ISSN 1820-7170
www.bebinizbor.com
Broj 8 jesen 2009
TRUDNOA
Fitnes za
trudnice
ISHRANA
POROAJ
Kuhinja našeg
detinjstva
Slobodno
sledite svoje
instinkte
INTERVJU
IVANA
ZARI
SAVETI
Grip
PITANJA I ODGOVORI
HIGIJENA i
zdravlje
besplatan asopis
besplatan asopis
besplatan asopis
besplatan asopis
besplatan asopis
SADRŽAJ:
TRUDNOA
Fitnes za trudnice . . . . . . . . . .
4
POROAJ
Slobodno sledite svoje instinkte . . .
6
INTERVJU
Ivana Zari. . . . . . . . . . . . . .
8
ALTERNATIVA
Nega kože posle leta . . . . . . . . 12
REPORTAŽA
Sajam bebi opreme u Kelnu . . . . . 14
. . . . . . . . . . . . . . . 16
SAVETI
IZLOG
. . . . . . . . . . . . . . . . 18
SAVETI
Grip . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Osniva i izdava: Emisar d.o.o.
Milorada Jovanovia 5, 11147 Beograd
tel: 011/35 35 331
fax: 011/35 35 349
www.bebinizbor.com
[email protected]
Direktor: Rade Stojkovi
Uredništvo:
Rade Stojkovi, Danka Trifunovi
BEBAC.COM
Kada se radi prvi UZ kukova beba . 23
Redakcija:
Danka Trifunovi, Ana Kos, Irena
Spasovi
PITANJA I ODGOVORI
Higijena i zdravlje . . . . . . . . . . 24
ISHRANA
Kuhinja našeg detinjstva . . . . . . 26
PORODICA
Kultura govora . . . . . . . . . . . . 28
MINI FACEBOOK . . . . . . . . . . . . 32
HALOBEBA
. . . . . . . . . . . . . . 34
Lektor-korektor:
Danka Trifunovi
Struni saradnici: dr Ljiljana Koljaja-specijalista
pedijatrije, dr Dejan Boškovi, spec. dr Vesna
Vukovi-deiji psihijatar, Ranko Vukovi-dipl.def.
-logoped, Živka Vlajkovi-nutricionista,
mr ph spec Danijela Pecarski-magistar farmacije,
dr sc Jasmina Vuksanovi-logoped,
dr Jelena Raki Milanovi, mr sc med-zijatar,
Dragana Mari, viši zioterapeut i tnes instruktor
Saradnici i prijatelji: Halobeba, Bebac.com,
IPS - K. Mihajlova 1, Beograd (kratke izreke
preuzete iz knjige “Velika oekivanja”, Tom Berns)
Graki dizajn: CORETEC, Ana Kos i
Danka Trifunovi
Štampa: Rotograka, Suboca
Godišnja pretplata na asopis Bebin izbor:
Pretplata se odnosi samo na troškove poštarine jer je asopis besplatan,
a iznos je 175 dinara za svih 5 brojeva u 2009. godini. Popunite opštu
uplatnicu na sledei nain:
Uplalac: Ime, prezime i adresa
Svrha uplate: p troškovi
Primalac: Milorada Jovanovia 5, Beograd
Iznos: 175,00
Raun primaoca: 265 0000000 641 514-42
Kopiju uplatnice pošaljite na našu adresu, fax ili e-mail:
Emisar d.o.o.
Milorada Jovanovia 5, 11147 Beograd
Distribucija: Emisar d.o.o.
Markeng: 011/ 35 35 341
[email protected]
Oglašavajui se u “Bebinom Izboru” imate
priliku da se obrate širokom krugu
potencijalnih klijenata.
CIP-Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
613/614
ISSN 1820-7170 - Bebin izbor
COBISS.SR-ID 146773772
Trudnoca
FITNES
4
ZA TRUDNICE
Trudnoa predstavlja znaajan period u kojem je vrlo važno da se povede rauna
o mnogim stvarima i životnim navikama. Pored redovnog odlaska kod lekara
i pravilne ishrane, potrebna je i zika aktivnost, odnosno vežbanje.
Kada poeti sa vežbama?
Po završenom prvom tromeseju, ako je uredan
nalaz ginekologa i opšte zdravstveno stanje. Izvesna
odstupanja se mogu dozvoliti u sluaju kada se radi o
trudnici koja je intenzivno vežbala pre trudnoe, ima
zadovoljavajui ziki status, uredan ginekološki nalaz i ostalu medicinsku dokumentaciju. Takva trudnica samo nastavlja u kontinuitetu, tj. ne prestaje s
vežbanjem prva tri meseca trudnoe.
Za trudnice koje su redovno imale neku od zikih
aktivnosti, nema zabrane ni u trudnoi. Ipak, potreban
je izvestan oprez i ne treba ni sa im preterivati. Kako
trudnoa napreduje, svaka trudnica e oseati promene
unutar svoga tela. S rastom bebe i približavanjem termina poroaja, smanjivae se intenzitet izvoenja neke
zike aktivnosti. U tome trudnici svakako mogu pomoi ne samo znaci unutar tela, ve i struni tim (ginekolog, zioterapeut, tnes instruktor...) koji može dati
uputstva i pratiti promene. Trudnicama koje se nisu
bavile rekreativnim programima vežbanja, nije razdoblje u kome bi one neophodno trebalo da zapoinju s
nekom zikom aktivnošu kojom se nisu bavile pre.
Ali, bilo bi sasvim pogrešno da se ne preporue barem
osnovne vežbe koje e doprineti ublažavanju odreenih
simptoma koji se javljaju u trudnoi.
U rizinoj trudnoi, bez obzira na želje, mogunosti su bitno ograniene. Savetuje se strpljenje i
pridržavanje uputstava o ponašanju u tim sluajevima.
Trudnoa ne mora uvek u potpunosti biti rizina, zato
treba saekati, možda e ve kod sledee kontrole
biti odobreno vežbanje.
Program vežbi:
z Aerobne vežbe umerenog intenziteta
(bez gubljenja daha), kojima prethode vežbe
zagrevanja (umereno hodanje pre nego što se
ubrza tempo). Znaajne su jer ubrzavaju
cirkulaciju i omoguavaju bolji prenos kiseonika
do fetusa. Normalizuju probavu i smanjuju
opstipaciju, popravljaju raspoloženje.
z Vežbe snage umerenog intenziteta
bez zadržavanja daha, ojaavaju mišie,
rastereuju zglobove, olakšavaju kretanje,
osiguravaju dobro držanje tela.
Život se uglavnom sastoji
od oekivanja.
z
Kegelove vežbe za mišie donjeg dela
karlice su znaajne zbog ouvanja pravilnog
tonusa i elastinosti ovih mišia, ija je uloga
u kontroli protoka urina, dobrovoljnog
stezanja materice i analnog mišia.
z Vežbe istezanja izvoditi umereno zbog luenja
hormona relaksina koji razmekšava vrste
zglobove karlice, kako bi beba mogla da proe
kroz karlini kanal pri poroaju, ali, na žalost,
ima loše efekte po ostale zglobove. Može lako
doi do povrede. Zato pažljivo sa istezanjem!
z Vežbe relaksacije doprinose smanjenju
promena raspoloženja, poveanju energije i
izdržljivosti trudnice. Pomažu u opuštanju,
smanjuju napetost i uravnotežuju apetit i varenje.
Mere predostrožnosti
Pre bilo kakve odluke da ponete sa vežbama,
konsultujte se sa svojim lekarom da li je za stanje
vaše trudnoe to preporuljivo. Iako se vežbe preporuuju u trudnoi, važno je znati koje vežbe smeju
da se izvode i kako se one izvode, a koje ne smeju,
tako da nije preporuljivo raditi samostalno, bez kontrole trenera i ako se ne znaju osnove.
U drugom i treem tromeseju, ne treba raditi
vežbe u ležeem položaju, jer se može smanjiti dotok
krvi u matericu i dovod kiseonika bebi, kao ni vežbe
na jednoj nozi, jer trudnice lakše gube ravnotežu.
Takoe, treba izbegavati poze koje zahtevaju preterano istezanje mišia abdomena ili pritisak na abdomen i karlicu, kao i nagle pokrete ili skakanje. Ne
forsirajte svoje telo, radite vežbe samo do onog
položaja u kome se oseate udobno, nemojte silom
pokušavati da izvedete pozu do kraja, ako se oseate
neprijatno. Pažljivo slušajte svoje telo, ukoliko
oseate nelagodnost ili bol, prekinite sa vežbama.
U kojim sluajevima vežbe nisu preporuljive
Ipak, koliko god bilo poželjno, vežbanje nije preporuljivo u odreenim sluajevima, a to su: trudnice
koje su imale više spontanih pobaaja, koje nose više
od jedne bebe, koje imaju visok krvni pritisak ili blago
krvarenje, skraen grli materice, malu koliinu plodove vode, placenta previju, prevremene kontrakcije.
Dragana Mari,
viši zioterapeut i tnes instruktor
LIFE CENTAR ZIRA
Poroaj
Slobodno
sledite svoje
instinkte
“Drži mu glavo uspravno”,
“Zašto ga hraniš u tom
položaju?”, “Ja moje dete
ne kupam u to vreme”,
“Po mom mišljenju, tvoje
dete malo jede”...
Save i krike koje malo
majki mogu da izbegnu...
Svekrve, majke, sestre, zaove, bebisiterke i prijateljice su
velikodušne, dobronamerne,
pune ljubavi, ali ponekad zapovednike sa svojim iskustvom i rešavanjima situacija.
Slušanje i pore
enje sa iskustvom drugih majki može bi
važno, ali još važnije je naui
kako sluša i pra sopstvene
insnkte.
Na kraju krajeva, ak i ako
želite da verujete u savete
drugih, bilo bi teško izabra
odre
en i apsolutan vodi
me
u brojnim kandidama.
Kada se suoite sa problemom, lako ete doi u situaciju
da na
ete nekoga ko e save-
6
tova na koji nain nešto da
uradite i nekoga ko e tvrdi
suprotno. Kome treba da verujete? Samo same sebi. Ono što
vam vaš materinski insnkt
kaže je najbolje rešenje kako
bezbrižno da odgajate svoje
dete. To je pitanje razumevanja koje je od ponu
enih
rešenja u harmoniji sa odnosom koji gradite sa vašim
detetom.
Odluno, ali sa zahvalnošu
– ne zaboravljajui to da, ko
god da daje predlog, u dobroj
nameri, to smatra kao pomo
– objasnite svoju teškou kada
se suoavate sa mešanjem u
neko pitanje. Podelite svoje
strahove sa nekom bliskom
osobom da vam prevelika
pažnja stvara prisak. Objasnite da vam previše saveta ini
samo da se oseate još nesigurnijom kad treba da rešite
neku situaciju, da niste sposobni to sami da uradite, da birate pogrešno rešenje, da radite stvari sa kojima se ne
slažete u potpunos. Važno je
da to uradite, jer oseanja i
stanje majke „uu“ na njeno
dete, isto kao što ga mleko
hrani. I baš kao i mleko, i maj-
Majina ljubav ini da
normalno ljudsko bie
radi nemogue stvari.
ine reakcije moraju da budu
odgovarajue, kako biste garantovali detetu pravilnu dozu
majinske „hrane“. Beba opaža
majinu nesigurnost kada ona
brine o njoj. Ona je uplašena i
nervozna zbog te nesigurnos
i traži, na svoj nain, da se
mama o njoj brine bez zabrinutos.
Nijedna žena nije roena
kao majka. I nijedna majka
nema maginu mo putem
koje e besprekorno brinu o
svom detetu, posebno na poetku. Ali svakako da sve majke mogu da raunaju na jainu
veze koja ih spaja sa detetom i
koja im pomaže da tumae detetove potrebe bolje od bilo
koga. Bi majka znai svakodnevno se suoava sa malim
i velikim dnevnim problemima, stavljanje same sebe na
test, bez poveravanja drugima
uloge koja je jedinstvena. I u
dobru i u zlu, i kada grešite i
kada ste zadovoljne.
Dojenje, bebin pla, neprospavane noi, normalne teškoe tokom prvih nekoliko meseci
e sigurno uini da se suoite
sa sumnjama i nesigurnošu.
Ali to se uvek odnosi na detetove potrebe koje su potpuno
normalne, sa kojima je majka
u potpunos sposobna da se
suoi na autonoman nain, bez
potrebe da je neko nadgleda u
tome. Nemojte se plaši da
rešavate problem „na svoj nain“. Nemojte se plaši potrebe
da budete sami kada dojite
bebu, kada je kupate, presvlaite. To je prirodna potreba kao
reakcija na potrebu za inmnošu oseanja. To je prostor u
kome možete da otkrijete
„svoje“ shvatanje materinstva,
„svoj“ nain kako bi majka,
„svoju“ sposobnost da budete
majka.
Intervju
8
“U vremenu u kojem
živimo, još je važnije da se
porodica vrsto drži“
Ivana Zari
Voditeljka i autorka brojnih emisija koje
smo imali priliku da gledamo na nekoliko
TV stanica poslednjih godina, omiljeno TV
lice u mnogim domovima, možda upravo
zbog svoje neposrednosti, elokvencije i
profesionalnog pristupa poslu, šarmantna
i lepa voditeljka u poslednje vreme se
potpuno posvetila porodici, jer je postala
majka dve preslatke devojice, Katarine i
Olge, koje su njoj i njenom suprugu sada
na prvom mestu, jer roditeljska ljubav i
prisustvo su deci sada najvažniji. Šta je još
važno, kako su protekle obe trudnoe,
o prvim danima sa bebom, o vaspitanju
dece i da li se uskoro vraa na male
ekrane, odgovara Ivana Zari.
Foto: Miša Obradovi
„U poslednje vreme vas ne
viamo na TV-u. Da li to znai da
ste se potpuno posveli deci?
Jesam. Posle ro
enja prvog deteta, vrala sam se relavno brzo
na posao, posle samo nekoliko meseci. Me
um, velika je razlika kad
imate jedno malo i dvoje malih. To
su dva ritma, dve vrste razliih
obaveza oko njih i samim m puno
posla za roditelje. Trudimo se oboje
da provedemo što više vremena sa
njima, jer smatramo da je to izuzetno važno kada su tako mali.
negavnom smislu. Sve smo joj objasnili još dok je beba bila u stomaku, jedva je ekala da sgne i
idila još traje. Nadam se da e tako i
osta... Brižna je starija sestra, uživela se u tu ulogu i baš mi pomaže.
Olga je obožava, Katarina joj je apsolutni idol.
Koja je mamina, a koja tana
mezimica i da li uopšte postoji
takva podela?
Obe su mamine mezimice kad
tata nije tu, ali kad tata do
e...
zivom gorušicom koju sam opet pokušavala da ublažim hlebom, keksom i ostalim nepotrebnim namirnicama. Nikome ne bih to preporuila, jer muku i gorušicu ništa od
svega toga nije eliminisalo. Drugu
trudnou nisam ni osela, ugojila
sam se 12 kg, izgledala sam i oseala
se odlino i bila sam potpuno blažena i mirna. injenica je da kad
imate ve jedno dete, jurcate za
njim stalno, pa ne sžete mnogo ni
da mislite, ali, bez obzira na to, oseala sam se potpuno fantasno.
Imate dve erkice, Katarinu i
Olgu. Koliko godina sad imaju?
Katarina ima 4,5 godine, a Olga je
napunila 16 meseci.
Da li su trudnoe bile sline, ili
ima razlike?
Potpuno razliite, toliko da skoro
ništa ne mogu da uporedim. U prvoj
sam se ugojila 25 kilograma. Najgore je od svega što nisam ak jela
iz zadovoljstva, ve iz potrebe da
sebi pomognem, jer mi je do 5-og
meseca bilo strahovito muka, toliko,
da je bilo dana kada sam bila potpuno nesposobna da funkcionišem.
Onda je došao relavno prijatan
srednji trimestar, a zam trei, u
kom sam ve bila podeblja, sa je-
Da li ste bili od onih trudnica koje
su akvne, vežbaju, vrlo malo
menjaju preašnji nain života
dokle god mogu, ili od onih koje
više vole da miruju?
Bila sam akvna samo u smislu
svakodnevne rune i trudila sam se
da što više šetam. Nisam vežbala,
više mi je odgovaralo da se primirim, naroito u prvoj trudnoi, koja
je imala malo stresan poetak, pa
sam bila pažljiva. U drugoj, kao što
rekoh, Katarina me je održavala u
formi...
Katarina je prva došla na svet.
Kako je prihvala vest o dolasku
još jednog lana porodice? Kako
se slaže sa sestricom?
Na našu veliku sreu, fantasno.
Ona jeste bila apsolutni centar
našeg sveta do Olginog ro
enja, ali
srea je da je izuzetno razumno
dete i nismo je razmazili u onom
9
Jeste li poseivali neka
savetovališta za trudnice,
išli na vežbe disanja, itd?
Nisam, mada mislim da je trebalo.
Na koji nain ste se porodili?
Kakvo je za vas bilo to iskustvo?
Da li biste imali neki savet za
trudni ce i porodilje? Pošto ste
obe bebe rodili posle tridesete,
da li postoji neka posebna
preporuka za žene koje malo
kasnije dobiju dete?
Oba puta carskim rezom. Prvi put
neplanirano, jednostavno, nešto se
malo zakomplikovalo, pa je moja
Intervju
bez nervoze. Mnoge trudnice se
nepotrebno plaše i nerviraju. Važno
je samo ima doktora kojem bezrezervno verujete i koji vam prija.
On e vodi rauna o svemu. Kad se
beba rodi, potrudite se oko dojenja.
Kad pro
u prvi problemii, svi e
bi zadovoljni. Ja sam od onih koji
misle da je dojenje veoma važno. A
što se e godina... mislim da je sve
individualno. injenica je da e žene
u dvadesem ima više energije za
podizanje dece, ali prednost trideseh je što smo se ve negde stabilizovale, radimo i oseamo se sigur-
Kakvi su za vas bili prvi dani po
dolasku bebe u dom?
Prvi put malo stresni, jer je sve
novo pa treba svašta naui i savlada. Drugi put, naravno, mnogo
lakše. Neobino je što sam imala
usak da sam sve zaboravila kako i
šta treba da radim, me
um, naravno da se priroda pobrinula da se
majka uvek svega se...
Ko je pomagao?
Moja mama je non-stop bila tu,
naravno i Zare, koliko god je mogao.
Scaj okolnos je bio da je oba puta
kad su se devojice rodile puno raka
dio, snimao je nešto i dosta odsudio
stvovao iz kue, ali snašli smo se
stv
dosta dobro.
do
Da li imate bebisiterku
D
iili uspevate sami da se
bbrinete oko dece?
Dugo nismo imali, ali od pre nekoliko meseci pomaže nam jedna
ko
divna gospo
a Neda, koju devojice
div
obožavaju od prvog susreta (što je
ob
meni bilo jako važno), a i Katarina je
me
krenula u vr. Tu je bilo malo krekre
ni-stani, nije zgodno da dete krene
niu vr
v kad sgne nova beba u kuu.
Me
um, upravo u tom trenutku
M
smo uspeli da je upišemo, vri u
sm
našem kraju su prebukirani i nismo
na
želeli da izgubimo mesto. Prilagože
avala se celih 7 meseci, nismo je
a
terali i forsirali - želela je da ide, ali
te
to svakako nije izgledalo kako je ona
zamišljala, pa se vraala uplakana
za
kui svaki dan. Ali bila je uporna i
ku
ona
o
n i mi i sad jedva eka svakog
jjutra
ut da je odvedemo.
doktorka rešila da ne rizikujemo.
Nisam baš uživala, moram prizna,
sve se desilo iznenada, dve nedelje
ranije i usred noi, tako da nisam
dobila epidural koji sam želela i na
kraju sam završila još i na operacionom stolu. Ali injenica je da se
sve lepo završilo i da se, kao što sve
majke i kažu, sve brzo zaboravi kad
ugledaš svoje mladune. Sa Olgom
sam tako
e imala carski rez, ali
planirani. Oporavila sam se fantasno brzo i sve je bilo puno lakše
nego prvi put. Savet bi bio - samo
nije.
ni
nije
je. Žene
Žene svuda u svetu ra
aju sve
kasnije, jer moraju ili žele da rade.
Medicina nam pomaže i mislim da
je potpuno o.k. odlui se za decu i
u 40-m.
Da li ste imali želju da vaš suprug
prisustvuje poroaju?
Nisam, moram prizna. Mislim da
to može da znai ženama koje se
pora
aju prirodnim putem i pred
kojima su dugi sa ekanja. Carski
rez ne izgleda lepo i mislim da to,
ako uopšte i postoji u praksi, nije
dobra ideja.
Volite li da kuvate i da li brinete
o ishrani? Da li ste u trudnoi
o tome vodili rauna?
Nisam baš neki „kalibar“ u kuhinji,
priznajem da sam od onih kojima je
spremanje hrane obaveza... ali šta
se mora, nije teško. U trudnoi sam
se trudila da jedem maksimalno
zdravo, s m što sam, kao sto rekoh,
u prvoj od silne munine dosta glupos pojela. U drugoj sam bila maksimalno disciplinovana, a nisam ni
imala neke velike napade apeta,
tako da sam dobro prošla.
Intervju
U kojoj meri je ishrana zaslužna
za negovan i lep izgled? Na koji
nain održavate mladalaki izgled, pozivnu energiju i osmeh,
koji su kod vas uvek prisutni?
Važno je unosi dosta vitamina,
vlakana, vode... Ima tu i geneke,
mama mi je vrlo vitalna i mladolika,
pa se nadam da u takva bi i ja.
Kao i svi - nisam ni ja baš uvek vedra i nasmejana, ali se trudim da se
uvek sem da treba da budem zahvalna na životu i svemu što imam i
to pomaže.
Leto je pri kraju. Da li ste ve išli
porodino na letovanje?
Jesmo, bili smo u Grkoj još
krajem juna, tako da smo ve i
zaboravili...
Pošto važite za jednu odmerenu i
elokventnu osobu, kakvu smo vas
upoznali na televiziji i koja je
mnogima uzor, da li na taj nain
vaspitavate i decu?
10
Da. I moj muž i ja mislimo
da je to dobar put. Pritom,
u vremenu u kojem živimo,
još je važnije da se porodica
vrsto drži i formira decu sa
vrsm stavovima, jer napolju ih svašta eka...
Da li za vašu porodicu
možete da kažete da je
tradicionalna, ili je to
neka varijanta savremene
porodice, koja nije klasina?
S obzirom i na profesije kojima
se bavite, i vi i vaš suprug, Ivan
Zari, koji je glumac i nemate
neko ksno radno vreme...
Kada je porodica u pitanju, tradicionalnih smo shvatanja, ali ne živimo klasian život, kao što ste i
rekli. Moram prizna da mi je ranije
to bilo uzbudljivo - nijedan dan
nije is, nemamo klasino radno
vreme... Me
um, otkad su došla
deca i moji stavovi se menjaju. Rado
bih radila od 9 do 5. Deca zahtevaju
ustaljen ritam, vole poznate stvari,
a i mnogo je lakše organizova život
kad može da se planira dan.
Kada emo vas ponovo vide na
TV-u? Da li spremate nešto i da li
vam nedostaje posao, televizija,
rad na emisijama?
Nadam se za nekoliko meseci,
mada je trenutno malo nezahvalno
vreme za voditelje i autore mog
prola. Imam neke želje i ideje, naravno da mi nedostaje televizija,
ali mislim da u saeka još malo.
Priredila: Danka Trifunovi
Alternativa
12
Mr ph spec Danijela Pecarski
Mella Cosmecs, 011/397 08 92
E-mail: [email protected]
NEGA KOŽE POSLE LETA
Kožu je neophodno revitalizovati i osvežiti
nakon letnjih meseci i tako spremni doekati
zimu, koja ima stresno dejstvo na kožu i
zahteva posebnu zaštitu i negu.
Lepota leta se ogleda ne samo u predivnom
vremenu i tako dugo oekivanom godišnjem
odmoru, ve i u svežem i preplanulom izgledu
naše kože. Ali, nepohodno je zna pametno
uživa u suncu da bi se izbegle neprijatnos
koje su posledice prekomernog sunanja i koje
se vide ve sa prvim nagoveštajima jeseni.
Promene na koži usled sunanja se ogledaju
u preranom starenju. Koža tako gubi sjaj i elasnost i postaje isušena i dehidrirana, pa me
gubi i svoj tonus i svežinu.
Zato je neophodno kožu revitalizova i osveži
nakon letnjih meseci i tako spremni doeka zimu,
koja tako
e ima stresno dejstvo na kožu i zahteva
posebnu zaštu i negu.
Takvoj koži je neophodan tretman preparama
sa hranljivim i hidratnim dejstvom koji e joj povra
prirodnu vrstou i sjaj.
Izdvojili smo 5 preparata koji su neophodni za
adekvatnu negu posle leta:
1. ULJANI PILING ZA KOŽU
Ovakav piling je neophodan pre svega da ukloni
izumrle elije površinskog sloja kože. Tako e hranljivi
sastojci preparata za negu kože lakše da prodru u
dublje slojeve gde e ispolji svoje dejstvo, a istovremeno e se pobrinu za ujednaenu boju kože (eke
nastale kao posledica dejstva uv zraka.)
Sastav pilinga je vrlo bitan faktor, jer piling, pored
uloge abraziva, ne sme da irira agresivnim dejstvom
i dodatno ošteuje kožu. Zato je važno da se opredelite za uljani pilig, bilo da je u pitanju telo ili lice. Uljani
piling, zahvaljujui prirodnim uljima u sebi, neguje i
hrani kožu i spreava njenu dehidrataciju. Pored ulja
(masline, badema...), potrebno je i da sadrži umirujue
biljne ekstrakte (neven, kamilica, aloja…) koji e da
umire kožu nakon pilinga. Sredstvo koje e uklanja
izumrle elije (abraziv), tako
e mora bi biljnog porekla (mlevene košce masline, kajsije, oraha..), koje
nee stvara mikroošteenja na koži, koja su esta
posledica pilinga.
13
Alternativa
2. REVITALIZIRAJUI
TONIK ZA LICE
Svakodnevna upotreba
tonika je osnova za rehidrataciju i osveženje kože
koja gubi sjaj i elasnost,
iz godine u godinu. Tonik u
sebi treba da sadrži biljne
ekstrakte umirujueg i osvežavajueg dejstva, u zavisnos od pa kože (kamilica, neven, hamamelis,
zeleni aj, aloja…). Pored
toga, ovaj bezalkoholni tonik treba da sadrži i kolagen, elasn, alantoin, hijaluronsku kiselinu i druge
akvne sastojke koji koži
vraaju gipkost i sjaj.
3. DNEVNA I NONA KREMA SA
HIDRANTNIM I HRANLJIVIM DEJSTVOM
Ovakva krema, pored prirodne podloge (shea buer, cacao
buer...) i prirodnih biljnih ulja (maslina, badem, jojoba, semenke
grož
a, avokado…), ne sme da sadrži lanolin, vazelin i paran, koji
zapušavaju pore, maste i tako spreavaju dejstvo akvnih sastojaka
iz krema. Krema treba da sadrži, u zavisnos od zrelos kože,
razliite sastojke.
Za zrelu kožu, to su hijaluronska kiselina, Q 10, kolagen, elasn,
vitamin C, E, renaldehid…Kada je mla
a koža u pitanju, potrebne
su blaže kreme biljnog sadržaja sa ekstrakma aloje, hamamelisa,
nevena, žalje, kamilice, zam kolagenom, alantoinom...Ovako formulisane kreme vraaju koži vlagu, obnavljaju strukturu i naglašavaju
lepotu tena.
4. HRANLJIVI
KREM ZA
TELO
Dok nam je u toku
leta neizmerno prijalo hidrantno mleko
za telo, sada naša koža traži dublju i jau negu, pa je neophodna upotreba hranljivog
krema. Krem se nanosi posle tuširanja, najduže 10 minuta, i posebno
nakon intenzivnog pilinga, kada ga koža najbolje upija. Ovakav krem
treba da sadrži shea buer, pelinji vosak, biljne ekstrakte - ve
navedene kod krema za lice, kao i kolagen i elasn. Telo traži kompletnu negu, kao i lice, da bi koža zadržala vitalnost tokom godina.
5. MASKA ZA LICE
Upotreba maske je veoma bitna tokom cele godine, a posebno
posle leta. Kad je u pitanju zrela koža kojoj treba povra mekou i
elasnost, maska treba da sadrži hijaluronsku kiselinu, kolagen,
razne ekstrakte koji vlaže i hrane kožu i smulišu obnavljanje površinskog sloja, ime se smanjuju sitne bore izazvane dehidratacijom. Za mla
u kožu, maska treba da sadrži ekstrakte žalje, kamilice, hamamelisa, aloje…
Reportaza
Sajam
bebi opreme
Keln 2009
Kind+Jugend
Jedan od
najveih svetskih sajmova
deije i bebi
opreme, Kind+
Jugend, koji je bio od 17. do 20. septembra u Kelnu, promovisao je novitete najpoznajih proizvo
aa. Na
sajmu se zapaža fokusiranje proizvo
aa na neobine i pedagoški
vredne ideje kao, i na dizajn i bezbednost. Zapazili smo mnogo novih
proizvoda koji pokazuju kako se kroz
igru neguje razvoj logike, jezika i spretnos. Materijali koji se u veini koriste u proizvodnji igraaka su tkanine, pretežno meki materijali i pliš,
puno drvo i plaska. Neobian dizajn
igraaka u ogranienim izdanjima je
privlaio ne samo decu ve i nejdžere i odrasle. Kod auto sedišta,
koja su bila predmet našeg posebnog
interesovanja zbog novog zakona o
obavezi upotrebe od decembra, primeli smo da iso-x sistem postaje
standard, što e roditeljima omogui
lako, sigurno i jednostavno rukovanje. Kod sedišta se kombinuje soscirani dizajn sa visokom funkcionalnošu. Pored aspekta bezbednos, proizvo
ai su posebnu pažnju
posveli udobnos deteta.
Ve po tradiciji su dodeljene nagrade za inovavnost u osam kategorija:
14
z Svet mobilnih beba - nagra
eni
arkal Kobi (MIMA-Wanadoo). Izuzetan dizajn bebi kolica podre
en
praknos sa integrisanim ‘’školjka’’
sedištem koje može vrlo lako da se
transformiše u nosiljku.
z Svet bebi teksla - nagra
eni
arkal Wetpets (WetPets GbR). Leprii za plivanje koji su izra
eni od
mekanog teksla, koji ujedno š
dete od žuljanja prilikom plivanja.
z Svet putujue bebe - nagra
eni
arkal Maxi-Cosi, Car Seat Family
(Dorel, Netherlands). Family auto
sedište se dobija u tri dela i može se
koris za decu do 3.5 godine. Poseduje digitalnu kontrolu ispravnos
privršenos deteta u sedištu.
z Svet mobilnih beba i pratee
opreme za putovanja - nagra
eni arkal: lolaloo
(lolaloo
GmbH). Mala
sprava na baterije koja se
iak trakom
kai za ram kolica ili njihalicu i izaziva
ljuljuškanje kolica-njihalice, umirujui
na taj nain bebu. Nažalost, cena je
izuzetno visoka.
z Svet bebi igraaka - nagra
ena
igraka Kiditec mulcar (Techno Bloxx
AG). Igraka koja kod deteta smuliše motoriku i maštu prilikom sklapanja i transformisanja iz jednog u
drugi oblik.
z Svet sigurnos
bebe - nagra
eni arkal Slamjam (BDI Invenons Ltd.-Askopa).
Jednostavan sistem
koji š vaše dete od
uklještenja prilikom
zatvaranja vrata.
z Svet brige o bebi - nagra
eni arkal Babybath with removable bath
ring (TIGEX) Kadica koja se prilago
ava
rastu deteta zahvaljujui posebnom
umetku i nogicama koje služe i kao
stabilizatori.
z Svet bebi nameštaja - alma
urban cot-crib by bloom (Bloom baby)
Ogradica-kreve koji se vrlo prakno sklapa i štedi vam prostor.
Pored nagrada za inovavnost,
na sajmu smo imali prilike da se
upoznamo sa dosgnuima u
dizajnu, tehnologiji i novim materijalima, gde se posebno obraa pažnja na ekologiju i zaštu
okoline, sa sve veom upotrebom prirodnih materijala.
Rade Stojkovi
Saveti
16
Igrake
Igra
ke za decu
Novoro
enad provodi najviše vremena posmatrajui vas
i uei na osnovu izraza vašeg lica i na osnovu vašeg glasa.
Ali u razvoju vašeg deteta zabavnu ulogu ubrzo poprimaju
igrake. Igrake koje emo naves idealne su za razliite
stadijume razvoja vaše bebe tokom prve godine života.
Od ro
enja do 6 nedelja
Vašu bebu e privlai jaki kontras boja i oblika.
N Pokretni krevetac
N Sa bebom na prosrci treba radi gimnaske vežbe
N Trake i kompakt diskovi sa muzikom za bebe
Od 3 do 6 meseci
Vaša beba e poe da se prevre, možda e poe da
reaguje na vlasto ime i možda e moi da prona
e
delimino skrivene predmete.
N Platnene slikovnice
N Zveke
N Nežne, meke igrake
Od oko 6 do 8 meseci
Vaš mališan e bi precizniji kada podiže i hvata
predmete, moi e da sedi ako ga nešto pridržava
i poee da gue i proizvodi razliite zvuke.
N ašice koje se slažu jedna u drugu
N Drvene kocke
N Bebi ogledalo
N Igrake za kadu
N Male slikovnice sa tvrdim listovima
N Grickalice za zube
Od 8 do 12 meseci
Vaša beba e reagova na razne podscaje, možda e
poe da puzi ili ak da hoda i da izgovara nekoliko rei.
N Deiji telefon
N Krupne kocke i ljudske gure
N Muzike igrake
N Igrake koje se vuku
N Igrake na kojima može da se sedi i ljulja (12 meseci)
Vodite rauna o bezbednos
Kupujte igrake u uglednim trgovinama
Oznaka CE znai da su igrake izra
ene u skladu
sa evropskim standardima
N Bacite ambalažu im raspakujete igraku
N Držite igrake dalje od vatre
N Pažljivo motrite kada se u blizini vaše bebe starija
deca igraju igrakama sa sitnim delovima
N Na ljuljaškama uvek koriste pojaseve
N Odložite igrake posle upotrebe da se dete ne bi
spotaklo o njih i palo.
N Nemojte ostavlja igrake na stepeništu
N
N
Tekst preuzet iz brošure „Mothercare korisne preporuke”
Dobro vaspitanje deteta je
ulaganje u budućnost.
Oekivanje savršenstva
je nerealno
Nekada ste sa neodobravanjem gledali majke
koje u supermarketu izgube strpljenje sa
decom ili one koje deci daju da jedu takozvanu brzu hranu, ili ih ostavljaju ispred televizora da gledaju crtae samo da bi imale
barem 15 minuta mira. Sada kada ste i vi postali majka, shvatate da zapravo
nije lako uvek radi ono što se smatra ispravnim i zato se oseate krivom. Kada
imate malo dete, podvrgnu ste ogromnom prisku: oseate da imate obavezu
da budete stub kue i u isto vreme i supermama. Ne treba da slušate prijateljice koje tvrde da su u svemu savršene i besprekorne. Ono što treba da
uradite je da samo razluite šta je zaista bitno, a ostalo nije važno.
UDOBNO I BEZBEDNO PUTOVANJE UZ CHICCO FOTELJE ZA AUTO
Kako e uskoro stupi na snagu zakon o bezbednos u saobraaju, važno je da
se podsemo da nas taj zakon obavezuje da imamo sigurnosno sedište za
prevoz dece u automobilu.
Najvažnija uloga auto sedišta, pored udobnos je da zaš dete u sluaju
saobraajne nesree.
Ima nekoliko detalja na koje treba obra pažnju prilikom kupovine sedišta:
1. Odaberite odgovarajuu veliinu auto sedišta – veliina ne sme bi ni
mala ni velika, pojasevi za vezivanje ne treba da stežu dete, ali ni da ga
drže labavo. Dakle, odaberite fotelju shodno uzrastu, odnosno težini
vašeg deteta.
2. Obrate pažnju na sistem monranja auto sedišta (iso x sistem
ili vezivanje kaiševima). Iso x sistem je inovacija u izradi deijih fotelja
za auto u cilju što vee bezbednos. To su jedine fotelje koje mogu bi
postavljene u auto bez upotrebe sigurnosnog pojasa, ukoliko auto ima
iso sistem za “ugradnju auto sedišta”. Jednom podešena na sedište vašeg
automobila, Isox fotelja za auto postaje sastavni deo vašeg automobila,
sa najveim standardima bezbednos.
Za automobile koji nemaju isox sistem, izaberite fotelju koja se u autu
privršuje sigurnosnim pojasevima.
3. Proverite udobnost fotelje - dete apsolutno mora da se osea prijatno i
komforno pri putovanju. Proverite da li fotelja ima bone naslone za glavu
(radi udobnos, ali i sigurnos).
I još nešto, pre monranja sedišta pažljivo proitajte uputstvo, a pre vožnje
proverite da li je sedište dobro monrano, kao i da li ste dete pravilno vezali
sigurnosnim pojasevima.
Udobnu vožnju želi Vam CHICCO!
Cena
1.069
Chicco Nazalni aspirator
za nos sa lterima
Chicco Analergijski jastuk
Chicco Easy Neb
ultra zvuni
ovlaživa vazduha
Cena
5.890
Cena
1.996
Postoji i standardni aspirator sa silikonskim
adapterima po ceni od 349 dinara.
Chicco Kolica CT 0.2 duo
+ gras chicco jastuk za dojenje
Predlog proizvoda koji bi trebalo da uu na spreavanje
i/ili eliminaciju neprijatnih ucaja na zdravlje,
a koji su uobiajeni u jesen.
Udobna kolica za šetnju,
ukljuuju i Key Fit fotelju za auto
(0+, do 13 kg).
Imaju letnje/zimsku kapuljau,
prekriva za noge, korpu za stvari,
poslužavnik koji se skida
i prekriva za kišu.
Enci menci radnje
Chicco Turbo au
Cena
1.790
Zimska kolica po super ceni
Mulway - sportska kolica
Cena
33.490
Oprema: jastui koji pra rast deteta,
drža za ašice, prekriva za noge,
pvc navlaka, kapuljaa/tenda
kao zašta od sunca.
Težina samo 8 kg. Imaju ležei položaj.
Enci menci radnje
Auc koji se akvira priskom
ruke, brz, lako se kree,
a deca ga obožavaju
Enci menci radnje
Chicco Kuica za ljubimce
Cena
2.250
Cena
14.900
ENCI MENCI RADNJE: Zemun, Glavna 25, 011/3162069;
Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra, 199b, 011/2413-889;
TC Vidikovac, Kneza Višeslava 63, 011/356-5520;
TC Uše, Bul. Mihajla Pupina 4, 011/3148 733, 011/3148 658;
Kragujevac, Dr. Zorana Ðinia 10, 034/361-492;
Enci Menci outlet, Grada Sirena bb, 034/364 836;
Novi Sad, Laze Telekog 28, 021/525-322;
Niš, TC Kala, prizemlje-lamela B, lokal 28, 018/257-915;
Baka Palanka, Veselina Masleše 20, 021/751-987;
Požega, M-Rodi TC, I sprat, Nikole Pašia 2, 031/715-414.
Igraka izuzetnih perfomansi,
sa otvorima razliih oblika,
koji smulišu decu uzrasta
od 12m da istražuju i
pronalaze adekvatan oblik.
CHICCO RADNJE: Beograd,
TPC Delta City, lok. 129, 011/2203 708, 011/2203 709;
Novi TC Mercator, 011/311 8340;
TC Banjica, lok. 150, 011/367 1521;
Trg Nikole Pašia 8, 011/323 4488;
TC Uše, Bul. Mihajla Pupina 4,
011/3148 733, 011/3148 658;
Subotica, Korzo 7a, 024/559 262;
aak, Gradsko šetalište bb, 032/341 349;
Niš, TC Mercator, 018/203 070;
Šabac, Karaoreva 24, 015/341 083;
Kragujevac, TC Roda, 034/364 835.
Leander krevet raste sa snovima
vašeg deteta (70 x 120/150 cm)
Cena
99.990
Jedinstven je po tome što raste zajedno
s Vašim detetom. Jednom kupovinom
dobijate 4 komada nameštaja.
Skandinavska višeslojna brezovina.
Prekriva dušeka je hipoalergijski, anastmani
i podložan mašinskom pranju na 60°C.
“Esprit Comfort’’
Novi Chicco
omekšiva rublja
- miris belog mošusa!
Cena
215
Najlepši Proizvod Godine u Holandiji 2006.
BEBOLOG, Beogradjanka III sp.-Masarikova 5. Tel: 011/3333667
Letoshop, auto put Beograd-Niš, 011/3478022
NOVO !
Tatamia-Peg Perego
Namenjena su deci od ro
enja
do 3. godine, tj. 15 kg težine.
Poseduju nosiljku i torbu.
Kolica imaju 3 položaja naslona
i mogunost da se ruka
kolica okree po želji.
Aksa maloprodaje
Zahvaljujui svojoj formuli,
omekšiva e Vam
pruži vrhunsku mekou
i dugotrajan svež miris.
Aksa maloprodaje
Cena
28.900
Peg Perego - Prima Pappa Diner
Marisol ziologica
Cena
73 din
Fiziološki rastvor koji se pre svega
koris za vlaženje i proišavanje
nosnih šupljina, bez starosnog
ogranienja. Neka Vaša beba slobodno
diše i mirno spava.
U svim bolje snabdevenim apotekama
Mulfunkcionalna stolica za hranjenje,
ljuljanje, odmor i igru deteta uzrasta
do 36 meseci. Navlaka sedišta od
Eko kože, dupla tacna, 4 pozicije
sedišta, devet visinskih pozicija…
Enci menci radnje
Cena
12.500 do 14.700
Izuzetan Italijanski dizajn
i kvalitet. Dupla tacna,
eri pozicije, sigurnosni kaiševi,
lagano sklapanje.
Suboca: Fitofarmacija, Jo Lajoša 73b
Beograd: Enci menci prodavnice
AKSA RADNJE: Beograd,
Nikolaja Gogolja 17,
Banovo Brdo,
011/354 39 00, 354 39 02;
Nova Mokroluška 3,
Voždovac, 011/347 13 18,
Medakovi naselje;
Novi Sad,
Bulevar Vojvode Stepe 74,
Novo naselje,
021/640 29 68;
Niš, Kralja Stefana
Prvovenanog 14.
Saveti
20
Dr Ljiljana Koljaja
specijalista pedijatrije
ordinacija “Deiji lekar”
Dubrovaka 6, Zemun
063/844 1909; 063/2191 287
GRIP
Grip je akutno, infektivno, vrlo lako
prenosivo oboljenje disajnih puteva
izazvano gripoznim virusima.
U samom imenu su sazdane karakteriske ovog
oboljenja. Francuski „agripper“ znai šepa, zgrabi. Dobro je poznat i drugi naziv ove boles - inuenca, koji poe od lanskog „inuere„ (upas
silom, prodre).
Grip je najrasprostranjenija infekvna bolest.
Po broju obolelih prevazilazi sve infekvne boles.
Svake godine oboli 10-20% stanovništva, a ak
15-40% deije populacije. Stalni je pralac oveanstva i javlja se u vidu manjih ili veih epidemija
ili pandemija koje se dešavaju na 30 do 50 godina.
OSNOVNE KARAKTERISTIKE VIRUSA GRIPA
Virusi izazivai gripa pripadaju grupi virusa koji
izazivaju oboljenje disajnih puteva. Vrlo su ras-
prostranjeni u prirodi. U kasnu jesen i zimu izazivaju karakterisne, sezonske infekcije disajnih
puteva. Postoje tri pa virusa gripa, A, B i C. Samo
virusi pa A izazivaju epidemijske i pandemijske
infekcije. Tip B izaziva manje epidemije i to svakih
4 - 6 godina, dok p C izaziva samo sporadine respiratorne infekcije.
Ne postoji unakrsni imunitet izme
u raznih
pova i varijan virusa gripa, pa je mogue da se
gripozna infekcija preboli više puta i to u kratkim
vremenskim razmacima. Virus gripa p A može da
incira i ljude i živonje. Zbog promene u genskoj
strukturi virusa, nastaju novi podpovi, koji su osnovni izvor za nastanak novih pandemijskih pova
virusa.
Svi povi virusa su neotporni na sobnoj temperaturi i sunevoj svetlos, ali dobro podnose
vrlo niske temperature.
Izvor infekcije je bolesnik u toku prvih 5-7 dana
boles. Virus se tada razmnožava u sluznici nosa i
ždrela. Prilikom govora, kašlja i kijanja virusi dosspevaju na daljinu od 1 - 2 metra i na taj nain se
prenose na zdrava lica u bolesnikovoj okolini. Šip
rrenju doprinosi zimski period i boravak u zatvorrenom prostoru.
KOJI SU ZNACI INFEKCIJE?
Inciramo se kapljinim putem (pljuvakom),
ali i preko zaga
enih predmeta. Posle kratkog
a
iinkubacionog perioda od 1 - 2 ili nekoliko dana,
javljaju se znaci boles. Grip poinje naglo, sa
ja
drhtavicom, skokom temperature, uz glavobolju,
d
bol onih duplji, zapvenost i curenje nosa, kib
janje, kašalj. Javlja se vrtoglavica, bolovi u mišiima
ja
((„sve boli“), zika i psihika iscrpljenost. Ponekad
sse može javi i osip na koži, munina, proliv,
povraanje. Naješe su simptomi blagi, traju do
p
nedelju dana. Me
um, kod dece mla
e od 5
n
ggodina, starijih od 65 i onih koji ve boluju od
nekih hroninih boles (astma, dijabetes, boles
n
ssrca), mogu se javi komplikacije: naješe upala
plua, sinusa, uha. U nekomplikovanim sluajevima
p
ggripa temperatura traje 3 do 5 dana. Za to vreme
sse ublažavaju svi znaci boles i za 7 do 10 dana se
normalizuje stanje obolelog, me
um, dugo može
n
21
Saveti
LEENJE
Treba lei simptome: snižava i kontrolisa
povišenu telesnu temperaturu. Kašalj olakša i
umiriva biljnim ajevima, sirupima, udisanjem
pare eterinih biljaka, oblogama oko vrata i grudi.
Vlaži vazduh u prostoriji gde boravi bolesnik
ovlaživaima i esm provetravanjem. Omogui
detetu i smulisa ga da pije dovoljno tenos:
voda, bistre supe, razblaženi sokovi. Hrani ga
prema želji. Vitamin C pomaže u borbi prov virusa. Koris i prirodne lekove kao što je beli luk
(sirov ili bezmirisni). U dogovoru sa Vašim lekarom
homeopatom i homeopatske lekove. Ukoliko se
jave komplikacije, lekar e savetova anbiotsku
terapiju. O primeni anvirusnih lekova (kao što je
Tamiu) odluie infektolog, nikako ih ne treba
uzima „prevenvno“, bez saveta lekara.
PREVENTIVNE MERE
Prevenvne mere su prakno najznaajnije u
borbi prov gripa (da spree pojavu i širenje
boles ako se javi).
da se osea zika i psihika iscrpljenost,
te je potrebna pošteda od zikog naprezanja.
I grip i obinu prehladu izazivaju virusi,
simptomi su vrlo slini. Ali kada dete ima
grip, prema tegobama na koje se žali, roditelji e sigurno zna da se radi o neemu
ozbiljnijem nego što je obina prehlada.
Groznica, karakterisna za grip, retka je kod
prehlade, kao i glavobolja koja je intenzivnija kod
gripa. Bolovi u mišiima jaki su kod gripa, blagi kod
prehlade. Curenje iz nosa manje je kod gripa, a
karakterisno kod prehlade. Zapaljenje grla je
mogue kod gripa, ali je karakterisno za prehladu. Kašalj je uvek jai kod gripa. Zamor je jai i
dugotrajniji kod gripa.
DIJAGNOZA GRIPA
Dijagnoza gripa je laka, posebno u toku epidemije. Vrlo je bitan podatak o kontaktu sa slinim
bolesnicima, a u ovom periodu i podatak o boravku u zemljama gde postoji veliki broj obolelih.
Potrebno je izbegava boravak u zatvorenim
prostorima (igraonice, pozorišta, bioskopi) gde
ima puno ljudi, od kojih neki mogu ima i
simptome gripa. Ukoliko kijate ili kašljete, prekrijte nos i usta papirnom maramicom (koju ete
upotrebi samo jednom) i koju posle upotrebe
treba baci u kantu za smee. Ne koris je više
puta, ne ostavlja na stolu, u jokama, džepovima.
Što eše pra ruke toplom vodom i sapunom,
posebno posle kijanja, brisanja nosa, kašljanja, rukovanja, korišenja liova, javnog prevoza. Ne
dodiriva neopranim rukama oi, nos, usta.
Jedna od prevenvnih mera koja se posebno
preporuuje je vakcinacija prov gripa. Vakcinacija
ima za cilj da smanji broj teških oblika boles, da
Saveti
sprei komplikacije
komplikacije. E
Ekasnost
kasnost vakcine je oko 70%.
70%
Imuni odgovor se stvara dve do tri nedelje nakon
davanja vakcine, a zašta traje 6 do 12 meseci.
Mogu je dobi i deca iznad šest meseci života, sve
osobe koje nemaju alergiju na jaja i koje su zdrave
u trenutku vakcinisanja. Posebno se preporuuje
deci i odraslima iznad 65 godina staros, posebno
ako boluju od neke hronine boles koja im ve
narušava imunitet, kao i svim osobama koje su po
prirodi posla u kontaktu sa veim brojem drugih
osoba. Ako je potrebno š dete mla
e od šest
meseci, poželjno je da se odrasle osobe iz njegove
okoline vakcinišu. Porazgovarajte sa Vašim lekarom da li Vaše dete ili Vi treba da dobijete
vakcinu.
Pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije radi se na programu proizvodnje vakcine, koja bi ve krajem septembra bila spremna
za upotrebu.
Ali iznad svega za Vaš imunitet važne su zdrave
životne navike: dovoljno sna, zdrava ishrana i
zika akvnost.
Ukoliko se kod neke osobe pojave simptomi
karakterisni za grip, ne treba ii u vr, školu, na
fakultet ili posao. Ako Vam je potrebna lekarska
pomo, pokušajte da uspostavite telefonski kontakt, kako bi se u zdravstvenoj službi pripremili za
Vaš dolazak, a me izbegli ekanje na pregled i
kontakt sa veim brojem drugih pacijenata.
ŠTA JE TO SVINJSKI GRIP?
Virus svinjskog gripa pripada pu A (H1N1) virusa gripa. Geneka analiza je pokazala da je
nastao genekim resorranjem razliih pova
svinjskog, pjeg i humanog (koji izaziva bolest
kod ljudi) virusa gripa. Svinja je inae živonja u
kojoj se esto dešava geneko resorranje izme
u živonjskih i humanih sojeva virusa, pri
emu nastaju geneki novi virusi, izazivai pandemija (velikog broja obolelih u više zemalja). Novi
p A virusa gripa H1N1 je u genekom smislu
22
nestabilan, što znai da postoji mogunost njegove
n
dalje rekombinacije sa drugim pjim i humanim
d
ssojevima virusa.
Sezonu gripa treba doeka razumno, smireno,
jjer bolest naješe proe bez komplikacija. I još
jjednom naglasi važnost prevencije. Svakoj osobi
kkoja ima simptome infekcije organa za disanje
ttreba rei da pokrije svoja usta i nos kada kija i
kkašlje. Ukoliko je mogue, obolela osoba treba da
nosi zaštnu masku tokom bliskog kontakta sa
n
neinciranim osobama. Ukoliko oboleli to ne
n
može, preporuuje se da osobe iz njegove okoline
m
nose
zaštnu masku. Pribor za hranu, deije ign
rake,
peškire,posteljinu obolelog treba odvoji i
r
primeni
mere runskog išenja (pranje deterp
džentom i vruom vodom). Životno okruženje
d
obolelog is sredstvima za dezinfekciju prema
o
preporukama proizvo
aa, i pri tom koris zaštne rukavice. Sve što dolazi u kontakt sa telesnim sekrema obolelog, ukljuujui maramice,
maske, zaštne rukavice, treba odbaci sa ostalim
otpadom.
Budite u kontaktu sa svojim lekarom, koji e
Vam da objašnjenja, kao i sa dežurnim epidemiologom pri Zavodu za javno zdravlje u Vašem
mestu.
ZAŠTO POSTOJI
ZABRINUTOST OKO
SVINJSKOG GRIPA?
Virus svinjskog gripa je potpuno nov
patogen za oveka, pa zbog toga postoji
realna mogunost infekcije velikog broja
ljudi u kratkom vremenskom periodu.
Do danas je obolelo oko 100.000 ljudi
od tog oblika gripa.
ovek je osetljiv na infekciju, jer
nema prethodno iskustvo sa novim virusom, te ne poseduje zaštna, specina antela, ni specian imunitet
koji može sprei to oboljenje, te se
zbog toga oekuje veliki broj obolelih.
23
bebac.com
www.bebac.com, [email protected]
Kada se radi prvi
ultrazvuk kukova beba?
Prvi ultrazvuni pregled bebinih kukova treba da
uradi ortoped u prva tri meseca života, da bi se na
vreme ustanovilo da li su kukovi „zreli“. Naime, kukovi
se razvijaju tokom trudnoe, a svaki pokret nogu koji
beba napravi produbljuje ašice. Ukoliko su bebi ašice
nedovoljno produbljene, glavica butne kos ne može
dobro da legne i može doi do išašenja, pa se takvi kukovi nazivaju „nezreli“. Neka deca se ra
aju sa delimino
„zrelim“ kukovima, ali se u naredna tri meseca pravilnim
povijanjem i vežbama ašice vrlo uspešno produbljuju.
Kako izgleda pregled?
Ultrazvuni pregled kukova se obavlja tako što se
beba položi bono, prvo na jednu pa na drugu stranu,
kako bi joj lekar uradio ultrazvuk. Pregled traje vrlo
kratko i za bebu nije ni malo neprijatan.
Bebama se kukovi razvijaju do 18 meseci
Koliko dugo treba da
primenjujem široko povijanje?
Široko povijanje (povijanje bebe uz pomo dve tetra
pelene) ini da bebine nožice ubek budu raširene u
zglobu kuka, a savijene u kolenima. Ovaj položaj bebe
zauzimaju spontano, a to je upravo i prevenva od
išašenja kukova. Pedijatri savetuju široko povijanje do
prve ultrazvune kontrole kukova.
Ukoliko se na njoj pokaže da je sve u redu, možete
prei samo na pelene za jednokratnu upotrebu. Ako su
kukovi bebe i dalje „nezreli“, ortoped e vam savetova
da nastavite sa širokim povijanjem.
Šta se preduzima ako se
ustanovi da kukovi nisu u redu?
Ukoliko na prvom ultrazvuku ortoped ustanovi da su
kukovi „nezreli“, preporuie vam da nastavite sa
širokim povijanjem i vežbicama, a ako je stepen deformiteta vei, beba treba da nosi kaiševe. Ortoped e
vam rei kada opet da do
ete na kontrolu. Bebama se
kukovi razvijaju do 18 meseci života, tako da najvei
broj dece koja su ro
ena sa „nezrelim“ kukovima, kasnije nemaju nikakve probleme.
Koliko dugo se nose kaiševi
i da li je to bolno za bebu?
Kaiševi se drugaije zovu Pavlikov aparat. To su obini
kaiševi kojima se noge ksiraju u potpuno raširenom
položaju da bi glavica butne kos bolje legla u ašice.
Bebama nije nikakav problem da ih nose, a ve posle par
meseci, obino svi mališani imaju sasvim dobre kukove.
Aksa otvorilila Bab
Ak
by Mega
M
Store
na Novom Beogradu
“Aksa Baby Mega Store” je lanac specijalizovaniih
pro
odavnica za bebe i malu decu. Možete ih pose
u novootvorenom maloprodajnom objekatu
koji se nalazi u sklopu IMMO OUTLET Centra
(Gandijeva 21, Blok 64) na Novom Beogradu.
Dodatne informacije potražite na sajtu
www.
ww
w.ak
aksa
sa.r
.rss
Pitanja i odgovori
Higijena
i zdravlje
Da li treba kupa
dete svakog dana?
Pošto otpadne pupana
vrpca, poželjno je kupa bebu
svakog dana, jer se njena koža
lako irira u dodiru sa znojem.
Oseaj istoe povoljno ue
na bebino dobro stanje i spokojstvo, a izbegava se i crvenilo
kože koje veoma smeta bebi i
ini je nervoznom. Temperatura vode treba da bude oko
360-370. Poželjno je izbegava
kupanje ukoliko beba ima temperaturu preko 37,50, ili ukoliko ima problema sa crevima,
kao što je dijareja, ili kada ima
osip na koži.
Koliko esto treba
kupa glavu deteta?
Higijena kože glave je veoma
bitna. Da bi se higijena pravilno
održavala, neophodno je svakodnevno pra glavu deteta,
koristei neutralne šampone i
sapune. Ukoliko se detetu pojave krasce na glavi, koje se
javljaju usled sekrecije sebu-
24
ma, uvee mu treba stavi bebi
ulje, kako biste sledeeg dana
mogli lakše da ih uklonite. Zapamte da nema potrebe za
strahom i da možete slobodno
da mu stavite ruku na glavu ili
da ga ešljate, iako još uvek
ima otvorenu fontanelu. Detetova glava je manje osetljiva
nego što se misli, pa ne treba
da se plašite da ga ešljate.
ak i kada se fontanela malo
ulegne pod rukom, ništa se
strašno nee desi.
Kako kupa dete u situaciji
kada ne može da se kupa?
Kada je dete bolesno, ili iz
bilo kog drugog razloga ne
može da se kupa, ipak treba
poves rauna o njegovoj higijeni. Možete ga brisa mekim
sun
erom natopljenim mlakom
vodom, a kožu mu možete održava mekom pomou vace
natopljene bebi uljem ili kupkom, specijalno napravljenom
za bebe. Za zaštu kože treba
koris kreme za bebe koje
šte od crvenila i sušenja kože,
naroito na mesma koji dolaze u dodir sa ostacima fekalija i mokrae. Koristan može
bi i talk, koji savršeno š
kožu, pravei zaštni lm.
Da li treba da merimo
dete prilikom kupanja?
Naravno, prilikom kupanja
beba treba da se izmeri, i to
najbolje jednom nedeljno, svaki put istog dana.
Da li je isna da pelene za
jednokratnu upotrebu mogu
bi uzrok dermasa?
Ne, dermas je pojava koja
nastaje usled dodira kože sa
malim ostacima urina i fekalija.
Upotreba pelena za jednokratnu upotrebu i njihova esta
zamena su, zapravo, preporuljivi, jer doprinose prevenciji ove iritacije kože.
25
Pitanja i odgovori
Ko su
Koje
s pra
prave
e mere predostrožnos koje
treba preduze u cilju prevencije eritema
kože na bebinoj guzi?
Iako blago i prošireno, crvenilo kože na guzi može da
pre
e u eritem, pa mora ekasno da se trera kako bi
se izbegao rizik infekcije. Važno je esto presvlaenje
bebe, naroito onda kada se esto prlja i kupa. Pažljivo
is kožu znai posebno vodi rauna o prevojima na
koži. Potom, kožu treba dobro osuši, ali vrlo pažljivo,
tapkajui peškirom.
Kada treba poe sa upotrebom noše?
Kada dete do
e u fazu kada može da prepozna smulus (ne pre navršene godine dana), treba poe sa
strpljivim navikavanjem deteta na upotrebu noše, tj.
naui dete da je to momenat kada treba da pozove
mamu. Insisranje na noši pre nego što dete može da
razume njenu namenu, bie samo kontraprodukvno.
Zašto treba da se koris ovlaživa vazduha?
Pravilno ovlaživanje vazduha u prostoriji je sigurno
zdravo za disajni aparat deteta, a naroito u zimskom
periodu, kada se vazduh greje pomou kalorifera a
prostorije re
e provetravaju. U m uslovima vazduh se
previše isuši (vlažnost padne ispod 50%), inei nos,
grlo i bronhije osetljivijim na
klice i pojaavajui simptome
kašlja i nazeba.
Zvezda je zasjala
i ja sam se rodio.
Ishrana
26
Živka Vlajkovi,
diplomirani nutricionista
DZ Zemun
Kuhinja
našeg detinjstva
U seanju svih nas neizbrisivo su urezani mirisi,
ukusi i slike iz kuhinje našeg denjstva. Uvek
emo se sa posebnom nežnošu i setom sea
jela koja nam je spremala naša majka ili naša
baka, a koje smo voleli u denjstvu. Seam se
svojih kulinarskih poetaka, kada sam se
trudila da jela koja sam spremala za svoju
porodicu, po ukusu i mirisu budu kao ona koja
pamm iz svog denjstva. Navike u ishrani koje smo poneli iz denjstva
mi emo kao majka-hraniteljica prenosi, možda i nesvesno, i na svoju decu. Upravo zbog toga,
velika odgovornost stoji pred svakom majkom kada poinje da sprema hranu za svoje dete.
Vreme kada je lepa beba znailo “debela
beba” davno je iza nas. Možda se samo poneka
baka ponosi zbog preterano debelih nožica i
ruica svoga unueta, hvalei se kako “može
da jede kao odrastao ovek, sve što mu se
ponudi”.
Ne zaboravite: pravilna ishrana je važna za
normalan rast i razvoj vaše bebe, ali ona je i
trenutak posebne veze izme
u majke i deteta
i igra veoma važnu ulogu u njegovom razvoju.
Dobre i loše navike stvaraju se veoma rano.
Nije preterano tvrdi da se dobra starost
priprema još u prvim godinama života.
Pažljivo prate potrebe i želje vašeg
odojeta.
Ukoliko ga neprestano terate da jede ono
što ne voli, što e ono uporno odbija, formirate njegov karakter uporne i jogunaste
osobe.
S druge strane, dete koje je svoje obroke
dobijalo u miru, jedui ono što mu prija, lakše
e kasnije prihvata sve što mu namee spoljni
svet.
Zato svoju bebu hranite sa osmehom na
licu, ne primoravajui je da pojede sve što ste
spremili, pogotovu ako beba lepo napreduje.
Štetno je:
z Preterano zasla
iva hranu, jer, pored
pojave karijesa, to dovodi i do gubitka apeta
i poremeaja varenja. Ako je potrebno zasladi jelo, koliina šeera treba da bude 5% od
težine obroka (1 kašiica - 5g šeera na 100 g
obroka).
z Preterano soli hranu, što stvara lošu naviku uzimanja velike koliine soli, što u kasnijim godinama poveava rizik nastanka povišenog krvnog priska. Sve boles moderne
civilizacije zapoinju u ranom denjstvu. Prema tome, obrocima sa povrem, (tokom devetog meseca) dodava vrlo malo morske soli,
izme
u dva prsta. Ukus deteta se formira
prema ukusu majke ili osobe koja priprema
hranu. Preslatko i preslano kao naviku ne
treba prenosi na svoje dete.
z Koris hranu sa jakim mirisima. Poznato
je da se mirisi prenose preko majinog mleka,
27
Ishrana
kao i preko amnionskih membrana. To znai da je odoje
veoma rano izloženo mnogim mirisima iz hrane koju majka
koris. Na taj nain odoje prihvata od majke navike u
ishrani. Ovo iskustvo može da se iskoris za lakši prelaz na
mešovitu ishranu. Smatra se da je mnogo lakše zapoe
dopunsku ishranu voem i povrem, koje majka voli. Slino
je i sa cerealijama - pripremljene sa majinim mlekom više
se dopadaju odojadi.
z Koris postupke prženja (plitka ili duboka masnoa)
u pripremi hrane. Uvek treba poe sa malo vode pa dodava meso i na kraju povre. Povre ne treba da bude
prekuvano. Mas se dodaju na kraju pripreme.
z Dodava vee koliine mas (ulja). Proces ateroskleroze zapoinje još u utrobi majke koja se ne hrani
pravilno.
z Priprema klasine zaprške.
z Koris “vegetu” i sline zaine.
Recepti
Puding sa vo
voææem
1 kašika gusna
100 g seckanog voa
(jabuka, kruška, dunja)
malo soka od limuna
Isitnjeno voe preli sokom od limuna, stavi u vodu samo da
ogrezne i kratko prokuva. Ako je voe kiselo, doda 1 kk vonog
šeera. Gusn razmu sa malo vode i ukuva u kompot.
Kuva kratko, dok se ne napravi žele.
Zobene (ovsene) pahuljice sa adaptiranim mlekom
250 ml adapranog mleka
3 kašike zobenih pahuljica
1 kašiica vanil šeera
Zobene pahuljice opra pod mlazom vode. Doda hladnu
vodu, samo da ogrezne, stavi na vatru da provri i kuva dok
ne ponu da se lepe. Skinu sa vatre, i kad se prohladi doda
adaprano mleko. Daje se odojetu u devetom mesecu.
Recepti su preuzeti iz knjige BEBI KUVAR
nutricioniste Živke Vlajkovi. Knjigu
možete poruiti na telefon: 064/ 178 2252
Porodica
28
KULTURA GOVORA
(nastavak teksta iz prethodnog broja)
Danas se logoped bavi i lepotom
govora i kulturom govora,
kao i patologijom govora.
Lepa re je negovana još u doba neolita, kraj
logorske vatre, dok se meso peklo i razgovaralo
o sutrašnjem lovu. Na kraju krajeva, neolitski
ovek je kraj te vatre stvorio i grke mitove.
Ovo potvr
uje i govornika vešna Indijanaca,
crvenokožaca, koji su de facto živeli u mla
em
kamenom dobu (kamena sekira, kameni vršak
strele). Govori Bika Koji Sedi, Crvenog Džekita
ili Logana, poglavice Irokeza, ušli su u sve
antologije govorništva.
Molim vas,
nauite me da kažem „r“
Izvorno, lologija znai ljubav prema govoru,
rei. Filologos bi bio ovek koji voli re, a lolog
je ovek koji se bavi stranim jezikom. Danas se
logoped bavi i lepotom govora i kulturom govora, kao i patologijom govora. Kažu da je danas
na zapadu, a naroito u Americi, prava pomama
za knjigama i uiteljima govorništva. Da je to isna, potkrepljuje i injenica da su leporeki ljudi
i mnogo bolje plaeni. U poplavi lošeg govora,
ak i kada su spikeri i voditelji u pitanju, a da ne
govorimo o novinarima i izveštaima, izgleda da
je konano poela da se probija namera da se
makar spikeri sa govornim manama uklone sa
ekrana. Štaviše, poele su da se pojavljuju i
knjige, manje ili više strune, manje ili više prakne, koje se bave i govorom i izgovorom i akcentuacijom, retorikom, besedništvom... Sve
eše nam se obraaju reima: „Molim vas,
nauite me da kažem „r“, urednik mi je zapreo
da e me izbaci iz programa ako ga ne nauim“,
ili „Šef mi je rekao da ne mogu da napredujem u
hijerarhiji ukoliko ne otklonim govorne nedostatke“. Pred prijemne ispite na Pozorišnoj
akademiji, imamo pravi pljusak mladih, željnih
dobrog govora.
Da bi se besedilo, potrebna je dobra volja
(mov) onoga koji bi da besedi, dobar sadržaj
(govor) i slušaoci. Kakav e efekat izazva govor
zavisi i od izgleda govornika, njegovog ugleda,
obrazovanja, temperamenta...
Iskusni govornici mogu besedi i bez pripreme,
kao što bunar koji se esto koris daje sve više
vode, koja je i sve kvalitetnija. Ajnštajn je tvrdio
29
Porodica
pouku koja se odmah upuuje slušaocima, a
onda se pouka potkrepljuje snažnim dokazima.
Govornik mora da izabere nain izražavanja –
elokucija, tj. slsko - izražajna sredstva jer, prema Demostenu, u besedi su važne tri stvari:
„Prvo, kako se nešto kaže, drugo, kako se nešto
kaže i tree, kako se nešto kaže“.
Sve su ovo stvari o kojima roditelj mora da
vodi rauna još dok je beba beba. Posle je kasno!
Ranko Vukovi,
dipl. def.-logoped
Kabinet VeRa (kabinet za glas, govor i sluh)
tel: 011/245 4207,
www.glas-govor-sluh.com
da mu za predavanje od dva-tri sata ne trebaju
pripreme, ali da mu, da pripremi govor od petnaestak minuta, treba dva-tri sata.
U svakom sluaju, govornik mora da izabere temu – invencija, o kojoj e kaziva. Pri
tome, mora vodi rauna da tema bude
zanimljiva i da ne izlazi iz njenih okvira.
Koncept onoga što e kaziva, govornik
treba da drži u glavi ili da takvu, grubu skicu
ima na papiru, zajedno sa staskim podacima ili drugim brojkama. Naravno, govor
može da se napiše u obliku dramskog monologa, pa da se potom naui napamet i
tek zam izgovori publici. ak i kada takve
besede izgovori slabo obrazovan ovek,
one deluju impresivno. Bolje je i naui govor
napamet, pa ga kaza, nego ita ga ili svaki as
zaviriva u papir da se ne bi izgubila nit.
„Odmah u glavu“
Govornik mora da ima redosled izlaganja –
dispozicija, a to znai: uvod, izlaganje naših stavova, dokazivanje h stavova, pobijanje suprotstavljenih stavova i zakljuak. Naveli smo pet
delova govornog toka, me
um govor može
ima i samo jedan deo, „odmah u glavu“ ili in
medias res, „u centar stvari“, ili pak, tri ili eri
dela, što e zavisi od izbora samog govornika.
Za uvod i zakljuak je važno da poslovicu, anegdotu, vic ili kratku priu. Današnji govornici uglavnom koriste „zlatno pravilo“: Primer - Poenta
- Argumentacija. To znai da govor treba zapoe upeatljivim primerom, poslovicom, zagonetkom, kratkom priom... potom treba izvui
Ne brini šta e dete biti sutra...
... shvati šta je danas.
Prema Demostenu, u besedi
su važne tri stvari: „Prvo,
kako se nešto kaže, drugo,
kako se nešto kaže i tree,
kako se nešto kaže“.
PRVI ZUBI S OSMEHOM
Svaka majka se uznemiri kada joj beba plae. Zdrava, sita, prepovijena,
a ipak razdražljiva beba možda samo želi da vas obaves da joj rastu
zubii. Izuzetno je važno da razlikujete normalne probleme sa
zubiima i bolest. Temperatura, dijareja i povraanje su siptomi
boles. Razdražljivost, nesanica, i ešanje ušiju mogu bi vezani za
izbijanje zuba, ali i nekog drugog oboljenja, tako da se u svakom
sluaju obrate pedijatru. Ukoliko ste sigurni da je vaša beba uznemirena zbog izbijanja zuba, namažite joj desni MY BABY GEL-om,
renomirane kompanije ESENSA i odmah ete uoi olakšanje i zadovoljan smešak svoga eda. Za razliku od drugih preparata farmaceu ove
kompanije, kojoj je cilj što bolji proizvod, posgli su da osim trenutnog
olakšanja, gel u dodiru sa sluzokožom produženo osloba
a dejstvo.
To znai da vaša beba nee ponovo ose neprijatan bol ve posle nekoliko minuta ve e vam se zadovoljno smeši i guguta mnogo duže.
Izuzetno je efektan i što je najvažnija apsolutno prirodan. Vi sigurno
želite najbolje za vašu bebu i neete pogreši. Esensin MY BABY GEL
sadrži najbolje komponente iz prirode, ija su delotvorna dejstva na
struan i najbolji nain upotrebljena, a najmoder-nijom tehnologijom
zašena. Izmeu ostalih komponen tu je ulje Karanlia-umanjuje
bol i svrab,etersko ulje Nane-umiruje upaljene desni i smanjuje otok…
Nanošenje je jednostavno u tankom sloju posle svakog obroka blagim
dodirom nanesite gel na upaljene desni. Preporuka je da se nakon
nanošenja gela beba ne hrani sledeih pola sata. Prirodan i neverovatno efektan MY BABY GEL u olakšavanju izbijanja najmilijih prvih
zubia vašeg deteta. Vaša beba e vam se zahvali najlepšim
osmehom, a vi i ete bi ponosna i zadovoljna mama!
SAVETI ZA MAME
Nicanje zubia je proces koji poinje oko 6 meseca, i nastavie da niu
sve do 3 godine vašeg deteta. Ponekad, prvi zubii se pojave ve u
treem mesecu, a nekih se ne pojave ak i do prve godine. Ako se posle
12 meseci ne pojave, konsultujte se se zubarom. možda su potrebna
dalja ispivanja. Uglavnom je bezopasna pojava i re je o naslednom
faktoru. Zubi obino dolaze u paru; dva donja centralna sekua izlaze
prvi, dva preostala donja sekua, prvi kutnjaci, 4 onjaka, i, na kraju,
4 umnjaka. Oekujte 20 zubia do kraja tree godine.
Znaci nicanja zuba:
Poveana razdražljivost, želja za dodatnim dojenjem ili ašicom,
ali i odbijanje jer sisanje uzrokuje bol u desnima;
Balavljenje; nono bu
enje
Žvakanje prsju, igraaka za zube...;
Oteene, crvene i bolne na dodir desni;
Kako olakša bebi:
Ako mnogo balavi, dajte vašoj bebi dosta vode ili
razblaženih sokova, kako bi nadoknadili tenost koju gubi;
Odvrate pažnju sa igrakama i promenite joj okruženje šetnjom;
Obavezno utrljajte MY BABY GEL na desni.
ZUA FARMANEA - apoteke
Beograd
) Apoteka ”TAKOVSKA”,
Takovska br.16, tel. 3038-552
) Apoteka ”BATAJNICA”,
Majke Jugovia 11, tel. 848-84-32
) Apoteka ”FARMAZOIK”, Bul.
kralja Aleksandra 297, tel. 2421-151
) Apoteka “LOGO”,
Goce Deleva 18, tel. 2605-624
) Drogerija ”TRG”, Bulevar
Despota Stefana 4, tel. 33-44-923
) Apoteka ”KRUG”,
Miloša Pocerca 25, tel. 2656-121
) Apoteka ”TRG”, Bulevar
Despota Stefana, tel. 33-44-923
) Apoteka ”BANOVO BRDO”,
Požeška 67a, tel. 354-89-07
) Apoteka ”ZEMUN”, Koste
Dragievia 35-37, tel. 3166-229
) Apoteka ”KARABURMA”,
Stevana Hrisa 1, tel. 2086-003
) Apoteka ”ZELENI VENAC”,
lokal br. 29, tel. 3036-112
) Apoteka “BEŽANIJSKA KOSA“,
Dragiše Brašovana 6, tel: 21 77 605
) Apoteka “DOROL“,
Cara Uroša 55, tel: 21 80-826
) Apoteka „PADINA“,
Radnika 42a, lokal B, tel:2520 305
) Apoteka “RAKOVICA”, Pilota
MihaJia Petrovia 7, tel. 356-51-21
) Apoteka “KOSMAJSKA”,
Kosmajska br. 56, tel. 011/2362-161
Niš
) Apoteka”NIŠ”, Bulevar Zorana
in
ia 8, tel. 018/20-20-70
) Apoteka ”FARMANEA 23”,
Dušana Spasia 1, tel. 018/541-747
Kragujevac
) Apoteka ”MOST”, Kneza
Mihajla 6, tel. 034/366-020
Obrenovac
) Apoteka ”OBRENOVAC”,
Miloša Obrenovia 96, tel. 872-0369
uprija
) Apoteka ”UPRIJA”,
An
e Rankovi bb, tel. 035/475-769
Panevo
) Apoteka ”PANEVO”, Miloša
Obrenovia 5a, tel. 013/333-349
Mini facebook
Gde sam ono stao...?
Kod svetske ekonomske
krize? Nikako da
dobijem re...
Nemojte da me
prekidate, zar ovo
nije talk show
emisija? Elem...
Izvin’te,
moram malo
da prilegnem.
Uf!
Anelka Puzi iz Novog Sada,
roena 19.01.’09.
Danilo Stankovi iz Niša,
roen 14.04.’09.
Aleksej Radulovi,
roen 03.06.’09.
Ti nemaš
istu kapu
kao ja...
Da l’ su
spakovali i
kompas?
Mihailo Duki iz Kragujevca,
roen 17.12.’08.
Ej, batice, baš
ti je zabavna ta
kianka, he he!
Dorian Strini iz Beograda,
roen 23.09.’08.
Dušan Krinulovi iz Kobilja,
kod Požarevca
Punk’s not dead.
Bože,
uiniu sve,
samo da me
ona primeti.
Kad porastem,
biu Russell
Crowe.
Nikola Jemenica iz Novog Sada,
roen 22.10.’08.
Luka Jemenica iz Novog Sada,
roen 21.07.’07.
Pss! Mala!
Hoeš da te
provozam?
Lucca Alberto Galeano
iz Bake Palanke
Mihailo Vasiljevi iz Jakova,
roen 16.02.’09.
E, što volim
ovu pesmu!
Opa! Ma, idi!
C c c,
svašta!
Sara Stefanovi iz Niša,
roena 07.09.’08.
Mihailo Piševi iz Beograda,
roen 12.10.’08.
Slike vaše dece možete poslati na CD-u na našu adresu: Emisar, ul. Milorada Jovanovia 5, 11147 Beograd,
ili na e-mail: [email protected] Minimalne dimenzije slika treba da budu 800 x600 (150 dpi), u formatu JPEG.
Halobeba
34
ili krae
Dežurni centar Halo za zdravu bebu
n 24 sata
“Halobeba“ za Vaše pozive je otvore
svakoga dana u mesecu – godini
011/3237 357; 011/3237 358
Da li vaša beba sa dvanaest meseci radi sledee:
Da Ne
‰‰ 1. Gleda u osobu koja izgovara njeno ime?
‰‰ 2. Uglavnom nema problema s ušima
(npr: nema ozbiljne infekcije)?
‰‰ 3. Razume jednostavne zahteve i pitanja
(npr: »Ne«, »Ne diraj«, »Na
i svoje cipele«,
»Gde je igraka?«)?
‰‰ 4. »Brblja sa igrakama ili ljudima
koristei tri razliita zvuka?
‰‰ 5. Razmenjuje zvuke sa vama?
‰‰ 6. Oponaša nerazgovetne zvuke
(npr: poljubac, coktanje jezikom)?
‰‰ 7. Drži keks, grize ga ili gricka?
‰‰ 8. Zauzima sedei položaj bez pomoi?
‰‰ 9. Puzi, polako se gegajui?
‰‰10. Podiže se da stoji pridržavajui se
uz nameštaj?
‰‰11. Hoda držei vas za ruku ili pridržavajui se
rukama za nameštaj?
‰‰12. Hvata male stvari koristei vrhove palca
i kažiprsta?
‰‰13. Vadi stvari iz kuje? (npr: kocke)
‰‰14. Pokazuje razliite emocije, kao što su afekat,
ljutnja, radost ili strah?
‰‰15. Zapoinje igre sa vama, kao što su skrivalice
»kaži gde sam« ili pljeskanja »taši taši tanana«?
‰‰16. Traži utehu (pruža ruke da biste je podigli
kada je tužna)?
‰‰17. Koris izraze lica, radnje ili zvuke da uradi
ono što želi ili da protestuje?
Ako je 1 ili više odgovora »Ne« pozovite:
- patronažnu sestru svog deteta
- pedijatra svog deteta
- dežurni centar »Halo za zdravu bebu«.
Download

Fitnes za trudnice sledite svoje instinkte Kuhinja našeg