Broj: 06-14-5777-3/14
Sarajevo, 29.10.2014.godine
28.10.2014.godine
Na osnovu člana 64. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene
novine Kantona Sarajevo“, broj 45/12-Prečišćeni tekst i 26/14), čl. 34. stav 4. Pravilnika za utvrđivanje
prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći i prava na obezbjeđenja ogrjeva ("Službene novine
Kantona Sarajevo” br. 30/09 - Prečišćeni tekst, 7/11 i 30/13 i Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
ostvarivanje prava na obezbjeđenja ogrjeva boračkoj populaciji na području Kantona Sarajevo za
2014.godinu objavljenom u dnevnom listu "Avaz" 07.04.2014.godine, Ministar za boračka pitanja
Kantona Sarajevo donosi:
KONAČNU
LISTU
LICA ČIJI ZAHTJEVI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA
OBEZBJEĐENJE OGRJEVA ZA 2014. GODINU
I
R.b.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Prezime i Ime
Alispahić (Hasib) Sevdalija
Bahuna (Mujo) Vahid
Bešić (Salem) Remzo
Bešlija (Muhamed) Enez
Čakar (Abid) Sadik
Čubro (Fehim) Ejub
Džemaili (Sulejman) Habiba
Eskić (Mujo) Fahrudin
Glasić (Rifet) Samir
Hasković (Hasan) Rasim
Huseinović (Šaban) Nasuf
Kulovac (Izet) Sead
Kurtić (Avdija) Hamed
Mirvić (Lutvo) Enes
Mlinarević (Kemal) Adnan
Mulić (Iso) Ćazim
Muratović (Mehmed) Midhat
Omerović (Huso) Beriz
Osmanković (Suljo) Sabit
Osmanović (Hamdija) Bahra
Pozder (Hamdija) Alija
Ramović (Ćamil) Ifet
Redžović (Hasan) Suvad
Smajić (Hamdija) Džemal
Šahmanija (Tahir) Selim
Šuligoj (Štefan) Branislav
Tiro (Osman) Suvad
Voloder (Sulejman) Enver
Zolota (Huso) Amir
Zukić (Salem) Samir
Ahčić (Alija) Šaban
Avdić (Adem) Sead
Adresa
Alapi do 6
Rušida Prgude 29
Nova 4/2
Kromolj do 138
Svetozara Ćorovića 8
Grdonj 89
Tešanjska 23
Kromolj 142
Panjina Kula 117
Aleksandra Puškina do 37
Nahorevska 181 do
Nedžada Mišića 24
Grdonj 83A
Zije Dizdarevića 54
Zaima Šarca 94
Hamida Beširevića 107
Tijesna
Nahorevo 48
A.Muharemije 60
Magribija 10
Urijana Dedina 53
Aleksandra Puškina 57
Sedrenik Mali
Kromolj do 12
Jabuka 11
Podgaj 11
Dejzina Bikića 32
Aleksandra Puškina 3
Borak 6
105-Brigade 25A
Tarčin-Odžak 2
Miševići 97
List 1/32
Općina
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Hadžići
Hadžići
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Bajić (Jusuf) Mehmed
Bandić (Zejnil) Dervo
Bečarević (Ibrahim) Suno
Bečirović (Đemal) Zumreta
Begović (Muharem) Elver
Behlulović (Nazif) Selvedin
Bosnić (Rasim) Nedžib
Čaušević (Jakub) Sabahudin
Čekrlija (Mustafa) Zijad
Čimpo (Mehmed) Nermin
Čomor (Adem) Dino
Čomor (Ahmet) Duran
Čomor (Ahmet) Duran
Čomor (Ahmet) Sudo
Čomor (Bećir) Nijaz
Čomor (Ismet) Hilmija
Čomor (Muhamed) Nusret
Čomor (Ramo) Halil
Čović (Suno) Hasan
Ćeskin (Ibrahim) Admir
Delić (Halid) Mirza
Drina (Nezir) Emir
Đafić (Šefket) Enes
Đelko (Hilmo) Omer
Đozo (Adem) Selim
Elezović (Salem) Emir
Elezović (Šerif) Muhamed
Fatić (Salko) Vejsil
Fazlić (Šukrija) Sadik
Golubić (Abid) Sulejman
Gosto (Meho) Senad
Guta (Sulejman) Zijo
Hajro (Uzeir) Senad
Halid (Jetula) Omer
Hasanović (Mustafa) Vahidin
Herac (Idriz) Nazif
Hujić (Salem) Senaid
Huseinović (Ibrahim) Mehmed
Huseinović (Ibro) Džafer
Husić (Bajro) Samir
Ismić (Hamid) Hamdo
Kadić (Alija) Fadil
Kadić (Mustafa) Hamida
Kadrić (Mujo) Selver
Kalember (Salih) Nermin
Kamenica (Esad) Samir
Karkelja (Adem) Hismet
Kavazić (Hakija) Džemal
Krbezlija (Muso) Osman
Miševići bb
Garovci 135
Buturovići 31
Kućice 18
Kućice 21
Nova Cesta 47
Osenik 134
Drozgometva 84
Trzanj 103 Tarčin
Igmanska11
Gornja Bioča 26
Resnik 125
Resnik 12
Resnik 13
Resnik 66
Garovci
12 Hercegovačka 52
Garovci
Grivići 205
Hadželi 20
Hadželi 99
Igmanska 108
Žunovačka 38
Drzgometva 21
27 juli 5/3
Umoljani
12. Hercegovačka 53
Brezovačka 168
Garovci
Duranovići 2
Čičke 7
Korča 15
Gornja Bioča 101 Tarčin
Igmanska 9
Tinohovska 41
Miševići 16
Ljubovčići 116
Garovci 50
Garovci 132
Ljubovčići 53
Brezovačka 141
Resnik 34
27 juli 1
Ušivak65
Korča 16
Miševići 43
Garovci
Tarčin-Češće
Karaosmanovići 14
List 2/32
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
Krčalo (Mehmed) Taib
Lončarić (Sulejmen) Avdija
Lukomirak (Osman) Junuz
Madžak (Nuhan) Vehid
Madžak (Safet) Nedžad
Mahalija (Šaban) Faruk
Maslo (Sulejman) Halim
Muhibić (Adem) Sejo
Musić (Hasan) Nasir
Neradin (Džemal) Sabahudin
Novalić (Huso) Jakub
Odobašić (Ismet) Midhat
Pandžić (Mesud) Almir
Pandžić (Sulejman) Dževad
Pizović (Adem) Esad
Pripo (Dervo) Đemal
Pripo (Omer) Smail
Salihović (Rasim) Namik
Selimović (Mustafa) Vahid
Selimović (Safet) Sakib
Smajlović (Šaban) Senid
Sprečo (Salko) Edin
Šahić (Bajro) Hidajet
Šukman (Ibrahim) Enver
Tufo (Adem) Ismet
Zećiri (Medi) Sulejman
Ahmetović (Mujo) Adil
Alić (Alija) Mensud
Bešić (Ešref) Enes
Bešić (Tahir) Tahir
Bešlagić (Mustafa) Demir
Bešović (Nurko) Sadika
Bublin (Ramo) Avdija
Cicvara (Asim) Nedim
Čavkušić (Ramiz) Hajrudin
Dragolj (Hasan) Nasuf
Dumonjić (Sulejman) Sabahudin
Džaferović (Husnija) Enver
Džaferović (Smail) Fahrudin
Džomba (Hasib) Meho
Fisović (Ahma) Redžo
Hajdarević (Alija) Džemil
Halilović (Mujo) Fehim
Jusić (Zajim) Ahmed
Karić (Avdija) Mušan
Kečo (Habib) Zaim
Klačar (Vehid) Husein
Klapuh (Ahmet) Asim-Zlatka
Klinac (Meho) Azem
Smucka 71
Miševići do 60
Tinohovska
Tarčin Do 22
12. Hercegovačka 57
Žunovačka 133
Ušivak 15
Donji Hadžići
Miševići 95
Duarnovići 39
Tarčin 26 juli
Zovik 49
9.Brdske Brigade
Mrđaka Đoke 10
Igmanska
12 Hercegovačke brigade 79
Ušivak 53
Miševići 72
Drozgometva 20
Drozgometva
Drozgometva
Miševići 94
Ferhatlije 10
Dupovci 15
Duranovići 17
Brezovačka 63
Remze Ahmetovića 5
Izeta Musića 3
Rakovica, Vrela 30
Pijanića
Slana Bara 17
Hrasnica
Jusufa Bublina 33
Zabosnice 22
Osjek 216
Kamenolom 100
Bosanski put 212
Gornji Osjek 6
Butmirski Bataljon 69
Aerodromska 69
Osik do br 87
Slana Bara 11
Sabita Užićanina 1
Halid Bega Hrasnice 70
Školska 21
Rate Dugonjića 50
Gornji Osjek 10
Hipodrom do 80
Bosanskih Gazija 63/2
List 3/32
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilijaš
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
Komar (Zahid) Munib
Kreho (Hamdija) Fatima
Kurudžija (Suljo) Osman
Kusuran (Ibrahim) Ismet
Lakota (Rušo) Elmaz
Letić (Redćo) Miralem
Lingo (Fadil) Amir
Lokvančić (Tufik) Rasim
Lučkin (Alija) Senad
Lučkin (Alija) Senad
Lugušić (Nurko) Nurija
Madžak (Alija) Nihad
Malčinović (Avdo) Hazim
Mekić (Ibran) Zaim
Memić (Ramiz) Halid
Memija (Atif) Mustafa
Memija (Azem) Samir
Muharemović (Adem) Hazim
Mujezinović (Amir) Hajrudin
Mulaomerović (Rasim) Najil
Mušanović (Šućro) Šaćir
Ožegović (Selim) Sabina
Patković (Bajro) Rasim
Pilav (Mušan) Hasib
Radović (Sadik) Hajrudin
Ramić (Hamed) Ramiz
Raščić (Asim) Dževad
Razman (Ibro) Abid
Razman (Osman) Osmo
Rikalo (Abid) Nermin
Rizvo (Alija) Enver
Saiti (Šaban) Vlaznim
Salčin (Adem) Munib
Salić (Rustem) Rafet
Salić (Rustem) Ruždija
Sarajčić (Edhem) Enver
Selmanović (Hako) Dervo
Sinanović (Ahmet) Safet
Smajlović (Velija) Velid
Spahović (Hajro) Spaho
Šabanović (Azia) Amir
Šačić (Jusuf) Nedim
Škamo (Ragib) Nedžib
Šljivo (Alija) Salem
Šljivo (Hasan) Amir
Šljivo (Ibro) Hasan
Vejzović (Ragib Edin
Zolota (Omer) Adil
Abadžija (Murat) Muhamed
Remze Ahmetović
Šehitluci 1
Huseina Đoze 248
Hipodrom 80
Lopate 53
Tvrdica 26
Mratnjevače 53
Halida Bega Hrasnice
Igmanske oluje 30
Kamenolom 130
Kamenolom 129
Edhema Eke Džumbura do 51
Mitrići 24
Drage Filipovića do 64
Stari Drum 165
Botulje19
Botulje 9
Rakovačka cesta 109
Stari Drum 75
Drage Filipovića do 58
Bademe Sokolović 6
Ahmeta Ljubinčića 74
Hendekuša do 28
Hendekuša do 27
Senada Fazlića 4
Čauš 10
Osječki put 24
Zdenka Markulja 12
Miševići 286
Ešrefa Kovačevića 40
Bosanskih Gazija 41
Arnaudija 13
Begluk 35A
Ruževik 38
Ruževik 38
Olivera Ibrahimovića 32
Seada Bublina 64
Zenički Potok 48
Zeleni Ariš 110
Ruževik 36 Harasnica
Zeleni put 22
Huseina Đoze 93
Dževada Hanjalića 13
Kasindolska 124
Bjelašnička 136
Abdulaha Ef. Kantamirije 4
Mejdan 44 Hrasnica
Ribnjača 14
Vlaškovo
List 4/32
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilijaš
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
Abaz (Salem) Mujo
Agić (Vahid) Zahir
Ahmetović (Mehmedalija) Halil
Alemić (Hajrudin) Nusret
Alić (Hasan) Rifet
Andelić (Bećir) Husein
Arnautović (Kasim) Emir
Avdibegović (Himzo) Zijad
Bajrić (Asim) Aljo
Balta (Alija) Elvedin
Barić (Radovan) Ljepojka
Beganović (Nazmija) Samir
Beganović (Nezir) Nesib
Begić (Asim) Hamed
Bešlija (Ismet) Elvir
Bešlija (Jusuf) Senahidin
Bibić (Avdo) Šaban
Bibić (Ibrahim) Munteha
Brkić (Osman) Amir
Buljubašić (Hasib) Suad
Čelik (Hasan) Enes
Čutura (Alija) Ferid
Čutura (Ismet) Edib
Čutura (Ismet) Nedžad
Ćerimović (Nurija) Mehmed
Ćosić (Kasim) Amir
Dedić (Murat) Fikret
Delić (Meho) Miralem
Delimustafić (Memiš) Ibrahim
Dervišević (Osman) Pašan
Dervišević (Rahman) Ramadan
Dervišević (Rasim) Asim
Dervišević (Salem) Bahrudin
Dervišević (Salim) Hamza
Dević (Ćamil) Miralem
Dević (Ibrahim) Enes
Dević (Mehmed) Mehmed
Dizdarević (Rasim) Sabahudin
Dovadžija (Rašid) Safet
Durić (salih) Džemal
Đozo (Hakija) Salem
Ehlić (Lutvo) Himzo
Fazlić (Enver) Safet
Fazlić (Osman) Jasmin
Gabeljić (Husejin) Hamid
Gabeljić (Mustafa) Safet
Gagulić (Ćamil) Enver
Gladović (Bajro) Halil
Gladović (Salih) Sadir
Vratuša bb
Vratuša
Polomska 112
Čifluk
Lješevo 722
Mrakovo 296
Kamenica
Sovrle
Gornji Ćevljanovići
Kamenica
Solakovići 37
Hašima Spahića
Polomska 6
Vratuša
Mrakovo 214
Mrakovo
Kamenica
Kamenica
Donja Luka 73
Ljubinići
Karašnica 93
Karaula
Mrakovo 188
126.Ilijaške brigade 42
Malešići
Salkanov Han
Misoća
Mrakovo
Kadarići
Karašnica 55
Gornja Luka bb
Ljubinići
Karašnica 42
Karašnica 56
Polomska 48
Bosanski put 29
Sudići
Karašnica
Kamenica
Polomska bb
Bosanski put
Ljubinići
Donja Luka 64
Sovrle bb
Vratuša 69
Alića Bara 48
Novo Naselje 159
Vratuša bb
Sovrle
List 5/32
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
Grbić (Emin) Azem
Hamzić (Aljo) Mujo
Herić (Atif) Emir
Hodžić (Nezir) Jasmin
Hodžić (Zaim) Esed
Huskić (Fehrat) Mejra
Ibrahimović (Reuf) Habib
Islamović (Behdžet) Hasan
Išerić (Mujo) Hasib
Kadrić (Husein) Brahim
Kahriman (Osman) Behadem
Karavdić (Smajil) Avdaga
Karić (Ahmet)Vejsil
Karić (Sejdija) Omer
Kešmer (Ragib) Nedžad
Kiverić (Munib) Sadik
Kobiljak (Halil) Nasuf
Mahmutović (Huso) Sabahudin
Mandra (Zehrid) Erdin
Matoruga (Mustafa) Zemira
Medić (Ibro) Senad
Medić (Zahid) Zaim
Mehanović (Hasib) Vahid
Mehmedović (Amil) Ramo
Mehmedović (Sako) Sadik
Mešanović (Hamed) Ramo
Mešić (Halid) Sakib
Milatović (Latif) Enes
Mujkanović (Atif) Ferid
Mušanović (Hamza) Muamer
Mutap (Džemal) Himzo
Neretljak (Abdulah) Esad
Nuhanović (Asim) Dževad
Nukić (Ibrahim) Sadik
Omanović (Mehmed) Ćazim
Omerhodžić (Salko) Muris
Omerović (Omer) Halil
Omerović (Salih) Zajim
Osmanović (Fehim) Ahmed
Osmanović (Kadrija) Idriz
Otajagić (Ismet) Mehmed
Otajagić (Ismet) Nusret
Pinjić (Fehim) Dževad
Ramić (Husin) Senad
Ramić (Pašaga) Mensad
Salihović (Bajro) Bahrudin
Smajić (Hamid) Omer
Smajić (Jusuf) Senad
Softić (Fadil) Hasan
28 juli
G.Malešići 17
Gornji Ivančići
Moševačka 12
Ljubinići 26
Mrakovo
Ljubinići
Bogumilska 5
Salkanov han
Vratuša
Gornja Misoča
Donja Bioča
Mrakovo 337
Malešići
Bosanski Put 8
Vratuša 80
Hašima Spahića
Gornaj Misoća
Sudići
Gornja Misoča 23
Polomska bb
Srednje
Mrakovo 1
Vratuša
Mrakovo 141
Malešići
Sovrle II 8
Karašnica 25
Hašima Spahića
Kamenica
Mrakovo
Kamenica
Mrakovo 75
Ljubinići
Ljubinići
Salkanov han
Gornja Bioča
Sovrle
Kamenica
Makljen bb
Mrakovo 32
Vratuša
Karaula 17
Novo Naselje
Vukasovići
Kadarići 133
Vratuša
Polomska bb
Ljubinići
List 6/32
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
Spahić (Alija) Alem
Spahić (Hamid) Ševal
Spahić (Zahid) Amir
Sužanj (Avdo) Osman
Šehić (Ahmo) Muamel
Šehić (Fadil) Nusret
Šehić (RefIk) Osman
Špijodić (Jakuf) Fahrudin
Špijodić (Jakuf) Mustafa
Tihić (Nezir) Esed
Tucak (Salih) Memsud
Zejnić (Alija) Elvir
Zukić (Mustafa) Suad
Zukić (Šefik) Fikret
Adžajlić (Abaz) Fahrudin
Alija (Nazimi) Mehmed
Asani (Ramiz) Severdžan
Avdibegović (Šaćir) Faruk
Avdić (Smajo) Sinan
Babajić (Nurko) Hajro
Balićevac (Alija) Ruždija
Balija (Adem) Hadžo
Baltić (Avdulah) Nuko
Bašalija (Salko) Zijo
Bečiri (Met) Ramiz
Begić (Zajko) Zaim
Bibić (Alija) Nurudin
Bogilović (Mehmed) Fehim
Cocalić (Salih) Smajil
Crnčalo (Hamdo) Sabahudin
Curić (Sejfo) Mehmedalija
Cviko (Murat) Ferid
Čančar (Muharem) Senad
Čano (Huso) Samir
Čaušević (Rasim) Sinan
Čoko (Hasan)Rifet
Ćesko (Hasib) Dževad
Ćibra (Began) Ekrem
Dautović (Avdulah) Safet
Delić (Husein) Mujazin
Demirovski (Ćemajil) Jasmin
Denjagić (Ibrahim) Jasmin
Drakovac (Sado) Samir
Drinčić (Hasan) Ismet
Dudević (Mujo) Salko
Dudević (Murat) Hajrija
Džananović (Hamid) Ešref
Džananović (Mušan) Mustafa
Džananović (Nusret) Suad
Novo Naselje 41
Makljen 54
Karašnica 18
Salkanov Han
Mrakovo 383
Mlini 3
Bosanski put 115
Sovrle
Lješevo 127
Makljen
Donja Bioča
Vratuša
Ljubinići
Kamenica
Avde Hodžića 75
Sulejmana Filipovića 16
Alibega Firdusa 57
Saliha Behmena 36
Amira Krupalije do 62
Nadira Kafedžića 28
Nadira Kafedžića do 20
Ramiza Salčina 334
Kodžina 30
Vejsila Čurčića 47
Vrbovska 67
Humačka Ploča 135
Sulje Jahića 79
Ibrahima Perviza 22
Mehmeda Arapčića 49
Trebinjska 21
Briješće brdo 191
Kodžina 89
Bjelugovička 78
Hadži Ahmeda Kandelije 7
Trg Solidarnosti 13
Humačka Ploča 58
Porodice Korkut 46
Potur Šahidijina 35
Fra.Antuna Kneževića 23
Vitkovac 116
Bosanskih Kraljeva 58
Zaima Imamovića 86F
Ramiza Salčina 208
Grada Bobovca 64
Dobroševići, Kobiljak 76
Cazinska 30
Sulje Jahića 132
14 juli
Karla Mijića 3
List 7/32
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
Džanko (Mujo) Halil
Džeko (Nezir) Abid
Đedović (Hamed) Senad
Đozo (Rasim) Esed
Ećo (Fadil) Ramiz
Gazibara (Šahin) Ramo
Granilo (Ćamil) Salih
Hadžić (Amira) Ahmed
Halilović (Adem) Muriz
Halilović (Fehim) Meho
Halilović (Hajro) Esad
Halimić (Meho) Nihada
Hasić (Hanefija) Esat
Hodović (Šećo) Mirsad
Hodžić (Hasib) Murat
Hodžić (Ramo) Alen
Hodžić (Rasim) Mehmed
Hodžić (Zejnil) Hamed
Hraljević (Abid) Ćamil
Hrelja (Mujo) Muhamed
Hrvačić (Salko) Hamdija
Hukara (Abid) Mustafa
Hurem (Ibro) Amir
Ibišević (Vahid) Ragib
Ibrahimović (Hamid) Šaban
Imamović (Derviš) Muhamed
Imamović (Rašid) Enez
Islamagić (Adem) Almas
Januzi (Suljo) Kamer
Jevtović (Stevan) Boro
Jocović (Mihajlo) Zoran
Jozić (David) Daniel
Karić (Mustafa) Edvin
Karić (Sejdija) Sejad
Karović (Murafid) Šemsudin
Klačar (Esad) Dževad
Kojić (Ranko) Milenko
Korda (Ejub) Ramiz
Kreho (Duran) Adem
Kršo (Muhamed) Damir
Kršo (Redžo) Jasmin
Kundo (Halim) Osman
Kurspahić (Ibro) Jasmin
Kurtović (Osman) Ramiz
Lepirica (Ago) Fuad
Lojo (Hadžo) Sulejman
Lujinović (Husin) Mersudin
Marevac (Muje) Ramo
Maslo (Adem) Elvedin
Grada Bobovca 15
Kobiljak 16
Reljevska do 38
Briješće brdo 84
Novopazarska 404
Briješće Brdo Čikma 2
Alibega Firdusa 35
Enesa Bičića 36
Smaila Šikala 49
Jusufa Juke Gojaka 48
Rasima Turkušića 39
Briješće brdo 197
Hekim O.Alipaše 126
Hameda Hodovića 20
Hameda Hodovića 75
Numan Paše Ćuprilića Čikma 5
Avde Hodžića 59
Zaima Imamovića 86F
Porodic Korkut 22
Brezanska do 73
Mahmuta Bušatlije 49
Vitkovac 121
Bužimska 53
Orahovačka 9
Abdulaha Bošnjaka 8
Nurije Pozderca 1
Novopazarska 538
Grada Bobovca 45
Mojmilska 22
Safeta Hadžića 78
Trebinjska 14
Kodžina 137
Trebinjska 37
Asima Čamdžića 22
Asima Čamdžića 34
Senada Čolića 29
Izeta Karšića 128
Briješće brdo do 126
Viteška 49
Atife Karalić Čikma 1
Ahatovička do 71
Mehmeda Arapčića 40
Cazinska 30
Vrbovska 126
Paljevska 418
Vrbovska 145
Vejsila Čurčića 46
Vitkovac 119
Omera Šahića 8
List 8/32
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
Maslo (Hamdo) Azem
Maslo (Salko) Enes
Medić (Fikret) Behadil
Međedović (Husein) Ćerim
Memić (Adem) Husnija
Mešević (Mujo) Izet
Mišut (Munib) Almir
Mrav (Meho) Selim
Muharemović (Kasim) Benijamer
Muharemović (Mujo) Mirsad
Muhić (Haso) Amina
Muhović (Himzo) Dževad
Muhović (Himzo) Esad
Mujanović (Derviš) Alija
Mujezinović (Vejsil) Rasim
Mujić (Alija) Mehan
Mujić (Šerif) Kemal
Mujkić (Abdulah) Ismet
Murić (Idriz) Edin
Muslić (Avdo) Ismet
Muslić (Avdo) Jusuf
Nezirević (Atif) Selim
Nezirević (Zahid) Zaim
Nikolić (Stevan) Goran
Omanović (Selman) Ramo
Omerbašić (Hanefija) Huso
Omerović (Adil) Rasim
Oputić (Duran) Nusret
Osmanović (Ramiz) Aladin
Paleksić (Vaso) Grujo
Pašić (Ahmo) Enes
Pirija (Hasan) Edhem
Pivalić (Salih) Sakib
Pleh (Rasim) Jasmin
Podrug (Avdija) Fadil
Podžić (Muhamed) Alija
Redžić (Galib) Halid
Redžović (Alije) Mersudin
Sejfić (Omer) Miralem
Serhatlić (Sulejman) Mirsad
Sinanović (Ramo) Rešo
Sipović (Abid) Hajrudin
Skenderović (Halil) Tufik
Skenderović (Mujo) Hidajet
Smječanin (Mušan) Ismet
Softić (Nedžib) Fevzija
Spona (Hamid) Bešir
Srna (Rasim) Murat
Šabanović (Meho) Jasmin
N.P.Ćuprilića 31
Orahovačka 9
Numan Paše Ćuprilića 224
Ferida Srnje 65
Kodžina 139
Adnana Žunića 13
Butilska 210
Ramiza Salčina 226
Vrbovska Čikma 6
Avde Palića 15
Adema Buće 44
Ahatovička 71
Ahatovička do 71
Briješće Brdo 123
Mahmuta Bušatlije 97
Dobroševići 83
Adema Buće 354
Ibrahima Perviza 54
Adema Buče 121
Sulje Jahić 88
Sulje Jahića 88
Briješće Brdo 149
Vitkovac 266
B.Kraljeva 23
Numan Paše Ćuprilića 64
Amira Muharemovića 22
Sulje Jahića 58
Vejsila Čurćića 93
Muftije Džabića 9
Mehe Smajlagića 5
Reljevska do 14
Dobroševička do 71
Saliha Behmena 31
Senad Poturak Senči 1
Omera Kovača 1
Porodice Korkut 69
Porodic Korkut 55
Safeta Hadžića 114
Nadira Kafedžića 15
Vitkovac 69
Numan Paše Ćuprilića 14
Aleja Bosne Srebrene 179
Amira Krupalije 8
Amira Krupalije 55
Mahmuta Bušatlije 145
Vrbovska 41
Vitkovac 134
Musatafe Muje Pašića 24
Trebinjska 17
List 9/32
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
Šahmanović (Šefkija) Samir
Šito (Šaban) Meho
Škamo (Himzo) Meho
Šljivo (Šaćir) Mevla
Špijodić (Meho) Džemil
Tabaković (Šefik) Zehra
Tahirović (Hilmo) Halem
Trgo (Zahid) Rifet
Trle (Ramiz) Refik
Tumbul (Nazif) Ferid-Zumreta
Turčalo (Abid) Midhad
Valjevčić (Murat) Sakib
Vejo (Taib) Amer
Velić (Jusuf) Bajro
Velić (Jusuf) Mehmed
Velić (Nezir) Senad
Višnjić (Šaban) Imer
Vrana (Alija) Avdo
Zimić (Mehmed) Nijaz
Zornić (Ramo) Mujo
Ališehović (Šerif) Suad
Arnautović (Jusuf) Teufik
Avdić (Ragib) Salem
Bajrović (Muhamed) Nezir
Balagić (Ago) Ibrahim
Bečić (Mehmed) Nusret
Bečić (Mustafa) Himzo
Bungur (Lutvo) Biserka
Bungur (Mušan) Dževad
Čalija (Zahid) Mirsad
Čeljaj (Šefćet) Nedžat
Ćehović (Šahin) Esad
Delić (Omer) Enver
Džafić (Munib) Selim
Džanko (Ismet) Nedžad
Đozo (Safet) Jasminka
Ferhatović (Šefćet) Ćazim
Hadžihasanović (Fadil) Muhamed
Hadžović (Ibro) Halil
Husomanović (Vahid) Sabahudin
Ibrović (Lato) Hivzo
Kadić (Ibrica) Mujo
Karkelja (Adem) Juso
Karup (Juso) Esad
Lendo (Atif) Vahdeta
Mehović (Jašar) Rifat
Muhić (Huso) Enes
Osmanagić (Adem) Smajo
Šeovac (Ljubo) Dragan
Salke Nezečića 8
Sulejmana Pačariza Hodže 8
Briješće brdo 150
Saliha Behmena br 48
Nadira Kafedžića 36
Safeta Hadžića 114
Vejsila Čurćića 130
Zaima Imamovića 58F
Humačka Ploča 89
Vejsila Čurćića 55
Ferida Srnje 21
Orahovačka 48
Vrbovska 99
Hekim O.Alipaše 73
Nadira Kafedžića 17
Amira Muharemovića 17/19
Adema Buče 344
Esada Midžića 35
Butilska do 30
Ibre Ćeske 8
Travnička 38
Humska 186
Ruđera Boškovića
Ruđera Boškovića 116
Derviša Numića 46
Milinkladska 139b
G.Velešići 433
Zahira Panjete 155
Zahira Panjete 155
Mehmeda Efendije Pandže 363
Ohridska 5
Humska 449
Novopazarska 22b
Zahira Panjete do 284
Reisa Fehima Spahe 66
Gornji Velešići 4
Muhameda Efendije Pandže 69
Ćamila Sijarića 55
Hum Brdo10
Rudžera Boškovića do 76
Ibrahima Perviza 23
Muhameda Riđanovića 3
Ruđera Boškovića 123
Milinkladska 191
Gornji Velešići 415
Olovska 200A
Zahira Panjete do 55
Muhameda Riđanovića 14
Paromlinska 55A
List 10/32
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
Teskeredžić (Mustafa) Nedim
Tvrtković (Jusuf) Ramiz
Tvrtković (Jusuf) Ševkija
Alibašić (Kadrija) Mehmed
Alić (Haso) Hasan
Asani (Vedži) Mevludin
Bajraktarević (Rendiz) Sakib
Bašić (Ibrahim) Dženad
Bašović (Muslija) Remzo i Senida
Bisić (Alija) Asim
Bulbul (Rasim) Bećir
Čaprljan (Ramo) Sulejman
Čolak (Džemaila) Šefik
Čomor (Ahmet) Dino
Čopra (Halil) Sulejman
Ćosibegović (Salko) Džemail
Đozo (Kasim) Izet
Fači (Sokolj) Abdulah
Gagula (Kasim) Ifet
Garaplija (Almas) Almir
Gežo (Sejdo) Galib
Halavdžija (Ismet) Bakir
Hodžić (Mehmed) Hasib
Hurem (Meho) Ismir
Hurem (Salem)Sead
Imeri (Ševkija) Enver
Jeleč (Avdo) Ahmed
Joldžić (Alija) Mirsada
Kaliman (Muhamed) Munevera
Karić (Ramiz) Dželaludin
Karkelja (Tahir) Osman
Kijamet (Šemso) Šaban
Kolja (Mustafa) Dževad
Korač (Hamdija) Muhamed
Kujundžić (Adem) Adem
Kurtagić (Suljo) Ahmet
Maslar (Mehmed) Edžmein
Mehanović (Alija) Senad
Mesihović (Šefik) Edin
Mujagić (Azim) Hasib
Sadiković (Mehmed) Eldin
Šabanović (Subhija) Senad
Šahinpašić (Ibrahim) Muhamed
Šehović (Šaban) Abid
Tabučija (Mehmed) Hamdija
Tandir (Bajro) Sabrija
Tanović (Fahrudin) Kenan
Turčalo (Zaim) Efid
Vatreš (Mujo) Džemail
Trebevička 59
Humska 500
Humska 384
Sumbul Česma 39
Crvenica 13
Džeka 8
Sarajevskih Gazija 75
Bistrik Medresa 4
Krka 25
Mešino Ćoše 1
Bostarići 89
Begovac 5
X Brdske Brigade 80
Prvi Bataljon Sedrenik 63
Iza Gaja do 16 b
Skendera Kulenovića 31
Obhodža 70
Paje 69
Močila 55
Okrugla 50
Bostarići 55
Škaljin Sokak 67
Hadžijska Ravan 132
X Brdske Brigade 44
X Brdska Brigada 24
Nalina 14
Mali Sedrenik
Mahmutovac 74
Nerkesijina 32
Bistrik Džamija 1
Ablakovin 53
Bistrik 8
Bostarići 10
Vratnik Mejdan 50
Nadmejdan 13
Sedrenik 278
Mihrivode 15
Višegradska Kapija 12
Garaplina 9
Alije Bejtića 9
Muse Ćazima Ćatića 16
Okrugla 52
Škaljin Sokak 169
Abadžin put 19
Bakije Sokak 60
Ramića Banja 37
Hadžišabanovića 14
Safeta Bega Bašagića 122
Haladiovde 18
List 11/32
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
Zahiragić (Suljo) Edhem
Zahirović (Avdo) Salko
Zukić (Mujo) Hadžira
Ibričić (Hasan) Dževad
Kozić (Salkan) Zibija
Mizdrak (Fadil) Edin
Alić (Adem) Munib
Alihodžić (Avdo) Aziz
Avdić (Ćamil) Bekir
Bešić (Nezir) Suad
Bibuljica (Munir) Adil
Bjelak (Hanefija) Jasmin
Čovrk (Ismet) Ismo
Čučuković (Esed) Elvedin
Delalić (Sabrudin) Besim
Dramalija (Hamid) Samir
Duraković (Hasib) Hikmet
Duraković (Hasib) Šemsudin
Džakmić (Bećir) Nijaz
Džanko (Ibro) Mustafa
Džindo (Ćamil) Senaid
Džinić ( Salko) Salko
Đuderija (Nezir) Senad
Hadžalić (Hazim) Šefik
Hadžić (Mujo) Nedžad
Hadžić (Nezir) Sumira
Hajtić (Osman) Mujo
Halilagić (Ramiz) Munib
Hot (Selman) Ismet
Husić (Hasib) Munib
Jeleč (Ejub) Mehmed
Karamović (Himzo) Brajko
Karić (Salko) Suada
Kovačević (Hasib) Elvedin
Kulovac (Salih) Emin
Muftić (Ibrahim) Asif
Mujkić (Rifet) Admir
Osmanagić (Meho) Senad
Puška (Hamdo) Vahid
Sadiki (Hilmija) Serveđan
Selak (Alija) Enver
Subašić (Alija) Ekrem
Šahinović (Osman) Nusret
Šero (Munib) Mirsad
Rogina do 25
Mala Berkuša 53
Hasana Kaimije 15
Slelo Slavljevići
Selo Slaviljevići
Babin Do Bjelašnica bb
Gora 35
Nebočaj
Orahov Brijeg do 36
Blagovac III 15
Kobilja Glava 196
Donji Hotonj 50
Omladinska 7
Orahov Brijeg 36
Slatinski put 19
Jošanica II 16
Blagovac III 46
Blagovac III 146
Rosulje II 42
Mitra Šućura do 65
Donja Vogošća 6
Nova Cesta 54
Jošanička 159
Jošanička 6
Blagovac IV do 13
Hotonj 41
Branilaca Hotonja
Barica do 43
Slatinski put
Ljubina 7
Tome Mendeša 53/3
Orahov Brijeg bb
Kobilja Glava 7
Stara Cesta
Slatinski put 66
Orahov Brijeg 64
UgorskoII 126
Donja Vogošća
Blagovac II 67
Nebočaj 35
Muje Šejte 10
Hotonj br 14
Krivoglavci I do 24
Donji Hotonj III do 33
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Trnovo
Trnovo
Trnovo
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Zaključno sa rednim brojem 566.
567
568
Avdispahić (Sead) Nedim
Banda (Alije) Nefa
Alipašina 93
Tebevička 131
List 12/32
Centar
Centar
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
Bogilović (Meho) Emin
Čekrlija (Muharem) Salko
Čelik (Šaćir) Ramiz
Čurić (Dobroslav) Ljubiša
Ćurovac (Ago) Hamdo
Dacić (Idriz) Rizvan
Delalić (Ćamil) Ismet
Durmišević (Hamdija) Elmir
Đedović (Numo) Mujo
Đurđević (Bahto) Muhamed
Fejzić (Šaban) Asim
Gluhić (Taib) Elvir
Goro (Salih) Elvedin
Grabovica (Ramo) Sulejemen
Hadžić (Murat) Nedžad
Hajdarević (Hajrudin) Dženad
Husić (Hajrudin) Amra
Jašarević (Tiljo) Fehim
Jelić (Omer) Safija
Kaliman (Vejsil) Mirsad
Kapo (Selim) Mihret
Karamanović (Smajo) Mesud
Kudinović (Enver) Alma
Kurtović (Bešir) Nusret
Kurtović (Himzo) Fehrat
Kušeš (Vejsil) Azem
Ligata (Fadil) Sabahudin
Ligata (Fadil) Velid
Memišević (Mujo) Fahro
Šarkanović (Jovo) Željko
Moro (Mujo) Meho
Mrdić (Šaban) Almir
Muharemović (Mehmed) Avdulah
Nevjestić (Osman) Mediha
Omeragić (Ferid) Suvad
Osmić (Husein) Rahman
Palavrić (Mujo) Mirsad
Pandžić (Zejnil) Hasan
Plavuškić (Osman) Nijaz
Pljevljak (Ćamil) Edin
Popara (Vahid) Sado
Pustahija (Ćamil) Mustafa
Pustahija (Mujo) Enes
Ramić (Salih) Izeta
Ramić (Selim) Mujo
Resić (Safet) Bajro
Selmanović (Ismet) Nihad
Smajić (Hamdija) Halil
Smajić (Hamdo) Galib
Poljine 18
Koševsko Brdo 21
Ragiba Džinde 218
Hiseta 15
105. Brigade 24c
Braće Kaddić 12
Dr.Jusufa Tanovića 31
Husage Čišića 27
105. Brigade 17
Borak 13
105. Brigade 29
Dola 11
Cicin Han 82
Alipašina 96
Terezija 50
Husage Čišića 18
Tekija 22
105. Brigade 36
Avde Jabučice 3
Panjina Kula 11
Šejh Juje 1
Mrakuša 21
Aleksandra Puškina 16
Braće Kadića 20
Abdurahmana Muharemije 73
Nurudina Gackića 50
Zuke Džumhura
Zuke Džumhura 7
Alapi do 5
Posavska 61
Dr. Jusufa Tanovića 34
Muhameda Hadžijahića 20
Abdurahmana Muharemije 64
Petra Tiješića 8
Gornji Kromolj do 8
Branka Galeba 10
Soukbunar 154
Nahorevo 73
Gornja Breka 51
Pnjina kula 74
Pehlivanuša 1113
Alberta Fortisa 58
Dejzina Bikića 103
Mali Sedrenik 19A
G.Kromolj 17
Nahorevska 109
Alipašina 133
Kromolj do 12
Sulejmana Omerovića Cara 10
List 13/32
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
N.Sarajevo
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
Smajlović (Meho) Ramiza
Somo (Salko) Izet
Stanić (Duško) Rajko
Suljević (Selejmen) Zahid
Šabanović (Avdija) Ševko
Šabanović (Omer) Alija
Šahić (Vejsil) Šaćir
Šehović (Mujo) Amir
Šesto (Mustafa) Vahid
Tabaković (Amir) Sead
Tatlić (Sabit) Kasim
Vrabac (Hamdija) Enver
Žmirić (Esad) Mirsad
Aganović (Uzeir) Nedžad
Ahčić (Alija) Refik
Alić (Haso) Hasib
Alić (Haso) Nesib
Alispahić (Sejfo) Mehmedalija
Alispahić (Sejfo) Nihad
Aljukić (Fehim) Remzija
Andelija (Ibrahim) Fikret
Andelija (Šaćir) Mehdija
Bajraktarević (Šaćir) Enisa
Bajrić (Halil) Safija
Begić (Mehmed) Šaban
Beširević (Ćamil) Nedžib
Birdžo (Asim) Osman
Birdžo (Asim) Šukrija
Birđo (Ibro) Ramiz
Boja (Huso) Elzin
Bosnić (Sead) Adis
Buljugija (Bajro) Zaim
Buljugija (Hasan) Šahbaza
Cero (Alija) Fadil
Čajić (Hamid) Hamdija
Čajić (Mujo) Adem
Čajić (Omer) Selam
Čolo (Ramo) Refik
Čomor (Dervo) Muhamed
Čomor (Meho) Bajro
Čomor (Muhamed) Vahidin
Čomor (Salih) Šefko
Čomor (Selim) Meho
Ćosić (Mehmed) Esad
Delalić (Huso) Smajo
Duraković (Mehmed) Ahmo
Duran (Derve) Sabit
Đozo (Šida) Muradif
Glibo (Ramo) Fehim
Nahorevo 107
Cicin Han 124A
Rizaha Štetića 2
105. Brigade 33D Grdonj
Trebevička 87
Porodice Foht 81
Dejzina Bikića 99
105 Brigade 336
Bjelave 113
105. Brigade 45
Kromolj 128
Nahorevska 205
Hadži Idrizova 1
Miševići 155
Korča 26
Miševići 99
Miševići 101
Binježevo 21
Binježevo 13
Tinohovska
Miševići 316
Miševići 71
Miševići 39
Ljubovčići 41
Lokve 165
Korča 50
Pazarić,Beganovi 61
Beganovi 15
Beganovi 10
Vrančić 11
Hadželi 83
Grude 24
Grude 28
Miševići 49
Ušivak bb
Brezovačka 116
Ušivak 48
Mokrine
12 Hercegovačke brigade
Gornja Bioča
XII Hercegovačke brigade 51
Ušivak 61
Garovci
12 Hercegovačka 10
Garovci 79
XII Hercegovačka 80
Igmanska 9
Luke Tarčin
Miševići
List 14/32
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Centar
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
Habibović (Muhamed) Safet
Hadžović (Smajo) Šefko
Hasić (Kasim) Muradif
Haskić (Hurem) Hurem
Haskić (Ramiz) Miralem
Hodžić (Hamid) Kemal
Hodžić (Mehmed) Šukrija
Horman (Alija) Muharem
Horman (Sulejman) Sadeta
Horman (Uzeir) Nezir
Hota (Vejsil) Reuf
Hujić (Durmo) Salkan
Hujić (Hasan) Sead
Humić (Hamid) Munir
Husanović (Ahmet) Kadira
Husanović (Ahmet) Kadira
Jahić (Ahmed) Himzo
Kabulović (Sulejman) Hamid
Kadrić (Smajo) Adila
Kalember (Salih) Admir
Karkelja (Adem) Edhem
Karkelja (Tahir) Rasim
Keč (Adem) Uzeir
Kečo (Ahmed) Hasan
Keško (Abid) Evlid
Keško (Zaim) Nihad
Korjenić (Šaćir) Mujo
Koro (Smajo) Hamdo
Koro (Smajo) Mujo
Koro (Smajo) Senad
Kovačević (Sabit) Bećir
Kozić (Ibrahim) Mirsad
Ligata (Fehim) Aziz
Ligata (Fehim) Ibrahim
Lipovac (Omer) Hamdo
Madžak (Duro) Faik
Mahmutović (Husein) Fikreta
Maksuti (Sait) Redžep
Masleša (Alija) Adem
Masleša (Alija) Mušan
Memić (Šahin) Šahbaz
Merdžanić (Huso) Ismet
Milišić (Safet) Mirsad
Milišić (Selman) Selman
Muhibić (Abdulah) Vahid
Muhibić (Ramo) Ahmed
Muhibić (ramo) Husein
Muhić (Muhamed) Azem
Mujičić (Salih) Jasmin
Mrdžana Đoke
Rogačići 16
Mokrine 46
Osenik
Gornji Zovik 96
Gornji Zovik 30
Lokve 124
9.Brdske Brigade
Radnička 1
Radnička 2
Miševići 135
Lokve 30
Lokve 156
Miševići 107
27 juli
Trzanj 56
Lokve 46
Doljani 4
Miševići 43
Korča 16
Dragovići 67
12. Herc.Brigade
Igmanska 54
Drozgometva 79
Žunovačka 36
Vrančići 12
Hadželi 206/2
Drozgometva 13
Andželka Lažetića 59
Drozgometva 13
Igmanska 110
Donji Hadžići
Kasatići 141
Kasatići 142
Ušivak
Brezovačka
Miševići 26
Igmanska
Lihovra 15, pazarić
Grude 10
Miševići II
Binježevo179
Ušivak 79
Lihovci 7
Korča 9
Korča 26
Korča 17
Korča 9
Hadželi 110
List 15/32
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
Mulavdić (Abid) Behija
Novalić (Mešan) Omer
Omerović (Bajro) Hasan
Osmanović (Ahmed) Hatiđa
Peksin (Junuz) Mirsad
Poljo (Fehim) Đemo
Pribinja (Jusuf) Mujo
Rahman (Muradif) Esad
Rizvanović (Ahmed) Šemsa
Rudan (Musa) Nusret
Selimović (Husejna) Midhat
Sivro (Mahmut) Ahmet
Smajlović (Jusuf) Nijaz
Smajlović (Meho) Ahmed
Softić (Mehmed) Kemo
Subašić (Osman) Safet
Sušić (Salko) Vejsil
Šehić (Jusuf) Midhat
Šerbo (Omer) Alija
Tatar (Avdo) Ragib
Trešnjo (Hamid) Salem
Tufo (Hasan) Sedik
Vatrić (Suljo) Zejnil
Agić (Kasima) Nijaz
Andelija (Arif) Zahid
Asotić (Hamdo) Hivzo
Avdibegović (Omer) Sifeta
Bajraktarević (Junuz) Ćamil
Bajraktarević (Zahid) Fuad
Bajramović (Nazif) Izedin
Bašić (Pašaga) Ramiza
Baždarević (Ramo) Nusret
Bešić (Mujo) Halil
Bičo (Murat) Džemila
Borovina (Juso) Zahid
Brkić (Mustafa) Suvada
Brkić (Smajo) Abid
Brkić (Smajo) Murat
Bundo (Ibro) Osman
Cucak (Huzeira) Redžep
Cucak (Uzeir) Gano
Čaušević (Jakub) Ševala
Čejvan (Sefir) Merzuk
Čeliković (Hasan) Hasib
Čeliković (Hasib) Senad
Čomor (Omer) Senad
Čubro (Nezir) Sinan
Ćeman(Ahmet) Erbein
Dedić (Mujo) Smajo
Miševići 88
Jeleč 27
Žunovačka 127
9.Brdske Brigade 19
Resnik 120
Binježevo 82
Odžak 20
Vlakovo 198
27 juli 2
Tinohovska 76
Drozgometva 59
9.Brdske Brigade
XII Hercegovačka
Gornji Zovik 127
Miševići 233
12. Herc.Brigade 9
Brezovačka 1
Lokve 133
Duarnovići 51
Gornja Bioča 63
Ušivak 53
Duarnovići 17
Ušuvak 39
Ibrahima Tepića 31
Begluk 27
Nedžada Delića 8
Ribnjača 21
Kovačevac 145
Lužansko polje52
Bajrama Hasanovića 15
Bašića sokak 17
Jablanička 10
Vlaškovo
Školska
Zabosnica do br 5
Kerima Džafića 62
Ribnjača 3
Školska 11
Hendekuša 15
B.Hasanovića 32
Bajrama Hasanovića 34
Trg Oteškog Bataljona 20
Hendekuša 15
Mekote 42
Mekote 42
G.Vlakovo 456
Konaci 1
Plavi put 63
Zije Krajine 111
List 16/32
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Hadžići
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
Duraković (Ibrahim) Ismeta
Durmo (Nail) Asim
Džaltur (Adil) Ferid
Džemdžić (Hakija) Esed
Džihan (Alija) Mirza
Đopa (Murat) Halil
Đopa (Murat) Mujo
Đozo (Ibro) Osman
Ećo (Šećo) Raif
Fatić (Bego) Mirza
Gadžo (Vejsil) Sabiha
Gadžo (Vejsil) Senadin
Ganija (Zajim) Rešad
Grubešić (Tomislav) Zvonimir
Guska (Omer) Asim
Hadžić (Bešir) Mušan
Hajdarević (Fehim) Alija
Halilagić (Ramo) Sead
Hećo (Kasim) Ragib
Hodžić (Mušan) Alija
Hodžić (Ramiz) Kenan
Hodžić (Redžo) Emin
Hodžić (Šaban) Izet
Hošić (Meho) Mustafa
Hrelja (Mujo) Ifet
Hromo (Abid) Sinan
Hukić (Ferhat) Mirsad
Husović (Malić) Zijad
Jahić (Ahmo) Azra
Jelić (Ago) Najil
Junuzović (Huso) Ejub
Kadrić (Mujo) Adem
Kadrić (Mujo) Mustafa
Kahvić (Mehe) Uzeir
Kajmović (Ibro) Munib
Kaleta (Sulejman) Uzeir
Karadža (Mehmed) Fadil
Karić (Bajro) Hasiba
Karić (Sinan) Emin
Kavazić (Uzeir) Adnan
Kečo (Habib) Vehbija
Kereš (Bećir) Esad
Kereš (Bećo) Edhem
Klapuh (Zajko) Mirsad
Kolenda (Mujo) Hamid
Kolubara (Ćamil) Šaćira
Komar (Zahid) Mirsad
Krajina (Mujo) Nermin
Lemezan (Ibrahim) Omer
Kobiljača 246
Kolibe 47
Lasički drum 23
Bajrama Hasanovića 31
Jusufa Bublina15
Rogačići 117
Rogačići 117
Sokolović Kolonija
Hipodrom 32
Put Famosa 21
gen. Izeta Nanića 50
Begluk 35A
Bistrički put 249
Josipa Slavenskog 1
Rustem Pašina 29
Slana Bara 23
Slana Bara 11
Uglješe Uzelca 88
Rudnik 8- Rakovica
Hipodrom do 74
Oteška 44
Aleja Bosne Srebrene 56
Luke 28
Rakovička Cesta 103
Pijačna 78
Bademe soklović 25
Tvrdica 11
Lasičke Megare 69
Ahmeda Bošnjaka 9
Sadžak 19
Gornja Mahala 24 B
Sabita Užićanina 13
Izeta Musića 3
Lasički drum 38
Hipodrom 100
Huseina Đoze 370
Lužansko polje 28
Lasički drum 63
Lužansko polje 15
Pijačna 61
Bajre Kaljanca 36
Ćamila Marića 10
Bare kod Stupa 20
Začardak 4
Kućice 52
Halida Bega Hrasnice
Remze Ahmetovića 58
Braće Bučan 24
Slanjevac
List 17/32
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
Ligata (Uzeir) Izet
Lokvančić (Fahro) Adnan
Malagić (Bećir) Džemaludin
Mandžo (Uzeir) Jasmina
Mašović (Islama) Šerif
Mehmedika (Safet) Halid
Mehmedspahić (Šaban) Himzo
Memija (Ismet) Hikmeta
Mešak (Ibro) Izet
Mujezinović (Osman) Fahra
Mujezinović (Šefran) Ferid
Mujezinović (Šefran) Vahid
Mujović (Ibrahim) Fehim
Mujović (Šemo) Adem
Muminović (Mušan) Mujo
Murtović (Abid) Izet
Musić (Adem) Emin
Muslić (Munib) Bećir
Nikšić (Suljo) Jusuf
Nišić (Sulje) Mehmed
Omerović (Alija) Hazim
Omerović (Ismet) Izet
Ožegović (Pašo) Refik
Palavra (Zahid) Indira
Pamuk (Bećir) Ifeta
Pandžo (Hasan) Halil
Papračanin (Halil) Mesud
Pervan (Ramiz) Senad
Pinjić (Salko) Adnan
Plivac (Mustafa) Kenan
Pločo (Meho) Zahid
Prgo (Habib) Mehmed
Ramić (Hamed) Muhamed
Rizvanović (Omer) Enes
Rogo (Muhamed) Esad
Sakalaš (Rašid) Ramiz
Salčin (Adem) Duran
Salčin (Hasan) Semir
Salihović (Asim) Rijad
Salihović (Redžo) Azem
Salkić (Abdulah) Miralem
Sarajlija (Sidik) Haris
Seferović (Raif) Sulejman
Sokolović (Suljo) Sadik
Spahija (Adil) Seid
Suljić (Osman) Fuad
Šarić (Mustafa) Arnela
Šeta (Hamza) Almir
Šišić (Razija) Mirsad
Emira Šabanije 7
Bunica 27
Lasički Drum 51
Olivera Ibrahimovića 44
Bajrama Hasanovića 35
Glavogodina 26
Plavi put 36
Školska 20
Kamenolom 8
Jablanička 6
Crnih Laudova 23
Rakovička Cesta 119
Hipodrom 14/A
Hipodrom 14
Rakovička Cesta 308
Sokolovičkog Bataljona 23
Kovačevac 196
Čauš 13
Himze Mekića
D.Kotorac Tuneli 23
Kovačevac
Mekote do 78
Skladi 44
Huseina Đoze 336
Dževada Hanjalića 26
Zaiam Topčića 33
Rogačići 113
Zujevinska 24
Lepenička 142
Jasen 34
Drage Filipovića do 48
Vlakovo 64
Osjek Čauš 8
Rakovička Cesta 107
Remze Ahmetovića 38
Stara Pruga do 73
Zije Krajine 95
Osik 248
Olivera Ibrahimovića 47
Bosanski Ljiljan 40
Karima Zaimovića
Šehitluci 47
Huseina Đoze 27
Lužansko Polje 22
Karovići
Bratunačka cesta 37
Put Famosa 17
Dobrinjska 24
Zujevinska 40
List 18/32
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
Škrijelj (Bajram) Ifeta
Šoljić (Muharem) Šerif
Šošić (Mustafa) Alija
Tanjo (Avdo) Sevda
Tarić (Mahmut) Murat
Terstena (Džemail) Begajeta
Tiro (Salko) Osman
Titorić (Šerif) Ševal
Vejo (Mujo) Taib
Vejsilović (Bajro) Sead
Vuk (Hasan) Munib
Zametica (Šerif) Šefik
Zejnilhodžić (Esad) Refik
Zeković (Hasib) Šaban
Zolota (Zajko) Muhamed
Agić (Sulejman) Mustafa
Aleta (Šaćir) Rasim
Aleta (Šaćir) Salih
Alibegović (Ismet) Fikret
Alić (Bajro) Zekir
Alić (Safet) Rahman
Alikadić (Ibrahim) Mirzet
Avdagić (Hasan) Esad
Bajrić (Šaban) Enes
Balta (Fadil) Adil
Bećar (Avdo) Nermin
Bećirović (Alija) Daut
Bećirović (Safet) Esad
Begić (Mehmed) Asim
Bektić (Rame) Neđad
Bešlija (Ahmed) Asif
Bešlija (Atif) Rifet
Bešlija (Hasan) Munafera
Bešlija (Hasan) Sabrija
Bešlija (Ismet) Nusret
Bešlija (Mehmed) Ćamil
Bešlija (Musa) Ramiz
Bešlija (Osman) Nail
Bešlija (Seid) Edib
Bešlija (Sulje) Hasib
Bešlija (Sulje) Ibrahim
Bešlija (Vejsil) Fehim
Bešlija (Vejsil) Mujo
Bešlija (Zahid) Izudin
Bibić (Asim) Rasim
Bisić (Selim) Velija
Bukva (Avdija) Halid
Buza (Mustafa) Salih
Carina (Mehmed) Vahid
Reisa Ef. Hadžiomerovića 14
Mosta Spasa 29
Džemala Bijedića 263
Stupsko Brdo 36
Zeleni put 98
Ušivak 42
Podgaj 28
Gornji Osjek 8
Kakarinjski put 244
Zeleni put 96
Zdenka Markulja 42
Kamenolom 16
Kasindolska 85
Lopate 36
Igmanska Cesta 52
Hašima Spahića
Vratuša
Vratuša
G.Čevljanovići
Alića Bara do 67
Sovrle 45
Kamenica
Sovrle do 50
Gornja Luka bb
Kamenica
Alića Bara 64
Ljubinići
Malešići
Ljubinići
Vratuša
Malešići
Mrakovo 308
Mrakovo22
G.Ivančići
Mrakovo 311
Karaula
Hadžići
Mrakovo 47
Bosanski put 415
Mrakovo 270
Makljen
Mrakovo 271
Popovići
Sovrle bb
Kamenica bb
Gornja Misoča
Ribarići
Lješevo 53
Ljubinići
List 19/32
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilidža
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
Cernica (Salka) Zlatka
Cvrk (Osman) Nezir
Čehić (Zahid) Zlatka
Čelik (Hasib) Ferid
Čosić (Salke) Mehmed
Čutura (Smail) Zihnija
Ćatović (Ismet) Sadat
Ćerimović (Uzeir) Halid
Ćiva (Ahmeda) Ramiz
Ćiva (Osman) Safet
Ćiva (Šerif) Latifa
Ćosić (Kasim) Samir
Ćosić (Mulo) Ramiza
Dedajić (Ibrahim) Azemina
Delić (Ahmo) Ramiz
Delić (Rašid) Meho
Dervišević (Ibrahim) Fuad
Dervišević (Muhamed) Samir
Dević (Sulejman) Rašid
Dilberović (Fehim) Bego
Dubičić (Meho) Mefail
Džafo (Šaban) Izudin
Džanić (Asim) Mevludin
Džankić (Alija) Mustafa
Fazlić (Meho) Esad
Fejzić (Avdo) Azem
Gabeljić (Avdo) Avdulah
Gazibara (Nezir) Esad
Gljiva (Osman) Edin
Gonđo (Ahmed) Elvedin
Habibović (Kadrija) Muamer
Hadžihaskić (Tahir) Elvedin
Hakić (Ramiz) Eniz
Halilović (Asim) Hasib
Halilović (Mustafa) Bego
Halilović (Pašan) Najil
Halilović (Ramiz) Samira
Halilović (Salih) Bajro
Halilović (Smail) Dika
Harambašić (Mumin) Mithad
Hasanović (Akif) Amir
Hasanović (Galiib) Mirsad
Hasanović (Mehmed) Hamdija
Hasanović (Mehmed) Mehmedalija
Hasanović (Mujo) Muhidin
Hasečić (Rašid) Edin
Hasečić (Safet) Fikret
Helja (Husejina) Hajrudin
Herak (Šerif) Izet
Hašima Spahića 7
Ljubinići
Bosanski put 51 A
Kadarići
Misoča
D.Misoča
Malešići
Malešići 37
Kamenica
Kamenica
Kamenica
Salkanov Han
Salkanov Han
Bosanski put 12
Ljubinići
Makljen 7
Gornja Luka bb
Vlaškovo 65
Bosanski put 51
Polomska 138
126. Ilijaške Brigade 40
Ilijaške Brigade 7
Sovrle
Polomska
Lješevo 10
126 Ilijaške brigade 24
Makljen 7
Makljen bb
Gornja Luka
Lješevo
Sovrle
Makljen
Sovrle
Malešići 46
N.Naselje bb
Medojevići
Ivana Franje Jukića 26
Vratuša
Sovrle bb
Donja Luka bb
Gaine bb
Donja Bioča
Bosanski put 45
Sovrle 52
Mrakovo 267
Bosanski put 167
Donja Misoča 145
Malešići
Sovrle
List 20/32
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
Hirkić (Asim) Alija
Hodžić (Alija) Đemal
Hodžić (Ćamil) Nezir
Hodžić (Džemal) Muhamed
Hošić (Uzir) Husein
Hožbo (Muradif) Fadil
Hrnjić (Adem) Fehim
Hrnjić (Rašid) Ilijaz
Hukić (Abid) Azem
Hukić (Idriz) Taib
Hurem (Ramo) Đula
Huseinović (Mahmut) Bida
Husejnović (Husejn) Sejdalija
Huskić (Ševko) Samir
Ivazović (Uzeir) Atif
Jahić (Mehmed) Mehmed
Jugović (Sarija) Sabrija
Jusić (Ahmo) Islam
Kadrić (Mustafa) Asmir
Kadrić (Zahid) Edin
Kevro (Osman) Edin
Klico (Sefer) Esed
Klinčević (Adem) Azem
Klinčević (Adem) Nurija
Lojić (Akifa) Zijad
Lojić (Avdija) Šaban
Mahmutović (Hašim) Muhamed
Mahmutović (Suljo) Šahija
Malić (Avdo) Fejzo
Mandra (Salih) Nedžad
Mandžič (Omer) Azim
Mašić (Hasan) Suljo
Mašić (Ibrahim) Nijaz
Medić (Esed) Hajro
Medić (Esed) Omer
Medić (Zahid) Vahid
Mednoličanin (Šahin) Ahmed
Mehmedović (Adem) Zuhdija
Morankić (Gano) Nihad
Motoruga (Osman) Mirsad
Muhović (Vehid) Sanela
Mujić (Ibrahim) Ibran
Musić (Nezir) Hadžo
Mušanović (Šahin) Hasan
Neretljak (Hasan) Galib
Nesimović (Sulje) Alija
Nevaljalović (Mensur) Mensud
Nevaljalović (Muhamed) Sedika
Nevaljalović (Rasim) Remzija
Podlugovi
Vlaškovo 51
Moševačka 10
Kadarići
Misoča
Makljen bb
Moševačka 9
Balbegovići 247
Ljubinići
Makljen 44
Malešići
Gornja Luka bb
Ljubinići
Mrakovo 387
Sovrle 6
Ljubinići
Ljubinići 111
Ljubinići
Kamenica
Bosanski put 32
Bosanski put 239
Makljen
Gornja Luka bb
Sovrle
Vlaškovo
Gornja Karaula
Mrakovo 207
Gornja Misoča
Vratuša
Omladinska 4
Vratuša
Donja Luka bb
Bosanski put 228
Donja Luka
Sovrle bb
Sovrle II 14
Bosanski put 15
Balibegovići bb
Bosanski Put 54
Gornja Misoča
Novo Naselje 23
Vratuša
Podlugovi
Kadarići
Kamenica bb
Kadarići 82
Kadrići bb
Kadarići
Kadarići
List 21/32
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
Nevaljalović (Uzeir) Amedin
Nukić (Husejin) Huso
Očuz (Suljo) Ejub
Omerašević (Husein) Muharem
Omerhodžić (Mehmed) Šerif
Omerović (Alija) Sead
Omerović (Šemso) Šefik
Oprašić (Hamdo) Esad
Oruč (Ahmed) Ramo
Osmanović (Ibrahim) Mejra
Pejković (Kabil) Fadil
Pinjić (Safeta) Sakib
Pirić (Bego) Nedžad
Pirić (Hilmo) Himzo
Planić (Lutvija) Medko
Pranić (Mato) Zdravko
Puriš (Ferhat) Omer
Ramić (Mehmed) Avdija
Ređić (Salko) Hata
Rizvanović (Osman) Alija
Salihović (Rasim) Sadik
Sarač (Rasim) Nedžib
Sejdić (Salko) Sadik
Selimović (Hasib) Tufik
Sikira (Omer) Đemal
Sinanović (Hasib) Hafiza
Sinanović (Smail) Munira
Smajić (Osman) Teufik
Smajlović (Mujo) Pašan
Spahić (Munib) Munir
Suljagić (Ramiz) Zulfo
Suljić (Abdulah) Šemso
Sužanj (Husein) Suljo
Šabanović (Suljo) Asim
Šehić (Asim) Miralem
Šehić (Hasan) Muriza
Šehić (Safet) Azra
Šehić (Zahid) Almir
Šljivo (Šačir) Senajid
Špiodić (Šećan) Mujo
Tabaković (Mehmed) Nusret
Talović (Šefik) Husein
Tanković (Azem) Hamed
Tanković (edhem) Mevludin
Tiro (Meho) Rasim
Topalović (Fejzija) Midhat
Vilić (Zajko) Aziz
Vražalica (Vehid) Haris
Vukas (Juso) Hamed
Kadarići
Sovrle
Lješevo
28 juli
Salkanov Han
Alića Bare
Ljubinići
Bosanski Put 216
Donja Karaula 35
Bosanski put 51D
Karašnica 22
Karaula
Vratuša
28. juli 13
Hašima Spahića 7
Bosanski put 239
Mrakovo 42
Vukasovići
Gornja Luka bb
Bosanski put 14
Vratuša 98
Karašnica
Lješevo bb
Vratuša
Gornja Karaula
Vratuša bb
Vratuša
D.Bioča
Solakovići bb
Popovići
Donja Karaula
126 Ilijaške brigade 100
Gornji Čevlajnovići
Bosanski put 51
Kamenica bb
Kamenica
Vratuša 88
Kamenica
Hašima Spahića 7
Ljubinići 137
Solakovići bb
Donja Luka
Mrakovo
Vratuša
Misoča bb
Mrakovo 256
Polomska 117
Sovrle
Mrakovo 63
List 22/32
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
Ilijaš
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
Zahirović (Ramo) Adem
Zukić (Alija) Nermin
Adrović (Ismet) Zejna
Aganović (Uzeir) Vahid
Alić (Hamed) Muharem
Alić (Ibro) Jusuf
Alić (Ibro) Meho
Alić (Ismet) Fikret
Alić (Ismet) Zijad
Alić (Salko) Aljo
Aljukić (Ramiz) Himzo
Avdagić (Esed) Suljo
Avdović (Osman) Suljo
Avdulahi (Islam) Avdulah
Bajić (Asim) Meho
Balićevac (Zećir) Asim
Baltić (Ramiz) Alma
Bećar (Avdulah) Jusuf
Bećar (Jusuf) Esmedin
Behlulović (Rasim) Ćazim
Bibić (Fazlija) Uka
Boljanović (Jovan) Vesna
Borovina (Hamid) Halim
Božić (Augustin) Slavka
Brđanin (Šaban) Šućra
Bulutović (Uzejra) Hanefija
Busnov (Rasim) Hasiba
Curić (Sejfo) Rasim
Cviko (Fadil) Salahudin
Čankušić (Ibro) Šaćir
Čaušević (Husein) Redžep
Čoko (Mehmed) Esed
Čubro (Ramiz) Ramiz
Čuturić (Galib) Ševko
Demcanoj (Islam) Asman
Demirovski (Ramadan) Edin
Divjan (Omer) Munib
Divjan (Omer) Sabahudin
Dolovac (Hamed) Began
Dragulj (Šaban) Nurko
Drakovac (Mujo) Avdo
Drinčić (Omer) Safet
Drugović (Ibro) Hedija
Dudević (Arif) Sabit
Durak (Asim) Enes
Duro (Mušan) Feriz
Duro (Mušin) Salko
Duro (Mušin) Senad
Džaferović (Husnija) Miralem
Polomska 67
Kamenica
Cazinska 78
Adema Hubijara 22
Safeta Zajke 191
Vrbovska 163
Vrbovska 16
Viteška do 58
dr.Irfana Ljubijankića 37
Rogatička 19
Bjelugovička 72
Karla Mijića 2
Ahatovička do 41
Mustafe Denišlića 27
Avde Palića 33
Ramiza Salčina 374
Kenana Demirovića 28
Safeta Zajke 42
Safeta Zajke 42
HekimOglu Alipaše 108
Sulje Jahića 96
Viteška 15
Briješće Brdo 73
Alibega Firdusa 26
Mehmeda Arapčičića 23
Rafaela Gaona 51
Smaila Šikala 295
Briješće Brdo do 191
A.Sirija 68
Rasima Turkušića 46
Kodžina 64B
Mehmeda Arapčića 5
Alibega Firdusa Čikma 35
Mahmuta Bušatlije 10
Dolačka 787
Alibega Firdusa Čikma 19
Rasima Turkušića 22
Rasima Turkušića 22A
Smaila Šikala 220
Šerifa Loje 56
Sulje Jahić 113
Potur Šahidijina 25
Hameda Hodovića 61
Vitkovac 120
Vrbovska 144
Mahmuta Bušatlije 51
Mahmuta Bušatlije Čikma 49
Mahmuta Bušatlije Čikma 49
Esada Midžića 118
List 23/32
Ilijaš
Ilijaš
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
Džafo (Ramiz) Almir
Džananović (Nazif) Ibrahim
Džebo (Orhan) Muamer
Džihanić (Juso) Jusuf
Đedović (Hamed) Sead
Fejzić (Ismet) Ibro
Gadžo (Rahmo) Hamed
Gagula (Ragiba) Sakib
Gojak (Abid) Našid
Gojak (Aljo) Ismet
Grbo (Sefer) Rasim
Hadrović (Hasan) Hasnija
Hadžialić (Avdo) Mustaf
Hadžić (Salkko) Fahro
Hadžić (Sulejman) Refik
Halilović (Harun) Bajazit
Halilović (Nazif) Ševal
Hamiti (Hamdi) Kadri
Hasić (Hanefija) Ismail
Hasović (Murat) Almir
Hodžić (Durmo) Vehbija
Hodžić (Mujo) Šećo
Hodžić (Omer) Safet
Hodžić (Osman) Azem
Hodžić (Salih) Izet
Horozović (Fadil) Mehdin
Hurić (Zećir) Hajrudin
Huskić (Avdija) Hajro
Huskić (Šahin) Atif
Husović (Haso) Fadil
Idrizović (Idiz) Mujo
Imamović (Edhem) Esad
Imširović (Mustafa) Samir
Jeina (Fehim) Hamdo
Jelić (Salko) Redžep
Kadić (Adem) Sulejman
Kadić (Mustafa) Džemail
Kadrić (Aljo) Ibrahim
Kadrić (Avdija) Muradif
Kadrić (Nail) Aiša
Kadrispahić (Alija) Šerif
Kahvedžić (Alija) Osmo
Kajović (Iljaz) Zuhdo
Karaman (Zajko) Muharem
Karić (Nusret) Ifeta
Karić (Suljo) Emina
Karović (Mustafa) Fikret
Karšić (Alija) Zijad
Karšić (Muhamed) Salim
Brezanska do 41
Mustafe Muje Pašić 81
Porodice Korkuta do 22
Adema Buće 60C
Reljevska 51
Numan Paše Ćuprilića 41
Asima Behmena 47
Esada Midžića 19
Trg Nezavisnosti 27
Novopazarska 496
Jajačka 1
Numan Paše Ćuprilića 91
Gradačačka 88
Vrbovska 89
Bosanskih Kraljeva 44
Mehmeda Arapčića 47
Bratunačka Čikma 2
Avde Palića 347
Hekim Oglu Alipaše 128
Novopazarska 376
O.Asafa Sokolovića 2
Fočanska 15
Semira Frašte
Potur Šahidijina do 12
Derviš Fevzi Mostarca 49
Briješće Brdo 123
Hamdije Pozderca 20
Sulje Jahića 159
Hekim Oglu Alipaše 79
Numan Paše Ćuprilića 30
Ranovačka 79
Safeta Zajke 134
Ragiba Džinde 162
Bana Borića 56
Bana Mateja Ninoslava 132
Alija Prepoljac Cuni 8
Hameda Buljubašića 2
Brezanska 15
S.Jahića 145
Bjelugovićka
Vladimira Nazora 12
Safeta Ahmetspahića 65
Šerifa Loje 25
Safeta Zajke 226
Safeta Hadžića 145
Dobroševići
Sarajevskih Ilegalaca 10
Omera Šahića 49
Izeta Karšića 23
List 24/32
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
Kašić (Sulejman) Mirsad
Katana (Ejub) Naim
Katana (Meho) Amir
Knežević (Šućro) Hanifa
Kopić (Hasan) Fešid
Korda (Suljo) Emin
Kovač (Zahir) Emin
Kovačević (Ramiz) Zijo
Kreho (Vejsil) Almir
Krilo (Ahmo) Agan
Kršo (Šabana) Selim
Kuloglija (Sećo) Fatima
Kundak (Ćamil) Meho
Kunić (Džafer) Sead
Kurtić (Hajran) Ramiz
Kutinčić (Suljo) Fadil
Lilić (Nezir) Nasko
Lokvančić (Rašid) Halid
Mahinić (Osman) Hamo
Maksumić (Alija) Nedžad
Maslo (Bečir) Aziz
Mašović (Iso) Sabahudin
Međuseljac (Emin) Senad
Mekić (Ibro) Esed
Memović (Halid) Medina
Merdović (Abid) Mirsad
Moro (Mujo) Mustafa
Muharem (Selman) Šahin
Mujezin (Abid) Nedžib
Mujezinović (Bećir) Sulejmen
Mujić (Azem) Deniz
Mujkić (Omer) Fuad
Murić (Husein) Sabit
Muslić (Avdija) Ibro
Muslić (Avdija) Mehmed
Mušanović (Asim) Suad
Nezir (Sulejman) Admir
Novalija (Safet) Samir
Nurak (Hamid) Mustafa
Omanović (Jakuf) Fuad
Omeragić (Aziz) Semir
Omerbašić (Rašid) Rifet
Papić (Adem) Hanifija
Peratović (Smail) Edhem
Pervan (Ibrahim) Mirsada
Planić (Džafer) Mustafa
Pljevljak (Adil) Meho
Pozder (Ifet) Mukadesa
Pribišić (Mehmed) Malin
Vitkovac 71
Trebinjska 121
Trebinjska 48
Safeta Isovića 94
Vitkovac 124
Porodice Šečić 15
Novopazarska 412
Branislava Nušića 106
Kodžina 115
Kodžina 55
Abdurahmana Sirije 21
Hameda Hodovića 42
Vitkovac 101
Kralja S. Tomaševića 21
Saita Orahovca 15
Ferida Srnje 51
Dobroševići do 155a
Branislava Nušića 5
Novopazarska 422
Salke Nezečića 16
Numan Paše Ćuprilića 158
Atife Karalić Čikma 1
Sulje Jahića 71
Omladinskih Radnih Brigada 5
Porodic Korkut 55
Mehmeda Arapčića 43
Vitkovac 71
Avde Palića 183
Gazi Mehmed Paše Fidahića 13
Vitkovac 212
Harisa Čampare 55
Doljanska 51
Brezanska 160
Safeta Zajke 206
Safeta Zajke 206
Porodice Bečirbašić 23a
Kobiljak do 16
Doljanska 27
Brezanska 91
Numan Paše Ćuprilića 55
Mihaljevska 17
Amira Muharemovića 16
Hameda Hodovića 24
Kraljice Jelene 66
Prvomajska 33
Vejsila Čurćića 92
Rasima Turkušića 31
Mehe Smajlagića 2
Mehmeda Arapčičića 24
List 25/32
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
Radeljaš (Huso) Husein
Ramić (Mujo) Sakib
Ramić (Ragib) Galib
Ramović (Aćif) Hašim
Raonić (Rašid) Nasko
Raonić (Rifet) Elvir
Redžović (Ćerim) Redžep
Ribić (Velija) Faruk
Ruhotina (Meho) Mehmed
Salibašić (Hasan) Haris
Salihović (Salko) Safet
Salković (Bego) Salko
Salman (Hamid) Sejfo
Salman (Muradif) Adem
Samouk (Edhem) Mehmed
Sejdić (Alija) Esad
Sejdinović (Idriz) Durmo
Selimović (Ismet) Senaid
Skorupan (Dervo) Enes
Skorupan (Džafer) Hujo
Smajić (Sefer) Fehim
Smajlović (Alija) Jasmina
Smajlović (Alija) Šećo
Solak (Halid) Meho
Sporišević (Omer) Suad
Srnja (Edhem) Redžo
Sulejmanović (Ilijas) Fikret
Sulejmanović (Ilijas) Mirsad
Suljević (Suljo) Nedžad
Suljić (Zajko) Esed
Suljović (Nurkija) Faid
Šabanović (Šefko) Delija
Šehović (Bego) Šućro
Šiljević (Bejto) Džafer
Šišić (Nezir) Mujo
Šljivo (Šaćir) Džemal
Šljivo (Šaćir) Rasim
Tahirović (Husnija) Kenan
Tahirović (Ramo) Evzo
Tiro (Ramiz) Hajrudin
Totić (Hazir) Rasim
Trako (Bajra) Džemal
Trako (Mušan) Ramiz
Valjevčić (Murat) Muradif
Vatrenjak (Mušan) Rasim
Vejo (Mujo) Osman
Veljan (Ramo) Fahrudin
Višnjić (Kamber) Bajro
Vladavić (Nazif) Omer
Mehmeda Arapćića 51
Porodice Korkut 65
Porodice Šehić 54
Otona Županića 47
Jusufa Juke Gojaka Čikma 2
Tjepovački put do 54
Ferida Srnje 8
Ragiba Džinde 37
Jusufa Juke Gojaka 49
Halilovići 41
Viteška 92
Safeta Hadžića 243
Vitkovac 123
Vitkovac
Vitkovac Čikma 14
Petra Tješića 6
Hajrudina Šabanija 82
Tuzlanska do 19
Cazinska 36
Cazinska 32
Vrandučka 21
Safeta Ahmetspahića 31
Smajla Šikala 210
Adema Buče 425
Otona Županića 77
Hameda Hodovića19
Alibega Firdusa Čikma 29
Alibega Firdusa 33
Kodžina 36A
Omera Kovača 49
Bulbulistan 20
Vejsila Čurčića 81
Viteška 58
Avde Hodžića 102
Adema Buće 293
Hekim Oglu Alipaše do 84
Hekim Oglu Alipaše do 84
Mustafe Muje Pašić 83
Senada Čolića 9
Enesa Bićića 42
Adema i Muradifa Omerspahića 27
Osmana Asafa Sokolovića 32
Dobroševička do 77
Orahovačka 48
Braće Fazlić 42
Abdurahmana Sirije 4
Hameda Buljubašića 19
Viteška do 58
Hadži Ahmada Kandalije 31
List 26/32
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
Vrnjak (Salko) Salhudin
Zeba (Osman) Ismet
Žiga (Hanefija) Avdo
Žiga (Zufer) Admir
Žunić (Behadil) Zijad
Aganović (Ramiz) Fahrudin
Ajdinović (Asif) Nafa
Babić (Ramiz) Fadil
Bećirović (Hasan) Halima
Beganović (Bajro) Zaim
Bešlija (Smajo) Alija
Crnjani (Behdiet) Esad
Čomor (Izet) Zejnil
Ćatić (Meho) Ahmed
Dedović (Ramiz) Mirsad
Durmanović (Šaban) Nizama
Duro (Mušan) Rusmir
Džaferagić (Avdo) Arif
Džano (Meho) Azem
Džihanić (Ahmo) Sado
Efendić (Asim) Said
Hajdarević (Omer) Ekrem
Halimić (Lutvo) Ramiz
Havić (Ibrišim) Rasim
Herović (Azem) Senad
Hodžić (Sulejman) Amir
Hodžić (Šućro) Esad
Hrelja (Fadil) Hajra
Hrustemović (Ramiz) Refija
Hukić (Ramiza) Džemo
Imamović (Fadil) Fuad
Ivazović (Asim) Zahir
Jusić (Reuf) Semir
Kadrić (Asim) Armin
Kadrić (Velija) Ševčet
Kajanija (Omer) Rifat
Kalabušić (Džafer) Dževad
Kavazović (Rade)Danica
Klico (Uzeir) Izet
Koljenović (Zajo) Kadir
Korač (Huse) Jusuf
Kovač (Murat) Mustafa
Kovaljeski (Nevenka) Zlatko
Krajina (Rasim) Durmo
Kriještorac (Asim) Kasim
Kušunadžija (Adil) Almir
Ličina (Bajram) Derviša
Ličina (Faik) Šefkija
Lončar (Ramo) Bego
Vrandučka 33
Mehmeda Arapčića 41
Kraljice Jelene 56
Briješće Brdo 87
Safeta Zajke 170
Humska 212
Ivana Gorana Kovačića 1
Envera Šehovića 3
Novopazarska 140 c
Reisa Fehima Spahe 122
Grbavička 58
Trebevička 20B
Milinkladska 193
Mustafe Behmena 11
R.F. Spahe Čikma 94
Humska 164
Mahmuta Bušatlije 56
Humska
Zahira Panjete do 400
Posavska do 61
Humska 246
Jajačka 35
Zmaja od Bosne
Humska do 415
Olovska 80/A
Posavska 77/c
Rudžera Boškovića 110/A
Ćamila Sijarića 55
Olovska 298
Dr. Fetaha Bećirović 39
Gornji Velešići 169
Zahira Panjete 210
Milinkladska 27
Zahira Panjete 198
Reisa Fehima Spahe 66
Šanac 77
Trg Heroja 21/2
Ložionička 15
Nevesinjska 42
Zahira Panjete 155
Zahira Panjete 370
Reisa Fehima Spahe 146
Kalesijska 7
Humska 289
Radnička
Gornji Velešići 23
Zahira Panjete 155
Zahira Panjete 444
Hum Brdo do 4
List 27/32
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novi Grad
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
Mandžo (Murat) Edin
Masleša (Uzeir) Fata
Mehanović (Rasim) Dževad
Melez (Hasan) Nedim
Miškić (Ivan) Luka
Mulić (Sakib) Samir
Muminović (Davud) Zijad
Muzaferović (Rešad) Ilijas
Omerović (Sulejman) Sead
Pašić (Mesud) Hikmet
Pribinja (Jusuf) Edhem
Pribinja (Rašid) Rasim
Pribišić (Hajro) Halil
Pustahija (Ibro) Atif
Rizvanović (Šaban) Mehmed
Rojo (Huso) Elvedin
Rožajac (Ibrahim) Hidajet
Salihović (Osman)Smajo
Selimović (Abdurahman) Hasiba
Simatović (Gojko) Ljubica
Sivrija (Salko) Esad
Spaho (Asim) Nedžira
Srna (Zahir) Džemail
Subašić (Omer) Hasan
Suljević (Nusret) Džafer
Šabanović (Šaban) Bajro
Šaćirović (Zulfo) Ćemal
Šalaka (Jusufa) Mehmed
Šišić (Juso) Izudina
Šito (Salko) Mujo
Šljivo (Ibrahim) Izet
Štrbo (Esed) Enes
Tahirović (Vejsil) Ramo
Tatlić (Hamid) Hamed
Trle (Ibro) Ćamil
Trnka (Ibro) Hasan
Tutundžić (Hamed) Ferid
Vražalica (Omer) Hamed
Zimić (Arif) Mehmed
Zulčić (Ibro) Vahid
Zulčić (Redžo) Samir
Žigo (Osman) Elvir
Alić (Ramiz) Muhamed
Alić (Uzeir) Salem
Aljukić (Mulija) Mujo
Arnautović (Hamdija) Edhem
Avdibegović (Salko) Fehrat
Babić (Fehim) Izet
Baralija (Ahmed) Hasnija
Pofalička 62
Mahmuta Mahmutovića 31
Drinska 66
Envera Šehovića 25
Posavska 415A
Muhameda Efendije Pandže 353
Džavida Haverića 7
H.Ćemerlića 17
Adema Buče 311
Radnička 64
Milinkladska do 205
Milinkladska 151
Džemla Bijedića 80
Igmanska 12
Humska 680
Džavida Haverića 9
Isaka Samakovlije 161
Adema Buče 224
Posavska 76/A
Skopljanska 13
Kanara 28
Teočaka 15A
Humska 630
R.F.Spahe 29
Mahmuza Mahmutovića 46
Isaka Samakovlije7
Ćamila Sijarića 94
Mustafe Behmena 72
Zahira Panjete 57
Humska 648
Reisa Fehima Spahe 82
Mahmuta Mutevelića 43
Goraždanska 8
Reisa Fehima Spahe 159
Novopazarska 143
Novopazarska 132 F
R.Fehima Spahe 68
Zahira Panjete do 426
Teočaka 22A
Rudžera Boškovića 110
Behdžeta Mutevelića 31
Geteova 6/9
Obhodža 76
Obhodža 86
Muse Ćazima Ćatića 9
Carina 45
Barice 9
Strošići 11
Bostariči Gornja Čikma 15
List 28/32
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Novo Sarajevo
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
Baričanin (Milovan) Radomir
Bašić (Suljo) Bahrudin
Biber (Ibrahim) Munira
Biber (Zejnil) Hamdija
Bilić (Hasib) Edin
Bilić (Jusuf) Amir
Bukva (Salih) Adil
Čeklica (Hasan) Mehmed
Čengić (Arif) Hikmet
Čičić (Fehim) Miralema
Ćoso (Hasan) Suad
Ćurt (Rašid) Šemso
Ćutuk (Meho) Meliha
Ćutuk (Šaćir) Džemail
Dedić (Fadil) Velija
Došlić (Ibrahim) Zehra
Drakovac (Rasim) Kemal
Druškić (Hamdo) Miralem
Dugalija (Mušan) Halil
Džafo (Adem) Advija
Džananović (Ahmed) Senija
Dževlan (Omer) Izudin
Đevlan (Ibrahim) Hidajeta
Đozo (Avdija) Hasan
Đozo (Kasim) Hamid
Đuderija (Mušan) Suljo
Efendić (Asim) Enes
Frašto (Salih) Sead
Gagula (Avdija) Samir
Gagula (Šaćir) Hamid
Grbo (Munib) Sakiba
Hadžibajrić (Nedžad) Elvir
Hadžić (Stanko) Jeka
Hadžifejzović (Ago) Hikmet
Hajdarbašić (Mujo) Hamid
Handrka (Amir) Nezir
Hasanbegović (Ahmed) Jasmina
Hasanović (Ahmet) Asim
Herceglić (Avdo) Fahrudin
Hodžić (Avdija) Fahrudin
Huko (Fejzo) Atif
Idrizi (Mustafa) Kemal
Ismaili (Šefkija) Sulejman
Jašarević (Hrustem) Mevlida
Jusufović (Refik) Fahrudin
Kajanija (Ćazim) Mejra
Kajanija (Rašid) Semir
Karadža (Alija) Mehmed
Karamustafić (Emina) Ferid
Sedrenik 304
Porčina 22
Mehmedagina 12
Nadlipe do 7b
Gornje Čebedžije 25
Gornje Čebedžije 29
Paje 3
Trčivode 28
Hladivode37
Alije Nametka
Rogina 31
Balibegovića22
Hladivode 76
Hladivode 74
Donje Trčivode 47
Gornje Čebedžije 7
Obhodža 113
Sedrenik 64
Rogina 29
Pogledine 12
Maguda 13
Goloderica 41
Alije Nametka 86
Hadžijska ravan 21
Obhodža 70
Mačkareva 33A
Kršilovac 4
Đeka 52
Močila 12
Močila - Terezija 7
Mošćanica 6
Nalina 14
Hošin Brijeg 112
Obhodža 121
Hladivode sokak 44
Kriva 7
Hendek 102
Zmajevac 38
Krka 16A
Čebedžije 20
Vrbanjuša 91
Gornje Čebedžije 7
Pastrma 3
Hladivode 90
Kamenica 49
Bostarići 23
Pogledine 19
Hadžijska Ravan 97A
Paje 11
List 29/32
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
Karić (Dervo) Nijaz
Karić (Ramiz) Fahrudin
Karkelja (Ibro) Osmo
Karkelja (Mujo) Miralem
Klino (Aljo) Nura
Klino (Ramo) Esed
Klino (Ramo) Muradif
Klino (Ramo) Murat
Klino (Smajo) Ibro
Kološ (Muhamed) Mehmed
Koso (Nezir) Mugdim
Kovačević (Ahmed) Almir
Kuko (Asim) Selver
Kulašin (Brahim) Ismet
Kumrić (Arif) Ramiz
Kurtović (Rašid) Emin
Ljuca (Ibro) Ramiz
Mekić (Asim) Rifet
Mešinović (Edhem) Avdija
Misinović (Aziz) Hajrudin
Moco (Ibro) Sakib
Mršović ( Redžep) Nijaz
Muhić (Ševkija) Behadil
Muhović (Ibrahim) Muhidin
Mujezonović (Asim) Akif
Muratović (Ajša) Dževad
Muratović (Redžep) Agim
Murtić (Mujo) Mustafa
Neradin (Šečo) Ramiz
Nimani (Derviš) Razija
Novalić (Osman) Midhat
Oraovčanin (Bego) Feriz
Osivčić (Smail) Mustafa
Pašalić (Hajrdin) Džemaludin
Pašić (Džafer) Džafer
Pazalja (Salko) Remzija
Pecikoza (Adem) Ramiz
Perendija (Bego) Fehim
Pešikan (Liborius) Alojzije
Pinjo (Mustafa) Sead
Podrug (Uzeir) Hasan
Podumljak (Ahmet) Zajim
Podumljak (Mujo) Halil
Potura (Halil) Nasuf
Rahić (Zita) Fahrudin
Rizvan (Meho) Hamdo
Ruhotina (Šaban) Himzo
Sejdić (Kasim) Jusuf
Sejdić (Ramiza) Nermin
Sedrenik 90
Bistrik Džamija 1
Pogledine 39
Sulejmana Zolja 46
Hambina carina 38
Obhodža 65
Obhodža 57
Obhodža 85
Hadžijska ravan 131
Mahmutovac 55
Sedrenik 62
Timurhanova 11
Ramića Banja 45
Pirin Brijeg 41
Škaljin Sokak
Iza Gaja Čikma 41
Nevjestina 62
Lipe 12-Obhodža
Sarajevskih Gazija 13b
Nalina bb
Ablagajin Sokak 11
Boguševac 28
Sedrenik 81 A
Bistrik Brijeg 12
Bistrik 61
Tandareva 18
Tandareva 8
Grličića brdo 28
G.Čebedžije
Sarajevskih Gazija 26
Garaplina 5
Alija Nametak 22
Alije Miladina 4
Ablagjin Sokak 53
Čebedžije 36
Očaktanum 30
Boguševac 13A
Brusulje 3
Hendek 3
Buđak 12
A. Sokak 13
Bostarići 95
Iza Gaja Čikma 45
Ćorbadžije Dede Mustafage 3
Krka 34
Velika Berkuša 29
Sedrenik 237
Mehmedagina 28
Mahmutovac 38
List 30/32
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
Selimbegović (Alija) Bajazid
Sjenar (Sulejmen) Elvira
Šabanić (Ahmet) Nermin
Šabeta (Rašid) Edhem
Šabotić (Ziko) Usnija
Šeho (Murat) Mehmed
Tatlić (Hamdo) Adil
Tatlić (Hilmo) Nermin
Trnka (Suljo) Sehija
Tufo (Ćamil) Fadil
Varešanović (Nezir) Arijana
Vražalica (Jusuf) Ferid
Zeković (Salih) Džemal
Zulčić (Hilmo) Nihad
Žiga (Šaćir) Vezira
Hodžić (Emin) Ismet
Hodžić (Šećo) Omer
Žilić (Dervo) Đemo
Aganović (Hajrudin) Hajreta
Ahmetagić (Mušan) Fazlija
Alić (Omer) Mirsad
Alomerović (Bajram) Husein
Aranautović (Salko) Akif
Avdibegović (Ramo) Amir
Bajraktarević (Mustafa) Ševala
Beriša (Sadik) Behram
Bešić (Besim) Dževad
Bešlija (Ahmed) Izet
Čeligija (Fuad) Nedžad
Čikarić (Adem) Fadil
Ćorović (Zajko) Suvad
Delić (Osman) Rasim
Dervišagić (Ramo) Džemal
Dević (Avdija) Edina
Dilberović (Rasim) Suno
Dilberović (Rasim) Zehrid
Dubičić (Meho) Mevludin
Durak (Suno) Zijad
Hajdarević (Šahbaz) Vahid
Hakić (Huso) Husein
Halač (Ramiz) Nedžad
Hodžić (Nezir) Ramiz
Karić (Husein) Nedžad
Karović (Taib) Ibrahim
Kašmo (Mahmut) Salih
Kerla (Hasiba) Begica
Kožljak (Ahmed) Ćazim
Kožljak (Mujo) Vahid
Kulo (Osman) Kasim
Jarčedoli 108
Baruthana 38
Ramića Banja 36
Bostarići 75
Abadžin put 5
Ablagijin Sokak 17
Haladivode 99
Sedrenik 165
Sulejmana Zolja 23
Komatin 87
Alije Nametka 1
Mahmutovac 49
10. Brdske Brigade 26
Boguševac 23
Bistrik Medresa 21
Mustafe Muje Pašića 109
Kramari
Tušila
Blagovac IV do 13
Vogošč.Odreda 15
Gora 52
Muje Šejte do 26
Gornja Jošanica III 20
Orahov Brijeg 157
Spasoje Blagovčaina 12
Skendera Kulenovića 16
Svrake, Miholjići 5
Ljubina 63
Omladinska 29
Orahov Brijeg 39
Branilaca Hotonja 119
Stara Željeznička stanica 15
Donji Hotonj IV/18
Donja Jošanica
Barica 15
Ejuba Delalić 51
Rosulje 15 do
Krivoglavci I 51
Krivoglavci II 23
Ramiza Alića 66
Spasoje Blagovčaina 14
Ugorsko
Rosulje 58
Blagovac IV do 13
Hotonj IV 74
Svrake II 35
Grab 8
Nova Cesta 47
Svrake IV 26
List 31/32
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Stari Grad
Trnovo
Trnovo
Trnovo
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
Kusić (Mehmed) Nezir
Mehić (Omer) Ismet
Memić (Suljo) Muhamed
Milavica (Salem) Emir
Muharemović (Hamed) Suvad
Mujić (Hasan) Sulejman
Omerović (Osman) Begzudin
Prutina (Alija) Behdžet
Rajkić (Salko) Miralem
Ramić (Abid) Salem
Ramić (Selim) Mehmed
Rovčanin (Mumin) Alija
Sajnica (Sulejman) Enes
Selimović (Osman) Rešid
Skenderović (Gano) Šukrija
Starogorac (Ibro) Izet
Suljagić (Muhamed) Sulejman
Suljagić (Sulejmen) Muhamed
Šuvalija (Hamid) Atif
Tabak (Nuhan) Ramo
Vilić (Duran) Hamdija
Žunić (Ibro) Ramiz
Remzije Veje 7
Rosulje VI
Podgaj 36 Semizovac
Svarake I
Branilaca Hotonja
Svrake Podgaj
Blagovac 122
Stara Cesta 38
Muje šejte 52
Rosulje 10A
Blagovac
Branilaca Hotonja 23
Uglješići 12
Krivoglavci I bb
Igmanska 24
Ramiza Alića86
Donja Vogošća 50
Donja Vogošća do 52
Vranjak 4
Skendera Kulenovića 61
Barica
Jošanička 34
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Vogošća
Zaključno sa rednim brojem 1521.
II
Lica od rednog broja 566 pa do 1521 su lica koja imaju potpunu dokumentaciju ali im se nije moglo
udovoljiti zahtjevima zbog ograničenih budžetskih sredstava za ovu namjenu u 2014.godini.
III
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Ova Lista je konačna u upravnom postupku i protiv iste nije dopuštena
žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana
objavljivanja Obavještenja u dnevnom listu.
Obradila:
Dženana Mistrić
Kontrolisao:
Osman Smajlović
MINISTAR
mr. Faid Hećo
List 32/32
Download

Ogrjev - 2014 - Potpuni Konacna.pdf