Spider.Net
Korisničko uputstvo
MFC-MIKROKOMERC /
WWW.EARHIVA.COM
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
-KORISNIČKO UPUTSTVO-
0
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Korisničko uputstvo...
Spider.Net
Sadržaj
1.
SPIDER.NET - POČETNI PROZOR ...................................................................................................... 4
2.
ARHIVA ........................................................................................................................................... 6
2.1.
3.
TIPOVI DOKUMENATA: ............................................................................................................. 6
2.1.1.
Potpisivanje dokumenata ............................................................................................... 17
2.1.2.
Dodeljivanje „vremenskog žiga“ dokumentima ............................................................... 18
2.1.3.
Kreiranje verzija dokumenta ........................................................................................... 18
2.2.
PREDMETI .............................................................................................................................. 20
2.3.
POSLOVNI PARTNERI .............................................................................................................. 25
2.4.
KATEGORIJE REGISTRATURSKOG MATERIJALA ........................................................................ 29
2.5.
ORGANIZACIONE JEDINICE .................................................................................................... 32
PRETRAGE ..................................................................................................................................... 34
3.1.
BRZA PRETRAGA..................................................................................................................... 35
3.2.
PRETRAGA PO ANOTACIJAMA ................................................................................................ 36
3.3.
PRETRAGA PO UNUTRAŠNJEM SADRŽAJU .............................................................................. 38
3.4.
PRETAGA PO KLJUČNOJ REČI .................................................................................................. 39
3.5.
PRETAGA PO KOMENTARU ..................................................................................................... 40
3.6.
PRETRAGA PO OSNOVNIM POLJIMA....................................................................................... 41
3.7.
PRETRAŽIVANJE PREDMETA ................................................................................................... 42
3.8.
PRETRAGA PO KATEGORIJAMA............................................................................................... 43
4.
PORUKE......................................................................................................................................... 44
5.
PODEŠAVANJA .............................................................................................................................. 47
1
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Korisničko uputstvo...
Spider.Net
5.1.
RAD SA KORISNICIMA ............................................................................................................. 48
5.2.
PROFILI .................................................................................................................................. 52
5.3.
PUTANJE ................................................................................................................................ 53
5.4.
DNEVNIK AKTIVNOSTI ............................................................................................................ 53
6.
KALENDAR-PODSETNIK ................................................................................................................. 54
7.
SELEKCIJA ...................................................................................................................................... 55
8.
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE SPEED SCAN PROGRAMA ................................................................... 56
9.
SPIDER.NET i još po nešto… .......................................................................................................... 61
2
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
Spider.Net program možemo pokrenuti dvostrukim klikom na ikonicu koja je izvučena na Desktop ili
preko Programs menija u Windows-u.
sl.br 1 .
Po pokretanju programa, otvara se prvi prozor za unos korisničkog imena i lozinke. Po unosu je
potrebno kliknuti na
ili Enter na tastaturi.
sl.br 2 .
Podatke o nalogu (username i password) korisnik dobija unapred, od administratora korisnika.
Opcija za odjavu i završetak rada u programu se nalazi na početnom prozoru ( prikazane na sledećoj slici
uputstva).
3
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
1. SPIDER.NET - POČETNI PROZOR
Po uspešnom prijavljivanju program otvara početni prozor aplikacije.
Na njemu razlikujemo sledeće celine:
4. ZAGLAVLJE
1. OSNOVNI MENI
2. LINIJA PUTANJE
3. IKONICE
sl.br 3 .
1. OSNOVNI MENI
Osnovni meni sadrži opcije za pristup i rad nad objektima u programu: Početna, Arhiva,
Pretrage, Poruke, Podešavanja, Pomoć. Neke od njih kao Arhiva i Pretraga sadže padajuci
meni se dok nam opcije Poruke, Podesavanja otvaraju sasvim novi prozor. Početna nas vraca na
početni pozor aplikacije ( sl. )
4
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
2. LINIJA PUTANJE
Služi kao pokazatelj na kojoj se lokaciji u samom programu nalazimo tj. u kom konkretnom
predmetu, tipu dokumenta ili pojedinačnom dokumentu radimo. Tako da, ako bismo iz
osnovnog menija birali redom opcije /ARHIVA / TIP DOKUMENTA/ pa odabrali konkretan
dokument, naše mesto bi bilo prikazano u liniji putanje kao:
3. IKONICE
; svaka od izvučenih
predstavljaju grafički prikaz najčešće korišćenih opcija
ikonica se takođe može naći kao podopcija u padajućoj listi osnovnog menija (1.) ( npr. Ikonice sa
desne strane Tipovi dokumenata, Predmeti, Poslovni partneri, Kategorije registaturskog materijala,
Organizacione jedinice su ujedno podopcije Arhive) ( sl. )
a ikonice sa leve strane (Brzo
pretraživanje, Pretraživanje po anotacijama, Pretraživanje po predmetima, Pretraživanje po kategorijama)
možemo naći kao padajuću listu opcije Pretraga u Osnovnom meniju. ( sl. )
)
4. ZAGLAVLJE
kao
poslednju
celinu
početnog
prozora
vidimo
zaglavlje
, sa nazivom, verzijom programa i opcijama u
gornjem desnom uglu
:
 Podaci o prijavljenom korsniku
 Opcija za odjavu
,
( o kojoj smo govorili prilikom prijavljivanja )
 Selekcija
(pruža dodatne mogućnosti rada na pojedinačnom dokumentu
npr. Premesti odabrane dokumente u organizacionu celinu, Kreiraj predmet na osnovu
selekcije, Kreiraj dokument od izabranih slika, Snimi na lokalni kompjuter, Pošalji email,
Isprazni selekciju). Detaljno objasnjenje se nalazi u zasebnom poglavlju Selekcija.
VAŽNO !
Prilikom završetka rada u aplikaciji NEOPHODNO JE prvo se odjaviti klikom na
pa tek potom
zatvoriti prozor aplikacije klikom na
u gornjem desnom uglu. Razlog leži u tome sto opcija
saopštava programu da je sesija (serija vezanih interakcija izmedju jednog klijenta i web server)
konkretnog korisnika zavrsena, sto je bitno zbog određenog broja korisnika koji u jednom trenutku mogu
5
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
biti prijavljeni programu. Ukoliko se neki korisnik ne odjavi, nego samo zatvori prozor programa,
njegovo korisničko ime će i dalje biti aktivno u programu, sesija zauzeta a time onemogućeno dalje
prijavljivanje i rad ostalih korisnika.
Posle odjave, pojavljuje se početni prozor aplikacije – za eventualno prijavljivanje sledećeg korisnika.
Na samom kraju, korisnik može klikom na u gornjem desnom zatvoriti prozor Internet Explorera.
Pošto smo se upoznali sa opcijama početnog prozora možemo krenuti dalje tako što ćemo detaljnije
objasniti opcije Osnovnog menija.
2. ARHIVA
U padajucem
meniju prva podopcija koju mozemo odabrati je Arhiva/Tipovi dokumenata:
.
2.1. TIPOVI DOKUMENATA:
3.
2.
Mogućnost promene pojedinačnog dokumenta: opcije su:
1.
EDIT - promenapodtaka u
pojedinačnom dokumentu
brisanje dokumenta
šalje pojedin. dokument u
Selekciju
Kreira NOVI POJEDINAČNI DOKUMENT U TIPU, npr. Uplatu
za konkretnog uplatioca Petra Jovanovića
Kreira NOVI TIP DOKUMENTA
sl.br 4 .
Na ovom prozoru razlikujemo 3 celine:
6
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
1. Sa leve strane okno u kome se nalaze svi tipovi dokumenata. U ovom primeru postoji samo jedan
tip: ‘Uplata’.
2. Sa desne strane se nalaze pojedinačni dokumenti konkretnog tipa, u ovom slucaju to bi bile
uplatnice za Mariju Petrović I Petra Jovanovića.
3. Iznad okna sa tipovima dokumenata se nalazi opcija Filter koja nam omogućava pretragu
postojećih tipova dokumenata. Dovoljno je uneti deo naziva tipa dokumenata I kliknuti na Filter.
Opcije zaokruzene crvenom bojom:
na sam tip dokumenta;
unos,
promene,
Dok se opcije zaokruzene zelenom bojom odnose na:
Selekciju pojedinačnog dokumenta.
brisanje I
unos,
promene,
filtriranje u odnose se
brisanje I
slanje u
U SpiderNet sistemu dokument predstavlja osnovnu jedinicu elektronske arhive.
Ipak, svaki pojedinačni dokument mora biti dodeljen nekom tipu baš kao što to je slučaj i sa fizičkom
dokumentacijom. Znamo da je obilje različite dokumentacije, koja postoji u svakom poslu, potrebno
organizovati i sistematizovati na neki način. Takvu raspodelu dokumenata je moguće preneti i u
Spider.Net sistem, budući da sam sistem može biti prilagođen konkretnim potrebama posla, različitih
klijenta. Samom klijentu je naime dozvoljeno nezavisno kreiranje tipova dokumenata, predmeta, partnera
i sl....
Kada govorimo o TIPOVIMA DOKUMENTA treba reći da se naš odabir Tipa ponovo oslanja na
potrebe prakse i svakodnevnog rada. Koja će se polja i vrsta podataka naći u svakom tipu takođe zavisi
od potreba posla i naše odluke. Npr. ukoliko radimo sa nalozima za uplatu, klasičnim uplatnicama koje su
nam svima dobro poznate, za njih možemo otvoriti poseban tip dokumenta ‘Uplatnice’. Dalje, znamo da
na svakom pojedinačnom nalogu postoje podaci o uplatiocu, svrsi i primaocu uplate, broju tekućeg
računa, iznosu, datumu i sl.....Koje od tih podataka je potrebno uneti u sistem, odlučujemo ponovo sami,
opet u zavisnosti od potreba posla. To mogu biti svi podaci ili samo neki npr. uplatilac, primalac i iznos.
Polja koja odaberemo nazivaju se bitna svojstva dokumenta, odnosno u programu Anotacije.
Dakle, unos novog tipa dokumenta započinjemo klikom na
koji nam otvara nam novi prozor.
(na slici br. u donjem levom uglu )
Razlikujemo 2 tabele:
1. gornju u kojoj definisemo sam Tip dokumenta
2. donju u koju unosimo i definisemo pojedinacne anotacije
7
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
1.
2.
sl.br5.
Vidimo da je prilikom definisanja samog tipa dokumenta potrebno uneti sledeće podatke:
Ime:
Nivo pristupa:
Osnovni tip:
Organizac. jedinica:
Podkategorija:
Delovodni tip:
ime tipa dokumenta
dokumentu će iz padajućeg menija biti dodeljen
odabrani nivo; nivo pristupa je u osnovi vezan za prava
i nivo pristupa korisnika tj. samo će korisnik, kome je u
okviru profila dodeljen odredjen nivo pristupa, moći da
vidi dokumente istog ili nižeg nivoa. Korisnik sa
navišim nivoom prostupa 'državna tajna' može videti
sve ostale nivoe; dok korisnik sa najnižim nivoom
pristupa 'javni dokument' ne može videti dokumente
kojima je dodeljen viši nivo pristupa. Pretpostavljeni
nivo pristupa prilikom kreiranja dokumenata i
dodeljivanja nivoa korisniku je 'javni dokument'
unosimo u slučaju da datom tipu postoji neki nadređeni
tip, npr. ako bismo imali iskreiran tip Ugovori pa se
potom javi potreba da kao zaseban tip kreiramo tip
aneksi ugovora, na ovom mestu bismo ta dva tipa
doveli u vezu ; dakle prilikom kreianja tipa aneksa kao
‘Osnovni tip’ iz padajućeg menija bismo odabrali tip
Ugovori. Na kraju bismo kao rezultat imali vezane sve
ugovore i njihove anekse.
tip dokumenta vezujemo za neku organizacionu
jedinicu npr. odeljenje/sektor naše firme
dati tip dokument svrstavamo u kategoriju
registraturskog materijala
potvrdom, dokumentima u ovom tipu će automatski
biti dodeljivani delovodni btojevi
8
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
Padajući meni (za Nivo pristupa:, Osnovni tip, Organizac. jedinice, Podkategorije) otvara opcije koje su već u
sistemu. Ukoliko se javi potreba da dodamo npr. novu org.jedinicu ili podkategoriju kojih u trenutku
unosa u sistemu nema, klikom na
kategeorije.
direktno stižemo do prozor za unos novog odeljenja ili
Da bi sistem zapamtio unete promene, ispod navedenih opcija vidimo i
kojim i završavamo rad
na našem novom tipu dokumenta ali tek pošto smo prethodno definisali barem jednu anotaciju. Sa
odustajemo od promena.
Anotacije dakle definišemo u donjoj tabeli. Opisujemo ih određenim vrednostima koje se u tabeli
pojavljuju zavisno od samog Tipa anotacije ( Tip anotacija treba razlikovati od Tipa dokumenta!!!) .
Neke vrednosti će biti zajedničke, dok se ostale razlikuju u zavisnosti od tipa.
Na samom početku dakle moramo znati koju vrstu podataka ćemo unositi u dato polje, da li je to samo
‘text’, ukoliko bismo unosili samo ime i prezime, da li će to biti JMBG ( u tom slučaju biramo tip
anotacije lični broj), da li unosimo broj koji može biti decimalan i negativan ( u tom slučaju biramo tip
ceo broj) i sl…Takvu informaciju programu saopštavamo odabirom Tipa anotacije
Tipovi anotacija su:
Text
Veliki tekst
broj
Ceo broj
Datum
Lični broj
Da/ne
Lista
Novčani iznos
Refernce
Link
Tabela
unos teksta
tekst koji može saržati do 400 karaktera
unos brojeva, celih, decimalnih
ceo broj koji može biti pozitivan, negativan ili 0
koristi se za datum, izbacuje mali kalendar za lakšu
pretragu
JMBG
ček box
formiramo naš padajući meni
polje za unos valute
ovom anotacijom upućujemo na tabelu
formira vezu, “link” sa drugim dokumentom
omogućava formiranje tabele
U narednoj tabeli vidimo kojim sve vrednostima (pored tipa) opisujemo anotacije, koje vrednosti su
zajedničke za sve tipove anotacija a koje različite, (vrednosti koje se razlikuju u donjem u primeru
zaokružene su crvenom bojom).
9
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
Ime
Vidljiva
Obavezna
Dužina
Broj decimala
Ime anotacije
na ovom mestu biramo tip, dakle da li je podatak koji
čemo unositi tekstualnog tipa, numeričkog, da li se radi o
valuti ili npr. JMBG-u
da li postoji podrazumevana vrednost npr. kod
državljanstva, pretpostavka je da se radi o državljanstvu
Srbije , pa bi smo dakle u ovo polje uneli “Srbja”
da li je anotacija vidljiva ili ne
da li je obavezna ili ne
maksimalna dužina karaktera za unos
broj prikazanih decimala
Ograničenje raspona
da li anotaciji dajemo opseg
Min raspon
ako definišemo opseg, koja je MIN vrednost opsega
Max raspon
ako definišemo opseg, koja je MAX vrednost opsega
Tip
Podrazumevana
vrednost
Lista vrednosti
Min
Max
Table field
Field
Drag drop
Tip dokumenta
vrednosti koje će se naći u našoj padajućoj listi ili kao
kolone naše tabele, unosimo u predviđeno polje odvajamo
zarezom i odmah unosimo sledeću , bez razmaka
MIN vrednost
MAX vrednost
Na koju tabelu upućujemo
Na koje polje u tabeli
link kreiramo prevlačenjem
biramo tip dokumenta na koji upućuje link
Zajedničke vrednosti, unos
potreban kod svih tipova
anotacija
anotacije tipa Text
anotacije tipa Number
anotacije
tipa
Number,
Integer, Date
anotacije
tipa
Number,
Integer, Date
anotacije
tipa
Number,
Integer, Date
anotacija tipa List i Table
anotacije tipa Novčeni iznos
anotacije tipa Novčani iznos
anotacije tipa reference
anotacije tipa reference
anotacije tipa LINK
anotacije tipa LINK
Po završenom unosu, anotaciju moramo snimiti na
u dnu prozora posle čega prelazimo ili na unos
sledeće anotacije i u tom slučaju ponavljamo navedene korake ili ukoliko smo završili sa dodavanjem
anotacija, snimamo ceo tip dokumenta klikom na
u gornjem delu prozora.
10
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
Na sledećem primeru prikazan je prozor sa kompletno unetim anotacijama I snimljenim tipom dokumenta
‘Rešenja o godišnjem odmoru’.
sl.br 6 .
Vidimo da se u dnu pojavljuje I treća tabela sa anotacijama koje smo definisali I vrednostima koje smo
dodelili svakoj od njih ( dakle Ime anotacije, Tip, Pretpostavljena vrednost ukoliko postoji, da li je
anotacija vidljiva ili ne I sl…). Ikonice sa desne strane
premeštamo gore ili dole, da je menjamo
ili obrišemo
omogućavaju da anotaciju
.
VAŽNO !
Kada govorimo o mogućnostima promene osobina anotacije treba reći da one svakako postoje. Izuzetak
je promena tipa anotacije koju sistem ne dozvoljava. Razlog je zaštita već unetih vrednosti. Zbog toga je
neophodno unapred dobro isplanirati vrstu podataka za unos i u skladu sa tim odabrati odgovarajuće
tipove anotacija.
Ovime smo u celini formirali novi tip dokumenta koji smo nazvali ‘Rešenja o godišnjem odmoru’.
Možemo proveriti da li se naš novi tip vidi i u prozoru Tipovi dokumenata.
11
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
sl.br 7 .
Pošto smo uspešno dodali novi tip dokumenta, sa ovog prozora, kao što smo rekli na početku, možemo
preći na unos (pojedinačnih) dokumenata za dati tip, klikom na
podatke o godišnjem odmoru zaposlene Sanje Lazović).
ili
(u ovom primeru unosimo
12
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
Klikom na
( u levom oknu glavnog prozora) ili
(u desnom oknu glavnog prozora, ispod već
unetih dokumenata), otvoriće se dakle novi prozor za unos pojedinačnog dokumenta:
1.
2.
3.
4.
5.
6
sl.br 8 .
Na njemu primećujemo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Traku sa alatkama;
Kartice (Atributi, Ključne reči, Predmeti);
Anotacije;
Komentare;
Opciju ‘Skeniraj’;
Opcije ‘Browse’ I ‘Dodaj’;
1. Traka sa alatkama:
u celini postaje aktivna tek pošto unesemo vrednosti anotacija. Unesimo npr:
Ime I prezime:
JMBG:
Radno mesto:
Sektor:
Od:
Do:
Sanja Lazović
unesite neki matični broj
unesimo ‘stručni saradnik’
unesimo ‘pravi I opšti poslovi’
klikom na polje otvara se mali kalendar za lakšu pretragu datuma, biramo
01.04.2011.
još jednom iz kalendara biramo datum (završetka godišnejg odmora)
15.04.2011.
13
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
Snimamo promene na
na gornjoj traci sa alatkama ili
(ukoliko nastavljamo sa
unosom nekog novog zapisa) i primećujemo da sada možemo koristiti i preostale opcije menija i to:
: automatski otvaramo poruku kojoj je naš dokumet dodat kao attachment
: šaje dokument u selekciju
: kreira PDF fajl
: kreira podsetnik u našem kalendaru
2. Kartice:
Kartica ’Atributi’
U kartici ’Atributi’ nalaze se osnovna polja koja će se popuniti automatski, ako je tako definisano, ili
unosom određenih podataka. Postoje sledeća osnovna polja: ’Broj dokumenta’, ’Partner’, ’Org.celina’,
’Datum dospeća’, ’Datum’, ’Tip dokumenta’, ’Nasledi dozvole’, ’Skeniraj’.
’Broj dokumenta’
broj korisnik sam ne može uneti niti menjati.
je broj koji program sam dodeljuje ovom dokumentu i taj
’Partner’ omogućava povezivanje ovog dokumenta sa određenim partnerom. Ovo se postiže
klikom na
pri čemu se otvara tabela za pretragu partnera kucanjem ključne reči i nakon toga se
izlistava spisak postojećih poslovnih partnera. Ako na tom mestu treba uneti savim novog partnera,
prozor za novi unos otvaramo klikom na
.
’Org.celina’ omogućava povezivanje organizacione jedinice sa dokumentom. Ovo se postiže
otvaranjem liste odabirom određene organizacione jedinice. Taj izbor u pojedinačnom dokumentu
nećemo moći da napravimo ukoliko smo za ceo tip dokumenta odabrali jednu OJ. U tom slučaju ćemo
.
videti sivo, neaktivno polje
’Datum dospeća’ automatski postavlja datum unosa novog dokumenta.
’Datum’ daje mogućnost za unos još jednog datuma u vezi sa dokumentom.
’Tip dokumenta’ pokazuje u okviru kog tipa kreirmo nov dokument.
’Nasledi dozvole’ omogućava da nov dokument ima sva prava kao i njegov tip .
’Skeniraj’ omogućava da dokument fizički automatski bude skeniran, dodat i prikazan u ovom
dokumetu.
14
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
Kartica ’Ključne reči’.
U okviru kartice ’Ključne reči’ može se definisati po kojim rečima je moguće vršiti pretragu na osnovu
kojih će biti pronađen dokument. Potrebno je uneti reč, kliknuti na ’dodaj’.
Reč će se pojaviti u
sledećem redu a poznate ikonice
i
će još jednom poslužiti za promenu ili brisanje ključne reči.
Kartica ’Predmeti’.
U okviru kartice ’Predmeti’, vidimo sa kojim predmetom je povezan dokument. Da bismo dokument
dodali u predmet prvo ga moramo poslati u Selekciju, klikom na
sa palete alatki. Dalje
povezivanje se vrši iz opcije ’Predmeti’ ali o tome više reči u zasebnom odeljku.
Za sada je bitno znati da sa kartice ’Predmeti’ vidimo kojim je sve predmetima dokument dodeljen kao i
da sa tog mesta možemo otvoriti sadržaj predmeta.
3. Anotacije
Na ovom mestu se nalaze anotacije koje smo definisali prilikom kreiranja tipa dokumenta; ovde unosimo
podatke sa fizičkog dokumenta.
4. Komentar
U ovo polje unosimo komentare i različite napomene bitne za dokumet; uneti komentar će takođe
poslužiti i kao kriterijum za pretragu.
5. Skeniraj
U dnu prozora, kao i kod kartice ’Atributi’, nalazi se opcija Skeniraj
slika ili samog dokumenta u okviru programa.
6. Opcije Browse
koja omogućava skeniranje
/ Dodaj
Ukoliko su dokumenti ili slike skenirani ranije, nezavisno od rada u programu omogućeno je i njihovo
ubacivanje u program, klikom na ’Browse’, kojom biramo fajl sa lokalnog računara i potom klikom na
opciju ’Dodaj’ koja obezbeđuje dodavanje fajla u dokument.
Na ovaj način dokumentu u našem primeru možemo dodati npr. sliku zapolene, dokument o godišnjem
odmoru, skeniranu diplomu. Uneti fajlovi se vide na desnoj strani prozora
strelicama premeštati gore ili dole
, obrisati krsticem
ili poslati u selekciju
i svaki od njih možemo
. Možemo ih izbrisati
15
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
sve zajedno opcijom
prozoru opcijom
u donjem desnom uglu ili pojedinačno otvoriti svaki od njih u novom
sl.br 9 .
Za rad sa skneniranim dokumentima I fotografijama predviđene su sledeće trake sa alatkama:
Podešavanje skenirane slike. Selektovana slika može i u prvom prozoru biti uvećana/umanjena klikom
na
/
, prema potrebama korisnika i vraćena na početnu, originalnu veličinu klikom na
.
Selektovana slika može da se rotira u levu ili desnu
stranu i takođe ima mogućnost da se obrne po
vertikali
i horizontali , za izgled dobijen u ogledalu.
i dekropovanje
. Ove opcije služe da se selektuje jedan
Pored se nalaze i opcije za kropovanje
određeni deo slike i potom uveća – kropovanje; odnosno da se slika vrati na originalni izgled –
dekropovanje. Kropovanje se vrši tako što se na tastaturi drži pritisnut taster Shift () dok se po slici
razvlačenjem mišem obeležava oblast koja treba da bude kropovana. Čim je deo slike obeležen, klikne se
na opciju za kropovanje i deo slike će biti isečen iz celine i uvećan. Originalna slika se neće izgubiti u
ovoj akciji, a za povratak na original, potrebno je kliknuti na opciju za dekropovanje.
Dalje, selektovanoj slici može da se poboljša izgled u vidu kontrasta i osveteljnja, preko opcija kontrasta
i osveteljnja
koje se takođe nalaze ispod slike. Pored je i opcija ’Zapamti’
koja omogućava da se podešavanja kontrasta i osvetljenja za tu sliku zapamte i prikažu kad god se slika
učita.
Ispod se nalaze opcije za prelazak sa skenirane slike na sliku u okviru istog dokumeta. Svaku od ovih
slika videćemo u zasebnom prozoru. Kretanje kroz skenirane slike u okviru jednog dokumenta (ukoliko
16
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
smo svaku od njih otvorili u posebnom prozoru) , postiže se klikom na na
sliku.
prvu ili prethodnu odnosno na sledeću ili poslednju
Takođe, iznad slike vidimo još jednu traku sa alatkama
elektronskog potpisa, vremenskog žiga, verzija dokumenta.
2.1.1.
kojima prelazimo na
koja se odnosi na kreiranje
Potpisivanje dokumenata
Softverski sistem Spider.Net omogućava elektronsko potpisivanje svih dokumenta u sistemu – digitalnih
slika dokumenata, izvorno kreiranih elektronskih fajlova (Word, Excel, PDF, ...), audio i video zapisa itd.
Selektovanjem opcije potpisi
izdaje se komanda za pokretanje procesa elektronskog potpisivanja
dokumenta. Preduslov je postojanje elektronskog sertifikata koji se može nalaziti na raznoraznim
nosačima (smart kartica, Flash memorija, server, ...).
1.
2.
sl. br. 10
sl. br. 11
4.
3.
sl. br. 12
sl. br. 13
Sistem prvo zahteva otvaranje i pregled dokumenta koji se potpisuje u cilju duple provere. Potom se
izdaje komanda Load Certificates kojom se očitavaju svi prisutni certifikati. Posle odabira - selektovanja
17
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
sertifikata kojim se potpisuje dokument izdaje se komanda Sign&Submit, čime se pokreće postupak
neposrednog potpisivanja.
Uz prihvatanje zahtevanih pravilnosti – politika, neophodno je izvršiti unos jedinistvenog sigurnosnog
PIN koda, čime sistem otpočinje potpisivanje dokumenta.
Informacija da je dokument potpisan su u vidu oznake – ikone
pojavljuje ispod slike potpisanog
dokumenta. Jedan elektronski dokument može biti potpisan od strane većeg proja elektronskih potpisnika.
Korisnici sistema u skladu sa svojim ovlašćenjima (dodeljenim pravima pristupa i aktivnosti) mogu
izvršiti verifikaciju svakog elektronskog potpisa u sistemu, selektovanjem istog duplim klikom.
2.1.2.
Dodeljivanje „vremenskog žiga“ dokumentima
Softverski sistem Spider.Net omogućava dodeljivanje „vremenskog žiga“ – Time Stemp, dokumentima.
Njime se neporecivo definišu datum, vreme i autor (elektronski sertifikat) kreiranog dokumenta.
sl. br. 14
Za aktiviranje ove opcije potrebno je selektovati polje
za definisanje datuma i vremena kreiranja
čime se izdaje komanda
dokumenta.
Verifikacija datuma, vremena i identitet elektronskog potpisnika, za korisnike koji imaju takva
ovlašćenja, se realizuje selektovanjem ispisa
.
2.1.3.
Kreiranje verzija dokumenta
Softverski sistem Spider.Net omogućava kreiranje verzija dokumenata – „verzioniranje dokumentata“,
čime se u sistemu arhiviraju sve verzije koje su digitalnih slika, odnosno sve verzije sadržaja pri kreiranju
elektronskih fajlova (Word, Excel, ...).
Za kreiranje – definisanje svake od verzija dokumenta potrebno je selektovati oznaku
pojavljivanje novog ispisa
, čime se inicira
. Selektovanjem samog ispisa otvara se pomoćni
18
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
„prozor“ – „Kreiraj novu verziju“ koji pruža mogućnost „čekiranja“ opcije za dodeljivanje vremenskog
žiga
, kod onih dokumenata koja ga od ranije ne poseduju.
sl. br. 15
Pregled svih postojećih verzija dokumenta se dobija selektovanjem oznake
, posle čega se pojavljuje
polje
u kojem se nalaze sve postojeće verzije dokumenta. Za pristup željenoj
verziji dokumenta potrebno je u gore prikazanom polju selektovati istu, posle čega se pojavljuje opcija
. Selektovanjem plave diskete
, pristupa se konkretnoj verziji dokumenta.
Pošto smo obradili sve opcije koje se mogu naći u okviru jednog dokumenta, unos dokumenta u našem
primeru bio bi završen. Možemo se još vratiti na prozor Tip dokumenata i proveriti kako se naš dokumet
sada vidi.
sl. br. 16
Uspešno smo dodali dokument ‘Rešenje o godišnjem odmoru’ za zaposlenu Sanju Lazović našem Tipu
dokumenta ‘Rešenja o godišnjem odmoru’.
19
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
Sledeća opcija u padajuceoj listi osnovnog menija koju mozemo odabrati je:
2.2. PREDMETI
U osnovnom meniju, sledeća podopcija, opcije Arhiva jesu PREDMETI
Predmeti predstavljaju svojevrsne dosije koji mogu sadržati različite tipove dokumenata. U jednoj firmi,
u predmete se smeštaju svi spisi i akta koji se tiču tog predmeta. Na ovaj način se postiže odgovarajuća i
potrebna organizacija službene dokumentacije.
U SpiderNet sistemu, takođe je moguće definisati predmete tako da oni sadrže odgovarajuća dokumenta
različitih tipova dokumenata koja se tiču samo tog predmeta.
Pregled postojećih predmeta, u SpiderNet programu postiže se otvaranjem menija Arhiva »Predmeti u
ili u početnom prozoru klikom na sličicu žute fascikle
osnovnom meniju
Predmeti, kojima se otvara poseban prozor sa svim već unetim tipovima predmeta.
, iznad koje piše »
sl. br. 17
Kao i kod tipova dokumenata, i kod Predmeta
20
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
u oknu sa leve strane vidimo listu tipova predmeta
sa desne spisak predmeta
iznad opciju za filtriranje
;
za odabrani tip;
i pretragu tipova predmeta po nazivu.
U oknu sa leve strane opcije zaokruzene crvenom bojom:
unos,
promene,
opcija
filtriranje iznad okna sa tipovima predmeta odnose se na sam Tip predmeta;
Opcija
zaokružena zelenom bojom se odnosi na unos pojedinačnog predmeta u datom tipu.
brisanje I
U oknu sa desne strane sve opcije (zaokruzene zelenom bojom) odnose na pojedinačni predmet
u okviru tipa :
unos,
promene,
brisanje I
slanje u Selekciju
Unos novog Tipa predmeta
Pri kreiranju novog tipa predmeta, kao i kod tipova dokumenata potrebno je definisati sam tip predmeta i
uneti potrebne anotacije. Postupak je isti kao i kod tipova dokumenata. Anotacije bi bile zajedničke
vrednosti za sve tipove predmeta. (U navedenom primeru ( sledeća slika) kreirali smo novi tip predmeta
‘Žalbe’ a kao anotacije odabrali Ime i prezime, JMBG i Datum).
sl. br. 18
Naravno, pošto smo uneli i snimili svaku anotaciju pojedinačno, moramo snimiti i ceo tip predmeta, posle
čega nas program automatski vraća na početni prozor, odakle možemo birati opcije za unos novog
pojedinačnog predmeta
Unos novog predmeta, pogledajmo prozor:
21
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
sl. br. 19
Neke od opcija za rad i polja za unos su nam poznate iz Tipova dokumenata
Traka sa alatkama
sl. br. 19/1
prikazuje ikonoce koje su nam sada već poznate.
Novina su ikonic
koja otvara nov predmet i
koja nam u zasebnom prozoru otvara
sadrzaj predmeta sa spiskom karakteristika u oknu
sa desne strane.
Podaci o predmetu
Ove opcije su zajedničke za sve predmete; ( za
razliku od anotacija). Neophodno je popuniti polje
‘Oznaka’
koje zapravo predstavlja naziv
konkretnog predmeta jer sistem neće dozvoliti
snimanje predmeta bez ovog podatka;
sl. br. 19/2
Nivo pristupa - kao i kod Tipova dokumenata, nivo
pristupa je u osnovi vezan za prava korisnika tj.
samo će korisnik, kome je u okviru profila dodeljen
odredjen nivo pristupa, moći da vidi dokumente
istog ili nižeg nivoa.
Numerička oznaka - unos oznake koju predmet
ima po internoj evidenciji
22
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Korisničko uputstvo...
Spider.Net
Arhivska oznaka - unos oznaka i numeracije po
Zakonu o arhivskoj građi
Org.celinu – predmet vezujemo za OJ
Beleške – polje za unos dodatnih proizvoljnih
napomena
Vidimo još i pokazatelj u kom tipu predmeta se
nalazimo kao i da li predmet nasleđuje privilegije
celog tipa. Nakon ovako kreiranog predmeta,
potrebno je da on bude sačuvan, što se postiže
klikom na opciju Snimi.
sl. br. 19/3
sl. br. 19/4
Anotacije na ovom mestu unosimo podatke za
svaki pojedinačni predmet ; Anotacije smo za dati
tip predmeta definisali u prethodnom prozoru, u
postupku koji je identičan kao i kod tipa
dokumenata
Ubaci novi sliku sadrži opcije za unos i skeniranje
koje su nam takođe poznate; možemo dakle
skenirati dokumet, dodati već skenirani sa lokalnog
računara (opcijama ‘browse’, pa ‘dodaj’); kao
novinu u okviru Predmeta, vidimo i opciju ‘dodeli
sliku’
kojom dodeljujemo sliku iz
Selekcije.
Fascikle U okviru svakog predmeta, kao njegove
podceline, možemo kreirati i fascikle. One
predstavljaju karakteristiku predmeta. Ovde je
važno da su i dokumeti i predmeti u okviru iste
organizacione jedinice.
sl. br. 19/5
Fascikle kreiramo unosom imena fascikle u
predviđeno polje i potom jednostavnim klikom na
opciju ‘Dodaj novu fasciklu’. U nastavku vidimo
prikazanu strukturu unetih fascikli. U okviru svake
fascikle mogu da se nalaze njoj dodeljeni dokumeti
ukoliko se poklapaju po organizacionim
jedinicama.
Za unos dokumenata u fasciklu neophodno je prvo
označiti samu fasciklu. Da se nalazimo na
23
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
odgovarajućem mestu videćemo ako je fascikla
naglašena zelenom bojom. Potom se vraćamo ne
prethodno okno ‘Ubaci novu sliku’ i opcije
‘Dodeli’, ‘Skeniraj’, ‘Odaberi’, ‘Dodaj’.
Ikonice koje vidimo pored imena glavnog predmeta
označavaju:
i fascikle
- u zasebnom prozoru otvara sadrzaj predmeta
sa spiskom karakteristika u oknu sa desne strane.
- od dodeljenih dokumenata kreira PDF fajl
- sadržaj predmeta šalje u Selekciju
- mogućnost da izmenimo fascikle
- mogućnost da obrišemo fasciklu
Kreiranje novih dokumenata u predmetu
sl. br. 19/6
Paleta sa alatkama u desnom oknu nudi sasvim nove opcije.
Na ovom mestu našem predmetu pre svega možemo dodati dokumente
,
Klikom na ‘dodeli’ otvara nam se mali prozor za dijalog
koji nam prokazuje sadržaj selekcije i
iz koga ćemo birati dokumet. Preduslov je dakle da pojedinačni dokument posaljemo u selekciju,
klikom na
iz Tipova dokumenata).
Da podsetimo, predmetu mogu biti dodeljeni dokumenti različitih tipova.
Sledeća opcija kreira dokumenta od nedodeljenih slika i fajlova.
Ona se odnosi na slike i fajlove koji su prikazani na desnoj strani prozora.
međuprozor za dijalog
.
. Otvoriće nam se
u kome biramo tip dokumenta, unosimo oznaku i potom odlučujemo da
24
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
li će se naš novi dokumet naći u samom predmetu ili u nekoj od fascikli. Unos završavano klikom na
.
Novi dokumet kroz predmet možemo napraviti klikom na
mali prozor za dijalog
. Kao I u prethodnom primeru otvoriće se
u kome biramo tip dokumenta I fasciklu.
Opcije za rad sa slikom
, kreiranje vremenskog žiga I elektronskog potpisa
identične kao I kod Tipova dokumenata.
Sve promene moraju biti snimljne
su
.
Ovime bismo završili unos predmeta rad sa opcijama sa kojima se srećemo pri njegovom unosu.
Sledeća podopcija u padajućoj listi Arhive osnovnog menija koju mozemo odabrati je:
2.3. POSLOVNI PARTNERI
U okviru SpiderNet programa moguće je evidentirati poslovnog partnera koji sarađuje sa firmom. Ovo
omogućava i pravljenje svojevrsnog adresara svih poslovnih partnera, bez obzira da li se vezuju za
određenu dokumentaciju ili ne.
Do obrasca za unos dolazimo na 2 načina:
Kroz osnovni meni odabirom Arhiva/Partneri
, ili na početnom ekranu, klikom na ikonicu
.
Odabirom navedenih opcija, otvaramo obrazac za unos i pretragu partnera. Na njemu vidimo
postojeće partnere, podatke o tipu (da li se radi o fizičkom licu ili o kompaniji), grad, ime i prezime
ukoliko se radi o pojedincu. Takođe na ovom obrascu razlikujmo sledeće opcije:
25
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
sl. br. 20
opcija za unos novog partnera
filtriranje postojećih partnera po imenu I gradu
promena podataka o partneru
brisanje partnera
I na kraju ‘hyperlink’; otvara pojediačne dokumente koji su vezani za datog partnera.
(Podsećamo, partnere I dokumente vezujemo prilikom unosa samog dokumenta, kada na
kartici Atributi u polju Partneri)
Klikom na
otvara nam se sledeći prozor, prozor za unos podataka o konkretnom
partneru. Razlikujemo 4 grupe podataka:
‘Osnovne podaci’, obuhvataju: Ime, prezime ( ime će služiti kao kriterijum za pretragu prilikm
vezivanja za dokument) Adresa, Grad, Poštanski broj, Država, Email.
2. ‘Podatke o delatnosti’ potrebno je da se unesu sledeći podaci: Šifra delatnosti, Poreski broj,
Nalog.
3. ‘Tip partnera’ selektuje se da li je partner ‘Pravno lice’ ili ‘Fizičko lice’
4. ‘Kontakt’ treba da se unese ‘Telefon’ i ‘Odgovorna osoba’ ukoliko se radi o pravnom licu.
1.
26
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
1.
3.
2.
4.
sl.21
Takođe, još jednom srećemo poznate opcije:
komandu za čuvanje unetog ili promenjenog zapisa;
čuva zapis I odmah otvara novi prozor za unos novog partnera;
Otvara novi prozor sa listom svih dokumenata koji su vezani za tog partnera, ukoliko ih
ima.
Klikom na
otvara se dakle sledeći prozor:
sl. 22
27
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Korisničko uputstvo...
Spider.Net
Ispod prikazane liste dokumenata možemo primetiti još 2 opcije ‘Povratak na partnera’ i ‘Povratak na
listu partnera’. Klik na opciju ‘Povratak na partnera’, vraća nas na prozor u kome su prikazani osnovni
podaci vezani za tog partnera (sl.21 ), dok nas klik na opciju ‘Povratak na listu partnera’, vraća na spisak
svih partnera (sl 20).
28
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
Sledeća opcija u padajućoj listi osnovnog menija koju mozemo odabrati je:
2.4. KATEGORIJE REGISTRATURSKOG MATERIJALA
Registratruski materijal predstavlja sav materijal koji se vodi kao službena akta I koja se odlaže na
jedno mesto radi lakše evidencije. Način organizovanja registraturskog materijala zavisi isključivo od
same firme koja prema svojim potrebama, a u skladu sa propisima, organizuje svoja dokumenta.
Do obrasca za unos i definisanje kategorija dolazimo na 2 načina:
Kroz osnovni meni odabirom Archiva/Kategorije
, ili na prvom ekranu, klikom na ikonicu
.
Otvara nam se osnovni prozor sa pregledom postojećih i unos novih kategorija. I na ovom prozoru još
jednom srećemo poznate ikonice:
edit, izmena postojećih podataka,
brisanje postojećih kategorija,
unos nove kategorije
sl 23.
29
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
Klik na
otvara sledeći prozor za unos detalja o kategoriji.
sl. br. 24
Od podataka unosimo ‘naziv kategorije’ i ‘brojnu oznaku’. A od opcija ponovo imamo snimi
I
… koje su obavezne ukoliko želimo da sačuvamo podatke. Sa desne strane vidimo
, opciju za unos podkategorije, koja da bi postala aktivna, moraju prethodno biti uneti i
snimljeni podaci o osnovnoj kategoriji (sa leve strane) .
Klikom na
otvaramo prozor za unos detalja o podkategoriji
1.
2.
sl br 25
30
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
Od podataka za podkategoriju (br.1) unosimo: ‘ naziv’, ‘duzinu skladištenja’ date podkategorije u
godinama i ‘mesto čuvanja’, kao informacija gde je dokumentacija smeštena u fizički u svom izvornom
obliku. (Na ovon primeru vidimo da je vreme skladištenja za ‘podkategoriju 1.1’ 2 godine i da se dokumentacija
nalazi na IV spratu u kancelariji 405).
Po promeni ili unosu podataka, još jednom je obavezna opcija
izmene ostale zapamćene.
ili
kako bi naše
U donjem delu prozora (br.2) vidimo listu tipova dokumenata koji su svrstani u datu podkategoriju. U
ovom slučaju to su ‘Rešenja o godišnjem odmoru’. Klik na naziv tipa dokumenta nas vraća u prozor sa
svim tipovima ( putanja bi bila:
).
Ovde možemo napomenuti da određen tip dokumenta definišemo kao kategoriju registraturskog
materijala (vezujemo ih) prilikom kreiranja samog tipa dokumenta.
31
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
Sledeća opcija osnovnog menija u padajućoj listi Arhive koju mozemo odabrati je:
2.5. ORGANIZACIONE JEDINICE
Organizacione jedinice (organizacione celine, departmani) predstavljaju jedinice unutrašnjeg uređenja
firme - organizacionu strukturu firme poput odeljenja, sektora, filijale, ekpoziture, franšize i sl. Svaka
organizaciona jedinica se definiše i nastaje prema potrebama same firme, u kojoj se takođe definišu i
poslovi. Svi poslovi zahtevaju određeno vođenje službenih akta i različite vrste evidencije dokumentacije.
U okviru SpiderNet sistema moguće je definisati svaku organizacionu jedinicu koja postoji u firmi.
Razlozi za to su jasni: da bi se dokumenta kategorizovala i prema organizacionim jedinicama, da bi
odgovarajuća pretraživanja dokumenata bila efikasnija i preciznija.
Do obrasca za unos i definisanje organozacionih jedinica dolazimo na 2 načina:
Kroz osnovni meni odabirom Arhiva/Organizacione jedinice
klikom na ikonicu
, ili na prvom ekranu,
.
Otvara nam se prozor sa pregledom postojećih i mogućnošću unosa novih organizacionih jedinica. Još
jednom, poznate ikonice nam omogućuju:
edit, izmena postojećih podataka,
brisanje postojećih jedinica,
unos nove org. jedinice
sl.br 26 .
32
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
Klikom na
otvara nam se sledeći prozor u kome unosimo podatke o organizacionoj
jedinici (1.) i to naziv, opis i lokaciju-adresu OJ.
1.
2.
sl. br. 27
Promene snimamo sa
ili sa
ukoliko nastavljamo dalje sa unosom novih jedinica.
U donjem delu obrasca (2.) vidimo listu pojedinačnih dokumenata koji su dodeljeni toj oraganizacionoj
jedinici. ( U ovom primeru to je dokument br. 35 u okviru tipa dokumenta Rešenje o godišnjem odmoru ).
Klikom na broj dokumenta ‘35’ otvara nam se konkretan dokumet u okviru samog tipa dokumenta.
sl. br. 28
33
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
Sledeća opcija osnovnog menija odnosi se na:
3. PRETRAGE
Pravu prednost elektronske arhive korisnik uočava kada se nađe u situaciji da pronađe dokument, među
nekoliko stotina, ili čak hiljada, dokumenata.
Spider.NET omogućava pretraživanje po različitim kriterijumima: anotacijama, ključnim rečima,
komentarima, osnovnim poljima, kategorijama, predmetima, i brzo pretraživanje.
Do svake od navedenih pretraga možemo doći kroz glavni meni
izvučene su i ikonice: brzo pretraživanje
. Za najčešće korišćene pretrage
, pretraga po anotacijama
, pretraga predmeta
.
Klikom na pretragu otvara se prozor sa 8 kartica, po jedna za svaku pretragu. Kartica tražene pretrage je
naznačena. Pojavljuju se i polja koje ćemo koristiti kao kriterijum pretrage.
sl. br. 29
Rezultati pretrage bivaju izlistani u donjem delu prozora i možemo ih otvoriti klikom.
34
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
U tabeli mogu biti izlistani I rezultati različitih pretraga ( ukoliko su pretrage istog tipa, npr. sve pretage
su po anotacijama). Prikaz rezultata možemo uređivati korišćenjem padajućeg menija na donjoj levoj
strani prozora koji nam nudi sledeće opcije: Novo, Unija, Presek, Bez prethodnih i Bez novih





Novo - nova pretraga
Unija – u rezultat pretrage uključeni su svi rezultati ove i naredne pretrage
Presek – rezultat pretrage su samo zajedničke vrednosti ove i naredne pretrage
Bez prethodnih - u rezultat pretrage uključeni su rezultati naredne pretrage izuzimajući sve
rezultate sadašnje pretrage;
Bez novih - u rezultat pretrage uključeni su samo rezultati sadašnje pretrage bez rezultata sledeće
pretrage.
Na kraju, postoji mogućnost da rezultate pretrage (ukoliko postoji potreba za kreiranjem različitih
izveštaja) izvezemo u Excel, PDF, HTML, XML, odabirom iz menija u donjem desnom uglu i klikom na
’izvezi’.
3.1. BRZA PRETRAGA
. Polje koje se ovde može videti
Pored osnovnog menija, za brzu pretragu je izvučena i ikonica
jeste Traži tekst. Po unosu parametara, dela sadržaja dokumenta klikom na dugme Traži, aplikacija
izbacuje spisak predmeta koji zadovoljavaju uneti kriterijum.
sl. br. 30
35
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
3.2. PRETRAGA PO ANOTACIJAMA
Pored osnovnog menija, za pretragu po anotacijama je izvučena i ikonica
.
sl. br. 31
Na početku pretrage po anotacijama biramo da li se pretraga odnosi na Tip dokumenta ili Tip predmeta.
Potom biramo konkretan tip. Po izboru tipa izlistaće se anotacije koje dati tip ima.
Na ovom mestu još jednom uviđamo značaj dobro definisanih anotacija jer sada svaka od njih postaje
zaseban kriterijum/uslov pretrage. Takođe u jednoj pretrazi možemo zadavati I više uslova, što će dodatno
precizirati pretragu. Ukoliko nam npr. treba podatak o određenom primaocu uplate I iznosima uplate
većim od 10.000. Tada bismo u navedenom primeru unosili sledece podatke, u polja:
Primalac = Telekom
Iznos > 10.000
U donjoj tabeli bismo videli rezultate.
Padajući meni kojim postavljamo uslov za svaku anotaciju sadrži sledeće vrednosti,
36
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
Sadrži
Počinje
Završava se
=
!=
<
<
>
>
Jednaka je
Nije jedna
manja
manja
jednaka
veća
Veća
jednaka
I
I
tako da npr. možemo tražiti koja anotacija nije jednaka vrednosti koju zadamo.
37
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
3.3. PRETRAGA PO UNUTRAŠNJEM SADRŽAJU
Prozor za pretraživanje po unutrašnjem sadržaju dobija se i prilikom pokretanja menija ’Pretraživanje’ a
zatim biranjem opcije ’Unutrašnji sadržaj’
sl. br. 32
Za pretraživanje dokumenata po unutrašnjem sadržaju, neophodno je da se skenirana dokumenta
podvrgnu postupku optičkog prepoznavanja karaktera (OCR), čime zapisi sa dokumenata dobijaju
mogućnost da budu promenjeni (sa aspekta pretrage).
Polja koja se ovde mogu videti jesu Tip dokumenta i Ključna reč. Ključna reč predstavlja pojam za koji
se sa sigurnošću zna da se nalazi u dokumentu koji se pretražuje. Po unosu parametara, klikom na dugme
Traži, aplikacija izbacuje spisak predmeta koji zadovoljavaju unete kriterijume.
38
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
3.4. PRETAGA PO KLJUČNOJ REČI
Ključne reči su atributi dokumenta, koji nisu određeni njegovim tipom. Jednom dokumentu, koji pripada
nekom od tipova, može se pridružiti neograničen broj pojmova, koji nemaju veze sa tim tipom, ali
korisniku mogu da omoguće lak i brz pristup dokumentu.
sl. br. 33
Za pretraživanje dokumenata po ključnim rečima, potrebno otvoriti meni ’Pretraživanje’ a zatim birati
opciju ’Po ključnim rečima’. U prozoru koji se otvorio prikazana je kartica za pretragu, Ključne reči. Iz
padajuće liste ’Tip dokumenta’ može se (ali nije neophodno) izabrati tip dokumenta ukoliko znate kom
tipu pripada traženi dokument. Ispod toga je polje za unos ključne reči. Nakon što ste je otkucali kliknite
na opciju Dodaj. Pretragu je moguće vršiti po više ključnih reči istovremeno. Za to je potrebno kliknuti na
dugme (ILI) ili (I), a zatim ponovo otkucati ključnu reč i pritisnuti dugme Dodaj. Izabrane ključne reči se
pojavljuju u polju Kriterijum. Klikom na neku od unetih ključnih reči ona se briše. Klikom na dugme
Traži, pojavljuje se rezultat.
39
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
3.5. PRETAGA PO KOMENTARU
Ovo je još jedna mogućnost, koja korisniku daje priliku da bliže opiše neki dokument. Pretraga Po
komentarima je moguća ukoliko ste prethodno uneli komentar u okviru određenog dokumenta.
Za pretraživanje po komentarima potrebno je otvoriti meni ’Pretraživanje’ a zatim birati opciju ’Po
komentarima’. U prozoru koji se otvorio prikazana je kartica za pretragu Komentari.
sl. br. 34
Još jednom možemo ali nije neophodno izabrati tip dokumenta ukoliko znamo kom tipu pripada traženi
dokument. Zatim u polju Traži tekst unosimo bar jednu reč koja je sadržana u napisanom komentaru, bez
obzira gde se ta reč nalazi u rečenici, a zatim kliknuti na dugme Traži.
40
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
3.6. PRETRAGA PO OSNOVNIM POLJIMA
sl. br. 35
Za pretraživanje po osnovnim poljima potrebno je otvoriti meni ’Pretraživanje’ a zatim birati opciju ’Po
osnovnim poljima’.
Polja koja su data u ovom prozoru predstavljaju polja koje svaki dokument ima i nalaze se u atributima.
Između ostalog ponuđen je izbor Tipa dokumenta, Partnera. Ne treba napominjati, da će pretraga biti
preciznija, ukoliko se unese veći broj parametara. Po unosu podataka, klikom na dugme Traži, dobija se
lista dokumenata, koji zadovoljavaju unete parametre.
41
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
3.7. PRETRAŽIVANJE PREDMETA
sl. br. 36
Prozor za pretraživanje po predmetima dobija se i prilikom pokretanja menija ’Pretraživanje’ a zatim
biranjem opcije ’Pretraživanje predmeta’ ili klikom na sličicu u početnom prozoru
piše ’Pretraživanje predmeta’.
iznad koje
Polja koja se ovde mogu videti su Naziv, Numerička oznaka, Arhivska oznaka Tip predmeta i Beleška. (
polje naziv u pretrazi odgovara polju ’oznaka predmeta’ u samom predmetu). Što više parametara
unesete, pretraga će biti preciznija. Po unosu parametara, klikom na dugme Traži, aplikacija izbacuje
spisak predmeta koji zadovoljavaju unete kriterijume.
42
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
3.8. PRETRAGA PO KATEGORIJAMA
Prozor za pretraživanje po kategorijama dobija se i prilikom pokretanja menija ’Pretraživanje’ a zatim
biranjem opcije ’Pretraživanje kategorija’
Polje koja se ovde može videti jeste Tekst za pretraživanje. Po unosu parametara, celog naziva kategorije
i klika na dugme Traži, aplikacija izbacuje spisak kategorija sa traženim nazivom.
sl. br. 37
43
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
Sledeća opcija osnovnog menija odnosi se na:
4. PORUKE
Korisnici programa mogu međusobno da komuniciraju u okviru samog programa putem opcije za slanje
poruka.
Do osnovnog prozora za rad sa porukama dolzimo na 2 načina:
klikom na opciju ’Poruke’ na liniji osnovnog menija
ili putem izvučene ikonice
.
Na osnovnom prozoru za poruke razlikujemo: meni sa opcijama (1.) i listu primljenih poruka (2.)
1.
2.
sl. br. 38
Opcije
/
otvaraju nam zasebne prozori sa listama primljenih / poslatih poruka. Za
svaku poruku uočavamo I dodatne podatke: Datum poruke (predstavlja datum kada je poruka primljena), Od
(odnosi se samo na Inbox i, predstavlja pošiljaoca poruke)/Za (odnosi se samo na Outbox i predstavlja primaoca
poruke), Naslov (predstavlja naslov poruke), Ističe (datum isteka poruke) i na kraju opcija Obriši u
nastavku, koja omogućava trajno brisanje odabrane poruke.
otvara prozor za kreiranje
nove poruke.
44
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
Pojedinačnu poruku otvaramo klikom na naziv poruke. U novom prozoru su prikazani sadržaj i detalji kao
i opcije za rad sa konkretnom porukom.
sl. br. 39
vraća na listu primljenih poruka;
otvara nov prozor za kreiranje nove poruke;
pošiljaocu;
dalje prosleđivanje poruke
vraća nas na listu poslatih poruka;
služi za brisanje poruke;
odgovor
koji primećujemo u svim prozorima koji se
Kreianje nove poruke započinjemo opcijom
odnose na komunikaciju poštom, dakle u Inbox-u, Outbox-u ili nekoj već otvorenoj poruci. Ona otvara
novi prozor za unos sadržaja poruke, primaoca, priloga i sl...
45
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
sl. br. 40
Za odabir primaoca koristimo padajući meni. Primaoci mogu biti samo korisnici sistema i automatski
bivaju uneti
dodajemo novi red za odabir sledećeg primaoca dok ga sa
možemo obrisati. Title
Klikom na
označava naslov poruke. Za dalji rad sa porukom na raspolaganju su nam I opcije
Opcijom
šaljemo poruku.
46
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
5. PODEŠAVANJA
Na početku treba napomenuti da su opcije u okviru podešavanja dostupne samo Administratoru korisnika
i Administratoru arhive. Podešavanja sadrže opcije: rad sa korisničkim nalozima, profilima, putanjama I
pregled liste aktivnosti.
Prozor
za
Podešavanja
pokrećemo
sa
glavne
linije
menija
.
sl. br. 41
Primećujemo izvučene ikonice za rad sa :
korisnicima,
profilima,
putanjama I
dnevnikom aktivnosti
47
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
5.1. RAD SA KORISNICIMA
Klikom na ikonicu korisnici
, otvara se prozor
sl. br. 42
na kome vidimo listu svih korisnika, sa nazivima korisničkih imena, e-mailomI podatkom da li je
korisnik aktivan ili ne.
Dalje, u ovom prozoru nam je omogućena I pretraga korisnika
I to:
 korisnika po korisničkom imenu
(da bi pretraga bila uspešna neophodno je
uneti korisničko ime u celini npr. User 1. Ukoliko unesemo samo deo imena pretraga će pokazati da nema
rezultata)
 kao i pretraga po profilima
dodeljeni odabranom profilu.
Komanda
gde ćemo kao rezultat pretrage dobiti sve korisnike koji su
nas vraća na listu svih korisnika.
48
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
Ispod liste svih korisnika primećujemo komandu
novog korisnika.
koja nam u novom prozoru omogućava unos
sl. br. 43
Pored osnovnih podataka o korisniku kao što su korisničko ime, lozinka, email, sms, nivo pristupa,
organizaciona jedinica koje unosimo, moramo definisati i Tip korisnika.
Tip korisnika je vezan za nivo ovlašćenja I korisničkih prava u odnosu na rad u sistemu. Kom tipu će
pripadati konkretni zaposleni zavisi od unutrasnje organizacije, opisa, raspodele posla I odgovornosti I
stvar je internog dogovora u okviru same firme.
Sam program nudi 4 tipa korisnika:

Gost (Guest). - ima samo mogućnost pregleda pojedinih elemenata u okviru SpiderNet sistema.
Početni prozor ovog korisnika ne sadrži meni koji bi mu omogućio ulazak u određene opcije.

Korisnik (User), Korisnik koji je definisan kao regularan korisnik (User), nema prava pristupa
opcijama ’Podešavanja’ preko kojih se obezbeđuju nivoi dozvola korišćenja programa, dok u
svim drugim opcijama ima onoliki nivo pristupa koliko Administrator korisnika omogući svakom
korisniku.

Administrator korisnika (User Admin) i - ima sva prava oko upravljanja korisničkim nalozima,
kao i kreiranje/brisanje naloga, dodeljivanje/ukidanje privilegija , prava u nivou pristupa u
49
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Korisničko uputstvo...
Spider.Net
korišćenju tipova dokumenata, samih dokumenata, predmeta, partnera i podkategorija u sistemu;
mogućnost kriranja Profila.

Administrator arhive (Archive Admin), ima mogućnost korišćenja određenih opcija vezanih za
arhivu (Putanje i Dnevnik akcija)
Dodeljivanje profila korisniku
Korisniku dodeljujemo profil iz prozora ’Podaci o korisniku’, odabirom iz padajućeg menija i klikom na
’dodeli’
korisnika koristeći opciju
. Da bi opcije profila poslate aktivne potrebno je prvo snimiti unos novog
.
50
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
Dodeljivanje dozvola korisniku
Na prozoru za unos korisnika vidimo 2 opcije
strane
sa desne strane i
sa leve
U ovom prozoru biramo tip dozvole (da li se
dozvola odnosi na tip predmeta, tip dokumenta,
pojedinačni predmet, dokument i sl..) i
pojedinačne dozvole (koje će korisniku
omogućiti da npr. Pregleda dokumente, unosi
nove, vrši izmene i (sl.44))
Prozor sa leve strane je prikaz svih dozvola koje
smo dodelili. Na ovom mestu takođe možemo
dozvole brisati/menjati ukoliko se javi potreba,
klikom izmeni / obriši
.
(sl.45)
Svaku promenu naravno moramo sačuvati
.
Takođe, sa ovih prozora se možemo vratiti na podatke o korisniku
korisnicima
.
ili svim
51
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
5.2. PROFILI
Profil predstavlja skup unapred definisanih dozvola i prava pristupa nad objektoma. Dodeljivanjem
profila korsniku, dodeljuju mu se i privilegije koje dati profil ima što je značajno u situaciji kada velikom
broju korisnika moramo dodeljivali identične privilegije. Klik na profile
, otvara prozor
koji sadrži listu postojećih profila. Opcija
otvara sledeći prozor u kome
unosimo podatke o profilu.
sl. br. 46
Od podataka je potrebno uneti ‘Naziv’ I ‘Opis
profila’ .
Potom profilu dodeljujemo dozvole, klikom na
i
(sl. br. 47)
Opcija
otvara prozor u kome,
(kao i prilikom dodele prava korisnicima)
biramo tip dozvole (na koji objekat se dozvola
odnosi) a potom i pojedinačne dozvole za svaki
tip.
(sl. br. 48)
Opcija
(kao i prilikom dodele
prava korisnicima) nam u novom prozoru
izlistava sve već dodeljene dozvole.
(sl. br. 49)
52
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
5.3. PUTANJE
(sl. br. 50)
Preko opcije Putanje, Administrator arhive definiše foldere tj. putanje do određenih foldera u kome će se
čuvati svi podaci koji se snimaju u SpiderNet programu.
Putanje se definišu kucanjem u polju predviđenim za to. Poželjno je izvršiti proveru o adekvatnosti
putanje, klikom na dugme Proveri. Nakon toga se štiklira polje Aktiviraj, i na kraju pritisne taster Dodaj.
Putanja će biti dodata spisku putanja koji se nalazi iznad. Klikom na Back taster, postiže se povratak na
prethodni obrazac, za izbor opcije u podešavanjima.
5.4. DNEVNIK AKTIVNOSTI
sl. br. 51
53
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
Preko opcije Dnevnik akcija, Administrator arhive može sagledati sve aktivnosti po modulu ili po
korisniku. Na taj način dolazi do informacija o npr. radu na određenim objektima ( tipovima dokumenta
ili predmeta) ili logovanju određenog korisnika po datumu i vremenu.
6. KALENDAR-PODSETNIK
O svakom predmetu ili dokumentu možemo napraviti I podsetnik, opcijom
.
sl. br. 52
Otvara se prozor kako bismo uneli detalje o događaju: Naziv, opis, početak, završetak, način ponavjanja,
interval.
Kreirani podsetnik će se naći u kalendaru kao stavka pod datumom koji smo uneli.
Kalendar možemo otvoriti jedino putem ikonice Klikom na podsetnik u kalendaru otvaramo
dokument ili predmet; (sl. br.54)
na početnom prozoru; (sl. br.53)
54
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
7. SELEKCIJA
Selekcija je mesto u koje smeštamo određene dokumente ili slike. Služi za lakšu manipulaciju
dokumentima u smislu prebacivanja nekog dokumenta u određeni predmet, organizacionu celinu, slanje
e-maila...
Sadržaj selekcije otvaramo klikom na opciju ’Selekcija’ koja se uvek nalazi u gornjem desnom uglu
zaglavlja, svakog prozora.
. Otvara nam se sledeći prozor:
sl. br. 55
Da bismo mogli da koristimo Selekciju, neophodno je da prvo u Selekciju pošaljemo neki dokument,
predmete, slike (na kojima želimo dalje da radimo), a to kao i uvek činimo klikom na
nalazi pored objekta.
, ukoliko se
Kada se otvori prozor selekcije, biće prikazana lista objekata koji su poslati u selekciju, kao i sledeće
opcije.
Opcije koje postoje u okviru Selekcije su:
- Premesti odabrane dokumente u organizacionu celinu
- Kreiraj predmet na osnovu selekcije
- Kreiraj dokument od izabranih slika
- Snimi na lokalni kompjuter
- Pošalji email
- Isprazni selekciju
Svaka od navedenih opcija može biti primenjena nad objektom koji se nalazi u selekciji. Poslednja opcija
’isprazni selekciju’ podrazumeva brisanje objekata iz selekcije, ali ne i iz programa.
55
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Korisničko uputstvo...
Spider.Net
8. UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE SPEED SCAN PROGRAMA
SpeedScan je program za skeniranje dokumenata, koji se nalazi u okviru Spider.Net-a. SpeedScan se
može i nezavisno koristiti, ukoliko je zasebno instaliran. Pre pokušaja korišćenja programa SpeedScan u
okviru Spider.Net-a, neophodno je u Internet Explorer-u, u okviru Internet Options, podesiti da je
Spider.Net sajt od poverenja. Ova opcija se nalazi na kartici Security. Kada kliknete na opciju ‘Trusted
sites’, kliknite dalje na dugme ‘Sites’. U prvom text boxu otkucajte pun naziv sajta i kliknite na ‘Add’. Na
ovaj način ste obezbedili nesmetani rad u programu.
sl.br 56
Kada SpeedScan pokrenete prvi put, pojaviće se
dijalog prozor za izbor jezika. Ponuđene
mogućnosti za izbor jezika su Engleski i Srpski. S
obzirom da nije potrebno da se ovaj dijalog prozor
pojavljuje svaki put kada startujete SpeedScan,
deštiklirajte check box.
Sledeće što treba da uradite jeste da izaberete
skener u dijalog prozoru za izbor skenera koji će se
pojaviti. Vaš zadatak je da izaberete skener s kojim
radite. Po izboru skenera, morate ga konfigurisati.
Pojaviće se dijalog prozor, tražeći od Vas da
pratite instrukcije.
sl.br 57
Ako je podešavanje bilo uspešno, pojaviće se
glavni prozor SpeedScan programa.
56
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
sl.br 58
Postoji mogućnost za kreiranje predefinisanog načina skeniranja. Kad ovo uradite, jednostavno birate
način skeniranja u gornjem combo boxu iznad koga piše ‘Izaberite podešavanja skenera’, bez menjanja
drugih podešavanja za skeniranje (rezolucije, boje itd). Kreiranje predefinisanog načina skeniranja može
da se uradi u ‘Podešavanja/Podešavanja Skenera’ opciji. Tada se pojavljuje dijalog prozor sa postojećim
predefinisanim načinom skeniranja. Tu je moguće kreirati nov način, obrisati ili izmeniti postojeći način
skeniranja.
Na desnoj strani forme nalazi se deo za prikazivanje skenirane slike. Skroz desno, data kolona predstavlja
stablo prikaza skeniranih slika (prikazane u “thumbnails” načinu - kratak opis, odnosno prikazan je spisak
svih skeniranih dokumenata u vidu sličica), a u centralnom delu prikazuje se aktivna, selektovana slika.
SpeedScan ima mogućnost skeniranja jednog dokumenta i tzv. batch skeniranja, (višestranog skeniranja –
skenira onoliko dokumenata koliko ih ima u feeder-u tj. u mehanizmu gde se postavljaju dokumenta za
skeniranje). Takođe, postoji mogućnost za ponovnim skeniranjem (Skeniraj ponovo) selektovanih
dokumenata, ukoliko prvo skeniranje nije prošlo na zadovoljavajući način.
Dalje, tu je linija alata gde se nalaze tasteri za manipulaciju slikom: zumiranja – uveličavanje i
umanjenje, rotiranje, prilagođavanje slike stranici, prilagođavanje realnoj veličini slika itd. Takođe, tu se
nalaze i tasteri za štampanje i brisanje. Slike za brisanje se selektuju držanjem tastera CTRL (za
pojedinačno selektovanje) ili tastera SHIFT (za selektovanje u jjednom opsegu) na tastaturi i klikom
levog tastera na mišu.
Ukoliko je neophodno da se kod spiska skeniranih slika, koji je na krajnjoj desnoj strani prozora
SpeedScan-a, promeni njihova pozicija, odnosno redosled, dovoljno je prvo sliku selektovati. Selekcija se
postiže slike se postiže na jedan od dva načina. Prvi način bi bio klikom i prevlačenjem preko slike. Drugi
način bi bio držanjem tastera CTRL na tastaturi i klikom na određenu sliku. U oba slučaja, slika će biti
57
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
označena. Sledeći korak se sastoji u “hvatanju” slike levim tasterom miša i prevlačenjem na mesto gde
treba da se nalazi i pustiti taster miša. Ukoliko na ovaj način ne možete da premestite skeniranu sliku,
možete na nju kliknuti desnim klikom i iz dobijenog konteksnog menija birati opciju ‘Pomeri sliku na
poziciju’. U dijalog prozoru ‘Prebaci sliku na poziciju’ koji se pojavio, ukucajte broj pozicije gde želite da
Vam se nalazi slika (npr. 3) i zatim kliknite na ‘Prebaci’. Slika će se smestiti tačno na željenu poziciju.
Kada je ste završili sa skeniranjem slike i njenom obradom, sledeći korak je da se slika sačuva. Ovo
postižete biranjem Datoteka – Sačuvaj (File –Save) ili Datoteka – Sačuvaj kao... (File – Save As…)
opcije. Postupak čuvanja je isti kao kod čuvanja/snimanja bilo kog drugog dokumenta – treba da pronaći
odgovarajući folder i uneti ime fajla.
sl .br. 59
Da bi se program SpeedScan u okviru Spider.Net-a koristio potpuno potrebno je da se prilikom korišćenja
opcije za skeniranje, fokus prebaci na SpeedScan. Ovo se postiže podešavanjem konfiguracionog fajla.
Podešavanja su sledeća:
<
<add key="TopMost" value="false" /> - ovde se podešava da SpeedScan bude aplikacija
koja se nalazi na “vrhu” kada se pokrene u Spider.Net-u preko opcije ’Skeniraj’. nakon
završenog skeniranja i zatvaranja prozora SpeedScana, ponovo će biti aktivan Spider.Net.
<add key="SubmitNow" value="false" /> - ovde se podešava da li je potrebno da
korisnik sam klikne na dugme Obradi nakon zavrsenog skeniranja, ili ce SpeedScan to
sam da odradi kada nestane papira u skeneru. Na ovaj način moguće je ubrzati rad kod
skeniranja.
Posebna opcija u SpeedScan programu predstavlja mogućnost korišćenja OCR-a. OCR (Optical Character
Recognition) predstavlja mogućnost prepoznavanja skeniranog teksta, odnosno konvertovanje skenirane
slike u tekstualni fajl., koji je kasnije moguće menjati. Za korišćenje ove opcije, neophodno je da jednu od
skeniranih slika prvo selektujete. Zatim kliknete na opciju OCR, koja se nalazi na liniji menija. Pojaviće
se dijalog prozor za izbor jezika, u kome je neophodno da izaberete tačan jezik na kom je dokument
58
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Spider.Net
Korisničko uputstvo...
odrađen (npr. ako se na papiru nalazi tekst napisan ćiriličnim pismom, radi tačnije obrade skenirane slike,
mora da se izabere Srpski-Ćirilica). Klikne se na Ok i sačeka da program obradi sliku. Posle nekoliko
sekundi, pojaviće se prozor u kome će biti prikazan ceo tekst, a na desnoj strani biće Vam ponuđeni
formati za čuvanje u tekstualnom obliku (.doc, .pdf, .xml, .rtf). Izaberite format koji Vam najviše
odgovara (npr. ‘.doc’ jer ćete tekst kasnije pokretati u Word-u). Klikniti na opciju Save (Sačuvaj),
izaberite folder u kome će fajl biti sačuvan, kliknite na ‘Ok’. Ukoliko je fajl uspešno prebačen u
tekstualan fajl i sačuvan, javiće se prozor za obaveštenje da je uspešno sačuvan dokument. Na kraju,
kliknite na opciju Exit, za izlazak iz prozora OCR-a.
Sve ove funkcije su takođe dostupne i iz linije menija:
1. Datoteka
Novi – otvara nov dokument za skeniranje
Otvori – otvara postojeću sliku
Zatvori – zatvara postojeći, otvoren dokument
Sačuvaj – čuva izmene napravljene u postojećem dokumentu
Sačuvaj kao – čuva kao nov dokument
Brisanje – briše selektovane slike
Štampaj – štampa selektovane slike
Izlaz – izlazak iz programa SpeedScan
2. Prikaz
Uvećaj - uvećava
Umanji - umanjuje
Rotiraj Desno – rotira sliku u pravcu kretanja kazaljke na satu
Rotiraj Levo – rotira sliku u suprotnom pravcu od kretanja kazaljke na satu
Uklopi - prilagođavanje
Uklopi Visinu – prilagođavanje po visini
Uklopi Širinu – prilagođavanje po širini
Uklopi 1:1 – prilagođavanje realnoj veličini
3. Skeniraj
Pojedinačno – skeniranje jednog dokumenta
Višestruko – skeniranje svih dokumenata koji se nalaze u feeder-u
Reskeniranje – ponovno skeniranje već skenirane slike
4. Podešavanja
59
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Korisničko uputstvo...
Spider.Net
Izbor skenera – dijalog prozor za biranje drugog skenera
Podešavanja skenera – dijalog prozor za upravljenje predefinisanim podešavanjima skeniranja
5. OCR
60
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Korisničko uputstvo...
Spider.Net
9. SPIDER.NET i još po nešto…
Uočavajući problem današnjeg poslovanja, koje se ogleda u nemogućnosti adekvatnog skladištenja
podataka, njihovog pronalaženja i eventualnog korišćenja, SpiderNet predstavlja nov način rada sa
dokumentima, koje Poslovanje čini jednostavnijim i efikasnijim.
SpiderNet predstavlja softversko rešenje u radu sa dokumentima arhive. Program je jednostavan i
obezbeđuje brzinu u radu sa dokumentima.
Program funkcioniše u web okruženju, a za razvojni alat je odabrana Microsoft-ova .NET tehnologija.
U aplikaciji postoje najnoviji sistemi kriptovanja i zaštite podataka. Uspešno se primenjuje OCR i
ICR tehnologija. Manipulacija digitalnim slikama je jednostavna, i ima mogućnost skeniranja
dokumentacije sa velikim brojem brzih dokument skenera i mikrofilmskih skenera.
Za pokretanje programa, korisniku je potreban Internet Explorer i nisu potrebni dodatni softveri.
SpiderNet je urađen u višeslojnoj arhitekturi. Svi zahtevi koje korisnik prosleđuje računaru izvršavaju se
na serveru a korisniku se vraća rezultat, što obezbeđuje brz pristup arhivi.
S obzirom da se program pokreće u Internet Exploreru, može da mu se pristupi iz bilo kog dela sveta.
Bezbednost sistema leži u tome da svaki korisnik mora da bude registrovan (da ima svoje korisničko ime
i lozinku) i da su mu dodeljena odgovarajuća prava, koja zavise od njegovog posla i ovalašćenja.
Svi podaci koji se unose u program, nalaze se na File Server-u u enkriptovanom obliku, tako da i kada
bi neko preuzeo (fizički pristupio File Server-u i preuzeo) podatke, ne bi mogao da ih vidi u
upotrebljivom obliku. I na putu između klijenta i servera ne postoje nikakvi privremeni fajlovi, koji bi se
mogli preuzeti i zloupotrebiti.
61
Spider.Net - Korisničko uputstvo
Download

Spider.NET ver 1.10 - Korisničko uputstvo pdf