KANTON SARAJEVO KANTONALNI OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA photo:Rijeka Bosna „Reljevski prag“ Sarajevo, novembar 2012. godine KANTON SARAJEVO KANTONALNI OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA Knjiga 1 Direktor Prof.dr. Tarik Kupusović, dipl.ing..građ. photo:Rijeka Bosna „Reljevski prag“ Sarajevo, novembar 2012. godine III OPĆI PODACI O PROJEKTU Naručilac: Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo Džemaludina Čauševića1, 71000 Sarajevo Izvršilac: Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, d.d. Stjepana Tomića br. 1 71000 Sarajevo Tel./fax: + 387 33 212 466/7 E‐mail: [email protected] Web: http://www.heis.com.ba Naslov projekta: KANTON SARAJEVO, KANTONALNI OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA Vrijeme izrade: Avgust 2011. – novembar 2012. godine Voditelj projekta: mr. Dalila Jabučar, dipl. inž. građ. Projektni tim: mr. Nijaz Lukovac, dipl.inž.građ. Nijaz Zerem, sam.teh.sar. Jozo Stefanjuk, inž.građ. Dejan Musić, .inž.građ. Dino Delibašić, dipl.ing.građ. V Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu VI SADRŽAJ KNJIGA 1 1. Uvod.................................................................................................................................................................................. 1 2. Pravna osnova‐ Uredba o vrstama i sadržaju Planova od štetnog djelovanja voda ............... 1 3. 4. 2.1. Generalno o Uredbi......................................................................................................................................... 1 2.2. Zakonski okvir za izradu KOP‐a ............................................................................................................... 2 2.3. Organizacija aktivne odbrane od poplava i leda ............................................................................. 4 2.4. Nadležnosti ministarstava Kantona Sarajevo ................................................................................... 8 2.5. Kantonalna uprava civilne zaštite........................................................................................................ 10 2.6. Kantonalni štab civilne zaštite ............................................................................................................... 10 2.7. Federalni hidrometeorološki zavod ................................................................................................... 12 2.8. Početak i prestanak vanredne odbrane od poplava ................................................................... 13 2.9. Sistem veza, prikupljanje podataka i obavještavanje ................................................................ 16 2.10. Odbrana od leda ....................................................................................................................................... 18 2.11. Priprema i donošenje operativnih planova odbrane od poplava ................................... 19 Definiranje poplavnih područja ...................................................................................................................... 20 3.1. Podloge .............................................................................................................................................................. 20 3.2. Analizirani vodotoci II kategorije......................................................................................................... 22 3.2.1. Povijesne poplave .............................................................................................................................. 23 3.2.2. Buduće poplave ................................................................................................................................... 39 Predložene lokacije osmatranja vodostaja ................................................................................................ 40 4.1. Vodotoci I kategorije ................................................................................................................................... 40 4.1.1. Rijeka Bosna .......................................................................................................................................... 40 4.1.2. Rijeka Željeznica ................................................................................................................................. 41 4.2. Vodotoci II kategorije ................................................................................................................................. 41 5. Raspoloživa mehanizacija i vozila JKP i KJKP u Kantonu Sarajevo ............................................... 44 6. Nacrt prijedloga KOPa .......................................................................................................................................... 45 KNJIGA 2. Detaljne mape poplavnih područja Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu VII Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu VIII Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava 1. Uvod Na osnovu člana 90. stav 3. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, donijela je aprila 2009. godine, Uredbu o vrstama i sadržaju Planova od štetnog djelovanja voda („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/09 od 15.04.2009.god) (u daljem tekstu: Uredba). Uredbom se utvrđuju vrste, sadržaj i način izrade, postupak usaglašavanja, donošenja, ažuriranja i čuvanja planova zaštite od štetnog djelovanja voda u Federaciji Bosne i Hercegovine. 2. Pravna osnova­ Uredba o vrstama i sadržaju Planova od štetnog djelovanja voda 2.1.Generalno o Uredbi Pod zaštitom od štetnog djelovanja voda podrazumijeva se: provođenje aktivnosti i mjera u cilju smanjenja ili sprječavanja ugroženosti ljudi i materijalnih dobara od štetnog djelovanja voda i otklanjanje posljedica njihovog djelovanja. Zaštita od štetnog djelovanja voda odnosi se na odbranu od poplava i leda na vodotocima, zaštitu od erozije i bujica i mjere zaštite i otklanjanja posljedica od iznenadnog zagađenja voda prouzrokovanih poplavama. U skladu sa Uredbom1 Planovi se dijele na: ƒ
ƒ
planove upravljanja poplavnim rizikom i planove aktivne odbrane od poplava i leda. Pored definicija datih u zakonu: "rijeka", "riječni bazen (sliv)", "podbazen (podsliv)" i "vodno područje2 (distrikt)", u Uredbi se primjenjuju i slijedeće definicije: ƒ
ƒ
"poplava" označava privremenu pokrivenost vodom zemljišta koje obično nije pokriveno vodom, koje uzrokuje izlijevanje vode iz vodotoka; "poplavni rizik" označava kombinaciju vjerovatnosti poplavnog događaja i potencijalnih štetnih posljedica poplavnog događaja za ljudsko zdravlje, okoliš, kulturnu baštinu i privrednu aktivnost. Za provođenje mjera zaštite od poplava i leda, u vrijeme neposredne opasnosti od pojave velikih‐poplavnih voda, u vrijeme trajanja poplava i otklanjanja posljedica poplava, donose se planovi aktivne odbrane od poplava tj. operativni planovi odbrane od poplava. 1 čl. 2. stav 1. Uredbe 2 član 4. Zakona o vodama Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 1 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Operativni plan odbrane od poplava za područja uz površinske vode II. kategorije, koje su definisane članom 5. Zakona o vodama Federacije BiH, na području kantona, naziva se Kantonalni operativni plan odbrane od poplava. Predmet ove tehničke dokumentacije je Kantonalni operativni plan3 odbrane od poplava – KOP (u daljem tekstu KOP). 2.2.Zakonski okvir za izradu KOP­a Zakonski okvir za izradu Kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava čine slijedeći zakoni, pravilnici i uredbe: Zakon o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), „
Zakon o vodama Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 18/10), „
Okvirni Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH” broj 23/08), „
Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03, 22/064 i 43/105), „
Zakon o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 39/08), te podzakonski akti: „
Pravilnika o načinu rada i funkcionisanja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH", broj 77/06 i 5/07), „
Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju zadovoljiti ovlaštena pravna lica za obavljanje stručno‐tehničkih poslova iz nadležnosti agencija za vode i načinu izdavanja ovlaštenja (“Sl. novine FBiH”, br. 75/09 od 02.12.2009.godine, a na osnovu člana 127, stav 2., Zakona o vodama FBiH, „
Uredba o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja (“Službene novine Federacije BiH” broj 63/04), „
Uredba o vrstama i sadržaju Planova od štetnog djelovanja voda („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/09 od 15.04.2009. god), „
Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 23/04 i 38/06 6), „
Uredbe o Federalnom stožeru civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, br. 54/03 i 38/06), „
Uredba o osnivanju Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo („Službene novine KS", broj 8/05 ), „
Uredba o organizovanju službi zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo („Službene novine KS " broj 2/08) „
3
Stav.1. čl.17.; Operativni plan odbrane od poplava iz stava 1. ovog člana za područja uz površinske vode II. kategorije na području kantona, naziva se kantonalni operativni plan odbrane od poplava. 4 Izmjene i dopune „Sl. novine FBiH 38/ 06“ 5 Izmjene i dopune „Sl. novine FBiH 22/06 6 Izmjene i dopune „Sl. novine FBiH 43/10 2 Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Raspoložive podloge i dokumentacija: „
Glavni operativni plan odbrane7 od poplava za 2009.g., „
Generalni operativni plan odbrane od poplava u Federaciji BiH, „
Strategija upravljanja vodama u Federaciji BiH, „
Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine ‐ (“Službene novine Federacije BiH”, br. 40/08), „
Program interventnih mjera zaštite od poplava za rizična područja na Kantonu Sarajevo; „
FOP‐Federalni operativni plan zaštite od poplava (“Službene novine Federacije BiH” broj 7/11), „
Direktiva 2007/60/EC‐ o procjeni i upravljanju poplavnim rizikom, „
Strategije rješavanja problema u oblasti zaštite od poplava na vodnom području slivova rijeke Save i prijedlog plana aktivnosti za vrijeme velikih voda, „
Procjena sadašnjeg nivoa zaštite od poplava u FBiH i izrada programa poboljšanja, studija uticaja na okoliš, „
EU preporuke za upravljanje poplavnim rizicima (odbranu od poplava), „
Podaci Informacionih sistema voda AVP Save i AVP Jadranskog mora. U okviru KOP8 –a se određuju: „
područja uz vodotoke i zaštitni vodni objekti na kojima se provode mjere odbrane od poplava, odnosno mjere odbrane od leda na vodotocima, „
vodostaji pri kojima na pojedinim područjima počinje redovna odnosno vanredna odbrana od poplava, „
kriteriji pri kojima na pojedinim vodotocima počinje odbrana od leda, „
pravna i fizička lica koja su dužna da provode odbranu od poplava, te odbranu od leda na vodotocima, „
mjere koje se moraju preduzeti u vrijeme opasnosti od pojave velikih voda, u vrijeme trajanja poplava i otklanjanja posljedica poplava, „
mjere koje se moraju preduzeti za odbranu od leda na vodotocima, „
sistem veza, „
način prikupljanja meteoroloških i hidroloških podataka i način obavještavanja o pojavi poplava i leda na vodotocima i preduzetim mjerama o toku odbrane od poplava, odnosno odbrane od leda, (a po donošenju Planova upravljanja poplavnim rizikom)9 i prognoze poplava i sisteme ranog upozoravanja. Aktivna odbrana od poplava se uspostavlja po kantonima i unutar njih, po poplavnim područjima uz površinske vode II kategorije10. Podaci o pravnim licima zaduženim za provođenje mjera aktivne odbrane od poplava, podaci o zaštitnim vodnim objektima, vodostaji pri kojima na određenom području počinje redovna i 7
Primjenjivao se sve do donošenja Federalnog operativnog plana odbrane od poplava. 8 Član 18. Uredbe 9 Planovi upravljanja poplavnim rizikom još nisu urađeni 10 odnosno po vodnim područjima i unutar njih, po poplavnim područjima uz površinske vodotoke I. kategorije, na nivou Federacije BiH, ali isti nisu predmet KOP ‐a Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 3 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava vanredna odbrana od poplava i svi potrebni tehnički podaci za aktivnu odbranu od poplava sadržani su u tehničkim prilozima KOP‐a. Aktivna odbrana od poplava11 se provodi: mjerama i radnjama na zaštitnim vodnim objektima, mjerama na ugroženim područjima (otklanjanjem uzroka koji ometaju protok vode na ugroženim područjima, otklanjanje naplavina, postavljanje privremenog odbrambenog nasipa i dr.), „
stavljanjem u funkciju rasteretnih vodnih objekata (rasteretni kanali, retencije, akumulacije sa retencionim prostorom za prihvat velikih voda, ustave, preljevi, odvodni tuneli i sl.), „
izgradnjom druge odbrambene linije ukoliko prijeti direktna opasnost od prodora vode, rušenja ili prelijevanja zaštitnih vodnih objekata. Odbrana od leda12 na vodotocima provodi se lomljenjem ledenih površina i sprječavanjem zaustavljanja i nagomilavanja ledenih masa u koritu vodotoka. „
„
2.3.Organizacija aktivne odbrane od poplava i leda Organizacija koja je osnovni nosilac i organizator provođenja mjera aktivne odbrane od poplava i leda iz kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava, kao i glavni rukovodilac odbrane od poplava i rukovodioci odbrane od poplava na nivou kantona, određuju se propisom kantona13. U skladu sa Zakonom o vodama Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 18/10), ministar privrede Kantona Sarajevo, na osnovu Uredbe o vrstama i sadržaju Planova od štetnog djelovanja voda („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/09 od 15.04.2009. godine), donosi plan o mjerama aktivne odbrane od poplava i načinu njihovog provođenja za područja površinske vode II kategorije na teritoriji Kantona14. Glavni rukovodioci odbrane od poplava i leda, rukovodioci odbrane od poplava, podaci o pravnim i fizičkim licima zaduženim za provođenje aktivne odbrane od poplava i leda po pojedinim poplavnim područjima iz kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava sadržani su u tehničkim prilozima plana15. Organizaciona šema za provođenje aktivne odbrane od poplava u Kantonu Sarajevo, koja se od momenta dojave o kritičnim vodostajima, uspostavlja u potpunosti, data je na slijedećem prikazu:
11
Član 20. Uredbe
Član 21. Uredbe
13
Član 22., stav 4. Uredbe
14
Član 57., stav 4. Zakona o vodama Kantona Sarajevo
15
Član 22., stav 5. Uredbe
12
4 Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo/Nosilac i organizator odbrane od poplava prema članu 22. Stav 4 Uredbe Ministar /Glavni rukovodilac od poplava na nivou kantona Nadležne Agencije (Agencija za vodno područje rijeke Save i Agencija za vodno područje Jadranskog mora) Općinski načelnici/Glavni rukovodioci svaki na području svoje općine Komunalna preduzeća i druga pravna lica/
Rukovodioci odbrane od poplava po pojedinim poplavnim područjima
Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Federalni hidrometeorološki zavod Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo Mediji i javnost Kantonalni i općinski štabovi civilne zaštite/operativni centri 5 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Vodostaji pri kojima počinje kontinuirano obavještavanje stanovništva i službi civilne zaštite koji su nadležni za provođenje mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na profilima na kojima su postavljene vodomjerne letve: A/Kada vodostaj poraste više 10 cm i više u odnosu na prethodni dan i/ili B/Kada nivo vode dosegne kotu minor korita na profilu vodomjerne letve, i bez obzira na gore navedene scenarije, C/ Kada Federalni hidrometeorološki zavod Sarajevo, na kišomjernoj stanici Sarajevo registruje padavine veće od: P 15' (mm) P 60' (mm) P dnevne (mm) p> 15 25 40 Ove vrijednosti su dobivene na osnovu analize kiša različitog trajanja i povratnog perioda (naredna tabela) za stanicu Sarajevo. Vjerojatnost P 15' (mm) P 60' (mm) P dnevne (mm) 1/5 14.7 26.9 ? 1/10 19.8 31.7 ? 1/100 35.2 64.8 ? KOP sadrži i slijedeće mjere i radnje: 1. Pripremne mjere na zaštitnim vodnim objektima koje obuhvataju: „
„
„
„
„
„
„
„
6 planiranje i provođenje održavanja zaštitnih vodnih objekata, nadzor i čuvanje zaštitnih vodnih objekata, obezbjeđenje predviđenog retencionog prostora u akumulacijama za prihvat valova velikih voda, redoviti pregled stanja ispravnosti regulacionih i zaštitnih vodnih objekata, redoviti pregled stanja uređenosti korita vodotoka radi obezbjeđenja kontrolisanog i neškodljivog protoka velikih voda, popunu opreme i materijala za potrebe Civilne zaštite popunu opreme i materijala za druga pravna lica koja provode aktivnu odbranu od poplava prije i tokom sprovođenja odbrane od poplava, čuvanje opreme i materijala u odbrambenim centrima i posebnim skladištima, Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava „
planiranje održavanja i dopunjavanja sistema veza za sve nivoe rukovođenja mjerama aktivne odbrane od poplava, te povezivanje vlastitog sistema veza sa drugim učesnicima16. 2. Neposredne mjere aktivne odbrane od poplava koje obuhvataju: „
„
„
„
„
obaveze u odbrani od poplava glavnog rukovodioca i rukovodilaca i drugih pravnih i fizičkih lica, način korištenja opreme i materijala, način korištenja sistema veza i opažanja, način upravljanja i manipulacije zaštitnim vodnim objektima17 način upravljanja akumulacijama i manipulacije zatvaračima i ustavama na branama i hidroelektranama kojima upravljaju subjekti izvan sektora voda; 3. Mjere i radnje otklanjanja posljedica poplava koje obuhvataju: „
„
„
Izvođenje završnih radova u vezi sa odbranom od poplava (sakupljanje opreme, materijala i alata u skladišta i sl.), prikupljanje podataka o izvršenim radovima, utrošenom materijalu, troškovima provedene odbrane od poplava i štetama na zaštitnim vodnim objektima i vodotocima, naknadu troškova rada, opreme i materijala, fizičkim i pravnim licima koja su učestvovala u odbrani od poplava. Tehnički prilozi, pored već navedenih priloga KOP‐a sadrže i: „
„
„
mapu poplavnog područja na kojoj je prikazana linija do koje dopiru poplavne vode odgovarajućeg perioda javljanja, trasa i položaj druge odbrambene linije, prostori u koje se može vršiti kontrolisano puštanje vode i površine koje će biti poplavljene, mjesta na kojima se može vršiti kontrolisano prosjecanje nasipa, pozajmišta i deponije potrebnog materijala, objekti koji mogu biti ugroženi od leda, vrste i količine odbrambene opreme, nazive naseljenih mjesta i dijelova naselja koja mogu biti poplavljena, podatke o vodomjernim stanicama sa kotama vodostaja kada se uvodi redovna odnosno vanredna odbrana od poplava, uključujući i kotu najvećeg zabilježenog vodostaja na vodomjernim stanicama i dr. Po prestanku aktivne odbrane od poplava kantonalna organizacija zadužena za vođenje aktivne odbrane poplava iz nadležnosti kantona, prikuplja podatke o izvršenim radovima, utrošenom materijalu, troškovima provedene odbrane od poplava i štetama na zaštitnim vodnim objektima i vodotocima. Organizacije zadužene za vođenje aktivne odbrane od poplava iz nadležnosti kantona pripremaju i dostavljaju kompletne izvještaje ministarstvu kantona nadležnom za vode18 i 16
Federalni i kantonalni operativni centri civilne zaštite, Federalni hidrometeorološki zavod i dr. 17 ustave, pumpne stanice, akumulacije, kule zatvaračnice i dr 18Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 7 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava kantonalnoj komisiji za procjenu šteta putem kantonalne uprave civilne zaštite, o svim provedenim radnjama za vrijeme odbrane od poplava. Izvještaji sadrže: „
„
„
„
„
„
„
„
opće podatke o sistemu zaštitnih vodnih objekata, područja zahvaćena poplavama, pregled provedenih mjera odbrane, troškove odbrane, utrošena sredstva, poplavljene površine, procjenu šteta na zaštitnim vodnim objektima i vodotocima, te druge podatke specifične za pojedina poplavna područja. Organizacije zadužene za vođenje aktivne odbrane od poplava iz nadležnosti kantona pripremaju i dostavljaju Kantonalnom ministarstvu i kantonalnoj upravi civilne zaštite godišnje izvještaje o poplavama i provedenim aktivnostima na odbrani od poplava i leda na području kantona, sa ocjenom učinkovitosti i stanju zaštitnih vodnih objekata za protekli period. Pravno lice angažirano kantonalnim operativnim planom za sprovođenje mjera aktivne odbrane od poplava iz nadležnosti kantona, izvršavat će poslove i radnje utvrđene kantonalnim operativnim planom odbrane od poplava19. 2.4.Nadležnosti ministarstava Kantona Sarajevo U članu 27. Uredbe definirano je da će se način nadzora, postupanja i izvršavanja obaveza iz kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava utvrditi propisom kantona20. U skladu sa Zakonom o vodama Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 18/10), Ministar21, na osnovu Uredbe o vrstama i sadržaju Planova od štetnog djelovanja voda („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/09 od 15.04.2009. godine), donosi plan o mjerama aktivne odbrane od poplava i načinu njihovog provođenja za područja površinske vode II kategorije na teritoriji Kantona. 19član 25. Uredbe 20član 27. Uredbe 21Ministar privrede Kantona Sarajevo 8 Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Za vrijeme neposredne opasnosti od pojave velikih (poplavnih) voda, Kanton, Grad i općina osiguravaju, svako u okviru svoje nadležnosti, a prema odredbama Zakona o vodama Kantona Sarajevo i Zakona o vodama Federacije BiH, provođenje mjera aktivne odbrane od poplava22. Navedeno implicira da po osnovu čl. 57 Zakona o vodama Kantona Sarajevo, ministar Ministarstva privrede Kantona Sarajevo kao resornog ministarstva koje upravlja vodama na području Kantona Sarajevo (u skladu sa članom 1. stav 2. Zakona o vodama Kantona Sarajevo upravljanje vodama obuhvata korištenje voda, zaštitu voda, uređenje vodotoka, zaštitu od štetnog djelovanja voda i organizaciju upravljanja vodama), odnosno kantonalni ministar, donosi kantonalni operativni plan odbrane od poplava, te provodi mjere aktivne odbrane od poplava za područja površinskih voda II kategorije na teritoriji Kantona. Mjere aktivne odbrane od poplava su naročito: „
mjere na ugroženim područjima i zaštitnim, vodnim objektima kojima se sprečava nastanak težih posljedica štetnog djevovanja voda, „
povećan nadzor nad zaštitnim objektima i na ugroženim područjima, „
odstranjivanje naplavina u cilju povećanja kapaciteta protočnosti riječnog korita, „
provođenje privremenih mjera kao što je postavljanje odbrambenog nasipa, nasipanje, saniranje proboja i dr. Kod provođenja mjera aktivne odbrane od poplava ili kod vanrednog zagađenja, nadležni organi vlasti, pravna i fizička lica, moraju postupati tako da u što manjoj mogućoj mjeri ugroze kvalitet vode i da ne oštete vodno dobro i priobalno zemljište, vodne objekte i drugu infrastrukturu, te u najvećoj mogućoj mjeri očuvaju hidromorfološke karakteristike voda23. U skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi od prirodnih i drugih nesreća organi uprave kantona nadležni za vodoprivredu i privredna društva u oblasti vodoprivrede odgovorni su za otkrivanje i utvrđivanje opasnosti i organiziranja provedbe zaštite i spašavanja od poplava izazvanih oštećenjem ili rušenjem visokih brana, nasipa ili drugih vodozaštitnih objekata, te opasnosti od bujičnih i podzemnih voda koje uzrokuju poplave 24. 22član 57. Zakona o vodama Kantona Sarajevo 23član 58. Zakona o vodama Kantona Sarajevo 24Član 81Službene novine Federacije BiH“, broj 39/03, 22/06 i 43/10 Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 9 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava 2.5.Kantonalna uprava civilne zaštite Kantonalna uprava civilne zaštite, kao samostalna kantonalna uprava zaštite, obavlja stručne i druge poslove u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti kantona. U provođenju mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, ima ovlasti utvrđene odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća25, Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća26 , Uredbe o osnivanju Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo 27 i Pravilnika o načinu rada i funkcionisanja štabova i povjerenika civilne zaštite28. 2.6.Kantonalni štab civilne zaštite Za rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja na teritoriji Federacije, odnosno području kantona i općine, te za obavljanje drugih poslova u zaštiti i spašavanju, u skladu sa zakonom i drugim propisima, osnivaju se štabovi civilne zaštite kao operativno‐stručni organi. Te štabove osnivaju Federacija, kantoni i općine. Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo osnovan je donošenjem Uredbe o osnivanju Štaba civilne zaštite Kantona. Predstavlja stručno‐operativni organ koji je ovlašten za vršenje poslova koji su mu Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i propisima Kantona stavljeni u nadležnost. U vršenju poslova iz svoje nadležnosti Štab civilne zaštite, funkcioniše u miru samo onda kada nadležni organ odnosno Vlada Kantona proglasi da je nastalo stanje prirodne i druge nesreće na području Kantona odnosno kada treba preventivno djelovati prije nastanka prirodne i druge nesreće, kao i za vrijeme vježbi civilne zaštite, a u ratu funkcionira stalno. 29. Štab civilne zaštite čine komandant, načelnik i 16 (šesnaest) članova. Ministar prostornog 25 Službene novine Federacije BiH“, broj 39/03, 22/06 i 43/10 26 Službene novine Kantona Sarajevo broj 39/08 27 Službene novine Kantona Sarajevo broj 8/05 28 Službene novine Federacije BiH", broj 77/06 i 5/07 29 Službene novine KS ' broj:8/05
10 Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava uređenja i zaštite okoliša je po položaju komandant štaba civilne zaštite, a direktor Uprave za civilnu zaštitu Kantona Sarajevo, je po položaju načelnik Štaba civilne zaštite.
Članovi Štaba civilne zaštite su i pomoćnici ministara kantonalnih ministarstava, uključujući i Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, resornog ministarstva za vode u Kantonu Sarajevo. Komandanta, načelnika i članove Štaba civilne zaštite postavlja i razrješava Vlada Kantona, na prijedlog direktora Kantonalne uprave koji je usaglašen sa ministrima kantonalnih ministarstava i rukovodiocima drugih kantonalnih organa uprave. Kantonalni štab civilne zaštite, u provođenju mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, ima ovlasti utvrđene u odredbama Uredbe o osnivanju Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo („Službene novine KS ” broj: 8/05), Pravilnika o načinu rada i funkcioniranju štabova i povjerenika civilne zaštite ('Službene novine FBiH ' broj: 77/06), te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada i funkcioniranju štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine FBiH” broj: 5/07 ). Članom 149. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća Federacije BiH („Službene novine F BiH“ br. 39/03, od 08.08.2003. godine) definirana je uspostava službi za osmatranje i uzbunjivanje u okviru Federalne uprave civilne zaštite, uprave civilne zaštite kantona, te službi civilne zaštite općina. Stavom. 2 ovog člana propisana je obaveza službi osmatranja i uzbunjivanja da vrše osmatranje, otkrivanje, praćenje opasnosti od prirodnih i drugih nesreća, te da pravovremeno izvještavaju nadležne organe i uzbunjuje stanovništvo o predstojećoj ili nastaloj opasnosti. Službe osmatranja i uzbunjivanja čine: Centro OiU‐a; Osmatračke jedinice i Osmatračka mreža. Centro OiU, koje najčešće osnivaju općine ili kantoni za potrebe općina na svom području, vrše prikupljanje i obradu podataka o svim vrstama opasnosti te uzbunjivanje i upozoravanje, te dr. Osmatračke jedinice su namijenjene da neposredno i pravovremeno uočavaju određene pojave i opasnosti na određenom području i podatke dostavljaju Centrima OiU općine. Osmatračka mreža je, između ostalog, dužna dostavljati centrima OiU podatke o otkrivenim i primijećenim opasnostima od prirodnih nepogoda tehničko – tehnoloških i ekoloških nesreća, i posljedica tih opasnosti. U svrhu preventivnog djelovanja Službi OiU, osmatračke jedinice mogu po potrebi vršiti osmatranje i prikupljanje podataka sa hidroloških stanica na vodotocima II kategorije u cilju ranog otkrivanja i praćenja opasnosti od poplava. Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 11 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava 2.7.Federalni hidrometeorološki zavod Federalni hidrometeorološki zavod u provođenju mjera aktivne odbrane od poplava izvršava slijedeće poslove: „
„
„
„
„
vrši redovito motrenje hidroloških i meteoroloških podataka, izrađuje izvještaje o količini, vrsti i intenzitetu padavina po područjima zahvaćenim padavinama, izrađuje prognoze o intenzitetu i količini padalina, vremenu i sl., redovito dostavlja informacionom sistemu voda u Agencijama podatke o vodostaju na rijekama sa vodomjernih stanica iz svoje nadležnosti i o stanju snježnog pokrivača, u vrijeme aktivne odbrane od poplava hidrološke i meteorološke podatke30, nadležnim Agencijama dostavlja svaka četiri sata, a po potrebi i češće U skladu sa članom 29. Pravilnika o organiziranju službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite, njihovim poslovima i načinu rada 31 u Federalnom meteorološkom zavodu i drugim pravnim licima koja se bave hidrologijom i meteorologijom formira se Služba za hidrometeorologiju. Ta služba vrši operativne mjere zaštite i spašavanja koje se odnose na meteorološka i hidrološka osmatranja, izdavanje prognoze vremena, davanje trenutnog stanja vodostaja na rijekama i kratkoročne hidrološke prognoze kada je to potrebno (opasnost od poplave i suše), praćenje klimatskih kolebanja na globalnom i lokalnom nivou i obradu i arhiviranje svih registriranih hidrometeoroloških podataka na pogođenom području i to: a)
u fazi spašavanja: „
vrši poslove zaštite i spašavanja koji se naročito, odnose na operativnu situaciju sa ugroženog područja od poplava i velikih bujica i drugih pojava velikih voda, u skladu sa propisima kojima je regulirana oblast zaštite od poplava (FOP), „
pravovremeno i neprekidno izvještava operativne centre civilne zaštite i informativne centre JP "Elektroprivrede BiH", "Elektroprivrede HZHB", vodoprivredne informativne centre JP za vodno područje slivova rijeke Save i Jadranskog mora32; IBG‐Bihać, o oborinama i vodostajima na rijekama i opasnostima od pojave poplava i velikih voda, „
računarski i grafički obrađuje meteo i hidrološke podatke i dostavlja ih tim korisnicima, „
izrađuje i operativnim centrima civilne zaštite dostavlja prognoze vremena koje se odnose na vrlo kratkoročne (od 3 do 12 sati), kratkoročne (do tri dana unaprijed), 30 Član 29. Uredbe 31 (' Službene novine FBiH ' broj: 77/06, 5/07)
32
Zakonom o vodama FBIH JP za vodno područje slivova rijeke Save i Jadranskog mora su preregistrirane u Agencije za vodna područja rijeke Save i Jadranskog mora, respektivno, a da nisu izvršene izmjene i dopune Pravilnika o organiziranju Službi zaštite i spašavanja i jedinica CZ, njihovim poslovima i načinu rada. 12 Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava srednjoročne (do deset dana unaprijed), dugoročne (duže od deset dana, mjesečne i sezonske), prema objektivnim proračunima razvoja stanja atmosfere koji se provode u većim meteorološkim centrima (Reading, Offenbach, Toulouse itd.). b) u fazi otklanjanja posljedica: •
kontinuirano radi na prikupljanju, obradi i arhiviranju hidrometeoroloških podataka, neophodnih za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara i okoline, razne potrebe vodoprivrede, vodosnabdijevanja, agro i humane meteorologije, hidroenergetike, navodnjavanja, izradu studija o velikim poplavama, sušama zagađenosti atmosfere. U skladu sa obavezama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, propisanim članom 29. Uredbe o vrstama i sadržaju Planova od štetnog djelovanja voda („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/09 od 15.04.2009. god), te članom 29. Pravilnika o organiziranju službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite, njihovim poslovima i načinu rada, Federalni hidrometeorološki zavod u provođenju mjera aktivne odbrane od poplava, vrši redovito motrenje hidroloških i meteoroloških podataka, kako sa postojećih mjernih stanica, tako i sa novih koje budu instalirane u budućnosti na vodotocima II kategorije. 2.8.Početak i prestanak vanredne odbrane od poplava Aktivna odbrana od poplava na poplavnim područjima provodi se po sektorima i dionicama, gdje sektor obuhvata odbranu od poplava na zaštitnim vodnim objektima na pojedinom poplavnom području ili dijelu poplavnog područja, a dionica je najniža osnovna jedinica unutar sektora na kojoj se izravno provodi odbrana od poplava na zaštitnim vodnim objektima33. Za sve nivoe jedinica odbrane od poplava imenuju se rukovodioci i njihovi zamjenici. Početak i prestanak redovne i vanredne odbrane od poplava i odbrane od leda po pojedinim poplavnim područjima uz površinske vode II. kategorije, proglašava rješenjem glavni rukovodilac odbrane od poplava kantona. 33 Član 30. Uredbe Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 13 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Glavni rukovodilac odbrane od poplava kantona i rukovodioci odbrane od poplava po pojedinim poplavnim područjima uz površinske vode II. kategorije, kao i njihove obaveze i nadležnosti utvrđuju se ovim kantonalnim planom odbrane od poplava. Glavni rukovodilac odbrane od poplava kantona, odobrava i naređuje pravnim licima angažiranim kantonalnim operativnim planom za provođenje mjera odbrane od poplava iz nadležnosti kantona, izvođenje hitnih (interventnih) radova na zaštitnim vodnim objektima i vodotocima na pojedinim poplavnim područjima. Glavni rukovodilac odbrane od poplava može proglasiti vanrednu odbranu od poplava i pri nižim vodostajima od vodostaja određenih u kantonalnom operativnom planu odbrane od poplava, ako neposredno prijeti opasnost od proboja, oštećenja ili rušenja zaštitnih vodnih objekata. Uvođenjem redovne i vanredne odbrane od poplava uspostavljaju se stalna dežurstva rukovodilaca odbrane od poplava, rukovodilaca sektora i dionica, centara odbrane od poplava i Informacionog sistema voda. Na poplavnom području, osim mjera predviđenih operativnim planom odbrane od poplava, provode se i druge potrebne mjere u skladu sa važećim propisima o zaštiti34 i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Glavni rukovodilac odbrane od poplava kantona u provođenju mjera aktivne odbrane od poplava, ima sljedeće dužnosti i ovlaštenja: •
donosi rješenje o proglašenju prestanka redovne i izvanredne obrane od poplava i obrane od leda po pojedinim poplavnim područjima na teritoriji kantona, na bazi podataka o vodostajima pri kojima se donose navedena rješenja • odobrava i naređuje osobama zaduženim za provođenje aktivne obrane od poplava (pravnim licima angažiranih kantonalnim operativnim planom za provođenje mjera odbrane od poplava iz nadležnosti kantona,) izvođenje hitnih (interventnih) radova na zaštitnim vodnim objektima i vodotocima na poplavnom području za koje su angažirani; • nadzire blagovremenu pripremu akata i odluka, te planova ostalih učesnika u skladu sa odredbama KOP‐a; • osigurava uvjete za izvršavanje zadataka ostalih rukovodilaca obrane od poplava utvrđenih KOP‐om; 34
Član 32.
14 Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava • usklađuje aktivnosti kada se obrana od poplava provodi istovremeno na više poplavnih područja; • donosi odluke o uključivanju ljudi i sredstava pravnog/pravnih lica (angažiranih kantonalnim operativnim planom za provođenje mjera odbrane od poplava iz nadležnosti kantona)sa jednog na drugo poplavno područje (ukoliko procjeni da je to potrebno); • pri opasnosti od poplava velikih razmjera, putem Kantonalne Uprave Civilne zaštite zatraži uključivanje u provedbu obrane od poplava jedinica civilne zaštite i njihovih materijalnih sredstava; • direktno surađuje sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i nadležnim Agencijama za vodna područje rijeke Save i Jadranskog mora u provođenju KOP‐a, a u vezi sa provođenjem Federalnog operativnog plana zaštite od poplava. Rukovodilac odbrane od poplava (pravno lice angažovano za provođenje mjera aktivne odbrane od poplava iz nadležnosti kantona), u provođenju mjera odbrane od poplava, ima dužnosti i ovlaštenja da: •
•
•
•
•
•
•
rukovodi i usklađuje aktivnosti na provođenju mjera obrane od poplava po pojedinim sektorima i dionicama unutar poplavnog područja za koje je angažovan; predlaže glavnom rukovodiocu odbrane od poplava, putem općinskog Načelnika, uvođenje i prestanak mjera redovne i vanredne obrane od poplava na poplavnom području na kojem je angažovan; donosi odluke o rukovanju mehanizacijom angažovanom za aktivnu obranu od poplava, o radu rukovodioca sektora i dionica, o potrebi angažovanja ljudi i sredstava sa jednog sektora na drugi; predlaže nadležnim organima ograničenja cestovnog i željezničkog prometa na području na kojem je angažovan; donosi odluku o uspostavi druge odbrambene crte prije ili za vrijeme poplave, ukoliko prijeti neposredna opasnost od rušenja ili prelijevanja zaštitnih vodnih objekata na poplavnom području; podnosi dnevne izvještaje o stanju na poplavnom području za koje je angažovan glavnom rukovodiocu obrane od poplava kantona, putem Načelnika općine; nakon prestanka faze aktivne obrane od poplava, u što kraćem roku podnosi glavnom rukovodiocu obrane od poplava kompletan izvještaj o svim provedenim mjerama i aktivnostima za vrijeme obrane od poplava, te konačni izvještaj o štetama na zaštitnim vodnim objektima i vodotocima na poplavnom području za koje je angažovan. Zamjenici rukovodilaca odbrane od poplava imaju sve dužnosti i ovlaštenja rukovodilaca odbrane od poplava za vrijeme dok obavljaju poslove i zadatke rukovodilaca odbrane od poplava. Kada nadležni organ kantona ili općine, proglasi stanje prirodne i druge nesreće na određenom području, aktiviraju se štabovi civilne zaštite kantona i općine, radi rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na područjima ugroženim poplavama Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 15 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava koji funkcionišu sve dok nadležni organ ne proglasi prestanak stanja prirodne i druge nesreće uzrokovane poplavama. Izuzetno, štabovi civilne zaštite mogu se aktivirati i u slučaju kada prijeti neposredna opasnost od poplava po ljude i materijalna dobra. 2.9.Sistem veza, prikupljanje podataka i obavještavanje Agencije35, zajedno sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom vrše redovita opažanja vodostaja putem vodokaznih/vodomjernih letvi, limnigrafa i automatskih vodomjernih stanica utvrđenih Federalnim operativnim planom odbrane od poplava, a za potrebe aktivne odbrane od poplava Agencije su takođe dužne stalno održavati i dopunjavati sistem opažanja vodostaja, organizovanim prikupljanjem podataka o vodostajima u Informacionom sistemu voda. Svi podaci sa automatskih vodomjernih stanica prosljeđuju se u Informacioni sistem voda nadležne Agencije. Nadležne Agencije na zahtjev federalnog, kantonalnog, gradskog i općinskog organa uprave nadležnog za vode i agencije za vodno područje sa istog vodnog područja Republike Srpske i nadležnog organa za vode Distrikta Brčko daje traženu informaciju iz ISV bez naknade. Agencije za vodna područja će osigurati potpuni uvid i omogućiti korištenje svih podatka i informacija iz ISV Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Federalnoj vodnoj inspekciji i drugim organima uprave osigurat će se uvid i omogućiti korištenje određenih setova podataka i informacija iz ISV i to na njihov zahtjev, a u skladu s 35
Član 37. Uredbe 16 Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava 36
njihovim nadležnostima, kako je definirano Zakonom o vodama FBiH i Pravilnikom o uspostavi i upravljanju informacionim sistemom voda37 77/09‐22. Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini, definirana je uspostava Operativno – komunikacionog centra BiH ‐112, radi stalnog prikupljanja podataka o svim vrstama pojava i opasnosti koje mogu dovesti do prirodne ili druge nesreće, kao i podataka o posljedicama koje su nastale pojavom prirodne ili druge nesreće po ljude i materijalna dobra na ugroženom području, obrade tih podataka i njihove distribucije nadležnim organima vlasti i pravnim licima u BiH. U tu svrhu je uveden sistem jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije – 112. ('Službeni glasnik BiH' broj 50/08). Vijeće ministara BiH u okviru Ministarstva sigurnosti BiH formira centar – 112 sa kojim se funkcionalno uvezuju operativni centri drugih institucija i organa BiH, kao i centri entiteta i Brčko Distrikta. Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Federacije BiH, član 32, propisano je da sva privredna društva i druga pravna lica koja obavljaju djelatnosti iz oblasti, između ostalog, vodoprivrede, hidrometeorologije i drugih oblasti u kojima se obavljaju djelatnosti od značaja za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, dužna su organizirati i provoditi poslove zaštite i spašavanja u skladu sa navedenim zakonom i drugim zakonima, propisima i općim aktima nadležnih organa. Prema čl. 32 Pravilnika o organiziranju službi zaštite i spašavanja i jedinca civilne zaštite, njihovim poslovima i načinu rada (' Službene novine FBiH' broj: 77/06) gore definirana Pravna lica Zakonom o zaštiti i spašavanju koja se bave hidrologijom i meteorologijom u okviru vršenja svoje redovne djelatnosti, vrše između ostalog, i slijedeće preventivne mjere zaštite i spašavanja: •
•
Doprinose razvoju, osposobljavanju i opremanju funkcionalne strukture za vršenje meteoroloških i hidroloških aktivnosti, naročito u pogledu pokrivanja cijelog područja Federacije automatskim stanicama koje danonoćno mjere i bilježe meteorološke i hidrološke elemente (temperaturu, pritisak i vlažnost zraka, smjer i brzinu vjetra, trend vodostaja, nailazak i trajanje velikih voda itd.), te ih prenose u centralni telekomunikacijski centar Federalnog meteorološkog zavoda, a nakon toga i u operativne centre civilne zaštite i Agencija za vode, provode meteorološke i hidrološke aktivnosti (mjerenja i opažanja) sa svih meteoroloških i hidroloških stanica (automatske sa podacima u realnom vremenu i osmatračkih); vrše prijenos i obradu podataka koje, potom, dostavljaju operativnim 36 Član 37. Uredbe 37 Član 37. Uredbe
Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 17 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava centrima civilne zaštite, nadležnim Agencijama za vode, javnosti, a sve za potrebe pravovremenog informiranja i upozoravanja u slučaju nailaska velikih voda (poplava), suša, i dr. Prema istom zakonu Elektroprivreda, vodoprivredna i druga pravna lica koja koriste hidrosisteme ili proizvodne pogone posebne namjene dužna su osigurati pravovremeno izvještavanje i po potrebi uzbunjivanje građana o opasnostima u hidrosistemima i pogonima koje koriste. U skladu sa Pravilnikom o organiziranju i funkcioniranju operativnih centara civilne zaštite ('Službene novine FBiH ' broj: 8/07) 38, organi, službe i pravna lica iz člana 157. Zakona o zaštiti i spašavanju koja čine osmatračku mrežu (između ostalog hidrometeorološke službe i pravna lica poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i druga) i koji su povezani sa odgovarajućim operativnim centrima prema, dužni su redovno ‐ svakodnevno operativnom centru CZ dostavljati sve podatke o pojavama i izvorima opasnosti koje mogu izazvati nastanak prirodne ili druge nesreće i time ugroziti zdravlje i život ljudi i materijalnih dobara na određenom području. Kantonalni operativni centar CZ, prikuplja i obrađuje sve podatke i informacije o prirodnim i drugim nesrećama na području kantona i te podatke dostavlja nadležnim organima kantona i Federalnom operativnom centru CZ, te prenosi saopštenja javnim medijima o podacima koji se odnose na prirodne i druge nesreće kojima raspolaže. 2.10.
Odbrana od leda Odbrana od leda počinje kada se zalede veće površine vodnog ogledala, ili kada se pojavi gomilanje ili pokretanje ledenih masa. Na područjima koja su obuhvaćena kantonalnim operativnim planom odbrane od poplava, odbranu od leda vrši angažirano ovlašteno pravno lice za obavljanje komunalnih djelatnosti, 38 Član 34. 18 Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava 39
a po potrebi i drugo pravno lice iz člana 25. Uredbe, koje ima zaključen ugovor sa Ministarstvom ili Općinom. Pri zaleđivanju većih površina vodnog ogledala, ili kada se pojavi gomilanje ili pokretanje ledenih masa, glavni rukovodilac odbrane od poplava odredit će redovne ili vanredne mjere na vodotoku (dijelu vodotoka), u cilju otklanjanja štetnih posljedica. U redovne mjere spada osmatranje i registrovanje pojave leda (procenat pokrivenosti površine vodnog ogledala, debljina leda, visina nagomilanih naslaga leda i sl.). U vanredne mjere spadaju i mjere lomljenja ledenih površina i sprječavanja zaustavljanja i nagomilavanja ledenih masa u koritu vodotoka. 2.11.
Priprema i donošenje operativnih planova odbrane od poplava KOP priprema kantonalno ministarstvo nadležno za vode, odnosno Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo. 40
KOP donosi kantonalni ministar nadležan za vode , odnosno ministar Ministarstva privrede Kantona Sarajevo. KOP se, bez tehničkih priloga, objavljuje u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". Tehnički prilozi KOP‐a čuvaju se u Ministarstvu i dostupni su na web stranicama Ministarstva. 41
Prvi KOP donosi se najkasnije u roku od dvije godine dana od dana stupanja na snagu Zakona o vodama Kantona Sarajevo. 39
Član 39. Uredbe 40 Član 43. Uredbe
Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 19 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Izmjene i dopune KOP‐a, će se vršiti u skladu sa ukazanim potrebama, na prijedlog Ministarstva, a najkasnije 6 mjeseci od nastale promjene. 3. Definiranje poplavnih područja 3.1.Podloge U Kantonu Sarajevo se nalaze vodotoci I. kategorije: Bosna i Željeznica. Ovi vodotoci su obuhvaćeni FOP‐om. Svi ostali vodotoci pripadaju II. kategoriji. Ovi vodotoci su analizirani na osnovu postojeće projektne dokumentacije u vlasništvu općina i Kantona, kao i sagledavanja stanja na terenu. Korišteni su i neobrađeni podatci dobiveni od općinskih službi, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo. Za područja za koja su postojale karte razmjene 1:1000 i/ili 2500 izvršeno je i modeliranje poplavnih područja. Sa ovih karata su očitavane kote i pripremani poprečni profili vodotoka za model HEC‐RAS. Na slivnom području rijeke Bosne kontinuirano ili sa prekidima u funkciji je bilo više hidroloških vodomjernih stanica. Spisak stanica je prikazan u narednoj tabeli. Tabela 1 Hidrološke vodomjerne stanice na vodotocima u Kantonu Sarajevo ID NAZIV_STANICE VODOTOK vlasnik/upravlja opis_lokacije 9022 HS Reljevo Bosna FHMZ 9028 HS Vrelo Bosne Bosna AVP Sava 9048 HS Rimski most Bosna AVP Sava 9101 Otes Bosna AVP Sava nizvodno od ušća rijeke Željeznice 9102 Osijek Bosna AVP Sava nizvodno od ušća rijeke Zujevine 41 Izmjene i dopune plana se vršiti u skladu sa ukazanim potrebama, na prijedlog nadležnih Agencija, a kantonalne kantonalni ministar nadležan za vode. Plan, bez tehničkih priloga, objavljuje se u službenom glasilu kantona. 20 Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava ID NAZIV_STANICE VODOTOK vlasnik/upravlja opis_lokacije 9103 Butile Bosna AVP Sava uzvodno od ušća rijeke Miljacke 9104 Ljubnici Bosna AVP Sava uzvodno od ušća rijeke Stavnje 9037 HS Podteljig Crna rijeka AVP Sava 9121 Doglodi Dobrinja AVP Sava ušće rijeke Dobrinje 9122 Semizovac Ljubina AVP Sava ušće rijeke Ljubine 9006 HS Cumurija‐Sarajevo Miljacka FHMZ 9038 HS Kozija Cuprija Miljacka AVP Sava 9041 HS Butile Miljacka AVP Sava 9123 HS Ilijas_ Misoča AVP Sava ušće rijeke Misoče 9124 Podlugovi Stavnja AVP Sava ušće rijeke Stavnje 9027 HS Ilidža Željeznica AVP Sava 2006 Blažuj Zujevina AVP Sava 2007 Hadžici Zujevina AVP Sava Za potrebe izrade KOPa izvršena je procjena maksimalnih protoka ranga pojave 1/100 godina za sve vodotoke (dionice) na kojima su se dešavale i/ili se mogu očekivati poplave u budućnosti. Korištena je regionalna analiza za sliv rijeke Bosne i na osnovu uspostavljenje zavisnosti specifičnog oticanja i površine sliva definirani su protoci za proračun poplavnih linija (poligona). Korištene su hidrološke obrade stanica na vodotocima Bosne, Željeznice, Miljacke, Koševskog potoka i na osnovu regionalne analize karakterističnih maksimalnih protoka definirani protoci za razmatrane dionice vodotoka. U narednoj tabeli dat je prikaz maksimalnih protoka ranga pojave 1/100 godina. Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 21 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Tabela 2 Maksimalni protoci ranga pojave 1/100 godina R.Br. Površina sliva (km2) Vodotok­dionica qsp max Q 1/100 Korigovani protoci 1 Crna rijeka ‐ Jelačići 79,71 1,53 121,7 2 Crna rijeka ‐ Delijaš 45,71 1,78 81,5 3 Krsinja ‐ Pendičići 11,09 2,43 27,0 4 Ljubina ‐ Semizovac 127,20 1,31 166,8 5 Ljubina ‐ Luka 118,87 1,34 159,6 6 Ljubina ‐ Srednje 69,70 1,59 110,7 7 Misoča ‐ Željezara 124,47 1,32 164,5 8 Moščanica ‐ Emerovice 28,63 2,00 57,2 9 Presjenica ‐ D.Presjenica 56,12 1,69 94,7 10 Tušilska rijeka ‐ Slatina 29,49 1,98 58,5 11 Tušilska rijeka ‐ Sinanovići 15,52 2,28 35,4 198,49 1,11 219,7 17542 13 Zujevina Bukovik 99,34 1,43 141,6 14 Zujevina Pazarić 31,08 1,96 60,9 15 Zujevina Kradenik 7,18 2,63 18,9 16 Zujevina Resnik 5,60 2,75 15,4 17 Željeznica ušće 478,36 0,70 335,8 37043 18 Željeznica Bogatići 159,98 1,21 192,9 6,13 2,71 16,6 28,43 2,00 56,9 12 Zujevina 19 Lepenica 20 Rakitnica ‐ Šabići 3.2.Analizirani vodotoci II kategorije U prilogu br. 1. dat je prikaz analiziranih vodotoka sa ucrtanom općinskim, granicom kantona i entitetskom linijom. 42
43
Preuzeto iz Glavnog projekta uređenja rijeke Zujevine Preuzeto iz Glavnog projekta uređenja rijeke Bosne 22 Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Poplavna područja su grupisana u dvije kategorije: •
•
Povijesne poplave i Buduće poplave. Povijesne poplave su one poplave koje su se desile u prošlosti. Na osnovu podatka iz općinskih službi u papirnom i/ili elektronskom obliku, definirani su poplavni poligoni. Također su na osnovu raspoloživih karata razmjere 1:2500 i/ili 5000 iscrtani poprečni profili i korištenjem modela HECR‐RAS za maksimalne protoke ranga pojave 1/100 godina, definirane su dionice na kojima se mogu očekivati poplave u budućnosti. Za neke poplavne zone za koje su postojali obuhvati (općinski podatci) izvršena je dodatna provjera obuhvata poplavne linije. Poplavni poligoni su prikazani u prilozima br.3. i br.4. 3.2.1. Povijesne poplave Za potrebe izrade Kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava Kantona Sarajevo, poslani su dopisi na adrese općina, Stari Grad, Trnovo, Hadžići, Vogošća, Novi Grad, Centar, Novo Sarajevo, Ilidža i Ilijaš, sa zahtjevom o dostavi podataka o vodotocima na području općina Kantona Sarajevo. Služba Civilne zaštite općine Stari Grad je dostavila podatke o tačno lociranim mjestima potencijalno ugroženih područja, vodotoka, rijeka, potoka i bujica, kao i kartu na kojoj su naznačena ugrožena mjesta. Na području ove Općine, prema dopisu ima sedam potencijalno ugroženih mjesta, koja su detaljno opisana u tabeli. Sve te lokacije su na vodotocima druge kategorije, koji pripadaju podslivu Bosne. Općina Trnovo je također dostavila kartu sa sedam lokacija potencijalno ugroženih područja. Šest su vodotoci II kategorije, a jedna lokacija je na vodotoku prve kategorije (rijeka Željeznica), i također pripadaju podslivu Bosne. Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 23 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava U općini Hadžići ima deset potencijalno ugroženih područja, na vodotocima II kategorije podsliva Bosne, za koje je dostavljena karta sa tačnim lokacijama tih područja. Općina Vogošća je dostavila kartu na kojoj su označene dvije lokacije na rijeci Ljubini i jedna lokacija na rijeci Bosni kao potencijalno ugrožene lokacije od poplava. U općini Novi Grad od šest potencijalno ugroženih mjesta tri su na rijeci Bosni, a tri na rijekama II kategorije, također podsliv Bosne, za koje je dostavljena karta sa naznačenim lokacijama. Općina centar je dostavila karte na kojima su naznačene četiri potencijalno ugrožene lokacije na tri potoka i jedna na rijeci Miljacki (podsliv Bosne). U općini Novo Sarajevo postoji samo jedno mjesto na kojem bi moglo doći do eventualnog izlijevanja vode iz korita, a to je dio potoka Sušica koji nije zacijevljen, a prolazi između Zemaljskog i Historijskog muzeja. Iz općine Ilidža je dostavljeno kartu sa lokacijama potencijalnih plavljenja, od kojih su tri na rijekama I kategorije (Bosna i Željeznica), a šest na vodotocima II kategorije, podsliva Bosne. I općina Ilijaš ima šest potencijalno ugroženih mjesta, od kojih samo jedan na vodotoku I kategorije (rijeka Bosna), za koje je dostavljena karta sa naznakama tih mjesta. Sve ove lokacije odnose se na poplave događaje koji su registrirani u prošlosti. Na narednim slikama prikazane su analizirane lokacije na prostoru svim općina Kantona Sarajevo. 24 Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Slika 1. Općina Centar Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 25 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Slika 2. Općina Hadžići 26 Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Slika 3. Općina Ilijaš Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 27 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Slika 4. Općina Ilidža 28 Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Slika 5. Općina Novi Grad Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 29 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Slika 6. Općina Novo Sarajevo 30 Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Slika 7. Općina Stari Grad Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 31 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Slika 8. Općina Trnovo 32 Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Slika 9. Općina Vogošća Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 33 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Tabela 3 Lokacije na kojima su registrirani poplavni događaji Podatci o povijesnim poplavnim događajima Općina Stari Grad Ime i prezime Zejnil Vukas Naziv instituci
je Služba civilne zaštite Broj telefona /fax 033/282‐
395 033/205‐
817 Datum izvještaja Vodotok Kategorija vodotoka Dostavljeni podaci Bistrički Potok Bistrički potok, od naselja Bistrik do ušća u rijeku Miljacku. Lapišnica Lapišnica, na ušću u rijeku Miljacku, u mjestu Kozja Čuprija. Moščanica 24.10.2012 II Obarak Potok 1. Podaci Općine Stari Grad na karti sa tačno lociranim mjestima potencijalno ugroženih područja u blizini vodotoka, rijeka, potoka i bujica. 2. Prilog: Karta Trnovo 34 Esad Velić Ramića Potok Ramića banja potok, u blizini naselja Hrastovi i Sedrenik. Čolin Potok Čolin potok Rijeka Željeznica na potezu Garež ‐ Ilovice i ispod sela Ilovice do brane Bogatići. I Presjenica 30.10.2012 Rijeka Bijela Donje Biosko (Obarak potok), u blizini Vrela Crnelj. Inat kuća (zid) Krsinja Služba civilne zaštite Faletići (kod mosta), Rijeka Moščanica u blizini Vrela Moščanica. Miljacka Željeznica 033/586‐
701 033/586‐
701 062/255‐
870 Lokacija ugroženih područja II Karte sa označenim približnim lokacijama potencijalno ugroženih područja od poplava na području Općine Trnovo Rijeka Krsinja ispod sela Gračanica i do sela Pendičići do mjesta gdje se ulijeva u Željeznicu. Rijeka Presjenica od naseljenog mjesta Gornja Presjenica do naselja Donja Presjenica. Rijeka Bijela na lokalitetu zvanom "Bare" ispod sela Dejčići, u blizini MZ Dejčići. Crna Rijeka Crna rijeka na području zvanom Kerletine Luke. Rakitnica Rijeka Rakitinica na potezu od sela Šabići i ispod sela Šabići. Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Podatci o povijesnim poplavnim događajima Općina Hadžići Ime i prezime Nusret Kabulović Naziv instituci
je Služba civilne zaštite Broj telefona /fax 033/421‐
006 033/428‐
550 Datum izvještaja Vodotok Kategorija vodotoka Dostavljeni podaci Tušilska Rijeka Tušilska Rijeka ispod sela Ozimine i u blizini ušća u rijeku Rakitnicu. Zujevina Rijeka Zujevina u naselju Pazarić ‐ od mosta na putu M17 na ulazu u naselje (ulica Bjelašnička kod broja 2) do centra naselja, dužine 1000 m. Kradenik Potok Kradenik u naselju Pazarić ‐ od ušća u Zujevinu do mosta na putu M17 u ulici Željeznička do mosta u ulici Bjelašnička broj 83, dužine 300 m. Resnik Potok Resnik u naselju Pazarić ‐ od ušća u Zujevinu do mosta na putu M17 u ulici Željeznička, dužine 200 m. Zujevina 22.10.2012 II Vihrica Oznake kritičnih lokaliteta gdje dolazi do izlijevanja vode iz vodotoka, Opis lokaliteta, Karta sa vodotocima općine Hadžići Rijeka Zujevina u naselju Gradac ‐ kod "Igrališta", dužine 100 m. Rijeka Zujevina u naselju Dupovci ‐ od mosta na putu M17 do stambenog objekta porodice Bajrić, dužine 100 m. Potok Vihrica u naselju Grivići kod broja 100 ‐ od propusta puta za Bare i uzvodno, dužine 100 m. Vranički Potok Vranički potok u naselju Vrančići ‐ lokalitet propusta puta za Drozgometvu, dužine 100 m. Zujevina Rijeka Zujevina u naselju Binježevo ‐ lokalni put ispod željezničkog mosta dužine 50 m i dionica uzvodno od mosta za naselja Potkraj i Ćate do groblja, dužine 100 m. Rijeka Bijela Rijeka Bijela u naselju Tarčin, ulica IX Brdske brigade kod broja 30 ‐ ušće potoka Kalašnica i Mlavica (parcela Luka), uzvodno od mosta na putu M17, dužine 200 m. Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Lokacija ugroženih područja 35 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Podatci o povijesnim poplavnim događajima Općina Ime i prezime Naziv instituci
je Broj telefona /fax Datum izvještaja Vodotok Kategorija vodotoka Dostavljeni podaci Potok Bjelašnica Bosna Vogošća Služba civilne zaštite 033/586‐
415 033/586‐
418 Miljacka Novi Grad Služba civilne zaštite 033/778‐
980 033/778‐
985 Potok Bjelašnica u naselju Japalaci kod broja 26. ‐ od mosta i nizvodno 50 m. I 23.10.2012 Ljubina II Tačno locirana i označena potencijalno ugrožena područja u blizini vodotoka (rijeka, potoka) i bujica na području općine Vogošća, Karta Općine Vogošća, M 1 : 50 000 II Potencijalno ugrožena područja u blizini vodotoka, na području Općine Novi Grad, Shematski prikaz plavnih područja uz detaljan njihov opis, Pregledna karta M 1 : 50.000 12.10.2012 Bosna Rijeka Bosna u mjestu Semizovac, od Željezničke stanice do željezničkog mosta, dužine 1500 m. Rijeka Ljubina od ušća Krivačkog potoka kroz mjesto Poriječ, dužine 1330 m. Rijeka Ljubina u mjestu Hrastovina, dužine 780 m. Označen je širi rajon Centrotransove baze, bliže farma Spaića, područje koje nije deminirano, rijeka Miljacka se izljeva za slučajeve većeg vodenog taloga. S druge strane je općina Ilidža gdje je urađen zaštitni nasip. Ušće rijeke Miljacke u rijeku Bosnu. Do plavljenja dolazi u širem području, koji zahvata rejon bivšeg kolektora otpadnih voda, kao i firme Sarajevogasa. Plavljenje nastaje kao posljedica enormnog vodenog taloga. Šire područje Reljevskog mosta, kuće Memiševića, preko puta stočne pijace Stup. Plavljenje nastaje kao posljedica srednjeg vodenog taloga. Bosna Šire područje Rajlovačkog mosta, kuće Zlatića (prije mosta sa lijeve strane) kao i u širem području firme Robot. Plavljenje nastaje kao posljedica enormnog vodenog taloga. Bosna Šire područje pravoslavne crkve Reljevo. Plavljenje nastaje uslijed enormnog vodenog taloga. I 36 Lokacija ugroženih područja Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Podatci o povijesnim poplavnim događajima Općina Ime i prezime Naziv instituci
je Broj telefona /fax Datum izvještaja Vodotok Kategorija vodotoka Lepenički Potok II Dostavljeni podaci Lokacija ugroženih područja Šire područje Lepeničkog potoka, koji nije dovoljno produbljen i do plavljenja dolazi uslijed srednje količine vodenog taloga. Most Drvenija ‐ Rijeka Miljacka. Miljacka Centar Služba civilne zaštite 033/562‐
342 033/562‐
437 Koševski Potok Pijaca Ciglane ‐ Koševski potok. Sušica Prostor u blizini objekta "Bosnalijeka" ‐ Sušica potok. II 23.10.2012 Lokacije potencijalno ugroženih područja u blizini vodotoka na području Općine Centar, Karta. Nahorevski Potok Novo Sarajevo Ilidža Služba civilne zaštite Služba civilne zaštite 033/492‐
143/2 033/492‐
141 033/637‐
229 033/637‐
229 19.10.2012 Prostor u blizini ulaza u naselje Nahorevo ‐ Nahorevski potok. Karta Općine Novo Sarajevo sa ucrtanim potokom Sušica, Odluka o utvrđivanju granica MZ na području Općine Novo Sarajevo, Dio potoka Sušica koji nije zacijevljen, koji prolazi između Zemaljskog i Historijskog Muzeja prema rijeci Miljacka. Sušica II Tilava II Dionica rijeke Tilave u naselju Butmir Željeznica I Dionica rijeke Željeznice u naselju Sokolović Kolonija. Večerica II Rijeka Večerica u naselju Hrasnica i Kovači. Pregledna karta poplavnih područja Općine Ilidža. 01.10.2012 Bosna I Miljacka II Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Prostor u blizini bolnice "Nahorevo" ‐ Nahorevski potok. Rijeka Bosna, blizu "Autokampa Ilidža", i mjesta Plandište. Šire područje rijeke Bosne, od područja ušća Željeznice, ušće Zujevine i dobrinje, sve do granice sa Općinom Novi Grad, tj. do ušća rijeke Miljacke u rijeku Bosnu. Dionica rijeke Miljacke u blizini mjesta Azići i Bare a na granici sa Općinom Novi Grad. 37 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Podatci o povijesnim poplavnim događajima Općina Ilijaš Ime i prezime Naziv instituci
je Služba civilne zaštite Broj telefona /fax 033/580‐
695 033/400‐
785 Datum izvještaja Vodotok Kategorija vodotoka Dostavljeni podaci Dobrinja Rijeka Dobrinja između mjesta Nedžarići i Stup, a na granici sa Općinom Novi Grad. Rakovica Rijeka Rakovica od mjesta Rakovica do mjesta Rastovina. Trnava Rijeka Trnava od mjesta Markovići do ušća u rijeku Zujevinu. Ljubina Rijeka Ljubina, na potezu od ušća Vidotinskog potoka U Rijeku Ljubinu, kroz mjsta Ulištovići i Pomenovići do Povoća u rijeku Ljubinu, odnosno do granice sa Općinom Vogošća. Rača Rijeka Rača, u mjestu Srednje do ušća u Rijeku Ljubinu. Stavnja II Karta Općine Ilijaš, M 1 : 50 000 Rijeka Misoča, u Ilijaš, pored "Željezare" do ušća u Rijeku Bosnu. Nijenica Potok Nijenica (Gnionica)Potok, u mjestu Podlugovi do ušća u Rijeku Bosnu. I Rijeka Stavnja, na potezu od mjesta Vrbovik, odnosno granice Kantona Sarajevo do ušća u Rijeku Bosnu. Misoča Bosna 38 Lokacija ugroženih područja Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Šire područje rijeke Bosne, od mjesta Rabuša, pored "Željezare" do ušća Potoka Nijenica u Rijeku Bosnu. Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava 3.2.2. Buduće poplave Nakon obilaska terena, definirano je dodatnih osam lokacija na kojima do sada nisu registrirani poplavni događaji, a mogu biti ugroženi u budućnosti. Na osnovu raspoloživih topografskih karti razmjere 1:2.500 i 1:5000, iscrtani su poprečni profili vodotoka i izvršen hidraulički proračun za maksimalne protoke ranga pojave 1/100 godina. U narednoj tabeli dat je opis lokacija, a u prilogu 4. obuhvat –poplavni poligon. Tabela 4 Lokacije na kojima se mogu očekivati poplave u budućnosti Lokacije koje su identificirane kao potencijalne buduće poplave Općina Vodotok Kategorija vodotoka Lokacija ugroženih područja Stari Grad Moščanica II Od ušća potoka Obarak u rijeku Moščanicu do mjesta Orlovac. Trnovo Crna Rijeka II Crna rijeka od mjesta Gradina do mjesta Jelačići, cca 2000 m. U mjestu Sjeverovići, cca 1100 m. Hadžići Zujevina II Rijeka Zujevina u naselju Gradac ‐ kod "Igrališta", do mjesta Lokvansko polje 2000 m. Novi Grad Lepenički Potok II Lepenički poto kod mjesta Smiljevići do mjesta Zabrđe.. Zujevina II Željeznica I Ljubina II Ilidža Ilijaš Dionica rijeke Zujevine, od mjesta Mratnjevača do ušća rijeke Zujevine u rijeku Bosnu, dio koji spaja dvije povijesne poplave rijeke Zujevine i Rijeke Bosne. Dionica rijeke Željeznice od naselju Sokolović Kolonija do entitetske granice. Rijeka Ljubina, u mjestu Srednje uzvodno od ušća rijeke Rače u rijeku Ljubinu, cca 1000 m. Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 39 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava 4. Predložene lokacije osmatranja vodostaja 4.1.Vodotoci I kategorije U I kategoriju spadaju rijeka Bosna i rijeka Željeznica. Sistem odbrane od poplava na vodotocima I kategoriju u Kantonu Sarajevo je u nadležnosti Agencijw za vodno područje rijeke Save iz Sarajeva. U sklopu Federalnog operativnog plana odbrane od poplava za vodotoke I kategorije na rijeci Bosni (gornji tok) definirana je samo jedna osmatračka stanica Reljevo. U narednom poglavlju su date karakteristike, odnosno parametri pri kojima počinje kontinuirano obavještavanje stanovništva i službi civilne zaštite. 4.1.1. Rijeka Bosna Poplavno područje uz rijeku Bosnu na dionici od ušća rijeke Željeznice do mosta na putu M17 u Reljevo se prati na vodomjeru Reljevo. Reljevo (na r. Bosni) Vodomjer VS : Vodostaji pri kojima počinje kontinuirano obavještavanje stanovništva i službi civilne zaštite: H= + 300 cm Maksimalni zabilježeni vodostaj H= +527 cm
Dijelovi naselja koja mogu biti plavljena su: Doglodi, Butila, Lađenici, Reljevo, Mihaljevići, Osijek i Crkvine. Poplavno područje –dionica nizvodno od ušća Jošaničkog potoka do granice Kantona Sarajevo i Zeničko‐dobojskog kantona. 40 Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Vodomjer VS : Vodostaji pri kojima počinje kontinuirano obavještavanje stanovništva i službi civilne zaštite: Reljevo (na r. Bosni) H= + 300 cm Ako je H< 300 cm, onda:
• Dnevni prirast > 100 cm ili • Satni prirast > 5 cm Dijelovi naselja koja mogu biti plavljena: :uz ušća pritoka Ljubine, Misoče, Nijenice (Gnionice) i Stavnje. 4.1.2. Rijeka Željeznica dionica: od željezničkog mosta u naselju Ilidža do ušća u rijeku Bosnu
Vodomjer VS : Ilidža* na r. Željeznici
Vodostaji pri kojima počinje H= + cm
kontinuirano obavještavanje stanovništva i službi civilne zaštite: Maksimalni zabilježeni vodostaj
H= +187 cm
* letva nepristupačna Dijelovi naselja koja mogu biti plavljena su:Otes i Vreoca. 4.2.Vodotoci II kategorije Svi vodotoci II kategorije u Kantonu Sarajevu hidrografski pripadaju slivu rijeke Bosne. Problematika odbrane od poplava na ovim vodotocima (izuzev rijeke Miljacke koja je značajnim dijelom regulisana) je slična. Radi se uglavnom o bujičarskim vodotocima. Mjere Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 41 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava koje se mogu planirati su preventivne i pripremne mjere, u smislu pravovremenog informiranja stanovništva i njihovog izmještanja zajedno sa materijalnim dobrima iz zona moguće poplave. Druga važna mjera je kontinuirano održavanje ulaznih objekata zacijevljenih vodotoka (bujica): Ramića potok,Koševski potok, Bistrički potok, Potok Sušica, Čolin potok. Ulazni objekti mogu predstavljati uska grla i zbog smanjene propusne moći, može doći do izlijevanja uzvodno od ulazne građevine. Na području Kantona Sarajevo, na vodotocima II kategorije preporučuje se ugradnja vodomjernih letvi na 12 lokacija (vidjeti prilog br.2). Vodomjerne letve je potrebno osmatrati kontinuirano. Vodostaji pri kojima počinje kontinuirano obavještavanje stanovništva i službi civilne zaštite koji su nadležni za provođenje mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na profilima na kojima su postavljene vodomjerne letve: A/Kada vodostaj poraste više 10 cm i više u odnosu na prethodni dan i/ili B/Kada nivo vode dosegne kotu minor korita na profilu vodomjerne letve, i bez obzira na gore navedene scenarije, C/ Kada Federalni hidrometeorološki zavod Sarajevo, na kišomjernoj stanici Sarajevo registruje padavine veće od: p> P 15' (mm)
P 60' (mm)
P dnevne (mm) 15 25
40 Ove vrijednosti su dobivene na osnovu analize kiša različitog trajanja i povratnog perioda (naredna tabela) za stanicu Sarajevo. 42 Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Tabela 5 Kiše različitog trajanja i povratnog perioda na kišomjernoj stanici Sarajevo Vjerojatnost P 15 (mm)
P 60 (mm)
P dnevne (mm)
1/5 14.7
26.9
? 1/10 19.8
31.7
? 1/100 35.2
64.8
? U narednoj tabeli dat je opis lokacija na kojima treba postaviti vodomjerne letve. Tabela 6 Lokacije na koje treba postaviti vodomjerne letve Općina Vodotok Opis lokacije Presjenica vodomjerna letva se nalazi u mjestu Medov tor u blizini Gornje i Donje Presjenice, cca 150 m uzvodno od ušća potoka Vrela u rijeku Presjenicu. Crna rijeka Vodomjerna letva se nalazi uzvodno od ušća Crne rijeke u rijeku Željeznicu cca 2,5 km, u mjestu Sjenokos. Bijela rijeka Vodomjerna letva se nalazi na ušću potoka Kalašnica u mjestu Tarčin. Zujevina Vodomjerna letva se nalazi na ušću potoka Kradenik i potoka Resnik, na mostu u mjestu Pazarić. Ljubina Druga letva na rijeci Ljubini se nalazi uz magistralni put M‐18, na mostu, cca 200 m uzvodno od benzinske pumpe Bešlić. Vogošća Vodomjerna letva se nalazi u Vogošći, na mostu cca 50 m nizvodno od ušća Jošaničkog potoka u rijeku Vogošću. Lepenica Vodomjerna letva se nalazi na mostu u mjestu Zabrđe, cca jedan kilometar od ušća rijeke Lepenice u rijeku Bosnu. Koševski potok Vodomjerna letva se nalazi u neposrednoj blizini trolejbusne okretaljke u mjestu Jezero. Dobrinja Vodomjerna letva se nalazi u mjestu Nedžarići cca 150 m prije kraja regulisanog dijela korita rijeke Dobrinje. Tilava Vodomjerna letva se nalazi ispod nadvožnjaka u mjestu Butmir cca 900 m od ušća rijeke Tilave u rijeku Željeznicu. Večerica Vodomjerna letva se nalazi na mostu u mjestu Glavogodina, na početku regulacije korita rijeke Večerice. Ljubina Vodomjerna letva se nalazi na rijeci Ljubini u mjestu srednje, cca 150 m nizvodno od ušća rijeke Rače u rijeku Ljubinu. Trnovo Hadžići Vogošća Novi Grad Centar Ilidža Ilijaš Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 43 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava 5. Raspoloživa mehanizacija i vozila JKP i KJKP u Kantonu Sarajevo Za potrebe izrade Kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava prikupljeni su podatci o raspoloživoj mehanizaciji javnih komunalnih preduzeća i kantonalnih javnih komunalnih preduzeća. Ova mehanizacije se može koristiti u slučaju provođenja mjera aktivne odbrane od poplava, kao i pripremnih radnji u situacijama kada počinje kontinuirano obavještavanje stanovništva i službi civilne zaštite koji su nadležni za provođenje mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Predviđeno je da se izmjene i dopune KOP‐a, vrše u skladu sa ukazanim potrebama, na prijedlog Ministarstva, a najkasnije 6 mjeseci od nastale promjene. Shodno tome JKP i KJKP su dužni pravovremeno obavijestiti resorna ministarstva o nastalim promjenama u vezi sa raspoloživom mehanizacijom i vozilima. U Prijedlogu Nacrta Kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava‐ poglavlje 2.3. Obaveze i odgovornosti pravnog lica angažovanog za provođenje mjera aktivne odbrane od poplava, propisana je obaveza JKP i KJKP da po ukazanoj potrebi sva raspoloživa sredstva rada i zaposlenike angažuju na provođenju mjera aktivne odbrane od poplava, a po odluci glavnog rukovodioca odbrane od poplava. . 44 Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava 6. Nacrt prijedloga KOPa Na osnovu člana 92. stav 5. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), člana 57. stav 4. Zakona o vodama („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/09), ministar privrede, donosi KANTONALNI OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA Kantonalnim operativnim planom odbrane od poplava (u daljnjem tekstu: KOP) utvrđuje se provođenje mjera aktivne odbrane od poplava i leda, u vrijeme neposredne opasnosti od pojave velikih (poplavnih) voda, u vrijeme trajanja poplava i otklanjanja posljedica poplava na vodotocima II kategorije, na području Kantona Sarajevo ( u daljem tekstu: Kantona). Federalnim operativnim planom odbrane od poplava („Službene novine FBiH“, broj: 7/11) (u daljem tekstu: FOP) utvrđeno je provođenje mjera aktivne odbrane od poplava i leda, u vrijeme neposredne opasnosti od pojave velikih (poplavnih) voda, u vrijeme trajanja poplava i otklanjanja posljedica poplava, na vodnom području rijeke Save uz površinske vode I. kategorije, pri čemu su vode I kategorije na području Kantona Sarajevo vodotoci: Bosna i Željeznica, dok svi ostali vodotoci na području Kantona spadaju u vodotoke II. kategorije. Organizacija aktivne odbrane od poplava 1.1. Nosioci i organizatori odbrane od poplava prema članu 22. stav 4. Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/09) (u daljem tekstu: Uredba) za: Vodno područje sliva rijeke Save i Vodno Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo
područje Jadranskog mora, za vodotoke II (u daljem tekstu: Ministarstvo) Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 45 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava kategorije na području Kantona Sarajevo
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1 Tel: +387(0)33 562‐122 web: www. mp.ks.gov.ba e‐mail:[email protected] Općinski načelnici općina Kantona: Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo, Ilidža, Trnovo (Federacije BiH), Ilijaš, Vogošća, Hadžići, svaki na području svoje općine. Imena i kontakt telefoni općinskih načelnika nalaze se u prilogu ovog KOP‐a, a mogu se naći na web stranicama navedenih općina, i putem linka na web stranici Ministarstva www. mp.ks.gov.ba 1.2. Glavni rukovodioci odbrane od poplava prema članu 22. stav 5. Uredbe za: Vodno područje sliva rijeke Save i Vodno Ministar privrede Kantona područje Jadranskog mora – za vodotoke II Emir Hrenovica Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1 kategorije na području Kantona Tel: +387(0)33 562‐121 [email protected] Općinski načelnici općina Kantona: Stari Grad Sarajevo, Centar Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Ilidža, Trnovo (FBiH), Ilijaš, Vogošća, Hadžići, svaki na području svoje općine. Imena i kontakt telefoni općinskih načelnika nalaze se u prilogu ovog KOP‐a, a mogu se naći na web stranicama navedenih općina, i putem linka na web stranici Ministarstva www. mp.ks.gov.ba 1.3. Rukovodioci odbrane od poplava, podaci o pravnim i fizičkim licima zaduženim za provođenje aktivne odbrane od poplava prema članu 22. stav. 5. Uredbe Vodno područje sliva rijeke Save i vodno Imena rukovodilaca odbrane od poplava i podaci o područje Jadranskog mora – za vodotoke II pravnim i fizičkim licima zaduženim za odbranu od kategorije na području Kantona poplava i leda po pojedinim poplavnim područjima u općinama na području Kantona, nalaze se u tehničkim prilozima KOP‐a i dostupni su na web stranici Ministarstva 46 Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava 1.4. Podaci o nosiocu provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Kantonalna uprava civilne zaštite Ul. Hamida Dizdara 1 71 000 Sarajevo Tel: +387(0)33 201‐595 Fax: +387(0)33 560‐453 Operativni centar 121; e‐mail: [email protected] Kontakt detalji općinskih operativnih centara nalaze se u prilogu KOP‐a 1.5. Organizacija zadužena za osmatranje hidroloških i meteoroloških podataka prema članu 29. Uredbe Federalni hidrometeorološki zavod Ul. Bardakčije br. 12 Tel: 033 276‐734, faks: 033 276‐701 2. Obaveze, prava i odgovornosti učesnika u provođenju aktivne odbrane od poplava 2.1. Obaveza i odgovornosti Ministarstva i općinskih načelnika prema članu 22. stav 5, 24. stav 5, 37. i 43. Uredbe: Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 2.1.1. U provođenju aktivne odbrane od poplava Ministarstvo u saradnji sa općinskim načelnicima je obavezno i odgovorno da: ‐ organizuje provođenje mjera aktivne odbrane od poplava i leda iz nadležnosti Kantona; ‐ nalaže općinskim načelnicima angažovanje ovlaštenih pravna lica osnovanih za obavljanje komunalnih djelatnosti, kao i po potrebi drugih pravnih lica za redovno i pojačano održavanje pojedinih dionica vodotoka na poplavnim područjima; ‐ predlaže izmjene i dopune KOP‐a u skladu sa ukazanim potrebama; ‐ priprema zbirne godišnje izvještaje o poplavama i provedenim aktivnostima na odbrani od poplava i leda iz svoje nadležnosti, na bazi podataka od općina, sa ocjenom učinkovitosti i stanju zaštitnih vodnih objekata koje dostavlja Vladi Kantona Sarajevo i Kantonalnoj upravi civilne zaštite; ‐ po prestanku aktivne odbrane od poplava, prikuplja podatke od općina o izvršenim radovima, utrošenom materijalu, troškovima odbrane od poplava i nastalim štetama na vodotocima II kategorije; ‐ vrši popunu opreme i materijala za svoje potrebe kao i potrebe angažovanih pravnih lica zaduženih za provođenje mjera aktivne odbrane od poplava; 47 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava ‐ planira održavanje i dopunjavanje sistema veza za sve nivoe rukovođenja mjerama aktivne odbrane od poplava, te povezivanje vlastitog sistema veza sa drugim učesnicima (Agencija za vodno područje sliva rijeke Save i Agencija za vodno područje Jadranskog mora) Kantonalni operativni centar civilne zaštite, Federalni hidrometeorološki zavod i dr.). 2.1.2. U provođenju aktivne odbrane od poplava općinski načelnici, svaki na području svoje općine obavezan je i odgovoran da: ‐ po nalogu Ministarstva angažuju ovlaštena pravna lica osnovana za obavljanje komunalnih djelatnosti i njihove mehanizacije, a po potrebi, uz dozvolu Ministarstva angažuju i druga pravna lica, za redovno i pojačano održavanje pojedinih dionica vodotoka na poplavnim područjima; ‐ pripremaju godišnje izvještaje o poplavama i provedenim aktivnostima na odbrani od poplava i leda na području svoje Općine, sa ocjenom učinkovitosti i stanju zaštitnih vodnih objekata, koje dostavljaju Ministarstvu; ‐ po prestanku aktivne odbrane od poplava, dostavljaju Ministarstvu podatke o izvršenim radovima, utrošenom materijalu, troškovima odbrane od poplava i nastalim štetama na vodotocima II kategorije na području dotične općine; ‐ vrše redovan pregled stanja uređenosti riječnih korita radi obezbjeđenja kontrolisanog i neškodljivog protoka velikih voda na poplavnim područjima uz površinske vode II kategorije; 2.2. Dužnosti i ovlaštenja i odgovornosti Glavnog rukovodioca odbrane od poplava i općinskih načelnika, odnosno zamjenika Glavnog rukovodioca odbrane od poplava prema članu 31. stav 5, 33. i 35. Uredbe 48 2.2.1. U provođenju aktivne odbrane od poplava Glavni rukovodilac odbrane od poplava za područje za koje je nadležan, ima slijedeće dužnosti, ovlaštenja i odgovornosti: ‐ donosi rješenje o proglašenju prestanka redovne i vanredne odbrane od poplava i odbrane od leda po pojedinim poplavnim područjima na području Kantona, na bazi podataka o vodostajima pri kojima se donose navedena rješenja; ‐ odobrava i naređuje licima zaduženim za provođenje aktivne odbrane od poplava iz tačke 2.1.2. ovog KOP‐a izvođenje hitnih (interventnih) radova na vodotocima na poplavnom području za koje su angažovani; Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava ‐ nadzire blagovremenu pripremu akata i odluka, te planova ostalih učesnika u skladu sa odredbama ovog KOP‐a; ‐ obezbjeđuje uslove za izvršavanje zadataka ostalih rukovodilaca odbrane od poplava utvrđenih ovim KOP‐om; ‐ usklađuje aktivnosti kada se odbrana od poplava provodi istovremeno na više poplavnih područja; ‐ donosi odluke o uključivanju ljudi i sredstava pravnog/pravnih lica iz tačke 2.1.2. ovog KOP‐a sa jednog na drugo poplavno područje (ako je to potrebno); ‐ pri opasnosti od poplava velikih razmjera, traži uključivanje u provedbu odbrane od poplava jedinica civilne zaštite i njihovih materijalnih sredstava; ‐ direktno sarađuje sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Agencijom za vodno područje sliva rijeke Save i Agencijom za vodno područje Jadranskog mora u provođenju ovog KOP‐a, a u vezi sa provođenjem FOP‐a; 2.2.2. U provođenju aktivne odbrane od poplava Načelnici općina na svom području imaju slijedeće dužnosti, ovlaštenja i odgovornosti: ‐ obezbjeđuje uslove za izvršavanje zadataka Glavnog rukovodioca odbrane od poplava prema ovom KOP‐
u; ‐ obezbjeđuje uslove za blagovremeno izvršavanje i sprovođenje aktivnosti i mjera odbrane od poplava i nadzire njihovo izvršavanje; ‐ dužno je da imenuje rukovodioca odbrane od poplava za poplavno područje iz reda pravnih lica angažovanih za provođenje mjera aktivne odbrane od poplava kao i njegovog zamjenika, te po potrebi sektorske i rukovodioce odbrane od poplava po dionicama; ‐ donosi odluke o uključivanju ljudi i sredstava pravnog/pravnih lica iz tačke 2.1.2. ovog KOP‐a, u skladu sa ovim KOP‐om; ‐ pri opasnosti od poplava velikih razmjera, putem Ministarstva traži uključivanje u provedbu odbrane Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 49 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava od poplava jedinica civilne zaštite i njihovih materijalnih sredstava; ‐ direktno sarađuje sa Ministarstvom, u vezi sa provođenjem KOP‐a; 2.3. Obaveze i odgovornosti pravnog lica angažovanog za provođenje mjera aktivne odbrane od poplava (pravno lice iz tačke 2.1.2. ovog KOP‐a) prema članu 25. stav 2. Uredbe 50 Pravno lice angažovano od strane općinskih načelnika obavezno je i odgovorno da: ‐ provodi pripremne radnje na održavanju vodotoka i vodnog dobra na poplavnom području, uklanjanje nanosa, djelimično produbljivanje dna korita u skladu sa ovim KOP‐om i odredbama ugovora zaključenog sa Ministarstvom; ‐ tokom aktivne odbrane od poplava na poplavnom području obavlja potrebne radnje i izvodi radove na krčenju i košenju rastinja, obnavljanje i održavanje propusta i prijelaza, obezbjeđenje nesmetanog režima tečenja ispod i oko mostova, u skladu sa ovim KOP‐om, po naredbi glavnog rukovodioca odbrane od poplava; ‐ tokom aktivne odbrane od poplava na poplavnom području obavlja potrebne radnje na regulisanim dijelovima vodotoka, popravak, pojačanje i obnavljanje nasipa, krčenje, košenje i rad na vegetativnoj zaštiti objekata, u skladu sa ovim KOP‐
om, po naredbi glavnog rukovodioca odbrane od poplava; ‐ sve radnje i aktivnosti se moraju izvoditi na način koji ne utiče na pogoršanje karakteristika režima voda i bitno ne remeti prirodnu ravnotežu vodnih i priobalnih ekosistema; ‐ ako je to potrebno, dužno je staviti na raspolaganje sva svoja sredstva rada i zaposlenike za sprovođenje mjera aktivne odbrane od poplava na poplavnom području za koje je angažovano; ‐ uključuje svoja sredstva rada i zaposlenike za provođenje mjera aktivne odbrane od poplava i na drugim poplavnim područjima u slučaju njihove veće ugroženosti od poplava, a po odluci glavnog rukovodioca odbrane od poplava; ‐dužno je u skladu sa obimom poplave na području za koje je zaduženo, odrediti adekvatnu lokaciju za odlaganje materijala za nasipanje i smještanje potrebne opreme i mehanizacije za provođenje mjera aktivne odbrane od poplava Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava ‐ dužno je da imenuje rukovodioca odbrane od poplava za poplavno područje za koje je angažovano kao i njegovog zamjenika, te sektorske i rukovodioce odbrane od poplava po dionicama; 2.4. Obaveze i odgovornosti rukovodioca odbrane od poplava, odnosno zamjenika rukovodioca odbrane od poplava iz tačke 2.3. ovog KOP‐a, prema članu 34. i 35. Uredbe U provođenju aktivne odbrane od poplava rukovodilac, odnosno zamjenik rukovodioca odbrane od poplava, ima obaveze i odgovornosti da: ‐ rukovodi i usklađuje aktivnosti na provođenju mjera odbrane od poplava po pojedinim sektorima i dionicama unutar poplavnog područja za koje je angažovan; ‐ predlaže glavnom rukovodiocu odbrane od poplava, uvođenje i prestanak mjera redovne i vanredne odbrane od poplava na poplavnom području na kojem je angažovan; ‐ donosi odluke o rukovanju mehanizacijom angažovanom za aktivnu odbranu od poplava, o radu rukovodioca sektora i dionica, o potrebi angažovanja ljudi i sredstava sa jednog sektora na drugi; ‐ predlaže nadležnim organima ograničenja cestovnog i željezničkog prometa na području na kojem je angažovan; ‐ podnosi dnevne izvještaje o stanju na poplavnom području za koje je angažovan glavnom rukovodiocu odbrane od poplava, putem općinskog načelnika; ‐ nakon prestanka faze aktivne odbrane od poplava, u što kraćem roku podnosi glavnom rukovodiocu odbrane od poplava kompletan izvještaj o svim provedenim mjerama i aktivnostima za vrijeme odbrane od poplava, te konačni izvještaj o štetama na zaštitnim vodnim objektima i vodotocima na poplavnom području za koje je angažovan; 2.5. Poslovi Ministarstva prema članu 27. stav 2. Uredbe U provođenju mjera aktivne odbrane od poplava iz nadležnosti Kantona, Ministarstvo izvršava sljedeće poslove: ‐ nadzire provođenje i izvršavanje obaveza općinskih načelnika utvrđenih ovim KOP‐om; ‐ ukoliko prijeti neposredna opasnost od plavljenja naselja ili ako je do toga već došlo, prosljeđuje prijedlog Kantonalnoj upravi civilne zaštite, odnosno Kantonalnom štabu civilne zaštite za uključivanje službi, jedinica, sredstava i opreme civilne zaštite; ‐ zahtijeva od Agencije za vodno područje rijeke Save i Agencije za vodno područje Jadranskog mora Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 51 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava redovnu dostavu podataka iz Informacionog sistema voda o vodostajima na rijekama sa vodomjernih stanica iz svoje nadležnosti i o stanju snježnog pokrivača; ‐ sa nadležnim Federalnim ministarstvom vrši razmjenu obavještenja i podataka u vezi sa odbranom od poplava na područjima od zajedničkog interesa; 2.6. Obaveza provođenja mjera zaštite i spašavanje na vodi i pod vodom, prema članu 36. Uredbe. Osim mjera predviđenih ovim KOP‐om, na poplavnim područjima provode se i druge potrebne mjere u skladu sa važećim propisima o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Kantonalni štab civilne zaštite, u provođenju mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, ima ovlaštenja utvrđena Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03, 22/06 i 43/10), Zakonom o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 39/08), Uredbom o osnivanju Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 8/05), Pravilnikom o načinu rada i funkcionisanja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“ broj: 77/06) i Uredbom o organizovanju službi zaštite i spašavanja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo" broj 2/08). Kada nadležni organ Federacije, Kantona ili općine proglasi stanje prirodne i druge nesreće na određenom području, aktiviraju se štabovi civilne zaštite Federacije BiH, Kantona ili općine, radi rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na područjima ugroženim poplavama koji funkcionišu sve dok nadležni organ ne proglasi prestanak stanja prirodne i druge nesreće uzrokovane poplavama. Štabovi civilne zaštite mogu se aktivirati i u slučaju kada prijeti neposredna opasnost od poplava po ljude i materijalna dobra. 52 Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava 3. Područja uz površinske vode II kategorije na kojima ne postoje zaštitni vodni objekti na kojima se provode mjere aktivne odbrane od poplava i leda Površinske vode II kategorije na vodnom Prikazano na mapi plavljenja iz priloga ovog KOP‐a
područje rijeke Save i vodnom području Jadranskog mora ‐ područje Kantona Sarajevo, prema mapi plavljenja iz KOP‐a 4. Vodostaji pri kojima na pojedinim područjima počinje redovna, odnosno vanredna odbrana od poplava Područja uz površinske vode II kategorije ‐
Vodostaji pri kojima počinje kontinuirano obavještavanje stanovništva i službi civilne zaštite koji su nadležni za provođenje mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (poplava), odnosno podaci o vodomjernim stanicama sa kotama vodostaja nalaze se u Informacionom sistemu voda (ISV), koji je uspostavljen u Agenciji za vodno područje sliva rijeke Save i Agenciji za vodno područje Jadranskog mora sa vodomjernih stanica na području Kantona za vodotoke I kategorije. ‐ Kada vodostaji na profilima na kojima su postavljene vodomjerne letve porastu > 10 cm u odnosu na prethodni dan i/ili kada nivo vode dosegne kotu iznad minor korita. Kada Federalni hidrometeorološki zavod Sarajevo, na kišomjernoj stanici Sarajevo registruje padavine veće od navedenih u donjoj tabeli. p> P 15' (mm) P 60' (mm) P dnevne (mm) 15 25 40 Mapa poplavnog područja na vodotocima II kategorije nalazi se u tehničkim prilozima ovog KOP‐a, a ista se nalazi i na web stranici Ministarstva. Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 53 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava 5. Mjere koje se moraju preduzeti u vrijeme opasnosti od pojave velikih voda Mjere koje se moraju preduzeti u vrijeme opasnosti od pojave velikih voda (pripremne mjere) na područjima uz površinske vode II kategorije prema članu 17. stav 3. i članu 18. Uredbe Na ovim područjima, do izgradnje zaštitnih vodnih objekata, preduzimaju se mjere koje imaju za cilj otklanjanje uzroka smanjenja kapaciteta riječnih korita i zaštitu obala od erozije na najugroženijim dionicama. U ove mjere naročito spadaju: ‐ čišćenje mostovskih otvora od granja i drugog kabastog otpada, ‐ uklanjanje naplavina i čišćenje riječnih korita, ‐ izvođenje zemljanih i sličnih radova na uređenju i održavanju obala, ‐ izgradnja obaloutvrda za zaštitu od erozije na ugroženim dionicama i drugi hitni sanacioni radovi, ‐ upoznavanje nadležnih općinskih službi sa mapama plavljenja na kojima su prikazane linije do kojih dopiru poplavne vode, koje su date u tehničkim prilozima ovog KOP‐a, ‐ upoznavanje lokalnog stanovništva sa mapama iz prethodne alineje čija se imovina nalazi u poplavnoj zoni, te edukacija stanovništva za preduzimanje mjera samozaštite u cilju ublažavanja posljedica poplava (ovu mjeru provodi nadležna općinska služba) 6. Mjere i aktivnosti koje se moraju preduzeti u vrijeme trajanja poplava Mjere i aktivnosti koje se moraju preduzeti u vrijeme trajanja poplava na područjima uz površinske vode II kategorije prema članu 17. stav 3. i članu 18. Uredbe 54 Na ovim područjima, zbog nepostojanja zaštitnih vodnih objekata, u vrijeme trajanja poplava provode se mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (poplava). Ove mjere provode strukture civilne zaštite. Za efikasno provođenje ovih mjera neophodno je: ‐uspostaviti direktnu saradnju sa Informacionim sistemom voda nadležne Agencije za vodno područje rijeke Save i Agencije za vodno područje Jadranskog mora, koje u vrijeme trajanja poplava imaju neprekidno dežurstvo radi prikupljanja i prosljeđivanja informacija o vodostajima na pripadajućim vodomjernim stanicama datim u tehničkim prilozima FOP‐a i ovog KOP‐a, Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava ‐ vršiti redovno praćenje i razmjenu informacija o meteorološkim i hidrološkim prilikama, kao i procjenu tendencije razvoja poplava u budućnosti, ‐ vršiti redovan obilazak i prikupljanje podataka sa područja zahvaćenih poplavama, ‐ vršiti pripremu i izdavanje saopštenja za javnost, ‐ vršiti direktnu saradnju sa nadležnim organima drugih susjednih kantona, kantonalnim organima i institucijama ‐i druge potrebne mjere zavisno od razvoja situacije na terenu. 7. Mjere i radnje otklanjanja posljedica poplava Mjere i radnje otklanjanja posljedica poplava Na ovim područjima preduzimaju se slijedeće mjere i na područjima uz površinske vode II kategorije radnje otklanjanja posljedica poplava: prema članu 18. Uredbe ‐ prikupljanje podataka o štetama nastalim na koritima vodotoka, ‐ naknada troškova rada, opreme i materijala fizičkim i pravnim licima koja su učestvovala u odbrani od poplava, po naređenju glavnog rukovodioca odbrane od poplava na vodnom području za koje je nadležan, ‐ sanacija posljedica štetnog djelovanja voda (poplava), koja se radi na osnovu Programa sanacije koji donosi Vlada Kantona Sarajevo u skladu sa odredbama člana 59. st. 1,2. i 6. Zakona o vodama („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 18/10). 8. Sistem veza, način prikupljanja meteoroloških i hidroloških podataka i način obavještavanja o pojavi poplava i preduzetim mjerama 8.1. Način održavanja međusobne veze (komunikacije) između institucija, pravnih i fizičkih lica zaduženih za provođenje mjera aktivne odbrane od poplava prema članu 18. Uredbe Način održavanja veze i komunikacija između učesnika zaduženih za odbranu od poplava vrši se putem fiksnog telefona, faksa, mobitela i elektronske pošte. Popis institucija, pravnih i fizičkih lica zaduženih za provođenje mjera aktivne odbrane od poplava iz nadležnosti Kantona Sarajevo sa podacima za kontakt dati su u okviru tačke 1. ovog KOP‐a. 8.2. Način prikupljanja i dostavljanja Federalni hidrometeorološki zavod vrši opažanje i Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 55 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava meteoroloških i hidroloških podataka prema članu 37. Uredbe prikupljanje podataka o vrstama i količini padavina i vodostaja sa vodomjernih stanica koje su u njegovoj nadležnosti i iste dostavlja, u skladu sa odredbama KOP‐a, Informacionim sistemima voda u Agenciji za vodno područje rijeke Save i Agencije za vodno područje Jadranskog mora. Agencije za vodna područja vrše redovna osmatranja i prikupljanja hidroloških podataka (vodostaja) i meteoroloških podataka (sa stanica koje su u njihovoj nadležnosti) u Informacioni sistem voda, a iste, dostavljaju kantonalnim odnosno općinskim organima civilne zaštite na čijem području se provode mjere aktivne odbrane od poplava, kao i na zahtjev kantonalnih i općinskih organa uprave nadležnih za vode, u skladu sa članom 106. Zakona o vodama („Službene novine FBiH“, broj: 70/06). 8.3. Način obavještavanja o vodostajima, poplavnom događaju, preduzetim mjerama, kao i procjeni tendencije razvoja poplava u budućnosti Obavještavanje o događajima u vrijeme aktivne odbrane od poplava vrši se putem izdavanja saopštenja i direktnim izjavama ovlaštenih lica za elektronske i printane medije. 9. Odbrana od leda 9.1. Kriteriji pri kojima na pojedinim vodotocima počinje odbrana od leda prema članu 18. Uredbe Provođenje redovnih i/ili vanrednih mjera odbrane od leda počinje kada se zalede veće površine vodnog ogledala, ili kada se pojavi gomilanje ili pokretanje ledenih masa. 9.2. Fizička i pravna lica zadužena za provođenje mjera odbrane od leda prema članu 39. Uredbe Glavni rukovodilac odbrane od poplava za nadležno vodno područje određuje početak provođenja redovnih i/ili vanrednih mjera odbrane od leda na vodotoku ili dijelu vodotoka na područjima iz tačke 3. ovog KOP‐a. Provođenje mjera redovne i vanredne odbrane od leda vrši pravno lice iz tačke 2.1. alineja 2. ovog KOP‐
a. 9.3. Mjere redovne odbrane od leda prema članu 40. Uredbe Mjere redovne odbrane od leda provode se osmatranjem i registrovanjem pojave leda sa ocjenom procenta pokrivenosti ledom površine vodnog ogledala, debljine leda, visine nagomilanih naslaga leda i drugih podataka bitnih za odbranu od leda. 9.4. Mjere vanredne odbrane od leda prema članu 40. Uredbe Mjere vanredne odbrane od leda provode se lomljenjem ledenih površina, sprječavanjem zaustavljanja i nagomilavanja ledenih masa u koritu vodotoka, posebno na otvorima mostova i drugih važnih infrastrukturnih objekata. 56 Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava 10. Tehnički prilozi Tehnički prilozi čiji je sadržaj utvrđen članom 19. stav 2, članom 22. st. 4. i 5. i članom 23. stav 2. Uredbe su sastavni dio ovog KOP‐a i isti se, prema članu 43. stav 3. Uredbe, ne objavljuju u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". Tehnički prilozi nalaze se u Ministarstvu i dostupni su na web stranicama Ministarstva. Tehnički prilozi iz prethodnog stava sadrže: Prilog br. 1. Pregledna karta vodotoka u Kantonu Sarajevo koji su obrađeni KOP­om (MJ 1:100.000) Prilog br. 2. Pregledna situacija pozicija hidroloških stanica (MJ 1:100.000) Prilog br. 3. Pregledna situacija povijesnih poplava (MJ 1:100.000) Prilog br 4. Pregledna situacija budućih poplava (MJ 1:100.000) Prilog br 5. Situacioni prikaz osmatračkih profila (MJ 1:100.000) Prilog 5.1. Opis lokacija osmatračkih profila Prilog br. 6. Spisak mehanizacije i vozila JKP I KJKP u Kantonu Sarajevo Prilog br. 7. Imena rukovodilaca odbrane od poplava i podatci o pravnim i fizičkim licima zaduženim za odbranu od poplava Prilog br. 8. Imena i kontakt telefoni općinskih načelnika Prilog br. 9. Kontakt detalji općinskih operativnih centara Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 57 Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava 11. Završne odredbe Ovaj KOP na osnovu člana 43. stav 3. Uredbe objavljuje se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja. M I N I S T A R mr. sci. Emir Hrenovica Broj: 07. februar 2013. godine Sarajevo 58 Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Prilog br. 6. Spisak mehanizacije i vozila JKP IKJKP u Kantonu Sarajevo Red.br. 1. 2. Naziv preduzeća KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Ilidža KJP „Sarajevo – šume“ d.o.o. Sarajevo
Vrsta opreme/vozila Količina Kamion ACTROS
kom
1 Kamion MAN
kom
1 Traktor IMT 560
kom
1 Traktor ZETOR
kom
1 Traktor CLAAS CELTIS 456
kom
1 Nissan terano
kom
3 Škoda felicija
kom
1 Audi A6 quatro
kom
1 Kombi VW transp.
kom
1 Zastava Riva kombi
kom
1 Niva Lada
kom
9 Skip casse 590 SLE – radno vozilo
kom
1 Skip casse 580 SLE – radno vozilo
kom
1 Buldozer TG 140 B
kom
1 Musso ssangyoung
kom
1 Toyota Hilux
kom
1 Opel Campo
kom
1 Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Jedinica mjere Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Red.br. 3. Naziv preduzeća Vrsta opreme/vozila KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo
Jedinica mjere Količina Renault Master kombi
kom
1 Kamion Zastava
kom
1 Poluprikolica kom
1 Kombi‐bus VWLT46
kom
3 Autobus Isuzu Citibus
kom
1 Renault master ‐ bus
kom
1 Minibus Zastava
kom
2 Zglobni traktor Turbo kom
5 Zglobnitraktor Timberjack
kom
4 Zglobni traktor ECO track kom
7 IMR traktor
kom
1 Rovokopač
kom
10 Teretna vozila do 5 i više od 5 tona
kom
54 Agregat
kom
2 Priključno vozilo ‐ Kompresor
kom
8 Traktor
kom
1 Prikolica za traktor
kom
1 Viljuškar
kom
1 Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Red.br. Naziv preduzeća Vrsta opreme/vozila Jedinica mjere Količina 4. KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo Građevinske mašine ‐ buldozeri
kom
‐ 5. JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš Rovokopač točkaš JCB C X 3
kom
1 Mali rovokopač gusjeničar NELSON
kom
1 Mobilni agregat 10 KW i 3,6 KW
kom
2 Benzinske mobilne pumpe XONDA
kom
2 Rovokopač ‐ utovarivač
kom
1 Cisterna za dopremu vode
kom
1 Cisterna za pročepljenje kanalizacije
kom
1 Poluteretno vozilo
kom
1 Putničko vozilo (terensko)
kom
1 Agregat
kom
1 Kompresor
kom
1 6. JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Prilog br. 7. Imena rukovodilaca odbrane od poplava i podatci o pravnim i fizičkim licima zaduženim za odbranu od poplava Red.br Naziv preduzeća Kontakt osoba/direktor Adresa Kontakt detalji 1. KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Ilidža
Mirsad Memišević , direktor Bojnička 119, Ilidža
Tel:+ 387 33 621 286
Fax: +387 33 621 160 [email protected] 2. KJP „Sarajevo – šume“ d.o.o. Sarajevo
Mirsad Kehić, V.D. Direktor
Maršala Tita 7/II
Tel/fax: +387 33 219 172 [email protected] 3. KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo
Muamera Srna, direktorica
Jaroslava Černija br. 8
Tel: + 387 33 237 655; +387 33 447 741; Fax: + 387 33 440 658 4. KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo Selim Babić, direktor
Paromlinska 57
Tel: +387 33 616 101; 658 038 Fax: +387 33 656 812 . JKP „Vodostan“ d.o.o. Ilijaš Saudin Mešetović, direktor
126. brdske brigade 60
Tel: +387 33 400 024
Fax:+ 387 33 400 740 Mobitel: + 387 61 102 185 [email protected] 6. JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići
Salko Čović, direktor
Žunovačka br. 4, 71 240 Hadžići
Tel: + 387 33 420 346 Fax: + 387 33 420 192 Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Prilog br. 8. Imena i kontakt telefoni općinskih načelnika Red.br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Naziv Ime i prezime načelnika Adresa Kontakt tel/fax. E­mail Općina Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić Zelenih beretki br. 4 Tel. + 387 (0) 33 28 24 01 [email protected] Općina Centar Dževad Bećirević Mis Irbina 1 Tel: + 387 33 56 23 00 Fax: + 387 33 56 24 00 [email protected] Općina Novo Sarajevo Nedžad Koldžo Zmaja od Bosne 55 Tel: +387 33 492‐272 [email protected] Općina Novi Grad Semir Efendić Bulevar Meše Selimovića 97 Tel: +387 33 291 100 ‐ Općina Ilidža Senaid Memić Butmirska cesta 12 Tel: 033‐627‐309 Tel/fax: 033 775 777 [email protected] [email protected] Općina Hadžići Hamdo Ejubović G. Zovik, 71243 Pazarić Općina Vogošća Edin Smajić Općina Ilijaš Akif Fazlić Općina Trnovo (FBiH) Ibro Berilo Jošanička broj 80, Vogošća 71320 126. Ilijaške brigade, br.6 71 380 Ilijaš Trnovo bb. 71223 Trnovo Tel: +387 33 475 904 Fax: + 387 33 475 952 [email protected] Tel/fax: +387 33 ‐ 586 – 400 [email protected] +387 33 ‐ 586 ‐ 401 [email protected] Tel/fax: +387 33/580‐623 ‐ Tel/fax: +387 33/586‐704; ‐ Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Prilog br. 9. Kontakt detalji općinskih operativnih centara Red. br. Naziv Adresa Kontakt.tel/fax. e­mail 1. Operativni centar civilne zaštite – Općina Stari Grad Sarajevo, Zelenih beretki 4. Tel: +387(0)33 282‐336,
+387(0)33 226‐892 Fax: +387(0)33 206‐857 [email protected] 2. Operativni centar civilne zaštite – Općina Centar Mis Irbina 1 Tel: +387(0)33 562‐438;
Fax: +387(0)33 562‐437; [email protected]
3. Operativni centar civilne zaštite – Općina Novo Sarajevo Zmaja od Bosne 55 Tel: +387(0)33 492‐199;
Fax: +387(0)33 492‐199; [email protected] 4. Operativni centar civilne zaštite – Općina Novi Grad Džemala Bijedića br. 151. Tel: +387(0)33 459‐809;
Fax: +387(0)33 778‐985; ‐ Ilidža, Butmirska cesta12 Tel: +387(0)33 636‐069;
+387(0)33 775‐618; Fax: +387(0)33 636‐069; [email protected] ilidza.ba Operativni centar civilne zaštite – Općina Hadžići Hadžići, Hadželi 114 Tel: +387(0)33 428‐551;
+387(0)33 420‐400; Fax: +387(0)33 428‐550; [email protected] Operativni centar civilne zaštite‐ Općina Vogošća Vogošća,
Jošanička 80 Tel: +387(0)33 586‐417;
Fax: +387(0)33 586‐418; [email protected] 5. 6. 7. Operativni centar civilne zaštite – Općina Ilidža 8. Operativni centar civilne zaštite – Općina Ilijaš Ilijaš,
Ivana Franje Jukića 2 Tel: +387(0)33 580‐695;
Fax: +387(0)33 400‐785; [email protected] 9. Operativni centar civilne zaštite – Općina Trnovo (FBiH) Trnovo, Trnovo bb Tel: +387(0)33 586‐701;
Fax: +387(0)33 586‐701; ‐ Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu Kanton Sarajevo Kantonalni operativni plan odbrane od poplava Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu 
Download

KANTON SARAJEVO KANTONALNI OPERATIVNI PLAN ODBRANE