WM 1072
1
DEO PRVI : PRE UPOTREBE
SIGURNOSNA UPOZORENJA
Ne koristite razdelnik ili produžni kabl
Ne koristite kabl sa oste enom ili polomljenom uti nicom
Ako je uti nica polomljena treba je zameniti proizvodja ili
ovlaš eno lice servisa
Nikada ne upajte kabl iz uti nice
Ne uklju ujte kabl sa mokrim rukama
Ne dirajte mašinu sa mokrim rukama ili nogama
Nikada ne otvarajte fioku sa deterdzentom dok mašina radi
Ne otvarajte na silu vrata mašine dok ona radi
Pošto mašina može dosti i visoku temperaturu ne dirajte crevo
odvoda ili vodu za vreme ispiranja
U slu aju kvara, prvo isklju ite mašinu i zatvorite dovod vode
ne pokušavajte sami da je popravite. Molimo pozovite najbliži
ovlaš eni servis
Ne zaboravite da je pakovanje mašine opasno po Vašu decu
Ne dozvolite deci da se igraju sa mašinom
Držite Vaše ku ne ljubimce dalje od mašine
Vašu mašinu uvek neka koristi samo odrasla osoba u skladu sa
informacijama iz ovog uputstva
Vaša mašina je dizajnirana za rad u ku nom okruženju. Garancija
ne e vaziti ukoliko se koristi u komercijalne svrhe
Ure aj ne sme da se stavlja na tepih jer on može da blokira
ventilaciju vazduha na donjoj strani.
PREPORUKE
Deterdzent ili omekšiva u kontaktu sa vazduhom posle dužeg
vremena se suši i lepi za fioku sa deterdzentom. Preporu ujemo da
deterdzent i omekšiva sipate neposredno pre pranja.
Preporu uje se da se pred – pranje koristi samo za vrlo zaprljanu
ode u
Nemojte prati koli ine veša koje prelaze dozvoljenu
Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu licima smanjenih fizi kih,
ulnih ili mentalnih sposobnosti (uklju uju i decu), ili bez iskustva ili
znanja, osim ako nemaju nadzor ili su od lica koje je zaduženo za
njihovu bezbednost dobili uputstva vezana za upotrebu aparata .
Deca trebaju biti pod nadzorom kako bi ih se spre ilo da se igraju s
aparatom.
2
3
Možete podešavati ravnotežu mašine pomo u nožica.
Prvo, otpustite plasti ni podešavaju i šraf.
Podesite odvrtanjem ili zavrtanjem nožice.
Kada je podešavanje završeno, zategnite podešavaju i šraf.
Nikada ne stavljajte karton,daš ice ili sli no ispod mašine da biste
izbalansirali mašinu zbog neravnina na podlozi.
POVEZIVANJE SA STRUJOM
Vaša veš mašina radi na 220 – 240 V i 50 Hz
Specijalni uzemljeni kabl je zaka en na mrežni kabl veš mašine. Ovaj
kabl mora OBAVEZNO biti povezan sa izolovanom uti nicom od 10
ampera. Osigura te elektri ne linije mora biti takodje od 10 ampera.
Ukoliko nemate takve uti nice ili osigura e neka ih ugradi ovlaš eni
elektri ar.
Naša kompanija ne e biti odgovorna ukoliko nastanu neka
ošte enja usled koriš enja mašine bez uzemljenja.
Utika mašine priklju ite na uzemljenu uti nicu kojoj se može
lako pristupiti.
POVEZIVANJE SA VODOM
U zavisnosti od modela vaša mašina može imati nastavak za jednu
vodu (hladna) ili za dve vode (topla/hladna). Crevo sa belim vrhom je
za nastavak za hladnu vodu, a crevo sa crvenim vrhom je za toplu
vodu (imaju ga samo mašine sa oba nastavka).
Da biste spre ili kapljanje sa spojeva 1 ep(samo za mašine sa
nastavkom za hladnu vodu) ili 2 epa(samo za mašine sa oba
nastavka) ste dobili u pakovanju sa crevom.Namestite ove epove na
kraju svakog nastavka i na kraju creva kod slavine.
Spojite crevo sa belim vrhom sa nastavkom belog ventila i spojite
crevo sa crvenim vrhom sa nastavkom crvenog ventila (crveno crevo
spajate samo ukoliko imate oba nastavka). Zategnite plasti ne delove
na krajevima spojeva rukama. Pozovite kvalifikovanog
vodoinstalatera za sigurnije spojeve.
4
Pritisak vode od 0,1-1 MPa sa vaše slavine e omogu iti vašoj mašini
da radi efikasnije.(Pritisak od 0,1 MPa zna i da je protok vode ve i od
8 litara za 1 minut pri potpuno otvorenoj slavini)
Kada ste sve spojili kako treba, proverite da li kaplje voda sa spojeva
tako što ete otvoriti slavinu do kraja.
Obavezno proverite da nisu creva umršena, bušna ili pokidana.
Montirajte creva na 3”/4 slavinu .
POVEZIVANJE SA ODVODOM
Uverite se da creva nisu umršena,probušena ili razvu ena.
Crevo odvoda bi trebalo da bude montirano na minimum 60 cm a
maximum 100 cm od zemlje.
Kraj creva mozete direktno povezati sa odvodom za prljavu vodu ili
povezati sa posebnim aparatom koji mozete staviti iza mašine.
Ne pokušavajte da nastavite crevo delovima drugog creva.
5
SECTION 3:TECHNICAL SPECIFICATIONS
WM 1072
Max. koli ina suhog veša (kg)
7
Preporu ena koli ina suhog
veša (kg)
6,5
Visina (cm)
85
Širina (cm))
59,6
Dubina (cm)
57
Max. broj okretaja (okr/min)*
1000
(*) Maksimalni broj obrtaja zavisi od modela koji ste izabrali
1
2
3
4
5
6
7
1 – Gornji poklopac
5 – Drška
2 – Fioka za deterdzent
6 – Poklopac filtera
3 – Kontrolni panel
7 – Donja oplata
4 – Vrata
Ovo je tehni ka specifikacija za mašinu sa jednim i za mašinu sa oba
dodatka.
6
DEO 4 : KONTROLNI PANEL
A3 ( 4 dugmeta , bira brzine )
1
2
3
7
8
4
5
6
9
1 – Fioka za deterdzent
6 – Dugme programatora
2 – Lampica indikatora Start/Pause
7 – Dugme Start/Pause
3 – Lampica indikatora funkcije
8 – Funkcijski dugmi i
4 – Bira brzine
9 – Lampica za kraj programa
5 – Lampica koja ozna ava da je program spreman
A2 (4 dugmeta )
1
2
6
3
4
7
8
1 – Fioka za deterdzent
2 – Lampica indikatora Start/Pause
3 – Lampica indikatora funkcije
5
5 – Dugme programatora
6– Dugme Start/Pause
7 – Funkcijski dugmi i
8 – Lampica za kraj programa
4 – Lampica koja ozna ava da je program spreman
Naš proizvod ima elektronsku karticu i dugmi e za lakše koriš enje. Da
biste aktiviralui ovu funkciju dotaknite lagano dugmi e.
7
A1 ( 3 dugmeta )
1
2
6
3
4
7
8
5
1 – Fioka za deterdzent
2 – Lampica indikatora Start/Pause
3 – Lampica indikatora funkcije
5 – Dugme programatora
6– Dugme Start/Pause
7 – Funkcijski dugmi i
8 – Lampica za kraj programa
4 – Lampica koja ozna ava da je program spreman
START/PAUSE DUGME
Koristi se da startuje izabrani program ili da ga zaustavi (pause)
za vreme rada.
UPOZORENJE !
Dugme programatora bi obavezno trebalo da bude na polozaju 0 (off) pre
biranja programa ili menjanja ve izabranog.
LAMPICA INDIKATORA FUNKCIJE
Kada je start/pause dugme uklju eno ili bilo koje dugme
programatora, odgovaraju a lampica se pali. Lampica se gasi
kada se dugme start/pause isklju i, ili kada se izabrani program
završi.
Lampica indikatora funkcije se takodje koristi ukoliko sistem detektuje kvar, taj
deo e biti spomenut u DELU 9.
DUGME PROGRAMATORA
Zaustaviti ispiranje
Ova funkcija se preporu uje kada se veš ne može odmah po
završetku programa izvaditi iz mašine. On e spre iti pojavu
gužvanja. Kada je ovo dugme ukljku eno, poslednja voda posle
ispiranja ne e biti izba ena. Da bi program nastavio dalje ponovo
pritisnite isto dugme.
8
Ukoliko želite da Vašu osetljiviju ode u perete bez centrifuge ili sa
delimi nom centrifugom, okrenite dugme programatora na položaj
0 (off) poyicija. Izaberite jedan od programa za centrifugu ili za
izbacivanje vode i pritisnite dugme start/pause. Ukoliko je program
koji ste izabrali program za izbacivanje vode, vaša mašina e
izbaciti vodu. Ukoliko ste izabrali neki od programa sa centrifugom
mašina e obaviti centrifugu i završiti program.
EKSTRA ISPIRANJE
Ukoliko zelite , mašina može vaš veš isprati dodatno iako je
ispiranje uklju eno u program koji ste izabrali.
BEZ CENTRIFUGE
Ovaj program se preporu uje za pranje osetljive ode e koja ne trpi
centrifugu. Pritiskom na ovo dugme isklju ujete centrifugu iako je
ona uklju ena u okviru programa.
NATAPANJE
Uklju ite ovu opciju da biste obezbedili bolje pranje, ode a u tom
slu aju stoji u vodi sa deterdzentom odredjeno vreme pre nego što
mašina povu e vodu i po ne pranje.Ovaj program se preporu uje
za vrlo zaprljanu ode u.
LAKŠE PEGLANJE
Uklju ivanjem ovog programa obezbedi ete lakše peglanje jer e
ode a biti manje izgužvana posle pranja.
DODATNA VODA
Uklju ivanjem ovog programa mašina e koristiti više vode nego
obi no za pranje. To e smanjiti trenje izmedju veša. Ovaj
program se preporu uje za pranje osetljive ode e ili ukoliko želite
da se ode a dobro ispere.
PODEŠAVANJE BRZINE OKRETANJA
Koriš enjem ovog programa podešavate brzinu sa 1200 na 800
obrtaja ; sa 1000 na 600 ; sa 800 na 500 u zavisnosti koji model
mašine sta izabrali
9
UPOZORENJE
Programi zavise od modela koji ste izabrali. Ukoliko ste zaboravili
da uklju ite neki od dodtanih programa a Vaša mašina radi
pritisnite dugme željenog programa i lampica indikatora programa
e se upaliti. Program je aktiviran. Ukoliko sinalna lampica nije
uklju ena program nije aktiviran.
MOGU NOSTI OPCIJA
BIRA BRZINE (Samo kod modela A3)
Uz pomo bira a brzine požete podesiti brzinu kojom e se prati ode a.
Intreval brzine je izme u 0 (bez okretanja) i maksimalne brzine mašine.
VAŽNO : Izabrite brzinu u zavisnosti od osetljivosti ode e koju perete.
DUGME PROGRAMATORA
Sa dugmetom programatora, mozete izabrati program kojim želite da perete
vašu ode u. Program birate tako što e te okrenuti dugme levo ili
desno.Budite sigurni da je crna ta ka na dugmetu ta no kod željenog
programa. Ako postavite dugme u položaj 0 (off), dok mašina radi, program
e biti nekompletan.
10
1- PAMUK 90
2- PAMUK 60 ( PREPRANJE)
3- PAMUK 60
4- PAMUK 40
5- EKO PRANJE
6- PAMUK 30
7- BRZO PRANJE
8- PAMUK HLADNO
9- MIX PRANJE
10- SINTETIKA 60
11- BEBI PRANJE
12- SINTETIKA 40
13- SPORTSKA ODE A
14- SINTETIKA HLADNO
15- PRANJE ZAVESA
16- OSETLJIVO 30
17- OSETLJIVO HLADNO
18- RU NO PRANJE
19- VUNA 30
20- VUNA HLADNO
ISPIRANJE
CENTRIFUGA
CEDENJE
DEO 5 : PRANJE VAŠEG VEŠA
Uklju ite mašinu
Odvrnite slavinu za vodu
Ciklus prvog pranja
U vašoj mašini može ostati vode posle fabri kih testova i proba.
Preporu uje se da ciklus prvog pranja bude bez veša, tako da bi se
izacila ova voda; sipati pola mere standardnog deterdzenta u odeljak 2 i
izabrati program Pamuk 90°
PRE PRANJA
Sortiranje veša
Sortirajte vašu ode u po sastavu (pamuk,sintetika,vuna, osetljiv,itd...)
Nikada ne perite beli i obojeni veš zajedno
Pošto nova obojena ode a može da posvetli za vreme prvog pranja
perite je odvojeno.
Postarajte se da u mašini ne bude metalnih delova, tako da pre
ubacivanja pretresite ode u.
Zakop ajte sve dugmi e i rajsferšluse na ode i.
Uklonite sve kukice sa zavesa pre pranja.
11
Ode u kao što su : pantalone,farmerice,majce,košulje,itd... obavezno
izvrnite naopako
Sitnu ode u kao što su : arape,marame,maramice perite u vre i za
pranje.
Prati na 90°
Prati na 60°
Prati na 30°
Ne prati u mašini
Postavljanje ode e u mašinu
Otvorite vrata mašine
Napunite mašinu ode om
Ubacujte deo ode e pojedina no
Kada zatvarate vrata mašine obratite pažnju da nesto nije ostalo
izmedju vrata i oplate
vrsto zatvorite vrata mašine,u suprotnom mašina ne e po eti sa
pranjem
Sipanje deterdzenta u mašinu
Koli ina deterdzenta koju e te sipati u mašinu zavisi od slede eg:
Potrošnja deterdzenta e zavisiti od zaprljanosti ode e. Za blago
zaprljanu ode u,ne koristite pred – pranje i stavite manju koli inu
deterdzenta u odeljak br.2 fioke za deterdzent.
Za izuzetno zaprljanu ode u, izaberite program sa pred – pranjem,
sipajte ¼ merice deterdzenta u odeljak br.1 a ¾ u odeljak br.2
Za pranje koristite samo deterdzente koji su namenjeni mašinskom
pranju. Koli ina koju ete koristiti navedena je na pakovanju.
Kako se pove ava tvrdo a vode koju koristite pove ava se i koli ina
deterdzenta
Kako se pove ava koli ina ode e pove ava se i koli ina deterdzenta
Sipajte omekšiva u odeljak za omekšiva . Nikada ne sipajte do
obeležja MAX. U suprotnom omekšiva e se pastvoriti sa vodom iz
sifona.
Guste omekšiva e treba rastvoriti vodom pre sipanja u odeljak. Ovo
se radi zato što gusti omekšiva i blokiraju sifon i blokiraju protok
omekšiva a.
12
Možete koristite i te ne deterdzente u svim programima bez pred –
pranja. Za ovo koristite plo icu koja ozna ava nivo deterdzenta u odeljku i
sipajte.
UPRAVLJANJE MAŠINOM
Biranje programa i dodatnih programa
Izaberite program i dodatni program koji odgovara vašoj ode i po Tabeli –
1.
Start/pause
Pritiskom na ovo dugme, startujete program ili pauzirate program koji ste
izabrali.
Startovanje programa
Podesite dugme programatora na program koji želite
Ako je program spreman signalna lampica e sijati
Ukoliko želite možete uklju iti neki od dodatnih programa
Pokrenite program pritiskom na dugme Start/Pause dugme.
Promena programa
Ukoliko ste izabrali program koji ne želite :
Pritisnite dugme Start/Pause
Dugme programatora stavite na položaj 0 (off)
Izaberite program koji želite (možete izabrati program po Tabeli – 1).
Signalna lampica e sijati.
Pritisnite dugme start/pause i program je aktiviran.
Poništavanje programa
Ukoliko želite da zaustavite program ranije :
Pritisnite dugme Start/Pause
Dugme programatora stavite na položaj 0 (off)
Dugme programatora stavite na položaj ,, Cedjenje’’ ili ,,Centrifuga’’
Signalna lampica e sijati
Pritisnite dugme start/pause i program je aktiviran
Završetak programa
Mašina e se automatski zaustaviti kada se izabrani program završi
Lampica za završetak programa e biti upaljena
Dugme programatora stavite na položaj 0 (off)
13
Vrata e biti otklju ana za odprilike dva minuta po završetku
programa. Možete otvoriti vrata tako što ete povu i ru ku ka sebi.
Kada izvadite veš ostavite vrata otvorena da bi se unutrašnjost
mašine osušila.
Isklju ite iz struje mašinu.
Zatvorite dovod vode.
UPOZORENJE !
U slu aju nestanka struje mašina e nastaviti gde je stala po dolasku struje.
Nestanak struje ne e naškoditi mašini.
Zabrana za decu
Blokada za decu se koristi za zštitu ciklusa pranja od efekata neželjenog
aktiviranja dugmeta u toku ciklusa. Blokada za decu se aktivira tako da prvo i
tre e dugme na kontrolnoj tabli držite pritisnuto duže od 3 sekunde. Kada je
blokada za decu aktivirana, svetle e diode na funkcijskim dugmadima
trepere, ukazuju i da je blokada za decu aktivna. Da bi dekativirali blokadu za
decu, ponovo držite pritusnutu istu dugmad (prvo i tre e) duže od 3 sekunde.
Dekativacija blokade za decu prikazuje se treperenjem svetle e diode na
dugmetu start/pauza.
UPOZORENJE !
Mašina e isklju iti bira brzine (samo kod modela A3) i dugme programatora
kada je zabrana za decu uklju ena.
DEO 6 : ODRŽAVANJE I
IŠ ENJE
Isklju ite vašu mašinu
Zatvorite dovod vode
VODENI FILTERI
Na kraju creva do slavine i na kraju creva do dodataka za vodu nalaze se
filteri koji spre avaju prolaz prašini i ne isto a u mašinu. Ukoliko mašina ne
može da primi dovoljnu koli inu vode O ISTITE FILTERE.
14
PROGRAM
ODELJAK ZA
DETERDZENT
DODATNI FUNICUSKI DUGMICI
MAX KAPACITET
SUVOG VESA (KG)
WM 1072
TIP VESA
2
7
2-PAMUK 60
(PREPRANJE)
1+2
7
**3-PAMUK 60
2
7
PRLJAV,PAMUK OBOJEN ILI
LANENI TEKSTIL
VRLO PRLJAV,PAMUK
OBOJEN I LANENI TEKSTIL
PRLJAV,PAMUK OBOJEN ILI
LANENI TEKSTIL
4-PAMUK 40
2
7
BLAGO ZAPRLJAN,
FARBAN, PAMUK OBOJEN
1-PAMUK 90
ILI LANENI TEKSTIL
OBJASNJENJE
DONJI VEŠ,
ARŠAVI,
STOLNJACI,
KOŠULJE, MAJCE,
PEŠKIRI
15
5-EKO
PRANJE
2
7
6-PAMUK 30
2
7
7-BRZO PRANJE
2
3,5
8-PAMUK
HLADNO
2
7
9-MIX
PRANJE
2
7
10-SINTETIKA 60
2
3,5
BLAGO ISPRLJAN,
SINTETICKI ILI MESANI
SINTETICKI VES
NAJLON CARAPE,
BLUZE
11-BEBI
PRANJE
2
3,5
BEBI VES
SAV BEBI VES
12-SINTETIKA 40
2
3,5
BLAGO ISPRLJAN,
SINTETICKI ILI MESANI
SINTETICKI VES
NAJLON CARAPE,
BLUZE
PRLJAV,PAMUK OBOJEN ILI
LANENI TEKSTIL
BLAGO ISPRLJAN, PAMUK
OBOJEN I LANENI TEKSTIL
BLAGO ISPRLJAN, PAMUK
OBOJEN I LANENI TEKSTIL
BLAOGO ISPRLJAN,
TABLELA-1
PAMUK OBOJEN I LANAENI
TEKSTIL PRAN BEZ TOPLE
VODE
PRLJAV, FLEKAV, PAMUK,
LAN ILI OBOJEN TEKSTIL
PROGRAM
ODELJAK ZA
DETERDZENT
DODATNI FUNICUSKI DUGMICI
MAX KAPACITET
SUVOG VESA (KG)
WM 1072
TIP VESA
OBJASNJENJE
13-SPORTSKA
ODE A
2
3,5
SPORTSKA ODE A
SVA SPORTSKA
ODECA I DZINS
14-SINTETIKA
HLADNO
2
3,5
BLAGO ISPRLJANA
SINTETIKA ILI MESAVINA
SA SINTETIKOM OSETLJIV
VES, PRANJE U HLADNOJ
VODI
NAJLON CARAPE I
BLUZE
1+2
2
16-OSETLJIVO 30
2
2
17-OSETLJIVO
HLADNO
2
2
18-RU NO
PRANJE
2
2
19-VUNA 30
2
2
20-VUNA HLADNO
2
2
15-PRANJE
ZAVESA
16
TIL, ZAVESE I OSETLJIV
VES
BLAGO ZAPRLJAN,
PAMUK, SINTETIKA,
MESAVINA SINTETIKA,
OSETLJIV VES
BLAGO ZAPRLJAN VES,
PRANJE HLADNOM
VODOM SA PAMUKOM,
OBOJENIM, SINTETICKIM
VESOM ILI MESAVINOM
BLAGO ZAPRLJAN
,RUCNO PRAN, OBOJEN,
SINTETIKA ILI MESAVINA
PRLJAV, RUCNO I
MASINSKO PRANJE
VUNENOG VESA
BLAGO ZAPRLJAN
,RUCNO MASINSKI PRAN
U HLADNOJ VODI,
VUNENIVES
TIL, ZAVESE,
DIOLEN, DRALON
MESAVINA SVILE,
KOSULJE,BLUZE,
POLIESTER,
POLIAMID,MESANI
TEKSTIL
RUCNO PRANJEZA
SAV VES
SAV VUNENIVES
ISPIRANJE
KADA VAM JE POTREBNO ISPIRANJE POSLE PRANJA,MOZETE KORISTITI OVAJ PROGRAM ZA SVE VRSTE ODECE
CENTRIFUGA
KADA VAM JE POTREBNO ISPIRANJE POSLE PRANJA,MOZETE KORISTITI OVAJ PROGRAM ZA SVE VRSTE ODECE
CEDENJE
OVAJ PROGRAM SE KORISTIZA IZBACIVANJE VODE POSLE PRANJA UKOLIKO ZELITE RANIJE DA IZBACITE VODU MOZETEGA
KORISTITI
TABLELA-1 NASTAVAK
(*) MOZETE KORISTITI OMEKSIVAC U SVIM PROGRAMIMA(OSIM U CEDENJU I CENTRFUGI) PO POTREBI. KADA ODREDITE KOLICINU OMEKSIVACA
OBRATITE PAZNJU NA UPUTSTVA PROIZVODACA SIPAJTE OMEKSIVAC U ODELJAK
U FIOCI ZA DETERDZENT
** Podaci na energetskoj etiketi se zasnivaju na programu testiranja u skladu sa EN60456.
Uklonite crevo dovoda vode.
Uklonite filtere sa ventila dodatka za vodu uz pomo klješta i pažljivo
istite etkicom
Skinite rukom i o istite filtere creva
Posle iš enja vretite filtere na isti na in kao što ste ih skinuli.
FILTAR PUMPE
Sustav filtra pumpe produljuje vijek trajanja Vaše pumpe koja se koristi za
odlijevanje prljave vode. On sprje ava da nakupine ulaze u pumpu.
Preporu uje se iš enje filtra pumpe svaka 2-3 mjeseca. Za iš enje filtra
pumpe:
Otvorite poklopac tipske plo ice povla enjem ru ke.
Prije otvaranja poklopca filtra, stavite šalicu ispred poklopca filtra da
biste sprije ili izlijevanje preostale vode u stroju.
Otpustite poklopac filtra okretanjem u smjeru kazaljki na satu i
odlijte vodu.
Uklonite strana tijela s filtra.
Ru no provjerite okretanje pumpe.
Kad o istite pumpu, montirajte poklopac filtra okretanjem u smjeru
kazaljke na satu.
Vratite poklopac tipske plo ice na mjesto.
Ne zaboravite da ako pravilno ne montirate poklopac filtra, puštat e
vodu.
17
UPOZORENJE !
Opasnost da se ope ete
Voda unutar pumpe može biti vru a , sa ekajte da se ohladi
FIOKA ZA DETERDZENT
Deterdzent posle nekog vremena može stvoriti naslage unutar fioke za
deterdzent ili unutar posuda za deterdzent. Da biste o istili ove naslage
izvadite s'vremena na vreme fioku za deterdzent. Da biste izvadili fioku za
deterdzent uradite slede e :
Izvucite fioku za deterdzent do kraja. (DIAGRAM 1 ).
Podignite zadnji deo fioke i nastavite da izvla ite dok fioka ne izadje.
(DIAGRAM 2) .
Operite fioku sa starom etkicom za zube ispod mlaza vode.
Prospite zaostali deterdzent da biste izbegli prosipanje u mašinu.
Posle pranja osušite fioku i vratite je na isti na in na koji ste je izvadili.
DIAGRAM 1
DIAGRAM 2
18
EP SIFONA
Izvucite fioku za deterdzent. Uklonite ep sifona i dobro o istite ostatke
omekšiva a. Vratite ep na svoje mesto. Proverite da li ste ga dobro
namestili.
POSUDE ZA DETERDZENT
istite posudu za detredzent mlakom vodom i sredstvom koje ne e oštetiti
posudu. Posle pranja isperite istom vodom , obrišite je sa istom i suvom
krpom.
UPOZORENJE !
Ukoliko se mašina nalazi na mestu gde sobna temperatura može pasti ispod
0°C , kada ne bude u upotrebi uradite slede e :
Isklju ite mašinu iz struje
Isklju ite dovod vode i sklonite creva sa slavine(a).
Stavite krajeve creva na posudu koja se nalazi na zemlji.
Dugmetom programatora izaberite program ,, CEDJENJE’’.
Lampica da je program spreman e biti uklju ena.
Pokrenite program pritiskom na dugme Start/Pause .
Isklju ite mašinu kada program bude gotov ( lampica za kraj
programa e biti upaljena ).
Kada ovaj proces bude gotov , ostatak vode iz mašine bi e izba en i
spre ete stvaranje leda unutar mašine. Kada slede i put budete koristili
mašinu budite sigurni da je sobna temperatura ve a od 0°C.
BUBANJ
Ne ubacujte u mašinu metalne predmete (igle,špenatle,nov e,itd...) Ovi
predmeti e formirati r ave fleke unutar bubnja. Da biste uklonili ove fleke
koristite sredstvo za iš enje bez hlora i postupite po instrukcijama
proizvo
a. Za iš enje ovih fleka nikada ne koristite žicu za pranje sudova
ili sli ne grube objekte.
UKLANJANJE KAMENCA IZ VAŠE MAŠINE
Ukoliko koristite odgovaraju e koli ine deterdzenta ne e biti potrebe za
iš enjem kamenca. Ukoliko budete hteli da spere ite pojavu kamenca
koristite sredstva za spre avanje kamenca i postupite po uputstvu
proizvodja a.
UPOZORENJE !
Sredstva za uklanjanje kamenca sadrže kiselinu tako da moze do i do
promene boje vašeg veša kao i do kontra efekta po vašu mašinu.
19
DEO 7 : PRAKTI NE INFORMACIJE
20
DEO 8 : IZBEGAVANJE MANJIH KVAROVA
Sve popravke na mašini treba da obavi oblaš eni servis. Kada je servis
neophodan vašoj mašini ili ne možete sami da otklonite kvar na osnovu
informacija sa slede e strane uradite slede e.
Isklju ite mašinu iz struje
Zatvorite dovod vode
Javite se najbližem ovlaš enom servisu.
21
(*) Pogledajte deo vezan za održavanje i iš enje
(**) Pogledajte deo vezan za instaliranje vaše mašine
22
23
(**) Pogledajte deo vezan za instaliranje mašine
24
DEO 9 : SISTEM ZA AUTOMATSKO OTKRIVANJE KVARA
Vaša mašina je opremnjena sistemom za automatsko otkrivanje kvara koji e
kontrolisati rad mašine i obaveštavati vas u slu aju kvara
ŠIFRA
GREŠKE
Err 01
OZNAKA
GREŠKE
Svetlo
start/pauza
trep e.
MOGU A
GREŠKA
Vrata nisu
pravilno
zatvorena.
25
PROCES KOJI
TREBA DA
IZVRŠITE
Pravilno
zatvorite vrata
tako da ujete
“klik”. Ako se
problem nastavi,
isklju ite mašinu,
isklju ite je iz
struje I javite se
odmah u najbliži
servis.
ŠIFRA
GREŠKE
OZNAKA
GREŠKE
MOGU A
GREŠKA
Err 02
Svetlo ”Program
je spreman”
trep e.
Nivo vode u
Vašoj mašini je
ispod greja a.
Pritisak Vašeg
dovoda vode je
možda nizak ili
zatvoren.
Err 03
Svetlo
start/pauza i
program je
spreman trep u.
Pumpa je
pokvarena ili je
filter pumpe
za epljen.
PROCES KOJI
TREBA DA
IZVRŠITE
Zatvorite slavinu
do kraja. Voda
može da bude
prekinuta,
proverite. Ako se
problem nastavi,
Vaša mašina e
automatski da se
isklju i posle
nekog vremena.
Isklju ite
mašinu, isklju ite
slavinu i javite se
u najbliži
ovlaš eni servis.
istite pumpu
filtera. Ako se
problem nastavi,
javite se u
najbliži ovlaš eni
servis. (*)
(*) Pogledajte deo vezan za održavanje i iš enje Vaše mašine.
26
ŠIFRA
GREŠKE
OZNAKA
GREŠKE
MOGU A
GREŠKA
Err 05
Svetlo start/pauza
i program je gotov
trep u.
Greja u Vašoj
mašini ili senzor
toplote su
pokvareni.
Err 06
Svetlo program je
spreman i program
je gotov trep u.
Motor je pokvaren.
Err 07
Svetlo start/pauza
programa, svetlo
“spremno” i svetlo
kraja programa
svelte stalno.
Greška
konfiguracije.
Err 08
Svetlo start/pauza,
svetlo program je
spreman i program
je gotov trep u.
Greška kvara
Err 09
Svetlo program je
spreman i program
je gotov svetle
stalno.
Napon mreže je
previsok ili
prenizak.
27
PROCES KOJI
TREBA DA
IZVRŠITE
Isklju ite mašinu i
iskop ajte je iz
struje. Isklju ite
slavinu I javite se
u najbliži ovlaš eni
servis.
Isklju ite mašinu i
iskop ajte je iz
struje. Isklju ite
slavinu i javite se u
najbliži ovlaš eni
servis.
Isklju ite mašinu i
iskop ajte je iz
struje. Isklju ite
slavinu i javite se u
najbliži ovlaš eni
servis.
Isklju ite mašinu i
iskop ajte je iz
struje. Isklju ite
slavinu i javite se u
najbliži ovlaš eni
servis.
Ako je napon
mreže niži od
150V ili viši od
260V, Vaša
mašina e
automatski da se
isklju i. Kad se
napon mreže vrati,
Vaša mašina e
da nastavi s
radom.
DEO 10 : INTERNACIONALNE OZNAKE PRANJA
28
52013260
Download

WM 1072 - VOX ELECTRONICS