Bosna i Hercegovina
Bosnia and Herzegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I
IZBJEGLICA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERAL MINISTRY OF DISPLACED PERSONS AND
REFUGEES
Broj: 03-36-2-42- 3007-1/ 12
Sarajevo, 22.06.2012. godine
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ( „Službene novine Federacije BiH“
broj : 35/05 ), člana 20. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica
broj: 01-34-1354/05 od 24. novembra 2005. godine, broj: 01-02-1463/06 od 29.juna 2006. godine, broj: 01-342698-3/08 od 23.12.2008. godine i broj: 01-34-53-6/11 od 21.02.2011.godine, a u vezi sa objavljenim Javnim
oglasom za podnošenje prijava/zahtijeva/projekata za programe pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja
povratnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 03-36-2-42/12 od 24.01.2012.godine i u skladu sa
Procedurama za izbor korisnika za programe pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika u
Federaciji Bosne i Hercegovine, broj: 03-36-2-42-1-2/12 od 31.01.2012.godine, na prijedlog Komisije za
razmatranje prijava-zahtjeva-projekata po Javnom oglasu, imenovane rješenjem ministra broj: 03-36-2-42-1/12
od 24.01.2012. godine i Komisije za razmatranje prigovora na Odluke o utvrđivanju rang listi, broj: 03-36-2-423015/12 od 31.05.2012.godine, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, d o n o s i
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU KONAČNE RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA
za Programe pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika u Federaciji BiH
KANTON SARAJEVO
I
Ovom odlukom vrši se rangiranje potencijalnih korisnika pomoći sa područja općina u okviru Kantona
Sarajevo po osnovu ispunjavanja/neispunjavanja općih i posebnih kriterija odnosno ukupnog broja bodova.
II
Lista potencijalnih korisnika koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa raspoređeni prema općinama i
programima pomoći kako slijedi:
RANG
PREZIME/IME
OCA/IME
NAZIV PRAVNOG
LICA
OPĆINA
ADRESA
HADŽIĆI
1
Bandić (Omer) Muksim
POLJOPRIVREDA - TRAKTORI
Hadžići
Ušivak 11
Traktor s priključcima i kosačica
MOTOKULTIVATORI SA
PRIKLJUČCIMA
51
Motokultivator
Motokultivator GREENY 12 KS sa
prikolicom i kosilicom,
Motokultivator GREEN elektrostart sa
prikolicom i kosilicom,
Motokultivator GREEN sa prikolicom,
kosilicom, plugom, priključkom pluga i
frezom
67
Hadžići
1
Sadiković (Bajro) Zlatka
Hadžići
Kasatići b.b.
2
Kalem (Ibrahim) Šaćir
Hadžići
Kasatići 36
3
Đelilović (Meho) Ramiz
Hadžići
Kućice 3
4
Mahalija (Šaban) Faruk
Hadžići
Žunovnica 133
1
Hadžići
Đelilović (Osman)
Mehmed
Hasanović (Ibro) Ramiz
Hadžići
Kućice
1
41
30
Kosilica IMT
62
POLJOPRIVREDA - PLASTENICI
Hadžići
D.Hadići 45
ILIDŽA
BH-MILCH agrarnotrgovačka zadruga
Sarajevo p.o., Smail
Žilić
53
Ostala poljoprivredna mehanizacija
i oprema
HADŽIĆI
1
NAZIV/OPIS PROJEKTA
UKUPAN
BROJ
BODOVA
Plastenik P-50m2
29
MALA PRIVREDA
Ilidža
Crnih
labudova 59
Projekat "Poboljšanje makroambijenta
poslovanja"- proizvodnja i prerada
mlijeka
SARAJEVO; ALIPAŠINA 41. Tel/Fax: + 387 33 20 17 56
e-mail: [email protected]
78
(UVAŽEN
PRIGOVOR)
2
FATIĆ d.o.o. Ilidža,
Duran Fatić
Ilidža
Prve
bošnjačke
brigade 14
ILIDŽA
1
1
Halač (Hasan) Hašim
Pokretanje seoskog turizma u
povr.naselju Umoljani, izgradnja i
nabavka opreme
54
POLJOPRIVREDA - TRAKTORI
Ilidža
13. juni br. 21
Traktor IMT 539 sa kabinom, plug 755
niski, kosilica rotaciona i freza 1,8 m
ILIDŽA
POLJOPRIVREDA - OBJEKTI
Bošnjak Marija S.T.Z.R.
ZELENA MERAJA,
Ilidža-Sarajevo,
Izgradnja stajskog objekta, traktor,
rasipač stajskog đubriva i nabavka
teladi
Ilidža
Kobiljača 268
ILIJAŠ
57
51
MALA PRIVREDA
1
Bartula (Jozo) Goran
Ilijaš
Ljubina bb
2
Jurić (Vjekoslav)
Danijel
Ilijaš
Ljubina bb
ILIJAŠ
1
Karavdić (Ahmo)
Bajazit
Ilijaš
Homar
2
Mijatović (Ivica) Tvrtko
Ilijaš
Srednje bb
3
Leka (Boro) Slaviša
Ilijaš
4
Dukić (Vlado) Milka
Ilijaš
D.Čevljanovići
Donji
Čevljanovići
bb
Opremanje poslovnog prostorarestoran i autopraonica
Obnova stambeno-poslovnog
prostora otvaranjem mini servisa
vulkanizerske radnje, auto-praone i
prodavnice mješovite robe
POLJOPRIVREDA - TRAKTORI
Traktor 40 KS DV i freza. Plastenik
50m2. Sadnice šljiva 50, jabuka 10,
višnja 10, itd.
Traktor sa priključcima i sadnice voća
jabuka
Traktor ili motokultivator sa
priključcima, kosačica i sadnice voća
41
1
53
44
36
1
Dević (Mustafa) Sedin
Ilijaš
Srednje bb
Traktor DF 404 4WD 42 KS sa
kabinom,plug, kardan za frezu i frezu
MOTOKULTIVATORI SA
PRIKLJUČCIMA
Motokultivator(nije precizirano)sa
priključcima: kosa, freza, prikolica i
plug
2
Ilijaš
Solakovići
Motokultivator ili kosilica
34
3
Barić (Slavko) Mirjana
Barić (Radovan)
Ljepojka
Ilijaš
Solakovići 37
Motokultivator
30
4
Mandić (Vlado) Žarko
Ilijaš
Buljetovina bb
Motokultivaror sa priključcima
29
5
Jurić (Iljko) Franjo
Ilijaš
Motokultivator
22
6
Leka (Vukan) Samojko
Ilijaš
Ljubina 6
Čevljanovići
15
Motokultivator
14
7
Nahić () Husein
Ilijaš
Solakovići
Motokultivator ili kosačica
12
Ilijaš
28
62
8
Bartula (Stjepan) Zoran
Ilijaš
Stupe bb
Motokultivator i plastenik
8
9
Nahić (Mustafa) Sedik
Ilijaš
Solakovići b.b.
Motokultivator
4
1
ILIJAŠ
Bartula (Stjepan)
Dragan
Ilijaš
Stupe bb
Kosačica
17
2
Jurić (Pero) Vjekoslav
Ilijaš
Ljubina 7
Dizel kosačica i plug
15
Ostala poljoprivredna mehanizacija
i oprema
ILIJAŠ
1
Ivanić (Mato) Stanko
POLJOPRIVREDA - PLASTENICI
Ilijaš
Podlugovi
ILIJAŠ
Plastenik 50m²
45
POLJOPRIVREDA - OBJEKTI
1
Čeho (Adem) Midhat
2
Barić (Vinko) Zoran
Ilijaš
3
Barić (Pavo) Vjekoslav
Ilijaš
4
Barić (Ilija) Franjo
Ilijaš
Izgradnja stajskog objekta
5
Ilić (Marjan) Marjan
Mijatović (Ivica)
Zvonimir
Ilijaš
Sokolovići
Novo naselje
90
Obnova štale i traktor
1
Ilijaš
Srednje bb
Nije navedena vrsta pomoći
1
5
Ilijaš
SARAJEVO NOVO SARAJEVO
Donja Luka
Gospodarski objekat
40
Solakovići 38
Stajski objekat
30
Solakovići
Štala
22
9
(UVAŽEN
PRIGOVOR)
MALA PRIVREDA
2
1
1
1
1
1
Sarajevo Udruženje KAMP-SPORT PELJTO,
Novo
Novo Sarajevo, Peljto Mensur
Sarajevo
SARAJEVO NOVI
GRAD
Humanitarna karitativna
organizacija "Kruh
svetog Ante", fra Stipan
Radić
Sarajevo - Novi Grad
SARAJEVO STARI
GRAD
Ćodo (Stjepan) Milinko
SARAJEVO STARI
GRAD
Sarajevo - Stari Grad
Karačić (Adem)Zlatka
Sarajevo - Stari Grad
Zmaja od
Bosne 50
Zapošljavanje lica u trenerskom radu
sa djecom- borilački sportovi.
Traže finansijska sredstva za najam
kanc.prostora i sportske dvorane,
sportske rekvizite, naknade za rad
stručnjaka i kanc.materijal)
8
(UVAŽEN
PRIGOVOR)
POLJOPRIVREDA - OBJEKTI
Aleja Bosne
srebrne 111
Faletići 53
Sušara za voće, pčelinjak i farma
koka
MOTOKULTIVATORI SA
PRIKLJUČCIMA
MTK sa prikolicom, kosačicom i
ostalim dijelovima
0
34
POLJOPRIVREDA - OBJEKTI
Dolovi 1a
Obnova stajskog objekta i kokošinjca,
plastenik i motokultivator
TRNOVO
MALA PRIVREDA
Fatić ( Ibro) Emin
Umoljani bb
Nabavka kazana i ostale opreme za
proizvodnju eteričnog ulja
Trnovo (FBiH)
TRNOVO
35
45
POLJOPRIVREDA - TRAKTORI
1
Aljović (Alija) Muhamed
Trnovo (FBiH)
Tušila bb
Bobovica bb
Traktor sa priključcima
Traktor IMT 539 sa priključcima ili
MTK, plastenik , dogradnja stajskog
objekta (3 prijave)
2
Kereš (Džafer) Osman
Trnovo (FBiH)
3
Krupalija (Suljo) Mirela
4
59
Trnovo (FBiH)
Dujmovići bb
Traktor 40 KS sa priključcima
58
Lindov (Osmo) Jasmin
Trnovo (FBiH)
Godinja
Traktor, traktorska kosilica, prikolica,
tanjirača i zubača
51
5
Milišić (Sulejman) Mujo
Trnovo (FBiH)
Milišići
Traktor sa priključcima
36
5
Nišić (Ragib) Emir
Trnovo (FBiH)
Gaj
Traktor sa priključcima
POLJOPRIVREDNA
MEHANIZACIJA - PRIKLJUČCI ZA
TRAKTOR
36
Trnovo (FBiH)
1
Ozdić (Munib) Dževad
Trnovo (FBiH)
2
Musić (Salem) Senija
Trnovo (FBiH)
Godinja b.b.
JelačićiTrnovo
3
Šehović (Fehim) Adis
Trnovo (FBiH)
Trnovo b.b.
4
Kučuk (Mumin) Midhat
Trnovo (FBiH)
Godinja bb
Priključci za traktor
Kosačica, freza i plug.
Sijačica krompira, kosilica, zubača i
freza
73
65
(UVAŽEN
PRIGOVOR)
46
30
Trnovo (FBiH)
Pendičići
1
Terzo (Osman) Ramiz
Podgorica (Alija)
Muniba
Priključci za traktor: prikolica, kosilica
rotaciona i sijačica za krompir
MOTOKULTIVATORI SA
PRIKLJUČCIMA
Motokultivator sa prikolicom, frezom i
plugom
Trnovo (FBiH)
Brutusi bb
Motokultivator
51
2
Kadić (Kasim) Asim
Trnovo (FBiH)
Bašci
Motokultivator sa priključcima
47
3
Terzo (Hašim) Omer
Trnovo (FBiH)
Pendićići b.b.
Motokultivator sa priključcima
35
4
Krupalija(Sulejman)
Zijo
Trnovo (FBiH)
Dujmovići bb
Dogradnja staje i priključci za traktor:
prikolica, freza, plug, kupilica, sijačica
34
5
Mojević (Veljko) Petko
Trnovo (FBiH)
Pendićići b.b.
6
Holjan (Adem) Ramiz
Trnovo (FBiH)
Tušila
7
Terzo (Rasim) Avdo
Trnovo (FBiH)
8
Vitković (Đuro) Rajko
Trnovo (FBiH)
Trnovo (FBiH)
1
24
51
Pendičići bb
Motokultivator
Motokultivator sa kardanskom
prikolicom, plug, freza i kosa
Motokultivator sa prikolicom, plugom i
frezom
32
27
Godinja bb
Motokultivator sa priključcima
21
28
3
9
10
11
Timotij (Velimir) Ljilja
Trnovo (FBiH)
Barice bb
Motokultivator sa priključcima
Motokultivator sa priključcima i
prikolicom
20
Mojević (Milan) Mitar
Omerbegović ( Smajo)
Salih
Trnovo (FBiH)
Pendičići
Trnovo (FBiH)
Presjenica
MTK 14 KS sa priključcima
Ostala poljoprivredna mehanizacija
i oprema
5
Trnovo (FBiH)
7
1
Terzo (Hašim) Suljo
Trnovo (FBiH)
Pendičići
Nije precizirano-Uzgoj krompira
50
2
Mizdrak (Safet) Fehim
Trnovo (FBiH)
Gračanica
Kupovina mehanizacije
38
3
Bota (Suljo) Nihad
Trnovo (FBiH)
Šabanci
Laktofriz 500l, proširenje postojećeg
objekta za stoku-izgradnja mlijekare
35
4
Hodžić (Osman) Mujo
Trnovo (FBiH)
Hamzići bb
Nije precizirano
20
5
Kolar (Salih) Suljo
Trnovo (FBiH)
Hamzići b.b.
Nije precizirana vrsta pomoći
17
TRNOVO
POLJOPRIVREDA - OBJEKTI
64
(UVAŽEN
PRIGOVOR)
1
Mehmedagić (Hurem)
Zejnil
Mijanovići bb
Izgradnja stajskog objekta, kupovina
mehanizacije i nabavka sitne stoke
2
Čerkez (Fehim) Fejzo
Trnovo (FBiH)
Boljanovići
Štala i nabavka 20-25 junadi
50
3
Hošić (Bećir) Hamid
Godinjak (Mustafa)
Husnija
Trnovo (FBiH)
Lukavac
35
Trnovo (FBiH)
Trebečaj
Štala za muzne krave
Gospodarski objekat za držanje
muznih krava
Vogošća
Hasana
Dierdžanovića
19
Kamenica 2/31
4
Trnovo (FBiH)
VOGOŠĆA
1
BELLISSIMA d.o.o.
Vogošća, Harun Ćatić
Vogošća
1
Milanović (Jozo) Danko
Vogošća
1
Lukić (Ivo) Ilija
Vogošća
VOGOŠĆA
MALA PRIVREDA
Opremanje I etaže proizvodnog
objekta sa ciljem zapošljavanja
povr.populacije
MOTOKULTIVATORI SA
PRIKLJUČCIMA
Motokultivator
28
75
6
POLJOPRIVREDA- OBJEKTI
Kamenica 2/32
Stajski objekat
44
III
Lista podnosioca prijava/zahtjeva/projekata koji ne ispunjavaju opće kriterije raspoređeni po
općinama kako slijedi:
R.BR.
1.
2.
PREZIME/IME OCA/IME
NAZIV PRAVNOG LICA
Kukričar (Jovo) Dragomir
Banduka (Drago) Jovo
OBRAZLOŽENJE/
RAZLOZI ODBIJANJA
OPĆINA
ADRESA
NAZIV/OPIS PROJEKTA
Hadžići
Miševići 350
Binježevo
Traktor, motokultivator,
priključci, kosačica i prikolica
Nedostaje izjava o
sufinansiranju projekta
Ilidža
Drozgometva
18
Motokultivator sa priključcima
Dostavio samo popunjen
obrazac bez potrebne
dokumentacije.
3.
Ilić (Ivan) Anđelka
Ilijaš
Ljubina
Eko-etno selo za seoski
turizam ili plastenik
4.
Stojanović (Radislava)
Ratomir
Ilijaš
Srednje
Motokultivator, prikolicu, frezu,
plug
Nedostaje uvjerenje o
povratku iz općine i
izjava o sufinansiranju
projekta
Nedostaje izjava o
spremnosti
sufinansiranja.
Traktor
Nedostaje uvjerenje o
povratku iz općine i
izjava o sufinansiranju
projekta
Plastenik 100m² i kopačica
Ne ispunjava opće
kriterije, dostaviti
potvrde ne starije od 6
mjeseci
5.
6.
Rašević (Jagoda) Danica
Smajlović (Mehmed) Sadeta
Ilijaš
Ilijaš
Ljubina
Solakovići 61
4
Staklenik 300m2
Nedostaje: izjava o
spremnosti
sufinansiranja projekta
ovjerena od strane
nadležnih organa (izjavu
ovjerili vlastitim
pečatom) i potvrda
općine da su
programske aktivnosti
usmjerene ka
zapošljavanju
povratnika.
Mrnđić (Meho) Omer
Sarajevo Novo
Sarajevo
Motokultivator
Nije dostavljen niti jedan
dokument
9.
Kruščica (Sulejman) Suad
Sarajevo Stari Grad
Obhodža 71
Freza za traktor IMT 549 i
motokultivator 14 KS
Nedostaje potvrda o
povratku nadležne
općine
10.
Zadruga opšte namjene
"Kooperant" Trnovo, Meho
Pozder, ovl.osoba
Trnovo
(FBiH)
HusremovacDejčići bb
Traktorski priključci: freza i
balirka za sijeno
Nedostaje izjava o
spremnosti
sufinansiranja
11.
Torlak (Mujo) Munib
Trnovo
(FBiH)
Dujmovići bb
Traktor sa priključcima
7.
8.
Humanitarna karitativna
organizacija "Kruh svetog
Ante"
Sarajevo Novi Grad
Aleja Bosne
srebrne 111
Nema potvdu općinskog
organa da je povratnik
Dostavljena potvrda o
povratniku od MZ, a ne
od nadležnog općinskog
organa
Nije dostavljena osobna
iskaznica, a potvrda o
povraku izdata od MZ i
nije ovjerena kod
nadležnog općinskog
organa
12.
Zuko (Mumin) Ramiz
Trnovo
(FBiH)
Govedovići
Izgradnja ovčarnika 20x6m²
13.
Pintol (Alija) Suljo
Trnovo
(FBiH)
Šabići bb
Izgradnja štale za uzgoj stoke
14.
Kovačević ((Simo) Jovo
Trnovo
(FBiH)
Delijaš
Traktor sa priključcima
15.
Kajić (Šimun) Mladen
Vogošća
Gora 17
Stolarska mašina
Nema potvrdu o
povratku
16.
Kajić (Marijan) Mato
Vogošća
Gora 23
Alat za limarsku i
autolakirersku djelatnosz
Nema potvrdu o
povratku
17.
Kajić (Šimun) Zoran
Vogošća
Gora 25
Traktor
Nema potvrdu o
povratku
18.
19.
20.
Lilić (Mušan) Sadeta
Šahić (Murat) Hurem
Lilić (Muradif) Osmo
21.
Lilić (Muradif) Osmo
22.
UDRUŽENJE GRAĐANA
POVRATAK U SARAJEVOSARAJEVO
Nema potvrdu da će
sufinancirati
Gođenje-Han
Pijesak RS
Visokosteona junica, traktor sa
priključcima, junadi
Aplikant je iz Han
Pijeska-Republika
Srpska te ne odgovara
kriterijima oglasa
Gođenje-Han
Pijesak RS
Visokosteone junice,
motokultivator sa priključcima,
stajski objekat
Aplikant je iz Han
Pijeska-Republika
Srpska te ne odgovara
kriterijima oglasa
Poljoprivredna mašina i
oprema
Aplikant je iz Han
Pijeska-Republika
Srpska te ne odgovara
kriterijima oglasa
Stajski objekat za tov bikova
Aplikant je iz Han
Pijeska-Republika
Srpska te ne odgovara
kriterijima oglasa
Gođenje-Han
Pijesak RS
Gođenje-Han
Pijesak RS
Aplikacija ne ispunjava
uslove Javnog oglasa
5
IV
Komisija će, po potrebi, izvršiti obilazak potencijalnih korisnika iz člana II i utvrditi spremnost za
potrebno sufinansiranje, i provjeru stvarnog stanja, radi predlaganja konačne odluke.
Konačnu listu korisnika donacija odobrava federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
PRAVNA POUKA: Ova odluka je konačna u upravnom postupku i protiv iste nije dozvoljena žalba.
Dostavljeno:
-
Podnosiocima prijava/projekata/ zahtjeva putem Obavještenja o donošenju odluke na
web stranici Ministarstva
Sektoru za razvoj održivosti povratka
Komisiji za razmatranje prijava-zahtjeva-projekata
a/a
6
Download

Konacna Odluka KS zaposljavanje