PREDSJEDNIK SAVJETA
Doc.dr. Denis Zvizdić
ZAMJENICI PREDSJEDNIKA SAVJETA
prof. dr. Borislav Petrović
dr. Ranko Čović
dipl. ing. mašinstva Salih Selmanović
ČLANOVI SAVJETA
1.ODBOR ZA PRIVREDNO FINANSIJSKU POLITKU
Fadil Novalić predsjednik Odbora
1.1. Grupa za privredni razvoj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Izudin Ahmetlić, predsjednik
Midhat Terzić, zamjenik predsjednika
Edin Arslanagić, član
Nihad Imamović, član
Mehmed Ćenanović, član
Mirsad Bjelopoljak, član
Midhat Delić, član
mr. Senad Sefić, član
Hikmet Hodžić, član
mr. Mirsad Novalić, član
Nedžad Osmanbegović, član
mr. Hariz Redžić, član
Muamer Aleta, član
Faruk Širbegović
Jasmina Avdić
Safeta Sejdić
1.2. Grupa za finansije
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
prof.dr. Mehmedalija Hadžović, predsjednik
Aida Haverić, zamjenik predsjednika
Šerif Isović, član
Miralem Galijašević, član Fuad Kasumović, član
Nedim Dedić, član
Zenaida Hošić, član
Semir Sejdinović, član
Faruk Hadžić, član
Mirsada Čurčić- Selimović, član
Amir Zukić, član
Šemsudin Zahirović, član
Emir Fazlić, član
Senad Softić, član
Senahid Garić, član
Mehmed Mehinović, član
Muhamed Kozadra, član
1.3. Grupa za privatizaciju, resurse,turizam i jačanje konkurentnosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ibrahim Čolakhodžić predsjednik
Amir Avdić zamjenik predsjednika
dr. Ismar Alagić, član
Emir Bubalo, član
Mehmed Barjaktarević, član
Ševkija Okerić, član
Mirsad Šaranović, član
Edin Smajić, član
Rasim Omerović, član
Džemo Slamnik, član
Bahrija Čikarić, član
prof.dr. Dujko Hasić, član
Brzina Zijo, član
Adnan Mujagić, član
Hajro Hadžidedić
2.ODBOR ZA PROMET I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
Ševal Kovačević predsjednik Odbora
2.1.Grupa za promet i komunikaciju
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
prof.dr Šefkija Čekić, predsjednik
prof.dr Jasmin Bučo, zamjenik predsjednika
prof.dr Osman Lindov
Bajro Makić
Adem Zolj
Dželal Hasečić
mr. Nail Šećkanović
Adnan Alagić
Alija Kusur
Ibrahim Šarić
Avdija Kovačević
Muhamed Šaćiragić
prof. dr. Enisa Brka
Šemso Cerić
Nedžad Rešidbegović
Ljijana Sakić
Eldar Trhulj
2.2.Grupa za razvoj poslovne i komunalne infrastrukture
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Desnica Radivojević
Husejin Smajlović
Hamdo Katica
Tahir Lendo
mr. Osman Čehajić
Šefik Mulabegović
Abdurahman Malkić
Enes Čengić
3.ODBOR ZA ODBRANU I SIGURNOSNU POLITIKU
Dr. Nedžad Ajnadžić predsjednik Odbora
3.1.Grupa za odbranu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Harjudin Grabovica predsjednik
Fikret Muslimović zamjenik predsjednika
doc.dr. Selmo Cikotić
Alija Ogrić
Alija Ismet
Šerif Špago
Nedžad Bešić
Esad Bašagić
mr. Hamid Bahto
mr. Sead Delić
mr. Amir Fazlić
doc.dr. Džemal Najetović
4.ODBOR ZA BORAČKA PITANJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ibrahim Nadarević predsjednik
Refik Begić zamjenik presjednika
Džemo Tucak
Bahrija Mehurić
Zahid Crnkić
Jusuf Lošić
Kasim Korjenić
Ismet Godinjak
Esad Crnica
Izet Ganić
Abid Kovač
Muhamed Avdić
Nedžad Bektić
5.ODBOR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, NAUKU
Prof.dr Nihad Fejzić predsjednik Odbora
5.1.Grupa za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i odgoj,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Esad Dželilović predsjednik
Alisa Ibraković zamjenica predsjednika
Dženana Zlatar
Amina Deljković
Alma Bandić-Drndo
Fatima Hukić
Refik Poparić
Sanela Pašić
Mesud Blažević
Ajla Smajlović
Husein Hadžispahić
Minka Kurtović
Zuhra Avdić
5.2. Grupa za visoko obrazovanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
prof.dr. Nedžad Mulabegović predsjednik
prof.dr. Mirzeta Hodžić-Suljkić zamjenica predsjednika
Ismet Veladžić
mr. Safet Kešo
prof.dr. Rifat Škrelj
prof.dr. Ahmet Hadrović
prof.dr. Sreto Tomašević
prof.dr. Zijad Hasić
prof.dr. Rifat Šahinović
prof.dr. Alija Džugum
prof.dr. Sedin Kobašlija
prof.dr. Fatima Lačević
prof.dr. Enver Halilović
5.3. Grupa za nauku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
prof.dr. Sabahudin Ekinović predsjednik
prof.dr. Hazim Bašić zamjenik predsjednika
prof.dr. Bakir Mehić
prof.dr. Đulsa Bajramović
prof.dr. Smail Čekić
prof.dr. Dževad Termiz
prof.dr. Samir Arnautović
prof.dr. Izet Horman
prof.dr. Lejla Smajlović
prof.dr. Nijaz Bajgurić
prof.dr. Muhamed Zlatar
prof.dr. Ejub Džaferović
doc.dr. Fuad Čatović
mr. Aida Ramić-Čatak
6.ODBOR ZA KULTURU,SPORT I MLADE
Prof.dr.Nijaz Skender predsjednik Odbora
6.1. Grupa za kulturu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ivica Šarić predsjednik
Timur Numić zamjenik predsjednika
doc.dr. Lejla Jusić
Milenko Karović
Elvir Hadžiomerović
prof.dr. Šaćir Filandra
prof.dr. Fahrudin Rizvanbegović
Amer Obradović
Emina Ajanović
Zlatko Topčić
Semir Fejzić
6.2. Grupa za sport i mlade
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Elmedin Konaković predsjednik
Muhamed Begagić zamjenik predsjednika
Alija Kajtezović
Razija Mujanović
Mensur Peljto
Sabahudin Delalić
mr. Suad Ćupina
Arnela Odžaković
Sabahudin Dautbašić
Salko Zildžić
Abdulkerim Mirković
Belma Horman
Faruk Pršeš
Bulend Biščević
Edis Bajić
7.ODBOR ZA ZDRAVSTVO
Doc.dr.Midhat Tabaković predsjednik odbora
7.1. Grupa za zdravstvo i javno zdravstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
prim.dr. Bakir Nakaš predsjednik
prof.dr. Hajra Konjhodžić zamjenica predsjednika
dr. Dželil Korkut
dr. Zlatko Škerić
dr. Dženana Tanović
dr. Enver Mujala
dr. Samir Muminović
dr. Azra Dervišević
dr. Geza Čeh
prim.dr. Mirsad Granov
prof.dr. Žutić Hasan
prof.dr. Sebija Izetbegović
doc.dr. Kemal Dizdarević
doc.dr. Semir Bešlija
prof.dr. Ismet Gavrankapetanović
prof.dr. Miminhodžić Kasim
dr. Osman Slipčević
mr.sci.pri.dr. Hasan Sejfo
dr. Asim Musić
prim.dr. Mirsad Malohodžić
prof.dr. Senad Mehmedbašić
doc.dr. Enra Suljić
dr. Sarajlić Zehra
7.2. Grupa za veterinarstvo i kontrolu hrane
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
mr. Enver Karahmet predsjednik
prof.dr. Rizah Avdić zamjenik predjednika
Ibro Rekić
Asim Kraković
Muhamed Brka
prof.dr. Sead Mačkić
prof.dr. Jasmin Ferizbegović
doc.dr. Muhamed Smajlović
Nadža Ahmetović
Spaho Šabanović
doc.dr. Medžida Mlačo
Halil Dizdar
prof.dr. Midhat Jašić
8.ODBOR ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU POLITIKU
Dr. Nermina Kapetanović predsjednca Odbora
8.1. Grupa za rad, zapošljavanje i poduzetništvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Sulejman Garib predsjednik
mr. Omer Korjenić zamjenik
Radovan Vignjević
mr. Adem Borić
Lutvo Šukalo
Alija Budnjo
Kemo Čamdžija
Vahid Muharemović
Elmedin Đuzel
Sabrija Kavazović
Sead Gušmirović
Halil Brzina
Osman Ćatić
8.2. Grupa za socijalnu politiku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
doc.dr. Hajriz Bečirević predsjednik
Besim Spahić zamjenik predsjednika
Hase Tirić
Nazif Uruči
mr. Bilal Memišević
Faruk Vikalo
Amela Toromanović
Zineta Šehović
Mirsada Poturković
Vildana Ganija
dr. Zijad Hadžiomerović
mr. Muhidin Subašić
Hata Mujčinović
Amela Mešić
mr. Azra Alić
9.ODBOR ZA PRAVNA PITANJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Irfan Ajanović predsjednik
Semiha Borovac zamjenica predsjednik
mr. Sedžad Milanović
prof.dr. Ćazim Sadiković
prof.dr. Omer Ibrahimagić
Ahmet Žilić
Faruk Ćupina
doc.dr. Enes Bikić
Hazim Rančić
Alma Čolo
prof.dr. Suad Hamzabegović
Sedad Dedić
Vildana Smajović
Jasenko Tufekčić
15. prof.dr. Abedin Bikić
16. mr. Hamid Mutapčić
17. Safeta Sejdić
10.ODBOR ZA PROSTORNI RAZVOJ I PRIRODNE RESURSE
mr. Salko Obhodžaš predsjednik Odbora
10.1. Grupa za prostorno planiranje, građenje i održiv razvoj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Rešad Mandžo predsjednik
Lejla Terzić zamjenica predsjednika
Čedo Lukić
Silvana Marić
Rešidbegović Sead
Mensur Šehagić
Rešid Hadžović
Munib Buljina
Fuad Šišić
Sakib Hodžić
Hasan Barjaktarević
Rasim Omerović
Džananović Zijad
mr. Salko Bukvarević
Belma Ključo
10.2. Grupa za vodoprivredu,šumarstvo,mineralne resurse i okoliš
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Sejad Delić predsjednik
Abid Jusić zamjenik predsjednika
Fahrudin Pilavdžić
Džemaludin Čaušević
Mehmed Cero
Selim Babić
mr. Emsad Pržan
Dževad Muslimović
Sadudin Numanović
prof.dr. Faruk Mekić
Mustafa Kurtović
Alija Šačić
Mirzeta Topalović
Uzeir Muratović
Dalila Nuhić
11.ODBOR ZA POLJOPRIVREDNI RURALNI RAZVOJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
dr. Nezir Tanović predsjednik
doc.dr. Hamdija Čivić zamjenik predsjednika
Edin Ramić
Smail Toromanović
Mustafa Dželilović
Selma Iriškić
mr.Dževad Džombić
Ćamil Mujanović
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Omer Hujdur
Rasim Sijerčić
Amir Hasić
Hajrudin Bečić
Asim Sijerčić
mr. Refik Ahmetović
Nurudin Peštalić
Rasim Husić
12.ODBOR ZA ENERGIJU I RUDARSTVO
Burgić Mustafa predsjednik Odbora
12.1. Grupa za energiju i obnovljive i neobnovljive resurse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Bajazit Jašarević predsjednik
prof.dr. Rasim Gačanović zamjenik predsjednika
Zijad Džemić
Ibrahim Bosto
Asmir Budimlić
Ohran Mehrid
Mirsad Kukić
Mirsad Jašarspahić
Bedrudin Salčinović
Mustafa Ćerimagić
Esad Džananović
12.2. Grupa za industriju( drvnu,tekstilnu, prerađivačku itd.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
prof.dr. Izudin Kapetanović predsjednik
Safet Berbić zamjenik predsjednika
Mustafa Uzunalić
Sead Čolo
Semin Mašić
Azem Mulalić
Sead Džipa
Mustafa Čengić
Džemal Čabaravdić
Mensur Tuzlak
Dujko Hasić
dr. Nedžad Alić
Huso Ćesir
13.ODBOR ZA RASELJENA LICA I DIJASPORU
13.1. Grupa za raseljena lica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ramiz Salkić predsjednik
Senad Bratić zamjenik predsjednika
Mujo Zukanović
Omer Škaljo
Alija Šator
Dževad Mahmutović
Edin Mušić
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Senija Bubić
Samir Bačevac
Izet Spahić
Kemal Gunić
Omer Čaušević
Dževad Memić
mr. Safet Softić
Enes Salkanović
14.ODBOR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I EURO-ATLANSKE INTEGRACIJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Edin Dilberović, predsjednik
Osmanović Ismet, zamjenik predsjednika
Brka Osman
Sead Maslo
Adis Salkić
Izmir Talić
Džana Mustajbašić
Mirza Sulejmanović
Lejla Mujkić
dr.Bisera Turković
dr.Nermina Kapetanović
Download

Savjet SDA