Bosna i Hercegovina
Bosnia and Herzegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH
OSOBA I IZBJEGLICA
FEDERAL MINISTRY OF DISPLACED
PERSONS AND REFUGEES
Broj: 03-36-2-170-1528/11
Sarajevo, 30.09.2011. godine
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ( „Službene novine Federacije BiH“
broj : 35/05 ), tačka III i IV Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanje Programa utroška
sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava ”Transfer za raseljena lica I povratnike” utvrđenih Budžetom
Federacije Bosne I Hercegovine za 2011.godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica V. broj:
414/11 od 11.05.2011. (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 27/11), člana 20. Pravilnika o unutrašnjoj
organizaciji Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica broj: 01-34-1354/05 od 24. novembra 2005.
godine, broj: 01-02-1463/06 od 29.juna 2006. godine, broj:01-34-2698-3/08 od 23.12.2008. godine i broj: 01-3453-6/11 od 21.02.2011.godine, a u vezi sa objavljenim Javnim oglasom za podnošenje
prijava/zahtijeva/projekata za programe pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika iz Federacije
BiH u Republiku Srpsku broj: 03-36-2-170/11 od 20.04.2011.godine i u skladu sa Procedurama za izbor
korisnika pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika iz Federacije BiH u Republiku Srpsku, broj:
03-36-2-170-1-2/11 od 27.4.2011.godine, na prijedlog Komisije za razmatranje prijava-zahtjeva-projekata po
Javnim oglasom za podnošenje prijava/zahtijeva/projekata za programe pomoći održivog povratka u cilju
zapošljavanja povratnika iz Federaciuje BiH u Republiku Srpsku imenovane rješenjem ministra broj: 03-36-2170-1/11 od 20.04.2011. godine, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, d o n o s i
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU RANG LISTE POTENCIJALNIH KORISNIKA
za Pograme pomoći održivog povratka u cilju zapošljavanja povratnika iz Federacije BiH u Republiku Srpsku
NA PROSTORU RC MOSTAR
I
Ovom odlukom vrši se rangiranje potencijalnih korisnika pomoći sa područja opština u okviru RC Mostar po
osnovu ispunjavanja/neispunjavanja općih i posebnih kriterija odnosno ukupnog broja bodova.
II
Lista potencijalnih korisnika koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa raspoređeni prema općinama i
programima pomoći kako slijedi:
RANG
PREZIME/ IME OCA/ IME
PUNI NAZIV
Berkovići
1
Kohnić (Halil) Began
Berkovići
OPĆINA
ADRESA
UKUPNO BODOVA
P1c1 - Obnova i izgradnja poljoprivrednih
objekata
Berkovići
Donja Bitunja
3
P2c2 - Dodjela traktora
1
Makitan (Ibro) Džemila
Berkovići
Ljubljenica bb
18
2
Sadžak (Ragib) Ramiz
Berkovići
Pocrnje-Žegulja
5
Gacko
1
Džafo (Sajto) Hasan
Gacko
P2c1 - Dodjela motokultivatora
Gacko
Kula
3
P2c2 - Dodjela traktora
1
Farma Bahori (Gacko)
Gacko
Bahori bb Dževdo Memić
18
2
Šahović (Nasuf) Amir
Gacko
Mrđenovići bb
12
SARAJEVO; ALIPAŠINA 41. Tel/Fax: + 387 33 20 17 56
e-mail: [email protected]
Gacko
P2c3 - Dodjela priključaka za traktore
1
Memić (Alija) Zineta
Gacko
Bahori bb
5
2
OZZ Kula Fazlagića ()
Gacko
Muhamed Karailo, direktor
0
Istočni Mostar
1
1
Demić (Mehmed) Adem
Istočni Mostar
Ljubinje
P2c1 - Dodjela motokultivatora
Bojčić (Adem) Džemal
Ljubinje
Nevesinje
1
P2c2 - Dodjela traktora
Mahinić (Halil) Hasan
Nevesinje
Zijemlje
13
Gleđevci
14
P2c1 - Dodjela motokultivatora
Nevesinje
Presjeka
7
P2c2 - Dodjela traktora
1
Čelebić (Mušan) Haska
Nevesinje
Donja Bijenja
13
2
Čuljak (Nikola) Luka
Nevesinje
Pridvorci, Sopilje
11
Nevesinje
P2c3 - Dodjela ostale poljoprivredne
mehanizacije
1
Redžić (Juso) Osman
Nevesinje
Borovčići
3
2
Grizović (Mujo) Mehmed
Nevesinje
Sopilja bb
3
1
Udruženje povratkom za
BIH (Mostar)
Nevesinje
Maršala Tita 147; Šerif Bojičić,
predsj.udruženja
15
2
Čopelj (Osman) Naim
Nevesinje
Kljuna bb
5
Nevesinje
P2c3 - Dodjela priključaka za traktore
III
Lista podnosioca prijava/zahtjeva/projekata koji ne ispunjavaju opće kriterije raspoređeni po
općinama kako slijedi:
R.BR
1
PREZIME/ IME OCA/ IME
PUNI NAZIV
OPĆINA
ADRESA
Bašić (Mujo) Azim
Gacko
Bešići
OBRAZLOŽENJE/ RAZLOZI ODBIJANJA
Nedostaje: sve 3 izjave, dokaz o uslovnosti kuće
2
Đidelija (Nazif) Huso
Gacko
Bašići bb
3
Greljo (Salkan) Hamo
Gacko
Bistrica Borač
bb
Nedostaje: samo prijava-molba, bez potrebne
dokumentacije
Nedostaje: potvrda o povratku izdata od nadležnog
organa uprave i sve 3 izjave tražene po Javnom
oglasu
4
Habul (Mujo) Maid
Gacko
Fazlagića Kula
Nedostaje: potvrda o povratku izdata od nadležnog
organa uprave, kućna lista izdatau MZ
5
Huštrić (Džemo) Osman
Gacko
Dobro Polje
6
Kuštrić (Mujo) Avdija
Gacko
Dobropolje bb
7
Tinjak Nazif
Konjic
Izvan roka
8
Đipa Edhem
Mostar
9
Selimhodžić (Musa) Huso
Mostar
Vrapčići bb
Izvan roka
Nedostaje: LK Mostar FBiH, potvrda o povratku
izdata od nadležnog organa uprave, izjave
neovjerene
10
Čolakhodžić (Smajo) Mujo
Nevesinje
Presjeka
Nedostaje: potvrda o povratku izdata od nadležnog
organa uprave, kućna lista
11
Dedović (Meho) Nazif
Nevesinje
Bijenja bb
12
Džemić (Huso) Enez
Nevesinje
Donja Bijenja
Nedostaje: sve 3 izjave su neovjerene
Nedostaje: potvrda o povratku izdata od nadležnog
organa uprave, izjava o spremnosti sufinansiranja
projekta.
Nedostaje: potvrda općine o povratku
Nedostaje: potvrda o povratku izdata od nadležnog
organa uprave, sve 3 izjave tražene prema Javnom
oglasu
2
13
Omerika (Šerif) Mehmed
Nevesinje
Kljuna
14
Pajević (Hamo) Mensud
Nevesinje
Kruševljani
Nedostaje: Potvrda o povratku nadležnog općinskog
organa, kopija LK
Nedostaje: potvrda o povratku izdata od nadležnog
organa uprave, sve 3 izjave tražene prema Javnom
oglasu
15
Zolj (Meho) Halil
Nevesinje
Kruševljani
Nedostaje: potvrda o povratku izdata od nadležnog
organa uprave
IV
Komisija će, po potrebi, izvršiti obilazak potencijalnih korisnika iz člana II i utvrditi spremnost za
potrebno sufinansiranje, i provjeru stvarnog stanja, radi predlaganja konačne odluke.
Konačnu listu korisnika donacija odobrava federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica.
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti prigovor u roku od 15 dana od dana donošenja
federalnom ministru raseljenih osoba i izbjeglica.
MINISTAR
mr. Adil Osmanović
Dostavljeno:
-
Podnosiocima prijava/projekata/ zahtjeva
Sektoru za razvoj održivosti povratka
Komisiji za razmatranje prijava-zahtjeva-projekata
a/a
3
Download

Broj: 03-36-2-170-1528/11 Sarajevo, 30.09.2011. godine