Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeniĉko-dobojski kanton
OPĆINA BREZA
Općinsko vijeće
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Zenica-Doboj Canton
MUNICIPALITY OF BREZA
Municipal Council
Broj: 01/1-02-1158/14
Breza, 02.06.2014. godine
ZAPISNIK
sa SEDAMNAESTE REDOVNE SJEDNICE Općinskog vijeća održane dana 29.05.2014.
godine sa poĉetkom u 16,00 sati u prostorijama Općine Breza-Sala Općinskog vijeća.
Sjednicom je predsjedavao predsjedavajući Općinskog vijeća Miro Vrljiĉak.
Po izvršenoj prozivci konstatovano je da sjednici Općinskog vijeća prisustvuje 19
vijećnika.
Izostanak sa sjednice Općinskog vijeća najavili su vijećnici: Alić Admir i Sirotanović
Arif.
Osim vijećnika sjednici Općinskog vijeća su prisustvovali: Općinski naĉelnik Halil
Tuzlić, pomoćnici općinskog naĉelnika Smajila Omerhodžić, Herco Huso, i Salih
Hasanspahić, općinski pravobranilac Dženana Telalović, predsjednik Komisije za Statut i
propise Mamela-Herco Mersiha i predstavnik javnog informisanja Radio Breze.
Nakon prozivke pristupilo se razmatranju i usvajanju Zapisnika sa šesnaeste
redovne sjednice Općinskog vijeća Breza.
Primjedbi na zapinik sa šesnaeste redovne sjednice nije bilo, te je isti usvojen
jednoglasno sa 19 glasova ZA.
Potom se prešlo na vijećniĉka pitanja.
Vijećnik Kadrić Mensud nije zadovoljan odgovorom na pitanje koje se odnosi na
status proširenog objekta RVI- Breza u Brezi, te traži da se poduzmu zakonom predviĊene
radnje.
Na datu primjedbu vijećnika Kadrić Mensuda, odgovorio je Općinski naĉelnik koji je
pojasnio da su poduzete zakonom predviĊene aktivnosti od strane nadležne službe.
Vijećnica Telalović Azra takoĊe je zatražila precizniji odgovor, po pitanju sanacije puta
Breza-Prhinje, na što je Oćinski naĉelnik odgovorio, da će sanacija biti uraĊena u roku od 30
dana.
Zatim se pristupilo postavljanju novih vijećniĉkih pitanja.
Vijećnica Trogrlić Branka u pismenoj formi postavila je vijeĉnićko pitanje koje se
odnosi na održavanje i sanaciju Radniĉkog doma, koje je u jako lošem stanju.
U vezi s tim, Općinski naĉelnik je pojasnio da su pokrenute aktivnosti na adekvatnom
rješavanju statusa Radniĉkog doma i Doma penzionera u Brezi.
Vijećnik Bajrić Fetah u pismenoj formi postavio je vijeĉnićko pitanje koje se odnosi na
stanje korita rijeke Stavnje, nakon poplava, te objekata koji su graĊeni u blizini rijeke.
Vijećnik Hasić Muhamed u pismenoj formi postavio je vijećniĉko pitanje koje se
odnosi na finansiranje politiĉkih partija.
Vijećnik Avdić Edin pokrenuo je vijeĉnićku incijativu o promjeni zakona o volontiranju,
kojom bi se omogćilo licima angažovanim na poslovima nastalim usljed elementanih
nepogoda da se takav rad prizna u radni staž. TakoĊe je zatražio odgovor da li će doći do
razvijanja saradnje na ekonomskom i kulturnom polju izmeĊu Općine Breza i Općine
Serdivan.
Adresa: Bogumilska br.1 tel:032/786-061 centrala, 032/786-020 centrala, fax:032/786-031, 032/786-041
e-mail:[email protected], [email protected]
2
Općinski naĉelnik je pojasnio da Turska Općina Serdivan kao pomoć Općini Breza
donirati vozilo za odvoz otpada.
U nastavku sjednice Predsjedavajući Općinskog vijeća upoznaje vijećnike da je na
sastanku predsjednika klubova parlamentarnih stranaka koji je održan 29.05.2014. godine
dogovoreno da se vijećnicima predloži sljedeći:
Z A K LJ U Ĉ A K
I
Da se jednomjeseĉni vijeĉnićki paušal vijećnika Općinskog vijeća Breza usmjeri kao
pomoć porodicama sa podruĉja Općine Breza kojima je voda prilikom poplava ušla u
stambene objete, te moraju vršiti sanaciju istih.
Predloženi zakljuĉak usvojen je jednoglasno sa 19 glasova ZA.
Nakon toga se pristupilo utvrĊivanju dnevnog reda.
Predsjedavajući Općinskog vijeća Miro Vrljiĉak predložio je dnevni red kao u
sazivu.Primjedu na predloženi dnevni red dao je Sokić Dževahid koji je predložio da se kao
deseta taĉka dnevnog reda razmatra Zakljuĉak Predsjedništva Skupštine Saveza općina i
gradova Federacije BiH broj: 288/14 od 06.05.2014. godine. U raspravu se ukljuĉio i vijećnik
Bajrić Fetah koji je predložio da se ova taĉka pripremi za narednu sjednicu Općinskog vijeća
na koju će biti i pozvan Predstavnik Saveza Općina i gradova u FBiH, sa ĉim su se vijećnici
složili.
Nakon toga jednoglasno sa 19 glasova ZA usvojen je sljedeći:
DNEVNI
RED
1. Aktivnosti Općinskog naĉelnika u periodu izmeĊu dvije sjednice.
2. Donošenje zakljuĉka po Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta Dadjevac .
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu
neizgraĊenog ostalog graĊevinskog zemljišta na trajno korištenje.
4. Razmatranje i davanje saglasnosti na Program utroška sredstava sa kriterijima
raspodjele sredstava „Subvencije za razvoj poljoprivrede“ utvrĊenih Budžetom opićine
Breza za 2014. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Plana rada OIK-a za 2014
6. Razmatranje i usvajanje Izvješaja o socijalno-ekonomskoj situaciji boraĉke populacije
na podruĉju Općine Breza tokom 2014. godine
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Općinskog pravobranilaštva za 2013.godinu.
8. Usmena informacija o elementarnoj nepogodni na podruĉju Općine Breza.
9. Imenovanje struĉne komisije za provoĊenje postupka u odabiru prijedloga zastave
Općine Breza.
Ad.1
Usmena informacija Općinskog naĉelnika o aktivnostima izmeĊu dvije sjednice.
Općinski naĉelnik Tuzlić Halil upoznao je vijećnike da je u proteklom periodu
prisustvovao je obilježavanju, i to:
05.05.2014- Obilježen je „Dan otpora Breze“
08.05.2014-Održana je tribina „Fašizam i antifašizam danas“
09.05.2014-Posjeta Mostaru i obilježavanje „Dan-a ljiljana“.
Adresa: Bogumilska br.1 tel:032/786-061 centrala, 032/786-020 centrala, fax:032/786-031, 032/786-041
e-mail:[email protected] gov.ba.
3
Općinski naĉelnik je u proteklom periodu održao i niz sastanaka po pitanju naplate
koncesija od RMU Breza, sa ministrom za energetiku i rudarstvo. Isto tako u Zenici su
održani sastanci sa Premijerom i drugim kantonalnim organima u vezi rješavanja statusa
radnika „Bretex“ i „Elektroterma“.
Danom proglašenja vanrednog stanja Općinski naĉelnik je svakodnevno vršio
koordinaciju u pomoći poplavljenom podruĉju, a održao je i niz sastanaka sa kantonalnim
zvaniĉnicima povodom vanredne situacije.
Ad.2
Donošenje zakljuĉka po Nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta Dadijevac
Vijećnik Avdić Edin zatražio je pojašnjenja koja se odnose na vodozaštitnu zonu
izvorišta „Dadjevac“.
Pomoćnik Općinskog naĉelnika Salih Hasanspahić pojasnio je da je Odluka o zaštiti
izvorišta „Dadjevac“ uraĊena na osnovu elaborata koji je radila ovlaštena kuća „IBISA“ iz
Zavidovića. Sva eventualna pitanja i sugestije biti će razmatrane na Javnoj raspravi.
Predsjedavajući Općinskog vijeća predložio je sljedeći:
Z A K LJ U Ĉ A K
I
UTVRĐUJE SE Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Dadjevac“, Općina
Breza.
II
Po utvrĊenom nacrtu sprovesti javnu raspravu u periodu od 29.05.2014.godine do
29.06.2014.godine.
III
Javnu raspravu sprovest u okviru predstavnika Šumarije Vareš, JP „Komunalno“
d.o.o. Breza, vijećnika Općinskog vijeća i predstavnika naseljenih mjesta MZ Slivno.
IV
Za realizaciju zakljuĉka zadužuje se Služba za privredu.
Nakon provedenog postupka glasanja konstatovano je da je predloženi zakljuĉak
usvojen jednoglasno sa 19 glasova ZA
Ad.3
Razmatranje i usvajanje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu
neizgraĊenog ostalog graĊevinskog zemljišta na trajno korištenje.
Vijećnik Hasić Muhamed je tražio dodatno pojašnjenje koje se odnosi na plaćanje
zemljišta.
Vijećnik Kadić Mensud postavio je pitanje: „Da li je predmetna parcela ugrožena
klizištem“.
Adresa: Bogumilska br.1 tel:032/786-061 centrala, 032/786-020 centrala, fax:032/786-031, 032/786-041
e-mail:[email protected] gov.ba.
4
Odgovore na postavljenja pitanja dala je Smajila Omerhodžić, rekavši da sanaciju
predmetne lokacije spada u obavezu investitora.
(Bajrić Fetah je napustio uz odobrenje sjednicu Općinskog vijeća u 16:50h)
Vijećnik Avdić Edin postavio je pitanje :“Ko je investitor projekta, tj. kome je
namjenjeno zemljište, da bi imali istinitu informaciju i da bi donijeli ispravnu Odluku“
Općinski naĉelnik pojasnio je da će zemljište biti dodjeljeno najpovoljnijem ponuĊaĉu,
te da je obaveza budućeg investitora da uradi potrebnu infrastrukturu, kao i sanaciju
potencijalnog klizišta, te da se gradnja planira u naredne tri godine.
Dodatna pojašnjenja dala je i Smajila Omerhodžić.
Uĉesnika u raspravi više nije bilo, te je predložena odluka usvojena jednoglasno sa
18 glasova ZA.
Ad.4
Razmatranje i davanje saglasnosti na Program utroška sredstava sa kriterijima
raspodjele sredstava „Subvencije za razvoj poljoprivrede“ utvrĊenih Budžetom Općine Breza
za 2014. godinu.
Vijećnik Avdić Edin postavio je pitanje kome i zašto dajemo podsticaj, i koji su efekti
po lokalnu zajednicu. Da li na nivou općine postoji komisija za praćenje utroška sredstava
podsticaja.
Pomoćnik općinskog naĉelnika Salih Hasanspahić istakao je da se na jedan
transparentan naĉin vrši trošenje podsticajnih sredstava za poljoprivredu. Za iduću sjednicu
planira se podnošenje Izvještaja o naĉinu i utrošku podsticajnih sredstava koja su izdvojena
iz Budžeta Općine Breza ZA 2013 godinu.
( Radu vijeća prikljuĉio se vijećnik Bajrić Fetah 15:05 sati)
Vijećnik Bajrić Fetah podržava prijedlog dodjele podsticaja za poljoprivredu u 2014.
godini, i predlaže da se u programu planira dodjela podsticajnih sredstava za proizvodnju
jagodiĉastog voća, koji proizvode dulum i više.
Vijećnik Omerhodžić Refik takoĊe podržava dodjelu podsticajnih sredstava.
Općinski naĉelnik istiĉe da podržava dodjelu podsticajnih sredstava , te prihvata da se
u Program uvrsti dodjela podsticajnih sredstava za proizvoĊaĉe jagodiĉastog voća.
Uĉesnika u raspravi više nije bilo, te je jednoglasno sa 19 glasova ZA usvojen
zakljuĉak o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele
sredstava „Subvencije za razvoj poljoprivrede“ i prijedlogom o dodjeli poticajnih sredstava za
uzgoj jagodiĉastog voća, za proizvoĊaĉe koji planiraju proizvesti dulum i više.
( Nakon toga je uslijedila pauza od 17:20 do 17:40 h )
Ad.5
Razmatranje i usvajanje Plana rada OIK-a za 2014. godinu
Vijećnica Trogrlić Branka predlaže da se iz biraĉkog spiska izvrši brisanje imena
umrlih lica.
Predsjednik Općinske izborne komisije Safet Zahirović pojasnio je naĉin i proceduru
brisanja naprijed navedenih lica, te istakao pojedine sluĉajeve kada se umrlo lice može naći
na konaĉnom biraĉkom spisku obzirom da se primjenjuje pasivna registracija biraĉa (CIPS).
Uĉesnika u raspravi više nije bilo, te je jednoglasno sa 19 glasova ZA usvojen Plan
rada OIK-a za 2014. godinu.
Ad.6
Razmatranje i usvajanje Izvješaja o socijalno-ekonomskoj situaciji boraĉke populacije
na podruĉju Općine Breza tokom 2014. godine.
Adresa: Bogumilska br.1 tel:032/786-061 centrala, 032/786-020 centrala, fax:032/786-031, 032/786-041
e-mail:[email protected] gov.ba.
5
Vijećnik Hasić Muhamed tražio je pojašnjenje podataka koji su navedeni u Izvještaju,
a koji se odnose na zapošljavanje, kao i o rezultatima revizije rješenja RVI.
Vijećnik Sokić Dževahid ukazao je na težak položaj ove populacije, te je postavio
pitanje:“ Da li Općinsko vijeće može na bilo koji naĉin uticati na trajno rješavanje statusa
demobilisanih boraca“.
Vijećnica BrankaTrogrlić takoĊe je potvrdila ĉinjenicu o teškom položaju ove grupe, te
je istakla da su u još težem položaju nalaze demobilisana nezaposlena lica koja nemaju
nikakva prava, takoĊe je potvrdila ĉinjenicu da je riješen stambeni problem triju boraĉkih
porodica.
Vijećnik Bajrić Fetah slaže se sa predhodnim diskutantima i slaže se da nadležni
organi nisu dovoljno radili na rješavanju statusa boraĉke populacije, te da treba rješenja
tražiti u sistemskom rješavanju.
Ad.7
Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Općinskog pravobranilaštva za 2013.godinu
Vijećnica Branka Trogrlić zatražila je pojašnjenje koje se odnosi na naplatu imovinskih
zahtjeva od strane maloljetnih poĉinilaca. Isto tako zatražila je rješavanje statusa radnika
JP„Brezapromet“ i podnošenje tužbe protiv odgovornih lica.
Općinski pravobranilac Dženana Telalović detaljno je pojasnila hronologiju rješavanja
predmeta „Brezaprometa“.
Vijećnik Sokić Dževahid potvrdio je ĉinjenicu da u predmetu „Brezapromet“ ima dosta
nelogiĉnosti, te podržava prijedlog da se jednom ovaj predmet na adekvatan naĉin riješi .
Općinski naĉelnik Halil Tuzlić istiĉe da je upoznat sa dešavanjima u ovom preduzeću,
te traži rješavanje statusa i pokretanje kriviĉne odgovornosti protiv odgovornih lica zbog
ovakvog stanja.
U raspravi po ovoj taĉki dnevnog reda još je uĉestvovao Bajrić Fetah koji traži
odgovor ko je kriv za ovakvo stanje.
Vijećnik Miro Vrljiĉak istakao je da Općinsko vijeće nije imalo niti jedan konkretan
prijedlog rješavanja problema „Brezaprometa“ od strane nadležne Općinske službe.
Predlaže vansudsku nagodbu sa radnicima koji su podnijeli tužbu protiv Općine za
rješavanje svog statusa.
Vijećnik Avdic Edin istiĉe da su doneseni kriminalni zakoni koji su doveli do ovakvog
stanja. Daje podršku Općinskom pravobraniocu, te predlaže da isti preventivno djeluje u
ovakvim sluĉajevima. Zatražio je pojašnjenje Zakona o stvarnim pravima od strane
Općinskog pravobranioca.
Općinski pravobranioc Dženana Telalović upoznala je Općinsko vijeće o naĉinu rada i
nadležnostima Općinskog pravobranoca.
Općinski naĉelnik Halil Tuzlić se ukljuĉio u raspravu, te je pohvalio rad Općinskog
pravobranioca.
Uĉesnika u raspravi više nije bilo, pa je jednoglasno sa 19 glasova ZA usvojen
Izvještaja o radu Općinskog pravobranilaštva za 2013.godinu.
Ad.8
Usmena informacija o elementarnoj nepogodni na podruĉju Općine Breza.
Pomoćnik Općinskog naĉelnika Herco Huso detaljno je upoznao vijećnike o stanju
elementarne nepogode, kao i aktivnosti koje su poduzete od strane nadležnih.
U raspravu su se ukljuĉili vijećnici Bureković Samir koji se zahvalio zaposlenicima
JKP, koji su bili na raspolaganju cijelo vrijeme trajanja elementarnih nepogoda.
Vijećnik Avdić Edin pitao je da li Općina ima dokumenat Plan i program spašavanja,
te je zatražio da se poveća budžetska rezerva kod ovakvih sluĉajeva.
Adresa: Bogumilska br.1 tel:032/786-061 centrala, 032/786-020 centrala, fax:032/786-031, 032/786-041
e-mail:[email protected] gov.ba.
6
Vijećnica Bulbulušić Amela u ime kluba vijećnika SBB-a zatražila je da se zaostala
potraživanja koja se odnose na rad politiĉkih partija prebace na raĉun nastradalih u
poplavama.
Ad.9
Imenovanje struĉne komisije za provoĊenje postupka u odabiru prijedloga zastave
Općine Breza.
.
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje administrativne poslove Bajrić Fetah
predložio je Općinskom vijeću ĉlanove struĉne komisije za provoĊenje postupka u odabiru
prijedloga zastave Općine Breza:
1. Buljetović Ćamil, predsjednik komisije,
2. Botić Sanel, ĉlan komisije,
3. Vrljiĉak Miro, ĉlan komisije,
4. Silajdžić Seid, ĉlan komisije,
5. Muratović Amir, ĉlan komisije,
U nastavku se pristupilo glasanju da za prijedlog ĉlanova Komisije, te je nakon
postupka glasanja konstatovano da je prijedlog usvojen jednoglasno sa 19 glasova ZA.
Ovim je iscrpljen dnevni red sedamnaeste redovne sjednice Općinskog vijeća Breza
koja je sa radom završila u 19:45 sati.
Sastavni dio ovog zapisnika ĉini i tonski zapis sjednice.
ZAPISNIK SAĈINILA:
Zakira Smailbegović
ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG
Općinskog vijeća
Arif Sirotanović
Adresa: Bogumilska br.1 tel:032/786-061 centrala, 032/786-020 centrala, fax:032/786-031, 032/786-041
e-mail:[email protected] gov.ba.
Download

preuzeti