Ilid`a l Decembar 2013.l Broj 122
NAJBOLJI LIKOVNI
RADOVI U^ENIKA
NA KALENDARU
OP]INE [email protected]
ZA 2014. GODINU
2
INFORMATIVNI BILTEN OP]INE [email protected]
SVE^ANA SJEDNICA OP]INSKOG VIJE]A
Bud`et Op}ine Ilid`a 21.550.000 KM
O
p}insko vije}e Ilid`a je na 12. redovnoj sjednici
odr`anoj 26. decembra 2013. godine u
Multifunkcionalnoj sali donijelo Prijedlog Bud`eta za
2014. godinu u iznosu 21.550.000 KM.
Najve}i dio Bud`eta planiran je za kapitalne projekte
6.280.000 KM, 600.000 KM za udru`enje gra|ana,
250.000 KM za kulturu, 300.000 KM za sport, 250.000
KM za obrazovanje, nauku i mlade. Kako je planirano,
Bud`et }e se trošiti, izme|u ostalog i za subvencije privatnim preduze}ima i poduzetnicima 300.000 KM, subvencije javnim preduze}ima 401.000 KM, za socijalne pomo}i
pojedincima 300.000KM, vjerske objekte 250.000 KM.
Imaju}i u vidu da je BiH zemlja u tranziciji da ima
izra`enu potrebu za provo|enjem reformi poreznog sistema, jer je postoje}i neadekvatan i neefikasan i nije kompatibilan sa rješenjim a i tendencijama EU, neophodno je
stvoriti uslove da se reforme provedu na nivou BiH i
entiteta, odnosno da oba nivoa postignu saglasnosti za
Stipendije za 80 u~enika i
163 talentovana studenta
O
dluka o stipendiranju talentovanih u~enika i studenata u akademskoj/školskoj 2013/2014. godini
bila je na dnevnom redu 12. redovne sjednice
Op}inskog vije}a Ilid`a. Mjese~ni iznos stipendije za
u~enike i studente prve godine je 78 KM, a za studente
(druge-šeste godine) kre}e se u rasponu od 96 do 120
KM zavisno od rezultata postignutog u prethodnoj
godini. Stipendije }e se dodjeljivati deset mjeseci.
Kriterije konkursa zadovoljili su 243, od toga 80
u~enika i 163 studenta.
brzo provo|enje reforme, tj. dogradnju postoje}eg
poreznog sistema. Smanjivanje javne potrošnje promjena
strukture javnih rashoda, po ekonomskoj namjeni i
izra`enija fiskalna regulativa mogu biti po`eljan okvir
razvoja, jer smanjivanje javnih rashoda pove}ava investicije i podi`e konkurentnost privrede. Javna rasprava o
Nacrtu Bud`eta je provedena u svim MZ, po principu teritorijalne povezanosti i svi zahtjevi za apliciranje u finansiranje iz bud`eta Op}ine Ilid`a za 2014. postoje u resornim slu`bama. Op}insko vije}e donijelo je i Odluku o
izvršenju Bud`eta Op}ine Ilid`a za 2014. godinu. Tom
Odlukom ure|uje se struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Bud`eta Op}ine Ilid`a za 2014. godinu, njegovo izvršavanje, prioriteti pla}anja, zadu`ivanje i finansijsko izvještavanje. Bud`et izvršava Op}inski na~elnik u
skladu sa zakonom i osigurava primjenu odluka.
Stipendije za djecu
slabijeg imovnog stanja
O
p}insko vije}e donijelo je Odluku o stipendiranju
u~enika i studenata slabijeg imovnog stanja u školskoj/akademskoj 2013/14. Tom odlukom stipendije }e
dobiti 87, od toga 32 studenta i 55 u~enika. Mjese~ni
iznos stipendije za u~enike je 75 KM, a za studente 100
KM. Stipendije }e se dodjeljivati 10 mjeseci.
Na redovnoj sjednici vije}nici su donijeli i Odluku o
stipendiranju djece bez oba roditelja i djece bez
roditeljskog staranja. Stipendirat }e se 46, od toga 21
student, 8 u~enika srednjih škola, te 17 u~enika
osnovnih škola. U~enicima osnovnih i srednjih škola
dodjeljivat }e se se po 75 KM a po 100 KM studentima.
INFORMATIVNI BILTEN OP]INE [email protected]
3
REDOVNA SJEDNICA OP]INSKOG VIJE]A
Prijedlog Odluke o
pristupanju i usvajanju
RP „Kova~i“
O
p}insko vije}e na 12. redovnoj sjednici donijelo je
Prijedlog odluke o pristupanju i usvajanju RP
„Kova~i“.
Površina obuhvata iznosi 78,5 ha. Izradom plana nastojat }e se nadopuniti postoje}i sadr`aji naselja u cilju
poboljšanja kvaliteta `ivljenja stanovnika, kao što je
nadopuna sadr`aja uslu`nih djelatnosti i društevene
infrastrukture, stanovanja u okviru prostornih
mogu}nosti a u saradnji sa op}inskom slu`bom i MZ-om.
Neophodno je u saradnji sa kantonalnim Zavodom
za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a
ustanoviti da li postoje vrijednosti naslije|a kao i mjere
o~uvanja istog. Za potrebe ovog plana, izme|u ostalog,
potrebno je na osnovu ure|enog korita rijeke Ve~erice
kroz naselje Kova~i i regulacije vodotoka prema
@eljeznici uraditi analizu uticaja velikih voda i na
osnovu dobijenih rezultata utvrditi potrebne mjere
zaštite od plavljenja na nivou idejnog rješenje. Okvirna
sredstva za pripremu plana i izradu plana u iznosu
112.350.00 KM obezbijedit }e Op}ina Ilid`a kao nosilac
pripreme, a stvarni troškovi }e se utvditi nakon
provo|enja tenderskih postupaka.
Prijedlozi akata o
regulisanju imovinskopravnih odnosa
V
ije}e je na sjednici usvojilo prijedlog akata o regulisanju imovinsko-pravnih odnosa i to prijedloge
zaklju~aka o neprihvatanju ponuda sljede}ih nosilaca
prava korištenja: Krošnjar Slobodana i Zgodi}
Muhameda. Usvojen je prijedlog zaklju~ka za obnovu
postupka za Be}irovi} Sulejmana, te prijedlozi rješenja o
rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu legalizacije
stambenih objekata po zahtjevima Bo`i} Nenada, Spahi}
Ahmeta, Bi~evi} Izeta i Mahire, Had`i} Nedima,
Omerbegovi} Ramiza, Šabanovi} Envera, D`omba
Emina, Turulja Idriza i ^engi} Edina, kao i prijedlog
rješenja o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu
legalizacije poslovnog objekta po zahtjevu Ljubas @arka i
prijedlog rješenja u svrhu legalizacije stambenoposlovnog objekta Talovi} Fele. Vije}e je usvojilo i prijedlog rješenja o davanju saglasnosti za otu|enje nedovršene
zgrade zajedno sa zemljištem pod zgradom po zahtjevima
Mijatovi} \ure i Šimunovi} Vitomira.
Usvojena Strategija prema
mladima Op}ine Ild`a
O
p}insko vije}e usvojilo je Strategiju prema mladima Op}ine Ilid`a sa akcionim planom 2014-2016.
Op}ina Ilid`a Strategijom `eli stvoriti sredinu koja }e
omogu}iti kvalitetan `ivot mlade populacije, ali i uticati
da se mladi ljudi aktivno uklju~e u rješavanju svih
društvenih problema i omogu}iti im da predstave svoje
kreativne ideje i podr`ati one koji doprinose unaprije|enju `ivota na ovim prostorima. Op}ina ne mo`e
promjeniti realnost u Bosni i Hercegovini, a ni u svojoj
sredini preko no}i jer ne postoje dovoljni finansijski, a
ni ljudski resursi. Stoga je Op}ina pristupila sistematskom i planskom rješavanju problema i ispunjavanje
potreba mladi, a najbolji na~ina za takav pristup je ova
Strategija prema mladima. Mladi su uz druge subjekte
bili svestrano uklju~eni u izradu ovog dokumenta i oni
trebaju uzeti budu}nost u svoje ruke, a Op}ina }e im
pomo}i u tome. Strategija je ura|ena s ciljem da na|e
svoju primjenu u roku za koji je predvi|ena. Provo|enje
strategije koja obuhvata sedam razli~itih oblasti djelovanja omogu}uje svrsishodan pristup unaprije|enju
polo`aja mladi na podru~ju op}ine Ilid`a. Kreiranje i
razvoj omladinske politike Op}ine Ilid`a temelji se na
Zakonu o mladima Federacije Bosne i Hercegovine,
preporukama relevantnih evropskih dokumenata i
rezolucije o mladima Bosne i Hercegovine.
Izmjene i dopune odluke o
priznanjima Op}ine Ilid`a
O
p}insko vije}e je na sjednici usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o priznanjima Op}ine
Ilid`a. Ovim izmjenama utvr|uju se priznanja Op}ine
Ilid`a koja se dodjeljuju pojedincima i kolektivima sa
podru~ja op}ine Ilid`a za izuzetne uspjehe u razvoju
privrednih i društvenih djelatnosti, kao i zna~ajan doprinos u odbrani op}ine. Priznanja u smislu ove Odluke o
izmjenama i dopunama su: Zlatna plaketa, Srebrna plaketa i Zahvalnica. Uz Zlatnu plaketu dodjeljuje se i nov~ana
nagrada u iznosu 1.000 KM, a uz Srebrnu u iznosu od 500
KM. Izmjenama je proširen krug onih kojima se ne mogu
dodjeljivati priznanja i to vije}nicima Op}inskog vije}a
Ilid`a i ~lanovima savjeta mjesnih zajednica u vrijeme trajanja mandata. O broju, vrsti i dobitnicima priznanja
odlu~uje Op}insko vije}e Ilid`a.
4
INFORMATIVNI BILTEN OP]INE [email protected]
REDOVNA SJEDNICA OP]INSKOG VIJE]A
Program rada Op}inskog
vije}a za 2014. godinu
V
O
Odluka o usvajanju
i provo|enju
RP „Donji Kotorac“
p}insko vije}e na 12. redovnoj sjednici donijelo je i
Odluku o usvajanju i Odluku o provo|enju RP
„Donji Kotorac“. Ve}i dio teritorije obuhva}ene planom
danas je anga`ovan za individualnu stambenu izgradnju.
Planom se predvi|a 251 nova parcela za izgradnju indivudalnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata. Ukupna
površina obuhvata 41.1 ha.
Informacija o ugro`enosti
od NUS-a i MES-a
I
nformacija o ugro`enosti teritorije op}ine Ilid`a od neeksplodiranih ubojnih sredstava i minsko-eksplozivnih
sredstva bila je jedna od ta~aka dnevnog reda 12. redovne
sjednice Op}inskog vije}a odr`ane 26. decembra u
Multifunkcionalnoj sali. Kako se navodi u Informaciji minska polja, još uvijek se nalaze na teritoriji iznad preduze}a
„Famos“, iznad kamenoloma Krupac, preko brda Smrdelj,
do sela Jasen, preko Guš}a do Vidovca- Straišta i sela
Zoranovi}i.
U MZ Vrelo Bosne minska polja su iznad Vrela Bosne i
dio Golog brda. U MZ Rakovica, zahva}ene su teritorije koje
se nalaze na potezu Oštrik, Zenik, Vela, Kokoška, Batalovo
brdo-Plješevac. Još uvijek na podru~ju naše op}ine ima puno
rizi~nih površina i potrebno je ulo`iti mnogo truda i sredstava da bi se ovaj problem riješio. Rizi~ne površine svrstane su
u tri kategorije: prvi prioritet obuhvata deminiranje objekta,
infrastrukture i terena koji garantuju odr`iv povratak i rad,
zatim deminiranje poljoprivrednog zemljišta, te deminiranje
šumskih kompleksa. Na podru~ju op}ine Ilid`e za deminiranje, kako stoji u Informaciji, ostaje još 5.000.000 kvadratnih metara, za što je potrebno obezbijediti oko 13.500.000
KM. Slu`ba civilne zaštite }e i u narednom periodu te`iti da
još bolje i kvalitetnije pristupio ovoj problematici kako bi sva
podru~ja bila pbra|ena projektima i nastavio se uspješan
proces deminiranje na podru~ju naše op}ine. Po pitanju
deminiranja Op}ina Ilid`a je u predhodnog ciklusu deminiranja bila jedna od uspješnijih op}ina u BiH u kojoj nije bilo
ni jedne `rtve. U 2013. godini Op}ina Ilid`a je iz Bud`eta za
ove namjene izdvojila 200.000 KM.
ije}e je na sjednici usvojilo Program rada Op}inskog
vije}a Ilid`a za 2014. godinu, kojim su utvr|eni zadaci
i prijedlozi akata koje }e Vije}e razmatrati u toku naredne
godine, a koji proizilaze iz zakona, utvr|ene politike i
ekonomskog razvoja op}ine, kao i druga pitanja iz njegog
samoupravnog djelokruga.
Na dnevnom redu Op}inskog vije}a na redovnim sjednicama tokom 2014. godine, pored bud`eta na}i }e se i
nacrti, prijedlozi odluka, informacije, izvještaji i drugi akti
iz njegove nadle`nosti.
Op}insko vije}e u 2014. godini planiralo je i odr`avnje
jedne tematske sjednice na kojoj }e se raspravljati o
pru`anju zdravstvenih usluga na podru~ju Op}ine Ilid`a.
Planirano je odr`avanje tri sve~ane sjednice u povodu obilje`avanja 1. marta - Dana nezavisnosti Bosne i
Hercegovine, 12. marta - Dana Op}ine Ilid`a i 25. novembra - Dana dr`avnosti Bosne i Hercegovine.
Pored utvr|enih ta~aka u Programu rada Op}inskog
vije}a za 2014. godinu, Vije}e }e donositi odluke i druge
akte iz svoje nadle`nosti na prijedlog Op}inskog na~elnika
prema programu rada slu`bi za upravu izvršne vlasti u njihovoj teku}oj djelatnosti, kao i na osnovu akata koje budu
donosili nale`ni organi Federacije BiH i kantona Sarajevo.
Informacija o uspjehu u
u~enju i vladanju
ije}nici su primili k znanju i Informaciju o uspjehu u
V
u~enju i vladanju u~enika osnovnih i srednjih škola na
podru~ju op}ine Ilid`a u školskoj 2012/2013. godini. U
deset javnih obrazovnih ustanova nastavu je poha|alo
5.440 u~enika u 251 odjeljenje, što je za 132 u~enika i tri
odjeljenja manje u odnosu na predhodu školsku godinu.
Osnovnu muzi~ku školu poha|alo je 340 u~enika u 31
odjeljenju, a „El-manar“ poha|alo je 186 u~enika u deset
odjeljenja. Vladanje u~enika najdirektnije uti~e na sveop}i
uspjeh u odgojno-obrazovnom provesu, a procenat u~enika
sa primjerenim vladanjem je 93. Analiziraju}i socijalnu
kartu u~enika, 415 u~enik `ivi u nepotpunim porodicama,
sedam u~enika su bez oba roditelja, a 32 su kod staratelja,
hranitelja ili usvojitelja. U stanju socijane potrebe su
porodice 629 u~enika. Kako se navodi u Informaciji uspjeh
u~enika u školskoj 2012/2013. godine je 4,33. U slobodne
aktivnosti u~enika bilo je uklju~eno 4.409, a realizovano je
9.272 ~asa, a u osnovnoj školi „El-Manar“, 372 u~enika koji
su imali 910 ~asova.
U ^etvrtoj gimnaziji Ilid`a u školskoj 2012/2013. nastavu je poha|alo 614 u~enika raspore|enih u 24 odjeljenja.
Odli~nih je bilo 152, vrlo dobrih 310, dobrih 168,
dovoljnih jedno, nedovoljnih ~etvero. Primjereno vladanje
imalo je 490 u~enika. U školsku 2013/2014. upisano je 534
u~enika raspore|enh u 23 odjeljenja.
U Srednjoj tehni~koj školi grafi~kih tehnologija, dizajna i multimedija Ilid`a školske 2012/2013. godine nastavu
je poha|alo 595 u~enika u 21 odjeljenju.
Odli~nih u~enika je bilo 110, vrlo dobrih 253, dobrih
193, dovoljnih 26, nedovoljnih 12. Primjerno vladanje
imalo je 411. U školskoj 2013/2014 upisao je 565 u~enika.
INFORMATIVNI BILTEN OP]INE [email protected]
5
Gra|ani kreirali Bud`et
N
akon što je Op}insko vije}e Ilid`a na sjednici odr`anoj
28. novembra utvrdilo Nacrt Bud`eta Op}ine Ilid`a za
2014. godinu u iznosu 21.550.000 KM, upu}en je na javnu
raspravu, tokom koje su svih 16 mjesnih zajednica organizovale zborove gra|ana. Lokalno stanovništvo je na zborovima
imalo priliku iznijeti svoje zahtjeve za realizaciju projekata
sredstvima op}inskog bud`eta za 2014. godinu. Na svim
javnim jaspravama prisustvovao je i na~elnik Op}ine Ilid`a
prof. dr. Senaid Memi}, sa saradnicima.
U MZ Butmir gra|ani su, izme|u ostalog, tra`ili nastavak rekonstrukcije Aerodromske ulice, asfaltiranje u ulicama Lopate, Mlinska, Plavi put, Butmirska cesta od 251-283,
nastavak regulacije nedovršenog dijela korita Tilave, kao i
~iš}enje korita Tilave od spoja sa MZ Donji Kotorac.
Gra|ani Donjeg Kotorca na zboru zatra`ili su da se dovrši
zapo~ete aktivnosti oko usvajanja RP ovog naselja, da se
uredi saobra}ajnica u ulici Tuneli, trajno reguliše vodotok
male Tilave, izgradi javna rasvjeta na potezu od ratnog tunela
do Aerodromske ulice. Prioritet na zboru gra|ana Sokolovi}Kolonije je da se nastavi sa provedbeno planskom dokumentacijom u ulici Zeleni put, Hrasni~ka cesta, Seada
Bublina, Igmanska cesta, Podigmanska, zatim nastavak radova na izgradnji saobra}ajnice sa šetalištem na relaciji od
mosta Alije Izetbegovi}-ratni most, nastavak radova na
Hrasni~koj cesti, presvla~enje ulica novima slojem asfalta:
Bra}e Bu~an, Sestara Eli~i}, D`ananove, Nihadije, Ferhatpaše Sokolovi}a, Jusufa Bublina, Bihorske, te asfaltiranje
ulica Huseina \oze do centralne d`amije, Bjelašni~ke krak,
dogradnja Pete osnovne škole, projektovanje i sanacija Doma
22. april, samo su neki od prioriteta koji su izneseni na zboru
gra|ana M Sokolovi}-Kolonija.
Izraditi projektnu dokumentaciju i realizovati projekat
navodnjavanja sportskih terena u sklopu stadiona Famos,
rekonstrukcija i asfaltiranje, kao i izgradnja kišnog kolektora i pješa~kih staza u ulici Derviš paše Bajezidagi}a,
proširenje i rekonstrukcija djela ulice Gaj, postavljanje video
nadzora u ulici dr. Halid bega Hrasnice, samo su neki od prioriteta gra|ana MZ Hrasnica I. U MZ Hrasnica II potrebna
je izmjena i dopuna RP Hrasnica II, rekonstrukcija ulica
Ejuba Sarajki}a, Stari Kova~i, dr. Halid bega Hrasnice,
]amila Mari}a, 15. maj, rekonstrukcija vodovodne mre`e u
ulici Glavogodina, Stoj~evac, zamjena vodovodnih cijevi na
cijelom podru~ju MZ, a naro~ito u ulicama gdje se vrši
rekonstrukcija saobra}ajnica, rekonstrukcija mosta u ulici
Stoj~evac, izgradnja sportske plohe u ulici Stari Kova~i,
samo su neki od priorita gra|ana ove MZ.
Gra|ani MZ Centar tra`ili su izradu RP za naselje Pejton,
proširenje parking prostora u naselju Pejton, završetak ulica
Abdulaha ef. Kantamirije, rekonstrukcije ulice Gazi Hasanpaše, izgradnja kanalicione mre`e u ulici Zaima Top~i}a od
broja 5 do 33.
Gra|ani MZ Lu`ani iznijeli su neke od prioriteta: izvršiti postavljenje sigurnosnih kamera-video nadzora u ulicama
Samira ]atovi}a Kobre-parking, Ramiza Jašara, Vinka
Šamarli}a, Krste Hegeduši}a, ^etvrte viteške brigade,
Hamze ^elenke, regulisanje saobra}ajne signalizaije u u`em
podru~ju naselja, izgradnja autobuske stanice u ulici Ramiza
Jašara.
Neki od zahtjeva gra|ana MZ Vreoca su: rekonstrukcija
ulice Vreoca, asfaltiranje ulice Bla`ujski drum, nastavak
asfaltiranja Lu`ansko polje, izgradnja kanalizacione mre`e u
djelu ulice Bla`ujski drum, izgradnja sportske plohe, a u MZ
Vrelo Bosne: rekonstrukcija ulice Plandište, postavljanje hor-
izontalne i vertikalne signalizacije ili izgradnja kru`nog toka
na raskrš}u magistralnog puta M -17 Plandište-Vrelo Bosne,
te izgradnja autobuskih nadstrešnica na svim stajalištima.
Gra|ani MZ Bla`uj smatraju da u 2014. treba da se riješi
sanacija ulice Mitri}i, proširenje puteva od mosta do
raskrsnice Remze Ahmetovi}a, asfaltiranje ulica Vlakovo,
Roga~i}i,Stara pruga, Planta`a, Nadosjek, izgradnja kanala
za otpadne vode u ulici Mitri}i, izgradnja vodovodne mre`e
u ulicama Kamenolom, Planta`e i Vidovci.
Asfaltiranje ošte}enih djelova prilikom polaganja
vodovodnih cijevi u ulicama: Stanjevac, Kakrinjski put,
Šamin gaj, ^esma, Bistri~ki put, zapo~eti radove prema postoje}em projektu izgradnje kanalizacione mre`e, izgradnja
sportskih terena sa ogradom u krugu škola, osvjetljenje igrališta iznad d`amje, samo su neki od prioriteta gra|ana iznesenih na zboru u MZ Rakovica.
U MZ Osjek na zboru gra|ana izneseni su prijedlozi:
pristupanje izrade, izmjene i dopuna RP za ulice Mekote,
Gornji Osjek, Gaj brdo, Drage Filipovi}a, Hendekuša,
Bratuna~ka cesta, Osje~ki put, rješavanje imovinsko-pravnih
odnosa vezano za lokaciju trafostanice u ulici Drage
Filipovi}a, izgradnja nove saobra}ajnice po ura|enom projektu od ulaza u Osjek prema novom mostu, projektovanje i
izgradnja kanalizacione mre`e u ulici Hendekuša, nastavak
regulacije korita Zujevine.
Na zboru gra|ana MZ Otes izneseni su zahtjevi:izgradnja izlaza za brzu cestu iz pravca Otesa prema Sarajevu, projektovanje zgrade osnovne škole, izgradnja vodovodne mre`e
u ulicama Terovi}a, Sastavci, Senada Fazli}a i ^itlu~ka,
asfaltiranje uz u~eš}e gra|ana,dogradnja javne rasvjete u ulicama Sastavci, Oteška, Senada Fazli}a.
Gra|ani MZ Stup iznijeli su: nastavak aktivnosti na izradi RP Azi}i, dopuna RP Energoinvest, pokretanje inicijative
za izgradnju osnovne škole, regulisanje vodotoka Dobrinje,
reonstrukcija glavne ulice Ismeta Alajbegovi}a Šerbe, asfaltiranje ulica uz u~eš}e gra|ana,a MZ Stup II: izmjene i dopune
RP Stup Nukleus, rekonstrukcija saobra}ajnice u ulicama
Dobrinjska, Lepeni~ka 101, izgradnja kanalizione mre`e u
dva kraka Kasindolske, nastavak izgradnje korita Dobrinje,
izgradnja osnovne škole, proširenje prostora ambulante i
uvo|enej druge smjene.
Gra|ani MZ Stupsko brdo istakli su: asfalitanje ulica 18.
Septembra i dio ulice Olivera Ibrahimovi}a, postavljanje i
ugradnja semafora na raskrsnici ulica dr. Kasima Begi}a i Aleje
Bosne Srebrne, postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije na cijelom podru~ju MZ, le`e}ih policajaca, izgradnja
odvoda oborinskih voda sa saobra}ajnica,te izgradnju
nogometnog igrališta u krugu bivše kasarne u Ned`ari}ima,
izgradnja dje~ijeg igrališta sa prate}im mobilijerom.
6
INFORMATIVNI BILTEN OP]INE [email protected]
Op}ina Ilid`a i Srebrenica
potpisale Sporazum o
saradnji
N
a~elnici op}ina Ilid`a i Srebrenice, prof. dr. Senaid
Memi} i ]amil Durakovi}, 17. decembra u prostorijama
Op}ine Ilid`a, potpisali su Sporazum o razumijevanju i
saradnji.
Op}ina Ilid`a }e ovim sporazumom pru`iti finansijsku
podršku Srebrenici s ciljem promovisanja znanja, duha
zajedništva i me|usobnog pomaganja gra|ana ove dvije
op}ine.
„ Iako je prošlo 17 godina od završetka rata, i dalje u
Srebrenici ima mnogo problema sa kojima mi ne mo`emo
sami da se izborimo. Zato nam je svaka pomo} dobrodošla
pogotovo od Op}ine Ilid`a u kojoj `ivi veliki broj izbjeglica
iz isto~ne Bosne. Drago nam je što su u Op}ini Ilid`a, prepoznali probleme naših gra|ana i što }e nam pomo}i u realizaciji infrastrukturnih i drugih projekata i nadamo se da }e
sporazum u cjelosti biti implementiran“, rekao je Durakovi}.
Na~elnik Op}ine Ilid`a prof. dr. Senaid Memi} je kazao
da se Srebrenica ne mora spominjati samo u ratnom kontek-
Zapo~ela realizacija
Projekta poboljšanja
poslovnog okru`enja i
konkurentnosti u Op}ini
Ilid`a
M
e|unarodna finansijska korporacija (IFC), ~lanica
Grupacije Svjetske banke i Op}ina Ilid`a krajem
novembra ove godine potpisali su Ugovor o saradnji u oblasti
poboljšanja poslovnog okru`enja na Ilid`i.
stu, i 11. jula, ve} je se treba sjetiti i dok se raspodjeljuju sredstva u op}ini u toku ~itave godine.
[email protected] donirati u obrazovanje, komunalne djelatnosti,
ali i u kulturu, sport i sve drugo što }e doprinjeti boljem i
kvalitetnijem `ivotu gra|ana Srebrenice. @elimo, prije svega,
da oni znaju da imaju prijatelje u Op}ini Ilid`a na koje se
mogu osloniti u svakoj situaciji. Ovdje smo bili jednoglasni,
Vije}e, na~elnik i gra|ani“, istakao je Memi}.
Osnovni ciljevi Projekta su: smanjenje rizika i troškova
poslovanja, ~ime bi se poboljšalo poslovno okru`enje i
pove}ala konkurentnost op}ine Ilid`a, poboljšali uslovi za
`ivot gra|ana kroz pove}enja direktnih stranih investicija i
pove}anje izvoza, kao i unaprije|enje uslova za poslovanje
pravnih subjekta kroz pojednostavljenje administrativnih
postupaka i kvalitetnije pru`anje usluga.
Kako je re~eno na obuci, ovim projektom o~ekuje se
smanjenje troškova u procesu dobijanja dozvola, odobrenja,
saglasnosti, broja dokumenata i koraka potrebnih da se
završe odre|ene procedure, kao i smanjenje vremena
potrebnog za rješavanje predmeta. Pove}enje transparentnosti, predvidivosti i pouzdanosti procedura i informacija, te
poboljšanje op}inskih usluga i pove}enje efikasnosti su
tako|er o~ekivani rezultati ovog projekta. IFC Projekat
poboljšanja poslovnog okru`enja u Op}ini Ilid`a realizuje se
uz pomo} Kraljevine Švedske.
Uru~eni ugovori o
stipendiranju u~enika i
studenata slabijeg
imovnog stanja
O
Zajedni~ki projekt, rezultat je opredjeljenja Op}ine Ilid`a
da aktivno u~estvuje u postupku reforme administrativnih
postupaka, zbog kvalitetnijeg pru`anja usluga gra|anima i
privrednim subjektima, unaprije|enja uslova smanjenja
rizika i troškova poslovanja. Prva obuka, sa radnom grupom,
koju je imenovao op}inski na~elnik prof. dr. Senaid Memi},
odr`ana je 11. decembra u Multimedijalnoj sali Op}ine
Ilid`a.
p}insko vije}e donijelo je Odluku o dodjeli stipendija
u~enicima srednjih škola Kantona Sarajevo i redovnim studentima visokoškolskih ustanova Univerziteta u
Sarajevu slabijeg imovnog stanja u školskoj 2012/2013.
godini. Na raspisani konkurs od prijavljenih 124 njih 87 je
ispunjavalo kriterije konkursa koji su i ostvarili pravo na
stipendiju.
Tim povodom u Multifunkcionalnoj sali Op}ine Ilid`a
30. decembra 2013. godine sve~ano su uru~eni ugovori za
stipendiranje 87 u~enika i studenata slabijeg imovnog
stanja. Stipendije je dobilo 55 u~enika u iznosu od 75 KM
u trajanju od 10 mjeseci i 32 studenta u iznosu od 100 KM
u trajanju od 10 mjeseci. Ugovore je uru~ila Sejda
Topalovi}, pomo}nica na~elnika za rad, socijalna pitanja,
zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica.
INFORMATIVNI BILTEN OP]INE [email protected]
7
Prvi radni sastanak
na~elnika Memi}a i
menad`era IFC-a Šahovi}a
P
oboljšanje poslovnog okru`enja i konkurentnosti u
Op}ini Ilid`a bila je tema prvog radnog sastanka na~elnika Op}ine Ilid`a prof. dr. Senaida Memi}a i menad`era ovog
projekta, Me|unarodne finansijske korporacija (IFC), ~lanice Grupacije Svjetske banke, Tarika Šahovica, koji je odr`an
23. decembra 2013. godine u Op}ini Ilid`a.
Zajedni~ki projekt, rezultat je opredjeljenja Op}ine Ilid`a
da aktivno u~estvuje u postupku reforme administrativnih
postupaka, zbog kvalitetnijeg pru`anja usluga gra|anima i
privrednim subjektima, unaprije|enja uslova smanjenja
rizika i troškova poslovanja
„Op}ina Ilid`a }e provesti reformu administrativnih postupaka koje u svom radu primjenjuje administracija op}ine,
usvojiti, izmjeniti ili dopuniti sve op}inske propise ~ije usvajanje i izmjene budu preduslov za implementaciju usvojenih
preporuka za unaprije|enje administrativnih postupaka. Mi
}emo izraditi i uspostaviti registar administrativnih postupaka koji su u nadle`nosti op}ine, a do 15. januara, predvi|eno je da budu popunjeni svi obrasci za prijavu postupaka. Najbitnije je da }e se pojednostaviti procedura za naše
gra|ane i privrednike, odnosno da }e se smanjiti troškovi za
dobijanje dokumentacije“ izjavio je na~elnik Op}ine Ilid`a
prof. dr. Senaid Memi}.
„Nadamo se da }e se ovaj projekat uspješno realizirati jer
Op}ina Ilid`a se pokazala kao dobar partner ve} sada.
Projekat ide po planu i trajat }e 12 mjeseci, a posebna pa`nja
}e se posvetiti analizi rokova, taksi, naknada, obrazaca, informacija i dokumentacije za svaki od popisanih administrativnih postupaka koje provodi Op}ina Ilid`a“,rekao je,
izme|u ostalog menad`er IFC-a Tarik Šahovi}.
Odr`ana javna rasprava o
Nacrtu Strategije razvoja
lokalnih cesta
U
N
Gra|ani razgovarali s
na~elnikom
a~elnik Op}ine Ilid`a prof. dr. Senaid Memi} 24.
decembra 2103. godine u Op}ini Ilid`a primio je 40tak gra|ana, koji su se prijavili za razgovor s njim.
Osim na~elnika prijemu su prisustvovali i njegovi
pomo}nici. I ovog utorka, veliki broj gra|ana došao je na
razgovor, u `elji da riješi širok spektar najraznovrsnijih
problema.
Hakija, Meho i Šemso Selimi}, došli su da zahvale
na~elniku koji im je pomogao u rješavanju njihovih problema. Najve}i broj izlo`enih pitanja odnosio se na legalizaciju objekata, nezaposlenost, socijalnu problematiku i
djelokrug inspekcijskih poslova. Mnogi sugra|ani došli su
u namjeri da im se riješi i neko pitanje koje nije u
nadle`nosti na~elnika.
Tokom ove godine 2013. godine, koriste}i ovakvu
formu razgovora, sa na~elnikom, susrelo se oko 6.000
gra|ana, sa ciljem neposrednog kontakta i pomo}i u rješavanju mahom egzistencijalnih, ali i drugih problema.
Multifunkcionalnoj sali op}ine Ilid`a 18. decembra
2013. godine odr`ana je javna rasprava o Nacrtu
Strategije razvoja lokalnih cesta op}ine Ilid`a za period
2014-2024. Predstavnici Slu`be za razvoj, investicije i
komunalne poslove prezentovali su Nacrt prisutnim iz
mjesnih zajednica, ustanova i javnih preduze}a.
Pitanja predlaga~ima, najviše su se odnosila na
ure|enje cesta u MZ, pješa~kih staza i saobra}ajne signalizacije.
Podsje}amo, da svi zainteresovani gra|ani mogli su u
pisanoj formi dostaviti svoje primjedbe, prijedloge, mišljenja i sugestije Slu`bi za razvoj, investicije i komunalne
poslove putem Centra za pru`anje usluga gra|anima
Op}ine Ilid`a do 28. decembra 2013. godine, kako bi bile
uvrštene u Prijedlog Strategije razvoja lokalnih cesta.
8
INFORMATIVNI BILTEN OP]INE [email protected]
Prijem za u~enike
~iji radovi krase
kalendar Op}ine
Ilid`a
U
Op}ini Ilid`a 27. decembra
2013. godine uprili~ena je
prezentacija op}inskog kalendara za
2014. godinu na kojem su i ove godine
štampani najljepši likovni radovi
u~enika osnovnih i srednjih škola.
Prezentaciji su prisustvovali autori
likovnih radova, kao i nastavnici
likovne kulture.
Na~elnik Op}ine Ilid`a prof.dr.
Senaid Memi} ~estitao je u~enicima
~iji se radovi nalaze na kalendaru, njihovim nastavnicima, te tom prilikom
im uru~io prigodne nov~ane nagrade.
„Vi ste naš ponos. Ne zaboravite
nikad da ste vi stanovnici Ilid`e, u~enici škola sa naše
Ilid`e i gdje god budete predstavljali svoje umjetni~ke
radove, nikad ne zaboravite predstaviti ljepote Ilid`e.
Trudite se i dalje, a ovo je samo skromni dar koji, nadam
se, makar malo }e vas usre}iti. @elim vam puno uspjeha u
u `ivotu i daljem radu“ dodao je, izme|u ostalog, na~elnik
Memi}.
Nejra Cokovi} u~enica je devetog razreda Šeste
osnovne škole i jedna je od u~enica ~iji je rad odabran za
op}inski kalendar.
„Veoma sam sretna što je moj rad izabran. Uradila sam
najbolje što sam znala, a crtala sam tri religiozna objekata
na Ilid`i“dodala je Nejra Cokovi}.
Emina Sal~in, u~enica sedmog razreda Druge
osnovne škole, tako|er je nagra|ena, a njen rad stoji na
kalandaru u mjescu oktobru.
-Ponosna sam što je moj rad izabran. Nacrtala sam
Veliku aleju, jer je to nešto što je prepoznatljivo na našoj
Polo`eno cvije}e ispred
spomen-obilje`ja u Otesu
U
organizaciji Zelenih beretki, Pokreta~a otpora i
Prve samostalne brigade Stup, 4. decembra 2013.
godine obilje`en je Dan sje}anja na poginule borce
Otesa.
Zajedni~ka delegacija ovih udru`enja polo`ila je
cvije}a na spomen- obilje`ju u Otesu. Prisutni su odali
po~ast poginulim borcima i šehidima u~enjem Fatihe i
minutom šutnje.
„Okupili smo se kako bi se prisjetili naših poginulih
sugra|ana i da poru~imo ujedno da oni nisu, niti }e ikad
biti zaboravljeni. Našim mladim generacijama uvijek
moramo pri~ati historiju da se nikad ne zaboravi ono što
se desilo “ kazao nam je Faik Viši}, predstavnik Prve
samostalne brigade.
Ilid`i i uvijek budi nove inspiracije u meni kad god prošetam. Ona jednostavno ima dušu“ kazala je Emina Sal~in.
Rijad Jusupovi}, ~iji je rad izabran na kalendaru za
mart, rekao nam je da je nacratao Vrelo Bosne i da mu
mnogo zna~i nagrada.
„Nagrada }e mi biti podstrek za dalji moj trud, koji je
prepoznat“ dodao je Rijad Jusupovi}.
Nagra|eni autori likovnih radova koji krase kalendar
Op}ine Ilid`a za narednu godinu su: Rijad D`ihi} (^etvrta osnovna škola), Ismet Hod`i} (Osma osnovna „Amer
]enanovi}“) Rijad Jusupovi} (Tre}a osnovna škola),
Zahid Babai} (Srednja tehni~ka škola grafi~kih
tehnologija, dizajna i multimedija), Nejra Cokovi} (Šesta
osnovna škola), Imran Lu~arevi} (Osnovna škola“ElManar“) Ilma Husi} (Deseta osnovna škola), Salih
Ibrahimovi} (Prva osnovna škola), Saira Feriz (Sedma
osnovna škola), Emina Sal~in (Druga osnovna škola),
Ajša Jašarevi} (Deveta osnovna škola) i Adna Durakovi}
(Peta osnovna škola)
INFORMATIVNI BILTEN OP]INE [email protected]
Pomo} za ratnog
vojnog invalida
^
etrdesetpostotni ratni vojni invalid Senad Vejo, izbjeglica iz Fo~e, `ivi sam u neuslovnom i ruševnom
objektu u Rakovici, bez struje, vode i osnovnih uslova za
`ivot. Jedino primanje mu je invalidnina u iznosu od
52,75 KM. Tim povodom predstavnici Op}ine Ilid`a
Sejda Topalovi}, pomo}nica na~elnika za rad, socijalna
pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica i Adis
Mujezinovi}, sekretar mjesne zajednice Rakovica obišli
su ovog socijalno ugro`enog invalida i uru~ili mu u ime
Op}ine paket sa osnovnim prehrambenim artiklima i
pakete sa hranom i higijenskim sredstvima koje je
obezbjedio Crveni kri` op}ine Ilid`a. Pored ove pomo}i
u hrani Op}ina Ilid`a je Senadu do sada pomagala i
nov~ano u više navrata.
O~iš}eno korito
Miljacke
U
okviru preventivnih mjera zaštite od
poplava završeno je je ~iš}enje korita
Miljacke, koja proti~e kroz terotoriju Ilid`e.
Vrijednost ugovorenih radova je 43.323,34
KM, a izvo|a~ radova bila je
firma
„Stamboli}“ d. o.o.
Projekat je finansiralo Ministarstvo
privrede Kantona Sarajevo uz nadzor Zavoda
za izgradnju Kantona Sarajevo. Prema elaboratu firme “Sarajin`injering“ d. o.o po kojem je
ra|eno ure|enje korita Miljacke o~iš}eno je
devet sprudova (nanosa) i izra|en je kameni
nasip na dijelu obale koji do sada nije bio regulisan i koji je predstavljao opasnost od izlijevanja rijeke kod ulice Luke do broja 16.
Radovi su okon~ani 22. decembra 2013. godine.
Pomo} za porodicu
Dedovi}
H
alim Dedovi} izbjeglica iz Jele~a kod Fo~e nedavno
je ostao bez supruge, a zbog bolesti srca nije u
mogu}nosti da radi. Samohrani je otac sa ~etvero maloljetne djece. @ivi kao podstanar u Sokolovi}- Koloniji i
jedina primanja su mu dje~iji dodaci. Tim povodom,
aktivisti Crvenog kri`a Op}ine Ilid`a obišli su porodicu
Dedovi} i uru~ili im pe} na ~vrsto gorivo, pakete sa hranom i higijenskim sredstvima i novogodišnje paketi}e za
djecu, te na taj na~in bar malo ubla`ili nevolje i tešku
situaciju u kojoj se našala ova porodica.
„Dok je supruga bila `iva, koja je bila zaposlena,
moglo se `ivjeti kako tako. Poslije njene smrti sve se
promjenilo, ostao sam sam sa ~etvero djece, bez primanja, bolestan i sad sam im ja i otac i majka, snalazimo se uz
pomo} dobrih ljudi kao što su ovi iz Crvenog kri`a
Ilid`e“, kazao je ovaj samohrani otac.
9
10
INFORMATIVNI BILTEN OP]INE [email protected]
U Hotelu Terme
otvoren savremeni
Kongresni centar
U
Hotelu Terme sve~ano je otvoren
Kongresni centar. Kongresni centar jedinstvenog dizajna predstavlja jedan od najmodernijih i najve}ih objekata takve vrste u BiH,
kapaciteta oko hiljadu mjesta s kompletnom
audio i vizuelnom opremom za prezentacije,
kabinama za simultano prevo|enje i drugo.
Površina cijelog centra je 2.500 metara
kvadratnih, a sastoji se od šest polivalentnih
dvorana koji uz vrhunsku uslugu i opremu osiguravaju uslove za besprijekornu organizaciju
najzahtjevnijih kongresa i konferencija. Radi se o investiciji Hotelsko banjsko
rekreativnog društva Hoteli Ilid`a d.d. Ilid`a u
~ijem sastavu posluje i hotel Terme.
Simboli~nim presjecanjem vrpce novi Kongresni centar otvorili su ~lan Predsjedništva BiH Bakir Izetbegovi},
premijer Kantona Sarajevo Suad Zeljkovi} i direktor
Hotela Ilid`a Muamer Budnjo.
Tom prilikom naglašen je zna~aj otvaranja ovakvih
objekata za daljnji razvoj turizma na ovom podru~ju i šire,
kao i za otvaranje novih radnih mjesta. Posebno je
istaknuto da je kongresni turizam iznimno bitan segment
turisti~ke industrije koji doprinosi zna~ajnijem prometu
u ovoj privrednoj grani.
Prolongiran rok za
završetak vrti}a
u Lu`anima
I
Izgradnja Hrasni~ke ceste
N
astavak izgradnje desne trake sa pješa~kom stazom
na saobra}ajnici Ilid`a-Hrasnica te~e planiranom
dinamikom. Nova dionica puta duga je 560 metara i
prostire se od prve do druge raskrsnice u Sokolovi}Koloniji, a radovi }e koštati 1,2 miliona KM.
S obzirom na vrijednost projekta on je podijeljen u
dvije faze.
Trenutno se radi prva faza od 380 metara koja bi trebala da se završi do kraja decembra, dok }e izgradnja
preostalog dijela trase uslijediti naredne godine. Za ove
radove obezbije|eno je 800.000 KM.
„Kako se rješavaju imovinsko-pravni odnosi tako se
nastavlja i dalja izgradnja, naravno u obimu koji dozvoljavaju sadašnji vremenski uvjeti,a ura|eno je više nego
je planirano „ rekao nam je resorni pomo}nik na~elnika
Mirsad ^auševi}.
ako je rok za završetak obnove dijela vrti}a u
Lu`anima bio novembar, on je prolongiran jer
nedostaje novac. U Zavodu za izgradnju KS kako nam
je kazala direktorica Ljiljana Pelidija dobili su obavijest
da }e federalno Ministarstvo obrazovanja izdvojiti
33.700 KM, a JU Djeca Sarajevo 26.000 KM kako bi se
sanacija privela kraju.
„ U objektu se trenutno ništa ne radi, a ja ne mogu
dati nalog izvo|a~u da nastavi radove dok novac ne
stigne na naš ra~un. Nadam se da }e tih 60.000 KM biti
dovoljno da radove završimo. Me|utim, ne mo`emo
ništa garantovati. Nikad se ne zna šta mo`e
nepredvi|eno se desiti, a što }e iziskivati dodatna sredstva“ rekla je Pelidija. Ona je dodala da je u objektu
potrebno uraditi grijanje, podne obloge, struju,
keramiku te ostale finale radove.
INFORMATIVNI BILTEN OP]INE [email protected]
11
U Op}ini Ilid`a
sklopljeno 514 brakova
P
odaci Mati~nog ureda Op}ine Ilid`a ne potvr|uju
tezu da je brak kao institucija u društvenoj krizi.
Koliko ekonomska kriza na to utje~e, trebali bi se pozabaviti stru~njaci iz socijalne psihologije, budu}i da je
to tek pretpostavaka javnosti. ^injenica je, me|utim, da
}e bra~ani partneri pamtiti 2013. godinu. Jedinima je
ona donijela sretno vjen~anje, a drugima razvod.
„Prema podacima Slu`be za op}u upravu u okviru
koje je Mati~ni ured i pru`anje besplatne pravne
pomo}i u 2013 godini u Op}ini Ilid`a sklopljeno je 514
brakova. Tako|er, u ovoj godini sa~injeno je 73 tu`be za
razvod braka, odnosno zahtjeva za sporazumni razvod
braka i jedna tu`ba za poništenje braka“ rekla nam je
Mirsada Hase~i}, pomo}nica na~elnika za op}u upravu.
U 2013. prona|ene
71 ru~ne bombe
U
2013. godini prijavljene, prona|ene i uklonjene su
71 ru~na bomba, šest tromblona, tri mine protivpješadijske, te dvije minobaca~ke granate 82 mm, jedno
pancirno zrno 122 mm,, jedna protivtenskovska mina,
15 komada municije 7,9 mm i 271 komad municije 7,62
mm. Zahvaljuj}i prijavama gra|ana i saradnjom Slu`be
civilne zaštite Op}ine Ilid`a i ^etvrte policijske upravePolicijske stanice Ilid`a navedena sredstva su bezbjedno
uklonile Tim za uklanjanje mina Federalne uprave
civilne zaštite.
Š.F „Butmir“ pobjednik
Novogodišnjeg turnira
U
organizaciji Kulturno-sportskog i rekreacionog
centra Ilid`a odr`an je 18. Novogodišnji turnir u
malom fudbalu“Ilid`a 2014“ za kategorije pionira i
pjetli}a. Prvo mjesto u kategoriji pionira osvojila je
ekipa „Butmira“ druga je bila ekipa Škole fudbala
„Piksi“ sa Pala, a tre}i Š.F „Hrid“.
U kategoriji pjetli}a najbolja je bila Š.F „Butmir“, a
drugo mjesto su osvojila djeca Š.F“Hrid.“ Najbolji strijelac turnira bio je Anel ]enanovi} sa 12 postignutih
golova, a najbolji pjetli} Kerim Mehmedspahi}.
Najbolji golman je bio Nikola Lazarevi} (ŠF „Piksi“), a
najbolji igra~ Amon Raki} (FK „Hrid“)
Za pionire Butmira nastupali su: Alem Valjev~i},
Alem Bor~ak, Ed`evid Muratovi}, Vedad Udov~i},
Namik Hrustembegovi}, Abdulah Mehmedspahi},
Kerim Musli}, Bakir Kapetanovi}, Arnes Junuzovi},
Ilhan Pljevljak, Sejo Šetki}, Belmin Tahirovi}, Almir
Maksuti, Emel Tahirovi}, Kerim Mehmedspahi}, Amer
]enanovi} i Anel ]enanovi}.
Trener ekipe je Nermin Ošijan Gera.
Kasni isplata dje~ijeg
dodatka
D
o 31. decembra 2013. godine nije ispla}en dje~iji
dodatak ni za novembar, a ni decembar. To nam je
potvrdila pomo}nica na~elnika za rad, socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica Op}ine Ilid`a Sejda
Topalovi}.
„Nov~ana naknada nije ispla}ena ni `enama
porodiljama koje su u stalnom radnom odnosu a niti
`enama, koje su evidentirane u Zavodu za zapošljavanje,ni jednokratne pomo}i za novoro|en~ad“, rekla nam
je Topalovi}.
Prema informacijama koje smo dobili iz slu`be
nemaju podatak kada }e isplata po~eti, odnosno kada }e
resorno kantonalno ministarstvo prebaciti sredstva za
isplatu.
„ U toku 2013. godini našoj slu`bi za jednokratnu
nov~anu pomo} obratilo se 1.627 osoba. Iz bud`eta za te
namjene ispla}eno je 410.000 KM“ dodala je Topalovi}.
12
INFORMATIVNI BILTEN OP]INE [email protected]
Festival drame
U
okviru projekta Dani teatarske umjetnosti KUD
„Ekrem Mujki}“ je uspješno realizovalo Festival
drame na Ilid`i. Festival je otvoren premijerom predstave
doma}ina “Miris sevdaha”, 18. decembra 2013. godine u
Domu kulture Butmir. Gosti festivala Dramski studio
“Igman” iz Had`i}a 20. decembra 2013. u
Multimedijalnoj sali na Ilid`i izveli su predstavu
“Kokoška”, 21. decembra 2013. godine, “Gospo|u ministarku” odigrali su mladi glumci iz Amaterskog pozorišta „Neretva“ Konjic, 22. decembra predstavu “U
Sand`aku je moje srce” izveli su Dramski studio „Bosnia
Folk“ Zenica. Istog dana na istom mjestu predstavu “Taj
Sizif ” izvela je „Pozorišna trupa“ Konjic. Doma}ini,
mla|a grupa Dramske sekcije KUD „Ekrem Mujki}“ 25.
decembra u Multimedijalnoj sali na Ilid`i zatvorili su festival sa predstavom “Goni vraga kraju”.
„Odziv gra|ana, odnosno broj posjetilaca na ovim
predstavama, je mnogo bolji nego prošle ili predprošle
godine, kada smo po~eli sa ovim projektom. Hvala Op}ini
Ilid`a na podršci u realizaciji ovog festivala i cjelokupnom
doprinosu u razvoju i prosperitetu našeg KUD-a.
Zadovoljan sam reakcijom publike i svi komentari na
izbor predstava su pozitivni, a mi ve} sada po~injemo sa
pripremama da sljede}i festival bude još bogatiji repertoarom i da u~esnici budu gosti iz susjednih dr`ava“ rekao
nam je Habib Selmanovi}-Beli, direktor Festivala.
Prva i Osma osnovna
škola „Amer ]enanovi}“
najbolje u košarci
Turnir u kuglanju
ilid`anskih osnovaca
S
portsko-rekreacijski klub „KRIS - KROS“ u saradnji sa JU Prva, Šesta i Osma osnovna škola „Amer
]enanovi}“ realizovao je još jedan projekat finansiran iz
bud`eta Op}ine Ilid`a „Turnir u kuglanju“, koji je
odr`an 19. decembra 2013. godine u kuglani hotela
„HOLLYWOOD“. Na turniru su u~estvovali u~enici
šestih i sedmih razreda iz osam osnovnih škola sa
podru~ja op}ine Ilid`a.
U ekipnom plasmanu prvo mjesto osvojila je ekipa
Pete osnovne škole, drugo Devete i tre}e Osme osnovne
škola „Amer ]enanovi}“. U pojedina~noj konkurenciji
u kategoriji djevoj~ica prvo mjesto osvojila je Aida
Zijadi} iz Pete osnovne škole, drugo Asya Baši} iz Osme
osnovne škole „Amer ]enanovi}“ i tre}e D`enana
Kustura iz Desete osnovne škole. Kod dje~aka prvo
mjesto osvojio je Amar Vreto iz Devete osnovne škole,
drugo Haris Godinjak iz Prve i tre}e Samir Agi} iz Šeste
osnovne škole. Pobjednicima u pojedina~noj konkurenciji dodijeljene su diplome i medalje, a za ukupan plasman najbolji su dobili plakete, diplome i zahvalnice.
KK Impuls je od 07. do 21. decembra 2013. godine
uspješno realizovao projekat “STOP DROGAMA MINI LIGA 2013”. Finalne utakmice Drugog
op}inskog takmi~enja u košarci odr`ano je 21. decembra u KSiRC Ilid`a, na kojem su u~estvovali u~enici šest
osnovnih škola.
Prva osnovna škola pobjednik je ovoga turnira u kategoriji djevoj~ica, drugo mjesto zauzela je Druga osnovna škola, a tre}e mjesto je Deveta osnovna škola.
Osma osnovna škola “Amer ]enanovi}” pobjednik je
u kategoriji dje~aka, drugoplasirana je Prva osnovna
škola, a tre}e mjesto Deveta osnovna škola. Nagrade su
uru~ene svim u~esnicima, za prva tri mjesta pehari i
medalje, a za svu djecu i za fair play ekipe je uru~en
pehar.
Pokrovitelj ovog projekta je Op}ina Ilid`a.
INFORMATIVNI BILTEN OP]INE [email protected]
Paketi}i za djecu
uposlenika Op}ine
i RVI
U
z prigodnu predstavu, Op}ina Ilid`a
27. decembra 2013. godine u
Multifunkcionalnoj sali uprili~ila je podjelu paketi}a.
Kao i svake godine, paketi}e su dobila
djeca uposlenika Op}ine i Udru`enja RVI.
Podijeljeno je 79 paketi}a sa slatkišima i
igra~kama, a mališani su u`ivali uz
lutkarsku predstavu „^arolija“.
U veoma šaljivoj predstavi kroz likove
u~itelja, djece, lutaka i Djeda Mraza, sa
djecom se obra|ivala prolaznost vremena,
razlikovanje dobra i zla, la`i i istine, s
posebnim akcentom na opasnost upotrebe
pirotehi~kih sredstava.
Paketi}i i u Spajalici
O
brazovno-razonodni centar za mlade,
Spajalica, uprili~io je dodjelu novogodišnjih paketi}a za najmla|e ~lanove
tima. Deda Mraz je kao i svake godine posjetio Centar i izmamio osmijeh na lica
dje~aka i djevoj~ica. Neformalno dru`enje
roditelja i djece je bilo, ne samo interesantno, nego i prigodan na~in da isprate još
jednu godinu i po`ele jedni drugima sve
najbolje u dolaze}oj 2014. Pored paketi}a koji su dodjeljeni
mali{anima, ali i onim velikima, bilo je tu
dosta smjeha, igre, plesa i zabave.
RVI podijelili pakete
za 150 djece
U
dru`enje ratnih vojnih invalida Op}ine
Ilid`a 29. decembra 2013. godine u prostorijama restorana RVI na Bazenima, organizovalo je podjelu novogodišnjih paketi}a za
djecu svojih ~lanova.
Esad Deli}, predsjednik ovog udru`enja,
rekao je da su paketi}i obezbije|eni od li~nih
sredstava ratnih vojnih invalida i to za 150
djece, uzrasta do 10 godina.
[email protected] da ova, i sva djeci rastu okru`ena
ljubavlju, a njihovim roditeljima da mogu da
im priušte što sretnije djetinjstvo. Ovo je samo
mali znak pa`nje da nisu zaboravljena i da trebaju da se raduju Novoj godini i paketi}ima“
istakao je Deli}.
Za što veseliju atmosferu tokom podjele
paketi}a pobrinulo se KUD „Ekrem Mujki}.“
13
14
INFORMATIVNI BILTEN OP]INE [email protected]
Imran Lu~arevi} i Lejla
Buli} najbolji strijelci
„Mali osnovci-veliki strijelci“ naziv je projekta Sportskorekreacijskog kluba „Kris-Kros“ odr`anog 4. decembra 2013.
godine u atomskom skloništu u Lu`anima.
Imran Lu~arevi} iz Osnovne škole „El-manar“ najbolji je
strijelac turnira, drugoplasirani je Benjamin Muminovi} iz
Šeste osnovne škole, a tre}e mjesto osvojio je Anes Šaboti} iz
Sedme osnovne škole.
Lejla Buli} iz Sedme osnovne škole zauzela je prvo
mjesto za djevoj~ice, druga je bila Elmedina Be}irevi} iz
Osme osnovne škole „Amer ]enanovi}“, a tre}e je Ajla
Guhdija iz Desete osnovne škole.
U ekipnom takmi~enju najbolja je Šesta osnovna škola,
drugoplasirana je Osnovna škola „El-manar“, a tre}e mjesto
zauzela je Sedma osnova škola.
U
BH Machina D`evad
Poturak okon~ao karijeru
N
ajbolji bh. K-1 borac D`evad Poturak, poznat po
nadimku BH Machine, 7. decembra 2013. u KSiRC
Ilid`a, se pred doma}om publikom oprostio od
takmi~arske karijere.
Na takmi~enju „No Limit“ bh. šampion se borio s
Belgijancem Mamadouam Keteom. Nakon 50 pobjeda
širom svijeta, BH Machine je skinuo rukavicu s lijeve ruke
i na centru ringa zvani~no potvrdio da je stavio ta~ku na
dvanaestogodišnju karijeru. Publika ga je srda~no pozdravila skandiraju}i njegovo ime. D`evad Poturak se
odlu~io na korak da završi sa K-1 karijerom zbog
zdravstvenih problema, a uskoro bi trebao oti}i i na
operaciju srca.
BH Machine se prvi put istakao kada je 2003. godine
pobijedio Sinišu Puljka i osvojio WKA evropsko
takmi~enje. Bivši je evropski prvak WKA i K-1 Fighting
Networka u Pragu 2007. godine. Od tada je u~estvovao na
75 takmi~enja širom svijeta. Imao je 50 pobjeda, 23 poraza,
te jedan neriješen rezultat.
U uvodnim borbama nastupili su najbolji bh. K-1 borci
protiv boraca iz regiona.
^etvrto prvenstvo
u karateu
organizaciji Karate kluba „Champion“ u KSiRC
Ilid`a, 14. decembra 2013. godine odr`ano je ^etvrto
op}insko prvenstvo u karateu za djecu školskog uzrasta.
Na turniru je u~estvovalo 260 takmi~ara iz šest klubova. Najuspješniji su bili KK Kapiten (Druga osnovna
škola) osvojivši sedam zlatnih, šest srebrenih i 10 bronzanih medalja, zatim KK Champion „Fighteri“ (Prva
osnovna škola) sedam zlatnih, šest srebrenih i ~etiri bronzane i KK Champion „Ma~i}i“ (Sedma osnovna škola)
kojima je pripalo sedam zlatnih, ~etiri srebrene i sedam
bronzanih medalje.
^etvrti su bili KK Champion „Gladiatori“ (Peta osnovna škola) sa tri zlatne, pet srebrenih i sedam bronzanih,
zatim KK „Olimp“ (KŠC Stup) tako|er tri zlatne, ~etiri
srebrene i osam bronzanih medalja, a KK Champion
„Vukovi“ (Tre}a osnovna škola) osvojili su pet zlatnih,
~etiri srebrene i ~etiri bronzane medalje. Pet zlatnih, ~etiri
srebrene i dvije bronzane medalje osvojio je KK
„Samuraj“, KK „Satori“, dvije zlatne, pet srebrenih i
sedam bronzanih medalja, a KK „Zanshin“ ~etiri zlatne,
dvije srebrene i tri bronzane medalje.
KK Champion „Zmajevi“ (Prva osnovna škola) uzeli
su jednu zlatnu, dvije srebrene i ~etiri bronzane medalje,
KK Champion „Crni vitezovi“ (Deseta osnovna škola) po
jednu zlatnu, srebrenu i bronzanu medalju, te KK
Champion „Tigrovi (Šesta osnovna škola) osvojili su tri
bronzane medalje.
INFORMATIVNI BILTEN OP]INE [email protected]
15
Raspjevana ilid`anska
mladost
I
ove, kao i predhodnih godina pred novogodišnje
praznike, 29. decembra 2013. godine u sali
Multimedijalnog centra na Ilid`i, a pod
pokroviteljstvom Op}ine Ilid`a, odr`an je
Novogodišnji hit šou. Koncert je nastao kao ideja da
mladi umjetnici svoj muzi~ki talenat i `elju za pjevanjem, a koji su se takmi~ili na Prvom, Drugom i Tre}em
muzi~kom festivalu Djeca pjevaju hitove još jednom se
predstave javnosti. Na koncertu je nastupilo 10 najuspješnijih takmi~ara sa muzi~kih festivala Djeca pjevaju hitove i to: Inaya Duran, Isidora Ratkovi}, Belma
Muratovi}, Aida Poljo, Ajla Silajd`i}, Martina Milos,
Hana Had`i}, Ajla Mušanovi}, Mustafa Bid`an i Haris
Bid`an. Svi izvo|a~i predstavili su se publici sa po
dvije ili tri pjesme. Gosti na koncertu bili su ~lanovi
muzi~kog ansambala „Himna“ i plesna grupa „Pixie
magic“. Organizator koncerta je bio Sportsko-rekreacijs-
S
Mladi na
kafi s
Damirom
Nikši}em
pajalica je 17. decembra
odzvanjala
zdravim
smijehom mladih ljudi koji
su u`ivali u dru`enju sa
poznatim bosanskohercegova~kim umjetnikom, Damirom Nikši}em. Ve} je prešlo u praksu da jednom
mjese~no u ovom centru organiziraju dru`enja pod
nazivom “Kafa sa...” gdje im u posjetu dolaze uspješni,
zanimljivi i pozitivni ljudi iz razli~itih `ivotnih sfera.
Tako su se mladi tog 17. decembra dru`ili sa umjetnikom
Damirom Nikši}em sa kojim su razgovarali o raznoraznim temama koje mu~e mlade ljude na ovim prostorima.
Pitanja o kreativnosti kod mladih, o obrazovnom
sistemu, problem pasa lutalica i eutanazije, kuda vodi
Postavljena izlo`ba
ru~nih radova u
Op}ini Ilid`a
U
ki klub „KRIS-KROS“ Ilid`a u saradnji sa JU „Šesta
osnovna škola“. Projekat je finansijski podr`ala Op}ina
Ilid`a sredstvima iz bud`eta za mlade.
organizaciji Udru`enja „Zlatna ruka“
u prostorijama Op}ine Ilid`a bila je
postavljena izlo`ba ru~nih radova.
Postavljena je bila 11. i 12. decembra 2013.
godine, s ciljem prikupljanja sredstava za
kupovinu novogodišnjih i bo`i}nih
paketi}a. Na izlo`bi su se mogle prona}i
rukotvorine kao što su pletene i heklane
tkanine i ru~no izra|en nakit.
politi~ki sistem BiH, komparacije socijalizma i kapitalizma, primjeri dobre prakse rješavanja društvenih
problema iz nekih drugih, razvijenijih zemalja i sl.
Damirov provokativan, direktan i “bez dlake na jeziku”
stav o trenutnim zbivanjima i problemima u dr`avi
sviju je nasmijao do suza, te prikazao iste kroz jednu
druga~iju percepciju, umjetni~ku. Bilo je to još jedno
ve~er ispunjeno kvalitetnim sadr`ajem, dobrim
društvom i pozitivnom energijom mladih ljudi koji su
budu}nost ove zemlje.
IN MEMORIAM
Op}ina Ilid`a je 13. decembra ostala bez svoje uposlenice Aide Lušni~ki}.
ida Lušni~ki} ro|. 1960. nakon teške bolesti preminula je 13. decembra 2013. godine. Smrt je zatekla na funkciji
pomo}nika na~elnika za obrazovanje kulturu sport i informisanje u Op}ini Ilid`a (2007-2013). Bila je anga`ovana
u organizaciji mnogobrojnih obrazovnih, kulturnih i sportskih manifestacija. Kolektiv }e Aidu pamtiti po vedrini,
optimizmu i nadasve velikom profesionalizmu. Njenim odlaskom Op}ina Ilid`a izgubila je plemenitog ~ovjeka i vrijednog radnika. Najbli`i }e nastaviti svoj `ivotni put uz najljepša sje}anja na njenu iskrenost, dobrotu i ljubav koju im
je nesebi~no pru`ala.
Aida Lušni~ki} ukopana je na mezarju Kova~i u Hrasnici 14. decembra 2013. godine.
A
Izdaje Općina Ilidža • Uređuje Služba za obrazovanje, kulturu, sport i informisanje
Telefon u Službi 033/761-011, Fax: 761-010 • E-mail: [email protected] • www.opcinailidza.ba • Štampa: „A dizajn d.o.o.“ • Tiraž: 2000
Download

Bilten 122 - Općina Ilidža