, Draga, 42. Sadiković
Hazim, sin Šerifa, 43. Sadiković Asim, sin Šerifa,
44.Sadiković Derviš, sin Šerifa, 45.Sadiković
Mehmed, sin Šerifa, 46. Sadiković Hazema,
kći Šerifa, 47. Sadiković Suada, kći Šerifa, 48.
Ožegović Enver, sin Omera, 49. Kasumović, r.
Koštić, Fatima, 50. Kasumović Ema, kći Ale,
51. Sadiković Osman, sin Omera, 52. Sadiković
Bajro, sin Omera, 53. Koštić Hanija, kći Hate,
54. Mujagić, r. Koštić, Emina, kći Hate, 55.
Mašinović, r. Koštić, Hasiba, kći Hate, 56. Koštić
Bešir, sin Hate, 57. Koštić Muharem, sin Hate, 58.
Koštić Ferida, ž. Bećira, 59. Koštić Hazema, kći
Bećira, 60. Koštić Zehra, kći Bećira, 61. Koštić
Suad, sin Bećira, 62. Koštić Zahid, sin Bećira,
63. Koštić Nijaz, sin Bećira, 64. Kasumović
Munib, sin Ale. 65. Kasumović Husein, sin Ale,
66. Kasumović Hase, sin Hašima, 67. Sadiković
Munira, ž. Nurije, 68. Sadiković Latif, sin Nurije,
69. Sadiković Refik, sin Nurije, 70. Sadiković
Suada, kći Nurije, 71. Dukić Redžo, sin Sulje,
72. Dukić Ferid, sin Sulje, 73. Dukić Velija, sin
Sulje, 74. Dukić Šefik, sin Sulje, 75. Sarajlija
Ibrahim, sin Alije, 76. Sarajlija Rasim, sin Alije,
77. Sarajlija Hasan, sin Alije, 78. Sarajlija Asima,
kći Alije, 79. Sarajlija Husein, sin Hasana, 80.
Kurtić Abdija, sin Arifa, 81. Kurtić Mustafa, sin
Arifa, 82. Kurtić Samil, sin Arifa, 83. Kurtić
6. maja 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Bećir, sin Arifa, 84. Kurtić Nura, kći Arifa, 85.
Kurtić, r. Koštić, Šefika, kći Ale, 86. Kurtić
Mustafa, sin Saliha, 87. Kurtić Izet, sin Saliha,
88. Kurtić Hazim, sin Saliha, 89. Miljković,
r. Kurtić, Senija, kći Saliha, sada nepoznatog
boravišta, radi utvrđivanja prava vlasništva, vsp.
1.000,00 KM, u ovoj pravnoj stvari postavlja se
privremeni zastupnik u osobi Džebić Mehmeda,
sin Huse, iz Vrnograča.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 005746 08 P
13. aprila 2010. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
Broj 6 - Strana 325
sin Hasana, 8. Kajtezović Sulejman, sin Jusufa, 9.
Kajtezović Sejdo, sin Juse, 10. Kajtezović Ismet,
sin Jusufa, 11. Ćerimović Fatima, kći Mehmeda,
12. Bašić, r. Ćerimović, Bajrama, 13. Kendić
Sulejman, sin Muje, nepoznate adrese i boravišta,
u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni
zastupnik u osobi Envera Jašića, sin Selima, iz
Gornje Vidovske.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 006709 10 P
15. aprila 2010. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
173.
174.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, sutkinja
Jasmina Miljković, u pravnoj stvari tužitelja:
Kendić Enes, sin Mehmeda, iz Velike Kladuše
i 2. Čaušević Hasana, sin Hasana, iz Gornje
Vidovske, protiv tuženih: 1. Kajtezović Alija, sin
Sulejmana, 2. Kajtezović Fatima, kći Sulejmana,
3. Hadžić, rođ. Čajić, Fatima, 4. Jašić, r. Hadžić,
Fatima, 5. Nuhanović Selima, 6. Hadžić Saća,
kći Hase, 7. Kajtezović Ramadan, sin Hasana, 8.
Kajtezović Sulejman, sin Jusufa, 9. Kajtezović
Sejdo, sin Juse, 10. Kajtezović Ismet, sin Jusufa,
11. Ćerimović Fatima, kći Mehmeda, 12. Bašić,
r. Ćerimović, Bajrama, 13. Kendić Sulejman,
sin Muje, sada nepoznatog boravišta, van ročišta
za raspravu, dana 15.4.2010. godine izdao je
slijedeći
Općinski sud u Velikoj Kladuši, sutkinja
Jasmina Miljković, u pravnoj stvari tužitelja
Duranović Mustafe, sin Ibrahima, iz Male
Kladuše, zastupan po punomoćniku advokatu
Sarajlija Nedžadu iz Velike Kladuše, protiv
tuženih: l. Ćejvanović, r. Duranović, Fatime iz
Male Kladuše, 2. Šehić, r. Duranović, Ajiše, Mala
Kladuša, 3. Duranović Mine, kći Mustafe, iz
Male Kladuše, 4. Duranović Šaho, kći Mustafe, iz
Male Kladuše, 5. Duranović Husein, sin Mustafe,
iz Male Kladuše, 6. Tormanović Hasib, sin Fate,
iz Male Kladuše, 7. Toromanović Zlate, kći Fate,
iz Male Kladuše, 8. Toromanović Fatima, kći
Fatime, iz Male Kladuše, 9. Duranović Mirsad,
sin Ibrahima, iz Male Kladuše, 10. Duranović
Esad, sin Ibrahima, iz Male Kladuše, 11.
Duranović Esmir, sin Esada, iz Male Kladuše,
sada nepoznatog boravišta, radi utvrđivanja prava
vlasništva, vsp. 1.000,00 KM, vanraspravno, dana
19.4.2010. godine izdao je slijedeći
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br. 23 0 P 006709 10 P
od 15.4.20l0. godine, na osnovu čl. 296. st. 1. i
2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj
pravnoj stvari po tužbi tužitelja Kendić Enesa i dr.
iz Velike Kladuše, protiv tuženih: 1. Kajtezović
Alija, sin Sulejmana, 2. Kajtezović Fatima, kći
Sulejmana, 3. Hadžić, rođ. Čajić, Fatima, 4.
Jašić, r. Hadžić, Fatima, 5. Nuhanović Selima, 6.
Hadžić Saća, kći Hase, 7. Kajtezović Ramadan,
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br. 23 0 P 003508 09 P
od 19.4.20l0. godine, na osnovu čl. 296. st. 1. i 2.
tačka 4. Zakona o parničnom postupku, Duranović
Mustafa, sin Ibrahima, iz Male Kladuše, zastupan
po punomoćniku advokatu Sarajlija Nedžadu iz
Broj 6 - Strana 326
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Velike Kladuše, protiv tuženih: l. Ćejvanović,
r. Duranović, Fatime, iz Male Kladuše, 2.
Šehić, r. Duranović, Ajiše, Mala Kladuša, 3.
Duranović Mine, kći Mustafe, iz Male Kladuše, 4.
Duranović Šaho, kći Mustafe, iz Male Kladuše, 5.
Duranović Husein, sin Mustafe, iz Male Kladuše,
6. Tormanović Hasib, sin Fate, iz Male Kladuše,
7. Toromanović Zlate, kći Fate, iz Male Kladuše,
8. Toromanović Fatima, kći Fatime, iz Male
Kladuše, 9. Duranović Mirsad, sin Ibrahima, iz
Male Kladuše, 10. Duranović Esad, sin Ibrahima
iz Male Kladuše, 11. Duranović Esmir, sin Esada,
iz Male Kladuše, sada nepoznatog boravišta,
u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni
zastupnik u osobi Toromanović Hasiba, sin Fate,
iz Male Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 003508 09 P
19. aprila 2010. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
175.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, sutkinja
Jasmina Miljković, u pravnoj stvari tužiteljica
Džanić, r. Felić, Belkise iz Bihaća, zastupana
po punomoćniku advokatu Bajramović Alagi iz
Bihaća, protiv tuženog Keserović Mustafe, sin
Hasana, iz Velike Kladuše, Ul. Ive Marinkovića
br. 52, sada u SAD, radi naknada materijalne
štete, van ročišta, dana 19.4.2010. godine izdao
je
6. maja 2010.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tuženog u postupku sve dok
se tuženi ili njihegov punomoćnik ne pojavi
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženom postavio staratelja.
Broj 23 0 P 005738 97 P
19. aprila 2010. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
176.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, po sutkinji
Jasmina Miljković, u pravnoj stvari tužitelja
Hašima Džebića, nasljednika umrlog tužitelja
Čelebić Hasana, Džebić Hašima, Čelebić
Huseina, Čelebić Mehmeda i nasljednika
umrlog Čelebić Sulje, Čelebić Emine, Čelebić
Seada, Nanić, rođene Čelebić, Suade, Pilipović
rođene Čelebić, Suvadite, te Mahić Ahmeta,
Čelebić Omera i Čelebić Ifete, a svi zastupani
punomoćniku advokatu Adilagić Azizu iz Velike
Kladuše, te tužitelja Čelebić Huseina, zastupan
po punomoćniku Čelebić Šerifu, protiv tuženih
nasljednika umrlog Čelebić Muhe, i to: Čelebić
Esada, Čelebić Safeta i Čelebić Seme, i nasljednika
umrle Čelebić Melke, i to: Čelebić Juse, Velić,
rođene Čelebić, Feride, Ljubijankić, rođene
Čelebić, Zehide, Čelebić Fatime, i nasljednika
umrle Karajić, r. Čelebić, Zehide, i to: Mahmić,
r. Karajić, Šejle iz Ćoralića, Karajić Dijane iz
Ćoralića, Tači, rođene Čelebić, Ramize, Čelebić
Fadila, Hadžić Šemsudina, Hadžić Sehaudina,
Hozdić Zemine, Koštić Hasana, Koštić Hasiba
i Koštić Emila i tuženog Čelebić Arifa radi
diobe posjeda nepokretnosti, vanraspravno, dana
19.4.2010. godine izdao je slijedeći
OGLAS
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br. 23 0 P 003295 09 P
od 19.4.2010. godine, na osnovu čl. 296. st. 1. i
2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj
pravnoj stvari po tužbi tužitelja Hašima Džebića
i dr., protiv tuženih: Mahmić, r. Karajić, Šejle
iz Ćoralića, Karajić Dijane, Hadžić Šemsudina,
Čelebić Fadila, Hozdić Zemine, nepoznate adrese
i boravišta, u ovoj pravnoj stvari postavlja se
privremeni zastupnik u osobi Juse Čelebića, sin
Jusufa, iz Ćoralića, br. 279.
Rješenjem ovog suda br. 23 0 P 005738 97
P od 19.4.2010. godine, na osnovu čl. 296. st.
1. i 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u
ovoj pravnoj stvari po tužbi tužiteljice Džanić, r.
Felić, Belkise, protiv tuženog Keserović Mustafe,
sada nepoznatog boravišta, u ovoj pravnoj stvari
postavlja se privremeni zastupnik u osobi adv.
Midžić Ilijasa iz Bihaća.
6. maja 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 003295 09 P
19. aprila 2010. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
177.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, sutkinja
Jasmina Miljković, u pravnoj stvari tužitelja:
1. Huskić Mehmeda, sin Hasiba, iz Nepeka i
2. Hušidić Asima, sin Redžepa iz Kumarice,
oba zastupana po punomoćniku advokatu Azizu
Adilagiću iz Vel. Kladuše, protiv tuženika:
l. Šabić (Šabana) Arif iz Velike Kladuše, 2.
Rahmanović (Šerifa) Draga iz Vel. Kladuše, 3.
Miljković (Ibrin) Sulejman iz Vel. Kladuše, 4.
Hodžić (Hasana) Arifa iz Vel. Kladuše, 5. Karajić
(Mehe) Huse iz Vel. Kladuše, 6. Miljković (Ibre)
Hasan iz Vel. Kladuše, 7. Grahović (Rekana)
Suljo iz Vel. Kladuše, 8. Ribić (Nikola) Milan
iz Buhače, 9. Ribić (Nikole) Dragan iz Buhače,
10. Odobašić (Hašima) Hasan iz Vel. Kladuše,
11. Gračanin, r. Odobašić (Hašima) Kada iz
Vel. Kladuše, 12. Miljković, r. Odobašić,
(Hašim) Hasnija iz Vel. Kladuše, 13. Sarajlija
(Saliha) Fatma iz Vel. Kladuše, 14. Silahić, r.
Rahmanović, Fate iz Vel. Kladuše, 15. Veljačić,
r. Rahmanović, Hata iz Vel. Kladuše, 16. Mržljak
(Ibre) Mehmed iz Vel. Kladuše, 17. Mržljak (Ibre)
Emina iz Vel. Kladuše, 18. Delić (Mehe) Hase
iz Vel. Kladuše, 19. Sarajlija (Saliha) Esad iz
Vel. Kladuše, 20. Tulić (Ibrahima) Salih iz Vel.
Kladuše, 21. Pajazetović (Ale) Ahmet iz Vel.
Kladuše, 22. Rahmanović (Omera) Muhamed iz
Vel. Kladuše, Zagrad, 23. Sarajlija (Saliha) Kasim
iz Vel. Kladuše, 24. Sarajlija (Saliha) Asim iz
Vel. Kladuše, 25. Karajić (Omera) Husein iz Vel.
Kladuše, Zagrad, 26. Mujakić (Mustafe) Ferhat iz
Vel. Kladuše, 27. Pajazetović (Mehmeda) Hasan
iz Vel. Kladuše, 28. Bašić (Šerifa) Husein iz Vel.
Kladuše, Zagrad, 29.Bašić (Šerifa) Hasan iz Vel.
Kladuše, Zagrad, 30. Rahmanović, r. Šabić, Šerife
iz Vel. Kladuše, 31. Rahmanović (Ibre) Hašim
iz Vel. Kladuše, Zagrad, 32. Rahmanović (Ibro)
Hasan iz Velike Kaduše, Zagrad, 33. Rahmanović
(Ibro) Arif iz Vel. Kladuše, 34. Čelebić (Bajre)
Esad iz Vel. Kladuše, 35. Hozanović (Muhameda)
Broj 6 - Strana 327
Husein iz Vel. Kladuše, 36. Munjaković (Hašima)
Derviš iz Kudića, 37. Balić (Mustafe) Braco iz
Vel. Kladuše, 38. Jušić (Bajro) Juso iz Todorova,
39. Hafizović, r. Bataković, (ž. Zikrije) Arifa iz
Vel. Kladuše, Zagrad, 40. Dautović (Sulejmana)
Senija iz Marjanovca, 41. Rekić (Juse) Šerif iz
Golubovića, 42. Mehadžić (Ahmeat) Hasnija iz
Vel. Kladuše, 43. Ajdinović (Hasana) Ibrahim
iz Vel. Kladuše, 44. Nadarević (Abida) Smail iz
Vel. Kladuše, 45. Isaković (Ibrahima) Bego iz
Vel. Kladuše, 46. Dizdarević (Jusufa) Mirsad iz
Šumatca, 47. Dizdarević (Jusuf) Asim iz Šumatca,
48. Alijagić (Arifa) Hasan iz Zborišta, 49. Cimeš
(Vlade) Žarko iz Vel. Kladuše, 50. Mašinović
(Mahmuta) Osman iz Vel. Kladuše, 51. Smlatić
(Sulejmana) Hilmija iz Vel. Kladuše, 52. Smlatić
(Sulejmana) Samir iz Vel. Kladuše, 53. Rizvić
(Sulejmana) Enisa iz Vel. Kladuše, 54. Ćufurović,
r. Rahmanović, Zerina iz Donje Slapnice, 55.
Ćufurović (Redžepa) Sulejman iz Donje Slapnice,
56. Miskić (Mehe) Zuhdija iz Vel. Kladuše,
57.Osmankić (Redže) Safet, 58. Hafizović
(Huseina) Zikrija iz Vel. Kladuše, 59. Dukić
(Arifa) Mujo iz Grahova, 60. Alibegić (Ferida)
Jasmina iz Vel. Kladuše, 61. Hozanović (Šefika)
Safija iz Vel. Kladuše, 62. Mržljak (Sulje) Husein
iz Vel. Kladuše, 63. Tabaković (Kasima) Izet, 64.
Karajić (Huseina) Ismet iz Vel. Kladuše, 65. Delić
(ž. u. Hasiba) Remzija iz Vel. Kladuše, 66. Delić
(Hasiba) Seada iz Vel. Kladuše, 67. Pourarslan,
r. Delić, (Hasiba) Enesa iz Vel. Kladuše, 68.
Eskić, r. Delić, (Hasiba) Suade iz Vel. Kladuše,
69. Schfrath, r. Delić, (Hasiba) Senada iz Vel.
Kladuše, 70. Delić (Hasiba) Fikreta iz Vel.
Kladuše, 71. Rahmanović (Ibrahima) Zlatko iz
Vel. Kladuše, 72. Rahmanović (Ibrahima) Mirsad
iz Vel. Kladuše, 73. Rahmanović (Ibrahima)
Mirsada iz Vel. Kladuše, 74. Talić (Asime) Mirsad
iz Vel. Kladuše, 75. Rahmanović (Hase) Hatidža
iz Vel. Kladuše, 76. Keserović (Zarifa) Naza
iz Vel. Kladuše, 77. Keserović (Zarifa) Šerif
iz Vel. Kladuše, 78. Karajić (Hasica) Mehmed
iz Vel. Kladuše, 79. Karajić (Hasice) Emin iz
Vel. Kladuše, 80.Karajić (Hasica) Hasan iz
Vel. Kladuše, 81. Karajić (Ibrahima) Sanela iz
Vel. Kladuše, 82. Karajić (Ibrahima) Admir iz
Vel. Kladuše, 83. Karajić (Ibrahima) Aldin iz
Vel. Kladuše, 84. Rahmanović (Omera) Rasim
iz Vel. Kladuše, Zagrad, 85. Karajić (Omera)
Ismet iz Vel. Kladuše, 86. Karajić (Omera) Hasan
iz Vel. Klauduše, 87. Karajić (Omera) Ale iz
Broj 6 - Strana 328
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Vel. Kladuše, 88. Galijašević (Omera) Rubija
iz Vel. Kladuše, 89. Karajić (Omera) Kija iz
Vel. Kladuše, 90. Karajić (Omera) Razija iz
Vel. Kladuše, 91. Karajić (Rasima) Jasmin iz
Vel. Kladuše, 92. Karajić (Rasim) Rasim iz
Vel. Kladuše, 93. Mašinović (Šerifa) Ramiza iz
Vel. Kladuše, 94. Karajić (Šerifa) Ramiz iz Vel.
Kladuše, 95.Alijagić (Šerifa) Saća iz Vel. Kladuše,
96. Hodžić (Šerifa) Šerifa iz Vel. Kladuše, 97.
Pilipović (Šerifa) Hatidža iz Vel. Kladuše, 98.
Karajić (Šerifa) Delveta iz Vel. Kladuše, 99.
Karajić (Šerifa) Derviša iz Vel. Kladuše, 100.
Karajić (Šerifa) Omer iz Vel. Kladuše, 101.
Karajić (Šerifa) Salih iz Vel. Kladuše, 102. Fata
(ž. um. Hasana) Rahmanović iz Vel. Kladuše,
Zagrad, 103. Rahmanović Ibrahim iz Vel.
Kladuše, Zagrad, 104. Rahmanović Jusuf iz Vel.
Kladuše, Zagrad, 105. Bajrektarević Fatima iz Vel.
Kladuše, 106. Ćejvanović Emina iz Vel. Kladuše
107. Pašić (Hasana) Zlata iz Vel. Kladuše, 108.
Mržljak Hasan iz Vel. Kladuše, 109. Mržljak
Husein iz Vel. Kladuše, 110.Veljačić (Hasana)
Zlatko iz Vel. Kladuše, 111. Veljačić (Hasana)
Rasim iz Vel. Kladuše, 112. Veljačić Saća iz Vel.
Kladuše, 113. Veljačić Razija iz Vel. Kladuše,
114. Rahmanović, r. Pajazetović, (Zaima) Zuhra
iz Vel. Kladuše, Zagrad, 115. Rahmanović (Ale)
Ramo iz Vel. Kladuše, 116. Rahmanović (Ale)
Rasim iz Vel. Kladuše, 117. Rahmanović (Ale)
Saća iz Vel. Kladuše, 118. Mržljak (Ale) Šerifa
iz Zagrada, 119. Grahović (Ale-Zlate) Mevlida iz
Zagrada br. 4, 120. Rahmanović (Ale) Saća iz Vel.
Kladuše, 121. Mržljak (Ale) Šerifa iz Zagrada,
122. Grahović (Ale-Zlate) Mevlida iz Zagrada
br. 4, 123. Rahmanović (Ale) Ramo iz Vel.
Kladuše, 124. Rahmanović (Ale) Rasim iz Vel.
Kladuše, radi utvrđenja vlasništva, vsp.1.000,00
KM, vanraspravno, dana 21.4.2010. godine izdao
je slijedeći
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br. 23 0 P 006709 10 P
od 21.4.2010. godine, na osnovu čl. 296. st. 1. i
2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj
pravnoj stvari po tužbi stvari tužitelja: 1. Huskić
Mehmeda, sin Hasiba, iz Nepeka i 2. Hušidić
Asima, sin Redžepa, iz Kumarice, oba zastupana
po punomoćniku advokatu Azizu Adilagiću iz
Vel. Kladuše, protiv tuženika: l. Šabić (Šabana)
6. maja 2010.
Arif iz Vel. Kladuše, 2. Rahmanović (Šerif) Draga
iz Vel. Kladuše, 3. Miljković (Ibrin) Sulejman iz
Vel. Kladuše, 4. Hodžić (Hasana) Arifa iz Vel.
Kladuše, 5. Karajić (Mehe) Huse iz Vel. Kladuše,
6. Miljković (Ibre) Hasan iz Vel. Kladuše, 7.
Grahović (Rekana) Suljo iz Vel. Kladuše, 8.
Ribić (Nikole) Milan iz Buhače, 9. Ribić (Nikole)
Dragan iz Buhače, 10. Odobašić (Hašima) Hasan
iz Vel. Kladuše, 11. Gračanin, r. Odobašić,
(Hašima) Kada iz Vel. Kladuše, 12. Miljković,
r. Odobašić, (Hašima) Hasnija iz Vel. Kladuše,
13. Sarajlija (Saliha) Fatma iz Vel. Kladuše, 14.
Silahić, r. Rahmanović, Fate iz Vel. Kladuše, 15.
Veljačić, r. Rahmanović, Hata iz Vel. Kladuše,
16. Mržljak (Ibre) Mehmed iz Vel. Kladuše, 17.
Mržljak (Ibre) Emina iz Vel. Kladuše, 18. Delić
(Mehe) Hase iz Vel. Kladuše, 19. Sarajlija (Salih)
Esad iz Vel. Kladuše, 20. Tulić (Ibrahima) Salih iz
Vel. Kladuše, 21. Pajazetović (Ale) Ahmet iz Vel.
Kladuše, 22. Rahmanović (Omera) Muhamed iz
Vel. Kladuše, Zagrad, 23. Sarajlija (Saliha) Kasim
iz Vel. Kladuše, 24. Sarajlija (Salih) Asim iz Vel.
Kladuše, 25. Karajić (Omera) Husein iz Vel.
Kladuše, Zagrad, 26. Mujakić (Mustafe) Ferhat iz
Vel. Kladuše, 27. Pajazetović (Mehmeda) Hasan
iz Vel. Kladuše, 28. Bašić (Šerifa) Husein iz Vel.
Kladuše, Zagrad, 29. Bašić (Šerifa) Hasan iz Vel.
Kladuše, Zagrad, 30. Rahmanović, r. Šabić, Šerife
iz Vel. Kladuše, 31. Rahmanović (Ibre) Hašim
iz Vel. Kladuše, Zagrad, 32. Rahmanović (Ibre)
Hasan iz Vel. Kaduše, Zagrad, 33. Rahmanović
(Ibre) Arif iz Vel. Kladuše, 34. Čelebić (Bajre)
Esad iz Vel. Kladuše, 35. Hozanović (Muhameda)
Husein iz Vel. Kladuše, 36. Munjaković (Hašima)
Derviš iz Kudića, 37. Balić (Mustafa) Braco iz
Vel. Kladuše, 38. Jušić (Bajre) Juso iz Todorova,
39. Hafizović, r. Bataković, (ž. Zikrije) Arifa iz
Vel. Kladuše, Zagrad, 40. Dautović (Sulejmana)
Senija iz Marjanovca, 41. Rekić (Juse) Šerif iz
Golubovića, 42. Mehadžić (Ahmeta) Hasnija iz
Vel. Kladuše, 43. Ajdinović (Hasana) Ibrahim
iz Vel. Kladuše, 44. Nadarević (Abida) Smail
iz Vel. Kladuše, 45. Isaković (Ibrahima) Bego
iz Vel. Kladuše, 46. Dizdarević (Jusufa) Mirsad
iz Šumatca, 47. Dizdarević (Jusufa) Asim iz
Šumatca, 48. Alijagić (Arif) Hasan iz Zborišta,
49. Cimeš (Vlade) Žarko iz Vel. Kladuše, 50.
Mašinović (Mahmut) Osman iz Vel. Kladuše,
51. Smlatić (Sulejmana) Hilmija iz Vel. Kladuše,
52. Smlatić (Sulejmana) Samir iz Vel. Kladuše,
53. Rizvić (Sulejmana) Enisa iz Vel. Kladuše,
6. maja 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
54. Ćufurović r. Rahmanović Zerina iz Donje
Slapnice, 55. Ćufurović (Redžepa) Sulejman iz
Donje Slapnice, 56. Miskić (Mehe) Zuhdija iz
Vel. Kladuše, 57. Osmankić (Redže) Safet, 58.
Hafizović (Huseina) Zikrija iz Vel. Kladuše, 59.
Dukić (Arifa) Mujo iz Grahova, 60. Alibegić
(Ferida) Jasmina iz Vel. Kladuše, 61. Hozanović
(Šefika) Safija iz Vel. Kladuše, 62. Mržljak
(Sulje) Husein iz Vel. Kladuše, 63. Tabaković
(Kasima) Izet, 64. Karajić (Huseina) Ismet iz
Vel. Kladuše, 65. Delić (ž. um. Hasiba) Remzija
iz Vel. Kladuše, 66. Delić (Hasiba) Seada iz Vel.
Kladuše, 67. Pourarslan r. Delić (Hasiba) Enesa iz
Vel. Kladuše, 68. Eskić, r. Delić, (Hasiba) Suade
iz Vel. Kladuše, 69. Schfrath, r. Delić, (Hasiba)
Senada iz Vel. Kladuše, 70. Delić (Hasiba) Fikreta
iz Vel. Kladuše, 71. Rahmanović (Ibrahima)
Zlatko iz Vel. Kladuše,72. Rahmanović (Ibrahima)
Mirsad iz Vel. Kladuše, 73. Rahmanović
(Ibrahima) Mirsada iz Vel. Kladuše, 74. Talić
(Asime) Mirsad iz Vel. Kladuše, 75. Rahmanović
(Hase) Hatidža iz Vel. Kladuše, 76. Keserović
(Zarifa) Naza iz Vel. Kladuše, 77. Keserović
(Zarifa) Šerif iz Vel. Kladuše, 78. Karajić (Hasice)
Mehmed iz Vel. Kladuše, 79. Karajić (Hasice)
Emin iz Vel. Kladuše, 80. Karajić (Hasice) Hasan
iz Vel. Kladuše, 81. Karajić (Ibrahima) Sanela
iz Vel. Kladuše, 82. Karajić (Ibrahima) Admir
iz Vel. Kladuše, 83. Karajić (Ibrahima) Aldin iz
Vel. Kladuše, 84. Rahmanović (Omra) Rasim iz
Vel. Kladuše, Zagrad, 85. Karajić (Omera) Ismet
iz Vel. Kladuše, 86. Karajić (Omera) Hasan iz
Vel. Klauduše, 87. Karajić (Omera) Ale iz Vel.
Kladuše, 88. Galijašević (Omer) Rubija iz Vel.
Kladuše, 89. Karajić (Omera) Kija iz Vel. Kladuše,
90. Karajić (Omera) Razija iz Vel. Kladuše,
91. Karajić (Rasim) Jasmin iz Vel. Kladuše,
92. Karajić (Rasim) Rasim iz Vel. Kladuše, 93.
Mašinović (Šerifa) Ramiza iz Vel. Kladuše,
94. Karajić (Šerifa) Ramiz iz Vel. Kladuše, 95.
Alijagić (Šerifa) Saća iz Vel. Kladuše, 96. Hodžić
(Šerifa) Šerifa iz Vel. Kladuše, 97. Pilipović
(Šerifa) Hatidža iz Vel. Kladuše, 98. Karajić
(Šerifa) Delveta iz Vel. Kladuše, 99. Karajić
(Šerifa) Derviša iz Vel. Kladuše, 100. Karajić
(Šerifa) Omer iz Vel. Kladuše, 101. Karajić
(Šerifa) Salih iz Vel. Kladuše, 102. Fata (ž. um.
Hasana) Rahmanović iz Vel. Kladuše, Zagrad,
103. Rahmanović Ibrahim iz Vel. Kladuše,
Zagrad, 104. Rahmanović Jusuf iz Vel. Kladuše,
Zagrad, 105. Bajrektarević Fatima iz Vel.
Broj 6 - Strana 329
Kladuše, 106. Ćejvanović Emina iz Vel. Kladuše
107. Pašić (Hasana) Zlata iz Vel. Kladuše, 108.
Mržljak Hasan iz Vel. Kladuše, 109. Mržljak
Husein iz Vel. Kladuše, 110. Veljačić (Hasana)
Zlatko iz Vel. Kladuše, 111. Veljačić (Hasana)
Rasim iz Vel. Kladuše, 112. Veljačić Saća iz Vel.
Kladuše, 113. Veljačić Razija iz Vel. Kladuše,
114. Rahmanović, r. Pajazetović, (Zaima) Zuhra
iz Vel. Kladuše, Zagrade, 115. Rahmanović (Ale)
Ramo iz Vel. Kladuše, 116. Rahmanović (Ale)
Rasim iz Vel. Kladuše, 117. Rahmanović (Ale)
Saća iz Vel. Kladuše, 118. Mržljak (Ale) Šerifa
iz Zagrada, 119. Grahović (Ale-Zlate) Mevlida iz
Zagrada br. 4, 120. Rahmanović (Ale) Saća iz Vel.
Kladuše, 121. Mržljak (Ale) Šerifa iz Zagrada,
122. Grahović (Ale-Zlate) Mevlida iz Zagrada br.
4, 123. Rahmanović (Ale) Ramo iz Vel. Kladuše,
124. Rahmanović (Ale) Rasim iz Vel. Kladuše,
nepoznate adrese i boravišta, u ovoj pravnoj
stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi
Miljković Mirsada sin Emina, iz Vel. Kladuše, Ul.
Džemala Bijedića br. 267.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 005864 08 P
21. aprila 2010. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
178.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, sutkinja Jasmina
Miljković, u pravnoj stvari tužitelja Dizdarević
Nurije, sin Hasana, iz Kumarice, zastupan po
punomoćniku advokatu Azizu Adilagiću iz Velike
Kladuše, protiv tuženih: 1. Melkić (Alija) Ibro
iz Podzvizda, 2. Mahić, zv. Dizdarević, (Alija)
Ale iz Podzvizda, 3. Mahić (Alija) Bešir iz
Podzvizda, 4. Mahić (Hasan) Mujo, Podzvizd, 5.
Mahić (Alija) Bećir iz Podzvizd, 6. Melkić (Alije)
Ibro iz Podzvizda, 7. Dizdarević (Velija) Hasan
iz Todorova, 8. Mahić (Alija) Bešir iz Podzvizda,
9. Mahić (Hasan) Fehret iz Podzvizda, 10. Mahić
(Alija) Bećir iz Podzvizda, 11. Mahić (Alija)
Bećir iz Podzvizda, 12. Mahić, zv. Dizdarević,
r. Ćerimović, Ajka iz Podzvizda, 13. Nuhanović,
r. Mahić, zv. Dizdarević, Ćerima iz Podzvizda,
14. Dizdarević, r. Rekić, Medina iz Kumarice,
Broj 6 - Strana 330
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
6. maja 2010.
15. Rekić, r. Dizdarević, Emina iz Podzizda, 16.
Rekić (Hasan) Fatima iz Podzvizda, 17. Rekić
(Hasan) Ibrahim iz Podzvizda, 18. Rekić (Hasan)
Sulejman iz Podzvizda, 19. Rekić, r. Kantarević,
Zlata iz Podzvizda, 20. Rekić, r. Osmanagić,
Dežmila iz Podzvizda, 21. Rekić (Šaban) Meho
iz Kumarice, 22. Rekić (Šaban) Mirsad iz
Kumarice, 23. Rekić (Šaban) Izet iz Kumarice,
24. Rekić (Šaban) Aziza iz Vel. Kladuše, Ul.
Nurije Pozderca br. 1, 25. Dizdarević (Hasan)
Rasim iz Kumarice, 26. Dizdarević, r. Omeragić,
Bajrama iz Vel. Kladuše, 27. Dizdarević (Bećir)
Ibrahim, zv. Ferr, iz Vel. Kladuše, Ul. omladinska,
28. Dizdarević (Bećir) Emin iz Vel. Kladuše, 29.
Dizdarević (Muhamed) Sećima iz Kumarice, 30.
Hodžić, r. Dizdarević, Fadila, ž. Zuhdije, iz Vel.
Kladuše, 31. Dizdarević (Muhamed) Muhamed
iz Vel. Kladuše, 32. Dizdarević (Muhamed) Fata
iz Vel. Kladuše, 33. Dizdarević (Muhamed)
Tehvida iz Vel. Kladuše, 34. Dizdarević (Asim)
Ismet iz Kumarice, 35. Nuhanović (Fehima)
Selim iz Kumarice, 36. Dizdarević, r. Miljković,
Arifa iz Vel. Kladuše, 37. Mahić (Agan) Zaim
iz Podzvizda, 38. Veljačić (Mujo) Sulejman iz
Vel. Kladuše, 39. Miljković (Ibro) Mehmed iz
Vel. Kladuše, radi utvrđivanja prava vlasništva,
vsp. 1.000,00 KM, vanraspravno, dana 22.4.2010.
godine izdao je slijedeći
15. Rekić, r. Dizdarević, Emina iz Podzizda, 16.
Rekić (Hasan) Fatima iz Podzvizda, 17. Rekić
(Hasan) Ibrahim iz Podzvizda, 18. Rekić (Hasan)
Sulejman iz Podzvizda, 19. Rekić, r. Kantarević,
Zlata iz Podzvizda, 20. Rekić, r. Osmanagić,
Dežmila iz Podzvizda, 21. Rekić (Šaban) Meho iz
Kumarice, 22. Rekić (Šaban) Mirsad iz Kumarice,
23. Rekić (Šaban) Izet iz Kumarice, 24. Rekić
(Šaban) Aziza iz Vel. Kladuše, Ul. Nurije
Pozderca br. 1, 25. Dizdarević (Hasan) Rasim iz
Kumarice, 26. Dizdarević, r. Omeragić, Bajrama
iz Vel. Kladuše, 27. Dizdarević (Bećir) Ibraqhim,
zv. Ferr, iz Vel. Kladuše, Ul. omladinska, 28.
Dizdarević (Bećir) Emin iz Vel. Kladuše, 29.
Dizdarević (Muhamed) Sećima iz Kumarice, 30.
Hodžić, r. Dizdarević, Fadila, ž. Zuhdije, iz Vel.
Kladuše, 31. Dizdarević (Muhamed) Muhamed iz
Vel. Kladuše, 32. Dizdarević (Muhamed) Fata iz
Vel. Kladuše, 33. Dizdarević (Muhamed) Tehvida
iz Vel. Kladuše, 34. Dizdarević (Asim) Ismet
iz Kumarice, 35. Nuhanović (Fehim) Selim iz
Kumarice, 36. Dizdarević, r. Miljković, Arifa
iz Vel. Kladuše, 37. Mahić (Agan) Zajim iz
Podzvizda, 38. Veljačić (Mujo) Sulejman iz Vel.
Kladuše, 39. Miljković (Ibro) Mehmed iz Vel.
Kladuše, nepoznate adrese i boravišta, u ovoj
pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik
u osobi Rekić (Šaban) Aziza iz Vel. Kladuše, Ul.
Nurije Pozderca br. l.
OGLAS
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br. 23 0 P 003210 09
P od 22.4.2010.godine, na osnovu čl. 296. st. 1.
i 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u
ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja Dizdarević
Nurije, sin Hasana, iz Kumarice, zastupan po
punomoćniku advokatu Azizu Adilagiću iz Velike
Kladuše, protiv tuženika: 1. Melkić (Alija) Ibro iz
Podzvizda, 2. Mahić, zv. Dizdarević, (Alija) Ale
iz Podzvizda, 3. Mahić (Alija) Bešir iz Podzvizda,
4. Mahić (Hasan) Mujo, Podzvizd, 5. Mahić
(Alija) Bećir iz Podzvizda, 6. Melkić (Alija) Ibro
iz Podzvizda, 7. Dizdarević (Velija) Hasan iz
Todorova, 8. Mahić (Alija) Bešir iz Podzvizda,
9. Mahić (Hasan) Fehret iz Podzvizda, 10. Mahić
(Alija) Bećir iz Podzvizda, 11. Mahić (Alija)
Bećir iz Podzvizda, 12. Mahić, zv. Dizdarević,
r. Ćerimović, Ajka iz Podzvizda, 13. Nuhanović,
r. Mahić, zv. Dizdarević, Ćerima iz Podzvizda,
14. Dizdarević, r. Rekić, Medina iz Kumarice,
Broj 23 0 P 003210 09 P
22. aprila 2010. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
179.
Općinski sud u Velikoj Kladuši, sutkinja
Jasmina Miljković, u pravnoj stvari tužitelja
Dizdarević Rasima, sin Hasana, iz Kumarice,
protiv tuženih: 1. Melkić (Alija) Ibro iz
Podzvizda, 2, Dizdarević (Velija) Hasan iz
Todorova, 3. Mahić (Alija) Bešir iz Podzvizda,
4. Mahić (Hasan) Fehret iz Podzvizda, 5. Mahić
(Alija) Bećir iz Podzvizda, 6. Mahić (Alija)
Bećir iz Podzvizda, 7. Mahić, zv. Dizdarević, r.
Ćerimović, Ajka iz Podzvizda, 8. Nuhanović, r.
6. maja 2010.
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
Mahić, zv.Dizdarević, Ćerima iz Podzvizda, 9.
Dizdarević, r. Rekić, Medina iz Kumarice, 10.
Rekić, r. Dizdarević, Emina iz Podzizda, 11. Rekić
(Hasan) Fatima iz Podzvizda, 12. Rekić (Hasan)
Ibrahim iz Podzvizda, 13. Rekić (Hasan) Sulejman
iz Podzvizda, 14. Rekić, r. Kantarević, Zlata iz
Podzvizda,15. Rekić, r. Osmanagić, Džemila iz
Podzvizda, 16. Rekić (Šaban) Meho iz Kumarice,
17. Rekić (Šaban) Mirsad iz Kumarice, 18. Rekić
(Šaban) Izet iz Kumarice, 19. Rekić (Šaban)
Aziza iz Vel. Kladuše, Ul. Nurije Pozderca br.
1, 20. Dizdarević, r. Omeragić, Bajrama iz Vel.
Kladuše, 21. Dizdarević (Bećir) Ibrahim, zv. Ferr,
iz Vel. Kladuše, Ul. omladinska, 22. Dizdarević
(Bećir) Emin iz Vel. Kladuše, 23. Dizdarević, r.
Pašić, Fata, Kumarica, 24. Dizdarević (Muhamed)
Sećima iz Kumarice, 25. Hodžić, r. Dizdarević,
Fadila, ž. Zuhdije, iz Vel. Kladuše, 26. Dizdarević
(Muhamed) Muhamed iz Vel. Kladuše, 27.
Dizdarević (Muhamed) Fata iz Vel. Kladuše, 28.
Dizdarević (Muhamed) Tehvida iz Vel. Kladuše,
29. Dizdarević (Muhamed) Zehida iz Kumarice,
30. Dizdarević (Asim) Ismet iz Kumarice, 31.
Nuhanović (Fehim) Selim iz Kumarice, 32.
Dizdarević (Hasan) Nurija iz Kumarice, 33.
Dizdarević, r. Miljković, Arifa iz Vel. Kladuše,
34. Mahić (Agan) Zaim iz Podzvizda, 35. Veljačić
(Mujo) Sulejman iz Vel. Kladuše, 36. Miljković
(Ibro) Mehmed iz Vel. Kladuše, radi utvrđivanja
prava vlasništva, vsp. 1.000,00 KM, vanraspravno,
dana 23.4.2010. godine izdao je slijedeći
Broj 6 - Strana 331
Podzizda, 11. Rekić (Hasan) Fatima iz Podzvizda,
12. Rekić (Hasan) Ibrahim iz Podzvizda, 13.
Rekić (Hasan) Sulejman iz Podzvizda, 14.
Rekić, r. Kantarević, Zlata iz Podzvizda, 15.
Rekić, r. Osmanagić, Džemila iz Podzvizda, 16.
Rekić (Šaban) Meho iz Kumarice, 17. Rekić
(Šaban) Mirsad iz Kumarice, 18. Rekić (Šaban)
Izet iz Kumarice, 19. Rekić (Šaban) Aziza iz
Vel. Kladuše, Ul. Nurije Pozderca br. 1, 20.
Dizdarević, r. Omeragić, Bajrama iz Vel. Kladuše,
21. Dizdarević (Bećir) Ibrahim, zv. Ferr iz Vel.
Kladuše, Ul. omladinska, 22. Dizdarević (Bećir)
Emin iz Vel. Kladuše, 23. Dizdarević, r. Pašić,
Fata, Kumarica, 24. Dizdarević (Muhamed)
Sećima iz Kumarice, 25. Hodžić, r. Dizdarević,
Fadila, ž. Zuhdije, iz Vel. Kladuše, 26. Dizdarević
(Muhamed) Muhamed iz Vel. Kladuše, 27.
Dizdarević (Muhamed) Fata iz Vel. Kladuše, 28.
Dizdarević (Muhamed) Tehvida iz Vel. Kladuše,
29. Dizdarević (Muhamed) Zehida iz Kumarice,
30. Dizdarević (Asim) Ismet iz Kumarice, 31.
Nuhanović (Fehim) Selim iz Kumarice, 32.
Dizdarević (Hasan) Nurija iz Kumarice, 33.
Dizdarević, r. Miljković, Arifa iz Vel. Kladuše,
34. Mahić (Agan) Zaim iz Podzvizda, 35. Veljačić
OGLAS
o postavljanju privremenog zastupnika
Rješenjem ovog suda br. 23 0 P 003293 09
P od 23.4.2010.godine, na osnovu čl. 296. st. 1.
i 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u
ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja Dizdarević
Rasima, sin Hasana, iz Kumarice, protiv tuženika:
1. Melkić (Alija) Ibro iz Podzvizda, 2. Dizdarević
(Velija) Hasan iz Todorova, 3. Mahić (Alija)
Bešir iz Podzvizda, 4. Mahić (Hasan) Fehret iz
Podzvizda, 5. Mahić (Alija) Bećir iz Podzvizda,
6. Mahić (Alija) Bećir iz Podzvizda, 7. Mahić,
zv. Dizdarević, r. Ćerimović, Ajka iz Podzvizda,
8. Nuhanović, r. Mahić, zv. Dizdarević, Ćerima
iz Podzvizda, 9. Dizdarević, r. Rekić, Medina
iz Kumarice, 10. Rekić, r. Dizdarević, Emina iz
(Mujo) Sulejman iz Vel. Kladuše, 36. Miljković
(Ibro) Mehmed iz Vel. Kladuše, nepoznate adrese
i boravišta, u ovoj pravnoj stvari postavlja se
privremeni zastupnik u osobi advokata Aziza
Adilagića iz Vel. Kladuše.
Istim rješenjem određeno je da će privremeni
zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok
se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave
pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne
obavijesti sud da je tuženima postavio staratelja.
Broj 23 0 P 003293 09 P
23. aprila 2010. godine
Ve l i k a K l a d u š a
Sutkinja
Jasmina Miljković
Broj 6 - Strana 332
SLUŽBENI GLASNIK US KANTONA
6. maja 2010.
S A D R Ž A J
139. Program Vlade Unsko-sanskog
kantona za 2010. godinu
140. Odluka o utvrđivanju kriterija za
korištenje sredstava tekuće rezerve
141. Odluka o raspoređivanju sredstava iz
Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2010.
godinu, pozicija "Grant neprofitnim
organizacijama - parlamentarne
političke partije"
142. Odluka o utvrđivanju platnih razreda i
koeficijenata za plaće rukovodećih i
ostalih državnih službenika u
kantonalnim organima državne službe
143. Odluka o utvrđivanju platnih razreda i
koeficijenata za plaće namještenika u
kantonalnim organima državne službe
144. Odluka o visini osnovice i koeficijenta za
zaposlene u ustanovama predškolskog i
osnovnog obrazovanja Unsko-sanskog
kantona
145. Odluka o visini osnovice i koeficijenta
za zaposlene u ustanovama srednjeg
obrazovanja Unsko-sanskog kantona
146. Odluka o visini osnovice i koeficijenta
za zaposlene u visokoškolskim
ustanovama Univerziteta u Bihaću
147. Odluka o visini osnovice i koeficijenta
za zaposlene u kantonalnim ustanovama
kulture
148. Odluka broj 03-017-2094/2010
149. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava Kapitalnih grantova
150. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava Tekućih grantova - grantovi
pojedincima
281
299
301
301
303
304
305
305
151. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava Tekućeg granta Subvencije
javnim preduzećima-Služba za zapošljavanje
- Naknada nezaposlenim demobilisanim
borcima-za provedbu Zakona za
2010. godinu
310
152. Odluka o usvajanju Programa utroška
sredstava Tekućih grantova-Materijalna socijalna pomoć, Smještaj u ustanove
socijalne zaštite, Smještaj u drugu
porodicu, Civilne žrtve rata i Trudničko
bolovanje za 2010.godinu
311
153. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o otvaranju posebnih transakcijskih računa
u okviru Jedinstvenog računa Trezora za
potrebe Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, broj 03-0171845/2009. od 13.11.2009. godine
("Službeni glasnik Unsko-sanskog
kantona", broj 18/09)
314
306
306
154. Rješenje o izmjenama Rješenja o
imenovanju Drugostepene disciplinske
komisije za namještenike kantonalnih i
općinskih organa državne službe
315
307
155-165. Rješenja
315
308
166-179. Oglasi o postavljanju privremenog
zastupnika
321
OBAVJEŠTENJE
Obavještavamo pravna i fizièka lica, dosadašnje pretplatnike, kao i lica koja `ele da se pretplate za "Slu`beni glasnik
Unsko-sanskog kantona" za ovu i narednu godinu, da godišnja pretplata iznosi 200,00 KM sa porezom, a mo`e se izvršiti na
raèun broj 1290079402494455 u korist Bud`eta USK-a, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 2101001, identifikacijski
broj 4263249630000.
Izdavač: Vlada Unsko-sanskog kantona, Ulica Alije Đerzeleza broj 2 Bihać - Telefon 227-785, Redakcija: Esmir Brković (glavni urednik),
Smail Kličić i Zulejha Duraković – R e d a k c i j a i p r e t p l a t a : t e l . 2 2 7 - 7 8 5 , l o k . 1 1 1 , f a x 2 2 7 - 7 8 5 , l o k . 2 7 5 .
Š t a m p a : GRAFIČAR Bihać, Za štampariju Mehmed Felić.
Download

Sluzbeni glasnici 6 - Vlada Unsko