Mapa katastarskih opština Republike Srpske
Donja
Gradina
Čuklinac
Glavinac
Kostajnica
Mlinarice
Petrinja
Draksenić
Babinac
Bačvani
Tavija
Jošik
Vrioci
Gornja
Slabinja
Mrakodol
Grdanovac
Demirovac
Suvaja
KOSTAJNICA
Međeđa
Komlenac
Johova
Orahova
Ševarlije
Donja Slabinja
Kozarska
Dubica 2
Kozarska
Dubica 1
Verija
Mrazovci
Gumnjani
Bok
Jankovac
Klekovci
Tuključani
Gašnica
Podoška
Kalenderi
Pobrđani
Dizdarlije
Mraovo
Polje
Dobrljin
Jasenje
Čelebinci
Kuljani
Pobrđani
Sključani
Malo
Dvorište
Mačkovac
Gradiška 1
Murati
Kozinci
Gornja Dolina
Sovjak
Jablanica
Gornje
Sreflije
Odžinci
Gornja
Gradina
Prusci
Maglajci
Jutrogošta
Grabašnica
Koturovi
Sjeverovci
Dragelji
Blagaj Rijeka
Grbavci
Čađavica 2
Čađavica 3
Matavazi
Velika Rujiška
Donji Garevci
Rašće
Osredak
Šimići
Mala
Novska
Rujiška
Bakinci
Kozara
Ćele
Zecovi
Otpočivaljka
Paramije
Donja Lupljanica
Palačkovci Donji
Husrepovci
DERVENTA
KRUPA NA UNI
Gornja Ravska
Budimlić Japra
Cerići
Omarska
Rakelići
Johovica
LAKTAŠI
Jablan
Ivanjska
Rasavci
Podvidača
Slatina
Gradina
Veliko Blaško
Kadinjani
Prnjavor
Mali
Rajčevci
Međaši
Donji
Dragaljevac
Tisovac
Donji Vijačani
Lukavica
Rijeka
Ponir
Brda
Donja
Tramošnja
Ljeb
Gornji Vijačani
Bijeljina
Selo
Korenita
Bobetino Brdo
Ljeljenča
Srednja Čađavica
Amajlije
Hase
Svjetliča
Miljanovci
Gornji
Čaire
Doboj
Patkovača
Stanić
Rijeka
Prisade
Bejići
Gornja Čađavica
Zagoni
Ularice
Miljkovac
Pučile
Koraj
Šnjegotina Velika
Ljeskovac
Tutnjevac
Jagare
Konatari
Zelenci
Donja Kozica
Makljenovac
Lončari
Čelinac Gornji
Kola
Opsječko
Suho
Polje
Lipac
Mirosavci
Zabrđe
Matuzići
Bastasi
Rekavica Donja
Vilusi
Čečava
Donja
Ducipolje
Pridjel
Skatavica
Ugljevik Grad
Tekućica
Piljužići
Gornja
Kozica
Brusnica
Puškovac
Lukavica
Rekavica
Gornja
Rupari
Vitkovci Donji
Popovac
Balte
Šljivno
Lipovac
Šnjegotina
Donja
Pobrđe
Ljubačevo
Hazići
Memići
Gornja Radnja
Boljanić
Striježevica
Potočani
Ukrinica
Piperi
Janja 2
Pirkovci
Atmačići
Žarkovina
Mezgraja
Lopare
Ruhotina
Gornja
Trnova
LOPARE
Ravne
Ružević
Duratovici
Donja
Paklenica
Orašje
Planje
Gornje Liplje
Plitska
Kotor Varoš
Stenjak
Hrvaćani
Petrovo
Teslić Grad
Donja
Krčina
Bjeloševac
Labucka
Kosci
Džemilić
Planje
Priboj
Donji Rakovac
Riječica
Garići
Vrbanja
Banjica
Stari
Teočak
Brezici
Zaselje
Stričići
Batar Johovac
Jasikovac
PETROVO
Rankovići
Pribinić
Hadrovici
Gornja Paklenica
Kacevac
Peljave
Visori
Boljanići
Glinje
Jablanica
Javorani
Ratkovo
Gornje
Srednja
Trnova
Tobut
Kozjak
Kakmuž
Mrkotić
Obrijež
Čengić
Sočkovac
Osojnica
Osivica
Janja 3
Donja Trnova
Mačkovac
Trbuk
Kalošević
Liplje
Bilice
Sokolovo
Gornje
Pilica
Gornja
Krčina
Porječina
Glavičice
Brusnica
Racune
Vagani
Jakotina
Banja Vrućica
Sokoline
Lusići
Krtova
Vasiljevići
Gornji
Bukovac
Postolje
Stupari
Kamenica
Donji
Bukovac
Buletić
Kovačica
Maglaj
Varjače
Agino Selo
Bunarevi
Obornik
Viševice
Šepak
Teslić 1
Teslić 2
Potraš
Gornja Vrućica
Surjan
Ročević
Donji
Borci
Živinice
Bočac Donji
Lokanj
Raduša
TESLIĆ
KOTOR VAROŠ
Večići
Marčete
Ratkovo
Donje
Brijest
Podgora
Gomjenica
Maslovare
Kolimer
Ćukovac
Lokvari
Janja 1
Stari Ugljevik
Karanovac
Kloč Konopljište
Vrela
Baština
Vranići
Dujakovići
Modran
Bogutovo Selo
Vitkovci Gornji
Šibovi
Krupa na Vrbasu
Krmine
Ravno
Polje
Janjari
Vakuf
Čečava Gornja
Šnjegotina Gornja
Zabrđe
Podosoje
Bašići
Dobrnja
Kojčinovac
Glogovac
UGLJEVIK
Maleševci
Nahvioci
Ševarlije
Šnjegotina Srednja
Tovladić
Kablovi
Šahinovići
Pavići
Sokolovo
Donje
Suvo Polje
Ugljevička
Obrijež
Milino Selo
Mehovci
Radmanići
Radnja
Donja
Rastuša
Popovi
Bijeljina 1
Mrtvica
Čelić
Pločnik
Stanovi
Stanari
Cerovica
Jošavka Gornja
Gornji
Dragaljevac
Smiljevac
Ratkovići
Mala
Bukovica
Ostružnja
Donja
Kulaši
Jankovići
Bijeljina 2
Koretaši
Pukiš
Kostajnica
DOBOJ
Dubrava Stara
Gornji
Magnojević
Gornja
Bukovica
Piperci
Grapska Gornja
Ljeskove Vode
Ostružnja Gornja
Dubrava
Nova
ČELINAC
Markovac
Velika Obarska
BIJELJINA
Grapska Donja
Velika Bukovica
Raškovci
Osredak
Jošavka Donja
Čelinac
Donji
Donja
Čađavica
Srednji Dragaljevac
Skipovac Gornji
Porječje
Čivčije
Bukovačke
Grabovica
Popovići
Donji Branešci
Brezičani
Grabovac
Presnače
Debeljaci
Dvorovi
Opsine
Jelanjska
Dragalovci
Kamenica
Štrbe
Vrbanja 1
Rebrovac
2
Donji
Magnojević
Donja
Bukovica
DISTRIKT BRČKO
Gornja
Međiđa
Sjenina
Kladari
Zarječa
Cvrtkovci
Gornji
Branešci
Crni Vrh
Vrbanja 2
Rebrovac 1
Triješnica
Zelinja Gornja
Paležnica
Skipovac Donji
Lađevci
Česma 2
Banja Luka 5
Banja Luka 4
Banja Luka1
Banja
Luka
2
Dazdarevo
Čivčije Osječanske
Bušletić
Mitrovići
Česma 1
Banja
Luka 6
Banja Luka 7
Banja Luka 8
Banja
Luka 3
Bukvalek
Krmećani
Kotorsko
Prnjavor Mali
Brestovo
Čifluk
Šibovi
BANJA LUKA
Sjutrašnjica
Batković
Johovac
Prnjavor Veliki
Kremna
Kokori
Mađir
Petrićevac 2
Pavlovac
Kola
Donja
Goleši
Pervan
Gornji
Subotica
Trnjaci
Vršani
Jasenica
Osječani Donji
Petrićevac 1
Čokori
Borkovići
Gornji
Pervan
Donji
Melina Donja
Gornje Crnjelovo
Porebrice
Osječani Gornji
Mala
Sočanica
Drenova
Šarinci
Skakavci
Jaružani
Bronzani Majdan
Melina
Gornja
Balatun
Blaževac
Rajska
Tolisa 2
Foča
Čivčije
Ćetojevići
Slatina
Delibašino
Selo 2
Obrovac
Gornja
Tramošnja
Krečane
Bukovac-Vranduk
Crnča
Pojezna
Ljubatovci
Delibašino
Selo 1
Budžak
Velino Selo
Gornji
Brodac
Donje Crnjelovo
Tolisa 1
Brgula
Gornja
Kožuhe
Osinja
Vrsani
Priječani
Derviši
Drakulić
Borkovići
Donji
Stratinska
Škrljevita
Donji
Brodac
Ostojićevo
Riječani
Gornji
Ritešići
Komarica
Mišinci
Štrpci Gornji
Vučjak
Donja Mravica
Novakovići
Motike
Bistrica
Gornja
Bistrica
Donja
PELAGIĆEVO
Turić
Velika Sočanica
Gornji Cerani
Donji Cerani
Okolica
Šargovac
Slavićka
Samarevac
Drijen
Štrpci Donji
Babanovci
Prnjavor
Mravica
Gornja Mravica
Crkvena
Vujinovići
Jelićka
Sasina
Donji
Skugrić
2
Donji Skugrić 1
Koprivna
Majevac
Donja Ilova
Konjuhovci
Galjipovci
PRNJAVOR
Brezik
Potkalinje
Krivaja
Gradina
Pelagićevo
Skugrić Gornji
Brezici
Karač
Ratkovac
Galjipovci
Gornji
Lišnja
Devetina
Aleksići
Malo Blaško
Zalužani
Trnova
Galjipovci
Donji
Naseobina
Lišnja
Puraći
Gusak
Hrvaćani
Šušnjari
Kuljani
Piskavica Gornja
Riječani
Donji
Štivor
Čorle
Mračaj
Boškovići
Gajevi
Trn
Radosavska
Koprivna
Donja
Tramošnica
Gornja
Tramošnica
MODRIČA
Trnjani
Potočani
Dovići
Bukovica
Dragočaj
Gradina
Busnovi
OŠTRA LUKA
Mujinci
Novo
Selo
Hrvaćani
Naseobina
Barlovci
Ramići
Tomašić
Usorci
Gornji
Drugovići
Glamočani
Prijakovci
Piskavica Donja
Ališići
Oštra Luka
Stari
Mejdan
Orašje
Čardačani
Marićka
Stara Rijeka
Modra
Koljani
Donji
Drugovići
Babići
Niševci
Pejići
Ništavci
Hadrovci
Kozin
Hašani
Miloševci
Jakupovci
Briševo
Marini
Mali Dubovik
Veliki
Dubovik
Vidovice
Lončari
Gornje
Ledenice
Sibovac
Vranjak
Donji
Žabar
Donje Ledenice
Dobrnja
Velika
Modran
Matići
Orlovo
Polje
Babešnica
Stanići
Gornja Lupljanica
Prosjek
Čović
Polje
DONJI
ŽABAR
Branica
Srednja
Slatina
Gajevi
Božinci Donji
Milosavci
Laktaši
Kornica
Čardak
Tarevci
Glogovica
Bunar
Gornji Detlak
Arapuša
Bok
Obudovac
Njivak
Kalenderovci
Grabik Ilova
Šibovska
Gumjera
Laktaši Riječani
Mišin Han
Gornji
Božinci
Vrhovi
Papažani
Lamovita
Kevljani
Petrov
Gaj
Palačkovci Gornji
Petoševci
Mahovljani
Gacani
Donji Dubovik
Podnovlje
Tetima
Bišnja
Šereg Ilova
Ivanjska
Gornja
Verići
Sanićani
Oštra Luka
Batkuša
Kladari
Garevac
Modriča
Šušnjari
Velika Ilova
Donja
Slatina
Jakeš**
Dugo Polje
Poljari
Kriškovci
Gornji Maglajani
Ljubija
Brvnik
Gornja
Slatina
Miloševac
Modrički
Lug**
Botajica
Živinice
Osojci
Jadovica
Kobatovci
Čarakovo
Agići Donji
Donji
Detlak
Vukosavlje
Kulina
Zelenike
Smrtići Donji
Razboj
Župski
Ilićani
Donji Maglajani
Krnete
Gornja
Jurkovica
Trnopolje
Ćela
Miska Glava
Miljakovci
Srednji
Dubovik
Šeškovci
Kamišani
Bistrica
Agići
Gornji
Gornji
Bušević
Donji
Petrovići
PRIJEDOR
Brezik
Pećnik**
Derventa-1I
Derventa-2I
Rapćani
Gornja Ilova
Hambarine
Kršlje
Mala
Krupska
Rujiška
Pečeneg Ilova
Kosjrerovo
Ljeskare
Vedovice
Grebnice
ŠAMAC
Gornji
Hasići
Kruškovo
Polje
Odžak
Polje
Bukovica
Novi Martinac
Romanovci
Miljevići
Hozici
Surkovac
Srednji
Bušević
VUKOSAVLJE
Derventski Lug
Smrtići Gornji
Srđevići
Šaškinovci
Tišina
Crkvina
Ada
Višnjik
Kaluđer
Mrčevci
Prijedor 1
Rakovčani
Donji
Hasići
Zasavica
Novo
Selo
Srnava
Gnionica
Žeravac
Kuljenovci
Miškovci
Srednja
Jurkovica
Rizvanovići
Čađavica1
Šamac
Prud
Pisari
Potočani
Jošavica
Vrela Gornja
Višnjik
Donji
Lužani
Bosanski
Lužani
Novi
Begluci
Agići
Rakovac-Kunova
Ćukali
Vakuf
Mičije
Sokolište
Suhača
Blatna
Vrbovac
Bijelo Brdo
Selište
Stari
Martinac
Kukulje
Vilusi
Grk
Krušik
Nožičko
Seferovci
Donja
Jurkovica
Turjak
Kozara
Orlovci
Brusnica
Mala
Gornja
Dubica
Lilić
Gornji
Karajzovci
Mašići
Kozarac
Prijedor 2
Bišćani
Brusnica Velika
Vrela Donja
Petrovo Selo
Jazovac
Samardžije
Puharska
Čejreci
Kozaruša
Otoka 2
Klakar Gornji
Bosanski Dubočac
Kostreš
Cikote
Donji Volar
Gornji
Rakuni
Klakar Donji
Zborište
Barica
Trstenci
SRBAC
Pjevalovac
Radomirovac
Dolovljani
Vinska
Korovi
Gornja Lepenica
Brezovljani
Čelinovac
Brezičani
Trgovište
Crna
Rijeka
Donji Karajzovci
Nova Topola
Donja
Lepenica
Crnaja
Razboj
Ljevčanski
Berek
Kijevci
Božići
Donja
Dragotinja
Jošava
Rudice
Donji Rakuni
Sitneši
Baraji
Gornji Podgradci
Malo
Palančište
Unka
Koraće
Prijebljezi
Veliko
Palančište
Crna Dolina
BROD
Seferovci
Kladari
Kočićevo
Trošelji
Elezagići
Cerovljani
Gornja Dragotinja
Vitasovci
Kolibe Gornje
Novo Selo
Poveliš
Glamoča
GRADIŠKA
Vragolovo
Jutrogošta
Petkovac
NOVI GRAD
Liješće
Rovine
Rogolji
Cimiroti
Blagaj Japra
Maslovare
Kolibe Donje
Kobaš
Gornji Jelovac
Ahmetovci
Križanova
Kaoci
Rasavac
Nova Ves
Svodna
Novi Grad
Močila
Sijekovac Donja
Srbac Mjesto
Dugo Polje
Laminci Dubrave
Dubrave
Bukvik
Donji Podgradci
Močila Gornja
Brusnik
Lužani
Vojskova
Košuća
Zbjeg
Poloj
Vlaknica
Srbac Selo
Bajinci
Gornjoselci
Mlječanica
Devetaci
Marini
Bosanski Brod
Gaj
Bardača
Laminci
Srednji
Laminci Brezici
Bukovac
Čikule
Rakovac
Mazići
Donja Dolina
Laminci Jaružani
Vrbaška
Rakovica
Donji Jelovac
Kriva Rijeka
Poljavnice
Liskovac
Žeravica
Hajderovci
Lješljani
Brestovčina
Trebovljani
Miloševo Brdo
Cerovica
Velika
Žuljevica
Gradiška 2
Novo Selo
Međuvođe
Mirkovci
Greda
Čatrnja
Jelovac
Kadin
Dumbrava
Mala
Žuljevica
Orubica
Bistrica
Bijakovac
Pucari
Vlaškovci
Bjelajci
Strigova
Donje
Sreflije
Božići
Brekinje
Furde
Ušivac
Donje Vodičevo
Ravnice
Gunjevci
Ličani
Hadžibajir
Aginci
KOZARSKA DUBICA
Veliko
Dvorište
Čitluk
Gornje
Vodičevo
Parnice
Novoselci
Rastošnica
Gornji Borci
Rađići
Bravski
Vaganac
Brezove
Dane
Orahova
Sitnica
Vitinica
Komušina Gornja
Skočić
Očauš
Vojići
Bastaji
Bajići
Bukovača
Stražice
Bočac Gornji
Hasići
Maljeva
Dubica
Bravsko
Velečevo
Jarice
Kamenica
Šolaji
Čađavica
Zableće
Rajševa
Grabovica
Trijebovo
Šehovci
Bregovi
Kneževo 2
KNEŽEVO
Šetići
Tršić
Šiprage
Jovandića
Kula
Blatnica
Papratnica
Kobilja
Nezuk
Bijelo Bučije
Čelopek
Vlatkovići
Gornji Graci
Ribnik
Gornji
Pekovci
Radahova
Vlasinje
Podbrdo
Potoci
Selačka
Borak
Gustovara
Rastoka
RIBNIK
Grbavci
Mrkonjić Grad 1
Ćorkovići
Velije
ISTOČNI
DRVAR
Kozluk
Tabanci
Ugodnovići
Ataševci
Donji Graci
Malešići
Sapna
Stopan
Golo Brdo
Baljvine
Orahovljani
Crkveno
Kopice
Komušina
Donja
Kneževo 1
Dabrac
Dragoraj
Previja
Ribnik
Donji
Mladikovina
Bokani
Dubočani
PETROVAC
Drinić
Bjelajce
Prisočka
Brić
Palivuk
Križevići
Jezera
Liskovica
Podrašnica 2
Memići
ZVORNIK
Brdo
Slatina Donja
MRKONJIĆ GRAD
Busije
Mrkonjić Grad 2
Barevo
Sredice
Osmaci
Glumina
Caparde
Imljani
Magaljdol
Podrašnica 1
Slatina Gornja
Kruševo
Brdo 1
Oćune
Medna 1
OSMACI
Gojčin
Kruševo Brdo 2
Zvornik
Grad
Matkovac
Vrbljanin Donji 2
Borci
Župica
Donji Koričani
Vacetina
Majdan
Okadžije
Poljice
Zvornik
Melina
Gornji
Koričani
Vrbljanin Gornji
Medna 2
Trnovo
JEZERO
Gerzovo 1
Ubovića Brdo
Bijelo Polje
Papraća
Gornji Baraći
Lubovo
Brainci
Donja
Pecka
Crni
Vrh
Jezero
Šekovići
Stupna
Stekerovci
Strainići
Ašćerići
Bišino
Sažići
Vrbljanin Donji 1
Kamenica
Donji
Baraći
Gornja Pecka
ŠEKOVIĆI
Jelašić
Bešnjevo
Korjen
Šipovo
Šekovići
Grad
Bravnice
Gerzovo 2
Raševo
Pobedarje
Vražići
Jasenovi Potoci
Gobelje
Volari
Sokolac
Vinac
Rovaši
Sarići
Čifluk
Cerska
Šadići
Pepić
Podcrkvine
Maćesi
Dubravice-Polom
Tekija
Betanj
Draginić
Brana
Natpolje
Gornja Podgorja
Mujdžići
Draginić
Podovi
Odžak
Zelinje
Drinjača
Cikote
Tupanari
Donja Podgorja
Hotkovci
Grbavica
HrnčićiUrkovići
Skutrići
Simići
Dole
Neđeljište***
Osamsko-Slapašnica
Opravdići
Pobuđe
Glogova
Pijuke
ŠIPOVO
Pliva
Nova Kasaba
VLASENICA
Klještani
Hasanbegovci
Kravica
Donji Zalukovik***
Mihaljevići
-Suha
Hranča-Repovac
Džemat
Grabovica
Babići
Strojice
BRATUNAC
Dubnica
Piskavice
Ljuša
Lipenovići-Mratinci
Sebiočina
MILIĆI
Bratunac
Blječeva-Zagoni
Mišari
Vrtoče
Vlasenica 2
Vlasenica 1
Podobzir
Milići
Zaklopača
Pribelja
Voljavica
Podčauš
Zabrđe
Potočari
Milačevići
Rečice
Lipovača
Lukavica
Gornji Zalukovik***
Bjelovac
Vitići
Podbirač***
Vagan
Koprivno
Gostilj
Pribeljci
Pirići-Sikirić
Bastahovine
Pogled
Sase
Vrsinje
Tegare
Vodica
Petrovići
Zagrađe
Podgaj
Pjenovac
Gurdići
Derventa
Sućeska
Hrbine
Malo Polje
Slatina
Šaševci
Novo Selo
Srebrenica
Viogor
Močevići
Skenderovići
Stanatovći
Han
Pijesak
Dugandžići
KUPRES
Japaga
Blagaj
Crna Rijeka
Rastičevo
Abdulići-Fakovići
HAN PIJESAK
Bećari
Ratkovci
Orahovica
SREBRENICA
Rupovo Brdo
Rijeka
Boljevići
Brežani
Dolovi
Donje Babine
Kruševci 1
Mrkalji 2
Kruševci 2
Žlijebac
Jagodnja-Jaketići-Joševa
Podravanje
Kusače
Osmače
Blažijevići
Kuti
Dragoradi
Pribojevići
Urišći
Petriča
Tokaljaci
Rijeća
Banja Lučica
Crvica
Podžepa
Meljine
Krnići
Radoševići
Daljegošta
Međe
Mrkalji 1
Beširevići
Knežina
Zagrađe
Kostolomci
Toplice
Luka
Klotjevac
Rakova Noga
Košutica
Skelani
Pribidoli
Žljebovi
Žabokvica
Sulice
Čavčići
SOKOLAC*
Osatica
Peći
Laze
Dobrak
Sokolovići 1
Šahbegovići
Žepa
Vidrići
Ozren
Sokolac
Baltići
Kalimanići
Berkovići
Živaljevići
Šavarine
Gornje
Biosko
Faletići
Kamenica
Sokolovići 2
Podromanija
Romanija
Donje
Biosko
Vratar
Godomilje
Kadino Selo
Vučija Luka
Klašnik
ISTOČNI
STARINemanjići
GRAD*
Bjelogorci
Bjelosavljevići
Žlijeb
Borike
Mokro
Stara Gora
Rakitnica
Vlahovići
Hreša
granice katastarskih opština
Osovo
Glasinac 1
Jelovci
Bulozi
Prelovo
ROGATICA
Gučevo
Stjenice
Glasinac 2
Šatorovići
Sarajevo 8
granica Distrikta Brčko
Romanija
Dovlići
Miljevići
Brankovići
Gostilja
Sjemeć
Mušići
Barimo
Kovanj
Hotočina
Podvitez
Trebević
Seljani
Butmir
Toplik
Brezje
Miošići
Pale Grad
Petrovići
Višegrad 2
Rogatica 2
Veletovo
Kočarim
Kasindo
Vojkovići
PALE*
ISTOČNO
NOVO
SARAJEVO*
ISTOČNA
ILIDŽA*
bivša entitetska linija u Distriktu Brčko
Kramer Selo
Ljubogošta
Lukavica
Dobrinja
Hrasnica
Krupac
Vragolovi
Rogatica 1
VIŠEGRAD
Sočice
Renovica
Dub
Jasik
Kozići
Kukavice 1
Višegrad 1
Tvrdimići
Džankići
Orahovci
Dobrun
Podgrab
Kijevo
Jahorina
Vardište
Prača Donja
Mesići
Kukavice 2
Šljedovići
Presjenica
Međeđa
Drinsko
Šip
Rijeka
Jablanica
Delijaš
Zlatnik
Ilovice
Podhranjen
Repuševići
Kaoštice
Dejičići
Brda
Gornja Prača
Strmica
Bijelo Brdo
Ustiprača
Kopači
NOVO
GORAŽDE
Račići
*- opštine Istočna Ilidža, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo,
Pale, Sokolac i Trnovo čine Grad Istočno Sarajevo
Sokolovići
Zubač
RUDO
Pazalje
Međurečje
Resići
Trnovo
Bašci
Turovi
Grivin
TRNOVO*
Kosovići
Rudo
Grad
Štrpci
Boranovići
Mrežica 1
Podkozara
Mazline
Batovo
Bujakovina
Oglečeva
Cvilin
**-naseljena mesta Pećnik, Jakeš i Modrički Lug na teritoriji istoimenih
katastarskih opština su prema ''Uredbi o naseljenim mjestima koja čine
područje jedinice lokalne samouprave'' (Sl. glasnik Republike Srpske 4/10)
u sastavu opštine Vukosavlje.
Bezujno
Kolun
Kratine
Mioče
Novakovići
Lokve
Krbljine
Đakovići
Milatkovići
Miljeno
Jabuka
Trnovo 2
Rodijelj
Zaborak
ČAJNIČE
Borovnići
Treskavica
Sijerča
Međuriječje
Derolovi
Čajniče Grad
Filipovići
Jošanica
Lađevci
Škobalji
Izbišno
Mirjanovići
Kozja Luka
Slatina
Budanj
Čajniče 1
Susječno
Prevrać
Kuta
Jelašica
Hotovlje
Poljice
Kalinovik
Štović
Miljevina
Brusna
Šuljci
Foča
Jažići
Brod
Đeđevo
FOČA
KALINOVIK
Potpeće
Papratno
Dragočava
Glavatičevo
Bunovi
Zakmur
Jeleč
Vikoč
Zavait
Kruševljani
Tvrdaci
Mješaji
Ulog
Kunovo
ISTOČNI
MOSTAR
***-prema tački 2, člana 32. Zakona o tetritorijalnoj organizaciji Republike
Srpske (Sl. Glasnik Republike Srpske 69/09) definisano je da se katastarska
opština može formirati samo na području jedne jedinice lokalne samouprave
što nije slučaj sa stanjem u opština Vlasenica i Milići gde se na istim
katastarskim opštinama nalaze naseljena mesta različitih jedinica lokalne
samouprave (KO Neđeljišta-naselje Neđeljište (opština Vlasenica) i naselje
Buljevići (opština Milići), KO Podbirač-naselje Podbirač (opština Milići) i
naselje Odžak (opština Vlasenica)...)
Kladovo Polje 2
Čović Poilje
Ljubina
Čelebići
Zelengora
Toholji
Beleni
Zijemlje
Borje
Popov Most
Kljuna
Grdijevići
Tođevac
Kladovo Polje 1
Hum
Velenići
Sopilja
Krna Jela
Morine
Bijenja
Tjentište
Trnovica
Ćurevo
Postoljani
Borač 2
Meštrevac
Koleško
Krekovi
Slivlja
Kokorina
Kifino
Selo
Bojišta
Borač 1
Jugovići
Miljevac
Bratac
Bodežišta
Nevesinje
NEVESINJE
Zalom
Rabina
Izgori
Žiljeva
Fojnica
Ljeskov Dub
Odžak
Nadinići
Dražljevo
Budisavlje
Žulja
Kamena
Udrežnje
Biograd 1
Grabovica
GACKO
Jasenik
Rudo Polje
Biograd 2
Gacko
Šipačno
Ljubljenica
Dabrica
Hodovo
Avtovac
Trusina
Zovi Do
Kula 1
Trusina
Osanjići
Lukavac
Kula 2
Hrgud
Samobor
Berkovići
Rioca
BERKOVIĆI
Cerica
Hatelji
Stolac
Brestice
Predolje
Davidovići
Bitunja
Bijeljani
Hodžići
Kazinci
Korita
Gornja Poplat
Vlahovići
Fatnica
Vranjska
Burmazi
Meka Gruda
Ubosko
Pocrnje
Gleđevići
BILEĆA
Rankovci
Preraca
Simjova
Kapavica
Plana
Bančići
Ljubinje
LJUBINJE
Mišljen
Dubočica
Vrbica 1
Dola Zvijerina
Granica 2
Obzir
Žrvanj
Orašje
Vođeni
Vrbica 2
Grablje
Granica 1
Krajpolje
Zaušje
Ivica
Kotezi
Domaševo
Kruševica
Baljci
Bileća
Mirilovići
Dubljani
Veličani
Žabica
Domaševo
Dračavo
Drijenjani
Zavala
Miruše
Bodiroge
Viduša
autor: Varjačić Vladimir, 15. mart 2012. godine, Kragujevac
info: [email protected]
[email protected]
Budimlije
Omačina
Hladila
Bučje
Trebečaj
Grmljani
Čepelica
Mrkovići
Tulje
Sedlari
Žakovo
Ljubomir
Gorogaše
Zagora
Police Popovi
Zarječje
Vrpolje
Dobromani
Brda
Rapti
Bobani
Mosko
Mesari
Trebijevo
Grbeši
TREBINJE
Hum
Zavođe
Jasen
Gorica 2
Raševići
Mostaći 2
Trebinje
Gorica 1
Necvijeće
Grančarevo
Zaplanik
Mostaći 1
Police 1
Gomiljani 2
Pridvorci 1
Župa
Police 2
Arslanagića Most
Pridvorci 2
Čičevo 1
Donja Površ
Volujac
Lastva
Bihovo
Čičevo 2
Tuli
Konjsko
Gornja Površ 1
Poljice Čičevo
Blagojević Selo
Grab
Čajniče 2
Hunkovići
Download

Mapa katastarskih opština Republike Srpske