Omladinska banka
Bosanski Petrovac
Članovi i članice odbora Omladinske
banke Bosanski Petrovac
u 2014. godini:
Slobodanka Kerkez
Đorđe Mrđa
Amila Bešić
Adnan Družić
Nirvana Husadžić (do decembra 2014)
Milijana Latinović (do septembra 2014)
Ismet Bolić
Osoba iz Općine Bosanska Petrovac za podršku radu OB:
Adnan Hadžić – viši stručni saradnik za informacione tehnologije
43
OB Bosanska Petrovac u 2012. i 2013. godini podržala je 16 projekta neformalnih
grupa mladih čija je ukupna vrijednost bila 46.666 KM.
Fond OB Bosanski Petrovac za podršku projektima neformalnih grupa mladih u 2014.
godini iznosio je 13.211 KM, od kojih je 6.461 KM obezbijedila Fondacija Mozaik iz
sredstava donatora (USAID i Federalno Ministarstvo kulture i sporta), a 6.750 KM
obezbijedila je općina Bosanski Petrovac.
Omladinska banka Bosanski Petrovac
Članovi/ice odbora uz podršku predstavnika Općine promovisali su program i konkurs,
te realizovali 8 prezentacija/radionica o programu i mobilizaciji lokalnih resursa u
periodu od 15. marta do 7. aprila (u: MZ Krnjeuša, MZ Bukovača, MSŠ ‘’Bosanski
Petrovac’’, OŠ ‘’Ahmed Hromadžić’’, MZ Grad II, naselje Dževar, ulična štand prezentacija
i Općina) na kojima je učestvovalo ukupno 148 osoba, što je i doprinijelo da veći broj
mladih može iskoristiti mogućnost podrške Omladinske banke.
44
Ulična štand prezentacija i promocija na radiju Bosanski Petrovac
OB Bosanski Petrovac je primila 16 prijedloga projekata do 15. aprila na koje su mladi
aplicirali putem OB web portala koristeći online aplikaciju. Kroz proces preliminarne
selekcije, intervjua sa članovima/icama neformalnih grupa i kroz proces finalne
selekcije, nakon rangiranja u skladu sa raspoloživim budžetom članovi/ice Odbora su
predložili da finansiraju 9 projekata neformalnih grupa mladih.
Dana 16. juna u sali općinskog Vijeća održana je ceremonija uručivanja čekova i
potpisivanja ugovora sa predstavnicima neformalnih grupa mladih čijih je 9 projekata
odobrila OB Bosanski Petrovac. Ukupna vrijednost odobrenih projekta je iznosila
26.966 KM, od kojih je iz fonda OB planirano da se podrži sa 13.211 KM (6.461 KM
sredstvima USAID/Federalno Ministarstvo kulture i sporta/Mozaik i 6.750 KM
sredstvima Općine) i 13.755 KM su sredstva koja su obezbijedile neformalne grupe iz
zajednice (od preduzeća, organizacija, institucija i građana u novcu i/ili robi te
uslugama).
Zajednička slika nakon ceremonije uručivanja čekova i potpisivanja ugovora
sa mladima čiji su projekti odobreni
REALIZOVANI PROJEKTI NEFORMALNIH GRUPA MLADIH
Ukupno 9 projekata neformalnih grupa mladih realizovano je u periodu od 16. juna
do 31. decembra. Članovi/ice Odbora OB u toku realizacije projekata bili su zaduženi
za monitoring i asistenciju članovima/icama grupa u procesu kompletiranja izvještaja,
čime se doprinosilo većoj odgovornosti mladih i transparentnosti ostvarenih rezultata.
Realizovani su sljedeći projekti neformalnih grupa mladih:
Dječije igralište ''Dževar'';
Kreativne radionice za djecu sa posebnim potrebama;
Adaptacija i dogradnja dječijeg igrališta;
Izgradnja doma i uređenje staze za ekstremne sportove;
Šah na otvorenom;
Dječije igralište na Gromači;
New hairstyle;
Košarku možeš igrati i na ulici-Streetball 2014;
Ljetnja škola košarke.
Omladinska banka Bosanski Petrovac
Ovom svečanom činu prisustvovali su Adnan Hadžić predstavnik Općine za podršku
programu Omladinske banke, Željko Pauković, direktor programa Fondacije Mozaik,
te članice i članovi Odbora Omladinske banke Bosanski Petrovac koji su uručili čekove
predstavnicima mladih i potpisali ugovore sa njima za odobrene projekte.
45
Zajednički podaci 9 realizovanih projekata neformalnih grupa mladih:
Ukupna vrijednost realizovanih projekta je iznosila 27.208 KM od kojih je iznos od
13.173 KM obezbijeđeno iz fonda Omladinske banke Bosanski Petrovac (6.436
KM su sredstva Mozaik/USAID/Ministarstvo, a 6.737 KM su sredstva Općine
Bosanski Petrovac);
Neformalne grupe su obezbijedile za realizaciju projekata kroz mobilizaciju
lokalnih resursa iz zajednice ukupno 14.035 KM (1.223 KM u novcu i 12.812 KM u
robi i uslugama) od 6 institucija, 4 organizacije, 21 preduzeća i 27 građana;
U realizaciji projekata učestvovalo 62 volontera i volonterki (38 M i 24 Ž) koji su
radili i doprinijeli sa 1231 volonterskih sati;
Ukupan broj direktnih korisnika ovih projekata je 440.
Dana 7. novembra u sali općinskog Vijeća organizovali smo prezentaciju uspješno
realizovanih projekata neformalnih grupa i ostvarene rezultate Omladinske banke
Bosanski Petrovac u 2014. godini. Promociji su prisustvovali Zlatko Hujić - Načelnik
Općine, Adnan Hadžić-predstavnik Općine zadužen za podršku OB programu,
predstavnik Fondacije Mozaik-Željko Pauković, članice i članovi odbora Omladinske
Omladinska banka Bosanski Petrovac
banke Bosanski Petrovac i naravno predstavnici neformalnih grupa koji su realizovali
projekte.
46
Ceremonija promocije rezultata projekta mladih
Zahvalnice i plakete za doprinos razvoju OB Bosanski Petrovac dodjeljene su načelniku
Općine, predstavniku Općine za podršku programu OB, te najaktivnijim članovima i
članicama Odbora OB Bosanski Petrovac. Ovo je bila prilika da se uruče uvjerenja svim
članovima i članicama neformalnih grupa koji su uspješno realizovali projekte i uruče
zahvalnice za predstavnike preduzeća, organizacija, institucija i građana koji su
finansijski ili kroz materijal i usluge doprinijeli realizaciji projekata neformalnih grupa
mladih. Bronzane plakete su dodijeljene svima koji su doprinijeli u iznosu od 100 KM
do 500 KM, srebrne plakete svima koji su doprinijeli od 500 KM do 1.000 KM, a zlatne
plakete za one koji su doprinijeli sa više od 1.000 KM.
Projekat:
DJEČIJE IGRALIŠTE ’’DŽEVAR’’
Mjesto: MZ Grad II, naselje Dževar, Bosanski Petrovac
Ova grupa je inicirala projekat sa ciljem izgradnje i uređenja dječijeg igrališta.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
2.776,65 KM
Odobreno: 1.270,53 KM
Potrošeno: 1.254,65 KM
U robi/uslugama: 1.522,00 KM
Lisac d.o.o. Bos. Petrovac, Didović d.o.o.
Bos. Petrovac, TR ‘’Mimi’’, Željo Grbić,
Marinko Latinović, Dragan Lipić, Rajko
Kerkez i Smajil Beganović
16.06-30.09.2014. godine
9
59
35
Marko Latinović, Milica Mirković, Milica
Latinović, Radmila Branković i Biljana
Mrđa
Omladinska banka Bosanski Petrovac
Osim grupe u realizaciju se uključila kompletna zajednica, a zajedno su očistili
prostor za igralište, izbetoniran je prostor veličine 5x10m, postavljene su 4
klupe, 2 klackalice, 1 ljuljačka (sa po dvije sjedalice), nabavljen tobogan,
postavljena košarkaška tabla sa obručem, te zasađeno je 10 sadnica bora.
47
Projekat:
KREATIVNE RADIONICE ZA DJECU SA
POSEBNIM POTREBAMA
Mjesto: MZ Grad I, Bosanski Petrovac
Ova grupa je inicirala projekat sa ciljem socijalizacije i edukacije djece sa
posebnim potrebama.
U okviru projekta organizovali su kreativne radionice pravljenja nakita za
volontere i djecu sa posebnim potrebama, a radove su predstavili tokom
zajedničkog izleta u etno selo.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
Doprinos zajednice:
Omladinska banka Bosanski Petrovac
Sponzori iz zajednice:
48
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
2.000,40 KM
Odobreno: 1.000,00 KM
Potrošeno:1.000,40 KM
U novcu: 20,00 KM
U robi/uslugama: 980,00 KM
Crveni križ Bosanski Petrovac, Sebina
Nadarević, Emina Begić, Dušanka Šobot,
TR ‘’Kulen’’, Frizerski salon ‘’Ismet’’, Etno
selo ‘’Čardaklije’’ Bos Petrovac
25.06-10.09.2014. godine
7
79
10
Mujo Mašić, Misala Gudžević, Hanna
Mahmutspahić, Elvira Babačić i Adis
Husadžić
Projekat:
ADAPTACIJA I DOGRADNJA DJEČIJEG IGRALIŠTA
Mjesto: MZ Grad II, Bosanski Petrovac
Ova grupa je inicirala projekat sa ciljem uređenja igrališta za djecu u svome
naselju Skenderovo.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
4.173,28 KM
Odobreno: 1.988,70 KM
Potrošeno:1.973,28 KM
U novcu: 500,00 KM
U robi/uslugama: 1.700,00 KM
MZ Grad II, Pizzeria Ado, , d.o.o. ‘’Didović’’
Bos. Petrovac, d.o.o. ‘’Kavaz’’, Jasmin Kavaz
i Zdravko Radošević
16.06-30.09.2014. godine
8
285
50
Azra Družić, Adelina Gredelj, Amela
Hamzić, Mirsad Jaganjac i Nikolina
Kuburić
Omladinska banka Bosanski Petrovac
U okviru projekta uz podršku zajednice adaptirali su i napravili dvije ljuljačke,
sedam klupa, kućicu za igru, njihalice i četiri klackalice, vrtuljak, ogradu oko
igrališta, te novu tablu za košarku i dva mini gola.
49
Projekat:
IZGRADNJA DOMA I UREĐENJE STAZE ZA
EKSTREMNE SPORTOVE
Mjesto: MZ Vrtoče, Bosanski Petrovac
Ova grupa je inicirala projekat sa ciljem izgradnje i uređenja doma za ekstremne
sportove.
Uz podršku volontera i zajednice očistili su lokaciju i pristupne staze površine
četiri dunuma, izgradili dom koji će koristiti svi koji se bave planinarenjem i
brdskim biciklizmom, a obilježili su staze za bicikliste i pješake u dužini od
sedam kilometara od etno sela ’’Čardaklije’’ do Ešanovih poljana gdje se nalazi
dom. Ostalo je samo da organizuju rekreativnu vožnju biciklima na uređenoj
stazi.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
Omladinska banka Bosanski Petrovac
Doprinos zajednice:
50
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
4.198,49 KM
Odobreno: 1.999,25 KM
Potrošeno:1.998,49 KM
U robi/uslugama: 2.200,00 KM
Ideal comerc, Etno selo ‘’Čardaklije’’, Mile
Erceg, Drago Radišić, Zdravko Atlagić,
Željko Atlagić, Dragan Atlagić, Dragomir
Dragić i Nermin Kartal
16.06-30.09.2014. godine
7
38
30
Mirko Knežević, Senad Mehdin, Marko
Latinović, Duško Atlagić i Stefan Srdić
Projekat:
DJEČIJE IGRALIŠTE NA GROMAČI
Mjesto: MZ Grad 2, Bosanski Petrovac
Ova grupa je inicirala projekat sa ciljem uređenja prostora za djecu i mlade u
svom naselju.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
3.013,25 KM
Odobreno: 1.492,50 KM
Potrošeno: 1.483,25 KM
U robi/uslugama: 1.530,00 KM
D.o.o. ‘’Didović’’ Bos. Petrovac, prodavnica
‘’Mimi’’, d.o.o. ‘’Deni trgovine’’, Midho
Družić, Boško Knežević, Nebojša Mirković,
Milan Knežević, Nijaz Jaganjac i Milorad
Rakić
16.06-30.09.2014. godine
6
435
105
Amar Družić, Amir Mumćehaić, Hajrudin
Kartal, Eldina Hadžić i Sabiha Hajder
Omladinska banka Bosanski Petrovac
Uz podršku zajednice i volontera ogradili su igralište, izbetonirali oštećeni dio
terena, postavili klackalicu, dvije klupe, napravili jedan veliki i dva mala gola i
postavili koš. Sad imaju mjesto gdje se mogu družiti veliki i mali i provoditi
slobodno vrijeme na svom novom igralištu na Gromači.
51
Projekat:
NEW HAIRSTYLE
Mjesto: MZ Grad I, Bosanski Petrovac
Ova grupa je inicirala projekat sa ciljem obezbjeđivanja dodatne edukacije i
prakse za učenike buduće frizere.
Nakon što su nabavili neophodnu opremu organizovana je edukacija za
učenike od strane stručnih frizera na teme ’’Oblikovanje dnevne i večernje
frizure’’ i ’’Složenija šišanja’’, a potom su organizovali reviju dnevnih i večernjih
frizura.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
Doprinos zajednice:
Omladinska banka Bosanski Petrovac
Sponzori iz zajednice:
52
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
1.204,04 KM
Odobreno: 600,20 KM
Potrošeno: 600,94 KM
U novcu: 403,10 KM
U robi/uslugama: 200,00 KM
JU Mješovita srednja škola ‘’Bosanski
Petrovac’’, Frizerski salon ‘’Ismet’’ Bosanski
Petrovac i Muharem Kulašanin
16.06-15.09.2014. godine
9
48
35
Ajla Ogrić, Sara Hujić, Edina Spahić,
Sandina Hajder i Kenan Hukić
Projekat:
KOŠARKU MOŽEŠ IGRATI I NA
ULICISTREETBALL 2014
Mjesto: Bosanski Petrovac
Ova grupa je inicirala projekat sa ciljem promocije i razvoja basketa u
Bosanskom Petrovcu.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
Doprinos zajednice:
Sponzori iz zajednice:
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
4.100,75 KM
Odobreno: 2.000,00 KM
Potrošeno: 2.000,75 KM
U novcu: 300,00 KM
U robi/uslugama: 1.800,00 KM
JU Radio Bosanski Petrovac, Opština
Bosanski Petrovac, Sportski savez
Bos. Petrovac, Društvo pedagoga Bos.
Petrovac, Energopetrol, Kavaz d.o.o.,
Behar d.o.o., Caffe bar ‘’Centar’’, Amir
Saračević i Senada Mahmutspahić
7.07-20.08.2014. godine
11
57
40
Mirza Mehdin, Senad Mehdin, Amar
Hujić, Denis Slavić i Muharem Širbić
Omladinska banka Bosanski Petrovac
Uz podršku zajednice i sportskih radnika nakon nabavke pokretnog koša za
basket, promovisali su organizaciju streetball-a i dodatno edukovali
zainteresovane mlade, a potom su organizovali streetball turnir koji je samo
prvi korak u razvoju streetball-a u Petrovcu.
53
Projekat:
LJETNJA ŠKOLA KOŠARKE
Mjesto: MZ Grad 1, Bosanski Petrovac
Ova grupa je inicirala projekat sa ciljem promocije košarke i socijalizacije djece
sa posebnim potrebama.
U prostorijama škole organizovali su zajedničku edukaciju i praktičnu nastavu
o osnovama tehnike košarke, a potom su organizovali zajedničke treninge sa
djecom sa posebnim potrebama. Nakon male ljetnje škole košarke organizovali
su i zajednički turnir.
Ukupna vrijednost projekta:
Sredstva Omladinske banke:
Doprinos zajednice:
Omladinska banka Bosanski Petrovac
Sponzori iz zajednice:
54
Trajanje projekta:
Broj volontera:
Broj volonterskih sati:
Broj korisnika:
Članovi neformalne grupe koji su inicirali
projekat:
1.739,70 KM
Odobreno: 860,00 KM
Potrošeno: 859,70 KM
U robi/uslugama: 880,00 KM
MSŠ ‘’Bosanski Petrovac’’, Crveni križ Bos.
Petrovac, Knjižara ‘’Algoritam ‘’, Prodavnica
‘’Mimi’’, Ibrahim Zajkić i Izet Hajrulahović
16.06-31.07.2014. godine
5
130
35
Milica Latinović, Adisa Nukić, Edisa Nukić,
Lejla Nukić i Elma Mešić
Download

Iskustvo dobre prakse 2014